• Like
20120718 services offering
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

20120718 services offering

 • 247 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
247
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • โครงการนวัตกรรมปุ๋ยสั่งตัด เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ สวทช.มีเป้าหมายที่จะตอบโจทย์ของประเทศ (Nation First) โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เป็นประชากรหลักของประเทศ แนวคิดจะเชื่อมโยงจากนโยบายด้านการเกษตรของประเทศ (National Agenda) ที่ประสงค์จะวาง position ของประเทศที่มีฐานการผลิตวัตถุดิบการเกษตรให้เป็นครัวของโลก ในขณะที่กรอบนโยบาย ICT 2020 ได้กำหนดให้ Smart Agriculture และ Smart Services เป็นองค์ประกอบของเสาหลักของนโยบายด้าน....และในยุทธศาสตร์งานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทยให้สามารถอยู่ในธุรกิจได้ในสภาวะที่ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นและยังคงมีปัญหาด้านความเป็นเอกภาพของการผลิต ผลกระทบของการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น

Transcript

 • 1. โครงการศึกษารูปแบบนวัตกรรมบริการปุ๋ยสำาหรับข้าว และยางพารา ระยะที่ 1 Fertilizer Services for Paddy and Para-rubber: Phase 1-Services Offering Design National Electronic and Computer Technology Center National Science and Technology Development Agency
 • 2. Nation First Value proposition Localized/Personalized ICT for agriculture... Reflection... SIG DSS Policy Agriculture Precision farming Action Mobile HRD.... application..... NECTEC Smart Farm Flagship SRI Platform NSTDA ICT 2020 Food & Agriculture Cluster ลดต้นทุน ยุทธศาสตร์ เพิ่มผลผลิต การเกษตร National Agenda ลดความเสียง ่ ครัวโลก? Food safetyAEC ready? Food security
 • 3. SRI Thailand: Value Constellation Networks Services Research Innovation Institute (SRII) Global networks Thailand Chapter Co-creation Value proposition ในการนำา วทน.และนวัตกรรมบริก สูภาคการเกษตรไทย ่ Think-tank SIG เกษตร Flagship Problems based Area based เกษตร สวทช. เนคเทค Policy driven Cluster อาหารและการเกษตร Political balance Nation First
 • 4. Agriculture monitoring system SIG เกษตร GI for prediction Data Standardization/ Crop insurance Legal complianceActivities that on-pro-cess DOAE, BAAC, Rice Dept., Seri culture SRI Services SI platform Blue print platform TMEC (domain specific) AAERU IDSRU TU ICCRU SPTU
 • 5. Co-creation: Fertilizer Services for Paddy and Para-rubber: Phase 1-Services Offering Design กลุ่มเกษตรกร บริษัทปุ๋ย (สินธุ์สุวรรณ) สหกรณ์(สกต. อุดรธานี) กรมการข้าว (หมู่บ้านลดต้นทุน) กรมวิชาการเกษตร(ศูนย์ปัจจัยการผลิต สระบุรี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชา ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม AIT, NECTEC
 • 6. Co-creation........helping together... making story..เกษตรกร นักวิจัย เอกชน Value constellation team work
 • 7. Outcome: from service experiences to Improve quality of lifeนทุนในการใช้ปุ๋ยเคราะห์ดน ินดินทีมการให้ปุ๋ยตรงตามศักยภาพของดิน ่ ีส่ปุ๋ยแบบใหม่ ในลักษณะของการให้บริการวิเคราะห์และปรับปรุงดิน ตยะยาว รักษาสภาพแวดล้อม
 • 8. Fertilizer Services for Paddy and Para-rubber: Phase 1-Services Offering Designพืชและพื้นที่นำำร่อง ประกอบด้วยข้ำว คัดเลือกโดยกรมกำรข้ำวและทีมงำน อ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ที่ บ้ำนห้วยขมิ้น จ.สระบุร(ศูนย์วสำหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ ี ิ ข้ำวห้วยขมิน) และกลุมผลิตข้ำว GAP อ.บำงกระทุ่ม ้ ่ จ.พิษณุโลกยำงพำรำ พื้นที่ อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี (สกต. และกลุมเกษตรกร) ่
 • 9. Fertilizer Services for Paddy and Para-rubber: Phase 1-Services Offering Designบ้ำนห้วยขมิ้น จ.สระบุร(กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ หมู่บ้ำนลดต้นทุน) ี
