Your SlideShare is downloading. ×
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
S mbuyer_128
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

S mbuyer_128

1,082

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,082
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. สารบัญ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 12 17 24 30เรื่องเล่าจากครอบครัวฉลาดซื้อ กฎหมาย9 No Plastic Bagsประสบการณจรงจาก ์ ิ 51 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ ผูใช้ถงผ้า/ไม่รบถุงพลาสติก ใช้ถงผ้าช้อปในห้างฯ ้ ุ ั ุ “อายุความสินเชือกรุงไทยธนวัฏ” ่เรื่องจากปก 61 UPDATE มาตรา 61 12 ป้องกันภัย...เด็กตกตึก อาหารและสุขภาพ 52 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่ความเคลื่อนไหว 38 “สอดสะท้านโลกา”3 กระแสในประเทศ 56 สวยอยางฉลาด ่6 กระแสตางแดน ่ “แก้ปญหาเท้าเหม็น ส้นเท้าแตก อย่างถูกวิธ” ั ีทดสอบ 62 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต 17 ถอนทะเบียนยา...ความปลอดภัยทียงมีชองโหว่ ่ั ่ “วัคซีนสมอง(เข็มที่ 2) ความรูพนฐานของชีวต” ้ ื้ ิ24 ฟังหูไว้ห เฮดโฟน ู 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่30 ยังต้องระวัง ไส้กรอกสีสด “ลาภปาก ลาบปลา”สัมภาษณ์ หน้าต่างผู้บริโภค38 ทุกคนมีสทธิ ิ 58 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้ “รถไฟไทย กับสิทธิของผูโดยสาร” ้ “องค์การอิสระเพือการคุมครองผูบริโภค: ่ ้ ้เสียงผู้บริโภค กรณีรถยนต์และผลิตภัณฑ์ทเกียวข้อง” ี่ ่41 • ใครกันแน่ทเี่ ป็นคนผิดสัญญา 65 สารพันปัญหาโทรคมนาคม • บิกซีแพ้ซำ คดีลกค้าตกร่องน้ำในห้าง ๊ ้ ู “เมือผูบริโภคฟ้อง กทช.” ่ ้ ศาลอุทธรณ์สงจ่ายเพิมอีก 2 หมืน ั่ ่ ่ 66 มีอะไรในละคอน • รถตูโฟตอนเอ็นจีวี ถูกร้องคุณภาพห่วย ้ “กลรกลวงใจ : เมนบฟเฟตของเจาหญงในเทพนยาย” ั ู ุ ่ ์ ้ ิ ิ • พลังงานไฟฟ้าผลิตมาเพือความสุขของใคร ่ Game 72 ปัญหาสร้างปัญญา นิตยสารฉบับนีพมพ์ดวยกระดาษถนอมสายตา ้ ิ ้
 • 2. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org Occupy Wall street เจอน้ำท่วม เดือนนีตงใจจะเขียนถึงกลุมทีเรียกตัวเองวา ้ ั้  ่ ไมมใครขายใหเพราะถูกจองไวหมดแลว ีครอบครองวอลสตรีทหรือเอาวอลสตรีทของเราคืนมา คงตองแยกระหวางการเตรียมความพรอมกับการ(Occupy Wall street) ซึงเป็นกลุมทีนาสนใจมาก ไมมี ่  ่  ไมคดถึงคนอืน ภาพการใหการชวยเหลือทีไมถงคนทาย ิ ่ ่ ึผูนำแตมดาราและผูกำกับบางคนสนับสนุน เชน ไมเคิล  ี  ซอยเพราะคนตนซอยรับทุกรอบ แมแตตวคนเขียนเอง ัมัวร โดยมีมลนิธสอของแคนาดาทีเป็นผูนำการรณรงค ู ิ ื่ ่  ยังถูกบังคับใหนำรถไปจอดทีอนเพราะทุกคนใจตุมๆ ่ ื่ ๊หยุดซือ เป็นผูเริมตังคำถาม แตเจอเหตุการณนำทวมที่ ้  ่ ้ ้ ตอมๆ วาน้ำจะทวมบานหรือเปลาและจะไมมเงินซอม ีสรางความทุกขความเดือดรอนทัวประเทศแลวตอง ่ รถยนตจากน้ำ(ฮา++++)เปลียนใจ เขียนเรืองอืนไมไดนอกจากเรืองน้ำทวม เอา ่ ่ ่ ่ ทำใหนกถึงภาพการนำเสนอเหตุการณในประเทศ ึเป็นวาติดหนีเรืองนีไวกอน ้ ่ ้  ญีปนทีทกคนตางชืนชมการเขาแถวรอรับความชวยเหลือ ่ ุ่ ่ ุ ่ สองอาทิตยกอนมีโอกาสไปเยียมพีดำรงค ซึงเป็น  ่ ่ ่ ไมมบน เมือไปซือของก็คดวาจะมีคนหลังเรามาซืออีก ี  ่ ้ ิ ้ผูประสานงานของศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ  หลายคนบอกวาคนไทยเมือไปอยูตางประเทศก็หยุดรถ ่  ประชาชนจังหวัดชัยนาท ซึงถูกน้ำทวมนานนับเดือน พี่ ่ ตรงทางมาลายเป็นทุกคน แตเมือขับรถเมืองไทยบีบแตร ่ดำรงคตองอยูชนสองของบาน แตกบอกพวกเราวา พี่   ั้ ็ ใสคนเดินถนนทีขามทางมาลาย ่โชคดีทนำยังไมทวมถึงชันสองและเพิงจะทำหองน้ำเมือ ี่ ้  ้ ่ ่ หลวงพีไพศาลใหคำแนะนำไวอยางนาสนใจวา ่ตนปีทผานมา แถมกำลังใจยังเต็มเปียมคอยชวยเพือนบาน ่ี  ่ ่ การมองทุกอยางแบบสัมพันธกนทำใหเราเดือดรอนจากัทำหนาทีทำกับขาว อาหารไปใหเพือนบานทีไมมชนสอง ่ ่ ่ ี ั้ น้ำทวมกันนอยลง การคิดแบบเราเดือดรอนนอยกวาคนหรือไมรจะทำอาหารไดอยางไร แตดเู หมือนคนกรุงเทพฯ ู อืน ทำใหเราเห็นคนอืนมากขึน ขาวสารทังหลายอาจจะ ่ ่ ้ ้ทีนำยังไมทวมจะเดือดรอนมากกวา เมือไปซือทรายแลว ่ ้  ่ ้ ตองหลบจากภาพคนรวยเสียสละน้ำตาไหล คนจนอนาถทรายหมดหรือหากซือไดกราคาแพงกวาเดิมสองถึงสาม ้ ็ ทีรอการชวยเหลือ คนแยงอาหารทีดแลวหดหู หรือผูคา ่ ่ ู  เทา ความโกรธเป็นทวีคณเมือไปซือไข ขาวสาร ของแหง ู ่ ้ ทีตางเรงขึนราคาของเพราะขายดีมของนอย ชวยกันเปลียน ่ ้ ี ่อาหารการกินทังหลายแลวพบวาของหมด ไมมเกลียง ้ ี ้ มาใหกำลังใจกัน ยอมใหกรุงเทพฯ น้ำทวมบางแทนทีจะ ่ชัน เพราะคนกอนหนาเพิงจะเหมาไปหมด หรืออยากจะ ้ ่ ใหคนหลายสิบจังหวัดเดือดรอนเพือคนกรุงเทพฯ กลุม ่ ซือเรือไปบริจาคก็พบวาหาไมไดทมกราคาแพงมากหรือ ้ ี่ ี ็ เดียวนาจะทำใหนำทวมคราวนีทกขนอยกันทุกคน ้ ้ ุ เจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : สารี อ๋องสมหวัง ั ั ่หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา สุวรรณา จิตประภัสสร ่ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาด ิและสมาชิก : เสาวลักษณ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท พิมพดี จำกัด ัโทรศัพท : 0-2401-9401 แยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 • 3. ¨´ËÁÒ¶֧ º¡. สวัสดีคะ น้ำทวมและตกงาน กอนอืนขอแนะนำตัวกอนคะ ชือเกนะคะ ติดตาม ่ ่ อานฉลาดซือมานานแลวคะ ไดอานขอมูลทีเปนประโยชน ้  ่ ทุกๆ เดือน อานแลวก็เก็บมาเปนคลังความรูสวนตัว   สวนใหญใชขอมูลเรืองทดสอบมาเปนตัวตัดสินใจในการ  ่ เลือกซือคะ สวนคอลัมนอนๆ อยางเสียงผูบริโภคนันยัง ้ ื่  ้ สวัสดีครับ ไมเคยเอามาใชเลยคะ อาจจะเปนเพราะวา เกหนาโหด เปนแฟนฉลาดซือมานานแลวครับ เมือ ้ ่ เลยไมคอยมีใครมาเอาเปรียบเทาไหร  วันกอนไปเดินซือหนังสือทีงานหนังสือมาครับ ้ ่ แตชวงนีทบานน้ำทวมคะ ไปทำงานไมไดเพราะที่  ้ ี่  แลวแวะไปตออายุสมาชิกทีบธฉลาดซือมาดวย ่ ู ้ ทำงานก็นำทวมหมดเหมือนกัน ตอนนีเลยอยูบานเฉยๆ ้ ้   ปนเงียบเหงามากครับ แตยงเปนกำลังใจให ี้ ั โดยไมรวาเหตุการณนจะจบลงเมือไหร วันหนึงเกเลยได ู  ี้ ่ ่ นิตยสารฉลาดซือเหมือนเดิมนะครับ ทีเขียนมา ้ ่ รับโทรศัพทจากนายจาง บอกใหเกเตรียมหางานใหม วันนีมเี รืองมาเสนอ 1 เรือง ทีอยากใหมในหนังสือ ้ ่ ่ ่ ี สวนเงินเดือนทีคางอยูของเดือนนีและเดือนหนาจะจายให ่   ้ เลมนี้ คือ ผมอยากใหมคอลัมนทเ่ี กียวกับ How ี ่ เพียงครึงเดียว เกจะทำอยางไรดี อยางนีไปฟองศาลแรงงาน ่ ้ to เกียวกับบานหรือรถยนตบางครับ ผมวาเปน ่  ไดหรือไมคะ ประโยชนดี ขอบคุณคะ ภูมชาย ิ นองเก บางปะอิน ขอบคุณคะ รับไวพจารณาแลว ยินดีมาก ิ ขอบคุณคุณเกทตดตามนิตยสารฉลาดซือมานาน ี่ ิ ้ ทีคณภูมชายชวยสนับสนุนฉลาดซืออยางตอเนือง ุ่ ิ ้ ่ และเมือยามทีมปญหาก็ยงนึกถึงเรา อยางทีสำนวน หนัง ่ ่ ี  ั ่ เมือสองสามวันกอนสมาชิกหลายทานก็บนวา ่  จีนวา มีสขรวมเสพ มีทกขรวมตาน กรณีคณเก นันจะ ุ ุ  ุ ้ น้ำทวมบานลำบากมาก แตยงกรุณาตอสมาชิก ั วาไปก็เปนเหตุสดวิสย แตถาหากเห็นวาไมเปนธรรม ุ ั  เขามา ตองกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ แนะนำใหตดตอที่ แรงงานจังหวัด ซึงศาลแรงงานจะชวย ิ ่ ฟองรองใหในเรืองของการจายคาจางทีไมเปนธรรมและ ่ ่ ไมถกตอง นอกจากนีแนะนำใหคณเกไปขึนทะเบียนประกัน ู ้ ุ ้ วางงาน ที่ สนง.ประกันสังคม ในพืนทีนน ๆ ไดอกชอง ้ ่ ั้ ี ทางหนึง สู ๆ ฉลาดซือเอาใจชวยคะ ่ ้ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 25542 ปที่ 18 ฉบับที
 • 4. ¡ÃÐáÊã¹»ÃÐà·È กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณเดือนกันยายน 25545 กันยายน 2554 อื่นๆ เพิ่มเติม โดยดูตามราคาทุน ไดแก หมวดของใชประจำวัน เชนสินคาลดราคาชวยเหลือผูบริโภค  หากมีการปรับลดลง เชน น้ำมันพืช ผงชักฟอก สบู ยาสีฟน และหมวด  กระทรวงพาณิชยจบมือกับผู ั เครืองดืมไมมแอลกอฮอล ผลิตภัณฑ ่ ่ ี อาหารและเครืองดืม เชน บะหมีกง ่ ่ ่ ึ่ประกอบการ ปรับลดราคาสินคา 5 นม และน้ำตาล สวนสินคาทียงไม ่ ั สำเร็จรูป ปลากระปอง ซึงนาจะเปน ่ประเภท รับการปรับลดลงของราคา สามารถลดราคาไดทนที ผูประกอบ ั  ผลดีกบสภาวะน้ำทวมใหญทเกิดขึน ั ี่ ้น้ำมันดีเซล เพือชวยเหลือผูบริโภค ่  การไดยนยันจะไมมการปรับขึนราคา ื ี ้ เพราะสินคาสวนใหญเปนสินคาที่โดยสินคาทัง 5 รายการประกอบดวย ้ และจะตรึงราคาจำหนายไปจนถึงสินป้ จำเปนกับชีวตประจำวันทังสิน ิ ้ ้ปูนซีเมนต ลดราคาถุง (50 กก.)ละ 5-10 บาท จากราคาปจจุบัน135-140 บาท กระเบืองมุงหลังคา ้ลดลงแผนละ 5 บาท จากราคา36-40 บาท ปุยเคมี ลดลงถุงละ5-8 บาท จากราคา 905-1,010 บาทเครืองปมน้ำ ลดลงเครืองละ 100- ่  ่200 บาท จากราคา 4,590 บาทและแปงสาลี ลดลงถุงละ 10 บาทจากราคา 477-698 บาท นอกจากนี้ ก ระทรวงจะพิจารณาปรับลดราคาสินคาในกลุม 14 กันยายน 2554 61% ซึ่งมีปญหาขนแปรงแข็งเกินแปรงสีฟน เลือกไมดอาจมีเสียง  ี ่ ไป หัวแปรงใหญและขนหลุดงาย เมือการแปรงฟนอาจเปนฝน ่ แถมยังพบสารโลหะหนัก เชน สารราย เพราะอันตรายจากแปรงสีฟน  ตะกัว ทีบริเวณดามแปรง และหัว ่ ่สำนักงานคณะกรรมการคุมครอง แปรง ซึงถือเปนสารเคมีอนตรายที่ ่ ัผูบริโภค หรือ สคบ. เปดเผยผล ทำใหเกิดโรคมะเร็งได แตพบเฉพาะสำรวจแปรงสี ฟ น ที่ ข ายอยู ต าม ในแปรงสีฟนทีนำเขาจากตางประเทศ  ่ทองตลาดทั้งที่ผลิตในประเทศและ เทานัน ้ตางประเทศ พบวาดอยคุณภาพถึง สคบ. จึงไดประกาศใหแปรง ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 3
 • 5. สีฟนจำนวน 83 ยีหอ 229 รุน เปน  ่   สินคาควบคุมฉลาก ตองมีการระบุ ลักษณะของขนแปรง ชนิดของขน แปรง วัสดุทใชผลิตดามแปรง และ ี่ วิธใช ถาเปนแปรงสีฟนนำเขาก็ตอง ี   มีฉลากภาษาไทย สำหรับวิธการเลือก ี ซือแปรงสีฟนควรเลือกทีขนาดพอดี ้  ่ กับชองปากของเรา หัวแปรงตองไม มีลกษณะทรงแหลมหรือมีความคม ั ดามแปรงก็ตองไมสนเกินไป ขนแปรง  ้ั 16 กันยายน 2554 ตองทำจากเสนใยไนลอน หรือวัสดุ หามตัดสัญญาณมือถือเติมเงิน ที่ออกมาเปนแนวทางปฏิบัตชัดเจน ิ อืนทีมคณสมบัตเทียบเทา เปนเสน ่ ่ ี ุ ิ ผูใชโทรศัพทมือถือแบบเติม ใหกับคายสัญญาณโทรศัพทมือถือ กลม หรือรี ขนตั้งตรง ผิวเรียบ เงินเตรียมเฮ เมือศาลปกครองกลาง ่ ซึงเมือยังไมมขอกำหนดทีชดเจนเรือง ่ ่ ี ่ั ่ ปลายมน ไมมขอบคม หรือขรุขระ ี มีคำสังหามตัดสัญญาณคนใชมอถือ ่ ื การระงับการใชมือถือแบบเติมเงิน ที่สำคัญคือควรมีลักษณะออนนุม แบบเติมเงินทีไมไดเติมเงินในเวลาที่ ่ สิทธิในเบอรโทรศัพทจงเปนของผูใช ึ  และผูบริโภคควรเปลี่ยนแปรงใหม กำหนด หลังจากที่คณะกรรมการ ศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่ง ทุกๆ 3 เดือน กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ใหสำนักงานคณะกรรมการกิจการ ไมสามารถบังคับใชกฎหมายแบบ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ สัญญาการใหบริการโทรคมนาคม กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ฉบับใหม ซึงเสียเวลาในการพิจารณา ่ ดำเนินการพิจารณามาตรฐานของ ไปกวา 3 ป แตกไมแลวเสร็จ ซึง ็ ่ สัญญาใหบริการโทรคมนาคมใหเสร็จ กลายเปนปญหาสงมาถึงผูบริโภคที่  ภายใน 90 วัน เพือใหมกฎหมายที่ ่ ี ใช โ ทรศั พ ท ร ะบบเติ ม เงิ น ต อ งถู ก เปนแนวทางในการปฎิบัติของทั้ง กำหนดวันหมดอายุ และถูกระงับ ผูใหบริการ และใหผบริโภคไดรสทธิ  ู ู ิ การใชบริการ รวมถึงถูกยึดหมายเลข ของตัวเอง โทรศัพท เปนเพราะยังไมมกฎหมายี ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 25544 ปที่ 18 ฉบับที
 • 6. เฝาระวังความปลอดภัย “ของกิน – ของเลนหนาโรงเรียน” สำนั ก งานคณะกรรมการ ของเลนที่ไมไดมาตรฐานที่วางขาย นัน แนะนำใหสงเกตสัญลักษณของ ้ ัคุมครองผูบริโภค (สคบ.) รวมมือ   อยูตามหนาโรงเรียน เพราะอาจเปน  สมอ. เพื่อความปลอดภัย และใหกับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร อันตรายกับนักเรียน ระวังของเลนตองหาม ทั้งลูกโปงและยา (อย.) สำนักงานมาตรฐาน อย. ไดฝากเตือนวา อาหาร วิทยาศาสตร และตัวดูดน้ำ ซึงเปน ่ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ที่ขายใหกับเด็กนักเรียนตามหนา ของเล น ที่ อั น ตรายมากหากหลุ ดและศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความ โรงเรียนสวนใหญจะเปนพวกของทอด เขาไปในรางกายอาจทำใหเสียชีวิตปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บใน หรือปงยาง ถาเปนขนมก็เปนพวก ได ซึงถาใครพบเจอของเลนตองหาม ่เด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝากขอ ขนมกรุบกรอบหรือไมกขนมทีมสสน ็ ่ ีีั เหลานี้สามารถแจงไปยัง สคบ. ที่ความรวมมือจากครู – อาจารย ตาม นาสงสัย ซึงลวนแตเปนอาหารทีสง ่ ่  เบอร 1166โรงเรียนตางๆ ไปจนถึงพอ – แม ผลเสี ย ต อ สุ ข ภาพของเด็ ก ส ว นผูปกครอง ตรวจตราดูอาหารและ ของเลนที่ขายอยูตามหนาโรงเรียนรถตูโฟตอนไมไดคณภาพ เสียทังคาเชาจายทังคาซอม  ุ ้ ้ สมาชิ ก สมาคมรถตู ต า ง ตูโดยสารยี่หอโฟตอนจาก บริษัท เปนคดีตอศาล รวมเปนมูลคาความ จังหวัดแหงประเทศไทย พรอมดวย แพล็ททินม มอเตอร เซลล จำกัด ั เสียหายกวา 30 ลานบาท โดยที่นางสาวสารี อองสมหวัง เลขาธิการ ซึ่ ง รถตู ยี่ ห อ ดั ง กล า วเป น รถด อ ย บริษทยังไมมความรับผิดชอบใดๆ ั ีมูลนิธิเพื่อผูบริโภค เขายื่นหนังสือ คุณภาพ ตองนำรถไปซอมแซมหลาย นายทรงผล พวงทอง ตัวแทนรองเรียนตอ นายแพทยสรวิทย คน ุ ครั้ ง ไม ส ามารถนำรถยนต ม า ผูเสียหาย กลาววา การที่มายื่นสมบู ร ณ รั ฐ มนตรี ป ระจำสำนั ก ประกอบอาชีพได ทำใหผซอรถตอง ู ื้ หนังสือครังนี้ อยากขอใหรฐมนตรี ้ ันายกรัฐมนตรี ในฐานะผูกำกับดูแล  แบกรั บ ภาระทั้ ง ค า เช า ซื้ อ และค า ชวยดำเนินการใหทางสำนักงานคณะสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู  ซอมแซม กลายเปนหนีคางชำระกับ ้  กรรมการคุมครองผูบริโภค ฟองคดี  บริโภค เพือขอใหชวยเหลือผูบริโภค ่   บริษทผูใหเชาซือ บางรายตองถูกยึด ั  ้ แทนผูบริโภค ตอตัวแทนจำหนายทีไดรบความเสียหายจากการซือรถ ่ ั ้ รถยนตและถูกฟองเรียกคาเสียหาย และผูใหเชาซือ  ้ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 5
 • 7. ¡ÃÐáʵ‹Ò§á´¹ ขาวจีเอ็มโอ ไหนที่จะเสี่ยงกับการสูญเสียความ หลากหลายทางชีวภาพและการจำกัด อีกสองปขางหนาฟลปปนสจะ  ิ ออกมา (Golden Rice 1) โดยบริษท ั สิทธิของเกษตรกร มี ข า วพั น ธุ โ กลเด น ไรซ ภาคสอง ซินเจนตานันไมนาประทับใจเทาไร ้  ขอมูลจากองคการอนามัยโลก (Golden Rice 2) ออกสูตลาด  นักวิทยาศาสตรอาวุโส จาก ระบุวาแตละปมีเด็ก 250,000 – วากันวาถารับประทาน “ขาว ส ห ภ า พ ผู บ ริ โ ภ ค ข อ ง อ เ ม ริ ก า 500,000 คนในประเทศโลกที่สาม สีทอง” ฉบับปรับปรุงนีวนละ 1 ถวย ้ั (Consumer Union) ได ท ำการ ตองสูญเสียการมองเห็นเพราะขาด (8 ออนซ) รางกายเราจะสามารถ วิเคราะหสารทีมอยูในขาวทีวานันและ ่ ี  ่ ้ วิตามินเอ และนอกจากนี้มีรอยละ สรางวิตามินเอ ไดถึงครึ่งหนึ่งของ พบวามนกชวยไดจรงๆ ถาเดกกนขาว  ั ็  ิ  ็ ิ  40 ของเด็กอายุตำกวา 5 ขวบทีมี ่ ่ ความตองการตอวันเลยทีเดียว แต ทีวาวันละ ... 10 กิโลกรัม ่ ภูมิคุมกันออนแอ จึงทำใหมีคนคิด เรืองนีกยงไมมการพิสจน ่ ้ ็ั ี ู เครือขายตอตานการเกษตร หาทางออกดวยขาวชนิดใหม เพราะ “ขาวสีทอง” ทีวานัน ่ ้ แบบใชสารเคมีในฟลิปปนสจึงออก แตเดียวกอน เราไมไดกนแค ๋ ิ มันเกิดมาเพือชวยลดปญหาการขาด ่ มาแสดงความวตกเรองทจะมขาวชนด ิ ่ื ่ี ี  ิ ขาวอยางเดียว และขาวทีไมขดสีกมี ่ ั ็ วิตามินเอในเด็กโดยเฉพาะ จึงถูกดัด ใหมออกสูตลาดโดยที่ผูบริโภคยังไม วิตามินอยูแลว ไมเห็นความจำเปน แปรพันธุกรรมใหมเบตาแคโรทีนมาก ี ไดรบความมันใจวาขาวชนิดใหมนนดี ั ่ ั้ ใดๆ ทีจะตองพึงพา “ขาวสีทอง” นี่ ่ ่ เปนพิเศษ แตขอบอกวาตัวแรกทีทำ ่ อยางไร ปลอดภัยหรือไม คุมคาแค  เลย เยอรมนีไมชอบ ปุม Like  อยางทรๆ กน เยอรมนชนเขา  ่ี ู ั ั วาการทำงานของปุม Like นั้นผิด และแจงดวยวาขอมูลดังกลาวจะถูก ถือมากในเรื่องของการละเมิดความ กฎหมายวาดวยความเปนสวนตัวของผู สงไปใหใครบาง เปนสวนตัว คงยังจำกันไดวาเยอรมนี  ใช ทังในระดับรัฐและระดับประเทศ ้ เฟสบุคออกมาบอกวาปุม Like   คือประเทศทีบงคับใหกเกิล สตรีทวิว ่ ั ู ้ และตอไปนี้บริษัทใดก็ตามที่ยังคงใช ทีวานีมมาปกวาแลว แถมใครๆ ก็ชน ่ ้ ี ื่ ทำเบลอหนาของผูคนทีปรากฏในเว็บ  ่ ปุม Like เปนเครืองมือทางการตลาด  ่ ชอบ และขอมูลที่เก็บก็แคเปนการ ของตน จนหลายคนที่ใชบริการเว็บ ออนไลน ข องตนเองหลั ง สิ้ น เดื อ น นั บ จำนวนจากหมายเลขเครื่ อ ง แผนทีดงกลาวแอบเรียกประเทศนีวา ่ ั ้ ตุลาคมนี้ จะถูกปรับ 50,000 ยูโร คอมพิวเตอร (IP address) ทีมการ ่ ี “เบลอมันนี” (ประมาณ 2 ลานบาท) กดปุม Like เทานัน  ้ และวันนีงานก็มาเขาเครือขาย ้ กฎหมายของสหภาพยุโรประบุ ในขณะที่ ห ลายฝ า ยออกมา ออนไลน ย อดนิ ย มอย า งเฟสบุ ค วา ผทจะถกเกบขอมลจะตองใหความ  ู ่ี ู ็  ู   ยืนยันวาเฟสบุคเก็บขอมูลมากกวา เจ า ของปุ ม Like ที่ เ รารู จั ก กั น ดี ยินยอมอยางชัดแจงและโดยสมัครใจ นัน แถมยังเก็บขอมูลทุกคนทีเขาใช ้ ่ นีแหละ ่ หลังจากทีไดรบการแจงโดยผูประกอบ ่ ั  เว็บดังกลาว ไมวาจะกดปุม Like หรือ   รัฐเชลสวิก-โฮลสไตน ทาง การ แตสำหรับกฎหมายเยอรมนีนน ั้ ไม และจะถกตดตามเกบขอมลไปอก ู ิ ็  ู ี ตอนเหนื อ ของเยอรมนี ประกาศ ระบุใหตองแจงจุดประสงคในการเก็บ  2 ปดวย  ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 25546 ปที่ 18 ฉบับที
