• Save
S mbuyer 124
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

S mbuyer 124

on

 • 1,261 views

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 124

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 124

Statistics

Views

Total Views
1,261
Views on SlideShare
1,261
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  S mbuyer 124 S mbuyer 124 Document Transcript

  • ปที่ 18 ฉบับที่ 124 มิถุนายน พ.ศ.2554 www.ฉลาดซื้อ.comผูแทนยา ปดยอดใหได อะไรก็ทำเราทดสอบอะไร¹้Ӽѡ ¼ÅäÁŒÊÁÒϷ⿹ºÐËÁÕ่¡Ö่§ÊÓàÃ็¨ÃÙ»
  • สารบัญ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 19 26 31เรื่องเด่น กฎหมาย9 ผูแทนยา ปิดยอดให้ได้ อะไรก็ทำ ้ 51 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ “รถหายในคาร์ฟร” ู์ความเคลื่อนไหว3 กระแสในประเทศ อาหารและสุขภาพ6 กระแสตางแดน ่ 52 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่ 38 “ไม่หายจริงตามมายิงทิงได้ทนที” ้ ัทดสอบ 56 สวยอยางฉลาด ่19 น้ำผัก – ผลไม้รวม 100% “วิธเลือกเครืองสำอางสำหรับผูสงวัย” ี ่ ้ ู26 ผลทดสอบ สมารทโฟน ์ 61 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต 31 ตรวจสอบฉลากบะหมีกงสำเร็จรูป(อีกสักครัง) ่ ึ่ ้ “รวมเด็ดสะเก็ดข่าว อาหารและโภชนาการ”สัมภาษณ์ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่38 ทุกคนมีสทธิ ิ “กินมะรุมแนวใหม่ ไม่ตองปอกเปลือก” ้ “จากนักดนตรี สูนกสูรนเยาว์” ่ ั ้ ุ่ หน้าต่างผู้บริโภคเสียงผู้บริโภค 58 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้43 • กูแบงค์ผาน แต่คณภาพบ้านไม่ผานอยาก ้ ่ ุ ่ “ข้อแนะนำสำหรับการเลือกซือผลิตภัณฑ์ ้ บอกเลิกสัญญาขอเงินคืน สำหรับเด็กและทารก (2)” • โนเกียราคาเป็นหมืน ซือใช้แค่ 11 วัน เจ๊ง! ่ ้ 64 สารพันปัญหาโทรคมนาคม • ไอเสียรัวในรถโตโยต้า อินโนว่า ่ “เรืองควรรูกอนส่ง sms” ่ ้ ่ ศาลสังเปลียนรถใหม่ให้ผบริโภค ่ ่ ู้ 65 มีอะไรใน โคด-สะ-นา • เขียนจดหมายสองฉบับ ช่วยสร้างบ้านให้เสร็จได้ “ความสุขของเรา...กับใครทีเป็นคนสร้าง?” ่ • เครืองหมายสัญลักษณ์ แห่งความอร่อย ่ ใช้ได้จริงหรือ..... Game 72 ปัญหาสร้างปัญญา
  • บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org ตัดสินใจกันแล้ว ฤดูการเลือกตังทัวไปครังนี้ หากใหคะแนนความ ้ ่ ้ คารักษาพยาบาลอีกตอไป ประกาศใหใชบตรประชาชน ันาสนใจของนโยบายพรรคการเมืองตางๆ ตองบอกวา ทุกคนทุกระบบ ทุกคนไดรบการรักษาแบบเดียวกันไม ัสอบตกกันแทบทุกพรรค ไมวาจะเป็นพรรคใหญทงสอง  ั้ วาจะมีระบบไหนจายเงินใหในการรับบริการพรรค พรรคกลางพรรคเล็กหรือแมแตพรรคการเมือง เรืองนีถกวิเคราะหวา เป็นเพราะแตละกลุมมีแฟน ่ ู้  ใหม โดยเฉพาะนโยบายดานสังคมทีถกใหความสำคัญ ่ ู เพลงของตนเองทีคนสวนใหญตดสินใจแลววาจะเลือก ่ ันอยมาก หรือนโยบายทีจะชวยลดความไมเป็นธรรม ่ ใคร ไมตองมีนโยบายหาลูกคาเพิม พรรคการเมืองคิด  ่ความเหลือมล้ำของคนในสังคม ภายใตบรรยากาศปฏิรป ่ ู ไมออกวาจะเสนอนโยบายอะไร หรือประชาชนอยางเราและปรองดอง นโยบายเป็นสวน ๆ ตอน ๆ ทังทีหาก ้ ่ ก็ชอบนโยบายแบบนีหวือหวา แตไมไดแกปญหา หรือ ้ ัยอนไปในอดีต การใชนโยบายในการหาเสียง หรือนโยบาย สะทอนวากระบวนการทำนโยบายของสังคมไทยกำลังดานสุขภาพ เป็นจุดขายสำคัญทีทำใหพรรคการเมือง ่ ตีบตัน ความรวมมือของทุกภาคสวนในการทำนโยบายชนะการเลือกตัง แตครังนีภาพนโยบายเดนของ ้ ้ ้ เสนอภาคการเมืองกลายเป็นอดีต ไมมใครใหความสนใจ ีพรรคการเมืองตาง ๆ ในแตละดานไมชดเจน เนนแขง ั ทุกคนสุขสบาย มีตำแหนงมีฐานะ ไมอยากวุนวายทีจะ  ่กันเรืองปริมาณ ใครใหเงินคาแรง เบียผูสงอายุ มากกวา ่ ้  ู ตองปฏิรปหรือเปลียนแปลง เพราะจะเจ็บตัว ู ่กัน ใครทำรถไฟไดมากสาย ราคาถูกกวากัน ทีสำคัญมากกวานันคงเป็นความกังวลจากการ ่ ้ ไมมนโยบายโดนใจ นโยบายทีสรางหรือปฏิรป ี ่ ู คาดการณของหลายคนหลายกลุมวา เลือกตังไปแลว  ้ประเทศ แมแตการปฏิรปทีดนทีถกเรียกรองหลายกลุม ู ่ ิ ่ ู  จะสามารถตังรัฐบาลไดจริงหรือ จริงไมจริงคงไมทราบ ้และรวมถึงจากกลุมนปช. รูปธรรมทีเป็นนโยบายมีเพียง  ่ เพราะยังมาไมถง แตของจริงคือเรามีสทธิลงคะแนนเลือก ึ ิบางพรรคเรืองโฉนดชุมชน หรือหากมองเรืองสุขภาพที่ ่ ่ นักการเมือง เหมือนซือของทีดมคณภาพ เทากับวาเรา ้ ่ ี ี ุฉลาดซือเชียวชาญ ก็ไมมอะไรทีกาวหนานอกจากทำงาน ้ ่ ี ่  ลงคะแนนเสียงใหกบแบบแผนการผลิตนักการเมือง เรา ังานเดิมของเดิมใหดขน บางพรรคกลับจะยอนไปใช 30 ี ึ้ อยากเห็นการเมืองไทยเป็นแบบไหนใชสทธิของเราเต็มที่ ิบาทรักษาทุกโรค แตไมเห็นการปฏิรประบบบริการสุขภาพ ู ทัง สส.เขตและบัญชีรายชือ เพราะหนึงเสียงของเรามี ้ ่ ่ทียงเหลือมล้ำ ผูประกันตนในประกันสังคมไมตองจาย ่ั ่   ความหมายเปลียนแปลงทุกอยางไดดวยมือเรา ่ เจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : สารี อ๋องสมหวัง ั ั ่หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา สุวรรณา จิตประภัสสร ่ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาด ิและสมาชิก : เสาวลักษณ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท พิมพดี จำกัด ัโทรศัพท : 0-2401-9401 แยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
  • ¨´ËÁÒ¶֧ º¡. ตรวจทานคำผิดดวย มีคำผิดพลาดในเลม 122 หนา 42 และ 73 หนา 42 นาจะตกคำวาปไป “เกิด โฆษณาเวอรๆ ขึนเมือ 30 ทีแลว” สวนหนา 70 ความตาม ้ ่ ่ ทีถกคือ ความตาย... ทีบอกมานีไมใชเรืองจะ ่ ู ่ ้ ่ เปนแฟนฉลาดซือคะ อยากทราบวางาน ้ จองจับผิด แตเพือเตือนผูเรียบเรียงใหเอาใจใส ่  หนังสือ ตุลาคมนี้ จะออกพ็อกเกตบุค ฉบับ ระมัดระวังมากขึน เพราะคำบางคำความหมาย ้ รวมเลมไหมคะ รออยูคะ เพราะรูปเลมพกพา   ตางกัน ถาเขียนผิดไป ความหมายก็จะผิดไป สะดวกดีคะ ดิฉนพกติดกระเปาเลยคะ มีเรือง  ั ่ ผลเรืองผงซักฟอกและอืนๆ มีประโยชน ่ ่ มาเสนอใหทมงานทำเปนหนังสือเลมดวย เรือง ี ่ มาก เรืองใดนาสนใจมากจะพิมพแจกเพือนๆ ่ ่ การเลือกซือผลิตภัณฑตางๆ วาอันไหนจริง ้  และติดทีปายประกาศของชุมชน ทีชอบมาก ่  ่ อันไหนหลอก สงสัยคะวาบางผลิตภัณฑยงั เลมนีคอ รถไปไมถงหมอชิต ไมชอบบทละคร ้ ื ึ โฆษณา อยูไดทงๆ ทีมนไมประโยชน เชน  ั้ ่ ั ไทย จะขายก็หลอก อานแลว “มันเจ็บใจ” ชุดชันในกระชับสัดสวน ทีเห็นโฆษณาใน ้ ่ ในมาตรฐานของผูถอกฎหมายไทย ถาตัวเอง  ื รายการขาว ไมเดือดรอน ก็ชางหัวมัน เมือเกิดขาว  ่ คน จอหอ สมาชิกเกาคะ ครึกโครมจึงคอยขยับ โออนาถประเทศไทย เด็ก ป.4 ป 97 มีแนนอนคะ หลายเลมดวย แนๆ ก็รวม สมาชิกหมายเลข 5128 ผลทดสอบ 2011 สวยอยางฉลาดฉบับปรับปรุง ใหมและก็คมอทีรวมเรืองจากเสียงผูบริโภค ที่ ู ื ่ ่  ตองขอโทษอยางมากเรืองคำผิด ทีทำให ่ ่ ตอนนีเลมแรก”ยิงกวาคูมอซือบาน” ออกมา ้ ่  ื ้ รูสกสะดุดเวลาทีอาน จะระมัดระวังใหมาก  ึ ่ วางแผงแลวคะ ยิงขึนคะ ฉลาดซือยินดีทเนือหาของเรามี ่ ้ ้ ี่ ้ ประโยชนสำหรับผูอานและยินดีมากขึนทีมี  ้ ่ คนชวยนำไปเผยแพรใหกวางขวางมากยิงขึน ่ ้ ไปอีก ถาหากสนใจเรืองใดเปนพิเศษ สงความ ่ คิดเห็นมาไดตลอดเวลานะคะ ©ÅÒ´«×éÍี่ 124 มิถุนายน 25542 ปที่ 18 ฉบับที
  • กระแสในประเทศ กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 25549 พฤษภาคม 2554 มาพบปัญหาผู้บริโภคไม่มีข้อมูลใน ฉลากให้ถูกต้องตามประกาศคณะคุมเข้มเต็นท์รถมือสอง การเลือกซือ และมักจะถูกหลอกให้ ้ กรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที 24 ่ สำนั ก งานคณะกรรมการ ซือรถมือสองทีไม่ได้คณภาพ ้ ่ ุ พ.ศ.2550 โดยจะต้ อ งจั ด ให้ มีคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ได้จดการ ้ ้ ั พร้อมกันนีสคบ.จะประกาศ ้ หลักฐานการรับเงินหรือใบเสร็จรับประชุมสัมมนาในหัวข้อ “แนวทาง ให้ธรกิจการขายรถยนต์มอสองเป็น ุ ื เงินทีถกต้อง และการติดฉลากราย ่ ูการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ ธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการ ละเอียดของรถยนต์ใช้แล้วให้ถกต้อง ูธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว” เพื่อให้ความ รับเงิน พ.ศ.2550 และต้องจัดทำ ตามกฎหมายรู้ ค วามเข้ า ใจกั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว(เต็นท์รถมือสอง) ประชาชนผู้ซื้อรถ รวมถึงเจ้ า หน้ า ที่ ต ำรวจกองบั ง คั บ การปราบปรามการกระทำความผิดเกียว ่กับการคุมครองผูบริโภค ซึงทีผาน ้ ้ ่ ่ ่ วั น ที 6 เมษายน 2551 จนถึ ง ่ ชาวต่างชาติประมาณ 10% ซึ่งก็ ปัจจุบน มีนกท่องเทียวมาร้องเรียน ั ั ่ ถื อ ว่ า สร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ ถึง 228 ราย ซึ่งเรื่องที่ร้องเรียน ภาพลักษณ์ของประเทศ กรมการ หลักๆจะเป็นเรืองการหลอกลวงโดย ่ ท่องเที่ยวจะร่วมกับสำนักงานคณะ ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่มีใบ กรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและ อนุญาต และชำระเงินค่าบริการ สมาคมโรงแรมไทย จะรวมกั น แล้วแต่เดินทางท่องเทียวไม่ได้ รวม ่ พยายามดูแลกวดขันเพื่อไม่ให้เกิด ถึงการไม่ปฏิบตตามข้อตกลงในธุรกิจ ั ิ ความเสียหายกับนักท่องเที่ยวและ20 พฤษภาคม 2554 นำเทียวซึงบริษททัวร์ทถกร้องเรียน ่ ่ ั ี่ ู ภาพลักษณ์ของประเทศมิจฉาชีพแฝงตัวไกด์ทวร์–บริษท ั ั มี77บริษทบางบริษทถูกร้องเรียน ั ั หากผูบริโภคหรือนักท่องเทียว ้ ่นำเทียวทำนักท่องเทียวทุกข์ ่ ่ ซ้ำถึง6ครัง ้ คนไหนถูกหลอกลวงจากไกด์หรือ กระทรวงการท่องเที่ยวและ ซึ่งเรื่องที่ถูกฟ้องร้องเป็นคดี บริษทนำเทียวสามารถร้องเรียนได้ท่ี ั ่กีฬาเปิดเผยผลการสำรวจล่าสุดพบ ความส่วนใหญ่เป็นเรืองของการโกง ่ กรมการท่องเทียว0-2219-4010-17 ่ว่ า ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากนั ก ตัวเครืองบินและทีพกโดยหลายคดี ๋ ่ ่ ั หรือกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติตั้งแต่ ไกล่เกลียกันได้โดยเป็นจากฟ้องจาก ่ 0-2134-0521 ฉลาดซื้อ ปีที่18ฉบับทีี่124มิถุนายน2554 3
  • กระแสต่างแดน มหาวิทยาลัยสตรีใหญ่ทสดในโลก ี่ ุ แม้ว่าโลกมุสลิมจะเคร่งครัด กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ ถู ก ในประเพณีปฏิบัติเรื่องสิทธิ หญิง สัญลักษณ์ทแสดงให้เห็นถึงระบบการ ่ี ออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชาย ทำให้หญิงมุสลิมจำนวนมาก ศึกษาสำหรับผูหญิงและการมีสวนร่วม ้ ่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ขาดโอกาสทางการศึ ก ษา แต่ ที่ ในการพัฒนาประเทศนีของผูหญิง” ้ ้ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผง ซาอุ ดิ อ าระเบี ย ที่ นี่ ก ลั บ ก้ า วหน้ า นอกจากศั ก ยภาพในการ โซลาทมความกวาง 40,000 ต.ร.เมตร ่ ่ี ี ้ เป็ น อย่ า งมาก เพราะเขาเพิ่ ง เปิ ด รองรับจำนวนมาก และการเปิดสอน ซึงพลังงานทีได้นน 16% ใช้ไปกับการ ่ ่ ้ั มหาวิทยาลัยสตรีทใหญ่ทสดในโลก ี่ ี่ ุ ในภาควิชาทีผหญิงหาเรียนได้ยากใน ่ ู้ ผลิตความร้อน และ 18% ในการ กษั ต ริ ย์ อั บ ดุ ล ลาห์ แห่ ง บางมหาวทยาลยทเี่ ขมงวดในเรองการ ิ ั ้ ่ื ทำความเย็นภายในมหาวิทยาลัย อีก ซาอุ ดิ อ าระเบี ย ได้ ท ำพิ ธี เ ปิ ด แบ่งเพศชายและหญิงในชันเรียนแล้ว ้ หนึ่งความสะดวกและทันสมัยที่ต้อง มหาวิ ท ยาลั ย ปริ น เซสโนรา บิ น ท มหาวิทยาลัยปรินเซส โนรา ยังมี กล่าวถึงของมหาวิทยาลัยปรินเซส อับดุลารามัน (Princess Nora bint สิงปลูกสร้างพร้อมอุปกรณ์การเรียน ่ โนราคือ ระบบขนส่งภายในทีควบคุม ่ Abdulrahman University – PNU) เครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ การศึ ก ษา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทีมรถไฟของ ่ ี อย่างเป็นทางการ ด้วยศักยภาพใน ต่างๆ ทีครบครัน ไม่วาจะเป็น ศูนย์ ่ ่ มหาวทยาลยซงเชอมตอกบทกอาคาร ิ ั ่ึ ่ื ่ ั ุ การรองรับนักศึกษาถึง 50,000 คน เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ศูนย์ และศูนย์ฯ ต่างๆ ให้บริการนักศึกษา ทำให้มหาวิทยาลัยปรินเซสโนราฯ นี้ วิจัย และห้องสมุดที่มีหนังสือและ ตลอด 24 ชม. และไม่ ใ ช่ เ พี ย ง เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ร ะดั บ สู ง และ บทความต่างๆ กว่าห้าล้านเล่ม สิ่ง สาธารณู ป โภคที่ ทั น สมั ย เท่ า นั้ น มหาวิทยาลัยทีเปิดสอนสำหรับผูหญิง ่ ้ หนึงทีดงดูดความสนใจเป็นพิเศษของ ่ ่ ึ มหาวิทยาลัย ปรินเซสโนรา ยังมี เพี ย งอย่ า งเดี ย วที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของ มหาวิทยาลัยนี้คือ ศูนย์กีฬาขนาด โรงกำจัดขยะ โรงบำบัดน้ำเสีย โกดัง โลก ซึ่งรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ใช้ ใหญ่สำหรับผูหญิง และพืนทีพกอาศัย ้ ้ ่ ั เก็บของ และศูนย์ซอมบำรุง เพือการ ่ ่ งบประมาณในการสร้างถึง 20,000 พร้อมสิงอำนวยความสะดวกทีรองรับ ่ ่ ตอบสนองและการดูแลมหาวิทยาลัย ล้านเหรียญ ริยาลซาอุฯ นักศึกษาได้ถึง 12,000 คน นาย แห่งนีอย่างครบวงจรอีกด้วย ้ นาย อิบราฮิม อัล อัสแซบ อับอัสแซบ กล่าวเสริม ใหญ่ครบวงจรจริงๆ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของซาอุฯ ฉลาดซื้อี่ 124 มิถุนายน 25546 ปีที่ 18 ฉบับที
  • อยากมีทางด่วนแบบนีบาง ้ ้ ประเทศอาเจนตินา มีกติกา โดยกำหนดให้การรอจ่ายเงิน ลูกค้าได้เลยที่น่าสนใจเรื่องการใช้ทางด่วน โดย ไม่เกินสามนาทีสำหรับเส้นทางพิเศษ ใครไปประเทศนีไม่ตองแปลก ้ ้เขาได้ออกเป็นกฎกระทรวงสำหรับ ของรถประเภทเดียวกัน หรือห้านาที ใจหากได้ ยิ น เสี ย งแตรเมื่ อ อยู่ บ นให้ผู้ใช้ทางด่วนแห่งชาติ โดยมีการ สำหรบเสนทางการจราจรทมรถหลาย ั ้ ่ี ี ทางด่วนเพราะเป็นสัญญาณให้ไม้กน ั้ระบุรายละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์ ประเภท หรือจำนวนรถสูงสุดไม่เกิน ทางด่วนยกขึ้นและใช้ทางด่วนได้ฟรีกับผูใช้ทาง ทังเรืองระยะเวลาในการ ้ ้ ่ 20 คัน ของรถทีรอชำระเงินค่าผ่าน ่ เพราะทางด่วนไม่สามารถประกันเรือง ่รอชำระค่าผ่านทาง และจำนวนยาน ทางในแถวเดยวกน และเมอไหรทเขา ี ั ่ื ่ ่ี ้ ระยะเวลาที่รอหรือจำนวนรถที่มากพาหนะในการรอจ่ายเงินในแต่ละช่อง เงือนไขใดเงือนไขหนึง ทางพิเศษต้อง ่ ่ ่ เกิน 20 คันตามทีกำหนดไว้เพือเป็น ่ ่ทาง เปิ ด ทางให้ กั บ รถทุ ก คั น นั่ น ประโยชน์กบผูบริโภคได้ ั ้ หมายความว่า ไม่สามารถเก็บเงินจากห้องฉุกเฉินมีกเหมือนไม่ม ็ ี ไม่นาเชือว่าประเทศทีเพิงออก ่ ่ ่ ่ รายงานการศึกษาพบว่า เกือบสองกฎหมายประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่าง เท่าของห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับปัญหา ดำเนนการเชงธรกจและโรงพยาบาล ิ ิ ุ ิห้ อ งฉุ ก เฉิ น ของโรงพยาบาลมี ไ ม่ ที่ได้ผลกำไรต่ำมักปิดแผนกฉุกเฉินเพียงพอ โดยเฉพาะในเขตคนจนที่ ลง เนืองจาก 40% เป็นการให้บริการ ่อาศัยอยูในเมือง ่ แก่ผปวยยากจน ู้ ่ จากการศึกษาซึ่งตีพิมพ์เป็น สำหรับผู้ป่วย “บางคนคิดว่า จะมีผลต่อแผนการดูแลสุขภาพสำหรับบทความของสมาคมการแพทย์ ตราบเท่าทียงมีหองฉุกเฉินอยู่ พวก ่ ั ้ ประชาชนยากจน เพราะบ่อยครังทีมี ้ ่อเมริกา พบว่าจำนวนห้องฉุกเฉิน เขาก็ยงรูสกเหมือนได้รบการปกป้อง” ั ้ ึ ั ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากห้องฉุกเฉินสำหรั บ ผู้ ป่ ว ยในเขตเมื อ งในสหรั ฐ ดร.ฮะเซีย นักวิจัยซึ่งได้รับทุนจาก เนองจากหมอไมยอมรกษาผปวยภาย ่ื ่ ั ู้ ่อเมริกาช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีอัตรา มูลนิธโรเบิรต วูด จอห์นสัน กล่าว ิ ์ ใต้โครงการประกันสุขภาพของรัฐลดลงจาก 2,440 ห้อง ในปี 1990 แต่ถงแม้วาจะยังมีหองฉุกเฉินใกล้บาน ึ ่ ้ ้ ดร.แซนดร้า เอ็ม ชไนเดอร์เหลือ 1,779 ห้องในปี 2009 ถึงแม้วา ่ ให้อนใจ พวกเขาก็ยงได้รบผลกระทบ ุ่ ั ั ประธาน วิทยาลัยแพทย์ฉกเฉินแห่ง ุอัตราจำนวนห้องฉุกเฉินจะมีเพิ่มขึ้น จากการมีห้องฉุกเฉินเพียงไม่กี่ห้อง สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ตามกฎหมายประมาณ 35% ทัวประเทศก็ตาม ่ อยูดี เพราะจำนวนห้องทีมนอยทำให้ ่ ่ ี ้ แล้ว ห้องฉุกเฉินต้องให้การรักษา โรงพยาบาลส่ ว นใหญ่ ใ น ผู้ป่วยต้องรอนานขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ โดยต้องไม่คำนึงถึงความสามารถในสหรัฐฯ ต่างพากันปิดแผนกฉุกเฉิน คุณภาพในการรักษา การจ่ า ยค่ า รั ก ษาของผู้ ป่ ว ย แต่โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ดำเนินการ สถานการณ์การมีหองฉุกเฉิน ้ ประเด็นมันอยูทวา ต่อไปอาจจะไม่มี ่ ี่ ่เนนในเชงธรกจ เนองจากหองฉกเฉน ้ ิ ุ ิ ่ื ้ ุ ิ นอยอาจจะยงเลวรายกวาน้ี เนองจาก ้ ่ิ ้ ่ ่ื ห้องฉุกเฉินทีไหนให้พวกเขาไปรักษา ่ไม่ ท ำกำไรให้ กั บ โรงพยาบาล ใน กฎหมายการดูแลสุขภาพฉบับใหม่ ก็ได้” ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 7
  • อย่างนีมนต้องถอน(ให้หมด) ้ ั สมาคมบัตรเอทีเอ็ม ประเทศ ในการลงทุ น ตู้ ATM และเพื่ อ เวี ย ดนาม เรี ย กร้ อ งให้ เ พิ่ ม ค่ า หลักประกันและความปลอดภัยของ ธรรมเนียมถอนเงินสดจากเครืองเอที ่ ตู้ รวมทังจากเดิมทีไม่ได้รบอนุญาต ้ ่ ั เอ็ ม (ATM) ของต่ า งธนาคารจาก ให้เก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด 3,300 เป็น 5,500 ด่องเวียดนาม สำหรับลูกค้าจากตู้ ATM ธนาคาร ไม่วาจะเป็นปัญหาตู้ ATM ทีมกจะ ่ ่ ั ในแต่ละครั้งที่มีการถอนเงิน พร้อม ของตนเอง รวมทังปัญหาของลูกค้าที่ ้ ยึดบัตร ตูใช้การไม่ได้ หรือถอนเงิน ้ ข อ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ ก็ บ ค่ า มักจะถอนเงินทั้งหมดจากบัตรเพื่อ แล้วไม่มเงินออกมาแต่ถกหักบัญชีไป ี ู ธรรมเนียมการถอนเงินจากตู้ ATM ฝากในบัญชีออมทรัพย์และได้รบอัตรา ั หรือแม้แต่ปจจุบนทีธนาคารส่วนใหญ่ ั ั ่ จากธนาคารเจ้าของบัตรในครั้งที่ 4 ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ในขณะที่ธนาคาร บังคับให้มเงินขันต่ำไว้ ถึงแม้จะน้อย ี ้ ซึ่งก่อนหน้านี้การถอนเงินสามครั้ง ไม่ได้ประโยชน์จากการเก็บเงินไว้ใน แต่ก็เป็นเงินให้ธนาคารหาประโยชน์ ถูกหน่วยงานปฏิเสธไม่ให้เรียกเก็บ ตู้ ATM โดยไม่ มี ต้ น ทุ น ใดๆ และที่ ส ำคั ญ ค่าธรรมเนียม ขณะที่นักวิชาการเวียดนาม ธนาคารไม่ ค วรลงทุ น ในการขยาย สมาคมอ้ า งว่ า การเพิ่ ม ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ เหตุ ผ ลของสมาคม เครือข่าย ATM ให้มากเพราะใน ค่ า ธรรมเนี ย มถอนเงิ น สดของต่ า ง ธนาคาร “ปัญหาสำคัญคือคุณภาพ อนาคตแนวโน้มการชำระเงินที่ไม่ใช้ ธนาคารจะช่วยลดภาระการขาดทุน บริการทีไม่เหมาะสมกับการขึนราคา ่ ้ เงินสดจะถูกพัฒนามากขึน ้ ฉลากขนมแบบไฟจราจรทำไมจะทำไม่ได้ บริ ษั ท ยั ก ษ์ ใ หญ่ ด้ า นอาหาร บางผลิตภัณฑ์ยังแสดงข้อมูลอาหาร ด้วยการเปิดรับทุกเสียงสะท้อนจากผู้ สุ ข ภาพและอาหารเช้ า ซี เ รี ย ลของ ด้านบวกทีดตอสุขภาพ ได้แก่ ปริมาณ ่ี ่ บริโภคเกี่ยวกับการใช้ระบบฉลาก ประเทศนิวซีแลนด์นามแซนิทาเรียม โปรตีน ใยอาหาร (ไฟเบอร์) และ โภชนาการสำหรับการกินเพือสุขภาพ่ หัวก้าวหน้าสุดๆ ไม่กงวลว่าผูบริโภค ั ้ อาหารกลุมให้กากใย ได้แก่ ผัก ผล ่ นี้ ข องบริ ษั ท และยื น ยั น จะไม่ จ ด จะกลัวและไม่กล้าบริโภคผลิตภัณฑ์ ไม้ และ ธัญพืช ลิขสิทธิ์ทางปัญญาใด ๆ กับระบบ หากติดสัญญาณ เขียว เหลือง แดง ที่ใจถึงสุดๆ คือ บริษัทกล้า ฉลากโภชนาการนี้ หากผู้ประกอบ บนฉลากอาหาร เดินหน้าประกาศใช้ ระบุคำแนะนำความถี่ในการบริโภค การรายใดหรือประเทศใดก็ตามสนใจ ระบบฉลากโภชนาการแบบสัญญาณ โดยแบ่งคำแนะนำออกเป็น 3 ชนิด รูปแบบฉลากนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ ไฟจราจรของตนเอง เรียกว่า “ระบบ คือ กินได้บอย ๆ กินบ้างบางครังบาง ่ ้ ทันที การกินเพือสุขภาพ” ่ คราว และ กินเมือจำเป็น ่ ผูประกอบการคนไทย อายเขา ้ ฉลากของบริษัทนี้ก้าวไปไกล ท้ายสุด ยังใจกว้างเป็นแม่นำ ้ ไหมล่ะ กว่าฉลากโภชนาการแบบสัญญาณ ไฟจราจรแบบทัวไป ตรงทีไม่เพียงแค่มี ่ ่ ข้อมูลด้านลบที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ สุขภาพ ได้แก่ ปริมาณไขมัน ไขมัน อิมตัว น้ำตาล และเกลือ แต่ในอาหาร ่ ตัวอยางฉลากโภชนาการของบริษทแซนิทาเรียม ั ฉลาดซื้อี่ 124 มิถุนายน 25548 ปีที่ 18 ฉบับที
  • àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ สุภาพร ศรีตระกูลรัตน์ ผูแทนยา  ปดยอดใหได อะไรก็ทำ 7.30 นาฬิกา “กวาง” หญิงสาวบุคลิกดี แต่งตัว กับชือยา ไม่นบรวมช่วงเทศกาลต่างๆ ทีเธอต้องหอบถุง ่ ั ่สวย ท่าทางมันใจถือถุงบรรจุแก้วกาแฟเดินเข้าไปใน ่ กระดาษบรรจุของขวัญเพือมากำนัลแก่แพทย์ หวังให้ ่ห้องตรวจโรคแผนกอายุรกรรม วางแก้วกาแฟลงบนโตะ เกิดความประทับใจและส่งผลให้ชวยใช้ยาทีเธอขาย ่ ่พร้อมห่อกระดาษทิชชูทมชอยาของบริษทเธอไว้ขางๆ ี่ ี ื่ ั ้ “ผูแทนยา” คืออาชีพของเธอ อาชีพทีหนุมสาว ้ ่ ่เพือให้แพทย์รวาใครเป็นผูมี “น้ำใจ” หลังจากนันก็มา ่ ู้ ่ ้ ้ หลายคนอยากจะเข้ามาทำ เนืองจากอิสระ ไม่มเวลา ่ ียืนทีบริเวณทางเดินไปห้องตรวจโรคของแพทย์ใน ่ การทำงานทีแน่นอน ขึนอยูกบการบริหารจัดการ ถ้า ่ ้ ่ ัโรงพยาบาลเพือคอย “รีมายด์” หรือบอกชือยาของบริษท ่ ่ ั “ปดยอด” หรือทำได้ถงเป้าของบริษทเร็ว เดือนนันก็ไม่ ึ ั ้พร้อมทังสรรพคุณสันๆ ว่ายาของเธอดีกว่ายาของบริษท ้ ้ ั ต้องไปทำงานเลยก็ได้ และทีสำคัญเงินเดือนดี ผูแทน ่ ้คูแข่งอย่างไรแก่แพทย์ทเดินผ่านไปมา ่ ี่ ยาน้องใหม่บางคนหากขยันก็ทำเงินค่าคอมมิชชันได้ถง ึ ถุงกระดาษประทับชือยาทีวางอยูบนพืนเต็มไป ่ ่ ่ ้ หลักแสนในเดือนแรก แต่ไม่ใช่วาใครๆ ก็มาทำอาชีพนี้ ่ด้วยของกระจุกกระจิกทีประทับชือยาหรือชือบริษท ่ ่ ่ ั ได้ เพราะต้องมีบคลิกและหน้าตาดี ถ้าให้งายก็บวก ุ ่เช่น ปากกา เครืองคิดเลข กระดาษทิชชู สมุด ไดอารี ่ เส้นสายอีกนิดหน่อย ส่วนกวางเข้ามาทำงานนีได้เพราะ ้เพือใช้เป็นกุญแจนำเข้าบทสนทนาและให้แพทย์คนชิน ่ ุ้ รุนพีแนะนำให้ ส่วนจะเรียนจบเภสัชศาสตร์หรือสาย ่ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 9
  • วิทยาศาสตร์มาหรือไม่นน ไม่สำคัญเท่าไหร่ เพราะสิงที่ ั้ ่ เหมือนกัน สำคัญสำหรับอาชีพผูแทนยาคือ ต้อง“คุย” กับแพทย์รู้ ้ หากแพทย์มเวลาให้เธอสัก 5-10 นาที เธอก็จะ ี เรือง ่ เข้าไปคุยให้ขอมูลรายละเอียดเรืองยาในห้องตรวจหรือ ้ ่ ไม่นานนักแพทย์กเริมทยอยกันเดินผ่านทางเดิน ็ ่ “ฟูลเปเปอร์” แม้จะน่าอึดอัดเล็กน้อยเพราะคนไข้ทรอ ี่ ด้วยความทีแพทย์มเวลาแค่เล็กน้อย ประกอบกับเพือน ่ ี ่ ตรวจจะมองเธอด้วยสายตาสงสัย หรือบางคนอาจจะชัก ร่วมอาชีพทีรออยูบริเวณนันมีจำนวนมากเช่นกัน ทำให้ ่ ่ ้ สีหน้าด้วยความไม่พอใจทีเธอทำให้ตองเสียเวลารอ...ทำ ่ ้ แพทย์ไม่สามารถจะหยุดคุยกับผูแทนยาทุกคนได้ เธอ ้ ไงได้ นีคองานของเธอ แต่วนนีทกอย่างช่างวุนวาย เพราะ ่ื ั ้ ุ ่ จึงต้องใช้วธวงเข้าไปหาแพทย์ ยืนปากกาให้ รีบรีมายด์ ิ ี ิ่ ่ เธอต้องไปเตรียมจัดเลียงอาหารกลางวันให้แก่แพทย์ ้ สันๆ พร้อมทังประโยคสำคัญ ้ ้ และแพทย์ประจำบ้านทีหองประชุมอีก่ ้ “อาจารย์ขา ฝากยาของหนูดวยนะคะ” ้ เกือบ 11 นาฬิกาหลังจากทีแพทย์ทกคนเข้าห้อง ่ ุ แพทย์พยักหน้า แล้วรีบเดินจากไป เป็นโอกาส ตรวจ ก็ถอเป็นเวลาพักของพวกผูแทนยา กวางและเพือน ื ้ ่ ของผูแทนยาหนุมสาวทียนรออยูขางหน้า ้ ่ ่ื ่้ ร่วมอาชีพเดินไปทานข้าวทีโรงอาหารของโรงพยาบาล ่ แม้จะเป็นการกระทำทีซำๆ ต้องพูดประโยค ่ ้ นังคุยถึงเรืองสัพเพเหระ หรือทำกิจกรรมต่างๆ นานา ่ ่ เดิมๆ ทุกวัน เหมือนเป็นสิงทีไม่จำเป็นและไม่สำคัญ ่ ่ เธอไม่ลมทีจะโทรไปสังอาหารกล่องของภัตตาคารอาหาร ื ่ ่ แต่ผแทนยาทุกคนก็รวาการรีมายด์ยาสำคัญมาก เธอรู้ ู้ ู้ ่ ญีปนกลางห้างดัง ติดต่ออาจารย์แพทย์ทจะมาบรรยาย ่ ุ่ ี่ ว่าแพทย์บางคนต้องการเห็นผูแทนยามาทำงานจึงจะสัง ้ ่ เรืองยาอีกครัง และภารกิจอืนๆ อีกมากมายทีเธอต้อง ่ ้ ่ ่ ใช้ยา โดยผูแทนยาต้องมายืนเรียงแถวให้แพทย์เห็น ้ บริการแพทย์ซงเป็น “ลูกค้า” เมืออยูในอาชีพผูแทนยา ึ่ ่ ่ ้ หน้า เรียกว่า “เช็คชือ” โดยเฉพาะยาของสองบริษทที่ ่ ั ฉลาดซื้อ10 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • เรื่องธรรมดาในโรงพยาบาล? กิจวัตรประจำวันของผูแทนยาเช่น “กวาง” เป็น ้ สนับสนุนวิชาการโดยการลงทะเบียนให้เขา ผูแทนบริษทนี้ ้ ัสิงทีคนตาและเกิดขึนจริงในโรงพยาบาล นอกจากนีผู้ ่ ่ ุ้ ้ ้ ต้องเซอร์วสโดยการทีไปส่งหมอ” ซี ผูแทนยาสาวจาก ิ ่ ้แทนยายังมีความเห็นว่า การอำนวยความสะดวกต่างๆ บริษทยาต่างชาติกล่าว ัแก่แพทย์ เช่น ลงชือเข้าประชุมวิชาการ จองห้องพัก ่ เช่นเดียวกับน้ำ ผูแทนยาจากบริษทยาต่างชาติ ้ ัโรงแรมให้เมือมีประชุม ขับรถรับส่งไปประชุมทังใน ่ ้ อีกคนทีมความเห็นในทำนองเดียวกัน “หมอบางคนทำงาน ่ ีกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จัดเลียงอาหารหรือกาแฟ ้ จนดึก ต้องเข้ามาตรวจคนไข้แต่เช้า ตรวจแต่ละครังก็ ้ยามเช้า หรือแม้แต่ไปจัดการธุระทีธนาคารให้แก่แพทย์ ่ ต้องอธิบายให้คนไข้ฟง หมอก็เหนือย เพลีย คอแห้ง ั ่เหล่านีลวนเป็นสิงจำเป็นต่อการทำงาน และเป็นการ ้้ ่ แล้วก็ไม่มคนเอาน้ำไปให้ แล้วใครจะทำ เราก็ทำให้เพราะ ีแสดงน้ำใจ ซึงจะทำให้แพทย์ชวยใช้ยา ่ ่ เป็นการแสดงน้ำใจแก่หมอ เรืองการประชุมบางครัง ่ ้ “มันเหมือนกับเป็นการเซอร์วส มายด์คะ ิ ่ ต้องให้บริษทยาลงชือเข้าให้ ถึงหมอมีเงินแค่ไหน แต่ถา ั ่ ้เหมือนกับน้ำพึงเรือเสือพึงป่า อย่างแพทย์ในช่วงเวลาที่ ่ ่ ลงเองก็ลงไม่ได้ แล้วหมอก็ตองทำงานทังวัน จะเอาเวลา ้ ้เขาเร่งรีบ เขาก็ “อ่ะ ไปแบงค์ให้ผมหน่อยซิ” หรือ “ไป ทีไหนไปจองห้องพัก สายการบิน เวลาไปเมืองนอก ่ส่งผมตรงนีหน่อย” “ไปส่งสนามบินหน่อย” อันนีก็ ้ ้ หมอจะรูได้ยงไง บริษทยาก็ตองทำให้ ส่วนเรืองการขับ ้ ั ั ้ ่เป็นการเซอร์วส เพราะว่าเขาอาจจะไม่มเวลาหรือกำลัง ิ ี รถรับส่ง หมอไม่มเวลา บางทีเลิกดึก ก็ตองขับรถไปรับ ี ้รีบ เพราะว่าหมอเนีย เขาจะมีเวลาไม่คอยเพียงพออยู่ ่ ่ ไปส่ง เวลาหมอเดินทาง ขึนเครืองบินแล้วจะเอารถไปไว้ ้ ่แล้ว เขาก็จะไหว้วานเรา เขาอยูโรงพยาบาล ทีจอดรถก็ ่ ่ ทีไหน ก็ตองไปส่งหมอ เป็นน้ำใจ” เธอกล่าวโดยเน้นย้ำ ่ ้ไม่คอยมี หรือไม่งนตอนเย็นเขาจะไปประชุม แล้วบริษทนี้ ่ ้ั ั ว่าเป็นการแสดง “น้ำใจ” เท่านัน ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 11
  • สายสัมพันธ์สีเทา ในความสัมพันธ์ระหว่างผูแทนยาและแพทย์ ้ “ถ้ายาตัวนันเข้าโรงพยาบาลแล้วผูแทนยาจะพา ้ ้ การแสดงถึง “น้ำใจ” เป็นสิงทีเหมาะสมหรือไม่ เพราะ ่ ่ มาเลียงอาหาร เลียงขนม พอยาเข้าโรงพยาบาลมันจะมี ้ ้ ยิงผูแทนยาคนไหนแสดง “น้ำใจ” มากเท่าไหร่ ก็ยงมี ่ ้ ิ่ ส่วนลด ส่วนเปอร์เซ็นต์ ซึงเขาจะเอาส่วนลดเปอร์เซ็นต์ ่ โอกาสทีแพทย์จะใช้ยาของผูแทนยาคนนัน ซึงถือ ่ ้ ้ ่ นีมาเลียงข้าวพวกหมอผูใช้ยา คล้ายๆ กับเป็นการ ้ ้ ้ เป็นการ“แสดงน้ำใจกลับคืน”มากเท่านัน เช่นทีอาจารย์ ้ ่ ตอบแทนทีใช้ยาเขา อะไรทำนองนี” นายแพทย์คลินก ่ ้ ิ แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดคส์และกายภาพ ิ โรคกระดูกและข้ออีกคนในโรงพยาบาลเดียวกันกล่าว บำบัดของโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึงกล่าว ่ ไว้วา่ แต่แพทย์คนหนึงของโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์ ่ “เราไม่ได้เป็นเบียล่างคนขายยา เราไม่จำเป็น ้ ทีไม่เห็นด้วยกับการกระทำของผูแทนยากล่าวว่า ่ ้ ต้องซือยาเขา เขาไม่ใช่พอแม่ แต่ถาเรามีบริษทยาเข้า ้ ่ ้ ั “ผูแทนยาจะยืนเกะกะตามทางเดินก่อนถึงห้อง ้ มาก็มความเป็นอยูทดขน เช่น มีคนมาให้ไม้บรรทัดเรา ี ่ ี่ ี ึ้ ตรวจคนไข้ คอยยืนเอกสารและของแจกพร้อมโฆษณา ่ ไม่ตองไปซือเอง ปากกาไม่ตองซือเอง มีขาวกินตอน ้ ้ ้ ้ ้ กับแพทย์วาอย่าลืมช่วยใช้ยาเขาเป็นทีเอิกเกริก คนไข้ ่ ่ เทียง น้ำพึงเรือเสือพึงป่า เป็นความสัมพันธ์แบบวินวิน ่ ่ ่ ทีนงรอก็เห็นกันทังนัน คอยวิงตามลงบันไดเพือโฆษณา ่ ั่ ้ ้ ่ ่ เขาขายยาได้ แล้วก็ชวยเราบ้างตามความสมควร” ่ และรีบยัดของฝากใส่มอแพทย์ ชาวบ้านทีเห็น เขาใช้ ื ่ ฉลาดซื้อ12 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • คำว่า นอกจากเกะกะกีดขวางแล้ว ยังทำตัวน่าเกลียด มาทางคนคุนเคย เพราะฉะนันความสม่ำเสมอมีผลต่อ ้ ้มาก เหมือนเปรตมารอขอส่วนบุญเป็นโขยง” ยอดของยา” ทีมากกว่านัน แพทย์หญิงคนหนึงยังกล่าวว่า ่ ้ ่ “ก็มผลสิ จะเลือกยาของคนทีคนเคยมากกว่า ี ่ ุ้“เท่าทีได้ยนเรืองหมอหนุมกับผูแทนสาวมีเรือยๆ เช่น ่ ิ ่ ่ ้ ่ มีผลนะ ชัดเจน แต่ไม่ถงขันว่าเห็นคนนีแล้วเป็นคะแนน ึ ้ ้ผูแทนต้องการให้ยาตัวเองทำยอดให้ได้ภายในเดือนนี้ ้ สงสารหรืออะไร ไม่เกียวกัน เพราะเวลาทีเราเห็นคนนี้ ่ ่ไม่เช่นนันอาจต้องถูกออกหรือตัดเงินเดือน ทำให้ตอง ้ ้ ก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ ถูกไหม สัญลักษณ์ของยีหอนี้ ่ ้ยอมทำอย่างไรก็ได้ให้แพทย์ยอมใช้ยาของตัวเอง เพือ ่ พอเวลาเราเจอคนไข้ปบ เราก็จะนึกถึงอันนีกอน เช่น ุ ้ ่ให้ยอดขึน บางรายก็ยอมมีความสัมพันธ์สวนตัวหรือ ้ ่ คนไข้คนนีเหมาะกับยากลุมนี้ แต่กลุมนีมสามตัว เรา ้ ่ ่ ้ ีเพศสัมพันธ์เพือแลกกับยอดการใช้ยา อันนียงมีอยูให้ ่ ้ั ่ นึกอะไรได้กอนล่ะ ความเคยชินเราชินอะไรก่อน ก็คอ ่ ืได้ยนและเป็นทีรกนในบางรายทีทำเป็นประจำ” ิ ่ ู้ ั ่ อันนันแหละ” แพทย์หญิงแผนกอายุรกรรมของ ้ จะเห็นได้วาผูแทนยาพยายามทำสิงต่างๆ ให้แก่ ่ ้ ่ โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึงกล่าว ่แพทย์ เพือให้เกิด “ความคุนเคย” ซึงเป็นสิงทีผแทนยา ่ ้ ่ ่ ่ ู้ ส่วนแพทย์หญิงภาควิชาอายุศาสตร์ของหวังให้เกิดขึน เพราะจะส่งผลให้แพทย์ “ช่วย” ใช้ยา ้ โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึงก็ให้ความเห็นว่า ่ “หมอใช้ยาโดยเสน่หาอยูแล้ว ถ้ายาเหมือนกัน ่ “มีบางครังทีผแทนยาทำตัวไม่เหมาะสม เช่น ก้าวก่าย ้ ่ ู้สรรพคุณเหมือนกัน แต่ถาให้เลือกสังยากับผูแทนยา ้ ่ ้ เรืองส่วนตัวเกินไปนิดนึง หรือวางตัวแบบ...ถ้าใช้คำว่า ่ทีมามีนำใจ ช่วยเหลือ กับคนทีไม่ทำอะไรให้เลย จะ ่ ้ ่ เสมอมันก็นาเกลียดไปเนอะ แต่มนเป็นอย่างนัน ทำตัว ่ ั ้เลือกใครล่ะ” พลอย ผูแทนยาสาวทีทำงานกับบริษทยา ้ ่ ั สนิทสนมจนเกินไป มันก็มบาง” ี ้ต่างชาติมากว่าสิบปีกล่าว หัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์ เช่นเดียวกับความเห็นของปลา ผูแทนยาจาก ้ ทีทำงานมากว่า 20 ปีให้ความเห็นว่า “ผูแทนยานำ ่ ้บริษทต่างชาติอกคน “บางทียามันเข้าในโรงพยาบาลที ั ี เสนอในลักษณะทีตอเหลือเกิน มันไม่ได้เป็นการขาย ่ ื้นึงหลายตัว แต่หมอสามารถใช้ตวไหนก็ได้ ถ้าเขาเห็น ั ของทัวไป มันไม่ได้ขายของทีใช้สำหรับส่วนตัวทีคณจะ ่ ่ ่ ุเรา ตอนเย็นเราไปนังรอ เขาเห็นความขยันของเราปุบ ่  ต้องมาตือหรือว่าอะไร เพราะจริงๆ มันน่าจะแข่งขันกัน ้เนียนะ มีผล คือหมอเขาจะช่วยใช้ยาของเรามากขึน ่ ้ ด้วยคุณภาพทีไม่ตองใช้กลยุทธพวกนีมากนัก และส่วนตัว ่ ้ ้นึกถึงยาเราก่อน เขาเรียกว่าความขยัน ความเห็นอก มองว่าผูแทนยาก็ทำหน้าทีในการนำเสนอยาทีเกินบทบาท ้ ่ ่เห็นใจ เหมือนกับความสัมพันธ์ อะไรอย่างนี” ้ ของผูแทนมาก ซึงก็เป็นความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ้ ่ แพทย์ผสงยาก็มความเห็นไปในทำนองเดียวกัน ู้ ั่ ี ด้วย อย่างเช่น การแต่งกาย รูปร่างหน้าตา ทีนำเสนอ ่โดยนายแพทย์คลินกโรคกระดูกและข้อของโรงพยาบาลิ ยามันไม่จำเป็นต้องขนาดนี้ มันยิงกว่าแอร์โฮสเตส ่ในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึงให้ความเห็นสันๆ ว่า “ใครมา ่ ้ ยิงกว่าอะไรซะอีก นีมนสวยเหมือนไม่ใช่มาขายยาน่ะ ่ ่ ับ่อยก็ใช้ของเขา ใครไม่มาก็ไม่ใช้ของเขา” หรือความ มันไม่ได้พดกันลักษณะมืออาชีพทีจะมาขายของทีมคณ ู ่ ่ ี ุเห็นจากนายแพทย์อกคนในแผนกเดียวกัน “ผูแทนยา ี ้ ประโยชน์ มันใช้กลยุทธอืนมากเกินไปจนทำให้เราคิด ่คนไหนทีเข้ามาประจำ เราคุนเคยไง เราก็อาจจะโน้ม ่ ้ ได้วามันไม่นาจะตรงไปตรงมา เช่นการแต่งกาย หน้าตา ่ ่เอียงมาทางคนคุนเคย คนหนึงนานๆ โผล่หน้ามาที ้ ่ ทีจะต้องคัด จะต้องสวย และสิงของทีเอามานำเสนอ ่ ่ ่ทังทียาดีกว่าแต่วาเราไม่คนเคย เราก็อาจจะโน้มเอียง ้ ่ ่ ุ้ ทีมากกว่าตัวยา” ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 13
  • บริการยกระดับ“มันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัว” นอกจากการกระทำในระดับส่วนตัวแล้ว ผูแทน ้ อาหารเช้า อะไรอย่างนี” ้ ยายังเข้าไปให้ผลประโยชน์ในระดับแผนกหรือภาควิชา “นอกจากงบของโรงพยาบาลและงบประมาณ ต่างๆ ของโรงพยาบาลอีกด้วย เช่น จัดเลียงให้แพทย์ใน ้ แผ่นดินแล้ว ก็จะมีสวนของบริษทยาสนับสนุน เช่น ่ ั ภาควิชาต่างๆ ของโรงพยาบาลช่วงเทียง มีประชุมวิชาการ ่ น้ำหรืออาหาร เพราะว่าโดยปกติ งบของทางราชการได้ ย่อยทีเกียวข้องกับยาโดยผูแทนยาเอง หรือทีนยมคือ ่ ่ ้ ่ ิ มาแค่สวนหนึง แล้วถ้าเกิดจะให้ประชาชนหรือคนอืน ่ ่ ่ การเชิญอาจารย์แพทย์ทมชอเสียงในเรืองทีตองการขาย ี่ ี ื่ ่ ่ ้ เข้ามาเนีย ในส่วนค่าอาหารเขาอาจจะจำเป็นต้องจ่าย ่ ยามาบรรยายให้ฟงว่ายาใหม่ดอย่างไร มีขอแนะนำใหม่ๆ ั ี ้ เอง ก็ไม่คอยมีใครอยากจะเข้ามาเท่าไหร่ แต่ถาเรามี ่ ้ ว่าให้เริมใช้ยานีอย่างไร ซึงการกระทำเช่นนีไม่มขอจำกัด ่ ้ ่ ้ ี้ เงินสนับสนุนตรงนีกโอเค เป็นเหมือนกับการทีทำให้คน ้ ็ ่ แน่นอน ขึนอยูกบภาควิชา บางภาควิชาก็จะกำหนดว่า ้ ่ ั เข้ามาเยอะขึน” นายแพทย์คลินกโรคกระดูกและข้อ ้ ิ ให้มาได้วนใดบ้าง เช่น ทุกวันศุกร์ บางภาควิชาให้มา ั โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึงกล่าว ่ วันใดก็ได้ เช่น ภาควิชาอายุรกรรมในโรงพยาบาลแห่ง ส่วนนายแพทย์อกคนในโรงพยาบาลและแผนก ี หนึงกลางกรุงเทพฯ มีสมุดให้ผแทนยาลงชือขอเลียง ่ ู้ ่ ้ เดียวกันให้ความเห็นว่า “ถ้ายาตัวไหนทีเข้าโรงพยาบาล ่ อาหารเทียง ซึงทุกวันจะมีผแทนยาลงชือเลียงเต็มไป ่ ่ ู้ ่ ้ แล้วยอดใช้เยอะ ทางบริษทยาก็จะให้งบสนับสนุนกลุม ั ่ จนถึงปีหน้า งานหรือสนับสนุนแผนก ไม่ได้ให้เป็นรายส่วนตัว เช่น “แต่ละภาควิชา มีการใช้ยาทีแตกต่างกัน ผูแทน ่ ้ สมมติวาแผนกศัลยกรรม ก็ให้งบช่วยเหลืองานปีใหม่ ่ ยาจะขอเข้ามานำเสนอยาโดยแลกเปลียนกับการแจก ่ ข้าวประชุม ไม่วาจะเป็นเช้า กลางวันหรืออาหารว่าง ่ ตามแต่มอ หมอจะได้กนข้าวฟรี โดยเฉพาะภาควิชา ื้ ิ หรือหน่วยงานใหญ่ๆ ทีใช้ยาราคาแพงเป็นประจำ จะมี ่ ข้าวกลางวันเจ้าอร่อยกินฟรีตลอด” แพทย์หญิงภาควิชา อายุรศาสตร์ของโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึง ่ กล่าว ดาว ผูแทนยาจากบริษทยาต่างชาติเล่าว่า “จะมี ้ ั การประชุม ซึงทางเราจะมีการสนับสนุนให้กบแพทย์ ่ ั เหมือนอย่างแพทย์จะมีการประชุมตอนเช้า ส่วนใหญ่ เกือบทุกทีจะมีการเรียนการสอนโดยแพทย์ทเป็นระดับ ่ ี่ อาจารย์ซงจบเฉพาะทางแล้ว เขาจะมาสอนเด็กกันตอน ึ่ เช้า ซึงเด็กนีจะเป็นพวกเรสิเดนท์ทมาจากนักศึกษาแพทย์ ่ ่ ่ี เทิรนขึนมาเรียนเฉพาะทาง ก็จะมีการสอนกันตอนเช้า ์ ้ ทางเราก็จะมีการสนับสนุนวิชาการ โดยอาจจะมีการจัด ประชุมให้โดยการสนับสนุนพวกเอกสาร ห้องประชุม ฉลาดซื้อ14 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • เท่านีครับ นอกจากนันก็จะมีทางแผนกไปรบกวนบริษท ้ ้ ัเขา คือขอเขา เช่นมีงานประชุมวิชาการเกียวกับยา ่เช่นยารักษาโรคกระดูกพรุน มีประชุมวิชาการเกียวกับ ่กระดูกพรุน แล้วก็มสปอนเซอร์เกียวกับบริษทนีอยู่ คือ ี ่ ั ้บริษทยาตัวนีเกียวข้องอยู่ เราก็ขอไปประชุมได้ไหม ก็มี ั ้ ่ทังในและต่างประเทศ” ้ ไม่เว้นแม้แต่การเข้าไปช่วยจัดงานเลียงให้กบแผนก ้ ัเภสัชกรรม “แผนกเภสัชมีคนทำงานหลายคน ใครก็อยากมีโบนัส อยากจัดงานเลียงปีใหม่ แต่โรงพยาบาล ้รัฐจะเอาเงินมาจากไหน บริษทยาก็เข้าไปช่วยทำให้” ัทราย ผูแทนยาสาวจากบริษทยาต่างชาติกล่าว ้ ั ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 15
  • ผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วคนไทยจะไปทางไหน ข้อมูลจากเอกสารหลัก ยุตการส่งเสริมการขาย ิ ยาทีขาดจริยธรรมฯ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครังที่ 2 ่ ้ กล่าวว่า ประเทศไทยประสบกับปัญหาค่าใช้จายด้าน ่ รักษาพยาบาลในส่วนทีเป็นค่าใช้จายด้านยาเพิมสูงขึน ่ ่ ่ ้ อย่างรวดเร็วและต่อเนือง โดยเฉพาะค่าใช้จายการรักษา ่ ่ พยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ประมาณ 5 ล้านคน พบว่าเพิมสูงขึนเป็นสองเท่า หรือ ่ ้ คิดเป็นมูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2551 ในขณะทีคาใช้จายในระบบประกันสังคมและระบบประกัน ่่ ่ สุขภาพถ้วนหน้า ทังสองระบบรวม 57 ล้านคน มีมลค่าใช้ ้ ู จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในปีเดียวกันคิดเป็นเงินรวม เพียง 97,700 ล้านบาทเท่านัน ้ ทังนีสวนหนึงเป็นเพราะระบบการสังใช้ยาในระบบ ้ ้่ ่ ่ สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการเป็นแบบปลาย เปิด จ่ายตามเบิก จึงเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามหลักการ ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ด้วยการส่งเสริมการขายยาที่ ขาดจริยธรรม พิจารณามาตรฐานโรงพยาบาลควบคูกบเกณฑ์มาตรฐาน ่ั มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้เสนอแนวทางการ ในเรืองการใช้ยาทีเหมาะสม เสนอให้ผอำนวยการ ่ ่ ู้ แก้ปญหาทีนาสนใจหลายทาง เช่น จัดตังองค์การอิสระ ั ่ ่ ้ โรงพยาบาลต่างๆ แจ้งรายงานผลการสังจ่ายยาทีผด ่ ่ ิ ให้ทำหน้าทีรบผิดชอบ จัดระบบ ตรวจสอบ รวบรวม ่ั ปกติเพือให้แพทย์ผสงใช้ยารับทราบและแก้ไขปรับปรุง ่ ู้ ั่ และรายงานสถานการณ์การใช้ยาและการส่งเสริม เป็นรายปี โดยอาจพิจารณาเชือมโยงกับความถีของการ ่ ่ การขายยาทีขาดจริยธรรมในระดับประเทศ โดยมี ่ เข้าพบผูแทนยา ้ องค์ประกอบจากทุกภาคส่วนและภาคประชาสังคมร่วม องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ เช่น แพทยสภา ตรวจสอบ และเสนอยุทธศาสตร์ยตการส่งเสริมการ ุ ิ สภาเภสัชกรรม ต้องพัฒนาหลักเกณฑ์จริยธรรมด้าน ขายยาทีขาดจริยธรรม โดยต้องอาศัยความร่วมมือทัง ่ ้ การส่งเสริมการขายยาให้เป็นส่วนหนึงของจริยธรรม ่ จากเครือข่ายสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลที่ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ้ ต้องพัฒนาหลักเกณฑ์จริยธรรมด้านการส่งเสริมการ แต่ละสาขา ร่วมดำเนินการเผ้าระวังการส่งเสริมการ ขายยาทีเป็นของแต่ละสถาบัน บังคับใช้ และปรับปรุง ่ ขายยาทีขาดจริยธรรม จัดให้มบทลงโทษหนัก กรณี ่ ี หลักเกณฑ์อย่างต่อเนืองให้ทนต่อสถานการณ์ ่ ั พบว่ามีสวนร่วมในขบวนการส่งเสริมการขายยาทีขาด ่ ่ และสถานพยาบาลก็ตองร่วมผลักดันให้เกณฑ์ ้ จริยธรรม เช่น การรับ-ให้ของขวัญ ของชำร่วย การ จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายเป็นหนึงในการ ่ เลียงรับรองโดยมีผลประโยชน์ทบซ้อนกับการสังใช้ยา ้ ั ่ ฉลาดซื้อ16 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • ฉลาดซื้อปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 17
  • เป็นต้น และนำมาตรการเชิงบวกมาใช้เพือสนับสนุน ่ และติดตามการดำเนินงานเพือแสดงความก้าวหน้าของ ่ การประกอบวิชาชีพตามหลักการใช้ยาทีเหมาะสม ่ การดำเนินงาน และประเมินผล โดยนำเสนอผลสู่ ด้านสือมวลชนและภาคีทกภาคส่วนก็ตองร่วม ่ ุ ้ สาธารณะอย่างต่อเนือง ทังนีตองจัดให้มงบประมาณ ่ ้ ้ ้ ี กันสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการเภสัชกรรม เพือให้ภาคประชาสังคมมีสวนร่วมเฝ้าระวัง ่ ่ และการบำบัดของโรงพยาบาลและสนับสนุนให้เกิดกลไก และสุดท้าย สือมวลชนมีบทบาทร่วมกับภาค ่ ตังแต่การคัดเลือกยา การติดตามและประเมินการใช้ยา ้ ประชาสังคมในการให้ความรูประชาชนเพือส่งเสริมการ ้ ่ สนับสนุนระบบติดตามการใช้ยาภายในโรงพยาบาลเพือ ่ ใช้ยาทีเหมาะสมและสร้างความเท่าทันต่อขบวนการ ่ เป็นเครืองมือให้เกิดการใช้ยาทีเหมาะสม และพัฒนา ่ ่ ส่งเสริมการขายยาทีขาดจริยธรรม ่ เกณฑ์มาตรฐานการรักษา การขายยาจะเทียบกับอาชีพขายของทัวไปที่ ่ ส่วนภาคประชาชนสามารถร่วมแก้ปญหานีได้ ั ้ ต้องมีการทำโปรโมชันไม่ได้ เพราะยานันเป็นสินค้าที่ ่ ้ โดย ร่วมกันสนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนใน เกียวข้องกับชีวตของคน กินมากไม่ได้แค่ทำให้อวน ่ ิ ้ การติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการส่งเสริมการ เหมือนกินขนม ใช้มากไม่ได้ทำให้แค่เปลืองเหมือน ขายยาทีขาดจริยธรรม และนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะ ่ กระดาษชำระ เลือกยีหอทีชอบ ไม่ได้ตางแค่ความ ่ ้ ่ ่ ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำแผนการเฝ้าระวังปัญหา พอใจทีได้...แต่ผลอาจถึงขันเสียชีวต ่ ้ ิ ฉลาดซื้อ18 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • เรื่องจากปก กองบรรณาธิการน้ำผัก – ผลไม้รวม 100%เพราะเรารู้ว่าแฟนๆ “ฉลาดซื้อ” เป็นคนที่รักและห่วงใยดูแลสุขภาพฉบับนี้เรามีผลทดสอบเครื่องดื่มยอดฮิตสำหรับคนรักสุขภาพอย่าง“น้ำผัก – ผลไม้รวม 100%” มาฝาก ฉลาดซื้อ ปีที่18ฉบับทีี่124มิถุนายน2554 19
