บทที่1คอมพิวเตอร์เบื้องต้น // วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับงานนิเทศศาสตร์

3,921 views
3,759 views

Published on

บทที่1คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เป็นการปูพื้นฐานเริ่มต้นของคุณสมบัติและประโยชน์

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,921
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,512
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่1คอมพิวเตอร์เบื้องต้น // วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับงานนิเทศศาสตร์

 1. 1. คอมพวเตอรเบองตน ิ  ื้  สําหรับงานนิเทศศาสตรบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 2. 2. อ พ ตนตม ล อ. พิเศศ ตันติมาลา สาขาวารสารศาสตรและสือใหม ่ pises@nithed.comบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 3. 3. บทที่ 1 รูจักกับคอมพิวเตอรบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 4. 4. บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 5. 5. บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 6. 6. บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 7. 7. งานแสดงสินคาบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 8. 8. บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 9. 9. บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 10. 10. บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 11. 11. บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 12. 12. Susan Boyleบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 13. 13. Obamaบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 14. 14. justin bieberบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 15. 15. บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 16. 16. ความหมายของคอมพวเตอร ความหมายของคอมพิวเตอรบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 17. 17. ความหมาย เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ มี ความสามารถในการคํ า นวณอั ต โนมั ติ ต ามคํ า สั่ ง ผลลัั พ ธ ที่ ไ ด อ อกมานั้ั น อาจเป น ไได ทั้ ง ตัั ว เลข ป ขอความ รปภาพ เสียง ขอความ รูปภาพ เสยงบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 18. 18. ชนดของคอมพวเตอร ชนิดของคอมพิวเตอร เมอ ปทแลว เมื่อ 20 ปที่แลวบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 19. 19. ชนดของคอมพวเตอร ชนิดของคอมพิวเตอร 1. ซูเปอรคอมพิวเตอร (Supercomputer) 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer) 3. มินิคอมพิวเตอร (Minicomputer) 4. เวิรกสเตชัน (Workstation) 5. ไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer)บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 20. 20. ประเภทของคอมพวเตอร ปจจุบ ประเภทของคอมพิวเตอร ปจจบันบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 21. 21. ประเภทของคอมพวเตอร ประเภทของคอมพิวเตอร 1. Desktop 6. Server 2. Laptop 7. Mainframe 3. 3 UMPC 8. Minicomputer 8 Mi i 4. 4 PDA 9. Super C 9 S Computer t 5. 5 Workstation 10. 10 Tebletบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 22. 22. บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 23. 23. Laptopบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 24. 24. บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 25. 25. บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 26. 26. Workstationบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 27. 27. บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 28. 28. บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 29. 29. บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร Minicomputer CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 30. 30. Super C S Computer tบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 31. 31. Wearable Computer pบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 32. 32. Tablet C T bl Computerบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 33. 33. ความสามารถของคอมพวเตอร ความสามารถของคอมพิวเตอรบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 34. 34. ความเรวในการประมวลผล ็ ใ ปบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 35. 35. ทางานซา ๆ เปนขนตอน ํ ้ํ ป ั้บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 36. 36. ความถูกตองแมนยาของผลลพธ ความถกตองแมนยําของผลลัพธบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 37. 37. หนวยเก็็บขอมูลขนาดใหญบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 38. 38. ทางานไดไมหยุดพก ํ ไ ไ  ับทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 39. 39. ความสามารถของคอมพวเตอร ความสามารถของคอมพิวเตอร • ความเร็วในการประมวลผล • ทํางานซ้ํา ๆ เปนขั้นตอน • ความถูกตองแมนยําของผลลัพธ • หนวยเก็บขอมูล • ทํางานไดไมหยุดพักบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 40. 40. ความสามารถในงานดานตาง ความสามารถในงานดานตาง ๆบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 41. 41. ดานการศึกษาบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 42. 42. งานวิศวกรรมบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 43. 43. ดานการแพทย ดานการแพทยบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 44. 44. ดานการเงินบทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 45. 45. งานดานอน คอมทําไดไหม งานดานอื่น ๆ คอมทาไดไหม ?บทที่ 1 ความสําคัญของคอมพิวเตอร CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts

×