คณะนิยเเกษมบัณฑิต                       มหาวิทยาลั                         ...
“ส่งเสริมการเรียนรู้   ยึดมั่นคุณธรรมสร้างสรรค์คุณประโยชน์”             Communication Arts
“คณะนิเทศศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มความพร้อม                   ี ในเชิงวิชาการและทักษะทางวิชาชีพนิเทศ...
Communication Arts
วิชาเอกการประชาสัมพันธ์    สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์      และการโฆษณา                  วิชาเอกกา...
ปีการศึกษา 2549การประชาสัมพันธ์การโฆษณาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่วิทยุและโทรทัศน์ภาพยนตร์และดิจิตอลเทคโนโลยีวารสารสนเทศ...
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)Bachelor of Communication Arts(Public Relations)นศ.บ. (การประชา...
ADสาขาวิชาการโฆษณานิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)Bachelor of Communication Arts (Advertising)นศ.บ.(การโฆษณา)B.Comm.Arts (Adver...
PNสาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่)Bachelor of Communication Arts(Perf...
BCสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุและโทรทัศน์)Bachelor of Communication Arts(Broadcasting)นศ.บ. (วิทยุและโท...
FMสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอลนิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และดิจิตอล)Bachelor of Communication Arts(Film and Digital)นศ.บ. (ภา...
JTสาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศนิเทศศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวารสารสนเทศ)Bachelor of Communication Arts(Journalism and Informa...
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร        Communication Arts
Public Relations          คณะกรรมการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์          • รศ.ดร.ปรมะ สตะเวทิน      ...
Advertising       คณะกรรมการ สาขาวิชาการโฆษณา       • ผศ.พรจิต สมบัติพานิช        คณะวารสารศาสตร์และ...
Broadcasting        คณะกรรมการ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์        • รศ.อรทัย ศรีสันติสุข         คณะวาร...
Journalism and Information Technology                    คณะกรรมการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ   ...
Performing Arts Communication and New Media                       คณะกรรมการสาขาวิชาสื่อสารการแสดงแ...
Film and Digital          คณะกรรมการสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล          • รศ.รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม  ...
Communication Arts
โครงสร้างหลักสูตร 136 หน่วยกิต          วิชาเลือกเสรี             6     วิชาโท         ...
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ปช.205 การตลาดเบื้องต้น          ปช.415 การจัดการภาวะวิกฤตปช.206 สื่อประชาสัมพันธ์   ...
สาขาวิชาการโฆษณาฆณ.201 นิเทศศิลป์กับงานโฆษณา    ฆณ.307 การกากับศิลป์ในงานโฆษณาฆณ.202 การบริหารการตลาด       ฆณ.3...
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์วท.200 วิทยุและโทรทัศน์กับการพัฒนา     วท.307 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์วท.201 สุนทรียศาสต...
สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศทว.201 การเขียนเพื่องานวารสารศาสตร์    ทว.309 การออกแบบสร้างภาพเคลื่อนไหวทว.202 การวิเคราะ...
สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสือสมัยใหม่              ่สส.231 การแสดงขั้นพื้นฐาน      สส.337 การบริหารจัดการ...
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจตอล            ิภด.200  ทฤษฎีภาพยนตร์         ภด.309 การผลิตภาพยนตร์ฟิล์มภด.201 ...
บุคลากร คณะนิเทศศาสตร์         Communication Arts
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ดร.สุเทพ เดชะชีพ      อ. พิทักษ์พงษ์ พงศ์พิพัฒน์   อ. กอบพงษ์ กุณฑียะดร.ต่อตระกูล อุบลว...
อาจารย์พิศษ คณะนิเทศศาสตร์รศ.รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม  อ. ทิพย์วลย์ คงประพันธ์                    ัรศ.ป...
วุฒิของอาจารย์ประจา252015                             จานวนคน               221...
ห้องปฏิบัติการ    Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
กิจกรรม   Communication Arts
กิจกรรมของคณะนิเทศศาสตร์          Communication Arts
กิจกรรมสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์         Communication Arts
Public Relationsโครงการ “เล่นสนุก สุขแบบไทย”ภายใต้โครงการ“พีอาร์รักษ์ศิลปวัฒนธรรม”     Communication Arts
Public Relationsโครงการ แผนงานประชาสัมพันธ์“ชุมชนน่าอยู่ คู่คลองสะอาด”ภายใต้โครงการ “พีอาร์รักษ์สิ่งแวดล้อม”      Co...
