• Save
S mbuyer 127
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

S mbuyer 127

on

 • 1,103 views

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 127

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 127

Statistics

Views

Total Views
1,103
Views on SlideShare
1,103
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

S mbuyer 127 S mbuyer 127 Document Transcript

 • ปที่ 18 ฉบับที่ 127 กันยายน พ.ศ.2554 www.ฉลาดซื้อ.com จะอเงท U ั้งที ทV ดวยนะ กันตองป 90 บาท รอรัฐบาลสานฝน
 • สารบัญ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 19 24 28เรื่องเด่น กฎหมาย9 องค์การอิสระเพือการคุมครองผูบริโภค ่ ้ ้ 51 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ ก้าวสำคัญของงานผูบริโภคไทย ้ “นิตบคคลอาคารชุด ห้ามเราเข้าห้องของเราได้หรือไม่” ิ ุความเคลื่อนไหว 61 UPDATE มาตรา 61 3 กระแสในประเทศ อาหารและสุขภาพ6 กระแสตางแดน ่ 52 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่ 38 “พริตตีสามัญประจำบ้าน” ้ทดสอบ19 เลือกไดร์เป่าผมกับฉลาดซือ ้ 56 สวยอยางฉลาด ่24 ยีนส์ไฮเอนด์เจ้าไหน ใส่ใจสังคมกว่ากัน “มาสคาราและขนตางอนยาว” ่28 โซเดียมในปลากระป๋อง 62 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต “วัคซีนสมอง(เข็มที่ 1) โฆษณามหาหลอก”สัมภาษณ์ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่38 ทุกคนมีสทธิ ิ “กินแก้วกฤตหอย” ิ น.พ. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ “องค์การอิสระ เพือการคุมครองผูบริโภค ต้องเกิดเดียวนี” ่ ้ ้ ๋ ้ หน้าต่างผู้บริโภค 58 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้เสียงผู้บริโภค “มาตรฐานขวดนมเด็ก: ถึงเวลาทีผปกครอง ่ ู้41 • แสนศิรแพ้คดี บ้านไม่ได้มาตรฐาน ิ ตองใสใจ” ้ ่ • การบินไทยช่วยผูโดยสารหลีกภัยนิวเคลียร์? … 65 สารพันปัญหาโทรคมนาคม ้ • ลูกค้าธนาคารออมสินโวย มาตรการพักชำระหนี้ “ร้อยล้านแล้วจ้า” ช่วยภัยน้ำท่วม 66 มีอะไรใน โคด-สะ-นา • อยากเห็นจิตสำนึกดารากับการโฆษณาหลอกลวง “เวทีนไม่มแพ้คดออก” ี้ ี ั Game 72 ปัญหาสร้างปัญญา นิตยสารฉบับนีพมพ์ดวยกระดาษถนอมสายตา ้ ิ ้
 • บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org รถยนต์คันแรก นาเสียดายทีพรรคเพือไทยตองดูแลพรรครวมรัฐบาล ่ ่ ของแจกของแถมตางๆ เปนตน แตเ มอตองมาทำสญญาซอขาย  ็  ่ื  ั ้ืและกระโจนเขาสูวงจรการสนับสนุนนโยบายเรืองอุดหนุนคน  ่ ไมเคยดูตองใหคนขายชีใหเซ็นตรงนี้ บริการหลังการขายไม  ้ซือรถยนตคนแรกคนละ 100,000 บาท ทังๆ ทีตองบอกวา ้ ั ้ ่  เคยสนใจ การผอนคางวดวาหากผิดพลาดจะถูกปรับอยางไรเป็นนโยบายทีไมควรสนับสนุนอยางยิง หากเปรียบเทียบกับ ่ ่ หรือคนค้ำประกันรถยนตตองมีความรับผิดอยางไรหากคน นโยบายอืนทีควรจะตองมีการดำเนินการ เชน ปริญญาตรีใบ ่ ่ ซือรถไมรบผิดชอบ ทังๆ ทีควรจะเป็นขอมูลพืนฐานสำหรับ ้ ั ้ ่ ้แรกเรียนฟรี เพราะทุกพรรคตางมีนโยบาย ใหกยมเพือการ ู ื ่ คนซือรถยนต ้ศึกษา แตนกศึกษาเหลานีตองเสียดอกเบียและกำลังถูกฟ้อง ั ้  ้ หลายคนอาจจะตืนเตนและพออกพอใจกับนโยบายนี้ ่ดำเนินคดี หรืออยางนอยกองทุนกูยมเพือการศึกษาควรจะ ื ่ แตกตองยอมรับวาความสุขสบายเป็นของคูกบมนุษย คน ็   ัปลอดดอกเบียเหมือนทีเราลดภาษีใหกบ คนซือรถยนตคน ้ ่ ั ้ ั จำนวนมากก็พอใจกับรถติดภายในรถของตนเองแทนทีจะคิด ่แรกและบาน เจตจำนงทางการเมืองจึง ตองควรถูกจัดลำดับ วาตนเองจะเป็นคนแรกทีจะเลิกใชรถ เพราะเชือวา หากเรา ่ ่วาอะไรสำคัญกวาอะไร ดังทีแอนเดอร วิดคแมน (Anders ่ ไมขบรถคนอืนก็ขบ ดังทีหลวงพีไพศาลบอกไววาเป็นเพราะ ั ่ ั ่ ่ Wijkman) อดีตสมาชิกของรัฐสภายุโรป และปัจจุบนเป็นรอง ั เราทกคนคดแบบนเ้ี ลยทำใหรถตดอยทกวนในกรงเทพมหานคร ุ ิ  ิ ู ุ ั ุประธานของมูลนิธิ Tällberg ของประเทศ สวีเดน ตลอดจน แตหากเราคิดวาเราจะเลิกขับรถ เราก็เริมตนเป็นหนึงซึงมี ่ ่ ่ประชาชนจะเขาไปมีสวนรวมไดอยางไร  คามากกวาศูนยเป็นอนันต แตกไมงายทีจะเป็นคนเริมตน ็  ่ ่ ทีสำคัญสำหรับบริษทรถยนตทไดประโยชนจาก ่ ั ี่ หรือหากเราทุกคนยอมลดความสบายขับรถกันวันคูวนคี่ ันโยบายนี้ หรือมีโอกาสจากนโยบายของรัฐบาล จะมีระบบ ก็จะสบายกันคนละวัน แตกจะมีคนสวนหนึงบอกวาหลาย ็ ่ใหมการจายภาษีใหรฐเพิมขึนไดอยางไร หรืออยางนอยบริษท ี ั ่ ้ ั บานก็จะซือรถทะเบียนตางกันเพิมขึน ้ ่ ้เหลานีตองสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจายคาจาง ้  เป็นเพราะเราไมเชือในความเปลียนแปลงทีเราจะเป็น ่ ่ ่รายวันไมนอยกวา 300 บาทกับลูกจางในบริษทของตนเอง  ั คนทำหรือดำเนินการ ฉลาดซือขอชวนใหชวยกันเป็นหนึง ้  ่รวมทังไมยอมแมวขายรถ รถทีจำหนายมีคณภาพ มีความ ้  ่ ุ เพราะจะเกิดสิบ เกิดรอยเกิดแสน ดังทีฉลาดซือก็มความ ่ ้ ีรับผิดชอบตอลูกคาเป็นพิเศษ เพราะไดประโยชนจากนโยบาย มุงมันทีจะมีสมาชิกนับแสนคนมาหลายสิบปีแตกยงไมสำเร็จ  ่ ่ ็ัในครังนี้ หรือแมแตการใหขอมูลลูกคาทีครบถวนในการ ้  ่ ในปัจจุบน แตคนทำฉลาดซือก็ยงมีจนตนาการและตองขอ ั ้ ั ิผอนชำระ การค้ำประกัน หรือการใหบริการทีเกียวของ ่ ่ ใหสมาชิกชวยกันหาสมาชิกไมใชเพือฉลาดซือ แตเชือวาเพือ ่ ้ ่ ่ และทสำคญสำหรบคนซอรถ หวงวาคนซอจะไมเพยง ่ี ั ั ้ื ั  ้ื  ี พลังของผูบริโภคทุกคน ไปดูหมอ ดูวนออกรถ ดูสใหถกโฉลก เจิมรถจากพระชือดัง ั ี ู ่ รวมทังฉบับนีฉลาดซือขออนุญาตขึนราคาสำหรับ ้ ้ ้ ้ตามวัดตางๆ หรือนอนลงไปดูตรวจสอบใตทองรถของตนเอง  ผูอานอีก 10 บาทเพือความอยูรอดของฉลาดซือทีขณะนี้  ่  ้ ่เหมือนกับวิศวกร ลูบคลำรถดูวาสีเรียบหรือไม หรือแมแตดู  ตนทุนตกประมาณ 102 บาทของแตละฉบับเจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : สารี อ๋องสมหวัง ั ั ่หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา สุวรรณา จิตประภัสสร ่ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาด ิและสมาชิก : เสาวลักษณ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท พิมพดี จำกัด ัโทรศัพท : 0-2401-9401 แยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 • ¨´ËÁÒ¶֧ º¡. อยากไปทัวรดวยจัง สวัสดีครับ เห็นเมือเลมทีแลว ฉลาดซือจัดทัวร ่ ่ ้ นาสนใจมากๆ ครับ แตจองไมทน เปนอยางไรบางครับ ั ถาคราวหนาจัดอีกแจงลวงหนานาน ๆ หนอยนะครับ ยิม ปาตอง ้ ตืนเตนมากเลยคะ ทีสมาชิกฉลาดซือ ตอบรับ ่ ่ ้ ทัวรลนหลาม ทีมนองๆ ทีจดโปรแกรมทัวรคกกันนาดู  ่ั ึ เพราะเปนครังแรกเชนกัน แตวาชวงนีสถานการณนำ ้  ้ ้ ไมคอยเปนใจ ขอทีมงานไปประเมินกันเรืองสถานทีกอน  ่ ่  นะคะ แลวจะรีบแจงแตเนินๆ ่ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหวางวันที่ 5-16 ตุลาคม 2554 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสรกติ์ พบกับบูธนิตยสารฉลาดซือ ิิ ิ ้ ทีบธ L 17 แพลนนารีฮอล ่ ู ่ พบหนังสือออกใหม - ฉลาดสวย by ฉลาดซือ ้ - รวมผลทดสอบ 2011 เลม 1 และเลม 2 - ยิงกวาคูมอซือบาน ยิงกวาคูมอซือรถยนตและยิงกวาคูมอซือของ ่  ื ้ ่  ื ้ ่  ื ้ - เสือยืดลายใหม (นารักมาก) ้ - หนังสือในเครือนิตยสารฉลาดซือ ลดสูงสุด 15 - 50 % ้ เชิญทุกทาน ๆ มาพบกันทีบธนิตยสารฉลาดซือ นะคะ ่ ู ้ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 25542 ปที่ 18 ฉบับที
 • ¡ÃÐáÊã¹»ÃÐà·È กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณเดือนสิงหาคม 25547 สิงหาคม 2554 สคบ.มีแนวคิดในการจัดทำไมถกจริงมีสทธิโดนฟอง ู ิ รางแนวทางการโฆษณาของการลด ไมใชเรืองแปลกทีใครจะชอบ ่ ่ แลก แจก แถม หรือการจัดโปรโมชัน ่ของฟรีของถูก แตตองศึกษาขอมูล  ของหางสรรรพสินคาใหม เพือสราง ่ใหดกอนตัดสินใจซือ เพราะหางสรรพ ี ้ ความเปนธรรมใหกับผูบริโภค ซึ่งสินคาสมัยนี้ชอบใชวิธีโฆษณาจูงใจ กลยุ ท ธการโฆษณาจั ด รายการใหคนออกมาซือสินคา โดยบอกวามี ้ โปรโมชัน ลด แลก แจก แถม ที่ ่การจัดโปรโมชัน ลด แลก แจก แถม ่ หางสรรพสินคาใชนน จริงๆ ก็เปน ั้ คณะกรรมการว า ด ว ยการทีมกเห็นบอยๆ ตามแผนโบรชัวรที่ ่ ั เพียงการตลาดอยางหนึงเพือดึงลูกคา ่ ่ โฆษณา จะรางแนวทางการโฆษณาเดินแจกกันตามบาน หรือไมก็ลง ใหมาใชบริการ และซือสินคาอืนแทน ้ ่ สำหรับสินคาที่จัดโปรโมชั่นในหางโฆษณากันในหนาหนังสือพิมพ แต ถือวาเปนการเอาเปรียบ และเขาขาย สรรพสินคา เพือขอความรวมมือไป ่พอถึงเวลาไปซื้อสินคาที่หางจริงๆ หลอกลวงผูบริโภค  ยังสินคาและหางสรรพสินคาที่จัดกลับไมมีสินคาที่บอกวาแถมวาถูก สคบ. ก็ไดหาวิธีการแกไข รายการตางๆ โดยคาดวาจะสามารถอยางทีโฆษณาไววางขายอยู ซึงถา ่ ่ หลังจากเริมมีการรองเรียนถึงปญหา ่ ประกาศเปนกฎกระทรวงไดภายในเปนแบบนี้ก็ถือวาเขาขายโฆษณา ที่กลาวมาเพิ่มมากขึ้น โดย สคบ. สิ้นปนี้ เพื่อปองกันการเอาเปรียบหลอกลวงผูบริโภค งานนี้จึงเปน จะบังคับกับทางหางสรรพสินคาวา ซึ่งหากฝาฝนมีโทษปรับ 30,000หนาทีของสำนักงานคณะกรรมการ ่ ตองระบุจำนวนของสินคาทีมจำหนาย ่ ี บาท รวมทั้งสื่อที่โฆษณาก็จะตองคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค (สคบ.) ต อ ง แตละสาขาลงในโฆษณา เพื่อให ถูกเทียบปรับกึงหนึงคือ 15,000 บาท ่ ่ออกโรงชวยเหลือผูบริโภค  ผูบริโภคมีขอมูลกอนตัดสินใจไปซือ   ้ ดวย28 สิงหาคม 2554 ดี เพราะกรมวิทยาศาสตรการแพทย บริเวณปากขวดและฝาขวด ที่เปนขวดพลาสติกใชซำ ตองระวังเรือง ออกมาเตือนคนทีอยากประหยัดและ ้ ่ ่ แหลงสะสมของเชือโรคจากการสัมผัส ้ความสะอาด ชวยลดโลกรอนดวยการนำขวดน้ำ กับมือและปากเวลาที่เราดื่มน้ำจาก บานใครทีใชขวดน้ำพลาสติก พลาสติกกลับมาใชซำ อยาลืมดูเรือง ่ ้ ่ ขวด นอกจากนีขวดทีนำกลับมาใช ้ ่ทีใชแลวนำกลับมาใชซำสำหรับใสนำ ความสะอาด กอนนำมาใชกตองลาง ่ ้ ้ ็  ซ้ำเมือใชไปนานๆ สีของขวดอาจมี ่ดืมอีกรอบ คงตองตังใจอานขาวนีให ทำความสะอาดให ดี โดยเฉพาะ ่ ้ ้ การเปลียนแปลง ตองคอยสังเกตดู ่ วาหากมีคราบสีเหลือง มีสขน ขวด ี ุ ไมใสเหมือนเดิม ก็ไมควรนำมาใช ตอ ขวดทีบบ มีรอยราว รอยแตก ่ ุ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 3
 • ก็ไมเหมาะสำหรับนำมาใสนำดืม ้ ่ คลินกสำหรับคนเปน “หนี” ิ ้ สำหรับพลาสติกที่ใชสำหรับ ผลิตขวดน้ำดืมจะมีอยู 2 ประเภท ่ มูลนิธเพือผูบริโภคและชมรม ิ ่  ใชบตรเครดิตเพือแกปญหาความเปน ั ่  คือ ขวดสีขาวขุน ทำจากพลาสติก  หนีบตรเครดิตและสินเชือสวนบุคคล ้ ั ่ อยู รัฐบาลก็จำเปนตองมีมาตรการ ชนิดพอลิเอทิลีน (Polyethylene) เปดคลินกใหคำปรึกษาปญหาหนีบตร ิ ้ ั ปองกันปญหาทีอาจจะเกิดขึน ทังการ ่ ้ ้ หรือ PE และขวดใสไมมีสีทำจาก เครดิต รองรับนโยบายจากภาครัฐที่ กำหนดฐานรายไดและยอดวงเงินรวม พลาสติกชนิดพอลิเอทิลน เทเรฟทา ี ใชวธการแกปญหาเศรษฐกิจและปาก ิี  ของผูถอบัตรเครดิตใหสอดคลองกับ  ื เลต (Poly Ethylene Terephthalate) ทองของประชาชนโดยการออกบัตร ความสามารถในการชำระหนีไดอยาง ้ หรือ ขวด PET ซึงนิยมใชกนอยูใน ่ ั  เครดิตใหกับประชาชนหลายกลุม เหมาะสม การแกไขอัตราดอกเบีย ้ ปจจุบัน ขวดที่แบบขวดใสควรเก็บ ทั้งบัตรเครดิตเพื่อเกษตรกร บัตร และคาธรรมเนียมตองไมเกินรอยละ ในทีแสงสวางสองไมถง เพราะน้ำใน ่ ึ เครดิตพลังงาน รวมถึงนโยบายการ 15 จึงจะถือวาเปนอัตราดอกเบี้ยที่ ขวดอาจเสื่อมคุณภาพหรืออาจเกิด เพิ่มฐานเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี เปนธรรม การมอบหมายใหมหนวย ี ตะไครขนภายในขวดได ึ้ เปน 15,000 บาท ซึงเอือตอการทำ ่ ้ งานดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจนในการ บัตรเครดิตเพิมมากขึน่ ้ รับเรืองรองเรียน ใหคำปรึกษา และ ่ 31 สิงหาคม 2554 นายอิ ฐ บู ร ณ อ น วงษา ใหขอมูลความรูเกียวกับการใชบตร   ่ ั อย.ลงดาบ “ซันคลารา” แคอาหาร หั ว หน า ศู น ย พิ ทั ก ษ สิ ท ธิ ผู บ ริ โ ภค เครดิต และตองมีกฎหมายทวงหนี้ เสริม...ไมใชยารักษาโรค มูลนิธเพือผูบริโภค กลาวถึง ิ ่  อาหารเสริมตัวรายยังสราง เรื่องนี้วา หากรัฐบาลเลือก เรืองวุนวายไดเรือยๆ ลาสุด คณะ ใชวิธีสนับสนุนใหประชาชน ่  ่ กรรมการอาหารและยา หรือ อย. เอาผิดผลิตภัณฑอาหารเสริม “ซัน ดั ง กล า วเป น การอวดอ า ง คลารา” ทีกำลังโฆษณาขายกันอยาง สรรพคุณเกินจริง สรางความ ่ แพรหลาย ทั้งใน เคเบิลทีวี วิทยุ สับสนใหผบริโภค ทาง อย. ู ชุ ม ชน และเว็ บ ไซต ซึ่ ง อวดอ า ง จึ ง ได ด ำเนิ น คดี กั บ บริ ษั ท สรรพคุณครอบจักรวาล ทั้ง ดูแล สตาร ซันไชน จำกัด ผูจดจำหนาย ั อยาไดหลงเชือสรรพคุณวาสามารถ ่ ผิวพรรณ ลดน้ำหนัก กระชับภายใน ผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง รั บ ว า เป น ผู จั ด ทำ ปองกันหรือรักษาโรค เพราะนอกจาก ต อ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระ ป อ งกั น โรค ขอความโฆษณาอวดอางสรรพคุณ กินแลวจะไมหายปวย อาจจะซวย เบาหวาน พารกินสัน อัลไซเมอร พรอมทังมีหนังสือ ไปยังบริษทฯ เพือ ้ ั ่ ไดโรคอื่นเพิ่มมาแทน แถมบรรดา ฯลฯ โดย อย. ตรวจสอบแลวพบวา ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑเสริม ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารที่ โ ฆษณา เปนการโฆษณาอยางผิดกฎหมาย อาหารดังกลาวในทุกสือ ่ อวดอางสรรพคุณเกินจริงที่ขายกัน เพราะผลิตภัณฑดังกลาวเปนเพียง ผูบริโภคตองสรางภูมิคุมกัน อยูทกวันนี้ ลวนแลวแตมราคาแพง  ุ ี แคผลิตภัณฑเสริมอาหารไมใชยา ใหกบตัวเอง กอนซือผลิตภัณฑเสริม ั ้ ใครทีหลงซือมารับประทานผลลัพธ ่ ้ รักษาโรค การโฆษณาในลักษณะ อาหารใดๆ ตองศึกษาขอมูลใหดี ทีไดอาจไมคมคากับเงินทีเสียไป ่ ุ ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 25544 ปที่ 18 ฉบับที
 • เนืองจากมองไมเห็นทางออกในการ ่ เงินบริการไมสุภาพ รวมทั้งเรื่อง หาเงินมาชำระหนี้ บางคนก็คิดสั้น สภาพรถทีไมปลอดภัย ผานมาทีสาย ่ ่ จนถึ ง ขั้ น พยายามฆ า ตั ว ตายหรื อ ดวนคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ   ทำรายตัวเองหรือครอบครัวอยางที่ 1584 และทีมลนิธเพือผูบริโภค โดย ่ ู ิ ่  ไดยินขาวทางหนาหนังสือพิมพอยู ทุกครังทีแจงขอมูลมายังมูลนิธฯ จะ ้ ่ ิ เปนประจำ ไดรับแตมสะสมเพื่อลุนของรางวัลที่เปนธรรม ซึ่งปจจุบันนี้ปญหาหนี้ ใครที่มีปญหาเรื่องหนี้บัตร เล็กๆ นอยๆ จากทางมูลนิธฯ ซึงการ ิ ่บั ต รเครดิ ต ถื อ เป น ป ญ หาที่ มี ก าร เครดิตหรืออยากรูขอมูลตางๆ เกียว  ่ บอกตอปญหาเหลานีถอเปนหนึงวิธี ้ ื ่รองเรียนและขอคำปรึกษาเขามาที่ กับบัตรเครดิต สามารถขอคำปรึกษา ในการชวยแกไขปญหาบริการรถมูลนิธิเพื่อผูบริโภคมากเปนอันดับ ไดที่สำนักงานมูลนิธิเพื่อผูบริโภค โดยสารสาธารณะซึ่งถือเปนปญหาหนึง ่ อนุสาวรียชยสมรภูมิ ซอยราชวิถี 7 ั ใหญระดับประเทศ ทีเราทุกคนตอง ่ ดาน นายชูชาติ บุญยงยศ ในวันทำการจันทรถงศุกรตงแตเวลา ึ ั้ ชวยกันเปลี่ยนแปลง เพื่อคุณภาพประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตและ 09.00 – 18.00 น. เบอรโทรศัพท ชีวตทีดขน ิ ่ ี ึ้สินเชือสวนบุคคล เลาใหฟงถึงสภาวะ ่  02-2483734-37 หรื อ ผ า นทางของลูกหนี้ในยุคปจจุบันวา ลูกหนี้ เว็บไซตมูลนิธิเพื่อผูบริโภคในสวนบัตรเครดิตจำนวนมากตองเจอกับ ชมรมหนีบตรเครดิตและสินเชือสวน ้ ั ่วิธีการทวงหนี้ที่ไมเปนธรรม ถูก บุคคล ที่ www.consumerthai.org/กดดันจนเกิดภาวะเครียด หวาดกลัว debt/หนวยพิทกษรถโดยสารปลอดภัย ั ตอไปนี้ใครที่พบเจอปญหา ปลอดภั ย ทางถนน ครั้ ง ที่ 10จากการใชบริการรถโดยสารสาธารณะ ทศวรรษแหงการลงมือทำ : Timeไมวาจะเปน รถเมล รถทัวร รถตู  for Action” เมื่อวันที่ 25 - 26รถไฟ แท็กซี่ ฯลฯ อยาเก็บไวในใจ สิงหาคมทีผานมา ่ เมื่อมีปญหาเราตองแกไข คิดใหม โดย “หนวยพิทกษรถโดยสาร ั ใ ค ร ที่ ส น ใ จ ส มั ค ร เ ป นทำใหม ดวยการมาสมัครเปน “หนวย ปลอดภัย” จะมีหนาทีในการชวยกัน ่ “หนวยพิทกษรถโดยสารปลอดภัย” ัพิ ทั ก ษ ร ถ โ ด ย ส า ร ป ล อ ด ภั ย ” แจงขอมูลตางๆ ทีเกียวกับความใน ่ ่ สามารถโหลดใบสมัครและสอบถามโครงการดีเพื่อสังคมโดยมูลนิธิเพื่อ ปลอดภั ย จากบริ ก ารรถโดยสาร ขอมูลเพิมเติมไดท่ี www.consumer ่ผูบริโภค ทีเปดตัวอยางเปนทางการ  ่ สาธารณะ ไมวาจะเปน รถขับซิ่ง thai.org หรือที่ 02-248-3737ในงานสัมมนาระดับชาติ “เรืองความ ่ ขับประมาท คนขับหรือพนักงานเก็บ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 5
 • ¡ÃÐáʵ‹Ò§á´¹ ไดเวลา … ภาษีลดความอวน ฮังการี ซึงเปนหนึงในประเทศ ่ ่ ที่มีหนี้มากที่สุดในยุโรปตะวันออก ประกาศนโยบายหารายไดเขารัฐดวย การเรี ย กเก็ บ ภาษี จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ อาหารทีมนำตาล ไขมัน หรือเกลือ ่ ี ้ สูงเกินไป วากันวานีคอนโยบายเก็บ ่ ื ภาษีจากอาหารขยะแบบเขมทีสดเทา ่ ุ ทีเคยมีมา ่ ทงนกแอบหวงเลกๆ วา “ภาษี ้ั ้ี ็ ั ็  ลดความอวน” ทีเริมบังคับใชเมือวัน ่ ่ ่ ที่ 1 กันยายนทีผานมา จะเปนการ ่  ชวยปรับนิสยการกินของคนฮังกาเรียน ั ทีหนมาเปนโรคอวนกันมากขึน และ ่ ั ้ นำไปสูคาใชจายในการรักษาพยาบาล    ทรฐบาลจะตองรบผดชอบเปนจำนวน ่ี ั  ั ิ  ไมนอย  พูดงายๆ ใครเลือกที่จะกิน ผลิตภัณฑอาหารเจาปญหาเหลานี้ จะตองเสียเงินเพิ่มจากเดิมประมาณ 1.50 บาทตอชิ้น/ซอง สวนนักดื่ม เพราะขนาดประเทศเดนมารคที่เก็บ ประกาศหามอุตสาหกรรมผลิตขนม (น้ำอัดลม) ก็จะตองจายในราคาที่ “ภาษี ลู ก กวาด” มาตั้ ง แต ป พ.ศ. ทีดตอสุขภาพออกมาขายนีนา ่ ี  ่ เพิ่ ม จากเดิ ม ร อ ยละ 10 เป น ต น 2465 ก็ยังมีอัตราการเปนโรคอวน สถิตบอกวาคนฮังกาเรียน ใช ิ ทางการเขาบอกมาวามาตรการนี้จะ เพิมขึนอยูดี แถมยังบอกวามาตรการ ่ ้  เงินประมาณรอยละ 17 ของรายได ทำใหรฐบาลมรายไดเพมขนอยางนอย ั ี  ่ิ ้ึ   นี้เปนการเลือกปฏิบัติและจะสงผล ครอบครัวในการซืออาหาร (มากกวา ้ ปละ 100 ลานเหรียญ (ประมาณ กระทบโดยตรงต อ ผู มี ร ายได น อ ย คนอเมริกันถึงสองเทา) ทั้งนี้เพราะ 3,000 ลานบาท) อีกดวย อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ นั่ น มี ภ าษี ด า นอุ ต สาหกรรมอาหารก็ วาแตผูบริโภคก็มีทางเลือกที่ รอยละ 25 ยกเวนผลิตภัณฑจากนม คัดคานเปนธรรมดา เขาอางวาวิธีนี้ จะไมซื้อขนม(ที่ไมดีตอสุขภาพ) ใน และผลิ ต ภั ณ ฑ ข นมป ง ที่ มี ภ าษี ปรั บ ปรุ ง นิ สั ย การกิ น ไม ไ ด ห รอก ราคาทีแพงขึน และรัฐบาลเขาก็ไมได ่ ้ รอยละ 12 ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 25546 ปที่ 18 ฉบับที
