ประวัติวันภาษาไทย

12,625 views

Published on

ประวัติความเป็นมา

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
12,625
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประวัติวันภาษาไทย

  1. 1. รูกันหรือไมวาภาษาไทยที่เราใชกันอยูในทุกวันนี้ ก็มีวันที่ระลึกถึงภาษาไทยของเราดวยเหมือนกัน โดย ในวันที่ 29 กรกฎาคมของทกป ประเทศไทยไดกําหนดใหเปน "วันภาษาไทยแหงชาติ" ุ ความเปนมาของวันภาษาไทยแหงชาติ สบเนองจากคณะกรรมการรณรงคเพอภาษาไทย จฬาลงกรณมหาวทยาลย ไดตระหนักในคุณคา ื ่ื  ่ื ุ  ิ ั และความสําคัญของภาษาไทย และมีความหวงใยในปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นตอภาษาไทย รวมถงเพอ ึ ่ื กระตุนและปลุกจิตสํานึกใหคนไทยทั้งชาติไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของภาษาไทย ตลอดจน รวมมือกันทํานุบํารุง สงเสริม และอนุรักษภาษาไทยใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป จงไดเสนอขอใหรฐบาล ึ   ั ประกาศใหวันที่ 29 กรกฎาคมของทกป เปน วันภาษาไทยแหงชาติ เชนเดียวกับวันสําคัญอื่นๆ ที่รัฐบาล ุ  ไดจัดใหมีมากอนแลว เชน วันวิทยาศาสตร ,วันสื่อสารแหงชาติ เปนตน และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวัน อังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เห็นชอบใหวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกป เปนวันภาษาไทยแหงชาติ เหตุผลที่เลือกวันที่ 29 กรกฎาคม เปนวันภาษาไทยแหงชาติ สําหรับเหตุผลที่เลือกวันที่ 29 กรกฎาคม เปน วันภาษาไทยแหงชาติ นั้นเพราะวันดังกลาว ตรง  กับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินไปเปนประธาน และทรงรวมอภปรายใน  ิ การประชมทางวชาการของชมนมภาษาไทย ทคณะอกษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ หอง ุ ิ ุ ุ ่ี ั ประชุมคณะอักษรศาสตร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ทรงเปดอภปรายในหวขอ "ปญหาการใช  ิ ั  คําไทย" โดยพระองคทรงดาเนนการอภปรายและทรงสรปการอภปราย ทแสดงถงพระปรชาสามารถและ  ํ ิ ิ ุ ิ ่ี ึ ี ความสนพระราชหฤทยรวมถงความหวงใยในภาษาไทย ซึ่งเปนที่ประทับใจกับผูรวมเขาประชุมในครั้ง ั ึ  นั้นเปนอยางยิ่ง สําหรับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในครั้งนั้น มีใจความตอนหนึ่งวา "เรามี โชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว ปญหาเฉพาะในดานรักษาภาษา ก็มีหลายประการ อยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือใหออกเสียงใหถูกตองชัดเจน อก ี อยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในวิธีใช หมายความวาวิธีใชคํามาประกอบประโยค นับเปนปญหาที่สําคัญ ปญหาที่สามคือความร่ํารวยในคําของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกวาไมร่ํารวยพอ จึงตองมีการบัญญัติศัพท ใหมมาใช... สําหรับคําใหมที่ตั้งขึ้นมีความจําเปนในทางวิชาการไมนอย แตบางคําที่งายๆ กควรจะมี ็ ควรจะใชคําเกาๆ ที่เรามีอยูแลว ไมควรจะมาตั้งศัพทใหมใหยุงยาก..." นับเปนครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตรของวงการภาษาไทย ที่ไดรับพระราชทานพระ มหากรุณาธิคุณดังกลาว ซงในโอกาสตอมาพระบาทสมเดจพระเจาอยหวยงไดทรงแสดงความสนพระ ่ึ  ็  ู ั ั  ราชหฤทัยและความหวงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส อยางในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ทไดทรงมพระบรมราโชวาทตอนหนงวา ่ี  ี ่ึ  "ในปจจุบันนี้ปรากฏวา ไดมีการใชคําออกจะฟุมเฟอยและไมตรงกับความหมายอันแทจริงอยูเนืองๆ ทั้ง ออกเสียงก็ไมถูกตองตามอักขรวิธี ถาปลอยใหเปนไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแตจะทรุดโทรมชาติไทยเรา มีภาษาของเราใชเองเปนสิ่งอันประเสริฐอยูแลวเปนมรดกอันมีคาตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหนาที่ จะตองรักษาไว ฉะนั้นจึงขอใหบรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารยไดชวยกันรักษาและ สงเสริมภาษาไทย ซึ่งเปนอุปกรณและหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ" นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยะภาพในการใช ภาษาไทย ทรงรอบรปราดเปรองถงรากศพทของคาไทย คอ ภาษาบาลและสนสกฤต ทรงพระอตสาหะ ู ่ื ึ ั  ํ ื ี ั ุ วรยะแปลและเรยบเรยงวรรณกรรมภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยทสมบรณดวยลกษณะวรรณศลป มี ิ ิ ี ี   ่ี ู   ั ิ เนื้อหาสาระที่มีคุณคา เปนคติในการเสียสละเพื่อสวนรวม และเปนแบบอยางแกประชาชนในการใช ภาษาไทย ดังจะเห็นไดจากพระราชนิพนธแปลเรื่องนายอินทรผูปดทองหลังพระ ติโต พระราชนิพนธ แปลบทความเรื่องสั้นๆ หลายบท และพระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก เปนตน วัตถุประสงคในการจัดวันภาษาไทยแหงชาติมีดังตอไปนี้ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงเปนนักปราชญ
  2. 2. และนักภาษาไทย รวมทงเพอนอมราลกในพระมหากรณาธคณของพระองคทไดทรงแสดงความหวงใย ้ั ่ื  ํ ึ ุ ิ ุ  ่ี   และพระราชทานแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับการใชภาษาไทย 2. เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนองในมหามงคลสมยเฉลมพระ ่ื ั ิ ชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 3. เพื่อกระตุนและปลุกจิตสํานึกของคนไทยทั้งชาติ ใหตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของ ภาษาไทย ตลอดจนรวมมอรวมใจกนทานบารงสงเสรม และอนรกษภาษาไทย ซึ่งเปนเอกลักษณและเปน  ื  ั ํ ุ ํ ุ  ิ ุ ั  สมบัติวัฒนธรรมอันล้ําคาของชาติ ใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใชภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทงเพอยก ้ั ่ื มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ ใหมีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น 5. เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐฯ และเอกชนทั่วประเทศ มีสวนรวมในการจัด กจกรรมทหลากหลาย เพื่อเผยแพรความรูภาษาไทยในรูปแบบตางๆ ไปสูสาธารณชน ทั้งในฐานะที่เปน ิ ่ี ภาษาประจําชาติ และในฐานะที่เปนภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ ประโยชนที่คาดวาไดรับจากการมีวันภาษาไทยแหงชาติ 1. วันภาษาไทยแหงชาติ จะทําใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐฯ และเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ตระหนักในความสําคัญของภาษาไทย และ รวมกันจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนเตือน เผยแพร และเนนย้ําใหประชาชนเห็นความสําคัญของ "ภาษา ประจําชาติ" ของคนไทยทกคน และรวมมือกันอนุรักษการใชภาษาไทยใหมีความถูกตองงดงามอยูเสมอ ุ 2. บุคคลในวงวิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชภาษาไทย โดยเฉพาะในวงการศึกษา และ วงการสอสาร ชวยกันกวดขันดูแลใหการใชภาษาไทยเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม มิใหผันแปรเปลี่ยน ่ื แปลง จนเกิดความเสียหายแกคุณลักษณะของภาษาไทยอันเปนเอกลักษณของชาติ 3. ผลสืบเนื่องในระยะยาว คาดวาปวงชนชาวไทยทั่วประเทศจะตื่นตัวและสนใจที่จะรวมกัน ฟนฟู ทํานุบํารุง สงเสรมและอนรกษภาษาไทย อันเปนเอกลักษณและสมบัติวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ  ิ ุ ั  ใหดํารงคงอยูคูชาติไทยตลอดไป