• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

on

 • 735 views

 

Statistics

Views

Total Views
735
Views on SlideShare
595
Embed Views
140

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

1 Embed 140

http://krupitakchatr.wordpress.com 140

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Presentation Transcript

  • โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์
  • นักวิทยาศาสตร์ เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ ดผู้ค้นพบโครงสร้างของอะตอม ในปี ค.ศ.1886และพยายามทดลองแบ่งนิ วเคลียสของอะตอม
  • แซดวิก ลูกศิษย์ของรัทเธอร์ฟอร์ด เป็ นผูคนพบนิวตรอน จากนั้นผูคนก็ให้ความ ้้ ้สนใจกับพลังงานนิวเคลียสอะตอม
  • เอนรี โก แฟร์มี ผูยนยันด้วยการทดลองว่าการ ้ืยิงธาตุบางชนิดด้วยนิวตรอนจะทาให้ เกิดรังสีในปริ มาณที่มากขึ้น และได้กลายเป็ นพื้นฐานของเครื่ องกาเนิด พลังปรมณู
  • ปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 อัลเบริ ต์ ไอสไตล์ผูคนพบทฤษฎีสัมพันภาพ และคิดสมการ ้้E=MC 2 ทาให้เราสามารถนามาใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์ได้
  • พลังงานนิวเคลียร์ คือ พลังงานที่ โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ คือ ระบบทีจะนา ่ ปลดปล่ อยออกมา เมือมีการแยกรวม หรือแปลง ่พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากปฏิกริยา ิ นิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายตัวนิวเคลียร์ มาเปลียนเป็ น พลังงานไฟฟา ่ ้ ของสารกัมมันตรังสี ซึ่งพลังงานเหล่านั้นอาจ เป็ น “พลังงานความร้ อน” และ “รังสี ”
  • องค์ ประกอบทีสาคัญของโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ่ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
  • หลักการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานนิวเคลียร์ คือ การนาพลังงานความร้อนที่ได้จากการปฏิกิริยานิ วเคลียร์ ไปต้มน้ าเพื่อให้เกิดไอน้ า และเกิดเป็ นแรงดันไปหมุนกังหันไอน้ าและเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าเพื่อผลิตไฟฟ้ า
  • ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ก่อให้เกิดความร้อนเพื่อ นาไปใช้ในการผลิตฟ้ ามี 2 รู ปแบบ คือ1.ปฏิกิริยาฟิ วชัน เกิดการรวมตัวของธาตุที่มีน้ าหนักเบา เช่น ไฮโดรเจนภายใต้สภาวะที่เหมาะสม กลายเป็ นธาตุใหม่ และปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมา 2.ปฏิกิริยาฟิ ชชัน เกิดจากการแตกตัว ของนิวเคลียสธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม พลูโทเนียม เมื่อถูกชนด้วยนิวตรอน หรื อโฟตอน