 • เมดไมอยู คุณหนูตองออกเทียว  ่ เทศกาลวันหยุดหลังการถือศีล ประเทศยอดฮิตของคนทีนนซึงไดแก ่ ั่ ่อดของชาวมุสลิมที่อินโดนีเซีย เมื่อ สงคโปร มาเลเซย ไตหวน และฮองกง ิ ี  ั ปลายเดือนสิงหาคมทีผานมา ผูคนก็ ่   ขายหมดไปแลวตั้งแตสองสามเดือนพากันกลับตางจังหวัด คลายๆ กับ กอน แอรเอเชียก็ยืนยันมาวาขนาด จาการตาโพสต เขารายงานไวคอ ชวง ืเทศกาลสงกรานตบานเรา  เพิมเทียวบินเปน 8 เทียวตอวัน ก็ ่ ่ ่ เทศกาลดงกลาวเปนชวงทโรงรบจำนำ ั    ่ี ั และเมื่อสาวใชในบานพากัน ยังมีตวไมพอขาย ั๋ จะมีลกคาหนาแนนเปนพิเศษ แตไมใช ูลากลับบานไปใชเงินโบนัสใหสาสม บางก็ไมอยากขามน้ำขามทะเล เพราะผคนพากนเอาของมคามาจำนำ ู ั ี ใจนั้ น บรรดาคนมี เ งิ น ที่ นั่ น เขาก็ ไปไกลเพราะเปนหวงบาน เลยใชวธี ิ หรอกนะ เขาบอกวารอยละ 70 ของตองหาที่ไปเหมือนกันเพราะไมถนัด ยกครอบครั ว ไปพั ก ที่ โ รงแรมแทน ลูกคาที่เดินเขามา จะมาไถเครื่องจะอยูบานโดยไมมีแมบานคอยดูแล สมาคมโรงแรมเขาก็ยืนยันวาอัตรา ประดับออกมาไวใสไปอวดใครตอใครจดการทกอยางใหสะอาดเขาทเขาทาง ั ุ    ่ี  การจองหองพักของคนอินโดนีเซีย ตอนกลับไปเยียมบานนีแหละ ่ ่ บางก็นิยมไปเที่ยวเมืองนอก ในช ว งวั น หยุ ด ดั ง กล า วเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง หลายคนบอกว า ตอนนี้ ท องเรืองนีสมาคมทองเทียวของอินโดนีเซีย ่ ้ ่ รอยละ 85 ราคาขึ้น เอาออกมาไวกับตัวดีกวาเขายื น ยั น มา ว า แพ็ ค เกจทั ว ร ไ ป อีกปรากฏการณทหนังสือพิมพ ่ี เผือจะไดขายทำเงิน ่ อสราเอล กด Like “ไมซอเนยแพง” ิ  ้ื และจำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะ ลุกขึนมาทำอะไรสักอยางแลว ้ คอทเทจชีสนั้นถือเปนอาหารสามัญ สถิตบอกวาในชวง 5 ปทผาน ิ ่ี  ผูคนจำนวนหลายแสนคนที่ ประจำโตะกับขาวของคนทีนน ่ ั่ มา เงิ น เดื อ นของคนอิ ส ราเอลนั้ นรวมตั ว กั น ทางเครื อ ข า ยสั ง คม ผลก็คือในที่สุด Tnuva ซึ่ง เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2.6 ในขณะFacebook ไดชวยกันบอยคอตเนย เจาของตวจรงไดแก Apax Investment  ั ิ  ที่ ดั ช นี ร าคาผู บ ริ โ ภคนั้ น เพิ่ ม ขึ้ น ถึงคอทเทจยีหอ Tnuva ทีพวกเขาเห็น ่  ่ Fund ของอังกฤษ ถึงแมจะไมยอม รอยละ 25วาราคาแพงขึนจนรับไมได ้ ลดราคากลับมาเทาเดิม แตกตองยอม ็  และพลังผูบริโภคยังไมหยุด นับตั้งแตรัฐบาลประกาศเลิก เพิมปริมาณเนยเขาไปอีกรอยละ 10 ่ แคนน การบอยคอตทีวายังขยายไป ั้ ่ควบคมราคา คอทเทจชสยหอนกแพง ุ ี ่ี  ้ี ็ นีคอผลของการรวมตัวกัน “ไม ่ื ยังสินคาจำเปนอืนๆ อีกดวย สมาชิก ่ขึนกวาเดิมถึงรอยละ 25 ้ ซือ” ของผูบริโภคกวา 450,000 คน ้  เครือขายนี้จะรวมกันเสนอชื่อสินคา เริ่ ม จากมี ผู บ ริ โ ภคคนหนึ่ ง (ซึงนับวาไมนอยเลยสำหรับประเทศ ่  ทีพวกเขาเห็นวาตังราคาอยางไมเปน ่ ้โพสตกระทูลงในเฟสบุค ชักชวนเพือน   ่ ทีมประชากรทังหมด 7 ลานคน) คน ่ ี ้ ธรรม และทุกคนก็จะรวมมือกันไมรวมเครือขายใหหยุดซือเนยคอทเทจ ้ กลุมนี้มีการศึกษา มีงานทำ และ ซือสินคาดังกลาว ้จาก Tnuva ซึ่งเปนผูผลิตเจาใหญ ทำงานดวยความทุมเท แตกลับมีราย  ยอดเยียมจริงๆ ฉลาดซือ ขอ ่ ้ที่สุดในอิสราเอล ปรากฏวาเพียงไม ไดแทบไมพอกับการใชจายพื้นฐาน กด Like ดวยคนกี่วัน มี ค นมาร ว มแจมเป น แสนคน ในครัวเรือน พวกเขาจึงรูสึกวาตอง ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 7
 • ตลาดมืด ก็ยงตองมาลงเรียนคอรสนี้ ั พฤติกรรมแยๆ ในการขับรถ ระบาดมาถึ ง เจ า หน า ที่ ต ำรวจด ว ย ข า วบอกว า พั ก หลั ง นี่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ เอาชีวตรอดบนถนนในเมืองหลวง ิ รถยนตชนกันโดยมีรถตำรวจเขาไป เปนคูความบอยครั้ง จนกระทรวง มหาดไทยของรัสเซียตองประกาศให การขั บ รถบนถนนในเมื อ ง ขับรถไปหาลูกคา เขาเลยไปลงเรียน นายตำรวจทุกคนทีใชรถลาดตระเวน ่ มอสโก (เมืองหลวงเกา) ของรัสเซีย คอรสดังกลาว เซอเกบอกวาเปนการ มาสอบขบรถกนใหม ภายใน 1 เดอน ั ั ื คงจะไมใชเรืองงายๆ เพราะเขาถึงกับ ่ ตัดสินใจทีนอกจากจะชวยชีวตเขาไว ่ ิ นับจากวันออกประกาศ ตองมีการเปดสอนคอรส “การเอาตัว ไดแลว ยังชวยประหยัดเงินและเวลา รัสเซียเปนหนึงในประเทศทีมี ่ ่ รอดบนถนนมอสโก” กันเลยทีเดียว ทีจะตองไปทำเรืองทีสถานีตำรวจอยาง ่ ่ ่ สถิติการตายบนทองถนนมากที่สุด สภาพถนนสวนใหญในรัสเซีย นอย 3 วัน และคาเบียประกันทีตอง ้ ่  ในโลก ป ที่ แ ล ว มี ค นเสี ย ชี วิ ต จาก นั้ น เขาว า กั น ว า แย ม ากๆ แถมยั ง จายเพิมอีกรอยละ 10 กรณีทเขาเปน ่ ่ี อุบัติเหตุดังกลาวถึง 26,000 คน ไมคอยมีปายสัญญาณ และแทบจะ ฝายผิดอีกดวย ซึงถือวาดีขนมากจากเมือ 6 ปกอน ่ ึ้ ่  ไมมการวางแผนจราจรดวย หนำซ้ำ ี พูดงายๆ วา แมแตการเฉียว ่ ทีตวเลขสูงกวานี้ 3 เทา ่ ั อุบตเิ หตุสวนใหญยงเกิดจากการฝาฝน ั  ั ชนเล็กๆ นอยๆ ก็ทำใหตองเสียโอกาส  ข า ว บ อ ก ว า ม า ต ร ก า ร กฎจราจรโดยผูใชรถใชถนนนี่แหละ ทำเงินไปไมตำกวา 30,000 บาท ่ ปราบปรามพวก “เมาไมขบ” ของที่ ั รั ฐ มนตรี ก ระทรวงมหาดไทยของ แลวเซอเกก็ตัดสินใจเปลี่ยน นั่นก็ประสบความสำเร็จดีเกินคาด รัสเซียบอกวา ปญหาหลักอยูทคนสวน  ่ี วิกฤติใหเปนโอกาส ดวยการสมัคร แตหนังสือพิมพเซนตปเตอรสเบิรก ใหญ เ ชื่ อ ว า ตนเองสามารถทำผิ ด เป น ครู ที่ ส ถาบั น แห ง นั้ น เสี ย เลย ซึงอางแหลงขาวไมเปดเผยชือระบุวา ่ ่  กฎหมายโดยไมมใครทำอะไรได ี เพราะธุรกิจนีดทาจะรุงเพราะบรรดา ้ ู   ทีเ่ ปนเชนนันก็เพราะมาตรการเขมงวด ้ เลยตองเกิดสภาพตัวใครตัว บรษทตางๆ นยมสงพนกงานมาเรยน ิ ั  ิ  ั ี ทีวานันทำให “สินบน” ทีตองจายให ่ ้ ่  มันขึนมาอยางทีเปนอยู ้ ่ เพื่อใหสามารถตัดสินใจไดถูกตอง ตำรวจนันถีบตัวขึนไปสูงถึง 300,000 ้ ้ สิบปกอน เซอเก โมเซเยฟ ทันทวงที ในสถานการณคับขันบน บาททีเดียว เ ป น เ ซ ล ส แ ม น ที่ ต อ ง พ บ กั บ ทองถนน จริงเท็จอยางไร เราพิสจนไม ู ประสบการณขนหวลกทงวนทเี่ ขาตอง  ั ุ ้ั ั  แม แ ต พ วกที่ ซื้ อ ใบขั บ ขี่ ใ น ได เพราะเขาไมมใบเสร็จรับรองี ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 25548 ปที่ 18 ฉบับที
 • àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ กองบรรณาธิการองคการอ  อการคมครองผบรโภค สระเพ่ื ิ ุ ู ิกาว  ั สำคญ ของงานผบรโภคไทย ู ิáÁŒ¨Ð¾ÂÒÂÒÁ㪌ªÕÇÔµ´ŒÇ¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧÍ‹ҧàµ็Á·Õ่ ᵋàÃÒ·Ø¡¤¹¤§ÂÒ¡·Õ่¨ÐËÅÕ¡àÅÕ่§¨Ò¡¡Òö١àÍÒÃÑ´àÍÒà»ÃÕº䴌 à¹×่ͧ´ŒÇÂÍӹҨ㹡ÒèѴ¡ÒÃà¡Õ่ÂǡѺÇÔ¶Õ¡ÒúÃÔâÀ¤¹Ñ้¹äÁ‹ä´ŒÍÂÙ‹ã¹Á×ͧ͢¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ᵋ仼١¾Ñ¹¡ÑºÃкºàÈÃÉ°¡Ô¨ ºÃÃÉÑ·¢ŒÒÁªÒµÔ ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧáÅо‹Í¤ŒÒ¤§ÁÕ¡็ᵋ¼ÙŒºÃÔâÀ¤·Õ่á¢็§áçÁÒ¡¾Íà·‹Ò¹Ñ้¹·Õ่¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊÃÍ´ä´Œ «Ö่§¡็໚¹á¤‹¤¹Ê‹Ç¹¹ŒÍ·ءÇѹ¹Õ้»ÃЪҪ¹¼ÙŒºÃÔâÀ¤Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÂѧµŒÍ§à¼ªÔޡѺ»˜ÞËÒ¡ÒÃÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸ÔÍ‹ҧäÁ‹ÁÕ·Õ·‹ÒÇ‹Ò¨ÐŴŧ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 9
 • ¤ÇÒÁ½˜¹¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ความฝน ความจริง ของดี ราคาไมแพง ของหวย ราคาแพง อาหารสะอาด ปลอดภัย อาหารปนเปอนสารพิษ  สารเคมี ไปไหนมาไหนสะดวก ไปไหนไมคอยมีทางเลือก  บริการขนสงสาธารณะได ราคาไมคมบริการ ตลอด ุ มาตรฐาน ปมแตอบตเหตุ ี ุ ั ิ คาน้ำ ไฟ โทรศัพท สมเหตุ ราคาขึนไมมเหตุผล คน ้ ี สมผล มีการบริหารจัดการ สวนใหญไมเคยรูเรือง ่ ทีดี ่ โครงสรางราคา ความฝนกับความจริงมักจะสวนทางกัน ไมวาผานมากียคสมัย ผูบริโภคยังตองดินรนเพือใหรอดจากการถูก  ุ่  ้ ่ เอาเปรียบ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255410 ปที่ 18 ฉบับที
 • ·ÓäÁ§Ò¹¤ØŒÁ¤Ãͧ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ºŒÒ¹àÃÒäÁ‹ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ถาหากมองวา ทางออกของการดูแลผูบริโภคคือ กฎหมาย ประเทศไทยก็มกฎหมายทีเกียวกับผูบริโภคเปน  ี ่ ่ จำนวนมาก แลวทำไมผูบริโภคจึงยังถูกเอาเปรียบ ก็เพราะกฎหมายมีขอจำกัดทีวา ทำไดแคดแลเฉพาะเรืองทีกรอบ   ่ ู ่ ่กฎหมายของตนเองกำหนดไวเทานัน โดยทุกกฎหมายเนนการปองกันทีตนทาง ไมวาจะเปนกฎหมายอาหาร ยา ้ ่  ทีดน ประกันชีวต ฯลฯ ซึงเนนควบคุมทีผประกอบการหรือตนน้ำ ดวยแนวคิดทีวาถาผูประกอบการดีเสียอยาง ่ ิ ิ ่ ่ ู ่ ผูบริโภคก็ปลอดภัย ซึงในความเปนจริง ไมเปนเชนนัน เพราะขีดความสามารถของหนวยงานภาครัฐทีดแลกฎหมาย  ่ ้ ่ ูไมอาจทำไดถงขนาดทีจะควบคุมผูประกอบการทุกรายและทุกสินคาหรือบริการ เพราะโลกทุกวันนีอยูในสภาพการ ึ ่  ้ ผลิตทีลนเกิน และการบริโภคทีมากเกินไป ่ ่ ถามวา แลวมีกฎหมายทีเนนทีตวผูบริโภคไหม ก็มอยู 1 ฉบับทีระบุถงสิทธิอนพึงมีพงไดของผูบริโภค คือ ่ ่ ั  ี ่ ึ ั ึ พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ทีมสำนักงานหนึงเกิดขึนมาพรอมกับ พ.ร.บ. นี้ คือสำนักงานคณะกรรมการ   ่ ี ่ ้คุมครองผูบริโภคหรือ สคบ. ทวา สคบ.ก็ขบเคลือนงานผูบริโภคไดไมมาก เพราะถูกจำกัดบทบาทดวยกฎหมายเชน   ั ่ กัน กลาวคือ สคบ.ดูแลงานคุมครองผูบริโภคไดเฉพาะเรืองทีไมมหนวยงานหรือองคกรใดของรัฐรับผิดชอบอยูแลว   ่ ่ ี เชน เรืองอาหาร ไมใชบทบาทของ สคบ. แตเปนบทบาทของ อย. หรือเรืองการเงินการธนาคารก็ไมใช สคบ. แต ่ ่เปนบทบาทของธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน ดังนันทีหลายคนเขาใจวา สคบ.เปนหนวยงานกลางของงาน ้ ่คุมครองผูบริโภคจึงเปนเรืองไมถกตอง อีกทัง สคบ. ก็มไดมบทบาทหนาทีทจะไปกำหนดนโยบายหรือมาตรการ   ่ ู ้ ิ ี ่ ี่การคุมครองผูบริโภคของประเทศ นีจงเปนประเด็นสำคัญทีวา ทำไมงานดานการคุมครองผูบริโภคจึงมีขอจำกัด   ่ึ ่   อยางมาก เมือหันกลับมามองทีภาคประชาชน ก็ยงพบสภาพการณทยำแย ประชนชนทัวไปยังเขาใจในสิทธิผบริโภค ่ ่ ิ่ ี่ ่ ่ ูนอยเกินไป ยังขาดความรูความเขาใจในการเลือกซือเลือกใช อาจเรียกไดวา “มีภมคมกันต่ำมาก” ทีเดียว สวนใหญ  ้  ู ิ ุถูกชวนเชือใหลมหลงไปกับคำโฆษณา การประชาสัมพันธและการตลาดทีรกรานเขาไปในพืนทีทกชวงเวลาของชีวต ่ ุ ุ่ ้ ่ ุ ิทังในรายการขาว ในละคร บนรถเมล ในโรงภาพยนตร ฯลฯ ยิงผนวกรวมกับความรูสกไมอยากจะใชสทธิหรือ ้ ่  ึ ิรองเรียน เพราะกลัวปญหายืดเยือเรือรัง จนปลอยเลยตามเลย ก็เลยกลายเปนจุดออนใหผประกอบการยิงไดใจเอา ้ ้ ู ่รัดเอาเปรียบผูบริโภคมาตลอด  เพราะคนจองจะเอาเปรียบมีมากเกินไปและแข็งแรงเกินไป หรืออาจเปนเพราะผูบริโภคเราออนแอเกินไป รูนอยเกินไป เรืองทีเกียวของกับการบริโภคก็มมากมายหลากหลายเสียเหลือเกินตังแตเรืองเล็กอยางกระดาษทิชชู   ่ ่ ่ ี ้ ่จนถึงเรืองระดับประเทศอยางน้ำมันเชือเพลิง เพราะฉะนันถาหวังใหหนวยงานทีทำหนาทีคมครองผูบริโภค คอยไล ่ ้ ้ ่ ่ ุ ตามแกปญหา ยอมไมใชทางออกทีเหมาะสม ในระยะยาวถาหวังใหงานคุมครองผูบริโภคเขมแข็ง ก็ตองสงเสริม  ่   ใหผบริโภคเขมแข็ง จนถึงขนาดมีอำนาจตอรองกับภาคการผลิตได สามารถเขาไปมีสวนรวมใหความคิดเห็นใน ู กฎระเบียบตางๆ ทีกระทบกับการบริโภคได ไมเปนเพียงหนวยยอยเล็กๆ ทีถกกระทำดังเชนทุกวันนี้ ่ ่ ู ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 11
 • ˹‹Ç¾Էѡɏ¼ÙŒºÃÔâÀ¤¡Ñº¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 14 »‚ อันทีจริงเรืองราวทีกลาวมาขางตน ยังคงวนเวียน ่ ่ ่ บริโภค” จึงกลับมาในรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 อีก เขียนไดไมเคยเกา ราวกับเปนเรืองธรรมดาของประเทศ ่ ครัง โดยคราวนีขยับไปที่ มาตรา 61 โดยแกไขจุดออน ้ ้ นี้ แมเหตุการณจะผานไปหลายสิบป รัฐบาลเปลียนไป ่ ทีมในคราวรัฐธรรมนูญ 2540 โดยองคการอิสระเพือ ่ ี ่ หลายชุด ผูบริโภคก็ยงเปนเหยือไมเคยเปลียน  ั ่ ่ ผูบริโภคในมาตรา 61 แสดงเจตนารมณอยางชัดเจนวา  ถึงอยางไร โลกนีกไมสนไรซงความหวัง เมือป ้ ็ ิ้ ึ่ ่ ตองการใหเปนองคกรทีเปน “อิสระ” จากหนวยงาน ่ พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญ ฉบับทีรางโดยภาคประชาชน ่ ของรัฐจริงๆ ไมใชอยูในกำกับของรัฐ และนำบทเรียน  ไดกลาวถึงการคุมครองผูบริโภคไวในมาตรา 57 โดย   เรืองกรอบเวลามาปรับใหเปนรูปธรรม โดยเขียนบท ่ กำหนดไววา “ตองมีองคการอิสระ” ทีมผแทนผูบริโภค  ่ ี ู  เรงรัดกำหนดกรอบเวลาไวในมาตรา 303 วา รัฐบาล มาทำหนาทีใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎและ ่ ชุดแรกหลังจากทีรฐธรรมนูญฉบับป 2550 ประกาศใช ่ั ขอบังคับตางๆ เพือการคุมครองผูบริโภค แตดวยความ ่    ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ตองจัดทำกฎหมาย ทีเปนกลไกใหม “องคการอิสระ” ทำใหเกิดขอถกเถียง ่ องคการอิสระเพือผูบริโภคใหเสร็จและบังคับใชไดภายใน ่  กันมากมาย โดยเฉพาะคำวา “อิสระ” วาแคไหน อยางไร 1 ป รวมทังจุดออนสำคัญทีไมไดระบุไวในรัฐธรรมนูญใหแนชด ้ ่ ั ถาเหตุการณไมเปลียนแปลง ป 2554 นีเราคง ่ ้ วาตองเกิดองคการนีภายในระยะเวลากีป สุดทายก็ตาย ้ ่ มีองคการอิสระเพือการคุมครองผูบริโภค เกิดขึนแลว ่   ้ จากไปพรอมกับรัฐธรรมนูญป 2540 แตหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช มีการเปลียนรัฐบาล ่ แตเพราะปญหาผูบริโภคเปนเรืองของคนทุกคน  ่ ถึง 3 คณะใน 1 ป เราถึงยังไมมองคการอิสระฯ ตามที่ ี คำวา “คุมครองผูบริโภค” และ “องคการอิสระเพือผู   ่ รัฐธรรมนูญกำหนดเสียที ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255412 ปที่ 18 ฉบับที
 • ¡ÒâÂѺµÑǢͧÀÒ¤»ÃЪҪ¹ ในสมัยรัฐธรรมนูญ ป 2540 องคกรผูบริโภคคึกคัก กันพักใหญ เพราะเห็นทางรอดของผูบริโภคไทย ทีรฐธรรมนูญ  ่ัใหแนวทาง การกำเนิดขององคกรใหม ทีจะมาทำหนาที่ ่หนวยพิทกษผบริโภค ทีเปนหนวยงานกลางในเรืองผูบริโภค ั ู ่ ่ จริงๆ ไมใชตวแทนเฉพาะเรืองใดเรืองหนึง หนวยงานทีจะ ั ่ ่ ่ ่ทำหนาทีหลักในการคุมครองผูบริโภค เฝาระวังและใหความ ่  เห็นในกฎหมายหรือมาตรการใดๆ ทีจะสงผลกระทบสราง ่ความเดือดรอนใหกบผูบริโภคั  สามปแรก(2541 – 2543) เปนงานเดินสายสรางความเขาใจกับผูบริโภคและหนวยงานตางๆ มีการแลกเปลียน  ่ขอมูลและแนวคิดเรือง ความเปนอิสระ อำนาจ หนาที่ ่ตอมาก็มการยกราง กฎหมายองคการอิสระขึน และทำความ ี ้เขาใจกับเครือขายองคกรผูบริโภคทัวประเทศ จนถึงชวง  ่ทายๆ ของอายุรฐธรรมนูญป 2540 สามารถรวบรวมราย ัชือประชาชนเพือเสนอกฎหมายไดถง 50,000 รายชือ ่ ่ ึ ่แตนาเสียดาย ความหวังครังนันหายวับไปพรอมกับเหตุ  ้ ้รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 แมสบปจะยังไมมองคการอิสระฯ เกิดขึน แตก็ ิ ี ้เหมือนกับไดเปนการสรางความพรอม และปูพนฐานสวน ื้หนึงใหกบภาคประชาชน รวมทังหนวยงานตางๆ เมือ ่ ั ้ ่รัฐธรรมนูญ ป 2550 ถือกำเนิดขึนและบทบัญญัตทเกียว ้ ิ ี่ ่กับองคการอิสระไมไดหายไป ภาคประชาชนก็เริมขยับตัว ่อีกครัง้ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 13
 • ¡ÒüÅÑ¡´Ñ¹¡®ËÁÒÂâ´ÂÀÒ¤»ÃЪҪ¹ การเขาชือผูมสทธิเลือกตังจำนวน 10,000 คน เสนอ (ราง) พ.ร.บ. องคการอิสระผูบริโภค ฉบับประชาชน ่  ี ิ ้  15 มีนาคม 2551 เริมรณรงคครังใหมตามรัฐธรรมนูญ 50 ่ ้ องคกรภาคประชาชน ประกาศเจตนารมณ และรวบรวมรายชือประชาชน 10,000 รายชือ ในการเสนอกฎหมาย ่ ่ องคการอิสระผูบริโภค และรณรงคในจังหวัดตางๆ  19 กุมภาพันธ 2552 ยืนรายชือ 12,208 ชือ ่ ่ ่ ตอนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา 23 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2552 รัฐสภาตรวจสอบรายชือ ่ กระบวนการตรวจสอบรายชือ ความถูกตองสมบูรณ รวมจำนวนทีตรวจสอบได 11,700 รายชือ ่ ่ ่ 4 มีนาคม 2552 รัฐสภาสงขอมูลให กกต. ตรวจสอบสิทธิ 1 เมษายน 2552 กกต. สงรายชือไปใหกรมการปกครองเปนผูตรวจสอบ กรมการปกครองทำการสงรายชือไปปดประกาศในพืนที่ ่  ่ ้ เพือรองคัดคาน เปนเวลา 20 วัน ่ พฤษภาคม 2552 กกต. สงกลับรายชือทีรบรองมาทีรฐสภา ่ ่ั ่ั 26 พฤษภาคม 2552 รัฐสภาแจงผลการตรวจสอบ สรุปวามีผเขาชือครบ 10,000 ชือ ู ่ ่ 1 มิถนายน 2522 ประธานรัฐสภาวินจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัตเกียวดวยการเงิน สงใหนายกรัฐมนตรีลง ุ ิ ิ ่ นามใหคำรับรอง ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255414 ปที่ 18 ฉบับที
 • หลังนายกรัฐมนตรีรบรอง ัภาคประชาชนไดรบหนังสือจากเลขาธิการประธานรัฐสภา จะพิจารณาบรรจุเขาวาระการประชุมของรัฐสภา ั5 ตุลาคม 2553สภาผูแทนราษฎร รับหลักการของรางกฎหมาย 7 ฉบับรวมทัง พ.ร.บ.องคการอิสระฯ ฉบับประชาชน โดยตัง  ้ ้กรรมาธิการ 54 คน เปนกรรมาธิการภาคประชาชน 18 คน27 มกราคม 2554พิจารณารางกฎหมายแลวเสร็จ พรอมเสนอใหรฐสภาพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ตอไป ั9 กุมภาพันธ 2554บรรจุวาระรางพระราชบัญญัตองคการอิสระเพือการคุมครองผูบริโภค วาระที่ 2 ิ ่  20 เมษายน 2554(ราง)พ.ร.บ.องคการอิสระเพือการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 61 ไดผานการพิจารณา ่   ของสภาผูแทนราษฎรทัง 3 วาระ  ้10 พฤษภาคม 2554 รัฐบาลประกาศยุบสภาการพิจารณากฎหมายของวุฒสภาตองหยุดชะงักไป เพือรอการจัดตังรัฐบาลใหม รางกฎหมายฉบับนีจะตองไดรบ ิ ่ ้ ้ ัความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี อีกครังหนึงภายใน 60 วันหลังการเรียกประชุมรัฐสภาครัง ้ ่ ้แรกหลังการเลือกตัง วุฒสภาจึงจะสามารถพิจารณารางกฎหมายนีตอไปได ้ ิ ้  ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 15
 • ͧ¤¡ÒÃÍÔÊÃÐÏ µÒÁÁÒµÃÒ 61 ·Ò§ÍÍ¡ÃÐÂÐÂÒÇ·Õ่ÍÂÙ‹ã¡ÅŒá¤‹àÍ×้ÍÁ หลังผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรทง 3 วาระ และรอลุนระทึกวา รัฐบาลใหมจะสานฝนใหผู  ั้  บริโภคไดทนหรือไม เรามาดูบทบาทหนาทีขององคการอิสระเพือการคุมครองผูบริโภคนีกนสักหนอย ั ่ ่   ้ ั องคการอิสระเพือการคุมครองผูบริโภคตามรางกฎหมายฉบับนี้ มีบทบาทสำคัญ 8 ประการ ไดแก ่   1. ทำหนาทีใหความเห็นเพือประกอบการพิจารณาของหนวยงานรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและ ่ ่ กฎ และใหความเห็นในการกำหนดมาตรการตาง ๆ เพือคุมครองผูบริโภค ่   2. ตรวจสอบการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเปนการคุมครองผูบริโภคและรายงานไปยังหนวยงานของ   รัฐทีรบผิดชอบ และอาจรายงานเรืองดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒสภา รวมทัง ่ั ่  ิ ้ เผยแพรเรืองดังกลาวตอสาธารณชน ทังนี้ ใหหนวยงานของรัฐทีรบผิดชอบดังกลาวรายงานผลการ ่ ้ ่ั พิจารณาและการดำเนินการในเรืองดังกลาวตอคณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควร ่ 3. ดำเนินการและสนับสนุนการเผยแพรขอมูลทีเปนจริง หรือแจงหรือโฆษณาขาวสารเกียวกับสินคาหรือ  ่ ่ บริการทีอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเสือมเสียแกสทธิของผูบริโภค ในการนีจะระบุชอสินคาหรือ ่ ่ ิ  ้ ื่ บริการ หรือชือของผูประกอบการดวยก็ได ่  4. สนับสนุนการใชสทธิรองเรียนของผูบริโภคและองคกรผูบริโภคทีไดรบความเดือดรอนหรือเสียหายอัน ิ    ่ ั เนืองมาจากการกระทำของผูประกอบการ และดำเนินการใหมการไกลเกลียขอพิพาทระหวางผูบริโภคและ ่  ี ่  ผูประกอบการ  ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255416 ปที่ 18 ฉบับที
 • ©ÅÒ´«×éÍปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 17
 • 5. ดำเนินคดีตอศาลยุตธรรมหรือศาลปกครองเพือพิทกษสทธิผบริโภค ซึงคณะกรรมการเห็นวาการ  ิ ่ ั ิ ู ่ ดำเนินคดีนนจะเปนประโยชนแกผบริโภคเปนสวนรวม โดยคณะกรรมการมีอำนาจแตงตังเลขาธิการหรือ ั้ ู ้ พนักงานขององคการเพือใหมหนาทีดำเนินคดี รวมทังมีอำนาจฟองเรียกทรัพยสนหรือคาเสียหายใหแกผู ่ ี ่ ้ ิ บริโภคทีรองขอไดดวย ทังนี้ การฟองและดำเนินคดีดงกลาว ใหไดรบยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทังปวง แต ่  ้ ั ั ้ ไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชันทีสด ้ ่ ุ 6. สนับสนุนและใหการชวยเหลือแกองคกรผูบริโภคในดานตาง ๆ เพือการพัฒนาและเสริมสรางความ  ่ เขมแข็งขององคกรผูบริโภคดังกลาว ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนเพือ  ้ ่ การคุมครองผูบริโภค   7. สงเสริมการศึกษาและการวิจย รวมทังจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากองคกรผูบริโภคหรือประชาชน ั ้  เพือประโยชนในการดำเนินการตามอำนาจหนาทีของคณะกรรมการ ่ ่ 8. จัดใหมการประชุมสมัชชาองคกรผูบริโภคอยางนอยปละหนึงครังเพือประเมินการดำเนินงานขององคการ ี  ่ ้ ่ และติดตามตรวจสอบการปฏิบตหนาทีของหนวยงานของรัฐทีทำหนาทีคมครองผูบริโภค เพือเสนอแนะ ั ิ ่ ่ ่ ุ  ่ แนวทางในการดำเนินการคุมครองผูบริโภค   ถานับเวลาจากการประกาศใชรฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ก็เปนเวลากวาสีปมาแลว แตหากนับตังแตรฐธรรมนูญ ั ่  ้ ั พ.ศ. 2540 ทีมการระบุใหจดตังองคการอิสระไวในมาตรา 57 ก็เปนระยะเวลายาวนานถึง 14 ป ่ ี ั ้ และหากรัฐบาลใหมภายใตการนำของนายกรัฐมนตรียงลักษณ ชินวัตร ไมสนับสนุนราง พ.ร.บ.ดังกลาว ิ่ เพียงแคปลอยใหเวลาผานเลยวันที่ 30 กันยายน 2554 การดำเนินการในการออกกฎหมายก็จะตองเริมใหมหมด ่ นับเปนการสูญเสียครังยิงใหญของผูบริโภค อีกทังความตังใจและการดำเนินการทีผานมาของภาคประชาชนจะกลาย ้ ่  ้ ้ ่  เปนศูนย ตอจากนีไป เราคงตองมารวมลุนระทึกกันอีกครัง วาองคการอิสระเพือการคุมครองผูบริโภค จะกลับไป ้  ้ ่   เริมตนกันใหมหรือดำเนินการตอไปอยางสงาผาเผย ไดโปรดติดตาม ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255418 ปที่ 18 ฉบับที
 • àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ เครือขายนักวิชาการเพือผูบริโภค ่ เลือกไดรเปาผมกับฉลาดซือ ้ ฉลาดซือฉบับนี้ เอาใจคนผมยุงดวยการทดสอบ ้ ประสิทธิภาพไดรเปาผม โดยการทดสอบประสิทธิภาพการประเมินคุณภาพสินคาและความปลอดภัยนัน ดำเนิน ้การโดยเครือขายนักวิชาการเพือผูบริโภค สำหรับใน ่ สวนการทดสอบเรืองความพึงพอใจ นิตยสารฉลาดซือ ่ ้ไดรบความรวมมือจาก สมาชิกครอบครัวฉลาดซือเขา ั ้รวมทดสอบไดรไปเมือวันที่ 7 สิงหาคม 2554 ่ ไดรเปาผมทีเลือกมาทดสอบในครังนีแบงเปน ่ ้ ้สองกลุมคือ รุนกำลังไฟไมเกิน 1200 วัตต 5 ตัวอยาง  และรุนทีกำลังไฟเกิน 1200 วัตต 4 ตัวอยาง รวม  ่ทังสิน 9 ตัวอยาง ้ ้¼Å¡Ò÷´Êͺ ในกลุมไมเกิน 1,200 วัตต ไดร ทีไดคะแนนสูงสุดคือ PHILIPS ่HP4931 สวนในกลุมทีกำลัง  ่ไฟเกิน 1,200 วัตต ไดรทีไดคะแนนสูงสุดคือ ่PANASONIC (EH-NE50-S) และหากวัดในเรือง่ความพึงพอใจ สมาชิกฉลาดซือเลือก PANASONIC ้(EH-NE50-S) เปนอันดับหนึง สูสกบ PHILIPS HP ่ ี ั4931 ทีตามมาเปนอันดับ ่สอง ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 19
 • PHILIPS HP4931 5 ดาว กำลังไฟ (วัตต) 1200 ราคา (บาท) 620 คุณภาพสินคา ประสิทธิภาพการใชงาน ความปลอดภัย ความพึงพอใจจากการใชงานจริง PANASONIC(EH-NE50-S) กำลังไฟ (วัตต) 1600 ราคา (บาท) 1,150 คุณภาพสินคา ประสิทธิภาพการใชงาน ความปลอดภัย ความพึงพอใจจากการใชงานจริง BABYLISS PRO Nano Titanium กำลังไฟ (วัตต) 1750 ราคา (บาท) 2,500 คุณภาพสินคา ประสิทธิภาพการใชงาน ความปลอดภัย ความพึงพอใจจากการใชงานจริง MAMARU MR-7502 LE’SASHA LS0300 กำลังไฟ (วัตต) 1850 กำลังไฟ (วัตต) 1200 ราคา (บาท) 390 ราคา (บาท) 590 คุณภาพสินคา คุณภาพสินคา ประสิทธิภาพการใชงาน ประสิทธิภาพการใชงาน ความปลอดภัย ความปลอดภัย ความพึงพอใจจากการใชงานจริง ความพึงพอใจจากการใชงานจริง ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255420 ปที่ 18 ฉบับที
 • PANASONIC EH-ND11-Aกำลังไฟ (วัตต) 1000ราคา (บาท) 369คุณภาพสินคาประสิทธิภาพการใชงานความปลอดภัยความพึงพอใจจากการใชงานจริงREMINGTON PROFRESSIONAL TRAVEL 1800D2922กำลังไฟ (วัตต) 1800ราคา (บาท) 1,350คุณภาพสินคาประสิทธิภาพการใชงานความปลอดภัยความพึงพอใจจากการใชงานจริงSEVERIN HT6021 AIKO Cool Function OL-1280กำลังไฟ (วัตต) 1000 กำลังไฟ (วัตต) 1200ราคา (บาท) 665 ราคา (บาท) 399คุณภาพสินคา คุณภาพสินคาประสิทธิภาพการใชงาน ประสิทธิภาพการใชงานความปลอดภัย ความปลอดภัยความพึงพอใจจากการใชงานจริง ความพึงพอใจจากการใชงานจริง ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 21
 • *สัดสวนการใหคะแนน ประเมินคุณภาพสินคา 25% (หมายถึง คุณภาพ **เกณฑการใหดาว วัสดุ ฟงกชนการทำงาน สายไฟ อุปกรณเสริม) ั เมือเทียบเปน 100 คะแนน ่ ประสิทธิภาพการใชงาน 40% (หมายถึง ความ ต่ำกวา 50 = 1 ดาว แรงลม ความรอนของลม เสียง) 50-59 = 2 ดาว ดานความปลอดภัย 25% (หมายถึง ความ 60-69 = 3 ดาว แนนหนาการตอเชือมเครืองกับสายไฟ มอก. คูมอฉลาก ่ ่  ื 70-79 = 4 ดาว คำเตือน ประกัน) 80-100 = 5 ดาว ความพึงพอใจจากการใชงานจริง 10% (จากการ ทดลองใชงานของสมาชิกครอบครัวฉลาดซือ 16 คน) ้ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255422 ปที่ 18 ฉบับที
 • ÇÔ¸Õ¡ÒÃ㪌ä´Ãà»†Ò¼Á หลังจากสระผมเสร็จ กอนจะเริมไดรผม ใชผา ่ ¡ÒÃàÅ×Í¡«×้Íä´Ãà»†Ò¼Á ขนหนูซบใหผมแหงหมาดๆ เสียกอน และเปดเครือง ั ่ 1. วัตถุประสงคการใช ไดรไปทีระดับความรอนและแรงลมสูงสุด เปาผมทัว ่ ่ • แบบพกพา จุดสังเกตทีควรจะดู คือขอตอ ่ ศีรษะใหหายเปยกชืน และปรับลดความรอนลงเมือ ้ ่ของตัวดามจับทีควรจะมีความแข็งแรง ไมพบเก็บงาย ่ ั ตองการจัดแตงทรงผมโดยเฉพาะถาเปนผมดัด ผมยอมจนเกินไป หรือผมทีแหงเสียอยูแลว ควรใชความรอนและแรงลม ่  • แบบใชในบานหรือรานเสริมสวย โดยทัวไป ่ ต่ำๆ เขาไว เมือเราแปรงผมและไดรผมในลักษณะชอน ่มักจะเลือกไดรเปาผมทีมกำลังวัตตสง แตกควรคำนึง ่ ี ู ็ ผมขึน จะชวยใหผมดูดก หนาและดูมนำหนัก ตอจาก ้ ี ้ถึงความแรงของลมใหสอดคลองกันดวย เพราะไดรบาง นันจึงแปรงผมและไดรใหเขารูปเขาทรงตามทรงผมที่ ้ตัวมีกำลังวัตตสงแตใหแรงลมเบากวาทีควรจะเปน ทำให ู ่ ตองการกินไฟเกินความจำเปน 2. ลองกอนซือ ้ ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒä´Ãà»†Ò¼Á กำลังวัตตทสงไมไดบงชีวาจะมีลมแรงหรือรอน ี่ ู  ้ เมือเลิกใชงาน: ่กวาเสมอไป เนืองจากการออกแบบของแตละยีหอนันมี ่ ่  ้ 1. ปดสวิตช และถอดปลักออก ๊ความแตกตางกัน ฉะนันควรลองกอนหลายๆ ยีหอเพือ ้ ่  ่ 2. วางเครืองเปาผมลงบนพืนผิวทีทนความรอน ปลอย ่ ้ ่เปรียบเทียบจากรานทีซอ ่ ื้ ไวจนกระทังเครืองเย็นลง ่ ่ 3. คุณสมบัติ / ฟงกชนการทำงาน ั 3. ถอดแผงครอบทางลมเขาออกจากเครืองเพือกำจัด ่ ่ คุณสมบัตทไดรเปาผมควรจะมีคอ ควรจะปรับ ิ ี่ ื เศษผมและฝุนผงออก ความแรงลมไดหลายระดับ และมีปมปรับลมเย็น (Cool) ุ 4. ทำความสะอาดตัวเครืองดวยผาชุบน้ำพอหมาด ่ซึงทำใหปรับเปนลมเย็นไดในทันที เทคนิคการใชลม ่ 5. เก็บเครืองไวในทีแหงและปลอดภัย ปราศจากฝุน ่ ่ รอนและลมเย็นมีดงนีคอ ลมรอนจะชวยทำใหผมเปน ั ้ ื คุณสามารถเก็บเครืองโดยแขวนดวยหวงสำหรับแขวน ่เกลียวหรือเรียบไดเร็ว แตไมควรเปาแชคางทีบริเวณใด  ่ 6. ไมควรใชไดรเปาผมติดตอกันนานจนเกินไปโดยไมบริเวณหนึงเพราะจะทำใหผมไหม แหงกรอบ และเสีย ่ พัก ควรมีการปดเครืองพักเปนระยะๆ เพือชวยผอน ่ ่ได สวนลมเย็นจะชวยใหเกลียวผมอยูตวและเรียบนาน  ั แรงของมอเตอร เปนการยืดอายุของไดร (เพิมเติม: นอกจากนี้ ไดรเปาผมรุนใหมยงเพิม ่  ั ่เครืองพนไอออนประจุลบ เพือชวยรักษาสุขภาพผม ่ ่ ¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇѧเพราะประจุลบทีปลอยลงไปเคลือบเสนผมขณะเปา จะ ่ 1. หามใชไดรเปาผมใกลนำ ้ชวยเก็บความชุมชืนเขาสูแกนผม ผมจึงเสียนอยลง  ้  2. หามปดกันตะแกรงชองลมของตัวเครือง ้ ่แตหลักการนีจะใชไดดจริงหรือไมเพียงใดนันขึนอยูกบ ้ ี ้ ้  ั 3. หามพันสายไฟรอบเครือง ่สภาพเสนผมของแตละคนดวย) 4. กอนใชควรตรวจดูสภาพของไดรเปาผมใหอยูใน  สภาพเรียบรอย ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 23
 • àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ กองบรรณาธิการ ยีนสไฮเอนดเจาไหน ใสใจสังคมกวากัน เดียวจะหาวาฉลาดซือไมมเรืองตรงใจแฟชัน ๋ ้ ี ่ ่ แลวสารเคมีทวานีถกจัดการอยางไร ไดรบการ ี่  ้ ู ั นิสตาเหมือนนิตยสารขายดีเลมอืนๆ คราวนีเ้ ราเลยเอาใจ ่ บำบัดกอนทีมนจะถูกปลอยลงแหลงน้ำหรือไม พนักงานที่ ่ ั บรรดาสาวกบลูยนส กันดวยการนำเสนอผลสำรวจความ ี เกียวของกับกระบวนการทังหมดตังแตการนำผาเดนิม ่ ้ ้ รับผิดชอบตอสังคมของบริษทผูผลิตยีนสเจาใหญระดับ ั  มวนมหึมามาตัดตามแบบ เย็บประกอบเปนกางเกง รีด อินเตอรทคนไทยสวนใหญกรจกกันดี (และอาจจะเคย ี่ ็ ู ั ตะเข็บ ฟอก ยอม ทำใหเกา /ยับ/ ขาด (และอืนๆ ่ ควักกระเปา หรือแคะกระปุก อุดหนุนไปบาง) เชน ตามความตองการของดีไซเนอร) ไปจนถึงการบรรจุสง  ลีวายส แรงเลอร ลี หรือดีเซล เปนตน ไปยังรานคาปลีกนัน เขาไดรบการดูแลอยางไร ไดหยุด ้ ั สมาชิกฉลาดซืออาจเคยไดยนกันมาบางแลววา ้ ิ พักผอนบางหรือไม กวาจะไดกางเกงยีนสหนึงตัวนัน มันไดทำใหเกิดการใช ่ ้ ทีสำคัญบริษทขามชาติททำกำไรไดมากมายใน ่ ั ี่ สารเคมีมากมายเพียงใด ตังแตขนตอนการปลูกผาย ้ ั้ แตละปจากการจำหนายยีนสมราคาเหลานีมความจริงใจที่ ี ้ ี มาจนถึงการกัด/ยอมสี และการฟอก นียงไมนบ ่ั ั จะรับผิดชอบตอสังคม และเปดเผยขอมูลเหลานีใหสงคม ้ ั กระบวนการทำใหยนสดเหมือนผานการใชงานอยาง ี ู ไดรบรูมากนอยเพียงใด คำตอบมีอยูในผลการสำรวจซึง ั   ่ สมบุกสมบัน ซึงตองใชแรงงานคนและเทคนิควิธการที่ ่ ี จัดทำโดยองคการทดสอบระหวางประเทศ (International ไมคอยจะเปนมิตรตอสิงแวดลอมสักเทาไร  ่ Consumer Research and Testing) ในหนาถัดไป ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255424 ปที่ 18 ฉบับที
 • การเก็บขอมูลการสำรวจ รวมถึงการเยียมชมโรงงานและสัมภาษณพนักงาน (สำหรับบริษททีใหความ ่ ั ่รวมมือ)ครังนีทำในระหวางเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2554 ้ ้ ทีมสำรวจสงแบบสอบถามไปยังบริษทผูผลิตยีนสทงหมด 15 แหง ั  ั้ ปจจุบนหลายแบรนด ั ดังเริมหันมาใชฝายทีปลูกโดย ่  ่ มี 7 บริษททีตอบกลับมาและยินดีใหเขาเยียมชมโรงงาน ไดแก คิก ลีวายส ไมใชสารเคมี หรือทีเ่ รียกกัน ั ่ ่นูดยนส เอชแอนดเอ็ม แจ็คแอนดโจนส จีสตาร รอว และซารายีนส ีี วาฝายออกานิกเปนวัตถุดบ ิ อีก 8 บริษททีไมสงคำตอบกลับมาไดแก ดีเซล ลี แรงเลอร ฮิวโก บอส ั ่  ในการผลิตเสือผาแลว ราคา ้ซาลซา กูยชิ (ซึงเปนผูรเริมการผลิตยีนสจากฝายออกานิก) ฟริตซยนส และ ิ ่ ิ ่ ี ไมถกนกแตถอวาเราไดแสดง ู ั ื  เซเวนฟอรออลแมนคายนด ความรับผิดชอบในสวนของ ผูบริโภค แทนทีจะมีหลายตัว  ่น้ำหนักในการใหคะแนนมีดงนี้ ั เราก็อาจจะซือยีนสจากฝาย ้ ออกานิกเพียงตัวเดียวรอยละ 35 นโยบายดานสังคม ในเรืองสายการผลิต เชนแรงงานสัมพันธ ชัวโมง เปนตน ่ ่ ทำงาน การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การไมเลือก ปฏิบติ การไมใชแรงงานเด็ก เปนตน ัรอยละ 25 นโยบายดานสิงแวดลอม ในสายการผลิต เนนการจัดการกับมลภาวะของบริษททีรบจางผลิต ่ ั ่ัรอยละ 15 นโยบายของบริษทโดยรวมเรืองความรับผิดชอบตอสังคม นโยบายและเงือนไขการจางผลิต ั ่ ่ ขอปฏิบตทางสิงแวดลอมทีเกียวของกับการผลิตยีนส ั ิ ่ ่ ่รอยละ 15 ความโปรงใส การเปดเผยขอมูลตอสังคม ไดแก การใหความรวมมือตอบแบบสอบถามและอนุญาต ใหเยียมชมโรงงาน ่รอยละ 5 การดูแลพนักงานภายในบริษท ั เศรษฐศาสตรยนสีรอยละ 5 ผูบริโภคและสังคม  เรามาดูโครงสรางราคาของยีนสกนใกลๆ วาเงิน ั ทีออกจากกระเปาเรา ไปเขากระเปาใครบาง ่ 50% > รานคาปลีก และภาษีมลคาเพิม ู ่ ในการสำรวจครังนี้ มีการเก็บตัวอยางกางเกงยีนส ้ 24% > แบรนด การจัดการและการโฆษณาของแตละยีหอไปตรวจหาสารเคมีตกคางดวย ่  13% > การขนสง บรรจุหบหอ ี เราพบสารหนูในปริมาณทีไมเปนอันตรายใน ตัวอยาง ่ 12% > ผาและโรงงานผลิตกางเกงยีนสจาก 3 ยีหอ ไดแก ลี ลีวายส และเอชแอนดเอ็ม ่  1% > แรงงาน แตพบทองแดงในปริมาณทีเกินมาตรฐานสำหรับ ่เสือผาทีตองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ซึงกำหนดไววาตองไมเกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สำหรับผูใหญ ในตัวอยาง ้ ่  ่  กางเกงยีนสยหอแรงเลอร อาจจะเกิดจากการกำจัดไมหมดในขันตอนการซัก ี่  ้ ทองแดงนันถาไดรบมากเกินไปจะเปนอันตรายตอตับ ้ ั หมายเหตุ : นีคอการทดสอบจากยีนสทออกจากโรงงานมาแลว ไมไดหมายความวาจะไมมการใชสารเคมี ่ ื ี่ ีในการผลิต ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 25
 • นโยบายดานสงแวดลอม ทีตงของโรงงานทีสำรวจ การดูแลพนักงาน(5%) (จากคะแนนเต็ม 100) การเปดเผยขอมูลตอผู นโยบายบริษท(15%) ความโปรงใส (15%) นโยบายดานแรงงาน จำนวนครังทีไปเยียม  สัมพันธ(35%) ้ ่ ่ บริโภค(5%) คะแนนรวม ่ รุนทีผลิต โรงงาน (25%) ยีหอ ั  ่ิ ่   ่ ่ ั้ & Denim & Original Regular บังคลาเทศ 2 70 by H&M Waist Straight & Denim & Original Regular จีน 1 64 by H&M Waist Straight Zara Low waist slim fit โมรอคโค 1 63 Jeans Jack & Clark Vintage ตุรกี 2 61 Jones Levi’s 501 ปากีสถาน 1 60 Nudie Average Joe sharp อิตาลี 4 56 Jeans used G-Star 3301 Victor Straight อิตาลี 5 52 Raw KiK Kik Star Worker บังคลาเทศ 1 49 7 for all Standard Classic mankind Straight Legs Lee Powell low slim Wrangler Stonewash Texas Hugo Boss Orange 31 ไมเขารวมการสำรวจ Boss Everyday regular fit Kuyichi Lewis regular fit clear blue Fritz F Friends FF slim Jeans straight Salsa Salsa life low waist Diesel Safado wash ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255426 ปที่ 18 ฉบับที
 • ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§¹ŒÍ§½‡Ò ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ à¡çºà¡ÕèÂÇ ¢¹Ê‹§ ¢¹Ê‹§ à¾ÔèÁÊÕÊѹ»˜›¹à»š¹àÊŒ¹ã ·Í໚¹¼×¹¼ŒÒ ¢¹Ê‹§¢¹Ê‹§ àÊ×éͼŒÒÊÓàÃç¨ÃÙ» ¢¹Ê‹§ ¢¹Ê‹§ ¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹â¡´Ñ§ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 27
 • ¡Ç‹Ò¨Ð䴌໚¹Âչʏ 1. การปลูกฝาย อยางทีรกนวาขันตอนนีตองใชนำ ่ ู ั ้ ้  ้ ไปแลว ปุยและยาฆาแมลงปริมาณไมนอย รอยละ 10   การยอมผานัน มักทำในประเทศทีกฎหมาย ้ ่ ของสารเคมีปราบศัตรูพชทีใชทงหมดในโลก ใช ื ่ ั้ ไมคอยเขมงวดในอัฟริกา อเมริกาใต และจีน  ในการปลูกฝายนันเอง ่ น้ำเสียจากโรงงานมักจะถูกปลอยลงในแมนำโดย ้ 2. การขนสง ฝายนันจัดเปนนักเดินทางตัวยงเลย ้ ไมผานการบำบัด  ทีเดียว ตังแตจากไรฝายไปยังโรงปน โรงทอ ้   สียอมทำใหเกิดอาการแพ เปนสารกอมะเร็ง  โรงงานเย็บ จนเขาไปเก็บตัวในโกดัง และอาจจะ และในประเทศเหลานีคนทีทำงานยอมผามักจะ ้ ่ ตองขึนเครืองบินหรือลงเรือขามประเทศ ไปพัก ้ ่ ไมมอปกรณปองกันทีดพอ ีุ  ่ ี ในโกดังตางชาติ จากนันไปโชวตวในรานคาปลีก ้ ั 5. ขันตอนการเย็บประกอบขึนเปนยีนส (รวมการ ้ ้ จนกระทังผูบริโภครับกลับบานไปอยูดวย ่    ตกแตง ตอกหมุด การทำซับในดวย) ขันตอนนี้ ้ 3. การปนดาย ขันตอนนีกมการบริโภคพลังงาน  ้ ้ ็ ี ก็ตองใชทงไฟฟา น้ำและมีสวนทำใหเกิดน้ำเสีย  ั้  และทำใหเกิดมลภาวะซึงมีผลตอชันโอโซน และ ่ ้ ไดเชนกัน การเปลียนแปลงสภาพอากาศ แถมยังตองใช ่ สารเคมีปริมาณมากเพือทำความสะอาดเมล็ด ่ การทำใหมนดูเกา ซีด ยับ ถลอก ขาด หรือ ั ฝายใหสะอาดเอียมไมมหญาหรือทรายปะปน ่ ี เปอน ลวนแลวแตตองทำดวยฝมอมนุษยเทานัน   ื ้ แตสงทอมักมีการปนเปอนของ พาราฟน ิ่  ขันตอนนีจงอาจเปนอันตรายตอตัวคนทีทำหนาที่ ้ ้ึ ่ ขีผงหรือน้ำมัน และกาว ซึงเปนตัวชวยในการ ้ ึ้ ่ ดังกลาวดวย ปนดาย โดยทัวไปมันควรหลุดออกไปเมือผาน  ่ ่ เมือยีนสมาถึงเราแลว เราก็ยงตองใชพลังงาน ่ ั การซักลาง ในการซัก ปนแหง และรีดตอไป นอกจากนีเรา  ้ นอกจากนียงตองมีสารเคมีบางชนิดทีตองใส ้ั ่  ก็มสวนในการสรางมลภาวะดวยการใชผงซักฟอก ี ลงไปเพือชวยใหผานุมและติดสีไดดขนอีกดวย ่   ี ึ้ สำหรับเครืองซักผาทีมกจะมีไนเตรตและฟอสเฟต ่ ่ ั 4. การยอมและทอเปนผืนผา ดายจะถูกยอมเปน ซึงเปนอาหารของเชือราทีเปนอันตรายตอพืชและ ่ ้ ่ สีครามดวยสีสงเคราะห ขันตอนการยอมนีเอง ั ้ ้ สัตวในน้ำ ทีเปนสิงทีทำรายสิงแวดลอมมากทีสด แมนำใน ่ ่ ่ ่ ่ ุ ้ เมืองทวากันในเม็กซิโกทีเคยเปนศูนยกลางการ ่ สุดทาย เมือยีนสหมดอายุขย มันก็มกจะถูกนำ ่ ั ั ผลิตยีนสในยุค 90 นันไดกลายเปนสีนำเงิน ้ ้ ไปเผาหรือนำไปถมดิน ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255428 ปที่ 18 ฉบับที
 • แบรนดทประกาศเลิกใชเทคนิค ี่ Benettonพนทรายแลว Bestseller (Jack&Jones, Mama-Licious, Name it, Object, Collectors Item, Only, Outfitters Nation, Pieces, Selected, Vero Moda) Burberry C&A เทคนิคการพนทราย Carrera Jeans เคยเปนเทคนคยอดนยมททำให  ิ ิ ่ี Charles Vögele กางเกงยนสดเู กาและเกาสดๆ อนตราย ี    ุ ั Esprit มากกับตัวคนทีทำงานดังกลาว ทีตรกี ่ ่ ุ Gucci นันมีคนงานโรงงานทำยีนสเสียชีวต ้ ิ H&M เพราะโรคซิลโคซิส หรือโรคปอดฝุน ิ  Levi-Strauss & Co. (Levi’s, Dockers, หินทราย ไมตำกวา 40 คน ทำให ่ Signature, Denizen) หลายๆ แบรนดประกาศเลิกใชแลว Mango นีเปนขอมูลจาก The Clean Clothes ่ Metro Campaign ทพยายามเรยกรองใหผผลต ่ี ี   ู ิ New Look ยนสเลกใชเทคนคดงกลาว คณกลงชอ ี  ิ  ิ ั  ุ ็ ่ื Pepe Jeans เรียกรองไดทเว็บไซต http://www. ี่ Replay cleanclothes.org/home Versaceแบรนดทอางวาไมมการใชเทคนค  ่ี    ี  ิ Adolfo Dominquezพนทรายในโรงงานของตน แตไม   IC Companiesไดประกาศเลกใชอยางเปนทางการ  ิ    (Peak Performance, Tiger of Sweden, InWear, Jackpot, Cottonfield, Matinique, Part Two, By Malene Birger, Saint Tropez, Soaked in Luxury, Designers Remix, COMPANYS, Picturebank) VF Corporation (Lee, Wrangler) Prada Holy Fashion Group (Strellson, Joop!, Tommy Hilfiger, Tailored, Windsor)แบรนดทอางวาจะเลกสงผลตยนส  ่ี   ิ ่ั ิ ี Dieselทีตองใชเทคนิคพนทราย แตยง ่  ั Inditexไมประกาศเลกใชอยางเปนทางการ  ิ    New Yorker Orsay Primark S.Oliverแบรนดทยงไมประกาศเลิกใช ี่ ั Armaniเทคนิคพนทรายและไมใหขอมูล  Dolce & Gabbanaใดๆ เกียวกับนโยบายการใช ่ Roberto Cavalliเทคโนโลยีดงกลาว ั The Just Group (Australia) ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 29
 • ¤Ø³¡ØÈŠ˹Ùà´ª อายุ 54 ป อดีตคนเคยเย็บยีนสฟอก ในโรงงานยานดินแดง ปจจุบนรับงานเย็บเสือแบบขาย ั ้ ประตูนำ เริมตังแตสรางแพทเทิรน ตัดผา เย็บตนแบบ และกระจายงานใหคนในซอย ้ ่ ้  โรงงานของเถาแกเปนตึกแถวสองชัน ชันลางทำหนาทีตดผา เล็กๆนอยๆ เพือความเกาอยางพอเพียง ้ ้ ่ ั ่ ออกเปนชินสวนตางๆ ของยีนส คุณกุศลทำงานอยูชนสอง ทำหนาที่ ้  ั้ • เชิดใส ! ยีนสทดเกายับเยินตังแตอยูที่ ี่ ู ้  เย็บประกอบใหเปนตัวยีนส เคยเย็บไดประมาณวันละไมตำกวา 10 ่ ราน เพราะคุณอยากเปนคนทำใหมน ั ตัว (ทำงานตังแต 8 โมงเชาถึง 3 ทุม) จากนันจะมีรถมารับไปที่ ้  ้ เกาไปเองมากกวา และเพราะขันตอน ้ โรงงานฟอก ซึงบางครังจะมีการสงกลับมาซอมหูเข็มขัดอีกเพราะ ่ ้ การทำใหมนดูเซอรนน ตองขอบอกวา ั ั้ มันไมเปนมิตรตอสิงแวดลอมเลยจริงๆ ่ บางครังดายจะขาดหลังการฟอก ้ • ไมซอยีนสใหมเพียงเพราะมันติดปาย ื้ ปจจุบนคาตอบแทนในการเย็บกางเกงยีนสหรือกางเกง ั ลดราคา คุณจะใสตวเดิมจนกวามันจะ ั นักศึกษา อยูทประมาณตัวละ 30 – 40 บาท  ี่ เกาไปพรอมกับตัว เบือขึนมาก็เอาไป ่ ้ ผลขางเคียงจากการทำงานคือมีอาการแพตามมือบางจากฝุน  แลกกันใสกบเพือน หรือบริจาคก็ได ั ่ ผา แตทหนักเลยคือสีจากผาจะติดตามมือตามเสือผาทำใหเขียวป ี่ ้ • ใสกางเกงยีนสมากกวาหนึงครังกอนจะ ่ ้ กันหมด นำมันไปซัก ในฐานะคนเคยเย็บยีนส เชือวาการลงทุนสำหรับยีนสทตด ่ ี่ ั • ซักยีนสทอณหภูมไมเกิน 30 องศา ี่ ุ ิ เย็บดีๆ ผานุมๆ สักตัว นาจะอยูทไมเกิน 500 บาท   ี่ รวมกับกางเกงผาหนาอีกหลายตัวให พอดีโหลดซักของเครืองซักผา ่ ทีสำคัญ อยาลืมดูตะเข็บ โดยเฉพาะตะเข็บเอวและสวนที่ ่ • ใชผงซักฟอก เนนวาผง เพราะมันเปน เปนหูเข็มขัดดวย มิตรตอสิงแวดลอมมากกวาน้ำยาซักผา ่ โดยสวนตัวแลวคุณกุศลไมชอบใสยนสเพราะรูสกอึดอัด ี  ึ หรือผงซักฟอกสูตรน้ำ และไมใชนำยา ้ เนืองจากตัดเสือผาได เลยชอบตัดกางเกงใสเองมากกวา ขีเกียจซัก ่ ้ ้ ปรับผานุม  ดวย แตไฮไลทมาอยูตรงลูกชายทีเปนสาวกกางเกงยีนส และนิยมใส  ่ • ใชประโยชนจากแสงอาทิตยเสมอ หลายๆ เดือนกอนซัก มีเรืองเลาวากางเกงทีใสไมซกอยูหลายเดือน ่ ่ ั  เพราะมันทำใหกางเกงยีนสตวเกงทัง ั ้ นันมีรานยีนสทตะวันนามาขอซือดวยการแลกกับยีนสใหม 2 ตัว ้  ี่ ้ แหงและหอม ดวย • หาซือกางเกงยีนสมอสองมาใส เพือจะ ้ ื ่ ไดลคเกาๆ เซอรๆ เพราะมันถูกดีแถม ุ การผลิตกางเกงยีนสหนึงตัวใชนำ ่ ้ นุมอีกดวย  ประมาณ 2,866 แกลลอน ซึงเปนสองเทา ่ • ซักเสือผาทีซอมาใหมทกครังกอนสวม ้ ่ ื้ ุ ้ ของปริมาณน้ำทีใชในการซักยีนสตวดังกลาว ่ ั ใส นอกจากจะไมโดนเพือนลอวาบาเหอ ่ เดือนละครังเปนเวลา 5 ป - ขอมูลจากหนังสือ ้ แลว ยังจะไมตองคันยุบยิบเพราะแพ  เรือง The Green Blue Book โดย Thomas ่ สารเคมีทยงติดคางอยูบนเนือผาดวย ี่ ั  ้ M. Kostigen ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255430 ปที่ 18 ฉบับที
