S mbuyer 121

 • 584 views
Uploaded on

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 121

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 121

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
584
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 17 24 29เรื่องเด่น บทความพิเศษ9 ถึงเวลาคนไทยใช้ระบบประกันสุขภาพมาตรฐาน 40 สหรัฐอเมริกา ทบทวนการตัดต่อพันธุกรรม เดยวกน ี ั อาหารและสุขภาพความเคลื่อนไหว 34 52 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่3 กระแสในประเทศ “ผิดแล้วยังกล้าอ้างผูใหญ่” ้6 กระแสตางแดน ่ 56 สวยอยางฉลาด ่ทดสอบ “วิธดแลผิวแห้งและผิวแพ้งาย” ี ู ่17 น้ำแร่ดกว่าแน่หรือ ี 61 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต 24 โปรแกรมตานไวรส 2011 ้ ั “เจนนสตน ดาบสองคม ตอน 1” ็ ิ ี29 กุนเชียงเสียง...ไม่เสียง ่ ่ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่สัมภาษณ์ “รักนะ(หอย) จุบ จุบ” ๊ ๊34 ทุกคนมีสทธิ ิ หน้าต่างผู้บริโภค “ธรรมาภิบาลของ เอสซีจ” ี 58 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้เสียงผู้บริโภค “เคล็ดลับการดูแลบ้านและลูกน้อยของแม่บานชาว ้43 • เซลล์ขายประกันไทยคาร์ดฟ ลวงผูบริโภค ิ ้ ยุโรป” ทำประกันทางโทรศัพท์ 64 สารพันปัญหาโทรคมนาคม • ชาวบ้านสนามชัยเขตสุขสันต์รบปีใหม่ บ.บุญแปด ั “ปัญหาร้อนตัดสัญญาณเน็ตทัวประเทศ” ่ ยอมถอนฟ้องคดีขไก่เหม็น ี้ 65 มีอะไรใน โคด-สะ-นา • ลูกค้า 3BB เจ็บแล้วอย่าแค่จำ หากไม่ได้ใช้บริการ “อะไรเอ่ย คนกินไม่ได้ปลูก คนปลูกไม่ได้กน”ิ และมีความเสียหาย ฟ้องคดีผบริโภคดีทสด ู้ ี่ ุ Gameกฎหมาย 72 ปัญหาสร้างปัญญา 51 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ “นิตบคคลอาคารชุดมีหน้าทีทำอะไร” ิ ุ ่
 • 2. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org 3 บาทต่อหัวประชากร เดือนนีเป็นทังเดือนทีมความสำคัญและไดเกิดเหตุการณ ้ ้ ่ ี เงิน 3 บาทตอหัวประชากร ถึงแมจะทำใหผดหวังทีเห็น ิ ่ทีทำใหลำบากใจไดไมนอย วันที่ 15 มีนาคมของทุกปีเป็นวันคุมครอง ่   คุณคาของผูบริโภคนอยกวาคาขนมเด็ก แตหากมองในแงดี ก็ตอง  สิทธิผบริโภคสากล(World Consumers’ Rights Day) โดยปีนให ู ี้ ถือวา ทังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและประชาชน ตางมีหลักประกัน ้ ความสำคัญกับบริการทางการเงินทีจะตองเป็นธรรมกับผูบริโภค ่  ดวยกันทังสองฝ่าย เพราะหากองคกรนีทำงานไดไมดเพราะยังไม ้ ้ ีแตหากยอนกลับมายังสถานการณในบานเราปีนเป็นปีทกฎหมาย ี้ ี่ เห็นผลงานก็ไมสนเปลืองงบประมาณมากนัก แตหากทำงานเขา ิ้กำหนดใหสถาบันการเงินมีความรับผิดทีจำกัด และจะรับประกัน ่ ตากรรมการและไปขัดแขงขัดขาใคร ถูกหมันไสเพราะเลนงาน ่การฝากเงินเพียง 1 ลานบาทเมือเดือนสิงหาคม 2545 ถึงแมอาจ ่ บริษทพรรคพวกของตนเอง ก็ไมสามารถตัดงบประมาณใหนอย ั จะเห็นวาเป็นประเด็นของคนชันกลาง แตโครงสรางระบบการเงิน ้ กวา 3 บาทตอหัวได แต 14 ปีทรอคอยเราทุกคนคงอยากเห็นี่สถาบันการเงินทังธนาคารและไมใชธนาคาร เงินกู เงินฝาก เงิน ้ และฝากความหวังกับองคการอิสระเพือการคุมครองผูบริโภคนี้ ่  ออม ในปัจจุบนนีแหละทีทำใหคนจนตองเป็นหนีซำซาก เป็นหนี้ ั ่ ่ ้้ ทีจะตองเขมแข็งทำใหผบริโภคไดรบขอมูลทีเป็นความจริง ทำงาน ่ ู ั ่แลวถูกทวงหนีไมเป็นธรรม เหมือนอยางทีอาจารยเสกสรรค ้ ่ พิทกษสทธิผบริโภค เสนอความเห็นและผลักดันมาตรการทีเป็น ั ิ ู ่ประเสริฐกุล ใหขอคิดไวอยางนาสนใจวา คนชันกลางไมสนใจเรือง  ้ ่ ประโยชนกบผูบริโภคอยางเต็มที่ รวมทังตรวจสอบการทำงาน ั  ้การปฏิรปทีดนเพราะคิดวาเป็นเรืองคนจน แตหารูไมวา คอนโด ู ่ ิ ่   คุมครองผูบริโภคของหนวยงานรัฐอยางเขมขน  หรือบานรูหนูทตวเองอยู ไมควรจะแพงมหาโหดหรือไมควรจะตอง ี่ ั ผูบริโภคหลายคนอาจจะคิดไมคอยออก วาเราตองมี  ผอนทังชีวตแบบนี้ แตทเป็นแบบนันเพราะการถือครองทีดนที่ ้ ิ ี่ ้ ่ ิ สวนชวยอยางไร หากมองแบบพุทธก็ตองบอกวาทำหนาทีของ  ่กระจุกตัว รวมทังทีดนในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ้ ่ ิ ตนเองใหดทสด ชวยกันสรางวัฒนธรรมการคุมครองผูบริโภค ี ี่ ุ   เมอวนท่ี 2 มนาคมเกอบเปนวนประวตศาสตรของประเทศ ่ื ั ี ื ็ ั ั ิ  ไมใชมแตขาวทีผบริโภคเสียเปรียบและตองยอมจำนน ดังทีบริษท ี  ่ ู ่ ัไทย เพราะรัฐสภาไดพจารณารางกฎหมายองคการอิสระเพือการ ิ ่ แม็คอินทอช (Apple) ไดผลิตไอแพด (I Pad) 2 แตคนทีซอ ่ ื้คุมครองผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญมาตรา 61 วาระ 2 และวาระ   I Pad 1 กอนสินคาตัวนีออกสูตลาด 14 วันจากบริษทหรือออนไลน ้  ั3 ซึงเป็นกฎหมายทีกลุมองคกรผูบริโภครอคอยมาไมนอยกวา ่ ่    บริษทจะคืนเงินใหคนละ 3,000 บาท แต Ipod studio เมืองไทย ั14 ปพบรฐมนตรไมนอยกวา 8 คน มการจดกจกรรมทงสนบสนน ี ั ี    ี ั ิ ้ั ั ุ อางวา ตัวเองเป็นเพียงตัวแทนจำหนายไมใชบริษทจัดจำหนายไม ัและคัดคานนับรอยครังทัวประเทศ แตกตองถอนกฎหมายฉบับนี้ ้ ่ ็  สามารถคืนเงินให คำโฆษณาของบริษทตองถือเป็นสวนหนึงของ ั ่ออกไปเนืองจากวิปรัฐบาลมีความเห็นทีแตกตางกับกรรมาธิการ ่ ่ สัญญา หาก Apple ไมถอนการเป็นตัวแทนจำหนายของ Ipodเสียงขางมากในการกำหนดงบประมาณใหเป็นอิสระโดยกำหนด studio เมืองไทย ก็ตองมีนโยบายของบริษทแบบเดียวกันในประเทศ  ัไมนอยกวา 5 บาทตอหัวประชากร เมือพิจารณากฎหมายไปได  ่ ไทย เรืองนีตองมีผรบผิดชอบ ขอยุใหผทซอในเมืองไทยทุกคน ่ ้  ู ั ู ี่ ื้ถึงมาตรา 8 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ลงมติใหถอนกฎหมาย  ภายใน 14 วันไปฟ้องศาลคดีผบริโภค เรืองนีทำงาย ๆ ไมตอง ู ่ ้ ออกจากการพิจารณาของสภา และใหกรรมาธิการไปพิจารณา จายคาวางศาล แถมขอใหศาลปรับแบบลงโทษไดถงหาเทา ที่ ึอีกรอบ สุดทายกรรมาธิการเสียงขางมากก็สนับสนุนใหกำหนด เอาเปรียบผูบริโภคและไมรบผิดชอบผูบริโภคในเมืองไทย  ั 3 บาทตอหัวประชากรเจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : สารี อ๋องสมหวัง ั ั ่หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา สุวรรณา จิตประภัสสร ่อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย วาลปัทม ศรีมงคล ฝ่ายการตลาดและ ิสมาชิก : เสาวลักษณ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท พิมพดี จำกัด ัโทรศัพท : 0-2401-9401 แยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 • 3. จดหมายถึง บก. หลอกโอนเงิน เรืองทีฉลาดซือลงเกียวกับการหลอกให้โอนเงินทางโทรศัพท์ ผมอ่านแล้วน่าสนใจนะ ่ ่ ้ ่ ครับ ว่าทำไมคนทีสงคมบอกว่า พวกเขาฉลาด ถึงไม่เท่าทันอะไรแบบนีได้ ่ ั ้ ขวัญชัย www.chaladsue.com แม้ระมัดระวังตัวเราก็อาจพลังเผลอถูกหลอกได้คะ เพราะว่ามิจฉาชีพก็มกลยุทธ์ ้ ่ ี พัฒนาปรับเปลียนไปเรือยๆ หลอกกันเนียนจนยากจะจับได้ การแจ้งข้อมูลเตือนภัยหรือ ่ ่ บอกเล่าประสบการณ์ให้แก่ผอนเพือไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการกระทำสิงต่างๆ ก็ ู้ ื่ ่ ่ เป็นวิธหนึงทีจำเป็นในยุคทีคนโกงมีเต็มบ้านเต็มเมือง คนดีตองออกมาร่วมกันสร้างสรรค์ ี ่ ่ ่ ้ สิงดีงามนะคะ อยูเฉยๆ นิงๆ คงไม่พอสำหรับยุคนี้ ่ ่ ่ แว่นตาเลือกอย่างไร เป็นสมาชิกค่ะ อายุ 42 ปีแล้วมีปญหาเรืองตาแห้ง แสบตาบ่อยๆ หมอแนะนำให้ใช้ ั ่ น้ำตาเทียมหยอดบ่อยๆ แต่ไม่คอยสะดวกรูสกเหมือนเป็นคนป่วย เลยสนใจแว่นตาสำหรับ ่ ้ ึ ใส่กนลมและแดด รวมถึงเรืองสายตาทียาวขึนเรือยๆ อยากให้ฉลาดซือช่วยทำข้อมูลเรือง ั ่ ่ ้ ่ ้ ่ หลักการซือแว่นตา เพราะในตลาดมีหลายแบบหลายราคามาก บางทีกเป็นแฟชัน เคยถาม ้ ็ ่ คนขายแว่นบางคนก็บอกว่า พวกของราคาถูกจะเป็นของไม่มคณภาพทำให้ดวงตาเสีย ก็ ี ุ ทำให้สงสัยว่าเพราะเขาอยากขายของแพงหรือเปล่า อยากได้ของมีคณภาพทีราคาไม่แพง ุ ่ มาก ขอความรูดวยค่ะ ้ ้ วงษ์จนทร์ กิตติอดม ั ุ ฉลาดซือเราเตรียมบทความและผลการทดสอบแว่นกันแดดไว้แล้วค่ะ ถ้าไม่เกิด ้ ผิดพลาดอะไรฉบับพฤษภาคมนี้ คงได้ขอมูลสำหรับการเลือกซือแว่นตานะคะ ฉลาดซือเรา ้ ้ ้ ก็เชือเรืองราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพค่ะ เพราะหลายครังเราก็พสจน์ได้วา ราคากับคุณภาพมัก ่ ่ ้ ิู ่ ไม่ไปด้วยกัน ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25542 ปีที่ 17 ฉบับที
 • 4. ¡ÃÐáÊã¹»ÃÐà·È กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 25543 กุมภาพันธ์ 2554 แ ต่ ใ น ค ว า ม จ ริ งหอม...อันตราย!? แล้วกลินหอมเกิดจาก ่ ใครทียงมีความเชือว่า ่ั ่ การปรุงแต่งกลินด้วย ่ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ำจั ด แมลง น้ ำ หอมสั ง เคราะห์น้ำยาทำความสะอาดบ้านและ ซึงหากเราสูดดมกลิน ่ ่ฆ่าเชือโรค ทีมกลินหอม หรือ ้ ่ ี ่ เข้าไปก็จะทำให้เป็นไม่มกลินฉุน แล้วปลอดภัยหรือเป็น ี ่ อันตรายกับร่างกาย ไม่ว่าอันตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทมกลิน ี่ ี ่ จะเป็น ปวดหัว เวียนหัว คลืนไส้ ่ จำเป็น ถ้าไม่ใช้ได้ยงดี แต่ถาจะใช้ก็ ิ่ ้แรง ต้องเปลียนความคิดใหม่ เดียวนี้ ่ ๋ เพราะฉะนันใครทียงหลงใหล ้ ่ั ต้องใช้อย่างระมัดระวังศึกษาข้อมูลโฆษณาผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นวัตถุอนตรายั ในกลินหอมของยาฉีดฆ่าแมลงและ ่ และคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ เพราะสร้างความเข้าใจผิดให้ผบริโภค เช่น ู้ น้ำยาทำความสะอาด ต้องคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์เหล่านีถอว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ้ืผลิตภัณฑ์ทบอกว่าทำจากธรรมชาติ ี่ ทำใหม่ ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เท่าที่ อันตราย17 กุมภาพันธ์ 2554“ศูนยแก้ไขปญหาสินเชือ”เตรียม ่เปดถาวร...แก้ปญหาทวงหนีโหด  ้ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย(ธปท.) พอใจผลงาน “ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาการปล่อยสินเชื่อ”(ศปส.) เตรียมจัดตังให้เป็นศูนย์ถาวร ้หลังจากศูนย์ทำหน้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาทีเ่ กียวข้องกับสถาบัน ่การเงินให้กับผู้บริโภค ซึ่งปัญหาที่ มามากที่สุดคือ เรื่องการทวงหนี้ที่ คอลเซ็นเตอร์ทเคยเป็นข่าวก่อนหน้า ่ีถูกร้องเรียนเข้ามา ธปท. จะนำไป ไม่เป็นธรรม ไม่สุภาพ หรือใช้วิธี นี้ ขณะนียอดการร้องเรียนลดลงมาก ้ประสานต่อกับสถาบันการเงินทีถก ่ ู รุนแรง รองลงมาคือเรืองการเข้าไม่ ่ เนืองจากทางกรมสอบสวนคดีพเศษ ่ ิร้องเรียนเพือให้ชแจงและดำเนินการ ่ ้ี ถึงสินเชือหรือขอสินเชือไม่ได้ ส่วน ่ ่ (DSI) ได้มการประชุมร่วมกับ ธปท. ีปรับปรุงแก้ไขบริการต่อไป เรื่องการหลอกลวงให้โอนเงินผ่าน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปัญหาทีถกร้องเรียนเข้า ่ ู ตู้เอทีเอ็ม หรือการถูกหลอกจาก และการสือสารได้ตงศูนย์รวมกันเพือ ่ ้ั ่ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 3
