ปที่ 17 ฉบับที่ 123                      พฤษภาคม พ.ศ.2554                  www.ฉลาด...
สารบัญ           ปีที่	17	ฉบับทีี่	123	พฤษภาคม	2554	              w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9...
บทบรรณาธิการ                                                   สารี อ๋อ...
¨´ËÁÒ¶֧ º¡.      เมือเดือนทีแลว เห็นขาวผูบริโภค เรือง ฉลากอาหาร        ่    ่            ่...
กระแสในประเทศ                                                       ...
19 เมษายน 2554                                     โดยเฉพาะกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้  ร...
อย่ามองข้ามความปลอดภัย เด็กไทยเสียงตายเพราะรถยนต์สงขึน                 ่        ู ้       เด...
กระแสต่างแดน  ค่าเทอมสุดโหดทีองกฤษ          ่ ั       รัฐบาลอังกฤษประกาศตัดงบ       เป็ น สมาชิ ก...
รูมยพ่อกูเป็นใคร? ้ ั้    ถ้าใครเจอคำถามนีเข้าไปก็ไม่              ้      บอกว่าในสหรัฐฯ นั้น ร้อย...
มังคังแต่ไม่มนคง   ่ ่    ั่       รัฐบาลจีนเขากำหนดเป้าหมาย  ของแผน 5 ปี ฉบับที่ 12 ว่า จีนจะ  เปลียนเป้...
เรื่องจากปก                                    กองบรรณาธิการซอฟท์แวร์ / สือบันเทิง:  ...
หลายคนจึงอาจสงสัยว่าข้อมูลเหล่านีเ้ ป็นเครืองมือ่                     ของธุรกิจในการสร้างความเข้าใจของ...
HILIGHT จากงานวิจัย   •	ราคาทีสงเกินสอย	    ู่                        •	เปลียนพฤติกรรมไม่งาย...
นâยบาย Global Pricing  ระบบราคาเดียว	เสียวทัวโลก	             ่            งานวิจยฉบับนีเสนอว่าร...
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
S mbuyer 123
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

S mbuyer 123

1,178 views
1,095 views

Published on

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 123

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,178
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

S mbuyer 123

 1. 1. ปที่ 17 ฉบับที่ 123 พฤษภาคม พ.ศ.2554 www.ฉลาดซื้อ.comÃͧ෌ҹѡàÃÕ¹¤Ù‹ãËÁ‹µŒÍ¹ÃѺແ´à·ÍÁซอฟทแวร/สื่อบันเทิง : ถูกก็ได ทำไมตองแพงเราทดสอบอะไรÃͧ෌ҹѡàÃÕ¹à¤Ã×่ͧàÅ‹¹ºÅÙàÏ ´ÔÊ¡©ÅÒ¡¢Í§ÍÒËÒáÖ่§ÊÓàÃ็¨ÃÙ»การคืนเงินมือถือระบบเติมเงิน
 2. 2. สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 123 พฤษภาคม 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 19 26 31เรื่องเด่น อาหารและสุขภาพ9 ซอฟท์แวร์/ สือบันเทิง : ถูกก็ได้ ทำไมต้องแพง ่ 52 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่ “ก่อนรับยาต้องกล้าถาม”ความเคลื่อนไหว 56 สวยอยางฉลาด ่3 กระแสในประเทศ “เคลนเซอร์กบโทนเนอร์” ั6 กระแสตางแดน ่ 61 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต 38 “ฝันร้ายก่อน 2012”ทดสอบ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่19 เลือก “รองเท้านักเรียน” คูใหม่ตอนรับเปิดเทอม ่ ้ “คะน้าปลาช่อนแดดเดียว:เมนูจานด่วนจากขาประจำ”26 เครืองเล่นบลูเรย์ ดิสก์ ่ 31 ตรวจสอบการให้ขอมูลบนฉลาก ้ หน้าต่างผู้บริโภค ของอาหารกึงสำเร็จรูปแบบบรรจุหอรวม ่ ่ 58 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้ “ข้อแนะนำสำหรับการเลือกซือผลิตภัณฑ์ ้สัมภาษณ์ สำหรับเด็กและทารก (1)”38 ทุกคนมีสทธิ ิ 64 สารพันปัญหาโทรคมนาคม “ละครไม่พงโฆษณาและบทไม่ตองตบตี มีได้ไหม?” ึ่ ้ “เยอรมันกับการคืนเงินมือถือระบบเติมเงิน” 65 มีอะไรใน โคด-สะ-นา เสียงผู้บริโภค “เสน่หปลายจวัก..แต่อย่าลืมเหยาะผงปรุงรสด้วยล่ะ” ์43 • ไอโฟนรุนพิเศษผ่อนไปซ่อมไป ่ • รถมือสองถูกปรับแก้ไมล์หลอกขายผูบริโภค ้ Game • คอนโดโครงการไม่ขน ยังต้องผ่อนต่อหรือไม่ ึ้ 72 ปัญหาสร้างปัญญา • สินค้าใช้แล้วไม่ได้ผล ยูนซตี้ ยอมคืนเงินให้ลกค้า ิ ิ ู • เพือชีวต ่ ิ