 • 8. เมือความอวนเปนวาระแหงโลก ่ ปญหาที่ทุกประเทศมีเหมือน จะสรางสิงแวดลอมเพือลดความอวน ่ ่ ระดับนโยบาย เชน เก็บภาษีจากกันขณะนี้ คือการมีจำนวนประชากร กันดีหรือไม อาหารที่เปนโทษตอรางกาย จำกัดที่ เ ป น โรคอ ว นเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป และ นักวิจยฟนธงวา ทีปญหาโรค ั ่  จำนวนโฆษณาอาหารทางสื่อตางๆดูเหมือนสถานการณจะย่ำแยไปได อวนลุกลามใหญโตไดขนาดนีกเพราะ ้ ็ บังคับใชฉลากอาหารแบบสัญญาณอีก รัฐบาลแตละประเทศเฉื่อยชาเกินไป ไฟจราจร หรือจัดโครงการอาหาร นักวิจยคาดการณวาในป ค.ศ. ั  และไมตระหนักวา ทุกวันนีสงทีทำให ้ ่ิ ่ กลางวันเพื่อสุขภาพในโรงเรียนของ2030 อังกฤษ ซึ่งปจจุบันมีคนเปน ประชากรอวนขน คอสภาพสงคมและ  ้ึ ื ั รัฐ เปนตนโรคอวนอยูรอยละ 25 จะมีคนอวน  สิงแวดลอม ทีทำใหการสรางสุขภาพ ่ ่ ถาเปนเชนนันไดจริงก็นาจะดี ้ ถึงรอยละ 40 โดยทีคาใชจายในการ ่   นนเปนเรองทยากเยน ทงๆ ทผลลพธ ้ั  ่ื ่ี ็ ้ั ่ี ั ไม น อ ย เพราะการสร า ง “สภาพดูแลสุขภาพทีเกียวของกับโรคดังกลาว ่ ่ ของมนคอภาระคาใชจายในการรกษา ั ื   ั แวดลอม” เพือการลดความอวน นา ่ก็จะเพิมขึนปละ 2 ลานปอนดดวย ่ ้  พยาบาลของรัฐนันเอง ่ จะไดผลดีกวาการปลอยใหประชาชน สวนในอเมริกาจะมีถงรอยละ ึ ว า แล ว ก็ มี ข อ เสนอไปยั ง ตองหันไปพึงพาผลิตภัณฑเสริมอาหาร ่50 ของประชากรเปนโรคอวนในป องคการสหประชาชาติ ทีมการประชุม ่ ี กาแฟ หรือเครืองดืมทีอางวาชวยลด ่ ่ ่ดังกลาว (ขณะนีประชากร 1 ใน 3 ้ สูงสุดดานสุขภาพในเดือนกันยายนที่ ความอวนไดไมนอย ทีสำคัญประหยัด  ่ของอเมริกาก็เปนโรคอวนแลว) ผานมา ใหกดดันรัฐบาลของประเทศ เงินในกระเปาเราดวย เลยมีการตั้งคำถามวาเรานา ตางๆ ใหลงมือ “ลดความอวน” ในไดเวลาขาย “รถคันแรก” ชวงนี้ตลาดรถมือสองที่พมา ประกาศเชญชวนใหเจาของนำรถยนต ิ  คึกคักมากๆ ตรงขามกับบานเราที่ ทมอายเกน 40 ป พรอมกบทะเบยน ่ี ี ุ ิ  ั ีใครๆ ก็พากันมองหาซือรถใหมปาย้  รถไปมอบใหกบกรมขนสงทางบกเพอ  ั  ่ื สำหรับรถเอนกประสงค(เชน โตโยตาแดง เพราะรัฐบาลพมามีนโยบายโละ แลกกับใบอนุญาตซื้อรถใหม (กวา แลนดครูสเซอร) ก็คนละ 150 ลาน ัรถเก า ออกจากท อ งถนน โดยให เดิม) ทีนำเขาจากไทย ญีปน เกาหลี ่ ่ ุ จาด ถาเปนรถบัสก็ 30 ลานจาดเหตุผลวามันสินเปลืองเชือเพลิง ทำให ้ ้ จน อนเดย มาเลเซย โดยเขากำหนด ี ิ ี ี รถบรรทุกก็ถกลงมาเหลือ 20 ลาน ูจราจรติ ด ขั ด และอาจทำให เ กิ ด วารถเหลานีจะตองเปนรถทีผลิตหลัง ้ ่ จาดอุบตเหตุดวย ั ิ  ป พ.ศ. 2538 และราคาไม เ กิ น และเมื่ อ ได ร ถใหม ม าแล ว ก็ ปจจุบนในพมามีรถทีอายุเกิน ั ่ 3,500 เหรียญ (ประมาณ 108,000 สามารถเอามาขายทำกำไรไดมากขึน ้40 ปอยูประมาณ 10,000 คัน และ  บาท) นันเอง ่รถทีอายุระหวาง 30 – 40 ป อีก ่ โครงการดังกลาวทำใหราคา แผนขั้นตอไปของกระทรวงประมาณ 8,000 คัน (ทีนเขามีรถไม ่ ี่ รถเก า ถี บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย า งไม น า เชื่ อ อุตสาหกรรมพมาคือการขายรถมินิมากเพราะคนทีจะเปนเจาของรถไดก็ ่ เพราะมีคนไมนอยอยากจะมาซือเพือ  ้ ่ ซาลู น ที่ ร ว มกั น ผลิ ต กั บ บริ ษั ท รถมีแตทหารหรือคนใกลชดเทานัน) ิ ้ เอาไปแลกกับใบอนุญาต ซึ่งมีราคา แหงหนึงในจีน ทีราคา 5.5 ลานจาด ่ ่ เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ รั ฐ บาลออก แพงลิ บ ลิ่ ว ข า วบอกว า ใบอนุ ญ าต (สองแสนกวาบาท) ดวย ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 7
 • 9. 100 ปผานไป ยังไมสายใชสทธิ  ิ ในหมบานทหางออกไป 40 กโลเมตร ู  ่ี  ิ ชดเชยตามที่พวกเขาสมควรได(แต จากกรุงเดลลี ทั้งนี้เขาขอใหจายเปนอัตราปจจุบัน ความจริงแลวคนทีเขามาไลที่ ่ นะ) ในสมัยนัน คือบรรดาขุนนางอังกฤษ ้ กฎหมายเวนคื น ที่ ดิ น ของ ในยุคลาอาณานิคม แตทฟองรัฐบาล ี่  อินเดียนันมีใชมาตังแตป ค.ศ. 1894 ้ ้ อินเดียเพราะถือวามารับชวงตอตังแต ้ และยังถูกนำมาใชอยู เมื่อรัฐบาล ชาวบานจาก 13 หมบาน 350  ู  การประกาศเอกราชในป ค.ศ. 1947 ตองการเวนคืนพื้นที่มาทำโครงการ ครอบครัวรวมตัวกันฟองรัฐบาลอินเดีย ทั้งนี้เขาบอกวาถายังไมไดเรื่องก็จะ สาธารณะ เชน ถนนหรือโรงไฟฟา โทษฐานทีไมยอมจายคาชดเชยใหกบ ่ ั เดินหนาฟองรัฐบาลอังกฤษเปนราย ซึ่ ง ก็ มี ม ากขึ้ น ทุ ก วั น ตามอั ต ราการ บรรพบุรุษของพวกเขา หลังจากยึด ตอไป เติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดีย ซึงป ่ พืนทีทำมาหากินของพวกเขาไปสราง ้ ่ ความจริงแลวอังกฤษไดจาย นี้รัฐบาลก็กำลังถูกกดดันใหเพิ่มคา เมืองใหม เมือ 100 ปกอน ่  คาชดเชยใหกบบางครอบครวดวยการ   ั ั  ชดเชยใหกบชาวบานดวย ั ปจจุบนพืนทีดงกลาวกลายเปน ั ้ ่ั ฝากเงินเขาบัญชีธนาคารไว แตวาคน  อังกฤษตัดสินใจยายเมืองหลวง ทีตงของอาคารสำคัญๆ อยางรัฐสภา ่ ั้ สมัยนันไมรถงสิทธิของตนเองและไม ้ ู ึ ของจากกัลกัตตามาทีเดลลี เพือหนี ่ ่ ศาลสูง บานประธานาธิบดี หรือแมแต ไดรบขาวสาร จึงไมไดไปถอนออกมา ั ปญหาความไมสงบทางการเมอง โดย   ื ประตูชัยอินเดียที่เราเห็นรูปกันอยู ชาวบานกลุมนี้บอกวา การ พระเจ า จอร จ ที่ 5 ได ป ระกาศตั้ ง บอยๆ ในขณะทลกหลานของคนกลม  ่ี ู ุ ฟองรองครั้งนี้ก็เพื่อเรียกคืนศักดิ์ศรี เดลลีเปนเมืองหลวงใหมของอินเดีย ดังกลาวตองอาศัยอยูอยางแรนแคน ของ “ชาวเดลลี” และเรียกรองคา ในป ค.ศ. 1911 ลดระดับความโปรงใส สหรัฐฯ มีหนวยงาน HRSA สวนขอมูลเต็มๆ นัน กฎหมาย ้ เปดเผยชือ ่ (Health Resources and Services ถือเปนความลับและจะเปดเผยตอ เรืองนีทำให HRSA ประกาศ ่ ้ Administration) ที่เก็บขอมูลความ โรงพยาบาล หน ว ยงานที่ อ อกใบ ลดระดบการเขาถงขอมลเรองดงกลาว ั  ึ  ู ่ื ั  ผิ ด พลาดของแพทย ใ นการรั ก ษา อนุญาตประกอบวิชาชีพ และหนวย โดยคนทัวไป สงผลใหสมาคมผูสอขาว ่  ่ื พยาบาล เอาไวในธนาคารขอมลเกยว   ู ่ี งานดานสุขภาพทีเกียวของเทานัน ่ ่ ้ สาธารณสุ ข และองค ก รผู บ ริ โ ภค กบแพทย หรอ National Practitioners ั ื แตอยูมาวันหนึงมีนกขาวของ  ่ ั Consumer Union ออกมาตังคำถาม ้ Data Bank หนังสือพิมพ Kansas City Star นำ กับรัฐบาลวา นีหรือคือนโยบายเรือง ่ ่ คนทัวไปสามารถเขาถึงขอมูล ่ เอาขอมูลที่ตัวเองสืบคน มารวมกับ “ความโปรงใส” ทีนายบารัค โอบามา ่ ดังกลาวไดทางอินเตอรเน็ท ในสวน ขอมูลของแพทยทางประสาทวิทยา พูดถึง และการชวยรักษาความลับให ทีเรียกวา Public Use File ซึงขอมูล ่ ่ คนหนึงทีเขาไดจากฐานขอมูลขางตน ่ ่ กับแพทย มันสำคัญกวาการรักษา ทนำมาลงนนจะถกตดขอมลบางอยาง ่ี ้ั ู ั  ู  แลวก็เขียนบทความเปดโปงเรืองราว ่ ประโยชนของสาธารณะอยางนันหรือ ้ ออกไปเพือรักษาความเปนสวนตัวของ ่ การถูกฟองรองจากการรักษาพยาบาล แพทย ที่ผิดพลาดของหมอคนดังกลาวโดย ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 25548 ปที่ 18 ฉบับที
 • 10. àÃ×èͧàÅ‹Ò¨Ò¡¤Ãͺ¤ÃÑÇ©ÅÒ´«×éÍ สิรกล ติยะพัฒนพูติ ครอบครัวฉลาดซือ ิ ุ ้No Plastic Bagsประสบการณจริงจากผูใชถงผา/ไมรบถุงพลาสติก ใชถงผาชอปในหางฯ  ุ ั ุ...¨ÐÇ‹ÒûÀ. ¡็äÁ‹¶Ù¡ ÊÀÒ¾´Ô©Ñ¹àÁ×่ͨÐࢌÒ仫×้ͧ͢àËÁ×͹ËÞÔ§¡ÅÒ§¤¹¨ÐࢌÒ仢âÁ¹Á¼§·Õ่ÁÕ¢‹ÒÇ㹪‹Ç§¹Ñ้¹¾Í´Õ ÃٻËҧ¡ÅÁæ ÊоÒ¶ا¼ŒÒËÅÒ¡ÊÕËÅÒÂ㺠¶Ø§¼ŒÒãºàÅ็¡¶Ù¡ÂÑ´änj㹶ا¼ŒÒãºãËÞ‹ ʧ‹ÒÃÒÈÕäÁ‹ÁÕ Ã»À.¨Ö§äÁ‹ãËŒà¢ŒÒ ดิฉนเริมใชถงผาแบบจริงจังและลดการรับถุงพลาสติกมาตังแตป 2550 พบปญหาเปนระยะๆ จาก ั ่ ุ ้ การใชถงผา จะขอเลาประสบการณ เผือจะเปนประโยชนกบผูทคดจะเริมใชถงผาคะ ุ ่ ั  ี่ ิ ่ ุ ถึงแมวาปจจุบนดิฉนเปนผูหนึงทีใชถงผา+ไมรบถุงพลาสติกแบบเขมขน แตกยงไมสามารถงดรับถุง  ั ั  ่ ่ ุ ั ็ั พลาสติกได 100% ยังคงรับถุงพลาสติกอยู 20% ในการซืออาหารสำเร็จรูป อาหารสดจากซูเปอรมารเก็ต ้ และในวันหยุดไปกับครอบครัวจะวางแผนนำถุงผา-นำกลองไปใสสนคาเอง หากไมเปนไปตามแผนก็จะรับ ิ ถุงพลาสติกกลับมาบาง อัตราการใชถงของดิฉน ดิฉนเขาตลาดหรือซูเปอรมารเก็ตสัปดาหละ 3 ครัง ถาใชถงพลาสติกจะ ุ ั ั ้ ุ ไดถงขนาด 10 X 14 นิวกลับมาบานเฉลีย 5 ใบตอครัง หรือ 60 ใบตอเดือน หรือ 720 ใบตอป ถา ุ ้ ่ ้ คำนวณเปนน้ำหนัก นาจะถึง 12 กิโลกรัมตอป หรือถาถุงหูหวราคา 1 บาทตอใบ ปหนึงดิฉนประหยัดให ิ้ ่ ั หาง 720 บาทคะ เมือเริมจะไมรบถุงพลาสติกใหมๆ ดิฉนเริมจากไมรบถุงพลาสติกจากซูเปอรมารเก็ต แตเมือเริม ่ ่ ั ั ่ ั ่ ่ แรกมักจะลืมถุงผา ดวยความตังใจดิฉนจึงใหพนักงานคิดเงินแลวใสสนคาในรถเข็นเลย วิธนไมตองเอาถุง ้ ั ิ ี ี้  ผาไป แตมปญหาเมือจะเอาของใสรถและขนลงจากรถ ตองยายของทีละชิน กวาจะเสร็จใชเวลานาน ถารถ ี  ่ ้ เข็นไปไมถงทายรถก็เดินอีกเยอะ ทังนียงไมรวมของชินเล็กกวาตะแกรงรถเข็นทีอาจลอดชองตะแกรงหลน ึ ้ ้ั ้ ่ ไดอก นอกจากนีทางหางฯ ยังมีปญหากับดิฉนอีกเพราะการกระทำของดิฉนเปนทีสะดุดตาของพนักงาน ี ้  ั ั ่ รักษาความปลอดภัย ซึงไมเห็นถุงใสของ ทำใหตองแสดงใบเสร็จกันหลายดานกวาจะออกจากหางฯ ได วิธี ่  นีทำหนเดียวก็เข็ดคะ ้ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 9
 • 11. ตอมาดิฉนก็ตองปรับพฤติกรรม หามลืมถุงผา ถาลืมใหเดินกลับไปเอาทีรถ และนำถุงผาใสรถยนตไวใชได ั  ่ ตลอดเวลาทีตองการ ทำสักพักก็เปนนิสยคะ ปญหาสวนตัวทีขลม(ถุงผา)ก็หมดไป ปญหาใหมมาแทน ่  ั ่ ี้ ื ปญหาใหมคอ พนักงานรักษาความปลอดภัยของหางฯ ไมใหเขาคะ ขอยกตัวอยางนะคะ คารฟรชลบุรี ที่ ื ู เปลียนเปนบิกซีเอ็กซตราไปแลว เคยไมใหเขา บอกใหเอาถุงไปฝากทีประชาสัมพันธ จะวา รปภ. ก็ไมถก สภาพ ่ ๊ ่ ู ดิฉนเมือจะเขาไปซือของเหมือนหญิงกลางคนจะเขาไปขโมยนมผงทีมขาวในชวงนันพอดี รูปรางกลมๆ สะพายถุงผา ั ่ ้ ่ ี ้ หลากสีหลายใบ ถุงผาใบเล็กถูกยัดไวในถุงผาใบใหญ สงาราศีไมมี รปภ.จึงไมใหเขา ดิฉนก็ดอจะเขา ใหดในถุงผา ั ื้ ู กอนแลวอดทนอธิบายวา เอาถุงผามาใสของทีซอ ไมไดเปนขโมย พอโดนเขาสัก 2 หนก็ขเกียจอธิบาย แตใชวธี ่ ื้ ี้ ิ เขาไปเขียนขอเสนอแนะใน website ของหางฯ ไดผลคะ หลังจากสงขอเสนอแนะไมถง 15 นาที มีเจาหนาทีจากหางฯ แจงเปนผูจดการหางสาขาทีดฉนไปใชบริการ ึ ่ ั ่ ิ ั โทรศัพทมาขอขอมูลและขอโทษ พรอมทังรับปากวา จะอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย หลังจากนันดิฉนก็ไม ้ ้ ั เคยพบปญหาอีกเลย จนกระทังหางฯ เปลียนชือเปน บิกซีเอ็กซตราก็เกิดปญหาอีกครังหนึง ่ ่ ่ ๊ ้ ่ ซูเปอรสโตรที่ รปภ.เคยไมใหดฉนเขาหางฯ ยังมีอกดังนีคะ ทอปศรีราชา บิกซี ชลบุรี เทสโกโลตัส ชลบุรี ที่ ิ ั ี ้  ๊ นี่ รปภ.แข็งขันมาก ไมใหเขาทาเดียว อธิบายดวยเหตุผลก็ไมฟง สุดทายดิฉนใชวธใหไปเชิญผูจดการมา รปภ.ไมไป  ั ิี ั เชิญผูจดการคะ แตกลับอนุญาตใหดฉนเขาไปได ทุกทีทกลาวถึง ดิฉนแกปญหาโดยเมือซือของเสร็จแลวจะไปแจง ั ิ ั ่ ี่ ั  ่ ้ ปญหาใหประชาสัมพันธหางฯ ทราบ ทำเชนนีสก 1-2 ครังตอหาง ดิฉนก็จะไดรบการตอนรับอยางเปนมิตรขึนจาก  ้ ั ้ ั ั ้ พนักงานรักษาความปลอดภัย แตถาเมือไรทีหางเปลียน รปภ.หนาใหม ก็จะไดรบการตอนรับเปนพิเศษอีก  ่ ่  ่ ั ดิฉนยังมีความพยายามใชถงผาในการซือของจากหางสรรพสินคา เมือประมาณเมษายนทีผานมา ดิฉนไดซอ ั ุ ้ ่ ่  ั ื้ เข็มขัดกับรองเทาจากหางโรบินสันศรีราชาและนำถุงผาไปใชดวย เมือจะจายเงินก็ไดสงถุงผาใหพนักงานขายไปดวย  ่  แตดวยวันนันเปนวันหยุดตนเดือน คนมารอคิวจายเงินทีแคชเชียรนมาก พนักงานขายและแคชเชียรจงชวยกันรับ  ้ ่ ี้ ึ เงิน ชวยกันบรรจุสนคาใสถง สินคาของดิฉนจึงลงไปอยูในถุงพลาสติกสีเขียวใบหนึงอยางชวยไมได เมือดิฉนทักขึน ิ ุ ั  ่ ่ ั ้ พนักงานขายก็รบจัดการยายสินคาลงในถุงผาของดิฉน แลวขยุมถุงสีเขียวของหางใสในชองแขวนถุงของโตะแคชเชียรเพือ ี ั  ่ หวังจะใหนำมาใชกบสินคาถัดไป พอแคชเชียรเห็นความยับยูย(เล็กนอย)จากความไมเรียบรอยผสมความรีบรอน ั  ี่ ของพนักงานขาย เธอก็โมโห พูดกระแทกพนักงานขายวาถุงใชแลวจะเอามาใชอกไดอยางไร ลูกคาจะวาเอา พรอม ี กับขยำและขยีถงสีเขียวใบเจาปญหา กระชากออกมาจากชองแขวนแลวโยนลงถังขยะใตเคานเตอรแคชเชียรอยางไม ้ ุ ใยดี ดิฉนเหมือนถูกทำรายจิตใจอยางสาหัสจากการกระทำครังนี้ ั ้ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255410 ปที่ 18 ฉบับที
 • 12. นโยบายสงเสริมการใชถงผาของหางฯ ถาหางฯ มีนโยบายนีดฉนก็ไมเคยมีปญหากับพนักงานรักษาความ ุ ้ ิ ั ปลอดภัยอีกเลย แตมปญหาใหมกบพนักงานคิดเงินแทน ดิฉนมีความคาดหวังจากการใชถงผากับหางฯ ทีมนโยบาย ี  ั ั ุ ่ ีเชนนี้ โดยหวังวาจะไดรบสิงตอบแทนเล็กๆ นอยๆ เปนการแลกเปลียน ทังทีความจริงดิฉนใชถงผาเปนนิสยอยูแลว ั ่ ่ ้ ่ ั ุ ั เริมจากทอปศรีราชา ทอปชลบุรี เทสโกโลตัสอมตะนคร ปญหาเหมือนกัน ่ ยุคแรก กอนนโยบายใชถงผา พนักงานเก็บเงิน(บางคน)ไมใหความรวมมือ ทังทีเวลาดิฉนวางสินคาจะกอง ุ ้ ่ ัเปนหมวดหมูไวใหแลวแตจะถูกหยิบไปปนกัน แถมบอกวา ดิฉนเรืองมากจึงใหดฉนบรรจุสนคาลงในถุงผาเองเพราะ  ั ่ ิ ั ิดิฉนใหแยกสินคาใสถงผาตามประเภท เชน น้ำยาทำความสะอาด ผงซักฟอกแยกคนละถุงกับอาหาร(แยกของกิน ั ุไดกบกินไมได) เนือสัตวไมใสรวมกับผัก(น้ำจากเนือสัตวมกจะไหลไปลงในผักทำใหผกเสียงายหรือกินสดไมได) ั ้ ้ ั ั ยุคตอมานโยบายตองใชถงผาของหางเทานันจึงจะไดแตมสะสม ราคาถุงผาทอปก็ใบละเกือบรอยจนถึง หนึง ุ ้ ่รอยหกสิบบาท สวนดิฉนใชถงผาทีมผใจบุญใหมารวมถึงถุงผาจากฉลาดซือดวย ชวงแรกจึงไมไดอะไรจากหางฯ ั ุ ่ ี ู ้พนักงานเก็บเงินก็เสียดายแทนพยายามถามวาดิฉนจะมีถงผาของเขาสักใบไหม ั ุ ยุคตอมา ใชถงผาอะไรก็ไดถานำมาใชโดยทีทางทอปไมตองใชถงพลาสติคของตัวเองสักใบจะได 10 คะแนน ุ  ่  ุดิฉนเขาเกณฑทกครังเพราะเอาถุงไปไมตำกวา 5 ใบ ขนาดถุงใหญถงใหญมากตองคอยบอกใหใสของนอยๆ หนอย ั ุ ้ ่ ึเพราะจะยกถุงไมขน ึ้ ยุคปจจุบน ยุคใชถงผาอะไรก็ได ดิฉนมีความสุขในการชอปปงทีสดคะ แตตองคอยเตือนพนักงานเก็บเงินให ั ุ ั  ่ ุ ยิงบารโคดถุงผาเพือรักษาสิทธิคะแนนสะสมถาไมเตือนเปนลืมเพราะลูกคาทีจะใชถงผามีนอย บางครังเตือนแลวยัง ่ ่ ุ  ้ลืมก็จะแกปญหากันหลายวิธี เชน ใชบตรสมาชิกของดิฉนกับลูกคารายถัดไปทีไมมบตรสมาชิกแลวยิงบารโคดถุงผา  ั ั ่ ี ัให พนักงานใชเงินตนเองซือลูกอมแลวยิงบารโคดถุงผาโดยใชบตรสมาชิกของดิฉน แตทดเหมือนถูกทำโทษทีสดกับ ้ ั ั ี่ ู ่ ุดิฉนและพนักงานเก็บเงิน คือ ยกเลิกบิลเกาแลวคิดเงินใหม นอกจากนียงมีการตะโกนถามหมายเลขบารโคดถุงผา ั ้ักันระหวางโตะแคชเชียร เพราะนานๆ จะมีคนนำถุงผามาใชสกที ั กรณีลาสุดเกิดทีเทสโกโลตัสอมตะนคร พนักงานเก็บเงินเกิดตัดสินใจไมถกวาจะใหแตมถุงผาของดิฉนกีถง  ่ ู ั ่ ุถึงขันปรารภวาถาใหมากไปจะดูเหมือนทุจริต โดยเธอคิดวา ดิฉนนาจะไดคะแนนสะสมเทากับ 2 ถุงพลาสติก แลว ้ ัก็เกิดรายการเรียกพนักงานเก็บเงินรุนพีอก 2-3 คนมาชวยกันตัดสินใจ ครังนีใชถงผาใบยักษ 3 ถุง และดิฉนขอให  ่ี ้ ้ ุ ัเขาใสอาหารสำเร็จรูป 1 ถุง ในถุงผาอีกใบและมีสนคาอีกชินใหญทดฉนไมตองการใหใสถง สุดทายหัวหนาแคชเชียรตอง ิ ้ ่ี ิ ั  ุ มาสรุปใหดฉน เทากับคะแนนถุงพลาสติก 10 ใบ ครังนีมการใสของลงในถุงผายักษของดิฉนมากเกินไปจนถุงรับ ิ ั ้ ้ ี ัไมไหว ดายเย็บหูถงขาด คิดเอาแลวกันนะคะวาสินคาทีซอปริมาณมากขนาดไหน ุ ่ ื้ สมาชิกครอบครัวฉลาดซือทานใด มีเรืองเลาสนุกๆ ทีเปนประสบการณจริงแบบคุณสิรกล อยารีรอนะคะ ้ ่ ่ ิ ุ รีบสงเรืองของคุณมาที่ กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซือ จะไดรกนวา ครอบครัวฉลาดซือของเรานารักกัน ่ ้ ู ั ้ ขนาดไหน สำหรับเรือง การใชถงผาของคุณสิรกล ขอแสดงความนับถืออยางสูงคะ พูดไดคำเดียว “เยียม” ่ ุ ิ ุ ่ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 11
 • 13. àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ รศ. นพ. อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ั ศูนยวจยเพือสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ิั ่ ¡Ã³Õ¢‹ÒÇ¡ÒÃàÊÕªÕÇÔµ¢Í§à´็¡àÅ็¡·Õ่µ¡Å§ÁÒ¨Ò¡µÖ¡ÊÙ§ äÁ‹ÍÒ¨Áͧ໚¹à¾Õ§ᤋÍغѵÔà˵طÕ่¹‹Ò ÊÅ´ã¨à·‹Ò¹Ñ้¹ ËÒ¡àÁ×่Íä´Œ»ÃÐÁÇÅʶҹ¡ÒóáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁáÅŒÇ ¨Ð¾ºÇ‹Ò໚¹ÍغѵÔà赯 ·Õ่»‡Í§¡Ñ¹ä´Œ ¢Íà¾Õ§ᵋãˌ໚¹¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¢Í§¼ÙŒ»¡¤Ãͧ ¼ÙŒÍ͡Ẻ áÅР਌ҢͧÍÒ¤ÒÃÊÙ§ÊÓËÃѺ¾Ñ¡ÍÒÈÑ µÅʹ件֧ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ÊÒ¸ÒóР·Õ่¾ÃŒÍÁ¨Ðª‹Ç¡ѹ´ÙáÅáÅÐ »¡»‡Í§ªÕÇÔµ¹ŒÍÂæ ãËŒÍÂÙ‹ÃÍ´ »ÅÍ´ÀÑ ปองกันภัย...เด็กตกตึก ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255412 ปที่ 18 ฉบับที
 • 14. à˵ءÒó¨ÃÔ§กรณีที่ 1 คอนโดมิเนียมยานเมืองทองธานี เด็กหญิง 4 ป ตกระเบียงชัน 12 ้ เวลาราว 9 โมงเชาของวันที่ 6 ก.พ. 2553 เด็กหญิงวัย 4 ป ตองอยูในหองพัก(ชัน12) โดยลำพัง  ้เพราะคุณพอลงไปซือของกินของใชทรานสะดวกซือ ทีชนลางของคอนโด สวนคุณแมซงเปนนางพยาบาลก็ตอง ้ ี่  ้ ่ ั้ ึ่ ไปเขาเวรตามกิจวัตร อาจเพราะดวยความซุกซนตามวัย หรือตามหาคุณพอคุณแม จึงเดินไปเปดประตูบานเลือนแลวเขาสูระเบียง(เพราะประตูหองปดลอกไว) แลวเธอก็ปนตูแอร(คอมเพรสเซอร)ซึงจัดวางอยูตดระเบียง ่     ่  ิพลัดตกลงมา บนพืนปูนทีชน 5 ซึงทำยืนออกมาเพือเปนทีตงของสวนหยอม –สระวายน้ำ-สนามเทนนิส ้ ่ ั้ ่ ่ ่ ่ ั้กรณีที่ 2 สถานทีคอนโดแหงหนึง ยาน บางแค เด็กชาย 5 ป ตกระเบียงชัน 7 ่ ่ ้ คุณพอปลอยใหลกชายวัย 5 ปนอนหลับโดยลำพัง โดยตนเองขับรถออกไปจากหองพักเพือไปรับลูกสาว ู ่และภรรยาทีสถานีขนสงหมอชิตใหม หลังจากคุณพอออกรถไปไดไมนาน เด็กชายตืนขึน คาดวาไดเดินไปเปด ่ ่ ้ทีประตูกระจกบานเลือน แลวออกมาทีหนาระเบียง ซึงมีราวระเบียงสูงเพียง 70 ซม. และมีชองวางระหวางราว ่ ่ ่ ่ แตละชองประมาณ 20 ซม. เด็กไดตกลงมาโดยไมรวาเปนการปนปาย หรือมุดลอดชองหางระหวางราว ู กรณีที่ 3 สถานทีคอนโดมิเนียมแหงหนึง ยานพัทยา พอกินยาตาย หลังจากลูกชายวัย 4 ปตก ่ ่ระเบียงชัน 16 ้ โคชสอนมวยไทย ชาวอเมริกน วัย 40 ป ไดตดสินใจฆาตัวตายในหองพัก โดยกินยาเกินขนาด 3 วัน ั ัหลังจากลูกชายประสบอุบตเหตุ เสียชีวตจากการตกราวระเบียงจากหองพักทีชน 16 โดยทิงบันทึกไววา... ั ิ ิ ่ ั้ ้ I love my son ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 13
 • 15. à˵طÕ่¤ÅŒÒ¤ÅÖ§¡Ñ¹áÅл‡Í§¡Ñ¹ä´Œ เมือเด็กพลัดตกจากทีสงไมวาจะบาน อาคารสูง ่ ่ ู  คอนโด หรือทีสาธารณะ จุดทีกอใหเกิดการบาดเจ็บ ่ ่  รุนแรงในเด็ก คือ การบาดเจ็บบริเวณศีรษะ เนืองจาก ่ เด็กมีนำหนักศีรษะมาก เมือเปรียบเทียบกับผูใหญ ้ ่  ดังนันการตกลงมาของเด็กจะคลายลูกแบดมินตัน คือ ้ เอาสวนหัวเปนสวนนำ หากไมเสียชีวตก็มโอกาสพิการ ิ ี ไดมาก ไมเพียงแคนน เด็กเล็กๆ คือศูนยรวมจิตใจของ ั้ พอ แม และผูดแล การเสียชีวตของเด็ก อาจกอใหเกิด  ู ิ ผลกระทบกระเทือนตอสภาพจิตใจของผูปกครองอยาง  รุนแรง เกิดความซึมเศรา จนคิดทำรายตนเองตามมา ได จะมีกแตผออกแบบ ผูประกอบการ ผูรบผิดชอบ ็ ู  ั ควบคุมอาคารตามอำนาจหนาทีฝายรัฐเทานัน ทีอาจจะ ่  ้ ่ ยังไมรสกเลยวา การเสียชีวตทีเกิดขึนนี้ สวนหนึงคือ ู ึ ิ ่ ้ ่ ความรับผิดชอบของตนเองดวย จากการวิเคราะหเหตุการณตายของเด็กเล็กเหลานี้ พบวา องคประกอบของเหตุมจดบกพรองทังสามดาน ีุ ้ คือพฤติกรรมของเด็ก การดูแลของผูปกครอง และการ  ออกแบบสิงแวดลอมไมเหมาะสมกับเด็กทีเ่ ปนผูใชสถานที่ ่  รวมกับผูใหญ  ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255414 ปที่ 18 ฉบับที
