Φφλλοεργαςίασ για τηνεγγραφή ςτο eTwinning
Ακολουθήςτεταπαρακάτωβήματαγιαναεγγραφείτε ςτο eTwinning

Βοήθεια: http://blogs...
15
Οθόνη 2
Αφορά τον ρόλο ςασ ςτο ςχολείο και τα μακιματα που διδάςκετε. ( επίςθσ
και αυτά τα ςτοιχεία μποροφτε να τα επεξ...
Χρήςιμεσ Δ/νςεισ
1) Toportal του eTwinning
http://www.etwinning.net
2) Ο ιςτότοποσ τησ Εθνικήσ Τπηρεςίασ Τποςτήριξησ (Ε.Τ....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Φύλλο εργασίας για την εγγραφή στο E twinning

552 views
485 views

Published on

Ακολουθήστε τα βήματα για να εγγραφείτε στο portal του eTwinning

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
244
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Φύλλο εργασίας για την εγγραφή στο E twinning

  1. 1. Φφλλοεργαςίασ για τηνεγγραφή ςτο eTwinning Ακολουθήςτεταπαρακάτωβήματαγιαναεγγραφείτε ςτο eTwinning Βοήθεια: http://blogs.sch.gr/etwinnersmakthrak/ Περιγραφή τησεργαςίασ Συνδεκείτε ςτθ διαδικτυακι πφλθ του eTwinning–αυτό είναι εφκολο! www.etwinning.net Βαθμοί 5 Αν κζλετε επιλζξτε ςαν γλώςςα τα ελλθνικά 5 Κάντε κλικ ςτο κουμπί που γράφει «Εγγραφή» (register) 10 ΢ΣΑΔΙΟ 1Ο : Προεγγραφή Συμπλθρώςτε όλα τα ςτοιχεία. ΠΡΟ΢ΟΧΗ: Το Όνομά ςασ και το Επώνυμο με ΛΑΣΙΝΙΚΟΤ΢ χαρακτήρεσ. (tip) δηλώςτε το email που χρηςιμοποιείτε πιο ςυχνά. Αφοφ τςεκάρετε ότι διαβάςατε και αποδζχεςτε τουσ όρουσ κα εμφανιςτεί το κουμπί τθσ υποβολισ. Στθ ςυνζχεια κα ςασ ςταλεί ζνα μινυμα ςτο mail που δθλώςατεμε ζναν υπερςφνδεςμο (link). Πρζπει να τον ακολουκιςετε για να ολοκλθρώςετε τθν εγγραφι ςασ. ΢ΣΑΔΙΟ 2Ο :Κυρίωσ εγγραφή 10 10 10 Οθόνη 1 Στθ ςυνζχεια κα πρζπει να ςυμπλθρώςουμε ςτοιχεία ςε 3 διαφορετικζσ οκόνεσ. Η πρώτθ αφορά το ςχολείο το οποίο εργαηόμαςτε. Ελζγχουμε αν είναι καταχωρθμζνο, αν δεν είναι το καταχωροφμε. (μερικά ςτοιχεία μποροφμε να τα ςυμπλθρώςουμε αργότερα)
  2. 2. 15 Οθόνη 2 Αφορά τον ρόλο ςασ ςτο ςχολείο και τα μακιματα που διδάςκετε. ( επίςθσ και αυτά τα ςτοιχεία μποροφτε να τα επεξεργαςτείτε και αργότερα.) Οθόνη 3 15 Αφορά τισ προτιμιςεισ ςασ ςχετικά με τον τφπο των ζργων ςτα οποία κα επικυμοφςατε να ςυνεργαςτείτε(και αυτά τα ςτοιχεία μπορείτε να τα επεξεργαςτείτε και αργότερα.) Όταν τελειώςετε με τισ 3 αυτζσ οκόνεσ γράφετε το όνομα χριςτθ που επιλζξατε (username) και τον κωδικό ςασ (password) ςτα ςχετικά πεδία … … και μπαίνετε ςτο προςωπικό ςασ desktop. 10 10 Καλώσ ιρκατε ςτον μαγικό κόςμο του eTwinning Σφνολο βακμών /100
  3. 3. Χρήςιμεσ Δ/νςεισ 1) Toportal του eTwinning http://www.etwinning.net 2) Ο ιςτότοποσ τησ Εθνικήσ Τπηρεςίασ Τποςτήριξησ (Ε.Τ.Τ.) http://www.etwinning.gr/ Τθλ: 801 11 38946 mail: etwinning@sch.gr 3) Η ςελίδα τησ Ε.Τ.Τ ςτο Facebook https://www.facebook.com/HelleniceTwinning 4) Toblog των eTwinners Ανατολικήσ Μακεδονίασ και Θράκησ http://blogs.sch.gr/etwinnersmakthrak/ 5) Πρεςβευτήσ eTwinning Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ Μιχαθλίδθσ Πζτροσ mail: pmichailid@sch.gr

×