¢.Á. ¨ 35/33FE-B 565     »´àºÒ æ        öâ´ÂÊÒûÃШӷҧ      ÍâÈ¡ - ·Í§ËÅ‹Í - ÊÂÒÁ - ¢ŒÒÇÊÒÃ
สารบัญ            ปีที่	18	ฉบับทีี่	125	กรกฎาคม	2554	               w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o ...
บทบรรณาธิการ                                                 สารี อ๋องสมหว...
จดหมายถึง บก.  สวย ใส ใน 2 สัปดาห์                              อ่านแล้วอดไม่ไหว     ...
กระแสในประเทศ                                                       ...
“หนี” ปัญหาใหญ่                                                     ้...
กด “Like” ถ้าโรงหนังทำให้ปวดใจ                    ค่าตัวแพง – โฆษณาเพียบ                ...
กระแสต่างแดน  กาแฟกับภัยแล้ง         คุณรู้หรือไม่ ว่าการปลูกต้น                        ...
ทองนีได้แต่ใดมา                       ้                          คราวนี้ เ ...
แบคทีเรียอาละวาดวิกฤตใหม่ในยุโรป                                    คุณเคยสงสัยหรือไม่...
เรื่องจากปก     ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ เครือข่ายนักวิชาการเพือผูบริโภค ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  ...
รถตู้โดยสารกับมาตรฐานที่มีอยู่(จริง)         ทุกครังทีเ่ กิดอุบตเิ หตุอนน่าสลดใจกับรถตูโดยสาร           ...
อุบัติเหตุลดลงความรุนแรงไม่ลดตามอะไรคือส...
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
S mbuyer 125
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

S mbuyer 125

1,080 views
946 views

Published on

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 125

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,080
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

S mbuyer 125

 1. 1. ¢.Á. ¨ 35/33FE-B 565 »´àºÒ æ öâ´ÂÊÒûÃШӷҧ ÍâÈ¡ - ·Í§ËÅ‹Í - ÊÂÒÁ - ¢ŒÒÇÊÒÃ
 2. 2. สารบัญ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 125 กรกฎาคม 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 19 24 31เรื่องเด่น บทความพิเศษ9 รถตูโดยสารดัดแปลง...ความปลอดภัยทีคณเลือกได้ 50 ปัจฉิมกถา งาน 100 ปีชาตกาล ้ ่ ุ อาจารย์หมอเสม พริงพวงแก้ว ้ความเคลื่อนไหว3 กระแสในประเทศ อาหารและสุขภาพ6 กระแสตางแดน ่ 38 52 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่ทดสอบ “ไปรษณียไม่ตองมีขาย ก็ได้นะ” ์ ้19 Call center ปฏิบตการ โทรหาเธอวันละ 3 เวลา ั ิ 56 สวยอยางฉลาด ่24 sunscreen update! “เติมความรูเรืองสารลบริวรอย” ้ ่ ้31 เงินฝากดอกเบียสูง..แค่จงใจหรือได้จริง? ้ ู 61 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต “รวมเด็ดสะเก็ดข่าว อาหารและโภชนาการ ตอน 2”สัมภาษณ์ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่38 ทุกคนมีสทธิ ิ “ต้มเป็ดมะนาวดอง ต้อง 3 แก่เท่านันทีแม่คอนเฟิรม” ้ ่ ์ “หมูบานทรัพย์ยงยืน อุบตเหตุชวตของลูกบ้าน ่ ้ ั่ ั ิ ีิ ทีสยองกว่าลัดดาแลนด์” ่ หน้าต่างผู้บริโภค 58 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้เสียงผู้บริโภค “ตัวร้าย....E.coli ??”43 • จองรถป้ายแดงดาวน์ถก ระวังจะเสียรูนายหน้า ู ้ 64 สารพันปัญหาโทรคมนาคม • ร้องหมอผ่าตัด ทำเสียดวงตา “องค์การอนามัยโลก มือถือ และมะเร็งสมอง” • กสิกรไทยหาดใหญ่ ชุย ยอมให้เด็กเก้าขวบ ่ 65 มีอะไรใน โคด-สะ-นา ถอนเงินเอง “ความอิหลักอิเหลือกับความแรงของพัดลม” ่ • ทำอย่างไรจะเข้าใจภาษา “พยากรณ์อากาศ”กฎหมาย Game51 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ 72 ปัญหาสร้างปัญญา “รถหายในคาร์ฟร(ตอนจบ)” ู์