 • 5. ป้องปรามมิจฉาชีพเหล่านีโดยเฉพาะ ้ การทำงานในเดือน มิ.ย. 2554 ซึง ่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายัง ศปส. ขณะนี้กำลังมีการพิจารณาตั้งเป็น ออกฉลากคุมเข้มสินค้านาโน จะอยูท่ี 100 – 200 เรืองต่อวัน โดย ่ ่ ศูนย์ถาวรเพือช่วยรองรับปัญหาของ ่ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก่อนหน้าเคยมีเรื่องเข้ามาสูงสุดถึง ผูบริโภค เพราะว่าเห็นประโยชน์ใน ้ คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออก วันละ 700 - 800 เรือง ่ การเป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ประกาศให้ผลิตภัณฑ์นาโนทุกชนิด ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาที่ เป็นสินค้าควบคุมฉลาก หลังจากมี สินเชือของ ธปท.มีการต่ออายุการ ่ เกียวข้องกับสถาบันการเงิน ซึงนับ ่ ่ ผูบริโภคหลายคนร้องเรียนผลิตภัณฑ์ ้ ทำงานของศูนย์มาแล้ว 4 ครังแต่เปิด ้ วันปัญหาเรืองการเงิน หนี้ และบัตร ่ นาโนทีอวดอ้างสรรพคุณต่างๆ นานา ่ ดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. เครดิต จะกลายเป็นใหญ่ในชีวตของ ิ แถมตังราคาขายสูงกว่าสินค้าทัวไป ้ ่ 2542 โดยล่าสุด จะครบกำหนดอายุ ผูคนมากขึนเรือยๆ ้ ้ ่ การนวดตาช่ ว ยผู้ ป่ ว ย กำลังจะตาบอดกลับมามอง เห็นได้เกือบปกติ ทำให้ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แพทยสภา ต้องเร่งพิจารณา หาข้อเท็จจริงว่าการนวด ตาสามารถรักษาโรคต้อหิน ได้จริงหรือไม่ รวมทังมีผล ้ โดยที่ผู้บริโภคไม่มีสิทธิรู้หรือมั่นใจ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ข้างเคียงหรือเป็นอันตรายกับดวงตา ได้ เ ลยว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วเป็ น สังระงับ!!!...นวดตารักษาต้อหิน ่ หรือเปล่า เพราะปัจจุบนยังไม่มการ ั ี ผลิตภัณฑ์นาโนจริงหรือเปล่า ผูปวยโรคต้อหินทีกำลังคิดจะ ้ ่ ่ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ ซึงจากการสุมตรวจสอบของ ่ ่ ไปรักษาด้วยวิธการนวดตา คงต้อง ี รักษาพยาบาลด้วยวิธการดังกล่าว ี ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าไม่ ชังใจไตร่ตรองให้ดี เพราะว่าตอนนี้ ่ โดยระหว่างรอความเห็นทีเ่ ป็น ปลอดภัยของ สคบ. ร่วมกับศูนย์ มีคำสังจากสำนักสถานพยาบาลและ ่ ทางการจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคม การประกอบโรคศิลปะถึงทุกสถาน สถานพยาบาลต้องงดให้บริการการ นาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พยาบาล ทีมการให้รกษาโรคต้อหิน ่ ี ั รักษาด้วยวิธดงกล่าว นอกจากนีกรม ีั ้ พบว่ า สิ น ค้ า นาโนที่ สุ่ ม ตรวจทั้ ง ด้ ว ยการนวดตาต้ อ งระงั บ การให้ สนับสนุนบริการสุขภาพก็เตรียมคุม ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดทำความสะอาด บริการการรักษาด้วยวิธการดังกล่าว ี เข้มการโฆษณาทางการแพทย์ทมการ ่ี ี อเนกประสงค์เป็นของปลอม เอาไว้กอน หลังจากก่อนหน้านีมขาว ่ ้ ี่ โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงหรือจงใจ ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจ กรณีทจกษุแพทย์โรงพยาบาลเอกชน ่ี ั ทำให้ผบริโภคเข้าใจผิด ู้ กับสินค้านาโนกันอย่างมาก โดย แห่งหนึง ออกมาเปิดเผยว่า ใช้วธี ่ ิ เฉพาะพวกสิงทอเพราะมีคณสมบัติ ่ ุ ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25544 ปีที่ 17 ฉบับที
 • 6. “ชมรมพิทกษ์สทธิผประกันตน” ั ิ ู้พิเศษอย่าง ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย กับการรักษาพยาบาลทีเท่าเทียม ่ป้องกันน้ำ ทำความสะอาดง่าย หรือไม่ต้องทำความสะอาด ซึ่งแน่นอน ชมรมพิทกษ์สทธิผประกันตน เรียกร้องความเป็นธรรมให้กบผูประกัน ั ิ ู้ ั ้ว่าหากเป็นสินค้านาโนปลอม จะทำให้ ตนในระบบประกันสังคม เรืองการรักษาพยาบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกับ ่ผูบริโภคเข้าใจผิดและหากนำไปใช้ก็ ้ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทองเดิม ซึ่งเป็นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย ระบบรักษาพยาบาลฟรีของคนไทยทังประเทศ ขณะทีผประกันตนในระบบ ้ ่ ู้ สคบ.จึงต้องเร่งออกมาตรฐาน ประกันสังคมซึ่งจ้างงานจ่ายสมทบเองทุกเดือน กลับได้รับการดูแลเรื่องควมคุมผลิตภัณฑ์นาโน พร้อมทั้ง สุขภาพทีดอยกว่า โดยเสนอให้ผประกันตนได้มสทธิไปใช้ระบบหลักประกัน ่ ้ ู้ ี ิจะทำฉลากแสดงให้รู้ว่าเป็นสินค้า สุขภาพแห่งชาติ แล้วให้นำเงินสมทบที่ต้องจ่ายให้ประกันสังคมไปสบทบนาโนแท้ โดยจะใช้ชอว่า “นาโนคิว” ื่ เพิมในส่วนของเงินประกันการว่างงานหรือเงินชราภาพ ซึงเป็นสิทธิประโยชน์ใน ่ ่เพือป้องกันไม่ให้ผบริโภคถูกหลอก ่ ู้ ประกันสังคมอยูแล้ว ซึงน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า ่ ่ โดยชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน เรียกร้องให้สำนักงานประกัน สังคม รับฟังและแก้ไขโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างระบบ สุขภาพบนมาตรฐานเดียวของประเทศ โดยจะให้เวลาประกัน สังคม 30 วัน ที่จะต้องทำให้ผู้ประกันตนออกจากจากระบบ ประกันสังคม ในเรืองบริการด้านสุขภาพ หากประกันสังคมไม่ ่ แก้ไขระบบดังกล่าว ผูประกันตนจะงดจ่ายเงินสมทบในส่วนของ ้ การรักษาพยาบาล ประมาณคนละ 250 บาท ซึงจะดีเดย์หยุด ่ จ่ายวันแรก 1 พฤษภาคม 2554 ***(อ่านเรืองสิทธิการรักษาพยาบาลในประกันสังคมในเรืองฉบับนี) ่ ่ ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 5
 • 7. กระแสต่างแดน โวดาโฟน VS โวดาเฟล โวดาโฟน (Vodafone) ผูให้ ้ หนึ่ ง ขึ้ น มา และตั้ ง ชื่ อ ว่ า โวดาเฟล แนะนำให้ปดเครืองแล้วเปิดใหม่หรือ ิ ่ บริการโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ (www.vodafail.com) เพื่ อ แอบ เปลี่ยนซิมการ์ด (ซึ่งทำแล้วก็ไม่ได้ สามของออสเตรเลีย ได้พบกับคูปรับ ่ ประณามบรการทลมเหลว (fail) ของ ิ ่ี ้ ผล) รายใหม่ ซึงได้แก่ เว็บไซต์โวดาเฟล ่ โวดาโฟน และเขาก็พบว่าเขาไม่ใช่คน ทีสำคัญรายงานนีมขอมูลโดย ่ ้ ี้ ดอทคอม (www.vodafail.com) เข้าแล้ว เดยวทเี่ ดอดรอน ตงแตเดอนธนวาคม ี ื ้ ้ั ่ ื ั ละเอียดที่ระบุว่า บริษัทเพิกเฉยต่อ เว็บไซต์ที่ว่านั้นเป็นฝีมือของ ปีที่แล้วเป็นต้นมา มีผู้เข้าไปดูเว็บ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า และไม่มการ ี ผูบริโภครายหนึงทีสดจะทนกับบริการ ้ ่ ุ่ ดงกลาวไมตำกวา 150,000 คน และ ั ่ ่ ่ ่ จัดการทีดพอ่ ี อันยอดแย่ของบริษทโวดาโฟนนันเอง ั ่ มี ไ ม่ น้ อ ยที่ ร่ ว มบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ความ ข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดการและ ปลายปี ที่ แ ล้ ว อดั ม บรี โ ม เดือดร้อนของตนเองจากการโทรเข้าไป วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผลทีได้คอ ่ ื บั ณ ฑิ ต หมาดๆ ด้ า นวิ ศ วกรรม ยังศูนย์รบเรืองร้องเรียนของโวดาโฟน ั ่ รายงานสรุ ป กรณี ปั ญ หาความ ซอฟท์ แ วร์ จากมหาวิ ท ยาลั ย เช่น วันเวลาที่โทรเข้า ระยะเวลาที่ เดื อ ดร้ อ นของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร 3จี ข อง นวเซาทเวลส์ ไดเซนสญญาเปนลกคา ิ ์ ้ ็ ั ็ ู ้ ต้องถือสายรอ ลงในหน้าเว็บดังกล่าว โวดาโฟนทังหมด 12,000 กรณี ที่ ้ บริการ 3จี ของบริษทโวดาโฟนเป็น ั ด้วย นำเสนอตอองคกรทดแลผบรโภคดาน ่ ์ ่ี ู ู้ ิ ้ เวลา 2 ปี แต่หลังจากใช้บริการไป ผู้บริโภคมักถูกทิ้งให้รอสาย บริการโทรคมนาคมของออสเตรเลีย ไดเพยง 6 สปดาหกตองเซงจตเพราะ ้ ี ั ์ ็ ้ ็ ิ นานมากเมือโทรเข้าไปร้องเรียนเรือง ่ ่ ต้องติดตามกันต่อไป ว่าเขา สัญญาณขาดๆ หายๆ เมื่อโทรไป บริ ก าร 3จี ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หา จะจัดการกับบริษทดังกล่าวอย่างไร ั ร้ อ งเรี ย นก็ ไ ด้ รั บ คำตอบที่ ไ ม่ น่ า สัญญาณขาดหาย การได้รบข้อความ ั โ ว ด า โ ฟ น ซึ่ ง ค ว บ ร ว ม ประทับใจอีกด้วย หรือวอยส์เมล์ลาช้า ทีสำคัญผูบริโภค ่ ่ ้ กิจการกับฮัทชิสันมีลูกค้ากว่า 6.3 อดัมรู้สึกว่าเขาต้องทำอะไร มั ก ได้ รั บ ข้ อ มู ล ว่ า เป็ น ปั ญ หาที่ ตั ว ล้านคนทัวออสเตรเลีย ่ สักอย่าง ว่าแล้วก็ลงมือทำเว็บไซต์ เครื่องมือถือหรือไม่ก็ซิมการ์ด และ ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25546 ปีที่ 17 ฉบับที
 • 8. “เพือนสาว” แน่นอนกว่า ่ หมดสมั ย แล้ ว กั บ การต้ อ ง ในขณะทีมเพียงร้อยละ 40 เท่านัน ่ ี ้ เป็นเหตุผลเดียวกันทีทำให้อตราการ ่ ัเตรียมช็อคโกแลตเอาไว้ให้ผู้ชายใน ที่จะให้ขนมหวานกับแฟนหนุ่มหรือ เกิดของญีปนลดลงเป็นประวัตการณ์ ่ ุ่ ิวันวาเลนไทน์ สาวญี่ปุ่นยุคนี้เขาคิด ผูชายทีตนเองแอบปลืม ้ ่ ้ ส่วนบรรดาห้างร้านต่างๆ ก็ใหม่ทำใหม่ หันมาซือช็อกโกแลตให้ ้ เหตุผลหลักๆ คือผู้หญิงนั้น พร้ อ มปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ เทรนด์ ใ หม่ นี้เพือนสาวดีกว่า ่ จะชื่ น ชมกั บ ช็ อ กโกแลตที่ ไ ด้ รั บ ด้วยการจัดแผนกช็อกโกแลตสำหรับ ข้ อ มู ล จากการสำรวจของ มากกว่า ฝ่ายที่ให้จึงรู้สึกเป็นปลื้ม ผู้ ห ญิ ง ที่ เ น้ น ช็ อ กโกแลตสี ส วยๆบรษทกลโกะระบวา สามในสของสาว ิ ั ูิ ุ่ ่ี มากกว่า รูปร่างน่ารักๆ ไว้บริการลูกค้าสาวๆญีปนในวัยรุนและวัยยีสบต้นๆ บอก ่ ุ่ ่ ่ ิ บ้ า งก็ ว่ า สาวๆ เหล่ า นี้ ห มด โดยเฉพาะว่าปีนี้พวกเธอจะให้ “โทโมช็อกโก” ความสนใจในตั ว ผู้ ช ายญี่ ปุ่ น แล้ ว คุ ณ ผู้ ช า ย ไ ท ย ฟั ง ไ ว้ เ ป็ นหรือช็อกโกแลตเพือมิตรภาพกับเพือน ่ ่ เพราะหาคุณสมบัตความเป็นแมนได้ ิ อุทาหรณ์ อย่าได้มนใจเกินไปว่าคุณ ั่ผู้ ห ญิ ง ของตนเองในวั น วาเลนไทน์ ยากเหลือเกิน โดยกลุ่มนี้อ้างว่ามัน หล่อเลือกได้ กุหลาบต้นทุนสูง ทะเลสาบไนวาชา มากว่า 30 ปี บอก นิเวศน์ซงอาจจะมีราคาแพงกว่าดอก ึ่ ว่าการปลูกกุหลาบเพื่อส่งออกนั้นได้ กุหลาบทั่วไปให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ สร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศน์ของ กัน ท้องถินไม่นอย ่ ้ เพี ย งแต่ เ มื่ อ ถึ ง วั น ที่ ต้ อ ง การใช้ ท รั พ ยากรของคนใน สู้ ร บกั น ในสงครามราคาในช่ ว งวั น เชื่ อ หรื อ ไม่ แม้ เ คนยาจะ ท้องถิ่นไปเพื่อรองรับความต้องการ วาเลนไทน์และวันแม่ ซูเปอร์มาร์เก็ตขาดแคลนน้ำเข้าขันวิกฤตแต่กยงเป็นผู้ ้ ็ั ของผู้คนในยุโรปนั้นไม่ต่างอะไรกับ เหล่านีจะอดใจไม่ไหว ต้องหันไปหา ้ส่ ง ออกกุ ห ลาบรายใหญ่ ที่ สุ ด ไปยั ง การเอาน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดไปบรรจุ กุหลาบ “ต้นทุนต่ำ” ทีกล่าวมา ่ยุโรป ขายในบรรจภณฑทรปรางหนาตาเปน ุ ั ์ ่ี ู ่ ้ ็ การประมูลซือดอกกุหลาบเป็น ้ ร้อยละ 70 ของดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบนันเอง ่ ล็อตใหญ่ๆ นั้นจะมีขึ้นในเมืองอัมที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตในยุโรปนั้น ความจริงแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ต สเตอร์ ดั ม จึ ง ทำให้ ผู้ ซื้ อ เข้ า ใจว่ ามาจากบริ เ วณรอบๆ ทะเลสาบ ในยุ โ รปก็ มี ด อกกุ ห ลาบแฟร์ เ ทรด กุ ห ลาบเหล่ า นั้ น มาจากประเทศไนวาชาในประเทศเคนยานันเอง ่ หรือกุหลาบที่ปลูกด้วยกระบวนการ ฮอลแลนด์ (เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ว่า นั ก นิ เ ว ศ น์ วิ ท ย า จ า ก ทคำนงถงสงแวดลอมและสภาพความ ่ี ึ ึ ่ิ ้ กุ ห ลาบดอกใหญ่ ที่ ค นไทยเรี ย กมหาวิทยาลัยแห่งหนึงในอังกฤษ ซึง ่ ่ เป็นอยู่ของเกษตรกรและได้รับการ กุหลาบฮอลแลนด์ อาจเดินทางมาไกลทำการศึ ก ษาพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำ ในเขต รับรองเรื่องความเป็นมิตรต่อระบบ จากเคนยาก็ได้) ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 7
