Φύλλο εργασίας για την δημιουργία Photo story με θέμα τον "Σωματικό Εκφοβισμό"

356 views
295 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Φύλλο εργασίας για την δημιουργία Photo story με θέμα τον "Σωματικό Εκφοβισμό"

  1. 1. ΢ωματικόσ Εκφοβιςμόσ Φφλλο εργαςίασ. Οριςμόσ ΢ωματικόσ: φυςικόσ τραυματιςμόσ ι απειλι τραυματιςμοφ προσ κάποιον. Εκδθλϊνεται με ςπρωξίματα, ςκουντιματα, αγκωνιζσ, γροκιζσ και κλοτςιζσ, τρικλοποδιζσ, χτυπιματα με αντικείμενα, τςιμπιματα και δαγκωνιζσ, περιοριςμό του άλλου μζςω ςωματικϊν πρακτικϊν. Εργαςία Δθμιουργία ιςτορίασ με λήψη ςειράσ φωτογραφιϊν με ςυννεφάκια ομιλίασ. Στθν ιςτορία κα πρζπει να παρουςιάηονται: 1. Το φαινόμενο. 2. Οι ςυμμετζχοντεσ – όλοι οι ρόλοι. 3. Τα ςυναιςκιματα του κφματοσ. 4. Μινυμα – Σφνκθμα κατά τθσ ςχολικισ βίασ Ανάπτυξη Συγγραφι ςεναρίου ςτο ςχετικό φφλλο Δθμιουργία storyboard ςτο ςχετικό φφλλο Διανομι ρόλων, ηθτάμε βοικεια από τισ άλλεσ ομάδεσ για να ςυμπλθρωκοφν τα άτομα αν χρειάηεται. Λιψθ φωτογραφιϊν Επεξεργαςία ςτο word, powerpoint. ?? ΠΡΟ΢ΟΧΗ : ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΛΛΕ΢ ΟΜΑΔΕ΢ ΝΑ ΚΑΣΑΛΑΒΟΤΝ ΣΟ ΘΕΜΑ ΢Α΢.

×