 • 16. 1.พฤติกรรมของเด็กเล็ก ตกสวนใหญมกเกิดขึนจากการตกจากเครืองกันหรือราว ั ้ ่ ้ เด็กวัยนี้ เปนวัยซุกซน ชอบสำรวจ ขณะเดียวกัน กันตกทีสงไมเกิน 90 เซนติเมตรเทานัน! หรือไมก็ ่ ู ้ก็ยงไมรบรูความเสียงมากนักจนกวาจะอายุหกปขนไป ั ั  ่ ึ้ เปนการมุดลอดตามชองของซีราวกันตก ซึงมีความกวาง่ ่จึงเปนเรืองทีปองกันไดยาก การดูแลของผูปกครองที่ ่ ่   มากจนเด็กสามารถมุดลอดได โดยระบุวาชองวางระหวาง ประมาทแมเพียงนิด เชน การทอดทิงเด็กอายุนอยกวา ้  ราวระเบียงเปนจุดทีดงดูดใหเด็กเขาไปเลนมาก เพราะ ่ ึหกปใหอยูในสถานทีเสียงตามลำพังนัน ไมเปนไปตาม  ่ ่ ้ เนืองจากมีขนาดทีเ่ หมาะตอการสอดแขน ขา หรือศีรษะ ่มาตรฐานขันต่ำในการดูแลเด็ก จริงๆ แลว ถือวา มี ้ หรืออีกพฤติกรรมหนึงของเด็กคือการปนราวกันตกหรือ ่ความผิดตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พอแมตองเขาใจ   ทีกนกันตก (ซึงไมแตกตางจากเหตุการณทเกิดขึนที่ ่ ั้ ่ ี่ ้เรืองพัฒนาการเด็ก วิธการดูแลทีถกตองและสำคัญตอง ่ ี ่ ู บานเราเลย)ไมปลอยใหเด็กอยูตามลำพัง ในตางประเทศมีการใช  เพือแกปญหาดังกลาวนีตองเริมตนทีการออกแบบ ่  ้  ่ ่กฎหมายเขาแทรกแซงครอบครัวทีมการเลียงดูเด็กทีไม ่ ี ้ ่ อาคาร โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยทีสามารถปองกัน ่เหมาะสมเพือปองกันปญหาลักษณะนี้ แตเมืองไทยยัง ่ ได ซึงมีวธการตรวจสอบความเสียงและสิงทีตองคำนึง ่ ิี ่ ่ ่ ไมเคยเห็นการจัดการทีเปนรูปธรรม ่ ถึงดังนี้2. สถานที่ 1) ราวหรือแผนกันกันตกควรมีความสูงจากพืนถึง ้ ้ ความเสียงสำคัญคือ มีการออกแบบไมเหมาะสม ่ ขอบราวไมตำกวา 100 เซนติเมตร โดยอาคาร ่กับผูใชทเ่ี ปนเด็ก โดยในประเทศเราไมมกฎหมายกำหนด  ี ตังแตสามชันขึนไป (ซึงพบวามีการบาดเจ็บรุนแรง ้ ้ ้ ่แตในตางประเทศมีการศึกษาและกำหนดสิงแวดลอมที่ ่ จากการตก) ตองมีความสูงราวหรือแผนกันตกปลอดภัยสำหรับเด็กอยางชัดเจน ทีประเทศออสเตรเลียมี ่ ไมตำกวา 120 เซนติเมตร จากพืน ่ ้งานวิจยของ Dr. John F Culvenor ทีพบวาในป 1992 ั ่ 2) ไมมจดทีสามารถปนปายได หมายถึง ตองไมมี ีุ ่-1993 มีเด็กไดรบบาดเจ็บจากการพลัดตกจากทีสงถึง ั ่ ู โครงสรางลักษณะทีเปนแทงในแนวนอนและมี ่6,642 คน ซึงในจำนวนนีเปนเด็กอายุนอยกวา 4 ปถง ่ ้  ึ ชองรูใหวางเทาทีเอือตอการปนปาย รวมไปถึง ่ ้รอยละ 33 ของการบาดเจ็บทังหมด โดยเหตุการณการ ้ ตำแหนงการวางของทีใกลราวกันตก ทีทำให ่ ่ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 15
 • 17. สามารถปนปายได เชน ตูแอร(คอมเพรสเซอร)  ทีวางไวบริเวณระเบียง เปนตน ่ 3) ราวกันกันตก ควรเปนลักษณะแนวตัง โดยชอง ้ ้ วางระหวางราวควรมี ระยะหางทีพอเหมาะไมกวาง ่ เกินกวา 9 เซนติเมตร ซึงเปนระยะทีแคบทีสด ่ ่ ่ ุ ทีเด็กเล็กจะสามารถมุดลอดโดยเอาเทา ขา และ ่ ลำตัวสอดเขาไปไดแตศรษะติดคางเกิดการเสีย ี ชีวตในลักษณะแขวนคอได หรือออกแบบใหเปน ิ แผนทึบแทนเชน คอนกรีต โดยไมเจาะชองลม ใหเปนทีสอดเทาเหยียบแลวปนปายได ่ 4) ซีราวแนวนอนซึงเปนคานลางของซีราวแนวตัง ่ ่ ่ ้ นันมีได แตตองอยูสงจากพืนไมเกิน 9 เซนติเมตร ้  ู ้ เชนเดียวกันซีราวทีสงเกินกวา 100 เซนติเมตร ่ ่ ู นันมีซราวแนวนอนเปนคานยึดซีราวแนวตังไดที่ ้ ี่ ่ ้ ระดับ 100 เซนติเมตรเปนตนไปเทานัน ้ ในประเทศไทยขณะนียงไมกฎหมายบังคับทีแนชด ้ั ่ ั แตในพระราชบัญญัตควบคุมอาคารของกระทรวง ิ มหาดไทยระบุไวแตเพียงวา ความสูงจากพืนถึงขอบ ้ หนาตางไมควรต่ำกวา 90 เซนติเมตร ไมมการกำหนด ี ลักษณะระเบียง ราวกันตก ชองหาง การวางเฟอรนเิ จอร ทีเพิมความเสียงตอการปนปาย ทังในบาน อาคาร และ ่ ่ ่ ้ ทีสาธารณะ ซึงเรืองดังกลาวนีสามารถแกไขได เพียง ่ ่ ่ ้ แคผบริหารบานเมืองกำหนดกฎหมายทีแนชด ผูประกอบ ู ่ ั  การใหความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัยควบคูไป  กับผลประกอบการทีจะไดรบ และพอแมผปกครองใสใจ ่ ั ู ดูแลบุตรหลานอยางใกลชด เพียงเทานีกจะสามารถลด ิ ้ ็ อัตราการบาดเจ็บจากการพลัดตกจากทีสงไดดทสด ่ ู ี ี่ ุ ขอมูล จากการประชุมเวทีประชาชนเพือความปลอดภัยในเด็ก จัดโดย คณะแพทยศาสตรสามสถาบัน (จุฬา-รามา-ศิรราช) รวมกับวิศวกรรม ่ ิ สถานแหงประเทศไทย และ สำนักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ วันที่ 18 มิถนายน 2554 ณ อิมแพค คอนเวนชัน เซนเตอร เมืองทองธานี ุ ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255416 ปที่ 18 ฉบับที
 • 18. àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ กองบรรณาธิการ ถอนทะเบียนยา... ความปลอดภัยทียงมีชองโหว ่ ั  à¾ÃÒÐËҧ¡Ò¢ͧ¤¹àÃÒ¨Ó໚¹Í‹ҧÂÔ่§·Õ่µŒÍ§ÁÕ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ ÂÔ่§ã¹àÇÅÒ·Õ่à¨็ºä¢Œä´Œ»†Ç µÑǪ‹ÇÂÊÓ¤ÑÞ·Õ่¨ÐÁÒ·Ó˹ŒÒ·Õ่ÃÑ¡ÉÒºÃÃà·ÒâäÀѵ‹Ò§æ ¤§Ë¹ÕäÁ‹¾Œ¹ “ÂÒ” 1 ã¹»˜¨¨Ñ 4 ·ÕáÁŒËÅÒÂæ ¤¹¨ÐáͺÀÒǹÒÇ‹Ò¶ŒÒ໚¹ä»ä´Œã¹ªÕǵ¹Õ¡äÁ‹ÍÂÒ¡¾Ö§¾ÒËÃ×ͽҡ¤ÇÒÁËÇѧ ่ Ô ้ ็ ่ äÇŒ¡Ñº¡ÒáԹÂÒ à¾ÃÒÐÇ‹ÒäÁ‹ÍÂÒ¡»†Ç ᵋã¹ÂÒÁ·Õ่âäÀÑÂ䢌à¨็º¶ÒÁËÒ ÂÒ¡็¶×Í໚¹µÑÇ ª‹Ç·Õ่´Õà¾ÃÒФ§äÁ‹ÁÕã¤ÃÍÂÒ¡¨ÐµŒÍ§·¹ÍÂÙ‹¡ÑºÍÒ¡ÒÃà¨็º»†ÇÂ໚¹àÇÅÒ¹Ò¹æàÁ×่ÍÂÒÃÑ¡ÉÒâä ÍÒ¨¡ÅÒÂ໚¹ÂÒ¾ÔÉ เพือออกใบอนุญาตในการผลิต จำหนาย หรือนำเขา ยา ่ แมหนาทีของยา คือการบรรเทารักษาโรคภัยไข ่ ชนิดตางๆ กอนทีจะนำมาวางขายหรือใชในโรงพยาบาล ่เจ็บตางๆ ซึงนีกคอหนาทีทถอเปนคุณประโยชนของยา ่ ่ ็ ื ่ ี่ ื คลินก สถานพยาบาลตางๆ รวมถึงตามรานขายยาทัวไป ิ ่แตวาบางครังการใชยาก็อาจกลายเปนโทษไดเหมือนกัน  ้ เพือความปลอดภัยและสรางความมันใจใหกบผูบริโภค ่ ่ ั ทังจากการใชยาไมถกกับโรค การแพยา การใชยาบาง ้ ู หรือผูปวยทีตองใชตวยานันๆ ในการรักษาโรค ซึงแนนอน   ่ ั ้ ่ชนิดติดตอกันเปนเวลานานเกินไป การใชยาทีไมได่ วาเมือ อย.มีอำนาจในการออกใบอนุญาตใหกบยาชนิด ่ ัคุณภาพหรือยาปลอม ซึงปญหาทีเกิดจากการใชยา ่ ่ ตางๆ การเพิกถอนทะเบียนยาทีเห็นวาเมือนำมาใชแลว ่ ่ทังหมดทีกลาวมาถือเปนปญหาทีไมควรมองขาม เพราะ ้ ่ ่ อาจเปนอันตรายก็เปนหนาทีของ อย. ซึง อย. จะ ่ ่เรืองของการใชยาเปนเรืองทีพดไดเลยวาเกียวโยงกับ ่ ่ ่ ู ่ พิจารณาทบทวนเพือทำการเพิกถอนทะเบียนยานันๆ ่ ้ความเปนความตาย ยาดีกชวยขจัดปดเปาโรคภัยตางๆ ็ พรอมไปกับการสรางระบบมาตรฐานยาคุณภาพใหเกิดแตถายาไมดหรือใชยาผิดวิธี ก็อาจเปนอันตรายรายแรง  ี ขึนในเมืองไทย ซึงเมือ อย. ไดมการสังเพิกยาถอนยา ้ ่ ่ ี ่ถึงขันทำใหเสียชีวต ้ ิ ตัวใดก็ตาม อย.ก็จะประกาศรายชือยาเหลานันเผยแพร ่ ้ สูสาธารณะ หนาทีของผูบริโภคจึงตองคอยติดตามขาวสาร  ่ ¡ÒèѴ¡ÒÃÂÒ¡‹Í¹¶Ö§Á×ͼٌºÃÔâÀ¤ เปนการสรางขอมูลเรืองยาใหกบตัวเอง ่ ั การควบคุมดูแลเรืองความปลอดภัยของยา เปน ่หนาทีทภาครัฐตองใหความสำคัญเปนอยางมาก ซึงใน ่ ี่ ่ ¡ÒÃà¾Ô¡¶Í¹·ÐàºÕ¹ÂÒประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะ การเพิกถอนทะเบียนยา ถือเปนหนาทีของ ่กรรมการอาหารและยา หรือ อย. จะคอยดูตรวจสอบ กระทรวงสาธารณสุขทีเปนผูออกคำสังเพิกถอนทะเบียน ่  ่และใหขอมูลกับประชาชน ในเรืองของยาทีอาจเปน  ่ ่ ตำรับยาทีเห็นวาจะเปนอันตรายตอผูใช หรือเปนยาไม ่ อันตราย ซึง อย.เองก็มหนาทีทงการพิจารณาตรวจสอบ ่ ี ่ ้ั มีคณภาพไมมสรรพคุณตรงตามทีอาง หรือเมือใชแลว ุ ี ่ ่ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 17
 • 19. สงผลรายกับรางกายมากกวาใหผลในทางรักษาโรค เพราะเมือถึงในขันตอนนีผผลิตหรือผูนำเขาจะถูก ่ ้ ้ ู  หรือมีตวยาใหมทใหผลดีกวา คณะกรรมการทบทวน ั ี่ ดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบวายังมีการกระทำฝาฝน ตำรับยาแผนปจจุบนสำหรับมนุษย สำนักคณะกรรมการ ั คำสังอยู แตหลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ่ อาหารและยา ก็จะนำตัวยาทีเห็นวามีปญหาเขาสูการ ่   แลวผูผลิตยาทีถกคำสังใหเพิกถอนทะเบียนก็ยงสามารถ  ู่ ่ ั พิจารณาในการประชุม จากนันเมือทีประชุมเห็นชอบ ้ ่ ่ ยืนคำโตแยงไปยังศาลปกครองไดอกภายใน 90 วัน ซึง ่ ี ่ ใหมคำสังใหเพิกถอนทะเบียนยาตัวดังกลาว ก็จะมีการ ี ่ ชวงระยะเวลาหลังจากคณะกรรมการยาพิจารณาเห็น ออกเปนคำสังกระทรวงใหรฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ่ ั ชอบใหมการถอนทะเบียนยาทีเ่ ห็นวาอาจจะเปนอันตราย ี เปนคนลงนามรับรอง กอนจะนำไปประกาศลงใน ไปจนถึงการรอใหรฐมนตรีฯ ลงนามรับรอง เพือแจงให ั ่ ราชกิจจานุเบกษา เปนอันครบถวนกระบวนความวาตัว ผูผลิตหรือผูนำเขายานันๆ ดำเนินการตามคำสังของ   ้ ่ ยานันๆ ไดกลายเปนยาทีถกถอนทะเบียนออกจากระบบ ้ ู่ กระทรวงนัน เปนชวงทีผบริโภคมีความเสียงอันตราย ้ ่ ู ่ ยาในประเทศ หามขาย หามผลิต หามใช ใครฝาฝนมี จากการใชยาตัวทีเปนปญหา เพราะยาดังกลาวยังคงมี ่ โทษตามกฎหมาย อยูในทองตลาด หากผูใชยาไมไดรบทราบขอมูลขาวสาร   ั แมขนตอนการถอนทะเบียนยาดูเหมือนจะมีไม ั้ ขาดความรูเรืองขอมูลยา ก็อาจหลงใชยาดังกลาวจน  ่ มาก แตเมือมาดูถงระยะเวลากวาจะถึงในขันตอนสุดทาย ่ ึ ้ เกิดอันตราย แมแตแพทย เภสัชกร ทีไมทราบขอมูล ่ คือการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึงเปนขันตอน ่ ้ หรือนิงนอนใจรอการประกาศอยางเปนทางการหรือรอ ่ ทีสามารถดำเนินเอาผิดทางกฎหมายไดนนตองใชเวลา ่ ั้ การดำเนินการจากผูผลิตยา ก็อาจสังจายยาดังกลาวให  ่ พอสมควร ลองมาดูตวอยางระยะเวลาการดำเนินการ ั กับผูปวย   ในการถอนทะเบียนยาทีผานมาวาตองใชระยะเวลาเทาไหร ่ การเพิกถอนทะเบียนตำรับยานัน เปนไปใน ้ (ดูตาราง) ลักษณะทีตรวจสอบทบทวนตำรับยาทังยาใหมทรอการ ่ ้ ี่ หลังจากมีการลงนามโดยรัฐมนตรีกระทรวง ขึนทะเบียน และยาเกาทีเคยไดรบการขึนทะเบียนไว ้ ่ ั ้ สาธารณสุขเห็นชอบวาควรเพิกถอนตัวยาดังกลาว จะมี แลว ซึงการทบทวนทะเบียนยานันตองทำในลักษณะ ่ ้ หนังสือแจงไปยังผูผลิตหรือนำเขายาทีเห็นวาจะเปน  ่ ตอเนือง โดยตองมีการตรวจสอบเปนระยะ ประเมินดู ่ อันตรายตัวดังกลาว ตองหยุดการผลิตและเก็บสินคาที่ สถานการณการใชยาทังในประเทศและตางประเทศ ้ ไดสงไปวางขายตามรานหรือสถานพยาบาลตางๆ ให  ทังหมดก็เพือการใชยามีความปลอดภัยมากทีสด ้ ่ ่ ุ เสร็จสิน กอนทีจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ้ ่ การถอนทะเบียนยาโดยภาคประชาชน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ชมรมเภสัชชนบท รวมกับกลุมศึกษาปญหายา กลุมเภสัชกรภาคกลาง มูลนิธิ เครือขายครอบครัว มูลนิธิเขาถึงเอดส และมูลนิธิเพื่อผูบริโภค ไดยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนทะเบียนตำรับยา 4 รายการ คือ 1.ยาแอสไพรินชนิดผง 75-375 มก. 2.ยาแกทางเดินปสสาวะอักเสบ ยาขับปสสาวะที่มี Methylene blue เปนสวนประกอบ 3.ยาแกทองเสียที่มี Furazolidone และ/หรือมียาปฏิชีวานะ เปนสวนประกอบ และ 4.ยา Amoxycillin powder 125 มก.ชนิดซอง เพราะเห็นวาเปนยาที่มีความไมเหมาะสม อาจเปนอันตรายกับผูใช แตยังพบเห็นยาดังกลาวมีจำหนายทั้งในรานยาและรานขายของชำเปนจำนวนมาก ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255418 ปที่ 18 ฉบับที
 • 20. µÑÇÍ‹ҧ¢ŒÍÁÙÅáÊ´§ÃÐÂÐàÇÅÒ¡Òö͹·ÐàºÕ¹ÂÒ ประชมถงวนประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา วันทีประกาศเปนคำ ราชกิจจานุเบกษา วันทีประชุมคณะ ระยะเวลาตังแต วันทีประกาศใน ชือยาทีถอนทะเบียน ่ ่ สาเหตุ คำสังเลขที่ ่ กรรมการยา สังกระทรวง ้ ุ ึ ั ่ ่ ่ ่ยาสูตรผสมของ สูตรยาไมเหมาะสม เมือนำไปใชใน 736/2552 ่ 14 5 31 475 วันยามแธนดโนน ี ี เดกอาจกอใหเ กดอนตรายได ็  ิ ั พฤษภาคม มิถนายน สิงหาคม ุ(Methandienone) 2551 2552 2552กบ ยาไซโปรเฮปตาดน ั ี(Cyproheptadine)ยาคารโซโพรดอล ิ ออกฤทธตอระบบประสาทสวนกลาง 547/2552 ์ิ   20 23 19 212 วัน(Carisoprodol) สงบประสาทเปนยานอนหลับและ พฤศจกาย เมษายน มิถนายน ิ ุ เสพตดได ิ น 2551 2552 2552ยาผสมสูตรเม ไมมหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน 848/2552 ี 11 2 24 195 วันโธคารบามอล  ประสิทธิผลและความปลอดภัยใน กุมภาพันธ กรกฎาคม สิงหาคม(Methocarbamol) การใชยา  2552 2552 2552และอนโดเมธาซน ิ ิ(Indomethacin)ชนดรบประทาน ิ ัยาคาสคารา ซากราดา เสียงอันตรายจากสารทีเ่ ปน ่ 859/2552 11 2 19 129 วัน *ลง(Cascara sagrada) สวนประกอบ กุมภาพันธ กรกฎาคม มิถนายน ประกาศใน ุ 2552 2552 2552 ราชกจจานเุ บก ิ ษากอน รฐมนตรลงนาม ั ียาคลอรซอกซาโซน ็ ไมมประสิทธิผลในการคลาย ี 1115/2552 8 เมษายน 20 26 353 วัน(Chlorzoxazone) กลามเนอตามทขนทะเบยนไว และ  ้ื ่ี ้ึ ี 2552 สิงหาคม มีนาคม ไดรบการพิสจนแลววามีความเปน ั ู 2552 2553 พิษตอตับยาฟโนเวอรีน ตัวยาทำใหเกิดอาการขางเคียงที่ 1421/2552 12 30 21 405 วัน(Fenoverine) รายแรง คือ เซลลกลามเนือออน ้ มิถนายน กนยายน กรกฎาคม ุ ั แรง กลามเนือเกร็ง ้ 2552 2552 2553 (rhabdomyolysis) ซึงอาจเปน ่ อันตรายถึงแกชวตได ีิ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 19
 • 21. ประชมถงวนประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา วันทีประกาศเปนคำ ราชกิจจานุเบกษา วันทีประชุมคณะ ระยะเวลาตังแต วันทีประกาศใน ชือยาทีถอนทะเบียน ่ ่ สาเหตุ คำสังเลขที่ ่ กรรมการยา สังกระทรวง ้ ุ ึ ั ่ ่ ่ ่ ยาฟนอลฟธาลีน อาจทำใหเกิดอันตรายตอผูใชยา 985/2553  12 20 23 377 วัน (Phenolphthalein) โดยฟนอลฟธาลน เปนสารกอมะเรง   ี   ็ มิถนายน พฤษภาคม มิถนายน ุ ุ และแซนโตนน ิ ในสัตวทดลอง จึงอาจทำใหเกิด 2552 2553 2553 (Santonin) มะเรงในคนจากการใชยาในระยะ ็  ยาว ซึงเมือยาเขาสูรางกายจะถูก ่ ่  ขจัดออกอยางชา ๆ จึงเพิมความ ่ เสียงจากการเกิดอาการไมพง ่ ึ ประสงค เชน ปฏิกรยาทีผวหนัง ิิ ่ ิ ไมมหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน ี และระดับโปแตสเซียมต่ำ เปนตน ประสิทธิผลและความปลอดภัยใน แซนโตนิน มีฤทธิเ์ พิมพิษตอระบบ่ การใชยา  ประสาท (neurotoxic) และมี รายงานการเกิดอาการขางเคียงที่ รนแรงแมใชในขนาดตำ ุ   ่ ฟนอลฟธาลีน เปนสารกอมะเร็งในสัตวทดลอง 1923/2553 12 19 30 537 วัน (Phenolphthalein) จงอาจทำใหเ กดมะเรงในคนจากการ ึ ิ ็ มิถนายน ตลาคม พฤศจกาย ุ ุ ิ ใชยาในระยะยาว และรางกายของ   2552 2553 น 2553 คนจะขจัดยาออกอยางชาๆ ซึง ่ เปนการเพิมความเสียงจากการเกิด ่ ่ อาการไมพงประสงค อาจทำใหเ ปน  ึ  อันตรายตอผูใชยา  ยาโรซิกลิทาโซน อาจทำใหเกิดความเสียงตอระบบ 447/2554 ่ 22 4 18 148 วัน (Rosiglitazone) หัวใจและหลอดเลือด ธนวาคม เมษายน พฤษภาคม ั 2553 2554 2554 อีนาลาพริล มาลีเอท ยา Paril 5 เลขทะเบยน 1C 173/ 462/2554 ี 22 4 8 169 วัน (Enalapril maleate) 51 และยา Paril 20 เลขทะเบยน ี ธนวาคม เมษายน มิถนายน ั ุ 1C 174/51 มีปริมาณตัวยาสำคัญ 2553 2554 2554 คอ อนาลาพรล มาลเี อท (Enalapril ื ี ิ maleate) ตำกวามาตรฐานทกำหนด ่  ่ี ไวเกินกวารอยละยีสบ เขาขายเปน ่ิ ยาปลอม ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255420 ปที่ 18 ฉบับที
 • 22. ประชมถงวนประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา วันทีประกาศเปนคำ ราชกิจจานุเบกษา วันทีประชุมคณะ ระยะเวลาตังแต วันทีประกาศใน ชือยาทีถอนทะเบียน ่ ่ สาเหตุ คำสังเลขที่ ่ กรรมการยา สังกระทรวง ้ ุ ึ ั ่ ่ ่ ่ ยาน้ำตราบีเวลล ตรวจพบตัวยาวารเดนาฟล 506/2554 23 12 8 259 วัน (Vardenafil) ซงเปนยาแผนปจจบน ่ึ   ุ ั กนยายน เมษายน มิถนายน ั ุ ทีเ่ ปนยาควบคุมพิเศษผสมอยู ยา 2553 2554 2554 ดังกลาวจึงไมใชยาแผนโบราณตาม ตำรับยาทีขนทะเบียนไวและเปนยา ่ ึ้ ทีไมปลอดภัยแกผใช เขาขายเปน ่ ู ยาปลอม¡ÒÃÃÙŒáÅÐࢌҶ֧¢ŒÍÁÙÅÂÒ...»˜ÞËÒãËÞ‹¢Í§¼ÙŒ จากแพทยทเราไปรับการรักษาตามสถานพยาบาลตางๆ ี่ºÃÔâÀ¤ ทีมกจะจัดยามาเปนชุด บรรจุอยูในซองยา ไมไดมฉลาก ่ ั  ี เปนเรืองทีนาเสียดายและนาตกใจ ทีคนไทยเรา ่ ่  ่ หรือเอกสารใดๆ แนบมา ผูทรบยาก็ตองสอบถามขอมูล  ี่ ั ยังเขาถึงขอมูลของยาตางๆ ในระดับทีนอยถึงนอยมาก ่  ตางๆ เกียวกับผลของยา วิธการใชยา ใหเขาใจครบถวน ่ ีนันเปนเพราะคนไทยเราคอนขางใหความเชือถือในตัว ่ ่ เพือประโยชนของตัวเอง ่สถานพยาบาล ตัวบุคลากร ซึงก็คอแพทย และเภสัชกร ่ ื แมอาจจะมีอปสรรคเรืองภาษา ดวยวายาทีเราใช ุ ่ ่วาสามารถรักษาและดูแลเวลาเจ็บไขไดปวยไดเปนอยาง กันอยูเปนยาฝรัง นำเขาหรือมีการผลิตคิดคนในตาง  ่ดี ทำใหหลายคนมองขามทีจะศึกษาขอมูลยาตางๆ ทีใช ่ ่ ประเทศ ชือสามัญทางยาชือจึงเปนภาษาอังกฤษเปน ่ ่อยูหรือไดเวลาไปพบแพทย ซึงหากใชแลวอาการดีขน  ่ ึ้ สวนใหญ แถมยังเปนคำศัพทเฉพาะทาง อานยาก จดจำหรือรักษาโรคใหหายไดกคงไมมปญหา แตหากเกิดผล ็ ี  ยาก แตกถอวาเปนหนาทีของผูบริโภคอยางเราทีอาจ ็ ื ่  ่ในทางตรงกันขาม คือกินยาแลวกลับเจ็บปวยมากกวา ตองใชความพยายามสักหนอยในการทำความเขาใจ ก็เดิม ไดโรคเพิมขึน หรือรุนแรงไปจนถึงขันเสียชีวต ซึง ่ ้ ้ ิ ่ก็สายไปแลวทีจะแกไข การรูจกหรือเขาถึงขอมูลของยา ่ ั ขณะนมยาทรอการทบทวนอยทงหมดถง 50 รายการ ้ี ี ่ี ู ้ั ึทีใชจงเปนเรืองสำคัญทีไมควรมองขาม ่ ึ ่ ่ จากการประชุมของคณะอนุกรรมการทบทวนตำรับ คำถามทีตามมาคือแลวผูบริโภคธรรมดาๆ จะ ่  ยาแผนปจจุบันสำหรับมนุษย เมื่อวันที่ 15 มีนาคมเขาถึงขอมูลยาไดดวยวิธไหน ขอมูลยาพืนฐานทีเราทุก  ี ้ ่ 2554 ซึ่งทาง อย. ตั้งใจใหมีการทบทวนยาทั้งหมดคนสามารถเขาถึงไดงายทีสดก็คอ ขอมูลบนฉลากยา  ่ ุ ื เสรจสนภายในป 2556 (หนงในนนมยาทมสวนผสม ็ ้ิ ่ึ ้ั ี ่ี ี และเอกสารกำกับยา ซึงตองมีมาพรอมกับยาทีเราซือ ่ ่ ้ ของ Methylene blue ที่ภาคประชาชนเสนอใหมีมาใช หากไมมขอมูลบนฉลากหรือเอกสารกำกับยาแนบ ี การทบทวนรวมอยูดวย)มาให ก็ควรหลีกเลียงอยาซือมาใช ถาเปนยาทีเราไดรบ ่ ้ ่ ั ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 21
 • 23. เพือความความปลอดภัยในการใชยาของตัวเราเอง ่ ทางวิทยุวากินแลว บำรุงสมอง บำรุงประสาท เสริม  การเขาถึงขอมูลยาจึงมีประโยชนทงในเรืองของ ั้ ่ สมรรถภาพทางเพศ โดยกินติดตอกันมาเปนเวลาเดือน ความปลอดภัย เปนขอมูลสำคัญในการรักษาโรค โดย กวาๆ ก็ปรากฏวามีเลือดไหลออกมาจากชองคลอดของ เฉพาะยิงเมือเรารูชอสามัญทางยา ไมยดติดอยูกบชือ ่ ่  ื่ ึ  ั ่ คุณยายติดตอกันถึง 14 วัน เมือมาหาหมอ พบวาเกิด ่ ทางการคาหรือชือยีหอ ก็อาจชวยใหเราไดใชยาในราคา ่ ่  ความผิดปกติทผนังมดลูก ตองรักษาดวยการขูดผนัง ี่ ทีถกลง ่ ู มดลูก สาเหตุนาจะมาจากการไดรบสาร Phytoestrogen  ั นอกจากปญหาทีคนขาดความสนใจ และขาด ่ ทีอยูในกวาวเครือมากเกินไป โดยตัวคุณยายแกก็บอก ่  ชองทางในการเขาถึงขอมูลยาแลว อีกหนึงปญหาเกียว ่ ่ วาเห็นผลิตภัณฑตวนีผาน อย. แลว ไมนาจะมีอนตราย ั ้   ั กับขอมูลยาทีนากังวลไมแพกนก็คอ การรับขอมูลยาที่ ่  ั ื ซึงนีกเปนเพราะผูบริโภคขาดความรูในเรืองขอมูล ่ ้ ็   ่ ไมถกตองหรือไมเหมาะสมทีถกเผยแพรผานทางสือ ู ่ ู  ่ ยา ไมรถงสารทีอยูในตัวยา ไมรสรรพคุณทีแทจริง ไมรู ู ึ ่  ู ่ ตางๆ ทัง ทีวี เคเบิลทองถิน วิทยุชมชน และตามเว็บไซต ้ ้ ่ ุ วาตัวยาดังกลาวมีความจำเปนตอรางกายมากนอยแค ตางๆ ซึงสวนใหญจะเปนการใหขอมูลเพือมุงหวังทาง ่  ่  ไหน แถมยังถูกปอนขอมูลทีผดๆ ฝากไปยังหนวยงานที่ ่ ิ ธุรกิจ คือเปนการอวดอางสรรพคุณในทางรักษาโรคเกิน เกียวของตองรีบพัฒนาระบบและวิธการทีจะชวยใหผู ่ ี ่ จริง ซึงสรางปญหาใหกบผูบริโภคอยางมาก แมสวน ่ ั   บริโภคเขาถึงและตระหนักในการรับรูขอมูลยาใหมาก  มากจะเปนในลักษณะของอาหารเสริมแตอางผลในการ  ขึน รวมถึงการเฝาระวังการโฆษณาทีมผลตอการใชยา ้ ่ ี รักษาโรค สรางความสับสันใหกบผูบริโภคเปนอยาง ั  ทีไมถกตองหรือมุงหวังแตผลทางการคาเพียงอยางเดียว ่ ู  มาก แถมผลิตภัณฑเหลานีกจะอางเรืองการรับรองจาก ้ ็ ่ ดานผูบริโภคเองก็ตองสรางทัศนคติเรืองการใหมในการ   ่ อย. ทำใหผบริโภควางใจหาซือมารับประทาน จนเกิด ู ้ ใชตองใหความสำคัญมากขึน ใชยาอยางระมัดระวัง ให  ้ ผลรายกับรางกายอยางทีเคยปรากฏเปนขาวหรือทีเคย ่ ่ คิดเสมอวาการใชยาก็อาจใหโทษไดเชนกัน และโทษ มีการบันทึกเอาไว เชน กรณีของคุณยายวัยหกสิบกวา ของการใชยาทีไมถกตองหรือผิดวิธนนรายแรงมาก ซึง ่ ู ี ั่ ่ คนหนึงทีทานผลิตภัณฑกวาวเครือขาวและกวาวเครือ ่ ่ คนทีรบผลนันก็คอสุขภาพรางกายของเราเอง ่ั ่ ื แดงอัดแคปซูลทีสงซือมาหลังจากไดยนประกาศโฆษณา ่ ั่ ้ ิ ขอมลประกอบบทความ :  ู ยาวิพากษ ปที่ 2 ฉบับที่ 6 กันยายน 2553, แผนงานสรางกลไกลเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยาวิพากษ ปที่ 3 ฉบับที่ 9 เมษายน 2554, แผนงานสรางกลไกลเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สิทธิผบริโภคเพือความปลอดภัยในการใชยา, ผศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ ู ่ การใชยาอยางปลอดภัย, กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  รางพระราชบัญญัตยา พ.ศ.... (ฉบับประชาชน), มูลนิธสาธารณสุขกับการพัฒนา และคณะ ิ ิ ศูนยขอมูลยาปลอมและยาลักลอบนำเขา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://wwwapp1.fda.moph.go.th/counterfeit/  public/index.aspx สำนกยา สำนกงานคณะกรรมการอาหารและยา http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_law/law010.asp ั ั ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255422 ปที่ 18 ฉบับที