 3. 3. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org เราจะก่ออิฐ สร้างโรงพยาบาล ต้องเห็นวิสัยทัศน์บริการสุขภาพ เดือนทีผานมามีโอกาสไปรวมประชุมสมัชชาผูบริโภค ่   วา แรงงานกลุมนีรกษาฟรีกบบัตรทอง(แตขณะทีบงคับ  ้ั ั ่ ัสากลทีฮองกง ไดมโอกาสแลกเปลียนกับเพือนๆ องคกรผู ่ ี ่ ่ ผูประกันตนใหจายเงินเรืองสุขภาพ)   ่บริโภคจากหลายประเทศทัวโลก แตกจกเมือถูกตังคำถามวา ่ ็ุ ่ ้ ไมมใครเห็นภาพใหญวาระบบบริการสุขภาพ มีความ ี เป็นยังไงประเทศไทยไดยนขาวจากประเทศไทยทีไรแปลกๆ ิ ไมเป็นธรรม แตกตางเหลือมล้ำกันอยู ประกันสังคมเป็นกลุม ่ ทุกที คนถูกถามก็องตอบไมคอยจะถูกแตกตองออมแอมๆ ึ้  ็  เดียวทีตองจายสตางคสมทบสุขภาพของตนเอง แตยอมให ่ ตอบไปวา ประเทศไทยกำลังจะยุบสภา(ตอนนันยังไมยบ) ้ ุ บายเบียงพูดไปเรือยวา คนเสนอตองการฮุบเงินของประกัน ่ ่กำลังจะมีการเลือกตังใหมเร็วๆ นี้ ้ สังคมหรือทำใหคนเป็นขอทาน เราตองการใหพรรคการเมือง หลายองคกรไดเตรียมการเสนอนโยบายทีทำงานมา ่ อธิบายมีนโยบายทีสอดคลองกับปัญหา ระบบบริการ ความ ่นานใหกบพรรคการเมือง อาจจะมีคนไดอานนโยบายของ ั  ทุกขยากความไมเป็นธรรมของคน ชมรมพิทกษสทธิผประกัน ั ิ ูพรรคใหญสองพรรคทีแขงขันกันบาง ่ ตนตองการใหรฐบาลจายเงินสมทบเรืองสุขภาพทังหมดให ั ่ ้ พรรคหนึงบอกวาจะสนับสนุนนโยบายสามสิบบาท ่ ผประกนตนเชนคนอนๆ สวนใครจะเปนผบรหารหรอใหบรการ ู ั  ่ื  ็ ู ิ ื  ิซึงเคยเป็นนโยบายของตนเองและใหโรงพยาบาลเอกชนเขา ่ ก็ใหผประกันตนมีสทธิเลือก มาดูกนวาจะเป็นสปส. สปสช. ู ิ ัรวมใหบริการมากขึน หารูไมวาขณะนีโรงพยาบาลเอกชนก็ ้   ้ อยูกบใครแลวประเทศจะไดประโยชนมากกวากัน หรือขึนอยู  ั ้เขารวมจำนวนไมนอย แตถาวิเคราะหสาเหตุกนจะๆ ก็จะ   ั กับวาใครทำไดดกวาใคร ีเห็นวาทีเขาไมรวมเพราะเขามีทางเลือกเพราะนโยบายของทัง ่  ้ นโยบายดานสุขภาพ ตองไมลมเรืองความทุกขของ ื ่สองพรรคนันแหละทีไปสนับสนุนใหเขาเป็นศูนยกลางการ ่ ่ ผูปวยทีเสียหาย ความทุกขของแพทยทถกฟ้องรอง ตอง  ่ ่ ี่ ูแพทยของอาเซียหรือของโลก หรือเขายังมีระบบประกันสังคม อธบายและผลกดนใหเ กด พรบ.คมครองผเู สยหายจากบรการ ิ ั ั ิ ุ ี ิใหเป็นทีทำมาหากิน อำนาจตอรองในการใหโรงพยาบาลเขา ่ สาธารณสข ทำใหผประกนตนไดรบความเปนธรรมดานสขภาพ ุ  ู ั ั ็  ุมาใหบริการกับคนในระบบหลักประกันจึงเป็นเรืองลมๆ แลงๆ ่ เหมือนกับคนอืนๆ หรือหากเราจะมีนโยบายเพียงการกออิฐ ่ สวนพรรครัฐบาลปัจจุบนก็บอกวาจะทำใหโรงพยาบาลั ก็ตองเห็นวา หากมีโรงพยาบาลหนาตาจะเป็นอยางไร แลวก็ ตำบล(สถานีอนามัย) มีประสิทธิภาพมากขึนแตกหลับหูหลับตา ้ ็ ตองรูวานโยบายหรือวิสยทัศนดานสุขภาพควรเป็นอยางไร  ั ไมดวาทีโรงพยาบาลอางขาดทุนไมใชการขาดทุนจากการให ู ่ ซึงจะไมแตกตางจากนโยบายของพรรคการเมืองตางๆ จะกอ ่บริการ แตเป็นเพราะนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ อิฐเทปูน แลวทิงแบบเสาโทลเวย หรือจะกออิฐแลวรูวาจะ ้ ปรบคาตอบแทนเพมขนจนหมอทะเลาะกนเองเพราะไดแตกตาง ั  ่ิ ้ึ ั   เป็นสวนหนึงของโรงพยาบาลทีสวยงาม ใหบริการเป็นเลิศ ่ ่กัน หรือการขยายใหแรงงานนอกระบบเขามาอยูในประกัน  และมีสวนรวมเป็นหนึงเดียวกับชุมชนไดอยางไร  ่สังคมมากขึน เพือจะไดมสวัสดิการทางสังคมอืนๆ ก็จะเห็น ้ ่ ี ่เจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : สารี อ๋องสมหวัง ั ั ่หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา สุวรรณา จิตประภัสสร ่อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาดและสมาชิก : เสาวลักษณ ิปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท พิมพดี จำกัด โทรศัพท : 0-2401-9401 ัแยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 4. 4. ¨´ËÁÒ¶֧ º¡. เมือเดือนทีแลว เห็นขาวผูบริโภค เรือง ฉลากอาหาร ่ ่  ่ (จีดเอ) เลยเขียนมาถามถึงความเคลือนไหวลาสุดครับ ี ่ ขอบคุณครับ ชมรมผูบริโภคใน รร.