 • ¤Ø³ÊÁªÒ ¤Ó»ÃÒ§¤ อายุ 61 ป เคยดูแลการผลิตยีนสทกขันตอนในโรงงานยีนสสญชาติไทยอยู 8 ป ปจจุบนทำ ุ ้ ั ัธุรกิจครอบครัวซึงเคยรับผลิตเสือยีนสแตเปลียนเปนมาเปนผายืดแลว ่ ้ ่ คุณลุงสมชายเคยทำเสือและแจ็คเก็ตยีนส ตังแต ภูมศาสตรยนส ้ ้ ิ ี ศูนยกลางการผลิตยีนสของโลกอยูทเมืองซินตัง  ี่ขันตอนการตัดผาและเย็บเสร็จเปนตัวเสือ (แตสงไปฟอก ้ ้  ประเทศจีน เรียกวาถายีนสทคณสวมอยูไมไดผลิตมาจาก ี่ ุ ทีโรงงาน) เหตุทเลิกเย็บผายีนสไปเพราะมันหนัก ชางที่ ทีนกตองทำจากผาเดนิมทีทอออกมาจากทีนอยูดี ทีนมี ่ ี่ ่ ี่ ็  ่ ่ ี่  ่ ี่บานไมคอยถนัด เลยเปลียนมาเปนผายืดดีกวา  ่ ตังแตอตสาหกรรมครอบครัวไปจนถึงโรงงานทีผลิตยีนส ้ ุ ่ ถามความเห็นเรืองยีนสถกจากจีนทีเขามาตีตลาด ออกมาไดวนละ 60,000 ตัว ่ ู ่ ับานเรา ลุงบอกวายีนสจนคุณภาพต่ำกวาแบบอาจจะดู ี แตละปมกางเกงยีนสเดินทางออกจากเมืองนีไปไม ี ้สวยแตตองลองใสดแลวจะรูวา ทรงไมสวย เนือผา ดาย ต่ำกวา 260 ลานตว (ไมมากมาย แค 1/3 ของยีนสที่  ู  ้ทอ ไมดเทายีนสไทย (แตแกยอมรับยีนสจากเกาหลี ี ผลิตไดทงหมดในโลกเทานัน) ั้ ้เพราะออกแบบไดดี และ “ผาเขาดีกวาเราจริงๆ”) ยีนสขนหางโดยทัวไป ตนทุนคาผากับคาแรง ตัวละไมเกิน 350 บาท ยกเวนยีนสทเปนของบริษทตาง ึ้ ่ ี่ ัประเทศสงวัตถุดบเขามาตัดเย็บในเมืองไทย อาจจะมีตนทุนไมตำกวา 500 บาท ิ  ่ ไมจำเปนตองราคาแพง แตเวลาเลือกใหจบดูเนือผา ผายีนสทดจะตองทอมาแนน มีความละเอียดมาก ลอง ั ้ ี่ ีสวมดู วากระชับ เขารูป เขาทรงกับตัวเราดีหรือยัง ลุงสมชายใหขอสังเกตวา ยีนสโรงงานเดียวกัน ถาทำมาคนละล็อตก็ไมเหมือนกัน เพราะผาทีเขาโรงงานมา  ่นันมาจากการทอคนละล็อตกัน บางล็อตทอมาแนนดี บางล็อตพันดายมาหลวมไป บวกกับทอไมครบ 200 เสนตอ ้หนึงตารางนิวอีก ซึงทำใหยนสหดหลังการซักครังแรกนันเอง ่ ้ ่ ี ้ ่ ทีลอกันมาวามียนสปลอมนัน เปนเรืองของ “ยีนสลดเกรด” คืออาจจะใชแบรนดเดิม แตในขันตอนตางๆ มี ่ื ี ้ ่ ้การ “ลดตนทุน” เชน ลดเกรดของดายทอ จากฝายรอยเปอรเซ็นต (Cotton 100%) ก็เปลียนมาผสมโพลีเอ ่ สเตอรลงไปประมาณรอยละ 20 - 30 หรือแทนทีจะ ่ ขาวลามาเร็ว เขาบอกวาดวยคาแรงทีสงขึนและฝายซึง ทอดวยเสนใย 200 เสนตอตารางนิว ก็ลดเหลือเพียง ่ ู ้ ่ ้ เปนวัตถุดบหลักนันหาไดยากขึน จะทำใหยนสมราคาแพงขึน 180 เสนหรือไมเชนนันก็ลดเกรดสียอม เปนตน ิ ้ ้ ี ี ้ ้  แมแตของเมดอินไชนาก็จะไมถกเหมือนเดิม ผูเชียวชาญดาน ู  ่ ยีนสทฮองกงใหสมภาษณกบหนังสือพิมพเดอะเทเลกราฟ ี่  ั ั สวนขันตอนการใชกระดาษทรายขัดใหยนสดู ้ ี ของอังกฤษวา ราคาฝายไดถบตัวขึนมาถึงปอนดละ 60 บาท เกานัน ลุงบอกวาเมือกอนแถวบานก็มแมบานทีอยู ี ้ ้ ่ ี  ่ เมือเดือนมีนาคมทีผานมา จากราคาปอนดละ 20 บาทใน ่ ่  บานเฉยๆ รับงานมาทำกัน แตตอนนีกเลิกไปหมด ้ ็ เดือนกรกฎาคมปทแลว ี่ แลวเพราะเขาทนฝุนกันไมไหว  ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 31
 • àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ กองบรรณาธิการ โซเดียมในปลากระปอง ปลากระปองถือเปนอีกหนึงอาหารทีอยูคครัวคนไทย ยิงในยุคทีขาวยากหมากแพง หมูแพง ผักแพง น้ำมันก็ ่ ่  ู ่ ่ แพง จะซือหาอะไรมาทำกับขาวก็ปวดหัวปวดใจ จะกินอะไรก็ตองคิดแลวคิดอีกเปนหวงเงินในกระเปา ปลากระปอง ้  นีละ เปนทางเลือกสำหรับคนงบนอยแตอรอยแลวก็อมดวย ในยามยากปลากระปองยังเปนทีพงพาสำหรับผูประสบ ่ ิ่ ่ ึ่  ภัยตางๆ ในเวลาทีบานเมืองเจอภัยพิบติ ทังน้ำทวม ดินถลม หรือแมแตคนทีเดินทางไกล เขาปาฝาดง ซึงการหุงหา ่  ั ้ ่ ่ อาหารกินเองเปนเรืองลำบาก ปลากระปองและรวมถึงอาหารกระปองชนิดอืนๆ นับเปนตัวชวยทีดี เพราะจะเปดกิน ่ ่ ่ เมือไหรกไดสะดวกสบาย แถมเก็บไวไดนานเปนป ทีสำคัญคือราคาไมแพงมาก ่ ็ ่ แตปลากระปองก็คออาหารแปรรูปชนิดหนึง คุณคาทางอาหารทีมกตองสูญเสียไปตามขันตอนการผลิต ื ่ ่ ี ็  ้ เรียกวาเทียบไมไดกบอาหารทีทำสดๆ ใหมๆ แถมถากินมากเกินไปรางกายของเราก็มสทธิเสียงโรครายทัง โรคไต ั ่ ี ิ ่ ้ โรคหัวใจ ความดัน จาก “โซเดียม” ทีมอยูในปลากระปอง ่ ี  ปลากระปองถือเปนอาหารทีผลิตในระบบอุตสาหกรรม ผลิตเพือจำหนายทังในประเทศและสงขายออกไปทัว ่ ่ ้ ่ โลก โรงงานผลิตปลากระปองในบานเราก็จะตังอยูในจังหวัดทีอยูใกลหรือติดกับทะเล โดยเฉพาะหลายจังหวัดใน ้  ่  ภาคใต รวมถึงจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ ซึงอยูใกลกบทรัพยากรในการผลิต ่  ั สวนประกอบหลักๆ ในการผลิตปลากระปองก็คอ ปลา ทีเรารูจกกันดีกคอ ปลาซารดน ปลาแมคเคอเรล ื ่ ั ็ ื ี และปลาทูนา แตผผลิตบางรายก็เลือกใชปลาทูแขกหรือปลาทูลงแทนปลาซารดน เพราะปลาซารดนหายากมากใน  ู ั ี ี ทะเลบานเรา ซึงปลาทูแขกหรือปลาทูลงก็จดอยูในสายพันธุเดียวกันกับปลาซารดน สวนประกอบถัดมาทีสำคัญไม ่ ั ั   ี ่ แพกนก็คอ ซอสปรุงรส ทีนยมกันมากๆ ก็คอ ซอสมะเขือเทศ น้ำมัน หรือน้ำเกลือ แตเดียวนีกพฒนาดัดแปลงทำ ั ื ่ ิ ื ๋ ้ ็ ั เปนสูตรแกงตางๆ ทัง พะแนง มัสมัน แกงเขียวหวาน ฉูฉี่ เปนการเพิมรสชาติใหมๆ ไมจำเจอยูแคปลากระปองใน ้ ่  ่  ซอสมะเขือเทศ และอยางสุดทายก็คอ กระปอง ทำจากดีบกหรืออะลูมเนียมซึงกระปองทีใชสำหรับบรรจุอาหารสวน ื ุ ิ ่ ่ ใหญจะมีอายุการใชงานประมาณ 2 ป ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255432 ปที่ 18 ฉบับที
 • ¼Å·´Êͺ»ÃÔÁÒ³â«à´ÕÂÁã¹»ÅÒ¡Ãл‰Í§ + ฉลาดซือสุมตัวอยางปลากระปองทีขายอยูทวไปตามทองตลาดจำนวน 18 ยีหอ แบงเปน ปลาซารดนในซอส ้  ่  ั่ ่  ี มะเขือเทศ 12 ยีหอ และปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศอีก 6 ยีหอ ่  ่  + Thai RDI (Thai Recommended Daily Intakes) แนะนำปริมาณโซเดียมทีเหมาะสมกับการบริโภคตอวัน ่ สำหรับคนไทยอายุตงแต 6 ปขนไป คือไมเกิน 2,400 มิลลิกรัม ั้ ึ้ + ซูเปอรซเชฟ ปลาซารดนในซอสมะเขือเทศ พบมีปริมาณโซเดียมตอ 1 กระปองมากทีสดคือ 823.05 ี ี ่ ุ มิลลิกรัม หรือประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณทีแนะนำในการบริโภคตอวัน ซึงก็ถอวาอยูในเกณฑทคอนขาง ่ ่ ื  ี่  สูง เพราะอยาลืมวาอาหารเกือบทุกอยางทีรบประทานในแตละวันทีโซเดียมเปนสวนประกอบเกือบทุกชนิด ่ั ่ มากนอยแตกตางกันไป โดยเฉพาะอาหารจานหลักตางๆ ทีตองมีการเติมเครืองปรุงรส ไมวาจะเปน น้ำปลา ่  ่  ซีอว ใหโซเดียมสูง น้ำปลาหรือซีอว 1 ชอนชามีโซเดียมประมาณ 350 – 500 มิลลิกรัม นียงไมรวมพวก ิ๊ ิ๊ ่ั ขนมขบเคียวตางๆ ทีหลายๆ คนชอบรับประทานเปนอาหารวาง ซึงมีโซเดียมอยูสงเชนกัน ้ ่ ่  ู + สวนประกอบหลักของปลากระปองในซอสมะเขือเทศก็คอ ปลาและซอสมะเขือเทศ ซึงในซอสมะเขือเทศ ื ่ นันแหละทีเปนแหลงของโซเดียม นอกจากนีผผลิตยังมีการ ่ ่ ้ ู เติมทังเกลือและโมโนโซเดียมกลูตาเมต ทีลวนแลวแตเปน ้ ่ แหลงของโซเดียมอีกดวย ปลาซารดน เปนชือเรียกของปลาขนาด ี ่ + เพราะคนไทยเราพิถพถนในเรืองอาหารการกิน ปลา ี ิ ั ่ เล็กมีหลากหลายสายพันธุ คำวาซารดนมาจาก ี กระปองก็เลยตองเอามาปรุงใหมเพือใหอรอยถูกใจมากยิง ่ ่ ชือเกาะซารดเนียซึงอยูในทะเลเมอรดเตอรเร ่ ี ่  ิ ขึน ซึงถือเปนเรืองทีดทนำปลากระปองมาอุนรอนกอน ้ ่ ่ ่ ี ี่  เนียน ซึงเปนแหลงทีมปลาซารดนอุดมสมบูรณ ่ ่ ี ี รับประทาน เมนูยอดฮิตก็ตองใหตมยำปลากระปอง แต   ปลาซารดนเปนอาหารทีมประโยชนมาก มี ี ่ ี ตองระวังเวลา ปรุงรสดวยนะอยาใหเค็มเกินไป เพราะปลา โอเมกา – 3 ทีชวยลดการเกิดโรคหัวใจ ชวย ่ กระปองก็มโซเดียมสูงอยูแลว เติมโซเดียมจากน้ำปลาเขาไป ปองกันโรคอัลไซเมอร แถมยังมีวตามินดี ี  ิ อีกจะยิงอันตราย ่ วิตามินบี 12 และโปรตีน + อีกเมนูปลากระปองสุดโปรดของหลายๆ คนก็คอ บะหมี่ ื สวน ปลาแมคเคอเรล เปนปลาทีอยู ่ กึงสำเร็จรูปกับปลากระปอง เพราะแคบะหมีกงสำเร็จรูป ่ ่ ึ่ ในสายพันธุเดียวกับปลาซารดนแตวาจะมี  ี  1 ซอง ก็มโซเดียมอยูถง 1,500 – 1,800 มิลลิกรัม ถารวม ขนาดใหญกวา ปลาทูกอยูในสายพันธุเดียว ี  ึ ็   กับปลากระปองเขาไปอีก รับรองโซเดียมพุงปดแนนอน   กันกับปลาแมคเคอเรล ทังปลาซารดนและ ้ ี โปรดระวัง ปลาแมคเคอเรลถือเปนสัตวลำดับแรกๆ ใน + อายุของปลากระปองจะอยูที่ 2 ป แตปลากระปองทีเก็บไว  ่ หวงโซอาหาร ทำใหการปนเปอนของปรอท  นานๆ หรือใกลวนหมดอายุกไมควรรับประทาน เพราะยิง ั ็ ่ ทีมกพบในอาหารทะเลมีคอนขางนอย ่ ั  นานๆ เนือปลาก็จะยิงเสือมสภาพไปเรือยๆ ้ ่ ่ ่ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 33
 • 5 2 1 9 7 6 8 4 3 ผลทดสอบ 1 กระปองตามทีแจงในฉลาก ชือสินคา ่ ปริมาณ ราคา ผูผลิต  สวนประกอบ ขอมูลโภชนาการอืนๆ ปริมาณโซเดียม / มีทเปดแบบฝาดึง ่ ทีระบุบนฉลาก (มิลลิกรัม) ปริมาณโซเดียม เมือ 100 กรัม(มิลลิกรัม) เทียบ / 1 กระปอง ่ ปริมาณโซเดียม / น้ำหนักสุทธิ (กรัม) น้ำหนักเนือ (กรัม) ่ (มิลลิกรัม) ี่ ้ ่ ปลาซารดนในซอสมะเขือเทศ ี 1. ซูเปอรซเชฟ ี 93 155 14 บ. บ.ไอ.เอส.เอ.แวลู ปลาซารดน 60% ซอส ี 780 มก. 531 มก. 823.05 มก. ไมใชวตถุกนเสีย ั ั มี จำกัด มะเขือเทศเขมขน 35% เกลือแกง 2.5% น้ำมัน ถัวเหลือง 1.5% น้ำ 1% ่ 2. รูปสามเหลียม ่ 75 125 14 บ. บ.เจริญ ปลาซารดน 60% ซอส ี ไมระบุ 497 มก. 621.25 มก. เจือสี ไมมี อุตสาหกรรม มะเขือเทศ 32% อืนๆ 8% ่ จำกัด 3. ซูมาโก 75 125 15 บ. บ.เจริญ ปลาซารดน 60% ซอส ี ไมระบุ 494 มก. 617.5 มก. เจือสี ไมมี อุตสาหกรรม มะเขือเทศ 32% อืนๆ 8% ่ จำกัด 4. บิกซี ๊ 93 155 11.50 บ. บ.ไทยยูเนียน ่ ปลาซารดน 60% ซอส ี 700 มก. 443 มก. 686.65 มก. ไมระบุ ไมมี โฟรเซน โปรดักส มะเขือเทศ 37% น้ำมัน จำกัด(มหาชน) ถัวเหลือง 2% เกลือ 1% ่ 5. ตราแฮปปมาก  87 145 10 บ. บ.ทูพลัส ฟูด  ปลาซารดน 60% ซอส ี ไมระบุ 430 มก. 623.5 มก. เจือสีธรรมชาติ ไมมี อินดัสเตรียล มะเขือเทส 38% น้ำตาล จำกัด 1% เกลือ 1% 6. ซีเล็ค 93 155 15 บ. บ.ไทยยูเนียน ่ ปลาซารดน 60% ซอส ี ไมระบุ 424 มก. 657.2 มก. ไมใชวตถุกนเสีย ั ั มี โฟรเซน โปรดักส มะเขือเทศ 37% น้ำมัน จำกัด (มหาชน) ถัวเหลือง 2% เกลือ 1% ่ 7. แม็กกาแรต 90 140 11 บ. บ.วี เค แฟคตอรี่ ปลาซารดน 65% ซอส ี ไมระบุ 394 มก. 551.6 มก. ไมระบุ ไมมี จำกัด มะเขือเทศ 30% น้ำมัน ถัวเหลือง 4.6% ผงชูรส ่ 0.1% 8. ซีคราวน 93 155 14.50 บ. บ.สมยฟดส จำกด ปลาซารดน 60% ซอส ุ ู ั ี 760 มก. 392 มก. 607.6 มก. ใชโมโนโซเดียม มี มะเขือเทศ 27% เกลือ 1% กลูตาเมต 9. ทอปส 93 155 15 บ. บ.ไทยยูเนียน ่ ปลาซารดน 60% ซอส ี 700 มก. 378 มก. 585.9 มก. ใชโมโนโซเดียม มี โฟรเซน โปรดักส มะเขือเทศ 39.95% กลูตาเมต, ได จำกัด(มหาชน) โซเดียม 5 กัวไน เลต, ไดโซเดียม 5 ไอโนชิเดต ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255434 ปที่ 18 ฉบับที
 • 10 14 16 18 12 13 15 17 11 ผลทดสอบ 1 กระปองตามทีแจงในฉลาก ชือสินคา ่ ปริมาณ ราคา ผูผลิต  สวนประกอบ ขอมูลโภชนาการอืนๆ ปริมาณโซเดียม / มีทเปดแบบฝาดึง ่ ทีระบุบนฉลาก (มิลลิกรัม) ปริมาณโซเดียม เมือ 100 กรัม(มิลลิกรัม) เทียบ / 1 กระปอง ่ ปริมาณโซเดียม / น้ำหนักสุทธิ (กรัม) น้ำหนักเนือ (กรัม) ่ (มิลลิกรัม) ี่ ้ ่10. สามแมครัว 93 155 15.50 บ. บ.รอยัลฟูดส  ปลาซารดน 60% ซอส ี 800 มก. 374 มก. 579.7 มก. ใชโมโนโซเดียม มี จำกัด มะเขือเทศเขมขน 36.47% กลูตาเมต เกลือ 1.14% น้ำตาล 0.72%11. โฮม เฟรช มารท 93 155 13.50 บ. บ.ไทยยูเนียน ่ ปลาซารดน 60% ซอส ี ไมระบุ 348 มก. 539.4 มก. ไมใชวตถุกนเสีย ั ั มี โฟรเซน โปรดักส มะเขือเทศ 37% น้ำมัน จำกัด(มหาชน) ถัวเหลือง 2% เกลือ 1% ่12. อะยัม 93 155 28 บ. บ.ผลิตภัณฑปลา ปลาซารดน 60% ซอส ี 700 มก. 330 มก. 511.5 มก. ไมใชวตถุกนเสีย, ั ั มี กระปองสยาม มะเขือเทศ 36% น้ำมัน ผงชูรส ไมเจือสี จำกัด ถัวเหลือง 2.9% เกลือ 1% ่ ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ13. ไฮคิว 93 155 15.50 บ. บ.ไฮคิวผลิตภัณฑ ปลาแมคเคอรเล 65% ซอส 600 มก. 484 มก. 750.2 มก. ไมเจือสี ไมใช มี อาหาร จำกัด มะเขือเทศ 30% เกลือ วัตถุกนเสีย ั 2.50% นำมนปาลม 2.50% ้ ั 14. ตราคุมคา เทสโก 87  145 10 บ. บ.สมยฟดส จำกด ปลาแมคเคอเรล 60% ซอส 620 มก. ุ ู ั 456 มก. 661.2 มก. ใชโมโนโซเดียม ไมมี มะเขือเทศ 6% เกลือ กลูตาเมท เจือสี ไอโอดีน 1% ธรรมชาติ15. โรซา 93 155 15 บ. บ.ไฮคิว แคนนิง ปลาแมคเคอเรล 65% ซอส 540 มก. ่ 447 มก. 692.85 มก. ไมเจือสี ไมใช มี (ปตตานี) จำกัด มะเขือเทศ 30% เกลือ วัตถุกนเสีย ั 2.5% น้ำมันปาลม 2.5%16. นกพิราบ 93 155 13.50 บ. บ.สนตภาพ ั ิ ปลาแมคเคอเรล 60% ซอส 490 มก. 444 มก. 688.2 มก. ใชโมโนโซเดียม มี (ฮัวเพง 1958) ่ มะเขือเทศ 38% เกลือแกง กลูตาเมต ไมใช จำกัด 1.1% กัวรกม 0.5% ั วัตถุกนเสีย ั17. ปุมปุย   93 155 13 บ. บ.ผลิตภัณฑ ปลาแมคเคอเรล 60% ซอส 680 มก. 438 มก. 678.9 มก. ไมใชวตถุกนเสีย ั ั มี อาหารกวาง มะเขือเทศ 37% น้ำมัน ไมใชวตถุปรุงแตง ั ไพศาล จำกด ั ถวเหลอง 1.6% เกลอ 1.4% ่ั ื ื รสอาหาร (มหาชน)18. ทีซบี ี 93 155 14.25 บมจ.ทรอปคอล ปลาแมคเคอเรล 66% ซอส 580 มก. 360 มก. 558 มก. ไมใชวตถุกนเสีย ั ั มี เคนนิง ่ มะเขือเทศ 30.8% น้ำมัน (ประเทศไทย) ถัวเหลือง 2.6% เกลือ ่ 0.6%ผลทดสอบเฉพาะตัวอยางที่สงตรวจเทานั้น ทดสอบโดย สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 35
 • ÇÔ¸ÕàÅ×Í¡«×้Í»ÅÒ¡Ãл‰Í§ + ตองมีฉลากแสดงขอมูล ชืออาหาร ชือ - ทีอยูผผลิต วันเดือนปทผลิตและหมดอายุ สวนประกอบ ขอมูล ่ ่ ่  ู ี่ โภชนาการ ทีสำคัญทีสดคือฉลากตองเปนภาษาไทย ่ ่ ุ + ดูความเรียบรอยของกระปอง วาอยูในสภาพดีหรือไม กระปองตองไมบบหรือบวม หรือมีรอยขีดขวน ตอง  ุ เช็คดูตามตะเข็บของกระปองวาไมมรอยรัวซึม ซึงอาจทำใหอากาศและเชือจุลนทรียเขาไปในกระปองทำให ี ่ ่ ้ ิ  อาหารเนาเสีย ซึงสาเหตุมกเกิดจากขันตอนการขนสงหรือจัดเก็บ สวนการทีกระปองบวมอาจมีสาเหตุจาก ่ ั ้ ่ ขันตอนการไลอากาศออกไมหมด ทำใหยงมีออกซิเจนหลงเหลืออยู ้ ั ในกระปองซึงจะไปทำปฏิกรยากับสารเคลือบในกระปองทำใหเกิด ่ ิิ กาซไฮโดรเจนทำใหกระปองบวม คนไทยชอบกินปลากระปองอะไรกัน? + ลักษณะของกระปองทีดตองมีลกษณะมันแวววาว ไมมรอยผิดปกติ ่ ี  ั ี ปลาซารดน 67% ี บนพืนผิวกระปองทังภายนอกและภายใน ้ ้ ปลาแมคเคอเรล 18% + เมือเปดกระปองแลว กลินและสีของอาหารตองอยูในลักษณะปกติ ่ ่  ปลาทูนา 12%  ไมผดเพียน สีไมคล้ำ ไมมกลินเหม็น ถาหากเปดกระปองออกมา ิ ้ ี ่ อืนๆ 3% ่ แลวดูนาสงสัยก็ไมควรรับประทาน  ขอมูลจาก บทความเรือง “ผลวิจย ่ ั + ปลากระปองควรนำไปใสในภาชนะอุนใหรอนอีกครังกอนรับประทาน   ้ Most Admired & Why We Buy หรือถาเปดแลวกินไมหมด ควรเทเปลียนใสในภาชนะอืน แลวนำไป ่ ่ 2008” นิตยสาร brandage แชในตูเย็น ปองกันเชือจุลนทรียในอากาศทำปฏิกรยากับสารเคลือบ  ้ ิ  ิิ มกราคม 2551 ทีอยูในกระปอง ่  + สวนเรืองการเก็บรักษานันตองเก็บในอุณหภูมหอง อยาเก็บในทีทมี ่ ้ ิ  ่ ี่ อากาศรอน เพราะจะทำใหอาหารทีอยูในกระปองเนาเสียได ยิงถา ่  ่ อากาศรอนหรืออยูในทีทอณหภูมสงมากๆ กระปองอาจระเบิดได  ่ ี่ ุ ิ ู ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255436 ปที่ 18 ฉบับที
 • ¾¨¹Ò¹Ø¡Ô¹ ©ÅÒ´«×éÍปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 37
 • ·Ø¡¤¹ÁÕÊÔ·¸Ô สุมาลี พะสิม เรียบเรียงบทสัมภาษณ – ถายภาพ  ิ ื่ องคการอสระเพอ การคมครองผบรโภค ุ ู ิ งเกดเดยวนี้ ตอ ิ ี๋  ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255438 ปที่ 18 ฉบับที
 • ·Ø¡¤¹ÁÕÊÔ·¸Ô¢Íà¡ÒСÃÐáÊàÃ×่ͧഋ¹©ºÑº¹Õ้ ¾Ò·Ø¡·‹Ò¹ä»¾Ù´¤Ø¡Ѻ¹.¾.ÊÃǷ ¤¹ÊÁºÃ³ ðÁ¹µÃ»ÃШÓÊÓ¹¡¹Ò¡ðÁ¹µÃã¹Ã°ºÒÅ Ø Ô Ù Ñ Õ Ñ Ñ Õ Ñ¹.Ê.ÂÔ่§Åѡɳ ªÔ¹Çѵà ¶Ö§á¹Ç·Ò§¡Ò÷ӧҹ¤ØŒÁ¤Ãͧ¡Ñ¹¤‹Ð ¾ÃŒÍÁ·Ñ้§àÅÕºà¤Õ§¶ÒÁ¶Ö§Í§¤¡ÒÃÍÔÊÃÐà¾×่Í¡Òä،Á¤Ãͧ¼ÙŒºÃÔâÀ¤Ç‹Ò ¨Ðà¡Ô´ã¹ÃÑ°ºÒŹÕ้ËÃ×ÍäÁ‹นโยบายการทำงาน ไปได วุฒสภาประชุมตอเลย ถาหากมีการ ิคุมครองผูบริโภคของรัฐบาลที่ถือวาเรงดวนคือเรื่องอะไร 2 สวนทีสองก็คอการสรางทีม ่ ื เฉพาะกิจดานการคุมครอง ผูบริโภคขึนมา เพือหนุนเสริมทีม  ้ ่  แกไขนิดหนอยก็ผานเปนกฎหมาย  ออกมาไดเลย แตถามีการแกไขมาก  ก็ยอนไปทีสภาผูแทน แตกฎหมาย  ่  เรืองเรงดวนทีตองทำจริงๆ ่ ่  งานของ สคบ. อยางทีมตำรวจ ตัวนีพจารณาแนนอน ้ ิตอนนีกคอการสรางเครือขาย ้ ็ ื หนวยสืบสวนสอบสวน การรวมคุมครองผูบริโภคใหกวางขึน   ้ เผยแพรขาวกับสือมวลชน เพราะ  ่ ฝากถึงประชาชนเรืองการ ่บุคลากรเรามี 200 คน งบประมาณ การเผยแพรขาวก็ถอเปนการปราม  ื ใชสิทธิผูบริโภค190 ลานบาท ซึงถือวานอยในการ ่ คนทีกำลังจะทำความผิด และ ่ อยากใหประชาชนรูสทธิและ  ิทำงานคุมครองผูบริโภค การสราง   ประชาสัมพันธใหผบริโภครูชอง ู  ตระหนักถึงการใชสทธิของตัวเอง ิเครือขายในการทำงานคุมครองผู  ทางการใชสทธิของตัวเองดวย ิ ในการซือสินคาและบริการตางๆ ้บริโภคนาจะเปนแนวทางทีดกวา 1 เครือขายการทำงานปจจุบน ก็มเครือขายผูบริโภคที่ ี  ่ ี ั 3 อีกสวนทีสำคัญก็คอการ ่ พัฒนาระบบเอกสารเปน ระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ื เมือถูกละเมิด เมือใชแลวไมเกิดผล ่ ่ ก็ประสานงานรองเรียนมาทีหนวย ่ งานเพือใหเกิดการแกไข ถาหากวา ่ทำงานกันดวยใจ ถึงแมจะมีหนวย สามารถคนขอมูลไดงาย เพราะคน  เปนไปไดจะเกิดเครือขายภาคงานรัฐทีตงขึนดูแลผูบริโภคในระดับ ่ ้ั ้  เรานอยจะไดทำงานไดเร็วขึน ้ ประชาชนในการคุมครองสิทธิกจะ  ็จังหวัด ในระดับอำเภอแลวก็ตาม เปนการดีมาก เพือสรางอำนาจใน ่เพือใหเกิดความเขมแข็งและทำงาน ่ องคการอิสระเพื่อการ การตอรองกับผูประกอบการทังเรือง  ้ ่คุมครอง ผูบริโภคไดมากขึนตองมี   ้ คุมครองผูบริโภคจะเกิดขึน   ้ ราคา เรืองคุณภาพ ราคาแพงเกิน ่การประสาน กับเครือขายองคกรผู ในรัฐบาลนี้ไหม ไป คุณภาพไมไดมาตรฐานเราก็ไมบริโภค ทีทำงานภายใตกฎหมาย ่ ตองบอกวาองคการอิสระเพือ ่ ซือ ดูสวาผูประกอบการจะอยูได ้ ิ  และอาจจะมีงบประมาณบางสวน การคุมครองผูบริโภคเปนกฎหมาย   อยางไร จริงไหม มันก็จะเปนกลไกชวยสนับสนุนในการทำงานลงไป ของประชาชน และกฎหมายก็เขาถึง การตลาดทีผบริโภคสามารถกำหนด ่ ูเราเพิมคนไมได การขยายเครือขาย ่ ชันวุฒสภาแลว ไมตองยอนกลับไป ้ ิ  คุณภาพสินคาไดเลยนะเพือคุมครอง ผูบริโภคก็นาจะเปน ่    พิจารณาทีสภาผูแทน ก็จะให ่  ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 39