 • 24. 㪌ÂÒÍ‹ҧäÃãËŒ»ÅÍ´ÀÑ 1. รูจกยาทีจะใช ไมวายานันจะไดมาจากการ ั ่  ้ - คำเตือนและขอหามในการใชยาจายยาของแพทย หรือผูปวยหาซือเองจากรานขายยา   ้ - ผลขางเคียงของการใชสำคัญอยางยิงทีผใชยาตองศึกษายาทีจะใชใหดวามีความ ่ ่ ู ่ ี - วิธการเก็บรักษายา ีปลอดภัย เหมาะสม ถูกตองตรงตามอาการปวยทีเรา ่ 2. อานฉลากและปฏิบตตามอยางเครงครัด ั ิตองการรักษา ทำความเขาใจยาทีจะใชอยางถูกตองครบถวน ่ ขอมูลเบืองตนเกียวกับยาทีควรรู ก็คอ ้ ่ ่ ื หากอานฉลากหรือเอกสารกำกับยาแลวยงมีสวนทีสงสัย  ่ - ชือสามัญทางยา การรูจกชือสามัญทางยามี ่ ั ่ ใหปรึกษาแพทย เภสัชกร หรือสอบถามไปที่ อย.ประโยชน เพราะเราจะสามารถทราบไดวายาทีเราใช  ่ 3. ตองใหขอมูลกับแพทย เภสัชกร หรือคนที่ คือยาอะไร ตัวเรามีประวัตการแพยาตัวนีหรือไม หรือ ิ ้ มีหนาทีจายยาใหกบเราใหมากทีสด ่ ั ่ ุหากกำลังใชยาตัวนีอยูแลวจะไดแจงกับแพทยทจายยา ้  ี่  ไมวาจะเปนขอมูลประวัตการแพยา ขอกำจัดใน  ิปองกันการใชยาซ้ำซอน ซึงปกติยาทีไดรบการรับรอง ่ ่ ั การใชยา เชน รับประทานยาแคปซูลไมได หรือปกติอยางถูกกฎหมายจะตองมีการแจงชือสามัญทางยาไวใน ่ ตองทำงานทีตองใชความระมัดระวังสูงตองหลีกเลียงยา ่  ่เอกสารกำกับยา หรือถาเปนยาทีสงจายโดยแพทยหรือ ่ ั่ ทีรบประทานแลวทำใหเกิดอาการงวงนอน รวมทังหาก ่ั ้เภสัชกรก็ตองมีการเขียนแจงไวทหนาซองทีใชบรรจุยา  ี่ ่ ในตอนนันมีการใชยาตัวอืนหรือรับประทานอาหารเสริม ้ ่ - เมือรูจกชือสามัญทางยาแลว ก็ตองรูจกชือ ่ ั ่  ั ่ อืนๆ รวมอยูดวยก็ตองแจงใหกบผูทจายยาทราบ ทีสำคัญ ่   ั  ่ี  ่ทางการคาดวย เพือเปนขอมูลสำคัญหากพบวาใชยาตัว ่ คือคือตัวเราเองมีขอสงสัยในเรืองใดๆ ทีเกียวกับการใช  ่ ่ ่ดังกลาวแลวเกิดอันตราย ยาตองสอบถามใหเขาใจกอนใชยา - ลักษณะทางกายภาพของยา ทัง สี กลิน รูปราง ้ ่ 4. สอบถามถึงสาเหตุทจะทำใหปฏิกรยาจากการ ี่ ิิเพราะหากวันหนึง ยาตัวดังกลาวเกิดมีลกษณะทาง ่ ั ใชยากายภาพผิดแปลก เปลียนแปลงไปจากเดิม ใหหยุดใช ่ ตองสอบถามกับแพทย เภสัชกร หรือคนทีมหนาที่ ่ ียาตัวดังกลาว เพราะการทียาเปลียนแปลงลักษณะอาจ ่ ่ จายยาใหกบเรา วายาทีเรารับประทานนันจะมีปฏิกรยา ั ่ ้ ิิเปนสัญญาณบอกวาชนิดนีอาจเปนอันตรายได ้ กับอาหาร อาหารเสริม หรือยาตัวอืนๆ ทีเรารับประทาน ่ ่ - ขอกำหนดในการใชยา ขนาดและวิธใช วาตอง ี อยูหรือไม อยางไร แลวหากทำปฏิกรยากันจะแสดง  ิิรับประทานในปริมาณเทาไหร เมือไหร อยางไร และยา ่ อาการอยางไร มีผลเสียหรือไม ตองหยุดรับประทานยาทีรบประทานอยูสามารถรับประทานไดนานแคไหน ไม ่ั  หรืออาหารเสริมทีรบประทานอยูหรือไม ่ั ควรติดตอกันเปนเวลาเทาไหร 5. ตองคอยสังเกตดูผลจากการใชยาและอาการ - ตองรูวาในสถานการณใดทีควรหยุดใชยา เชน  ่ ขางเคียงใชยาแลวแสดงอาการไมพงประสงค หรือเกิดอาการแพ ึ หากเกิดอาการใดๆ ทีรสกผิดปกติระหวางใชยา ่ ู ึยา ซึงควรแจงลักษณะอาการดวย เชน ใจสัน ปวดทอง ่ ่ ตองปรึกษาแพทยทนที และควรมีขอมูลการปฏิบตตว ั  ั ิ ัฯลฯ เมือเกิดอาการขางเคียงจากการใชยา ่ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 23
 • 25. àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ กองบรรณาธิการ ËÙ¿˜§á¾§æ ´Õ¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹ áÅŒÇËÙ¿˜§·Õ่·Ò§ÃŒÒ¹µÔ´»‡Ò “ÊÔ¹¤ŒÒ¢Ò´Ք ¹Ñ้¹àÊÕ§´Õ¨ÃÔ§ËÃ×Íà»Å‹Ò ... äÁ‹µÍ§à´Ò¡Ñ¹ÍÕ¡µ‹Íä» à¾ÃÒЩÅÒ´«×Í©ºÑº¹ÕÁ¼Å·´ÊͺËÙ¿§áºº¤Ãͺ(»´Ê¹Ô·) ·Ñ§ËÁ´ 10 Œ ้ ้ Õ ˜ ้ ÃØ‹¹ áÅÐẺäÁ‹»´Ê¹Ô·ÍÕ¡ 9 ÃØ‹¹ ·Õ่ÁÕ¨Ó˹‹ÒÂã¹»ÃÐà·Èä·Â ã¹Ê¹¹ÃÒ¤ÒµÑ้§áµ‹ 1,750 ¶Ö§ 10,900 ºÒ· ·Õ่ͧ¤¡Ò÷´ÊͺÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È International Consumer Research & Testing (ICRT) à¢Ò·ÓäÇŒ ÁÒ½Ò¡ÁÔµÃÃѡΌà¾Å§·Õ่¾Ô¶Õ¾Ô¶Ñ¹¡Ñº¡ÒÃàÅ×Í¡ËÙ¿˜§à»š¹¾ÔàÈÉ การทดสอบครังนีไดทดสอบหูฟงทีมระบบตัดเสียงภายนอก 2 รุน ไดแก Bose QuietComfort15 และ ้ ้  ่ ี  Creative Aurvana X-Fi ซึงมีราคาไมตำกวา 10,000 บาท โชคดีทรนทีไดคะแนนอันดับตนๆ ไมใชสองรุนนี้ ไม ่ ่ ี่ ุ ่  เชนนันเราคงจะกระเปาฉีกแน ้ มาดูกนเลยดีกวา วาหูฟงรุนไหนจะเปน “พระกาฬฉลาดซือ” ในใจคุณ ั   ้ ฟงหูไวหู ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255424 ปที่ 18 ฉบับที
 • 26. The Top ThreeËÙ¿˜§áºº»´Ê¹Ô·Sennheiser HD448 ราคา 3,590 บาทน้ำหนักหูฟง + สาย >> 198 กรัม คุณภาพเสียง คลาสสิก แจซ Creative Aurvana Live ราคา 5,990 บาท ร็อค น้ำหนักหูฟง + สาย >> 213 กรัม สวมใสสบายพกพาสะดวก คุณภาพเสียงเก็บงาย คลาสสิก แจซ ร็อคSony MDR-ZX700 ราคา 3,990 บาท สวมใสสบายน้ำหนักหูฟง + สาย >> 273 กรัม  พกพาสะดวก เก็บงายคุณภาพเสียง คลาสสิก แจซ ร็อคสวมใสสบายพกพาสะดวกเก็บงาย ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 25
 • 27. ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255426 ปที่ 18 ฉบับที
 • 28. หูฟงแบบครอบ (ปดสนิท) Creative Aurvana Live Creative Aurvana X-Fi Bose QuietComfort15 Panasonic RP-HTX7 Sennheiser HD448 Sony MDR-ZX500 Sony MDR-ZX700 Scullcandy HESH Philips SHL5800 JVC HA-S600-Bราคา 3,590 5,990 3,990 2,890 10,200 1,990 10,990 2,650 2,590 1,990คณภาพเสยง ุ ี เพลงคลาสสิก เพลงแจซ  เพลงรอค ็สวมใสสบายสวมใสสบายเวลาใสแวน  พกพาสะดวกเกบงาย ็ ทำความสะอาดงาย ขอมูลจำเพาะความตานทานขณะปด 32 32 24 40 ไมระบุ 70  72 36 ไมระบุ 32 (โอหม) คาความไวขณะปด 114 103 106 99 ไมระบุ  104 95 102 ไมระบุ  ไมระบุ  dB / V dB/mW dB/mW dB/mW dB/mW dB/mWการตอบสนองความถี่ 16 - 10 - 5- 7- ไมระบุ  8- 20 - 8 - ไมระบุ  18 -(Hz) 24000 30000 40000 22000 25000 20000 25000 20000นำหนกรวมสายเคเบล 198 ้ ั ิ 213 273 154 208 197 284 162 189 208(กรม) ัความยาวสายเคเบล 133 ิ 123 124 117 170 119 150 118 121 121(เซนตเิ มตร)เสียงรัวจากหูฟง ่  42.5 38 38 39.5 45 36.5 51.5/ 40.5 48 35.5(เดซิเบล) 55.5 ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 27
 • 29. หูฟงแบบครอบ (ไมปดสนิท) Scullcandy Lowrider Monster Beats solo Sennheiser HD228 AKG Q 460 black ifrogz EarPollution Pioneer HDJ-500 WESC Conga AKG K 340 WESC Oboe Nerve Pipes ราคา 4,700 2,690 3,650 1,790 6,500 1,790 1,750 7,990 1,590 คณภาพเสยง ุ ี เพลงคลาสสิก เพลงแจซ  เพลงรอค ็ สวมใสสบาย สวมใสสบายเวลาใส แวน  พกพาสะดวก เกบงาย ็  ทำความสะอาดงาย  ขอมูลจำเพาะ ความตานทานขณะปด 45 24 32 32 32 32 32 ns 32 (โอหม)  คาความไวขณะปด 105 110 125 120 126 120 120 ไมระบุ  ไมระบุ  dB dB / V dB/V dB dB/V dB dB การตอบสนองความถี่ 5 - 18 - 12 - 20 - 11 - 20 - 30 - ไมระบุ  18 - (Hz) 28000 22000 28000 20000 29500 20001 20000 20000 น้ำหนักรวมสายเคเบิล 223 93 116 119 125 111 125 183 129 (กรม) ั ความยาวสายเคเบล 103 ิ 142 101 51 100 33 110 132 122 (เซนตเิ มตร) เสียงรัวจากหูฟง ่  32.5 41.5 30.5 53.5 32.5 45.5 45.5 39.5 43.5 (เดซิเบล) • หมายเหตุ มีขอสังเกตจากหองปฏิบตการวา หูฟง 3 รุน ไดแก ifrogz EarPollution Nerve Pipes / Monster Beats solo / และ  ั ิ   Scullcandy Lowrider นันมีขอบคมทีอาจเปนอันตรายตอผูใชได ้ ่  ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255428 ปที่ 18 ฉบับที
 • 30. The Top ThreeËÙ¿˜§áººäÁ‹»´Ê¹Ô·Pioneer HDJ-500 ราคา 4,700 บาทน้ำหนักหูฟง + สาย >> 223 กรัม  Sennheiser HD228 ราคา 2,690 บาทคุณภาพเสียง น้ำหนักหูฟง + สาย >> 93 กรัม  คลาสสิก แจซ คุณภาพเสียง ร็อค คลาสสิกสวมใสสบาย แจซพกพาสะดวก ร็อคเก็บงาย สวมใสสบาย พกพาสะดวก เก็บงาย AKG K 340 ราคา 3,650 บาท น้ำหนักหูฟง + สาย >> 116 กรัม  คุณภาพเสียง คลาสสิก แจซ ร็อค สวมใสสบาย พกพาสะดวก เก็บงาย ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 29
 • 31. àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ กองบรรณาธิการ ยงตองระวง ไสกรอกสสด ั  ั  ี ÁÙŹԸÔà¾×่ͼٌºÃÔâÀ¤Âѧ·Ó˹ŒÒ·Õ่ཇÒÃÐÇѧà¡Õ่ÂǡѺ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢ͧÍÒËÒÃÍ‹ҧµ‹Íà¹×่ͧ »‚·Õ่ áŌǶŒÒ¨Ó¡Ñ¹ä´Œ àÃÒµÃǨËÒÊÕáÅÐÇѵ¶Ø¡Ñ¹àÊÕÂã¹äÊŒ¡ÃÍ¡ËÁÙáÅÐäÊŒ¡ÃÍ¡ä¡‹ ·ÓãËŒÃÙŒÇ‹Ò ËÅÒ ÂÕ่ËŒÍãÊ‹Çѵ¶Ø¡Ñ¹àÊÕÂ(ÊÒáѹºÙ´) à¡Ô¹Áҵðҹ ผานไปปกวาๆ ฉลาดซือและมูลนิธฯ เลยขอตามติดใกลชดไสกรอกกันอีกสักรอบวา สถานการณดขนหรือ ้ ิ ิ ี ึ้ แยลง โดยเก็บตัวอยางไสกรอกกลุมพรีเมียมทังแบบบรรจุถงและแบบตักแบงขาย (ยีหอเดิมทีเคยเก็บเทาทีหาซือได)  ่ ้ ุ ่  ่ ่ ้ จากหางคาปลีกสมัยใหม และตัวอยางไสกรอกสำหรับตลาดลางจากตลาดสด รวมทังสิน 19 ตัวอยาง แบงเปน ้ ้ ไสกรอกหมู 9 ตัวอยาง ไสกรอกไก 6 ตัวอยาง และไมระบุประเภทเนือทีใช 4 ตัวอยาง ้ ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255430 ปที่ 18 ฉบับที
 • 32. ไสกรอก เปนเทคนิคการ¼Å·´ÊͺäÊŒ¡ÃÍ¡ ถนอมอาหารที่เกาแกอยางหนึ่ง ยังพบวามีการใชวตถุกนเสียทีเกินมาตรฐานในบางยีหอ (บางยีหอซ้ำ ั ั ่ ่  ่  นับถอยหลังไปไดถึง สมัยบาบิเดิมกับทีเคยพบเมือครังกอน) ในบางยีหอทีตรวจพบวัตถุกนเสีย ไมมการ ่ ่ ้ ่  ่ ั ี โลเนีย หรือเมื่อประมาณ 3,500แสดงฉลากระบุวา มีการใชวตถุกนเสีย ซึงถือเปนการแสดงฉลากทีไมถก  ั ั ่ ่ ู ปมาแลว กุนเชียง ไสอั่ว หมูยอตอง หม่ำ และไสกรอกอีสาน ก็นับเปน จากการทดสอบในครังนี้ (19 ตัวอยาง) พบวา กลุมวัตถุกนเสียทีใช ้  ั ่ ไสกรอกชนิดหนึ่งเชนกันเปนกลุมเบนโซอิคและซอรบค โดยกติกาของ อย. ยอมรับใหใสวตถุกนเสีย  ิ ั ั ไสกรอกอยางฝรัง เรียกวา sausage ่ในกลุมเบนโซอิคได ไมเกิน 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แตตองขออนุญาต   มรากศพทจากภาษาละตน “salsus” ี ั  ิกอน สวนซอรบคนัน ไมไดรบการยอมรับใหนำมาใชในผลิตภัณฑประเภท ิ ้ ั หมายถง เนอสตวทมการเกบรกษา ึ ้ื ั  ่ี ี ็ ัเนือสัตว จึงอาจเขาขายผิดกฎหมาย ้ โดยใชเกลือ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 31
 • 33. ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255432 ปที่ 18 ฉบับที
 • 34. ผลทดสอบ วัตถุกนเสีย กลุมเบนโซอิคและซอรบค ั  ิ 1. ไมพบผลิตภัณฑไสกรอกทีใสกรดเบนโซอิค ่เกินมาตรฐาน แคเฉียดๆ คือ M A ไสกรอกเวียนนาหมู 977.90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (เกือบไป) 2. พบกรดซอรบคในตัวอยาง 3 ยีหอจาก 19 ิ ่ ยีหอทีสงทดสอบ ไดแก Better Food ไสกรอกนม ่  ่(ไสกรอกไก) 1,953.99 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, Betterfood ไสกรอกเวียนนารมควัน 648.54 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และซีพี มินคอกเทล(ไมระบุประเภทเนือสัตว) ิ ้339.90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 3. พบผลิตภัณฑทใชทงกรดเบนโซอิคและกรด ี่ ั้ซอรบครวมกันจำนวน 1 ตัวอยาง คือ ไสกรอกซีพี มินิ ิคอกเทล ปริมาณรวมทีพบคือ 1,082.51 มิลลิกรัม/ ่กิโลกรัม แบงเปนกรดเบนโซอิค 742.61 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกรดซอรบค 339.90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ิ 4. วัตถุกนเสีย กลุมไนเตรทและไนไตรท พบไน ั เตรทและไนไตรท ในแหลมทอง แฟรงคไก ในปริมาณนอยมาก คือ 0.77 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ 0.173มิลลิกรัม/กิโลกรัม การใชสผสมในอาหาร (ตามประกาศกระทรวง ีสาธารณสุข ไสกรอกหามใสส) ี 5. พบการใชสสงเคราะหใน Better Food ี ัไสกรอกนม (ไสกรอกไก) 3.79 มิลลิกรัม/กิโลกรัมÊÃØ» โดยภาพรวมตองถือวา ไสกรอกในระดับยีหอ ่ พรีเมียม มีระดับความปลอดภัยจากเรืองวัตถุกนเสีย ่ ่ ัและสี คอนขางสูง จากการเฝาระวังในครังนี้ ตองขอบคุณ ้ผูผลิตทุกรายทีรกษาคุณภาพมาตรฐานในผลิตภัณฑ  ่ัของตน และหวังวาจะทำไดดตลอดไป ี ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 33
 • 35. ผลทดสอบ ชือผลิตภัณฑ ่ ผูผลิต / จำหนาย  ว.ด.ป. สวนประกอบทีระบุ ่ การระบุ (มก./กก.) (มก./กก.) (มก./กก.) (มก./กก.) (มก./กก.) เบนโซอิค ไนไตรท* ไนเตรท* ผลิต / ฉลากเรือง ่ ซอรบค ิ สี หมดอายุ หมดอายุ วัตถุกนเสีย ั ซีพี – บ.กรุงเทพโปรดิวส ้ 26/7/54 เนอสตว นำตาล เกลอ ้ื ั ้ ื ไมระบุ ไมพบ ไมพบ - - ไมพบ แฟรงคเฟริต จำกัด (มหาชน) 25/8/54 เครืองเทศ ่ เตอร จำหนาย ซีพเี อฟ เทรดดิง้ หมูตวเดียว ั บ.บางกอกแฮม 22/7/54 เนือหมู เครืองเทศ ้ ่ ไมระบุ ไมพบ ไมพบ - - ไมพบ ไสกรอกหมู โปรดักส ซิฟฟลาย 22/8/54 น้ำตาล คอกเทล จำกัด S&P ไสกรอก บ.S&P ซินดิเคท 14/7/54 เนือหมู เครืองปรุงรส ้ ่ ไมระบุ ไมพบ ไมพบ - - ไมพบ คอกเทล จำกัด (มหาชน) 28/8/54 น้ำ เครืองเทศ ่ (บอกวาไมใส สีไมใส ผงชูรส) ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255434 ปที่ 18 ฉบับที
 • 36. ผลทดสอบ ชือผลิตภัณฑ ่ ผูผลิต / จำหนาย  ว.ด.ป. สวนประกอบทีระบุ ่ การระบุ (มก./กก.) (มก./กก.) (มก./กก.) (มก./กก.) (มก./กก.) เบนโซอิค ไนไตรท* ไนเตรท* ผลิต / ฉลากเรือง ่ ซอรบค ิ สี หมดอายุ หมดอายุ วัตถุกนเสีย ัTGM ไสกรอก บ.ไทยเยอรมันมี 20/7/54 เนือหมู 80% น้ำ ้ ระบุ (ใชโม ไมพบ ไมพบ - - ไมพบเวียนนาหมู ทโปรดักท จำกัด 19/8/54 15% เครืองปรุงรส ่ โนโซเดียม จำหนาย บ.ไทยซอส 5% กลูตาเมต) เซส มารเก็ตติง จำกัด ่คุมคา tesco บ.ซีพเี อฟ ผลิตภัณฑ  22/7/54 เนือหมู น้ำตาล เกลือ ้ ไมระบุ ไมพบ ไมพบ - - ไมพบคอกเทลหมู อาหาร จำกัด 3/8/54 เครืองเทศ ่หมู 2 ตัว บ.ไทยเยอรมันมี 27/7/54 ไมระบุ ไมระบุ ไมพบ ไมพบ - - ไมพบคอกเทลหมู ทโปรดักท จำกัด 3/8/54หมู 2 ตัว บ.ไทยเยอรมันมี 31/7/11 - - ไมพบ ไมพบ - - ไมพบไสกรอกไก ทโปรดักท จำกัด 7/8/11(ตักขาย) (โลตัส บางประกอก)หมูตวเดียว ั ซือที่ โลตัส ้ 31/7/11 - - ไมพบ ไมพบ - - ไมพบคอกเทลไก บางประกอก 7/8/11(ตักขาย)ซีพี คอกเทลไก ซือที่ โลตัส ้ 31/7/11 - - ไมพบ ไมพบ - - ไมพบ(ตักขาย) บางประกอก 7/8/11เทสโก ไสกรอก บ.กรุงเทพโปรดักส๊ 24/7/11 เนือสัตว เครืองเทศ ้ ่ ใชวตถุกน ั ั ไมพบ ไมพบ - - ไมพบเวียนนาหมู จำกัด (มหาชน) 17/8/11 เครืองปรุงรส ใชผล ่ เสีย ผลิตใหเฉพาะเทสโก ชูรสบีลคกี้ เวียนนา หจก.บีลคกี้ ั ั 15/7/54 เนือหมู 80% น้ำ ้ ระบุวาไมใส  ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบหมู 13/8/54 15% เครืองเทศ 5% สารกันบูด ่ และไมใสสีBK Products บ.กรุงเทพโปรดักส 27/7/54 เนือไก น้ำ เครืองเทศ, ใชวตถุกน ๊ ้ ่ ั ั ไมพบ ไมพบ - - ไมพบฮอทดอก กริล จำกด (มหาชน) ซพี 11/8/54 เครืองปรุงรส มี ั ี ่ เสียไก เทรดดิง จำกัด จัด ้ สวนผสมของกลูเตน จำหนาย จากขาวสาลี โปรตีน จากถัวเหลือง แปงมัน ่ สำปะหลังดัดแปลง ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 35
 • 37. ผลทดสอบ ชือผลิตภัณฑ ่ ผูผลิต / จำหนาย  ว.ด.ป. สวนประกอบทีระบุ ่ การระบุ (มก./กก.) (มก./กก.) (มก./กก.) (มก./กก.) (มก./กก.) เบนโซอิค ไนไตรท* ไนเตรท* ผลิต / ฉลากเรือง ่ ซอรบค ิ สี หมดอายุ หมดอายุ วัตถุกนเสีย ั PF foods บ.ฟลายฟูดส จำกัด ไมแจง - - ไมพบ ไมพบ - - ไมพบ (ไมไดแจงวา 99/9 ม.3 ตำบลนาดี เปนไสกรอก อ.เมืองสมุทรสาคร อะไร) จ.สมุทรสาคร แหลมทอง บ.แหลมทองโปรตีน วัน เนือไก เครืองเทศ ้ ่ ไมใชวตถุกน ไมพบ ั ั ไมพบ 0.77 0.173 ไมพบ แฟรงคไก ฟูด จำกัด  หมดอายุ เครืองปรุง ่ เสีย 6/8/54 ซพี มนคอกเทล บ.กรุงเทพโปรดิวส 30/7/54 ี ิิ ๊ เนือสัตว น้ำตาล เกลือ ้ - 742.61 339.90 - - ไมพบ (ไมแจงวาเปน จำกัด (มหาชน) 11/8/54 เครืองเทศ ่ เนืออะไร ้ JPM ไสกรอก บ.เจพีเอ็ม ซอสเซส 23/7/54 เนือหมู 83% ไขมัน ้ ไมระบุ 895.68 ไมพบ - - ไมพบ หมู จำกัด 23/8/54 10% เครืองปรุง 4% ่ แปง 2% น้ำแข็ง 1% M A ไสกรอก บ.เจ แอนด โอ 23/7/11 เนอสตว นำตาล เกลอ ้ื ั ้ ื - 977.90 ไมพบ - - ไมพบ เวียนนาหมู โปรเซสซิง จำกัด ่ 23/8/11 เครืองเทศ ่ Better food บ.อาหารเบทเทอร 14/7/54 เนือสัตวอนามัย ไขมัน ้ ไมระบุ ไมพบ 648.54 - - ไมพบ ไสกรอกเวยนนา  ี จำกัด 13/8/54 น้ำตาล เกลือ รมควัน เครืองเทศ ่ Better Food บ.อาหารแบทเบอร 27/7/11 เนือไก 78% ้ - ไมพบ 1,953.99 - - 3.79 ไสกรอกนม จำกัด 16/8/11 เครืองปรุงรส+ ่ (ไสกรอกไก) เครืองเทศ 5% น้ำแข็ง ่ 10% แปง 4% หาง นม 3% ผลวิเคราะหเฉพาะตัวอยางทีสงตรวจเทานัน ่ ้ ทดสอบไนเตรท ไนไตรท เฉพาะ ยีหอ บีลคกี้ เวียนนาหมู และแหลมทอง แฟรงคไก ่  ั ทดสอบโดย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255436 ปที่ 18 ฉบับที
 • 38. ¾¨¹Ò¹Ø¡Ô¹ÊŒÁµÓ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 37
 • 39. ·Ø¡¤¹ÁÕÊÔ·¸Ô สุมาลี พะสิม ถายภาพ/สัมภาษณ รถไฟไทย กับสิทธิของผูโดยสาร  ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255438 ปที่ 18 ฉบับที