 • 9. กินผิด ระวังจิตตก การกนอาหารทมไขมนทรานส์ ิ ่ี ี ั หรื อ ไขมั น อิ่ ม ตั ว สู ง ไม่ ไ ด้ ท ำให้ เ รา อ้วนขึนเท่านัน งานวิจยของสเปนบอก ้ ้ ั ว่ามันเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรค ซึมเศร้าด้วย ข้ อ มู ล ได้ จ ากการเก็ บ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต และการ รบประทานอาหารของอาสาสมครกวา ั ั ่ รับประทานอาหารที่มีไขมันมากขึ้น ไขมันทรานส์นั้นจะมีความเสี่ยงต่อ 12,000 คน เป็นเวลา 6 ปี พบว่าใน เท่าไร ความเสียงก็จะเพิมมากขึนตาม ่ ่ ้ อาการซึมเศร้ามากกว่านีสกกีเท่า ้ ั ่ ตอนเริ่มงานวิจัยไม่มีใครเป็นโรคซึม ไปด้วย แต่งานวิจัยนี้ก็ยังมีข่าวดีมา เศร้าเลย แต่เมื่อจบการเก็บข้อมูล ทีสำคัญอาสาสมัครกลุมนีคอ ่ ่ ้ ื บอกกั น อยู่ บ้ า ง เขาบอกว่ า น้ ำ มั น พบคนทีมอาการดังกล่าว 657 คน ่ ี คนยุ โ รปที่ บ ริ โ ภคไขมั น ทรานส์ ใ น มะกอก ซึงมีโอเมก้า-9 สามารถช่วย ่ โดยคนที่รับประทานอาหาร ปรมาณคอนขางตำเปนนสย คนเหลา ิ ่ ้ ่ ็ ิ ั ่ ปองกันอาการเจ็บป่วยทางจิตได้ดวย ้ ประเภทฟาสต์ฟูดหรือแพสตรี้บรรจุ นี้ได้พลังงานจากไขมันดังกล่าวเพียง ปัจจุบันโลกเรามีผู้ป่วยด้วย กล่องที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเป็น ร้อยละ 0.4 ของพลังงานทีได้รบ ่ ั อาการดังกล่าวอยูประมาณ 150 ล้าน ่ ประจำ มีอตราความเสียงต่อโรคซึม ั ่ ลองนกดวาในกลมคนอเมรกน ึ ู่ ุ่ ิ ั คน เศร้าเพิมขึนเกือบร้อยละ 50 และยิง ่ ้ ่ ที่ ไ ด้ พ ลั ง งานถึ ง ร้ อ ยละ 2.5 จาก สนับสนุนคนไกล 558 ชน ในรานคา รานอาหาร ตลาด ้ิ ้ ้ ้ กวา 300 แหง หนวยงานดงกลาว ่ ่ ่ ั ่ พบว่าร้อยละ 32 ของสินค้าทีชจดขาย ูุ่ เกือบหนึงในสีของอาหารทีระบุ ่ ่ ่ เรื่ อ งความเป็ น “ผลิ ต ในท้ อ งถิ่ น ” ว่ า เป็ น ของ “ผลิ ต ในท้ อ งถิ่ น ” ใน เข้าข่ายการหลอกลวงผูบริโภค ้ อังกฤษและเวลส์นั้น ไม่ได้เป็นดังที่ ในนันมีผลิตภัณฑ์ทระบุวาเป็น ้ ่ี ่ กล่าวอ้างแต่อย่างใด “เนื้ อ แกะจากเวลส์ ” ที่ ผ ลิ ต ใน เมื่อผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึง นิวซีแลนด์ หรือ “แฮมจากเดวอน” หน้าที่ของตนเองในการแสดงความ ทงๆ ทนำเขามาจากเดนมารก เปนตน ้ั ่ี ้ ์ ็ ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมากขึ้ น และ ใ น ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ ก็ มี ผู้ นียงไม่นบผลิตภัณฑ์ทอาจจะ ่ ั ั ี่ ต้องการสนับสนุนผู้ผลิตในท้องถิ่น ประกอบการประเภทที่ว่าอยู่ไม่น้อย ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น แต่ส่งออกไป ของตนเอง เพื่อการสร้างงาน และ ถึงขันทีหน่วยงานรัฐต้องลงมือสำรวจ ้ ่ แปรรูปที่ประเทศจีนแล้วนำกลับเข้า ลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง ว่ามีผลิตภัณฑ์ดงกล่าวอยูในท้องตลาด ั ่ มาขายในอังกฤษใหม่อีกครั้ง ซึ่งยัง ก็มีผู้ประกอบการหัวใส ที่หาทางใช้ มากน้อยเท่าไร ไม่ชดเจนว่าสามารถจัดเข้าเป็นสินค้า ั ประโยชน์จากเทรนด์ทวา ี่ ่ จากการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ท้องถินได้ดวยหรือไม่ ่ ้ ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25548 ปีที่ 17 ฉบับที
 • 10. ==================================================================================================================================== àÃ×èͧഋ¹ กองบรรณาธิการ ถึงเวลาคนไทย ใชระบบประกันสุขภาพ มาตรฐานเดียวกัน “¨Ð´ÕäËÁ!?...¶ŒÒ 0.88% ¢Í§à§Ô¹à´×͹·Õ่àÃÒáÅйÒ¨ŒÒ§µŒÍ§¨‹ÒÂãËŒÃкº»ÃСѹ Êѧ¤Á㹡óÕà¨็º»†Ç ¶Ù¡¹Óä»à¾Ô่Á໚¹à§Ô¹ºÓ¹ÒÞËÅѧà¡ÉÕ³ ʋǹàÃ×่ͧ¡Òà ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅàÇÅÒà¨็º»†Ç¡็à»ÅÕ่¹ãËŒä»ãªŒºÑµÃ·Í§ «Ö่§ãËŒÊÔ·¸ÔÃÑ¡ÉÒ¿ÃաѺ¤¹ ä·Â·Ñ่Ç»ÃÐà·ÈÍÂÙ‹áÅŒÇ...” ¼ÙŒ»ÃСѹµ¹Ãкº»ÃСѹÊѧ¤Á¿˜§·Ò§¹Õ้!!! àÃÒÃÙŒ¨Ñ¡ÊÔ·¸Ô¢Í§µÑÇàͧ´Õ¾ÍËÃ×ÍÂѧ? คงยังมีหลายคนทีสงสัยวา “ผูประกันตน” ทีวานีหมายถึงใคร ? ่  ่ ้ ผูประกันตน ก็คอ พวกเราเหลามนุษยเงินเดือนทีตองจายเงินใหกบประกันสังคม โดยการหักจากเงินเดือน  ื ่  ั (แบบอัตโนมัต) ทุกเดือนเดือนละ 5% สำหรับเปนเงินไวสำหรับสมทบเพือสิทธิประโยชน เวลาทีเราเจ็บปวยแลวใช ิ ่ ่ บริการทีสถานพยาบาล หรือเปนเงินชวยเหลือตอนตกงาน รวมทังจะไดมเงินบำนาญไวใชตอนอายุมาก ซึงก็ถอเปน ่ ้ ี ่ ื เรืองทีดทจะไดมเงินสวนหนึงไวคอยชวยเหลือเวลาทีเราลำบาก ่ ่ ี ี่ ี ่  ่ โดยไมใชแคเราเทานันทีตองจายเงินสมทบใหกบประกันสังคม แตนายจางและรัฐก็รวมจายสมทบเพือสิทธิ ้ ่  ั  ่ ของเราดวย โดยนายจางจาย 5% ของเงินเดือนของเรา สวนรัฐชวยนอยลงมาหนอยที่ 2.75% ไมวาจะเต็มใจหรือไมเต็มใจ เหลามนุษยเงินเดือนก็ตองจาย 5% ของเงินเดือน เขาสูกองทุนประกันสังคม    หลายคนอาจจะตังขอสงสัยวา้ “นานทีปหนถึงจะไดเขาโรงพยาบาล แลวแบบนีทำไมตองมาจายเงินใหประกันสังคมดวย”  ้ ไขขอของใจ ทีเราตองจายก็เพราะวาหลักการของประกันสังคมคือเรืองของการ “เฉลียทุกข เฉลียสุข” เงิน ่ ่ ่ ่ ของเราทีถกหักใหประกันสังคมทุกๆ เดือนนันจะกลายไปเปนเงินกองกลางสำหรับบริหารจัดการดูแลทุกๆ คนทีอยู ่ ู ้ ่ ในระบบประกันสังคมรวมกับเรา ใครปวยตองรักษาพยาบาลก็ไดรบการดูแล วันหนึงถาเราไปหาหมอก็จะไดรบการ ั ่ ั ดูแลเชนกัน หรือถาวันหนึงเราตกงานหรือเกษียณก็จะมีเงินชดเชยให ซึงก็คอเงินของเราทีถกหักไปทุกๆ เดือนนัน ่ ่ ื ่ ู ้ แหละ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 9
 • 11. ================================================================== ================================ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==== 5% ¢Í§à§Ô¹à´×͹·Õ่àÃÒ¨‹ÒÂãËŒ»ÃСѹÊѧ¤Á¶Ù¡ãªŒä»·ÓÍÐäúŒÒ§ %ของเงนเดอน สิทธิประโยชน ิ ื สิทธิที่ไดรับ เงื่อนไขการใชสิทธิ ที่จาย 0.88% กรณีเจ็บปวย *รักษาฟรีที่ รพ.ตามสิทธิที่เลือกไว สงเงินสมทบไมนอยกวา *เงินทดแทนการขาดรายได 3 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื กอนใชสิทธิครั้งแรก 0.12% กรณีคลอดบุตร ผูประกันตนหญิง สงเงินสมทบไมนอยกวา *ไดเงินทดแทน 13,000 บาทตอครรภ ไดไมเกิน 2 คน 7 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื *เงินทดแทนการขาดรายได 50% ไมเกิน 90 วัน กอนคลอดบุตร ผูประกันตนชาย *ไดเงินทดแทน 13,000 บาท ตอครรภ ไดไมเกิน 2 คน 0.44% กรณทพพลภาพ *ใชบริการ รพ.ของรัฐฟรี ี ุ สงเงินสมทบไมนอยกวา *หากเปน รพ.เอกชน 3 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื -ผูปวยในเดือนละ 4,000 บาท กอนทุพพลภาพ -ผูปวยนอกเดือนละ 2,000 บาท *เงินทดแทนการขาดรายได 50% ของคาจางรายเดือน ไปตลอดชีวิต *อวัยวะเทียมที่จำเปนฟรี 0.06% กรณีตาย เงินสงเคราะห และคาปลงศพ 40,000 บาท สงเงินสมทบไมนอยกวา *หากสงสมทบมาแลวมากกวา 3 ป แตไมถึง 10 ป จะ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ไดเงินสงเคราะห เทากับคาจาง 1 เดือนครึ่ง กอนตาย *หากสมทบมากกวา 10 ป เงินสงเคราะหเทากับคาจาง ของผูประกันตน 5 เดือน 3% กรณีชราภาพ *จะไดรับบำนาญ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน อายุ 55 ป บรบรณ และ ิ ู สุดทาย หากสงสมทบมามากกวา 180 เดือน ความเปนผูประกันตน *หากสงสมทบมาไมถง 180 เดอน จะไดรบบำเหนจเทากบ สิ้นสุดลง  ึ ื ั ็  ั เงินสมทบทั้งหมดบวกกับดอกเบี้ยตามอัตราที่สำนักงาน ประกันสังคมประกาศในแตละป 0% (เพราะรัฐ กรณีสงเคราะห *เดือนละ 400 บาท ไปจนบุตรอายุ 6 ป และไดครั้งละ สงเงินสมทบไมนอยกวา ออกให) บุตร 2 คน 12 เดือน ภายใน 36 เดือนกอนไดรับสิทธิ 0.5% กรณีวางงาน *หากถูกใหออกโดยไมใชความผิดของลูกจางจะได 50% สงเงินสมทบไมนอยกวา ของคาจางรายวันไมเกิน 6 เดือน 6 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื *หากลูกจางลาออกหรือหมดโครงการจะได 30% ของ กอนวางงาน คาจางรายวันไมเกิน 3 เดือน ©ÅÒ´«×éÍ 10 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 12. ==================================================================================================================================== ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§àÃ×่ͧ»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾ ประเทศไทยเรา ไมไดมระบบประกันสุขภาพ ี ดูแลคุมครองหลายๆ สวน (อยางทีเราแจกแจงใหดใน  ่ ู สำหรับดูแลเรืองความปวยไขของคนไทยแคระบบประกัน ่ ตารางกอนหนานี) ซึงถาดูเฉพาะสวนของคารักษา ้ ่ สังคมเทานัน แตยงมีอก 2 ระบบสำคัญทีคอยเปนทีพง ้ ั ี ่ ่ ึ่ พยาบาลเราจะมีงบประมาณดูแลอยูทประมาณ 2 หมืน  ี่ ่ เรืองสุขภาพของคนไทย นันคือ ่ ่ 2 พันลานบาท คิดเปนคารักษาพยาบาลเหมาจายทีคนละ ่ ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือทีเรา ่ 2,105.26 บาท คุนเคยกันในชือทีวา “ระบบบัตรทอง” ซึงเปนระบบทีรฐ  ่ ่ ่ ่ั “นาคิดมัย?...ทำไมระบบประกันสังคมถึงเปน ้ ดูแลจัดการ ถือเปนสวัสดิการใหกบคนไทยทุกคนทีไม ั ่ ระบบประกันสุขภาพระบบเดียว ทีผประกันตนตองจาย ่ ู ไดอยูในระบบประกันสังคม หรือระบบประกันสุขภาพ  เงินสมทบเอง” อืนๆ ซึงปจจุบนมีคนไทยทีไดรบการดูแลเรืองการรักษา ่ ่ ั ่ ั ่ ทังระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติและระบบ ้ พยาบาล คายา ประมาณ 47 ลานคน งบประมาณทีใช ่ สวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใชเงินจากรัฐซึงก็มา ่ ก็มาจากเงินภาษีของเรานีแหละ คิดเปนตัวเลขก็ประมาณ ่ จากเงินภาษีของเราเองในการดูแลเรืองสุขภาพของคนที่ ่ 1 แสนลานบาท โดยคารักษาพยาบาลเหมาจายตอคนที่ อยูในระบบ แตระบบประกันสุขภาพในระบบประกันสังคม  รัฐออกใหอยูทประมาณ 2,401.33 บาท  ี่ ผูประกันตนตองเปนคนจายสมทบเอง ซึงเปนเรืองทีนา  ่ ่ ่  อีกระบบ คือ ระบบสวัสดิการขาราชการ/ แปลก วาทำไมรัฐจึงไมดแลเรืองสุขภาพของคนไทยให ู ่ รัฐวิสาหกิจ สำหรับดูแลขาราชการและครอบครัว ซึงมี ่ เหมือนกันเปนระบบเดียว เพราะเมืองบประมาณทีใช ่ ่ ประมาณ 5 ลานคนทัวประเทศ งบประมาณทีใชกมา ่ ่ ็ ดูแลก็มาจากเงินภาษีของคนไทยทุกคนอยูแลว ทำไมเรา  จากเงินภาษีของเราอีกนันแหละ ซึงใหงบประมาณดูแล ้ ่ ยังตองจายเพิมอีก?! ่ สูงถึง 7 หมืนลานบาท คารักษาพยาบาลเหมาจายราย ่ จริงอยูทวาระบบประกันสังคม เปนระบบการดูแล  ่ี  ตอคนประมาณ 10,000 บาท คุมครองความมันคงของชีวตทีดและมีประโยชน คือมีทง  ่ ิ ่ ี ั้ สวนระบบประกันสังคม ซึงดูแลเหลาลูกจางและ ่ เรืองการชวยเหลือซึงกันและในแบบเฉลียทุกขเฉลียสุข ่ ่ ่ ่ มนุษยเงินเดือนซึงมีอยูประมาณ 9 ลานคน โดย ่  และยังเปนการออมเพืออนาคต แตหากสามารถนำ ่ งบประมาณทีนำมาใชดแลสุขทุกขกมาจากเงินทีเราถูก ่ ู ็ ่ หลักการเฉลียทุกขเฉลียสุขในเรืองของการดูแลสุขภาพ ่ ่ ่ หักจากเงินเดือนทุกๆ เดือน บวกกับนายจางและรัฐชวย ใหเทาเทียมเปนมาตรฐานเดียวกันทุกระบบก็นาจะเปน  สมทบให ซึงเงินทีเราจายไปถูกนำไปเฉลียสำหรับการ ่ ่ ่ เรืองทีดกวามัย? ่ ่ ี ้ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 11