แหงหนึง  ่ สถาบันโภชนาการ ขอประกาศ ใหทราบวาสถาบันโภชนาการไมเกียวของ ่ จีดเอ ยอมาจากภาษาอังกฤษวา Guideline Daily ี ใดๆ กับผลิตภัณฑ YUAN-BAN Amounts หรือแปลเปนไทยโดยอนุโลมวาปริมาณการบริโภค (ตราเหยิน-เบิน) ซึงเปนอาหารประเภท ่ ่ ตอวัน เปนการแสดงปริมาณสารอาหารเปน กรัม มิลลิกรัม เครืองดืม จำหนายภายใตชอ ผลิตภัณฑ ่ ่ ่ื และรอยละของปริมาณทีแนะนำใหบริโภคตอวัน โดยแสดง ่ เจนิฟด เอนไซม โดยโฆษณาวามี ู อยูสวนหนาของบรรจุภณฑ นำมาจากกรอบขอมูลโภชนาการที่  ั สรรพคุณ เปนเอนไซมทมประโยชน ี่ ี อยูดานหลังของบรรจุภณฑ โดยทีปริมาณหนวยบริโภคมี   ั ่ หลายกลุมการทำงาน เชน Amylase,  ความหลากหลายตามแตผประกอบการ ซึงทำใหสงเกตได ู ่ ั Protease โดยบริษท เบสไฟว ั งายขึนเทานัน ไมไดมการระบุวาไดรบสารอาหารนันๆ มาก ้ ้ ี  ั ้ อินเตอรเทรด จำกัด ไดนำชือของ ่ หรือนอย (ตรงนีเปนจุดทีทำใหกลุมผูบริโภคคิดวา ยังไมเกิด ้ ่   สถาบันโภชนาการไปใชกลาวอาง ประโยชนเทาทีควรเพราะไมไดชวยในการตัดสินใจใดๆ ซึง ่  ่ โดยพลการ จึงขอใหผบริโภคอยาไดหลง ู ฉลากทีแสดงสัญลักษณไฟจราจร เขียว เหลือง แดง จะทำ ่ เชือ ทังนีการทีเซลลของรางกายจะได ่ ้ ้ ่ หนาทีไดดกวา) ดังตัวอยางตามภาพดานลาง ่ ี รับสารอาหารสมบูรณนนขึนอยูกบการ ั้ ้  ั ทีคนเรามีรางกายแข็งแรง และการที่ ่  รางกายจะแข็งแรงไดกตองไดรบอาหาร ็  ั ทีเหมาะสมมีคณคาโภชนาการทีดและ ่ ุ ่ ี เหมาะกับสภาวะของรางกายเทานัน ้ ขณะนีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ้ ไดนำเรืองเขาสูคณะกรรมการอาหารและไดมมติรบหลักการ ่  ี ั คาดวาจะมีการออกประกาศบังคับใชฉลากแบบจีดเอภายใน ี กลางปนคอเดือนมิถนายน ี้ ื ุ ©ÅÒ´«×éÍี่ 123 พฤษภาคม 25542 ปที่ 17 ฉบับที
 5. 5. กระแสในประเทศ กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนเมษายน 25541 เมษายน 2554 ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัส“สปาปลา” อาจพาให้เป็นโรค เช่นโรครูขมขนอักเสบโดยมีอาการ ุผิวหนัง คันคล้ายเม็ดสิวมีแผลผุพองมีผน ่ื เตือนผูนยมใช้สปาปลา ต้อง ้ ิ ลักษณะเป็นตุมน้ำใสและกลายเป็น ่สำรวจตัวเองให้ดวามีอาการป่วยเป็น ี่ หนอง หรื อ อาจเกิ ด อาการโรคโรคที่เสี่ยงต่อการติดเชื้ออยู่หรือไม่ ไฟลามทุง ทีมอาการผิวหนังอักเสบ ่ ่ ีเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของ เป็ น ผื่ น แดง และอาจมี อ าการไข้ตัวเอง ร่วมทั้งป้องกันไม่ให้ตัวเอง หนาวสันปวดศีรษะ ่ ถึงกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยกลายเป็นพาหะแพร่โรคไปสู่ผู้อื่น สำหรับกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น ผูปวยทีเพิงผ่านการผ่าตัดปลูก ้ ่ ่ ่ทีมาใช้บริการสปาร่วมกัน ่ การใช้สปาปลาคือ1.ผูทมแผลตาม ้ ี่ ี ถ่ายอวัยวะและ3.กลุมทีปวยเป็น ่ ่ ่ สมาคมโรคผิ ว หนั ง แห่ ง ผิวหนัง 2. ผู้ที่ใช้ยาลดภูม กลุ่ม ิ เบาหวานและมีแผล ไม่ควรแช่เท้าประเทศไทยให้ขอมูลว่ามีโรคติดต่อที่ ้ สเตียรอยด์ เพราะส่งผลให้มีภูมิ เป็นเวลานาน เพราะเชือแบคทีเรีย ้อาจเกิดจากน้ำและปลาเป็นสาเหตุ ต้านทานทีตำติดเชือได้งาย ซึงรวม ่ ่ ้ ่ ่ จะเข้าสูรางกายได้งายกว่าปกติ ่่ ่18 เมษายน 2554 สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เชื้อแบคทีเรียในแผ่นใยขัดล้างจาน“ฟองน้ำล้างจาน” แหล่งเพาะพันธุ์ เจ้าคุณทหารลาดกระบังว่า“ฟองน้ำ” หรือฟองน้ำทำได้งายๆโดยการนำ ่เชือโรค!!! ้ และ “แผ่นใยขัดล้างจาน” ทีใช้กน ่ ั แผ่นใยขัดหรือฟองน้ำทีผานการล้าง ่ ่ ถ้วยชามจานช้อนทีเคย ่ อยู่แทบทุกบ้านคือแหล่งสะสมและ ภาชนะในแต่ละวัน ล้างน้ำเปล่าให้มั่นใจว่าล้างทำความสะอาดอย่างดี ขยายพันธุอย่างดีของเชือแบคทีเรีย ์ ้ สะอาดแล้วนำไปตากแดดจัดทิ้งไว้อาจกลายเป็นพาหะนำโรคทีเกียวกับ ่ ่ ซึงส่วนใหญ่เกิดมาจากเชือแบคทีเรีย ่ ้ อย่ า งน้ อ ย 2-3 ชั่ ว โมง หรื อ ใช้ทางเดินอาหารเช่นโรคอาหารเป็น “ซัลโมเนลล่า”ทีมากับอาหารประเภท ่ น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำเปล่าแล้วนำพิษหรือโรคอุจจาระร่วงหลังจากมี เนือสัตว์ ยิงเจอเข้ากับสภาพอากาศ ้ ่ แผ่นใยขัดหรือฟองน้ำทีผานการล้าง ่ ่การเปิดเผยงานวิจัยที่น่าสนใจโดย ของบ้านเราที่เอื้ออย่างมากต่อการ ภาชนะในแต่ละวันมาแช่ทงไว้คางคืน้ิ ้ทีมนักวิจยจากกรมวิทยาศาสตร์การ ั เจริญเติบโตและแพร่กระจายของเชือ ้ แต่ต้องเปลี่ยนน้ำส้มสายชูใหม่ทุกแพทย์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร แบคทีเรียโดยในปี2552กระทรวง วัน ภาวะทีมความเป็นกรดสูงนันจะ ่ ี ้ สาธารณสุขแจ้งว่ามีผู้ป่วยด้วยโรค ช่ ว ยให้ ส ามารถลดปริ ม าณเชื้ อ อาหารเป็นพิษมากกว่า 1 แสนราย จุลนทรียได้ทีสำคัญทีสดคือต้องหมัน ิ ์ ่ ุ่ ่ ต่อปี ดูแลรักษาห้องครัวให้สะอาดถูกสุข สำหรับวิธการลดหรือทำลาย ี อนามัยอยูเสมอ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่123พฤษภาคม2554 3
 6. 6. 19 เมษายน 2554 โดยเฉพาะกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ ระวังโรคภูมแพ้เพราะครีมทาผิว ิ ผิวหนัง คนที่อยากผิวสวยอาจต้อง คนที่ ป่ ว ยเป็ น โรคภู มิ แ พ้ เสี่ยงกับการเป็นภูมิแพ้ เมื่อแพทย์ ผิวหนัง หรือผู้ที่มีผิวบอบบาง แพ้ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น โ ร ค ภู มิ แ พ้ ง่ายควรหาซือโลชันทีให้ความชุมชืน ้ ่ ่ ่ ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ. โดยไม่มสวนผสมใดๆ อยู และควร ี ่ ่ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ได้นำ อ่ า นส่ ว นประกอบของโลชั่ น ก่ อ น ข้อมูลจากการประชุมเรืองโรคภูมแพ้ ่ ิ การใช้ ง านเสมอ และไม่ ค วรให้ ทีจดขึนทีรฐซานฟรานซิสโกประเทศ ่ั ้ ่ั มอยเจอร์ไรเซอร์ หรือสารให้ความ ส่วนผสมในโลชันมีนำหอมมีสหรือ ่ ้ ี สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเด็นที่แพทย์ ชุมชืนต่างๆ ทีเดียวนีมการเติมสาร ่ ้ ่ ๋ ้ ี สารกันเสียทีทชอพาราเบนไม่ควร ่ ี่ ื่ รักษาโรคภูมิแพ้ให้ความสนใจและ ปรุงแต่งต่างๆซึงส่วนผสมเหล่านีไม่ ่ ้ มีสิ่งปรุงแต่งเกินความจำเป็น ถึง ห่วงใยเป็นพิเศษ คือ อันตรายจาก มีประโยชน์ และไม่มีความจำเป็น แม้ว่าสารนั้นจะเป็นสารที่สกัดจาก การใช้ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของ แถมยังอาจก่อให้เกิดโทษกับผู้ใช้ ธรรมชาติกตาม ็ ถึงเวลาผูประกันตนแสดงพลัง ทวงสิทธิรกษาพยาบาลมาตรฐานเดียว ้ ั รวมพลังผูประกันตนในระบบ ้ รัฐธรรมนูญในมาตรา30,51และ ตนเป็นกลุ่มเดียวที่ต้องจ่ายขณะที่ ประกันสังคมร่วมกันทำจดหมายถึง 80 (2) และกฎหมายหลักประกัน กลุ่มอาชีพอื่นๆ รัฐบาลเป็นผู้ดูแล สำนักงานประกันสังคมเพื่อขอเงิน สุขภาพเนืองจากสิทธิสขภาพเป็นสิทธิ ่ ุ เรื่องค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล โดย คืน แก้ปญหาความไม่เท่าเทียมของ ั ทีรบรองตามรัฐธรรมนูญและปัจจุบน ่ั ั ส่งจดหมายไปถึงสำนักงานประกัน ระบบประกันสุขภาพ ซึ่งผู้ประกัน กำหนดให้ใช้บริการโดยไม่ต้องร่วม สังคมในแต่ละพืนทีเพือทวงเงินทีตอง ้ ่ ่ ่ ้ ตนในระบบประกันสังคมเป็นเพียง จ่าย ดังนั้นผู้ประกันตนต้องได้รับ จ่ายไปตั้งแต่วันที 1 พฤศจิกายน ่ คนกลุ่มเดียวที่ต้องจ่ายเงินสมทบ บริการตามสิทธิเช่นเดียวกัน 2549 จนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง การที ่ เพื่อรับสิทธิในการรักษาพยาบาล นายนิ มิ ต ร์ เที ย นอุ ด ม ให้ ท วงเงิ น ตั้ ง แต่ 1 พฤศจิ ก ายน ขณะที่ ผู้ ใ ช้ บั ต รทองหรื อ สิ ท ธิ เลขาธิการชมรมพิทกษ์สทธิผประกัน ั ิ ู้ เพราะเป็ น วั น ที่ รั ฐ บาลประกาศ ข้าราชการไม่ตองจ่ายเงินสบทบ ้ ตน กล่าวเชิญชวนผู้ประกันตนใน ยกเลิกไม่ตองจ่าย 30 บาทสำหรับ ้ นางสาวสุ ภั ท รา นาคะผิ ว ระบบประกันสังคมทุกคนแสดงพลัง บัตรทองในการรักษาโรค โดยชมรมฯ ผูอำนวยการมูลนิธศนย์คมครองสิทธิ ้ ิ ู ุ้ ทวงคืนสิทธิด้วยการให้ผประกันตน ู้ ได้ จั ด ทำจดหมายสำเร็ จ รู ป ให้ ด้านเอดส์ ในฐานะกรรมการชมรม ในระบบประกันสังคมทำจดหมาย สมาชิกชมรมและผู้ประกันตน ซึ่ง พิทกษ์สทธิผประกันตนให้ขอมูลว่า ั ิ ู้ ้ ทวงเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลที ่ สามารถดาวน์โหลดจาก Facebook การจ่ ายเงิ น สมทบเพื่อ สุขภาพใน ต้องจ่ายทุกเดือนโดยหักประมาณ ชมรมพิทกษ์สทธิผประกันตน หรือ ั ิ ู้ ระบบประกันสังคมนั้นขัดกฎหมาย ร้อยละ5ของเงินเดือนซึงผูประกัน ่ ้ www.consumerthai.org ฉลาดซื้อี่123พฤษภาคม25544 ปีที่17ฉบับที