 3. 3. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org น้ำใจงาม ๆ เดือนนีชพจรอยูภาคกลางและภาคตะวันออก ้ี  ทางแกปญหาและติดตามเรืองนีรวมกันนอกเหนือจาก ั ่ ้เมือสัปดาหทผานมาไดมโอกาสจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร ่ ี่  ี ปัญหาผูบริโภคอืนๆ  ่ผูบริโภคจังหวัดตราด อาสาสมัครทีมาไดเสนอปัญหาให  ่ ระหวางทางกลับกรุงเทพ ฯ มีโอกาสซือผลไมตรง ้ฟังหลายดานทีเกียวของกับผูบริโภค เชน การกูเงินกับ ่ ่   จากชาวสวนทีกำลังจะนำไปขาย ลองกองกิโลกรัมละ ่สถาบันการเงินทีไมใชธนาคารแลวตองถูกหักดอกเบีย ่ ้ 20 บาท โดยไมตองตอรองเพราะคนซือก็รสกวาราคา  ้ ู ึลวงหนา การซือเครืองกรองน้ำราคาผอนแลวผูขายหนี ้ ่  ถูกแลว คนขายก็รสกวาไดราคาดี ขายเสร็จคุยใหฟงวา ู ึ ัหายจอยไปทังทีมเงือนไขเปลียนไสกรองระยะ 6 เดือน ้ ่ ี ่ ่ เป็นชาวสวนลำบากแถมทำงานหลังแทบหักกวาจะไดเงินแตเงินผอนหมดในเดือนที่ 5 ซือมอเตอรไซคผอนแลว ้  พวกเราทังคณะไดรบการยืนยันรายไดจากชาวสวนอีก ้ ัหายบริษทยังใหผอนกุญแจรถอยูในปัจจุบน มีอาชีพ ั   ั รอบ คุยไปคุยมาถูกคอแถมทังลองกองและสละมาให ้พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกเดือนจะตองจายเงิน เกือบเทาจำนวนทีซอ ทำใหคนซือรูสกผิดทีจายเงินให ่ ื้ ้  ึ ่เดือนละ 1,000 บาท แตบริษทอางวาไมใชเงินประกัน ั นอยไปสังคมเป็นเงินประกันตนทีจะไดคนเมือลาออก เป็นตน ่ ื ่ ฉลาดซือคงไมบงอาจ ตอบคำถามเรืองการประกัน ้ ั ่ แตปญหาทีทกคนทังหองประชุมประสบเหมือน ั ่ ุ ้ ราคาหรือจำนำสินคาเกษตรอันไหนดีกวากัน ถาพิจารณาดูกัน คือ ราคาผลไมทนบวันจะถูกลงไปเรือยๆ ถึงแมจะ ี่ ั ่ จากขอเสนอของเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก ทีเสนอ ่ขนเอาไปทิงก็ไมไดทำใหราคาแพงขึนมา แถมเสียของ ้ ้ ไวอยางนาสนใจวา นโยบายทีดี ควรเป็นนโยบายประกัน ่เงินทีไดมาในจังหวัดตราด 32 ลานในการประกันราคาก็ ่ รายไดเกษตรกร เชน ประกันราคาผลผลิตการเกษตรถูกนำไปซือตะกราใสผลไมซะเกือบ 28,000 ใบ ไมมี ้ การประกันความเสียงจากภัยธรรมชาติ แตไมมพรรค ่ ีใครรูเลยวาใชเงินประกันราคาสินคาเกษตรซือไดหรือไม  ้ ไหนเสนอแลวประกันราคาสินคาทำไมตองซือตะกรา ตะกราราคา ้ อำนาจตอรองเรืองราคาสินคาในเมืองไทยไมได ่แพงกวาทองตลาดหรือไม ผลประโยชนขดแยงมีหรือไม ั อยูทงในมือผูบริโภคและเกษตรกรทังทีนกเศรษฐศาสตร  ั้  ้ ่ ั เงินทีจะใชประกันราคาสินคาเกษตรใหกบเกษตรกร ่ ั ก็มกจะบอกวาเมือมีการแขงขันผูบริโภคจะไดประโยชน ั ่ ขณะนียงไมมใครไดซกบาท เป็นบทเรียนในการฝึกความ ้ั ี ั (จริงหรือ)เชียวชาญของอาสาสมัครผูบริโภคทีจะตองชวยกันหา ่  ่เจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : สารี อ๋องสมหวัง ั ั ่หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา สุวรรณา จิตประภัสสร ่ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาด ิและสมาชิก : เสาวลักษณ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท พิมพดี จำกัด ัโทรศัพท : 0-2401-9401 แยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 4. 4. จดหมายถึง บก. สวย ใส ใน 2 สัปดาห์ อ่านแล้วอดไม่ไหว ดิฉนและครอบครัวเป็นสมาชิกฉลาดซือมา ั ้ เพิงอ่านฉลาดซือเล่มล่าสุด บทความ “ผูแทนยา ่ ้ ้ หลายปีแล้ว รูสกดีใจและมีความหวังอยูบางกับสังคม ้ ึ ่ ้ ปิดยอดให้ได้อะไรก็ทำ” จบ หัวใจเต้นแรงจนต้องหยิบปากกา ไทยทียงมีหน่วยงานทีหวังดีกบคนในประเทศชาติ มี ่ั ่ ั มาเขียนบรรยายอะไรๆ ก่อนไฟจะหมด(ไฟอัดอันตันใจ) ้ หลายเรืองทีอยากสือให้ผมสวนรับผิดชอบได้พจารณา ่ ่ ่ ู้ ี ่ ิ อย่างแรกอึงและทึงกับคำพูดของคุณหมอบางท่าน ้ ่ เช่น โฆษณาสินค้า ส่วนใหญ่สมัยนีกเห็นว่าสือไปใน ้ ็ ่ ในทำนองว่า การทีตวแทนยาทำอะไรให้เป็นเหมือนน้ำพึง ่ ั ่ ทำนองยัวยุกามารมณ์ น่าเป็นห่วงมาก ่ เรือ เสือพึงป่า ดิฉนอยากถามว่า “ถ้าคุณหมอและตัวแทน ่ ั และสิงทีอยากเห็นฉลาดซือติดตามอีกอย่าง ่ ่ ้ ยาเป็นน้ำกับเรือ หรือเสือกับป่า แล้วประชาชนอย่างดิฉน ั คือ คุณภาพของครีมหน้าเด้งทังหลาย ทีขายกันตาม ้ ่ เป็นอะไร ?” ดิฉนเป็นคนเสียภาษีเพือทีจะนำเงินไปเป็น ั ่ ่ เว็บไซต์อย่างกลาดเกลือน มีคนรูจกซือมาใช้กเห็น ่ ้ั ้ ็เงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการอย่างคุณหมอและดิฉน ั ผลดีจริงจนน่าตกใจเพราะจากฝ้าเต็มหน้ากลายเป็น ก็เป็นคนไข้ทรอรับยาทีคณหมอเลือกจ่ายให้ตามความคุนเคย ่ี ุ่ ้ ขาวใสภายใน 2 สัปดาห์ ทำอย่างไรเราถึงจะทราบได้ ของตัวแทนยาอย่างคุณหมอว่า คะว่าครีมพวกนีมสวนผสมอะไรบ้างเป็นอันตรายระยะ ้ ี่ เวลาเราไปร้านยาถ้าเราไม่เจาะจงยีหอยาคนขายยา ่ ้ ยาวหรือไม่ จะนำยาตัวทีได้กำไรมากทีสดมาขายให้เรา แต่ถาเราไป ่ ่ ุ ้ นิตยา บัวชัย โรงพยาบาลเราไม่มสทธิเลือก เพราะเราได้มอบสิทธินน ี ิ ั้ แก่ผทเราให้ความเชือมันและไว้วางใจว่าสามารถใช้วชาชีพ ู้ ี่ ่ ่ ิ ตามกฎหมายแล้ว เครืองสำอางทุกชนิดจัด ่ ทีรำเรียนมารักษาเราอย่างดีทสดบุคคลนันคือ หมอ นันเอง ่่ ่ี ุ ่ ่ เป็นเครืองสำอางควบคุม ซึงผูผลิต นำเข้าต้องแจ้ง ่ ่ ้ ทุกวันนีดฉนหมดอาลัยตายอยากกับองค์กรหรือ ้ ิ ั รายละเอียดกับ อย. หรือ สสจ.จังหวัดทีสถานทีผลิต หน่วยงานรัฐหลายๆ องค์กร เราต้องฉลาดล้ำโลกและฉลาด ่ ่ ตังอยูเ่ สียก่อน จึงจะสามารถจำหน่ายได้ ข้อมูลสำคัญ ทุกเรือง จึงจะมีชวตอยูอย่างปลอดภัยและไม่ถกเอาเปรียบ ้ ่ ีิ ่ ู เช่น ชือเครืองสำอาง ประเภทเครืองสำอาง รูปแบบ ่ ่ ่ ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ขอถามให้หายข้องใจอีกเรือง ่ ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผูผลิต ฯลฯ และทีสำคัญ คือปลาทับทิมทีแช่ฟอร์มาลีน อธิบดีกรมประมงบอกไม่ใช่ ้ ่ ่ คือต้องแจ้งข้อมูลรายการและปริมาณของสารเคมีที่ สารต้องห้ามในการเลียงปลาและสามารถสลายตัวไปหาก ้ เป็นส่วนผสมของเครืองสำอางนันๆ ่ ้ โดนความร้อน ตอนแรกทีเป็นข่าวคิดว่าจะมีใครออกมา ่ ปัจจุบน “ฉลากเครืองสำอางจะไม่มเี ครืองหมาย ชีแจงแต่กไม่เห็นมีใครออกมา หรือกะว่าให้เรืองเงียบๆ ไป ั ่ ่ ้ ็ ่ อย.” ดังนันก่อนซือเครืองสำอาง ควรดูทฉลากซึง ้ ้ ่ ี่ ่ เอง เดียวยังไงคนไทยก็ลม ๋ ื “ต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย” ในรายละเอียดที่ ปราณี ทัพพวิบล ู สำคัญ สำหรับเครืองสำอางทีทำให้หน้าขาวใสได้ ใน ่ ่ สองสัปดาห์ น่าเป็นห่วงค่ะว่าอาจผสมสารต้องห้าม ฉลาดซือไม่ลมค่ะ แล้วจะรีบหาคำตอบมาให้สมาชิก ้ ื อันตราย ทีจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในภายหลัง ลองดู ทุกคนได้รบทราบต่อไป เฮ้อ เห็นด้วยนะคะว่าเป็นคนไทย ่ ั ผลหลังจากผ่านไปสองสัปดาห์ของคนรูจกดูนะคะ ว่า ต้องฉลาดมันไปทุกเรืองจริงๆ ้ั ่ ได้รบผลข้างเคียงอะไรหรือไม่ ั ฉลาดซื้อี่ 125 กรกฎาคม 25542 ปีที่ 18 ฉบับที
 5. 5. กระแสในประเทศ กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนมิถนายน 2554 ุ2 มิถุนายน 2554 คุ้มครองตั้งแต่วันที 1 กรกฎาคม ่จ่ายเพิมชดเชยอุบตเหตุรถยนต์ ่ ั ิ 2554เป็นต้นไป สำนั ก งานคณะกรรมการ นอกจากนี คปภ. จะจัดทำ ้กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ระบบสิ น ไหมทดแทนอั ต โนมั ต ิประกันภัยหรือคปภ.เตรียมออก (E-cliam) เพือช่วยในเรืองการเบิก ่ ่คำสั่ ง ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไข จ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เต็มวงเงินกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาค คุ้มครองทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์สมัครใจให้บริษทประกันภัยจ่ายค่า ั ถูกผิด พร้อมทั้งจะมีการเร่งจัดทำ รุ่ น และยี่ ห้ อ ของรถแทน เพราะสินไหมทดแทนเพิมขึนจาก 100,000 ่ ้ มาตรฐานราคาอ้างอิงค่าซ่อมรถใหม่ กระบวนการผลิตรถยนต์มการพัฒนา ีบาทเป็นสูงสุด300,000บาททัง ้ เพือให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ่ รูปแบบและเทคโนโลยีไปมาก รถกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร และสังคมปัจจุบน จากเดิมทีอางอิง ั ่้ ขนาดใกล้เคียงกันอาจมีความแตกต่างจากอุบตเหตุทางรถยนต์ โดยมีผล ั ิ ราคาค่าซ่อมรถกำหนดตามขนาดของ กันค่อนข้างมากเพือให้เกิดความเป็น ่บังคับใช้กบกรมธรรม์ทเริมให้ความ ั ี่ ่ รถ จะมีการเปลียนเป็นกำหนดตาม ่ ธรรมกับผูใช้รถมากทีสด ้ ่ ุ26 มิถุนายน 2554 ต่อร่างกาย ซึงพบว่ามีโอกาสเกิดความสับสนใน ่“สมุดบันทึกยา”แก้ปญหาการใช้ ั ในงานสั ป ดาห์ เ ภสั ช กรรม การใช้ยาได้ มีขอมูลจากการติดตาม ้ยาซ้ำซ้อน ประจำปี 2554 ได้มการรณรงค์ให้ ี ผู้ป่วยพบว่า 1 ใน 5 ของผู้ป่วย ยา ถือว่ามีความสำคัญอย่าง คนไทยเห็ น ความสำคั ญ ของการ ทีนอนโรงพยาบาลนันสาเหตุมาจาก ่ ้มากเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย ยิ่งถ้า บันทึกรายการยาที่ใช้ เพื่อป้องกัน เรืองการใช้ยาโดยร้อยละ40มาจาก ่เราต้องเผชิญกับหลายโรครุมเร้า การใช้ยาไม่เหมาะสมเพราะปัจจุบน ั การใช้ยาไม่ถกต้องและร้อยละ60 ูการใช้ยาก็ต้องเพิ่มขึ้นตามอาการ มีผทปวยด้วยโรคเรือรังหลายโรคใน ู้ ี่ ่ ้ มาจากอาการไม่พงประสงค์จากยา ึเจ็บป่วยของโรค ซึงการใช้ยาหลาย ่ เวลาเดียวกันโดยเฉพาะในผูสงอายุ ้ ู การจดบันทึกข้อมูลการใช้ยาชนิดหลายประเภทอาจไม่ชวยรักษา ่ ไม่วาจะเป็นโรคเบาหวาน ความดัน ่ ผูปวยจะบันทึกด้วยตัวเองหรือจะให้ ้ ่โรคแถมยังกลับกลายเป็นผลร้าย และโรคหัวใจ ทำให้ตองใช้ยาหลาย ้ แพทย์ หรือเภสัชกรเป็นผูบนทึกก็ได้ ้ ัซึงอาจรุนแรงถึงขันทำให้เสียชีวตได้ ่ ้ ิ ชนิดและใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ข้อมูลทีบนทึกจะเป็นประโยชน์มาก ่ ัเลย“สมุดบันทึกยา”จึงเป็นตัวช่วย ในการรักษาผูปวย ดังนันผูปวยเอง ้ ่ ้ ้ ่สำคัญให้ผปวยได้บนทึกการใช้ยาของ ู้ ่ ั ต้องรูจกยาทีตวเองใช้เสียก่อนจึงจะ ้ั ่ ัตัวเองป้องกันการกินยาซ้ำซ้อนหรือ สามารถจดบันทึกได้เท่ากับได้เรียนยาออกฤทธิตกนจนกลายเป็นผลเสีย ์ ี ั รูเรืองยาไปด้วย ้ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่18ฉบับทีี่125กรกฎาคม2554 3
 6. 6. “หนี” ปัญหาใหญ่ ้ ทีตองใช้กฎหมาย ่ ้ จัดการ “หนี้ ” ปั ญ หายอดฮิ ต ของ ผูบริโภค ทังเรืองดอกเบียสูงเกินจริง ้ ้ ่ ้ และการทวงหนีทไม่เป็นธรรมมูลนิธิ ้ ่ี เพือผูบริโภค ชมรมหนีบตรเครดิต ่ ้ ้ ั และเครือข่ายนักวิชาการเพือผูบริโภค ่ ้ 27 มิถุนายน 2554 กระตุนภาครัฐเร่งออกกฎหมายเพือ ้ ่ สคบ.คุมเข้ม“ฟิตเนส”ไม่ทำตามสัญญาต้องคืนเงิน ช่วยเหลือผูบริโภคด่วน้ ในทีสด สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือ สคบ. ได้ ่ ุ ้ ้ น.ส.สารีอ๋องสมหวังเลขาธิการ ออกประกาศเรืองการให้ธรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจควบคุม ่ ุ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยข้อมูล สัญญาซึงจะมีผลบังคับใช้ตงแต่วนที 1สิงหาคม2554นี เป็นต้นไปส่ง ่ ั้ ั ่ ้ การรับเรืองร้องเรียน เรืองความไม่ ่ ่ ผลให้ธรกิจให้บริการออกกำลังกายอาทิธุรกิจฟิตเนสโรงยิมสถานบริการ ุ เป็นธรรมจากดอกเบี้ยบัตรเครดิต ออกกำลังกายรูปแบบอืนๆ ทีให้บริการใช้สถานทีและอุปกรณ์ออกกำลังกาย ่ ่ ่ และสินเชือส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ ่ เพือประโยชน์ในทางการค้าจะถือเป็นธุรกิจทีถกควบคุมสัญญา ่ ่ ู 1 ม.ค.-15 มิ.ย. 2554 พบว่า มี สาระสำคัญและเงือนไขทีตองระบุในสัญญา ให้ชดเจน คือ 1) ราย ่ ่ ้ ั ผูรองเรียนเข้ามาทังหมด126เรือง ้้ ้ ่ ละเอียดเกี่ยวกับขนาดพื้นที่สถานให้บริการ จำนวนประเภท และจำนวน ซึงปัญหาทีรองเรียนเข้ามาได้แก่การ ่ ่้ อุปกรณ์ และการให้บริการอืนๆ2)รายละเอียดอัตราค่าสมาชิกค่าใช้จาย ่ ่ ผิดนัดชำระ, การทวงหนีไม่เป็นธรรม, ้ ต่างๆ ทีจะเรียกเก็บ เงือนไขและวิธการชำระเงิน วันเริมต้นและสินสุดการ ่ ่ ี ่ ้ ถูกฟ้องให้ชำระหนีและค่าธรรมเนียม ้ เป็นสมาชิก 3) ผูประกอบการต้องระบุชดเจนว่าการผิดสัญญาเรืองใดของ ้ ั ่ หรือดอกเบียไม่เป็นธรรม ้ ผู้บริโภคที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา แต่ก่อนบอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งเป็น ดร.