การใส่ลิงก์ (link) และจัดหมวดหมู่ของลิงก์ใน wordpress
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

การใส่ลิงก์ (link) และจัดหมวดหมู่ของลิงก์ใน wordpress

on

 • 952 views

เนื้อหาสำหรับเว็บบล็อก http://netecom.wordpress.com/ ...

เนื้อหาสำหรับเว็บบล็อก http://netecom.wordpress.com/ อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกพื้นฐาน

Statistics

Views

Total Views
952
Views on SlideShare
906
Embed Views
46

Actions

Likes
0
Downloads
23
Comments
0

1 Embed 46

http://netecom.wordpress.com 46

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การใส่ลิงก์ (link) และจัดหมวดหมู่ของลิงก์ใน wordpress การใส่ลิงก์ (link) และจัดหมวดหมู่ของลิงก์ใน wordpress Document Transcript

 • การใสลิงก (Link) และจัดหมวดหมูของลิงก คําสั่งที่ใชในการใสลิงก เปนคําสั่งยอยที่อยูในหนาควบคุม (Dashboard) 1. ชี้เมาสที่ชื่อเว็บบล็อก ในที่นี้คือ “netecom” จะปรากฏเมนูยอยเกิดขึ้น 2. 3. 4. 5. เลื่อนเมาสไปที่ชื่อเว็บบล็อก “netecom” จะปรากฏเมนูยอยเกิดขึ้น เลื่อนเมาสไปคลิกเลือกคําสั่ง “หนาควบคุม” จะปรากฏหนาตาง “หนาควบคุม” คลิกที่ เมนูคําสั่ง “ลิงก” (Link) จะปรากฏหนาตางลิงก
 • การสรางเว็บบล็อกดวย wordpress.com 47 ตอนที่ 6 การใสลิงก (Link) 6. คลิกเมาสเลือกคําสั่งลิงก “เพิ่มใหม” Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of ARTs | RMUTR Last update : 20 ธันวาคม 2555
 • การสรางเว็บบล็อกดวย wordpress.com 48 ตอนที่ 6 การใสลิงก (Link) 7. จะปรากฏหนาตาง “เพิ่มลิงกใหม” 8. ปอนขอมูลลิงก 1) พิมพชื่อหมวดหมูลิงก และคําขยายความของลิงก 2) คลิกเมาสที่ปุม “เพิ่มหมวดหมูลิงกใหม” 3) ที่อยูเว็บให Copy url ของเว็บนั้น แลวนํามาวาง (Paste) ในชองนี้ 4) คําอธิบาย ใสขอความสั้น ๆ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับเว็บนั้น โดยเมื่อผูอานเลื่อนเมาสมาที่ ชื่อลิงก คําอธิบายจะปรากฏขึ้น Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of ARTs | RMUTR Last update : 20 ธันวาคม 2555
 • การสรางเว็บบล็อกดวย wordpress.com 49 ตอนที่ 6 การใสลิงก (Link) 9. ใชเมาสเลื่อนสกอรบาร (Scroll bar) มาดานลาง จะพบหมวดหมูทั้งหมดของลิงก ใหคลิก เมาสในชอง  หนาหมวดหมูที่ตองการ Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of ARTs | RMUTR Last update : 20 ธันวาคม 2555
 • การสรางเว็บบล็อกดวย wordpress.com 50 ตอนที่ 6 การใสลิงก (Link) 10. คลิกเมาสเลือกหมวดหมูของลิงกที่สรางขึ้นใหม แลวคลิกเมาสที่ปุม “เพิ่มลิงก” 11. จะปรากฏลิงกใหมเกิดขึ้น Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of ARTs | RMUTR Last update : 20 ธันวาคม 2555
 • การสรางเว็บบล็อกดวย wordpress.com 51 ตอนที่ 6 การใสลิงก (Link) 12. ถาเปนเนื้อหาใหม ก็ใหเพิ่มหมวดหมู โดยคลิกเมาสที่ + สรางหมวดหมูใหม 13. หากตองการแกไขเกี่ยวกับลิงก ใหคลิกเมาสที่ “แกไข” Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of ARTs | RMUTR Last update : 20 ธันวาคม 2555