  • ในช่วง2-3ปีทผานมาผลิตภัณฑ์นำผักพร้อม ่ี ่ ้ ดืมทัง100%และไม่100%ได้รบความนิยมเพิมมาก ่ ้ ั ่ น้ำผัก-ผลไม้ถอเป็น ื ขึนมีการผลิตออกมาหลากหลายยีหอหลากหลายรสชาติ ้ ่ ้ อุตสาหกรรมแปรรูปประเภทหนึงเป็น ่ ตอบรับกระแสรักสุขภาพของคนรุนใหม่ซึงการเลือก ่ ่ วิธการเพิมมูลค่าให้กบผัก–ผลไม้ใน ี ่ ั ดืมน้ำผัก–ผลไม้พร้อมดืมนันสะดวกสบายหาซือง่าย ่ ่ ้ ้ ช่วงเวลาทีผก–ผลไม้ลนตลาดและ ่ ั ้ เข้ากับยุคสมัยทีผคนหันมาห่วงใยสุขภาพมากขึนแต่ ่ ู้ ้ ราคาตกต่ำการแปรรูปน้ำผัก–ผลไม้ กลับมีเวลาดูแลตัวเองน้อยลงแถมบางคนทีไม่ชอบกิน ่ ยังเป็นช่วยยืดอายุของผักและผลไม้ ผักก็เลือกทีจะดืมน้ำผักแทนเพราะกินง่ายกว่ารสชาติ ่ ่ เพราะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานขึน ้ ก็อร่อยกว่า ลองมาหาคำตอบกันดูสวาน้ำผัก–ผลไม้รวม ิ่ ประเภทของน้ำผัก ผลไม 100%พร้อมดืมจะเป็นทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ ่ 1.น้ำผลไม้เข้มข้นทำจากน้ำผล ได้จริงหรือ? ไม้แท้ทผานการต้มเพือให้นำระเหยออก ่ี ่ ่ ้ บางส่วนจนได้เป็นน้ำผลไม้เข้มข้นเวลา ดืมต้องผสมกับน้ำให้เจือจางก่อนซึง ่ ่ น้ำผลไม้เข้มข้นนิยมใช้เป็นส่วนผสมใน ขนมไอศครีมและเครืองดืมต่างๆ ่ ่ 2.น้ำผัก-ผลไม้พร้อมดืมก็คอ ่ ื น้ำผลไม้บรรจุกล่องหรือขวดทีวางขาย ่ อยูตามร้านค้าหรือร้านสะดวกซือทัวไป ่ ้ ่ ซึงน้ำผัก–ผลไม้พร้อมดืมก็ทงแบบที่ ่ ่ ั้ เป็นน้ำผัก–ผลไม้100%และแบบที่ ไม่ถง100%คือจะอยูทประมาณ25 ึ ่ ี่ –50%ซึงคือการนำน้ำผลไม้เข้มข้น ่ มาเจือจางและแต่งรสชาติเพิมเติม่ ฉลาดซื้อ20 ปีที่18ฉบับทีี่124มิถุนายน2554
  • สรุปผลทดสอบ - ถือเป็นข่าวดีของผูบริโภคทีสามารถสบายใจได้วาน้ำผัก–ผลไม้รวมพร้อมดืม100%ทีเราทดสอบ ้ ่ ่ ่ ่ ทัง10ตัวอย่างปลอดภัยจากการปนเปือนและสารเคมีทางการเกษตร ้ ้ - เครืองดืมน้ำผัก–ผลไม้รวม100%แม้จะอ้างว่ามีสวนประกอบจากน้ำผัก–ผลไม้หลาย10ชนิด ่ ่ ่ แต่ถาเราลองดูขอมูลส่วนประกอบจะเห็นว่าเกือบทุกยีหอจะมีนำแครอทเป็นส่วนประกอบหลักหรือ ้ ้ ่ ้ ้ กว่า30%ของส่วนประกอบทังหมดทีเหลือก็จะเป็นน้ำผลไม้ททำหน้าทีเพิมรสชาติให้ดมง่ายและ ้ ่ ี่ ่ ่ ื่ อร่อยขึนเช่นน้ำสับปะรดน้ำส้มน้ำแอปเปิลส่วนน้ำผักอืนๆจะผสมมาในสัดส่วนทีนอยมากๆไม่ ้ ้ ่ ่ ้ ถึง10% - เครืองดืมน้ำผัก–ผลไม้รวม100%บางยีหอมีการเติมวิตามินลงไปด้วยแต่กในปริมาณทีนอยมาก ่ ่ ่ ้ ็ ่ ้ แถมวิตามินส่วนใหญ่ถกทำลายได้งายมากโดยเฉพาะวิตามินซีทังจากการถูกความร้อนแสงแดด ู ่ ้ หรือสัมผัสกับอากาศแม้จะมีการเติมวิตามินลงไปแต่นำผัก–ผลไม้รวมพร้อมดืมก็ให้วตามินได้ไม่ ้ ่ ิ เท่าผัก–ผลไม้สดๆอยูด ่ ี - ปริมาณน้ำตาลจากการทดสอบพบว่ามีคาเฉลียอยู9.27กรัม/100มิลลิลตรถ้าคิดปริมาณ ่ ่ ่ ิ น้ำตาลเป็นช้อนชาจะอยูประมาณ2ช้อนชากว่าๆ(1ช้อนชา=4.2กรัม)ปริมาณน้ำตาลทีนก ่ ่ ั โภชนาการแนะนำให้รบประทานต่อวันคือไม่ควรเกิน4ช้อนชาสำหรับเด็กและ6ช้อนชาสำหรับ ั ผูใหญ่ถ้าหากเราดืมน้ำผัก–ผลไม้รวมพร้อมดืม1แก้วหรือประมาณ200มิลลิลตรเราก็จะได้ ้ ่ ่ ิ น้ำตาลทีประมาณ4ช้อนชาซึงถือว่าค่อนข้างสูง ่ ่ ดังนันใครทีคดจะดืมน้ำผักน้ำผลไม้พร้อมดืมเพือเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักอาจจะต้องคิดใหม่ ้ ่ ิ ่ ่ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่18ฉบับทีี่124มิถุนายน2554 21
  • ผลทดสอบปริมาณน้ำตาลและการปนเปอนของสารเคมีทางเกษตรในน้ำผัก – ผลไมรวมพรอมดืม 100%  ่ ผลการทดสอบ น้ำตาล / การปนเปอนของสารเคมี  ชือผลิตภัณฑ ่ ผูผลิต  สวนประกอบ ราคา 100 ทางการเกษตร (บาท) มิลลิลตร ิ กลุม  กลุมสาร  (กรัม) คารบาเมต สังเคราะห ไพรีทรอยด ดอยคำ น้ำผัก โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป น้ำสับปะรด50% 55บ./ 9.3 ไม่พบ ไม่พบ ผลไมรวม  น้ำแครอท31% 1ลตร ิ 100% น้ำเสาวรส7% น้ำมะเขือเทศ7% น้ำบีทรูท5% Chooze ชส Universalfoodpublic ู น้ำองุนขาว43% ่ 69บ./ 8.6 ไม่พบ ไม่พบ นำผกผลไมรวม companylimited ้ ั  น้ำสับปะรด30% 1ลตร ิ ผสมผักโขม น้ำส้ม20% 100% น้ำแตงกวา4% น้ำผักโขม1.3% น้ำแครอท1.2% น้ำฝักทอง0.5% Big C บริษทมาลีบางกอกจำกัด น้ำแครอท30% ั 45บ./ 11.4 ไม่พบ ไม่พบ น้ำผักผสม น้ำส้ม27% 1ลตร ิ น้ำผลไมรวม น้ำแอปเปิล25% ้ 100% น้ำฟักทอง5% น้ำสับปะรด5% น้ำนะนาว3.97% น้ำมะเขือเทศ3% น้ำขึนฉ่าย1% ้ วิตามินซี0.03% ชบา บริษทมาลีบางกอกจำกัด น้ำแครอท40% ั 51บ./ 10.3 ไม่พบ ไม่พบ น้ำผักผสม น้ำแอปเปิลแดง17.47% ้ 1ลตร ิ น้ำผลไมรวม น้ำส้มเขียวหวาน15% 100% น้ำฟักทอง10% น้ำสับปะรด5% น้ำขึนฉ่าย5% ้ น้ำมะเขือเทศ5% น้ำมะนาว2.5% วิตามินซี0.03% ฉลาดซื้อ22 ปีที่18ฉบับทีี่124มิถุนายน2554
  • ผลการทดสอบ น้ำตาล / การปนเปอนของสารเคมี ชือผลิตภัณฑ ่ ผูผลิต  สวนประกอบ ราคา 100 ทางการเกษตร (บาท) มิลลิลตร ิ กลุม  กลุมสาร  (กรัม) คารบาเมต สังเคราะห ไพรีทรอยดยูนฟ น้ำผัก ิ บริษทยูน-ิ เพรสซิเดนท์ ั น้ำแครอท40% 52บ./ 9.8 ไม่พบ ไม่พบผลไมรวม  (ประเทศไทย)จำกด ั น้ำสับปะรด32.3% 1ลตร ิ100% น้ำส้ม15% น้ำแอปเปิล13% ้ น้ำมะเขือเทศ3.3% น้ำมะนาว2% น้ำขึนฉ่าย2% ้ น้ำฟักทอง1% น้ำแครอทม่วง0.3% น้ำองุนแดง0.1% ่ทิปโก 100% บริษททิบโก้เอฟแอนด์บ น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวมจาก ั ี 69บ./ 8.6 ไม่พบ ไม่พบนำผกผลไมรวม จำกัด ้ ั  น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวมเข้มข้น 1ลตร ิ32 ชนิด 32ชนิด39.4187925% น้ำส้มจากน้ำส้มเข้มข้น30% น้ำแอปเปิลจากน้ำแอปเปิล ้ ้ เข้มข้น15% น้ำส้มเช้งจากน้ำเช้งเข้มข้น10% น้ำมะม่วง3% น้ำแอปเปิลไซเดอร์2% ้ ใยอาหาร0.55% วิตามินซี0.03%วิตามินเอ 0.0012% วิตามินบี20.000005% วิตามินบี10.0000025%V8 เครืองดืม ผลิตบริษทแคมเบลล์ น้ำมะเขือเทศ44.05% ่ ่ ั 129บ. 4.0 ไม่พบ ไม่พบน้ำผักผสม ซุปคัมปานีจำกัด น้ำผัก33.07% /964 เมืองแคมเด็นรัฐนิวเจอร์ซ เกลือ0.95% ี่ ซีซ ี สหรัฐอเมริกา แต่งกลินธรรมชาติ ่ นำเข้าบริษทซีโน-แปซิฟค ั ิ เทรดดิง(ไทยแลนด์)จำกัด ้ ฉลาดซื้อ 23 ปีที่18ฉบับทีี่124มิถุนายน2554
  • ผลการทดสอบ น้ำตาล / การปนเปอนของสารเคมี  ชือผลิตภัณฑ ่ ผูผลิต  สวนประกอบ ราคา 100 ทางการเกษตร (บาท) มิลลิลตร ิ กลุม  กลุมสาร  (กรัม) คารบาเมต สังเคราะห ไพรีทรอยด เซปเป บริษททรัพย์อนันต์ ั น้ำผักรวม(คืนฉ่าย,ผักกาด ่ 25บ./ 10.4 ไม่พบ ไม่พบ ฟอรวนเดย ั เยนเนอรัลฟูดจำกัด ้ หอม,ผกโขม,บทรท,ผกชฝรง, ั ี ู ั ี ่ั 350 บลอกโคลี)30% ่ มิลลิลตร ิ น้ำแครอทจากน้ำแครอทเข้มข้น 30% น้ำส้มจากน้ำส้มเข้มข้น20% น้ำสับปะรดจากน้ำสับปะรด เข้มข้น20% แต่งกลินเลียนธรรมชาติ ่ Malee บรษทมาลสามพรานจำกด น้ำผลไม้รวม88% ิ ั ี ั 49บ./ 10.0 ไม่พบ ไม่พบ veggies 100% (มหาชน) (น้ำแอปเปิลแดง,น้ำองุนขาว, ้ ่ 1ลตร ิ น้ำแอปเปิลเขียว,น้ำกีว) ้ ี น้ำผักรวม12%(น้ำคืนฉ่าย,่ น้ำบร็อกโคลี,่ น้ำหน่อไม้ฝรัง, ่ น้ำแตงกาว,น้ำผักขม) Smile บริษทนูบนจำกัด ั ู น้ำผักรวม40% 98บ./ 10.3 ไม่พบ ไม่พบ นำผกผลไมรวม ้ ั  น้ำแอปเปิล25%้ 1ลตร ิ 100% น้ำสับปะรด24% น้ำส้ม8% น้ำแพชชัน3% ่ *เก็บตัวอย่างทดสอบเมื่อเดือนมีนาคม2554 **ผลวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่างที่ส่งทดสอบเท่านั้น ***วิเคราะห์ผลโดย สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล(น้ำตาล) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข(สารเคมีทางการเกษตรกลุ่มคาร์บาเมตและกลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์) ฉลาดซื้อ24 ปีที่18ฉบับทีี่124มิถุนายน2554
  • ฉลาดซื้อแนะนำ 7,500ล้านบาทคือตัวเลขมูลค่าทางการ 1)หากอยากจะดืมน้ำผัก–ผลไม้ให้ได้คณค่า ่ ุ ตลาดน้ำผัก–ผลไม้ในบ้านเราซึงธุรกิจน้ำผัก– ่และดีกบสุขภาพร่างกายจริงๆฉลาดซือแนะนำให้คน ั ้ ั้ ผลไม้ในบ้านเรามีอตราการเติบโตเพิมมากขึน ั ่ ้ดืมเองเพราะเราสามารถเลือกผัก–ผลไม้จะมาทำได้ ่ เรือยๆทุกปีซึงมาจากกระแสรักสุขภาพ ่ ่ถ้าไม่อยากได้นำตาลเยอะเราสามารถเลือกผัก–ผลไม้ ้ 2,400ล้านบาทคือตัวเลขมูลค่าทางการทีไม่หวานมากมาทำแถมน้ำผักน้ำผลไม้ทเราคันเอง ่ ี่ ้ ตลาดเฉพาะน้ำผัก–ผลไม้100%ซึงถือว่ามาก ่ปันเองก็จะมีทงกากใยและเนือผัก–ผลไม้เหลืออยูดวย ่ ั้ ้ ่ ้ ทีสดเมือเทียบกับน้ำผัก–ผลไม้ประเภทอืนๆ ่ ุ ่ ่ซึงก็คอใยอาหารทีมประโยชน์ชวยในการขับถ่าย ่ ื ่ ี ่ (ทีมา: ศูนย์วจยกสิกรไทย ปีที่ 15 ฉบับที่ 2519 วันที่ 29 ่ ิั 2)คันน้ำผักดืมเองต้องล้างทำความสะอาดผัก ้ ่ พฤษภาคม 2552)ก่อนจะนำมาทำน้ำผักเพือป้องกันการปนเปือนของสาร ่ ้เคมีทางการเกษตรทีมากับผัก ่ 3)น้ำผักควรเป็นเพียงเครืองดืมเพือหลีกหนี ่ ่ ่ความจำเจเท่านันการรับประทานผักสดเป็นประจำมี ้ความจำเป็นต่อร่างกายมากกว่าถ้าอาหารในแต่ละมือที่ ้เรารับประทานมีผกเป็นส่วนประกอบในปริมาณทีมาก ั ่พออยูแล้วการดืมน้ำผักก็ไม่มความจำเป็นซึงราคา ่ ่ ี ่ของน้ำผักก็สงกว่าราคาของผักสดธรรมดาทีเราซือมา ู ่ ้ประกอบอาหารค่อนข้างมาก ทำน้ำผักไว้ดื่มเองก็ได้ หากอยากจะได้นำผัก–ผลไม้ทรสชาติถกใจและดีตอสุขภาพจริงๆรวมทังประหยัด ้ ี่ ู ่ ้ด้วยการเลือกผัก–ผลไม้มาคันเองจึงเป็นวิธทดทสด(ใครอยากรูสตรการทำน้ำผัก–ผลไม้ ้ ี ี่ ี ี่ ุ ้ ูลองคลิกไปทีhttp://www.vegetablejuicerecipes.org/มีให้เลือกลองทำหลากหลายสูตร ่หลากหลายเมนู)แต่การทำน้ำผัก–ผลไม้เองต้องอย่าลืมสิงสำคัญทีสดคือการล้างทำความ ่ ่ ุสะอาดเพราะผัก–ผลไม้สมัยนีวางใจไม่ได้เรืองสารเคมีปนเปือนแทนทีจะมีสขภาพดีอาจ ้ ่ ้ ่ ุต้องมาป่วยเพราะยาฆ่าแมลงก็ได้ ฉลาดซื้อ 25 ปีที่18ฉบับทีี่124มิถุนายน2554
  • àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ กองบรรณาธิการ ผลทดสอบ สมารทโฟน ¡ÅѺÁÒÍÕ¡¤ÃÑ้§¡Ñºâ·ÃÈѾ·ÊÒþѴ»ÃÐ⪹ ¤ÃÒǹÕ้àÃҹӼŷ´Êͺ·Õ่ͧ¤¡Ã·´Êͺ ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È (International Consumer Research & Testing) ·Õ่·Óänj㹪‹Ç§¤ÃÖ่§»‚ áá¢Í§»‚¹Õ้ÁÒãËŒªÁ¡Ñ¹ à¾×่ͪÒÇ©ÅÒ´«×้ͨÐä´ŒäÁ‹µ¡à·Ã¹´ สมารทโฟนเหลานีมฟงกชนทัวไปตามมาตรฐานของโทรศัพทรนใหมๆ บวกกับความสามารถใหมๆ (ทีเรา ้ ี  ั่ ่ ุ ่ เรียกกันวาแอพพลิเคชัน) ทีคณสามารถดาวนโหลดเพิม ทำใหมนยกระดับขึนมาเปนทังผูชวยสวนตัว เปนเพือนแก ่ ่ ุ ่ ั ้ ้  ่ เหงา และยังสามารถเปนไกดนำทางใหกบคุณไดอกดวย ใครชอบแบบไหน เนนการใชงานอะไร ลองดูผลทดสอบได ั ี ในหนาถัดไป Samsung Galaxy 5 (GT-I5500) ราคา 4,900 บาท Nokia C5-03 ราคา 6,090 บาท ความทนทาน ความทนทาน โทรออก / รับสาย โทรออก / รับสาย รับ / สง SMS รับ / สง SMS การแสดงผลหนาจอ การแสดงผลหนาจอ ความสะดวกในการปอนขอมูลผาน ความสะดวกในการปอนขอมูลผาน คียแพด / คียบอรด หรือจอสัมผัส   คียแพด / คียบอรด หรือจอสัมผัส   การสนองตอบของจอสัมผัส การสนองตอบของจอสัมผัส การใชงานกลอง การใชงานกลอง คุณภาพภาพถาย คุณภาพภาพถาย คุณภาพภาพเคลือนไหว ่ คุณภาพภาพเคลือนไหว ่ การใชงานฟงเพลง การใชงานฟงเพลง คุณภาพเสียง คุณภาพเสียง อินเตอรเน็ท อินเตอรเน็ท รับ / สง อีเมล รับ / สง อีเมล การทำงานของ GPS การทำงานของ GPS จำนวนแอพพลิเคชันทีรองรับ ่ ่ 170,000 (60%ฟรี) จำนวนแอพพลิเคชันทีรองรับ ่ ่ 30,000 ©ÅÒ´«×éÍ26 ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • LG OPTIMUS ONE (P500) ราคา 6,950 บาท Sony Ericsson Xperia X8 E15i ราคา 6,990 บาทความทนทาน ความทนทานโทรออก / รับสาย โทรออก / รับสายรับ / สง SMS รับ / สง SMSการแสดงผลหนาจอ การแสดงผลหนาจอความสะดวกในการปอนขอมูลผาน ความสะดวกในการปอนขอมูลผานคียแพด / คียบอรด หรือจอสัมผัส   คียแพด / คียบอรด หรือจอสัมผัส  การสนองตอบของจอสัมผัส การสนองตอบของจอสัมผัสการใชงานกลอง การใชงานกลองคุณภาพภาพถาย คุณภาพภาพถายคุณภาพภาพเคลือนไหว ่ คุณภาพภาพเคลือนไหว ่การใชงานฟงเพลง การใชงานฟงเพลงคุณภาพเสียง คุณภาพเสียงอินเตอรเน็ท อินเตอรเน็ทรับ / สง อีเมล รับ / สง อีเมลการทำงานของ GPS การทำงานของ GPSจำนวนแอพพลิเคชันทีรองรับ ่ ่ 250,000 (65% ฟรี) จำนวนแอพพลิเคชันทีรองรับ ่ ่ 100,000HTC Wildfire ราคา 7,900 บาท Nokia C6-00 ราคา 7,790 บาทความทนทาน ความทนทานโทรออก / รับสาย โทรออก / รับสายรับ / สง SMS รับ / สง SMSการแสดงผลหนาจอ การแสดงผลหนาจอความสะดวกในการปอนขอมูลผาน ความสะดวกในการปอนขอมูลผานคียแพด / คียบอรด หรือจอสัมผัส   คียแพด / คียบอรด หรือจอสัมผัส  การสนองตอบของจอสัมผัส การสนองตอบของจอสัมผัสการใชงานกลอง การใชงานกลองคุณภาพภาพถาย คุณภาพภาพถายคุณภาพภาพเคลือนไหว ่ คุณภาพภาพเคลือนไหว ่การใชงานฟงเพลง การใชงานฟงเพลงคุณภาพเสียง คุณภาพเสียงอินเตอรเน็ท อินเตอรเน็ทรับ / สง อีเมล รับ / สง อีเมลการทำงานของ GPS การทำงานของ GPSจำนวนแอพพลิเคชันทีรองรับ ่ ่ 170,000 (60%ฟรี) จำนวนแอพพลิเคชันทีรองรับ ่ ่ 5,000 ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 27
  • Samsung Galaxy Cooper (S5830) ราคา 8,850 บาท Sony Ericsson Xperia X10 mini pro ราคา 8,990 บาท ความทนทาน ความทนทาน โทรออก / รับสาย โทรออก / รับสาย รับ / สง SMS รับ / สง SMS การแสดงผลหนาจอ การแสดงผลหนาจอ ความสะดวกในการปอนขอมูลผาน ความสะดวกในการปอนขอมูลผาน คียแพด / คียบอรด หรือจอสัมผัส   คียแพด / คียบอรด หรือจอสัมผัส   การสนองตอบของจอสัมผัส การสนองตอบของจอสัมผัส การใชงานกลอง การใชงานกลอง คุณภาพภาพถาย คุณภาพภาพถาย คุณภาพภาพเคลือนไหว ่ คุณภาพภาพเคลือนไหว ่ การใชงานฟงเพลง - การใชงานฟงเพลง คุณภาพเสียง - คุณภาพเสียง อินเตอรเน็ท อินเตอรเน็ท รับ / สง อีเมล รับ / สง อีเมล การทำงานของ GPS การทำงานของ GPS จำนวนแอพพลิเคชันทีรองรับ ่ ่ 250,000 (65% ฟรี) จำนวนแอพพลิเคชันทีรองรับ ่ ่ 10,0000 Nokia C6-01 ราคา 9,900 บาท Nokia C7 ราคา 10,750 บาท ความทนทาน ความทนทาน โทรออก / รับสาย โทรออก / รับสาย รับ / สง SMS รับ / สง SMS การแสดงผลหนาจอ การแสดงผลหนาจอ ความสะดวกในการปอนขอมูลผาน ความสะดวกในการปอนขอมูลผาน คียแพด / คียบอรด หรือจอสัมผัส   คียแพด / คียบอรด หรือจอสัมผัส   การสนองตอบของจอสัมผัส การสนองตอบของจอสัมผัส การใชงานกลอง การใชงานกลอง คุณภาพภาพถาย คุณภาพภาพถาย คุณภาพภาพเคลือนไหว ่ คุณภาพภาพเคลือนไหว ่ การใชงานฟงเพลง การใชงานฟงเพลง คุณภาพเสียง คุณภาพเสียง อินเตอรเน็ท อินเตอรเน็ท รับ / สง อีเมล รับ / สง อีเมล การทำงานของ GPS การทำงานของ GPS จำนวนแอพพลิเคชันทีรองรับ ่ ่ 30,000 จำนวนแอพพลิเคชันทีรองรับ ่ ่ 30,000 ©ÅÒ´«×éÍ28 ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • Motorola Defy ราคา 12,000 บาท Samsung Galaxy S (GT-I9000) ราคา 15,850 บาทความทนทาน ความทนทานโทรออก / รับสาย โทรออก / รับสายรับ / สง SMS รับ / สง SMSการแสดงผลหนาจอ การแสดงผลหนาจอความสะดวกในการปอนขอมูลผาน ความสะดวกในการปอนขอมูลผานคียแพด / คียบอรด หรือจอสัมผัส   คียแพด / คียบอรด หรือจอสัมผัส  การสนองตอบของจอสัมผัส การสนองตอบของจอสัมผัสการใชงานกลอง การใชงานกลองคุณภาพภาพถาย คุณภาพภาพถายคุณภาพภาพเคลือนไหว ่ คุณภาพภาพเคลือนไหว ่การใชงานฟงเพลง การใชงานฟงเพลงคุณภาพเสียง คุณภาพเสียงอินเตอรเน็ท อินเตอรเน็ทรับ / สง อีเมล รับ / สง อีเมลการทำงานของ GPS การทำงานของ GPSจำนวนแอพพลิเคชันทีรองรับ ่ ่ 250,000 (65% ฟรี) จำนวนแอพพลิเคชันทีรองรับ ่ ่ 170,000 (60%ฟรี)Samsung Google Nexus S (i9023) ราคา 17,050 บาท Apple iPhone4 ราคา 22,250 บาทความทนทาน ความทนทานโทรออก / รับสาย โทรออก / รับสายรับ / สง SMS รับ / สง SMSการแสดงผลหนาจอ การแสดงผลหนาจอความสะดวกในการปอนขอมูลผาน ความสะดวกในการปอนขอมูลผานคียแพด / คียบอรด หรือจอสัมผัส   คียแพด / คียบอรด หรือจอสัมผัส  การสนองตอบของจอสัมผัส การสนองตอบของจอสัมผัสการใชงานกลอง การใชงานกลองคุณภาพภาพถาย คุณภาพภาพถายคุณภาพภาพเคลือนไหว ่ คุณภาพภาพเคลือนไหว ่การใชงานฟงเพลง การใชงานฟงเพลงคุณภาพเสียง คุณภาพเสียงอินเตอรเน็ท อินเตอรเน็ทรับ / สง อีเมล รับ / สง อีเมลการทำงานของ GPS การทำงานของ GPSจำนวนแอพพลิเคชันทีรองรับ ่ ่ 250,000 (65% ฟรี) จำนวนแอพพลิเคชันทีรองรับ ่ ่ 300,000 (23%ฟรี) ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 29
  • Xperia X10 mini pro 6,950 LG OPTIMUS ONE 17,050 Samsung Google 4,900 Samsung Galaxy 8,850 Samsung Galaxy 15,850 Samsung Galaxy Nexus S (i9023) Xperia X8 E15i 22,250 Apple iPhone4 12,000 Motorola Defy Android 1.6 6,990 Sony Ericsson 8,990 Sony Ericsson Ace (S5830) 7,900 HTC Wildfire Symbian OS 9.4 7,790 Nokia C6-00 6,090 Nokia C5-03 9,900 Nokia C6-01 GT-I5500 GT-I9000 10,750 Nokia C7 (P500) ราคา ระบบปฏิบตการ ั ิ Symbian S60 Android 2.2.1 Android 2.3.1 Symbian^3 Symbian^3 Android 2.2 Android 1.6 Android 2.1 Android 2.1 Android 2.1 Android 2.1 iOS 4.2.1 แปนพิมพเต็มรูปแบบ x x x x  x x  x x x x x x ความยาว (มิลลิเมตร) 108.5 106 113 99.5 113.4 107 113 90 104 117 107 123 124 115.2 ความกวาง 57 51 59 55 53.5 60.5 60 52.5 53 57 60 64.5 64 58.6 ความสูง 15 14 14 15.5 17 12.5 12 19.5 14 12 14 12 14 9.5 น้ำหนัก (กรัม) 106 94 131 106 155 120 114 120 133 131 112 117 130 140 เขยนขอความดวยลายมอ ี   ื x x x x  x  x x x x x x x Swype คียบอรด   x x x x x  x x x   x x วิดโอคอล ี x x x x  x x x   x  x  กลองดานหนา x x x   x x    x    หนวยความจำในตวเครอง  ั ่ื 0.2 0.04 0.14 0.1 0.2 0.4 0.15 0.1 0.34 8 0.5 8 16 14 (GB) หนวยความจำสูงสุดทีเ่ พิม ่ 32 16 32 16 16 32 32 16 32 32 32 32 0 - ได (GB) รองรับ Adobe flash x  x x x  x x    x x x MP3 Player               วิทยุ FM             x x RDS*   x   x       x x เข็มทิศ x  x x x x  x       ความละเอียดของกลอง 2 5 3 3.2 8 5.1 5 5 8 8 5 4.9 5 5 (ลานพิกเซล) แฟลช x x x x        x   กลองวิดโอแบบ HD ี x x x x x x x x   x  x  ระบบปองกันการขโมย x x x x  x x x x    x  ชัวโมงการเปดเครือง ่ ่ 520 600 450 446 400 480 640 300 420 555 237.6 750 750 ไมระบุ ชัวโมงการใชโทร ่ 9.5 11.5 5 4.75 11 8.1 10.6 4 12 9.6 6.8 13.2 14 14 *Radio Data System ระบบการับ/สงขอมูลผานสัญญาณวิทยุ ©ÅÒ´«×éÍ30 ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ นายพชร แกลวกลา ผูประสานโครงการเสริมสรางความเขมแข็งกลไกการคุมครองความปลอดภัยดานอาหารโดยผูบริโภค   ตรวจฉลากบะหมีสำเร็จรูป(อีกสักครัง) ่ ้ ตามทีสญญาไวในฉบับทีแลววา จะพาทานผูอานไปดูการใหขอมูลบนฉลากของอาหารกึงสำเร็จรูปแบบซอง ่ ั ่   ่เดียวชนิดซองตอซอง ยีหอตอยีหอของผูประกอบการในตลาด ฉลาดซือจึงไดเก็บตัวอยางอาหารกึงสำเร็จรูปใน ่ ่  ่   ้ ่ตลาดเทาทีหาไดจากหางบิกซีสาขาสะพานควาย และรานสะดวกซือ เซเวนอีเลฟเวนสาขาตางๆ รวมจำนวน 37 ่ ๊ ้ตัวอยาง ตัวอยางละ 1 รสชาติ แบงตามตราสินคาไดเปน 12 ยีหอ ่ ¼Å¡Ò÷´Êͺ ผูประกอบการกวาครึงแสดงขอมูลทีตองแสดงครบถวน ยกเวนคำแนะนำในการเก็บรักษา (ซึงประกาศกระ  ่ ่  ่ทรวงสาธารณสุขเปดชองไวใหใสหรือไมกไดเพราะใชคำวา “ถามี”) ทีผประกอบการหลายตราสินคาไมไดแสดง ็ ่ ูไดแก ตราสินคาไวไว ไวไวควิก ซือสัตย ฮารโมนีไลฟ และอินโดหมี่ ่ สำหรับการเปรียบเทียบการแสดงขอมูลรายการตอรายการนันฉลาดซือขอนำเสนอใน 2 ประเด็นคือ การ ้ ้แสดงวันผลิต/วันหมดอายุ และฉลากโภชนาการÇѹ¼ÅÔµ/ÇѹËÁ´ÍÒÂØ พบวา การแสดงขอมูลในสวนของวันผลิต/วัน แลวแสดงเลขหกตัวซึงนาจะเปน วัน/เดือน/ป พรอม ่หมดอายุหรือควรบริโภคกอน ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ดวยล็อตผลิตเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ขณะทีตวอยาง ่ ัการแสดงฉลากคอนขางสับสนและมีรปแบบทีแตกตาง ู ่ หลังแสดงคำวา “วันทีผลิต/วันทีควรบริโภคกอน ดูบน ่ ่กันไปในผูประกอบการแตละตราสินคา เชน บางราย  ซอง” แลวแสดงคำภาษาอังกฤษวา MFG ตามดวยเลขแสดงทังวันผลิต/วันหมดอายุหรือควรบริโภคกอนโดยใช ้ หกหลัก (090511) กับตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขคำภาษาไทยกำกับใหดบนซองแลวใชเลขหกหลักโดยไม ู (H22) บรรทัดถัดมาแสดงคำภาษาอังกฤษวา BBEมีจดหรือไมเวนวรรค เชน มามา บางรายใชเลขหกหลัก ุ ตามดวยเลขหกหลัก (091111)กับจุดคันเพือใหรวาเปนวัน/เดือน/ป เชน ยำยำ บาง ่ ่ ู  ผูประกอบการทีแสดงแตวนทีผลิตอยางเดียวไดแก  ่ ั ่รายใชเวนวรรค เชน อินโดหมี่ บางรายแสดงปกอน  ตราสินคาไวไว กับ เอฟเอฟ โดยทีรายแรกสวนใหญ ่แลวคอยแสดงวันกับเดือน เชน บะหมีผกอบแหงโมโร ่ ั แสดงเปนคำภาษาไทยวา “ผลิต” ตามดวยเลขหกหลักเฮยะรสเห็ดหอมตราฮาโมนีไลฟ สวน รายหลังแสดงคำวา “ผลิต (MFG)” ตามดวยเลข อยางไรก็ตามมีขอสังเกตเพิมเติมวา แมแตตรา  ่ หกตัวมีจดคันเพือแสดงวัน/เดือน/ป ในทางกลับกันตรา ุ ่ ่สินคาเดียวกันแตตางประเภทเสนก็ยงมีการแสดงราย  ั สินคาของผูประกอบการทีแสดงแตวนหมดอายุหรือควร  ่ ัละเอียดทีตางกัน เชน วุนเสนกึงสำเร็จรสตมยำกุงกับ ่   ่  บริโภคกอนเพียงอยางเดียว ไดแก มามาประเภทเสนบะหมีกงสำเร็จรูปรสหมูสบตมยำน้ำขนตรามามา ที่ ่ ึ่ ั กึงสำเร็จรูปอืนทีไมใชเสนบะหมี่ ซือสัตย อินโดหมี่ ่ ่ ่ ่ตัวอยางแรกแสดงคำวาควรบริโภคกอนเปนภาษาไทย เกษตร และ ฮาโมนีไลฟ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 31
