คุณลักษณะผู้นำที่ดี งานส่งอจ๐

495 views
457 views

Published on

ii

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คุณลักษณะผู้นำที่ดี งานส่งอจ๐

 1. 1. ความคิดเห็น (0)ที่ 4nilsamaiวันที่ :21/09/2010เวลา : 17.27น.http://www.oknation.net/blog/nilsamai.
 2. 2. บทความวิชาการ
 3. 3. คุณลักษณะของผู้บริหารทีดี ่
 4. 4. • คุณลักษณะของผูบริ หารที่ดี ้• ธนสาร บัลลังก์ปัทมา เบญจภาคี 53•• คุณลักษณะของผูบริ หารที่ดี จะช่วยพัฒนาองค์การให้เจริ ญก้าวหน้า เป็ นผูนาการเปลี่ยนแปลง ้ ้ ํ สามารถสรุ ปได้ ดังนี้• ด้านการบริ หารจัดการ• 1. มีความรู ้ ความเข้าใจในการบริ หารจัดการสถานศึกษา เป็ นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูบริ หาร ใช้ ้ ศาสตร์และศิลป์ ในการบริ หารจัดการ• 2. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาผูร่วมงาน ้• 3. ความสุ จริ ตโปร่ งใส และเที่ยงธรรม มีฝ่ายจัดทําแผนที่เข้มแข็ง แม่นยําในกฎระเบียบ• 4. มีความสามารถในการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ ว และกล้าตัดสิ นใจ ปฏิบติตามนโยบายของ ั กระทรวงศึกษาธิการ• ด้านบุคลกภาพ ิ• 1. ควรมบุคลกภาพทดี โดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดี ี ิ ี่• 2. มความเชื่อมั่นในตนเอง ี• 3. แต่ งกายสุ ภาพ เรียบร้ อย เหมาะสมตามรู ปแบบวัฒนธรรมและค่ านิยม ซึ่งจะเป็ นคุณลักษณะทีสําคัญทีทําให้ ผู้ใต้ บังคับบัญชามีความเลือมใสศรัทธา และเป็นทยอมรับกบ ่ ่ ่ ี่ ั บุคคลท้งภายในและภายนอกองค์กร ั• ด้ านภาวะผู้นํา
 5. 5. 5. มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน เพือพัฒนาองค์ กรไปสู่ เป้ าหมาย สร้ างองค์ กรแห่ ง ่ การเรียนรู้ มีการวางแผน จัดทําโครงการต่ าง ๆ ทีน่าสนใจ อยู่ตลอดเวลา ่ 6. การวางคนได้ เหมาะสมกับงาน put the man in the right jo 7. มีการสร้ างทีมงาน (team work) ทเี่ ข้มแขง ็ 8. มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ เช่ น การเปิ ดห้ องเรียน สสวท. โดยเพิมห้ องเก่ ง ่ วทย์เก่ง คณิต ห้ อง GIFTED หรือห้ องอัจฉริยะ การเปิ ดโปรแกรมการเรียนทีตอบสนองความ ิ ่ ต้องการของตลาดวชาการ โปรแกรมวทย์-คอม การเปิ ดจัดโครงการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ เพือ ิ ิ ่ ยกระดับผลสั มฤทธิ์ โครงการ Little Guides เพือฝึ กให้ นักเรียนการใช้ ภาษาอังกฤษ ่