 • 10. Guiding Principle: กรอบเพื ่ อ กำ า หนดแนวทางปฏิ บ ั ต ิervices experiences ไปสู่ quality of lifeคือการ share knowledge ไปสู่ services experiences ด้าน knowlevices experiences ประกอบด้วยอะไร ได้ผลหรือไม่ มี variables อะไรure services ทีนาทำา จะสร้าง users experiences อย่างไร ่ ่พัฒนา guiding principle ไปสู่ services delivery
 • 11. ขั้นตอนการปฏิบัติงานysical evidences ของแต่ละพื้นทีศึกษา ่ทีจะเรียนรู้ไปด้วยกัน (Co-creation) ทำาให้เกิด knowledge sharing แ ่ciple ขององค์ประกอบ Physical evidencesทีเกียวข้องกับการบริการ ่ ่nvas และ Services Blueprint ของ activities และ resources ทีได้จา ่
 • 12. ขั้นตอนการปฏิบัติงานue Proposition ทังในด้าน Co-create Value และ Co-create Produc ้nagement, channel management และ critical success factors อ
 • 13. Services Offering DesignTutorial, Jul 17, 2012
 • 14. Soil Soil Mobile GIS/RS Fertilizer Fertilizer Fertilizer sampling Test kit application Localized stocking mixture sprayerPE Fertilizer formula order Fertilizer Fertilizer Soil sampler N-P-K analysis calculating applying fertilizer mixingCA farmers te Soil sampler N-P-K analysis Printed Priva ny Mobile Fertilizer a W/ test kit Community map comp Fertilizer SprayingVSA Mixing unit device การพัฒนา mobile s การทำาแผนที่ชุมชน pre-order r vi ce fertilizer Loc al Se erISA App. provi d ลดต้นทุนการผลิต พรบ.ปุ๋ย ปุ๋ยสั่งตัด ข้อมูลชุดดินPP Mobile GIS/RS Data collecting/Report Data collecting(before) (after)ISS application Localized Data processing Mobile network/cloudESS As-Is ข้อแนะนำาการให้ปุ๋ย ข้อแนะนำาการบันทึกข้อมูล ความชำานาญของเกษตรกร ข้อมูลชุดดิน ตามค่าวิเคราะห์ดน ิ บน mobile applicationRR
 • 15. Delivery รายงานการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยงองค์ประกอบของ กระบวนการ (activities) และ องค์ประกอบทีทำาให้เก ่
 • 16. ต่อระบบการบริการ (value creation system), what & who (ประกอบย์ความต้องการของผู้รับบริการโดยตรง) และ Services-In-Context (จะnetwork, measurement การวัดความสำาเร็จของการบริการด้าน qual
 • 17. es experiences ทีด(Services-In-Use และ/หรือ Services-In-Conte ีdesign) การกำาหนดรูปแบบการบริการ (how?)ทบต่อการบริการ องค์ประกอบเหล่านีอาจเป็นทัง co-create หรือ co-pr ้ ้
 • 18. Business Canvas p le c i r in P n g d i u i G
 • 19. Soil Soil Mobile GIS/RS Fertilizer Fertilizer Fertilizer sampling Test kit application Localized stocking mixture sprayerPE Fertilizer formula order Fertilizer Fertilizer Soil sampler N-P-K analysis calculating applying fertilizer mixingCA farmers te Soil sampler N-P-K analysis Printed Priva ny Mobile Fertilizer a W/ test kit Community map comp Fertilizer SprayingVSA Mixing unit device การพัฒนา mobile s การทำาแผนที่ชุมชน pre-order r vi ce fertilizer Loc al Se erISA App. provi d ลดต้นทุนการผลิต พรบ.ปุ๋ย ปุ๋ยสั่งตัด ข้อมูลชุดดินPP Mobile GIS/RS Data collecting/Report Data collecting(before) (after)ISS application Localized Data processing Mobile network/cloudESS To-Be ข้อแนะนำาการให้ปุ๋ย ข้อแนะนำาการบันทึกข้อมูล ความชำานาญของเกษตรกร ข้อมูลชุดดิน ตามค่าวิเคราะห์ดน ิ บน mobile applicationRR
 • 20. โจทย์ ท ี ่ ต ้ อ งหาคำ า ตอบ ในการพั ฒ นา KM ด้ า นนวั ต กรรมบริ ก ารการเกษตรl)vas model) อาจเป็นรูปแบบ man-to-man, man-to-machine, machnt model) ทุกครั้งทีรับบริการ คาดหวังจะได้ value(value added, va ่
 • 21. โจทย์ ท ี ่ ต ้ อ งหาคำ า ตอบในการพั ฒ นา KM ด้ า นนวั ต กรรมบริ ก ารการเกษตรChannel management (services design)(Blueprint model)Criticle success factors (Canvas/Blueprint model)
 • 22. แนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ การบริ ก ารารใช้ ส ติ ปั ญ ญา สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ก ั บ ผู ้ อ ื ่ น ารองค์ ค วามรู ้ จ าก co-creation network นำ า ไปสู ่ ก าร optimiz (impression)-customers experiences การวั ด ความสำ า เร็ จ ของการบริ ก ารด้ า น qualitative