Public Relationsโครงการแผนงานประชาสัมพันธ์“รู้จักออม รู้จักพอเพียง”ภายใต้โครงการ“PR : Goodwill for Good Society”     C...
Public Relationsโครงการแผนงานประชาสัมพันธ์“มีคุณธรรม นาชีวิตรุ่งเรือง”ภายใต้โครงการ“การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม” ...
Public Relationsโครงการประชาสัมพันธ์“ลดใช้พลาสติก ลดวิกฤต      Communication Arts
กิจกรรมสาขาวิชาการโฆษณา       Communication Arts
Advertisingโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักโฆษณา     Communication Arts
Advertisingโครงการไอเดียคลินิค..คลิกโฆษณา     Communication Arts
Advertisingโครงการครีเอทีฟ จิ๊บจ๊อย      Communication Arts
Advertisingโครงการเฝ้าระวังร่วมกับสถาบันการศึกษา”สายลับตรวจจับโฆษณา”       Communication Arts
กิจกรรมสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์         Communication Arts
Broadcastingโครงการเปิดบ้าน BC      Communication Arts
Broadcastingโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง       Communication Arts
Broadcastingโครงการเสริมสร้างวิชาชีพ      Communication Arts
Broadcastingโครงการ BC.Show Off     Communication Arts
Broadcastingโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุและโทรทัศน์ ตอนพบคนทาข่าว     Communication Arts
กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ          Communication Arts
Journalism and Information Technology      โครงการนัดพบเจที           Communication Arts
Journalism and Information Technology      โครงการ เปิดบ้านวารสารฯ           Communication Arts
Journalism and Information Technology      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ      ผลิตสื่อ “คนทาสื่อสัญจร”    ...
Journalism and Information Technology      โครงการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ      “ณ เกษม” ฉบับที่ 2      ...
Journalism and Information Technology      โครงการ เรียนรู้ก้าวสู่โลกการพิมพ์            Communication Arts
Journalism and Information Technology      โครงการผลิตนิตยสารฝึกปฏิบัติ      และนิตยสารออนไลน์ “KBU PLUS”    ...
Journalism and Information Technology      โครงการ Face 2 Press      กับเทคโนโลยีวารสารสนเทศ         ...
Journalism and Information Technology     โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง     “นักข่าวคุ้ย พลเมืองเขียน     Citizen...
Journalism and Information Technology     โครงการพัฒนาเว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์           Communication Arts
กิจกรรมสาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่             Communication Arts
Performing Arts Communication and New Media        โครงการแรกพบดาว              Communication Arts
Performing Arts Communication and New Media        โครงการเปิดโลกการสื่อสาร 360 องศา               C...
Performing Arts Communication and New Media        โครงการสื่อสารการแสดงคัดสรร              Communic...
Performing Arts Communication and New Media         โครงการละครเวทีคณะนิเทศศาสตร์              Comm...
Performing Arts Communication and New Media        โครงการสัมมนาองค์ความรู้สื่อสารการแสดง             ...
กิจกรรมสาขาวิชาสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล            Communication Arts
Film and Digitalทัศนศึกษาหอภาพยนตร์แห่งชาติฟังการบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย       Communication Arts
Film and Digitalเยี่ยมชมกองถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง“ตานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ของ บริษัทพร้อมมิตรโปรดักชัน          ...
Film and Digitalโครงการหนังนักเรียน เพียรทาหนังตอน “จิตอาสา กล้าทาดี”        Communication Arts
Film and Digitalโครงการฉายภาพยนตร์สั้นเทศกาลหนังปล่อยของ หัวข้อ “หมกเม็ด”       Communication Arts
Film and Digitalโครงการวัฒนธรรม หนังสือ หนังสั้น       Communication Arts
กิจกรรมกลางของคณะ      Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
การฝึกงานทั่วไป และโครงการสหกิจศึกษา       Communication Arts
Communication Arts
การประกวดแข่งขัน          Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
คณะกรรมการวิชาการ      Communication Arts
Public Relations          คณะกรรมการ          สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาการโฆษณา       ...
Broadcasting                    คณะกรรมการ                    สาขาวิชาวิทยุและโทรท...
Performing Arts Communication and New Media                       คณะกรรมการ            ...
กระบวนการรับรองหลักสูตร       Communication Arts
ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรการจัดโครงการ focus  การประเมินหลักสูตร                       การประเมินห...