 6. 6. บทนํา• นักปราชญ์ บอกไว้ ว่า ความรู้ ทแท้ จริง คือการ "รู้ ว่าเรารู้อะไร" และ "รู้ ว่าเราไม่ ร้ ู อะไร" เพราะมัน ี่ เป็ นจุดเริ่มต้ น ให้ ค้นหาความรู้ ใหม่ ๆอยู่เสมอกระบวนการเรียนรู้ ของบุคคล เริ่มจาก ความ ปรารถนาของตน (Personal Vision) ถูกต้งไว้ และกาหนดเป็นเป้าหมายใน ั ํ ขั้นตอนของชีวต เรียนรู้ รูปแบบ ความคิดแห่ งตนและผู้อน (Mental Model) อย่ างเข้ าใจ ิ ื่ ให้ ความสํ าคัญกับ การแลกเปลียนความคิดเห็นร่ วมกัน (Shared vision) อย่ างเปิ ดใจกว้ าง ่ และรับฟัง ร่ วมแรงร่ วมใจทํางานเพือมุ่งสู่ ความสํ าเร็จร่ วมกัน (Team Llearning) ่ รู้ จกการคิดเชิงระบบ (System thinking) มีทักษะการวิเคราะห์ มองเหตุผล และมองเห็น ั คาดการณ์ ผลลัพธ์ ในอนาคตได้ และสามารถสั งเคราะห์ กระบวนการที่สามารถนําไป สู่ ความสํ าเร็จทีต้องการ ได้ ความรู้ ดงกล่ าวของบุคคลในกลุ่มที่อยู่ร่วมกัน สามารถ นําไปสู่ ความ ่ ั เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ (Learning Organization) และสั งคมแห่ งการเรียนรู้ (Learning Society) ได้ ในทีสุด อันเป็ น สิ่ งจําเป็ นอย่ างยิงในสั งคมโลกยุคใหม่ (New ่ ่ Society) ทีมีการเปลียนแปลงอย่ างรุนแรง รวดเร็ว และไม่ สิ้นสุ ด ่ ่
 7. 7. วัตถุประสงค์• เพือศึกษาคุณสมบัตผู้บริหาร บริหารงานในองค์ กรหน่ วยงานของรัฐ ่ ิ วิธีดาเนินการ ํ• สุ่ มตัวอย่ าง แจกแบบสอบถาม• สั มภาษณ์ ผู้บริหาร หน่ วยงานของรัฐบริหารงานในหน่ วยงานสาธารณสุ ข อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ 1ตุลาคม2555 ถึง30กันยายน พ.ศ.2555 เป็ นระยะเวลา 1เดือน
 8. 8. เกณฑ์ การ คาดหวัง• 1.ผู้ บริหารมีคุณธรรมดีขนกว่ าเดิม ึ้ 2.ผู้ บริหารมาปฏิบัตงานตรงเวลา สายบ้ างเป็ นบางครั้งฝนตกรถติดภัยธรรมชาติอยู่ใต้ ฟา ิ ้ 3.มีมนุษย์ สัมพันธ์ ดขน หงุดหงิดทางอารมณ์ เป็ นบางครั้ง ี ึ้ 4.ผู้ บริหารมีจริยธรรม คุณธรรม แนวทางการปฏิบัตหน้ าทีในองค์ กรดีตามหน้ าที่ ทีพงปฏิบัติ ิ ่ ่ ึ ต่ อองค์ กร พอนอกเวลาทํางานพฤติกรรมไม่ ดเี ท่ าทีคาดหวังไว้ คิดเสี ยว่ านั่นชีวตส่ วนตัวของเขา ่ ิ เลือกเอาแต่ ส่วนทีดี ่
 9. 9. สรุ ป• เรื่องทีสําคัญที่สุดทีไม่ อาจลืมได้ กคอ การเตรียมพร้ อมเพือรับการต่ อต้ าน เพราะเป็ นความจริง ่ ่ ็ ื ่ ทางธรรมชาติ ทีว่า ที่ใดมีการเปลียนแปลงย่ อมต้ องมีการต่ อต้ านเกิดขึนบ้ างไม่ มากก็น้อยเป็ น ่ ่ ้ ธรรมดา เมื่อผู้บริหารใช้ การบริหารการเปลียนแปลงโดยธรรมชาติแล้ วมักทําให้ ผ้ ูบริหาร ต้ องตก ่ ทีนั่งของ Change Agent ซึ่งผู้บริหารเป็ นผู้ทาให้ เกิดการเปลียนแปลงภายในองค์ กร เพือ ่ ํ ่ ่ ตอบรับการเปลียนแปลงจากภายนอกผู้บริหารควรจะต้ องจัดการในเรื่องต่ อไป นี้ คือ เรื่องของ ่ ทัศนคติความเชื่อและความคิดเห็นของบุคลากรต้ องพยายามทําให้ บุคลากร เห็นพ้ องกับตนใน เรื่องของการเปลียนแปลง เรื่องของพฤติกรรมและการกระทําต่ าง ๆ ของบุคลากรต้ องสามารถ ่ ควบคุมให้ ทุกคนในองค์ กรมีพฤติกรรมและกระทํากิจกรรมต่ าง ๆ ที่ขานรับกับการเปลียนแปลง ่ เรื่องของโครงสร้ างขององค์ กรต้ องปรับเปลียนให้ รับกับความเปลียนแปลงทีเ่ กิดขึน แม้ กระทัง ่ ่ ้ ่ เรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่าง ๆ ต้ องจัดการให้ มีอยู่ในสภาพทีจะรับการเปลียนแปลง ่ ่ ได้ การแก้ ไขต้ องทําการวาง แผนแก้ ปัญหาและทํางานเป็ นทีม ผู้บริหารต้ องวางนโยบายที่สอดรับ ชนิดทีเ่ รียกว่ าเป็ นการเผชิญหน้ ากับความ เป็ นจริงทีเ่ กิดขึน ทําให้ เกิดความเป็ นไปได้ ในทาง ้ ปฏิบัติ เรื่องข้ อมูลต้ องแม่ นยํา ถูกต้ องและเพียงพอเพือสามารถนําไปกําหนดแนวทางในการ ่ ดําเนินการได้ ถูกต้ องด้ วย ผู้บริหารต้ องรู้ จกการวิเคราะห์ สถานการณ์ การวิเคราะห์ ข้อมูลอย่ าง ั ชาญฉลาดเพือการแก้ ไขผู้บริหารต้ องรู้ จกทีจะ เปลียนวิกฤติให้ กลายเป็ นโอกาส โดยอาศัย ่ ั ่ ่
 10. 10. • ช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ในการตรวจสอบตัวเองอย่างถี่ถวน ว่าทิศทางขององค์กรของเรา ้ ่ ควรจะเป็ นไป หรื อดําเนิน ไปในทางใด ก็จะให้องค์กรสามารถยืนหยัดอยูได้ หรื อในกรณี ที่ได้ เกิดความเสื่ อมถอย ทรุ ดลงไปแล้วถ้า ผูบริ หารรู ้จดการบริ หารการเปลี่ยนแปลง การ ้ ั ดําเนินการก็จะสามารถกลับฟื้ นตัวขึ้น เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงทุกรู ปแบบได้ในทิศทางที่ยงยืน ั่ บนหลักการของการเจริ ญ เติบโต ตามความเป็ นจริ งโดยอ้างอิงทรัพยากรขององค์การและ ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ผูบริ หารควรต้องคํานึงถึงการในระดับกว้างให้ถึงขั้นระดับชาติ ้ ผูบริ หารต้องศึกษาและทําความเข้าใจกับนโยบายรัฐโดยสามารถที่จะสร้างนโยบาย และ ้ มาตรการที่สอดคล้องกับรัฐและองค์กรที่เป็ นพันธมิตรในการดําเนินการ ก็จะทําให้องค์กร ดําเนินการ ต่อไปได้ และสามารถผ่านพ้นวิกฤติแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกรู ปแบบ ผูบริ หารต้อง ้ สร้างนโยบายที่มีเสถียรภาพเป็ นที่ยอมรับทั้งจากคนภายในและภาย นอก และจะต้องเป็ น นโยบายที่สามารถนําไปใช้ปฏิบติในการดําเนินการบริ หารองค์การได้ จริ ง ทั้งยังต้องคํานึงถึงการ ั รักษาระเบียบ วินยขององค์กรอย่างเคร่ งครัด ั
 11. 11. แหล่ งอ้ างอิง• http://school.obec.go.th/se_pj/images/v9oiscqt%20copy.jpg http://www.siamsport...de=120510222303• http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Leadersh ip_11.htm#ixzz26W5Fjsdo

×