บทที่4socialnetwork

695 views

Published on

socialnetwork thai

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
695
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่4socialnetwork

 1. 1. Social Networkบทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 2. 2. 2บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 3. 3. Social Media ? 3บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 4. 4. What is Social Media? • สื่ออิเลคทรอนิกส และ อิินเตอรเ น็ต เพื่อ ็ ื จุดประสงคการแบงปน จดประสงคการแบงปน และ โตตอบขอมูล โตตอบขอมล ประสบการณของแตละ คน 4บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 5. 5. Marketing 4 P • Price • Place • Product • promotion 5บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 6. 6. ABCDE • Any place ผูซื้อซื้อที่ไหนก็ได • Brand ตองสรางใหโดดเดน • Communication การสือสารตอง 2 ทิศทาง ื่ • Di Discovery ราคาเปลยนเปนการคนพบราคา โโอกาส ป ี่ ป  •E i Experience สินคาเหมือนกันหมด ตองสราง สนคาเหมอนกนหมด ตองสราง ปร สบการณใหกบลูกคา ประสบการณใหกับลกคา 6บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 7. 7. ทําไมจึงใหความสําคัญกับ Social Media ?บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 8. 8. 8บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 9. 9. บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 10. 10. 10บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 11. 11. 11บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 12. 12. 12บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 13. 13. 13บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 14. 14. ทาไมจงใหความสาคญกบ ทําไมจึงใหความสําคัญกับ Social Media ? • ผูบริโภคเกิดการปฏิเสธ การทําการตลาดแบบ เกา ๆ • ผูบริโภคเริ่มอยางเปลีี่ยนจากผูรบเปนรวม ั • ใชตามกัน เพือใหเกิดการยอมรับ ่ 14บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 15. 15. Key Social Media ใให รับ มีสวนรวม 15บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 16. 16. Social Media มีกประเภท ? ่ี 16บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 17. 17. 14 จําประเภทแลวไดประโยชนอะไร ? 19 17บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 18. 18. 18บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 19. 19. 19บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 20. 20. Publish การสรางขอมูลและขาวสารโดย มีสวนรวมทั้งผูสรางและผูอาน 20บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 21. 21. 21บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 22. 22. บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 23. 23. เขยน เขียน blog กันไปทําไม ? กนไปทาไม 23บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 24. 24. Share Knowledge แบงปนประสบการณ แบงปนประสบการณ คุณตํารวจแบงปนประสบการ การจับ โจร การระวังภัยจากคนแปลกหนา แมบานผูเชียวชาญการซื้อปลาทู อยางไรใหไดปลาทูที่ดี 24บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 25. 25. เผยแพรความรูทางบัญชี แตก็แอบ โฆษณาเลก โฆษณาเล็ก ๆ “ การขายแบบไมจงใจไดผลมากทีเดียว 25บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 26. 26. 26บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 27. 27. Express Feeling ตองการสื่อถึงอารมณ ตองการสอถงอารมณ การไดระบายอะไรซัก อยางก็ทําใหสบายใจ ขึึ้น ชาว internet มัก ทําแบบนั้น 27บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 28. 28. การราพนในเรองตาง บางครงกด การรําพันในเรื่องตาง ๆ บางครั้งก็ดี สําหรับคนเขียน แตไมคอยมีคนอาน ถา ไไมใชแฟ ัวยง ฟนตั 28บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 29. 29. Contact other ตองการใชเปนเครื่องมือติดตอ ตองการใชเปนเครองมอตดตอ 29บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 30. 30. Feedback ตองการผลตอบรับ ตองการผลตอบรบ การตองการผล ตอบรับ สวนใหญ ผู ขยนกตงธง ผเขียนก็ตั้งธง คําตอบไวอยูแลว 30บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 31. 31. 31บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 32. 32. Marketing ใชกับงานดานการตลาด ใชกบงานดานการตลาด 32บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 33. 33. Airasia Blog 33บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 34. 34. Mazda M d 2 การตองการผล การตองการผล ตอบรับ สวนใหญ ผูเขียนก็ต้งธง ั คาตอบไวอยู ลว คําตอบไวอยแลว 34บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 35. 