  • การป้ องกันอันตรายจากการใช้ อันตรายจากการใช้ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ อันตรายโดยตรงต่อชีวต หากร่ างกายได้รับ ิ หากจาเป็ นต้องเข้าใกล้สารกัมมันตรังสี ตองใช้ ้รังสี แกมมาโดยตรง สามารถทาให้เซลล์ตายได้ เวลาสั้นที่สุดหรื อหากได้รับปริ มาณมาก ๆ อาจเสี ยชีวตได้ ิ  อยูห่างบริ เวณที่เป็ นแหล่งกาเนิดกัมมันตรังสี ่ อันตรายต่อเนื้อเยือสมองและอวัยวะ ่ ให้มากที่สุดสื บพันธุ์ รังสี แกรมมาจะทาให้โครโมโซมของ ั ่  ใช้วตถุที่กมมันตรังสี ทะลุผานไม่ได้มากาบัง ัเซลล์สืบพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงแบบชัวคราวหรื อ ่ เช่น ตะกัว หรื อคอน เป็ นเครื่ องกาบังรังสี แกรมมา ่ ็ถาวร อาจเป็ นผลทาให้ดีข้ ึนหรื อกลายพันธุ์กได้ และบีตา หรื อน้ าเป็ นเครื่ องกาบังรังสีนิวตรอน อันตรายแบบสะสม หากได้รับปริ มาณน้อย ๆ  ผูที่ทางานเกี่ยวข้องกับรังสี ตองมีเครื่ องตรวจ ้ ้ วัดรังสี ใช้หุ่นยนต์ในการทางานแทนมนุษย์ ใช้เป็ นเวลานาน ๆ อาจทาให้กลายเป็ นมะเร็ง ระบบรี โมตหรื อระบบ เล็กทรอนิกส์แทนการเข้า ระบบอิ การเข้ ใกล้
  • ในกรณี ที่เกิดระเบิดนิวเคลียร์ จะเกิดสารกัมมันตรังสี หลายชนิดด้วยกันอย่างหนึ่ งก็คือ ไอโอดีน 131 (I-131) ซึ่ งเมื่อเข้าไปในร่ างกาย I-131 จะเข้าไปที่ต่อมไทรอยด์ ทาให้เกิดโรค เช่น มะเร็ งที่ต่อมไทรอยด์ได้ ถ้าเรากินโปแตสเซี ยมไอโอไดด์ (KI)หรื อ โปแตสเซี ยมไอโอเดต (KIO3) เข้าไปภายใน ๑ – ๒ ชัวโมงหลังจากเกิดระเบิดอาจจะลดปริ มาณ I-131 ที่ต่อม ่ไทรอยด์ได้รับได้ถึง 90% Potassium Iodate Tablets, KIO3
  • โรงงานไฟฟ้ านิ วเคลียร์ ทวทั้งโลกมี 442 แห่ งดังนี้ ่ั
  • ข้ อดีและข้ อเสี ยของโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ข้ อดี ข้ อเสี ย1. เชื้อเพลิงมีราคาถูก 1. ใช้เงินลงทุนสูง2.2 สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ปริ มาณมาก 2.ใช้ 2 เวลาก่อสร้างนาน3.3 เป็ นแหล่งผลิตไฟฟ้ าที่มีเสถียรภาพและมันคง ่ 3.ไม่ ่ 3 เชื่อมันเรื่ องความปลอดภัย4 สามารถขนส่งเชื้อเพลิงได้ง่าย4. 4.อาจมีปัญหาด้านการยอมรับของประชาชน 45.5 อายุการใช้งานยาวนานกว่า 40 ปี7.7 ช่วยพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง8.8 เป็ นแหล่งสร้างงาน ก่อให้เกิดธุรกิจ/อุตสาหกรรม ขึ้นมารองรับมากมาย9 ไม่สร้างก๊าซเรื อนกระจกและฝนกรด
  • ประโยชน์ ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ด้านโบราณคดี ด้ านประวัตศาสตร์ ิ  การหาอายุด้วยการวัดรังสี (Radiometric Dating)วิธีการหาอายุวตถุโบราณโดยวิธีการวัดรังสี อาศัยหลักการที่ไอโซโทปกัมมันตรังสี มีการ ัสลายตัวตลอดเวลาด้วยอัตราคงที่ ไอโซโทปเป็ นรู ปแบหนึ่งของอะตอมของธาตชนิดเดียวกัน ่ที่มีมวลไม่เท่ากัน บางไอโซโทปอยูในสภาวะที่ไม่เสถียรและมีระดับพลังงานสู ง ซึ่ งจะ ่ปรับตัวให้มีพลังงานต่าลง โดยการปลดปล่อยรังสี ออกมา เราเรี ยกอะตอมเหล่านี้วา ไอโซโทป ่ ั ัรังสี ซึ่ งหมายถึงอยูในสภาวะที่มีกมมันตภาพรังสี ธาตุที่มีกมมันตรังสี มีการสลายตัวทาให้ความแรงหรื อกัมมันภาพตรังสี ลดลงตลอดเวลา โดยอัตราการสลายตัวเป็ นค่าเฉพาะของแต่ละไอโซโทป โดยทัวไปค่าอัตราการสลายตัวแสดงในรู ปค่าครึ่ งชีวิต (half life) ซึ่ งเป็ นระยะเวลา ่ที่จานวนอะตอมของไอโซโทปรังสี ลดลงครึ่ งหนึ่งของค่าเริ่ มต้น ค่าครึ่ งชีวิตเป็ นค่าคงที่ เมื่อ ่ ัทราบกัมมันตภาพรังสี ท่ีลดลงจะทาให้หาค่าของเวลาที่ผานไปได้ ธาตุที่มีกมมันตรังสี ของซากดึกดาบรรพ์มีการสลายตัวทาให้ความแรงหรื อกัมมันตภาพรังสี ลดลงตลอดเวลา วิธีทางรังสี มีการใช้อย่างแพร่ หลายมากว่าครึ่ งศตวรรษแล้วและเทคนิ คที่ใช้มากกว่า 40 เทคนิคทั้งนี้ ่ ัขึ้นอยูกบชนิดของวัสดุหรื อวิธีการวัดที่เหมาะสม http://www.oaep.go.th/images/news/20100903142132.pdf