 7. 7. อย่ามองข้ามความปลอดภัย เด็กไทยเสียงตายเพราะรถยนต์สงขึน ่ ู ้ เด็กไทยยังต้องเสียงตายจาก ่ ช่องท้องทำให้ตบ ม้ามแตก รัดลำ ัอุ บั ติ เ หตุ ท างรถยนต์ เป็นเพราะ คอและกระดูกสันหลังกระเทือนอาจอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ติดตั้ง เป็นอัมพาตได้มากับรถยนต์ไม่มีคุณภาพและไม่ ส่ ว น ถุ ง ล ม นิ ร ภั ย ก็ ไ ม่เหมาะกับเด็ก ทังเข็มขัดนิรภัยและ ้ เหมาะสมกับเด็กเช่นกัน เนืองจาก ่ถุงลมนิรภัย ทางแก้ไขพ่อ-แม่ ผู้ การใช้อุปกรณ์ดังกล่าวจะปลอดภัยปกครองควรใช้ทนงนิรภัยสำหรับเด็ก ่ี ่ั เมือนังห่างจากถุงลมอย่างน้อย 25 ่ ่ซึงมีความเหมาะสมกับเด็กเล็ก ่ ซม.แต่เด็กทีนงตักแม่จงอยูหางจาก ่ ั่ ึ ่ ่ ในต่ า งประเทศมี ก ฎหมาย ระยะระเบิดของถุงลมน้อยเกินไปชัดเจนในการบังคับให้ใช้อุปกรณ์ที่ ซึงในประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงาน ่เหมาะสมเพือยึดเหนียวเด็กไม่ให้เด็ก ่ ่ ว่าเด็กอายุนอยกว่า12ปี เสียชีวต ้ ิบาดเจ็บ เมื่อเกิดรถชน รถเบรก จากถุงลมในอุบตเหตุทไม่รนแรงกว่า การเสริมที่นั่งนิรภัยเป็นการเฉพาะ ั ิ ่ี ุรุนแรง แต่ในประเทศไทยยังไม่มี 200 ราย เกิดจากการบาดเจ็บของ โดยทารกอายุตำกว่า1ปีต้องใช้ทนง ่ ่ี ่ักฎหมายควบคุมในส่วนนี มีเพียง ้ สมองเป็นหลัก ดังนั้นเด็กจึงควรมี นิรภัยสำหรับทารกจัดวางทีเ่ บาะหลังพ.ร.บ.จราจรทีกำหนดให้ทนงข้างคน ่ ่ี ่ั และหันหน้าไปทางด้านหลังรถเพื่อขับต้องมีเข็มขัดนิรภัย ซึ่งในความ ลดโอกาสความเสี่ยงต่อการ เกิดเป็นจริงเข็มขัดนิรภัยไม่เหมาะสมกับ กระดูกต้นคอหักจากการสะบัดของเด็ ก และไม่ ส ามารถใช้ ป้ อ งกั น ศีรษะเมือเกิดการชนหรือเบรกรุนแรง ่อันตรายต่อตัวเด็กได้โดยเฉพาะเด็ก เด็กอายุ 1-3 ปี ให้ใช้ที่นั่งนิรภัยทีอายุตำกว่า9ขวบหรือสูงไม่เกิน ่ ่ สำหรั บ เด็ ก เล็ ก หั น หน้ า ไปทาง140 ซม.แถมอาจให้ ผ ลในทาง ด้านหน้ารถตามปกติ และใช้ทเบาะ ี่ตรงกันข้ามคือกลายเป็นเพิมอันตราย ่ หลังเท่านันเด็กอายุ4-7ปีใช้ทนง ้ ี่ ั่กับเด็กเนืองจากหากจะให้ปลอดภัย ่ เสริม ไม่มีเข็มขัดนิรภัยในตัว ใช้เข็มขัดนิรภัยจะต้องยึดเหนี่ยว 3 เข็มขัดนิรภัยรถยนต์เป็นอุปกรณ์จุดสำคัญคือหัวไหล่หน้าตักและ ยึดเหนียว และอยูบริเวณเบาะหลัง ่ ่บริเวณเชิงกราน แต่หากเด็กขาด เท่านันเด็กอายุ8-12ปีควรใช้ทนง ้ ่ี ่ัเข็มขัดนิรภัยที่ติดมากับรถเข็มขัด เสริมจนกว่าจะสามารถใช้เข็มขัดจะรัดทีบริเวณท้องน้อยและลำคอแทน ่ นิรภัยได้พอดีหากรถเบรก หรือชน เข็มขัดจะรัด ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่123พฤษภาคม2554 5
 8. 8. กระแสต่างแดน ค่าเทอมสุดโหดทีองกฤษ ่ ั รัฐบาลอังกฤษประกาศตัดงบ เป็ น สมาชิ ก กองทุ น เพื่ อ การศึ ก ษา รวยกับเด็กยากจนเช่นกัน ปัจจุบนมี ั อุดหนุนทีเคยให้กบมหาวิทยาลัย จึง ่ ั National Scholarship Programme เพียงร้อยละ 7 ของเด็กในอังกฤษที่ ทำให้สถาบันเหล่านี้ต้องดิ้นรนเพื่อ ทีจะให้เงินช่วยเหลือแก่นกศึกษาจาก ่ ั เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน(ซึ่งแปล ความอยู่รอดด้วยการขึ้นค่าเล่าเรียน ครอบครั ว ที่ มี ร ายได้ ต่ อ ปี ต่ ำ กว่ า ความได้ ว่ า เป็ น เด็ ก จากครอบครั ว เพดานเดิมทีเ่ คยเก็บสูงสุดปีละ 3,290 25,000 ปอนด์ (1.2 ล้านบาท) ปีละ ฐานะดี) แต่เด็กกลุมนีกลับมีสดส่วน ่ ้ ั ปอนด์ (ประมาณ 160,000 บาท) 3,000 ปอนด์ (147,000 บาท) ด้วย ถึ ง ร้ อ ยละ 50 ของนั ก ศึ ก ษาใน นันไม่เพียงพอแล้ว ้ มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้คัดค้าน มหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษอย่าง รัฐบาลก็รบลูกด้วยการอนุญาต ั เงือนไขเหล่านี้ เพียงแต่ออกมาตอบโต้ ่ อ็อกซฟอร์ด