 • 40. ·Ø¡¤¹ÁÕÊÔ·¸Ô©ºÑº¹Õ้¾Ò¤Ø³¹Ñ่§Ã¶ä¿ä»ÂŒÍ¹ÃÓÅÖ¡à˵ءÒóÍغѵÔàËµØ Ã¶ä¿µ¡ÃÒ§â´Â¢ºÇ¹Ã¶´Ç¹·่Õ 84 µÃ§ – ¡Ã§à·¾ µ¡ÃÒ§·Ê¶Ò¹àÕ ¢ÒàµÒ ¨§ËÇ´»ÃШǺ¤Ã¢¹¸ ‹ Ñ Ø ่Õ ‹ Ñ Ñ ÕÕ ÑàÁ×่ÍÇѹ·Õ่ 5 µØÅÒ¤Á 2552 ÁÕ¼ÙŒàÊÕªÕÇÔµ 7 ÃÒ áÅкҴà¨็º 88 ÃÒ ¹Ñºà»š¹à˵ءÒó·Õ่·Ø¡¤¹äÁ‹¤Ò´½˜¹ áÅÐäÁ‹¹‹Ò¨Ðà¡Ô´¢Ö้¹ สาวิทย แกวหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแหงประเทศไทย (สรส.ร.ฟ.ท.) ผูคร่ำหวอดอยู ในวงการรถไฟไทยมากวา 29 ป จะชวยไขปริศนาทีวา รถไฟไทยทำไมถึงไมพฒนา และควรจะยกระดับมาตรฐาน ่ ัความปลอดภัยกันอยางไรรถไฟไทยทำไมไมพัฒนา รถทีมสภาพทีสมบูรณ 100 % ่ ี ่ สำคัญมาก สหภาพฯ หยิบขึนมา ้ ในภูมภาคเอเชีย ประเทศ ิ ถาดูจากกรณีการเกิด รณรงคกนอยางตอเนือง ซึงในหอง ั ่ ่ไทยเรามีรถไฟใชเปนประเทศแรก อุบตเหตุทสถานีเขาเตา สาเหตุที่ ั ิ ี่ บังคับจะมีระบบความปลอดภัยและเปนรัฐวิสาหกิจทีใหบริการดาน ่ หนึงก็คอเรืองบุคลากร คือคนขับ ่ ื ่ ปองกันพนักงานหลับหรือหมดสติการโดยสารและสินคาตามพระราช รถไฟ ซึงถือวามีความสำคัญ ปจจุบน ่ ั เรียกวาระบบ Vigilance ซึงระบบ ่บัญญัตการรถไฟฯ พ.ศ. 2494 แต ิ เราขาดแคลนมากๆ เพราะมีมติ นีจะทำงานตลอดเวลาจะอยูทเทา ้  ี่ปจจุบนลองไปดูประเทศตางๆ ใน ั ครม.ตังแตวนที่ 28 ก.ค. 41 ้ ั ของพนักงาน และตองใชเทาเหยียบภูมภาคเอเชียก็จะเห็นวาไทยเรา ิ กำหนดวาพนักงานรถไฟทีเกษียณ ่ ทุกๆ 8 วินาที ถาไมเหยียบก็จะลาหลังทีสดในขบวนการพัฒนา ตอ ่ ุ ออกไปใหรบใหมไมเกิน 5 % ของ ั สงเสียงสัญญาณเตือน ถาหากไมมีประเด็นนีสาวิทย มองวา ้ ผูเกษียณอายุ ซึงในปหนึงๆ มีคน  ่ ่ การตอบโตตอสัญญาณเตือนภายใน  ผมก็คดวาในสถานการณ ิ เกษียณประมาณ 300 – 400 คน 120 วินาที ระบบความปลอดภัยก็แบบนีภาคสวนตางๆ จำเปนตอง ้ นันก็เทากับวาปหนึงเรารับคนไดแค ่ ่ จะเริมลดกำลังไฟลงทีเรียกวาระบบ ่ ่หันมาดู โดยเฉพาะรัฐบาล เพราะที่ 20 คนเทานันเอง ทำใหบคลากร ้ ุ Deadman ระบบหามลอก็จะทำงานผานมา 115 ป รถไฟไทยนัน ก็อยาง ้ นอยลง แตความตองการของพีนอง ่  และขบวนรถก็จะหยุดในทีสด แต ่ ุทีเ่ ห็นวาสภาพรถเกา(มาก) ขาดการ ประชาชนก็ยงคงมีอยูมาก ก็เลย ั  ระบบความปลอดภัยของรถไฟขบวนเหลียวแล ทังเรืองงบประมาณและ ้ ่ จำเปนทีจะตองทำงานในชัวโมงที่ ่ ่ ที่ 84 ป 2552 มันใชการไมไดนโยบายของรัฐบาล อันนีกเปน ้ ็ ยาวนาน แลวก็ไมมวนหยุด นันก็ ีั ่ อีกสาเหตุหนึงก็คอซีนยาง ่ ืปญหาอุปสรรคในการพัฒนารถไฟ เปนดานหนึงทีทำใหพนักงานทังคู ่ ่ ้ ของประตูหองเครืองกับหองคนขับ  ่ทังทีรถไฟตองทำหนาทีบริการขนสง ้ ่ ่ ของขบวนที่ 84 ตอนนัน วูบหลับ ้ มันรัว ก็เปนไปไดทควันไอเสียเขา ่ ี่สาธารณะทีสำคัญของประเทศ ตอง ่ ไป เราพบวาใน 1 เดือน พนักงาน มาแลวทำใหพนักงานดมควันเขาไปสรางความมันใจแกผโดยสารวา จะ ่ ู ขับรถไดพกผอนแควนเดียว ั ั แลวหมดสติถึงทีหมายปลายทางอยางปลอดภัย ่ สาเหตุทสองก็คอเรือง ี่ ื ่และตองมีหวรถจักรทีลากจูงขบวน ั ่ อุปกรณความปลอดภัย ซึงถือวา ่ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 39
 • 41. ¨ÃÔ§æ áŌǡÒâ¹Ê‹§·Ò§ÃÒ§ ໚¹¡Òà ¢¹Ê‹§·Õ่»ÅÍ´ÀÑÂÊÙ§ÊØ´ ¶ŒÒËÒ¡àÃÒ Ê¹ºÊ¹¹¡¹¨Ã§¨§ áÅÐʧàÊÃÁãËàŒ ¡´ Ñ Ø Ñ Ô Ñ ‹ Ô Ô ¡Òâ¹Ê‹§¡Ñ¹·Ò§ÃÒ§ã¹á§‹àÈÃÉ°¡Ô¨ àÃÒ¨ÐÊÙÞàÊÕ¹ŒÍ·Õ่ÊØ´ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255440 ปที่ 18 ฉบับที
 • 42. ทางออกเรื่องการพัฒนาความปลอดภัย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ ไดยนขอเรียกรองตอการ ื่รถไฟ เพือปองกันอันตรายทีจะเกิด ่ ่ขึนอีกในอนาคต รวมทังปกปอง ้ ้คุมครองผลประโยชนของการรถไฟ โดยการรถไฟตองเรงจัดซอมอุปกรณตางๆ บนรถจักร รถพวง ใหอยูใน สภาพทีสมบูรณกอนนำรถออกไป ่ วิงและตองมีระบบ Vigilance และ ่Deadman ทีใชงานได เพราะถายัง ่ปลอยใหเปนแบบนีตอไป แนวโนม ้  มาตรฐานการบริการสาธารณะ และ มันอาจจะชวยเยียวยาชวยเหลือไดทีจะเกิดอุบตเหตุแบบนีกจะเกิดขึน ่ ั ิ ้ ็ ้ เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามี บางสวนก็จริง แตการชดเชยเยียวยาอีก และไมเกิดผลดีกบใครเลยไม ั สวนรวมในการกำหนดมาตรการ ไมควรไปมองแคการกำหนดตามวาจะเปนการรถไฟทีจะตองสูญเสีย ่ ความปลอดภัยของการรถไฟดวย หลักเกณฑ ระเบียบ แตควรดูวา ทรัพยสน ซึงเกิดจากภาษีอากรของ ิ ่ อายุ ครอบครัว ฐานะ กับสิงทีเขา ่ ่พีนองประชาชน แตทสำคัญมาก ่  ี่ การเยียวยา คาชดเชยที่ จะมีจะไดถามีชวตอยูเขาสามารถ  ีิ ไปกวานันก็คอ เราไมตองการให ้ ื  ไมตายตัวดวยหลักเกณฑ ทำอะไรไดบาง เพือใหครอบครัว  ่ประชาชนตองไปสุมเสียงกับการ  ่ การเสียชีวตการบาดเจ็บ เรา ิ สามารถดำรงอยูตอไปได ไมใชมอง  เดินรถทีไมปลอดภัย เหมือนการ ่ เองไมตองการใหเกิดขึนและมอง  ้ วาตามระเบียบ ตามเกณฑกำหนดเกิดอุบตเหตุทสถานีรถไฟเขาเตา ั ิ ี่ วาการชดเชยเยียวยาเปนการแก ไวแคนี้ ก็ชดเชยแคนี้ ผมวาเรือง ่อีก ซึงถือเปนอุบตเหตุรายแรงใน ่ ั ิ  ปญหาทีปลายเหตุ เพราะการชดเชย ่ แบบนีไมถกตอง ้ ูชวง 30 ปของการรถไฟเลยทีเดียว ไมวาจำนวนเทาไรมันก็ไมเพียงพอ  บานเราเรืองความปลอดภัย ่ อีกทางหนึงในการพัฒนา ่ สำหรับความสูญเสียทีตองเสียไป ่  เหมือนเปนเรืองทีหางไกลและ ่ ่ ความปลอดภัยใหกบผูบริโภค ไดแก ั  เพราะวาชีวตของมนุษยคนหนึงมัน ิ ่ เบาบางมาก ในขณะทีบานเราทุม ่  ผูโดยสารควรไดรบความคุมครอง  ั  ชดใชดวยเงินแค สองสามแสนบาท  งบประมาณเรืองความปลอดภัย ่ในการเดินทาง มีระดับมาตรฐาน ไมได มันไมสามารถทีจะไปทดแทน ่ จำนวนมาก อยางการใหสวมหมวกความปลอดภัย คุมครองชีวตและ  ิ ชีวตคนไดหรอก เพราะวาถาเขามี ิ นิรภัย มีการรณรงค “คมนาคมทรัพยสน รัฐบาลควรกำหนด ิ ชีวตอยู ก็มโอกาสทีจะเอือชีวตให ิ ี ่ ้ ิ ปลอดภัย สังคมไทยเปนสุข” มันก็นโยบายใหการรถไฟจัดตังสถาบัน ้ กับครอบครัว ตอชุมชนเยอะแยะ ถือเปนการดีนะทีมการรณรงค ่ ีคุมครองผูบริโภคในกิจการรถไฟขึน   ้ มากมาย และใหความสำคัญกับเรืองความ ่มา โดยมีบทบาทในการกำกับดูแล ในแงของจำนวนเงินบางครัง้ ปลอดภัย แตถงอยางไรเทศกาลที ึ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 41
 • 43. ไรก็มคนตาย คนบาดเจ็บไมตำกวา ี ่ องคการอิสระผูบริโภคจะ คาเสียหายและขอใหศาลออกคำสัง ่ พันราย ซึงนันเปนโจทยสำคัญทีทก ่ ่ ่ ุ มีประโยชนไหมตอการ ไมใหการรถไฟนำรถไมปลอดภัย ภาคสวนตองเขามาชวยกันในการ พัฒนารถไฟไทย ออกมาวิงใหบริการกับผูโดยสาร ่  กำหนดมาตรการ โดยเฉพาะเรือง ่ องคการอิสระฯ ปจจุบนมี ั ศาลทานบอกวาในชันศาลแพงศาล ้ การขนสงทางราง ซึงจริงๆ แลวเปน ่ หลายองคกรนะ ผมคิดวาตองทำให ไมมอำนาจในการบังคับได เพราะ ี การขนสงทีปลอดภัยสูงสุด ถาหาก ่ เกิดไดจริง ในแงของความเปนอิสระ ฉะนันองคการอิสระฯ ทีกำลังจะเกิด ้ ่ เราสนับสนุนกันจริงจัง และสงเสริม และเห็นดวยในเชิงหลักการ แตก็ ขึนตองมีอำนาจในการสังการดวย ้ ่ ใหเกิดการขนสงกันทางรางในแง ยังเปนกังวลวา ทำอยางไรจะไมถก ู เพราะเปนเรืองสำคัญและจำเปน ่ เศรษฐกิจเราจะสูญเสียนอยทีสด ่ ุ ครอบงำ จะไมถกแทรกแซง แลว ู ไมงนก็จะเหมือนองคการอิสระอืนๆ ั้ ่ การขนสงบานเราถือวานากลัว ประชาชนจะมีอสระในการบริหาร ิ ทีใหความเห็น แตไมมอำนาจในการ ่ ี นะ อยางการใชรถตูขนสงผูโดยสาร   จัดการไดอยางไร และองคการ บังคับและสังการ ่ ระหวางจังหวัดจะมีคนขับรถเพียง อิสระฯ นีจะมีอำนาจไดอยางไร ้ อีกอยางคือ ตองมีอำนาจใน แคคนเดียวอยางกรุงเทพฯ -หัวหิน อยางเชน อุบตเหตุทเขาเตา เราจะ ั ิ ี่ การบริหารจัดการโดยการมีสวนรวม  หรือ กรุงเทพฯ – นครสวรรค แลว มีอำนาจบังคับการรถไฟไดอยางไร ของประชาชน และไมมอำนาจอะไร ี วิงทำรอบกัน แลวรถตูเหลานันก็ ่  ้ วา รถทีไมมความปลอดภัยไมใหนำ ่ ี มาแทรกแซง ทีสำคัญคือตองวาง ่ ออกแบบใชวาจะแนนหนา พอเกิด  มาวิงรับสงประชาชน ซึงอำนาจตรง ่ ่ โครงสรางดีๆ และตองสราง อุบตเหตุทไรก็เกิดความสูญเสียที่ ั ิ ี นีเรา(องคการอิสระฯ)ตองสามารถ ้ กระบวนการรับรูใหกบประชาชน  ั ไมคาดฝน แทนทีจะนำเงินจำนวน ่ กำหนดได เมือตอนทีผบริโภคทีได ่ ่ ู ่ ดวยจะไดเคลือนไปพรอมๆ กัน ่ นันมาพัฒนาระบบการขนสง ้ รับผลกระทบจากการเกิดอุบตเหตุ ั ิ สาธารณะใหมนดีกวาทีเปนอยู ั ่ ครังนันยืนฟองศาลแพงเพือเรียกรอง ้ ้ ่ ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255442 ปที่ 18 ฉบับที
 • 44. àÊÕ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ศูนยพทกษสทธิผบริโภค ิ ั ิ ู ั  ่ี  ิ ั ญา ใครกนแนทเปนคนผดสญบกซแพซำ คด ๊ิ ี  ้ ศาลอทธรณสลกคาตกรองนำในหาง ุ ี ู    งจายเพมอก ้  ่ั  ่ิ ี 2 หมน ่ื ุ ภาพหวย  ี ็ จว ู  ณ ี ถกรองค รถตโฟ ู ตอนเอน ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 43
 • 45. ใครกันแนทเปนคนผิดสัญญา ่ี ปญหาเรืองวาจางสรางบานบน ่ จากบริษทฯ ใหเขาไปพูดคุยกัน โดย ั จายบางสวนออกไปเนืองจากการ ่ ทีดนของตัวเองหรือทีดนในโครงการ ่ ิ ่ ิ แจงวาเซลลไดลาออกแลว และไม ทำงานและคาภาษี เหลือเงินทีตอง ่  บานจัดสรร สิงทีผบริโภคมักโดนกัน ่ ่ ู สามารถใหสวนลด 3% ได เนืองจาก  ่ คืน 41,728 บาท และไดออกเช็คให บอยๆ คือ การถูกกลาวหาจากบริษท ั คุณอิศราผิดสัญญาการจองสรางบาน คุณอิศราใจเด็ด บอกไมรบ ั รับจางสรางบานวาเปนฝายผิดสัญญา งง...บอกไดคำเดียววา งง นี่ เงือนไขการคืนเงินแบบนี้ ตองการให ่ และถูกริบเงินจองเงินมัดจำไป แต ฉันผิดสัญญาไดไง บริษทฯ คืนเต็มจำนวน 50,000 บาท ั ขอบอก...ปญหาแบบนีมทางแกงาย ้ ี  บริษทฯ จึงงัดขอความใน ั เทานัน เพราะเพือนทังสองคนทีบอก ้ ่ ้ ่ มาก ไมอานเรืองนีเสียใจแน  ่ ้ สัญญาขึนมาอานใหฟงวา “ผูจองตอง ้   เลิกสัญญาเหมือนกันก็ไดรบคืนเงิน ั คุณอิศราไดทำสัญญาจองสราง ทำการสรุปแบบและเขาทำสัญญาจาง เต็มจำนวน จึงไมเขาใจวาทำไม บานกับบริษทเพอรเฟค บิลเดอร ั กับบริษทฯ ภายใน 30 วัน นับแต ั บริษทฯ จึงมีการเรียกเก็บคาใชจาย ั  2001 จำกัด โดยเซลลใหขอเสนอ  วันจอง” เฉพาะตนเทานัน ้ พิเศษเปนสวนลด 3% จากราคาบาน กับอีกขอบอกวา“หากผูจอง  เมือคุยตกลงกันไมไดคณอิศรา ่ ุ ตังแต 2 ลานถึง 5 ลาน แถมเดิน ้ ไดวางเงินจองแลว แตไมมความ ี จึงนำเรืองมารองขอความชวยเหลือ ่ ทอ PE และมีบริการกำจัดปลวก ประสงคทจะทำสัญญากอสรางบาน ี่ จากมูลนิธเพือผูบริโภค ิ ่  รับประกัน 3 ป โดยตองวางเงินจอง กับบริษทฯ ภายใน 30 วัน ผูจอง ั  50,000 บาทในวันทำสัญญา พรอม ทราบดีวา จะไดรบเพียงเอกสาร  ั á¹Ç·Ò§á¡Œä¢»˜ÞËÒ กับชักชวนเพือนไปจองเพิมอีก 2 ่ ่ (ประกอบการขอจอง)จากทางบริษทฯ ั หัวใจของการแกปญหา  ราย ซึงกอนวันทำสัญญาจองเซลล ่ เทานัน”้ ลักษณะนีอยูทการชิงทำหนังสือบอก ้  ี่ ไดนำแบบบานคราวๆ มาใหดู แตจะ สรุปงายๆ คือ สัญญาบังคับ เลิกสัญญา ใครทำกอนยอมไดเปรียบ ตองมีการเลือกแบบแปลนบานโดย ใหผจองตองรีบสรุปแบบและเขาทำ ู นิดๆ ละเอียดกันอีกครัง ้ สัญญาภายใน 30 วัน หากพน เมือผูบริโภคมีหนังสือบอกเลิก ่  คุณอิศราก็เหมือนผูบริโภค  กำหนดไปก็จะไดรบแตเอกสารกลับ ั สัญญาไปแลว และบริษทยอมคืนเงิน ั ทัวไปทีไมใสใจในรายละเอียดของ ่ ่ บาน สวนเงินจอง 50,000 บาท ใหแตขอกักไวสวนหนึงอางวา มีคา ๊  ่  สัญญาทีมมากมายหลายหนา แถม ่ ี โครงการขอริบเขากระเปา ใชจายเกิดขึนเปนคาภาษีกบคาจาง  ้ ั ตัวหนังสือก็เล็กเสียจนมดตัวนอยๆ “สัญญาแบบนีเปนสัญญาไม ้ เหมา มูลนิธฯ ก็อยากจะรูวาเปน ิ  ยังเดินแทรกไมได จึงทำใหไมรวา ู  เปนธรรม แบบแปลนบานยังไมเสร็จ ความจริงมากนอยแคไหน จึงไดมี สัญญาทีทำไปนันมีกบดักกินเงินจอง ่ ้ ั สมบูรณ จะใหเขาไปเซ็นสัญญาได หนังสือถึงกรรมการผูจดการบริษท ั ั 50,000 บาทวางไวอยู ไง” คุณอิศราโวย หลังจากนันจึงได ้ เพอรเฟค บิลเดอรฯ เชิญรวมประชุม ระหวางทีดแบบแปลนบานอยู ่ ู มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและขอคืน เพือเจรจาไกลเกลีย หากบริษทฯ มี ่ ่ ั นัน ก็ใชเวลาพอสมควร จนผานไป ้ เงินจอง ซึงบริษทฯ ตกลงทีจะคืนเงิน ่ ั ่ คาเสียหายเกิดขึนจริงก็จะไดชวยคุย ้  2 เดือน คุณอิศราก็ไดรบการติดตอ ั จองให แตแจงวาตองมีการหักคาใช ใหผบริโภคไดเขาใจ แตความปรารถนา ู ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255444 ปที่ 18 ฉบับที
 • 46. ดีของมูลนิธฯ ถูกบริษทฯ ตอบปฏิเสธ ิ ั เรียบรอยทันเวลาใหบริษทตรวจสอบ ั ดิฉนจึงขอขอบคุณมูลนิธฯ เปนอยาง ั ิโดยแจงถึงเงือนไขขอสัญญาตางๆ ่ และกลับไปพิจารณาใหถวนถีอกครัง ่ี ้ สูงในความอนุเคราะหครังนี้ ้และกลาวหาวาผูบริโภคเปนฝายผิด  สวนคุณอิศรา เธอก็สดยอด ุ ขออาราธนาคุณพระศรีสัญญาไมเรงไมรบดูแบบแปลนบาน ี มาก เธอรูจกกับเจาหนาทีสรรพากร ั ่ รัตนตรัยและสิงศักดิสทธิทงหลายใน ่ ์ ิ ั้ใหเรียบรอยภายใน 30 วัน บริษทฯ ั จึงขอใหตรวจสอบวา บริษทฯ นีมี ั ้ สากลโลก ไดโปรดดลบันดาลประทานไดพยายามติดตอผูบริโภคไปหลาย  การเสียภาษีเงินจองบานกันหรือไม พรใหเจาหนาทีของมูลนิธทกทาน ่ ิ ุครัง แตตดตอไมได จนเวลาลวงมา ้ ิ ปรากฏวาไมมี และกรรมการผูจดการ ั ประสบแตความสุขสิรสวัสดิพพฒน ิ ์ ิ ัได 2-3 เดือนถึงสามารถติดตอได ไดถกสรรพากรเรียกเขาไปพูดคุยแลว ู มงคลสมบูรณพนผลในสิงอันพึง ู ่บริษทฯ มีสทธิรบเงินมัดจำไดเต็มสิทธิ ั ิ ิ เมือโดนบีบหลายทางเขา และ ่ ปรารถนาทุกประการ และขอใหมลนิธิ ูของกฎหมาย คงไดคดวาจะหวงทำไมกับเงินแค ิ เปนองคกรทีเปนทีพงของผูบริโภคที่ ่ ่ ึ่  คำตอบแข็งทือมาแบบนี้ ่ 8,000 กวาบาท แลวจะพาใหเสียหาย ไมไดรบความเปนธรรมตลอดไป” ัมูลนิธฯ ก็จำเปนตองเตรียมจัดหนัก ิ ไปมากขึน ทายสุดจึงยอมคายเงินจอง ้ เมือไดอานคำอวยพรนีกนถวน ่  ้ัเพือฟองเปนคดีผบริโภคเรียก ่ ู ใหผบริโภคครบทัง 5 หมืนบาท ู ้ ่ หนา บรรดาเจาหนาทีมลนิธฯ ในสวน ่ ู ิคาเสียหายใหกบผูบริโภคทันที แต ั  “ตลอดเวลาทีเกิดขอขัดแยง ่ ศูนยพทกษสทธิผบริโภค ตางพากัน ิ ั ิ ูในระหวางนันก็พยายามเจรจากับ ้ ระหวางดิฉนกับบริษทฯ มูลนิธฯได ั ั ิ กมกราบรับพรดวยความซาบซึงตืนตัน ้ ้บริษทฯ บอกวาเหตุทลาชาไมไดเปน ั ี่  ชวยประสานทำความเขาใจและให พรอมตังปณิธานไวในใจวาสักวัน(บาง ้เพราะความบกพรองของผูบริโภค  ความชวยเหลือดิฉนเปนอยางดียง ั ิ่ คนขอเนนวันที่ 1 กับวันที่ 16) ขอแตเปนเพราะความลาชาของบริษท ั ใหสมปรารถนากับเขาบางสักครัง ้เองทีไมแกแบบแปลนบานใหสมบูรณ ่ สาธุ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 45
 • 47. บิกซีแพซำ คดีลกคาตกรองน้ำในหาง ๊ ้ ู ศาลอุทธรณสงจายเพิมอีก 2 หมืน ่ั ่ ่ ศาลอุทธรณพพากษาคดีลกคา ิ ู ภายหลัง คดีสนสุดในศาล ิ้ ปองกันหรือบรรเทาอุบตเหตุทอาจ ั ิ ี่ ตกรองระบายน้ำในหาง บิกซีประมาท ๊ ชันตน คูความทังสองฝายตางใชสทธิ ้  ้ ิ เกิดขึน การกระทำของหางฯ จึง ้ จริง เปดรองระบายน้ำไมมเครือง ี ่ อุทธรณ คุณจุฬาในฐานะโจทกยน ื่ เปนการกระทำโดยประมาท และ ปองกันเปนเหตุใหลกคาเดินตกจน ู อุทธรณในประเด็นเรืองคาขาดราย ่ ละเมิดตอโจทก คือคุณจุฬา ทีเดิน ่ ขอเทาหัก สังจายคาขาดประโยชน ่ ไดในชวงทีบาดเจ็บตองพักรักษาตัว ่ ผานบริเวณทีเกิดเหตุแลวประสบ ่ เพิมอีก 2 หมืน หลังจากทีศาลชันตน ่ ่ ่ ้ สวนบิกซีอทธรณวาตนไมไดเปนฝาย ๊ ุ  อุบตเหตุลนลมจนไดรบบาดเจ็บ คุณ ั ิ ื่ ั ไดสงบิกซีใหจายคาเสียหายแกผู ั่ ๊  ประมาท เหตุทเกิดเปนเพราะความ ี่ จุฬาจึงมีสทธิเรียกรองคาเสียหายจาก ิ บริโภครายนีไปแลวรวม 5 แสนบาท ้ ประมาทของคุณจุฬาเอง หางฯ ได จากคดีทคณจุฬา สุดบรรทัด ี่ ุ ในทีสด ศาลอุทธรณไดมคำ ่ ุ ี กรณีทหางฯ อุทธรณอางวา ี่   เดินตกรองน้ำทีไมมฝาปดบริเวณหาง ่ ี พิพากษาเมือวันที่ 18 พฤษภาคม ่ หางฯ ไมตองรับผิดชอบคารักษา  สรรพสินคา บิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร ๊ 2554 และไดอานคำพิพากษาเมือ  ่ พยาบาลเพราะคุณจุฬาสามารถ สาขาลำปาง เมือวันที่ 12 มกราคม ่ วันที่ 21 กันยายน 54 โดยมีคำ เบิกคารักษาจากสวนราชการได 2550 จนไดรบบาดเจ็บกระดูกขอ ั วินจฉัยทีนาสนใจในคดีนหลายประเด็น ิ ่ ้ี ศาลอุทธรณมคำวินจฉัยในสวนนีวา ี ิ ้ เทาขวาหลุดและแตก เสียคารักษา ขอยกมาใหศกษาเรียนรูรวมกันเฉพาะ ึ  แมคณจุฬาจะเบิกคารักษาพยาบาล ุ และคาใชจายทีเ่ กียวของไปหลายบาท  ่ ทีสำคัญ ดังนี้ ่ จากทางราชการได ก็ไมทำใหสทธิ ิ แตหางบิกซีฯ ปฏิเสธความรับผิดชอบ  ๊ ศาลอุทธรณวนจฉัยวา หาง ิ ิ เรียกรองคาเสียหายของคุณจุฬาทีจะ ่ ศูนยทนายความอาสาเพือผู ่ บิกซีเปนเจาของสถานที่ เปนผูทำราง ๊  เรียกรองเอาจากหางฯ ตองระงับไป บริโภค มูลนิธเพือผูบริโภคไดยนฟอง ิ ่  ่ื ระบายน้ำรูปตัววีและเกาะกลางถนน หางฯ ตองรับผิดชดใชคารักษา  เปนคดีผบริโภค ตอมาศาลชันตนมี ู ้ เอง ควรจะทราบถึงความเปนไปได พยาบาลใหแกคณจุฬา ุ คำพิพากษาเมือวันที่ 11 กรกฎาคม ่ ในการทีจะเกิดอุบตเหตุขนแกผที่ ่ ั ิ ึ้ ู กรณีคาเสียหายในอนาคต  2551 ใหบกซีตองชำระเงินจำนวน ิ๊  เขาไปใชบริการหางสรรพสินคาในการ ทีศาลชันตนกำหนดใหแกคณจุฬา ่ ้ ุ 405,808.50 บาท พรอมดอกเบีย ้ เดินผานบริเวณทีเกิดเหตุ ่ จำนวน 100,000 บาท ศาลอุทธรณ อัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวนที่ ั หางฯ ควรดำเนินการอยางใด เห็นวาเหมาะสมแลว อีกทังหางฯ ้ 12 มกราคม 2550 ซึงเปนวันทีเกิด ่ ่ อยางหนึงเพือปองกันหรือบรรเทา ่ ่ ใหการและนำสืบแตเพียงวา คุณจุฬา เหตุจนกวาจะชำระเสร็จแกโจทก อุบตเิ หตุทอาจเกิดขึนจากการเดินผาน ั ่ี ้ นำคาใชจายในอนาคตมาคำนวณรวม  ดอกเบียถึงวันฟองไมเกิน 81,275 ้ บริเวณทีเกิดเหตุ เชน การติดไฟสอง ่ ไวดวย แตไมไดปฏิเสธหรือนำสืบให  บาท ใหจำเลยใชคาฤชาธรรมเนียม  สวาง การติดปายเตือนใหระมัดระวัง เห็นวาคุณจุฬาไมไดมคาใชจายใน ี   แทนโจทก โดยกำหนดคาทนายความ ในการเดินในพืนตางระดับทีตดตอ ้ ่ ิ อนาคตแตอยางใด และไมไดปฏิเสธ 20,000 บาท แตไมพพากษาคาขาด ิ กับรางระบายน้ำรูปตัววีทหางฯ ทำ ี่  โตแยงวา รายการสรุปคาเสียหายไม ประโยชนใหเพราะรายไดไมสม่ำเสมอ ขึน แตหางฯ กลับไมไดกระทำการ ้  ถูกตอง ทำขึนโดยไมชอบหรือรับฟง ้ และไมแนนอน ดังกลาว เพิกเฉย ละเลยในการ ไมไดดวยเหตุใดแลว จึงตองถือวา  ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255446 ปที่ 18 ฉบับที
 • 48. รายการสรุปคาเสียหายนันรับฟงไดวา ้ คุณจุฬามีคาเสียหายในอนาคตทีตอง  ่ เขารับการผาตัดจริง ประเด็นสำคัญสุดทาย กรณีที่ศาลชันตนไมกำหนดคาเสียหายในสวน ้คาขาดประโยชนวนละ 2,000 - 5,000 ับาท ใหแกคณจุฬานัน ศาลอุทธรณ ุ ้วินจฉัยวา คุณจุฬาจะยกเอาเรืองการ ิ ่ไดเงินคาเบียประชุมจากการเปนผูทรง ้ คุณวุฒหรือกรรมการใหหนวยงาน ิราชการ และองคกรสาธารณประโยชนซึงเปนเงินทีไดมาเปนเพียงบางครังบาง ่ ่ ้คราว จำนวนเงินไมแนนอน มาอางเปนรายไดประจำและนำมาคำนวณเปนคาขาดรายไดเพือเรียกคาเสียหายไมได ่อยางไรก็ตามก็ยงตองถือวาเปนรายได ัของคุณจุฬาทีเคยไดรบกอนเกิดเหตุ ที่ ่ ัศาลชันตนไมกำหนดคาเสียหายในสวน ้นีใหคณจุฬาเลยจึงไมตองดวยความเห็น ้ ุ ของศาลอุทธรณ เห็นสมควรกำหนดคาเสียหายเปนคาขาดรายไดใหคณจุฬา ุจำนวน 20,000 บาท ศาลอุทธรณ จึงมีคำพิพากษาแกเปนวา ใหจำเลยชำระคาเสียหายเปนคาขาดรายไดใหโจทก(คุณจุฬา) เปนเงิน 20,000 บาท ดวย โดยทีกอนหนา ่ นีหางบิกซีฯ ตองจายคาเสียหายตามคำ ้  ๊พิพากษาของศาลชันตนในคดีเดียวกัน้เปนเช็คเงินสดจำนวน 570,000 บาทมาแลว ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 47