35. AIS Vision Blogger มักไดเชิญ ไปในงานตาง ๆ แนนอนมกกลบมา แนนอนมักกลับมา เขียนเรื่องดี ๆ 35บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 36. 36. 36บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 37. 37. Make some Money ทํารายได ทารายได โฆษณาจากการคลิก และการขายเปนทาง อยูรอดของเหลา Blogger ในยคนี้ ในยุคน 37บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 38. 38. 38บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 39. 39. 70‐160 us/ เดือน 39บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 40. 40. เขยน เขียน blog กันไปทําไม ? กนไปทาไม • Share Knowledge แบงปนประสบการณ Kno ledge แบงปนประสบการณ • Express Feeling ตองการสื่อถึงอารมณ ตองการสอถงอารมณ • Contact other ตองการใชเปนเครื่องมือติดตอ • Feedback ตองการผลตอบรับ • Marketing ใชกับงานดานการตลาด • Make some Money ทํารายได 40บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 41. 41. เขียนอยางไรให ประสบความสําเร็จ 41บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 42. 42. เขยน เนอหาใหประสบความสาเรจ เขียน เนื้อหาใหประสบความสําเร็จ • เขียนเรื่องที่เปนประโยชน • เนื้อหาใน Blog ควรอยูในกลุมเนื้อหาเดียวกัน • เนื้อหานาสนใจ ตามสมัย • เนื้อหาสดใหม รวดเร็วทันแหตุการณ • เนื้อหาที่มีขอพิพาทขัดแยง  42บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 43. 43. เขยน เนอหาใหประสบความสาเรจ เขียน เนื้อหาใหประสบความสําเร็จ • เนื้อหาที่ใชภาษาสอดคลองกับกลุมเปาหมาย • ตรงประเด็น เขาประเด็นอยางรวดเร็ว • รูปภาพและสื่อมัลติมิเดียทําใหเขาใจงายขึ้น • เขียนเอง ไม copy ใคร • เอาเนื้อหาจากแหลงแปลก ๆ มาใช 43บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 44. 44. Share การแบงปน สือมัลติมเิ ดีย ่ และไฟล เชน ภาพ VDO เสียง Slide 44บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 45. 45. ภาพบางเรื่องคนก็อยากดู และคนถายภาพก็ Flickr อยากแบง เปนการทา อยากแบง เปนการทํา Social Media ที่งายมาก ทงายมาก 45บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 46. 46. 46บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 47. 47. ขอไดเปรียบของ VDO Online • On demand ผูใชเลือกเรื่องและเวลาไดตาม ความชอบ • Search คนหาไดงาย • Rerun สามารถดูแลวดูอีกได • Retro สามารถพบคลิปเกา ๆ หรือ vdo จากสื่อเกา • Discussion แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโตตอบได 47บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 48. 48. ขอไดเปรียบของ VDO Online • Fast promote โปรโมตไดอยางรวดเร็ว • Share สามารถแบงปนไปยัง Social network อื่น ๆได • More เนื้อหามีมามาย แทบทุกหมวดหมู และมี เพิ่งขึ้นเรื่อย ๆ • Save Cost สามารถเปนเจาของชอง TV โดย แทบไมตองลงทุน ไ  48บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 49. 49. Discuss การเสนอและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การ ติดตอสื่อสาร 49บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 50. 50. 50บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 51. 51. PANTIP.COM 51บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 52. 52. 52บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 53. 53. บานอายหลา บานอายหลา Guest House เล็กๆ ที่ได pantip ทาใหมชอเสยงรู ทําใหมีชื่อเสียงรจัก ไปทั่ว 53บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 54. 54. มูลคาของเวบน มลคาของเว็บนี้ มากขนาดไหน ? 54บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 55. 55. social networks เครือขายชุุมชนที่เปนกลไก สําคัญ ในการขับเคลื่อน Socialบทที่ 4 Social Media Media 55 CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 56. 56. กระแส Hi5 ถก Facebook ถูก บทบงมากขนทุกวน บทบังมากขึ้นทกวัน 56บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 57. 57. 57บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 58. 58. 58บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 59. 59. Facebook 59บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 60. 60. มี Facebook กันหรือยัง ? มีี Facebook กีี่Account ? 60บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 61. 61. 61บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 62. 62. 62บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 63. 63. 3 Distinct Audiences User Developer Advertiser 63บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 64. 64. User 64บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 65. 65. Developer 65บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 66. 