Λεκτικόσ Εκφοβιςμόσ
Φφλλο εργαςίασ.
Οριςμόσ
Λεκτικόσ: ςυςτθματικι χρθςιμοποίθςθ υβριςτικών εκφράςεων, φραςτικών επικζςεων,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Φύλλο εργασία για την ταινία με τον "Λεκτικό Εκφοβισμό"

357 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
357
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
117
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Φύλλο εργασία για την ταινία με τον "Λεκτικό Εκφοβισμό"

  1. 1. Λεκτικόσ Εκφοβιςμόσ Φφλλο εργαςίασ. Οριςμόσ Λεκτικόσ: ςυςτθματικι χρθςιμοποίθςθ υβριςτικών εκφράςεων, φραςτικών επικζςεων, προςβολών και απειλών, αγενών ςχολίων και ειρωνείασ, χριςθ παρατςουκλιών. Εργαςία Δθμιουργία βουβήσ , ζγχρωμθσ ταινίασ ςχετικισ με τον ζμμεςο ι κοινωνικό εκφοβιςμό. Στθν ταινία κα πρζπει να παρουςιάηονται: 1. Το φαινόμενο. 2. Οι ςυμμετζχοντεσ – όλοι οι ρόλοι. 3. Τα ςυναιςκιματα του κφματοσ. 4. Μινυμα – Σφνκθμα κατά τθσ ςχολικισ βίασ Ανάπτυξη Συγγραφι ςεναρίου ςτο ςχετικό φφλλο Δθμιουργία storyboard ςτο ςχετικό φφλλο Διανομι ρόλων, ηθτάμε βοικεια από τισ άλλεσ ομάδεσ για να ςυμπλθρωκοφν τα άτομα αν χρειάηεται. Γφριςμα ταινίασ Επεξεργαςία ςτο movie maker ΠΡΟ΢ΟΧΗ : ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΛΛΕ΢ ΟΜΑΔΕ΢ ΝΑ ΚΑΣΑΛΑΒΟΤΝ ΣΟ ΘΕΜΑ ΢Α΢.

×