 • 49. รถตูโฟตอนเอ็นจีวี ถูกรองคุณภาพหวย  สมาชิกสมาคมรถตูโดยสารตางจังหวัดแหง  ของบริษทโฟตอนโดยตรง ั ประเทศไทย แหรองกับมูลนิธเพือผูบริโภค รถตูโฟตอน  ิ ่   รถตูทเชาซือมา ตองขับไปซอมไป บางคันก็ซอม  ี่ ้  เอ็นจีวคณภาพไมไดมาตรฐาน ซือมาแลวใชงานไมได ี ุ ้ ไมไหวเพราะไมมอะไหล ทำใหผรองเรียนแตละรายตอง ี ู  ทีมาของปญหาเรืองนีเริมมาตังแตป 2551 ่ ่ ้ ่ ้ แบกรับภาระคาซอมรถ คางวดเชาซือรถ โดยทีไมไดใช ้ ่ เมือบริษท แพล็ททินม มอเตอรเซลล จำกัด ่ ั ั ประโยชนจากตัวรถเต็มที่ บางรายตองจอดทิงไวทอเู พราะ ้ ่ี ตัวแทนนำเขารถตู ยีหอโฟตอนจากประเทศจีน ได ่  ไมมเงินจายคาซอม ภายหลังจากพบปญหาผูรองเรียน ี  โฆษณาประชาสัมพันธขายรถตูโฟตอนเอ็นจีวผานสมาคม  ี ไดพยายามติดตอ สอบถามไปยังผูใหเชาซือคือ บริษท  ้ ั รถตูโดยสารตางจังหวัดแหงประเทศไทย ในราคาคันละ  เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด(มหาชน) และธนาคาร 1,365,000 บาท อิสลามแหงประเทศไทย เพือขอคืนรถตูโดยสารคันดัง ่  โดยสรางความมันใจใหกบลูกคาวา จะมีบริษท ่ ั ั กลาวแตไดรบการปฏิเสธ ผูเชาซือกวา 30 รายเมือไมมี ั  ้ ่ เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร รายไดเลยตัดสินใจหยุดผอนคางวด ทำใหถกฟองรอง ู อิสลามแหงประเทศไทย เปนผูปลอยสินเชือใหเชาซือ  ่ ้ เรียกคาเสียหาย มีเพียงบางสวนไดทำการคืนรถใหกบ ั และบริษท กมลประกันภัย จำกัด เปนผูรบประกันภัย ั ั ทางผูใหเชาซือกอนทีจะมีการฟองรองดำเนินคดี  ้ ่ ในกรณีทผเชาซือไมสามารถชำระคาเชาซือรถตูคนดัง ี่ ู ้ ้  ั กลาวได เชน รถหาย รถชำรุดบกพรอง เปนตน á¹Ç·Ò§á¡Œä¢»˜ÞËÒ รับประกันความมันใจขนาดนี้ สมาชิกของสมาคมฯ ่ ใครทีเชาซือรถมาแลวรถเกิดปญหาแบบนี้ ใหรู ่ ้ จึงไมรรอรีบเขาทำสัญญาเรียบรอยโรงเรียนจีน(ของแท) ี ไววา สัญญาเชาซือรถยนตทกฉบับในเมืองไทยเปนสัญญา  ้ ุ ในคราวเดียวทังสินกวา 70 ราย ้ ้ ทีอยูภายใตการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการ ่  หลังการเขาทำสัญญาเชาซือรถตูโฟตอนแลวนำ ้  คุมครองผูบริโภค (สคบ.) รายละเอียดมีอยูในประกาศ    มาใชงานเปนรถโดยสารสาธารณะเหลาสมาชิกสมาคมฯ คณะกรรมการวาดวยสัญญา เรือง ใหธรกิจเชาซือรถยนต่ ุ ้ ตองพบปญหามากมายหลายหลากกับรถตูนำเขาจาก  และรถจักรยานยนตเปนธุรกิจทีควบคุมสัญญา พ.ศ. ่ จีนรุนนี้ โดยเฉพาะเกียวกับระบบเครืองยนต  ่ ่ 2543 บางคันขณะขับรับสงผูโดยสารอยูดๆ เครืองยนตก็  ี ่ โดยรายละเอียดทีเกียวกับปญหาเรืองนีสญญา ่ ่ ่ ้ ั ดับกะทันหัน บางทีกเรงไมขนเครืองไมมกำลัง ระบบ ็ ึ้ ่ ี ควบคุมระบุวา  ความรอน ระบบแอร มีปญหาไมทำงานบอยครัง  ้ ผูเชาซือสามารถใชสทธิในการเรียกรองใหมการ  ้ ิ ี ยังมีปญหาเรืองของตัวถังทีมาจากการประกอบที่  ่ ่ ปฏิบตตามเงือนไขการรับประกันของรถยนตหรือรถ ั ิ ่ ไมมนคงแข็งแรง ขับรถรับสงผูโดยสารชวงหนาฝน มัก ั่  จักรยานยนตทเชาซือจากผูขายหรือผูผลิตไดโดยตรง ี่ ้   มีนำหยดผานหลังคาเขามาในรถสรางความเดือดรอนให ้ และผูใหเชาซือมีสทธิไดรบประโยชนตามกรมธรรม  ้ ิ ั กับผูโดยสารเปนประจำ นอกจากนียงมีปญหาดาน  ้ั  ประกันภัย ในจำนวนหนีทยงคงคางชำระตามสัญญา ้ ี่ ั การบริการ ซึงกอนเชาซือทางบริษทฯ ไดโฆษณาวา ่ ้ ั เชาซือเทานัน สวนทีเกินจากมูลหนีคางชำระใหบริษท ้ ้ ่ ้  ั จะมีศนยบริการหรืออูใหการบริการซอมอยูทวประเทศ ู   ั่ ประกันภัยจายใหแกผเชาซือ ู ้ แตในความเปนจริงกลับมีเพียง 1 แหง และไมมอะไหล ี เมือสัญญาทีควบคุมเปนดังนี้ ดังนัน เมือผูเชาซือ ่ ่ ้ ่  ้ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255448 ปที่ 18 ฉบับที
 • 50. รถประสบปญหาคุณภาพรถไมมี ไดแตมสวนตางอยูบริษทประกันก็ ี   ัมาตรฐาน สินคาทีเชาซือจึงไมเปน ่ ้ รับผิดชอบไปไปตามวัตถุประสงคของการเชาซือ ้ สำหรับคาเสียหายทีเกิดขึนทัง่ ้ ้ยอมมีสทธิเรียกรองใหผขายรถยนต ิ ู จากเงินคาเชาซือทีไดจายไป คาขาด ้ ่ ซึงอยูในเมืองไทยตองรับผิดชอบแกไข ่  ประโยชนทไมไดใชรถตูวงรับสง ี่  ิ่หรือแกไขไมไดกใหเปลียนรถใหมให ็ ่ ผูโดยสาร ก็ตองฟองรองเรียก  หรือรับซือคืนไป แตถาผูขายเพิกเฉย ้   คาเสียหายกันตอไป ซึงมูลนิธฯ ได ่ ิไมรบผิดชอบ ผูเชาซือรถตองรีบตัด ั  ้ นำผูรองเรียนทังหมดเขายืนขอ  ้ ่วงจรปญหาทันทีดวยการบอกเลิก  เรียกรองตอสำนักงานคณะกรรมการสัญญาและคืนรถใหผเชาซือไป ซึง ู ้ ่ คุมครองผูบริโภคใหพจารณาฟองแทน   ิกรณีนไดมการทำประกันกันไว เมือ ี้ ี ่ ผูบริโภคแลว ผูใหเชาซือไดรถคืนไปแลวจึงจะนำ  ้รถไปประมูลขายในตลาด ถาหากขาย ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 49
 • 51. พลังงานไฟฟาผลิตมาเพือความสุขของใคร ่ เรืองโดยบุญยืน ศิรธรรม ่ ิ พอดีผเขียนไดมโอกาสรวมเวทีเสวนากับ ู ี มารับกรรม เรืองมลภาวะดานสุขภาพและการประกอบ ่ อ.เดชรัตน สุขกำเนิด อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาชีพเกษตรกรรม ในขณะทีคนเมืองใชไฟฟามาก ทำไม ่ ในหัวขอเรือง พลังงานในประเทศไทย มีการพูดคุยกัน ่ ไมสรางโรงไฟฟาทีกรุงเทพฯ แตพอพวกเขารวมตัวกัน ่ หลายเรือง แตมขอมูลชุดหนึงทีนาสนใจมาก คือการ ่ ี ่ ่  เรียกรองสิทธิกบถูกภาครัฐมองวาเปนพวกถวงความ ั เปรียบเทียบสัดสวนการใชไฟฟา ระหวางธุรกิจและ เจริญ ทังทีความเจริญทีวานันเปนพิษภัยตอพืนที่ ทีไม ้ ่ ่ ้ ้ ่ ประชาชนในหลายจังหวัด วาโรงไฟฟานันจะใชเชือเพลิงจากถานหินหรือกาซ ้ ้ ขอมูลการใชไฟฟาป 2549 ของ 3 หางใหญใน หลายพืนทีแคเขารวมตัวกันคัดคานดวยเปาหมาย ้ ่ กรุงเทพฯ เชน หางสรรพสินคาสยามพารากอน ใชไฟฟา แคขอใหเขาไดอยูอยางทีเขาเคยอยู ไมไดเรียกรองอะไร  ่ 123 ลานหนวย หางสรรพสินคามาบุญครองใชไฟฟา จากรัฐเพิมเลย สิงทีตอบแทนบางพืนทีคอตองมีคนเสีย ่ ่ ่ ้ ่ ื 81 ลานหนวย หางเซ็นทรัลเวิลดใชไฟฟา 75 ลานหนวย ชีวต เชน คุณเจริญ วัดอักษร จังหวัดประจวบคีรขนธ ิ ีั รวม 3 หางใชไฟฟาไป 278 ลานหนวย(ขอมูลจากการ เสียชีวตจากการคัดคานโรงไฟฟา คุณทองนาก จังหวัด ิ ไฟฟานครหลวงป 2549) หากเปรียบเทียบกับการใช สมุทรสาคร คัดคานการขนถายถานหิน ไฟฟาของคนตางจังหวัด เชน จังหวัดแมฮองสอนทัง ้ ทีเขียนเรืองนีผเขียนแคอยากจะบอกวา ผูบริโภค ่ ่ ้ ู  จังหวัดใน 1 ป ใชไฟฟาเพียง 65 ลานหนวย จังหวัด อยางเราๆ มีอกหลายเรืองทีไดรบผลกระทบจากนโยบายที่ ี ่ ่ ั มุกดาหาร 128 ลานหนวย จังหวัดหนองบัวลำภูใชไฟฟา ไมเปนธรรมของหนวยงานทีเกียวของ(ทังเอกชน/รัฐ) ่ ่ ้ 148 ลานหนวย จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดระนองใช เชน แผน PDP 2011 ของกฟผ. ระบุไวชดเจนวาตองมี ั ไฟฟาเทากันคือปละ 278 ลานหนวย (ขอมูลจาก พพ. การกอสรางโรงไฟฟา นิวเคลียร 3 โรง และโรงไฟฟา รายงานการใชไฟฟาประจำป 2549) ถานหินและกาซอีก 9 โรงใน 10 ป ซึง อ.เดชรัตน ให ่ เห็นขอมูลเหลานีแลวผูเขียนตกใจมาก เพราะ ้  ขอมูลเพิมอีกวาหากมีการบริหารจัดการเรืองการอนุรกษ ่ ่ ั สามารถชีใหเห็นการบริหารจัดการการใชไฟฟาทีไมเปน ้ ่ พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จะสามารถลดการผลิต ธรรม ภาคธุรกิจใชไฟฟามากมาย โดยไมตองคำนึงเรือง ่ ไฟฟาได 10,000 เมกะวัตต นันก็คอสามารถยกเลิก ้ ื การอนุรกษพลังงาน ไมตองรับผลกระทบอะไรเลย แต ั  การสรางโรงไฟฟานิวเคลียรได 3 โรง และโรงไฟฟา คนทีรบภาระกลับเปนพีนองเราในหลายจังหวัดทีเปน ่ั ่  ่ ถานหินและกาซอีก 9 โรง ภายใน 10 ป เปาหมายของการกอสรางโรงไฟฟา สรุปคือ หากมีการบริหารจัดการไฟฟาทีดี อีก ่ ทีจงหวัดราชบุรี ปจจุบนมีโรงไฟฟาอยูแลว 8 ่ั ั  10 ปประเทศไทยไมตองสรางโรงไฟฟาเพิมเลย นีเปน  ่ ่ โรง มีกำลังการผลิต 5,800 เมกะวัตต จังหวัดราชบุรี ขอมูล ทีขดแยงกันอยางสินเชิงระหวาง กฟผ.กับนัก ่ั ้ ใชเพียง 400 เมกะวัตต แบงเปนภาคครัวเรือน 100 วิชาการ ซึงยังหาขอสรุปไมได เพราะไมมหนวยงานใด ่ ี ภาคอุตสาหกรรม 300 ทีหนาตกใจคือยังมีนโยบายจะ ่ มาเปนเจาภาพในการหาขอสรุปในปญหาเหลานี้ ทังที่ ้ กอสรางอีกหลายโรงในราชบุร(นาจะตังชือวาจังหวัดไฟฟา ี ้ ่ เรามี กกพ.(สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน) ทีมหนาที่ ่ ี มหานครแทนราชบุรนะเนีย...) ี ่ โดยตรงเกียวกับเรืองนี้ แตยงแบะๆ ทำเปนทองไมรู ่ ่ ั คนราชบุรถามผูเ ขียนวา เขาผิดอะไรทำไมเขาตอง ี รอนอยูเลย ผูบริโภคอยางเราก็ไมรจะพึงใครดี   ู ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255450 ปที่ 18 ฉบับที
 • 52. ÃÙŒ¡®ËÁÒ¡Ѻ·¹ÒÂÍÒÊÒ นายเฉลิมพงษ กลับดี smbuyer@hotmail.com หัวหนาศูนยทนายความอาสาฯ มูลนิธเพือผูบริโภค ิ ่  อายุความสินเชือกรุงไทยธนวัฏ ่ ฉบับนีมเรืองทีนาสนใจเกียวกับเรืองอายุความ ้ ี ่ ่  ่ ่ /2552 ซึงศาลฎีกาวินจฉัยวา “ผูกทำสัญญากูเงินสินเชือ ่ ิ  ู  ่ตามสัญญากูเงินสินเชือกรุงไทยธนวัฏ ซึงเปนสินเชือทีมี  ่ ่ ่ ่ กรุงไทยธนวัฎมีจำเลยเปนผูคำประกันโดยยินยอมรับผิด  ้ผูบริโภคกูเงินกันจำนวนมาก   เปนลูกหนีรวม และตามหนังสือสัญญากูกรุงไทยธนวัฏ ้  อายุความคือระยะเวลาทีกฎหมายกำหนดบังคับ ่ ขอ 4 ระบุวา ผูกตกลงใหนายจางจายเงินเดือนและเงิน   ูไวใหใชสทธิเรียกรองทางศาลภายในกำหนดเวลา ถา ิ พึงไดอนใดทีผกพงไดจากนายจางเปนรายเดือนใหผกู ื่ ่ ู ู ึ ูหากปลอยทิงไวนานจนเกินระยะเวลาทีกฎหมายกำหนด ้ ่ โดยวิธนำเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูกทเ่ี ปดไว ณ สำนักงาน ี  ูไวแลวจะทำใหเกิดผลเสียหายแกเจาของสิทธิเรียกรอง ธนาคารผูใหกเู ปนประจำทุกเดือนตลอดไป จากขอสัญญา (เจาหนี)นันได ซึงเรียกวา “สิทธิเรียกรองขาดอายุความ” ้ ้ ่ ดังกลาวเห็นไดวานิตสมพันธระหวางผูกกบโจทกตาม  ิ ั  ู ัหรือ “หนีขาดอายุความ” ทังนีตามทีประมวลกฎหมาย ้ ้ ้ ่ สัญญากูกรุงไทยธนวัฏในลักษณะนีกฎหมายไมไดกำหนด  ้แพงและพาณิชย มาตรา 193/3 กำหนดไว อายุความไวโดยเฉพาะ จึงมีกำหนดอายุความสิบป ตาม เมือเจาหนีปลอยปละละเลยไมบงคับสิทธิเรียกรอง ่ ้ ั ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/30ของตนทีมตอลูกหนี้ จนกระทังเลยกำหนดอายุความที่ ่ ี  ่ และตามมาตรา 193/12 บัญญัตวา อายุความใหเริมนับ ิ ่กฎหมายกำหนดไวแลว เจาหนียงคงมีสทธิทจะนำคดี ้ั ิ ี่ แตขณะทีอาจบังคับตามสิทธิเรียกรองไดเปนตนไป ดังนัน ่ ้ของตนขึนฟองรองตอศาลได เพียงแตวาเจาหนีฟองแลว ้  ้  เมือปรากฏขอเท็จจริงวาผูกไดชำระหนีใหโจทกครังสุดทาย ่  ู ้ ้อาจถูกศาลพิพากษายกฟองไดถาลูกหนีไดยกเหตุหนี้  ้ เมือวันที่ 2 พฤษภาคม 2534 หลังจากนันผูกหรือหนวย ่ ้  ูขาดอายุความขึนเปนขอตอสูปฏิเสธการชำระหนี้ แตถา ้   งานของผูกู ก็มไดนำเงินมาชำระหนีโจทกอกเลย จึงถือ  ิ ้ ีลูกหนีไมยกเหตุขาดอายุความขึนเปนขอตอสู ไมวาจะ ้ ้  เปนการประพฤติผดสัญญา และเมือตามหนังสือสัญญา ิ ่เปนเพราะเหตุใดก็ตาม ศาลก็ไมอาจเอาเหตุหนีขาดอายุ ้ กูกรุงไทยธนวัฏ ขอ 4 ระบุวาโจทกมสทธิเรียกรองตนเงิน   ีิความนีมาเปนเหตุยกฟองได ทังนีเพราะมาตรา 192/29 ้ ้ ้ และดอกเบียทังหมดคืนไดทนที ถือไดวาระยะเวลา ซึง ้ ้ ั  ่ไดกำหนดหามไว โจทกอาจบังคับสิทธิเรียกรองไดนนเริมนับตังแตวนที่ 3 ั้ ่ ้ ั มาตรา 193/12 บัญญัตวา “อายุความใหเริมนับิ ่ พฤษภาคม 2534 เปนตนไป หาใชนบแตวนครบกำหนด ั ัแตขณะทีอาจบังคับสิทธิเรียกรองไดเปนตนไป ถาเปน ่ 7 วันนับแตวนที่ 26 มกราคม 2547 ทีโจทกบอกเลิก ั ่สิทธิเรียกรองใหงดเวนกระทำการอยางใดใหเริมนับแต ่ สัญญาดังทีโจทกฎกาไม โจทกฟองคดีนเมือวันที่ 26 ่ ี  ี้ ่เวลาแรกทีฝาฝนกระทำการนัน” ่  ้ มกราคม 2547 จึงเกิน 10 ปแลว ฟองโจทกจงขาดอายุ ึ มาดูกรณีศกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5725 ึ ความ จำเลยจึงไมตองรับผิดชำระหนีใหแกโจทก  ้ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 51
 • 53. àÃ×èͧàÅ‹ทองยัง Ònuchote@hotmail.com ภก.ภาณุโชติ Òཇ ÃÐÇѧ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สอดสะทานโลกา “ไมรวามันคือยาหรืออะไรกันแน แตทแนๆ วิธี ู  ี่ ใช มันใหสอดครับ ไมใชสอดใตหมอน หรือสอดใต ผาหมนะครับ มันใหสอดทีตรงนันของผูหญิงตางหาก” ่ ้  ผูขายอางวา วัตถุสดำกอนเล็กๆ นีเปนยาสมุนไพร  ี ้ ไทยทีทำขึนมา เพือชวยรักษาโรคทีเกียวกับจุดซอนเรน ่ ้ ่ ่ ่ ของผูหญิงในระยะเบืองตน เชน ตกขาวมีกลินและผิด  ้ ่ ปกติ เชือราในชองคลอด มดลูกอักเสบ อาการคัน ้ ตางๆ และยังชวยลดกลินอับบริเวณจุดซอนเรน ฆาเชือ ่ ้ แบคทีเรียในชองคลอด แกอาการตกขาวผิดปกติ ตกขาว เยอะคัน มีสเขียวเหลือง และทีสำคัญทำใหมดลูกกระชับ ี ่ แนน ไมตองเสียเงินไปทำรีแพร เห็นผลไดหลังจากทีใช  ่ รูสกไดถงความแตกตาง เพิมความฟตกระชับชองคลอด ึ ึ ่ แกตกขาว ไมเหม็น ไมอบ มันใจดุจวัยสาวแรกแยม ั ่ สมุนไพรทารักแร ระงับกลินและเหงือใตรกแร การสัง ่ ่ ั ่ (ยาเทวดาหรือไงนี่ ?) ซือไมยากเลย เพียงแคสงทาง SMS แลวโอนเงินผาน ้ ั่ นอกจากนียงโฆษณาอวดอางอีกวา ยานีใชปองกัน ้ั ้  ธนาคารไดทนทีั การติดเชือจากคุณผูชายดวย ใชไดทงสุภาพสตรีและ ้  ั้ ผมดูสวนประกอบทีอางวาเปนสวนสำคัญในตัว  ่ สาวประเภทสอง ทีสำคัญความรูสกของสามีจะดีขน ่  ึ ึ้ ยา วามีวานชักมดลูก เปลือกทับทิม ตนธูปดำ ขมินออย  ้ 100% เหมือนไดกลับมารักกันใหมๆ อีกครัง และทีมน ้ ่ ั ดูแลวเจาสมุนไพร 4 ชนิดนีคงไมสามารถทำใหเกิด ้ ถึงกับทำใหสะทานโลกาก็เพราะ มันเลนบรรยาย เกียว ่ สรรพคุณสะทานโลกาแนนอน แตทแนๆ ราคามันสะทาน ่ี กับสรรพคุณระหวางคุณผูหญิงขณะมีความสุขกับคุณ  กระเปาแนนอน สามีแบบสยิวกิวไมบนยะบันยัง แบบถาคนทีหลงเชือ ้ ั ่ ่ ยังไงก็ขอเตือนมายังผูอานทังหลาย อยาหลงเชือ  ้ ่ คงระทวย และวิงไปความาสอดทันที ่ นะครับ รางกายของเรา มีเราเปนเจาของ อยาใหวตถุ ั เจาวัตถุสดำนีขายเปนตลับ ตลับละ 10 เม็ด ี ้ สะทานโลกาทีไมมการขึนทะเบียนใดๆ มาอวดอาง ่ ี ้ (ราคา 150 บาทพรอมสง) ตลับตอไป 100 บาท พิเศษ สรรพคุณและฉวยเขามารุกล้ำอธิปไตยของเราเลยครับ สำหรับลูกคาทีเคยสังซือแลว ตลับแรก 125 บาทพรอม ่ ่ ้ เดียวจะบาดเจ็บทังกายและใจเปลาๆ สวนผมขอไปนำสืบ ๋ ้ สงตลับตอไป 100 บาท นอกจากนียงมีผลิตภัณฑอนๆ ้ั ื่ เพือดำเนินคดีใหสะทานโลกาดีกวา ่ อีก เชน เจลสลายไขมัน, สบูสลายไขมัน, แปงJT, แปง  ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255452 ปที่ 18 ฉบับที
 • 54. ZOOM} } } ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 53
 • 55. Battle of the Prices à»ÃÕºà·ÕºÃÒ¤ÒÁմ⡹ Gillette Mach 3 Turbo Gillette Mach 3 148.50.- 148.25.- 3 ใบมีด 3 ใบมีด แถบสารหลอลื่น แถบสารหลอลื่น ใบมีดขยับรับกับใบหนา ใบมีดขยับรับกับใบหนา เปลี่ยนใบมีดได เปลี่ยนใบมีดได Gillette Blue 3 Home Fresh Mart Triple 90.- 54.- */ 1 แพ็คมี 2 ดาม 3 ใบมีด 3 ใบมีด แถบสารหลอลื่น แถบสารหลอลื่น ใบมีดขยับรับกับใบหนา ใบมีดขยับรับกับใบหนา เปลี่ยนใบมีดได เปลี่ยนใบมีดได การโกนหนวดถือเปนเรื่องละเอียดออน นอกจากมีดโกนหนวดแลวคนที่ใสใจกับผิวหนามากๆ ยังตองพึ่งอุปกรณเสริมอีกหลาย อยาง เชน ครีมไวทาทั้งกอนและหลังโกนหนวด แถมใบมีดก็ตองมีการเปลี่ยนเปนประจำ 3 เดือนบาง 6 เดือนบาง ขึ้นอยูกับ ความถี่ในการโกนของแตละคน ซึ่งอุปกรณในการโกนก็มีราคาตั้งแตไมกี่ 10 บาท ไปจนถึงหลัก(หลาย)รอย ก็ตองเลือกกันดู วาแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255454 ปที่ 18 ฉบับที
 • 56. Razor King Super Plus 3X Bic Easy Clic! 49.- */ 1 แพ็คมี 2 ดาม 43.25.- 3 ใบมีด 3 ใบมีด แถบสารหลอลื่น แถบสารหลอลื่น ใบมีดขยับรับกับใบหนา ใบมีดขยับรับกับใบหนา เปลี่ยนใบมีดได เปลี่ยนใบมีดได Shavy Performa 3 บิ๊ก ซี ชุดมีดโกนสำเร็จรูป 42.75.- */ 1 แพ็คมี 2 ดาม 39.- */ 1 แพ็คมี 2 ดาม 3 ใบมีด 3 ใบมีด แถบสารหลอลื่น แถบสารหลอลื่น ใบมีดขยับรับกับใบหนา ใบมีดขยับรับกับใบหนา เปลี่ยนใบมีดได เปลี่ยนใบมีดได Peak 6 Glittor Extra Sharp 35.- */ 1 แพ็คมี 2 ดาม 29.- */ 1 แพ็คมี 3 ดาม 3 ใบมีด 3 ใบมีด แถบสารหลอลื่น แถบสารหลอลื่น ใบมีดขยับรับกับใบหนา ใบมีดขยับรับกับใบหนา เปลี่ยนใบมีดได เปลี่ยนใบมีดได ถา 3 ใบมีดยังไมถูกใจ เดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมใหม 6 ใบมีด กับมีดโกน Shavy Performa 6 ราคาดามละ 96.50 บาท*Peak 6 และ Gilttor Extra Sharp เปนแบบ 2 ใบมีด ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 55
 • 57. รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกล คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล pypph@hotmail.com ุ แกปญหาเทาเหม็น สนเทาแตก  อยางถูกวิธี เปนปญหาทีพบไดทวไปในทุกเพศทุกวัยในคนที่ ่ ั่ ตองใสรองเทาหุมสน ทำใหอบชืนเพราะอากาศไมสามารถ  ั ้ ถายเทไดสะดวก น้ำเหงือทีคายออกมาจากผิวหนังจะ ่ ่ สงกลินเหม็นไดอยางรวดเร็วเมือระเหยออกไมได กลิน ่ ่ ่ เหม็นนีแนนอนเกิดจากการหมักหมมของเชือแบคทีเรีย ้ ้ และเชือราทีฝาเทาและรองเทาหรือถุงเทาทีอบชืนทังวัน ้ ่  ่ั ้ ้ สาเหตุหนึงทีพบคือการเลือกใชถงเทาหรือรองเทาทีทำ ่ ่ ุ ่ จากวัสดุทหนาแนนเกินไป ไมสามารถระบายความชืน ี่ ้ ได เชน รองเทาทีทำดวยพลาสติกหรือใยสังเคราะห ่ ไนลอนทีไมมรระบายอากาศ หรือวัสดุทไมมคณสมบัติ ่ ีู ี่ ี ุ ดูดซับความชืนได ทำใหฝาเทาชืนตลอดเวลา รวมทัง ้  ้ ้ การสวมใสถงเทาและรองเทาคับและแนนเกินไป ุ ¡ÒèѴ¡ÒáѺ¶Ø§à·ŒÒ 1. ถุงเทา ควรเลือกซือถุงเทาทีดดซับความชืนไดดี และระบาย ้ ู่ ้ อากาศไดดี 2. เลือกถุงเทาทีไมคบจนเกินไป ่ ั 3. เปลียนถุงเทาทีสะอาดทุกวัน เวลาซักตองตากใหแหง ่ ่ สนิท และถาซักดวยน้ำรอนไดยงดีเพือชวยฆาเชือโรค ิ่ ่ ้ 4. ควรพิจารณาใชแปงฝุนผสมยาตานเชือจุลนทรีย โรยผิว  ้ ิ เทาและฝาเทากอนสวมใสถงเทาเปนครังคราวเมือพบกลินเหม็น ุ ้ ่ ่ แปงฝุนจะชวยดูดซับความชืนไดดี ในขณะเดียวกันยาตานเชือ  ้ ้ จุลนทรียจะชวยตานเชือแบคทีเรียและเชือราทีบริเวณฝาเทาและ ิ  ้ ้ ่ ถุงเทาได อยางไรก็ตามการใชแปงฝุนผสมยาตานเชือจุลนทรียจะ  ้ ิ  ไมไดผลหากไมยอมรักษาความสะอาดของเทาและถุงเทา ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255456 ปที่ 18 ฉบับที
 • 58. ¡ÒèѴ¡ÒáѺÃÍ§à·ŒÒ 1. ตรวจสอบผาซับทีบอยูภายในรองเทา รองเทาหนังมักจะมีผาใย ่ ุ  สังเคราะหเปนไนลอนบุภายในรองเทา ซึงจะทำใหเทาอับชืนไดงาย ควร ่ ้ เลือกรองเทาทีบภายในดวยหนังลวน ซึงจะชวยคายความชืนไดดกวา ่ ุ ่ ้ ี 2. เลือกรองเทาชนิดทีสามารถซักลาง/ทำความสะอาดได และควร ่ทำความสะอาดทุกวัน วางรองเทาไวในทีอากาศถายเท ไมควรเก็บในตู ่รองเทาทีปดมิดชิด ซึงเปนการบมเพาะเชือโรคไดรวดเร็ว ่  ่ ้ 3. ทุก 2-3 สัปดาห ควรทำความสะอาดภายในรองเทาดวยผาชุบแอลกอฮอลหมาดๆ เพือฆาเชือโรค ่ ้ 4. ควรหลีกเลียงการใสรองเทาคูเดิมทุกวัน ควรเปลียนทุก 2 วัน ่  ่เพือใหรองเทาไดพกและระบายความอับชืน ่ ั ้ ¡ÒèѴ¡ÒÃ¡Ñºà·ŒÒ 1. ตรวจสอบสนเทาวาแหงและแตกเปนขุยหรือไม หนังหนาๆ ทีแหงแตกเปนขุยจะเปนทีหมักหมม ่ ่ ของเชือโรคไดงายทีสดโดยเฉพาะอยางยิงเมือชืนแฉะ หากพบวาสนเทาแหงเปนขุย อาจใชตะไบหรือหิน ้  ่ ุ ่ ่ ้ สำหรับขัดสนเทาเพือขจัดหนังหนาๆ ใหบางลง หรืออาจใชครีมผสมตัวยาซาลิไซลิค แอซิด จากรานขายยา ่ ทาทุกวันเพือลอกหนังทีหนาและแตกออก ่ ่ 2. ลางเทาและแชเทาดวยน้ำอุนครังละ 10-15 นาที หลังจากซับใหแหงสนิท หากมีนำมันไพลหรือ  ้ ้ ครีมผสมน้ำมันไพล ใหทาบางๆ ใหทวฝาเทา โดยเฉพาะอยางยิงตามซอกนิวเทา น้ำมันไพลมีสรรพคุณฆา ั่ ่ ้ เชือราและเชือแบคทีเรียบางชนิดไดดี นอกจากนันยังเปนน้ำมันหลอลืนธรรมชาติ ชวยใหฝาเทาไมแหงแตก ้ ้ ้ ่  อีกดวย 3. หากพบอาการผิดปกติ เชน คัน/แดง อาจใชผลิตภัณฑประเภทสเปรยเทา ซึงมีสวนผสมของยา ่  ตานเชือจุลนทรียซงมีขายตามรานขายยา สเปรยใหทวตามซอกนิวเทาหรือบริเวณทีมปญหา ควรใชยา ้ ิ  ึ่ ั่ ้ ่ ี  ตอเนืองจนกวาอาการจะหายสนิท หากไมดขนหรือพบการติดเชือรุนแรง ควรไปพบแพทยผวหนัง ่ ี ึ้ ้ ิ 4. สำหรับผูทเทามีเหงือออกมาก ชืนและแฉะ ลองใชผลิตภัณฑประเภทระงับเหงือ ซึงมีสวนผสม  ี่ ่ ้ ่ ่  ของเกลืออลูมเนียมคลอไรด ทาบริเวณฝาเทาและซอกนิวเทา ควรทำความสะอาดเทาใหสะอาดและซับให ิ ้ แหงสนิทกอนใชผลิตภัณฑระงับเหงือ ควรใชตอนกลางคืนกอนนอนและลางออกตอนเชา ควรใชตอเนือง ่  ่ อยางนอย 3-4 วัน และทุกสองสัปดาห แตหากพบวาฝาเทามีอาการอักเสบ คาดวานาจะมีการติดเชือ ไม ้ แนะนำใหใชผลิตภัณฑระงับเหงือชนิดนี้ แตควรไปปรึกษาแพทยแทน ่ 5. ครีมบำรุงผิวเทา คนทีผวเทาแหงและแตก เมือแกปญหาไดแลวจากขอแนะนำขางตน ควรจะบำรุง ่ ิ ่  ผิวเทาดวยครีมบำรุงผิวเทาอยางสม่ำเสมอ ควรเลือกใชครีมบำรุงทีขนและเหนียว ไมตองกลัวครีมเหนียว ่  เหนอะหนะ เพราะครีมทียงขนและยิงเหนียวเหนอะหนะ จะใหความชุมชืนไดมากและปกปองผิวไดมาก ่ ิ่ ่  ้ โดยเฉพาะอยางยิงฝาเทาทีทงแหงและแตกเปนขุย หากบำรุงเปนประจำ ฝาเทาจะไมกลับมาแหงแตกอีก ่ ่ ั้ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 57