 • 13. ================================================================== ================================ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==== ÁÒà»ÅÕ¹໚¹ÃкºÊØ¢ÀÒ¾·Õà่ ·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹à¶ÍÐ ่ “ชมรมพทกษสทธผประกนตน” มารวมกนสรางระบบ ิ ั  ิ ิ ู ั  ั  หลักประกันสุขภาพใหเปนมาตรฐานเดียวกัน “ถาเปลียนใหผประกันตนในระบบประกันสังคม ่ ู ชมรมพิทกษสทธิผประกันตน อยากเชิญชวน ั ิ ู ไดรบการดูแลเรืองสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ ั ่ ผูประกันตนในระบบประกันสังคมทุกคนมารวมกัน  แหงชาติ แตวายังจายสมทบเทาเดิม แลวนำเงินทีตอง  ่  สรางระบบหลักประกันสุขภาพทีเ่ ทาเทียม สิทธิประโยชน จายกรณีเจ็บปวยไปเพิมใหกรณีชราภาพ นาจะเปน ่ ทีดและเหมาะสมสำหรับพวกเราผูจายเงินสมทบใน ่ ี  ประโยชนตอผูประกันตนมากกวา”   ระบบประกันสังคม เพราะเงินทุกบาททีเราจายไปมี ่ ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ ระบบ ความหมาย ประกันสังคมตองสามารถเปน “หลักประกัน บัตรทอง ทำหนาทีดแลเรืองสุขภาพคนไทยสวนใหญ ่ ู ่ ใหสงคมไดอยางแทจริงและมีประสิทธิภาพ” ั ของประเทศอยูแลว หากจะเพิมการดูแลใหกบกลุมผูใช  ่ ั   ผูประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถ  แรงงานเหลามนุษยเงินเดือนทีเปนผูประกันตนในระบบ ่  เขารวม หรือติดตามขาวสาร ขอมูลตางๆ ของการ ประกันสังคม ก็คงไมนาจะเปนเรืองแปลกหรือยุงยาก  ่  ประกันสังคม ไดทหนา facebook ของ “ชมรมพิทกษ ่ี ั อะไร ถือเปนการชวยเหลือผูประกันตนในระบบประกัน  สิทธิผประกันตน” ู สังคมทียงเปนเพียงคนกลุมเดียวทีตองจายเงินในการ ่ั  ่  ดูแลรักษาสุขภาพยามเจ็บปวย บาท ถาหากเราเงินเดือนเดือนละ 10,000 บาท แตละ ถึงแมจะเปลียนไปรับความคุมครองในระบบ ่  เดือนเราก็จายสมทบไป 88 บาท 1 ป เราจะจายไป  หลักประกันสุขภาพแหงชาติ แตกเชือวาผูประกันตน ็ ่  1,056 บาท และถาเปน 10 ป ก็เทากับเงิน 10,560 สวนใหญกยงยินดีทจะจายสมทบในระบบประกันสังคม ็ั ี่ บาทเลยนะ) เพราะยังมีขอดีในสวนของการออมเพืออนาคต ทังการ  ่ ้ และยิงถาเรานำเงินสมทบใหระบบประกันสังคม ่ ชวยเหลือตอนวางงาน และเงินบำเหน็จบำนาญตอน จาก กรณีคลอดบุตร 0.12% ของเงินเดือน ซึงระบบ ่ เกษียณ หลักประกันสุขภาพแหงชาติกใหความดูแลคุมครองตรง ็  ซึงถาหากไดรบการดูแลเรืองสุขภาพจากระบบ ่ ั ่ นีดวยเชนกัน ไปเพิมใหเงินสมทบสำหรับกรณีชราภาพ ้  ่ บัตรทองแลว เงินทีเ่ คยจายใหประกันสังคมกรณีเจ็บปวย อีก ตัวเงินหรือสิทธิทเราจะไดรบการดูแลหลังเกษียณใน ี่ ั 0.88% ของเงินเดือน ก็นาจะถูกไปเพิมในสวนของเงิน  ่ ฐานะผูประกันตนในระบบประกันสังคมก็นาจะยิงเพิม   ่ ่ ชราภาพ ตอนเกษียณอายุเราจะไดมเงินใชเพิมมากขึน ี ่ ้ มากขึนไปอีก ้ โดยปจจุบนเราไดเงินบำนาญจากการจายเงินสมทบให ั แตทเลามาทังหมดยังเปนแคความฝนและ ี่ ้ ประกันสังคมอยูที่ 20% ของเงินเดือนเฉลีย 60 เดือน  ่ ความหวัง ของเหลาผูประกันตนในระบบประกันสังคมที่  สุดทาย ถาหากไดอก 0.88% ของเงินเดือนไปเพิม % ี ่ อยากเห็นเรืองนีเกิดขึนจริง เพราะเปนประโยชนตอ ่ ้ ้  เฉลียของเงินทีจะไดเปนบำนาญก็จะสูงขึน หรือถาเปน ่ ่ ้ ทังตัวผูประกันตนและสังคมโดยรวม งานนีกคงตอง ้  ้ ็ เงินบำเหน็จ ซึงปจจุบนใชเกณฑคดจากเงินสมทบทังหมด ่ ั ิ ้ วิงวอนภาครัฐและบรรดาผูใหญทเกียวของ ชวยทำให  ี่ ่ ทีเ่ ราจาย + กับอัตราดอกเบียอีกนิดหนอย ถาได 0.88% ้ ฝนเล็กๆ ของลูกจาง ผูใชแรงงาน และมนุษยเงินเดือน  ของเงินเดือนไปเพิมก็จะทำใหไดบำเหน็จเยอะขึนจาก ่ ้ ในระบบประกันสังคมเปนจริงดวยเถิด เดิมทันที (อยาคิดวา 0.88% ของเงินเดือนเปนเงินไมกี่ ©ÅÒ´«×éÍ 12 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 14. ==================================================================================================================================== µÑÇÍ‹ҧÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹¡ÒúÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃᾷ·Õ่ᵡµ‹Ò§¡Ñ¹¢Í§Ãкº»ÃСѹÊѧ¤Á áÅÐÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ (ºÑµÃ·Í§) (O) = คุมครอง (X) = ไมคมครอง  ุ ลักษณะการบริการ ระบบประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ โรคเดียวกันที่ตองรักษาในโรงพยาบาลเกิน X O 180 วัน กรณีมีความจำเปนตองรักษาตอเนื่องจาก ภาวะแทรกซอนหรือขอบงชี้ทางการแพทย เจ็บปวยฉุกเฉิน แลวไมสามารถใชบริการ รพ. O O ที่ลงทะเบียนไวได ไมเกิน 2 ครั้งตอป ไมจำกัดจำนวนครั้ง โรคหรือประสบอันตรายจากการใชสารเสพติด X O เฉพาะหนวยงานทไดรบอนญาตจากกระทรวง  ่ี  ั ุ สาธารณสุข ไดรับอันตรายหรือทุพพลภาพจากการที่ตัวเอง X O ตั้งใจใหเกิด (กรณีพยายามฆาตัวตาย) การบริการรักษาตัวเองหรือฟนฟูสมรรถภาพ X O ทางการแพทยที่บานหลังออกจาก รพ. การสงตอผูปวยไปยังหนวยบริการที่มีศักยภาพ X O สูงกวาทางอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร) ไมเกิน 60,000 บาทตอครั้ง การชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูรับบริการและผู X O ใหบริการที่ไดรับความเสียหายทางการแพทย 1.เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอยางถาวร จาย เงิยชวยเหลือไมเกิน 200,000 บาท 2.สญเสยอวยวะหรอพการ จายเงนชวยเหลอ ู ี ั ื ิ  ิ  ื ไมเกิน 120,000 บาท 3.บาดเจบหรอเจบตอเนอง จายเงนชวยเหลอ ็ ื ็  ่ื  ิ  ื ไมเกิน 50,000 บาท การใหยาไวรสโรคเอดส เพอปองกนการตดเชอ  ั ่ื  ั ิ ้ื X O หลังสัมผัส เชน ถูกขมขืน หรือติดเชื้อระหวาง ปฏิบัติงาน เชน แพทย พยาบาล การบริการแพทยแผนไทยหรือแพทยทางเลือก X O ขอมูลประกอบบทความ : “สูระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว สูหลักประกันทังสังคม”.เครือขายประชาชนเพือรัฐสวัสดิการ, “รายงานการสราง   ้ ่ หลักประกันสุขภาพถวนหนา ประจำป 2552”, “รายงานประจำปสำนักงานประกันสังคม 2552”, “คูมอบัตรทองสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข”,  ื “สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัตประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิมเติม (ฉบับที2) พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542”, บทความ ิ ่ ่ “ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย” สำนักงานวิจยเพือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, http://www.posttoday.com/ขาว/ ั ่ อาชญากรรม-สังคม/72522/เทียบผลประโยชน-บัตรทองดีกวาประกันสังคมทุกดาน/page-1/ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 13
 • 15. ==================================================================================================================================== à»ÃÕºà·ÕººÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃᾷ¢Í§Ãкº»ÃСѹÊѧ¤ÁáÅÐÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ กรณีประสบอันตราย/อุบตเหตุ ั ิ ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ขอรับคาบริการไดโดยไมจำกัดจำนวนครั้ง กรณทใชบรการทหนวยบรการซงขนทะเบยน ี ่ี  ิ ่ี  ิ ่ึ ้ึ ี ทดรองจายคารักษาพยาบาลกอน สามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราที่ ไวตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพ กำหนดดังนี้ แหงชาติ ผูรับบริการไมตองเสียคาบริการ 1.สถานพยาบาลของรัฐ หรือคาใชจาย และสามารถใชสิทธิใชบริการ -ผูปวยนอก สามารถเบิกคารักษาพยาบาลได เทาที่จายจริงตามความจำเปน เจ็บปวยฉุกเฉินไดตามความจำเปนโดยไม -ผูปวยใน สามารถเบิกคารักษาพยาบาลได เทาที่จายจริงตามความจำเปน ภายในระยะ จำกัดจำนวนครั้ง เวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง ยกเวน คาหอง และคาอาหารเบิกไดไมเกินวันละ 700 บาท กรณีใชบริการทีสถานบริการอืน ผูรบบริการ ่ ่ ั 2.