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
Communication Arts
“คุณธรรมคูความคิด      ่ ผูกมิตรรอบด้าน สร้างสรรค์สื่อสาร  บริการสังคม”     Communication Arts
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Present ผลงานประจำปี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

4,132 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,132
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Present ผลงานประจำปี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 1. 1. คณะนิยเเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลั ทศศาสตร์Coordinator : Pataporn Story : Natapong Production : Pises, Rojana Communication Arts
 2. 2. “ส่งเสริมการเรียนรู้ ยึดมั่นคุณธรรมสร้างสรรค์คุณประโยชน์” Communication Arts
 3. 3. “คณะนิเทศศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มความพร้อม ี ในเชิงวิชาการและทักษะทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ สามารถพัฒนาตนเอง และประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ” Communication Arts
 4. 4. Communication Arts
 5. 5. วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา วิชาเอกการโฆษณา2546 วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ สาขาวิชาการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาร วิชาเอกสื่อสารการแสดง การแสดง วิชาเอกหนังสือพิมพ์ Communication Arts
 6. 6. ปีการศึกษา 2549การประชาสัมพันธ์การโฆษณาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่วิทยุและโทรทัศน์ภาพยนตร์และดิจิตอลเทคโนโลยีวารสารสนเทศ Communication Arts
 7. 7. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)Bachelor of Communication Arts(Public Relations)นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) PRB. COMM. ARTS(Public Relations) Communication Arts
 8. 8. ADสาขาวิชาการโฆษณานิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)Bachelor of Communication Arts (Advertising)นศ.บ.(การโฆษณา)B.Comm.Arts (Advertising) Communication Arts
 9. 9. PNสาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่)Bachelor of Communication Arts(Performing Arts Communication and New Media)นศ.บ. (สื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่)B. COMM. ARTS(Performing Arts Communication and New Media) Communication Arts
 10. 10. BCสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุและโทรทัศน์)Bachelor of Communication Arts(Broadcasting)นศ.บ. (วิทยุและโทรทัศน์)B. COMM. ARTS(Broadcasting) Communication Arts
 11. 11. FMสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอลนิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และดิจิตอล)Bachelor of Communication Arts(Film and Digital)นศ.บ. (ภาพยนตร์และดิจิตอล) / B.Com.Arts(Film and Digital) Communication Arts
 12. 12. JTสาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศนิเทศศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวารสารสนเทศ)Bachelor of Communication Arts(Journalism and Information Technology)นศ.บ. (เทคโนโลยีวารสารสนเทศ)B. COMM. ARTS(Journalism and Information Technology) Communication Arts
 13. 13. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร Communication Arts
 14. 14. Public Relations คณะกรรมการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ • รศ.ดร.ปรมะ สตะเวทิน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Communication Arts
 15. 15. Advertising คณะกรรมการ สาขาวิชาการโฆษณา • ผศ.พรจิต สมบัติพานิช คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • คุณธานี ลิมปนารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จากัด มหาชน) • ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Communication Arts
 16. 16. Broadcasting คณะกรรมการ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ • รศ.อรทัย ศรีสันติสุข คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • คุณประภัทร ศรลัมพ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยุและโทรทัศน์ สถานีวทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ิ • คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยุและโทรทัศน์ • ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Communication Arts