ไพบูลย์ช่วงทองกรรมการ ลายลักษณ์อกษรให้ผบริโภคทราบล่วงหน้าไม่นอยกว่า30วัน ั ู้ ้ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค ในกรณีของผูบริโภค การบอกเลิกสัญญาการใช้บริการโดยได้เงินคืน ้ กล่าวถึงปัญหาเรื่องหนี้บัตรเครดิต นันจะมาจาก3กรณีคือ1)ผูประกอบการไม่มอปกรณ์ออกกำลังกายหรือ ้ ้ ีุ ว่ามี3ประเด็นหลักๆคือ(1)การ บริการอืน หรือมีอปกรณ์แต่ชำรุดบกพร่อง หรือให้บริการได้ไม่เหมาะสม ่ ุ คิดดอกเบียทีคอนข้างสูงมากปัจจุบน ้ ่่ ั และเพียงพอตามระบุในสัญญา 2) มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เรียกเก็บสูงสุดถึงร้อยละ 28 ขณะ แพทย์วาการใช้บริการออกกำลังกายต่อไปอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ่ ที่ต่างประเทศอย่างเยอรมนี เก็บ 3)ได้รบบาดเจ็บเนืองจากผูฝกสอนไม่มความรูความชำนาญหรือจากอุปกรณ์ ั ่ ้ ึ ี ้ สูงสุดแค่รอยละ 16 (2) กรณีการ ้ ออกกำลังกายทีชำรุดบกพร่องแต่ไม่มการแจ้งเตือน ่ ี ทวงหนี้ ใ นปั จ จุ บั น แม้ ธปท. มี ประกาศชัดเจนเรืองแนวทางการทวง ่ ฉลาดซื้อี่125กรกฎาคม25544 ปีที่18ฉบับที
 7. 7. กด “Like” ถ้าโรงหนังทำให้ปวดใจ ค่าตัวแพง – โฆษณาเพียบ ๋ เมื่ อ สั ง คมบนโลกออนไลน์ ปัจจุบนราคาตัวชมภาพยนตร์ ั ๋ กลายเป็นพืนทีแสดงพลังผูบริโภคที่ ้ ่ ้ ในโรงมัลติเพล็กซ์มราคาสูงถึง 140ี ง่ายและรวดเร็ว “เครือข่ายคนรักหนัง –170บาทในช่วงวันหยุดขณะที่ ต่อต้านการโฆษณามหาโหดของโรง วันธรรมดาอยู่ที่ประมาณ 120 – หนังเครือเมเจอร์” จึงได้เปิดหน้าแฟน 150บาทส่วนโฆษณาและตัวอย่าง เพจบนเฟซบุ้ ค ขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาพยนตร์กอนฉายจริงนันจะใช้เวลา ่ ้ กระแสวิพากษ์วจารณ์ และเข้าร่วม ิ อยูทประมาณ20–30นาที ่ ี่หนี แต่ก็เป็นเพียงประกาศเท่านั้น ้ ขบวนการกันมากมายประเด็นนีถอ ้ ื แม้กระแสบนโลกออนไลน์จะไม่มบทลงโทษในทางกฎหมายและ ี เป็นกระแสร้อนแรงบนโลกออนไลน์ ไม่ทำให้เกิดการเปลียนแปลงหรือแก้ ่(3) เรื่องการส่งเสริมการขายและ ในช่วงเดือนทีผานมา่ ่ ปัญหาได้ทนทีทนใดแต่โรงหนังเครือ ั ัการดึงดูดลูกค้าให้มีการเข้าถึงบัตร “เครือข่ายคนรักหนังต่อต้าน เมเจอร์ก็พยายามหาทางออกด้วยเครดิตมากขึ้น สุดท้ายก็มักเข้าสู่ การโฆษณามหาโหดของโรงหนังเครือ การติดป้ายบอกเวลาการฉายโฆษณาวังวนเรืองหนี ่ ้ เมเจอร์”ได้กอตังแฟนเพจบนเฟซบุค ่ ้ ้ และหนังตัวอย่างให้กบผูชมแต่เป็น ั ้ นายชูชาติ บุญยงยศประธาน ขึนก็เพือให้เป็นพืนทีรวมแสดงความ ้ ่ ้ ่่ แค่แจ้งให้ทราบเท่านัน จำนวนไม่ได้ ้ชมรมหนีบตรเครดิตและสินเชือส่วน ้ ั ่ คิ ด เห็ น ของกลุ่ ม คนที่ รู้ สึ ก ถู ก ลดลงแต่อย่างใด ถึงกระนั้นก็เป็นบุคคลเสนอแนะให้ภาครัฐต้องออก เอาเปรียบจากการชมภาพยนตร์ใน การสร้างแรงสันสะเทือนเล็กๆ จาก ่มาตรการควบคุมการเก็บดอกเบี้ย โรงหนัง “มัลติเพล็กซ์” โดยเฉพาะ ผู้บริโภคถึงผู้ประกอบการธุรกิจว่าอย่างเป็นธรรม โดยไม่ควรเกินร้อยละ โรงหนังในเครือเมเจอร์ ไม่วาจะเป็น ่ หากผูบริโภครูสกว่ามาเอาเปรียบกัน ้ ้ ึ15 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม ปั ญ หาเรื่ อ งการโฆษณาก่ อ นฉาย มากเกินไปแล้วผูบริโภคก็พร้อมออก ้เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ภาพยนตร์นานเกินไปและเรืองราคา ่ มาทวงถามสิทธิของตัวเองกันมากสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งเฉลี่ยที่ ตั๋วที่สูงขึ้นจนน่าตกใจ ซึ่งหลังจาก ขึนยิงในโลกทีสอออนไลน์เข้ามาอยู ้ ่ ่ ื่ ่ร้อยละ2สำหรับผูบริโภคทีตองการ ้ ่ ้ เปิดตัวแฟนเพจเมือวันที 20พ.ค. ่ ่ ในชีวิตประจำวันของผู้คนด้วยแล้วปรึกษาเรื่องหนี้บัตรเครดิต ท่าน 54 ในช่วงเวลาไม่ถง 1 เดือน มีผู้ ึ ผูประกอบธุรกิจโปรดพึงระวัง การ ้สามารถโทรศัพท์ปรึกษาได้ที่ศูนย์ ใช้เฟซบุ้คมากดเป็นเพื่อนมากกว่า ตอบโต้กลับจากผูบริโภคทีจะมีมาก ้ ่พิทกษ์สทธิผบริโภค โทรศัพท์ 02- ั ิ ู้ 2หมืนคน ่ ขึนเรือยๆ ้ ่2483737 หรือปรึกษาทางเว็บไซต์กับชมรมหนีบตรเครดิต debtclub. ้ ัconsumerthai.org ฉลาดซื้อ ปีที่18ฉบับทีี่125กรกฎาคม2554 5
