สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
พิเศศe bตัoน. cติmม/ pาลา
                       fac o k o      ises
             ...
Start...#newmediakbu
         Hash Tag #newmediakbuสาขาการบริหารการสื่อสาร       Present by Pises Tanti...
New Media ?
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
ความหมายของ New Media
New Media หมายถึงสื่อที่ใชFวิธีการนําเสนอใหมF ๆ ตFาง
ไปจากเดิม อาจจะเปนการนําสื่อ Tradition Media มา...
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Website
สาขาการบริหารการสื่อสาร   Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
email
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Game
 สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
VDO
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
การหาเสียงของนักการเมือง

 สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
กลยุ ท ธF ก ารหาเสี ย งทางการเมื อร งจําปา
                ผศ.ดร. ระพีพ ศรี
1.   Strength      10....
Strength


สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Star

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Sign

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Slogan

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Shows

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Sawasdee

 สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Speech

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Seminar


สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Signature

 สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
SMS

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Staff


สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Sympathy

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Stays

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Stickers

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Strategy

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Stang

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Souvenir

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
การหาเสียงใน
ปจจุบันและอนาคต

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
กลยุ ท ธF ก ารหาเสี ย งทางการเมืโดย พิเศศ
         ผศ.ดร. ระพีพร ศรี จําปา ปรับปรุ ง
              ...
Social Media

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Prototype การหาเสียง
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Microsoft Tag
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
Augmented Reality
 สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
ผมหัวหน้ าพรรค ส้ มเขียว ขอให้
        คุณผึง มีความสุขมาก ๆ สุขภาพ
         แข็งแรง ในวันเกิดนะครั บ
...
New Media จะทันสมัย
อยFางไรก็ตาม

สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pises Tantimala
เปลือกนอก ไมFสาคัญเทFา
         ํ
  สาระ และตัวตนของ
    นักการเมือง
สาขาการบริหารการสื่อสาร  Present by Pis...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

New Media For Politics

738 views
661 views

Published on

Slide presentation การหาเสียงของนักการเมืองในอนาคต

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
738
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

New Media For Politics

 1. 1. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 2. 2. พิเศศe bตัoน. cติmม/ pาลา fac o k o ises twitter.com/pises pises@nithed.com อ า จ า ร ยF ส า ข า เ ท ค โ น โ ล ยี ว า ร ส า ร ส น เ ท ศ ค ณ ะ นิ เ ท ศ ศ า ส ต รF ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ม บั ณ ฑิ ต ว า ร ส า ร อ น ไ ล นF A n i m a t i o n บ ริ ห า ร สื่ อ ดิ จิ ทั ล วิ ท ย า ก ร e b a y 1 0 1 Blogger & Webmaster สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 3. 3. Start...#newmediakbu Hash Tag #newmediakbu สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 4. 4. New Media ? สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 5. 5. ความหมายของ New Media New Media หมายถึงสื่อที่ใชFวิธีการนําเสนอใหมF ๆ ตFาง ไปจากเดิม อาจจะเปนการนําสื่อ Tradition Media มา ผสมก็ ไ ดF เพื่ อ สรF า งความสนใจ และสารใหF กั บ กลุFมเปาหมาย สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 6. 6. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 7. 7. Website สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 8. 8. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 9. 9. email สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 10. 10. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 11. 11. Game สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 12. 12. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 13. 13. VDO สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 14. 14. การหาเสียงของนักการเมือง สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 15. 15. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 16. 16. กลยุ ท ธF ก ารหาเสี ย งทางการเมื อร งจําปา ผศ.ดร. ระพีพ ศรี 1. Strength 10. SMS 2. Star 11. Staffs 3. Sign 12. Sympathy 4. Slogan 13. Stays 5. Shows 14. Stickers 6. Sawasdee 15. Strategy 7. Speech 16. Stang 8. Seminar 17. Souvenir 9. Signature สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 17. 17. Strength สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 18. 18. Star สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 19. 19. Sign สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 20. 20. Slogan สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 21. 21. Shows สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 22. 22. Sawasdee สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 23. 23. Speech สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 24. 24. Seminar สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 25. 25. Signature สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 26. 26. SMS สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 27. 27. Staff สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 28. 28. Sympathy สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 29. 29. Stays สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 30. 30. Stickers สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 31. 31. Strategy สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 32. 32. Stang สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 33. 33. Souvenir สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 34. 34. การหาเสียงใน ปจจุบันและอนาคต สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 35. 35. กลยุ ท ธF ก ารหาเสี ย งทางการเมืโดย พิเศศ ผศ.ดร. ระพีพร ศรี จําปา ปรับปรุ ง อง 5S 1. Strategy 2. Sign 3. Shows 4. Staffs 5. Social Media สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 36. 36. Social Media สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 37. 37. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 38. 38. Prototype การหาเสียง สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 39. 39. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 40. 40. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 41. 41. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 42. 42. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 43. 43. Microsoft Tag สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 44. 44. Augmented Reality สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 45. 45. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 46. 46. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 47. 47. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 48. 48. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 49. 49. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 50. 50. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 51. 51. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 52. 52. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 53. 53. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 54. 54. สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 55. 55. ผมหัวหน้ าพรรค ส้ มเขียว ขอให้ คุณผึง มีความสุขมาก ๆ สุขภาพ แข็งแรง ในวันเกิดนะครั บ CRM สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 56. 56. New Media จะทันสมัย อยFางไรก็ตาม สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala
 57. 57. เปลือกนอก ไมFสาคัญเทFา ํ สาระ และตัวตนของ นักการเมือง สาขาการบริหารการสื่อสาร Present by Pises Tantimala

×