66. Advertiser 66บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 67. 67. 67บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 68. 68. 68บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 69. 69. 69บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 70. 70. รูปแบบ รปแบบ Page Fan page Group Profilesearch engine คนหาได คนหาได คนหาได คนหาได คนหาไมได คนหาไมไดจานวนสมาชกจํานวนสมาชิก ไมจากด ไมจํากัด ไมจากด ไมจํากัด ไมเกน 5,000 ไมเกิน 5 000สงหลายคน สงได < 5000 สงไมได 70บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 71. 71. 7 ขันตอนการสราง ขนตอนการสราง ้ 71บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 72. 72. 1. สราง 1 สราง Profile ปฏิ ไ ป เิ สธไมไ ดวา รูปภาพเปนแรงดึงดูู ู ในการเปนเพื่อน 72บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 73. 73. 73บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 74. 74. 2. สรางเนอหา 2 สรางเนื้อหา Content of the Queens คํานี้ยัง ใชไดอยู 74บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 75. 75. 75บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 76. 76. 76บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 77. 77. 3. แบงปนเนอหา 3 แบงปนเนื้อหา แบงปนเนืื้อหาดวย เครองมอตาง เครื่องมือตาง ๆ 77บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 78. 78. 4. สราง เครือขาย 4 สราง เครอขาย เขาไปเปนสมาชิก ไป ป ิ เครือขายตาง ๆ 78บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 79. 79. 5. ปรบแตงใหงายตอการคนหา 5 ปรับแตงใหงายตอการคนหา Search engine Optimization 79บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 80. 80. SEO for Facebook • ตั้งชื่อใหจดจํา และพิมพงาย ตงชอใหจดจา และพมพงาย • ตั้งชื่อ URL ใหเหมาะสม ตงชอ ใหเหมาะสม • เขียนเกี่ยวกับตัวเรา บรษท ผาน About เขยนเกยวกบตวเรา บริษัท ผาน • คําอธิบายขอมลใสใหมากและครอบคลม คาอธบายขอมูลใสใหมากและครอบคลุม • สรางเหตการณใหม ๆ สรางเหตุการณใหม • ใส Tag กับวัตถตาง ๆ ใส กบวตถุตาง 80บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 81. 81. 6.6 วางแผนการ โฆษณา สามารถเจาะกลุม เปาหมายไดอยางด เปาหมายไดอยางดี 81บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 82. 82. ชวงวันรุนและวัย ทางานเปนกลุ ทเลน ทํางานเปนกลมที่เลน เยอะที่สุด 82บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 83. 83. 7. ประเมินผล 83บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 84. 84. เอามาใชดาน Marketing ไดอยางไร 84บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 85. 85. 85บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 86. 86. 86บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 87. 87. 87บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 88. 88. 88บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 89. 89. 89บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 90. 90. 90บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 91. 91. 91บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 92. 92. 92บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 93. 93. 93บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 94. 94. คําเตือน ระวังการสมัครงาน 94บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 95. 95. Microblog Mi bl g การเขีียนขอความสั้น ๆ ปฏวตวงการการเขยน ปฏิวัติวงการการเขียน ชวยหนุนการใช ชวยหนนการใช internet บนมือถือ 95บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 96. 96. Micro-messaging Social messaging Micro-sharing Microblog Micro-messaging Microbloging Miniblog 96บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 97. 97. Microbloging Web • Twitter • Tumblr • Jaiku • MySay • foodbite 97บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 98. 98. 98บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 99. 99. 99บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 100. 100. 100บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 101. 101. การใช การใช twitter • ใชสรางแบรนดใหกับตัวเอง ใชสรางแบรนดใหกบตวเอง • หาเพื่อนจาก Social Networking อื่น ๆ หาเพอนจาก อน • ไปโพสหาคนอื่นบาง ไปโพสหาคนอนบาง • ติดดวย hush tag ตดดวย • updateบอย ๆ แตอยาไรสาร d t บอย แตอยาไรสาระ • ตรวจสอบใครพูดถงเรา ส ใ ึ 101บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 102. 102. 102บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 103. 