สถานพยาบาลของเอกชน ตองรับผิดชอบคาใชจายเฉพาะสวนที่เกิน *ผูปวยนอก สามารถเบิกคารักษาพยาบาลได เทาที่จายจริงไมเกิน 1,000 บาท และ จากทสำนกงานหลกประกนสขภาพแหงชาติ ่ี ั ั ั ุ  สามารถเบิกคารักษาพยาบาล เทาที่จายจริงเกิน 1,000 บาทได ตามหลักเกณฑและ จายใหสถานบรการ โดยสถานบรการดงกลาว   ิ ิ ั  อัตราที่กำหนด จะตองแจงใหผูปวยและญาติทราบกอนการ **ผูปวยใน สามารถเบิกคารักษาพยาบาลได ตามหลักเกณฑและอัตราที่กำหนด ใหบริการทุกครั้ง การคลอดบุตร ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ในกรณีคลอดบุตรสำหรับตนเองหรือคูสมรส มีสิทธิ สนับสนุนคารักษาพยาบาลตามกลุม ไดรับคาบริการทางการแพทยในการคลอดบุตรคนละ 2 ครั้ง รวมถึงประโยชนทดแทนในกรณี วินิจฉัยโรครวม จำนวนไมเกิน 2 ครั้ง คลอดบตร ไดแก คาตรวจรบฝากครรภ คาบำบดทางการแพทย คายาและเวชภณฑ คาทำคลอด ุ   ั  ั  ั  (กรณีบุตรมีชีวิตอยู) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล คาบริการและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด คา รถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย คาบริการอื่นที่จำเปน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและอัตราที่ ครอบคลุมถึงคาตรวจและรับฝากครรภ คณะกรรมการการแพทยกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยจะไดรับเงินเหมา โดยไมจำกัดจำนวนครั้ง จนสิ้นสุดการ จายคาคลอดบุตร จำนวน 13,000 บาท สำหรับการคลอดบุตร (อายุครรภ 28 สัปดาหขึ้นไป) ตั้งครรภ และการตรวจเยี่ยมดูแลหลัง ของผูประกันตนหรือภริยาของผูประกันตน หรือหญิงซึ่งอยูกินฉันสามีภริยากับผูประกันโดย คลอด และจะไดรบวคซนทกชนดวคซน ั ั ี ุ ิ ั ี เปดเผยกรณีผูประกันไมมีภริยา ตามตารางแผนการสรางเสริมภูมคมกัน ิ ุ *กรณีผูประกันหญิง สามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได จะไดรับเงินเหมาจายคาคลอด โรคดวยวคซน (EPI) ของกรมควบคม  ั ี ุ บุตร จำนวน 13,000 บาท และยังจะไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีก ใน โรค อัตรารอยละ 50 ของคาจางที่นำสงเงินสมทบเฉลี่ยเปนเวลา 90 วัน และสามารถหยุดงานเพื่อ การคลอดบุตรครั้งหนึ่ง ไมเกิน 60 วัน *คุมครองถึงหญิงตั้งครรภที่เปนผู *กรณีผูประกันตนชายที่มีภรรยาจดทะเบียนสมรส หรือหญิงซึ่งอยูกินฉันสามีภรรยาแตมิได ประกันตนสิทธิประกันสังคมที่สงเงิน จดทะเบียนสมรส สามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได จะไดรับเงินเหมาจายคาคลอด สมทบไมครบ 7 เดือน โดยไมเสียคา บุตร จำนวน 13,000 บาท แตไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ใชจาย *กรณีเปนผูประกันตนทั้งสามีและภรรยา ผูประกันตนสามารถใชสิทธิไดคนละ 2 ครั้ง รวมกัน ไดไมเกิน 4 ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใชสิทธิเบิกคาคลอดบุตร ไมสามารถนำมาขอรับคาคลอดบุตร ไดอีก และแนะนำใหใชสิทธิของภรรยากอนเนื่องจากจะไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อ การคลอดบุตรดวยนอกเหนือจากคาคลอดบุตร จำนวน 13,000 บาท ©ÅÒ´«×éÍ 14 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 16. ==================================================================================================================================== บริการทันตกรรม ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 1. กรณีถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน ใสฟนเทียมชนิด 1. กรณีถอนฟน การผาตัดชองปาก (oral surgery) อุดฟน ขูดหินปูน การ ถอดไดฐานอคริลิก และรากฟนเทียม เกลารากฟน (root planing) ฟนเทียมฐานพลาสติก และทันตกรรมประดิษฐ 2. การผาตดเพอรกษาภาวะปากแหวงเพดานโหว กรณผู  ั ่ื ั  ี 2. การรักษาโพรงประสาทฟนน้ำนมสำหรับเด็กเคลือบหลุมรองฟน (ในกลุม ประกันตนไมมีปญหาดานการกลืน แตชองเพดานโหว อายุไมเกิน 15 ป) นอกจากนั้นยังมีงานทันตกรรมเพิ่มทวีที่ดูแลเด็กชั้นประถม มีเพดานกวางพอประมาณ ครอบคลุมอยูในเงินเหมา ปที่ 1 ทุกคนอยางครบวงจร จายรายหัว 3. ทันตกรรมรักษาในเด็กและหญิงตั้งครรภ หมายเหตุ: 4. การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก ไดแก การตรวจสุขภาพ 1) ผูประกันตนมีสิทธิเขารับการบริการสถานพยาบาล ชองปาก การแนะนำดานทันตสุขภาพ ใดก็ไดในกรณี ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน โดยสำรอง 5. การใหฟลูออไรดเสริมในกลุมที่มีความเสี่ยงตอโรคฟนผุ เชน กลุมเด็ก เงินจายไปกอนและนำหลักฐานมาขอเบิกเงินคืนไดใน ผูสูงอายุ อัตราไมเกิน 300 บาทตอครั้ง ปละไมเกิน 600 บาท 6. การผาตัดแกไขความพิการผูปวยปากแหวงเพดานโหว รวมถึงการจัดฟน และมสทธใสฟนเทยมชนดถอดไดฐานอครลก (พลาสตก) ี ิ ิ   ี ิ  ิิ ิ และแกไขปญหาดานการพูด (สำหรับเด็ก) โดยคาผาตัดสามารถรับคาใชจาย 1-5 ซี่ ในวงเงินไมเกิน 1,200 บาท ตั้งแต 6 ซี่ขึ้นไป ตามกลุมวินจฉัยโรครวม ตามหลักเกณฑ วิธการและอัตราทีกำหนด คาเพดาน  ิ ี ่ จะเบิกไดไมเกิน 1,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ป เทียมในอัตรา 500 บาทตอชิ้น คาอรรถบำบัด/แกไขการพูด จาย 3,850 ตั้งแตวันที่ใสฟนเทียมชนิดถอดไดฐานอคริลิก บาทตอรายตอป คาทันตกรรมบำบัด (ฟนฟู) จาย 12,000 บาทตอรายตอป 2) ผูประกันยังตองรวมจายในกรณีที่วงเงินเกินกำหนด หมายเหตุ: ผูมีสิทธิไมตองรวมจายในกรณีที่วงเงินเกินกำหนด โดยสามารถไปใชบริการที่ใดก็ได การสงตอผูปวยไปหนวยบริการทีมศกยภาพสูงกวา   ่ ี ั ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรณีมีความจำเปน ตองรับหรือสงตัวผูปวยไปตรวจวินิจฉัยหรือรักษา ใหจายตามราคาเรยกเกบแตไมเกนราคากลางทกำหนดในแตละ  ี ็   ิ ่ี  ตอยงสถานพยาบาลอกแหงหนง ซงไมใชสถานพยาบาลตามบตรรบรอง  ั ี  ่ึ ่ึ   ั ั ประเภทพาหนะและระยะทาง ดังนี้ สิทธิฯ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง สามารถเบิกคาพาหนะตามอัตรา 1. คาบริการรับสงตอทางรถยนต เปนไปตามระยะทาง ถาไม ดังนี้ เกิน 50 กิโลเมตร ใหเบิกตามคาใชจายจริงในอัตราไมเกิน 1. ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน สำหรับคารถพยาบาลหรือเรือพยาบาล 500 บาท แตถามากกวา 50 กิโลเมตรขึ้นไป ใหเบิกจายคา จายตามจำนวนที่จายจริงไมเกิน 500 บาทตอครั้ง และ 300 บาทตอ ชดเชยครังละ 500 บาท และใหไดรบคาชดเชยเพิมอีกกิโลเมตร ้ ั ่ ครั้งสำหรับพาหนะรับจางหรือสวนบุคคล ละ 4 บาทตอระยะทางจากหนวยบรการตนทางถงหนวยบรการ   ิ  ึ  ิ 2. กรณีขามเขตจังหวัดจายเพิ่มจากกรณีภายในเขตจังหวัดเดียวกันอีก ปลายทาง (ตามระยะทางกรมทางหลวง) ตามระยะทางกิโลเมตรละ 6 บาท (ตามระยะทางกรมทางหลวง) 2. คาบริการรับสงตอทางเรือ เปนไปตามประเภทเรือ และ ระยะทางอัตราจายไมเกิน 35,000 บาทตอครั้ง ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 15
 • 17. ================================================================== ================================ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==== โรคไต ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 1) การลางชองทองดวยน้ำยาแบบถาวร 1) การลางชองทองดวยน้ำยาแบบถาวร เหมาจายใหแกสถานพยาบาลในความตกลง และจาย เหมาจายคาบริการใหโรงพยาบาล 220,000 บาทตอรายตอป หรือ 18,320 ในอัตราเทาที่จายจริงไมเกินเดือนละ 15,000 บาท บาทตอรายตอเดือน (คาน้ำยา 14,100 บาท รวมกับ คาดูแลครบวงจร) และเบิกคาวางทอพรอมอุปกรณไดไมเกิน 20,000 2) การฟอกเลือด บาทตอรายตอ 2 ป ผูปวยลงทะเบียนกอน 1 ต.ค. 51 2) การฟอกเลือด 1,000 บาทตอครั้ง+ผูปวยรวมจาย 500 บาท เหมาจายใหแกสถานพยาบาลในความตกลง และเบิก 1,200 บาทตอครั้ง (อายุเกิน 60 ป+มีโรคเรื้อรัง) +ผูปวยรวมจาย 500 บาท ไดครงละไมเกน 1,500 บาทตอครง และไมเกน 3,000  ้ั  ิ  ้ั  ิ ผูปวยลงทะเบียนหลัง 1 ต.ค. 51 บาทตอสัปดาห คาเตรียมเสนเลือด (Shunt) อัตรา 1,500 บาทตอครั้ง 20,000 บาทตอรายตอ 2 ป 1,700 บาทตอครั้ง (อายุเกิน 60 ป+มีโรคเรื้อรัง) 3) การปลูกถายไต คาเตรียมเสนเลือด (Shunt) จายตามจริงแตไมเกิน 20,000 บาทตอรายตอ 2 คาใชจายกอนการปลูกถายไต ป เหมาจายใหสถานพยาบาลไมเกิน 30,000 บาทตอ 3) การปลูกถายไต ราย คาใชจายกอนการปลูกถายไต คาใชจายระหวางปลูกถายไต ใหสิทธิผูปวยที่สามารถหาไตบริจาคได โดยไดรับการสนับสนุนคาใชจายคือ (1) เหมาจายใหสถานพยาบาลไมเกิน 230,000 บาทตอ คาเตรียมผูรับบริจาคกอนเขารับการผาตัดที่สมองตาย 40,000 บาท (2) คา ราย โดยครอบคลุมผูประกันตนและผูบริจาคไตเปน เตรียมผูรับบริจาคกอนเขารับการผาตัดที่มีชีวิต กอนเขารับการผาตัด 40,000 เวลา 60 วัน นับแตวันที่ทำการผาตัดปลูกถายไตรวม บาท (จายไมเกิน 2 ครั้ง) ระหวางเขารับการผาตัด 32,800 บาท สวนคาใช ทั้งการรักษาภาวะสลัดไตอยางเฉียบพลันของผูประกัน จายสำหรับเตรียมผูปวยกอนเขารับการผาตัด 31,300 บาทและคาเตรียมผูรับ เปนเวลา 2 ป นับแตวันที่ทำการปลูกถายไต บริจาคระหวางรอผูบริจาคที่สมองตาย ทุก 3 เดือน ครั้งละ 1,800 บาท คาใชจายหลังการปลูกถายไต คาใชจายระหวางปลูกถายไต สำหรับสถานพยาบาลที่ปลูกถายไตผูประกันตนที่มี จายตามความเสี่ยง ตั้งแต Protocol I-IV โดยมีคาใชจายต่ำสุดคือ 143,000 สิทธิโดยครอบคลุมการตรวจรักษา ยากดภูมิคุมกัน บาท และสูงสุดคือ 292,000 บาท กรณีมีภาวะแทรกซอนจายตาม Protocol ตรวจทางหองปฏิบัติการ ตรวจปสสาวะ ตรวจระดับ ทั้งสิ้น 7 Protocol โดยมีคาใชจายเหมาจายตั้งแต 23,000 บาทและสูงสุดคือ ยากดภูมิภูมิคุมกัน เหมาจายในอัตรา ดังนี้ 493,000 บาท ปที่ 1 เดือนที่ 1-6 เดือนละ 30,000 บาท คาใชจายหลังปลูกถายไต เดือนที่ 7-12 เดือนละ 20,000 บาท สนับสนุนคาใชจาย ยากดภูมิ ตรวจทางหองปฏิบัติการตรวจปสสาวะ ตรวจ ปที่ 2 เดือนที่ 1-6 เดือนละ 15,000 บาท ระดับยากดภูมิคุมกัน เหมาจาย ดังนี้ ปที่ 3 เปนตนไป เดือนละ 10,000 บาท ปที่ 1 เดือนที่ 1-6 เดือนละ 30,000 บาท หมายเหตุ: การปลูกถายไต จะไมไดรับคุมครองเมื่อผู เดือนที่ 7-12 เดือนละ 25,000 บาท ปวยเปนไตวายเรื้อรังกอนเปนผูประกันตน ปที่ 2 เดือนละ 20,000 บาท ปที่ 3 เปนตนไป เดือนละ 15,000 บาท ©ÅÒ´«×éÍ 16 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 18. เรื่องจากปก กองบรรณาธิการน้ำแร่ดีกว่าแน่หรือ ?? ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำถึงร้อยละ70ดังนันเพือให้ระดับน้ำในร่างกายสมดุลทำให้การทำงาน ้ ่ของร่างกายเป็นปกติมนุษย์จงขาดน้ำไม่ได้ ึ แต่นำสะอาดธรรมดาถึงมีคามากแล้วก็ยงไม่ไฮโซ ้ ่ ัพอต้องมีการเชียร์ให้ดมน้ำแร่นัยว่าเพือประโยชน์ที่ ื่ ่สมบูรณ์กว่าด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบต่างๆน้ำแร่ในความเข้าใจของคนทัวไปจึงกลายเป็นสินค้าสุขภาพที่ ่มีราคาแพงมากเมือวัดเป็นปริมาณต่อซีซและผูบริโภค ่ ี ้หลายคนก็ยอมจ่ายเงินในราคาทีสงลิวเพือจะได้ดมมัน ่ ู ่ ่ ื่เป็นประจำ อย่างไรก็ตามไม่มอะไรทีมแต่คณประโยชน์โดย ี ่ ี ุไม่มโทษแร่ธาตุบางกลุมบางชนิดสามารถให้โทษต่อ ี ่ร่างกายได้และโดยมากไม่ได้ถกระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ ูฉลาดซือเลยขอขันอาสานำข้อมูลการทดสอบแร่ธาตุที่ ้เป็นโทษต่อร่างกายในน้ำแร่มาแจ้งให้แก่ทานผูอานทุก ่ ้่ท่านได้ทราบ ฉลาดซือส่งตัวอย่างน้ำแร่จำนวน24ตัวอย่าง ้(24ยีหอ)ส่งห้องปฏิบตการสถาบันโภชนาการ ่ ้ ั ิมหาวิทยาลัยมหิดลเมือเดือนมกราคม2554เพือทดสอบ ่ ่หาแร่ธาตุทเ่ี ป็นอันตรายต่อร่างกาย4กลุมได้แก่ตะกัว ่ ่และแคดเมียมในกลุมโลหะหนักกับไนเตรทและไนไตรท์ ่ซึงสามารถกลายสภาพเป็นไนโตรซามีนหนึงในสารก่อ ่ ่มะเร็งได้ผลการทดสอบมีดงนี ั ้ ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่121มีนาคม2554 17