หรือเคมบริดจ์ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เก็ บ ค่ า เล่ า เรี ย น ว่าตัวการที่ทำให้ต้องขึ้นค่าเล่าเรียน วิบากกรรมของนักศึกษาทีนน ่ ่ั ได้ สู ง สุ ด ถึ ง ปี ล ะ 6,000 ปอนด์ ทีแท้จริงคือรัฐบาล ซึงกำลังพยายาม ่ ่ ยังไม่จบ เพราะข่าวบอกว่าปีหน้าค่า (ประมาณ 294,000 บาท) ได้ บิดเบือนให้ดเหมือนเป็นความผิดของ ู เล่าเรียนอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 9,000 โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีโควตารับ มหาวิทยาลัย ส่วนเรืองการให้โควต้า ่ ปอนด์ (ประมาณ 440,000 บาท) นักเรียนจากครอบครัวทีรายได้ยากจน ่ หรือการให้ทนนัน มหาวิทยาลัยเขาก็ ุ ้ เล่นเอาหลายคนอยากไปเกิดใหม่ใน ตามจำนวนที่ รั ฐ กำหนด ใครผิ ด ทำกันอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีการบังคับ สก๊อตแลนด์ เพือจะได้สทธิเรียนฟรี ่ ิ ์ เงือนไขจะปรับถึง 500,000 ปอนด์ ่ จากรัฐด้วยซ้ำ กันเลยทีเดียว (24.5 ล้านบาท) กันทีเดียว อังกฤษก็มีปัญหาเรื่องความ นอกจากนีมหาวิทยาลัยจะต้อง ้ เหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างเด็ก ฉลาดซื้อี่ 123 พฤษภาคม 25546 ปีที่ 17 ฉบับที
 9. 9. รูมยพ่อกูเป็นใคร? ้ ั้ ถ้าใครเจอคำถามนีเข้าไปก็ไม่ ้ บอกว่าในสหรัฐฯ นั้น ร้อยละ 31ต้องงงอีกแล้ว เพราะวันนีคณสามารถ ุ้ ของผู้ชายที่ใช้บริการตรวจดังกล่าวหาซือชุดทดสอบ “ความเป็นพ่อ” ได้ ้ พบว่าตนเองไม่ใช่พอของเด็กอีกด้วย ่ ผลทดสอบของเขาช่วยให้ครอบครัวที่ตามร้านบูทส์ทวอังกฤษในสนนราคา ั่ ในการใช้บริการดังกล่าวนั้น มีปญหา สามารถใช้ชวตต่อไปได้อย่าง ั ีิชุดละ 30 ปอนด์ (1,500 บาท) ตาม ทังพ่อ แม่ และเด็กทีอายุ 16 ปีขน ้ ่ ึ้ เป็นปกติสข (แต่ไม่ได้บอกว่าร้อยละ ุด้วยค่าธรรมเนียมห้องแล็บอีก 129 ไป จะตองเซนสญญาใหความยนยอม ้ ็ ั ้ ิ เท่าไร)ปอนด์ (6,400 บาท) ก่อน หรือมารดาเป็นฝ่ายเซ็นแทนใน แต่ ฝ่ า ยที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยมองว่า ปัญหาไม่ได้อยูทราคา แต่การ ่ ่ี กรณี ข องเด็ ก เล็ ก (ตามกฎหมาย ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวอาจถูกเปิดตัวของผลิตภัณฑ์ดงกล่าวได้สร้าง ั อังกฤษแล้ว การนำดีเอ็นเอของผูใด ้ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการตอบโต้ กั นกระแสในสังคมขึนไม่นอย ้ ้ ไปใช้ ต้องได้รบอนุญาตจากผูนนก่อน) ั ้ ้ั ระหว่ า งผู้ ใ หญ่ และทำให้ เ กิ ด ผล ทางผูผลิตบอกว่าเหตุทตองมี ้ ี่ ้ ห้องแล็บที่ให้บริการดังกล่าว กระทบทางอารมณ์ที่รุนแรงเกินกว่าบริการนี้ออกมาก็เพราะมีงานวิจัยที่ ระบุว่าแต่ละปีเขาทำการทดสอบไม่ เด็กจะรับได้ดวย ้ระบุวา มี “คุณพ่อ” ในอังกฤษและ ่ ตำกวา 3,000 ครง และยนยนวาการ ่ ่ ้ั ื ั ่ ในอังกฤษ แต่ละปีมีเด็กเกิดอเมริกาอย่างน้อยร้อยละ 4 ไม่ใช่พอ ่ ทดสอบดังกล่าวมีระดับความถูกต้อง ใหม่ประมาณ 50,000 คน ทีไม่มชอ ่ ี ่ืทีแท้จริงของ “ลูก” ตนเอง แถมยัง ่ ไม่ตำกว่าร้อยละ 99.9 เขายืนยันว่า ่ ของบิดาบันทึกในสูตบตร ิ ั ยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านอิสระบนโลกออนไลน์ ระบบออนไลน์ได้โดยสะดวก โดยแทบ จะไม่มการแทรกแซงจากรัฐเลย ี นี่ ก็ เ ป็ น อี ก ผลสำรวจที่ น ำ สหรัฐอเมริกา เข้ามาเป็นอันมาฝากกั น องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ดับสอง เพราะแม้ว่าจะมีการเข้าถึงFreedom House ได้ จั ด อั น ดั บ อินเตอร์เน็ตสูงมากแต่ก็เสียคะแนนอิสรภาพทางอินเตอร์เน็ตของ 37 ตรงทียงมีการเข้าแทรกแซงการพืนที่ ่ ั ้ประเทศทั่วโลก จากข้อมูลเรื่องการ บนอิ น เตอร์ เ น็ ต ด้ ว ยเหตุ ผ ลด้ า นจำกัดการปล่อยสัญญาณ การบล็อก เอสโตเนี ย ประเทศที่ มี ความมั่ น คงและการรั บ มื อ กั บ การการเซ็นเซอร์ การเฝ้าระวัง หรือการ ประชากร 1,300,000 คน คว้ า ก่อการร้ายดำเนินคดีกบผูใช้อนเตอร์เน็ตในแต่ละ ตำแหน่งประเทศที่ให้อิสระบนโลก ั ้ ิ ตามด้วยเยอรมนี ทียงรัฐบาล ่ัประเทศ ออนไลนสงสด ทงนเพราะรฐบาลของ ์ ู ุ ้ั ้ี ั ยังต้องเข้าแทรกแซงเพือจับตาดูความ ่ ประเทศที่ เ คยอยู่ ภ ายใต้ ส หภาพ เคลือนไหวของกลุมนาซีใหม่บน โลก ่ ่ โซเวียตแห่งนี้ เขามีการใช้อนเตอร์เน็ต ิ ออนไลน์ ให้การบริการกับประชากรอย่างทัวถึง่ ประเทศที่รั้งดันดับท้ายสุดใน และสร้างสรรค์ การสำรวจครังนีได้แก่ อิหร่าน ตาม ้ ้ ประชากรส่ ว นใหญ่ ข องเขา ดวยเมยนมา ควบา และจน สวนไทย ้ ี ่ ิ ี ่ สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ และ เรานันรังอันดับที่ 27 ้ ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 123 พฤษภาคม 2554 7