  • ขอเสนอ ควรใหมการใชคำเปนภาษาไทยวา วันผลิต และ วันหมดอายุ ตามดวยวัน/เดือน/ป (ปทใชควรเปน ี ี่ แบบเดียวกัน เลือกเอาอยางใด อยางหนึงวาจะใช ป พ.ศ. หรือ ป ค.ศ.) โดยทีจะมีภาษาอังกฤษเปนตัวยอตอทาย ่ ่ หรือไมกได และควรแสดงขอความดังกลาวไวในตำแหนงเดียวกันบนฉลากในทุกผลิตภัณฑ เพือใหผบริโภคสังเกต ็ ่ ู ไดงาย  ©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡Òà การเก็บสินคาและเกณฑทใชใน ี่ การแสดงฉลากโภชนาการมีวตถุประสงคเพือใหขอมูลและความรู ั ่  การพิจารณา เก็บตัวอยางอาหารกึงสำเร็จรูปจากหาง ่ ดานคุณคาทางโภชนาการของอาหารแกประชาชน อันเปนการคุมครองผู  บกซสาขาสะพานควาย และรานสะดวก ๊ิ ี  บริโภคทางดานอาหารและโภชนาการ อยางไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการ ซื้อ เซเวนอีเลฟเวนสาขาตางๆ รวม อาหารและยา (อย.) กำหนดใหการแสดงฉลากโภชนาการเปนไปโดยสมัครใจ จำนวน 37 ตัวอยาง ตัวอยางละ 1 เวนแตมการกลาวอางทางโภชนาการหรือมีการใชคณคาในการสงเสริมการ ี ุ รสชาติ แบงตามตราสินคาไดเปน 12 ขาย (ในกรณีอาหารกึงสำเร็จรูป) ่ ยี่หอ ไดแก มามา 12 ตัวอยาง มา จากการตรวจสอบขอมูลบนฉลากอาหารกึงสำเร็จรูปทัง 37 ตัวอยาง ่ ้ มาบิกแพ็ค 3 ตัวอยาง ไวไว 6 ตัวอยาง ๊ พบวาอยูในระดับทีไมนาพอใจ มีเพียง 1 ใน 3 (13 ตัวอยาง) ทีแสดง  ่  ่ ไวไวควิก 3 ตัวอยาง ยำยำจัมโบ 5 ตัวอยาง ยำยำชางนอย 2 ตัวอยาง ขอมูลโภชนาการ โดยที่ 6 ตัวอยางเปนของผูประกอบการตราสินคามามา  เทสโก เกษตร ฮารโมนีไลฟ อินโดหมี่ (มีการกลาวอางคุณคาบนฉลากอาหาร) เอฟเอฟ และ ซื่อสัตย อยางละ 1 ขณะทีผลิตภัณฑจำนวน 24 ตัวอยาง (2 ใน 3) ไมมการแสดง ่ ี ตัวอยาง ขอมูลโภชนาการ โดยทังรอยเปอรเซ็นตของตัวอยางทีไมแสดงขอมูล ้ ่ โภชนาการ ไดแก ตราสินคายำยำจัมโบและยำยำชางนอย ไมมการแสดง ี พจารณาตามเกณฑการแสดงฉลากตาม ิ  ขอมูลโภชนาการเลย ถัดมาคือ ไวไวและไวไวควิก ทีมเพียงตัวอยางเดียวที่ ่ ี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ แสดงขอมูลโภชนาการ ปดทายดวยตราสินคามามา ซึงกวาครึงหนึงของ ่ ่ ่ 194) พ.ศ. 2543 เรื่องฉลากจำนวน 15 รายการ ซงเมอจดกลมรวมจะเหลอ ่ึ ่ื ั ุ ื ตัวอยางทีทดสอบ ไมแสดงขอมูลโภชนาการ ขณะทีมามาบิกแพ็คทังหมด ่ ่ ๊ ้ 10 รายการ ไดแก ชื่ออาหาร เลข ไมมการแสดงขอมูลโภชนาการ ี สารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต ถาหากนำผลิตภัณฑมาใหฉลากในลักษณะสัญญาณไฟจราจร พบ หรือผูแบงบรรจุ ปริมาณของอาหาร วาเกือบทังหมดมีโซเดียมสูง ติดระดับไฟแดง โดยเฉพาะยีหอ เอฟเอฟทีให ้ ่  ่ สวนประกอบที่สำคัญ ขอความเฉพาะ โซเดียมสูงถึง 2 กรัม (2,000 มิลลิกรัม) คิดเปนรอยละ 83 ของความ ของวัตถุเจือปนอาหารเมื่อมีการใช วัน ตองการสารอาหารตอวัน สวนตัวอยางทีมระดับคะแนนโดยภาพรวมดีทสด ่ ี ี่ ุ ผลิต/วันหมดอายุ คำแนะนำในการเก็บ ไดแก บะหมีผกอบแหงโมโรเฮยะรสเห็ดหอมตราฮาโมนีไลฟ ทีไดเกณฑ ่ ั ่ รักษา วิธปรุงเพือรับประทาน/คำแนะนำ ี ่ คะแนนเปนสีเขียวเกือบทังหมดยกเวนโซเดียมทีไดสแดง ้ ่ ี ในการบริโภค และขอมูลโภชนาการ (ตามสมัครใจ) ÊÃØ» ในการเลือกซือผลิตภัณฑบะหมีกงสำเร็จรูป ควรเลือกจากการใหขอมูลบนฉลากเปนสำคัญ ดูวนผลิต/วัน ้ ่ ึ่  ั หมดอายุหรือควรบริโภคกอน ขอความเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหารเมือมีการใช และขอมูลโภชนาการ แนะนำให ่ สนับสนุนผูประกอบการทีแสดงวันผลิตและวันหมดอายุ เปนภาษาไทยบนฉลาก หลีกเลียงการบริโภคอาหารกึง  ่ ่ ่ สำเร็จรูปของผูประกอบการตราสินคาทีไมแสดงขอมูลโภชนาการ และหลีกเลียงการบริโภคอาหารกึงสำเร็จรูปเกิน  ่ ่ ่ กวา 1 ซองตอวันเนืองจากมีโซเดียมสูงอันอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได ่ ©ÅÒ´«×éÍ32 ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • ตารางเปรียบเทียบการแสดงขอมูลบนฉลากของอาหารกึงสำเร็จรูปชนิดบรรจุซอง ่ ขอมูลโภชนาการ ชอและทตงของผผลต วันผลิต/ วันหมดอายุ สวนประกอบทีสำคัญ คำแนะนำในการเก็บ ปริมาณของอาหาร ู ิ เลขสารบบอาหาร หรือ ผูแบงบรรจุ ผลิตภัณฑ/ยีหอ ่  ขอความเฉพาะของ ชืออาหาร ่ รักษา วัตถุเจือปนอาหารเมือมีการใช ่ ่ี ้ั  ่ ่ืบะหมีกงสำเร็จรูปรส ่ ึ่         ตมยำกุง ตรามามา  55 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ไมเจือสี-ไมใชวตถุกน MFG 230810/ ั ั 1 หนวยบริโภค = 55 ก. เสีย/ไอโอดีน 50ไมโครกรัม/เหล็ก 5 มก./ BBE 230211 พลังงาน 250 กิโลแคลอรี / วิตามินเอ 267 ไมโครกรัม ไขมัน 11 ก. / ไขมันอิมตัว 6 ก./ ่ น้ำตาล 2 ก./ โซเดียม 1,480 มก.บะหมีกงสำเร็จรูปรส ่ ึ่         Xตมยำกุง ตรามามา  90 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/วิตามินและแรธาตุ MFG 130511/บิกแพ็ค ๊ 0.02%/ไมเจือสี-ไมใชวตถุกนเสีย ใชเกลือ ั ั BBE 131111 บริโภค เสริมไอโอดีนบะหมีกงสำเร็จรูปรส ่ ึ่        X Xตมยำกุง ตราไวไว  50 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/เจือสีธรรมชาติ-ไมใช ผลิต วัตถุกนเสีย/แตงกลินเลืยนธรรมชาติ ั ่ 270411บะหมีกงสำเร็จรูปรส ่ ึ่        X ตมยำกุง ตราเทสโก  55 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ไมเจือสีสงเคราะห- ั 04.05.11/ 1 หนวยบริโภค = 55 ก. ไมใชวตถุกนเสีย ั ั 04.01.12 พลังงาน 250 กิโลแคลอรี / ไขมัน 11 ก. / ไขมันอิมตัว 5 ก./ ่ น้ำตาล 3 ก./ โซเดียม 1,880 มก.บะหมีกงสำเร็จรูปรส   ่ ึ่      Xตมยำกุง ตรายำยำชาง  18 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/แตงกลินสังเคราะห MFG 18.04.2011 ่นอย BBF 18.10.2011วุนเสนกึงสำเร็จรูป  ่         รสตมยำกุง  40 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/แตงกลินธรรมชาติ – ่ 231211 1 หนวยบริโภค = 40 ก.ตรามามา ไมใชวตถุกนเสีย/เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ั ั พลังงาน 130 กิโลแคลอรี / ไขมัน 2.5 ก. / ไขมันอิมตัว 1 ก./ ่ น้ำตาล 11 ก./ โซเดียม 1,600 มก.วุนเสนกึงสำเร็จรูป  ่         รสตมยำกุง  42 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ เจือสีธรรมชาติ – 131211 1 หนวยบริโภค = 42 ก.ตราเกษตร แตงรสเลียนธรรมชาติ – ไมใชวตถุกนเสีย/ ั ั พลังงาน 150 กิโลแคลอรี / เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ไขมัน 2.5 ก. / ไขมันอิมตัว 1.5 ก./ ่ น้ำตาล 2 ก./ โซเดียม 1,700 มก.กวยเตียวเสนเล็กกึง ๋ ่         สำเร็จรูปรสตมแซบ 50 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ 131211 1 หนวยบริโภค = 50 ก.ตรามามา เจือสีธรรมชาติ – พลังงาน 180 กิโลแคลอรี / แตงรสเลียนธรรมชาติ – ไมใชวตถุกนเสีย/ ั ั ไขมัน 2.5 ก. / เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ไขมันอิมตัว 1 ก./ ่ น้ำตาล 5 ก./ โซเดียม 940 มก. ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 33
  • ขอมูลโภชนาการ ชอและทตงของผผลต วันผลิต/ วันหมดอายุ สวนประกอบทีสำคัญ คำแนะนำในการเก็บ ปริมาณของอาหาร ู ิ เลขสารบบอาหาร หรือ ผูแบงบรรจุ ผลิตภัณฑ/ยีหอ ่  ขอความเฉพาะของ ชืออาหาร ่ รักษา วัตถุเจือปนอาหารเมือมีการใช ่ ่ี ้ั  ่ ่ื เสนหมีกงสำเร็จรูป ่ ึ่          น้ำใส 55 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ เจือสีธรรมชาติ – 211111 1 หนวยบริโภค = 55 ก. ตรามามา ไมใชวตถุกนเสีย/เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ั ั พลังงาน 200 กิโลแคลอรี / ไขมัน 3 ก. / ไขมันอิมตัว 2 ก./ ่ น้ำตาล 2 ก./ โซเดียม 1,530 มก. บะหมีกงสำเร็จรูปรส   ่ ึ่        ตมยำกุงน้ำขนตรามามา  55 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ไมใชวตถุกนเสีย/ ั ั MFG 110511/ 1 หนวยบริโภค = 55 ก. วิตามินและแรธาตุ 0.04% ใชเกลือบริโภค BBE 111111 พลังงาน 250 กิโลแคลอรี / เสริมไอโอดีน/ ไขมัน 11 ก. / ไขมันอิมตัว 6 ก./ ่ น้ำตาล 3 ก./ โซเดียม 1,730 มก. บะหมีกงสำเร็จรูปรส   ่ ึ่       X ตมยำกุงน้ำขนตรามามา  90 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/วิตามินและแรธาตุ MFG 140511/ บิกแพ็ค ๊ 0.02%/ ไมเจือสี-ไมใชวตถุกนเสีย ใชเกลือ ั ั BBE 141111 บริโภคเสริมไอโอดีน บะหมีกงสำเร็จรูป ่ ึ่         X รสตมยำทะเลหมอไฟ 67 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/แตงกลินสังเคราะห MFG 05.03.2011 ่ ตรายำยำจัมโบ เจือสีธรรมชาติ BBF 04.09.2011 บะหมีกงสำเร็จรูป ่ ึ่        X  รสตมยำกุงน้ำขน  60 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ ผลิต 1 หนวยบริโภค = 60 ก. ตราไวไว 080411 พลังงาน 280 กิโลแคลอรี / ไขมัน 9 ก. / ไขมันอิมตัว 5 ก./ ่ น้ำตาล 4 ก./ โซเดียม 1,710 มก. บะหมีกงสำเร็จรูป ่ ึ่        X X รสตมยำมันกุง  60 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ไมใชวตถุกนเสีย/ไม ั ั ผลิต ตราไวไวควิก เจือสีและแตงกลินเลียนธรรมชาติ ่ 080411 บะหมีกงสำเร็จรูป ่ ึ่          รสตมยำปลากระปอง 55 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร ผลิต (MFG) 1 หนวยบริโภค = 55 ก. ตราเอฟเอฟ 290411 พลังงาน 250 กิโลแคลอรี / ไขมัน 10 ก. / ไขมันอิมตัว 5 ก./ ่ น้ำตาล 0 ก./ โซเดียม 2,000 มก. บะหมีกงสำเร็จรูปรสหมู   ่ ่ึ    วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ไมเจือสี-ไมใชวตถุกน ั ั    สับ ตรามามา 60 ก. เสีย/ ใชเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เหล็ก 5 MFG 230211/ 1 หนวยบริโภค = 60 ก. มก./ วิตามินเอ BBE 230811 พลังงาน 280 กิโลแคลอรี / 267 ไมโครกรัม ไขมัน 12 ก. / ไขมันอิมตัว 6 ก./ ่ น้ำตาล 2 ก./ โซเดียม 1,500 มก. บะหมีกงสำเร็จรูปรสหมู   ่ ่ึ       X สับ ตรามามา บิกแพ็ค ๊ 90 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/วิตามินและแรธาตุ MFG 0.02%/ ไมเจือสี-ไมใชวตถุกนเสีย ใชเกลือ ั ั / บริโภคเสริมไอโอดีน BBE ©ÅÒ´«×éÍ34 ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • ขอมูลโภชนาการ ชอและทตงของผผลต วันผลิต/ วันหมดอายุ สวนประกอบทีสำคัญ คำแนะนำในการเก็บ ปริมาณของอาหาร ู ิ เลขสารบบอาหาร หรือ ผูแบงบรรจุ ผลิตภัณฑ/ยีหอ ่  ขอความเฉพาะของ ชืออาหาร ่ รักษา วัตถุเจือปนอาหารเมือมีการใช ่ ่ี ้ั  ่ ่ืบะหมีกงสำเร็จรูปรสหมู   ่ ่ึ      X Xสับ ตราไวไว 60 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ไมใชวตถุกนเสีย/ไม ั ั MFD เจือสี - แตงกลินเลียน ธรรมชาติ ่ 240211บะหมีกงสำเร็จรูปรสหมู   ่ ่ึ    วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/แตงกลินสังเคราะห ่ MFG Xสับ ตรายำยำจัมโบ 67 ก. เจือสีธรรมชาติ 05.03.2011 BBF 04.09.2011บะหมีกงสำเร็จรูปรสไก   ่ ึ่      X กระเทียม ตราซือสัตย ่ 60 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหารอืนทีไมใชผงชูรส/ไมมี ่ ่ EXP 1 หนวยบริโภค = 60 ก. วัตถุกนเสีย/ไอโอดีน 50 ไมโครกรัม/ เหล็ก ั 080155 พลังงาน 280 กิโลแคลอรี / 5 มก./ ไขมัน 12 ก. / วิตามินเอ 267 ไมโครกรัม ไขมันอิมตัว 6 ก./ ่ น้ำตาล 4 ก./ โซเดียม 1,500 มก.บะหมีผกอบแหง โมโร   ่ ั      X เฮยะ รสเห็ดหอม ตรา 75 ก. ระบุวาปราศจากน้ำมันทอด ไมมผงชูรส ( ควรบริโภคกอน  ี 1 หนวยบริโภค = 75 ก.ฮาโมนีไลฟ แตไมไดบอกวามีวตถุปรุงแตงรสอาหารอืน ั ่ (EXP) พลังงาน 250 กิโลแคลอรี / หรือไมในสวนประกอบ)ไมมไข ไมมเี นือสัตว 2012.02.07 ี ้ ไขมัน 0 ก. / ใดๆ ไมมกลินสังเคราะห และไมมสารกัน ี ่ ี ไขมันอิมตัว 0 ก./ ่ บูด น้ำตาล >1 ก./ โซเดียม 1,210 มก.บะหมีแหงกึงสำเร็จรูป   ่ ่      X หมีโกเรง ่ 80 ก. (อยูดานหลังซอง   1 หนวยบริโภค = 40 ก.ตราอินโดหมี่ ระบุใหไปดูขาง  พลังงาน 210 กิโลแคลอรี / ซอง) ไขมัน 8 ก. / Best Before ไขมันอิมตัว 3 ก./ ่ (อยูหนาซอง)  น้ำตาล 3 ก./ 24 01 2012 โซเดียม 400 มก.บะหมีกงสำเร็จรูปออ   ่ ึ่      Xเรียนทัลคิตเชนรสฮอต 80 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ไมใชวตถุกนเสีย- MFG 200411/ ั ัแอนดสไปซีตรามามา เจือสีธรรมชาติ ใชเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน BBE 201211บะหมีกงสำเร็จรูปรสตม   ่ ่ึ       Xแซบ ตรามามา 55 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ไมใชวตถุกนเสีย - ั ั MFG 020411/ เจือสีธรรมชาติ – แตงกลินเลียนธรรมชาติ ่ BBE 021211 ใชเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนบะหมีกงสำเร็จรูปรส   ่ ึ่  60 ก.  วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ไมใชวตถุกนเสีย - MFG 210211/ ั ั  Xเย็นตาโฟตมยำหมอไฟ เจือสีสงเคราะห/ใชเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน BBE 210811 ัตรามามาบะหมีกงสำเร็จรูปรส   ่ ึ่    วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/แตงกลินสังเคราะห MFG 30.03.2011 ่  Xเย็นตาโฟตมยำตรายำ 70 ก. เจือสีธรรมชาติ BBF 29.09.2011ยำจัมโบบะหมีกงสำเร็จรูปรสหมู   ่ ่ึ     MFG 090511/  Xสับตมยำน้ำขน 60 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ไมใชวตถุกนเสีย - ั ั BBE 091111ตรามามา เจือสีธรรมชาติ - แตงกลินสังเคราะห/ใชเกลือ ่ บริโภคเสริมไอโอดีนบะหมีกงสำเร็จรูปรส   ่ ึ่       Xตมยำหมูสบ ตรายำยำ ั 70 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/แตงกลินสังเคราะห MFG 07.04.2011 ่จัมโบ เจือสีธรรมชาติ BBF 07.10.2011 ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 35
  • ขอมูลโภชนาการ ชอและทตงของผผลต วันผลิต/ วันหมดอายุ สวนประกอบทีสำคัญ คำแนะนำในการเก็บ ปริมาณของอาหาร ู ิ เลขสารบบอาหาร หรือ ผูแบงบรรจุ ผลิตภัณฑ/ยีหอ ่  ขอความเฉพาะของ ชืออาหาร ่ รักษา วัตถุเจือปนอาหารเมือมีการใช ่ ่ี ้ั  ่ ่ื บะหมีกงสำเร็จรูปรสหมู   ่ ่ึ       X สับตมยำ ตราไวไว 60 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ไมใชวตถุกนเสีย/ไม ั ั ผลิต MFD เจือสี - แตงกลินเลียนธรรมชาติ ่ 280211 บะหมีกงสำเร็จรูปรส ่ ึ่         X เปดพะโล ตรามามา 55 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ ไมใชวตถุกนเสีย - ั ั MFG 120511/ เจือสีธรรมชาติ – แตงกลินเลียนธรรมชาติ/ ่ BBE 121111 บะหมีโฮลวีตกึง ่ ่         X สำเร็จรูปรสหมูพริกไทย 55 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ MFG 270411/ ดำ ตรามามา ไมใชวตถุกนเสีย ั ั BBE 271011 บะหมีกงสำเร็จรูปรสกุง   ่ ึ่       X X นึงมะนาว ่ 55 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ ไมใชวตถุกนเสีย/ไม ั ั ผลิต MFD ตราไวไวควิก เจอสธรรมชาติ และแตงกลนเลยนธรรมชาติ ื ี  ่ิ ี 070311 บะหมีกงสำเร็จรูป ่ ึ่        X X รสตมโคลง 60 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ ไมใชวตถุกนเสีย/ ั ั ผลิต ตราไวไวควิก เจือสีธรรมชาติ และแตงกลินธรรมชาติ ่ 050511 บะหมีกงสำเร็จรูปปรุง   ่ ึ่      X X สำเร็จ 55 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร ระบุปริมาณผงชูรส ผลิต ตราไวไว ในซองเครืองปรุง 800 มิลลิกรัม ่ 250411 บะหมีกงสำเร็จรูปรส ่ ึ่        X X หอยลายผัดฉา 60 ก. มีวตามินและแรธาตุ 0.03% วัตถุปรุงแตง ิ ผลิต ตราไวไว รสอาหาร/ไมใชวตถุกนเสีย/ไมเจือสี – แตง ั ั 130511 กลินธรรมชาติ ่ บะหมีแหงกึงสำเร็จรูป   ่ ่       X รสผัดขีเมา ้ 67 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/แตงกลินสังเคราะห ่ MFG ตรายำยำจัมโบ 18.05.2011 BBF 18.11.2011 บะหมีกงสำเร็จรูป ่ ึ่         X รสขาวโพด 18 ก. วัตถุปรุงแตงรสอาหาร/ MFG 27.04.2011 ตรายำยำชางนอย แตงกลินสังเคราะห ่ BBF 27.10.2011 1. หมายถึงปริมาณพลังงานหรือสารอาหารที่กำหนด อยูในเกณฑที่กำหนดสำหรับอาหารนั้นๆ แตหากบริโภคผลิตภัณฑนั้นๆ มากกวาหนึ่งหนวยบริโภคแตไมเกิน 2 หนวยบริโภค หรือบริโภครวมกับผลิตภัณฑอื่นที่มีสารอาหารชนิดเดียวกันที่ใหสีเขียว ก็จะ ทำใหไดรับสารอาหารนั้นๆ มีปริมาณสูงปานกลาง ดังนั้น การบริโภคผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณสารอาหารแมจะมีสีเขียว แตปริมาณ มากก็จะเปนผลเสียตอสุขภาพ 2. หมายถึงปริมาณพลังงานหรือสารอาหารที่กำหนด อยูในเกณฑปานกลาง แตหากบริโภคผลิตภัณฑนั้นๆ มากกวาหนึ่ง หนวยบริโภค หรือบริโภครวมกับผลิตภัณฑอื่นที่มีสารอาหารชนิดเดียวกันที่มีสีเหลือง ก็จะทำใหไดรับสารอาหารนั้นๆ ปริมาณสูง 3. หมายถึงปริมาณพลังงานหรือสารอาหารที่กำหนด อยูในเกณฑที่สูงเกิน 2 เทาของเกณฑที่กำหนด หากบริโภคอาหารมื้อ หลักที่มีสัญลักษณสีแดงในสารอาหารตัวใดตัวหนึ่ง ตองพยายามลดการไดรับสารอาหารนั้นๆ ในอาหารมื้อหลักมื้อตอไป หรือ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารระหวางมื้อที่มีสารอาหารตัวนั้น ๆ สูง ©ÅÒ´«×éÍ36 ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • พจนานุกิน¾ÒÊµÒ ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 37