 • 19. ตะกั่ว 1.ไม่พบการตกค้างของสารตะกัวในน้ำแร่จำนวน20ตัวอย่าง(ร้อยละ83) ่ 2.พบการตกค้างของสารตะกัวในน้ำแร่จำนวน4ตัวอย่าง(ร้อยละ17)ทีปริมาณ ่ ่ ระหว่าง0.0002–0.003มิลลิกรัม/ลิตรอย่างไรก็ตามไม่มตวอย่างใดมี ี ั ปริมาณตะกัวตกค้างสูงเกินมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที ่ ่ 199)พ.ศ.2543เรืองน้ำแร่ธรรมชาติทีปริมาณไม่เกิน0.01มิลลิกรัม/ลิตร ่ ่ แคดเมียม 1.ไม่พบการตกค้างของแคดเมียมในน้ำแร่จำนวน4ตัวอย่าง(ร้อยละ17) 2.พบการตกค้างของแคดเมียมในน้ำแร่จำนวน20ตัวอย่าง(ร้อยละ83)ที่ ปริมาณระหว่าง0.0002–0.0075มิลลิกรัม/ลิตรและเมือนำมาตรฐาน ่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที199)พ.ศ.2543เรืองน้ำแร่ธรรมชาติท่ี ่ ่ กำหนดให้มการตกค้างของแคดเมียมได้ไม่เกิน0.003มิลลิกรัม/ลิตรมา ี ประกอบการพิจารณาพบว่ามีนำแร่จำนวน 2 ตัวอย่างทีเกินมาตรฐานไป ้ ่ เล็กน้อย ได้แก่ น้ำแร่ฟจิ ของบริษท เนเชอรัล วอเตอร์ ออฟ วิติ ลิมเต็ด ิ ั ิ สาธารณรัฐหมูเกาะฟิจิ นำเข้าโดย บ.ซี.วี.เอส ซินดิเคท จำกัด ปริมาณ ่ แคดเมียมทีพบเท่ากับ 0.0075 มิลลิกรัม/ลิตร และน้ำแร่อควอเร่ ของ บริษท ่ ั ทิปโก้ฟดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทีปริมาณ 0.0032 มิลลิกรัม/ ู ่ ลิตร ไนเตรท 1.ไม่พบไนเตรทในน้ำแร่จำนวน2ตัวอย่าง(ร้อยละ8)ได้แก่น้ำแร่ไอยริน ของบริษทวีแอนด์พีสยามวอเตอร์โปรดักส์จำกัดและน้ำแร่วิทเทล ั ของบริษทเปอริเอ้วิทเทล(ฝรังเศส) ั ่ 2.พบไนเตรทในน้ำแร่จำนวน22ตัวอย่าง(ร้อยละ92)ทีปริมาณระหว่าง ่ 0.027–14.229มิลลิกรัม/ลิตรแต่ยงอยูในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ ั ่ กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที199)พ.ศ.2543เรืองน้ำแร่ธรรมชาติทกำหนด ่ ่ ่ี ให้มไนเตรทได้ไม่เกิน50มิลลิกรัม/ลิตร ี ไนไตรท์ 1.ไม่พบไตรท์เลยในน้ำแร่จำนวน23ตัวอย่าง(ร้อยละ96) 2.พบไนไตรท์จำนวน1ตัวอย่าง(ร้อยละ4)ปริมาณทีพบเท่ากับ0.004 ่ มิลลิกรัม/ลิตรในน้ำแร่มเนเร่ของบริษทบ.เปอริเอ้วิทเทล(ประเทศไทย) ิ ั จำกัดแต่อยูในเกณฑ์ปลอดภัยเนืองจากไม่สงเกินมาตรฐานประกาศกระทรวง ่ ่ ู สาธารณสุข(ฉบับที199)พ.ศ.2543เรืองน้ำแร่ธรรมชาติทกำหนดไว้ให้มี ่ ่ ี่ ได้ไม่เกิน0.02มิลลิกรัม/ลิตร ฉลาดซื้อ18 ปีที่17ฉบับทีี่121มีนาคม2554
 • 20. ข้อสังเกต 1.การทดสอบกลุมโลหะหนักตะกัวและแคดเมียมมีนำแร่4ตัวอย่างทีไม่พบเลย ่ ่ ้ ่ ได้แก่ไอโอมองต์เฟลอเทสโก้และไอซ์แลนด์สปริงขณะเดียวกันก็มนำแร่4ตัวอย่างที่ ี ้ ตรวจพบโลหะหนักทัง2ชนิดได้แก่ท็อปส์โฮมเฟรชมาร์ชฟิจและอควอเร่แต่ยงอยู่ ้ ิ ั ในเกณฑ์ปลอดภัย 2.การทดสอบไนเตรทและไนไตรท์มีนำแร่จำนวน2ยีหอทีไม่พบไนเตรทและไนไตรท์ ้ ่ ้ ่ เลยคือไอยรินกับวิทเทลขณะทีตวอย่างทีพบทังไนเตรทและไนไตรท์ได้แก่มิเนเร่ ่ ั ่ ้ ซึงอยูในเกณฑ์ปลอดภัย ่ ่ 3.เมือเทียบผลการทดสอบกับการตรวจสอบฉลากของผลิตภัณฑ์พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ ่ ไม่มการระบุแร่ธาตุทเี่ ป็นอันตรายกับร่างกายไว้บนฉลากและมีการแสดงฉลากไม่สมบูรณ์ ี ตามประกาศฯฉบับที199เรืองน้ำแร่จำนวน3ตัวอย่างแบ่งเป็นไม่แสดงชนิดของแร่ ่ ่ ธาตุทสำคัญ2ตัวอย่างคือโอเชียนดีฟของบ.ไต้หวันเยสดีฟโอเชียนวอเตอร์ ี่ ่ ่ จำกัดและวายอีเอสของบ.ยังเอ็นเนอจีชอร์สจำกัดเมืองโถวเฉินจ.อีเหลิง ้ ประเทศไต้หวันกับไม่แสดงแหล่งทีมาของน้ำแร่จำนวน1ตัวอย่างได้แก่ฟิจของบ. ่ ิ เนเชอรัลวอเตอร์ออฟวิตลิมเต็ดสาธารณรัฐหมูเกาะฟิจ ิ ิ ่ ิ สรุป จากการทดสอบตัวอย่างน้ำแร่จำนวน24ยีหอโดยมีหนึงตัวอย่างเป็นน้ำดืมโมเลกุลเล็ก ่ ้ ่ ่และหนึงตัวอย่างเป็นน้ำดืมทีมาระบุวามาจากใต้ทะเลลึกผูบริโภคมีความเสียงทีจะได้รบตะกัวเข้าสู่ ่ ่ ่ ่ ้ ่ ่ ั ่ร่างกายทีรอยละ17แคดเมียมทีรอยละ83ไนเตรททีรอยละ92และไนไตรท์ทรอยละ4โดย ่้ ่้ ่้ ี่ ้พบแคดเมียมเกินมาตรฐานจำนวน2ตัวอย่างในยีหอฟิจและอควอเร่ ่ ้ ิ เนืองจากราคาขายน้ำแร่โดยเฉลียสูงกว่าน้ำดืมบรรจุขวดและน้ำดืมตูหยอดเหรียญค่อนข้าง ่ ่ ่ ่ ้มากและยังมีแร่ธาตุทเป็นโทษตามทีได้ทดสอบไปประกอบอยูตามธรรมชาติทีถงแม้ปริมาณทีพบ ี่ ่ ่ ่ ึ ่ส่วนใหญ่อยูในเกณฑ์ปลอดภัยต่อการบริโภคแต่หากบริโภคติดต่อกันเป็นประจำอย่างต่อเนืองก็อาจ ่ ่ก่อให้เกิดอันตรายได้ ฉลาดซือขอแนะนำว่าบริโภคเป็นทางเลือกได้แต่ไม่เหมาะสมทีจะบริโภคทดแทนน้ำดืมปกติ ้ ่ ่สำหรับคำโฆษณาทีบอกว่าน้ำแร่อดมไปด้วยแร่ธาตุทเป็นประโยชน์ตอร่างกายนันจากการศึกษา ่ ุ ี่ ่ ้ฉลากพบว่าปริมาณแร่ธาตุตางๆทีมอยูในน้ำแร่นนมีปริมาณทีนอยมาก(หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัม ่ ่ ี ่ ั้ ่ ้หรือไมโครกรัม)เมือเทียบกับความต้องการตามปกติของร่างกายต่อวันน้ำแร่จงไม่ใช่แหล่งแร่ธาตุ ่ ึทีเหมาะสมกับร่างกายหากต้องการแร่ธาตุตางๆควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมูโดยทีครึง ่ ่ ่ ่ ่หนึงของปริมาณบริโภคเป็นผักและผลไม้จะทำให้ได้รบแร่ธาตุตางๆทีรางกายต้องการได้ครบถ้วน ่ ั ่ ่่และดีกว่า ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่121มีนาคม2554 19
 • 21. ตารางแสดงผลทดสอบแร่ธาตุในน้ำแร่ แคดเมียมCadmium แร่ธาตุทระบุบนฉลาก ทีผลิต–หมดอายุ ไนเตรทNitrate แหล่งน้ำธรรมชาติ ไนไตรท์Nitrite ตะกัวLead บริษทผูผลิต/ ระบุว/ด/ป (มก./ลิตร) จัดจำหน่าย (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) เลขทีอย. ชือสินค้า ทีอางถึง ราคา ั ้ ่ ่้ ่ ี่ ่ ่ 1.มิเนเร่ บ.เปอริเอ้วิทเทล แคลเซยมแมกนเี ซยม ต.โพธิสามต้น 14-2- ี ี ์ ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0002 0.192 0.004 ิ (ประเทศไทย) โพแทสเซียมโซเดียม จ.พระนคร 00336-2- 13.50บ. สังกะสีฟลูออไรด์ อยธยา ุ 0001 ไบคาร์บอเนตซัลเฟต 2.ออรา บ.ทิปโก้ฟดส์ ู ฟลูออไรด์ พุจากใต้ 50-2- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0008 4.829 ไม่พบ ิ (ประเทศไทย)จำกด โพแทสเซียมโซเดียม เทือกเขาสูง 00850-2- ั 16.50บ. (มหาชน) แคลเซยมแมกนเี ซยม อ.แม่รนจ. ี ี ิ 0001 ไบคาร์บอเนต เชียงใหม่ ซิลกาคลอไรด์ ี ้ ซัลเฟต 3.ไอโอ บ.บุญรอดเอ ไอโอดีนแคลเซียม ต.พระงาม 17-2- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ ไม่พบ 0.422 ไม่พบ ิ เซียเบเวอเรซจำกัด แมกนีเซียม จ.สิงห์บร ุี 00141-2- 13บ. โพแทสเซียมโซเดียม 002 ฟลูออไรด์ ไบคาร์บอเนตซัลเฟต 4.มองต์เฟลอ ผลตโดย ิ แคลเซียมโซเดียม แหล่งน้ำพุรอน 63-2- ้ ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ ไม่พบ 0.027 ไม่พบ ิ บจ.ทิพย์วารินวัฒนา โปตัสเซียมซัลเฟต ลึกใต้ผวโลก 00540-2- ิ 18.75บ. ไบคาร์บอเนตสังกะสี ต.พบพระ 001 ผ่านกรรมวิธเี ติมโอโซน จ.ตาก 5.คาร์ฟร ู์ สังผลิตและจัด ่ ฟลูออไรด์ไนเตรท จากแหล่งน้ำลึก 13-2- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.001 0.085 ไม่พบ ิ จำหน่ายบ.เซ็นคาร์ ไบคาร์โบเนตซัลเฟต 200เมตร 00441-2- 9บ. จำกัดผลิตโดย ไอโอดีนแคลเซียม อ.สามโคก 0006 บ.ทีทซน้ำดืมสยาม แมกนีเซียม ีี ่ จ.ปทุมธานี จำกัด 6.บิกซี ๊ บ.ทีทซน้ำดืมสยาม แคลเซยมแมกนเี ซยม จากแหล่งสาม ีี ่ ี ี 13-2- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.001 ิ 0.05 ไม่พบ จำกัด โปแตสเซียมโซเดียม โคกจ.ปทุมธานี 00441-2- 13บ. สังกะสีฟลูออไรด์ 0007 ไบคาร์บอเนตซัลเฟต 7.เทสโก้ บ.ทีทซน้ำดืมสยาม ฟลออไรดแมกนเี ซยม จากแหล่งสาม ีี ่ ู ์ ี 13-2- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ ไม่พบ 0.112 ไม่พบ ิ จำกัด โซเดียมซัลเฟต โคกจ.ปทุมธานี 00441-2- 10บ. ไอโอดีนแคลเซียม 0005 โปแตสเซียม ไบคาร์บอเนต 8.ท๊อปส์ บ.ทีทซน้ำดืมสยาม ฟลูออไรด์ไนเตรท จากแหล่งสาม ีี ่ 13-2- ระบุ 1.5ลตร/ 0.003 0.002 ิ 0.14 ไม่พบ จำกัด ซัลเฟตไอโอดีน โคกจ.ปทุมธานี 00441-2- 15บ. แคลเซยมแมกนเี ซยม ี ี 0032 ฉลาดซื้อ20 ปีที่17ฉบับทีี่121มีนาคม2554
 • 22. แคดเมียมCadmium แร่ธาตุทระบุบนฉลาก ทีผลิต–หมดอายุ ไนเตรทNitrate แหล่งน้ำธรรมชาติ ไนไตรท์Nitrite ตะกัวLead บริษทผูผลิต/ ระบุว/ด/ป (มก./ลิตร) จัดจำหน่าย (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) เลขทีอย.ชือสินค้า ทีอางถึง ราคา ั ้ ่ ่้ ่ ี่ ่ ่9.โฮมเฟรช บ.ทีทซน้ำดืมสยาม แคลเซยมแมกนเี ซยม จากแหล่งสาม 13-2-0041 ระบุ 1.5ลตร/ 0.0002 0.0002 0.077 ีี ่ ี ี ิ ไม่พบมาร์ท จำกัด โปตัสเซียมไอโอดีน โคกจ.ปทุมธานี -2-0082 15บ. คลอไรด์ซัลเฟต ไบคาร์บอเนต10.โอเชยนดฟ ผลิตโดยบ.ไต้หวัน ่ี ี น้ำจากทะเลน้ำ 10-3- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0006 0.211 ิ ไม่พบ เยสดีฟโอเชียน ่ ลึกมหาสมุทร 02152-1- 58บ. วอเตอร์จำกัด แปซิฟก ิ 0001 (น้ำจากทะเลน้ำลึก มหาสมุทรแปซิฟก) ิ ประเทศไต้หวัน นำเข้าโดยบ.ทีมเท คเวิลด์ไวด์จำกัด11.เอเวียง ผลตโดยเอสเอ ไบคาร์บอเนตโซเดียม น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ิ ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0013 3.37 ิ ไม่พบ เอเวียงประเทศ แคลเซียมไนเตรท จากคาซาต 11523-1- 76.75บ. ฝรังเศสนำเข้าโดย แมกเนเซียมคลอไรด์ เทือกเขาแอลป์ 0518 ่ บจก.ซีโน-แปซิฟก ซัลเฟตโปตัสเซียม ฝรังเศส ิ ่ เทรดดิง(ไทยแลนด์) ซิลกา ้ ิ12. ผลิตโดยบ.สโนวี ไบคารบอเนตคลอไรด น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ่ ์ ์ ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0002 14.229 ิ ไม่พบสโนวีเ่ มาท์เทน เมาท์เทนบอทเทิล แคลเซยมแมกนเี ซยม จากเทือกเขา 34148-1- ้ ี ี 50บ. จำกัดประเทศ โซเดียมซัลเฟต เดเลสฟอร์ด 0646 ออสเตรเลียนำเข้า โปตัสเซียมซิลกา ิ และจัดจำหน่ายโดย บ.โกลบอลฟูด ้ โปรดักส์จำกัด13.ไอซ์แลนด์ นำเข้าและจัด คลอไรด์แคลเซียม น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ ไม่พบ 0.589 ิ ไม่พบสปริง จำหน่ายโดย แมกนีเซียมโซเดียม จากประเทศ 14052-1- 96บ. บ.เอชทูโอ-ไฮโดร ซัลเฟตโปตัสเซียม ไอซ์แลนด์ 0001 จำกัด เหล็ก14.ราดิโอซ่า ผลตโดยคาสเท ไบคาร์บอเนต ิ น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.001 1.159 ิ ไม่พบ ลเดลซีบาคูรา แคลเซยมแมกนเี ซยม จากเทือกเขา 21652-1- ี ี 44บ. เอส.อาร์.แอล. ไนเตรท ฟูไบโอไล 0001 ประเทศอตาลนำเขา ซิลกาโซเดียม ิ ี ้ ิ โดยบจก.อิตาเลียน โพแทสเซียมซัลเฟรต ่ สตาร์ คลอไรด์ฟลูออไรด์15.ไพนวอเตอร 3P2MCo.,Ltd. แคลเซยมแมกนเี ซยม น้ำดืมโมเลกุล ์ ์ ี ี ่ 10-1- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0013 0.162 ิ ไม่พบ(นำดมโมเลกล ้ ่ื ุ ซัลเฟตฟลูออไรด์ เล็กด้วย 09549-1- 40บ.เล็ก) เหล็กโพแทสเซียม นวตกรรมนาโน 0001 ั สังกะสีโซเดียม เทคโนโลยี ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่121มีนาคม2554 21
