• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Cai
 

Cai

on

 • 3,700 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,700
Views on SlideShare
3,700
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
13
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Cai Cai Presentation Transcript

  • การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
   • โดย
   • อ . เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
   • ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
   • สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  • คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคืออะไร ?
   • คอมพิวเตอร์จัดการสอน (Computer Manage Instruction : CMI)
   • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)
   ในวงการศึกษา คอมพิวเตอร์ถือเป็นเทคโนโลยี ทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่นำมาเใช้เพื่อการบริหาร และใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เรียกว่า Computer Based Instruction : CBI คือการใช้ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการสอนโดยแบ่ง ออกเป็น
  • คอมพิวเตอร์จัดการสอน : CMI
   • เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดหลักสูตร ตารางสอน งานธุรการ
   • ระบบเงินเดือน ระบบการประเมินผล ระบบการลงทะเบียนเรียนเป็นต้น
  • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน : CAI
   • CAI เป็นกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการนำ
   • เสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรงและเป็นการ
   • เรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือสามารถ
   • โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้
  • CAI ทำอะไรได้บ้าง ?
   • ใช้ในงานเพื่อการสอน
   • การทบทวนบทเรียนเพื่อฝึกหัด
   • การวัดผลหรือสอบเลื่อนขั้น
   • Electronic Book ช่วยทำให้เรารับรู้ข่าวสารมากขึ้น
   ทุกรูปแบบมักเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ต้องสามารถโต้ตอบกับนักเรียนได้ เสมือนกับได้นั่งเรียนกับครูจริงๆ
  • องค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   • เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว
   • ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน ได้แก่ การตัดสินคำตอบ เป็นต้น
   • ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการเสริมแรง ได้แก่ การให้รางวัล หรือ คะแนน
   • ให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้าในลำดับต่อไป
  • รูปแบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   • ประเภทเพื่อการสอน (Tutorial Instruction) ประเภทนี้มีวัตุประสงค์
   • เพื่อการสอนเนื้อหาใหม่แก่ผู้เรียน มีการแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยย่อย
   • มีคำถามในตอนท้าย ถ้าตอบถูกและผ่าน ก็จะเรียนหน่วยถัดไป
   โปรแกรมประเภท Tutorial นี้มีผู้สร้างเป็นจำนวนมาก เป็นการนำเสนอโปรแกรมแบบสาขา สามารถสร้างเพื่อ สอนได้ทุกวิชา
  • รูปแบบโปรแกรมบทเรียนแบบ Tutorial Instruction บทนำโปรแกรม เสนอเนื้อหาบทเรียน คำถามและคำตอบ จบบทเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับ ตรวจคำตอบ
  • ประเภทการฝึกหัด (Drill and Practi c e)
   • ประเภทนี้วัตถุประสงค์คือ ฝึกความแม่นยำ หลังจากที่เรียนเนื้อหาจาก
   • ในห้องเรียนมาแล้ว
   • โปรแกรมจะไม่เสนอเนื้อหาแต่ใช้วิธีสุ่มคำถามที่นำมาจากคลังข้อสอบ
   • มีการเสนอคำถามซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อวัดความ
   • รู้จริง มิใช่การเดา จากนั้นก็จะประเมินผล
  • รูปแบบโปรแกรมบทเรียนแบบ Drill and Practice บทนำโปรแกรม เสนอปัญหา คำถาม คำถามและคำตอบ จบบทเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับ ตรวจคำตอบ
  • ประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulation)
   • วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติกับสถานการณ์จำลองที่มี
   • ความใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง เพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้โดยไม่ต้อง
   • เสี่ยงหรือเสียค่าใช้จ่ายมาก
   • โปรแกรมประเภทนี้มักเป็นโปรแกรมสาธิต (Demostration) เพื่อให้ผู้
   • เรียนทราบถึงทักษะที่จำเป็น
  • ประเภทเกมการสอน (Instruction Games)
   • ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการแข่ง
   • ขัน เราสามารถใช้เกมในการสอนและเป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้
   • ในแง่ของกระบวนการ ทัศนคติ ตลอดจนทักษะ
   • ต่างๆ ทั้งยังช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ให้
   • มากขึ้นด้วย
  • รูปแบบโปรแกรมแบบ Instruction Games บทนำโปรแกรม เสนอสถานการณ์ การกระทำที่ต้องการ จบบทเรียน การปรับระบบ การกระทำของผู้เรียน การกระทำของคู่แข่งขัน
  • ประเภทการค้นพบ (Discovery
   • มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสทดลองกระทำสิ่งต่างๆ ก่อน
   • จนกระทั่งสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง โปรแกรมจะเสนอปัญหาให้
   • ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูกและให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนเพื่อช่วยผู้เรียนในการค้น
   • พบนั้น จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด
  • ประเภทการแก้ปัญหา (Problem-Solving)
   • เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิด การตัดสินใจ โดยจะมีเกณฑ์ ที่กำหนด
   • ให้แล้วผู้เรียนพิจารณาตามเกณฑ์นั้นๆ
   • ผู้เรียนกำหนดปัญหาเอง
   • ผู้เขียนกำหนดปัญหาให้
  • ประเภทเพื่อการทดสอบ (Test)
   • ประเภทนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสอน แต่เพื่อใช้ประเมินการสอน
   • แต่เพื่อใช้ประเมินการสอนของครูหรือการเรียนของนักเรียน คอมพิว -
   • เตอร์จะประเมินผลในทันทีว่านักเรียนสอบได้หรือสอบตก และจะอยู่
   • ในลำดับที่เท่าไรได้ผลการสอบกี่เปอร์เซ็นต์
  • การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   • ควรมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน
   Instruction Computing Development ขั้นตอนออกแบบ Instruction Design ขั้นการผลิต Instruction Construction ขั้นการประยุตก์ใช้ Instruction Implement
  • การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   • วิเคราะห์เนื้อหา
    • เลือกเนื้อหาที่มีการฝึกทักษะซ้ำบ่อยๆหรือต้องมีภาพประกอบ
    • เลือกเนื้อหาที่คาดว่าจะประหยัดเวลาสอนได้มากกว่าวิธีเดิม
    • เลือกเนื้อหาบางอย่างที่สามารถจำลองในรูปของการสาธิตได้
  • การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   • ต้องศึกษาความเป็นไปได้
    • มีบุคคลากรที่มีความรู้มากพอทีจะผลิตโปรแกรมหรือไม่
    • จะใช้เวลาเท่าไร มากหรือน้อยกว่าเดิม
    • ต้องการอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด
    • มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่
  • การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   • กำหนดวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึง…
    • ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ว่าเป็นใคร อายุเท่าไร พื้นฐานเดิมเป็นอย่างไร
    • สิ่งที่คาดหวังจากผู้เรียน เมื่อได้ศึกษาโปรแกรมเรื่องนี้แล้ว
  • การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   • ลำดับขั้นการนำเสนอ
    • ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่
    • ขนาดของตัวอักษร ข้อความ สีของข้อความ เหมาะกับผู้เรียนหรือไม่
    • องค์ประกอบโดยรวมใน 1 จอภาพ
    • ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดีหรือต้องปรับปรุง
    • การสร้างแรงเสริมแก่ผู้เรียน .. คำชม รางวัลต่างๆมากหรือน้อยไป
    • แบบฝึกหัดประจำหน่วย ประจำบท