103. Twitter Strategy • customer service • product promotion • Event • Crisis Management • Corporate Reputation Management • Issue Advocacy 103บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 104. 104. เครองมอการวเคราะห เครื่องมือการวิเคราะห • repeets.com • tweetmeme.com • dailyrt.com • www.retweetradar.com • twittwrcounter.com • tweetstats.com • trendrr.com d • twitalyzer.com 104บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 105. 105. Lifestream Update ขอมูลดวยเทคโนโลยี Stream ทําใหขอมลสดใหมเสมอ St ทาใหขอมูลสดใหมเสมอ 105บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 106. 106. 106บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 107. 107. Livecast เมื่อผูชมกลายเปนเจาของ ู สถานี 107บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 108. 108. Type of Radio • AM/FM • Digital Audio Broadcasting (DAB) • Digital Radio Mondiale (DRM) Digital  • Satellite Radio • Webcast Streaming Radio • Podcasting g Offline Radioบทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 109. 109. 109บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 110. 110. ผู ริโภคสามารถเปนเจาของสถานีเองได ผบรโภคสามารถเปนเจาของสถานเองได 110บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 111. 111. 111บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 112. 112. 112บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 113. 113. SPU เปดใหผใชจดรายการไดเอง เปดใหผู ชจัดรายการไดเอง 113บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 114. 114. Uradio.in.th Uradio in th 114บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 115. 115. ขอมูลเพมเตม ขอมลเพิ่มเติม http://venturebeat.com/2008/01/02/1 4-ways-to-broadcast-yourselflive/ 115บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 116. 116. virtual worlds การแบงปน สื่อมัลติมิเดีย และไฟล เชน ภาพ VDO เสียง Slide 116บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 117. 117. SUN 117บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 118. 118. Columbia Business School 118บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 119. 119. 119บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 120. 120. 120บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 121. 121. 121บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 122. 122. ใชกบธุรกจไดอยางไร ใชกับธรกิจไดอยางไร • สรางภาพลักษณ 1 USD แลกไดประมาณ 250 L$ • ไดเงินจากการขายสินคา • ผูบริโภคมีประสบการณรวม • ไดความภัตดีตอแบรนด  • ชองทางในการติดตอ 122บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 123. 123. Social game Game ไมไดเรื่องของเด็ก ๆ อีกตอไป 123บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 124. 124. 124บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 125. 125. 125บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 126. 126. 126บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 127. 127. Massive Multiplayer Online Role‐Playing Game Massively multiplayer y p y online 127บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 128. 128. 128บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 129. 129. Game นี้จะมาใชการตลาด ? นจะมาใชการตลาด 129บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 130. 130. 130บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 131. 131. ถาคนมปญญาคงไมเชออะไรงาย ถาคนมีปญญาคงไมเชื่ออะไรงาย ๆ โปรดเลือกเรา เราเป็ นคนดี มีนโยบายดี ไม่โกงชัวร์ 131บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 132. 132. ประชาชนมตวเลอกมากมาย ประชาชนมีตัวเลือกมากมาย 132บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 133. 133. มกจะเชอสงแรกทเหน และชอคนทสนท มักจะเชื่อสิ่งแรกที่เห็น และชื่อคนที่สนิท 92 % เชื่อถาอานเจอใน blog g 133บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 134. 134. เพราะอะไรถึงเปนเชนนั้น 134บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 135. 135. เหตุปจจยททาใหเปนเชนนน เหตปจจัยที่ทําใหเปนเชนนั้น • เมื่อเห็นกอน ก็จะเชื่อความคิดแรก • เมื่อไปบอกตอคนอื่น ถาผิดไปจากสิ่งที่บอกก็ แปลวาคนทีี่บอกรูไ มจริง หรืือมั่ว • เพือนเชื่อเพื่อน ่ • เมื่อปกใจเชื่อแลวเปลี่ยนความคิดยาก 135บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 136. 136. 136บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 137. 137. 137บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 138. 138. กรณศกษา กรณีศึกษา Obama 138บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 139. 139. 139บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 140. 140. Social  Communities Rating Sign Contest Video up Seeding Micro Site / iHub Tune‐in Feeding Opt‐in  Post View Webi Custom Video Sodes Video Niche Community connected  to  campaign  liking  Legend Free viral   dynamics d Weblog  Forum  Quiz  Post registration  viral dinamics Participation, engagement and advocacy:     peers and friends   will spread  the brand’s message new future brand offerings 140บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 141. 141. 141บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 142. 142. THE OBAMA STRATEGY 142บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 143. 143. Barack Obama John McCainMarketing messages “Hope”, “Change we can believe in” “Country first”, “The original maverick maverick”Offline marketing  TV, radio, print (including candidate’s  TV, radio, print (including candidate’s channels books), direct mail ), books), direct mail ),Online marketing marketing  E mail, display, organic and paid  E‐mail, display, organic and paid E mail, display, organic and paid  E‐mail, display, organic and paidchannels search, in‐game advertising, mobile,  search, social media social mediaBudget $150 million in Sept 2008 alone $ 84 million (public funds)Marketing strategies Energize young voters; spread  Energize the right wing; attack  optimism and hope; emphasize  Obama’s weaknesses; emphasize  McCain’s similarities to Bush experience and military service 143บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 144. 144. 144บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 145. 145. 145บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 146. 146. 146บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 147. 147. 147บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 148. 148. 18 Game 18 G October O t b $44,465.78 $44 465 78 148บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 149. 149. Obama Everywhere 149บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 150. 150. My.BarackObama.com My BarackObama com Statistics • มีีคนสราง profile 2ลานคน On MyBarackObama.com, MyBarackObama com • มีกลุมอาสาสมัครมากถึง 35,000 กลุม ุ , ุ 150บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 151. 151. ความเหมอนทแตกตาง ความเหมือนที่แตกตาง 151บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 152. 152. Youtube Obama McCain Videos 1,827 330 Views 120,479,084 120 479 084 25,995,773 25 995 773 Subscribers 149,258 28,343 Special  Special Contribute to campaign  Contribute to campaign Find events; host  Find events; host features of  via Google Checkout;  events p g YouTube page p g link to YouTube page on  barackobama.com 152บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 153. 153. 153บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 154. 154. 154บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 155. 155. 155บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 156. 156. 156บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 157. 157. 157บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 158. 158. 158บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 159. 159. 159บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 160. 160. Facebook 160บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 161. 161. Facebook Official Obama McCain Members/Suppo M b /S 5,066,446* 5 066 446* 583.518* 583 518* rters in largest group Number of Wall 572,383 none posts Special features Videos, find out  none of profile page** where to vote,  register to vote 161บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 162. 162. 162บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 163. 163. 163บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 164. 164. Chris Hughes Ch i H gh 164บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 165. 165. Chris Hughes 165บทที่ 4 Social Media CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts

×