 • ผูบริโภคตองมีองคการอิสระ  คุมครองผูบริโภค   สุภาภรณ วองวีรวัฒนกุล เพือใหเห็นภาพของปญหาผู ่ บริโภคทีตองติดอาวุธทางความคิด ่  และทางปญหาใหกบตัวเอง อยาง ั สุภาภรณ วองวีรวัฒนกุล หญิงผู ซึงกลาฟองศาลเรียกความยุตธรรม ่ ิ จากบริษทรถยนตยกษใหญจากแดน ั ั ปลาดิบ เธอยืนฟองบริษท โตโยตา ่ ั ธนบุรี จำกัด เปนจำเลยที่ 1, บริษท ั โตโยตา ทีบเอ็น จำกัด เปนจำเลย ี ที่ 2 และ บริษท โตโยตา มอเตอร ั ประเทศ ไทย จำกัด ที่ 3 ในฐานะ ผูประกอบธุรกิจ ยืนฟองเปนคดี  ่ ผูบริโภค เมือวันที่ 17 มิถนายน  ่ ุ 2553 เรียกคาเสียหาย 5 ลานบาท สุภาภรณซอรถยนตโตโยตา ื้ รุนอินโนวา เมือป 2547 เพือขับ  ่ ่ รับสงลูกๆ 3 คนไปโรงเรียน แต หลังจากใชรถไดไมนาน เธอรูสกวา  ึ มีกลินคลายกลินจากทอไอเสียเขา ่ ่ มาในหองโดยสาร จึงไดแจงกับ พนักงานขายของบริษท โตโยตา ั ธนบุรี จำกัด ก็ไดรบคำชีแจงวาเปน ั ้ เรืองปกติของรถยนตทใชเครืองยนต ่ ่ี ่ ดีเซล ซึงเธอไมเคยใชรถยนตทมี ่ ี่ เครืองยนตดเซลจึงไมทราบมากอน ่ ี วาเปนเรือง ปกติหรือไม จึงใช ่ รถยนตตอไป ตอมาเมือวันที่ 3  ่ พฤศจิกายน พ.ศ.2549 เธอใช ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255440 ปที่ 18 ฉบับที
 • รถยนตคนดังกลาวครบระยะ ั ธรรมดาของรถยนตทใชเครืองยนต ี่ ่ สูงถึง 16 พีพเอ็ม สวนรถยนต ี50,000 กิโลเมตร จึงไดนำรถยนต ดีเซล’ มาตลอด เธอเชือตามที่ ่ ยีหอ... ตรวจไมพบกาซดังกลาว ่ คันดังกลาวเขาตรวจเช็คกับศูนย ผูจดการศูนยฯ บริษทโตโยตา ทีบี ั ั เธอถึงบางออถึงอาการผิดปกติของบริการซอมรถยนตบริษท โตโยตา ั เอ็น จำกัด บอกวา กลินควันคลาย ่ รางกายทังในเรืองระบบทางเดิน ้ ่ทีบเี อ็น จำกัด พรอมแจงกับพนักงาน ทอไอเสียดังกลาวเปนธรรมดาของ หายใจ มีภาวะการหายใจลำบากวา มีกลินควันคลายกลินทอไอเสีย ่ ่ รถยนตทใชเครืองยนตดเซล จึงทน ี่ ่ ี เยือบุโพรงจมูกอักเสบบอยครัง ่ ้เขามาในหองโดยสาร แตแลวก็ได ใชรถยนตเรือยมา และในวันที่ 7 ่ มึนศีรษะ ออนเพลีย เหนือยงาย ่รับคำตอบเชนเดียวกับพนักงานขาย กันยายน พ.ศ.2552 เริมมีคราบ ่ ใจสัน มีอาการคลายจะเปนลม ่วา เปนเรืองปกติของรถยนตทใช ่ ี่ เขมาสีดำเขามาในหองโดยสารเปน แสบตา คันจมูก มีอาการคลายเครืองยนตดเซล พรอมทังแนะนำ ่ ี ้ จำนวนมาก สุภาภรณจงนำรถเขา ึ หัวใจเตนผิดจังหวะมาจากกาซใหตดตังเครืองฟอกอากาศ เธอจึง ิ ้ ่ ตรวจสอบทีศนยฯของบริษทโต ่ ู ั คารบอนมอนอกไซดนเอง เธอจึง ี่ทำตามคำแนะนำ แตกลินก็ยงไม ่ ั โยตาทีบเอ็น จำกัด อีกครังพบวา ี ้ หยุดใชรถคันเจาปญหาตังแตวนที่ ้ ัหายไป และเริมมีคราบเขมาเขามา ่ มีคราบเขมาสีดำเขามาในหองโดยสาร 6 ตุลาคม 2552 เปนตนมาและในหองโดยสาร วันที่ 12 กันยายน จำนวนมากจริง พนักงานของบริษท ั ถามการชดเชยจากบริษท โตโยตา ัพ.ศ.2550 เธอจึงนำรถยนตคนดัง ั โตโยตาทีบเอ็น จำกัด จึงไดถายรูป ี  มอเตอร ประเทศไทย จำกัด ซึงทาง ่กลาวเขาตรวจเช็คกับศูนยบริการ แลวแลวสงเรืองไปยังบริษท โตโยตา ่ ั บริษทฯ เสนอทีจะซอมรถใหเธอ ั ่ของบริษท โตโยตา ทีบเอ็น จำกัด ั ี มอเตอร ประเทศไทย จำกัด โดย แตตลอดระยะเวลา 5 ป ของการและไดใหเจาหนาทีเทคนิคของ่ ปกปดไมใหเธอรู เธอจึงเริมเอะใจ ่ ใชบริการไดพสจนบางอยางใหสภา ิ ู ุบริษท โตโยตา มอเตอร ประเทศ ั วาตองมีสงผิดปกติเกิดขึน วันที่ 5 ิ่ ้ ภรณเห็นแลววาไมมอะไรดีขน เธอ ี ึ้ไทย จำกัด มาตรวจสอบโดยใหเธอ ตุลาคม พ.ศ.2552 จึงไดมการตรวจ ี ยืนขอเสนอทีจะขอเปลียนรถคืน ่ ่ ่ทิงรถยนตไว เมือครบกำหนดรับ ้ ่ รถยนตคนดังกลาวรวมกันระหวาง ั รถยนต แตทางบริษทฯ ปฏิเสธขอ ัรถพนักงานไดแกไขใหโดยเปลียน ่ ตัวแทนบริษทบริษท โตโยตาฯ ั ั เรียกรองและใหทำตามทีบริษทฯ ่ ัชองลมบังโคลน ซาย – ขวา และ เจาหนาทีของมูลนิธเพือผูบริโภค ่ ิ ่  เสนอจะดีกวาบอกกับเธอวาสามารถนำรถไปใชได อาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ‘ถึงแมวาจะไปรองเรียนก็ไม อยางสบายใจ แตกลินและคราบ ่ พระจอมเกลาธนบุรี และสุภาภรณ ระคายผิวบริษทแมแตนอย’ ั เขมาดังกลาวก็ยงไมหายไป วันที่ ั ทดสอบโดยขับรถยนตรอบอนุสาวรีย “ยอมรับวาผิดหวังนะเราเชือ ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เธอจึงนำ ชัยสมรภูมิ ประมาณ 1 ชัวโมง โดย ่ ในความเปนโตโยตามาตลอด ซอมรถยนตเขาตรวจเช็คกับศูนยฯ บริษท ั ตรวจสอบรถยนต 2 คันเปรียบ ก็ซอมทีศนยของโตโยตา ไมเคย  ่ ูโตโยตา ทีบเี อ็น จำกัด อีกครังหนึง ้ ่ เทียบพรอมๆ กันคือรถยนตคนของ ั ไปซอมทีอไหนเลย แตดเขาทำกับ ่ ู ูภายหลังตรวจเช็คแลว ผูจดการ ั สุภาภรณ กับรถยนตยหอ...ทีมอายุ ่ี  ่ ี เราสิ”ศูนยฯ บอกกับเธอวาไมเปนไร เปน การใชงานมากกวา ผลปรากฏวา หลังจากนันไดรองเรียน ้ ธรรมดาของรถยนตทใชเครืองยนต ี่ ่ พบคากาซคารบอนมอนอกไซดใน สำนักงานคณะกรรมการคุมครอง ดีเซล เมือไดรบคำยืนยันวา ‘เปน ่ ั หองโดยสารรถยนตคนของสุภาภรณ ั ผูบริโภค และคณะกรรมการ  ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 41
 • สิทธิมนุษยชน ตังแตเดือนพฤศจิกายน ้ ไดพพากษา วันที่ 25 พ.ค. 2554 ิ มีปญหาคืน ในราคา 759,850 บาท  2552 แตบริษทฯ ก็ยงไมยอมชดเชย ั ั ใหจำเลยที่ 1 คือบริษท โตโยตา ั พรอมดอกเบียในอัตรา 7.5 ตอป ้ ความเสียหายทีเกิดขึน สุดทายเธอ ่ ้ ธนบุรี และ จำเลยที่ 3 คือบริษท ั และบริษทฯทังสองใหรวมจาย ั ้  จึงยืนฟองศาลเปนคดีผบริโภคเมือ ่ ู ่ โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย คาเสียหายอีก 50,000 บาท พรอม วันที่ 17 มิถนายน 2553 เรียก ุ เปลียนรถยนตคนใหม รุนเดียวกับ ่ ั  ดอกเบียในอัตรา 7.5 ตอป นับแต ้ คาเสียหาย 5 ลานบาท และศาล สุภาภรณ หรือไมกซอรถยนตคนที่ ็ ื้ ั วันที่ 6 ตุลาคม 2552 เราบริสุทธิ์ใจ เขากลับไมรบผิดชอบ ไมไดละมัน ั แลก ถามวา 1 ปทฟองศาลไปคุม ี่   “เรายืนฟองก็เพือจะสราง ่ ่ ตองมีมาตรฐานความรับผิดชอบ ไหม มันเทียบกันไมได แตมน ั บรรทัดฐานใหเกิดขึนกับสังคม พี่ ้ รถยนตกเปนอีกปจจัยที่ ็ เปนการสรางบรรทัดฐานใหบริษทฯ ั วามันถึงเวลาแลวนะทีผบริโภคจะ ่ ู สำคัญนะ การเรียกรองใหผประกอบ ู ตองรับผิดชอบ ก็ไมเขาใจนะวาทำไม ตองมีองคการอะไรสักอยางขึนมา ้ การออกมาเยียวยาแลวตองไปทุบรถ บริษทฯ ไมยอมรับความผิดพลาด ั คุมครองใหความชวยเหลือผูบริโภค   ใหเปนขาวอยูบอยๆ ทุกครังๆ แลว   ้ ในตางประเทศพอรถยนตเกิดปญหา ถึงแมจะมีหนวยงานอยาง สคบ. ถึงจะออกมารับผิดชอบ มันก็ไมใช เขาเรียกคืนรถยนตเปนลานคัน แลว แตกมขอจำกัดบางอยาง ในเรือง ็ ี ่ หนาทีของพวกเราใชไหม ก็ยอมรับ ่ บริษทฯ นันก็ยงขายรถรุนอืนๆ ได ั ้ ั  ่ กระบวนการใหความชวยเหลือ วาบานเรามีการพัฒนาอะไรหลายๆ กลับเปนผลดีเสียอีกในการสราง ทีทำมามันก็เหนือยนะที่ ่ ่ อยาง การเรียกรองทางกฎหมายก็ ความเชือถือใหกบบริษทฯ วามีความ ่ ั ั ตองสูกบบริษทใหญ แตเราอยาก  ั ั นาจะเปนทางออกในการสราง รับผิดชอบ ผูบริโภคก็จะบอกตอๆ  จะบอกกับทุกคนเรืองความถูกตอง ่ บรรทัดฐานในการเยียวยาได ไมใช กันเอง โดยทีบริษทฯ ไมตองเสีย ่ ั  และในการทีเ่ ราจะไปสูกบบริษทใหญ ั ั ตองทุบรถตลอดเวลาจริงไหม” คาประชาสัมพันธแมแตบาทเดียว อันดับแรกเราตองบริสทธิใจกอน ุ ์ จริงไหม เราเดินถือเงินลานบาทไป แลวก็ตองคิดความเสียหายตามจริง  การใชสิทธิตองแลกกับ ใหบริษทฯ เพราะเราเชือและไวใจ ั ่ ไมใชคดจะไปเอาเปรียบเขา ไมใช ิ ระยะเวลา ในบริษทฯ แลวจริงไหม เพราะฉะนัน ั ้ คิดเอาแตได เรามองไปทีความถูก ่ ‘ถึงแมวาจะไปรองเรียนก็ไม  เมือสินคาเกิดปญหาผูประกอบการ ่  ตอง ความเชือใจในบริษทของเขา ่ ั ระคายผิวบริษทแมแตนอย’ ถอยคำ ั  ก็ตองแสดงความรับผิดชอบ  และเราทำตามมาตรฐานของเขา จากตัวแทนบริษทกลายเปนคำที่ ั อยากใหทกคนใชสทธินะคะ ุ ิ มาโดยตลอด ทังการดูแล การ ้ สรางพลังใหสภาภรณสสดใจทีจะ ุ ู ุ ่ แตเราตองมีความบริสทธินะ และ ุ ์ ประกันภัย พยายามทำตามมาตรฐาน สรางบรรทัดฐานใหมใหบริษทยักษ ั อดทนในการใชสทธิเพราะตองแลกิ ทุกอยางเทาทีทำได น้ำมันเครือง ่ ่ ใหญตองรับผิดชอบ  ดวยระยะเวลา แตสดทายผลทีออก ุ ่ แมแตหยดเดียวก็ไมเคยไปทำทีอน ่ ื่ “มันก็จริงอยางทีเขาพูดนะ ่ มาจะชวยสรางบรรทัดฐานใหมให มีอะไรก็ใชบริการศูนยของบริษทฯ ั เพราะเวลาเราใชสทธิ เราตองวุน ิ  ผูประกอบการและสังคมเห็นความ  โดยตลอด แลวพอมีความผิดพลาด ทุกอยางทังเอกสาร ทังเวลา ทีตอง ้ ้ ่  เปลียนแปลง ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255442 ปที่ 18 ฉบับที
 • àÊÕ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ศูนยพทกษสทธิผบริโภค ิ ั ิ ู ฐาน แสนสรแพคดบานไมไ2 มาตรบาท ิ ิ  ี   ด สน ชดใชคาเสยหายกวา แ   ี  การบนไทยชว ิ  ูยอมเปลยนวน ยผโดยสารหลกภยนวเคล ่ี ั และเสนทาง ี ั ิ ย  ี  บน ปลอดคาธ ร? ิ  รรมเนยม ี ย อมสน โวม ไมเปนจรง ิ คารอ นำทว   ิ ู  า ้ี  ั ลกคาธน นชวยภย ้  ะห รพกชำร ั มาตรกา ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 43
 • แสนสิรแพคดีบานไมไดมาตรฐาน ิ  ชดใชคาเสียหายกวา 2 แสนบาท  ทีมาทีไปของเรืองนีเริมตนเมือ ่ ่ ่ ้ ่ ่ มีนำฝนรัวซึม ้ ่ ทายสุด จึงตัดสินใจนำเรือง ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2548 นอกจากนียงมีการแตกราว ้ั ยืนฟองบริษท แสนสิรฯ เปนคดี ่ ั ิ ในวันนัน ดวยความชืนชม ้ ่ ของปูนตามผนังรอบตัวบาน ผนัง ผูบริโภคทีศาลแขวงมีนบุรดวยตนเอง  ่ ี หลงใหลในแบบบานและคำโฆษณา บันไดและรัวบาน มีการแตกราวของ ้ เมือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ่ ของโครงการบานเศรษฐศิร-ิ ราม ประตูหองนอนและหองน้ำ และยัง  ฐานผิดสัญญา เรียกคาเสียหายเปน อินทรา ซึงรับประกันคุณภาพดวย ่ พบวาขนาดของประตูไมมาตรฐาน เงิน 258,448 บาท และขอใหศาล ชือเสียงของบริษท แสนสิริ จำกัด ่ ั ตามทีใชในทองตลาดตองสังทำพิเศษ ่ ่ มีคำสังใหบริษทฯ ตองสงมอบแปลน ่ ั (มหาชน) คุณสุรยุ และครอบครัว ิ สวนชานบันไดชันสองชางติดตังไม ้ ้ บานทีถกตองใหดวย หรือหากสงมอบ ู่  ไดตดสินใจทำสัญญาซือบานหนึง ั ้ ่ ไดมาตรฐานเวลาเดินมีเสียงดัง ไมไดใหชดใชราคาเปนเงิน 20,000 หลังจากโครงการฯ ราคา 6,690,000 ออดแอด บาทแทน บาท พรอมรับประกันการซอมแซม พอขึนไปดูชนสอง พืนชันสอง ้ ้ั ้ ้ ฝายบริษทแสนสิรทตกเปน ั ิ ี่ 1 ป ปูดวยไมวเนียร ปูไมแนนทำใหเวลา  ี จำเลย ไดยนคำใหการตอสูคดีปฏิเสธ ่ื  เมือรับโอนกรรมสิทธิบานกัน ่  เดินพืนจะยุบตัวลงและมีเสียงดัง ้ ความรับผิด โดยอางวาการกอสราง เรียบรอย คุณสุรยกฮมเพลง “บาน ิุ ็ั ขณะทีตามรายการวัสดุมาตรฐานทาย ่ เปนไปตามแบบแปลนและยกเรือง ่ คือวิมานของเรา” ขนขาวของและพา สัญญาจะซือจะขายระบุวาตองเปน ้  อายุรบประกันบานขึนตอสูวาการ ั ้  สมาชิกครอบครัวเขาพักอาศัยดวย พืนไมปารเก ้ รับประกันการซอมเนืองจากการ ่ หัวใจอิมเอิบสมหวัง ่ แตทเปนเรืองใหญทสดซึงมา ี่ ่ ี่ ุ ่ กอสรางนันมีกำหนดระยะเวลาถึง ้ แตอยูมาไมนานสมาชิกของ  พบในภายหลัง คือ มีการกอสรางบาน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เทานัน ้ บานหลังนีกคอยๆ พบวา บานมีจด ้ ็  ุ ผิดแบบแปลนจากทีไดทำสัญญาตกลง ่ และยังอางวาบานชำรุดบกพรองเกิด ชำรุดบกพรองหลายแหง กัน จึงทำใหเกิดปญหาตางๆ ทีวามา ่ จากการใชงาน หรือการเสือมสภาพ ่ ผูเสียหายไดพบวา บานราคา  เนืองจากแบบแปลนบานไมตรงนันเอง ่ ่ ตามธรรมชาติของวัสดุซงเจาของบาน ่ึ เหยียบ 6.7 ลานบาทหลังนีมความ ้ ี คุณสุรยุ จึงไดแจงใหบริษทฯ ิ ั มีหนาทีตองดูแลระมัดระวังและบำรุง ่  ชำรุดบกพรองหลายแหง เขามาซอมแซมและแกไข ซึงบางแหง ่ รักษาในระหวางการใชงาน จึงขอ เวลาฝนตกหนักๆ น้ำรัวเขา ่ ก็สามารถซอมแซมได แตบางแหง ปฏิเสธคาเสียหายทีเรียกมา ขอชดใช ่ หองแมบานทุกครัง ทำใหวอลเปเปอร  ้ ซอมแซมแลวอาการยังเปนเหมือน คาเสียหายเพียง 30,000 บาท และเฟอรนเจอรในหองไดรบความ ิ ั เดิม คุณสุรยไดแจงบริษทฯ มาตลอด ิุ ั ศาลแขวงมีนบุรไดนดไกลเกลียี ั ่ เสียหาย เพือใหซอมแซมอาการชำรุดใหแลว ่  3 ครัง ในชวงเดือน มกราคม, มีนาคม ้ เมือชวยดูกนดีๆ พบวาน้ำฝน ่ ั เสร็จ แตบริษทฯไมดำเนินการแกไข ั และ พฤษภาคม 2553 ทังสองฝาย ้ รัวเขาทางวงกบประตูและหนาตาง ่ และพยายามผัดวันประกันพรุงมา  ไมสามารถตกลงกันได ศาลจึงนัด สวนหลังคาดานระเบียงบานชันลางก็ ้ ตลอด สืบพยานจำเลยและสืบพยานโจทก ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255444 ปที่ 18 ฉบับที
 • ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2554 แมการฟองคดีผบริโภค ูผูบริโภค จะสามารถฟองคดีดวย  ตนเองไดโดยไมตองใชทนายความ แตเมือถึงขันทีตองพิจารณาคดีมการ ่ ้ ่  ีสืบพยานกัน ผูบริโภคสวนใหญกไป  ็ไมเปนเหมือนกัน คุณสุรยจงรองมา ิุึทีมลนิธเพือผูบริโภคเพือขอความ ่ ู ิ ่  ่ชวยเหลือá¹Ç·Ò§á¡Œä¢»˜ÞËÒ เรืองมาถึงขันนี้ จำเปนตองสง ่ ้ผูบริโภคใหถงฝง มูลนิธเพือผูบริโภค  ึ  ิ ่ จึงตองจัดหนัก ทนายความจากศูนยทนายความอาสาเพือผูบริโภคของ ่ มูลนิธฯ ไดเขาชวยเหลือผูบริโภคราย ิ นีในการพิจารณาคดี และมีการ ้สืบพยานเสร็จสินในวันที่ 1 เมษายน ้ ตองใหแกผบริโภค หรือถาไมสงมอบก็ ู  มากทีทำใหผประกอบการรูวา ไมควร ่ ู 2554 ใหใชราคาคาจางเขียนแบบแปลนใหม เอาเปรียบผูบริโภค และคิดวา  วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 แทนจำนวน 20,000 บาท พรอมให กระบวนการทางกฎหมายเอือ ้คือวันประกาศชัยของผูบริโภค  บริษทจายคาทนายความจำนวน ั ประโยชนใหกบผูบริโภคใชสทธิได ั  ิ ศาลนังบัลลังกอานคำพิพากษา ่  5,000 บาท แทนผูบริโภคดวย  อยางเต็มที่ และขอบคุณมูลนิธเพือ ิ ่ตัดสินใหบริษท แสนสิริ จำกัด ั ถือเปนคำพิพากษาทีคอนขาง ่  ผูบริโภคทีใหความชวยเหลือดานคดี  ่(มหาชน) ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย  จัดหนักเชนกัน โดยจัดหาทนายความให และใหแกผบริโภคเปนเงิน 196,674.18 ู บริษท แสนสิริ ในฐานะจำเลย ั สนับสนุนใหมองคกรทีเปนประโยชน ี ่บาท พรอมดอกเบียรอยละ 15 ้ ไมอทธรณ ยอมชดใชคาเสียหายให ุ  ใหอยูคกบผูบริโภคตอไป” คุณสุรยุ  ู ั  ิตอป นับถัดจากวันทีฟองเมือ 3 ่  ่ ผูบริโภคทังหมดทีศาลมีนบุรในวันที่  ้ ่ ี กลาวดวยความซาบซึง ้พฤศจิกายน 2552 จนกวาจะชำระ 7 กันยายน 2554เสร็จ และใหสงมอบแบบแปลนทีถก  ่ ู “รูสกพอใจคำพิพากษาอยาง  ึ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 45
 • การบินไทยชวยผูโดยสารหลีกภัยนิวเคลียร?  ยอมเปลียนวันและเสนทางบิน ปลอดคาธรรมเนียม ่ เหตุการณแผนดินไหวและการ นิวเคลียรระเบิดไปหลายเตา ภาพ ก็อาจหาตัวไมไดแลว และตองเสีย ๋ ระเบิดของโรงไฟฟานิวเคลียร ทีเมือง ่ ปุยหิมะขาวๆ ละลายเปนน้ำไปทันที สิทธิสะสมไมลในทายทีสด ่ ุ ฟูกชมะ ประเทศญีปน เมือเดือน ูิ ่ ุ ่ นัง นอน คนหาขอมูลทางอินเทอร ่ ฝายหนึงขอไมใหเก็บเพราะ ่ มีนาคม 2554 นอกจากจะสรางความ เน็ตก็มแตขาวไมดี การแกไขปญหา ี  เปนเหตุการณพเศษ การบินไทยนา ิ สูญเสียใหชาวอาทิตยอทยเกือบทัง ุ ั ้ ไมมความคืบหนา นึกเห็นแตภาพ ี จะเห็นใจลูกคา แตการบินไทยแจง เกาะแลว ยังสรางความเสียหายให เหยือกัมมันตภาพรังสีทนาขนพอง ่ ี่  วาตองเก็บเพราะเปนระเบียบ คุยกัน กับสองแมลกทีตงใจจะเดินทางไป ู ่ ั้ สยองขวัญ ไมจบ...เรืองจึงมาถึงมูลนิธเพือ ่ ิ ่ เทียวชมประเทศญีปนในชวงนันอีก ่ ่ ุ ้ “ไมเอาแลวโตเกียวเราเปลียน ่ ผูบริโภคในทายทีสด  ่ ุ ดวย เปาหมายไปกรุงโซล เกาหลีใต ดีกวา แมจะเปนความเสียหายทีดู ่ โซนเดียวกัน หนาวเหมือนกัน” เธอ á¹Ç·Ò§á¡Œä¢»˜ÞËÒ เล็กๆ เมือเทียบกับการเจ็บการตาย ่ บอกกับแม มูลนิธเพือผูบริโภค ไดมี ิ ่  และบานทีพงถลมทลายของชาวเมือง ่ ั คุณไปรยา จึงแจงกับการบิน จดหมายแจงไปถึงกรรมการผูจดการ ั ซากุระ แตเมือเปนเรืองเกียวกับสิทธิ ่ ่ ่ ไทยเพือจะขอเปลียนการเดินทางไป ่ ่ บริษท การบินไทย จำกัด เมือวันที่ ั ่ ของผูบริโภค ทุกเรืองทีเขามาทีมลนิธิ  ่ ่ ่ ู กรุงโซลแทนในวันที่ 2 ธันวาคม และ 26 กรกฎาคม 2554 เพือขอให ่ เพือผูบริโภคถือเปนเรืองสำคัญ ่  ่ กลับในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 การ พิจารณายกเวนคาธรรมเนียมเปน เทาเทียมกัน บินไทยบอกเปลียนไดแตตองเสีย ่  กรณีพเศษใหกบผูโดยสาร ตอมาวัน ิ ั  คุณไปรยา(นามสมมติ) เปน คาธรรมเนียม 40 ดอลลารสหรัฐคิด ที่ 23 สิงหาคม 2554 คุณอมรา สมาชิกสะสมไมลรอยัลออรคด พลัส ิ เปนเงินไทยตกราว 1,200 บาท ลีสวรรค ผูจดการกองบริการสมาชิก ั ของสายการบินไทย อุตสาหดใจได ี คุณไปรยาจึงถามกลับไปวา รอยัลออรคดพลัสของสายการบินไทย ิ แลกรางวัลไมลสะสมเพือเดินทางไป ่ ทำไมตองคิดคาธรรมเนียมดวย ใจ ไดมหนังสือตอบกลับมา แจงวา ี ยังกรุงโตเกียวประเทศญีปนพรอม ่ ุ นะอยากไปญีปนแตกลัววิกฤติ ่ ุ ทางการบินไทยไดพจารณาอนุมตให ิ ั ิ คุณแม โดยมีกำหนดเดินทางไปใน นิวเคลียรจะมาทำรายสุขภาพรางกาย เปลียนแปลงวันเดินทางและ ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 และกลับ ของฉันกับแมฉนนะ เขาใจไหม และ ั เปลียนแปลงเสนทางบินเปนกรุงเทพฯ ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ดวย การเดินทางก็อยูในโซนเดียวกันทำไม  – โซล – กรุงเทพฯ ตามทีผโดยสาร ่ ู อากาศทีหนาว กับภาพหิมะทีปลิวใน ่ ่ ตองมาคิดคาธรรมเนียมกันดวย และ ประสงค โดยไมมการเรียกเก็บ ี สายลม เปนชวงการเดินทางทีทำให ่ ถาจะรอใหการบินไทยมีนโยบาย คาธรรมเนียม คนในเมืองไทยตองอิจฉา อนุญาตใหเปลียนตัวไดโดยไมตอง ่ ๋  พรอมทังชีแจงขอมูลเพิมเติม ้ ้ ่ แตพอเกิดเหตุการณ เสียคาใชจาย ก็มกจะประกาศในชวง  ั วา โดยปกติการเปลียนเสนทางใหม ่ แผนดินไหวเตาปฏิกรณโรงไฟฟา เวลาใกลๆ การเดินทาง ถึงตอนนัน ้ ตองเสียคาธรรมเนียมในการคืนไมล ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255446 ปที่ 18 ฉบับที
 • 3,750 บาท ตอ 1 ฉบับ และทำบัตร ในสวนนีผโดยสารจะตองรับผิดชอบ ้ ูโดยสารใหมในเสนทางใหม และการ เองเปลียนวันเดินทางตองเสีย ่ อยางไรก็ตามเผอิญมีเหตุคาธรรมเนียม 1,200 บาทตอการ จำเปนเกิดขึน คุณไปรยาจึงเปลียนใจ ้ ่เปลียน 1 ครัง ่ ้ ขอไปโตเกียวเหมือนเดิม แตทงนีการเปลียนเสนทางจะ ั้ ้ ่ มูลนิธฯ ขอขอบคุณการบิน ิตองทำการออกบัตรโดยสารใหม ซึง ่ ไทยทีใสใจสิทธิของลูกคาเปนอยางดี ่จะทำใหเกิดคาภาษีนำมันเพิมขึน ้ ่ ้ ขอใหคณไปรยาและคุณแมเดินทาง ุโดยอัตรานีอาจจะเปลียนแปลงได ้ ่ โดยปลอดภัยและไมเอานิวเคลียรมาเพราะขึนอยูกบราคาภาษีนำมันและ ้  ั ้ เปนของฝากกันนะขอรับวันทีออกบัตรโดยสารใหม (โดย ่ประมาณ 2,130 บาทตอฉบับ) ซึง ่ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 47