 17. 17. Journalism and Information Technology คณะกรรมการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ • ผศ. ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ผศ. วงหทัย ตันชีววงศ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • คุณมณฑน์จิตต์เกษม จงพิพัฒน์ยิ่ง ผู้อานวยการสานักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ • ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Communication Arts
 18. 18. Performing Arts Communication and New Media คณะกรรมการสาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่ • รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ คณบดีวทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว.ประสานมิตร ิ • รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • คุณดาเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ นักวิชาชีพด้านสื่อบันเทิงคดี • ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Communication Arts
 19. 19. Film and Digital คณะกรรมการสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล • รศ.รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย) • ผศ.ดร.สมสุข หินวิมาน (ภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) • คุณยงยุทธ ทองกองทุน (ผู้กากับภาพยนตร์) • ดร.สุเทพ เดชะชีพ (คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต) Communication Arts
 20. 20. Communication Arts
 21. 21. โครงสร้างหลักสูตร 136 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 6 วิชาโท วิชาศึกษาทั่วไป 15 31วิชาเอก 42 วิชาเฉพาะนิเทศ ศาสตร์ 42 Communication Arts
 22. 22. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ปช.205 การตลาดเบื้องต้น ปช.415 การจัดการภาวะวิกฤตปช.206 สื่อประชาสัมพันธ์ และประเด็นปัญหาปช.300 สื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ ปช.418 สัมมนากรณีศึกษาด้านการปช.317 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ปช.318 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ปช.419 การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับนักปช.319 การประชาสัมพันธ์การตลาด ประชาสัมพันธ์ปช.320 การบริหารองค์กรประชาสัมพันธ์ ปช.420 เทคนิคการสร้างสรรค์และการ เชิงเปรียบเทียบ นาเสนอผลงานปช.321 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ ปช.421 การฝึกงานประชาสัมพันธ์ปช.322 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ปช.323 การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ปช.324 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร Communication Arts
 23. 23. สาขาวิชาการโฆษณาฆณ.201 นิเทศศิลป์กับงานโฆษณา ฆณ.307 การกากับศิลป์ในงานโฆษณาฆณ.202 การบริหารการตลาด ฆณ.308 ศิลปดิจิตอลเพื่อการโฆษณาฆณ.301 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสาร ฆณ.309 การคานวณค่าใช้จ่ายสื่อโฆษณา เชิงกลยุทธ์ ฆณ.401 สัมมนาปัญหาการโฆษณาฆณ.302 การสร้างสรรค์และการเขียนบท ฆณ.402 การณรงค์โฆษณา โฆษณา ฆณ.404 การฝึกงานโฆษณาฆณ.303 การบริหารจัดการตราสินค้าฆณ.304 การวางแผนสื่อโฆษณาฆณ.305 การวิจัยโฆษณาฆณ.306 เทคนิคการนาเสนอสาหรับงาน โฆษณา Communication Arts
 24. 24. สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์วท.200 วิทยุและโทรทัศน์กับการพัฒนา วท.307 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์วท.201 สุนทรียศาสตร์ในงานวิทยุและโทรทัศน์ ภาพทางโทรทัศน์วท.301 การสื่อข่าวและเขียนข่าววิทยุและ วท.308 การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน์ โทรทัศน์ วท.309 การวิเคราะห์และวิจารณ์รายการวิทยุวท.302 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ และโทรทัศน์วท.303 การประกาศและการดาเนินรายหาร วท.401 การผลิตรายการโทรทัศน์ชั้นสูง วิทยุและโทรทัศน์ วท.402 สัมมนารายการวิทยุและโทรทัศน์วท.304 การผลิตรายการวิทยุ วท.403 การฝึกงานวิทยุและโทรทัศน์วท.305 การผลิตรายการโทรทัศน์เบืองต้น ้ วท.404 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์วท.306 การออกแบบฉาก แสง และสี สาหรับ รายการโทรทัศน์ Communication Arts