  • ทุกคนมีสิทธิ สุมาลี พะสิม สัมภาษณ์ /ถ่ายภาพ “นักศึกษาร้อง ‘เอแบค’ เปลี่ยน หลักสูตรไม่บอก” “‘เอแบค’แจง หลักสูตรดนตรีได้มาตรฐาน” “นศ.คณะดนตรี ม.เอแบค ร้อง สกอ.เยียวยา 21 ล้าน” พาดหัวข่าวโต้ตอบดุเดือด ระหว่างนักศึกษาและมหาลัยชื่อ ดงในชวงปลายปี 2553 และตน ั ่ ้ ปี 2554 หลายคนตั้งคำถามว่า เกิดอะไรขึ้นที่ทำให้นักศึกษาลุก ขึ้นมาเรียกร้อง เราขอพาท่านผู้อ่านมาพบกับ ณัฏฐา ธวัชวิบลย์ผล นักศึกษา ู ผู้เป็นต้นเรื่องนี้ค่ะ ฉลาดซื้อ38 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • จากนั ก ดนตรี สืบเนืองจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ่ หรือ ABAC ได้มการเปลียนแปลง ี หลักสูตรคณะดนตรี จากเดิม ่สู่นักสู้รุ่นเยาว์ 4 สาขาวิชา นันคือ 1. Music ่ Performance 2.Professional Music 3.Contemporary Music Performance 4. Contemporary Music Writing and Production เป็น 2 สาขาวิชาคือ 1. Musicความฝัน รายวิชา ตัวอย่างเช่น จากหลักสูตร Business 2. Music Performance ฝันค่ะ ฝันไว้ตงแต่ ม.4 แล้ว ้ั เดิม Contemporary Music ตังแต่ พ.ศ.2551 โดยไม่แจ้ง ้ว่าจะเลือกเรียนดนตรีคลาสสิก กะ Performance ปี 2548 นักศึกษา นักศึกษาให้ทราบล่วงหน้าเลย และไว้วาจะเข้ามหิดลแต่วาเข้าไม่ได้ จน ่ ่ เรียน 142 หน่วยกิต แต่หลักสูตร จะเป็นอย่างไรถ้าในขณะนันเป็น ้จบ ม.6 ก็เอาละ จริงๆ ใจเราก็ไม่ ใหม่ Music Performance ปี 2551 การเปลียนแปลงหลักสูตรทียงมี ่ ่ ัได้รกคลาสสิกมาก แต่เราอยากเล่น ั จะต้องเรียนเพิมเป็น 158 หน่วยกิต ่ นักศึกษาหลักสูตรเดิมเรียนอยูดวย ่ ้ดนตรีมากกว่า แล้วเห็นพีสาวเข้า ่ บางรายวิชาทีเทียบโอนไม่ได้ ทำให้ ่ และไม่สามารถเทียบโอนบางราย วิชาได้เรียนแจ๊ส พอมาเจอดนตรีแจ๊ส ผูปกครองจะต้องแบกรับภาระค่า ้หลักสูตรดนตรีของมหาวิทยาลัย ใช้จายอีก 16 หน่วยกิต หน่วยกิต ่เอแบค ก็สนใจ ดูแล้วจบมามีงาน ละ 1,600 บาทโดยประมาณ (อัตรา อีกตัวอย่างก็คอ สาขา Song ืทำแน่นอน ไม่เท่ากันทุกรายวิชา) เป็นค่าใช้จาย ่ Writing กลุมวิชาเอกบังคับ ใน ่ ก็ฝนนะคะเพราะถ้าจบมาเรา ั รวมทังสินโดยประมาณ 25,600 ้ ้ หลักสูตรปี พ.ศ. 2551 มีวชาเกียว ิ ่ก็ทำได้หลายอย่างทังเพอร์ฟอร์ม ้ บาท ถ้าเป็นวิชาในคณะหน่วยกิต กับการเขียนเพลงเพียง 2 วิชา เมือ ่เมอร์ นักแต่งเพลง คือเราฝันทีจะ่ ละ 2,000 หรือ 2,500 บาท เฉลีย ่ เทียบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีชวตทีเดินบนเส้นทางของดนตรี ีิ ่ ค่าเทอมแล้ว เทอมละ 75,000 บาท อืนมีวชาการเขียนเพลงถึง 6 – 8 ่ ิ “อยูดี ๆ ก็ปรับเปลียน ่ ่ วิชาด้วยกัน รวมทังนำวิชาอืนไม่ ้ ่ฝันมลายทั้งที่เพิ่งวาง หลักสูตร แล้วตัดวิชาทีสำคัญในการ ่ เกียวข้องมาใส่ และในกลุมวิชา ่ ่โครงสร้าง เรียนคณะนีออกไป ซึงถ้าไม่ได้เรียน ้ ่ บังคับของหลักสูตรใหม่ ก็ไม่มการ ี จนปี 2551 ความฝันของ แล้วฝีมอตกต่ำแน่นอน อย่างวิชา ื เปิดสอนวิชาเขียนเพลง แต่กควร ็“ณัฐฏา” ก็พงครืนลงไม่เป็นท่า เมือ ั ่ รวมวง (Ensemble) ซึงวิชานี้ ่ จะมีวชาทีเทียบเท่ากันได้อย่าง ิ ่มหาลัยเอแบค ได้เปลียนแปลง ่ เป็นการเตรียมความพร้อมกับนัก Introduction to Film Scoring,หลักสูตรดนตรีทเธอเรียนอยู่ ตอน ี่ ศึกษา Music Performance ไปสู่ Writing and Productionปี 2 เทอม 1 นักศึกษาทีกำลังศึกษา ่ การลงวิชาการแสดงคอนเสิรตก่อน ์ Techniques in Pop/Rock Idioms,อยูในช่วงระหว่างปรับเปลียน ่ ่ จบการศึกษา แต่เขาก็ตดวิชาสำคัญั Contemporary Arranging forหลักสูตรยังจะต้องเรียนเพิมในบาง ่ ตรงนีออกไป ้ String ถึงแม้จะมีวชา Lyrics ิ ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 39
  • Writing ในหลักสูตรใหม่กไม่เคย็ ที่ 2 พ.ศ. 2551 จนถึงล่าสุดวันที่ นะคะ บางคนก็ไม่กล้าออกมา เปิดสอน 20 มกราคม 2553 รวม 11 ครัง ้ เรียกร้อง จะมีบางกลุมอย่างพวก ่ ปัจจัยเกือหนุนก็ไม่พร้อม ้ ในระยะเวลา 3 ปี จึงเข้าร้องเรียน หนูทกล้าออกมาเรียกร้อง และอีก ี่ อย่างห้องซ้อมดนตรีกมเครืองดนตรี ็ ี ่ ต่อมูลนิธเพือผูบริโภควันที่ 24 ิ ่ ้ กลุมก็คอพ่อแม่ไม่อยากให้ยง ่ ื ุ่ ไม่ครบ ทังทีประกาศในสัญญาแล้ว ้ ่ ธันวาคม 2553 และเข้าร้องเรียน อย่างทีสองทีตองรับผิดชอบ ่ ่ ้ ว่าต้องมีจำนวนเท่าไร มีอะไรบ้าง ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก็คอค่าหน่วยกิตทีลงทะเบียนเรียน ื ่ ถ้ามองในมุมมองของนักศึกษาอย่าง อุดมศึกษา(สกอ.) เมือวันที่ 1 ่ ไป ซึงทางมหาลัยฯ ก็ตองชดเชย ่ ้ หนูกคอ ‘คณะมันไม่พร้อมทีจะเปิด ็ ื ่ กุมภาพันธ์ 2554 ยืนข้อเรียกร้อง ่ เช่นกัน ซึงหากทางมหาวิทยาลัยยัง ่ ตังแต่ตน’ จากแต่กอนเราคิดว่าเรา ้ ้ ่ ช่วย 3 ประเด็น 1)ให้มหาวิทยาลัยฯ เงียบ ไม่ยอมเจรจาด้วย คุยๆ กับ จบจากทีนอนาคตเราดีแน่นอน แต่ ่ ี่ คืนเงินชดเชยค่าลงทะเบียน และ เพือนไว้คะว่าก็ตองฟ้องเป็นคดีผู้ ่ ่ ้ ว่าเขาเปลียนหมดเลย” ่ ค่าขาดโอกาสทางการศึกษาให้กบ ั บริโภค เพราะอย่างน้อยก็ตองมีใคร ้ นักศึกษา 2) ต้องการให้ปรับปรุง เข้ามารับผิดชอบต่อเรืองนี้ ่ ลุกขึ้นมาสู้ คณะดนตรี อุปกรณ์การเรียนการ อยากให้คนทีพบกรณีแบบ่ เธอยอมรับว่าช่วงแรกๆ ก็งง สอน และจัดอาจารย์สอนให้ตรงกับ เดียวกันนีรกษาสิทธิของตัวเอง อย่า ้ั ว่าจะทำอย่างไร เริมคุยกับรุนพี่ ่ ่ สาขาวิชา และ 3) ต้องการให้ สกอ. คิดเพียงว่าปล่อยให้มนผ่านๆ ไป ั ปรึกษาอาจารย์วาควรทำอย่างไร ่ ประสานมหาวิทยาลัยอืนๆ ที่ ่ ไม่ใช่ปล่อยเรืองให้ยอมๆ กันไปแล้ว ่ แล้วก็เริมถามตัวเองว่าชีวตจะไปต่อ ่ ิ นักศึกษาคณะดนตรี เอแบค ก็จบมันไม่ใช่ ถ้าเราปล่อย เขาก็จะ อย่างไร เพราะวิชาสำคัญๆ ทีตอง ่ ้ ต้องการย้ายไปเรียน ซึงเบืองต้น ่ ้ ไปทำกับคนอืนอีก เพราะเรืองการ ่ ่ เรียน และต้องใช้ประกอบอาชีพ สกอ.รับปากจะช่วยไกล่เกลียให้ ่ ศึกษามันไม่ใช่เรืองเล่นๆ” ่ ถูกตัดออกไป “การทีหนูออกมาเรียกร้อง ่ “ต้องมาเรียนวิชาการแสดง เพราะได้เข้าพบผูบริหารในเดือน ้ ฝันเปลี่ยนแต่รักดนตรีไม่ เราก็คดว่าจบออกไปแล้วก็คงไม่ได้ ิ พฤศจิกายน 2553 แล้วเขาบอกว่า เปลี่ยน อะไร พยายามปรับตัวเอง ให้หน ั ‘ถ้าไม่พอใจกับสิงทีมอยูกให้ยายออก ่ ่ ี ่็ ้ ณัฎฐาเองยังคงหวังทีเดินบน ่ ไปแต่งเพลงดีไหม แต่พอจะมุงมา ่ ไปเรียนทีอน’ การออกมาเรียกร้อง ่ ื่ ถนนดนตรี จึงหวังจะย้ายเข้าไปเรียน ทางการแต่งเพลงจริงๆ ก็มวชาการ ีิ ของพวกหนูกได้รบเพียงคำชีแจงจาก ็ ั ้ ต่อทีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพือ ่ ่ แต่งเพลงเพียงไม่กตวให้เรียน ี่ ั ผูบริหาร มากกว่าจะเป็นการแก้ไข ้ เรียนสายดนตรี แต่เพราะชีวตคน ิ ‘เหมือนเขาจะสอนเป็ด ทังสอน ้ แล้วยังว่าพวกหนูอกว่าจะเรียกร้อง ี เราไม่ได้มปาฏิหาริยทกคน เธอไม่ ี ์ ุ ว่ายน้ำ ทังสอนบิน แต่กไม่ได้อะไร ้ ็ อะไรกันมากมาย สามารถเข้าเรียนต่อทีนได้ เพราะ ่ ี่ สักอย่าง’” อยากให้เขารับผิดชอบและ เทียบโอนได้บางวิชาเท่านัน บาง ้ เธอกับเพือนร่วมคณะจำนวน ่ ทำทุกอย่างให้ถกต้อง เรืองแรกก็ ู ่ รายวิชาต้องไปเรียนใหม่ตงแต่ปี 1 ั้ หนึง เริมออกมาเคลือนไหวเรียกร้อง ่ ่ ่ คือเขาจะรับผิดชอบอย่างไรกับชีวต ิ เรียนได้เทอมละ 1 วิชาเท่านัน ้ ให้ทางมหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหา คนๆ หนึง เพราะเขาทำให้ชวตเด็ก ่ ีิ จึงไม่ตางกับการเข้าเรียนใหม่ตงแต่ ่ ั้ ตังแต่ปการศึกษาที่ 2 ของภาคเรียน ้ ี เสียหาย ถ้านับเป็นชีวตก็ทงคณะ ิ ั้ ปี 1 ฉลาดซื้อ40 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • อย่าคิดเพียงว่าปล่อยให้มันผ่านๆ ไป ไม่ใช่ปล่อยเรื่องให้ยอมๆ กันไปแล้วกจบมนไมใช่ ถาเราปลอย ็ ั ่ ้ ่เขาก็จะไปทำกับคนอืนอีก ่เพราะเรื่องการศึกษามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 41
  • ได้สงทีดทสด คืออย่างเอแบคเทอม ิ่ ่ ี ี่ ุ ละ 70,000 บาท สำหรับหนูถอว่า ื แพงแล้ว แต่พอต้องมานับหนึงใหม่่ ในอีกทีเรียนหนึงตกปีละ 300,000 ่ ่ บาท พ่อต้องแบกภาระเพิมขึนก็ ่ ้ “เหมือนเราไปนับหนึงใหม่ ่ เธอยืนจดหมายลาออกจากการเป็น ่ เห็นใจพ่อนะคะ ปัจจุบนก็ตอง ั ้ ในเส้นทางทีเราเดินมาแล้ว พอ ่ นักศึกษาปี 4 ของมหาวิทยาลัย วางแผนเรืองค่าใช้จายทังครอบครัว ่ ่ ้ ปรึกษากับพ่อ พ่อก็แนะนำให้ไป เอแบค วันที่ 11 พ.ค. 2554 ณัฐฎา และของตัวเอง อะไรทีไม่จำเป็นละ ่ เรียนในอีกสาขาหนึงในสิงทีชอบเท่า ่ ่ ่ กลายเป็นนักศึกษาปี 1 อีกครัง ้ ได้กละ พ่อกับแม่บอกว่า ‘เงินก้อน ็ กันก็คอการครัว สุดท้ายก็ยายมา ื ้ โดยเริมเรียนปรับพืนฐานวันที่ ่ ้ สุดท้ายแล้วนะลูก’ ฟังแล้วสะอึก เรียนการครัว แต่ใจก็ยงรักดนตรี ั 16 เม.ย. 54 ก่อนจะเปิดเทอมใน เราทำให้เขาผิดหวังไม่ได้ จบมาแล้ว นะคะ” เดือน มิ.ย. ต้องคืนทุนอย่างรวดเร็ว” อนาคต หลังติดต่อหาทีเรียนเป็นที่ ่ “เป็นการเริมต้นใหม่อกครัง ่ ี ้ เชฟสาวผูมหวใจรักดนตรีพดทิงท้าย ้ ี ั ู ้ เรียบร้อยที่ วิทยาลัยดุสตธานี ใน ิ เหมือนเรามีหวังกับทีใหม่ เป็นอีก ่ ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริหาร ทางทีเราเลือก พ่อเค้าก็อยากให้หนู ่ ฉลาดซื้อ42 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • àÊÕ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ศูนย์พทกษ์สทธิผบริโภค ิ ั ิ ู้ เขยนจดหมายสองฉบบ ี ั ชวยสรางบานใหเสรจได้ ่ ้ ้ ้ ็กแบงคผาน แตคณ ู้ ์ ่ ่ ุ ภ อยากบอกเลกสญ าพบานไมผาน ้ ิ ั ญาขอเงนค่ น่ ิ ื โนเกยราค ี า  ซอใชแค่ 11 เปนหมน ้ื ้ ่ื ้ ิ วา ่ วน เจง! ัไอเสยรวในรถโตโยตา อนโน ค ี ่ั  ่ั ่ี ่ ้ ู้ ิ ภศาลสงเปลยนรถใหมใหผบรโ ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 43
  • กูแบงค์ผาน แต่คณภาพบ้านไม่ผาน ้ ่ ุ ่ อยากบอกเลิกสัญญาขอเงินคืน เป็นปัญหาเรืองบ้านๆ ทีฉก ่ ่ ี โอนบ้านในช่วงบ่ายของวันที่ 27 เอกสารขอเงิน ค่าทำสัญญาคืน แต่ ไปอีกมุม แต่นาสนใจไม่แพ้ในหลาย ่ มกราคม 2554 และไม่ลมแจ้งกับ ื พอถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เซลล์โทร เรืองทีเคยนำเสนอไป ่ ่ โครงการว่าจะขอเข้าตรวจเช็คสภาพ มาแจ้งว่าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ คุณสุปราณี ส่งแฟกซ์ขอคำ ความเรียบร้อยของบ้านก่อนในช่วง ไม่คนเงินทังหมดให้ ื ้ ปรึกษามาทีมลนิธเพือผูบริโภคเมือ ่ ู ิ ่ ้ ่ เช้าของวันทีนดหมายโอนบ้าน ่ ั คุณสุปราณีจงส่งเรืองมาขอ ึ ่ ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 การขอดูความเรียบร้อยของ คำปรึกษาว่าจะทำอย่างไรดี เพราะ ทีผานมา ่ ่ บ้านก่อนโอนถือเป็นความรอบคอบ เสียความรูสกไปตังแต่ทแรกแล้วกับ ้ ึ ้ ี เธอเล่าว่า เมือประมาณวันที่่ ทีคมค่ามาก ในวันที่ 25 มกราคม ่ ุ้ การดำเนินการของโครงการ 27 พฤศจิกายน 2553 ได้เข้าไปดู ก่อนถึงวันโอนบ้าน 2 วัน คุณสุปราณี ตัวอย่างบ้านทีโครงการโฮมการ์เด้น ่ ไปเซ็นสัญญาเงินกูกบธนาคารเพือ ้ ั ่ วิลล์-บายพาส ของบริษท อิมเมจ ั เตรียมจ่ายเช็คให้กบโครงการตาม ั พร็อพเพอร์ตี้ ทู จำกัด ซึงตัง ่ ้ วันทีนดไว้ แต่พอได้ไป ่ ั สำนักงานขายอยูทถนนรัตนพิธาน ่ ี่ ดูสภาพบ้านใน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ช่วงเช้าของวัน ดูแบบบ้านตัวอย่าง เห็น โอน ก็ตองร้องโอย ้ รายการของแถมต่างๆ พิจารณาราคา ...เพราะสภาพ บ้านและทีดนตก 1.6 ล้าน แถม ่ ิ บ้านยังไม่ โครงการยังมีสญญาทีมเงือนไขว่า ั ่ ี ่ เรียบร้อย ช่าง หากกูธนาคารไม่ผาน 90% ของ ้ ่ ไม่มการเก็บ ี ราคาบ้านและทีดน โครงการยินดี ่ ิ งานและยังไม่ คืนเงินจองเงินทำสัญญาให้ลกค้าทันที ู ติดตังของแถม ้ คุณสุปราณีเธอปิงทันทีครับ  ให้ตามเงือนไข ่ เห็นสัญญาและเงือนไขแบบนี้ จึง ่ ตัดสินใจเซย์โน ตกลงวางเงินจองเงินทำสัญญารวม ไม่โอนบ้านทันที 40,000 บาทในวันนันทันที ้ วันรุงขึน ่ ้ คุณสุปราณี คงเป็นคนทีมี ่ โทรศัพท์ไปแจ้ง เครดิตดีมากในสายตาของธนาคาร เซลล์วาขอยกเลิก ่ เพราะผลการอนุมตเงินกูจากธนาคารั ิ ้ ไม่โอนบ้าน วันที่ ผ่านเกิน 90% ของราคาบ้านและ 2 กุมภาพันธ์ ทีดน จึงโทรไปแจ้งโครงการเพือนัด ่ ิ ่ เดินทางเข้าไปเซ็น ฉลาดซื้อ44 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • โนเกียราคาเปนหมืน่ ซือใช้แค่ 11 วัน เจง! ้แนวทางแก้ไขปัญหา คุณบุญเลิศ ฉลอง การทีผประกอบธุรกิจเป็นฝาย ่ ู้ ปีใหม่ให้กบตัวเองด้วย ัผิดสัญญา ไม่สามารถสร้างบ้านให้ โนเกีย C7-00 มือถือเสร็จเรียบร้อยได้ในระยะเวลาที่ หน้าจอสัมผัส ซือด้วย ้กำหนดกันไว้ตามสัญญา แม้จะหลุด เงินสดในราคา 13,950ไปเพียงแค่วนหรือสองวัน ผูบริโภค ั ้ บาทมีสทธิใน 2 ทางเลือก คือ จะรับโอน ิ วันทีไปซือนัน ่ ้ ้บ้านหรือยืนยันบอกเลิกสัญญาขอ เป็นวันที่ 2 มกราคมเงินจองเงินทำสัญญาคืนก็ได้ 2554 หลังวันขึนปีใหม่ ้ เข้าใจว่า คุณสุปราณี เธอ หนึงวัน โดยไปซือจากร้าน ่ ้คงไม่แน่ใจในคุณภาพบ้านว่าจะ จำหน่ายมือถือของบริษท ัเรียบร้อยจริงหรือเปล่าตามทีเซลล์ ่ ทีจี เซลลูลาร์เวิลด์ จำกัด ่บอกมา และไม่อยากเสียเวลากับ ซึงมีสาขาอยูบนชัน 3 ่ ่ ้โครงการ จึงยืนยันเจตนาทีจะขอ ่ ของห้างเซ็นทรัล ปินเกล้า ่บอกเลิกสัญญาและขอเงินค่าทำ แต่คณบุญเลิศมีโอกาส ุสัญญาคืน เราจึงแนะนำให้ทำ ใช้งานมือถือเครืองนีได้ ่ ้จดหมายบอกเลิกสัญญาขอเงินคืน เพียงแค่ 11 วันเท่านัน ้แจ้งถึงกรรมการผูจดการฝังผู้ ้ั ่ เพราะในวันที่ 13 มกราคม ปรากฏ เวลาทีเรารับประกันการเปลียนคืน ่ ่ประกอบธุรกิจไปให้ชดแจ้ง พร้อม ั ว่าเครืองเปิดใช้งานไม่ได้ จอภาพดับ ่ สินค้านะคะ” พนักงานขายยิมละไม ้เขียนท้ายจดหมายว่าสำเนาถึงมูลนิธิ สนิท ตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำหลังจากนับเพือผูบริโภค โดยไม่ตองไปส่งด้วย ่ ้ ้ คุณบุญเลิศ จึงเดินทางออก นิวดูจำนวนวันแล้ว ้ตัวเอง แต่ให้ใช้วธสงเป็นจดหมาย ิี ่ จากบ้านพักทีคลองหลวง ปทุมธานี่ “แล้วอย่างนี้ จะทำอะไรได้บาง ้ลงทะเบียนตอบรับไป มาทีรานทีซอมือถือมาซึงอยูทหาง ่ ้ ่ ื้ ่ ่ ี่ ้ ครับ มือถือราคาเหยียบหมืนสี่ แต่ ่ ไม่นาน...คุณสุปราณีกได้รบ ็ ั เซ็นทรัล ปินเกล้า ่ ใช้งานได้แค่ 10 วันเอง”เงินคืนตามข้อเรียกร้องเป็นที่ “เอ่อ...เครืองมันจอดับเลย ่ “ก็สงซ่อมสิคะ พีตดต่อทีศนย์ ่ ่ ิ ู่เรียบร้อย ถือเป็นบทเรียนสำคัญ ครับ ขอเปลียนเครืองใหม่ได้มยครับ” ่ ่ ้ั โนเกียได้เลย” พนักงานขายตอบสำหรับฝังผูประกอบธุรกิจว่า “สัญญา ่ ้ คุณบุญเลิศถามด้วยน้ำเสียงเกรงใจ ก่อนหันไปคุยกับลูกค้าคนใหม่ ปล่อยต้องเป็นสัญญา” ถ้าไม่รกษาสัญญาั เหมือนกับว่าไปยืมมือถือเขามาใช้ คุณบุญเลิศทียนกำมือถือจอดับให้ ่ืกับผูบริโภคทีมความฉลาดขึน ้ ่ ี ้ “เอ่อ ไม่ได้หรอกค่ะ เพราะ ตัดสินใจว่าจะพาชีวตไปทางไหนต่อ ิรับประกันว่าขายสินค้าไม่ได้แน่นอน พีซอไปใช้เกิน 7 วันแล้ว เกินระยะ ่ ื้ ไปเอาเอง ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 45
  • คุณบุญเลิศนันเป็นผูบริโภค ้ ้ เพราะนับแต่วนที่ 6 กุมภาพันธ์เรือย ั ่ ใช้งานไม่ได้ ซ่อมแล้ว แล้วก็ตองซ่อม ้ กลุมใหญ่ของเมืองไทย คือ “ว่านอน ่ มา เรืองราวข่าวคราวการซ่อมมือถือ ่ อีก เป็นอย่างนี้ ผูบริโภคยังมีสทธิที่ ้ ิ สอนง่าย” มาตังแต่เกิดอยูแล้ว หลัง ้ ่ โนเกียราคาเกือบหมืนสีไม่มความ ่ ่ ี จะขอเปลียนสินค้าได้แม้จะเกิน 7 ่ บรรลุวาถูกร้านขายมือถือปัดความ ่ คืบหน้าเลยเป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์ วันไปแล้วก็ตาม รับผิดชอบแน่นอน ก็ไม่ได้โวยวาย จึงต้องนำเรืองมาร้องเรียนกับ ่ เราได้แนะนำให้คณบุญเลิศมี ุ ตีโพยตีพายอะไร ยอมทำตามคำ มูลนิธเพือผูบริโภคเพือขอความ ิ ่ ้ ่ จดหมายไปถึงบริษทโนเกียสำนักงาน ั แนะนำทีไร้เยือขาดใย พามือถือไป ่ ่ ช่วยเหลือ ใหญ่ เพือเสนอทางเลือก 3 ทางคือ ่ ส่งซ่อมทีศนย์บริการของโนเกียทีหาง ่ ู ่ ้ ให้รบผิดชอบซ่อมแก้ไขสินค้าโดยเร็ว ั ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ในทันที แนวทางแก้ไขปัญหา หากซ่อมไม่ได้ให้เปลียนสินค้าใหม่ ่ พนักงานทีศนย์บริการโนเกีย ่ ู กรณีทสนค้าทีซอมานันเกิด ี่ ิ ่ ื้ ้ หรือหากเปลียนสินค้าให้ใหม่ไม่ได้ ่ ได้ตรวจสอบแก้ไขเครืองในวันนัน ่ ้ ความชำรุดบกพร่อง ไม่สามารถใช้ ให้คนเงินค่ามือถือโดยทันที มิเช่น ื ไม่นานก็บอกว่าใช้ได้แล้ว คุณบุญเลิศ งานได้ตามปกติโดยทีมใช่ความผิด ่ ิ นันผูบริโภคอาจฟ้องเป็นคดีผบริโภค ้ ้ ู้ ถามด้วยความสงสัยว่าเครืองเสีย ่ ของผูบริโภคทีซอสินค้าไปใช้งาน ไม่ ้ ่ ื้ ได้ ซึงสามารถเรียกค่าเสียหายได้ ่ เพราะเหตุอะไร ช่างซ่อมบอกด้วย ว่าความชำรุดบกพร่องนันผูขายสินค้า ้ ้ ทังราคาค่าสินค้า และค่าขาดโอกาส ้ ความมันใจสมเป็นช่างผูเชียวชาญ ่ ้ ่ จะรูมาก่อนหรือไม่กตาม ผูขายสินค้า ้ ็ ้ ในการใช้มอถือดังกล่าวื ประจำศูนย์มอถือทีได้มาตรฐานว่า ื ่ ต้องรับผิดชอบในสินค้าทีชำรุด ่ ไม่นานหลังจากทีได้ทำหนังสือ ่ “ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันครับ” บกพร่องนัน จะซ่อม จะเปลียนคืน ้ ่ ตามคำแนะนำไป เราได้รบแจ้งจาก ั คุณบุญเลิศรับมือถือกลับมา หรือคืนเงินให้กบลูกค้าก็วากันไป ั ่ คุณบุญเลิศว่า โนเกียได้ซอมสินค้า ่ ใช้งานด้วยอาการงงๆ แต่กดใจว่า ็ ี แต่หากผูขายสินค้าไม่สนใจ ้ จนสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว มือถือไม่เป็นอะไรมากคิดในใจว่า ใยดี ห้ามผูบริโภคปล่อยเรืองนิงเฉย ้ ่ ่ โดยการเปลียนชุดเมนบอร์ดของ ่ “ช่างนีเก่งจริงๆ ซ่อมมือถือได้ ทังๆ ่ ้ ยาวนานเกินหนึงปี เพราะจะไม่ ่ เครืองใหม่ให้ ่ ทีไม่รสาเหตุ” ่ ู้ สามารถฟ้องคดีบงคับให้ผขายสินค้า ั ู้ “ขอขอบพระคุณมูลนิธฯ ที่ ิ จะเป็นเพราะความไม่รสาเหตุ ู้ รับผิดชอบได้ ตรงนีเป็นข้อกฎหมาย ้ ได้ให้คำแนะนำและติดตามเรืองอย่าง ่ ทีเครืองเสียหรือเปล่าไม่ทราบแน่ ่ ่ สำคัญทีควรทราบกัน ่ ต่อเนือง ขอโทษทีไม่ได้โทรมาแจ้ง ่ ่ เพราะต่อมาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ดังนันแม้ผขายสินค้าจะอ้าง ้ ู้ ตอนนี้ มือถือใช้งานได้เป็นปกติ มือถือเกิดอาการจอดับ หลับสนิท ว่า ได้แปะป้ายแจ้งให้กบลูกค้าทราบ ั มากว่า 2 เดือนแล้วครับ” คุณ ขึนมาอีก คุณบุญเลิศต้องพาเครือง ้ ่ อย่างแจ่มแจ้งแดงแจ๋แล้วว่าจะ บุญเลิศกล่าวด้วยความสบายใจ มือถือไปทีศนย์โนเกียอีกครัง แต่ครัง ่ ู ้ ้ รับผิดชอบเปลียนคืนสินค้าให้แค่ ่ นีเป็นการซ่อมทียาวนานเหมือนจะ ้ ่ ภายใน 7 วันนับแต่วนทีซอสินค้าไป ั ่ ื้ นานนิรนดร์สำหรับคุณบุญเลิศ ั แต่เมือพบว่าสินค้าทีซอมานัน เสีย ่ ่ ื้ ้ ฉลาดซื้อ46 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • ไอเสียรัวในรถโตโยต้า อินโนว่า ่ ศาลสังเปลียนรถใหม่ให้ผบริโภค ่ ่ ู้ ศาลแพ่งธนบุรพพากษาสัง ี ิ ่ รถยนต์คนดังกล่าวมาเป็นทีเ่ รียบร้อย ั ซ่อมรถยนต์ของโตโยต้า โดยแจ้งกับโตโยต้าเปลียนรถใหม่ให้ผบริโภค ่ ู้ ก็ได้ใช้งานตามปกติวสยรวมทังใช้รบ ิ ั ้ ั พนักงานว่า มีกลินควันคล้ายกลิน ่ ่เหตุเชือว่ารถมีความบกพร่องก่อน ่ ส่งลูกทังสามไป-กลับโรงเรียนเช้า- ้ ท่อไอเสียเข้ามาในห้องโดยสารส่งมอบให้ผบริโภค คิดเป็นมูลค่า ู้ เย็นตังแต่จนทร์-ศุกร์ เท่ากับว่าคุณ ้ ั พนักงานแจ้งว่า เป็นเรืองปกติของ ่ความเสียหายเป็นเงิน 759,850 บาท สุภาภรณ์กบลูกๆ ต้องอยูในรถยนต์ ั ่ รถยนต์ทใช้เครืองยนต์ดเซลและ ี่ ่ ีหลังฟ้องศาลผูบริโภค 1 ปี ้ คันดังกล่าววันละประมาณ 5-6 แนะนำให้คณสุภาภรณ์ตดตังเครือง ุ ิ ้ ่ เมือวันที่ 17 มิถนายน คุณ ่ ุ ชัวโมง ่ ฟอกอากาศ ติดตังเครืองฟอกอากาศ ้ ่สุภาภรณ์ ว่องวีรวัฒนกุล กับบุตร หลังจากนันไม่นาน คุณ ้ ไปแล้วแต่กลินดังกล่าวก็ยงไม่หาย ่ ั3 คน เป็นโจทก์ยนฟ้อง บริษท ื่ ั สุภาภรณ์เริมรูสกว่า มีกลินคล้าย ่ ้ ึ ่ ไป และเริมมีคราบเขม่าเข้ามาในห้อง ่โตโยต้า ธนบุรี จำกัด เป็นจำเลยที่ กลินจากท่อไอเสียเข้ามาในห้อง ่ โดยสาร จึงได้นำรถกลับไปให้ศนย์ดู ู1 บริษท โตโยต้า ทีบเอ็น จำกัด ั ี โดยสาร จึงได้แจ้งกับพนักงานขาย อีกหลายครังก็ได้รบคำตอบเหมือน ้ ัเป็นจำเลยที่ 2 และ บริษท โตโยต้า ั ของบริษท โตโยต้า ธนบุรฯ พนักงาน ั ี เดิมว่า “ไม่เป็นไร เป็นธรรมดาของมอเตอร์ ประเทศ ไทย จำกัด เป็น ก็แจ้งว่าเป็นเรืองปกติของรถยนต์ที่ ่ รถยนต์ทใช้เครืองยนต์ดเซล” ี่ ่ ีจำเลยที่ 3 เป็นคดีผบริโภค เรียก ู้ ใช้เครืองยนต์ดเซล ซึงคุณสุภาภรณ์ ่ ี ่ ยิงใช้รถไปรอยคราบเขม่าใน ่ค่าเสียหาย 5 ล้านบาท สาเหตุที่ ไม่เคยใช้รถยนต์เครืองยนต์ดเซลมา ่ ี ห้องโดยสารยิงชัดยิงมากขึนเรือยๆ ่ ่ ้ ่ฟ้องร้องกันเนืองจาก คุณสุภาภรณ์ ่ ก่อน จึงไม่ทราบว่าว่าเป็นเรืองปกติ ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2552ได้ซอรถยนต์โตโยต้า รุนอินโนว่า ื้ ่ หรือไม่ จึงได้มการนัดตรวจรถยนต์คนนี้ โดย ี ัแต่ปรากฏว่ามีไอเสียจากเครืองยนต์ ่ คุณสุภาภรณ์ใช้รถยนต์คนนี้ ั มีเจ้าหน้าทีมลนิธเพือผูบริโภคและ ่ ู ิ ่ ้รัวเข้ามาในห้องโดยสารทำให้คณ ่ ุ (ร่วมกับกลินท่อไอเสีย) จนครบระยะ ่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุภาภรณ์และบุตรซึงใช้รถคันนีไป ่ ้ 50,000 กิโลเมตร เมือวันที่ 3 ่ พระจอมเกล้าธนบุรเข้าร่วมเป็น ีรับส่งลูกทีโรงเรียนเป็นประจำมี ่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงได้นำ สักขีพยานในการตรวจสอบว่ามีควันสุขภาพย่ำแย่ไปตามๆ กัน รถยนต์เข้าตรวจเช็คกับศูนย์บริการ พิษของท่อไอเสียรัวไหลอยูในห้อง ่ ่ จุดเริมต้นของเรืองเกิดขึน ่ ่ ้เมือประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. ่2547 คุณสุภาภรณ์ไปเทียวงาน ่มหกรรมรถยนต์ทศนย์แสดงสินค้า ี่ ูเมืองทองธานี และได้ตกลงซือรถยนต์ ้โตโยต้า อินโนว่า ใช้เชือเพลิงน้ำมัน ้ดีเซลกับบริษท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด ั ต่อมาได้รบโอนกรรมสิทธิ์ ั ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 47
