Smart farm white paper chapter 1

141
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
141
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smart farm white paper chapter 1

  1. 1. Smart Farm Flagship มกราคม 2556 1 บทนำา ประเทศไทยเป็นประเทศผูผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรในรูปแบบ ้วัตถุดิบและแปรรูป โดยเฉพาะอาหารแปรรูปที่สำาคัญแห่งหนึ่งของโลกสินค้าเกษตรของไทยมีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลมากขึ้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 จึงได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำาคัญของโลก อย่างไรก็ตาม วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เกิดขึ้น ส่งกระทบกับภาคเกษตรไม่น้อย เนื่องจากประเทศไทยพึ่งพิงการส่งออกสินค้าและบริการมากมูลค่าผลผลิตมวลรวมภาคเกษตร (ปี 2552) เท่ากับ 1.03 ล้านล้านบาท หดตัวจากปี 2551 ในอัตราร้อยละ 0.1 การเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้อัตราการนำาเข้าสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหารและปัจจัยการผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2552 อัตราการขยายตัวจากการนำาเข้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ6.9 ขณะที่มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารหดตัวลงร้อยละ 4.88 (ปี2552)1 การขยายตัวของชุมชนเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และคาดการณ์ว่าประชากรจากภาคเกษตรจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคบริการมากขึ้น ส่งผลต่อปริมาณแรงงานภาคเกษตรในอนาคต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลายพื้นที่เกิดภาวะแห้งแล้ง ขาดแคลนนำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะการขาดแคลนนำ้าเพื่อการเกษตรทวีความรุนแรงอย่างคาดไม่ถึง ปัญหานำ้าท่วมขังเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและบ่อยครั้งขึ้น ระบบนิเวศชายฝั่งเปลี่ยนแปลงไป เหล่านี้ทำาให้พื้นที่เพาะปลูกเกิดความเสียหายและลดลงอย่างมาก ในขณะเดียวกันผลิตภาพการผลิตรวมของภาคเกษตรอยู่ในระดับตำ่า (ตำ่ากว่าร้อยละ 1 ของ GDP)เนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตไม่มีประสิทธิภาพและขาดการจัดการด้านการผลิตและการตลาด และถึงแม้ว่าสถิติการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของไทยที่สำาคัญ เช่น ข้าว มันสำาปะหลังโรงงาน มังคุด กุ้งแช่เย็นแช่แข็งและกุ้งปรุงแต่ง ทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋องและนำ้าสับปะรด มี 1 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร -1-

×