 25. 25. สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศทว.201 การเขียนเพื่องานวารสารศาสตร์ ทว.309 การออกแบบสร้างภาพเคลื่อนไหวทว.202 การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ ทว.401 เทคโนโลยีการพิมพ์เพื่องานวารสาร ปัจจุบัน ศาสตร์ทว.301 การบรรณาธิกรวารสารศาสตร์ ทว.402 สัมมนาเทคโนโลยีวารสารสนเทศทว.302 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวชั้นสูง ทว.403 การประยุกต์งานวิจัยในงานทว.303 การบริหารงานสื่อวารสารศาสตร์ เทคโนโลยีวารสารสนเทศทว.304 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์ ทว.404 การสร้างและนาเสนองานด้วยทว.305 เทคโนโลยีเพื่องานวารสารศาสตร์ สื่อประสมทว.306 การออกแบบหนังสือพิมพ์และ ทว.405 การฝึกงานเทคโนโลยีวารสารสนเทศ นิตยสาร ทว.406 การศึกษาเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีทว.307 การออกแบบสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ วารสารสนเทศทว.308 วารสารออนไลน์ ทว.408 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี วารสารสนเทศ Communication Arts
 26. 26. สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสือสมัยใหม่ ่สส.231 การแสดงขั้นพื้นฐาน สส.337 การบริหารจัดการงานสื่อสารสส.232 การผลิตงานทางด้านสื่อสาร การแสดง การแสดง สส.338 การวิเคราะห์บทสาหรับละครโทรทัศน์สส.331 การแสดงทางโทรทัศน์ สส.339 ทฤษฎีและวิจารณ์การแสดงสส.332 การกากับการแสดงขั้นพื้นฐาน สส.431 การผลิตละครโทรทัศน์สส.333 การเขียนและการวิเคราะห์บท สส.432/434 การฝึกงาน สาหรับการแสดงบนเวที สส.433 สื่อสารการแสดงนิพนธ์สส.336 การวิจัยสื่อสารการแสดงสส.334 การออกแบบทัศนศิลป์สส.335 การกากับละครโทรทัศน์สส.336 การวิจัยสื่อสารการแสดง Communication Arts
 27. 27. สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจตอล ิภด.200 ทฤษฎีภาพยนตร์ ภด.309 การผลิตภาพยนตร์ฟิล์มภด.201 การวิจารณ์ภาพยนตร์ ภด.400 การตัดต่อภาพยนตร์ภด.300 ภาพยนตร์กับสังคม ภด.409 การฝึกงานและปริญญานิพนธ์ทางภด.301 การเขียนบทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ภด.303 การเตรียมงานสร้างภาพยนตร์ ภด.410 สหกิจศึกษาทางภาพยนตร์ภด.304 การกากับศิลป์ด้านภาพยนตร์ภด.305 เทคนิคการจัดแสงด้านภาพยนตร์ภด.306 การแสดงทางภาพยนตร์ภด.307 การกากับภาพยนตร์ภด.308 การผลิตภาพยนตร์ดิจิตอล Communication Arts
 28. 28. บุคลากร คณะนิเทศศาสตร์ Communication Arts
 29. 29. อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ดร.สุเทพ เดชะชีพ อ. พิทักษ์พงษ์ พงศ์พิพัฒน์ อ. กอบพงษ์ กุณฑียะดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร อ. พันเอกหญิงวโรชา สุทธิรักษ์ อ. วิทยา พานิชล้อเจริญดร.ศศิพรรณ บิลมาโนช อ. จักรีรัตน์ แสงวารี อ. วัฒนา เจริญชัยนพกุลดร.ชเนตตี ทินนาม อ. พิเชษฐ พิมพ์เจริญ อ. กรวรรณ พุฒทองดร.พีรยุทธ โอรพันธ์ อ. ธีรกุล สถิตนิมานการ อ. จุลสิทธิ์ ดิเรกกิจผศ.นิภากร กาจรเมนุกูล อ. นฤวรรณ เรืองโรจน์ อ. พิณทิพย์ สัตย์เพริศพรายอ. บุษกร สุขกลับ อ. รจนา พึ่งสุขอ. สิริวิมล ปัณณาราช อ. พิเศศ ตันติมาลาอ. วิญลี่ รุงฤดีสมบัติกิจ ่ อ. ณัฐพงค์ แย้มเจริญอ. วิสา เชี่ยวสมุทร อ. ภัทราพร เจริญรัตน์อ. ประกายกาวิล ศรีจินดา อ. มนัสกานต์ อินทร์สังข์อ. ณฐมน วันวิชัย อ. พิมพ์ฐดา วัจนวงศ์ปัญญาอ. เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์ Communication Arts
 30. 30. อาจารย์พิศษ คณะนิเทศศาสตร์รศ.รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม อ. ทิพย์วลย์ คงประพันธ์ ัรศ.ปิยะฉัตร ล้อมชวการ อ. จักรพันธ์ เมษประสาทผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์ อ. กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์อ. ตรรกะ เทศศิริ อ. สุมณฑา สวนผลรัตน์อ. ศุภพงศ์ ธาดานิพนธ์ อ. ธมนพักตร์ สังฆะภิบาลอ. สนมพร ฉิมเฉลิม อ. ศิริรัตน์ อานนท์อ. พงษ์ศิริ อินทรชัย อ. เสาวนีย์ อุทุมมาอ. เสวร เกิดทอง อ. ดนยา ทรัพย์ยง ิ่อ. วิรสิทธิ์ ศิริตัน อ. เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์อ. อิทธิพล สิงห์ทอง อ. ไชยยศ พนมสุวรรณอ. ปุณพุฒิ นิสิตคุณากร อ. เชิดพงษ์ เหล่ายนตร์อ. สุรเชษฐ์ สมบัตศิรินันท์ ิ อ. สุมณฑา สวนผลรัตน์อ. เปียทิพย์ พัวพันธ์ อ. สวนีย์ อุทุมมา Communication Arts
 31. 31. วุฒิของอาจารย์ประจา252015 จานวนคน 22105 5 1 20 ผศ. ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี Communication Arts
 32. 32. ห้องปฏิบัติการ Communication Arts
 33. 33. Communication Arts
 34. 34. Communication Arts
 35. 35. Communication Arts
 36. 36. Communication Arts
 37. 37. Communication Arts
 38. 38. Communication Arts
 39. 39. Communication Arts
 40. 40. Communication Arts
 41. 41. Communication Arts
 42. 42. Communication Arts
 43. 43. Communication Arts
 44. 44. Communication Arts
 45. 45. Communication Arts
 46. 46. Communication Arts
 47. 47. Communication Arts
 48. 48. Communication Arts
 49. 49. Communication Arts
 50. 50. Communication Arts
 51. 51. Communication Arts
 52. 52. Communication Arts
 53. 53. Communication Arts
 54. 54. Communication Arts
 55. 55. Communication Arts
 56. 56. Communication Arts
 57. 57. กิจกรรม Communication Arts
 58. 58. กิจกรรมของคณะนิเทศศาสตร์ Communication Arts
 59. 59. กิจกรรมสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ Communication Arts
 60. 60. Public Relationsโครงการ “เล่นสนุก สุขแบบไทย”ภายใต้โครงการ“พีอาร์รักษ์ศิลปวัฒนธรรม” Communication Arts
 61. 61. Public Relationsโครงการ แผนงานประชาสัมพันธ์“ชุมชนน่าอยู่ คู่คลองสะอาด”ภายใต้โครงการ “พีอาร์รักษ์สิ่งแวดล้อม” Communication Arts
 62. 62. Public Relationsโครงการแผนงานประชาสัมพันธ์“รู้จักออม รู้จักพอเพียง”ภายใต้โครงการ“PR : Goodwill for Good Society” Communication Arts
 63. 63. Public Relationsโครงการแผนงานประชาสัมพันธ์“มีคุณธรรม นาชีวิตรุ่งเรือง”ภายใต้โครงการ“การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม” Communication Arts
 64. 64. Public Relationsโครงการประชาสัมพันธ์“ลดใช้พลาสติก ลดวิกฤต Communication Arts
 65. 65. กิจกรรมสาขาวิชาการโฆษณา Communication Arts
 66. 66. Advertisingโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักโฆษณา Communication Arts
 67. 67. Advertisingโครงการไอเดียคลินิค..คลิกโฆษณา Communication Arts
 68. 68. Advertisingโครงการครีเอทีฟ จิ๊บจ๊อย Communication Arts
 69. 69. Advertisingโครงการเฝ้าระวังร่วมกับสถาบันการศึกษา”สายลับตรวจจับโฆษณา” Communication Arts
 70. 70. กิจกรรมสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ Communication Arts
 71. 71. Broadcastingโครงการเปิดบ้าน BC Communication Arts
 72. 72. Broadcastingโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง Communication Arts
 73. 73. Broadcastingโครงการเสริมสร้างวิชาชีพ Communication Arts
 74. 74. Broadcastingโครงการ BC.Show Off Communication Arts
 75. 75. Broadcastingโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุและโทรทัศน์ ตอนพบคนทาข่าว Communication Arts
 76. 76. กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ Communication Arts
 77. 77. Journalism and Information Technology โครงการนัดพบเจที Communication Arts
 78. 78. Journalism and Information Technology โครงการ เปิดบ้านวารสารฯ Communication Arts
 79. 79. Journalism and Information Technology โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ ผลิตสื่อ “คนทาสื่อสัญจร” Communication Arts
 80. 80. Journalism and Information Technology โครงการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ “ณ เกษม” ฉบับที่ 2 Communication Arts
 81. 81. Journalism and Information Technology โครงการ เรียนรู้ก้าวสู่โลกการพิมพ์ Communication Arts
 82. 82. Journalism and Information Technology โครงการผลิตนิตยสารฝึกปฏิบัติ และนิตยสารออนไลน์ “KBU PLUS” Communication Arts
 83. 83. Journalism and Information Technology โครงการ Face 2 Press กับเทคโนโลยีวารสารสนเทศ Communication Arts
 84. 84. Journalism and Information Technology โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “นักข่าวคุ้ย พลเมืองเขียน Citizen Media สื่อสายพันธุ์ใหม่หัวใจไอที” Communication Arts
 85. 85. Journalism and Information Technology โครงการพัฒนาเว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ Communication Arts
 86. 86. กิจกรรมสาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่ Communication Arts
 87. 87. Performing Arts Communication and New Media โครงการแรกพบดาว Communication Arts
 88. 88. Performing Arts Communication and New Media โครงการเปิดโลกการสื่อสาร 360 องศา Communication Arts
 89. 89. Performing Arts Communication and New Media โครงการสื่อสารการแสดงคัดสรร Communication Arts
 90. 90. Performing Arts Communication and New Media โครงการละครเวทีคณะนิเทศศาสตร์ Communication Arts