 8. 8. กระแสต่างแดน กาแฟกับภัยแล้ง คุณรู้หรือไม่ ว่าการปลูกต้น เท่านัน ้ กาแฟเพื่อนำมาชงเป็นกาแฟใน 1 หรื อ เนสท์ เ ล่ ที่ อั ง กฤษ ก็ แก้วขนาด 125 มิลลิลตร นันจะต้อง ิ ้ ประกาศให้ เ งิ น สนั บ สนุ น การปลู ก ใช้นำถึง 140 ลิตร ้ กาแฟด้ ว ยวิ ธี ที่ ยั่ ง ยื น ในประเทศ หรออกนยหนง องคกร Water ื ี ั ่ึ ์ เอธิโอเปีย Footprint Network เขากำลังจะบอก สตาร์บัคส์ก็ประกาศลดการ เราว่า อัตราส่วนระหว่างกาแฟกับน้ำ ใช้ น้ ำ ในร้ า นลงให้ ไ ด้ ร้ อ ยละ 25 ทีใช้นน เท่ากับ 1:1100 ่ ั้ ผลผลิตกาแฟทีได้นนลดลงกว่าเดิม ่ ั้ ภายในอีก 4 ปีขางหน้า ขณะนีแต่ละ ้ ้ ขณะนไดเกดภาวะแหงแลงอน ้ี ้ ิ ้ ้ ั ทางออกสุดท้ายทีตองหาให้ได้ ่ ้ สาขาสามารถลดการใช้น้ำลงได้วัน สืบเนืองมาจากการปลูกกาแฟขึนแล้ว ่ ้ ร่วมกัน คือการกำหนดให้บริษททีรบ ั ่ั ละ 100 แกลลอน เท่ากับว่าโดยรวม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในบราซิ ล และ ซือเมล็ดกาแฟ เลือกซือจากแหล่งที่ ้ ้ แล้ ว สามารถลดการใช้ น้ ำ ลงไปได้ โคลัมเบียซึงเป็นสองประเทศในกลุม ่ ่ มีการจัดการน้ำในการเพาะปลูกที่ดี ร้อยละ 22 แล้ว ผูผลิตกาแฟทีใหญ่ทสดในโลก ดังนัน ้ ่ ่ี ุ ้ เท่านัน ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจาก ้ ก า แ ฟ เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น สิ น ค้ า แล้วคอกาแฟทั้งหลายโปรดรับทราบ บรรดาผูผลิตกาแฟสำเร็จรูปและร้าน ้ โภคภัณฑ์ทมมลค่าสูงทีสด ด้วยยอด ี่ ี ู ่ ุ วาตอไปนราคาเมลดกาแฟจะตองแพง ่ ่ ้ี ็ ้ กาแฟพอสมควรทีเดียว คราฟท์ฟดส์ ู ขายทัวโลกกว่า 7 หมืนล้านเหรียญ ่ ่ ขึนอย่างแน่นอน ้ ผูผลิตกาแฟสำเร็จรูปยีหอแม็กซเวลล์ ้ ่ ้ สหรัฐ โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ใน นอกจากนี้ เกษตรกรทีหมูบาน ่ ่ ้ เฮ้าส์ ได้ให้คำมั่นว่าจะรับซื้อกาแฟ สหรั ฐ อเมริ ก าและยุ โ รป แม้ แ ต่ ฮามา ทางตอนใต้ของกรุงแอดดิส จากแหล่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดย ประชากรในประเทศทีดมชาเป็นหลัก ่ ื่ อบาบา เมืองหลวงของเอธิโอเปีย ซึง ่ Rainforest Alliance (องค์กรที่ทำ อย่ า งญี่ ปุ่ น หรื อ เกาหลี ก็ ยั ง หั น มา เป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพ หน้าทีคล้ายๆ Fair Trade ทีเรารูจก ่ ่ ้ั บริโภคกาแฟกันตามยุคสมัย เลิศนันกำลังประสบปัญหาหนี้ เพราะ ้ กน แตเ่ นนหนกทประเดนสงแวดลอม) ั ้ ั ่ี ็ ่ิ ้ ฉลาดซื้อี่ 125 กรกฎาคม 25546 ปีที่ 18 ฉบับที
 9. 9. ทองนีได้แต่ใดมา ้ คราวนี้ เ ขาส่ ง ที ม งานเข้ า ไป (โดยไม่มขอมูลเพิมเติมใดๆ ให้) ี้ ่ ทำทีเป็นจะซื้อเครื่องประดับทองใน แต่ทั้งนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ ร้ า นหรู อ ย่ า ง ร้ า น Argos ร้ า น ว่ามาจากไหนอยูดี บางรายถึงกับบอก ่ Goldsmiths ร้าน H. Samuel ร้าน ลูกค้าว่าไม่มีทางที่ลูกค้าจะรู้ได้ ถึง Ernest Jones และ Leslie Davis แม้จะมีการอ้างว่าได้รบการรับรองจาก ั แต่ ก่ อ นจะซื้ อ ก็ ล องยิ ง คำถามกั บ สถาบันอะไรก็ตาม ร้ า นทองไฮโซในอั ง กฤษให้ พนักงานในร้านว่าทองที่นำมาผลิต สรุ ป ว่ า แม้ ลู ก ค้ า เมื อ งผู้ ดี จ ะข้อมูลที่ไม่ค่อยจะตรงกับความเป็น เป็นเครืองประดับแบรนด์ของร้านนัน ่ ้ ทุ่มเทซื้อทองจากร้านใหญ่ๆ ก็ยังไม่จริงนัก เวลาทีถกถามเรืองแหล่งทีมา ่ ู ่ ่ มีทมาอย่างไร ี่ สามารถจะมั่นใจได้อยู่ดีว่าทางเลือกหรือกระบวนการในการสรรหาวัตถุดบ ิ แล้วก็พบว่าพนักงานที่พูดคุย ของตนเองนั้ น ไปสนั บ สนุ น การใช้เพือนำมาทำเป็นเครืองประดับ ่ ่ ด้วยส่วนใหญ่ไม่มความรูความเข้าใจ ี ้ แรงงานเด็ ก การทำให้ ชุ ม ชนใกล้ คนทีออกมาเปิดเผยข้อมูลดัง ่ เรืองกระบวนการผลิตสินค้าทีตนเอง ่ ่ เหมืองทองเต็มไปด้วยสารพิษ หรือกล่าวได้แก่รายการทีวีแนวสืบสวน ขายอยู่สักเท่าไร บางคนไม่รู้ว่าร้าน การทำลายสภาวะแวดล้อมโดยรวมสอบสวน Dispatches ที่ใช้วิธีซ่อน ของตั ว เองสั่ ง ซื้ อ ทองมาจากที่ ไ หน หรือไม่กล้องเข้าไปเก็บข้อมูลในประเด็นที่ แต่กยงตอบแบบมึนๆ ว่ามันก็เป็นทอง ็ัสังคมกำลังสนใจ ที่ได้มาอย่างถูกจริยธรรมนั่นแหละทิงของสูง ้ ปีนโครงการ Save Everest ี้ นั ม เช ซึ่ ง ขณะนี้ มีสามารถเก็บขยะลงมาจากเอเวอเรสต์ แผนทีจะสร้างโรงกำจัด ่ได้กว่า 8 ตัน(มากกว่าปีที่แล้ว 3 ขยะเพิมเป็น 15 แห่ง ่ตัน) ขยะทีเ่ หลือนันจะถูกนำ ้ นี่ ข นาดเก็ บ ตามเส้ น ทาง ไปยังเมืองกาฐมาณฑุระหว่างสนามบินลุคลากับเมืองนัมเช เพือเข้าสูกระบวนการ ่ ่เท่านันนะ ้ แปรสภาพและนำกลับ ข่าวบอกว่าเส้นทางดังกล่าว มาใช้ใหม่ตอไป ่เต็ ม ไปด้ ว ยกระป๋ อ งออกซิ เ จน ผูรบผิดชอบโครงการเก็บขยะ ้ั แ ต่ ถ้ า นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ก ว่ ากระป๋องอาหาร ขวดน้ำดื่ม ซองยา ทวานไดแก่ สมาคมผปนเขาเอเวอเรสต์ ่ี ่ ้ี ้ ู้ ี 35,000 คน รวมกับลูกหาบและไกด์ถุงพลาสติก รวมไปถึงของเสียจาก และการท่องเที่ยวแห่งเนปาล ด้วย อีกประมาณ 80,000 คนทีมาผจญ ่มนุษย์ หรือแม้แต่ซากศพของคนที่ ทุนในการทำงาน 780,000 เหรียญ ภัยทีเอเวอเรสต์ในแต่ละปีจะช่วยกัน ่เสียชีวตในระหว่างการเดินทาง ิ สหรฐ หวงวาจะพอใชสำหรบเกบและ ั ั ่ ้ ั ็ แบกขยะของตัวเองกลับลงมาด้วยก็ 3,210 กิ โ ลกรั ม ของขยะ จัดการขยะทียงหลงเหลืออยูบนภูเขา ่ ั ่ คงจะดีไม่นอย้ทังหมดทีเก็บมาได้ จะถูกกำจัดทีเมือง ้ ่ ่ อีกประมาณ 20 ตัน ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 125 กรกฎาคม 2554 7
 10. 10. แบคทีเรียอาละวาดวิกฤตใหม่ในยุโรป คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไม เป็นยาสำคัญที่ต้องทำให้ทุกคนไม่ว่า บริษทยาถึงไม่คดจะผลิตยาปฏิชวนะ ั ิ ี จะจนหรือรวยสามารถเข้าถึงได้ ยา (หรือที่เราถนัดเรียกว่ายาแก้อักเสบ เหล่านีจงถูกกดดันให้มราคาถูกด้วย ้ึ ี หรือยาฆ่าเชือ) ตัวใหม่ๆ ออกมาขาย ้ จึงทำให้บริษัทเหล่านี้ทำการ กันบ้าง ทังๆ ทีรอยูวามีการดือยาเกิด ้ ่ ู้ ่ ่ ้ ตลาดโดยเน้ น ที่ ก ารทำยอดขาย ขึนมากมาย ้ ปริมาณมาก และนั่นทำให้เกิดการ นอกจากปั ญ หาเรื่ อ งวิ ก ฤต นีเป็นเรืองทีสหภาพยุโรปกำลัง ่ ่ ่ สั่งและการใช้ยาดังกล่าวเกินความ เศรษฐกิจทีเราได้รบรูกนอยูทกวันแล้ว ่ ั ้ ั ่ ุ ขบคิดหาทางออก จำเป็น ทีนำไปสูการดือยาในทีสด ่ ่ ้ ่ ุ ยุโรปยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องได้รับ สาเหตทบรษทยาขาดแรงจงใจ ุ ่ี ิ ั ู ส ห พั น ธ์ ส ม า ค ม ย า แ ล ะ การแก้ไขอย่างเร่งด่วนเช่นกัน ในการลงทุนคิดค้นยาตัวใหม่ๆ ออก อุตสาหกรรมยาแห่งยุโรปหรือ EFPIA ถึงวันนีผคนกว่า 25,000 คน ้ ู้ มาก็เพราะรายได้ทเี่ กิดจากยาประเภท มีขอเสนอให้สร้าง “แรงจูงใจ” ใหม่ๆ ้ ในยุโรปได้เสียชีวิตลงด้วยเชื้อจอม นี้ มี ไ ม่ ม ากนั ก เรารั บ ประทาน ให้กบบริษทผูผลิตยา เช่น การได้รบ ั ั ้ ั ดือยาอย่างแบคทีเรีย MRSA ซึงเชือ ้ ่ ้ ประมาณ 2 – 3 วันก็หาย แถมยัง ลดหย่อนภาษีถ้ามีการทำวิจัยยาดัง ตัวเดียวกันนี้ทำให้สหรัฐต้องเสียค่า เป็นยาทีเสียงต่อการ “ดือ” มากกว่า ่ ่ ้ กล่ า ว การได้ รั บ รางวั ล “ยาดี มี ใช้จ่ายในการรักษาไปกว่า 21,000 ยาชนิดอืนๆ ่ ประสิทธิภาพ” หรือการขยายเวลา ล้านเหรียญเช่นกัน นอกจากนัน ยาฆ่าเชือนันถือ ้ ้ ้ ครอบครองสิทธิบตร เป็นต้น ั โอเวอร์โดสโรคระบาดอเมริกนชน ั ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดตาม ทีเสียชีวตเพราะการใช้ยาในทางทีผด ่ ิ ่ ิ ข่าวคนดังในฮอลลิวด คุณคงจะคุนเคย ู ้ มากกว่ า จำนวนคนที่ เ สี ย ชี วิ ต จาก กับสาเหตุการตายยอดฮิตของบรรดาผู้ อุบัติเหตุรถยนต์ด้วยซ้ำ สาเหตุการ มีอันจะกินเหล่านั้นว่าหนีไม่พ้นการ ตายโดยเฉียบพลันอันดับหนึงในกว่า ่ ใช้ยาเกินขนาด หรือทีเรียกเป็นภาษา ่ ร้อยละ 50 ของรัฐในอเมริกา คือการ คนอเมริกันนั้นนิยมพึ่งพายา ฝรั่งว่า โอดี (หรือ Overdosed) ใช้ยาในทางทีผดนันเอง ่ ิ ่ แก้ปวดกันไม่นอย และคนกลุมนีนเี่ อง ้ ่ ้ นันเอง ่ ปีที่แล้ว มีคนอเมริกันเกือบ ทีบริโภคร้อยละ 80 ของยาแก้ปวดที่ ่ มีงานวิจยทีชชดว่าอาการโอดี ั ่ ี้ ั 30,000 คน เสียชีวิตเพราะการใช้ มี ฝิ่ น เป็ น ส่ ว นประกอบที่ ผ ลิ ต ได้ นั้ น ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ หมู่ เ ซเลบริ ตี้ ยาเกินขนาด และในฟลอริด้าเพียง ทังหมดในโลก ้ อเมริกนเท่านัน ในช่วง 10 ปีทผาน ั ้ ี่ ่ รัฐเดียวก็มีผู้เสียชีวิตด้วยสาเหตุดัง คนอเมริ กั น แต่ ล ะคนใช้ ย า มา “การใช้ยาในทางทีผด” ได้กลาย ่ ิ กล่าวกว่า 3,000 คน ประมาณ 74 – 369 มิลลิกรัม เพิม ่ เป็น “โรคระบาด” ในสังคมอเมริกน ั ขึนกว่า 4 เท่า จากช่วงปี ค.ศ. 1997 ้ ไปแล้ว ถึง ค.ศ. 2007 ปัจจุบนนีมจำนวนคนอเมริกน ั ้ ี ั ฉลาดซื้อี่ 125 กรกฎาคม 25548 ปีที่ 18 ฉบับที