  • โดยสารของรถจริงหรือไม่ โดยทำการ ได้วา รถยนต์คนพิพาทมีความชำรุด ่ ั “เหนือกว่า...ด้วย ตรวจวัดประมาณ 1 ชัวโมง ใช้วธี ่ ิ บกพร่องมาตังแต่บริษทโตโยต้า ้ ั ประสบการณ์” ขับรถยนต์รอบอนุสาวรียชยสมรภูมิ ์ั ธนบุรี จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถยนต์ให้ สโลแกนรับจ้างสร้างบ้านของ โดยนำรถยนต์อกยีหอหนึงมา ี ่ ้ ่ แก่คณสุภาภรณ์ และไม่ได้เกิดจาก ุ ซีคอนโฮมทีดำเนินการโดยบริษท ่ ั เปรียบเทียบกับรถของคุณสุภาภรณ์ การใช้งานของคุณสุภาภรณ์แต่อย่าง ซีคอน จำกัด น่าจะสร้างความ ผลปรากฏว่า พบค่าก๊าซคาร์บอน ใด ดังนันบริษทโตโยต้า ธนบุรี ้ ั ประทับใจให้กบคนอยากมีบานหลัง ั ้ มอนอกไซค์ในห้องโดยสารรถยนต์ จำเลยที่ 1 ในฐานะผูจำหน่าย และ ้ งามบนทีดนของตัวเองหลายคน และ ่ ิ ของคุณสุภาภรณ์สงถึง 16 พีพเอ็ม ู ี บริษท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย ั สองแม่ลกอย่างคุณชไมพรและคุณ ู ส่วนรถยนต์ยหอทีนำมาเปรียบเทียบ ่ี ้ ่ จำเลยที่ 3 ในฐานะผูผลิต นำเข้า ้ แม่เพียงพร ก็นาจะรวมอยูในคน ่ ่ ตรวจไม่พบก๊าซดังกล่าว จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ ในความชำรุด จำนวนนันด้วย ้ คุณสุภาภรณ์ มาทราบ บกพร่องของสินค้าทีไม่ได้มาตรฐาน ่ ย้อนหลังไปเมือวันที่ 12 ่ ภายหลังว่า รถยนต์ทซอมาตังแต่ปี ี่ ื้ ้ พิพากษาให้บริษททังสอง ั ้ มิถนายน 2551 คุณชไมพรพร้อม ุ 2547 มีกาซอันตรายและเขม่าจาก ๊ เปลียนรถยนต์คนใหม่ทเป็นรุนเดียว ่ ั ี่ ่ คุณแม่ได้ไปทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง ไอท่อไอเสียเข้ามาในห้องโดยสาร กับทีขายให้กบคุณสุภาภรณ์ หรือ ่ ั บ้านกับบริษท ซีคอน จำกัด ให้สร้าง ั และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตน ไม่กซอรถยนต์คนทีมปญหาคืน ใน ็ ื้ ั ่ ี ั บ้านหนึงหลังบนทีดนของตัวเองเนือที่ ่ ่ิ ้ และลูกทังสาม จึงหยุดใช้รถยนต์คน ้ ั ราคา 759,850 บาท พร้อมดอกเบีย ้ 52 ตารางวาเศษ โดยซีคอนตกลง นีตงแต่วนที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ้ ้ั ั ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจนกว่าจะ จะก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จภายใน และได้ยนฟ้องเป็นคดีผบริโภคในเวลา ่ื ู้ ดำเนินการเสร็จสิน และยังสังให้จาย ้ ่ ่ 360 วัน คิดค่าวัสดุอปกรณ์ ค่าแรง ุ ต่อมา ค่าเสียหายแก่ผบริโภคอีก 50,000 ู้ รวมภาษีมลค่าเพิม เบ็ดเสร็จแล้วอยู่ ู ่ บาท พร้อมดอกเบียในอัตรา 7.5 ้ ที่ 5.1 ล้านบาทเศษๆ ผลของคำพิพากษา ต่อปี นับแต่วนที่ 6 ตุลาคม 2552 ั สองแม่ลกต้องวางเงินในวัน ู วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 หรือวันทีคณสุภาภรณ์รวาในรถมีควัน ุ่ ู้ ่ ทำสัญญาจำนวน 7 แสนบาทเศษ ศาลแพ่งธนบุรออกนังบัลลังก์อานคำ ี ่ ่ พิษและหยุดใช้รถ ส่วนทีเหลืออีก 4.3 ล้านบาท สัญญา ่ พิพากษาในคดี ซึงได้ศาลพิเคราะห์ ่ “รูสกพอใจกับคำพิพากษา ้ ึ กันว่าจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ อีก 6 พยานหลักฐานการนำสืบของฝังผู้ ่ มากและรูวาความยุตธรรมมีอยูจริง ้่ ิ ่ งวดตามความก้าวหน้าของเนืองาน ้ บริโภคและผูประกอบธุรกิจแล้ว เห็น ้ ซึงกฎหมายผูบริโภคเอือประโยชน์ ่ ้ ้ ก่อสร้าง และหากบริษทฯ ทำงาน ั ว่า จำเลย(โตโยต้า)ไม่สามารถพิสจน์ ู ให้กบผูบริโภคให้เข้าถึงกระบวนการ ั ้ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดโดยทีมใช่ ่ ิ ถึงข้อเท็จจริงและสาเหตุของปัญหา ยุตธรรมได้ จึงอยากฝากบอกกับผู้ ิ ความบกพร่องของผูวาจ้าง หรือ ้่ ไอเสียเครืองยนต์ทรวเข้ามาในห้อง ่ ี่ ั่ บริโภคทีมปญหาว่าให้ลกขึนมาต่อสู้ ่ ี ั ุ ้ เหตุสดวิสย บริษทฯ ยินยอมให้ปรับ ุ ั ั โดยสารได้วา เหตุของไอเสียเกิดจาก ่ ตามกระบวนการทางกฎหมายเหมือน ได้วนละ 1 พันบาทเศษ ั สภาพการใช้งานของผูบริโภคไม่ได้ ้ ดิฉน” คุณสุภาภรณ์กล่าว ั ต่อมาผูรบเหมาก่อสร้างของ ้ั เกิดจากปัญหาการผลิต ทำให้เชือ ่ บริษทฯ ได้ทำการสร้างบ้าน และมี ั ฉลาดซื้อ48 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • เขียนจดหมายสองฉบับ ช่วยสร้างบ้านให้เสร็จได้ จ่ายเมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีแจ้งไป ่ ่ สัญญาเพือจะได้รบเงินค่างวดตาม ่ ั ก่อนหน้านันให้เรียบร้อย ซึงต่อ ้ ่ สัญญาต่อไป มาได้มหนังสือมาจากบริษทฯ ี ั แม้คณแม่คณชไมพรจะเซ็น ุ ุ แจ้งว่าแม้พนระยะเวลาการ ้ รับงานและชำระเงินงวดสุดท้ายไป มอบบ้านไปแล้ว บริษทฯ ั ส่วนหนึงแล้ว แต่เมืองานยังไม่ ่ ่ ยังยินดีทจะแก้ไขงานให้ ี่ เรียบร้อยและยังมีหนังสือจากบริษทฯ ั เป็นกรณีพเศษ แต่ปรากฏ ิ รับรองว่าจะแก้ไขงานให้เป็นกรณี ว่าแทนทีจะมีการแก้ไขงาน ่ พิเศษ เราจึงแนะนำให้คณชไมพร ุ ให้เรียบร้อยกลับถูกบริษทฯ ั ทำหนังสือทักท้วงแจ้งไปทีบริษทฯ ่ ั ยืนจดหมายทวงเงินทีคาง ่ ่ ้ เพือขอให้มาแก้ไขงานให้เรียบร้อย ่ หากไม่จายจะส่งเรืองให้ฝาย ่ ่  ก่อนทีจะชำระเงินทีเหลือกัน ่ ่ กฎหมายดำเนินการต่อไป หลังได้รบคำแนะนำคุณ ัการชำระเงินตามงวดสัญญาเรือยมา ่ พอคุณชไมพรได้รบจดหมาย ั ชไมพรจึงได้ทำหนังสือทักท้วงทวงแม้บางช่วงจะเจอปัญหาผูรบเหมา ดังกล่าวก็ตกใจ รีบเดินทางมาปรึกษา ้ั ถามงานแก้ไขส่งไปทีบริษทฯ ทันที ่ ัทิงงาน แต่บริษทซีคอนก็ได้จดหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาทีมลนิธเพือ ้ ั ั ่ ู ิ ่ ไม่นานเราก็ได้รบข่าวดีแจ้งจากคุณ ัผูรบเหมารายใหม่มาดำเนินการแก้ไข ผูบริโภคทันที ้ั ้ ชไมพรว่า “วันนีผคมงานมาพร้อม ้ ู้ ุและสร้างบ้านต่อไปได้ ต่อมาคุณ ช่างเพือเก็บงานต่อค่ะ และบอกว่า ่ชไมพรเริมพบปัญหาการก่อสร้างเกิด แนวทางแก้ไขปัญหา ่ จะมาอีกในวันอังคารหน้า คำแนะนำขึนในหลายๆ จุด ทังงานโครงสร้าง ้ ้ การว่าจ้างก่อสร้างบ้าน มัก และร่างจดหมายฉบับนีและฉบับก่อน ้งานผนัง งานสี งานไม้ ทีมรอยแยก จะทำสัญญาแบ่งจ่ายเงินกันเป็นงวดๆ ่ ี หน้า ช่วยปกป้องสิทธิผบริโภคได้มาก ู้รอยแตก รอยปูด รอยบวม เห็นแล้ว โดยใช้ความคืบหน้าของงานเป็นตัว เลยค่ะ ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ”ให้กลุมใจ จึงต้องแจ้งให้บริษททราบ วัดผลว่าจะต้องจ่ายงวดต่อไปหรือไม่ ้ ั ถามว่า ถ้าไม่มการส่ง ีและให้ผรบเหมาแก้ไข ู้ ั ดังนันผูวาจ้างจึงต้องติดตามความ ้ ้่ จดหมายทักท้วงเอาแต่โวยวายกัน ในขณะทีผรบเหมาทำบ้านไป คืบหน้าของงานตามงวดสัญญาอย่าง ่ ู้ ั ทางโทรศัพท์ ใส่ดวยอารมณ์ลวนๆ ้ ้ซ่อมไปนัน บริษทฯ ก็รองขอให้คณ ละเอียด หากพบว่างานส่วนไหนไม่ ้ ั ้ ุ ก็จะเข้าทางผูรบเหมาทันทีวา บ้าน ้ั ่แม่ของคุณชไมพรชำระค่างวดตาม เรียบร้อยจะต้องแจ้งรายละเอียดของ นันสร้างเสร็จเรียบร้อยได้มาตรฐาน ้สัญญาเรือยมาจนถึงงวดที่ 6 งวด ปัญหาให้ผรบเหมาทราบและแก้ไข ่ ู้ ั ดีแล้วเพราะคุณชไมพรและคุณแม่สุดท้าย คุณแม่ของคุณชไมพรก็ ทันที โดยทำเป็นลายลักษณ์อกษร ั ไม่ได้เขียนตอบจดหมายทักท้วงกลับเห็นใจผูรบเหมาทีตองได้เงินไปจ่าย เท่านัน เอกสารนีจะใช้เป็นหลักฐาน ้ั ่ ้ ้ ้ มา กลายเป็นฝายผิดสัญญาไม่ชำระลูกน้อง จึงชำระเงินงวดที่ 6 แล้วเซ็น คุมครองผูวาจ้างในกรณีทไม่ชำระ ้ ้่ ี่ หนีทคางอยู่ อย่างนีบานก็ไม่ได้ซอม ้ ี่ ้ ้ ้ ่ชือรับงานให้ไป โดยยังมีเงินค่างวด เงินค่างวด และทำให้ผรบเหมาต้อง ่ ู้ ั ตัวเองก็ถกฟ้อง และเงินก็ตองจ่าย ู ้ค้างอยูอก 26,900 บาท กะว่าจะ ดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อยตาม ่ี เต็มๆ ในท้ายทีสด ่ ุ ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 49
  • เครองหมายสญลกษณ์ แหงความอรอย ่ื ั ั ่ ่ ใชไดจรงหรอ... ้ ้ ิ ื เรืองโดยบุญยืน ศิรธรรม ่ ิ พูดถึงความอร่อย...ท่านผูอานคงรูแล้วสินะว่า ้่ ้ มาให้แต่มขอแม้วาผูผลิตต้องจ่ายเงินค่าตราสัญลักษณ์ ี้ ่ ้ ผูเขียนต้องเขียนเรืองเกียวกับอาหารแน่นอน ใช่ ! ้ ่ ่ นันให้เจ้าของตราสินค้าก่อน คุณพีผผลิตของเราเขา ้ ่ ู้ คุณทายถูก วันนีเราจะคุยกันเรืองอาหารอร่อย(หรือ ้ ่ ไหวพริบดีเลยตอบกลับไปว่า เอ๊ะ! ก็คณบอกเองว่า ุ เปล่า?) ปลาหยองของเราอร่อยอยูแล้ว และเราก็ได้ อย. และ ่ ว่าไปประเทศไทยของเราเป็นประเทศทีโชคดี ่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมชนแล้ว ทำไมต้องเสียเงินุ เพราะเรามีภมประเทศทีดี มีความอุดมสมบูรณ์ และ ู ิ ่ เพือซือสัญลักษณ์ของคุณ เจ้าของสัญลักษณ์กเลยวาง ่ ้ ็ เป็นประเทศทีเป็นแหล่งผลิตอาหาร เราจึงรอดพ้นปัญหา ่ สายไป การขาดแคลนอาหารอย่างทีหลายประเทศกำลังประสบ ่ ทีนำเรืองนีมาเล่าสูกนฟังเพืออยากจะสือสาร ่ ่ ้ ่ ั ่ ่ อยูในปัจจุบน นอกจากไม่ขาดแคลนแล้วเรียกได้วามี ่ ั ่ กับผูบริโภคว่า ไอ้เจ้าตราสัญลักษณ์ตางๆ ทีมทงแม่ ้ ่ ่ ี ั้ กินอย่างเหลือเฟืออีกต่างหาก การทีมมากเช่นนีทำให้ ่ ี ้ นันชิม แม่นรำต่างๆ มันน่าเชือถือแค่ไหน? หากมีการ ่ ี่ ่ เกิดการแข่งขันสูงมากเช่นกัน ดังนันยุทธศาสตร์การ ้ นำตราสัญลักษณ์เหล่านีมาซือ-ขายในเชิงธุรกิจ โดยไม่้ ้ โฆษณาสินค้า(อาหาร)ทังกลวิธี ยุทธวิธททนสมัยจึงถูก ้ ี ี่ ั ต้องคำนึงถึงคุณภาพ เช่นรายทีเล่าให้ฟงนีบอกขาย ่ ั ้ นำมาใช้สอสารกับประชาชนแบบท่วมท้นทะลักทลาย ื่ สัญลักษณ์กนตรงๆ เลย โดยไม่ตองลงไปตรวจแหล่ง ั ้ ทังนีกเพือแข่งขันกันหาลูกค้าเพือความอยูรอดของธุรกิจ ้ ้ ็ ่ ่ ่ ผลิต ไม่ตองดูกรรมวิธการผลิตใดๆ ชิมแล้วอร่อยบอก ้ ี และผลกำไร ขายตราสัญลักษณ์กนเลยอย่างนี้ ถ้าเจ้าช้อนทองชวน ั วันก่อนมีคณพีคนหนึง เป็นผูผลิตอาหารทะเล ุ ่ ่ ้ ทานนี้ มีกระทรวงพาณิชย์รบรองจริงอย่างทีกล่าวอ้าง ั ่ แปรรูป(ปลาหยอง) อันเป็นกลุมอาชีพในจังหวัด ่ ก็วานกระทรวงพาณิชย์ชวยดูแลหน่อยเถอะ ชาวบ้าน ่ สมุทรสงคราม ได้มาคุยให้ฟงว่า มีคนโทรมาติดต่อ ั จะได้ไม่ตองเหนือยใจ ผูบริโภคอย่างเราๆ มันยิงหา ้ ่ ้ ่ และแนะนำตัวว่าเป็นเจ้าของสัญลักษณ์สนค้าอร่อย.. ิ ทีพงยากเสียด้วย โน่น...คงต้องรอองค์การอิสระเพือ ่ ึ่ ่ ชือ “ช้อนทองชวนทาน” แล้วบอกว่าได้ซอสินค้าปลา ่ ื้ การคุมครองผูบริโภค ทีกำลังถูกแช่อยูในชันวุฒสภา ้ ้ ่ ่ ้ ิ หยองจากร้านค้าร้านหนึงในกรุงเทพฯ ไปรับประทาน ่ (เมือประกาศยุบสภาการพิจารณากฎหมายต้องหยุด ่ แล้วบอกว่าอร่อยมาก ต่อจากนันก็ได้บอกต่ออีกว่า ้ จนกว่าจะมีสภาใหม่) ก็ได้แต่หวังไว้เพียงว่ารัฐบาลใหม่ “ช้อนทองชวนทาน” ของเธอนันได้จดทะเบียนไว้กบ ้ ั เข้ามาคงจะยืนยันกฎหมายฉบับนีให้สามารถเดินหน้า ้ พาณิชย์(เขาหมายถึงกระทรวงพาณิชย์) มาสิบหกปี ต่อไปและมีผลบังคับใช้โดยเร็ว แล้ว ถ้าใครเอาสัญลักษณ์ของเธอไปติดสินค้า สินค้า รอลุนกันนะว่าใคร พรรคใดจะมาสานต่อเรืองนี้ ้ ่ นันจะขายดีขน หากตกลงเธอจะรีบส่งตราสัญลักษณ์ ้ ึ้ ทีเรารอมา 14 ปี ่ ฉลาดซื้อ50 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • ÃÙŒ·Ñ¹¡®ËÁÒ¡Ѻ·¹ÒÂÍÒÊÒ นายเฉลิมพงษ กลับดี smbuyer@hotmail.com หัวหนาศูนยทนายความอาสาฯ มูลนิธเพือผูบริโภค ิ ่  รถหายในคารฟร ู ฉบับนีเปนเรืองของผูบริโภคทีไปซือของในหาง ้ ่  ่ ้ ที่ 2 ประกอบธุรกิจเปนเจาของหางสรรพสินคาคารฟร ูคารฟร พอซือเสร็จออกมาพบวารถหาย โชคดีหนอยที่ ู ้ มีจำเลยที่ 1 เปนลูกจางทำหนาทีเปนพนักงานรักษาความ ่ผูบริโภครายนีไดทำประกันภัยไว บริษทประกันภัยได  ้ ั ปลอดภัย เมือวันที่ 26 สิงหาคม 2542 เวลา 19 นาฬกา ่จายคาสินไหมทดแทนใหกบผูบริโภคแลว ชวงสิทธิมา ั  เศษ นายสรศักดิ์ จันทรแสงวัฒนา ขับรถยนตกระบะฟองตังแตพนักงานรักษาความปลอดภัยจนกระทังเจาของ ้ ่ ยีหอโตโยตา หมายเลขทะเบียน บจ 7978 นนทบุรี ไป ่ หาง ศาลชันตนและศาลอุทธรณยกฟองโจทก โจทกกไม ้ ็ จอดทีลานจอดรถของหางสรรพสินคาคารฟร สาขาบาง ่ ูยอทอสูขาดใจยืนฎีกา ซึงผูเ ขียนจะนำคำพิพากษาศาลฎีกา  ่ ่ ใหญ จังหวัดนนทบุรี ซึงเปนกิจการของจำเลยที่ 2 โดย ่ฉบับลาสุดนี้ จัดเต็มให เพราะมีประเด็นทีนาสนใจหลาย ่  รับบัตรจอดรถแลวนายสรศักดิขนไปซือของในหางเปน ์ ึ้ ้ประเด็น เวลาหนึงชัวโมงเศษ ตอมามีคนรายลักรถยนตของนาย ่ ่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3100/2543 คดีระหวาง สรศักดิขบรถหลบหนีผานจุดทางออกของลานจอดรถที่ ์ั บริษทวิรยะประกันภัย จำกัด โจทก กับ นายธนพล ั ิ จำเลยที่ 1ประจำอยูโดยไมมบตรจอดรถคืนแกจำเลยที่ 1  ี ัวอนวงศ กับพวก จำเลย ซึงเปนพนักงานรักษาความปลอดภัย คดีมปญหาวินจฉัย ่ ี  ิ โจทกฟองขอใหบงคับจำเลยทังสองรวมกันสงมอบ  ั ้ ตามฎีกาของโจทกวา จำเลยทังสองตองรับผิดคืนรถยนต  ้รถยนตคนดังกลาวคืนใหแกโจทกหากไมสามารถสงมอบ ั หมายเลขทะเบียน บจ 7978 นนทบุรี หรือชดใชราคาคืนไดใหจำเลยทังสองรวมกันชำระเงินจำนวน 430,000 ้ แทนเปนเงิน 430,000 บาท แกนายสรศักดิหรือไม ์บาทแกโจทก พรอมดอกเบียอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับ ้ เพียงใด และโจทกเขารับชวงสิทธิจากนายสรศักดิมาฟอง ์แตวนที่ 22 ธันวาคม 2542 ถึงวันฟองเปนจำนวนเงิน ั ลาเบียจากจำเลยทังสองไดหรือไม โดยโจทกฎกาวา เปน ้ ้ ี2,687 บาท รวมเปนเงินจำนวน 432,678 บาท กับขอ หนาทีของจำเลยทังสองตองตรวจตรารถยนตเขาออกวา ่ ้ใหรวมกันชำระดอกเบียอัตราเดียวกันนับถัดจากวันฟอง  ้ จะตองคืนบัตรจอดรถเมือมีคนขับรถยนตออกไปจาก ่ไปจนกวาจะชำระราคาเสร็จแกโจทก ลานจอดรถและบัตรนันตองมีหมายเลขทะเบียนตรงกับ ้ จำเลยทังสองใหการขอใหยกฟอง ้ หมายเลขทะเบียนทีพนักงานรักษาความปลอดภัยเขียน ่ ศาลชันตนพิพากษายกฟอง คาฤชาธรรมเนียม ้ ไวในบัตรจอดรถขณะทีขบรถเขามาจอด หากไมมบตร ่ั ี ัระหวางโจทกและจำเลยทังสองใหเปนพับ ้ จำเลยที่ 1 ก็ยอมจะไมอนุญาตใหลกคานำรถยนตออก  ู โจทกอทธรณ ุ ไปได จนกวาจะแสดงหลักฐานการเปนเจาของรถ ศาลอุทธรณภาค 1 พิพากษายืน เห็นวาตามขอเท็จจริงทีโจทกและจำเลยนำสืบฟง ่คาฤชาธรรมเนียมชันอุทธรณเปนพับ ้ ได....วา โจทกฎกา ี คดีนไมอยากตัดทอน เพราะเปนทีมาทีหางใน ี้ ่ ่  ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชยและเศรษฐกิจวินจฉัย ิ ปจจุบนไมมบตรเขาออกแบบนีอก ไปตามตอกันฉบับ ั ี ั ้ีวา “...พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงเบืองตนฟงยุตวา จำเลย ้ ิ หนานะครับ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 51
  • àÃ×èͧàÅ‹ÒཇงÒnuchote@hotmail.com ภก.ภาณุโชติ ทองยั ÃÐÇѧ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ไมหายจริงตามมายิงทิงไดทนที ้ ั “ขอสงยามาตรวจไดมย ? ยาอะไรไมรมรถวิงมา ั้ ู ี ่ ที่ G.15314 ขายใหผปวย ตอนนีผปวยอาเจียนเปนเลือด หูตาลาย ู  ้ ู  ผมดูแลวทึงในนวัตกรรมการแสดงฉลากสุดๆ ่ แลว” เลยครับ เพราะแสดงเลขในเครืองหมาย อย.ใหคลาย ่ ผมไดรบขอมูลคราวๆ ทางโทรศัพท จากนอง ั เลขสารบบอาหาร(เลข 13 หลัก) ทังๆ ทีตวเองพยายาม ้ ่ ั เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด หลังจากนันไมกี่ ้ จะเปนยารักษาโรค วันตัวอยางยาดังกลาวก็ถกสงมาถึงทีแผนกของผมทันที ู ่ ขวดตอมาคือ สมุนไพรแพทยธนากร บ.ว.บ.ว. ยาขวดแรกชือ “สมุนไพรแทอดมเกียรติ ่ ุ มีใบอนุญาตควบคุมการประกอบโรคศิลปะ บ.ภ.บ.ว. จิรโรจนศักดิ” แคอานสรรพคุณก็นาทึง เพราะระบุ ์   ่ ทะเบียนยาแผนโบราณ เลขที่ G.15314/41 บ.ภ. สรรพคุณ บรรเทาไดเพียง 90% ไมโกหก ปวดสันหลัง วิธใช หยดใสตาขางละ 1-2 หยด เวน 5 วัน อยาหยด ี ยอก (ใชไดตามแตนกได) บำรุงหัวใจ ผืน บวม ปวด ึ ่ ทุกวัน ตาจะแดง ใชไดทงเด็กและผูใหญ(ทานได ไร ั้  กลามเนือ ปวดฟน หูออ แพสาร แผลสดเปอย ทาทอง ้ ื้  สารเคมี) ใชสำลีชบ ระบุสรรพคุณ บรรเทาโรคตาตอ ุ ผสมน้ำกิน ผสมน้ำขัดหนา ไรสารเคมี (ระวังของปลอม) ตาแดง อักเสบ ฝุนผงเขาตา สวนประกอบ ใน 1 ขวด  อยาทาใกลตา เขาตาลืมตาในน้ำ ไมตองพบแพทย  เถาตำลึง 20% ใบทองหลาง 20% หญางวงชางทัง 5 ้ ไมมสารเคมี สวนผสม ไพรมวง 3% พิมเสนแท 2% ี 20% พิมเสนแท 10% น้ำฝนเดือน 5 30% และ ชะเอมเถา 5% ไมสกทอง 5% ระบุผปรุง ชือแพทย ั ู ่ อืนๆ 5% โดยวิธพาสเจอรไรสทกขันตอน ระบุผผลิต ่ ี ุ ้ ู แผนไทย.... บภ.บว. และสถานทีอยูใน ต.ทาคอย ่  แพทย....... บ.ภ.บ.ว.และนักศึกษาแพทยแผนไทย สถานที่ จ.เพชรบุรี อยูใน ต.ทาคอย อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 (สถานที่  แตทเด็ดสะระตีคอขอความ “หมอพิกตติรบรอง ี่ ่ ื ิ ์ั เดียวกับชนิดแรก แตชอแพทยคนละชือ) ื่ ่ หาย 100% ไมหายจริงตามมายิงทิงไดทนที” ริดสีดวง ้ ั เรืองนีผมไดแจงไปยัง จังหวัดเพชรบุรและ ่ ้ ี ทวาร+จมูก+ไซนัส แบบถอนรากถอนโคน ไมงอกอีก ประชาสัมพันธไปทัวประเทศเพือดำเนินการตามกฎหมาย ่ ่ 499 บ. ตจว.รับทาง ปณ.ใกลบาน ขวดเดียวสงถึงที่  แลวครับ ยังไงถาใครเจอรถเรวงจำหนายยาเหลานี้ ิ่ รวมทังแสดงเลขทีในเครืองหมาย อย. สธ. ้ ่ ่ ขอใหรบแจงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไดเลย เพราะ ี 06-1-43846-2-2550 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ผมกลัววาหากผูปวยไมหาย จะยิงพากันไปตามยิงผูผลิต   ่  กระทรวงสาธารณสุขรับรองวิเคราะหตรวจสอบมาตรฐาน ทิงนะครับ สงสารจริงๆ ติดคุก ถูกปรับ ยังดีวาถูกยิง ้  ความปลอดภัย เลขทดสอบ 4050012009 ลง นะครับ 12 ก.ย. 50 ใบอนุญาตที่ บ.ภ.เลขทะเบียนยาแผนโบราณ ©ÅÒ´«×éÍ52 ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • ZOOM ฉลาดซื้อปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 53
  • Battle of the Prices ฉลาดซื้อ54 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • ฉลาดซื้อปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 55
  • สวยอย่างฉลาดล คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล pypph@hotmail.com รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุ วิธเลือกเครืองสำอาง ี ่ สำหรับผูสงวัย ้ ู ผิวหนังของผู้สูงวัย มักจะแห้ง มีริ้วรอย ความชุ่มชื้นน้อย ผิงหนังมักจะบาง เพราะ เซลล์ผิวหนังมีการเจริญเติบโตลดน้อยลง และมักจะซีดลง อันเนื่องมาจากการสร้าง เม็ดสีของผิวหนังทำงานลดลง และบ่อยคร้ง ั ที่พบว่าสีผิวมักจะไม่สม่ำเสมอ คำแนะนำในการเลือกใช้เครื่องสำอาง 1) เริ่มต้นจากพื้นฐาน สิงสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์เครืองสำอางสำหรับผิวหนังผูสงวัยคือ ต้องมีองค์ประกอบของสารมอยส์เจอร์ ่ ่ ้ ู หรือสารให้ความชุมชืนผิวในปริมาณสูง และควรจะใช้ควบคูกบครีมกันแดดด้วยทุกครัง สารมอยส์เจอร์สำคัญ ่ ้ ่ ั ้ อย่างยิงทีจะช่วยเพิมความชุมชืนให้ผวหนังโดยทันที จำเป็นต้องบำรุงผิวหน้าเป็นลำดับแรก ผิวหนังบริเวณรอบ ่ ่ ่ ่ ้ ิ ดวงตามักจะแห้งมากกว่าส่วนอืน ริวรอยรอบดวงตาจะเป็นเครืองชีบงถึงความชราของผิวหนังเจ้าของ ครีมบำรุง ่ ้ ่ ้ ่ ผิวรอบดวงตาจะมีองค์ประกอบทีปกป้องผิวหนังรอบตาได้ดกว่าผิวหน้าทัวไป มักจะมีองค์ประกอบทีมมอยส์เจอร์สง ่ ี ่ ่ ี ู กว่าและมีสารอีมเลียน (Emollients) ทีมนกว่าเพือเคลือบปกป้องไม่ให้ผวหนังสูญเสียความชุมชืนนันเอง ทุก ู ่ ั ่ ิ ่ ้ ่ ครังทีอาบน้ำล้างหน้า แนะนำให้บำรุงด้วยครีมมอยส์เจอร์รอบผิวหน้าและดวงตาทุกครัง โดยเฉพาะอย่างยิง ้ ่ ้ ่ ก่อนนอน แนะนำให้ทาครีมบำรุงทุกครัง ้ ภายหลังจากบำรุงผิวหน้าและรอบดวงตาด้วยมอยส์เจอร์แล้ว ควรปกป้องผิวหน้าด้วยครีมกันแดดให้ทว ั่ ผิวหน้าก่อนทีจะแต่งแต้มด้วยครีมรองพืน ครีมกันแดดจะประกอบไปด้วยสารกรองรังสียวเอและยูวบี รังสียวเอ ่ ้ ูี ี ูี จะสามารถทะลุผวหนังชันล่างได้ ทำให้ผวหนังคนเราเหียวย่นก่อนวัยอันควร ส่วนรังสียวบมผลทำให้ผวหนัง ิ ้ ิ ่ ูี ี ี ิ ไหม้เกรียมและดำคล้ำ ในวัยสูงอายุจงแนะนำให้ทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านในระหว่างวัน เพือปกป้อง ึ ่ ผิวหนังไม่ให้ถกทำลายจากรังสีดวงอาทิตย์ ซึงเป็นปัจจัยเร่งให้ผวหนังเหียวย่นเร็วก่อนวัย ู ่ ิ ่ ฉลาดซื้อ56 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • 2) การเลือก¤รÕมรองพื้น 3) การáต่งáต้มáก้มãË้เ»šนสÕªมพÙ ครีมรองพืนมีองค์ประกอบของ ้ ผิวหน้าวัยสูงอายุมกจะแลดูซดเซียว ั ีแป้งทีเป็นเม็ดสีละเอียด ทำหน้าที่ ่ แห้ง และไม่สดใส ดังนันการเติมสีสนให้ ้ ัเคลือบผิวหน้าเพือช่วยให้ผวหน้า ่ ิ ผิวแก้มเป็นสีชมพู จะช่วยได้มาก เพิม ่แลดูเนียนละเอียด ช่วยปกปดริวรอยและ ้ ชีวตชีวา แนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์ ิแผลเป็นหรือหลุมลึกของสิวได้ดี การเลือกชนิดของครีม ชนิดทีเป็นครีมเพราะมีองค์ประกอบ ่รองพืน แนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์ชนิดครีมหรือโลชันชนิดน้ำมัน ้ ่ ของอีมเู ลียน (Emollients) หรือน้ำมัน ไม่ควรเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดทีเป็นน้ำ เพราะเมืองไทยอากาศ ่ บำรุงผิวอีกด้วย ช่วยให้ผว ิ ร้อนชืน เวลาเหงือออก จะทำให้รองพืนชนิดน้ำแตก ดูคล้าย ้ ่ ้ แก้มชุมชืนและติด ่ ้ ผิวหน้าแตกลาย ไม่นาดู และหมดสวย ควรเลือกสีทใกล้เคียง ่ ่ี ทนนานมากขึน ้ กับสีผวหน้าของเรามากทีสด ทีสำคัญคือควร ิ ่ ุ ่ อย่าลืมว่าควร ทารองพืนเพียงบางเบาและเกลียให้ทวใบหน้า ้ ่ ั่ เลือกสีให้บางเบา ไม่ควรทาหนา เพราะจะยิงไปเน้นริวรอย ่ ้ เพือให้แลดูเป็น ่ ให้เห็นชัดเจนมากขึน ้ ธรรมชาติ 5) การเลือกลิ»สติก ผิวหนังริมฝีปากของผู้ สูงอายุ มักจะแห้งและบางครัง ้ มีหนังลอก การทาลิปสติกมัก ไม่คอยติดหรือหลุดลอกได้งาย ่ ่ วิธแก้ปญหา ควรหมันบำรุงผิวริม ี ั ่4) การเลือกสÕอายเªâด้ ฝีปากด้วยครีมบำรุงผิวให้ชมชืนอยูเสมอไม่เว้นแม้แต่เวลาหลับ ุ่ ้ ่ ควรเลือกสีอายเชโด้ให้เข้ากับบุคลิก สารมอยส์เจอร์ในครีมบำรุงจะช่วยให้รมฝีปากชุมชืน ทำให้รม ิ ่ ้ ิของเจ้าของ แต่ทสำคัญคือบางเบา เป็น ี่ ฝีปากไม่แห้งและไม่มหนังลอก ลิปสติกทีทาไว้จะติดโดยไม่หลุด ี ่ธรรมชาติ ไม่ใช่แต่งเป็นงิว เพราะจะค้านกับ ้ ลอกง่าย สำหรับผูทมอาการแพ้เมือทาลิปสติก แนะนำให้เลือก ้ ี่ ี ่วัยและแลดูแก่กว่าวัยทันที ผลิตภัณฑ์ทปราศจากน้ำหอม เนืองจากน้ำหอมมีองค์ประกอบ ี่ ่ก่อนทาสีอายเชโด้ แนะนำ ของน้ำมันหอมระเหยมากมาย ทีอาจทำให้เกิดการแพ้ได้ในคนทีมี ่ ่ให้ใช้ครีมรองพืนเฉพาะของ ้ ผิวบอบบางและแพ้สารเคมีงาย การใช้ลปสติกไม่ควรใช้นานเกิน ่ ิเปลือกตาป้ายบางๆ 1-2 ปี เพราะองค์ประกอบในลิปสติกส่วนใหญ่เป็นไขมัน เมือเก็บ ่นอกจากจะบำรุงให้ชมชืน ุ่ ้ ไว้นานจะเหม็นหืน หากมีกลินหืน ควรทิงทันทีโดยไม่ตองเสียดาย ่ ้ ้แล้ว ยังช่วยให้สอายเชโด้ ี เพราะถ้าใช้ตอ จะทำให้แพ้และริมฝีปากลอกได้ ทีสำคัญอีกประการ ่ ่ติดทนนานได้ตลอดวัน หนึงทีผหญิงควรจำไว้คอ ลิปสติกควรใช้เฉพาะคน ไม่ควรแบ่ง ่ ่ ู้ ือีกด้วย เพือนใช้หรือใช้รวมกับคนอืน เพราะอาจปนเปอนเชือจุลนทรีย์ ่ ่ ่  ้ ิ จากคนหนึงสูอกคนได้ ่ ่ี ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 57