 91. 91. Performing Arts Communication and New Media โครงการสัมมนาองค์ความรู้สื่อสารการแสดง Communication Arts
 92. 92. กิจกรรมสาขาวิชาสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล Communication Arts
 93. 93. Film and Digitalทัศนศึกษาหอภาพยนตร์แห่งชาติฟังการบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย Communication Arts
 94. 94. Film and Digitalเยี่ยมชมกองถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง“ตานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ของ บริษัทพร้อมมิตรโปรดักชัน ่ณ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี Communication Arts
 95. 95. Film and Digitalโครงการหนังนักเรียน เพียรทาหนังตอน “จิตอาสา กล้าทาดี” Communication Arts
 96. 96. Film and Digitalโครงการฉายภาพยนตร์สั้นเทศกาลหนังปล่อยของ หัวข้อ “หมกเม็ด” Communication Arts
 97. 97. Film and Digitalโครงการวัฒนธรรม หนังสือ หนังสั้น Communication Arts
 98. 98. กิจกรรมกลางของคณะ Communication Arts
 99. 99. Communication Arts
 100. 100. Communication Arts
 101. 101. Communication Arts
 102. 102. Communication Arts
 103. 103. Communication Arts
 104. 104. Communication Arts
 105. 105. Communication Arts
 106. 106. Communication Arts
 107. 107. Communication Arts
 108. 108. Communication Arts
 109. 109. Communication Arts
 110. 110. Communication Arts
 111. 111. Communication Arts
 112. 112. Communication Arts
 113. 113. Communication Arts
 114. 114. Communication Arts
 115. 115. Communication Arts
 116. 116. Communication Arts
 117. 117. Communication Arts
 118. 118. Communication Arts
 119. 119. Communication Arts
 120. 120. Communication Arts
 121. 121. Communication Arts
 122. 122. Communication Arts
 123. 123. การฝึกงานทั่วไป และโครงการสหกิจศึกษา Communication Arts
 124. 124. Communication Arts
 125. 125. การประกวดแข่งขัน Communication Arts
 126. 126. Communication Arts
 127. 127. Communication Arts
 128. 128. Communication Arts
 129. 129. Communication Arts
 130. 130. Communication Arts
 131. 131. คณะกรรมการวิชาการ Communication Arts
 132. 132. Public Relations คณะกรรมการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาการโฆษณา รศ.ดร.ปรมะ สตะเวทินAdvertising คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.สราวุธ อนันตชาติ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.สุมน อยู่สิน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Communication Arts
 133. 133. Broadcasting คณะกรรมการ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศJournalism and Information Technology รศ. จุมพล รอดคาดี กรรมการผู้อานวยการ สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ สาขาวิชาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.วิษณุ สุวรรณเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ผศ. ธวัชชัย สันคติประภา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Communication Arts
 134. 134. Performing Arts Communication and New Media คณะกรรมการ สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่ และ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ปัทมวดี จารุวร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดมFilm and Digital คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณประเสริฐ วิวัฒนานนท์พงษ์ นักวิชาชีพ ผู้บริหารด้านภาพยนตร์ คุณยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ นักวิชาชีพ นักแสดง ผู้กากับละคร Communication Arts
 135. 135. กระบวนการรับรองหลักสูตร Communication Arts
 136. 136. ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรการจัดโครงการ focus การประเมินหลักสูตร การประเมินหลักสูตร Group กับ ระดับคณะโดย ระดับมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ คณะกรรมการวิชาการ Communication Arts
 137. 137. Communication Arts
 138. 138. Communication Arts
 139. 139. Communication Arts
 140. 140. Communication Arts
 141. 141. Communication Arts
 142. 142. “คุณธรรมคูความคิด ่ ผูกมิตรรอบด้าน สร้างสรรค์สื่อสาร บริการสังคม” Communication Arts

×