  • ก่อนจะมีการสร้างโรงงานิวเคลียร์ข้ ึนมาสักแห่ง ต้องผ่านกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆมากมายทั้งการศึกษาความเป็ นไปได้ในประเด็นต่างๆ รวมไปถึงการก่อสร้างที่ตองใช้งบประมาณอย่างสู ง ้ดังนั้นการดาเนินการทุกอย่างต้องเป็ นไปด้วยความระมัดระวังเพราะหากถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาในขั้นเตรี ยมการขึ้น นั้นหมายถึง จานวนเม็ดเงินมหาศาลที่ตองหายไปและเวลาที่ได้ทุ่มเทเตรี ยมการ ้มานับแรมปี ก็จะต้องสู ญเปล่าไปด้วยเช่นกัน ในแต่ละปี ประเทศไทยต้องนาเข้าพลังงานจานวนมากกว่าร้อยละ 60 ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในประเทศประเทศไทยต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงานเป็ นจานวนกว่าปี ละประมาณ 1.37ล้านล้านบาทคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรื อ กพช ได้ให้ความเห็นชอบบรรจุโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนิวเคลียร์ไว้ในแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ า (Power Development Plan, PDP 2007)โดยกาหนดให้มี นิวเคลียร์ในปี พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2564 จานวนปี ละ 2000 เมกกะวัตต์ รวมจานวน 4000เมกกะวัตต์ พร้อมทั้งได้ทาการตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรี ยมการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับโครงการนี้ใน 13-15 ปี ข้างหน้า การเลือกสถานที่ในการสร้างโรงงานไฟฟ้ านิวเคลียร์เป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่นามาพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะมีการตั้งโรงงานไฟฟ้ าขึ้นหรื อไม่ โดยปัจจัยสาคัญในการเลือกสถานที่ต้ งในเบื้องต้นคือการผสมผสานกันระหว่างความปลอดภัยและความคุมทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ั ้สาหรับการเลือกสถานที่ต้ งของโรงงานไฟฟ้ านิวเคลียร์ สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ระยะ ั
  • 1. การเลือกพืนที่ทเี่ หมาะสม (Candidate Zone) ้ ในขั้นตอนการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการตั้งโรงงานไฟฟ้ านิวเคลียร์ จะเป็ นการพิจารณาถึงข้อมูลต่างๆอย่างกว้างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากแผ่นที่เชิงซ้อนเป็ นหลัก ทั้งแผ่นที่ทางด้าน ด้านประชากร ด้านภูมิประเทศแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอนุรักษ์ ฯลฯ มาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อหาพื้นที่ที่มีเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ “การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม หรื ออ Candidate Zone จะเป็ นการเลือกพื้นที่กว้างๆ เช่น ในเขตจังหวัด ั ็ประจวบคีรีขนธ์กอาจจะมีหลายพื้นที่เช่นในอาเภอ หัวหิ น กุยบุรี ปราณบุรีที่เป็ นพื้นที่ชายฝั่งที่เหมาะสม เกณฑ์ในการเลือกก็แล้วแต่คณะกรรมการที่ต้ งขึ้นมา แผ่นที่ซ่ ึงนามาใช้ในขั้นตอนนี้จะเป็ นแผ่นที่ที่สเกลใหญ่หน่อยอยู่ ัที่ประมาณ 2.5ล้าน ต่อ 1 ส่ วน” แหล่งน้ าถือเป็ นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิงในการเลือก Candidate Zone เนื่องจากโรงงานไฟฟ้ านิวเคลียร์ ่ ่จาเป็ นต้องใช้น้ าเป็ นจานวนมากโดย ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ประมาณการณ์วาจะมีการใช้น้ าอย่างต่า 2000 ตันต่อวัน ดังนั้นแหล่งน้ าจึงเป็ นปัจจัยสาคัญในการนามาพิจารณาสถานที่ต้ ง และหากมีน้ าไม่เพียงเพียงก็อาจจะเกิด ัปัญหาขึ้นได้
  • 1.2 พืนทีหลีกเลียง (Avoidance Area) เป็ นพื้นที่ที่อาจจะสามารถสร้างโรงไฟฟ้ าพลังนิวเคลียร์ได้แต่ ้ ่ ่ไม่เหมาะสมนัก จึงต้องทาการหลีกเลี่ยงเพื่อลดความเสี่ ยงเช่น รอยแยกขนาดใหญ่ของเปลือกโลกแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ,คลื่นใต้น้ า ,ลักษณะภูมิประเทศ เช่น ภูเขา, แหล่งท่องเที่ยว และ พื้นที่สูง เป็ นต้น “นอกจากปัจจัยต่างๆที่จาเป็ นแล้วพื้นที่เสี่ ยงต่างๆ ก็จะไม่นามาพิจารณาเพื่อความปลอดภัยสู งสุ ดเช่น พื้นที่ที่เคยเกิดภัยธรรมชาติ เรามีการศึกษากลับไปในอดีตด้วยว่าพื้นที่ไหนเคยเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งถือ ่ว่าเป็ นพื้นที่มีความเสี่ ยงเราก็จะไม่เอามาพิจารณา แม้วา มันจะมีระบอบความปลอดภัยโรงงานไฟฟ้ านิวเคลียร์จะมีระบบที่ดีแต่หากพื้นที่ไหนเป็ นพื้นที่เสี่ ยงเราก็จะต้องหลีกเลี่ยง เพื่อป้ องกันความผิดพลาดให้มากที่สุด เราต้องกันไว้ก่อน พวกพื้นที่ทีเคยเกิดแผ่นดินไหว หลุมยุบคือมีการยุบตัวของดิน ประชาชนหนาแน่น ดินถล่ม เราก็จะหลีกเลี่ยงไม่นามาพิจารณา แต่อย่างในประเทศญี่ปุ่นเขาเป็ นแนวแผ่นดินไหว ็ทั้งหมดเขาอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราหลีกเลี่ยงได้กจะหลีกเลี่ยงในพื้นที่เสี่ ยงภัยเหล่านี้หรื อในกรณี ของลักษณะภูมิประเทศมีความไม่เหมาะสมเช่นเป็ นภูเขา ถ้าจะสร้างจริ งๆก็สร้างได้ แต่เราก็ต้องมีการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมเสี ยก่อนนั้นก็หมายถึงต้นทุนที่จะตามมาในการจัดการ”
  • 1.3 พืนที่เหมาะสม (Preference Area) เป็ นพื้นที่ที่สามารถสร้างโรงไฟฟ้ าพลัง ้นิวเคลียร์ ได้ โดยจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆที่จาเป็ นในการสร้างโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์เช่น แหล่งน้ า ,เส้นทางคมนาคมและขนส่ ง เป็ นต้น โดยข้อมูลในด้านต่างๆ จะถูกรวบรวมและแสดงบนแผนที่ เพื่อใช้ในการพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้ าพลังนิ วเคลียร์ เพื่อใช้ในการพิจารณาในระยะการเลือกสถานที่ต้ งที่เป็ นไปได้ของโรงไฟฟ้ าพลังนิวเคลียร์ ต่อไป ั