  • ช่วง ฉลาด ช้อป ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง เครือข่ายนักวิชาการเพือผูบริโภค ่ ้ ข้อแนะนำสำหรับการเลือกซือ ้ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและทารก (2) บทความฉบับนีจะต่อเนืองจากฉบับทีแล้วนะครับ เป็นบทความทีผม ้ ่ ่ ่ เคยเรียบเรียงและได้พมพ์แจกในงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติเรืองชุมชน ิ ่ ปลอดภัย ครังที่ 2 “ก้าวอย่างยังยืนของชุมชนปลอดภัย” ระหว่างวันที่ ้ ่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2554 จัดโดยศูนย์วจยเพือเสริมสร้างความปลอดภัย ิั ่ และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับศูนย์เฝ้า ระวังและจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการคุมครอง ้ ผูบริโภค และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ้ ข้อมูลเหล่านีคงจะเป็นประโยชน์ตอพ่อ แม่และครูพเลียงเด็ก ใน ้ ่ ี่ ้ การหลีกเลียงของเล่นทีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก โดยเฉพาะของเล่นที่ ่ ่ มีสารเคมีทเป็นอันตรายแอบแฝงอยู่ ลองนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการ ี่ ตัดสินใจเพือเลือกซือของเล่นให้กบเด็กๆ กัน ครับ ่ ้ ั รูปแสดงตุกตาทีทำจากยางยีหอ Scoubidou ทีมสารพทาเลตสูงจนต้องสังเก็บจากตลาด ๊ ่ ่ ้ ่ ี ่ ฉลาดซื้อ58 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • การเลือกซือของเล่นประเภทต่างๆ ้ ตุ๊กตาหมี ตุกตาหมีเป็นของเล่นกำมะหยีและ ๊ ่ จัดเป็นของเล่นทียดไส้ดวยเส้นใย ของเล่นที่ ่ั ้ มีขนยาวหรือขนสังเคราะห์มกจะประกอบไป ั ด้วยสารหน่วงการติดไฟทีเป็นพิษและแพ้ได้งาย ่ ่ รวมถึงเส้นใยทีเด็กๆ สามารถกลืนได้ สำหรับ “สินค้าทีไม่ปลอดภัย” หาดู ่ ่ตุ๊กตา ได้ทนตยสารผูบริโภค และระบบแจ้งเตือนสินค้าทีไม่ปลอดภัยผ่านทาง ี่ ิ ้ ่ ตุกตามีสารเคมีอนตรายได้ ๊ ั เวบไซต์ของศูนย์เฝ้าระวังและพิสจน์สนค้าทีไม่ปลอดภัย สำนักงานคณะ ู ิ ่หลากหลาย เนืองจากผลิตจาก ่ กรรมการคุมครองผูบริโภค (http://upvac.ocpb.go.th) ้ ้พลาสติก กำมะหยีและอุปกรณ์ยด ่ ั คำแนะนำไส้ ใส่เสือผ้าและเครืองประดับหรือ ้ ่ • มองหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือผูผลิตทีไร้สารเคมีทเป็นพิษ ้ ่ ี่มีสวนประกอบทีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ่ ่ เช่น ฉลาก GS ฉลากเขียว และฉลากสิงแวดล้อมอืนๆ ่ ่การทดสอบโดยองค์กรผูบริโภคของ ้ • ซักของเล่นและตากให้แห้งก่อนใช้เยอรมัน (Stiftung Warentest) • หลีกเลียงของเล่นทีได้ฟรีหรือเป็นของแถมจากการจัดรายการต่างๆ ่ ่ในปีทผานมา พบว่ามีตกตา 42 ี่ ่ ุ๊จาก 50 ตัว พบสารเคมีทเป็นพิษ ี่ ของเล่นไม้ในปริมาณมากเกินระดับกว่าที่ ของเล่นไม้มหลากหลายประเภท รวมถึงตัวต่อ บล็อกก่อสร้าง บ้าน ีมาตรฐานกำหนด ตุกตา และร้านของเล่นและฟาร์ม เป็นต้น ของเล่นไม้เรียบๆ ทีไม่ได้ทาสี ๊ ่ คำแนะนำ มักจะปลอดภัย แต่ของเล่นไม้บางอย่างอาจเป็นอันตรายได้ ไม่มตวต่อไม้ ี ั • หลีกเลียงการซือตุกตาตัว ่ ้ ๊ ชนิดไหนเลยทีผานการทดสอบสิงแวดล้อมของเยอรมัน ในเดือนพฤศจิกายน ่ ่ ่เล็ก เพราะมันถูกจัดอยูในประเภท ่ 2008 ของเล่นไม้ทมกาวเป็นส่วนประกอบ มีแนวโน้มทีจะมี ี่ ี ่ของตกแต่งและไม่ตองทำตามข้อ ้ สารเคมีทกอให้เกิดมะเร็ง เช่น ฟอร์มลดีไฮด์ ผูปกครองควร ี่ ่ ั ้จำกัดทางกฎหมายสำหรับสารเคมี ระวังสารชักเงาและสีทมตะกัวและสารโลหะหนักอืนๆ ี่ ี ่ ่ • ซือตุกตาผ้าหรือตุกตาที่ ้ ๊ ๊ คำแนะนำเป็นธรรมชาติทมฉลากสิงแวดล้อม ี่ ี ่ • ซือของเล่นไม้ทมสวนทีตดกาวให้นอยทีสดเท่าที่ ้ ี่ ี ่ ่ ิ ้ ่ ุเช่น ฉลากเขียว เป็นไปได้ • ซักล้างตุกตายัดไส้กอนใช้ ๊ ่ • ซือของเล่นทีไม่เคลือบเงาและไม่ทาสีทกครังทีเป็น ้ ่ ุ ้ ่ ไปได้ และมองหาชินส่วนธรรมชาติ ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 59
  • ตารางสรุปแสดงรายการสารเคมีอันตรายที่พบอยู่ในของเล่นเด็ก สารเคมีอนตราย ั ผลกระทบทีอาจเกิดกับสุขภาพ ่ Aniline Very toxic, carcinogenic and mutagenic อนิลน ี เป็นพิษมาก, ก่อให้เกิดมะเร็งและก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ Bisphenol-A Disrupts the reproductive and hormone system, บสฟนอล-เอ ิ ี and increases cancer risk ทำให้ระบบสืบพันธุและระบบฮอร์โมนหยุดทำงาน และ ์ เพิมความเสียงในการเป็นมะเร็ง ่ ่ BrominatedFlame Disrupts development and the hormone system, Retardants toxic to the reproductive system พลาสติก สารหน่วงกันไฟ ทำให้พฒนาการและระบบฮอร์โมนหยุดทำงาน เป็นพิษ ั ต่อระบบสืบพันธุ์ ของเล่นพลาสติกแบบอ่อน Cadmium Carcinogenic, toxic by inhalation, impaires fertility, เช่น ของเล่นยางสังเคราะห์ บอลลูน แคดเมียม disrupts development of child’s brain ของเล่นอาบน้ำแบบอ่อน เป็นต้น ก่อให้เกิดมะเร็ง ได้รบพิษจากการสูดดม ความสามารถ ั มีสารพทาเลต (Phathalate) ทีสง ่ ่ ในการสืบพันธุลดลง หยุดพัฒนาการทางสมองของเด็ก ์ Chlorinatedparaffins Carcinogenic, disrupts the hormone system ผลต่อฮอร์โมน มีขาวเตือนอันตราย ่ คลอรเนเตทพาราฟน ก่อให้เกิดมะเร็ง ระบบฮอร์โมนหยุดทำงาน ิ ิ หลายครังทังในระดับโลกและใน ้ ้ Chromium Carcinogenic, mutagenic, toxic: causes severe burns, ยุโรป ในปี 2004 มีการค้นพบว่า โครเมียม impaires fertility ตัวตุกตาทีทำจากยางยีหอสคูบดู ๊ ่ ่ ้ ี้ กอใหเกดมะเรง กอใหเกดการกลายพนธ์ุ ทำใหเกดอาการ ่ ้ ิ ็ ่ ้ ิ ั ้ ิ ไหม้รนแรง ความสามารถในการสืบพันธุลดลง ุ ์ (ดูรปประกอบ) มีสารพทาเลตมาก ู Formaldehyde Carcinogenic, mutagenic and toxic to reproduction ถึง 50% ทำให้ของเล่นพลาสติก ฟอร์มลดีไฮด์ ั ก่อให้เกิดมะเร็ง ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ และเป็นพิษ แบบแข็งปลอดภัยกว่าเพราะไม่ได้ ต่อระบบสืบพันธ์ Lead Carcinogenic and impaires fertility. Effects on the ใช้สารพทาเลต อย่างไรก็ตาม ตะกัว ่ developing brain ของเล่นพลาสติกอาจจะมีสารโลหะ ก่อให้เกิดมะเร็ง ความสามารถในการสืบพันธุลดลง มี ์ หนักและสารพิษอืนๆปนเปือนแฝง ่ ้ ผลกระทบต่อพัฒนาการสมอง Nonylphenol Disrupts the hormone system อยู่ โนนิลฟีนอล ระบบฮอร์โมนหยุดทำงาน คำแนะนำ Organotin Carcinogenic, disrupts the hormone system and fertility • เลือกของเล่นทีเป็นยาง ่ ออกาโนตน ิ ก่อให้เกิดมะเร็ง ระบบฮอร์โมนและระบบสืบพันธุหยุด ์ ธรรมชาติ ทำงาน Perfluorinatedchemicals Carcinogenic, disrupts fertility • มองหาฉลาก “ปลอดพีวซี ี เพอฟลูออริเนตเคมิคล ก่อให้เกิดมะเร็ง ระบบสืบพันธุหยุดทำงาน ั ์ PVC-Free” หรือ “ปลอดสารพทา Phthalates(softeners) Disrupts development and the hormone system. เลต Phathalate-Free” พทาเลต(สารทำให้ออนตัว) Impaires fertility ่ • หลีกเลียงผลิตภัณฑ์ทมี ่ ี่ พัฒนาการและระบบฮอร์โมนหยุดทำงาน ความสามารถ ในการสืบพันธุลดลง ์ กลินสารเคมีรนแรง ่ ุ Triclosan Very toxic to aquatic life, disrupts the hormone system ไตรโคลซาน เป็นพิษมากต่อสิงมีชวตในน้ำ ระบบฮอร์โมนหยุดทำงาน ่ ีิ ฉลาดซื้อ60 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ nukks@mahidol.ac.th สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลรวมเด็ดสะเก็ดขาวอาหารและโภชนาการ ผูเขียนถามตัวเองว่า เรารูอะไรและไม่รอะไรบ้าง ้ ้ ู้ คำถามทีมกอยูในการบรรยายช่วง ถาม-ตอบ ่ ั ่เกียวกับอาหารและโภชนาการ คำตอบทีได้คอ รูนอย ่ ่ ื ้ ้ คือมาก เพราะหลายครังทีมคนตังคำถามขึนมา เราต้อง ้ ่ ี ้ ้ • น้ำมันมะพร้าวกินดีไหมเสียเวลาหาคำตอบจากแหล่งทีให้ความรูคอ ตำราและ ่ ้ ื • น้ำประปาต้มแล้วดืมได้หรือไม่ ่อินเตอร์เน็ต ในกรณีของอินเตอร์เน็ตนัน เป็นแหล่งที่ ้ • สมุนไพรเป็นของธรรมชาติแล้วมีอนตรายได้ ัคนทังทีเป็นผูรและคิดว่าตนเป็นผูรขนมาแสดงความรู้ ้ ่ ้ ู้ ้ ู้ ึ้ หรือกัน จึงทำให้เราซึงเป็นผูแสวงหาความรูตองสามารถ ่ ้ ้ ้ • น้ำคลอโรฟลล์กนดีหรือไม่ ิตีความได้วา ข้อมูลทีกำลังอ่านหรือฟงจากอินเตอร์เน็ต ่ ่ • กินน้ำต้มใบแปะกวยแล้วสมองจะดีขนใช่ไหม ึ้นันเชือถือได้เพียงใด โดยเฉพาะกับข้อมูลทีเกียวพันกับ ้ ่ ่ ่ • กินรังนกแล้วสุขภาพดีขนจริงหรือไม่ ึ้การค้าสินค้าเกียวกับสุขภาพ ่ • กลูตาไทโอนช่วยทำให้ผวขาวจริงหรือ ิ เวลาผูเขียนมีโอกาสบรรยายความรูทางอาหาร ้ ้ • กินคลอลาเจนแล้วผิวจะเต่งตึงขึนหรือไม่ ้โภชนาการและพิษวิทยาในทีประชุมต่างๆ มักมีคำถาม ่ • กินข้าวกล้องงอกแล้วดีหรือไม่ทีผฟงกังขา(ทังทีไม่ได้อยูในประเด็นทีได้บรรยาย) ถาม ่ ู้  ้ ่ ่ ่ • ทำอย่างไรลูกจึงจะฉลาด ควรให้กนน้ำมัน ิเป็นประจำ ซึงเป็นการแสดงว่า ผูถามเริมเป็นนักแสวงหา ่ ้ ่ ปลาดีไหมความรูทดี กล่าวคือไม่เชืออะไรง่ายๆ พยายามหาความ ้ ี่ ่ • ดืมน้ำชาและกาแฟ เป็นประโยชน์หรือโทษแก่ ่คิดทีสอง ซึงฝรังเรียกว่า second thought ่ ่ ่ ร่างกาย ฯลฯ ผูเ้ ขียนจะขอตอบคำถามเหล่านีให้ทานผูอานเข้าใจ ้ ่ ้่ แบบง่ายๆ อีกสักครัง เผือคราวหน้าได้พบปะกัน จะได้ ้ ่ มีประเด็นนอกเหนือไปจากนีเสียที ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 61
  • น้ำมันมะพร้าวดีจริงไหม? สมุนไพรไม่น่าอันตรายเพราะมาจาก กรณีนำมันมะพร้าวนัน ้ ้ ธรรมชาติ? ผูเขียนเคยเขียนลงในฉลาดซือ ้ ้ สำหรับประเด็นความกังวลของผูรก ้ั เมือไม่กเดือนมานีแล้ว และความ ่ ่ี ้ สุขภาพ(ทีมกแสวงหาอาหารหรือสมุนไพรมา ่ ั จริงเรืองเกียวกับไขมันทีใช้ในการ ่ ่ ่ กินบำรุงร่างกาย) เกียวกับอันตรายจากการแสวงหา ่ บริโภคก็ได้เคยเขียนมา 3 ตอนในฉลาดซือ ้ ของกินนันเป็นเรืองน่าสนใจ เพราะมีหลายคนทีเข้าใจว่า ้ ่ ่ เมือไม่กปมานีเอง ซึงสรุปแล้วการกินน้ำมัน ่ ี่ ี ้ ่ อะไรก็ตามทีเป็นธรรมชาติแล้วน่าจะปลอดภัย ทังทีคำสองคำ ่ ้ ่ มะพร้าว สิงทีได้กเหมือนกับกินน้ำมันทัวไปคือ ่ ่ ็ ่ นันเขียนก็ตางกัน ความหมายยิงคนละเรืองเลย ดังนันเมือใด ้ ่ ่ ่ ้ ่ ให้พลังงาน กินมากก็อวน ข้อดีคอ น้ำมันมะพร้าว ้ ื ก็ตามทีจะบริโภคสิงทีเป็นสมุนไพร(ซึงมีคำจำกัดความกว้าง ่ ่ ่ ่ ให้พลังงานเร็ว ทางการแพทย์จงนำไปประกอบ ึ มาก) ก็ให้พงระลึกก่อนว่า สิงนันเป็นสิงทีมนุษย์ทวไปเขากิน ึ ่ ้ ่ ่ ั่ เป็นอาหารการแพทย์สำหรับผูปวยทีตองการ ้ ่ ่ ้ กันมาหลายชัวคนแล้วหรือไม่ และทีสำคัญสิงทีกนนันมันใช่ ่ ่ ่ ่ ิ ้ พลังงานในการฟืนตัว ทีสำคัญน้ำมันมะพร้าวใช้ ้ ่ สิงทีตองการกินหรือไม่ (เพราะสมุนไพร เช่น รากไม้นน ่ ่ ้ ั้ ทอดอาหารดี เพราะเป็นน้ำมันอิมตัว มี ่ ดูเหมือนกันไปหมด) ถ้ากติกาทังสองข้อนีไม่ผาน ้ ้ ่ องค์ประกอบบางชนิดทีทำให้อาหารทีทอดมี่ ่ ก็กนอะไรทีหากินได้งาย ๆ ไปก่อนเถิด ิ ่ ่ กลินหอมเฉพาะตัว ความสามารถในการ ่ เพราะผูเขียนยังเชือในหลักการว่า การ ้ ่ ฆ่าเชือนันเป็นคุณสมบัตทวไปของน้ำมัน ้ ้ ิ ่ั กินอาหารครบห้าหมูในสัดส่วนทีถก ่ ่ ู พืช สังเกตได้วาในการทำศึกสมัยโบราณ ่ ต้องตามคำแนะนำของกระทรวง เวลาตัดหัวแม่ทพข้าศึกได้ จะทำการ ั สาธารณสุข ประกอบกับการ แช่หวไม่ให้เน่าในน้ำมันหรือน้ำผึง โดย ั ้ ออกกำลังกายทีเ่ หมาะสมแล้ว สุขภาพ อาศัยว่า สารละลายทังสองชนิดยับยังการ ้ ้ ควรแข็งแรงดี เจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ดี จริงหรือไม่อย่าดื่มน้ำประปาต้ม? เรืองของน้ำประปานัน เป็นประเด็นสำคัญเพราะมีนกเขียนทังในเน็ตและหนังสือไปพบ ่ ้ ั ้ ข้อความของนักเขียนต่างชาติทบอกว่า เนืองจากน้ำประปามีสารคลอรีนปนอยู่ ขณะทีทำการต้ม ี่ ่ ่ น้ำนันคลอรีนสามารถทำปฏิกรยากับสารประกอบอินทรียทมแขวนลอยอยูในน้ำกลายเป็น ้ ิิ ์ ี่ ี ่ สารประกอบใหม่กลุมทีเรียกว่า ฮาโลมีเทน (halomethane) ซึงมีสมาชิกหลายชนิดเป็นสารก่อ ่ ่ ่ มะเร็ง จึงแนะนำให้ผบริโภคซือเครืองกรองน้ำมากรองเอาคลอรีนออกจากน้ำก่อนต้ม ู้ ้ ่ ความจริงแล้วมันก็จริงอย่างทีเขาเขียนกัน เพียงแต่วาปรกติแล้วปริมาณคลอรีนทีใช้ในการ ่ ่ ่ ฆ่าเชือนันค่อนข้างต่ำและถ้าทิงน้ำประปาไว้ในตุมดินก่อนนำน้ำมาดืม คลอรีนก็จะระเหยไปบ้าง ส่วน ้ ้ ้ ่ ่ สารก่อมะเร็งทีเกิดขึนหลังการต้มน้ำประปาโดยปรกติแล้วเกิดในปริมาณต่ำมากๆ ส่วนใหญ่จะอยูใน ่ ้ ่ ระดับเป็นส่วนในพันล้านส่วน โดยสรุปแล้วยังคงแนะนำให้ตมน้ำประปาดืมต่อไปถ้ายังกังวลว่าอาจมี ้ ่ เชือโรคปนเปือนอยู่ ส่วนสารพิษทีเกิดขึนในปริมาณต่ำร่างกายมักทำลายทิงได้เอง ้ ้ ่ ้ ้ ฉลาดซื้อ62 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • น้ำ¤Åอâร¿Åŏดีจริงหรือ? จริงหรือไม่น้ำªาจา¡ãºáปะ¡วยª่วยãห้¤วามจำดี? คำถามยอดฮิตของวัยรุนแย้ม ่ ประเด็นการดืมน้ำชาทีได้จากการชงใบแปะกวยนัน ่ ่ ้ฝาโลงคือ การดืมน้ำคลอโรฟลล์แล้ว ่ ผูเขียนได้รบคำถามนีจากสมาชิกชาวสวนลุมพินทไป ้ ั ้ ี ี่ทำให้สขภาพดีจริงหรือไม่ คำตอบ ุ ออกกำลังกายและบังเอิญผ่านเข้าไปฟงการบรรยายคือ จริง เพราะคลอโรฟลล์ชวยจับ ่ กลางสวนทีผเขียนได้รบเชิญนานมาแล้ว คำตอบแบบ ่ ู้ ัสารพิษบางประเภทออกจากร่างกาย ฟนธงก็คอ สารสกัดจากใบแปะกวยด้วยน้ำร้อนนัน ื ้ได้ อีกทังคลอโรฟลล์เป็นแหล่งของ ้ เป็นสารคนละกลุมทีชวยให้เส้นเลือดสมองขยายได้ ่ ่่ธาตุ “แมกนีเซียม” ทีจำเป็นมากต่อ ่ สารทีชวยให้เส้นเลือดทีสมองขยายตัวได้นนต้องสกัด ่่ ่ ั้ร่างกาย อย่างไรก็ตามในความเป็น ด้วยตัวทำละลายไขมัน ได้แก่ เฮ็กเซน ไม่ใช่นำร้อน ้จริงแล้ว เราได้คลอโรฟลล์จากผักใบ อย่างไรก็ตามถึงได้กนสารสกัดใบแปะกวยทีได้จากการ ิ ่เขียว การดืมน้ำใบบัวบกแก้รอนใน ่ ้ ใช้เฮ็กเซนสกัดก็ตาม การขยายตัวของเส้นเลือดสมองนันเป็นการขยาย ้หรือน้ำใบเตยก็ได้คลอโรฟลล์ตาม จากเส้นเลือดทีเกิดอาการตีบให้ขยายออกเท่าเดิม จึงคิดและจำได้เหมือน ่วัตถุประสงค์ให้สขภาพดีแล้ว อีกทัง ุ ้ ทีเคยเป็น ไม่ใช่ขยายจากเดิมออกไปแล้วจำหรือคิดได้มากขึน จึงขอแสดง ่ ้ แมกนีเซียมก็มมากมาย ี ความเสียใจต่อนักศึกษา(ขีคร้านทังหลาย) ผูตงความหวังว่า การกินสาร ้ ้ ้ ั้ ในน้ำประปาโดยอยู่ สกัดจากใบแปะกวยทำให้เส้นเลือดเลียงสมองขยายขนาดได้ แล้วเลือดจะ ้ ในรูปแมกนีเซียม ไปเลียงสมองมากขึนทำให้ฉลาดขึนเวลาใกล้สอบ ้ ้ ้ คลอไรด์ซงทำให้ ึ่ ความฉลาดนันเกิดจากการอ่านมากรูมากและรูจกคิด ซึงมีความ ้ ้ ้ั ่ น้ำกระด้างถาวร เกียวพันกับพันธุกรรมด้วย นอกจากนียงมีขอควรระวังอีกว่า ถ้าท่านบริโภค ่ ้ั ้ ผูบริโภคจึงไม่ ้ สารสกัดจากใบแปะกวย(จริงๆ) เองโดยไม่อยูในความดูแลของแพทย์ ่ จำเป็นต้องไปซือผง ้ เวลาต้องเข้ารับการผ่าตัดต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อน มิเช่นนันอาจมี ้ คลอโรฟลล์มาชงดืมให้ ่ อันตรายจากการเสียเลือดมากกว่าปรกติ เพราะมีตวอย่างผูบริโภคสาร ั ้ เปลืองเงินโดยไม่จำเป็น สกัดใบแปะกวยในต่างประเทศทีเสียเลือดมากกว่าปรกติจนเสียชีวตขณะ ่ ิ รับการผ่าตัดมาแล้วรังน¡มีประâยªนมา¡จริงหรือ? ในการบรรยายเกียวกับความรูดานอาหารและสุขภาพนัน เมือเปดเวทีให้มการถาม ประเด็นทีไม่เคยขาดไป ่ ้ ้ ้ ่ ี ่จากความสนใจของผูฟงคือ เรืองการกินรังนก ซึงผูเขียนก็ยงยืนยันว่ามันคือ เสมหะหรือเสลดของนก ซึงเป็นสาร ้  ่ ่ ้ ั ่คัดหลังจำพวกคอลลาเจน ทีเป็นโปรตีนไม่สมบูรณ์ ทีไม่นาจะมีสรรพคุณใดๆ ต่อสุขภาพของผูบริโภค ยกเว้นว่า ่ ่ ่ ่ ้อร่อย เมือต้มกับน้ำตาลในความรูสกของผูบริโภคบางท่าน ซึงไม่รวมผูเขียน เนืองจากอาหารประเภทนี้ ไม่ได้ตาง ่ ้ ึ ้ ่ ้ ่ ่ไปจากการกินหูฉลาม ซึงเป็นการทำร้ายสัตว์โลกผูรวมทุกข์รวมสุขในภาวะโลกกำลังวิกฤตเช่น ่ ้่ ่เดียวกัน ดังนันถ้าจะกินเพราะติดในกิเลสทีตองการเสพ ก็กนไปเถิด แต่ถาหวังประโยชน์ใน ้ ่ ้ ิ ้การบำรุงสุขภาพ ก็ควรรอว่าเมือไรจะมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทเป็นทียอมรับกันเสียที ่ ี่ ่ สำหรับประเด็นอืน ๆ จะขอยกยอดไปเล่าให้ฟงกันในฉบับหน้านะครับ ่  ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 63
