Φύλλο εργασίας για την δημιουργία Comic με θέμα τον "Ρατσιστικό Εκφοβισμο"

682 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
682
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
112
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Φύλλο εργασίας για την δημιουργία Comic με θέμα τον "Ρατσιστικό Εκφοβισμο"

  1. 1. Ρατςιςτικόσ Εκφοβιςμόσ Φφλλο εργαςίασ. Οριςμόσ Ρατςιςτικόσ: διάδοςθ αρνθτικών ςχολίων εξαιτίασ τθσ καταγωγισ, τθσ κοινωνικισ τάξθσ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ, τθσ διαφορετικότθτασ. Εργαςία Δθμιουργία comic με την χρήςη του ΣΟΟΝDO . Σο comic θα πρζπει να ζχει ςχζςη με την διαφορετικότητα (εξωτερική εμφάνιςη, οικονομική κατάςταςη, κοινωνική τάξη κλπ.) Στο comic κα πρζπει να παρουςιάηονται: 1. Το φαινόμενο. 2. Οι ςυμμετζχοντεσ – όλοι οι ρόλοι. 3. Τα ςυναιςκιματα του κφματοσ. 4. Μινυμα – Σφνκθμα κατά τθσ ςχολικισ βίασ Ανάπτυξη Συγγραφι ςεναρίου ςτο ςχετικό φφλλο Δθμιουργία comic ςτο TOONDO ΠΡΟ΢ΟΧΗ : ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΛΛΕ΢ ΟΜΑΔΕ΢ ΝΑ ΚΑΣΑΛΑΒΟΤΝ ΣΟ ΘΕΜΑ ΢Α΢.

×