Graphics Design Technics

2,079 views

Published on

Learn and understand basic graphic design. Although never before has infrastructure. Can be understood easily within 30 minutes.

เรียนรู้และเข้าใจถึงการออกแบบกราฟิกเบื้องต้น แม้ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถเข้าใจได้ง่าย ภายใน 30 นาที

Published in: Design, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,079
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
145
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Graphics Design Technics

 1. 1. เทคนิคการออกแบบงานกราฟก Graphics Design Technics บรรยายโดย พิธาน ตั้งอิทธิโภไคย สวนงานกลาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ By Mr.Pitharn Tungittipokai
 2. 2. วัตถุประสงค เพื่ออธิบายใหผูเรียนเขาใจถึงการนําความรูทางพื้นฐานทางศิลปะ มาประยุกต ใชกับการนําเสนอผลงาน ใหมีความแปลกใหมนําสมัย สื่อสารไดอยางถูกตอง ตามวัตถุประสงค
 3. 3. บทนํา มนุษยเราสามารถรับรูผานสัมผัสทัง้ 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และรางกาย พบวาภาพวาด ซึ่งหมายรวมถึง กราฟก สามารถสื่อความหมายดวยตา ไดงายทีสุด ่ ศิลปะไมมีคาวาสวย หรือไมสวย หากแตการนํามาใชใหเหมาะสม ถูกที่ ถูก ํ กาลเทศะ ก็สามารถสื่อสารกันไดอยางชัดเจน ศิลปะเปนการสื่อสารอยางสากล เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปของคนทั้งโลก ดังนั้น สื่อการเรียนรูเรื่อง “ออกแบบงานกราฟก ใน 30 นาที” จะเปนเครื่องมือทีจะชวยให ่ ผูเรียนนั้นรื้อฟนศิลปะพื้นฐานทีเคยไดเรียนมาในอดีต จนสามารถนําไปประยุกต ่ ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด
 4. 4. บทที่ 1 การออกแบบงานกราฟก By Mr.Pitharn Tungittipokai
 5. 5. การออกแบบงานกราฟก งานกราฟกเปนสวนสําคัญที่มีบทบาทตอการผลิตสื่อ โดยเฉพาะ สื่อทีจะตองรับรูดวยตา ไดแก หนังสือ ปายโฆษณา โทรทัศน กระดาน ่ นําเสนอ นักออกแบบจะตองใชวิธีการทางศิลปะและหลักการทางการ ออกแบบรวมกันสรางสื่อ เพื่อเปนตัวกลางในการสื่อความหมาย อาจใชสิ่งตางๆ มาประกอบกัน เชน ภาพประกอบ, ภาพถาย, สัญลักษณ, ตัวอักษร จัดวางเพื่อใหเกิดการ นําเสนอขอมูลไดอยาง ชัดเจนสื่อความหมายไดตรงประเด็น
 6. 6. อิทธิพลของศิลปะในการออกแบบงานกราฟก 1. รูปแบบตัวอักษรและขนาด 2. การกําหนดระยะหางและพื้นกวาง 3. การกําหนดสี 4. การจัดวางตําแหนง
 7. 7. ขั้นตอนการวางแผนการออกแบบ 1. ขั้นตอนการคิด 2. ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล 3. ขั้นตอนการราง หรือสรางตนแบบ 4. ขั้นตอนการลงมือทํา
 8. 8. สวนประกอบของการออกแบบ จุด (Point, Dot) เสน (Line) รูปราง (Shape) รูปทรง (Form) แสงและเงา (Light & Shade)
 9. 9. สวนประกอบของการออกแบบ (ตอ) สี (Color) ลักษณะพื้นผิว (Texture) สัดสวน (Proportion) ทิศทาง (Direction) ระยะภาพ (Perspective) บริเวณที่วาง (Space)