 11. 11. เรื่องจากปก ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ เครือข่ายนักวิชาการเพือผูบริโภค ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ่ ้รถตูโดยสารดัดแปลง... ้ความปลอดภัยทีคณเลือกได้ ่ ุ ชีวตสังคมเมืองทีเต็มไปด้วยความเร่งรีบทังในด้านการใช้ชวต รวมไปถึงเรืองการเดินทาง ิ ่ ้ ีิ ่ประกอบกับภาวะวิกฤติการน้ำมันเชือเพลิงมีการปรับราคาสูงขึนอย่างต่อเนือง ทำให้ผทตอง ้ ้ ่ ู้ ี่ ้เดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑลจำนวนมากลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวลงและเลือกทีจะเดินทาง โดยใช้บริการรถตูโดยสารสาธารณะกันมากขึน อุบตเหตุบนท้องถนนทีเกิดขึน ่ ้ ้ ั ิ ่ ้กับรถตูโดยสารสาธารณะบ่อยครัง ได้นำมาซึงความเสียหายต่อทรัพย์สนและสูญเสียชีวตทีมอาจ ้ ้ ่ ิ ิ ่ ิจะประมาณมูลค่าได้ บ่อยครังทีมคำถามเกิดขึนมากมายว่า เหตุการณ์เหล่านีสามารถหลีกเลียงได้ ้ ่ ี ้ ้ ่หรือไม่ ผูทเกียวข้องมีมาตรการหรือแนวทางอะไรทีจะช่วยเพิมความปลอดภัย ให้เกิดขึนได้จริงกับ ้ ี่ ่ ่ ่ ้การโดยสารรถตู้ ซึงจากข้อมูลเบืองต้นทีมอยู่ สำหรับแนวทางหรือมาตรการด้านระเบียบการ ่ ้ ่ ีบริหารจัดการนัน ผูทมสวนรับผิดชอบก็พยายามเร่งรัดหาแนวทางกันมาต่อเนือง และคาดว่าน่าจะ ้ ้ ี่ ี ่ ่มีความเคลือนไหวเพิมเติมในทางบวกอีกในอนาคตอันสัน ่ ่ ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 125 กรกฎาคม 2554 9
 12. 12. รถตู้โดยสารกับมาตรฐานที่มีอยู่(จริง) ทุกครังทีเ่ กิดอุบตเิ หตุอนน่าสลดใจกับรถตูโดยสาร ้ ั ั ้ สาธารณะ อย่างล่าสุดทีรถตูโดยสารขององค์การขนส่ง ่ ้ มวลชนกรุงเทพประสบอุบตเหตุบนทางยกระดับดอน ั ิ เมืองโทลล์เวย์ เมือวันที่ 27 ธ.ค. 2553 ส่งผลให้มผู้ ่ ี เสียชีวตรวม 9 ราย หรือเหตุการณ์เมือวันที่ 31 ตุลาคม ิ ่ 2553 ทีได้เกิดอุบตเหตุรถตูโดยสารรับจ้างทีมผโดยสาร ่ ั ิ ้ ่ ี ู้ เต็มคัน ชนหัวเกาะบริเวณทางแยกและเสียหลักตกจาก ทางพิเศษลงไปบนถนนพระราม 6 นัน ทำให้ผทมสวน ้ ู้ ี่ ี ่ เกียวข้องหลายๆ ฝ่าย ได้กลับมาตระหนักถึงความ ่ ปลอดภัยและคุณภาพของการให้บริการรถตูโดยสารกัน ้ (CNG) เป็นเชือเพลิงควบคูกบน้ำมันมีสภาพอายุการใช้ ้ ่ ั ทุกครัง หลายๆ เสียง หลายๆ สือ ก็ออกมา ้ ่ งานไม่เกิน 10 ปี มีการควบคุมระยะห่างระหว่างเก้าอี้ วิพากษ์วจารณ์วา “เมือไหร่จะมีมาตรฐานรถตูในบ้าน ิ ่ ่ ้ โดยสาร (ดังทีแสดงในภาพที่ 1) มีการกำหนดให้ใช้รถ ่ เราสักที” ทีมหลังคาสูงและนอกเหนือจากนี้ ยังมีการควบคุมการ ่ ี ในความเป็นจริงนัน ทีผานมาก็ได้มผทมสวน ้ ่ ่ ี ู้ ี่ ี ่ ตรวจสภาพรถทุกๆ 6 เดือน เพือตรวจเช็คระบบความ ่ รับผิดชอบ ริเริมพยายามจะหามาตรการ เพือหลีกเลียง ่ ่ ่ ปลอดภัย ระบบไฟส่องสว่าง การแข็งแรงของการยึด หรือลดอุบตเหตุ จากการโดยสารรถตูสาธารณะมาอย่าง ั ิ ้ ทีนงผูโดยสารกับตัวรถหรือประตูรถ และมีการควบคุม ่ ั่ ้ ต่อเนือง ไม่วาจะเป็นการทีกรมการขนส่งทางบก ได้ ่ ่ ่ มลพิษ ซึงจากข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2553 ที่ ่ ประกาศแจ้งกำหนด ให้มการควบคุมคุณภาพรถตูบริการ ี ้ ผ่านมานัน ได้มรถตูสวนบุคคลมาจดทะเบียน จำนวน ้ ี ้ ่ ให้เป็นประเภทมาตรฐาน 2 (จ)* ตังแต่วนที่ 17 ธันวาคม ้ ั ทังสินแล้วกว่า 9,000 คันแล้ว (ทีมา: กรมการขนส่ง ้ ้ ่ 2551 ซึงมีมติให้รถตูโดยสารทีใช้กาซธรรมชาติอด ่ ้ ่ ๊ ั ทางบก) ภาพที่ 1 การควบคุมระยะทีนงผูโดยสารตามมาตรฐาน 2(จ) (ทีมา: กรมการขนส่งทางบก) ่ ั่ ้ ่ * หมายเหตุ : รถมาตรฐาน 2 (จ) หมายถึงรถปรับอากาศชัน 2 ขนาดกลางมีระวางทีนงระหว่าง 10-11 ทีนง มีบริการในเส้นทางหมวด 2 ้ ่ ั่ ่ ั่ ฉลาดซื้อ10 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 125 กรกฎาคม 2554
 13. 13. อุบัติเหตุลดลงความรุนแรงไม่ลดตามอะไรคือสาเหตุ? จากการทีหลายๆ ฝ่ายทีผลักดันมาตรการต่างๆ ่ ่ ปลอดภัยในการขับขีของรถตู้ ในปัจจุบนผูผลิตหลาย ่ ั ้เพือความปลอดภัยให้แกเ™

×