 • ลูกคาธนาคารออมสิน โวย มาตรการพักชำระหนีชวยภัยน้ำทวม ไมเปนจริง ้  ในชวงปลายป 2553 เกิดภัยพิบตนำทวมใหญในหลายทองทีของประเทศไทยรวมทังที่ ั ิ ้ ่ ้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธนาคารออมสินไดมการประชาสัมพันธแถลงขาวและสงจดหมายมาถึงลูกหนีแจงมาตรการ ี ้ บรรเทาผลกระทบของลูกคาและประชาชน จากเหตุอทกภัยครังใหญใหพกชำระเงินตน และ ุ ้ ั ดอกเบีย สำหรับลูกคาสินเชือทุกประเภทเปนเวลาครึงป ้ ่ ่ คุณบุษกร กูเงินสินเชือเคหะจากธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม จ.พระนครศรีอยุธยา  ่ เพือมาปลูกสรางบานใหมหลังโดนภัยน้ำทวมจนบานพังอยูอาศัยไมได เมือเห็นประชาสัมพันธนี้ ่  ่ เขาก็คดวาดีไดหยุดพักชำระหนีจะไดนำเงินไปทำอยางอืนทีจำเปนบาง ิ ้ ่ ่ เธอเขาทำสัญญาพักชำระหนีแกไขเพิมเติมตอทายสัญญากูเงินสินเชือเคหะของธนาคาร ้ ่  ่ ออมสิน โดยตกลงกันทีจะผอนผันการพักชำระหนีเงินตนและหนีดอกเบียเงินกู รวมเปนเวลา 6 ่ ้ ้ ้ เดือน หรือ 6 งวด นับแตเดือนธันวาคม 2553 โดยเขาใจวา ธนาคารจะระงับการคิดดอกเบียใน ้ ชวงเวลา ดังกลาว เมือครบกำหนดพักชำระหนี้ 6 เดือนแลว คุณบุษกรจึงนำเงินไปชำระหนีเงินกูตามสัญญา ่ ้  จำนวน 3,700 บาท ซึงเปนอัตราชำระขันต่ำตามสัญญา ปรากฏวา ถูกธนาคารคิดเปนดอกเบีย ่ ้ ้ ทังหมด โดยไมมเงินตนเลย เมือสอบถามกับพนักงานของธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม ก็ ้ ี ่ อธิบายใหเขาใจเปนทีกระจางไมไดวา ทำไมจึงมีการเรียกเก็บดอกเบียเปนดอกเบียยอนหลังกลาย ่  ้ ้ เปนดอกเบียคางชำระทบเขามา ทำใหตองรับภาระหนีเพิมขึนไปอีก ้  ้ ่ ้ เมือเห็นวาตนไมไดรบความเปนธรรม จึงเขียนเรืองรองเรียนเขาทีเว็บไซตมลนิธเพือผู ่ ั ่ ่ ู ิ ่ บริโภค www.consumerthai.org á¹Ç·Ò§á¡Œä¢»˜ÞËÒ ศูนยพทกษสทธิผบริโภค มูลนิธเพือผูบริโภคไดสอบถามไปยังธนาคารออมสิน และไดรบ ิ ั ิ ู ิ ่  ั หนังสือชีแจงจากนายมนตรี นกอินทร ผูจดการธนาคารออมสิน สาขาเจาพรหม จังหวัดพระนคร ้ ั ศรีอยุธยาวา การผอนผันการพักชำระหนีเงินตนและดอกเบียเปนเวลา 6 เดือนนัน เปนการหยุด ้ ้ ้ เรืองสงชำระเงินตนและดอกเบียเทานัน สวนเรืองของการคิดดอกเบียในขณะผอนผัน ธนาคารจะ ่ ้ ้ ่ ้ คิดดอกเบียสะสมไว รอลูกหนีมาชำระหนีเมือครบกำหนดสัญญาผอนผันการพักชำระหนี้ ้ ้ ้ ่ เมือไดคำชีแจงมาแบบนี้ ศูนยพทกษสทธิผบริโภค มูลนิธเพือผูบริโภค เห็นวา การให ่ ้ ิ ั ิ ู ิ ่  ขอมูลโฆษณาประชาสัมพันธของธนาคารออมสิน เปนการใหขอมูลทีไมครบถวน และทำใหผู  ่ บริโภคเกิดความเขาใจคลาด เคลือน สับสน และกอใหเกิดการตัดสินใจเลือกใชบริการทีผดพลาด ่ ่ ิ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255448 ปที่ 18 ฉบับที
 • มีความเสียหายขึน ถือเปนการละเมิดสิทธิผบริโภคทีสำคัญ และเชือวานาจะมีผประสบภัย ้ ู ่ ่ ูน้ำทวมอีกหลายรายทีหลงเชือเขารวมโครงการนีของธนาคารออมสิน จึงไดจดเวทีแถลงขาว ่ ่ ้ ัตอสือมวลชนเมือวันที่ 21 สิงหาคม 2554 ทีผานมา ่ ่ ่  ผลปรากฏวา ธนาคารออมสินไดมการประชุมพิจารณาปญหาทีเกิดขึนเปนการเรง ี ่ ้ดวน และมีมติอนุมตทจะใหปรับปรุงบัญชีดอกเบียของ 6 เดือนทีหยุดชำระจำนวนประมาณ ั ิ ่ี ้ ่14,000 บาทนันออกไปทังหมด สงผลใหสถานะบัญชีหนีของคุณบุษกรกลับมาเปนปกติ ้ ้ ้เหมือนเดิมอีกครัง ้ “ขอบคุณคุณมูลนิธเพือผูบริโภครวมถึงผูสอขาวทุกๆ ทานทีใหการชวยเหลือมากเลย ิ ่   ื่ ่นะคะ” คุณบุษกรกลาว สำหรับการดำเนินการแกปญหาทีรวดเร็วของ ผูบริหารธนาคารออมสินนัน มูลนิธฯ  ่  ้ ิขอขอบคุณเปนอยางสูง และขอใหดแลลูกคารายอืนใหมมาตรฐานเดียวกันดวย เพือใหสม ู ่ ี ่กับเปนธนาคารของประชาชน เพือประชาชนอยางแทจริง ่ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 49
 • อยากเหนจตสำนกดารา ็ ิ ึ กบการโฆษณาหลอกลวง ั เรืองโดยบุญยืน ศิรธรรม ่ ิ จากขาวครึกโครมเรืองคุณคาทางอาหารของรังนก ่ จากประชาชน แตเพียงเพือ ่ ทีเราๆ ทานๆ เชือกันมาตลอดวาเปนผลิตภัณฑทชวย ่ ่ ี่  รายไดของตนเองทีไดรบจาก ่ ั ฟนฟูผปวยและผูสงอายุ ใหกลับมามีพลังกระชุมกระชวย  ู  ู  รับจางโฆษณา มองแครายได ไดเร็วขึน ทำใหรงนกเปนสินคาทีมคณคาและราคาแพง ้ ั ่ ี ุ สูงสุด ไมมองถึงคุณภาพ ทีผคนสวนใหญมกซือใหกบคนทีเ่ รารักหรือเปนของเยียม ่ ู ั ้ ั ่ ของสินคา ก็เทากับเอา ผูปวย แตผเขียนมารูสกตกใจมากเมือไดทราบขอมูล   ู  ึ ่ ความรักความศรัทธาที่ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทีเปรียบ ่ ประชาชนมีใหมาใชเปน คุณคาโปรตีนของรังนกกับถัวลิสง ทีนาตกใจคือเรากิน ่ ่  เครืองมือหากิน โดยไม ่ รังนก 1 ขวด 100 กวาบาท เราจะไดรบโปรตีนเทากับ ั คำนึงถึงวาการโฆษณานัน ้ เรากินถัว 2 เมล็ด และทีนาตกใจไปกวาคือ ไขไก 1 ่ ่  หลอกลวงผูบริโภคหรือไม  ฟอง 4-5 บาท มีคณคาอาหารเทากับเราตองกินรังนก ุ ดังนันพวกเราในฐานะ ้ 24 ขวด 3 พันกวาบาท(พุทโธธัมโมสังโฆ) ผูบริโภคควรชวยกันสงเสียงเรียกรองจิตสำนึกของเหลา  นียงไมรวมทีมการโฆษณารังนก 100% แต ่ั ่ ี ดารานักรอง ใหคำนึงวาคุณกำลังรวมมือกับผูประกอบ  จริงๆ 1 ขวดมีรงนกเพียง 1 % เศษเทานัน สังคมไทย ั ้ การหลอกลวงประชาชนทีเขารักและสนับสนุนพวกคุณ ่ ของเราเปนอะไรกันทำไมถึงปลอยใหมเรืองหลอกลวงได ี ่ อยูหรือไม อยาเห็นแคเพียงรายไดของพวกคุณฝายเดียว  ยาวนานถึงเพียงนี้ ทังทีเรืองนีมหนวยงานเฉพาะดูแล ้ ่ ่ ้ ี อยู และทีนาเจ็บใจไปกวานันคือพอเปดทีวดกจะเห็น ่  ้ ี ู ็ ดาราทีเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาสรรพคุณอันเลอเลิศของ ่ รังนกอยูเลย แคนนยังไมพอยังเอาความรักระหวาง  ั้ แม-ลูกมาโนมนาวใหซอสินคาอีก คือหากรักแมตองให ื้  แมกนรังนก ตอนยังไมรขอมูลก็ไมรสกอะไร แตพอ ิ ู  ู ึ รูขอมูลแลวจึงมีความรูสกดานอืนเขามา คือ   ึ ่ พรีเซ็นเตอรทโฆษณาสินคานันๆ สวนใหญเปน ี่ ้ ดาราและนักรอง ซึงไดรบความรักและศรัทธา ่ ั ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255450 ปที่ 18 ฉบับที
 • ÃÙŒ¡®ËÁÒ¡Ѻ·¹ÒÂÍÒÊÒ นายเฉลิมพงษ กลับดี smbuyer@hotmail.com หัวหนาศูนยทนายความอาสาฯ มูลนิธเพือผูบริโภค ิ ่  นิตบคคลอาคารชุด ิ ุ หามเราเขาหองของเราไดหรือไม ในฉบับนีมเรืองราวมาฝากผูบริโภค ซึงเปนคน ้ ี ่  ่ “จำเลยที่ 1 จึงมีสทธิเพียงจัดการ ดูแลรักษาทรัพย ิคอนโดฯ รับรองเปนเรืองโดนใจผูบริโภคแนนอน สวน ่  สวนกลางและมีอำนาจกระทำการใดๆ เพือประโยชน ่จะพิลกอยางไรก็มาติดตามกันดู ึ ตามมติของเจาของรวมเทานัน หามีอำนาจกระทำการใด ้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8512/2553 ตาม พ.ร.บ. เปนการรบกวนสิทธิหรือเสือมความสะดวกในการใชทรัพย ่อาคารชุดฯ ใหความหมายของคำวา “ทรัพยสวนบุคคล”  สวนบุคคลของเจาของรวมไม แมจะไดความวาโจทกคาง วา หองชุดและหมายความรวมถึงสิงปลูกสราง หรือทีดนที่ ่ ่ิ ชำระคาใชจายสวนกลางตอจำเลยที่ 1 แตจำเลยที่ 1 ก็ จัดไวใหเปนของเจาของหองชุดแตละราย และให ชอบทีไปวากลาวเปนอีกคดีตางหาก หามออกระเบียบ ่ ความหมายของคำวา “ทรัพยสวนกลาง” วา สวนของ  เพือบังคับโจทกใหตองปฏิบตตามระเบียบทีจำเลยที่ 1 ่  ั ิ ่อาคารชุดทีมใชหองชุด ทีดนทีตงอาคารชุด และทีดน ่ ิ  ่ ิ ่ ั้ ่ ิ กำหนดโดยหลีกเลียงการทีจะฟองรองบังคับคดีตาม ่ ่หรือทรัพยสนอืนทีมไวเพือใชหรือเพือประโยชนรวมกัน ิ ่ ่ ี ่ ่  กฎหมายไมสำหรับเจาของรวม การทีจำเลยที่ 1 ติดตังประตูนรภัยบริเวณหนา ่ ้ ิ โจทกเปนเจาของกรรมสิทธิหองชุดในอาคารชุด  ลิฟตและบันไดของอาคารชุด โดยกำหนดระเบียบวาจะพิพาท ซึงถือเปนทรัพยสวนบุคคล โจทกในฐานะเจาของ ่  สงมอบบัตรผานประตูใหแกเจาของรวมทีไมตดคางชำระ ่ ิทรัพยสนมีสทธิใชสอย จำหนายทรัพยสนของตนและได ิ ิ ิ คาใชจายสวนกลางเทานัน การออกระเบียบขอบังคับ  ้ซึงดอกผลแหงทรัพยสนนัน กับทังมีสทธิตดตามและเอา ่ ิ ้ ้ ิ ิ เชนนีทำใหโจทกเสือมเสียสิทธิของโจทกในฐานะเจาของ ้ ่คืนซึงทรัพยสนของตนจากบุคคลผูไมมสทธิจะยึดถือไว ่ ิ  ี ิ รวม ในอันทีจะเขาไปใชทรัพยสวนบุคคล กรณีนถอวา ่  ี้ ืและมีสทธิขดขวางมิใหผอนสอดเขาเกียวของกับทรัพยสน ิ ั ู ่ื ่ ิ เปนการจงใจทำละเมิดตอโจทก จำเลยที่ 1 จึงตองนันโดยมิชอบดวยกฎหมายตามนัยแหงประมวลกฎหมาย ้ รับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกโจทกในผลแหงละเมิด แพงและพาณิชย มาตรา 1336 แมจำเลยที่ 1 เปน ทีตนทำขึน ่ ้นิตบคคลทีมหนาทีรบผิดชอบจัดการดูแลรักษาทรัพย ิ ุ ่ ี ่ั กอนหนานีเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1013/ ้สวนกลางของอาคารชุดพิพาทและออกระเบียบขอบังคับ 2550 วินจฉัยทำนองเดียวกัน โดยคดีดงกลาวเปนเรือง ิ ั ่ในอันทีจะจัดการและดำเนินการเพือความปลอดภัยดูแล ่ ่ ผูบริโภคคางคาสวนกลางนิตบคคลอาคารชุด จึงออก  ิ ุกิจการตางๆ อันเปนประโยชนตอเจาของรวมเพือใหบรรลุ  ่ ระเบียบหามไมใหออกสติกเกอรจอดรถใหพวกคางชำระ ๊ถึงวัตถุประสงคของอาคารชุดก็ตาม แตตาม พ.ร.บ.อาคาร คาสวนกลางและไมใหเอารถมาจอดทีทจอดรถ ก็เลยถูก ่ ี่ชุดฯ มาตรา 33 วรรคสอง บัญญัตไวชดแจงวา “นิตบคคล ิ ั ิุ ฟองและแพคดีไปอาคารชุดมีวตถุประสงคเพือจัดการและดูแลรักษาทรัพย ั ่ จำไวนะครับ หองชุดของเราก็เสมือนบานของเราสวนกลางและใหมอำนาจกระทำการใดๆ เพือประโยชน ี ่ เปนทรัพยสนทีเรามีสทธิเต็ม นิตบคคลมีหนาทีแคดแล ิ ่ ิ ิ ุ ่ ูตามวัตถุประสงคดงกลาว ทังนี้ ตามมติของเจาของรวม ั ้ ทรัพยสวนกลางจะมาหามเราเขาบานเราไดอยางไร ถึง ภายใตบงคับแหงพระราชบัญญัตนี้ ั ิ บอกไงครับ นิตบคคลนีทำพิลกจริงๆ ิ ุ ้ ึ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 51
 • àÃ×èͧàÅ‹ÒཇงÒnuchote@hotmail.com ภก.ภาณุโชติ ทองยั ÃÐÇѧ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พริตตีสามัญประจำบาน ้ “เนืองจากทำงานในแวดวงบันเทิง ...จึง ่ เชือวาผูบริโภคในยุคปจจุบนหลายคนทีเอาใจใสสขภาพ ่  ั ่ ุ มักไดยนคนทีอยูในวงการบันเทิงหลายตอหลาย ิ ่  เมือมาไดฟงคำพูดจากพริตตีสามัญประจำบานทัง 4 คนนี้ คง ่  ้ ้ คน พูดถึง L-Carnitine Tartrate กันมาก จึงทำให มีไมนอยทีอดเคลิบเคลิมไปทีเดียว ดูเทคนิคทีแฝงมาในคำพูด  ่ ้ ่ ตัดสินใจลองทานไปได 1 เดือนครึง ความรูสกที่ ่  ึ เหลานีซครับ รายแรกจับเอาความรูสกทีอยากสวยงามแบบ ้ ิ  ึ ่ สัมผัสไดคอ ชวงเอวเล็กลงอยางสัมผัสได แลว ื ดารามาเปนจุดโนมนาว รายทีสองเริมใชบคลากรการแพทย ่ ่ ุ น้ำหนักก็ลดลงถึง 3 กิโลคะ ตอนนีดฉนรูสก ้ ิ ั  ึ ทังพยาบาลและแพทย (ซึงไมรวาตัวจริงหรือเปลา) มาโนมนาว ้ ่ ู  ประทับใจผลิตภัณฑ...มากเลยคะ” เพิมขึนอีก เพือใหเห็นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑนี้ สวนราย ่ ้ ่ “ดวยหนาทีการงานทีเปนพยาบาลมันก็ ่ ่ ทีสามนอกจากจะโนมนาวใหซอแลว ยังเอารายไดมาลอใจให ่ ื้ หนักอยูแลว แถมตอนนียงตองเรียนตอ ป.โท  ้ั เปนตัวแทนขายอีกดวย พระเจา! รายไดเกินหกหลักตอเดือน อีก ทำใหไมมเวลาพักผอน จนไดมารูจกกับคุณ ี ั ใครไมหวันไหวใจออนก็ใหมนรูไป แตทเ่ี ด็ดสะระตีคอรายสุดทาย ่ ั  ่ื หมอผูเชียวชาญดานสุขภาพทานหนึง ทานแนะนำ  ่ ่ เลนนำเสนอในนามของบุคลากรในวงการยา (ไมรวาจริงหรือ ู  Rice Bean Oil ใหดฉนลองทานเพียงไมกอาทิตย ิ ั ่ี ปลอม) มากระหน่ำตอกย้ำทังคุณภาพวัตถุดบ ความปลอดภัย ้ ิ ดิฉนก็ไมรสกออนเพลียเหมือนแตกอน ...” ั ู ึ  และผลในการรักษา แบบปดฝาโลงการบริโภคกันเลยทีเดียว “ดิฉนคลุกคลีอยูในวงการอาหารเสริม ั  สวนคำเตือนทายสุด ก็เลนกับลูกเลนเดิมๆ คือ รับรองวา มากวา 20 ปแลวคะ แตพอไดมารูจกกับ ั ผลิตภัณฑตวเองไดรบ อย.แลว ใหระวังของปลอม ก็เลนมา ั ั ผลิตภัณฑ... และไดทาน Marine Collagen จนเฝอแตกเชือวาไดผลกับหลายๆ คน ็ ่ 1,000 mg. ภายใน 2 เดือน ริวรอยทีกงวลใจก็ ้ ่ ั พวกผมตามตรวจสอบผลิตภัณฑเหลานีมานับสิบๆ ป ้ ดูตนขึนอยางรูสกได ทำใหดฉนตัดสินใจเปน ื้ ้  ึ ิ ั ก็ไมพนเทคนิคเหลานีแหละครับ แตทผจำหนายไมเคยบอก  ้ ี่ ู ตัวแทนจำหนายรายแรกๆ .. ซึงผลตอบรับดีมากๆ ่ คือ ไอทโฆษณาแบบนี้ มันก็ผดกฎหมายทังนัน เพราะขึน ี่ ิ ้ ้ ้ คะ รอยทังรอยกลับมาซือซ้ำ จนทำใหดฉนมี ้ ้ ิ ั ทะเบียนยาแตดนมาอางสรรพคุณเปนอาหาร และถึงแมจะ ั รายไดเกินหกหลักตอเดือนแลวคะ ...” เปนอาหารก็ไมสามารถโฆษณาไดโอเวอรขนาดนี้ ยังไงผูบริโภค  “...ดวยหนาทีการงานทีอยูในวงการยาและ ่ ่  ทังหลายตังสติกนหนอยนะครับ ้ ้ ั อาหารเสริม รูมาวาผลิตภัณฑ(...) จะใชแต  อีกสิงหนึงทีผบริโภคอาจจะไมคอยทราบคือ การประกอบ ่ ่ ่ ู  วัตถุดบเกรดทีดทสดเทานัน และทีสำคัญตอง ิ ่ ี ี่ ุ ้ ่ วิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพ ทัง แพทย เภสัชกร พยาบาล  ้ ปลอดภัยตอรางกายดวย ดิฉนจึงมันใจลองทาน ั ่ ทันตแพทย สภาวิชาชีพเขาไมอนุญาตใหมาโฆษณาเพือการ ่ L-Carnitine Tartrate 550 mg. ตัวแรก ผล คานะครับ แลวยิงการันตีแบบผิดกฎหมายแบบนี้ ถาเปนตัว ่ ออกมาไมทำใหผดหวังคะ ...” ิ จริง จะถือวามีความผิดดานจรรยาบรรณดวยนะครับ มีบท “โปรดระวัง แอล-คานิทน ปลอม : ทีไม ี ่ ลงโทษดวย ยังไงถาเจอแจงสภาวิชาชีพไดเลยครับ สวนผม ไดรบการรับรองมาตรฐานจาก อย. ซึงสามารถ ั ่ ขอตัวไปตรวจสอบวิชาชีพผมดวย วาตัวจริงหรือปลอมกันแน สงผลอันตรายถึงชีวต” ิ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255452 ปที่ 18 ฉบับที
 • ZOOMʋǹ ʋǹ»ÃСͺ¢Í§Ãѧ¹¡ ¹éÓ ¹éÓ 5.11%õչ â»ÃµÕ¹ 60.9%áµÊ 1% } Ãѧ¹¡ 12% ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 53
 • Battle of the Prices à»ÃÕºà·ÕºÃÒ¤ÒÅÔ»Áѹ เบิรตสบีส ซุปเปอร ชายนี บลิสเทค อัลตรา เค.เอ. เนเชอรัล ลิปกลอส โพรเทคชั่น ลิปแคร 39.- 590.- ลิปบาลม 95.- เมโทลาทั่ม ลิปไอซ เดอะ บอดี้ ช็อป เชียร คัลเลอร 95.- บูทส เอสเซนเชียล ลิป บาลม สวีท เลมอน ลิป บัทเทอร 250.- 65.- *หมายเหตุ เปนราคาที่สำรวจในชวงเดือนกันยายน 2554 ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255454 ปที่ 18 ฉบับที
 • คิวทเพรส เบบี้ มอยสเจอรไรเซอรเมนโทลาทั่ม เมนส คูล ลิปแคร สกินฟูด โรสอะควา ลิปบาลม 39.- เอซเซนซ ลิปบาลม75.- 260.- มิสทิน บีบี เนเชอรัล 49.- Etude House ลิป บาลม Plumping lip tint 595.- นีเวีย พิ้งคกิช บูสท 95.- ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 55
 • รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกล คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล pypph@hotmail.com ุ มาสคารา และขนตางอนยาว  มาสคารา เปนเครืองสำอางทีชวยเนนใหดวงตา ่ ่ คมและเขมขึน ชวยเพิมความหนาและความยาวใหขน ้ ่ ตาดูดกดำ บางครังก็สามารถใชตกแตงขนคิวไดเชนกัน ้ ้ มีเอกสารอางอิงการใชมาสคาราจากสมัยอียปตโบราณ ิ กรีกและชาวโรมัน สวนใหญใชกนมากในหมูดาราหนังที่ ั  มีการแสดงบนเวที ปจจุบนเปนความนิยมในสังคม ตังแต ั ้ วัยรุนจนถึงสาวใหญ  สูตรตำรับของมาสคารา มีการพัฒนามาหลาย ยุคหลายสมัย ในอดีต(ค.ศ.1933) มีคนถึงขันตาบอด ้ และถึงตายในทีสดจากการใชมาสคาราทีมองคประกอบ ่ ุ ่ ี ของสารเคมีทรนแรง ทำใหสำนักงานคณะกรรมการ ี่ ุ อาหารและยา สหรัฐอเมริกาตองเขาควบคุมผลิตภัณฑ ประเภทเครืองสำอางอยางเขมงวดตังแตป ค.ศ.1938 ่ ้ เปนตนมา ปจจุบนมาสคารามีพฒนาการไปมากเพือใหสะดวก ั ั ่ ตอผูบริโภคในการใชงาน องคประกอบหลักทางเคมี  พืนฐานทีคลายๆ กันในหลายๆ ยีหอคือ เม็ดสี น้ำมัน ้ ่ ่  ไขหรือขีผง และสารกันเสีย รวมทังสารบำรุงเสนขนให ้ ึ้ ้ แข็งแรง เชน วิตามิน โปรตีน เปนตน นอกจากนียงมี ้ั สูตรตำรับชนิดทีกนน้ำและชนิดไมกนน้ำ คุณสมบัตของ ่ ั ั ิ มาสคาราทีชวยใหเสนขนตายืดยาวขึนและหนาขึน โดย ่ ้ ้ ใชองคประกอบทางเคมีของสารกลุมไนลอนหรือไมโคร  ไฟเบอรพวกเสนไหมเรยอน และสารจำพวกแปงเปยก เพือใหมาสคาราเหนียวขน เสนขนตาจะไดหนาขึนอยาง ่ ้ ทีเห็น ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255456 ปที่ 18 ฉบับที
 • ¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇѧ ¡ÒÃ㪌ÁÒʤÒËÒáÅСÒõ‹Í¢¹µÒãËŒÂÒÇáÅÐ˹ҢÖ้¹1. ระวังโฆษณามาสคาราทีชวนเชือวาขนตาจะยาวอยางรวดเร็ว ่ ่ เนืองจากความตองการของผูบริโภคทีตองการเห็นผลในระยะเวลา ่  ่ สันๆ ทำใหมการนำสารเคมีทเปนตัวยาในการรักษาโรคความดันตาสูงผิด ้ ี ี่ปกติมาใสในมาสคารา ซึงผลิตภัณฑดงกลาวจัดอยูในประเภท ‘ยา’ ไมใช ่ ั เครืองสำอาง การนำมาใชเปนมาสคาราในคนทีไมเปนโรค จะกอใหเกิด ่ ่อันตรายตอเยือบุลกตา สีมานตาเปลียน ตาบวมและอักเสบ และมีผลขาง ่ ู  ่เคียงตอผูหญิงทีตงครรภ ตัวยาสำคัญชนิดนีมประสิทธิผลทำใหเสนขนดก  ่ ั้ ้ ีดำและหนาอยางรวดเร็วในระยะเวลาเพียงไมกวน ดังนันหากมีโฆษณาชวนเชือ ่ี ั ้ ่เชนนีขอใหระมัดระวังและหลีกเลียงสินคาดังกลาว สำนักงานคณะกรรมการ ้ ่อาหารและยา สหรัฐอเมริกา ออกมาประกาศเตือนเมือวันที่ 22 เมษายน ่2011 ทีผานไปถึงขอหามการโฆษณาชวนเชือดังกลาว และใหผบริโภคระวัง ่  ่ ูสินคาประเภทนี้ 2. เปลียนแปรงปดขนตาบอยๆ ่ ควรเปลียนแปรงปดขนตา หลังการใชงานนาน ่ 4-6 เดือน หรือหากพบกลินเปลียนแปลง ควรทิงทันที ่ ่ ้ รวมทังผลิตภัณฑทเหลือทันที เพราะองคประกอบทาง ้ ี่ เคมีของมาสคาราจะขึนเชือจุลนทรียไดงาย หากใชตอ ้ ้ ิ    จะทำใหตาอักเสบ คันและบวมเพราะติดเชือได ้ 3. ใชกาวติดขนตาอยางระมัดระวัง การตอเสนขนตา นอกจากมาสคาราแลว ยังมีการใชขน ตาปลอมทำเปนแผงโดยใชเสนใยไนลอนหรือโพลีเอสเตอรและ ใชเทปกาวเพือแปะติดกับหนังตาบน อาการขางเคียงทีพบทัวไป ่ ่ ่ คือ ทำใหขนตาธรรมชาติหลุดรวงงาย ในบางรายทีใชขนตาปลอม ่ ติดเปนประจำ ขนตาธรรมชาติหลุดรวงไปหมดอยางถาวรก็มี นอกจากนีเทปกาวอาจทำใหหนังตาระคายเคืองและอักเสบได ้ หากใชไมถกตอง และบางรายอาจมีอาการระคายเคืองจากการ ู แพเทปกาว ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 57
 • ดร.ไพบูลย ชวงทอง เครือขายนักวิชาการเพือผูบริโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ่  มาตรฐานขวดนมเด็ก: ถึงเวลาทีผปกครอง ตองใสใจ ่ ู à´็¡áÅзÒá ໚¹¡ÅØ‹Á¼ÙŒºÃÔâÀ¤·Õ่¶Ù¡ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸ÔÁÒ¡·Õ่ÊØ´ ปจจุบนผลิตภัณฑสำหรับเด็กในประเทศไทยนัน ั ้ ขวดนมเด็ก หากตรวจพบสารเคมี Bisphenol A ยังไมมการกำหนดมาตรฐานเฉพาะเพือความปลอดภัย ี ่ จริงๆ แลว องคกรผูบริโภคในประเทศยุโรปได  สำหรับเด็ก โดยเฉพาะการควบคุมปริมาณสารเคมีอนตราย ั เรียกรองใหมการสังหามผลิต และหามขายขวดนมทีมี ี ่ ่ ทีปนเปอนในผลิตภัณฑสำหรับเด็ก จึงเปนเรืองทีคณพอ ่  ่ ่ ุ สาร Bisphenol A มานานแลว จนกระทังในระดับประเทศ ่ และคุณแมจะตองใหความสำคัญเปนพิเศษในการเลือก คือ ประเทศฝรังเศส และ เดนมารค เปนประเทศแรกๆ ่ ซือ โดยจะขอยกตัวอยางเรือง ขวดนม ้ ่ ทีไดเริมสังหามผลิต หามจำหนายกอน และในทีสด ่ ่ ่ ่ ุ เนืองจากเด็กและทารกมีระดับความตานทานตอ ่ กรรมาธิการยุโรปดานการคุมครองผูบริโภค เกรงวาจะ   สารพิษไดนอยกวาผูใหญ เพราะฉะนันจึงตองมีมาตรการ   ้ เกิดการลักลันกัน ในประเทศสมาชิก จึงไดมคำสังหาม ่ ี ่ ปองกันทีเขมงวดกวา การเพิมระดับการปองกันในเชิง ่ ่ ผลิต หามจำหนายในประเทศสมาชิกอียตงแตวนที่ 1 ู ั้ ั กฎหมายทีเขมขนกวาสินคาทัวๆ ไปจึงเปนสิงจำเปน แต ่ ่ ่ มีนาคม 2554 การออกกฎหมายหรือมาตรฐานสินคานันใชเวลานาน ้ สำหรับประเทศไทยนันยังไมมการจัดการอยาง ้ ี และไมทนตอสถานการณปญหาทีเกิดขึนในปจจุบน ั  ่ ้ ั เปนรูปธรรมกับผลิตภัณฑประเภทขวดนมสำหรับเด็กนี้ บทความนีจะกลาวถึงผลิตภัณฑประเภทขวดนม ้ ซึงในเบืองตนจะตองมีการรณรงคใหความรูแกประชาชน ่ ้  สำหรับเด็กและทารก ความเสียงและอันตรายของสาร ่ และชุมชน เพือหลีกเลียงผลิตภัณฑทอาจมีสารเคมี ่ ่ ี่ เคมี Bisphenol A ทียโรปมีออกมาตรการทีเขมทีสด คือ ่ ุ ่ ่ ุ อันตรายแอบแฝงอยู และสำหรับหนวยงานราชการที่ คำสังหามผลิต หามและหามจำหนาย การปองกันอันตราย ่ เกียวของควรเขามามีบทบาทในการจัดการอยางรีบดวน ่ จากสารเคมี และผลขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑนน ั้ ทีสด เพือยกระดับความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑ ่ ุ ่ ตลอดจนมาตรการในการจัดการของหลายๆ ประเทศ ประเภทนี้ และเปนการสรางความมันใจใหกบคุณพอคุณ ่ ั เรืองความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑประเภทขวดนม ่ แม และเด็กๆ ซึงเปนอนาคตของประเทศไทย ่ เด็ก ซึงหลายๆ ประเทศ ไดหามการจำหนายสินคาประเภท ่  ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255458 ปที่ 18 ฉบับที