 10. 10. การจัดองคประกอบของภาพ 1. จัดใหเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง สิ่งที่ชวยทําใหชิ้นงานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดเปน  ลักษณะเดน เปนเรื่องราวที่คลอบคลุมถึงความคิดในการ ออกแบบ
 11. 11. การจัดองคประกอบของภาพ (ตอ) 2. ความสมดุล (Balance) 2.1 ความสมดุลในรูป หรือความเหมือนกันทังสองขาง ้ 2.2 ความสมดุลในความรูสึก
 12. 12. การจัดองคประกอบของภาพ (ตอ) 3. การจัดใหมจดสนใจ ี ุ
 13. 13. บทที่ 2 แบบอักษร
 14. 14. แบบอักษร ในการออกแบบกราฟก ใชวาภาพที่สวยเทานั้น จะตองมีตัวอักษรที่ เหมาะสมในการนําเสนอดวย กอนอื่นเราจะตองใชหลักในการเลือก แบบอักษร เสียกอน ประกอบดวย 3 สิ่งที่ควรคํานึง • ชนิดของตัวอักษร • บุคลิกของตัวอักษร • ขนาดของตัวอักษร ซึ่งในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ จําเปนที่จะตองศึกษา และเลือกให เหมาะสมกอนนํามาใชงาน
 15. 15. แบบอักษร (ตอ) โดยทั่วไปในงานนําเสนอ ซึ่งหมายรวมถึง PowerPoint ควรเลือกแบบ ตัวอักษรในการนําเสนอ เพียงแค 2 รูปแบบ แตไมเกิน 3 รูปแบบ เทานั้น
 16. 16. แบบอักษร (ตอ)
 17. 17. การจัดวางตัวอักษร การจัดวางตัวอักษรถือเปนเรื่องที่สําคัญรองลงมาจากแบบอักษร ตัวอักษรจะ สวยงามเพียงไร หากมีการจัดวางทีไมเหมาะสม ควรคํานึงถึง สิ่งตอไปนี้ ่ • ระยะหางระหวางตัวอักษร • ระยะหางระหวางคํา • ระยะหางระหวางบรรทัด
 18. 18. การจัดแถวตัวอักษร เมื่อมีอักษรมากมายทีจะตองจัดเรียง ซึ่งจะตองทําในขณะที่ออกแบบหนาจอ ควร ่ มีหลักที่ควรคํานึงดังนี้ • การวางตัวอักษรเสมอหนา (Align Left) • การวางเสมอหลัง (Align Right) • การวางกลาง (Align Center) • การวางเสมอหนา-หลัง (Align Justified) • การวางภาพประกอบ • การวางในทิศทางอื่น
 19. 19. บทที่ 3 ทฤษฎีสี
 20. 20. ทฤษฎีสี สีมีความสําคัญในการออกแบบมาก โดยเฉพาะอยางยิง การออกแบบ ่ กราฟก นอกจากจะทําใหสวยงามแลว ยังสามารถสื่อถึงอารมณ และความหมายของภาพไดดวย
 21. 21. ทฤษฎีสี (ตอ) สีปฐมภูมิ เปนชุดสีแรกที่ผสมกันแลวเกิดเปนสีชุดตางๆ ประกอบดวย แดง เหลือง น้ําเงิน
 22. 22. ทฤษฎีสี (ตอ) สีทุติยภูมิ เกิดจากสีปฐมภูมิผสมกันแลวเกิดเปนสี สม เขียว มวง จากรูปจะนําสีที่อยูขางๆ กันมาผสม จะไดสกลางระหวางสีเดิมทัง  ี ้ สามดาน
 23. 23. ทฤษฎีสี (ตอ) สีตติยภูมิ หรือ วงลอสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมสีทุตยภูมิ จะได ิ มวงแดง แสด เหลือง เขียว น้ําเงิน มวง เปนเฉดสีธรรมชาติ
 24. 24. วรรณะของสี (Tones) หมายถึง กลุมสีที่ปรากฏใหเห็นความรูสึกแตกตางกัน ประกอบดวย 2 วรรณะ สีรอน (Warm Tone) ใหความรูสึกรอนแรง รื่นเริง บันเทิงใจ สีเย็น (Cool Tone) ใหความรูสึก สงบ เย็น เศรา
 25. 25. วรรณะของสี (Tones) (ตอ) เมื่อนําทฤษฎีของวงลอสีมาใช เราจะไดสีดงรูป ั สีโทนรอน สีโทนเย็น