  • สรุปขั้นตอนของการออกแบบโปรแกรม CAI วิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาความเป็นไปได้ กำหนดวัตุประสงค์ ลำดับขั้นตอนการนำเสนอ
  • การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   • เป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ ซึ่งจะดำเนินการต่อจากตอนแรกที่ได้มี
   • การจัดทำเป็น Story board ไว้แล้ว
   • ขั้นการสร้างโปรแกรม โดยนำเอา Story Board ที่ได้สร้างไว้
   • มาเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์หรืออาจใช้โปรแกรมสำหรับ
   • สร้างงานมัลติเมียเดียก็ได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ
   คำสั่งผิดพลาด ตรรกะผิดพลาด ความคิดรวบยอดผิดพลาด
  • การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   • ขั้นการทดสอบการทำงาน
    • ควรมีการทดสอบหาข้อผิดพลาดที่เราเรียกว่า Bug
    • ตรวจสอบเนื้อหาบนจอภาพรวมรวมข้อแก้ไข
    • ทดลองใช้งานจริงกับนักเรียน (Try-Out Program)
  • การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   • ขั้นปรับปรุงแก้ไข… หลังจากที่ทราบข้อผิดพลาดแล้วก็จะทำการแก้ไข
   • โดยจะเริ่มที่ Story Board ก่อน จากนั้นแก้ไขโปรแกรม จนกระทั่งสม -
   • บูรณ์ แล้วจึงจัดทำคู่มือประกอบการใช้โปรแกรมด้วย
   • คู่มือจะแบ่งเป็น 3 เล่มคือ
   • คู่มือครู
   • คู่มือนักเรียน
   • คู่มือการใช้โปรแกรม
  • สรุปขั้นตอนการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สร้างและพัฒนาโปรแกรม ตรวจหาข้อผิดพลาด ผู้สอน / เจ้าของพิจารณา ทดลองใช้งานจริง รวมรวมข้อผิดพลาด จัดทำคู่มือ ทดสอบการทำงาน
  • การสร้างคู่มือสำหรับนักเรียน
   • บอกชื่อเรื่อง ชื่อวิชา หน่วยการสอน ระดับชั้น
   • บอกวัตถุประสงค์ทั่วไปของบทเรียน และของเนื้อหาวิชา
   • บอกโครงร่างเนื้อหา
   • บอกพื้นความรู้ที่ควรมีก่อนเรียนเนื้อหานี้
   • คำชี้แจงต่างๆ และแสดงตัวอย่างการใช้งานเฟรมบทเรียน
   • บอกขั้นตอนของกิจกรรม กฏเกณฑ์ และข้อเสนอแนะ
   • บอกระยะเวลาโดยประมาณในการเรียนบทเรียน
  • การสร้างคู่มือ สำหรับครู
   • บอกโครงร่างเนื้อหา
   • บอกจุดประสงค์
   • บอกรายละเอียดว่าสอนวิชาอะไร ตอนไหน พื้นฐานของผู้สอน
   • แสดงตัวอย่าง เพื่อชี้แนะผู้สอน ว่าจะใช้ CAI อย่างไร
   • แสดงตัวอย่าง Input และ Output จากผู้เรียน
   • เสนอแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
   • เสนอแนะการดำเนินกิจกรรม
   • ตัวอย่างแบบทดสอบก่อน(ถ้ามี)และหลังบทเรียน
  • การสร้างคู่มือสำหรับใช้โปรแกรม
   • บอกชื่อโปรแกรม ผู้เขียน ลิขสิทธิ์ วันที่แก้ไขปรับปรุง
   • ภาษาหรือฟังก์ชั่น หรือโปรแกรมที่ใช้
   • ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นต้องมีหรือองค์ประกอบอื่นๆ
   • วิธีการเป็นขั้นๆ เริ่มตั้งแต่เปิดเครื่อง
   • พิมพ์ Source Code กรณีเป็นโปรแกรมภาษา
   • แสดงโฟลว์การทำงานของโปรแกรม
   • ตัวอย่างข้อมูล Input และ Output
  • การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   • การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง
   • การประเมินผล คือขั้นสุดท้ายของการพัฒนาโปรแกรม
    • ประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
    • ประเมินว่าโปรแกรมทำงานได้เหมาะกับเนื้อหาหรือไม่
    • ประเมินทัศนคติของผู้เรียน
    • ความยากง่ายในการใช้งาน
  • แสดงชื่อเรื่อง แนะแนะบทเรียน รับคำตอบ ตั้งคำถาม แสดงคำอธิบาย แสดงคำอธิบายเพิ่ม ถามซ้ำอีก จบโปรแกรม แสดงคะแนน Help เลือกบทเรียน ตัวอย่างแสดงผังการทำงาน
  • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม CAI
   • สร้างด้วยอะไรก็ได้แต่เน้นที่การใช้งานง่าย และมีการโต้ตอบกับผู้เรียน
   • ใช้เวลาในการเรียนรู้น้อย
   • ออกแบบให้ผู้เรียนกดแป้นพิมพ์น้อยที่สุด
   • มีระบบป้องกันข้อผิดพลาด
   พัมฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Basic, C, Pascal ฯลฯ พัฒนาด้วยฑปรแกรมบทประพันธ์ เช่น Toolbook, Authorware, Cula CAI ฯลฯ
  • End