 • 23. แคดเมียมCadmium แร่ธาตุทระบุบนฉลาก ทีผลิต–หมดอายุ ไนเตรทNitrate แหล่งน้ำธรรมชาติ ไนไตรท์Nitrite ตะกัวLead บริษทผูผลิต/ ระบุว/ด/ป (มก./ลิตร) จัดจำหน่าย (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) เลขทีอย. ชือสินค้า ทีอางถึง ราคา ั ้ ่ ่้ ่ ี่ ่ ่ 16.วอลวิก ผลิตโดยโซซิเอเต้ แคลเซยมแมกนเี ซยม น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ี ี ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0006 6.317 ไม่พบ ิ เดโอเดอวอลวิก โซเดียม จากอูเวิรน ์ 11523-1- 59บ. ประเทศฝรังเศส ่ โปแตสเซียม 0683 นำเข้าโดยบจก.ซีโน- คลอไรด์ไนเตรต แปซิฟกเทรดดิง ิ ้ ซัลเฟตไบคาร์บอเนต (ไทยแลนด์) 17.ซุยไซโนะ ผลิตโดยโมริยามะ เป็นภาษาญีปน ่ ุ่ น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ระบุ 2ลิตร/ ไม่พบ 0.0007 0.085 ไม่พบ โมริ นิวเงียวจำกัดเมือง จากเมืองคุโร 07132-1- 60บ. คานากาวาประเทศ มาสึไนเกะ 4993 ญีปนนำเข้าโดย ่ ุ่ ฮอกไกโด บ.โกเบ-ยาไชกุอน ิ โตเงียวจำกัด 18.แพนนา ผลตโดยแพนนา ิ ไบคาร์บอเนต น้ำแร่จากแหล่ง 10-3- ระบุ 89บ. ไม่พบ 0.0016 3.383 ไม่พบ เอส.พี.เอ.ซูกาโน แคลเซียมคลอไรด์ แพนนาทีโอนี 05246-1- โอร์เวียโตประเทศ ฟลออไรดแมกนเี ซยม ู ์ ี 0001 อิตาลีนำเข้าโดย ไนเตรด บ.วานิชวัฒนา ซัลเฟต (กรุงเทพฯ)จำกัด 19.โอเดอเปอ ผลตโดยNestle ิ แคลเซียมโซเดียม น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ระบุ 750มล./ ไม่พบ 0.001 5.63 ไม่พบ ริเอ้ water’sSupplySud, แมกนีเซียมคลอไรด์ ชนิดมีฟองน้อย 03439-1- 77บ. Franceนำเข้าโดย ไบคาร์บอเนตซัลเฟต จากแหล่ง 0003 บ.เปอริเอ้วิทเทล เปอริเอ้ (ประเทศไทย)จำกด ั จำหน่ายโดยบ.อิตล ั ไทยอุตสาหกรรม จำกัด 20.ฟิจิ ผลตโดยบ.เนเชอรล ิ ั ซิลกาแคลเซียม ิ 10-3- ระบุ 1ลิตร/ 0.0001 0.0075 1.321 ไม่พบ วอเตอร์ออฟวิต ิ ไบคาร์บอเนตโซเดียม 23251-1- 69บ. ลิมเิ ต็ดสาธารณรัฐ แมกนีเซียม 0001 หมูเ่ กาะฟิจนำเข้า ิ คลอไรด์โพแทสเซียม โดยบ.ซี.วี.เอส ไนเตรทซัลเฟต ซินดิเคท 21.ไอยริน ผลิตโดยบ.วีแอนด์ แคลเซียม น้ำแร่ธรรมชาติ 30-2- ระบุ 500มิลลิ ไม่พบ 0.0008 ไม่พบ ไม่พบ พีสยามวอเตอร์ แมกนีเซียม จากแหล่ง 02246-2- ตร/20บ โปรดกสจำกดจด ั ์ ั ั โปตัสเซียมโซเดียม หินเพิง 0018 . จำหน่ายโดยบ.โชค ฟลูออไรด์ มหาชัยเบเวอร์เรจ ซัลเฟต จำกัดบ.เครืองดืม ่ ่ ไนเตรท ซันสปาร์คจำกัด คลอไรด์ ฉลาดซื้อ22 ปีที่17ฉบับทีี่121มีนาคม2554
 • 24. แคดเมียมCadmium แร่ธาตุทระบุบนฉลาก ทีผลิต–หมดอายุ ไนเตรทNitrate แหล่งน้ำธรรมชาติ ไนไตรท์Nitrite ตะกัวLead บริษทผูผลิต/ ระบุว/ด/ป (มก./ลิตร) จัดจำหน่าย (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) เลขทีอย.ชือสินค้า ทีอางถึง ราคา ั ้ ่ ่้ ่ ี่ ่ ่ 22.วิทเทล ผลิตโดยบ.เปอริเอ้ แคลเซยมแมกนเี ซยม น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ี ี ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0004 ไม่พบ ไม่พบ ิ วิทเทล(ฝรังเศส) โซเดียม ่ จากแหลงบอนน 03439-1- ่ ์ 50.25บ. ประเทศฝรงเศส ซัลเฟต ่ั ฝรังเศส ่ 0001 นำเข้าโดยบ.เปอริเอ้ วิทเทล(ประเทศ ไทย)จำกัด 23.วายอเอส ผลิตโดยบ.ยังเอ็น ี น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ระบุ 700 ไม่พบ 0.0012 0.139 ไม่พบ เนอจีชอร์สจำกัด จากเทือกเขา 02152-1- มิลลิลตร/ ิ ประเทศไต้หวันนำ สโนว์เมาท์เทน 0003 25บ. เข้าโดยบ.ทีมเท คเวิลด์ไวด์จำกัด (มหาชน) 24.อควอเร บ.ทิปโก้ฟดส์ ่ ู ฟลูออไรด์ น้ำแร่ธรรมชาติ 50-2- ระบุวน ั 0.0002 0.0032 4.654 ไม่พบ (ประเทศไทย)จำกด โพแทสเซียมโซเดียม จากแหล่งโป่ง 00850-2- หมด ั (มหาชน) แคลเซยมแมกนเี ซยม แยง ี ี 0007 อายุ ไบคาร์บอเนต คลอไรด์ซัลเฟต*ผลรายงานเฉพาะตัวอย่างทีสงวิเคราะห์เท่านันโดยสถาบันโภชนาการม.มหิดล ่่ ้เก็บตัวอย่างเดือนธันวาคม2553 ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่121มีนาคม2554 23
 • 25. àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ กองบรรณาธิการ โปรแกรมตานไวรัส 2011 ©ÅÒ´«×éÍ24 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 26. ¤Ø³à»š¹ÍÕ¡¤¹Ë¹Ö่§·Õ่à¡็º¢ŒÍÁÙÅÊÒþѴÍ‹ҧäÇŒã¹à¤Ã×่ͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ «Ö่§à»š¹ÈٹÃÇÁ¢Í§ä¿ÅÁҡ˹ŒÒËÅÒµҷÑ้§·Õ่ÁҡѺÊ×่ͺѹ·Ö¡¢ŒÍÁÙÅÃٻẺµ‹Ò§æ áÅзÕ่´ÒǹâËÅ´ÁÒ¨Ò¡ÍÔ¹àµÍÏà¹็· ¨¹àÃÔ่Á໚¹¡Ñ§ÇÅÇ‹ÒÊÑ¡Çѹ˹Ö่§ä¿ÅàËÅ‹Ò¹Õ้ËÃ×ÍáÁŒáµ‹¡ÃзÑ่§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍϨоÅÑ´¾ÃÒ¡¨Ò¡àÃÒä»ãª‹ËÃ×ÍäÁ‹ (¹Õ่ÂѧäÁ‹¹ÑºÇ‹ÒàÃÒ¹ÔÂÁແ´à¤Ã×่ͧáÅÐàª×่ÍÁµ‹Í¡Ñºà¤Ã×Í¢‹ÒÂÍ͹䬏µÅÍ´àÇÅÒ à¾×่ÍÊÌҧ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹ÒãËŒ¡Ñº¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁẺàËÁÒ¨‹ÒÂÃÒÂà´×͹ÍÕ¡´ŒÇÂ) ฉลาดซือฉบับนีจงขอนำเสนอผลทดสอบโปรแกรมทีอางวาจะชวยใหคอมพิวเตอรของคุณแคลวคลาดจาก ้ ้ึ ่โปรแกรมอันตรายทังมวล องคกรทดสอบระหวางประเทศ International Consumer Research and Testing ได ้ทำการทดสอบโปรแกรมกำจัดไวรัสทังหมด 19 โปรแกรม ทังทีเปนแบบฟรีหรือพวงมากับโปรแกรมอืนและแบบที่ ้ ้ ่ ่เราตองลงทุนตังแต 390 ถึง 1,200 บาท ไวเมือปลายเดือนมกราคมทีผานมา ้ ่ ่ ¡Ò÷´Êͺ Bitdefender Internet Security 2011 ราคา 400 บาท คะแนน โปรแกรมตานไวรัสจะถูกทดสอบทังในสถานการณ ้ 65%ออนไลน (ดวยการเขาไปเยียมเยียนเว็บความเสียงสูง ่ ่ ระดับความปลอดภัย50 เว็บ) และออฟไลน (โดยทำสำเนาไวรัสพันธุใหม  ใชงานสะดวก 30 ตัวจากแฮนดีไดรฟลงบนฮารดดิสกของเครือง ้ ่ เครืองไมหนวง ่ ประสิทธิภาพไฟรวอลคอมพิวเตอร) นอกจากนีจะมีการจับเวลาดูวาแตละ ้ โปรแกรมใชเวลาเทาไรในการคนหา อัพเดทขอมูล ดาวนโหลด และติดตังโปรแกรมอัพเดทดังกลาว รวมถึงทดสอบ ้ ESET Smart Security 4 Home Editionวาโปรแกรมเหลานีมโอกาสฆาผิดตัว (หาวาไฟลธรรมดา ้ ี ราคา 700 บาทเปนไฟลอนตราย) มากนอยแคไหนดวย โดยคอมพิวเตอร ั คะแนน 64%ทีใชทดสอบนันใชระบบปฏิบตการ Window 7 Home ่ ้ ั ิ ระดับความปลอดภัยEdition Premium 64 bit ใชงานสะดวก  เครืองไมหนวง ่ ประสิทธิภาพไฟรวอล ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 25
 • 27. AVIRA Premium Security Suite AVAST! SOFTWARE Internet Security ราคา 330 บาท คะแนน ราคา ไมระบุ คะแนน 61% 57% ระดับความปลอดภัย ระดับความปลอดภัย ใชงานสะดวก  ใชงานสะดวก  เครืองไมหนวง ่ เครืองไมหนวง ่ ประสิทธิภาพไฟรวอล ประสิทธิภาพไฟรวอล Symantec Norton Internet Security 2011 AVG Technologies Internet Security ราคา 890 บาท คะแนน 2011 คะแนน 61% ราคา ไมระบุ 57% ระดับความปลอดภัย ใชงานสะดวก  ระดับความปลอดภัย เครืองไมหนวง ่ ใชงานสะดวก  ประสิทธิภาพไฟรวอล เครืองไมหนวง ่ ประสิทธิภาพไฟรวอล G-DATA Internet Security 2011 ราคา 590 บาท คะแนน SUNBELT SOFTWARE Vipre Antivirus 60% Premium ระดับความปลอดภัย คะแนน ราคา ไมระบุ 56% ใชงานสะดวก  เครืองไมหนวง ่ ระดับความปลอดภัย ประสิทธิภาพไฟรวอล ใชงานสะดวก  เครืองไมหนวง ่ ประสิทธิภาพไฟรวอล KASPERSKY Internet Security 2011 ราคา 570 บาท คะแนน 59% F-SECURE Internet Security 2011 ระดับความปลอดภัย ราคา ไมระบุ คะแนน ใชงานสะดวก  54% เครืองไมหนวง ่ ระดับความปลอดภัย ประสิทธิภาพไฟรวอล ใชงานสะดวก  เครืองไมหนวง ่ ประสิทธิภาพไฟรวอล ©ÅÒ´«×éÍ26 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 28. Trend micro Titanium Internet Security â»Ãá¡ÃÁ¿ÃÕ*2011 คะแนน คะแนนราคา 600 บาท 51% AVIRA AntiVir Personal 64% ระดับความปลอดภัยระดับความปลอดภัย ใชงานสะดวก ใชงานสะดวก  เครืองไมหนวง ่เครืองไมหนวง ่ประสิทธิภาพไฟรวอล AVG TECHNOLOGIES Anti-Virus Free ระดับความปลอดภัย คะแนน ใชงานสะดวก  59%PANDA Internet Security 2011 เครืองไมหนวง ่ราคา 390 บาท คะแนน 48% AVAST! SOFTWARE Free Antivirusระดับความปลอดภัย ระดับความปลอดภัย คะแนนใชงานสะดวก  ใชงานสะดวก  57%เครืองไมหนวง ่ เครืองไมหนวง ่ประสิทธิภาพไฟรวอล MICROSOFT Security Essentials ระดับความปลอดภัย คะแนนMcAFEE Internet Security ใชงานสะดวก  54%ราคา 1,200 บาท เครืองไมหนวง ่ คะแนน 31%ระดับความปลอดภัย *หมายเหตุ โปรแกรมเหลานีไมมฟงกชนไฟรวอล ้ ี  ั่ใชงานสะดวก เครืองไมหนวง ่ประสิทธิภาพไฟรวอล â»Ãá¡ÃÁ¾‹Ç§ Microsoft Window 7 Home EditionAGNITUM Outpost Pro Security Suite built-in Firewall ไดคะแนนดานตางๆดังนี้ราคา ไมระบุ คะแนน 23% ระดับความปลอดภัยระดับความปลอดภัย ใชงานสะดวก ใชงานสะดวก  เครืองไมหนวง ่เครืองไมหนวง ่ ประสิทธิภาพไฟรวอลประสิทธิภาพไฟรวอล ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 27
 • 29. เรื่องจากปก พชร แกล้วกล้า ผูประสานงานโครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผูบริโภค ้ ้ ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมการเรียนรูกบสถาบันอุดมศึกษาไทยเพือการพัฒนานโยบายสาธารณทีดี (นสธ.) ้ ั ่ ่ ฉลาดซื้อ28 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 30. กุนเชียง เสียง...ไม่เสียง ่ ่ โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคได้ เก็บตัวอย่างกุนเชียงหมูจำนวน 7 ตัวอย่าง จากพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น มหาสารคาม เชียงใหม่ พะเยา และสงขลา จังหวัดละ 1 ตัวอย่าง ยกเว้นจังหวัดมหาสารคามทีเ่ ก็บตัวอย่างทังสิน 2 ตัวอย่าง ้ ้ นอกจากนี้ยังได้เก็บตัวอย่างกุนเชียงไก่จำนวน 1 ตัวอย่าง จากพื้นที่จังหวัด สตูล รวม 8 ตัวอย่าง ในเดือนมีนาคม 2553 เพื่อทดสอบหาปริมาณการใช้ วัตถุเจือปนอาหาร 2 กลุม คือ สารกันบูด (ได้แก่ กรดเบนโซอิค กรดซอร์บค ่ ิ ไนเตรท และไนไตรท์) กับ สีสังเคราะห์ ผลการทดสอบ 1. พบการใช้กรดเบนโซอิคในกุนเชียงจำนวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 62 ปริมาณเฉลียทีพบเท่ากับ 15.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึงจัดอยูใน ่ ่ ่ ่ เกณฑ์ปลอดภัยต่อการบริโภค 2. พบการใช้กรดซอร์บคจำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37 ิ ปริมาณเฉลียทีพบเท่ากับ 620 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยมี 1 ตัวอย่างที่ ่ ่ ปริมาณกรดซอร์บคอยูในเกณฑ์สงเกินมาตรฐาน ปริมาณสารกันบูดทีพบ ิ ่ ู ่ เท่ากับ 1,205 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 3. พบการใช้ไนเตรทและไนไตรท์จำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37 ปริมาณเฉลียทีพบเท่ากับ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัมซึงจัดอยูในเกณฑ์ ่ ่ ่ ่ ปลอดภัยต่อการบริโภค 4. ไม่พบการใช้สสงเคราะห์ในทุกตัวอย่างทีทำการทดสอบ ี ั ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 29