  • ÊÒþÑท¹»˜่สÞËÒâ·Ã¤Á¹Ò¤Áนคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) นพ.ประวิ ย ลี ถาพรวงศา ผูอำนวยการ สถาบั เรืองควรรูกอนสง SMS ่   ถายังจำกันได โทรศัพทมอถือยุคแรกทำไดเพียง ื ไมไดรบขอความก็ทำใหพลาดการรวมโครงการไป แต ั โทรออกและรับสาย หากเราตองการสงขอความถึงกัน งานนันพิสจนไดวา บริษทมือถือไมพยายามสงใหครบ ้ ู  ั ตองอาศัยบริการเพจเจอร แตพอมาถึงยุคทีสองก็เริมมี ่ ่ ตามกำหนด 24 ชัวโมง เพียงแตสงซ้ำไมกครังแลวลบ ่  ี่ ้ บริการรับสงขอความสัน (SMS) ทำใหเราสามารถสง ้ ขอความออกจากระบบไป เลยเปนกรณีทนำไปเรียกรอง ่ี ขอความถึงกันโดยตรง จนทำใหเพจเจอรสญพันธุไปเลย ู  คาเสียหายทางแพงกันตอไป และในปจจุบนบริการ SMS นี้ เริมถูกใชงานนอกเหนือ ั ่ และอีกกรณีเปนเรืองการสงขอความไปรายการ ่ จากรับสงขอความปกติ แตรวมไปถึงการรับสมัครขาว ทีวี อยางทีเรามักจะเห็นในรายการขาววา ลำปางหนาว ่ ดูดวง รายงานผลกีฬา สลากกินแบง ชิงโชค และการ มาก อะไรทำนองนัน ก็เปนการเปดโอกาสใหผชมมี ้ ู รวมโหวตในรายการทีวตางๆ ี  สวนรวม แตมคนวิจยพบวา ขอความทีถกสงไปนันมี ี ั ่ ู ้ หลักการเบืองตนของการสง SMS ก็คอ หากสง ้ ื มากมาย แตขอความทีขนจอทีวมเพียงนิดเดียว แปลวา  ่ ึ้ ี ี เปนขอความภาษาอังกฤษลวนจะจำกัดตัวอักษรที่ 160 หลายคนสงไปแลว เสียเงินแลว สวนใหญไมไดออกอากาศ ตัวอักษรตอขอความ แตหากมีตวอักษรภาษาไทยปน ั โดยทีเราเองก็ไมรทำใหยงหลงสงกันตอไป แตกรณีที่ ่ ู ั อังกฤษหรือเปนภาษาไทยลวนๆ จะสงไดเพียง 70 ตัว รองมานันเปนเรืองการโหวตในรายการเรียลลิตโชว ที่ ้ ่ ี อักษรตอขอความ สวนทีพมพเกินนัน ไมไดหายไปไหน ่ ิ ้ ใหสง SMS ไปทีเลขหมายโนนเลขหมายนี้ และจะนับ  ่ แตจะถูกตัดแบงแยกเปนขอความใหม และคิดคาสง คะแนนสดๆ ปรากฏวา แตละรายการมีคนโหวตมากมาย แยกเปนอีกหนึงขอความ ่ และทุกครังทีกดโหวตก็เสียเงินทันที แตเนืองจากสง ้ ่ ่ และกรณีทเราสงไปแลวจะคิดคาสงทันที แมวา ี่  พรอมๆ กันเปนจำนวนมาก ทำใหขอความคางในโครง  ผูรบจะปดเครือง เพราะขอความจะคางอยูในระบบและ ั ่  ขายและปลายทางรับไมทน พอจบรายการไปแลว ั มีการสงซ้ำเปนระยะๆ จนกวาปลายทางจะไดรบขอความ ั ขอความเหลานันจึงคอยๆ ทยอยรับได เปนเหตุใหการ ้ แตกจะคางอยูเพียง 24 ชัวโมง หากปลายทางยังปด ็  ่ โหวตเหลานันไมมผล เพราะปดโหวตไปแลว และหัก ้ ี เครือง คราวนีขอความจะถูกลบออกจากระบบ กรณีที่ ่ ้ เงินไปแลว ดังนันใครทีกระหน่ำโหวตโปรดรูไวเถิดวา ้ ่  เราอยากรูวาสงถึงปลายทางไหม ก็จะมีบริการเสริม (ที่  เสียเงินแนๆ แตไมรวาเสียเงินฟรีหรือเปลา อยางรายที่ ู  ตองเสียเงินเพิมตางหาก) คือบริการยืนยันวาสงขอความ ่ รองเรียนมาปรากฏวา รวมโหวตไป 400 กวาครังหมด ้ สำเร็จ โดยแจงเปนขอความกลับมาทีเครืองของเรา แต ่ ่ เงินไปมากมาย แตขอความไปถึงเมือจบรายการไปแลว  ่ โดยทัวไปเรามักจะไมเปดใชบริการนี้ ทำใหหลายครัง ่ ้ ทำใหไมนบเปนคะแนนโหวตเลย ั คิดวาสงไปแลวเพราะถูกหักเงินไปแลว แตปลายทางไม แลวทำไมผูผลิตรายการและผูใหบริการโทรศัพท   ไดรบก็มี ั มือถือถึงยังทำเหมือนไมมอะไรเกิดขึน เหตุผลงายๆ ก็ ี ้ อยางกรณีรองเรียนของผูสมัครโครงการตนกลา   คือ ทำอยางนีรบทรัพยแนนอน สวนคะแนนโหวตนัน ้ั ้ อาชีพ ซึงทางโครงการจะสง SMS ไปแจงผูสมัคร แต ่  ตัวใครตัวมัน เลยยิงเกิดคำถามวาผลโหวตนันนาเชือถือ ่ ้ ่ ปรากฏวาเครืองโทรศัพทปลายทางไมคอยดี ดับๆ ติดๆ ่  ไดแคไหน เพราะมีอกมากมายทีสงไมถงหรือถึงแตชา ี ่  ึ  หรือไมมสญญาณ ทำใหแจ็คพ็อตแตก เพราะเวลาที่ ี ั เกินไป ระบบสงขอความมาถึงเปนจังหวะทีเครืองดับทุกที เมือ ่ ่ ่ ©ÅÒ´«×éÍ64 ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • มีอะไรในโคด-สะ-นา สมสุข หินวิมานความสุขของเรา...กับใครที่เป็นคนสร้าง? พุทธศาสนาเคยมีคำกล่าวว่า “ความสุขแท้จริงนันอยูทใจ”้ ่ ี่ ใหญ่ สลับมาทีภาพของคุณเรย์ทหยิบขวด ่ ี่และดูเหมือนว่า โฆษณาในสังคมบริโภคทุกวันนีกพยายามจะให้คำ ้ ็ กาแฟผงขึนมาสูดดม ก่อนจะตักกาแฟมา ้ตอบแก่เราเหมือนกันว่า “ความสุขนันอยูทตวเราจริงๆ” ้ ่ ี่ ั ชงและคนในถ้วย พร้อมกับมีไอควันกรุนๆ ่ หลังจากทีผชมโทรทัศน์เคยเห็นภาพของคุณเรย์ แมคโดนัลด์ ่ ู้ ลอยออกมาจากถ้วยกาแฟสะพายเป้แบ็คแพ็คเดินทางถือวีซาไปทีนนทีนแบบ around the ่ ่ ั่ ่ ี่ คุณเรย์ แบ็คแพ็คเกอร์ กล่าวต่อไปworld กันมาหลายปีดดกแล้ว โฆษณากาแฟผงยีหอหนึงก็จบเอา ี ั ่ ้ ่ ั ว่า “แค่ได้อยูกบสิงทีเราชอบ อยูกบกลิน ่ ั ่ ่ ่ ั ่คุณเรย์ แบ็คแพ็คเกอร์ มาเดินทางท่องเทียวเมืองไทยกันบ้าง ่ หอมๆ อยูกบรสชาติกาแฟ xxx ทีเป็นตัว ่ ั ่พร้อมกับประโยคทีเขาพูดเปิดต้นเรืองโฆษณาขึนว่า “ไม่ตองไป ่ ่ ้ ้ เรา แค่นความสุขก็มาอยูตรงหน้า” ี้ ่ไกลถึงซีกโลก ความสุขก็มาหาเราได้เสมอ...” คุณเรย์ยกถ้วยกาแฟสีแดงขึนมาจิบ ้ ว่าแล้ว ภาพก็ตดมาทีคณเรย์กำลังพายเรือแคนนูอยูทามกลาง ั ุ่ ่ ่ และมองออกไปทีฉากหลังของท้องทะเลที่ ่ทะเลทีเงียบสงบ และสะท้อนประกายแดดอยูกลางหมูเกาะน้อย ่ ่ ่ ไกลสุดลูกหูลกตา ก่อนจะแสดงสีหน้าเอม ู ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 65
  • อิม แล้วเดินออกไปชืนชมชะง่อนผาริมทะเล ่ ่ การว่ายน้ำเริงเล่นกับฝูงปลาเล็กปลาน้อยในทะเลเหล่านี้ ก็คงเป็น ภาพตัดมาทีคณเรย์วายน้ำเล่นกับ ่ ุ ่ สิงทีผชมหลายๆ คนอยากจะปลีกวิเวกไปใช้ชวตแบบนันเป็นบาง ่ ่ ู้ ีิ ้ ฝูงปลาทะเลหลากสี แล้วก็โคลสอัพถ้วย ครังบางคราว ้ กาแฟสีแดงวางอยูขางเคียงกับหนังสือหนึง ่้ ่ อย่างไรก็ดี ผมอาจจะเห็นด้วยกับสิงทีโฆษณาบอกไว้แค่ครึง ่ ่ ่ เล่ม และมีแว่นกันแดดวางอยูบนชายหาด ่ เดียวว่า “ความสุขนันไม่ตองไปแสวงหาให้ไกลถึงอีกซีกโลก” แต่ทว่า ้ ้ ก่อนทีจะฉายให้เห็นภาพคุณเรย์นอนแช่นำ ่ ้ ความคิดเรือง “ความสุขมาหาตัวเราได้เสมอ” นัน กลับเป็นเรืองที่ ่ ้ ่ ทะเลอยูรมหาด พร้อมกับเสียงของเขาที่ ่ิ ผมเองก็สงสัยเหมือนกันว่าจะเป็นจริงได้เยียงนันเลยหรือ??? ่ ้ พูดด้วยว่า “ถ้าถามผมว่า ทีไหนสวยทีสด ่ ่ ุ หากเทียบสิงทีโฆษณานำเสนอกับชีวตของตนเองดูแล้ว ผม ่ ่ ิ ในโลก ผมว่าทีน.ี่ ..ความสุขทีเราสร้างเอง” ่ ่ ว่า ในวันหนึงๆ นัน คงเป็นไปไม่ได้กระมังทีอยูดๆ เราจะได้แว่บไป ่ ้ ่ ่ ี แล้วโฆษณาก็จบลงด้วยภาพกว้าง พายเรือแคนนูหรือนอนแช่นำทะเลเล่นอยูทจงหวัดกระบี่ หรือคง ้ ่ ี่ ั ของเวิงทะเลของหาดไร่เลย์ จังหวัดกระบี่ ้ เป็นไปได้ยากทีอยูดๆ เราจะมีฝงปลาการ์ตนมาแหวกว่ายอยูรอบ ่ ่ ี ู ู ่ ก่อนจะตัดมายังภาพของนักเดินทางอย่าง ตัวเรา หรือแม้แต่วาอยูดๆ เรามีจะมีกาแฟสักถ้วยมายกดืม ่ ่ ี ่ คุณเรย์ นังจิบกาแฟบนแพ มีขวดกาแฟและ ่ วัตถุแห่งการบริโภคมากมายหลายหลากนี้ ไม่ใช่วา “อยูดๆ” ่ ่ ี ขวดครีมเทียมวางอยูเ่ คียงข้าง โดยมีขอความ ้ วัตถุดงกล่าวจะกลายเป็น “ความสุขทีเข้ามาหาเราได้เสมอ” แต่ ั ่ เป็นตัวอักษรขึนว่า “ความสุขทีเราสร้างเอง ้ ่ ตรงกันข้าม วัตถุเหล่านันจะมอบ “ความสุข” ให้แก่เราได้ ก็ตอ ้ ่ ...” เมือเราเองต้องไปเสาะแสวงซือหามาเสพมาบริโภคดืมกิน ่ ้ ่ เพือนๆ หลายคนของผมบอกว่า ดู ่ นันก็หมายความว่า หากนักเดินทางอย่างคุณเรย์จะได้อยู่ ่ โฆษณาชินนีแล้วรูสกชอบ เพราะว่าให้ความ ้ ้ ้ ึ กับ “สิงทีเราชอบ” อยูกบ “กลินหอมๆ” หรืออยูกบ “รสชาติกาแฟ ่ ่ ่ ั ่ ่ ั รูสกอบอุนสบายใจ ซึงผมเองก็คดเช่นนัน ้ ึ ่ ่ ิ ้ แบบทีเป็นตัวเรา” ก็คงต้องเป็นตัวของคุณเรย์เองทีออกไปสืบเสาะ ่ ่ เหมือนกัน เพราะไม่เพียงแต่การได้เห็นท้อง ค้นหาเอาสิงเหล่านันมาให้กบตัวเสียก่อน แล้วจึงค่อยผันเปลียน ่ ้ ั ่ ทะเลและธรรมชาติไกลๆ ทีโอกาสน้อยมาก ่ รสนิยมในการบริโภควัตถุตางๆ เหล่านีให้กลายมาเป็น “ความสุขที่ ่ ้ สำหรับชีวตคนเมืองอย่างผมจะได้สมผัส ิ ั วางไว้ตรงหน้า” ท่ามกลางเวิงทะเลครามแห่งคาบสมุทรอันดามัน ้ ภาพแบบนีแล้ว การได้เห็นภาพวิวสวยๆ ้ เมือย้อนกลับไปสูวธคดแบบศาสนาพุทธทีวา “ความสุขแท้จริง ่ ่ิีิ ่่ ของเมืองไทย โดยที่ “ไม่ตองไปไกลถึงซีก ้ นันอยูทใจ” แล้ว และดูเปรียบเทียบกับสิงทีโฆษณาสือสารให้กบ ้ ่ ี่ ่ ่ ่ ั โลก” แบบทีคณเรย์บอกแก่เรา ก็ให้ความ ่ ุ เรา ผมก็เลยเริมสงสัยว่า อัน “ความสุขทีวางไว้ตรงหน้า” ดังกล่าว ่ ่ รูสกดีๆ ไม่นอยทีเดียว ้ ึ ้ ก็อาจจะเริมไกลห่างไปจากความหมายของ “ความสุขทีแท้จริง” ่ ่ ยิงได้ยนเสียงดนตรีประกอบ และ ่ ิ ตามหลักแห่งพุทธธรรมเสียแล้ว ภาพกิจกรรมของตัวละครแบบทีสร้างความ ่ ทำไมน่ะหรือครับ? เพราะในขณะทีทางพุทธศาสนาเห็นว่า ่ แปลกตาแปลกใจไปจากชีวตประจำวันด้วย ิ “ใจ” เป็นทีมาของความสุขอันเกิดมาแต่ “ภายใน” แต่ทว่า หาก ่ แล้ว ภาพของการพายเรือแคนนูหรือภาพ เป็นกาแฟผงชงดืมผสมครีมเทียมแล้วนัน กลับถือเป็นความสุขอัน ่ ้ ฉลาดซื้อ66 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • เกิดมาแต่การเสพวัตถุทมาจาก “ภายนอก” ่ีตัวของเรามากกว่า ดังนัน แม้ในโฆษณาจะบอกว่า การ ้ดืมกาแฟเป็น “ความสุขทีเราสร้างเอง” แต่ ่ ่ก็ดเหมือนว่า เป็นความสุขทีเราสร้างผ่าน ู ่การบริโภควัตถุทจดสรรไว้ให้โดยเจ้าของ ี่ ัสินค้าบางกลุม ทีจะหยิบยืนให้เราทังกลิน ่ ่ ่ ้ ่อาย รสชาติ และทัศนียภาพบางอย่างทีเรา ่ควรจะเสพไปพร้อมกับซึมซับผลิตภัณฑ์กาแฟที่ “เป็นตัวเรา” ยิงไปกว่านัน หากความสุขจากกาแฟ ่ ้ทีเสพเป็นความสุขทีมาจาก “ภายนอก” ่ ่ความสุขเยียงนีกมแนวโน้มจะเป็นความสุข ่ ้ ็ ีแบบ “ชัวครังชัวคราว” หรือพูดง่ายๆ ก็คอ ่ ้ ่ ืเป็นความสุขตราบเท่าทีกาแฟยังไม่ได้หมด ่ไปจากถ้วย เพราะฉะนัน เมือกาแฟหยดสุดท้าย ้ ่ถูกจิบเข้าคอไปแล้ว ทังกลินอายและรสชาติ ้ ่แห่งความสุข ก็อาจจะมีอนต้องดับไปตาม ัการเกิดแก่เจ็บตายของกาแฟในถ้วย จนกว่าเราจะชงกาแฟถ้วยใหม่ขนมาซดดืมแทน ึ้ ่นันเอง่ ในยุคหนึง โฆษณาสินค้าเครืองดืม ่ ่ ่แอลกอฮอล์ยหอหนึง เคยนำเสนอสโลแกน ี่ ้ ่ทางการตลาดทีวา “ความสุขทีคณดืมได้” ่่ ่ ุ ่มาถึงทุกวันนี้ โฆษณากาแฟได้เริมตังคำถาม ่ ้ต่อไปด้วยว่า ความสุขทีเราจะดืมเข้าไปได้ ่ ่จริงๆ นัน อาจจะเป็นใครบางคนกันหนอที่ ้มีอำนาจสร้างให้เราดืมสินค้านันด้วยความ ่ ้สุขจริงๆ ฉลาดซื้อ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 67
  • นก อยูวนา romsuan@hotmail.com  กินมะรุมแนวใหม ไมตองปอกเปลือก ตนมะรุมหลังบาน พักหลังถูกแมเก็บมากินบอย เม็ดมะรุมทีมสนนราคาทีจดไดวาแพงแบบกลืนน้ำลาย ่ ี ่ั  มากขึน ทังดอก ยอด และฝกออนๆ แตกระนันก็ยงคง ้ ้ ้ ั เหนียวกันทีเดียว มีบางฝกทีหลุดเหลือจนจนกลายเปนฝกแก และแตก ่ ลูก(ทีอยากจะ)กตัญูแตทรัพยนอยอยางฉันก็ ่  ปริปลอยใหเมล็ดกลมๆ สีนำตาลทีมปก ปลิววอนและ ้ ่ ี  เลยตองหันมาพึงอะไรทีถกกวา ดีเสียวายังพอมีทให ่ ่ ู ี่ หลนเกลือนกลาดรายรอบพนดิน เมล็ดไหนทีไดทำเลดี ่ ่ เอาตนมะรุมสูงแคพนเขาไปลงหลังบานได ฉับหอบหิว  ้ ไมมปรกใบของเตยหอม พุมพริกขีหนู และยอดผักบุง ี  ้  มันมาทีบาน จัดการขุดหลุมฉุบฉับ ปลูกและรดน้ำชุม ่   นาขึนคลุม ก็คอยโผลยอดออกมาใหฉนไดทงถอนมัน ้  ั ึ้ อยู 2 – 3 วัน แลวฝากแมใหดแลตอ แลวหายหัวไป ู ทิงไป แมใจจะอยากเก็บไวใหมนไดโตและอาศัยเก็บกิน ้ ั กับหนาทีการงานอยูจนครบเดือนจึงกลับบาน อยางนี้ ่  ตอไป แตพนทีทมอยูกไมเอือใหทำไดอยางใจหวัง ื้ ่ ี่ ี  ็ ้ ทุกเดือน จน 2 – 3 เดือนผานไป มะรุมตนนอยโตให มะรุมตนนีอายุเกือบ 2 ปแลวกระมัง หลังจาก ้ สูงพนหัว เริมแตกยอด ออกดอก จนมีฝกและเก็บมา ่  ทีไปเห็นแมคาขนเข็นเอามันใสถงดินวางขายอยูทาย ่  ุ   สอยกินไดในชวงเวลาไมถงป ึ ตลาดสดบางบัวทอง ชวงนันทังตน และผลิตภัณฑจาก ้ ้ ฉันบอกแมวาใบมะรุมขนาดกลางไมออนไมแก   มะรุมมีอยูเกลือนออกมารับกระแสรักสุขภาพ ทังในรูป  ่ ้ เอาไปทำใบชากินไดสรรพคุณอาจจะดีเทียบเทาชาสำเร็จ แคปซูล และชา โดยมีรปแบบและราคาทีแตกตางกัน ู ่ แตแมกยงเฉยๆ แรกๆ แมกเก็บกินแคฝก รอฝกใหมน ็ั ็  ั ไป แมฉนก็ไดของฝากของกำนัลจากหลานชายทีหวงใย ั ่  ใหญแตไมทนปลอยใหแก ฉันชวนแมทำตมจืดฝกมะรุมที่ ั ใสใจสุขภาพคนแก และหนึงในกระเชาผลิตภัณฑเพือ ่ ่ ตมแบบเดียวกับตมจืดใบตำลึง แตกยงเฉยๆ แตทงแม ็ั ั้ ความกตัญูกมหอชามะรุมสำเร็จรูปมาพรอมกับแคปซูล ็ ี  และฉันชอบกินฝกมะรุมแกงสม ถึงกระนันแมกไมคอย ้ ็  ©ÅÒ´«×éÍ68 ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • ชอบแกงมะรุมใหกนแมทตนจะมี ิ ี่  แบบไทย-ไทย จริงไมจริงแคไหนฝกแกวงเทงเตงตองแตงเหมือนไม ตางก็โหนกระแสสารตานอนุมล ูตีกลอง Drumstick Tree สมชือของ ่ อิสระทำกำไร คุณสมบัตพนฐานงายๆ ิ ้ืมัน แมวา “ขีเกียจปอก เปลือกมัน  ้ ทีมในมะรุมเลยถูกทำใหกลายเปน ่ ีแข็ง” หวือหวา จนลืมไปวาอะไรทีใกลๆ ่ จนวันหนึง ญาติผใหญจาก ่ ู ตัว ทำงาย กินงาย ยังมีอยูทกนครัว  ่ี กรุงเทพฯ อีกคนแวะมาหาแมชวง  ลุงกลับกรุงเทพฯ ไปแลวเทศกาล ชวงนันฉันกลับมานัง ้ ่ หลังจากนัน บางวันฉันเห็นยอดออน ้ทำงานหนาจอคอมพอยูทบานแลว  ี่  และดอกมะรุม ลอยน้ำกอดคออยูแหละ ผูใหญคยกันนันนีโนน และ  ุ ่ ่ กับใบตำลึงและดอกขจรในชามตมสุดทายก็วกเขามาคุยกันเรืองสุขภาพ ่ จืดหมูสบใสกงแหง บางวันแกงสม ั ุคุยมาคุยไปก็ไปจดจอกันทีเรือง ่ ่ ผักรวมของแมจะมีดอก ยอดและอาหาร ลุงแกอยูกรุงเทพฯ เสียนาน ฝกออนๆ ของมะรุมรวมอยูในนัน  ้แตชวตวกกลับมากินอาหารแบบ ีิ ผัดผักบางวันก็มฝกออนมะรุมปน ี บานๆ เพราะดวยวัยบวกรสนิยมที่ จนบางครังฉันนึกสับสนวามันเปน ้ติดลินแกมา แกวาแกชอบกินมะรุม ้ ถัวฝกยาวหรือวาฝกมะรุม แตทบอย ่ ่ี แกงสม ฉันเลยไดทคยกับแก แต ี ุ ทีสด อาจจะเพราะเอามากินงายสุด ่ ุกะกระทบชิงไปทีแม แมทมรสนิยม ่ ่ ่ี ี ดวยก็คอ ผักลวกจิมน้ำพริกกะป ื ้การกินทีแสนจะอนุรกษนยม ทัง ่ ั ิ ้ น้ำพริกเผาปา และน้ำปลาราหลนรูปแบบการปรุงและรสลินมาตรฐาน ้ ฝกมะรุมออน ออนชนิดทีจะ ่ชีชวนกับลุงวามะรุมเราเห็นอยูนหนา ้  ่ี เอาไปลวกกินไมตองปอกเปลือก นี่ ใชวาจะกินไดแตฝกออนแบบเคยๆ   แมคดเอง คิดแบบคนแกทมพนฐาน ิ ่ี ี ้ืแกก็เออออหอหมกใบยอไปกับฉัน การทำอาหารใหลกกินมาตลอดชีวต ู ิอยางถูกคอ ของแม คนแกทยงไมถงขนาด ี่ ั ึ ก็มะรุม สุดยอดสรรพคุณ ยักแยยกยัน ทียงสรางสรรคจาก ั ่ัเรืองแหลงวิตามินเอทีบำรุงสายตา ่ ่ สุขภาพทีทำใหแมไมคอยอยากจะ ่ ทีมมากกวาแครอทถึง 3 เทา มี ่ ี ขยันจะปอกเปลือกแข็งๆ ของมันโพแทสเซียมทีบำรุงสมองและระบบ ่ เขาฮิตเปนกระแสเพราะวามะรุมมัน มาทำกินนันแหละ ่ประสาทมากกวากลวย และมี มีสารตานอนุมลอิสระมากมายหลาย ู ฉันยังนึกอยูวา ถาไมมตน  ี วิตามินซีสง แคลวกใหสกในวิธแบบ ู ุ ี ชนิด และคาดวาจะชวยใหเกิดฤทธิ์ มะรุมปลูกอยูทบาน และแมยงคง  ี่  ัไหนเพือใหเอาเขาปากไดอยางอรอย ่ ชะลอความแก แตในทางวิชาการก็ ขยันและไมแก ก็ไมแนวาจะไดกน  ิก็ไดประโยชนแต็มๆ แลว ทังตอตา ้ ยังไมพบรายงานการวิจยเกียวกับ ั ่ มะรุมออนๆ แบบของแมนหรือ ี่กระดูก และระบบประสาท แตที่ มะรุมในดานนี้ ซึงในดานการตลาด ่ เปลา? ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554 69
  • ÍÂÒ¡ãˌ͋ҹ ฟาใส นาฬกาชีวิต กับวิถีแหงธรรมชาติ, นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล, สำนักพิมพหมอชาวบาน, 2554. 96 หนา 95 บาท นาฬกาชีวต คือ การกำหนดภาวะการทำงานของรางกายใหสอดคลองกับ ิ ธรรมชาติรอบตัว หลักการแพทยของจีนเชือวา “มนุษยอยูภายใตกฎแหงฟาดิน ่  มนุษยอยูภายใตอทธิพลของดวงอาทิตยและดวงจันทร การรักษาสมดุลของชีวตให  ิ ิ สอดรับกับธรรมชาติจงถือเปนเรืองทีสงผลดีตอสุขภาพ หนังสือเลมนีจะนำเสนอวิธี ึ ่ ่   ้ การใชชวต จัดระบบ ใหแตวนเราทำสิงตางๆ ไดดขน ีิ ั ่ ี ึ้ พลเมองคนกลา, สถาบนสญญาธรรมศกด์ิ เพอประชาธปไตย มหาวทยาลย ื  ั ั ั ่ื ิ ิ ั ธรรมศาสตร, 2553. 136 หนา 120 บาท หนังสือรวมเรืองราว 23 คนกลา ผูทใชเสรีภาพของตัวเองตามระบอบประชาธิปไตย ่  ่ี สรางสรรคสงทีดสงทีถกตอง เชน กรณอมา พงษนอย คนเสือเขียวแหงบอนอก ชาวบาน ิ่ ่ ี ิ่ ่ ู ุ  ้ ธรรมดาทีเคลือนไหวตอสูคดคานตอตานการกอสรางโรงไฟฟาทีบอนอก เปนการตอสู ่ ่  ั ่  เพือบานเกิด เพือธรรมชาติ หรือ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ เภสัชกรหญิง เจาของฉายา ่ ่ “เภสัชกรยิปซี” จากการเดินทางไปประเทศทีกนดารเพือสอนการผลิตยาตานไวรัสเอดส ่ ั ่ จนประสบความสำเร็จในการผลิตยาสามัญชือ ยาเอดส ทีชวยลดการติดเชือจากแมสลก ่ ่ ้ ู ู การประกวดนิทานยอดเยี่ยมรางวัลมูลนิธิเด็ก ปที่ 17 ขอเชิญเยาวชนและบุคคลทีมจนตนาการและรักในการเขียน มาสรางสรรคนทานสงเขาประกวดชิงเงิน ่ ีิ ิ รางวัล โดยแบงการประกวดออกเปน 3 ประเภท 1.การประกวดนิทานรุนเยาว สำหรับเยาวชนอายุ 6 – 12 ป  2.การประกวดนิทานยอดเยียม สำหรับบุคคลทัวไป และ 3.การประกวดภาพประกอบนิทาน สำหรับบุคคลทัวไป ่ ่ ่ ใครทีสนใจอยากสงผลงานเขาประกวด ขอรับรายละเอียดและใบสมัครไดที่ เว็บไซตมลนิธเด็ก ่ ู ิ www.ffc.or.th สอบถามขอมูลหรือสงผลงานไดที่ แผนกหนังสือและเยาวชน สำนักพิมพมลนิธเด็ก 460 ู ิ ซอยจรัญสนิทวงศ 67 เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 02–881–1734 หมดเขตสงผลงานเขาประกวด 31 ตุลาคม 2554 ©ÅÒ´«×éÍ70 ปที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • หนังสือในเครือฉลาดซื้อ 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 100 สิ่งที่ไมตอง อยูยอนยุค นอกลูไมนอกทาง เรื่องเลาจากคน  พจนานุกิน พจนานุกน(เลม2) รวมผลทดสอบ ิ รวมผลทดสอบ “ถูกปาก“ “ถูกใจ“ ยิงกวาคูมอซือบาน ่  ื ้ ทำ(ก็ได)กอนตาย ราคา 185 บ. ราคา 130 บ. เคยฟอง ราคา 160 บ. ราคา 140 บ. ผลิตภัณฑ-บริการ ผลิตภัณฑ-บริการ ราคา 95 บ. ราคา 95 บ. ราคา 75 บ. ราคา 100 บ. สมาชิก 145 บ. สมาชิก 104 บ. ราคา 100 บ. สมาชิก 125 บ. สมาชิก 115 บ. 2009 (เลม1) 2009 (เลม2) สมาชิก 80 บ. สมาชิก 80 บ. สมาชิก 40 บ. สมาชิก 80 บ. สมาชิก 80 บ. ราคา 95 บ. ราคา 95 บ. สมาชิก 65 บ. สมาชิก 65 บ. ฉลาดซื้อ ฉบับที่ผานมา ฉ.103 ฉ.104 ฉ.105 ฉ.106 ฉ.107 ฉ.108 ฉ.109 ฉ.110 ฉ.111 ฉ.114 ฉ.115 ฉ.116 ฉ.117 ฉ.118 ฉ.119 ฉ.120 ฉ.121 ฉ.122 ใบสั่งซื้อหนังสือในเครือฉลาดซื้อ (ลดราคาพิเศษสำหรับสมาชิกฉลาดซื้อเทานั้น)ขาพเจา.............................................................................หมายเลขสมาชิก.............................................................ที่อยู..................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.........................รายการสั่งซื้อหนังสือ1. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท 2. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท3. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท 4. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท5. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น.......................................................บาทฉลาดซื้อฉบับที่ผานมาo ฉบับที่ 103-122 เลมละ 50 บาท ขอสั่งซื้อ ฉบับที่ .................... รวมจำนวน ................ เลม รวมเปนเงินทั้งสิ้น.........................บาท(....................................................................................)พรอมกันนี้ไดสงo ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย สั่งจายในนาม o เช็คสั่งจายในนาม “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” ปทฝ.งามวงศวาน 11001 (กรณีเช็คตางจังหวัด ขอเพิ่มคาเคลียรเช็ค 10 บาท)o โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” (กรุณาสงสำเนาการโอนแนบมา พรอมใบสั่งซื้อ)• ธนาคารไทยพาณิชย สาขางามวงศวาน • ธนาคารกรุงไทย สาขางามวงศวาน • ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศวาน 319 - 2 - 62123 - 1 141 - 1 - 28408 - 9 026 - 2 - 40760 - 4• ธนาคารกสิกรไทย สาขางามวงศวาน • ธนาคารกรุงเทพ สาขายอย เดอะมอลลงามวงศวาน 058 - 2 - 86735 - 6 088 - 0 - 38742 – 8• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายอย เดอะมอลลงามวงศวาน 463 - 1 - 10884 – 6 สะดวก สบาย และงา เมื่อสั่งซื้อหนังสือผาน ยขึ้นนิตยสารฉลาดซื้อ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี เว็บ www.ฉลาดซื้อ.com ไซตกรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7โทรสาร : 0-2248-3733 E-mail: chaladsue@gmail.com และชำระเงินผานบัตร เครดิต
  • ปัญหาสร้างปัญญา ทัศนีย์ แน่นอุดร thusanee@yahoo.com ฉลาดซื้อย่างเข้าปีที่ 18 แล้ว ถือว่าแก่พรรษาพอควร แต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุง รักกันชอบกันก็ติติงกัน เข้ามานะคะ จะได้ทำหนังสือออกมาได้ถูกใจทุกคน ฉบับนี้แจกหนังสือ ยิ่งกว่าคู่มือซื้อบ้าน จ้ะ ปริศนาอักษรไขว้ ฉบับที่ 124 1 2 3 4 แนวขวาง 1. สถานทีทพระอาทิตย์ตกเป็นทีสดท้ายในประเทศไทย ่ ี่ ่ ุ 5 5. หนึงในสายน้ำทีให้กำเนิดเจ้าพระยา ่ ่ 6 7 8 6. เนยแข็ง 8. อยูจงหวัดสิงห์บรี ขึนชือเรืองปลาช่อน ่ั ุ ้ ่ ่ 9 10 11 9. ชือวัดเก่าแก่ในอยุธยา ถินกำเนิด ่ ่ 12 13 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 14 10. ล่อลวงให้หลงเข้าใจผิด 12. ตรวจให้รจำนวน ู้ 15 16 13. ช่วงระยะเวลานานเป็นเดือนเป็นปี 17 18 14. ชือวังสำคัญในจังหวัดลพบุรี ่ 15. หินทีเขา ่ 17. มีมากทีศาลพระกาฬ ลพบุรี ่ 1 ทุ 2 ค่ า ย 3 ก 4 ล 18. อำเภอเหนือสุดของเชียงราย 5 เ 6 ส ม อ า ะ เฉลยปริศนาอักษรไขว้ ฉบับที่ 123 แนวลง 7 รี บ 8 ม โ น ค ติ 1. ม้า 9 ย า ม อ จู 2. ไว้สางผม 10 น ย 11 ห ว า ด 3. รูสกไม่ชอบหน้า ไม่ถกชะตา ้ ึ ู 12 ใ จ 13 14 มู ก 4. ทาย ทำนาย เ 15 จ ริ ญ า 16 ผุ 7. อีกชือของต้น กระแตไต่ไม้ ่ ร่ ต 17 รั ศ มี 8. ไก่พนธุหนึง ทีเทียบกับอาการเจ้าชูของผูชาย ั ์ ่ ่ ้ ้ 11. อากาศทีเคลือนไหว ่ ่ 13. สนใจใยดี 15. แตกออก เริมงอก ่ รายชือผูได้รบรางวัลฉบับ 122 ่ ้ ั 16. ภาษาใต้ หมายถึง ตัวเล็กๆ ร่มครอบครัวฉลาดซือ ้ 1.สุรเดช ด่านชลวิจตร ิ 4.ฐาปนนท์ ตังไทยขวัญ ้ 2.ศรีสมัย เหมวรรณวดีกล ุ 5.ชัญญา พัฒนะโภคะ 3.ช่อทิพย์ เจริญยศ ฉลาดซื้อ72 ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 124 มิถุนายน 2554
  • ÃÇÁ¾Åѧ»Ò¡ à¾×่ÍÊ×่ÍÊÌҧÊÃä ¾ºàË็¹ ·ÕÇÕ ÇÔ·ÂØ â¦É³Ò ËÅÍ¡Åǧ ໚¹à·็¨ âÍŒÍÇ´à¡Ô¹¨Ã Ô§ ÃÒ¡ÒÃÍѹµÃÒ ËÇÁཇÒÃÐÇѧ µÃǨÊͺ à ŒÍ§àà Õ¹ à¾×่ͤ،Á¤Ãͧ¼ÙŒºÃ Ôâ À¤´ŒÒ¹Ê ×่Í ÁÒàÁŒ Ò ·  ! àÃ×่ͧÊ×่Í¡ ѹ¤Ã ѺÃÇÁ¾Åѧ»Ò¡à¾× ่ ÍÊ× ่ ÍÊÃŒ Ò§ÊÃää ´Œ·Õ่1. ÈÙ ¹   ¾ Ô · Ñ ¡É  Ê Ô · ¸ Ô ¼ ÙŒº à ÔâÀ¤ Á ÙŹ Ô¸ Ôà¾×่ͼ ÙŒº à ÔâÀ¤ 02-248-37372. Website Á Ù Å ¹Ô ¸ Ôà¾×่ͼٌº à ÔâÀ¤ («Í¡á«¡Ê ×่Í) http://www.consumerthai.org/e-mouth3. Facebook Á Ù Å ¹ Ô¸ Ôà¾×่ͼٌº à ÔâÀ¤ («Í¡á«¡Ê×่Í) http://www.facebook.com/fanemouth