 10. 10. มังคังแต่ไม่มนคง ่ ่ ั่ รัฐบาลจีนเขากำหนดเป้าหมาย ของแผน 5 ปี ฉบับที่ 12 ว่า จีนจะ เปลียนเป้าหมายทางเศรษฐกิจจากที่ ่ เคยเน้นเรืองการเพิมผลผลิตหรือเพิม ่ ่ ่ รายได้ต่อหัว มาเป็นการเพิ่มความ สุขให้กบประชากรแทน ั ว่าแล้วสถาบันสังคมศาสตร์ ของจีนได้ทำการสำรวจระดับความ สุขของผู้คนในเมืองต่างๆ ทั้งในจีน แผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า และ ไต้หวัน เมืองทีอยูแล้วมีความสุขทีสด ่ ่ ่ ุ การจัดอันดับดังกล่าวนันดูจาก ้ ผลปรากฏว่าเมืองทีมศกยภาพ ่ ีั ตามขาวนไดแกเมองหลวงของมณฑล ่ ้ี ้ ่ ื ปจจย 4 ประการคอ ความรสกมนใจ ั ั ื ู้ ึ ่ั ในการแขงขนสงสดถง 6 ปซอนอยาง ่ ั ู ุ ึ ี้ ่ เหอเป่ย ชื่อเมืองสือเจียจวง ซึ่งตก ในอนาคตของตนเอง สภาพความเป็น ฮ่องกง กลับมีระดับความสุขลดลง เป็ น ข่ า วไปทั่ ว โลกเมื่ อ 4 ปี ก่ อ น อยู่ ภาวะการจ้างงาน และสวัสดิการ มา 73 อันดับ จนปัจจุบนอยูทอนดับ ั ่ ่ี ั เพราะเป็นที่ตั้งของบริษัทที่ผลิตนม สังคม 271 จากเมืองทีทำการสำรวจทังหมด ่ ้ ผสมเมลามีน ที่ทำให้เด็กทารกป่วย กุ้ยหลิน หางโจว และซูโจว 294 เมือง ถึง 360,000 รายมาแล้ว หรือ “สวรรค์บนดิน” ทีคนไทยนิยม ่ ไปเที่ ย วกั น ก็ พ ากั น รั้ ง อยู่ ท้ า ยๆ ที่ อันดับ 291 289 และ 276 ตาม ลำดับ ไม่แน่ใจว่านักท่องเทียวไทยเรา ่ เป็นปัจจัยฉุดระดับความสุขของเขา หรือเปล่า เพราะดูๆ เหมือนว่าทีไหน ่ ที่เราชอบไป ระดับความสุขของเขา จะลดลงอย่างมีนยยะสำคัญ ั ภาพประกอบ การ์ตนจากหนังสือพิมพ์ ู South China Morning Post ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ฉลาดซื้อี่ 123 พฤษภาคม 25548 ปีที่ 17 ฉบับที
 11. 11. เรื่องจากปก กองบรรณาธิการซอฟท์แวร์ / สือบันเทิง: ่ ถูกก็ได้ ทำไมต้องแพงสองทศวรรษทีผานมา การรับรูของเราในเรือง “การ ่ ่ ้ ่ละเมิดลิขสิทธิ” ทีเ่ กิดขึนกับสือบันเทิงและซอฟท์แวร์ ์ ้ ่นัน มักผ่านมุมมองและการให้ขอมูลของอุตสาหกรรม ้ ้บันเทิงที่ทุ่มทุนมหาศาลเพื่อทำงานวิจัยหรือการสำรวจในเรื่องดังกล่าว ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่123พฤษภาคม2554 9
 12. 12. หลายคนจึงอาจสงสัยว่าข้อมูลเหล่านีเ้ ป็นเครืองมือ่ ของธุรกิจในการสร้างความเข้าใจของสังคมให้เป็นไปใน แบบทีธรกิจเหล่านีตองการซึงเป็นการคิดคำนวณเฉพาะ ุ่ ้ ้ ่ เรืองความเสียหายของผูเป็นเจ้าของสิทธิแต่ไม่เคยมี ่ ้ ์ การประเมินบทบาทหรือผลกระทบของ“การละเมิด ลิขสิทธิ”ทีมตอสังคมโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิงใน ์ ่ ี ่ ่ ประเทศทีกำลังพัฒนา ่ ฉลาดซือเล่มนีจงขอนำเสนองานวิจยของสภา ้ ้ึ ั วิจยสังคมศาสตร์(SocialScienceResearchCouncil) ั เรืองMediaPiracyinEmergingEconomiesซึงเป็น ่ ่ งานวิจยชินแรกทีทำการศึกษาเรืองการละเมิดลิขสิทธิ์ ั ้ ่ ่ เพลงภาพยนตร์และซอฟท์แวร์ในกลุมตลาดเกิดใหม่ ่ อย่างบราซิลรัสเซียอินเดียอัฟริกาใต้เม็กซิโกและ โบลิเวีย ทีมนักวิจย35คนใช้เวลากว่า3ปีในการเก็บ ั ข้อมูลเรืองการเติบโตของการละเมิดลิขสิทธิในยุคที ่ ์ ่ ใครๆก็มเทคโนโลยีดจตลราคาถูกไว้ใช้รวมถึงการ ี ิิ ั เคลือนไหวของอุตสาหกรรมบันเทิง/ซอฟท์แวร์เพือ ่ ่ ให้รฐบาลในแต่ละประเทศปรับแก้กฎหมายและการบังคับ ั ใช้กฎหมายทีวาด้วยการละเมิดลิขสิทธิให้มความเข้มข้น ่่ ์ ี ขึน ้ การละเมิดลิขสิทธิมีบทบาทอย่างไรในตลาด ์ แต่ละประเทศหรือตลาดโลกมันตอบสนองความต้องการ ของผูบริโภคอย่างไรมีการละเมิดมากน้อยแค่ไหนการ ้ บังคับใช้กฎหมายได้ผลหรือไม่การให้การศึกษาช่วยได้ หรือไม่มาเฟียมีบทบาทในเรืองนีมากน้อยแค่ไหน ่ ้ ฉลาดซื้อ10 ปีที่17ฉบับทีี่123พฤษภาคม2554