 26. 26. การวางโครงสรางสี (Color Schematic) เปนการใชทฤษฎีสีในวงลอ หมุนไปเรื่อยๆ เพื่อแสดงความเหมาะสม ในการนํามาใชงาน แบงออกไดเปน 5 ประเภท 1. Monochrome 2. Analogus 3. Dyads 4. Triads 5. Tetrads
 27. 27. การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ) 1.Monochrome หรือ สีเอกรงค คือ มีเนือสีเนื้อเดียวแตใหความ ้ แตกตางดวยน้าหนักสี (values) ํ
 28. 28. การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ) 2. Analogus หรือ สีขาง คือ สีที่อยูตดกัน อาจจะเปนสีขางๆ กับสีที่  ิ ตองการ ควรใชสีขางทีละ 1 สีแตไมควรเกิน 4 สี
 29. 29. การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ) 3. Dyads หรือ สีคูตรงกันขาม คือสีที่อยูตรงขามกันในวงลอสี ทํา  ใหงานที่ออกแบบมาดูสะดุดตา ควรใชเปนหลักในการออกแบบ ตัวอักษรกับสี Background
 30. 30. การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ) 4. Triads หรือ สี 3 โทน คือใชสีที่อยูในมุมตรงขามกันในวงลอสี อาจใชเปนแบบสามเหลี่ยมดานเทา หรือสามเหลี่ยมหนาจั่วก็ได แบบสามเหลี่ยมดานเทา
 31. 31. การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ) 4. Triads หรือ สี 3 โทน แบบสามเหลี่ยมหนาจั่ว
 32. 32. การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ) 5. Tetrads เปนการวางโครงสรางแบบ 4 สี ในวงลอสี อาจเปน สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสีเหลี่ยมดานเทาก็ได แบบสี่เหลี่ยมดานเทา
 33. 33. จิตวิทยาในการใชสี สีแดง – ไฟ กามอารมณ ปรารถนา มีพลังมาก จึงไมเหมาะกับการ นํามาทําเปน Background สีน้ําเงิน – เก็บกด ชางฝน เปลาเปลี่ยว สะอาดบริสุทธิ์ อนาคต อนามัย ความประทับใจ
 34. 34. จิตวิทยาในการใชสี (ตอ) สีมวง – ใครครวญ สมาธิ ลึกลับ เวทมนต แสดงความเปนเจานาย เกียรติยศ สีทอง หรือ สีสม – ใหความรูสึกทางบวก ลาภยศ ของมีคา 
 35. 35. จิตวิทยาในการใชสี (ตอ) สีเทา – ความหมอง ออนแอ วิชาการ ตํารา เกา สีดํา – ความมืด ลึกลับ เหมาะกับเปนสี Background เมื่อตองการ เนนวัตถุทอยูเบื้องหนา ี่ 
 36. 36. จิตวิทยาในการใชสี (ตอ) สีขาว – วางเปลา สะอาด ใส นิยมนํามาใชสรางความโดดเดนใหกับ วัตถุที่อยูเบื้องหนา  สีเหลือง – พลังดานความสวาง บรรลุ ชมพู – ลดพลังจากสีแดงไดเปนอยางดี เหมาะกับ ความหวาน ผูหญิง
 37. 37. หลักการพิจารณาเกี่ยวกับการใชสี 1. ใชสีสดสําหรับกระตุนใหเดนชัด 2. การใชสีสําหรับออกแบบบางครั้งก็เพื่อความสวยงาม แตตอง  คํานึงถึงความเหมาะสมดวย 3. ควรใชสีใหเหมาะสมกับวัยของผูใชผลิตภัณฑนั้นดวย 4. การใชสีหลากหลายในงาน อาจทําใหสิ่งทีตองการนําเสนอไมโดด ่  เดน กลืนกันหมด 5. เมื่อใชสีเขม ควรใชรวมกับสีออน จะทําใหภาพมีชีวิตชีวามากขึ้น  6. การใชสีบนตัวอักษรจะตองไมกลืนกับสี Background
 38. 38. จบบทเรียน แตผูเรียนตองฝกฝนตอนะครับ

×