แผ่นพับ

882 views
622 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
173
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผ่นพับ

  1. 1. ข้ อ ดี - ข้ อ เ สี ย ข อ ง โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า นิ ว เ ค ลี ย ร์ กลุ่ม…โปรตอน (P) สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ เพราะเรา พ ลั ง ง า น นิ ว เ ค ลี ย ร์ข้ อดี เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ ถึงแม้จะมีขอเสี ย ้ ่ ้ หรื อผลกระทบอยูบางเพียงเล็กน้อย แต่ถาหากเปรี ยบเทียบกับโรงไฟฟ้ า ้ (Nuclear energy) •เชื้ อเพลิงมีราคาถูก •สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ปริ มาณมาก แบบอื่นแล้ว โรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ •ปริ มาณของเสี ยน้อยเมื่อเทียบกับวิธีการผลิตไฟฟ้ าแบบอื่นๆ มากกว่า โดยเพียงแค่วตถุดิบเพียงน้อยนิ ดนันเอง ั ่ •สามารถยืดอายุการใช้งานของเชื้ อเพลิงและโรงไฟฟ้ าได้ตาม จัดทาโดย กลุ่ม…หลักวิทยาศาสตร์ •สามารถขนส่งเชื้อเพลิงได้ง่าย สมาชิกกลุ่ม โปรตอน (P) •ไม่สร้างก๊าซเรื อนกระจกและฝนกรด 1. นายศิลากร กรองทอง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/5ข้ อด้ อย - การแก้ ไขป้ องกัน •เนื่องจากมีระบบความปลอดภัยและการป้ องกันรังสี ที่เข้มงวด 2. นางสาวนภาพร นุเรื องรัมย์จึงใช้เงินลงทุนมาก 3. นางสาวธัญชนก สัตบุตร •เชื้ อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว สามารถนาไปผลิตอาวุธนิ วเคลียร์ได้ เสนอแต่ภายใต้พนธะสัญญา "ไม่เผยแพร่ อาวุธนิวเคลียร์" และการควบคุมของ ั 4. นายอรรถชัย สาราญIAEA หากประเทศไทยจะมีโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์จะควบคุมไม่ให้นาไปผลิต 5. นายอภิวฒน์ คานันต์ ั คุณครู พิทกษ์ฉตร เทพราชา ั ัอาวุธได้ 6. นางสาวอนงค์นาฏ พิเรศรัมย์ ั •การเก็บรักษาเชื้อเพลิงใช้แล้ว มีกมมันตรังสี ระดับสูง ต้อง แผ่นพับฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาฟิ สิ กส์ควบคุมอย่างเข้มงวด คุณครู ทปรึกษาโครงงาน ี่ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 คุณครู พิทกษ์ฉตร เทพราชา ั ั โรงเรี ยนกระสังพิทยาคม
  2. 2. การจัดการของเสี ยของโรงไฟฟา ้ พ ลั ง ง า น นิ ว เ ค ลี ย ร์ ( N u c l e a r e n e r g y ) โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร์ คือ ระบบที่จะนา ้ การเลือกสถานทีต้ังโรงงานไฟฟ้ านิวเคลียร์ ่พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ มาเปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้ า โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ โดยทัวไป ่ 1. การเลือกพืนที่ทเี่ หมาะสม เป็ นพื้นที่ที่สามารถ ้ประกอบด้วยส่ วนหลักๆ 4 ส่ วนคือ เตาปฏิกรณ์ ระบบ สร้างโรงไฟฟ้ าพลังนิวเคลียร์ ได้ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยระบายความร้อน ระบบกาเนิ ดกระแสไฟฟ้ า และระบบ ต่างๆที่จาเป็ นในการสร้างโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ เช่น แหล่งความปลอดภัยพลังงานที่เกิดขึ้นในเตาปฏิกรณ์เกิดจาก น้ า, เส้นทางคมนาคมและขนส่ ง เป็ นต้นปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ่ 2. การเลือกสถานทีต้งทีเ่ ป็ นไปได้ ในขั้นตอนนี้ เรา ่ ั จะนาข้อมูลของพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้ า การฝังกลบกากกัมมันตรังสี นิวเคลียร์ มาพิจารณาลงลึกไปอีกโดยอาศัยข้อมูลจากแผ่นที่ เชิงซ้อนที่มีความละเอียดประมาณ 2.5แสน:1ส่ วน ดูวาชั้น ่ หิ นเป็ นยังไง แหล่งน้ าเป็ นยังไงเป็ นพื้นที่ของนิคม อุตสาหกรรมหรื อเปล่า 3. การเลือกสถานทีต้งทีเ่ หมาะสม ขั้นตอนนี้จะเป็ น ่ ั การนาพื้นที่ซ่ ึ งที่เป็ นไปได้หรื อ Potential Site มาพิจารณา โดยการให้คะแนนเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุดในการ สร้างโรงงานไฟฟ้ านิวเคลียร์ หรื อเรี ยกว่า กระบวนการ การ จัดลาดับ (Ranking method) เชื้อเพลิงใช้แล้วถูกจัดเก็บไว้ในสระน้ าพิเศษภายในโรงไฟฟ้ า 4.การประเมินสถานทีต้งทีเ่ หมาะสม เมื่อได้พ้ืนที่ที่ ่ ั เหมาะสมที่สุดแล้วจากการขบวนการจัดลาดับขั้นตอน สุ ดท้ายคือการศึกษาอย่าง ละเอียดทั้งข้อมูลจากแผ่นที่ ไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร์ ส่ ู ภาคอุตสาหกรรม ้ และข้อมูลภาคสนาม

×