 13. 13. HILIGHT จากงานวิจัย • ราคาทีสงเกินสอย ู่ • เปลียนพฤติกรรมไม่งายเหมือนเปลียน ่ ่ ่ สินค้าประเภทสือบันเทิงนันถูกตังราคาไว้สงใน ่ ้ ้ ู กฎหมาย ขณะทีประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านียงมีรายได้ ่ ้ั ภาคธุรกิจประสบความสำเร็จในงานล็อบบีเพือ ้ ่น้อยและเทคโนโลยีดจตลก็มราคาถูกเมือพิจารณา ิิ ั ี ่ ทำให้การละเมิดลิขสิทธิเป็นสิงทีผดกฎหมายแต่กลับ ์ ่ ่ ิรายได้ของคนในบราซิลรัสเซียหรืออัฟริกาใต้แล้วจะ ล้มเหลวอย่างสินเชิงในการทำให้รฐบาลประเทศต่างๆ ้ ัพบว่าราคาขายปลีกของซีดดีวดหรือโปรแกรมไมโคร ี ี ี ลงมือใช้กฎหมายเหล่านันจริงๆงานวิจยพบว่าไม่มวธี ้ ั ีิซอฟต์ออฟฟิศแพงกว่าในยุโรปหรืออเมริกา5ถึง10 การทีจะปรับให้เกิดสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมาย ่เท่า และหลักความชอบธรรม • จะให้ดตองมีการแข่งขัน ี ้ • มาเฟียไม่ม แต่ “มาฟรี” นีสมาแรง ี ่ิ ตัวแปรทีจะทำให้สนค้าลิขสิทธิมราคาทีถกลงได้แก่ ่ ิ ์ ี ู่ ไม่พบว่ามีความเชือมโยงระหว่างการละเมิด ่การแข่งขันกันเองระหว่างผูประกอบการในประเทศเพือ ้ ่ ลิขสิทธิกบมาเฟียหรือผูกอการร้ายในประเทศทีเข้าไป ์ ั ้ ่ ่แย่งส่วนแบ่งตลาดเพราะโดยส่วนมากแล้วทังในธุรกิจ ้ ทำวิจยและทุกวันนีบรรดาพวกทีแอบทำสำเนางานเหล่านี้ ั ้ ่ภาพยนตร์เพลงและโปรแกรมซอฟท์แวร์ในประเทศ เพือขายและพวกทีแอบลักลอบนำสินค้าไปขายในประเทศ ่ ่กำลังพัฒนามักถูกครองตลาดโดยบริษทข้ามชาติ ั อืนก็เจอโจทย์เดียวกันกับบรรดาค่ายหนังหรือเพลงนัน ่ ่ คือปัญหา“ของฟรี”ทีบรรดาคอหนังคอเพลงเขาแบ่งปัน ่• การศึกษาช่วยอะไรไม่ได้ กันผ่านอินเตอร์เน็ตนันเอง ่ แม้อตสาหกรรมบันเทิงจะพยายามบอกกับผู้ ุ บริโภคว่า“การละเมิดลิขสิทธิ”นันเป็นสิงทีไม่พงกระทำ ์ ้ ่ ่ ึ • การปราบปรามไม่ได้ผล ด้วยสาเหตุนานาประการแต่งานวิจยชินนีพบว่าประชากร ั ้ ้ หลังจากมีการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิอย่าง ์ของกลุมประเทศทีเข้าไปทำการสำรวจนันไม่ได้มความ ่ ่ ้ ี เข้มข้นมากว่าทศวรรษทีมวิจยก็ยงไม่พบว่ามันทำการ ั ัรูสกรังเกียจพฤติกรรมการละเมิดแต่อย่างใดและทีสำคัญ ้ึ ่ ค้าเทปผีซีดเถือนพวกนีลดน้อยลงเลย ี ่ ้การละเมิดลิขสิทธิยงเป็นสิงทีทำกันเป็นปกติทวไปและ ์ั ่ ่ ั่มีแนวโน้มจะมากขึนด้วย ้ งานวิจัยนี้พบว่าความพยายามในการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในกลุ่มประเทศดังกล่าว นั้นไม่ประสบความสำเร็จและเสนอว่าปัญหาลิขสิทธิ์นั้นควรถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวใน การเข้าถึงสื่อบันเทิงที่ถูกกฎหมายและปัญหาที่เกิดขึ้นก็ควรเรียกว่าปัญหาของการตั้งราคา แทนที่จะมองว่าเป็นปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่123พฤษภาคม2554 11
 14. 14. นâยบาย Global Pricing ระบบราคาเดียว เสียวทัวโลก ่ งานวิจยฉบับนีเสนอว่าระบบการตังราคาแบบที่ ั ้ ้ เรียกว่าGlobalPricingทียดการตังราคาตามบริษทแม่ ่ึ ้ ั (ซึงส่วนใหญ่อยูในสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป) ่ ่ เป็นหลักโดยไม่ได้คำนึงถึงค่าครองชีพของผูบริโภคใน ้ ประเทศกำลังพัฒนาน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญทีทำให้ผู้ ่ บริโภคในรัสเซียบราซิลอัฟริกาใต้อินเดียหรือเม็กซิโก (หรืออาจจะประเทศไทยด้วย)พากันหันไปหาทางเลือก “แผ่นผี” งานวิจยระบุวาอุตสาหกรรมบันเทิงเองก็คาด ั ่ การณ์ไว้วาจะมีการละเมิดลิขสิทธิภาพยนตร์ถงร้อยละ ่ ์ ึ 90ของตลาดในอินเดียในขณะทีจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ่ เพลงประมาณร้อยละ82ของตลาดในเม็กซิโกและจะ มีการละเมิดลิขสิทธิซอฟท์แวร์ประมาณร้อยละ68ใน ์ ตลาดรัสเซีย ฉลาดซื้อ12 ปีที่17ฉบับทีี่123พฤษภาคม2554

×