แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15,953 views

Published on

Published in: Education

แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1. 1. ครูปยะดนัย วิเคียน ิโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  2. 2. มนุษย์ใช้อุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพามากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากวิทยุเรียกตัว (pager) ซึ่งเป็นเครื่องรับข้อความมาเป็นถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสารชนิ ด นี้ ไ ด้ ถู ก พั ฒ นาจนสามารถใช้ ง านด้ า นอื่ น ๆได้ นอกจากการพู ด คุ ยธรรมดา โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ รุ่ น ใหม่ ส ามารถใช้ ถ่ า ยรู ป ฟั ง เพลง ฟั ง วิ ท ยุ ดูโทรทั ศ น์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สั้ น ๆ บางรุ่ น มี ลั ก ษณะเป็ น เครื่ อ งช่ ว ยงานส่ ว นบุ ค คล(Personal Digital Assistant : PDA)ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้อีกทั้งยังมีหน้าจอแบบสัมผัส ทาให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น บางรุ่นมีอุปกรณ์สไตลัส (stylus) คือใช้ปากกาป้อนข้อมูลทางหน้าจอ
  3. 3. ในอนาคตอันใกล้มนุษย์จะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้กันมากขึ้น นอกเหนือจากการพูดคุยแบบเห็นหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต มนุษย์สามารถพูดคุยแบบเห็นหน้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ทาให้สามารถติดต่อกันได้ด้วยค่าใช้จ่ายถูกลง สามารถส่งข้อความ ภาพ และเสียง ได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังค้นหาข้อมูลด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยเว็บ รุ่นที่สาม (Web 3.0) ดัง นั้ น อุ ป กรณ์ ส าหรั บ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารในอนาคตมีแนวโน้มเป็น ดังนี้ คือ มีขนาดเล็กลง พกพาได้ง่าย แต่มีปรับสิทธิภาพสูงขึ้น เช่นเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ประมวลผลได้เร็วขึ้น ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น โดยมีการผนวกอุปกรณ์หลายๆอย่างไว้ในเครื่องเดียว(all-in-one) ที่สาคัญอุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้งานง่ายขึ้น รวมถึงสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ นอกจากนี้ ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น โดยอาศัยหลายนิ้วมือหรือจ่อม่านตา แทนการพิมรหัสผ่านแบบในปัจจุบัน
  4. 4. ระบบเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ในอดีตมักเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อตรงโดยจุดเดียว (stand alone) ต่อมามีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันภายในองค์กรเพื่อทาให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันจนเกิดเป็นระบบรับและให้บริการ หรือที่เรียกว่าระบบรับ -ให้บริการ (client-server system) โดยมีเครื่องให้บริการ (server) และเครื่องรับบริการ (client) การให้บริการบนเว็บก็นาหลักการของระบบรับ -ให้บริการมาใช้ช่วยให้การทางานง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็วเพราะสามารถทางานจากที่ใดก็ได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บเซอร์เวอร์(web server) เป็นเครื่องให้บริการ
  5. 5. เมื่ อการใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างแพร่หลาย การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ได้โดยตรง โดยที่เครื่องบริการมีหน้าที่เพียงแค่เก็บตาแหน่งของเครื่องผู้ใช้งานที่มี ข้อมูลนั้นๆ อยู่เพื่อให้เครื่องอื่นสามารถทราบที่อยู่ที่มีข้อมูลดังกล่าว และเข้าถึงข้อมูลนั้นได้เรียกระบบเหล่านี้ว่าระบบเดียวกัน (Peer-to-Peer network: P2P network)
  6. 6. ปัจจุบันมีการใช้งานแลนไร้สาย (wireless LAN) ในสถาบันการศึกษาและองค์กรหลายแห่ง การให้บริการแลนไร้สาย หรือไวไฟ (Wi-Fi) ตามห้างสรรพสินค้า ร้านขายเครื่องดื่ม หรือห้องรับลองของโรงแรมใหญ่ๆ ภาคใต้ความร่วมมือของผู้ให้บริการ ทาให้นักธุรกิจสามารถดาเนินธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้ หรือบางรายอาจชื้อบริการอินเตอร์เน็ตแบบตาแหน่งรถด้วยจีพีเอส (Global Positioning System: GPS) กับรถแท็กซี่ เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้โดยสารและผู้ขับรถ
  7. 7. ระบบทางานอัตโนมัติที่สามารถตัดสินใจได้เองจะเข้ามาแทนที่มากขึ้นเช่นระบบแนวนาเส้นทางจราจร ระบบจอดรถ ระบบตรวจหาตาแหน่งของวัตถุระบบควบคุมความปลอดภัยภายในอาคาร ระบบที่ทางานอัตโนมัติเช่นนี้อาจกลายเป็นระบบหลักในการดาเนินการของหน่วยงานต่างๆ โดยเข้ามาแทนที่การท างานของมนุ ษ ย์ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ อย่ า งกว้ า งขวางไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
  8. 8. ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจรแบบทันที หรือ ระบบทราฟฟี่(Traffy) พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งขาติ(N E C T E C) สามารถช่วยในการวางแฟนก่อนออกเดินทางเพื่อหลีกเลี้ยงเส้นทางที่ติดขัด โดยสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
  9. 9. เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในการนาทางเสมื อนผู้ นาทางบนท้องถนนเพื่อให้เกิ ด ความคล่ อ งตั ว ค้ น หาเส้ น ทางไปยั งจุดหมายได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วหรือช่ ว ย บ ริ ก า ร เ ส้ น ท า ง ก า ร เ ดิ น ท า งนอกจากนี้ยังสามารถรายงานสถานการหรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการเดินทางได้
  10. 10. เป็ น เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ค ลื่ น วิ ท ยุ เ พื่ อ ระบุเอกลักษณ์ของวัตถุประกอบด้วยอุปกรณ์หลักสองส่ ว น คื อ ป้ า ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (electronicstag) และเครื่องอ่าน (reader) ตัวอย่างเช่นในห้ า งสรรพสิ น ค้ า มี ป้ า ยระบุ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด อยู่ ที่สิ น ค้ า แต่ ล ะชนิ ด และมี เ ครื่ อ งอ่ า นติ ด อยู่ ที่ ป ระตูทางออกหรือจุดชาระเงินเมื่ อต้องการชาระเงินค่าสินค้าพนักงานจะใช้เครื่องอ่านอ่านราคาสินค้าจากป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ก็จะทราบราคาสินค้าหรือถ้าลืม ช าระเงิ น แล้ ว เดิ น ผ่ า นประตู เ ครื่ อ งอ่ า นก็ จ ะส่ งสัญญาณเตือน

×