 • 59. ดร.ไพบูลย ชวงทอง เครือขายนักวิชาการเพือผูบริโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ่  องคการอิสระเพือการคุมครองผูบริโภค: ่   กรณีรถยนตและผลิตภัณฑทเกียวของ ี่ ่ ในปจจุบน มีสนคาหลายชนิดทีอยูในตลาดเปน ั ิ ่  อันเปนเหตุใหผบริโภคสูญเสียเงินจำนวนมาก ู จำนวนมาก สินคาชนิดเดียวกันมีความหลากหลายทัง ้ ในประเทศทีพฒนาแลว ภาครัฐไดเห็นความ ่ ั ทางดานปริมาณและคุณภาพ บริษทผูผลิตสวนใหญ ั  สำคัญของผูบริโภค และเห็นวาประชาชนควรจะมีขอมูล   ตางมุงทีจะขายสินคาหรือบริการของตนโดยใชกลยุทธ  ่ รอบดาน เพือเลือกซือสินคาใหเหมาะสมกับความ ่ ้ ทางการตลาด มีการใชสอโฆษณาประชาสัมพันธใน ื่ ตองการและคุมคากับเงินทีจายไป บางประเทศรัฐบาล  ่ หลายรูปแบบเพือใหสนคาสามารถขายและแขงขันได ่ ิ สนับสนุนองคกรอิสระทีไมแสวงหาผลกำไรใหทดสอบ ่ การประชาสัมพันธสนคามักมุงเนนใหผบริโภคเห็นความดี ิ  ู สินคาทีมอยูตามทองตลาด เพือใหไดขอมูลทีแทจริงใน ่ ี  ่  ่ และประโยชนของสินคาแตเพียงดานเดียวจึงทำใหผู ดานตางๆของสินคานัน รวมทังเผยแพรผลการทดสอบ ้ ้ บริโภคตกอยูในฐานะทีเสียเปรียบเนืองจากขาดขอมูลที่  ่ ่ สินคาและใหคำแนะนำในการเลือกซือสินคาแกผบริโภค ้ ู สำคัญบางอยางในการตัดสินใจเลือกซือสินคาหรือ้ ตัวอยางองคกรในประเทศเยอรมนีททำหนาทีดานการ ี่ ่  ผลิตภัณฑ เชน ไมแจงผลขางเคียงของการใชสนคา ิ ใหขอมูล คำแนะนำเกียวกับผลิตภัณฑรถยนต ใน  ่ ซึงอาจเปนเหตุใหผบริโภคซือผลิตภัณฑทไมตรงกับ ่ ู ้ ี่ ประเทศเยอรมนีชอวา สมาคมยานยนตแหงประเทศ ื่ ความตองการทีแทจริง หรือไดผลิตภัณฑทมคณภาพ ่ ี่ ี ุ เยอรมนี (Der Allgemein Deutsche Automobil Club: ไมเหมาะสมกับราคาหรือสินคา มีผลขางเคียงอืนๆ ่ www.adac.de) ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255458 ปที่ 18 ฉบับที
 • 60. หนาที่ ทีสำคัญขององคกรนีคอ การใหขอมูล ่ ้ ื  เพือการคุมครองผูบริโภค ตามรัฐธรรมนูญแหงราช ่  เพือประกอบการตัดสินใจเลือกซือรถยนต โดยจะทำการ ่ ้ อาราจักรไทย พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 61 บัญญัตวา ิทดสอบรถยนตทวางขายอยูในทองตลาด โดยจะทำการ ่ี  สิทธิของบุคคล ซึงเปนผูบริโภค ยอมไดรบการคุมครอง ่  ั ทดสอบและใหขอมูลแกผบริโภคโดยละเอียดมาก เชน  ู ในการไดรบขอมูลทีเปนความจริง และมีสทธิรองเรียน ั ่ ิ เทคนิคและความเปนมิตรตอสิงแวดลอมเปนอยางไร ่ เพือใหไดรบการแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมทังมี ่ ั ้บาง ลักษณะของตัวรถทังภายในและภายนอก ลักษณะ ้ สิทธิรวมตัวกันเพือพิทกษสทธิผบริโภค ่ ั ิ ูของเครืองยนตและระบบสงกำลัง ความปลอดภัย การ ่ อีกทังยังกำหนดใหมองคการเพือการคุมครองผู ้ ี ่ ขับเคลือนของรถ และราคา ่ บริโภคทีเ่ ปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ซึงประกอบดวย ่ นอกจากนี้ ยังไดทำขอมูลในดานการใหความรู ตัวแทนผูบริโภค ทำหนาทีใหความเห็นเพือประกอบ  ่ ่เกียวกับการบำรุง ดูแลรักษารถยนต การปองกัน ่ การพิจารณาหนวยงานของรัฐในการตรวจตรา และอุบตเิ หตุทอาจจะเกิดจากรถยนต วิธการขับรถทีปลอดภัย ั ่ี ี ่ การบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการและประหยัดพลังงาน มีฐานขอมูลเกียวกับสภาพถนน ่ กำหนดมาตรการตางๆ เพือคุมครองผูบริโภค รวมทัง ่   ้ทีเปนปจจุบน ใหคำปรึกษาทางดานกฎหมาย ตลอด ่ ั ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระจนใหคำแนะนำเกียวกับการหาแหลงเงินกูเ พือซือรถยนต ่ ่ ้ ทำอันเปนการคุมครองผูบริโภค ทังนีใหรฐสนับสนุน   ้ ้ ัทดสอบคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการของอูซอม   งบประมาณในการดำเนินการขององคการอิสระดังกลาวรถยนต และศูนยใหบริการของรถยนต และใหขอมูล  ดวยเกียวกับผลิตภัณฑทเกียวของเชน น้ำมัน ทีนงเสริม ่ ี่ ่ ่ ั่ ซึงไดมการพิจารณารางพระราชบัญญัตองคการ ่ ี ินิรภัยสำหรับเด็ก ยาง เบรก ฯลฯ ตลอดจนใหคำแนะนำ อิสระเพือการคุมครองผูบริโภค โดยมีการเสนอรางโดย ่  ในเรืองการขับรถยนตแกคนพิการ ่ คณะรัฐมนตรี ประชาชนผูมสทธิเลือกตัง ส.ส.ฝาย  ี ิ ้ สำหรับประเทศไทย การจัดตังองคการอิสระ ้ รัฐบาลและส.ส.ฝายคาน จำนวนทังหมด 7 ราง ผาน ้ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 59
 • 61. การพิจารณาในชันของสภาผูแทนราษฎรทังสามวาระ ้  ้ 5. ดานสินคาและบริการทัวไป ่ และกำลังพิจารณาแปรญัตติอยูในชันของกรรมาธิการ  ้ 6. ดานสือสารและโทรคมนาคม ่ วิสามัญวุฒสภา ก็ไดมการประกาศยุบสภาไปกอน ิ ี 7. ดานอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑสขภาพ ุ ทำใหตอนนี้ ราง พรบ.ดังกลาว ตองไดรบคำรับรอง ั จะชวยคุมครองสิทธิผบริโภคและปองกันการ  ู ยืนยันจากนายกรัฐมนตรี จึงจะพิจารณาราง พรบ.ดัง การละเมิดสิทธิของผูบริโภคในวงกวางได โดยเฉพาะ  กลาวตอไปได กรรมการทีดแลรับผิดชอบทางดานสินคาและผลิตภัณฑ ่ ู และจากรายงานสถิตการรองเรียนในรอบ 11 ิ ทัวไป ทีจะตองนำขอมูลเกียวกับผลการทดสอบรถยนต ่ ่ ่ เดือนทีผานมาของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู ่   เหมือนกับทีองคกรผูบริโภคของหลายๆ ประเทศ ไดให ่  บริโภค มีการรองเรียนเกียวกับผลิตภัณฑรถยนต มาก ่ ขอมูลเกียวกับรถยนต เพือชวยผูบริโภคการตัดสินใจ ่ ่  ทีสด โดยมีผรองเรียนถึง 7,752 ราย (โพสต ทูเดย ่ ุ ู  เลือกซือรถยนต ไดอยางคุมคา เปนการคุมครองผูบริโภค ้    18 กันยายน 2554) จะเห็นไดวา ผูบริโภคถูกเอาเปรียบ   ในเชิงรุก ในระยะยาวหากมาตรฐานสินคารถยนตใน และถูกละเมิดสิทธิเปนวงกวาง ประเทศสูงขึน ก็จะชวยทำใหยกระดับมาตรฐานของ ้ หากสังคมไทยมีองคการอิสระเพือการคุมครอง ่  รถยนตในประเทศไทยสูงขึน เพิมความสามารถในการ ้ ่ ผูบริโภค คณะกรรมการองคการอิสระทัง 7 ดาน คือ  ้ แขงขันทางออม เหมือนกับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 1. ดานการเงินและการธนาคาร ในเยอรมัน ทีเ่ ปนผลมาจากนโยบายการคุมครองผูบริโภค   2. ดานการบริการสาธารณะ เชิงรุกทีทกภาคสวนในสังคมใหความสำคัญเปนอยางยิง ่ ุ ่ 3. ดานทีอยูอาศัย ่  4. ดานบริการสุขภาพ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255460 ปที่ 18 ฉบับที
 • 62. Update ÁÒµÃÒ 61 นับวาทีลงแรงไปไมเสียเปลา รัฐบาลนายก ่ เราไปกันหลายพืนทีในเขต กทม. เชน รณรงค ้ ่ยิงลักษณตอบรับให รางพระราชบัญญัตองคการอิสระ ่ ิ ใหขอมูลตอสาธารณะ มาตรา 61 อนุสาวรียชยสมรภูมิ  ัเพือการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ...เดินหนาตอ ตามหมาย ่   วันที่ 12 ก.ย. พอวันที่ 13 เราก็ไปรวมรณรงคใหขอมูล เดิมจะเขาประชุมรัฐสภาในวันที่ 17 ตุลาคม 54 แต ตอสาธารณะ และ ยืน จม.ใหกบคณะรัฐมนตรี เพือให ่ ั ่อยางทีทราบกัน ประเทศไทยเรากำลังประสบกับภัยพิบติ ่ ั นำกฎหมายมาพิจารณาในการประชุม ครม.(วันอังคาร)น้ำทวม ซึงรุนแรงและสรางความเสียหายนับแสนลาน ่ 14 ก.ย. ไปสีลม 17 ก.ย. ไปเดอะมอลลบางกะป และจึงยกเลิกการประชุมในวันดังกลาวออกไปกอน ไมเปนไร ในชวง 15 – 20 ก.ย. เครือขายทัวประเทศ ก็ชวยกัน ่ คะ เรารอได ตอนนีปญหาเฉพาะหนายิงใหญมาก ทุก ้  ่ ขึนปายประชาสัมพันธ รณรงค มาตรา 61 ให สส.สว. ้ฝายตองเรงเขาชวยกันกอบกูสถานการณกอน อยางไร   สนับกฎหมายองคการอิสระทัวประเทศ ่เสียขอใหทกอยางผานพนไปไดดวยดีดวยเถิด ุ   นอกจากนันยังใช Social network ทำงาน ทัง ้ ้ น้ำทวมครังนี้ หลายเครือขายงานผูบริโภคในจังหวัด ้  คลิปในยูทปและเฟสบุค ู ภาคกลางและภาคเหนือ ถูกน้ำทวมสำนักงานเสียหาย เรียกวา ทุมกันสุดตัว ก็นบวา ผานไปดวยดี  ัก็ขอเอาใจชวยนะคะ และตองชืนชมกับสิงทีพวกเรา ่ ่ ่ แต...พยายามรณรงคกนสุดตัวในชวงเวลาหัวเลียวหัวตอที่ ั ้ เราก็ยงตองรวมใจกันขับเคลือนให กฎหมายนี้ ั ่ผานมา โดยเฉพาะเครือขาย กทม. ทีขนทีมมาชวยกัน ่ สำเร็จใหไดนะคะ ตอนนีมนแคครึงทางเทานัน ้ ั ่ ้รณรงคเพือเผยแพร สิงทีเรียกวา องคการอิสระเพือผู ่ ่ ่ ่บริโภค ใหประชาชนทัวไปไดเขาใจ ่ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 61
 • 63. รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ nukks@mahidol.ac.th สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วัคซีนสมอง (เข็มที่ 2) ความรูพนฐานของชีวต  ื้ ิ ถาตองการปงลูกชิน 1 ไมใหสกพรอมกันทังไม  ้ ุ ้ ไดมาจาก http://www.unigang.com ซึงแสดงใหเห็น ่ ควรใชอปกรณแบบใดและวางในลักษณะเชนใด ุ ความพยายามของคนออกขอสอบในการประยุกตความ 1. ใชตวสะทอนพาราโบลารับแสงอาทิตย นำ ั รูเกียวกับแสงอาทิตยและพลังงานสูชวตประจำวันของ  ่ ีิ ลูกชินวางไวทจดโฟกัส ้ ี่ ุ ผูเรียน แตความพยายามนีนาจะไรประโยชนเพราะคง  ้  2. ใชแวนขยายซึงเปนเลนสนนทำหนาทีรวม ่ ู ่ ไมมใครทำในชีวตจริง ยิงถาไปถามเด็กทีไมไดเรียน ี ิ ่ ่ แสง และวางลูกชินไวทจดโฟกัสของเลนสดานตรงขาม ้ ี่ ุ  สายสามัญเพือเตรียมเขามหาวิทยาลัย เด็กคงบอกวา ่ กับดานทีแสงตกกระทบ ่ ไปเซเวน ก็ไดคำตอบแลว 3. ใชแผนโคงพาราโบลารับแสงอาทิตย และ ผูเขียนเคยคุยกับผูเขาฟงการบรรยายตางๆ ที่   วางลูกชินไวตามแนวจุดโฟกัส ้ เกียวกับอาหาร โภชนาการและสุขภาพ พบวาความรู ่ 4. ใชกลองอบแหงแสงอาทิตย และวางลูกชิน ้ ทางวิชาการทีไดจากการไปโรงเรียนนัน หลายอยาง ่ ้ ภายในกลองอบแหง ไมไดชวยใหประชาชนเอาตัวรอดจากการถูกหลอกลวง  ทีทานผูอานเห็นนีเปน ขอสอบคัดเลือกเขา ่   ้ ใหซอสินคาเกียวกับสุขภาพเลย เพราะเปนความรูทไม ื้ ่  ี่ มหาวิทยาลัย วิชาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ วัน ไดกระตุนใหเกิดภูมตานทานในดานการ คิดเปน ของ  ิ  พฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เวลา 15.00-17.00 น. สมอง แตมกเปนความรูตายทีจำไวใชตอบขอสอบ เมือ ั  ่ ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255462 ปที่ 18 ฉบับที
 • 64. เวลาผานไปก็ลม ดังนันเมือพบผูประกอบการขายสินคา ื ้ ่  เผยแพร แมแตบนกระดาษทีพบเปนถุงกลวยแขก ่ ัสุขภาพทีมความสามารถพิเศษในการเสกสรรปนแตง ่ ี  ยิงถาคนใหขอมูลเปนดอกเตอรซงก็ไมรวาเปนดอกจาก ่  ึ่ ู ขอมูล โอกาสทีถกหลอกของผูบริโภคจึงเกิดขึน ่ ู  ้ ไหน เชือไดหรือไม เพราะในอเมริกานันดอกหองแถวมี ่ ้ ดังนันในฉลาดซือฉบับนีเราจะมาพิจารณาดูวา ้ ้ ้  เยอะมาก พวกนีมกอางวาตนเองมีประสบการณสง ้ ั ูทำไมคนเราถึงยอมถูกหลอกใหซออะไรตอมิอะไรกิน ื้ ผูเ คราะหรายก็จะทึกทักเองวาขอมูลคงเปนจริงดังโฆษณา ซึงดูเหมือนกับเพลง รูวาเขาหลอก ของศิรนทรา นิยากร ่  ิ ยิงถาเปนการขายสินคาหรือบริการทีรบประกันความ ่ ่ัทีบรรยายวามันเปนเวรกรรมทีตองถูกหลอกทังทีกรู ่ ่  ้ ่ ็ รวดเร็ว สะดวกสบาย หายจากโรคงาย ความเชือถือก็ ่ จะงายขึน ผูเคราะหรายเหลานีจงอาจถูกจำแนกไดวา ้   ้ึ ¨Ø´Í‹Í¹¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ มีปญหาทางจิตโดยคิดวาตนเองนันออนแอทังปญญา  ้ ้ การหลอกลวงนันมีทวโลก ไมเวนแมแตคน ้ ั่ และรางกาย ทำใหตองหาคนทีฉลาดกวามาปกปอง  ่อเมริกนซึงนาจะมีความรูดี แตเมือมีปญหาทางสุขภาพ ั ่  ่  สือสาธารณะบางประเภทก็เปนแหลงทีมาของ ่ ่หลายสวนก็ยงหลงเชือกระบวนการรักษาทีบางครังดูไม ั ่ ่ ้ ขอมูลหลอกลวง ปญหานีมกไมมใครยืนมือเขาไปจัดการ ้ ั ี ่มีพนฐานทางวิทยาศาสตร ื้ เพราะของชัวรายหลายคนพยายามหลีกเลียง แมแต่ ่ ความรูทางวิทยาการการแพทยของมนุษยใน  คนทีมหนาทีดแลก็พยายามหลีก สือเหลานีมทงทีเปน ่ ี ่ ู ่ ้ ี ั้ ่ปจจุบนไดกาวหนาไปมากแลว แตผททนทุกขทรมาน ั  ู ี่ สิงพิมพและออกอากาศดวยกรรมวิธตางๆ โดยเฉพาะ ่ ี ตอการเผชิญกับความเจ็บปวยเรือรัง ความผิดปรกติ ้ ประเภทหนีไปอยูบนดาวเทียมนัน รอยละรอยหา  ้ของรางกาย หรือแมแตความตายทีกำลังมาเยือน ยัง ่ รับประทานแบบหลอกลวงทังสิน โดยเมือไดเงินจาก ้ ้ ่จำเปนตองหาอะไรก็ได ทีใหความหวังวาจะพนจาก ่ เหยือแลวมักไมสนใจรับผิดชอบตอคำรับประกันวาสินคา ่ทุกขเวทนาทีประสบอยู สภาวการณดงกลาวนีจงเอือ ่ ั ้ึ ้ นันใชไดหรือไม ผูเขียนก็ไมทราบวาเราจะพึง กสทช ้  ่ตอการถูกเอาเปรียบในการถูกกลอมใหซอทังสินคาและ ื้ ้ ทีเพิงไดมาหมาดๆ หรือไม เพราะคลืนของสือหลาย ่ ่ ่ ่บริการสุขภาพจากนักขาย ซึงบางครังเปนผูทจบการ ่ ้  ี่ คลืนเปนคลืนหลอกลวงประจำวัน ่ ่ศึกษาสูงแตไรคณธรรม โดยทีเหยือนันมักมีลกษณะ ุ ่ ่ ้ ั เชือในสิงมหัศจรรย ประเด็นนีเปนลักษณะทัวไป ่ ่ ้ ่ตอไปนีเปนองคประกอบ ้ ของคนไทยทีมกกลาววา ไมเชืออยาลบหลู เห็นพืช ่ ั ่ ขาดความระแวงระไว อาการนีเปนโทษสมบัติ ้ หรือสัตวหรือสิงของทีมลกษณะประหลาดก็กราบไหว ่ ่ ีัหลักของผูเคราะหรายซึงมักเชือในขอมูลทีมการตีพมพ   ่ ่ ่ ี ิ บูชาได ดังนันพีนองชาวไทยหลายคนจึงงายตอการทีจะ ้ ่  ่ ถูกโนมนาวใหเชือในความมหัศจรรยของอะไรก็ตามที่ ่ อาจมีเศษทองคำเปลวติดอยู แลวนำมาบูชาหรือแชนำ ้ ดืม หรือแมแตซอหนังสือมาสวดคาถาภาษาประหลาด ่ ื้ เพือปลุกเสกอะไรสักอยางดวยอาคมเพือหวังชวยตนเอง ่ ่ มันใจในตนเองสูง ลักษณะดังกลาวนีมโอกาส ่ ้ ี ไดทงสองดานในการถูกชักชวนใหซอสินคาไมเขาทาคือ ั้ ื้ อาจซือทันทีหรือไมซอตลอดไป ดังนันผูประกอบการ ้ ื้ ้  จึงตองมีศลปะในการหลอกสูงมากทีจะขายสินคาให ิ ่ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 63
 • 65. บุคคลประเภทนี้ ซึงถาขายได ก็จะขายไดกบคนอืนได ่ ั ่ เนืองจากลูกคาลักษณะนีจะทุมกายถวายหัว ่ ้  ประชาสัมพันธสนคาตอในลักษณะ หมาจิงจอกหาง ิ ้ ดวน ทีพยายามประโลมเลาใหคนมีความคิดเหมือนตน ่ ความสินหวังในชีวต ผูเคราะหรายหลายคน ้ ิ   ประสบปญหาโรครายทีแมแพทยกบอกวา เปนอาการ ่ ็ ของโรคทีอยูในกลุมรอยละ 10 ของการเจ็บปวยทีรกษา ่   ่ั หรือไมรกษาก็หาย คือ คนไขหายไปจากโลกนี้ ั เคยมีทานผูรทานหนึงบรรยายทางวิทยุสถานี   ู  ่ หนึงวา โรคทีมนุษยเปนนันแบงเปนสามกลุม กลุมแรกมี ่ ่ ้   จำนวนรอยละ 80 ไมตองรักษาก็หายไดเอง สวนกลุม   ทีสองนันเปนรอยละ 10 ทีหายเมือไดรกษา สวนกลุม ่ ้ ่ ่ ั  ทีสามคืออีกรอยละ 10 รักษาอยางไรก็ตาย ดังนันเมือ ่ ้ ่ เนืองจากมีความรูบางวา สารเคมีนนมักมีความเปนพิษ ่   ั้ มีใครสักคนมาหยิบยืนการบำบัดโรคทีเปนความหวังวา ่ ่ เมือใชในปริมาณสูง ในขณะทีสารธรรมชาติซงมักอยู ่ ่ ึ่ อาจหายไดให ทุกคนในกลุมทีสามก็จะไขวควา ซึงหลาย  ่ ่ ในรูปของสมุนไพร(ไมใชสารบริสทธิ) กวาจะแสดงความ ุ ์ ครังก็อาจหายหรือยืดอายุได ้ เปนพิษนันจะตองใชปริมาณสูงมากๆ จนเปนไปไมไดที่ ้ ผูเขียนไดเคยเห็นตัวอยางของคนไขปวยเปนเอดส   จะรับสารนันเขารางกาย้ สองคนทีทำงานทีเดียวกัน คนหนึงตายไปตามความ ่ ่ ่ ลักษณะทีเดนชัดของเหยือเหลานีคอ มีความไม ่ ่ ้ ื เปนไปของโรค ในขณะทีอกคนขวนขวายหาอะไรตอมิ ่ี เชือถืออยางรุนแรงตอผูใหบริการดานสาธารณสุข ่  อะไรมากิน แลววันหนึงก็ดดขนจนถึงปจจุบน ซึงทำให ่ ู ี ึ้ ั ่ อุตสาหกรรมอาหาร บริษทยา และหนวยงานรัฐ ซึง ั ่ ตองเชือวา เอดสรกษาใหหายไมได แตอยูกบมันอยาง ่ ั  ั อาจเนืองมาจากระบบการทำงานของบุคลากรของรัฐ ่ มีหวังได ถาปฏิบตตนถูก แตจะมีสกกีคนทีจะโชคดี ั ิ ั ่ ่ เปนแบบพิธรตองมากจนนาเบือ ดังนันหลายครังทีคน ีี ่ ้ ้ ่ อยางนี้ เพราะสวนมากจะถูกหลอกเสียเปนสวนใหญ กลุมนีจะเปนเหยือของการแพทยนอกระบบ ซึงมักอยู  ้ ่ ่ ซึงนอกจากโรครายแรงแลว ยังมีกลุมคนทีสนหวังจาก ่  ่ ิ้ ในทีหางไกลจากตัวเมือง คนไขเขาถึงไดเร็ว ไมตองใช ่   ความแก ความทีไมสามารถหยุดยังความเหียว กลาว ่ ้ ่ เวชระเบียนใหเบือหนาย ่ งายๆ วาเอาชนะสังขารไมได ก็มกจะเปนเหยืออันโอชา ั ่ จากตัวอยางลักษณะของผูทมอาการภูมตานทาน  ่ี ี ิ  ของผูขายโดยหวังวาจะกลับมาเปนหนุมสาวได   สมองบกพรองนีจะเห็นวา การทีจะทำใหคนไทยมีสขภาพ ้ ่ ุ รูสกโดดเดียว ซึงตรงกับคำภาษาอังกฤษวา  ึ ่ ่ ดีถวนหนานัน คงตองทำการกำจัดลักษณะดังกลาว  ้ alienation ความรูสกนีคนทีเคยไปอยูตางประเทศใน  ึ ้ ่   ดวยการวางพืนฐานการศึกษาใหมการกระตุนระบบภูมิ ้ ี  เมืองทีไมมคนไทยเลยคงเขาใจดี เปนความรูสกวามอง ่ ี  ึ ตานทานของสมองในการรับรูขอมูลวา ขอมูลดานสุขภาพ  ไมเห็นใครเปนทีพง บุคคลทีรสกเชนนี้ จะตอตานการ ่ ึ่ ่ ู ึ ทีไดรบนันเปนขอมูลถูกหรือผิดเสียกอน เพือใหการ ่ ั ้ ่ รักษาพยาบาลแบบแพทยแผนปจจุบนและมักชอบวิธี ั บริโภคสินคาหรือบริการดานสุขภาพนันเปนไปในทางที่ ้ การทางธรรมชาติ ไมชอบการใชยาซึงเปนสารเคมี ่ ไมมการหลอกลวง ี ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255464 ปที่ 18 ฉบับที