 • Bisphenol A ÀÑÂÃŒÒÂ㹢Ǵ¹Á ดังกลาวหลายป ดังนัน จึงตองมีมาตรการปองกันเด็กไม ้ บิสฟนอลเอ (Bisphenol A) เปนสารเคมีที่ ใหเด็กไดรบสาร บิสฟนอลเอ จากผลิตภัณฑทพวกเขาใช ั ี่ใชกนทวไปในการผลตโพลคารบอเนต หรอพลาสตก  ั ่ั ิ ี  ื ิ อยูทกวัน  ุแบบใส เปนหนึงในผลิตภัณฑ 50 อันดับแรกทีผลิตโดย ่ ่อุตสาหกรรมปโตรเคมี บิสฟนอลเอ พบไดในสินคาบริโภค ºÔÊ¿‚¹ÍÅ A ÊÒÁÒö¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´หลากหลายชนิดรวมถึงขวดนมพลาสติกแบบใส ผลิตภัณฑ 㹡ÒÃàÃÕ§â¤ÃâÁâ«Áทีใชในบานและเพือการบริโภคอีกหลายสิบชนิดทีมสาร ่ ่ ่ ี บิสฟนอลเอเปนทีรจกกันมากยิงขึนในฐานะที่ ่ ู ั ่ ้บิสฟนอลเอ เชน ขวดน้ำทีนำกลับมาใชใหมไดบางประเภท ่ เปนตัวแปรสำคัญทีทำใหการเรียง โครโมโซมผิดพลาด ่กลองบรรจอาหารทใชในไมโครเวฟได อปกรณอเิ ลกทรอนกส  ุ ่ี  ุ  ็ ิ ในป 2003 ดร.แพท ฮันท และทีมงานไดคนพบวา ยานยนต หมวกกันน็อคใสเลนกีฬา เลนสแวนตา ฯลฯ บิสฟนอลเอ สามารถทำใหโครโมโซมเรียงตัวกันผิดพลาดยังพบ บิสฟนอลเอ ไดใน อีพอกซีเรซิน ทีพบในวัสดุอด ็ ่ ่ ุ ได ถึงแมจะไดรบในปริมาณทีตำมากก็ตาม โดยปกติ ั ่ ่ฟนสีขาว วงจรพิมพสทาบาน กาว สารเคลือบในกระปอง ี เซลลสบพันธุจะแบงเปนสองเซลลเมือสรางไข แลวแบง ื  ่โลหะทีบรรจุอาหารและเครืองดืม นอกจากนี้ ยังพบวา ่ ่ ่ โครโมโซมเทาๆ กันระหวางเซลลลกแตละเซลล เซลล ูบิสฟนอลเอ เปนสารเจือปนในพลาสติกประเภทอืนทีใช ่ ่ พวกนีสามารถเขาสูกระบวนการสืบพันธุ และเมือผสม ้  ่ในการผลิตของเลนเด็กดวย กับอสุจิ จะเกิดการปฏิสนธิขน ึ้ ดร.ฮันท แสดงใหเห็นวาการไดรบ บิสฟนอลเอ ัºÔÊ¿‚¹ÍÅ A ¡‹ÍãËŒà¡Ô´»˜ÞËÒÊØ¢ÀҾ͋ҧäà จะสงผลใหโครโมโซมไมสามารถจัดเรียงอยางถูกตอง จากการศึกษาและรายงานผลกระทบทีเ่ ปนอันตราย สงผลใหการเรียงลำดับโครโมโซมผิดพลาดคลายกับที่ตอสุขภาพจากการไดรบ บิสฟนอลเอ แสดงใหเห็นวา ั ทำใหเกิดกลุมอาการดาวน (Down Syndrome) บิสฟนอลเอ สามารถเปลียนแปลงหนวยพันธุกรรมหลาย ่รอยหนวย ซึงมีผลกระทบตอเนือเยือบางชนิดและขึนอยู ่ ้ ่ ้ ¢Ñ´¢ÇÒ§¾Ñ²¹Ò¡Ò÷ҧÊÁͧกับจำนวนเวลาทีไดรบ อีกทังการศึกษาในสัตวทดลอง ่ ั ้ ในการศึกษาสวนมาก พบวา บิสฟนอลเอ เลียนมากกวา 150 ชนิด บงชีวาการไดรบ บิสฟนอลเอ มี ้ ั แบบการทำงานของเอสโตรเจนในการพัฒนาประสาทความสัมพันธกบปญหาสุขภาพมากมาย รวมถึงมะเร็ง ั อยางไรก็ตาม ในบางสวนของสมอง บิสฟนอลเอ มีผลตอมลูกหมากและมะเร็งเตานม ภาวะอวนผิดปกติ ภาวะ ในการขัดขวางกิจกรรมของเอสโตรเจน ซึงปกติจะเพิม ่ ่ไมอยูนง เบาหวาน ระบบภูมคมกันบกพรอง จำนวน  ิ่ ิ ุ การเจริญเติบโตและควบคุมการเชือมโยงระหวางเสน ่อสุจลดลง และการเขาสูวยรุนเร็วกวาปกติ ิ ั  ประสาทดวยเหตุนี้ บิสฟนอลเอจึงมีสมบัตคลายคลึงกับ ิ ทาม็อกซิเฟน ซึงเปนยารักษามะเร็งเตานม คือกระตุน ่ ¡ÅØ‹ÁàÊÕ่§¤×Í à´็¡ การตอบสนองแบบเอสโตรเจนในเนือเยือบางประเภท ้ ่ เด็กทีกำลังเจริญเติบโตมีความเสียงทีจะไดรบสาร ่ ่ ่ ั และขัดขวางการตอบสนองแบบเอสโตรเจนในเนือเยือ ้ ่เคมีเปนพิษในสิงแวดลอมมากทีสด เพราะตามธรรมชาติ ่ ่ ุ อืนๆ จะเห็นไดวาผลกระทบจากบิสฟนอลเอ คือ สาร ่ ของเด็กมักจะมีความรูสกไวตอสิงเหลานัน เด็กไดรบสาร  ึ ่ ้ ั บิสฟนอลเอ เปนตัวขัดขวางการเรียนรูและความทรงจำ ตังแตอยูในครรภผานรกในรางกายของมารดาทีตงครรภ ้   ่ ั้ นอกจากน้ี บสฟนอลเอยงมผลกระทบตอการพฒนาสมอง ิ  ั ี  ัได มีหลักฐานแสดงใหเห็นวา ปญหาทีเกิดการไดรบสาร ่ ั หรือทำใหเกิดการเชือมโยงในสมองในเวลาทีไมสมควรจะ ่ ่บิสฟนอลเอ ระหวางชวงทีมพฒนาการจะไมแสดงออก ่ ี ั เกิดขึน จากการทีบสฟนอล เอเปลียนแปลงพัฒนาการ ้ ่ ิ ่มาในขณะนัน แตจะปรากฏอาการภายหลังการไดรบสาร ้ ั ของสมอง จึงนำไปสูปญหารายแรงมากมาย เชน   ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 59
 • จะชวยคุมครองสุขภาพและสามารถเลือกใชสนคาและ  ิ ผลิตภัณฑทปลอดภัย ี่ สัญลักษณผลิตภัณฑปราศจาก BPA หรือ BPA FREE ในสวนของผผลตเองควรมการตดฉลากในผลตภณฑ  ู ิ ี ิ ิ ั สำหรบเดก ถาผลตภณฑดงกลาวมสารเคมทเปนอนตราย ั ็  ิ ั  ั  ี ี ่ี  ั การเลือกขวดใชขวดนมทีปลอดภัยสำหรับเด็กควรเลือกขวดนม ่ หรือมีศกยภาพทีจะเปนอันตรายเปนสวนประกอบ นอกเหนือ ั ่ พลาสติกทีปราศจาก Bisphenol A ซึงจะมีสญลักษณ ตามรูป หรือ ่ ่ ั ขวดนมแกว จากการระบุชอสวนผสมทีเปนอันตรายหรืออาจเปน ื่ ่ ขวดนมพลาสติกเกือบทังหมดผลิตจากโพลีคารบอเนตพลาสติก ้ อันตรายแลว ความเสียงทางสุขภาพทีเกียวกับสารเคมี ่ ่ ่ ทมี บสฟนอลเอ เพยงแคการลาง 50-100 ครง ปรมาณของบสฟนอล ดังกลาวควรจะมีการอธิบายไวบนผลิตภัณฑดวย ่ี ิ  ี   ้ั ิ ิ   เอ จำนวนมากสามารถรัวออกมาปนเปอนสูนมของเด็กเล็กๆ ได วิธี ่   ในหลายประเทศไดมการตระหนักถึงอันตรายที่ ี การหลีกเลียง คือ เปลียนไปใชขวดนมแกวสำหรับการใชงานของ ่ ่ แอบแฝงอยของ บสฟนอลเอ จนมมาตรการออกมาหลาย ู ิ  ี ทารก อยาง เชน คณะกรรมาธิการดานนโยบายสุขภาพและ หากยังจำเปนตองใชขวดนมพลาสติก เวลาทีจะลางทำความ ่ ความปลอดภัยของผูบริโภคแหงสหภาพยุโรป (อีย) ออก  ู สะอาดใหหลีกเลียงน้ำยาลางจานทีความเขมขนสูง หรือน้ำรอนเวลา ่ ่ ทีลาง เพือลดการรัวไหลของสาร BPA อยาใสขวดนม บรรจุภณฑ ่ ่ ่ ั ประกาศหามบริษทผูผลิตขวดนมสำหรับเด็กใชสารเคมี ั  หรือ บิสเฟอนอล-เอ (บีพเอ) เปนสวนประกอบในการผลิต ี ในเครืองลางจาน และใหทงขวดนม บรรจุภณฑหรือจานชาม ่ ิ้ ั สินคาพลาสติกทังหมด โดยประกาศหามจะมีผลบังคับ ้ พลาสติกทีเริมมีรอยขีดขวนหรือขุนมัว และหามทิงนมไวในขวด ่ ่  ้ ใชในกลมประเทศสมาชกอยตงแตวนท่ี 1 มนาคม 2554  ุ ิ ี ู ้ั  ั ี พลาสติกเปนเวลานาน เปนตนไป องคการการกุศลดานเด็กและครอบครัว (NCT) ประเทศอังกฤษ ออกมาเรียกรองใหตดปายแสดง ิ ภาวะไมอยูนง : ดร.มาซาโตชิ โมริตะและทีมงานที่ สวนประกอบทีใชผลิตขวดนมวามีสารพิษทีเปนอันตราย  ่ิ ่ ่ สถาบันศึกษาสิงแวดลอมแหงชาติญปน รายงานวา การ หรือไม เปนตน ่ ี่ ุ ใหสารบิสฟนอลเอ 30 g/kg/วัน กับหนูอายุ 5 วันเพียง สำหรับในประเทศไทยเองเริมมีการตืนตัวเกียว ่ ่ ่ ครังเดียว ทำใหหนูมพฤติกรรมไมอยูนงนักวิทยาศาสตร กับอันตรายทีแอบแฝงอยูในขวดนมพลาสติกขึนมาบาง ้ ี  ิ่ ่  ้ ยังพบอีกวาการไดรบสารบิสฟนอลเอ เปลียนแปลงระบบ องคกรภาครัฐเริมขยับ แตถามองจากผูบริโภค และ ั ่ ่   สงสัญญาณโดปามีนทีพฒนาในเซลลสมอง สงผลใหตว ่ ั ั ผูปกครองแลว กวาจะมีประกาศหามผลิตและหามจำหนาย  รับและตัวสงโดปามีนนอยลง โดปามีนเปนตัวสงสัญญาณ นัน คงจะใชเวลาอีกนาน ดังนันการเลือกซือขวดนม ้ ้ ้ ประสาททีสำคัญในสมอง และการสูญเสียประสาททีผลิต ขอใหเลือกจากผลิตภัณฑทตดฉลากวา ปลอด Bisphenol ่ ่ ่ี ิ โดปามีนเกิดขึนในโรคพารกนสัน้ ิ A อยาเห็นแกของถูก ควรศึกษาหาความรูในดานวิธการ  ี เพิมความกาวราว : การไดรบสารบิสฟนอลเอที่ ่ ั ใชงานขวดนมพลาสติกทีถกตองและปลอดภัย จากแหลง ่ ู ปริมาณ 2 – 40 g/kg/วัน ทำใหทารกหนูเพศผูในครรภ ขอมูล ทีเชือถือได และคำนึงถึงการคุมครองสุขภาพ  ่ ่  มีพฤติกรรมกาวราวเพิมขึน ซึงไมเกียวของกับการทีความ สวัสดิภาพของเด็กมากกวาประโยชนทางการคา ก็จะ ่ ้ ่ ่ ่ เขมขนของเทสโทสเตอโรนเพิมขึน ่ ้ ชวยเด็กไทยใหมความปลอดภัยจากสารเคมี ี º·ÊÃØ»áÅТŒÍàʹÍá¹Ð ปจจุบนผูบริโภคมีขอมูลไมมากนักทีจะชวยประกอบ ั   ่ บทความนี้ ไดจดทำขึน ภายใตโครงการพัฒนาเวบไซต เพือการ ั ้ ่ ทดสอบสนคา ศนยเฝาระวงและพสจนสนคาทไมปลอดภย สำนกงาน ิ  ู   ั ิ ู  ิ  ่ี  ั ั การตัดสินใจเวลาซือสินคาสำหรับครอบครัว การรับรู ้ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และอนุกรรมการทดสอบและพิสจน   ู ขอมูลขาวสารเกียวกับสินคาและผลิตภัณฑเปนสวนสำคัญที่ ่ สินคา ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255460 ปที่ 18 ฉบับที
 • Update ÁÒµÃÒ 61 ตังแตรฐธรรมนูญป 2540 ประชาชนก็มสทธิ ้ ั ี ิ รอใหเลือกตังเสร็จ จัดรัฐบาลใหมเสร็จ และรอรัฐบาล ้เขาชือกันเพือเสนอกฎหมายได ซึงสมัยนันก็ยากหนอย ่ ่ ่ ้ ใหมภายใตการนำของทานยิงลักษณชงเรืองตอเพือให ่ ่ ่ตองรวมกันใหไดถง 50,000 รายชือ เพือใหมกฎหมาย ึ ่ ่ ี รางกฎหมายฯ เขาสูการพิจารณาในชันวุฒสมาชิกตอไป  ้ ิสักฉบับ แตกฎ กติกานี้ ผอนคลายลงเพราะรัฐธรรมนูญ ปญหาใหญตอนนีคอ รัฐบาลใหมตองพิจารณานำ ้ ื ฉบับป 2550 กำหนดไวแค 10,000 รายชือเทานัน ่ ้ เสนอกฎหมายใหเสร็จภายใน 60 วัน นับแตการเปด ประชาชนผูบริโภคอยางเราๆ เจอปญหาถูกเอา  ประชุมรัฐสภาวันแรกรัดเอาเปรียบมาตลอด พอมีชองทางก็เลยสบโอกาสเสนอ  ถามวา ถารัฐบาลใหมไมชงเรืองตอ รางกฎหมายฯ ่กฎหมายภาคประชาชนกันบาง เสนอกันเขาไปหลาย จะเปนอยางไร งานเขาเต็มๆ สิ ทำงานใหมกนอีกครัง ั ้ฉบับเชียว ซึงมันสะทอนละนะวา ยิงภาคประชาชนเสนอ ่ ่ เลยนะคะพีนอง ตองออกหารายชือ 10,000 กันใหม ่  ่กฎหมายมากเทาไหร ก็หมายความวา ปญหาของ เริมผลักดันกันใหม คืออะไรๆ ทีทำมา(14 ป) มันสูญเปลา ่ ่ประชาชนมันมากมายหลายเรือง ่ ตองเริมใหมอกครัง ่ ี ้ เฉพาะองคกรผูบริโภคกับองคกรพันธมิตร ก็มี  ตอนนีเลยตองเรงรณรงคกนใหญ กอนวันสินสุด ้ ั ้รางกฎหมายทีนอนรอดูตวรอบสองรอบสามในสภากัน ่ ั 60 วัน คือในวันที่ 30 กันยายน 54 เพือขอใหประชาชน ่ถึง 9 ฉบับ โดยเฉพาะ กฎหมายองคการอิสระเพือการ ่ ทัวไป ชวยสงเสียงเชียรใหรฐบาลทานเห็นความสำคัญ ่ ัคุมครองผูบริโภค ตามมาตรา 61 ในรัฐธรรมนูญ ป 50   ของรางกฎหมายฯ มาตรา 61 เพราะฉะนันหากทาน ้ทีผานการพิจารณาจาก สส. ในรัฐบาลทีแลวไปแบบฉลุย ่  ่ เห็น ขบวนการหนวยพิทกษผบริโภค มาตรา 61 แวะเวียน ั ู3 วาระนัน ดันสะดุดวิกฤตการเมืองเขา รัฐบาลทาน ้ ไปรณรงคกนทีไหน โปรดสงแรงใจและชวยลงรายชือ ั ่ ่อภิสทธิยบสภาไปเสียกอนไมอยูจนครบวาระ เลยตอง ิ ์ุ  เปนกำลังใจใหกนดวยนะคะ ั ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 61
 • รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ nukks@mahidol.ac.th สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วัคซีนสมอง (เข็มที่ 1) โฆษณามหาหลอก ผูเขียนเคยไดดรายการโทรทัศนทมวทยากรออก  ู ่ี ี ิ มาใหคำจำกัดความของ โฆษณา วา เปนการสรางการ รับรูของผูบริโภค โดยการใหขอมูลขาวสารทีเกียวกับ    ่ ่ ผลิตภัณฑ การโฆษณานันจะมีเปาหมายทีแนนอนวา ้ ่ ผูรบขอมูลเปนวัยรุน วัยทำงาน หรือวัยใกลแยมฝาโลง ั  เปนตน เปาหมายของการโฆษณาในแตละวัยนันจำแนก ้ à¢Ò·Óâ¦É³Ò¡Ñ¹Í‹ҧäà ยอยไดอกเชน วัยรุนไรสมอง(พวกไรสงยึดเกาะทาง ี  ิ่ ในการทำโฆษณานัน ผูทคดโฆษณาจะคิดตัว ้  ี่ ิ จิตใจ ตองหาไอดอลไวสกการะ) วัยรุนขีเกียจเรียน ั  ้ โฆษณาโดยอาศัยความเชือของผูบริโภค และมาตรฐาน ่  (ประเภทอยากเอ็นติดมหาวิทยาลัยดีๆ แตขเกียจเรียน ี้ การกำกับดูแลเรืองโฆษณาในแตละประเทศเปนพืนฐาน ่ ้ เลยตองกินสินคาทีเขาใจวาเพิมความคิดใหสมอง) ่ ่ สำคัญ แตทเปนลักษณะรวมของการโฆษณาคือ การ ี่ เปนตน สำหรับวัยใกลแยมฝาโลงก็คงตองแบงเปน ใหขอมูลเฉพาะดานดีของสินคาเทานัน สวนทีเปนปญหา  ้ ่ หญิงและชาย เชน ขายสินคากันหนาเหียว อกยอย ่ เนืองจากสินคาจะมีการเมมริมฝปากไวไมใหมนหลุด ่ ั ไรสมรรถนะความเปนชาย เปนตน รอดออกมาใหผบริโภคไดยน โดยหมายวาใหผบริโภค ู ิ ู นอกจากนีการโฆษณายังรวมทังการสือใน ้ ้ ่ ไปมีประสบการณตรงเอาเอง เหมือนเปนการสนองตอบ วัตถุประสงคททำใหองคกรดูมคณคาเชน บางองคกร ี่ ี ุ นโยบายของหลายโรงเรียนทีพยายามใหนกเรียนเปน ่ ั หารับประทานแบบผูกขาดการทำลายสิงแวดลอมทัง ่ ้ ศูนยกลางการศึกษาทีเด็กๆ เรียกวา ควายเซนเตอร ่ อากาศและน้ำ แตออกมาปลูกปาบางเปนครังคราว ้ การโฆษณานันไมวาจะเปนทางโทรทัศน วิทยุ ้  แผนพับ เศษกระดาษปลิว หรืออืน ๆ อาจแบงแบบ ่ งาย ๆ โง ๆ ไดเปน การโฆษณาตรงๆ ชนิดจะขาย อะไรก็บอกเลยจะขาย ขอใหผบริโภคเชือแลวมาซือ ู ่ ้ เถอะไมผดหวังไดเสียเงินแน แตไอทจะไดรบการ ิ ี่ ั ตอบแทนแบบทีตองการนันคนทำโฆษณาไมรดวย เพราะ ่  ้ ู  คนทำโฆษณาไมไดเปนคนทำสินคา การโฆษณาแบบนี้ บางครังก็ไมไดเปนการหลอกลวงอะไรเชน การโฆษณา ้ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255462 ปที่ 18 ฉบับที
 • ยาถายพยาธิ ซึงตางกับการโฆษณาขายขยะทีถกทำให ่ ่ ูเกิดมูลคาเพิมทีมกอวดอางสรรพคุณเกินเลยความจริง ่ ่ ั แบบทีสองเปนการโฆษณาแบบประชาสัมพันธ ่เปนการทำเพือใหคนสามารถจดจำชือบริษทไดวายังมี ่ ่ ั brand นีอยูในโลกนะ เพราะสินคาของบริษทนันได ้  ั ้ติดตลาดแลว ไมตองโฆษณาก็นาจะอยูได แตไมไวใจ   เสียทีเดียว เนืองจากลูกคาขาประจำนันก็แกไปตามวัน ่ ้เวลา ลูกของลูกคาอาจไมรจกสินคาหรืออาจบอกวา ู ัเนืองจากเปนสินคาทีพอแมใช มันเลยตองเชยระเบิด ่ ่ เพราะพอแมอยูในยุค baby boom แตลกมันเปนพวก  ู มีประเด็นหนึงทีนาประหลาดใจคือ ไมมการ ่ ่  ีgeneration XYZ ขืนใชสนคา brand เดียวกันกับพอ ิ กำหนดใหการโฆษณาสินคาตองบอกราคากลางของแมเพือนลอตาย ดังนันบริษทจึงตองหาทางดึงพวกลูก ่ ้ ั สินคา เพือใหผบริโภคไดใชเปนเครืองตัดสินใจในการ ่ ู ่ทรราชเหลานีใหกลับไปมี brand royalty เหมือนพอ ้ ซือสินคานัน ดังนันสินคาทีมาจาก lot เดียวกัน จึงอาจ ้ ้ ้ ่แม ดวยวิธการตางๆ แมกระทังการหลอกลวง ี ่ มีราคาทีตางกันเมือซือตางแหลงขาย ยกเวนกรณีของ ่  ่ ้ ประเภททีสาม การโฆษณาแบบดูฉลาดแฝงความ ่ น้ำมันทีใชเปนเชือเพลิงรถยนต ซึงรัฐคุมราคาไวใหใกล ่ ้ ่โง ซึงมักเห็นตามละครซิทคอม(ซึงจริงๆ แลวมันไมใช ่ ่ กัน เพราะบางทีคนละยีหอก็มาจากโรงกลันเดียวกัน ่  ่ซิทคอมทีแทจริง เนืองจากเปนการเปดเทปเสียงคน ่ ่ ไมตองโฆษณาหลอกใหมากนักผูบริโภคก็ตดสินใจซือ   ั ้หัวเราะ ปรบมือ ถาเปนซิทคอมจริงตองมีการหมุนกลอง โดยความรูสกวา เปนบริษทของคนไทยหรือตางดาว  ึ ัไปใหเห็นวา มีคนนอกกองถายเขาไปนังดูแลวเอ็นจอย ่ ซึงคลายๆ เปนการวัดใจในความรักชาติไปกลายๆ ่ไปดวย) คนทำโฆษณามักคิดวาตองทำแบบนีเพราะคน ้ไมชอบดูโฆษณาตรง ตองหาวิธแฝงเชน เอาถวยกาแฟ ี ÅѡɳÐâ¦É³ÒàÍÒà»ÃÕº¼ÙŒºÃÔâÀ¤ทีมยหอไปวางบนโตะอานขาว เอาปายโฆษณาสินคาไป ่ ี ี่  โฆษณาทีเอาเปรียบผูบริโภคนันมีมากมาย เชน ่  ้แปะทีหลังคาตึกแถวเวลาถายช็อตอินเสิรตกอนเขาฉาก ่  กรณีบริการอินเตอรเน็ตบอกวาเร็วถึง 6.0 Mb นัน ้จริง เหลานีแสดงความขีเทอของการโฆษณาออกมา ้ ้ เมือมีผนำไปทดสอบจริงในบริเวณทีเปนแหลงทีควรจะ ่ ู ่ ่โดยแท มีสญญาณอินเตอรเน็ตเร็ว เชน สยามสแควรนนกลับ ั ั้ พบวามีความเร็วจริงแค 0.1 Mb บริษทจะตอบโตทนที ั ั วา เพราะมีคนบาเน็ตอยูแถวนันเยอะ อยากใหเร็วจริง  ้ ก็ตองไปเลนแถวบางกระเจาสมุทรปราการหรือบางระมาด  ใกลพทธมณฑลสิ จะไดเร็วตามทีโฆษณาไว ุ ่ บางครังก็มการโฆษณาสินคาแบบปดๆ เปดๆ ้ ี เชน นำคนทีไมใชทนตแพทยหรือผูเชียวชาญจริงๆ มา ่ ั  ่ ยืนหันหลังแนะนำผลิตภัณฑยาสีฟน โดยบอกในโฆษณา  วา เปนผูเชียวชาญทีโดยจรรยาบรรณแลวใหเห็นหนา  ่ ่ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 63
 • อีกตัวอยางคือ การโฆษณาขายเครืองดืมทีมี ่ ่ ่ แทนนินสูง เชน ชา นัน นาจะบอกผูบริโภควา กิน ้  มากอาจอึแข็งได ซึงถาเปนนานๆ ไปอาจกลายเปน ่ ริดสีดวงทวาร หรือถาไมมอาการอึแข็งก็หมายความวา ี สินคานันเปนน้ำลางถุงชา เพราะเขารูกนมาตังแตพระ ้  ั ้ เจาจินซีฮองเตยงไมตายวา การดืมชาแกๆ ทำใหอาการ ๋  ั ่ ถายทองหยุดชะงัดนัก และถึงชานันชงไมแกกทำให ้ ็ ไมได ลักษณะนีเปนการพิสจนอยางหนึงวา รัฐไมได ้ ู ่ ถายลำบากบางพอควรในหลายคน ผูใหญสมัยกอนจึง  ดูแลหรือไมอยากดูแลในเรืองนี้ ปลอยใหคนออกมา ่ หามเด็กดืมน้ำชากาแฟเนืองจากมันทำใหสขภาพไมดี ่ ่ ุ โกหกไดในทีสาธารณะ ่ เพราะทองผูก และนอนไมหลับ ความจริงแลวในประเด็นการโกหกผานสือนัน ่ ้ อยางไรก็ดโฆษณาทีดถกปญญาของผูบริโภค ี ่ ู ู  นาจะมีการควบคุมอยางจริงจัง เชน ถาพรีเซนเตอร นันไดมการถูกตอบโตบางเหมือนกัน ผูเขียนไดมโอกาส ้ ี   ี บอกวาดืมสินคานีเปนประจำทุกวันในโฆษณา พรอม ่ ้ ไปพบการพิสจนของผูบริโภคทีลกขึนมาบอกวา โฆษณา ู  ุ่ ้ ทำทาเปดตูเย็นทีมแตเครืองดืมทีโฆษณา ทังทีใน  ่ ี ่ ่ ่ ้ ่ นันไมเปนความจริงเลย โดยมีผบริโภคสตรีลกขึนมา ้ ู ุ ้ สถานการณจริงแลวรากแตกออกมาทุกครังทีลองดืม ้ ่ ่ บอกในเว็บ http://www.sudtua.com/index.php?topic= ก็นาจะมีกฎหมายสักขอทีจะลงโทษฐานหลอกลวง หรือ  ่ 5423.0;wap2 วา ผาอนามัยทีมหลากหลายรูปแบบ ่ ี อยางนอยองคกรทางศาสนานาจะออกมาประณามวา หลากหลายยีหอ และบางก็พฒนาไปถึงขนาดมีกลินชา ่  ั ่ เปนคนผิดศีลขอ 4 เขียว นัน คุณเธอกลาววาไดลองมาหมดแลว ทังแบบ ้ ้ ในเรืองการผิดศีลขอ 4 นีผเขียนไดดรายการ ่ ้ ู ู ไมมปก มีปก แบบยาวจนถึง 35 เซนติเมตร รวมถึง ี   โทรทัศนรายการหนึงชือ ทีวธรรมดา ซึงออกอากาศ ่ ่ ี ่ บางยีหอทีบอกวามีเสนใยพิเศษเหมือนมีชนล็อคสาม ่  ่ ั้ ทางไทยพีบเอสแตตองไปดูยอนหลังใน youtube เพราะ ี   ชันกันการซึมเปอนไมหวันแมวนมามาก ปรากฏวาไม ้  ่ ั ในเว็บของไทยพีบเอสผูเขียนหาไมพบ เปนตอนชือ คน ี  ่ วาจะมีปกหรือไมมปกนันมันชางหลุดงายหลุดดายเสีย  ี  ้ หลอกคน ซึงมีดาราทีนาสนใจมาออกรายการและได ่ ่  จริงๆ บางทีแปะเสร็จแลวชัวเดินออกจากหองน้ำ ปกก็ ่ เปดประเด็นวา การผิดศีลขอ 4 นันเปนเรืองทีรายแรง ้ ่ ่ หลุด หรือแบบทีพรีเซนเตอรใสแลวตืนนอนมาบอกวา ่ ่ เพราะมันเปนการไปกอใหเกิดการผิดศีลขออืนไดอก ่ ี แหงสนิทศิษยสายหนานัน จริงๆ แลวตรงกันขาม  ้ ผูเขียนลองนังหาตัวอยางเอง(เพราะผูรวมรายการมี  ่  เปนตน เวลานอยทีจะยกตัวอยาง) ก็นกไดวา ตัวแทนขายรถ ่ ึ  ดังนันจะเห็นวา ตราบใดทีรฐ โดยเฉพาะสภาที่ ้ ่ั (ไมวายีหอใด) ถามีศลขอ 4 ควรจะบอกลูกคาวา รถ  ่  ี เราเลือกคนเขาไปทำหนาทีออกกฎหมาย ยังไรความ ่ ของบริษทนันมันก็ดอยูถาไมขบเร็วเกินไป เชน ถาเหยียบ ั ้ ี  ั สำนึกในการคุมครองผูบริโภคในเรืองการโฆษณาแลว   ่ เกิน 150 กม ตอชัวโมงแลว โอกาสไปเกิดใหม(ซึงอาจ ่ ่ รีโมทโทรทัศนแบบขายถูกตามตลาดนัด ยอมขายดีแน ไมไดเปนคน) จะสูงมาก ดังนันถายังอยากเปนคนอยู ้ เพราะตัวทีมากับโทรทัศนนนถูกกดเปลียนหนีโฆษณา ่ ั้ ่ ควรขับไมเกิน 100 กม ตอชัวโมง ซึงก็มสทธิไดใบสัง ่ ่ ี ิ ่ ทีคดวาผูบริโภคโงพงไปกอนอายุอนควรนันเอง ่ ิ  ั ั ่ จากตำรวจแลว ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255464 ปที่ 18 ฉบับที
 • ÊÒþѹ»˜ÞËÒâ·Ã¤Á¹Ò¤Á นพ.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา ผูอำนวยการ สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) รอยลานแลวจา จัวหัวไวอยางนี้ ไมใชยอดรายไดของหนังเรือง ่ ่ ก็ไมเติมทำใหเกิดการยกเลิกการใชงาน (ซึงกรณีทเงิน ่ ี่ไหนหรอกครับ แคยมสำนวนคุณดอกดิน อดีตดารา ื เหลือแตถกบริษทยกเลิกเบอรเปนเรืองผิดกฎหมาย แต ู ั ่และผูสรางภาพยนตรไทยยอดนิยมในอดีตมาใช สมัย  บริษทเขาก็ยงทำหนาตายยกเลิกกันอยูเรือยๆ) บริษท ั ั  ่ ักอนคนไทยยังมีเงินกันไมมาก หนังเรืองไหนไดเงิน ่ มือถือก็จะนำเลขทียกเลิกนัน มาหมุนเวียนขายใหม คิด ่ ้เกินลานก็คอสุดยอดแลว พอหนังของทานมีคนแหไป ื กันงายๆ ถายกเลิกเมือวาน ขายวันนี้ แลวมีคนซือไปใช ่ ้ดูมากๆ จะไดยนโฆษณาวา ลานแลวจา ิ เจาของเบอรคนใหมกคงจะกลุมนาดู เพราะวาอาจตอง ็  แตทจะวากันในวันนี้ คือเบอรมอถือครับ ไมนา ี่ ื  คอยรับสายทีโทรหาเจาของเกา (ใครจะไปรูละ วาเบอร ่ เชือสมัยกอนถาจำกันได เบอรมอถือเราขึนตนดวย 01 ่ ื ้ นีเปลียนเจาของแลว) หรือดีไมดี เจาของเกาเอาเบอร ้ ่แลวตามดวยเลขหมายอีก 7 ตัว ก็จะมีไดตงแต 01- ั้ ไป ปูยปยำ เชน เอาไวรบสังยาบา หรือใชโทรโรคจิต  ี่ ู ั ่000-0000 ถึง 01-999-9999 ก็คอ 10 ลานเลขหมายื หรือโทรหลอกลวงใครไว เจาของใหมอาจถูกตำรวจเชิญพอคนไทยใชกนเยอะ เบอรไมพอ ก็ตองเพิมเลข 8 ั  ่ ไปสอบปากคำอีกตางหากหนาเลข 1 กลายเปน 081 ก็ได 10 ลานเลขหมายเดิม กทช. เลยออกกติกาวา เบอรทยกเลิกการใช ี่แลวพอเบอรหมด ก็จะขยับไปเปน 082และ 083 ไป งาน ถาจะเอามาใชใหมตองรอ 180 วัน แลวคอยเอาเรือยๆ ทีละ 10 ลานเบอร หลังๆ เราก็เห็น 089 และ ่ มาขาย แตใครจะไปรูวาทำกันจริงหรือไม เพราะบาง 080 กันแลว รวมไปรวมมาจาก 080 ถึง 089 ก็เปน ครังจะมีเรืองรองเรียนวาไมเติมเงินถูกยึดเบอร พอ ้ ่100 ลานเบอร ประชากรไทยมีไมถง 70 ลานคน ไม ึ กทช. สังใหคนเงินคืนเบอร ก็จะพบวา เบอรขายไปแลว ่ ืนาจะมีปญหา  ทังทีไมถง 180 วัน ตองหาเบอรใหมคนใหวนวายกันไป ้ ่ ึ ื ุ แตเรืองไมนาเชือก็เกิดขึน ตอนนีเราเริมเห็นเลข ่  ่ ้ ้ ่ (สถิตขายเร็วสุดคือแค 2-3 วันหลังยกเลิก) และบาง ิ090 กันแลว ก็แปลวาเมืองไทยใชเบอรมอถือหมวด ื ครังก็มเรืองบนวา ซือซิมใหม แตตองคอยรับสายทีโทร ้ ี ่ ้  ่08 กันหมดแลวจนตองขยับเปน 090 และเพิมไปเรือย ่ ่ หาใครก็ไมรู สงสัยโทรหาเจาของเดิม ทีนาเบือคือโทร ่  ่จน 099 รวมอีกรอยลานเบอร แสดงวาตอนนีเลขหมาย ้ มาทวงหนี้ เจาของเดิมคงปดเบอรหนีหนี้ คนใหมซอมา ื้มือถือทะลุ 100 ลานไปแลว ทังทีคนไทยตัวเปนๆ มีแค ้ ่ ใชกรบกรรมโดนทวงไป บอกวาไมใชลกหนี้ ก็โดนดาวา ็ั ู60 กวาลานคน ไมตองมาดัดเสียง ไมตองมาโกหกก็มี ถาเจออยางนี้   แสดงวาคนไทยบางคนใชเบอรมากกวา 1 เบอร ตองตรวจสอบกับบริษทมือถือวา ขายไวไปไมเปนไป ัใชไหม คราวนีตองขออนุญาตยืมสำนวนคุณปญญา ้  ตามกฎหมายหรือเปลาพิธกรชือดังมาตอบวา ถูกตองนะครับ แตไมใชคำตอบ ี ่ จบกันงายๆ วาอีกประมาณ 30 ลานเลขหมายสุดทาย (คราวนีสำนวนคุณไตรภพบางละ) เลขหมายที่ ้ ทีไมไดใชงาน เอาไวเปนเบอรหมุนเวียนครับ (แตดทาทาง ่ ู ใชงานจริงๆ แคประมาณ 70 ลานเลขหมายเทานัน อีก ้ บานเราคนจะทิงเบอรไมสวยกันดวย ทำใหบริษทมือถือ ้ ั30 ลานไมไดใชงานจริง ขอเบอรจาก กทช. ไปขายอยางไมประหยัดกันเทาไร อาวทำไมถึงมีเบอรทไมไดใช ก็ตองอธิบายวา ี่  เลย)คนไทยเรา 90% นิยมใชระบบเติมเงิน และหลายครัง ้ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 65