กิจกรรมในวันภาษาไทยแหงชาติ กิจกรรมในวันนี้ ก็จะมีทั้งของสถาบันการศึกษา,หนวยงานภาครัฐฯ และเอกชน ที่จะมีการจัด กจกรรมตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ,การอภิปรายทางวิชาการ,การประกวดแตงคําประพันธ รอยแกว ิ  รอยกรอง การขับเสภา การเลานิทาน เปนตน ภาษาไทยถือเปนภาษาแหงชาติ และเปนเอกลักษณของชาติที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ เพราะ บางประเทศไมมแมกระทงภาษาทเปนของตวเอง ดังนั้นเราควรอนุรักษภาษาไทยใหคงอยู และสืบทอด  ี  ่ั ่ี  ั ตอไปใหลูกหลานไดศึกษา หากเราคนไทยไมชวยกันรักษาไว สักวันหนึ่งอาจจะไมมีภาษาไทยให ลูกหลานใชก็เปนได กิจกรรม วันภาษาไทยแหงชาติ ป 2553 นายนิพิฎฐ อินทรสมบัติ รฐมนตรวาการกระทรวงวฒนธรรม แถลงขาว วันภาษาไทยแหงชาติ ั ี  ั  2553 โดยระบุวา กระทรวงวฒนธรรม ตระหนกถงความสาคญของภาษาไทย จงสงเสรมใหเยาวชนและ ั ั ึ ํ ั ึ  ิ  ประชาชนใชภาษาไทยอยางถูกตอง พรอมกันนี้ไดสรรหาและคัดเลือกผูใชภาษาไทยดีเดนเพื่อเปน แบบอยางแกเยาวชน และสังคม จํานวน 41 คน ซงทงหมดจะเขารบรางวลจาก พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ่ึ ้ั  ั ั องคมนตรี ในวันที่ 29 กรกฎาคม ซึ่งเปน วันภาษาไทยแหงชาติ
  3. 3. สําหรับรายชื่อผูที่ไดรับรางวัล วันภาษาไทยแหงชาติ 2553 มีดังนี้ ปูชนียบุคคลดานภาษาไทย ไดแก พระปุญญวํโส (พร ภรมย) ิ รศ.ดวงมน จิตรจํานงค ศ.เกียรติคุณ นพ.ประสพ รตนากร ั ศ.กิตติคุณ ปราณี กุลละวณิชย ศ.กตตคณ ปรชา ชางขวัญยืน ิ ิ ุ ี นายวศิน อนทสระ ิ ศ.เกียรติคุณ แสง จันทรงาม ศ.กิตติคุณ สุจริต เพยรชอบ ี ศ.อดม วโรตมสกขดตถ ุ  ิ ิ ผูใชภาษาไทยดีเดน (ชาวไทย) ไดแก พระมหาวุฒิชัย วชรเมธี ิ นายคํานูณ สทธสมาน ิ ิ นางจารุลินทร มสกะพงษ ุ ิ นางชมัยภร แสงกระจาง  นายเติมศักดิ์ จารปราณ ุ นางเทวี บุญจับ ผศ.ธัญญา สังขพันธานนท รศ.นภาลัย สวรรณธาดา ุ นางนันทวัน สวรรณปยะศริ ุ  ิ นายบุญเตือน ศรวรพจน ี รองศาสตราจารยวันเนาว ยูเด็น นายวิเชียร นีลิกานนท นายเศรษฐา ศิระฉายา
  4. 4. นางสุพัชรินทร ชาญชางเหล็ก หมอมราชวงศอรฉตร ซองทอง   ั นายอภิสิทธิ์ เวชชาชวะ ี นายอํานาจ สอนอมสาตร ่ิ ผูใชภาษาไทยดีเดน (ชาวตางประเทศ) ไดแก พระชยสาโรภิกขุ พระมตซโอะ คเวสโก ิ ู นางสาวครสต้ี กิ๊บสัน ิ นายฉิน อี้เซ็น ศ.สตีเฟน บี ยัง ผูใชภาษาไทยถิ่นดีเดน ไดแก นายวิรัตน ทิพยวารี นายนุม เย็นใจ พ.อ.บัณฑิต นันทเสนา นายบุญเอิบ วรรณคง นายไพฑูรย ดอกบวแกว ั  นายวิชาญ ชวยชูใจ นายวิลักษณ ศรีปาซาง นายสนั่น ธรรมธิ นายสลา คุณวุฒิ นางอไร ฉมหลวง ุ ิ สวน โครงการรางวล เพชรในเพลง ครงท่ี 7 ซงจะมอบใหกบนกรอง เพลงไทยสากล-ลูกทุง ทออก  ั ้ั ่ึ  ั ั  ่ี เสียงไดถูกตองตามอักขระภาษาไทย มีผูไดรับการประกาศยกยอง จํานวน 28 คน ดังนี้ รางวัลเชิดชูเกียรติผูประพันธเพลงดีเดนในอดีต เพลงลมเจาพระยา ประพันธโดย นายแกว อัจฉริยะกุล ุ  เพลงใครหนอ ประพันธโดย นายสุรพล โทณะวณิก รางวัลประเภทการประพันธเพลงดีเดนดานภาษาไทย
  5. 5. เพลงใจนําทาง ประพันธโดย นายสุทธิพงษ สมบตจนดา ั ิ ิ เพลงวันวางที่ตั้งใจ ประพันธโดย นายสลา คุณวุฒิ เพลงฉลาดทันคน ประพันธโดย นางชอผกา คงแจม รางวัลการขับรองเพลงดีเดนดานภาษาไทย ไดแก เพลงควายไทย ขับรองโดย นายยืนยง โอภากุล เพลงใจนําทาง ขบรองโดย น.ส.ธนพร แวกประยร (ปาน ธนพร) ั  ู เพลงปลาดาวเงาจนทร ผขบรอง นายสรางศลย เรองศรี (หนู มเตอร) ั ู ั   ั ื ิ เพลงจนทร ขบรองโดย นางสาวฐตาภา ใตไธสง (หญิง ฐิติกานต) ั ั  ิ  รางวัลพิเศษพระพิฆเนศทอง ของกรมศิลปากร 1 รางวัล ไดแก น.ส.ธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร) เนื่องจากไดรับรางวัลชนะเลิศตอเนื่องกันเปนปที่ 4

×