 • 66. ÊÒþѹ»˜ÞËÒâ·Ã¤Á¹Ò¤Á นพ.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา ผูอำนวยการ สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เมือผูบริโภคฟอง กทช. ่  อยางทีเราทราบกันวา กทช. ไดออกประกาศตังแตป 2549 หามผูใหบริการบังคับผูใชบริการระบบเติมเงิน ่ ้  ใหตองใชงานในระยะเวลาทีบริษทกำหนดเอาเอง อยางเชนทีกำหนดกันวาเติม 30 บาทใชได 3 วันนันฝาฝน  ่ ั ่ ้กฎหมาย แตจนบัดนี้ ผูใหบริการก็ยงทำกันอยูอยางกับวาไมผดกฎหมาย และหลายครังก็ยดเงินทีเหลือในระบบ  ั  ิ ้ ึ ่ไปอีก ผูบริโภคบางคนก็โดนริบเงินไปดือๆ หลายพันบาท  ้ ผูบริโภคทานหนึงทนไมได จึงไดฟองบริษทผูใหบริการตอศาลแพง แตศาลชีวาแมเรืองดังกลาวจะฝาฝน  ่  ั  ้ ่กฎหมาย แตอยูในอำนาจของ กทช. ทีจะตองบังคับ ผูบริโภคทานนีจงไดฟอง กทช. ตอศาลปกครอง เพือให  ่  ้ึ  ่ดำเนินการบังคับตามกฎหมายอยางจริงจัง ทาง กทช. ก็ไดชแจงวา บริษทไดยนแบบสัญญาใหบริการมาให กทช. ี้ ั ื่ตังแตพฤศจิกายน 2549 และ กทช. ไดพจารณาหลังจากเวลาผานไป 10 เดือน แลวสงกลับไปใหบริษทแกไข ซึง ้ ิ ั ่บริษทก็แกไขแลวสงมาให กทช. ใหมหลังจากนันอีกประมาณ 1 ปเศษ ตอมา กทช. จึงไดพจารณาอีกครังใน ั ้ ิ ้เดือนพฤษภาคม 2553 ซึงเปนเวลากวา 3 ปนบตังแตวนทีบริษทสงสัญญามาครังแรก แลว กทช. ก็มมติใหแกไข ่ ั ้ ั ่ ั ้ ีอีก จึงสงกลับไปใหบริษทแกไขอีกครังหนึง ั ้ ่ ในทีสดเมือปลายเดือนสิงหาคมทีผานมา ศาลปกครองชันตนก็มคำพิพากษาวา กทช. ในฐานะเจาหนาที่ ่ ุ ่ ่  ้ ีของรัฐตองดำเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร ไมใชใชเวลาพิจารณานานเทาใดก็ไดตามอำเภอใจ และมีหนาที่เรงรัดใหการดำเนินการดังกลาวแลวเสร็จโดยรวดเร็ว มิเชนนัน กฎหมายและประกาศทีมบทบัญญัตคมครอง ้ ่ ี ิ ุประชาชนผูใชบริการโทรคมนาคมก็จะไมมผลใชบงคับ  ี ั ระยะเวลานับจากวันทีบริษทสงสัญญามาให กทช. พิจารณาจนถึงวันทีผบริโภคมาฟองคดีนนนานถึง 3 ป ่ ั ่ ู ั้4 เดือน ถือวาเปนระยะเวลาทีนานเกินสมควร หาก กทช. เห็นวาไมอาจใหความเห็นชอบในรางสัญญาทีผให ่ ่ ูบริการโทรคมนาคมเสนอภายในเวลาอันสมควร ก็มอำนาจประกาศกำหนดแบบของสัญญาไวเปนการเฉพาะตาม ีประกาศ กทช. ได การปฏิบตหนาทีลาชามีผลทำใหผใหบริการโทรคมนาคมไดประโยชนเปนตัวเงินโดยไมตองใหบริการในชวง ั ิ ่ ู เวลาทีระงับการใหบริการอันมีลกษณะเปนการเอือประโยชนแกผใหบริการ ศาลปกครองชันตนจึงพิพากษาให ่ ั ้ ู ้กทช. ดำเนินการใหความเห็นชอบหรือประกาศกำหนดแบบสัญญาโทรศัพทเคลือนทีประเภทเรียกเก็บคาบริการ ่ ่ลวงหนาของบริษทใหเปนไปตามประกาศ กทช. เรือง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคมภายใน 90 วัน ั ่นับแตวนทีศาลมีคำพิพากษาถึงทีสด ั ่ ่ ุ หลายคนไมแนใจวาเรืองนี้ กทช. จะอุทธรณหรือไม แตมคนบอกวาถาจะเสียเวลาอุทธรณ สูเอาเวลาไปเรง ่ ี พิจารณาแบบสัญญาตามทีศาลปกครองพิพากษาจะเกิดประโยชนกบสังคมมากกวา เพราะยิงพิจารณาแบบสัญญา ่ ั ่ชา ฝายทีไดประโยชนคอผูใหบริการ ไมใชผบริโภค ่ ื  ู ก็ตองเอาใจชวย กทช. กันหนอยนะครับ ใหเรงมือสะสางเรืองทีคางมาเกือบ 5 ปใหเสร็จเสียที ไมเชนนัน  ่ ่  ้อาจโดนผูบริโภคทานนีฟองคดีอาญาในขอหาละเวนการปฏิบตหนาทีเพิมอีกคดีหนึงก็เปนได  ้  ั ิ ่ ่ ่ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 65
 • 67. ÁÕÍขÐäÃã¹ÅФ͹ สมสุ หินวิมาน กลรักในเทพนิยาย เมนูบุฟเฟตของเจาหญิง ลวงใจ เมือสักสองเดือนกอน ผมไดมโอกาสคุยผานทาง ่ ี และเปนแมศรเรอนทดี จงทำใหพรญแอบหลงรกเธอตงแต   ี ื ่ี ึ  ่ี ั ั ้ั โลกออนไลนกบ บก. นิตยสารฉลาดซือ และ บก. ได ั ้ แรกเห็นเปน “love at the first sight” แตทวา กวาที่ ปรารภขึนมาวา ชวงนีกระแสของละครโทรทัศนบานเรา ้ ้  ทังคูจะฝาดาน “กลรัก” มากมายทีมา “ลวงใจ” ไดนน ก็ ้  ่ ั้ กำลังมาแรงเสียเหลือเกิน ผมจะสนใจลองเปลียนสลับมา ่ ตองมีบททดสอบจากผูคนรอบขางเพือพิสจนวา “รักแท”  ่ ู  เขียนวิจารณหรือเชิญชวนใหคณผูอานไดรเทาทันละคร ุ  ู ตองมาจากการพิสจนของชายหญิงเทานัน ู ้ โทรทัศนกนบางหรือไม ผมก็ไดตกปากรับคำคุณ บก. ั แมวาโดยธีมหลักของเรืองจะเปนการเปดโปงใหผู  ่ เธอไปวาจะเริมตนจากนิตยสารฉลาดซือฉบับนีกแลวกัน ่ ้ ้ ็ ชมเห็นวา มนุษยเราทุกวันนี้ ไมใครก็ใคร หรือแมแตจะ ดวยเหตุดงกลาว ผมจึงขออนุญาตสลับฉากสลับ ั เปนพอแมลกและญาติพนองผองเพือนกันเอง ก็ไมได ู ี่  ่ อารมณของคุณผูอานมาวิเคราะหละครโทรทัศนกนบาง  ั แปลวา คนเหลานันจะปลอดจากการเสกสรรปนแตง ้  โดยเลือกเรือง “กลรักลวงใจ” ทีหลายคนหลายบานติด ่ ่ หนากาก “กลลวง” มาลอหลอกจิตใจของกันและกัน กันงอมแงมในขณะทีผมกำลังนังปนตนฉบับสงกอง บก. ่ ่  แตอกดานหนึง ละครเรืองนีกยงไดสะทอนใหเห็น ี ่ ่ ้ ็ ั ชินนี้ ก็เพราะทังความนารักของคุณเจนนีในบทของ ้ ้ ่ กลวิธตดสินใจของคนรุนใหม โดยเฉพาะบรรดาผูหญิง ี ั   บัวระวง และความหลอเหลาของคุณเคนธีรเดชในบท ชนชันกลางยุคนี้ วา เมือพวกเธอตองมาเผชิญกับปญหา ้ ่ ของพีรญ กับทัศนียภาพวิวสวยๆ ในดินแดนฝนอยาง ่ั ตางๆ ทีรมลอมรอบตัว เธอเหลานันจะกากบาททับตัว ุ่ ้ กรุงปรากของสาธารณรัฐเชค เลือกทางเดินชีวตเยียงไร ิ ่ อันทีจริง โครงเรืองของละครนันก็ไมไดซบซอน ่ ่ ้ ั ก็แบบเดียวกับบัวระวง ทีพอถูกจับคูคลุมถุงชน ่  อะไรมากนัก เปนเรืองราวสไตลโรแมนติกคอมเมดีของ ่ ้ กับลูกชายรัฐมนตรีทเธอไมไดเลือกเองอยางฉัตรชัย แถม ่ี บัวระวงลูกสาวเศรษฐีโรงงานซีอวทีใหญทสดในเมืองไทย ิ๊ ่ ี่ ุ เขายังเปนผูชายทีเจาชูเปนเบอรหนึง เธอเองก็เลือก  ่  ่ กับเลขานุการเอกอัครราชทูตหนุมไทยประจำกรุงปราก  กากบาททีการหลบลีหนีปญหาไปตามลาหาชายในฝน ่ ้  อยางพรญ ทงคไดถกทางบานจบคลมถงชนกบคนทตนเอง  ่ี ั ้ั ู  ู  ั ุ ุ ั ่ี แบบพีรญ ซึงเธอเองเคยแอบหลงรักมาตังแตครังเมือเปน ่ั ่ ้ ้ ่ ไมไดรจกรักกันมากอน นองบัวเธอก็เลยตองระเห็จปลอม ู ั วัยรุน  ตัวมาเปนสาวขายบริการ เพือไปรับจางเปนภรรยาของพี่ ่ หนีแลวก็ไมหนีเปลา...บัวระวงก็ไดพาผูชมเขาไป  รัญถึงอีกฟากหนึงของโลก ่ ชิม “บุฟเฟตยำใหญ” ของการ “ตัดแปะ” ผสมเอา fairy  ดวยความทีบวระวงเธอทังสวย ฉลาดหลักแหลม ่ ั ้ tales เรืองนันเรืองนี้ มาสรางเปนจินตนิยายแบบทีเธอ ่ ้ ่ ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255466 ปที่ 18 ฉบับที
 • 68. เองจะไดสนุกสนานจากการหลบเรนหนีปญหานันไปเสีย  ้ ทีเขามาชวยเธอจัดการกับเจาปศาจเพือพิสจนวารักแทได ่ ่ ู เลย เริมกอตัวขึนแลว ่ ้ เริมตังแตทหญิงสาวเก็บกระเปาออกจากคฤหาสน ่ ้ ่ี รวมไปถึงฉากคลาสสิคแบบทีพรญอาบน้ำอยูแลว ่ ี่ ั โรงงานซีอวไปเปนคุณโดโรธีที่ “follow the yellow line” ิ๊ บังเอิญทำสบูเขาตา ก็ตองเปนบัวระวงนีเองทีเอาน้ำมา   ่ ่บินลัดฟาตามกระตายไปสูดนแดนมหัศจรรยแหง Oz ที่  ิ ลางตาใหเขา และแอบสำรวจตรวจสอบเรือนรางของเจาไกลโพนถึงกรุงปราก ทีบรรยากาศก็ชางดูไมแตกตาง ่  ชายหนุมทีกำลังสรงสนานอยูนน  ่  ั้จากเทพนิยายแฟนตาซีแตอยางใด และไหนๆ ก็สรางแฟนตาซีในฝนกันมาเสียขนาด และถาจะใหดเปนเทพนิยายจริงๆ แลว “Beauty” ู นี้ ถาจะใหครบเรืองกันแลว ละครก็ตองสรางตัวละคร ่ แบบนองบัวระวง ก็ตองไปพบกับเจาชายในฝนทีรปหลอ  ู่ ผูหญิงทีรายกาจอยางออมคูหมันของพีรญขึนมา ใหเปน  ่  ้ ่ั ้เลิศเลอเพอรเฟค (หรืออีกนัยหนึง เปนเจาชายทีหาได ่ ่ ประหนึงนางแมมดทีคอยหาเรืองหาราวสโนวไวทบวระวง ่ ่ ่ ัยากยิงในโลกความจริง) ซึงเลขานุการหนุมของทานทูต ่ ่  กับเจาชายรัญรูปงามไมให “they live happily everไทยอยางคุณพีรญก็คอเขาคนนันทีเปน “The Best” ่ั ื ้ ่ after” กันไดงาย ๆ จนกวาจะถึงตอนจบ ของ “Beauty” อยางนองบัว กวาทีสโนวไวทบวระวงจะฝาดานแมมดออมตัว ่ ั ดังนันจึงไมนาประหลาดใจ ทีในเทพนิยายแบบนี้ ้  ่ รายไปได เธอก็แทบจะงอมพระรามกันไปเลย เพราะบัวระวงก็ตองจำแลงกายอีกครังเปนคุณอลิซผูทองวัน  ้   บังเอิญในโลกจินตนาการนัน สโนวไวทกลับลืมพาบรรดา ้เดอรแลนด ควงแขนพีรญพากันเดินเทียวชมทัศนียภาพ ่ั ่ เพือนคนแคระทังเจ็ดมาเปน “ตัวชวย” ไปเสียนี่ ก็เลย ่ ้ของกรุงปรากโดย “ไมสนสายตาใคร” ไลเลาะกันเรือย ่ ตองเปนเธอเองทีประมือกับนางแมมดกันโดยตรง ่ไปตงแตยานโอลดทาวนสแควร ผานสะพานชารลสบรดจ ้ั        ิ “กลรัก” ที่ “ลวงใจ” ของนองบัวระวงและพีรญ ่ัไปจนถึงปราสาทแหงปรากทีมองเห็นแมนำไหลผานอยู ่ ้ นัน ดูแลวชางไมแตกตางจากการซือตัวไปดู “ฮอลิเดย ้ ้ ๋ไกลๆ ออนไอซ” ทีผสรางบทได “ตัดแปะ” ปรุงบุฟเฟตเจาหญิง ่ ู  เมือทองเทียวเปนอลิซอินวันเดอรแลนดแลว บัว ่ ่ ในเทพนิยายหลาย ๆ เรืองทีลากพาผูหญิงชนชันกลางให ่ ่  ้ระวงก็มาเปนซินเดอเรลลาคอยทำงานบาน ปรนนิบตพด ั ิ ั หลีกหนี มากกวาจะหันกลับไปเผชิญกับปญหาในชีวตจริง ิวี กวาดบานถูบาน ซักผา ลางถวยลางชาม และสรางสรรค  และทีสำคัญ ยิงผูหญิงกลุมนีหนีจากปญหาไปมากเทาไร ่ ่   ้เมนูอาหารตำรับนานาชาติมาบำรุงบำเรอพระเอกหนุม  เธอก็จะยิงรูสกสนุกสนานกับการทองโลกแฟนตาซีกนไป ่  ึ ัเลขาทานทูต อยางไมสนไมสด ิ้ ุ เพราะฉะนัน ถาไมนบฉากการเดินทองเทียววน ้ ั ่ ดูชวตหญิงชนชันกลางแบบบัวระวงทีเลือก “หลบ ีิ ้ ่รอบกรุงปรากกันแลว บัวระวงก็มกจะปรากฏกายในชุด ั หนี” ปญหาไปเชนนีแลว ผมเองก็สงสัยเหมือนกันวา ้คอสตูมผากันเปอน และสาละวนอยูกบการใชชวตใน   ั ีิ แลวถาเปนกรณีของผูหญิงชายขอบบางละ เมือพวกเธอ  ่หองครัว รังสรรคเมนูนานานาชนิดอยูตลอดเวลา  ตองเผชิญกับปญหาในชีวต เธอจะเลือกสรางเทพนิยาย ิ และเมอ “พอแง” มาเจอกบ “แมงอน” ในดนแดน ่ื   ั  ิ ทองวันเดอรแลนดหรือไม หรือเธอจะเลือกครวญเพลงวาในฝนแบบนี้ ทีจะขาดเสียไมไดเลย ก็ตองมีฉากประเภท ่  “ก็ฉนเองก็เปนหมือนคนอืนทัวไป ไมใชดงเจาหญิงใน ั ่ ่ ัทีบวระวงในอารมณงอนงอพีรญ และหนีออกไปจากบาน ่ ั ่ั นิยาย”…???จนไปพานพบกับคนรายหรือบรรดาปศาจทีจะเขามาทำ ่มดมรายกบเธอ และกตองเปนเจาชายอยางพรญนนแหละ ิ ี ิ ั ็     ่ี ั ่ั ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 128 ตุลาคม 2554 67
 • 69. นก อยูวนา romsuan@hotmail.com  ลาภปาก ลาบปลา นีถาบานฉันน้ำทวม เมนูตอนนีทนก ่  ้ ่ี ึ 2 สัปดาห สวนฝายแรกขอประวิงเวลาเพราะวาขาวยังเขียวไมได ได คงจะเปนเมนูตนฉบับเปนอาหารดัดแปลง  อายุเกียว แมการเจรจาวันแรกจะมีการโตคารมกันอยางดุเดือด ่ จากมามา และปลากระปองแนๆ เดชะบุญ นานกวา 2 ชัวโมง สุดทายก็ตกลงกันไดทจะเปดประตูนำระบาย ่ ี่ ้ ทีบานทีฉนกับแมมาอาศัยเขาอยู เปนทีดอน ่  ่ ั ่ ลงนาในระดับทีชาวนายังไมไดรบผลกระทบเสียหาย ่ ั กวาใครในตลาด มิฉะนันแลวฉันคงไมวาย ้ หลังจากเจรจาวันแรกผานไป ชาวนาหลายคนทีใกลเกียวขาว ่ ่ ตองเดินลุยน้ำย่ำโคลน เจออีกสารพัดปญหา ตัดสินใจเกียวขาวเขียวไปกอนเพราะกลัวน้ำมา อยางกรณีของ ่ จากน้ำทวมบานอยางกับอีกหลายคนในตลาด สมยศ เขายอมเกียวขาว 8 ไรทยงเขียวในคืนวันนันและขายได ่ ี่ ั ้ ผักไห เพียงตันละ 6,500 บาท ถูกกวาทีควรจะไดในราคา 9,300 – ่ ปนขาวน้ำทวมทีนดจะหนักหนากวา ี้  ่ ี่ ู 10,000 บ. หากขาวเหลืองตามกำหนดเดิม ซึงตองรออีกราว 1 ่ ปทแลวและมีขาวดังออกมาปรากฏอยาง ี่  สัปดาห หรือในกรณีหญิงอีกรายทีนา 15 ไร กำหนดเกียว 8 ่ ่ แพรหลายทังสือทีวี หนังสือพิมพ ไลเรียง ้ ่ กันยายน แตเมือขอตกลงจะปลอยน้ำเขามาเปนอยางนัน เธอตัดสินใจ ่ ้ มาตังแตขาวชาวบานริมน้ำทะเลาะกับชาวนา ้  ควาสารเคมีทโฆษณาวาเปน “สารเรงเหลือง” มาใชรวมกับยาจับ ี่  เพือใหเปดประตูนำระบายหลังจากน้ำทวม ่ ้ ใบในวันรุงขึน ทีฟาครึมทะมึน เพือทีเธอจะสามารถไดเกียวขาวได  ้ ่  ้ ่ ่ ่ ขาวนีดงอยู 3 วันติดตอกันโดยเริมตังแต ้ ั ่ ้ ไวขึนภายใน 3 วัน เธอตองลงทุนเพิมอีกทังคายาราว 1,000 บาท ้ ่ ้ วันแรกของเดือนกันยายนทีผานมา ่  กับคาจางฉีดในอัตราไรละ 50 บาท ของเธอ ไมอยางนันแลวทุน ้ วันแรก ชาวนาลาดชะโด 100 คน และแรงทีลงไปกอนหนานีคงจะลมจมและละลายไปกับน้ำ ่ ้ พากันมาตานกำลังกลุมชาวบานริมน้ำใน  พอดีกวา ชีวตชาวนาธรรมดาๆ รันทด ดรามา มีใหเรารับรู ิ อ.ผักไหหลายตำบลรวมกันราว 300 คน มาเยอะแลว พอๆ กับเหตุนำทวมซ้ำซากรอบกรุงเทพฯ และถึงแม ้ ซึงกลุมหลังนีตองการใหชลประทานเปด ่  ่  ฉันจะอยากใหพวกเขาชาวนามีชวตทีดกวานี้ แตฉนก็รบรูเงือนไข ีิ ่ ี ั ั  ่ ประตูนำใหนำทีทวมบานเรือนริมคลองแมนำ ้ ้ ่  ้ ในการเปลียนแปลงไปสูการทำนาอินทรียดวามันไมใชเรืองงายๆ ่   ี ่ นอยไดผอนระดับลงหลังจากน้ำทวมมากวา  แคความคิดอยากจะเปลียนอยางเดียวมันยังทำอะไรไมได เพราะ ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255468 ปที่ 18 ฉบับที
 • 70. ใครๆ ก็รวาระบบทุนมีอทธิพลมากมายแคไหนในการลงแรงลงใจไปกับการ ู  ิปฏิวตรปแบบการทำนา ในขณะทีชองทางการคาขาวของชาวนากลุมทีไม ั ิู ่  ่เปนทีรจกและเดินไดอยางเชิดหนาชูตาในตลาดกรีนของพวกเขาก็มเพียง ่ ู ั ีจุดประเล็กๆ ไมไดเปนเสนกวางทางโลงอยางชาวนาเซเลบหรือชาวนาอินทรียดงเดิมทีทำกันมากอนหนานีจนเปนทีรจก  ั้ ่ ้ ่ ู ั เอาเถอะ จะเขียนลาบปลา ไมใชวาจะมาลาบเลือดสักหนอย  เพือนเลิฟชาวนาของฉัน เธอทำนาตนทุนต่ำเพราะขีเกียจแขงกับ ่ ้ตลาดกรีนและมีปญหาในการหาแรงงานในการจัดการหญาไดยากเสมอ ดู เธอจะปลอยวางเรืองนีไดมากกวาฉันทีเปนเพียงผูเฝาสังเกตชาวนาเสียอีก ่ ้ ่ เธอเปนคนแนะนำเมนูลาบปลานีให มี 2 แบบ ้ แบบที่ 1 เปนลาบปลาชอน ใชปลาชอนแรเอาแตเนือ เลาะกาง ้กระดูกออก แลวทอดใหกรอบ พักไว จากนันเตรียมเครืองปรุงลาบ เครือง ้ ่ ่ลาบมีพริกขีหนูควปน ขาวคัวปน มะนาว น้ำปลา ซอยหอมแดง ผักชีใบ ้ ั่ ่ยาว ใบมะกรูด และทีขาดไมไดคอตนตะไครซอย เธอยังบอกอีกวา ถา ่ ืเปลียนน้ำปลาเปนน้ำปลาราตมก็จะใหรสอรอยแบบนัวไดอยางตรงใจเธอ ่มากกวาโดยไมตองพึงพาผงชูรส  ่ ตอนจะกินเอาปลาชอนทอดแลวเรียงใหเหมาะใจในจานใบสวยแลวปรุงเครืองราด เทานีกพรอมกินอรอยไดแลว เลือกเอากันเองละกันนะคะ ่ ้ ็วาจะใชแบบที่ 1.1 ทีปรุงรสเค็มดวยน้ำปลา หรือจะเลือกแบบ 1.2 ทีใชนำ ่ ่ ้ตมปลารานัวๆ ตามสไตลใครสไตลมน ั แบบที่ 2 ลาบปลาดุก ฉันรีเควสทสตรทีกนบอยๆ ในรานสมตำ ู ่ ิเธอวา เครืองปรุงลาบก็มี พริกขีหนูควปน น้ำปลารา ซอยผักชีใบยาว และ ่ ้ ั่ตนหอม สวนหอมแดงทีเมนูเมือกีใชสด แตแบบที่ 2 นีตองเอาไปเผา เผา ่ ่ ้ ้ ไฟออนพรอมๆ กันกับขาและพริกขีหนูแหง วิธปรุง ใสหอมเผา 3 – 4 หัว ้ ีลงครก หันขาเผาเปนแวนสัก 3 – 4 แวนลงไปตำคูกนพอแหลก แลวแกะ ่  ัเอาแตเนือปลาดุกยางตัวเขืองใสลงไป ตำคลุกเคลาใหเขากัน ปรุงรสดวย ้ ่พริกขีหนูควปน มะนาว น้ำปลารา ใสผกชีใบยาวและตนหอมซอย ้ ั่ ั บอกเคล็ดอรอยอีกนิดกอนทีฉนจะไปกินลาบสูตรของเพือนชาวนา ่ ั ่เธอวาปลารากระดีทซอมา เทใสหมอเล็กๆ แลวเจือน้ำตังไฟตม กอนตมตำ ่ ี่ ื้ ้ใบหมอนใสลงไปสัก 2 – 3 ใบ ตมไวสก 5 นาที คราวนีกมนำสต็อกแบบ ั ้ ็ ี ้ลาวๆ ไวปรุงรสอรอยสมใจแลวละคะคุณขา ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 28 ตุลาคม 2554 69
 • 71. ÍÂÒ¡ãˌ͋ҹ ฟาใส ฉลาดสวย By ฉลาดซื้อ, มูลนิธิเพื่อผูบริโภค, 2554. 126 หนา ราคา 175 บาท ความสวยรอไมได แตความสวยมาคูกบความฉลาดได มาปรับพฤติกรรม ั ความสวย แบบคิดเปน ใชเปน สวยอยางไรใหปลอดภัย รูจกกับผลิตภัณฑที่ ั ใช เขาใจธรรมชาติของผิว เลือกสวยใหสมกับวัย ความสวยอาจสรางไดไมยาก แตหากอยากจะรักษาความสวยไวนานๆ ตองเสริมความรูเรืองความสวย  ่ อยากสวยอยางฉลาด ตองอาน ฉลาดสวย By ฉลาดซือ ้ ยิ่งกวาคูมือซื้อบาน, มูลนิธิเพื่อผูบริโภค, 2554. 70 หนา ราคา 49 บาท ยิ่งกวาคูมือซื้อรถ, มูลนิธิเพื่อผูบริโภค, 2554. 96 หนา ราคา 49 บาท ยิ่งกวาคูมือซื้อของ, มูลนิธิเพื่อผูบริโภค, 2554. 112 หนา ราคา 59 บาท ซือของตองมีขอมูล ใครทีกำลังจะซือบาน ซือรถ หรือขาวของจิปาถะ ตองอานคูมอทัง 3 เลมนี้ ้  ่ ้ ้  ื ้ ทีรวบรวมบทความ ขอคิด และเทคนิคดีๆ ทีผบริโภคยุคใหมควรรู อยางใน ยิงกวาคูมอซือบาน ก็รวม ่ ่ ู ่  ื ้ ตัวอยางปญหาหลากหลายจากการซือบานหรือคอนโด เชน ทำไมจายเงินโอนบานแลวยังตองจายคาจอง ้ ของในบานถูกขโมยแตบริษทยามไมรบผิดชอบควรเรียกรองกับใคร รวมทังขอเตือนภัยตางๆ อยาง รถ ั ั ้ ดาวนถกอาจถูกหลอก จองรถไมไดรถตองทำยังไง อานไดในยิงกวาคูมอซือรถ สวนยิงกวาคูมอซือของ ู ่  ื ้ ่  ื ้ ก็เปนเทคนิคจัดการปญหาจากการซือของตางๆ เชน ซือของมาแลวไมไดคณภาพตองทำยังไง ขอคืนเงิน ้ ้ ุ ไดไหม หรือทำสัญญาแลวไปเปนไปตามสัญญาตองฟองรองทีไหน่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 128 ตุลาคม 255470 ปที่ 18 ฉบับที
 • 72. หนังสือในเครือฉลาดซื้อ 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 100 สิ่งที่ไมตอง อยูยอนยุค นอกลูไมนอกทาง เรื่องเลาจากคน  พจนานุกิน พจนานุกน(เลม2) รวมผลทดสอบ ิ รวมผลทดสอบ ยิงกวาคูมอซือของ ่  ื ้ ยิ่งกวาคูมือซื้อ ยิงกวาคูมอซือบาน ่  ื ้ ทำ(ก็ได)กอนตาย ราคา 185 บ. ราคา 130 บ. เคยฟอง ราคา 160 บ. ราคา 140 บ. ผลิตภัณฑ-บริการ ผลิตภัณฑ-บริการ ราคา 59 บ. รถยนต ราคา 49 บ. ราคา 100 บ. สมาชิก 145 บ. สมาชิก 104 บ. ราคา 100 บ. สมาชิก 125 บ. สมาชิก 115 บ. 2011 (เลม1) 2011 (เลม2) สมาชิก 50 บ. ราคา 49 บ. สมาชิก 40 บ. สมาชิก 80 บ. สมาชิก 80 บ. ราคา 95 บ. ราคา 95 บ. สมาชิก 40 บ. . ฉลาดซื้อ ฉบับที่ผานมา ฉ.103 ฉ.104 ฉ.105 ฉ.106 ฉ.107 ฉ.108 ฉ.109 ฉ.110 ฉ.111 ฉ.114 ฉ.115 ฉ.116 ฉ.117 ฉ.118 ฉ.119 ฉ.120 ฉ.121 ฉ.122 ใบสั่งซื้อหนังสือในเครือฉลาดซื้อ (ลดราคาพิเศษสำหรับสมาชิกฉลาดซื้อเทานั้น)ขาพเจา.............................................................................หมายเลขสมาชิก.............................................................ที่อยู..................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.........................รายการสั่งซื้อหนังสือ1. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท 2. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท3. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท 4. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท5. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น.......................................................บาทฉลาดซื้อฉบับที่ผานมาo ฉบับที่ 103-122 เลมละ 50 บาท ขอสั่งซื้อ ฉบับที่ .................... รวมจำนวน ................ เลม รวมเปนเงินทั้งสิ้น.........................บาท(....................................................................................)พรอมกันนี้ไดสงo ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย สั่งจายในนาม o เช็คสั่งจายในนาม “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” ปทฝ.งามวงศวาน 11001 (กรณีเช็คตางจังหวัด ขอเพิ่มคาเคลียรเช็ค 10 บาท)o โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” (กรุณาสงสำเนาการโอนแนบมา พรอมใบสั่งซื้อ)• ธนาคารไทยพาณิชย สาขางามวงศวาน • ธนาคารกรุงไทย สาขางามวงศวาน • ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศวาน 319 - 2 - 62123 - 1 141 - 1 - 28408 - 9 026 - 2 - 40760 - 4• ธนาคารกสิกรไทย สาขางามวงศวาน • ธนาคารกรุงเทพ สาขายอย เดอะมอลลงามวงศวาน 058 - 2 - 86735 - 6 088 - 0 - 38742 – 8• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายอย เดอะมอลลงามวงศวาน 463 - 1 - 10884 – 6 สะดวก สบาย และงา เมื่อสั่งซื้อหนังสือผาน ยขึ้นนิตยสารฉลาดซื้อ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี เว็บ www.ฉลาดซื้อ.com ไซตกรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7โทรสาร : 0-2248-3733 E-mail: chaladsue@gmail.com และชำระเงินผานบัตร เครดิต
 • 73. New arrival àÅ‹ÁÅÐ 95.- ÃÇÁ¼Å·´Êͺ 2011 (àÅ‹Á 1 ¡Ô¹ä´Œ) àÅ‹ÁÅÐ ÃÇÁ¼Å·´Êͺ 2011 (àÅ‹Á 2 㪌໚¹) 49.- ÃǺÃÇÁ¼Å·´ÊͺàÃ×่ͧ¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒáÅкÃÔ¡Òà ¶ŒÒÍÂÒ¡ä´Œ¢Í§·Õ่¤ØŒÁ¤‹Ò¡Ñºà§Ô¹·Õ่àÊÕÂä» ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ÂؤãËÁ‹µŒÍ§ãʋ㨠àÃ×่ͧ¢ŒÍÁÙÅ ÂÔ่§¡Ç‹Ò¤Ù‹Á×Í«×้ͺŒÒ¹ ÂÔ่§¡Ç‹Ò¤Ù‹Á×Í«×้Íö¹µ ÂÔ่§¡Ç‹Ò¤Ù‹Á×Í«×้ͧ͢ «×้ͧ͢µŒÍ§ÁÕ¢ŒÍÁÙÅ ã¤Ã·Õ่¡ÓÅѧ¨Ð«×้ͺŒÒ¹ «×้Íö¹µ ËÃ×Í¢ŒÒǢͧ¨Ô»Ò¶Ð µŒÍ§Í‹Ò¹¤Ù‹Á×Í·Ñ้§ 3 àÅ‹Á¹Õ้ ÃѺÃÍ§Ç‹Ò ·Ø¡ºÒ··Ø¡ÊµÒ§¤·Õ่àÊÕÂä» ¨ÐäÁ‹·ÓãËŒ¤Ø³àÊÕÂ㨷Õ่ËÅѧàÅ‹ÁÅРṋ¹Í¹ 59.- รีบเปนเจาของกัน ©ÅÒ´ÊÇ By ©ÅÒ´«×้Í ¤ÇÒÁÊÇÂÃÍäÁ‹ä´Œ ᵋ¤ÇÒÁÊÇ ÁÒ¤Ù‹¡Ñº¤ÇÒÁ©ÅÒ´ä´Œ ÁÒ»ÃѺ นะคราบบบ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁÊÇ Ẻ ¤Ô´à»š¹ 㪌໚¹ ¨¹¤Ø³ àÅ‹ÁÅÐ ÊÇÂÍ‹ҧ©ÅÒ´ 175.-

×