 • ÁÕÍขÐäÃã¹â¤´-ÊÐ-¹Ò สมสุ หินวิมาน เวทีนี้ไมมีแพคัดออก เมือวันกอน ขณะทีผมกำลังเผชิญชะตากรรม ่ ่ สองกลุมเอาไว กลุมแรกเปนคณะนักดนตรีรอคชือกอง   ็ ่ รถติดเปนแพอยูบนทองถนนของกรุงเทพมหานครอยู  อยางวงบอดีสแลม ทีนำโดยพีตนและคณะ กับอีกกลุม ้ ่ ่ ู  นัน ผมไดเหลือบไปเห็นปายสติกเกอรทายรถแท็กซีคน ้ ๊  ่ ั หนึงก็คอ กลุมศิลปนรุนใหมทนำโดยดาราหนุมสุดหลอ ่ ื   ี่  หนึง เขียนขอความวา “ไมตองเรง...กูกรบ” ่  ็ี อยางนองเกาจิรายุและผองเพือน ่ ผมอานสติกเกอรแผนนันไป ก็ขำไป ทำไมมนุษย ๊ ้ เปดฉากมา พีตนและคณะนักดนตรีบอดีสแลม ่ ู ้ เราชางมีอารมณขนจนสรางสรรคขอความเสียดสีลอเลียน ั   เดินทางมาทีเขาชนไก พรอมอาวุธเครืองดนตรีครบมือ ่ ่ บรรยากาศทีเกิดทุกชวงเชาและเย็นในเมืองหลวงของ ่ และระหวางทางนัน ทัง 4 ชีวตก็มาพานพบเจอกับกลุม ้ ้ ิ  เรากันไดขนาดนี??? ้ ศิลปนรุนนองอีก 4 คนทีดกรออยู  ่ ั แตในขณะเดียวกัน แผนสติกเกอรกสะทอนให ๊ ็ จากนัน เสียงดนตรีรอคก็ดงกระหึมขึน เมือศิลปน ้ ็ ั ่ ้ ่ เห็นขอเท็จจริงประการหนึงดวยวา สังคมไทยทุกวันนี้ ่ ทังสองกลุมตางประชันกันดวยอาวุธในมืออยางเปนพัลวัน ้  นาจะทำใหมนุษยเราอยูในวังวนของ “การแขงขัน” ที่  ไมวาจะเปนการดีดกีตารไฟฟา การรัวไมกลองห้ำหัน   ่ จะเอาชนะกันอยางสูง แขงขันกันในภาระหนาทีการ ่ หรือการกระหน่ำยิงเสียงดนตรีใสกน ประหนึงการโคจร ั ่ งาน แขงกันกินแขงกันอยู แขงกันดังแขงกันเดน แขง มาเจอกันในสนามเลนบีบกนยังไงยังงัน ี ั ้ กันในทุกทีทกเวลา ไมวายเวนแมแตจะแขงขันเรงรีบ ่ ุ ตางฝายตางวิงหลบเขาหลังบังเกอรบาง หลบ ่  กันอยูบนทองถนนขนาดนี้  หลังกำแพงอิฐบาง ในหลืบตึกบาง หรือหลบอยูหลัง  แตอยางไรก็ดี คำวา “แขงขัน” ทีแปลวา ตอสู ่ หอคอยกระโดดสูงบาง พรอมๆ กับทีทกชีวตตางก็สาด ่ ุ ิ ชวงชิงชัยเพือเอาชนะอีกฝายหนึง และเพือจะไมเรา ่ ่ ่ กระสุนตัวโนตดนตรีรอคกระจายไปทัวสนามฝกทีเขา ็ ่ ่ ตองกลายเปน “the weakest link” ทีจะถูก “กำจัด ่ ชนไก จุดออน” ออกไปเชนนี้ ดูเหมือนจะไมใชนยามเดียวที่ ิ หลังจากทีพตนและนองเกาหลบออกมาจากหลัง ่ ี่ ู ผูกขาดความหมายของคำวา “การแขงขัน” เสมอไปนะ บังเกอรกำแพงแลว ตางก็รวกีตารไฟฟาสาดหากระสุน ั ครับ ในระบบวิธคดของคนไทย เรายังมีชดความหมาย ี ิ ุ ตัวโนตเขาใสกน ศิลปนรุนพีใชไหวพริบหลอกลอรุน ั  ่  อืนๆ ของคำวา “แขงขัน” ไดอกเชนกัน ่ ี นองวิงตามไปจนติดกับบวงเชือกทีกระตุกขาของเขาขึน ่ ่ ้ ในโฆษณาน้ำอัดลมอัดกระปองยีหอหนึง ไดผก ่  ่ ู ไปหอยติดอยูบนตนไม กอนทีพตนจะยกนิวเปนสัญญาณ  ่ ่ี ู ้ เลาเรืองราวการแขงขันประชันเสียงดนตรีรอคของคน ่ ็ วา “เปนตอ” อยูในขณะนัน  ้ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255466 ปที่ 18 ฉบับที
 • ภาพตัดมาทีพตนและศิลปนบอดีสแลมทังวงวิง ่ ี่ ู ้ ้ ่ ขจรขจายขึนมาได พวกเขาไมใชแคจะร่ำเรียนฝกฝน ้ตรงมายังเวทีคอนเสิรตกลางแจง พีตนกระโดดขึนไป  ่ ู ้ ความรูอยูกบตัวเองเทานัน แตพวกเขามักจะชอบออก   ั ้บนเวทีและเตรียมเริมตนการแสดงของพวกเขา แต ่ ตระเวนทองยุทธภพไปแสวงหาความรูและฝกฝนประชัน ปรากฏวาสีเทายังรูพลาด นักดนตรีรอคยังรูพลัง พีตน ่  ็  ้ ่ ู กับศิลปนทีมความสามารถสมน้ำสมเนือหรือพอเหมาะ ่ ี ้ของมิตรรักแฟนเพลงกลับเผลอลืมหยิบปกเลนกีตาร  พอฝมอกัน ืไฟฟาขึนมาเวทีเสียนี่ ้ ดานหนึง การออกไปตระเวนรอยเอ็ดเจ็ดยาน ่ นองเกาจิรายุทคราวนีมายืนเชียรอยูดานลางเวที ี่ ้   น้ำของบรรดาศิลปนโบราณ ก็เพือสานมิตรสรางเครือขาย ่ก็เลยเปดฝากระปองน้ำอัดลม แลวโยนฝาขึนไปบนเวที ้ ของศิลปนดวยกัน แตในอีกดานหนึง ก็คงเปนเพราะวา ่ใหพตนไดใชแทนปกเลนกีตาร กอนโฆษณาจะจบลง ี่ ู  การไดประชันฝกฝมอกับศิลปนคนอืน ๆ ก็เหมือนกับ ื ่ดวยภาพศิลปนทังรุนพีและรุนนองโดดขึนไปรวมแจม ้  ่  ้ การเอามีดไปฝนลับกับหิน ยิงลับก็จะยิงคมมากขึนเรือยๆ ่ ่ ้ ่ดนตรีกนบนเวทีอยางมีความสุข ั ก็เหมือนกับศิลปนรวมสมัยรุนพีรนนองทีอยูใน  ่ ุ ่  ในขณะทีคนเราทุกวันนีอาจจะรับรูวา “การ ่ ้  โฆษณานันแหละครับ ทีนานๆ ครังก็ตองมีจงหวะทา ่ ่ ้  ัแขงขัน” ก็คอ การพยายามเอาชนะหรือห้ำหันกันให ื ่ ดวลทาประลองดนตรีรอคกันใหสนันภูเขา ทังนีกเพราะ ็ ่ ้ ้ ็ตายไปขางหนึง แตทวา ความหมายอีกชุดหนึงของ ่ ่ ฝมอกีตารไฟฟากับการรัวไมกลองดนตรีนน จะ “คม” ื ั้“การแขงขัน” แบบในโฆษณา ก็อาจจะแปลความได ขึนไมไดเลย หากขาดการ “ลับ” ฝมออยูเปนเนืองๆ ้ ื ดวยวา เปนการประชันฝมอ ลับเหลียมลับคมอยางมี ื ่ ไหวพริบ ลีลา และตัวโนตทีบรรเลง จึงตองมา ่มิตรภาพ จากการฝกฝนกันอยูในสนามประลอง ผลัดกันรุกผลัด  บนเวทีของระบบการผลิตแบบทุนนิยมสมัยใหม กันรับ หรือแมแตการพลาดทาติดบวงเชือกไปหอยอยูนัน พยายามทำใหคนจำนวนมากเชือวา วิธคดเรือง ้ ่ ี ิ ่ บนตนไม ก็เปนบทเรียนทีดของศิลปนรุนนองทีจะใช ่ ี  ่“การแขงขัน” นันมีอยูเพียงความหมายเดียว นันคือ ้  ่ ความผิดพลาดเปนครูทดี กอนจะขึนเวทีเติบใหญเปน ี่ ้ในสนามแขงขันนัน “มาตัวสุดทาย” ตองถูกคัดออก ้ ศิลปนทีเขมแข็งในอนาคต ่เสมอ และทีสำคัญ หลังจากสาดกระสุนตัวโนตกันจน ่ เพราะฉะนัน หากใครก็ตามคิดจะมาลงแขงขัน ้ เขาชนไกแทบแตกแลว เกมจบก็คอการแขงขันก็ตอง ื กันในสนามของระบบนีแลวละก็ ตองพยายามถีบตัว ้ จบลงเชนกัน เพราะเปาหมายของการประชันในเกมนี้เองใหเปนเบอรหนึงทีเขาวิน และตองทำทุกวิถทางแม ่ ่ ี ก็คอ การสรางสายสัมพันธและมิตรภาพ มิใชการ ืจะตองห้ำหันทำลายกันเพือไมใหตนตกเปน “มาตัว ่ ่ พยายามทำลายลางกันและกันจนราบกันไปทุกๆ ฝายสุดทาย” ทีจะวิงเขาสูเสนชัยในการแขงขัน ่ ่  “ไมคดจะลงแขง แยงความเปนหนึง ไมดงดัน ิ ่ ึ แตทวา ในอีกแงหนึง หากเรายอนกลับยังวิถี ่ กับใคร...” แบบทีโฆษณาน้ำอัดลมก็บอกเราดวยวา ่การผลิตของสังคมในยุคกอนทุนนิยมแลวนัน คำวา ้ หากทุกวันนี้ เราลองยอนกลับไปหาความหมายเกาๆ“การแขงขัน” อาจมิไดเปนไปเพือการประหัตประหาร ่ ความหมายดีๆ ของ “การแขงขัน” แบบทีเคยมีมาใน ่กันและกันใหมวยสินไปขางหนึง ตรงกันขาม การแขงขัน  ้ ่ อดีตบาง ตอไปสติกเกอรทายรถแท็กซีกอาจจะเปลียน ๊  ่ ็ ่ถือเปนกิจกรรมทางสังคม เพือลับเหลียมลับคมลับฝมอ ่ ่ ื เปนเขียนขอความใหมวา “คุณไมเรง...ผมก็เลยไมรบ”  ีกันมากกวาจะทำลายกัน เพราะเวทีนเขาไมมการแพคดออกกันอีกแลว ี้ ี ั ตัวอยางศิลปนในสมัยกอนนัน กวาทีจะมีชอเสียง ้ ่ ่ื ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 67
 • นก อยูวนา romsuan@hotmail.com  กินแกวิกฤติหอย “มันรายมากเลยนะคะ ทำลายและ กินทุกอยาง สามารถมีชวตรอดและกินตนีิ ขาวไดทงหมด ดำไวตอนกลางวัน ตืนเชา ั้ ่ มาอีกวัน ขาวหายทังแปลง มันนาเจ็บใจ ้ นะคะ อีกอยาง เมือมันไปผสมพันธุกบหอย ่  ั บานเรา ลูกทีออกมากลายเปนหอยเชอรี่ ่ หมด” นองปูแจงเหตุวกฤติหอยตางถินทีเขา ิ ่ ่ มารุกรานในกระดาน FB อยางตืนตระหนก ่ ฉัน – ประสาพี่ ไดแตปลอบโยนนอง ไปวา จะเดียดฉันทหอยนันวาตางถินไปใย ้ ่ แมมนจะอพยพมาจากแดนไกลแตมนก็หา ั ั ไดตงใจจะมาตังรกรากในแหลงน้ำหวยหนอง ้ั ้ วิกฤติหอย! คลองนาไม กลับเปนหอยจำยอมจำทนจาก สาวปูโพสตบนกระดาน FB อยางกลุมอกกลุมใจ   สิงทีคนกระทำดวยความรูไมเทาทันคนนัน ่ ่  ้ ใครอยูใกลชายทะเลแถวอาวไทย คงจะนึกไปถึงหอยแถว  ตางหาก ทีปลอยใหหอยตองระหกระเหิน ่ หัวหิน เพชรบุรี ประจวบ แหลงทองเทียวใกลกรุงเทพแหลงสำคัญ ่ สะเทินน้ำสะเทินบกไรคนเลียงดูอยางแต ้ ทีผคนบางกลุมเลือกเปนแหลงสันทนาการหลากกิจกรรม และมี ่ ู  กอนทีเคยอยูในตูกระจก ชะรอยทีมนเปน ่   ่ ั อะไรใหทำเยอะแยะมากกวาการนังดูหอย ่ หอยน้ำอดน้ำทน และกินพืชทุกอยางทีขวาง ่ แหลงทองเทียวสำคัญจนมีใครบางคนเสนอแผนทำถนนลัด ่ หนาไดนนแหละ ถึงไดเพาะพันธุแพรขยาย ั่  อาวไทย เพือความสะดวก รวดเร็วและหวังผลในการเทียวและ ่ ่ ไดมากมายใหญโต เศรษฐกิจการคา จนลืมนึกไปวาคนทีหากินกับทองทะเล ่ จากแหลงน้ำ ไทยรอบอาวนันเขาคิดกันยังไง ้ ธรรมชาติสทงนาภาค ู ุ ขยายความตอไปอีกหนอยวา “หอย” ทีสราง ่ กลางเมือกวา 10 ปที่ ่ ความกังวลใจใหกบ ปู 2 ขา นันเปนหอยตางถินทีอยู ั ้ ่ ่ แลว ซึงตอนนีกยง ่ ้ ็ั ในนาอินทรียทพนทีนาทามริมมูล จ.อุบลราชธานี  ี่ ื้ ่ แพรพนธุกลายเปน ั  ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255468 ปที่ 18 ฉบับที
 • รส และสัมผัสของหอยเชอรรใชวา ี่  จะอรอยนอยเปนรองใคร เนือนุมหยุน และ ้   เต็มปากเต็มคำกวาหอยจุบเสียอีก มีกฎขอ  เดียวสำหรับการกินหอยน้ำทุกประเภท คือ ตองทำใหสกกอนกินแคนน ุ ั้ สวนเมนูจะปรุงแตงรส กลิน รูปแบบ ่ กันอยางไหนก็ตามอัธยาศัย ใครเอาหอย เชอรรไปแปลงเมนูเด็ดแบบไหน ใหแชรมา ี่ สูกนบางก็นาสนุกดี  ั  เอาแบบ ไขมดแดง หนอนรถดวน และอีกจิปาถะแมลง ก็ได ทีไมใชแคกนแต ่ ิ ในเมืองไทย แตกลับโดงดังไกลไปถึงระดับ อินเตอรลูกผสมไปทัวทังทุงนาไมวาภาคไหน เราควรทำใจยอมยกสัญชาติ ่ ้  ไทยเชือสายตางแดนใหมนไปซะเลยจะดีกวา แลวคอยมาหาลูทาง ้ ั ทำมาหากินจากหอยเชอรรี่ - - อะ! ฟงชือหอยก็ดดนากินหยอก ่ ู ี ใคร พูดจริงๆ นะ… ไมไดอำ ก็ไหนๆ มันแพรพนธุลกหลานออกมาเต็มบานเต็มเมือง ั ูอยางนี้ ทางทีดมาลองมองจองหอยมุมใหมใหพลิกกลับมารับใช ่ ีอุดมคติในการกินแกวกฤติกนดีกวา ิ ั อิฉนยังจำคำชีแนะของ อาจารยนธิ เอียวศรีวงศ ไดวาอยาก ั ้ ิ ใหอะไรมันคงอยู ก็โยนมันเขาไปในตลาด ระบบทุนนิยมจะเปนแรงสงใหกบมันเองถามันติดตลาด ผักพืนบาน อาหารทองถิน กับ ั ้ ่อารมณหวนถวิลคิดถึงบานของคนทำงานไกลถินเกิด ่ ¡ŒÍÂËÍÂàªÍÏÃÕ่ÊٵùŒÍ§»Ù : จะแปลงหอยเอเลียน (Alien specie ) ใหมาเปนอาหาร ่ทองถินแบบไทย อยางทีตอนนีคนไทยแสนจะภูมใจกับมัสมันไทย ่ ่ ้ ิ ่ หอยเชอรรลวกสุก หันเปนชินพอ ี่ ่ ้ทีดงไปไกลถึงระดับโลกตามที่ สือไทย-ไทย กำลังโหมประโคมกัน ่ ั ่ คำ ตนหอม ผักชีใบยาว ใบสะระแหน พริกอยูตอนนีกยงได (อุ อุ... ใน FB มีเพือนทีฮาวายของอิฉนแอบ  ้ ็ั ่ ่ ั ขีหนูแหงคัวปน ขาวคัวปน น้ำปลา มะนาว ้ ่ ่เมาทวามัสมันแบบอินเดียทีกำลังเปดรานสาขากันอยางแพรหลาย  ่ ่ ทุกอยางใสคลุกเคลาเขากันแซบนัวสไตลในอเมริกา ฝายเพือนนักประวัตศาสตรอกคนก็ Reply post แบบ ่ ิ ี อีสานทันควันวามัสมันมันเปนของไทยมาตังแตเมือไหร?) ่ ้ ่ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 69
 • ÍÂÒ¡ãˌ͋ҹ ฟาใส ก.ไก – ฮ.นกฮูก ออกสำรวจธรรมชาติแบบมือใหม, กลุมครอบครัวควบกล้ำ ธรรมชาติ, 2554. 216 หนา 235 บาท หนังสือทีเหมาะสำหรับคุณพอ – คุณแม ทีอยากพาลูกๆ ออกสำรวจธรรมชาติ แต ่ ่ ยังไมรวาจะเริมตนยังไงหรือทำแบบไหนถึงจะสนุก “กลุมครอบครัวควบกล้ำธรรมชาติ” คือ ู  ่  การรวมตัวของครอบครัวธรรมดาๆ ทีจงมือกันออกไปเรียนรูธรรมชาติ ตังแตพงหญาขางบาน ู่  ้ ไปจนถึงปาไมในอุทยาน กอนเก็บเกียวรวบรวมประสบการณนำมาถายทอดลงในหนังสือที่ ่ อานงาย ไลเรียงเนือหาไปตามตัวอักษร เปนพจนานุกรมเพือการกาวเดินสูโลกกวาง ้ ่  จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์, พระไพศาล วิสาโล, เครือขายพุทธิกา, 2554. 74 หนา 59 บาท เมือมีจตใจทีเบิกบานเปนทุน การสรางสรรคสงใดก็เปนไปไดโดยงาย เพราะใจของเรา ่ ิ ่ ิ่ คือเชือเพลิงทีสำคัญทีสด สำหรับใชจดไฟชีวตใหโชติชวงสวางไสว การสรางพลังใจจึงเปนสิง ้ ่ ่ ุ ุ ิ  ่ สำคัญ สรางมุมมองความคิดในทางบวก อยายึดติดกับความทุกข เปลียนใหทกขเปนอีกหนึง ่ ุ ่ แรงกระตุนปลุกพลังใจ ใครทีอยากสรางรอยยิมใหกบจิตใจลองใหหนังสือเลมนีเปนตัวชวย  ่ ้ ั ้ ถอดรหสเทพเี สรภาพ, กมล กมลตระกล, องคการกระจายเสยงและแพรภาพสาธารณะ ั ี ู  ี  แหงประเทศไทย, 2554. 120 หนา 100 บาท ประชาธิปไตยกับประเทศไทย อาจยังเปนคำตอบทียงไมชดเจนของการเมืองไทย ทุกวันนีเรา ่ั ั ้ ทุกคนตางก็มงหวังทีจะเห็นประชาธิปไตยทีแทจริง แตอะไรทีจะเปนตัวชีวดวานีแหละคือประชาธิปไตย ุ ่ ่ ่ ้ั ่ ทีแทจริง “ถอดรหัสเทพีเสรีภาพ” เปนอีกหนึงมุมมองของระบบประชาธิปไตยทีใชในอเมริกา ่ ่ ่ บอกเลาตังแตความเปนมา การตอสู รวมถึงประโยชนทผบริโภคและประชาชนไดรบ ้ ี่ ู ั ชุมชนถนนปลอดภัย, สิรินาฎ ศิริสุนทร, ดวงกมล สจิรวัฒนากุล, ปองพล สารสมัคร, ศูนยวชาการเพือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธสาธารณสุขแหงชาติ, ิ ่ ิ 2554.160 หนา งานวิจยทีรวบรวมการทำงานจากหลายๆ พืนที่ ทีตางก็มความมุงหวังในสิงเดียวกัน คือ ั ่ ้ ่  ี  ่ การสรางวินยและจิตสำนึกทีดในการใชรถใชถนน ลดอุบตเหตุ ซึงตองอาศัยความรวมมือจากทุก ั ่ ี ั ิ ่ ฝาย ตังแตคนใชรถใชถนน ฝายบานเมืองทีดแลเรืองถนนหนทาง ตำรวจจราจรผูทคอยควบคุมกฎ ้ ่ ู ่  ี่ ทุกคนมีสวนรวมเพือสรางชุมชนถนนปลอดภัย  ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255470 ปที่ 18 ฉบับที
 • หนังสือในเครือฉลาดซื้อ 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 100 สิ่งที่ไมตอง อยูยอนยุค นอกลูไมนอกทาง เรื่องเลาจากคน  พจนานุกิน พจนานุกน(เลม2) รวมผลทดสอบ ิ รวมผลทดสอบ “ถูกปาก“ “ถูกใจ“ ยิงกวาคูมอซือบาน ่  ื ้ ทำ(ก็ได)กอนตาย ราคา 185 บ. ราคา 130 บ. เคยฟอง ราคา 160 บ. ราคา 140 บ. ผลิตภัณฑ-บริการ ผลิตภัณฑ-บริการ ราคา 95 บ. ราคา 95 บ. ราคา 75 บ. ราคา 100 บ. สมาชิก 145 บ. สมาชิก 104 บ. ราคา 100 บ. สมาชิก 125 บ. สมาชิก 115 บ. 2009 (เลม1) 2009 (เลม2) สมาชิก 80 บ. สมาชิก 80 บ. สมาชิก 40 บ. สมาชิก 80 บ. สมาชิก 80 บ. ราคา 95 บ. ราคา 95 บ. สมาชิก 65 บ. สมาชิก 65 บ. ฉลาดซื้อ ฉบับที่ผานมา ฉ.103 ฉ.104 ฉ.105 ฉ.106 ฉ.107 ฉ.108 ฉ.109 ฉ.110 ฉ.111 ฉ.114 ฉ.115 ฉ.116 ฉ.117 ฉ.118 ฉ.119 ฉ.120 ฉ.121 ฉ.122 ใบสั่งซื้อหนังสือในเครือฉลาดซื้อ (ลดราคาพิเศษสำหรับสมาชิกฉลาดซื้อเทานั้น)ขาพเจา.............................................................................หมายเลขสมาชิก.............................................................ที่อยู..................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.........................รายการสั่งซื้อหนังสือ1. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท 2. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท3. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท 4. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท5. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น.......................................................บาทฉลาดซื้อฉบับที่ผานมาo ฉบับที่ 103-122 เลมละ 50 บาท ขอสั่งซื้อ ฉบับที่ .................... รวมจำนวน ................ เลม รวมเปนเงินทั้งสิ้น.........................บาท(....................................................................................)พรอมกันนี้ไดสงo ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย สั่งจายในนาม o เช็คสั่งจายในนาม “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” ปทฝ.งามวงศวาน 11001 (กรณีเช็คตางจังหวัด ขอเพิ่มคาเคลียรเช็ค 10 บาท)o โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” (กรุณาสงสำเนาการโอนแนบมา พรอมใบสั่งซื้อ)• ธนาคารไทยพาณิชย สาขางามวงศวาน • ธนาคารกรุงไทย สาขางามวงศวาน • ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศวาน 319 - 2 - 62123 - 1 141 - 1 - 28408 - 9 026 - 2 - 40760 - 4• ธนาคารกสิกรไทย สาขางามวงศวาน • ธนาคารกรุงเทพ สาขายอย เดอะมอลลงามวงศวาน 058 - 2 - 86735 - 6 088 - 0 - 38742 – 8• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายอย เดอะมอลลงามวงศวาน 463 - 1 - 10884 – 6 สะดวก สบาย และงา เมื่อสั่งซื้อหนังสือผาน ยขึ้นนิตยสารฉลาดซื้อ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี เว็บ www.ฉลาดซื้อ.com ไซตกรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7โทรสาร : 0-2248-3733 E-mail: chaladsue@gmail.com และชำระเงินผานบัตร เครดิต
 • »˜ÞËÒÊÌҧ»˜ÞÞÒ ทัศนีย แนนอุดร thusanee@yahoo.com ½¹µ¡·Ø¡ÇѹàËÁ×͹໚¹§Ò¹»ÃÐ¨Ó ÊÕè âÁ§àÂç¹àÍÒáÅŒÇ...à«ç§¨ÃÔ§ àË繪ÒǺŒÒ¹ÀÒ¤¡ÅÒ§·Ø¡¢¨Ò¡¹éÓ·‹ÇÁáÅŒÇ ÃÙŒÊÖ¡ Ç‹ÒàÃÒ¤¹¡ÃØ§à·¾Ï àÍÒà»ÃÕºªÒǺŒÒ¹à¢ÒÍ‹ҧäêͺ¡Å ¶ŒÒ¹éÓÁѹäËÅ仵ÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ¾Õ蹌ͧÀÒ¤¡ÅÒ§¤§äÁ‹ à´×ʹÌ͹¢¹Ò´¹Ñé¹ ÁÒàÅ‹¹à¡Á¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò á¡Œà«ç§ä´Œ¾ÍÊÁ¤Çà ปริศนาอักษรไขว ฉบับที่ 127 1 2 3 4 5 6 แนวขวาง 1. แมงตัวเล็กแทบมองไมเห็นอาศัยตามเตียงนอน ฟูก 7 หมอน 8 5. สารทีใชผสมในขนมปงเพือใหมเนือฟูพรุน ่ ่ ี ้ 9 10 11 7. ชือไมพม ผลกลมเปลือกบาง สีเขียว น้ำคันมีรสเปรียว ่ ุ ้ ้ ใชปรุงอาหาร 12 9. เปลียนไป ่ 13 14 12. สารเคมีทใสในน้ำประปาเพือฆาเชือโรค ี่ ่ ้ 15 16 13. ลมในกระเพาะทีออกทางปาก ่ 14. พัดเพือทำใหหมดหรือพนไปดวยมือหรืออุปกรณ ่ 17 18 15. ของเหลวเหนียวๆ ทีไหลจากเปลือกผลไม ่ 17. อาหารเหลวจากธรรมชาติทมแคลเซียมสูง ี่ ี 1 เ 2 ท โ 3 4 อ ม ช 5 18. ของเหลว กลินฉุน รสเปรียว ใชปรุงอาหาร ่ ้ 6 ว า ส 7 น า า แนวลง เฉลยปริศนาอักษรไขว ฉบับที่ 126 8 ท ง 9 บั ญ ญั ติ 1. ความเปนเพือน ่ น ฆ ติ ภ 2. สัมผัสเฉียดๆ า เ 10 11 เ 12 ส พ 3. ผงละเอียดๆ เมือโดนลมก็ฟงกระจาย ่ ุ 13 ต รั 14 ส รู มี 4. พืนทีปลูกขาว ้ ่ 15 อั ต 16 ม ห 17 18 6. ทีนอน่ 19 ฐ า น า นุ รู ป 8. ลดลงหรือทำใหลดลง 9. สีเขียว ภาษาอังกฤษ ผูไดรบรางวัล ฉบับ 125  ั 10. อยูนงไมได  ิ่ หนังสือ ยิงกวาคูมอซือของ ่  ื ้ 11. ยาจำพวกน้ำมันหอมระเหย 1. ศันสนีย ศิลปวงษา 12. สีนำเงินทีใชยอมผาหมอฮอม ้ ่  2. สุรางครตน ธรรมศรีใจ ั 13. สกุลเงินญีปน ่ ุ 3. วันดี ฝกเจริญผล 16. สิงทีเปนเสนเล็กๆ บางๆ ่ ่ 4. ศิรพร ตอศรีเจริญ ิ 5. เสริมศักดิ์ ศรีพงษธนากุล ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255472 ปที่ 18 ฉบับที