 • 31. สรุป ในกุนเชียง 1 กิโลกรัมจากจำนวน 8 ตัวอย่างทีทดสอบ ปริมาณ ่ เฉลียของสารกันบูดชนิด กรดเบนโซอิคเท่ากับ 15.3 มิลลิกรัม กรด ่ ซอร์บคเท่ากับ 620 มิลลิกรัม ไนเตรทและไนไตรท์เท่ากับ 10 มิลลิกรัม ิ อย่างไรก็ตามความเสียงจากการได้รบสารกันบูดสูงเกินมาตรฐาน ่ ั อยูในเกณฑ์ตำทีรอยละ 12.5 ขณะที่ความเสียงจากการได้รบสีสงเคราะห์ ่ ่ ่้ ่ ั ั เป็นศูนย์หรือเท่ากับไม่มเลย ซึงก็ถอว่าเป็นข่าวดี ยังไงเพือลดความเสียง ี ่ ื ่ ่ เวลาเลือกซือกุนเชียงอ่านฉลากให้ดี โดยเลือกซือผลิตภัณฑ์ทฉลากระบุ ้ ้ ี่ ว่าไม่ใช้วตถุกนเสียและไม่เจือสีสงเคราะห์ ั ั ั กุนเชียง ถือเป็นอีกหนึงผลิตภัณฑ์อาหาร ่ แปรรูปซึงมีลกษณะคล้ายกันกับไส้กรอก แต่จะแตกต่างกัน ่ ั ตรงทีความละเอียดของเนือทีใช้ เนือสำหรับทำกุนเชียงจะเป็น ่ ้ ่ ้ เนือทีบดหยาบกว่า อาจจะใช้เครืองบดหรือใช้มดสับด้วยมือธรรมดาๆ ้ ่ ่ ี ส่วนไส้กรอกจะเป็นเนือทีบดละเอียด เรียกว่าเนียนเป็นเนือเดียวกัน ก่อน ้ ่ ้ จะนำมาใส่สวนผสม เช่น เกลือ น้ำตาล ซีอวขาว หรือเครืองเทศ แล้วนำ ่ ิ้ ่ ไปใส่ลงในไส้หมูทลางทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อย นำไปตากหรืออบให้ ี่ ้ แห้ง กุนเชียง มีทมาจากประเทศจีน หลายประเทศในแถมเอเซีย ี่ ตะวันออกเฉียงใต้กนยมรับประทานกุนเชียงเหมือนบ้านเรา แต่วา ็ ิ ่ จะมีชอเรียกแตกต่างกัน ถ้าเป็นชาวตะวันตกก็จะเหมาเรียก ื่ รวมกันว่า Chinese sausage หรือ ไส้กรอกจีน ฉลาดซื้อ30 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 32. ผลวิเคราะหตวอยางกุนเชียง ั ยีหอ ่  ผูผลิต  จังหวัดที่ ผลวิเคราะห (มิลลิกรัม / กิโลกรัม) เก็บตัวอยาง เบนโซอิค ซอรบค ิ ไนเตรท ไนไตรท สีสงเคราะห ั กุนเชียงหมู บิกซี ๊ บ. ส ขอนแก่น กรงเทพ ุ 10.42 474.04 28.43 2.65 ไมพบ ่ ชน เหอ เชยง ไม่ระบุ ิ ี ขอนแก่น ไมพบ ่ 181.4 ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ พีแอนดพี บ. พี แอนด์ พี มหาสารคาม 5 ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ จิง จิง เชียง บ.จิง จิง เชียง มหาสารคาม 5 ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมระบุ ไม่ระบุ สงขลา 48.79 ไมพบ ่ 23.2 5.84 ไมพบ ่ แมเนือพลอย ไม่ระบุ ้ เชียงใหม่ 7.31 ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ พีแอนดพี บ.พี แอนด์ พี พะเยา ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ กุนเชียงไก ปยวัฒน บ.ปยะวัฒน์เจ้เม้ง สตล ู ไมพบ ่ 1,205 1.62 0.22 ไมพบ ่ผลรายงานเฉพาะตัวอย่างทีสงวิเคราะห์เท่านัน โดย สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น ่ ่ ้คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ม.สงขลานคริทร์ สถาบันวิจยทยาศาสตร์สขภาพ ม.เชียงใหม่ ั ุ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 31
 • 33. อางอิง ©ลาดซื้อแนะนำ สารกันบูด – ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2547) เรืองวัตถุเจือปนอาหาร กำหนดให้ผลิตภัณฑ์กนเชียงสามารถ ่ ุ • กุนเชียงทีดี เนือกุนเชียงต้องผสม ่ ้ ใช้วัตถุกันเสีย (สารกันบูด) ได้ 2 ชนิด คือไนเตรทและไนไตรท์ ที่ กันดี ทังส่วนเนือและส่วนทีเป็นมัน ้ ้ ่ ปริมาณไม่เกิน 500 และ 125 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลำดับ และ • สี ต้องเป็นธรรมชาติ ดูสม่ำเสมอ ในกรณีใช้ไนเตรทกับไนไตรท์ร่วมกันในหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ปริมาณที่ กันตลอดชิน ไม่ซดหรือคล้ำ ้ ี ใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 125 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนการใช้สารกันบูด • ไม่มกลินอับ หรือมีกลินเหม็น ี ่ ่ ชนิดอื่นๆ รวมถึงกรดซอร์บิคและกรดเบนโซอิค ไม่มีการระบุไว้แต่ • กุนเชียงต้องบรรจุอยูใ่ นภาชนะบรรจุ อย่างใดว่าให้ใช้ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานอาหารสากล ทีสะอาด ผนึกเรียบร้อย ไม่มสงปนเปอน ่ ี ิ่  (Codex) ปี 2005 ได้กำหนดการใช้กรดเบนโซอิคในผลิตภัณฑ์กนเชียง ุ • ถ้าจะให้ดควรมีการระบุ ชือ ี ่ เพื่อถนอมอาหารนั้นไว้ว่าไม่ควรเกินกว่า 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ น้ำหนักสุทธิ วัน โดยที่ไม่ได้ระบุการใช้กรดซอร์บิคในกุนเชียงไว้อีกทั้งยังมิได้ระบุค่า เดือน ปี ทีผลิตหรือหมดอายุ ชือผูผลิตพร้อม ่ ่ ้ ความปลอดภัย (Acceptable Dietary Intake: ADI) เอาไว้อีกด้วย สถานทีตง กำกับไว้ทภาชนะบรรจุกนเชียง ่ ั้ ี่ ุ สีสังเคราะห - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2547) เรองวตถเจอปนอาหาร ระบวาหามใชสสงเคราะหในกนเชยง ่ื ั ุ ื ุ่ ้ ้ ี ั ์ ุ ี ฉลาดซื้อ32 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 34. พจนานุกิน ฉลาดซื้อปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 33
 • 35. ·Ø¡¤¹ÁÕÊÔ·¸Ô ชนิษฎา วิรยะประสาท / สัมภาษณ์ ิ สุมาลี พะสิม / เรียบเรียง - ถ่ายภาพ ธรรมาภิบาล ของเอสซีจี àÃÒäÁ‹ä´Œ¾Ù´à¡Žæ ¹Ð ᵋ¶ŒÒà¡Ô´Ç‹ÒàÃÒ·ÓÍѹ¹Õ้ⵠᵋÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ Êѧ¤Á ÍÂÙ‹äÁ‹ä´Œ àÃÒ¡็äÁ‹ÃÙŒ¨Ð¢Ò¢ͧãËŒã¤Ã Áѹ¡็äÁ‹ÁÕÊѧ¤Á·Õ่¨Ðâµ¢Ö้¹ÁÒ໚¹ ¼ÙŒºÃÔâÀ¤¢Í§àÃÒÍÂÙ‹´Õ ´Ñ§¹Ñ้¹·Ñ้§ÊÒÁǧ¹Õ้µŒÍ§âµä»´ŒÇ¡ѹ ¡Ò÷ÓãËŒ ·Ñ้§ÊÒÁǧâµä»´ŒÇ¡ѹàÃÒÂÖ´¶×ÍàÃ×่ͧ good governance àÃÒ àÃÕ¡NjҡÒû¯ÔºÑµÔÍ‹ҧ«×่ÍÊѵÊبÃÔµ ฉลาดซื้อ34 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 36. วีนส อัศวสิทธิถาวร ั มาคุยกับสาวนิเทศศาสตร์จากรัวจามจุรทเี่ ริมจากการเป็นเหยียวข่าวสาวของหนังสือพิมพ์แห่งหนึง จนในปัจจุบน ้ ี ่ ่ ่ ัรังตำแหน่ง Corporate Communications Director ของ บ.เครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจ) องค์กรทีมธรรมาภิบาลสูง ้ ี ่ ีและดำเนินกิจกรรมแถวหน้าของเมืองไทย กับแนวคิดดีๆ เรือง ธุรกิจเพือสังคมกันในฉลาดซือฉบับนีกนค่ะ ่ ่ ้ ้ ัธุรกิจเพื่อสังคมหรือ อะไรคือแนวการปฏิบัติสู่ พอเรายึดถืออย่างนีทกภาค ้ ุซีเอสอาร์ในความคิด ความยั่งยืนของเอสซีจี ส่วนต้องทำรวมถึงพนักงานทุกคนของคุณคืออะไร แนวการปฏิบตสความยังยืน ั ิ ู่ ่ เราก็จะเริมตังแต่วา ถ้าพนักงานเข้า ่ ้ ่ ถ้าถามพีวาซีเอสอาร์คออะไร ่่ ื ของเอสซีจี ถือเป็นไกด์ไลน์ของ มาน้องใหม่เข้ามายังไม่ให้ทำงานในเอสซีจเราไม่ได้เรียกซีเอสอาร์ ี พวกเราคนทำงาน ทีทำมาสำหรับ ่ หนึงเดือนแรกเราจะอบรมเรือง ่ ่เราเรียก การพัฒนาสูความยังยืน ่ ่ พนักงานทุกระดับให้ยดถือปฏิบติ ึ ั เป้าหมายของธุรกิจของเรา โดยมี ซึงส่วนหนึงซีเอสอาร์กอยู่ ่ ่ ็ ซึงจะบอกเป้าหมายในการทำธุรกิจ ่ คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการในนี้ เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่ทำ ของเรา คือ พัฒนาสูความยังยืน ่ ่ ผูจดการใหญ่ เครือซิเมนต์ไทย ้ัธุรกิจให้เจริญรุงเรืองเราต้องดูแล ่ เวลาเรามองเป้าหมายแม้เราจะเป็น (เอสซีจ) คือคนแรกทีสอนน้องใหม่ ี ่สิงแวดล้อมรอบตัว เช่น โรงงานของ ่ economy เป็นเศรษฐกิจแต่เราไม่ น้องๆ ทีเข้าใหม่แต่ละปี มีหลาย ่เรา ที่ จ.ลำปางเป็นโรงงานซีเมนต์ ได้มองเศรษฐกิจอย่างเดียวเรามอง ร้อยคนขึนอยูกบสภาพเศรษฐกิจ ้ ่ ัเราผลิตซีเมนต์อาจจะทำให้ชาวบ้าน สามอันนีคอ เศรษฐกิจ สังคม ้ ื แบ่งคลาสละประมาณ 50 คน ก็เดือดร้อนเพราะเสียงเพราะฝุน ่ สิงแวดล้อม หมายความว่าเราต้อง ่ จะเข้ามานังรวมกัน พีกานต์จะเล่า ่ ่โรงงานซีเมนต์เกิดขึนล่าสุดประมาณ ้ ทำธุรกิจเพือให้ได้ผลกำไรแบบ ่ ให้ฟงว่าเอสซีจี มีจรรยาบรรณทาง ั15-20 ปี เรามีเทคโนโลยีลาสุด ่ ยุตธรรมเพือเราจะได้ดแลอีกสอง ิ ่ ู ธุรกิจ ก็คออุดมการณ์สี่ อะไรบ้าง ืเราก็จะเอาเทคโนโลยีลาสุดมาให้ ่ ส่วนดังนันจะเป็นว่าทังสามวงมีขนาด ้ ้ เราเรียกย่อๆ ว่า SD sustainableเพราะฉะนันโรงงานซีเมนต์เราจะ ้ เท่ากัน development คือสามวงทีกล่าวไป ่ใช้ semi-open.. เราใช้ภเขาหินปูน ู เราไม่ได้พดเก๋ๆ นะ แต่ถา ู ้ good governance และมาทำซีเมนต์ โรงงานนีเราใช้ ้ เกิดว่าเราทำอันนี(economy)โต ้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นีคอหลัก ่ ืเทคโนโลยีลาสุดทีมขณะนันก็คอใน ่ ่ ี ้ ื แต่สงแวดล้อม สังคมอยูไม่ได้ เรา ิ่ ่ จริยธรรมในการทำงานภูเขาเราจะทำเป็นเหมือนควักลูก ก็ไม่รจะขายของให้ใคร มันก็ไม่มี ู้ จรรยาบรรณเอสซีจี ทุกคนแตงโม มันมีสนเขา เราจะทำเหมือง ั สังคมทีจะโตขึนมาเป็นผูบริโภคของ ่ ้ ้ จะได้รบแจกไป อุดมการณ์มอะไร ั ีภายในเขา สันเขาจะปิดฝุนไว้ ฝุน ่ ่ เราอยูดี ดังนันทังสามวงนีตองโต ่ ้ ้ ้ ้ บ้าง ตังมันในความเป็นธรรม ซึง ้ ่ ่จะไม่ออกมาเลย เราจะปลูกต้นไม้ ไปด้วยกัน การทำให้ทงสามวงโต ั้ เดียวเราจะเห็นว่ามันสอดคล้องกัน ๋คลุมสันเขา เราจะไม่เห็นฝุนเลย ่ ไปด้วยกันเรายึดถือเรือง good ่ มุงมันในความเป็นเลิศ ความเป็น ่ ่มันจะปิดไว้เป็นป่าเขียวไปหมดเลย governance เราเรียกว่าการปฏิบติ ั ธรรมคือความยุตธรรม ยุตธรรม ิ ิซึงเป็นเทคโนโลยีทแพงมากแต่เรา ่ ี่ อย่างซือสัตย์สจริต เปิดเผย โปร่งใส ่ ุ ต่อทุกฝ่าย อย่างพีจะรับน้องเข้ามา ่ก็ลงทุน และตรวจสอบได้ ทำงานพีตองพิจารณาอย่างเป็นธรรม ่้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 35
 • 37. พีจะประเมินผลขึนเงินเดือนน้องก็ ่ ้ สิงแวดล้อม ถ้าเราเอา waste เอา ่ มี KPI ของตัวเองว่าจะต้องทำ ต้องคิดอย่างเป็นธรรม ไม่ได้คดคน ิ ขยะมาทำมันก็ได้ ทีนกเลยบอกว่า ี้ ็ เท่าไหร่ ต้องผลิตสินค้านีกชน คน ้ ี่ ิ้ เดียวต้องมีกรรมการ มีเหตุผลทีจะ ่ เรามีอกธุรกิจหนึงเรียกว่า inforsave ี ่ เป็นเซลล์ตองขายได้เท่าไหร่ คนทำ ้ พิสจน์ได้วาน้องคนนีมผลงานดีกว่า ู ่ ้ ี คือ information save คือเก็บความ บัญชีกตองทำอย่างซือสัตย์สจริต ็ ้ ่ ุ อีกคนหนึงอย่างไร ขณะเดียวกัน ่ ลับ เราเอาตูไปตังเวลามีความลับ ้ ้ อย่างไร นันคือหน้าทีหลัก เราก็ ่ ่ เราก็ตองพัฒนาทุกคนเพือมุงสูความ ้ ่ ่ ่ เราก็จะเอากระดาษใส่ลงไปในตูแล้ว ้ อยากสนับสนุนให้เขามี DNA ของ เป็นเลิศ คือทุกคนจะได้รบการ ั ก็ลอคกุญแจ พอถึงเวลาก็จะมาไข ็ การแบ่งปัน โดยทีเราบอกว่ามี ่ พัฒนาอย่างต่อเนือง ่ ไป เอาข้อมูลทังหมดในตูไปต้มใหม่ ้ ้ โครงการปันโอกาสวาดอนาคตเพราะ การเชือมันในศักยภาพทีจะ ่ ่ ่ หมดเลย เก็บความลับ ทีบานพีเก็บ ่ ้ ่ เรามีมลนิธเอสซีจี สนับสนุนให้ ู ิ ทำสิงดีๆ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี ่ กองๆ ไว้ ถึงเวลาเขาก็จะมีคนรอ พนักงานรวมตัวกันตังแต่สามคน ้ สุดท้ายคือถือมันในความรับผิดชอบ ่ รับ พีเอากระดาษให้ บอกรหัส ่ ขึนไปถึงกีคนก็ได้ แล้วก็ทำโปรเจค ้ ่ ต่อสังคม สิงทีเราเตรียมคนมามัน ่ ่ สมาชิก เขาก็จะถามว่ากระดาษนี้ ทีเขาอยากจะทำ แต่มความสามารถ ่ ี เป็นเช่นนี้ ทุกคนจะได้รบการ ั อยากได้บญหรืออยากได้เงิน ถ้า ุ ด้วยนะในการทำ คือเอาความสามารถ ถ่ายทอดอย่างนีมาเรือยๆ้ ่ อยากได้เงินเขาก็ไปชังกิโลให้เงิน ่ ตัวเองในการทำ พอเขารวมกลุมแล้ว ่ ถ้าพีบอกเอาบุญก็ไปเลือกเอาว่าจะ ่ ทำโปรเจค บริษทจะให้เงินสนับสนุน ั แสดงว่าซีเอสอาร์ของที่นี่ ทำบุญโรงเรียนอะไร เขาก็เอา ส่วนหนึง อาจจะพอหรือไม่พอเขา ่ ไม่ได้เปนแค่เพียงโครงการ กระดาษนีไปรีไซเคิล ก็จะคิดว่ากิโล ้ ก็อาจจะไปหาอีกส่วนหนึงมา ่ ใช่ทพดนีคอ CSR in ี่ ู ้ ื เท่าไหร่ แล้วเอาเงินนีไปซืออุปกรณ์ ้ ้ ยกตัวอย่างสำนักงานพี่ 30 process ในกระบวนการทำงาน การเรียนให้โรงเรียนตำรวจตระเวน คน เราก็เลือกโปรเจคว่ารักหมารัก เราเรียกว่า CSR in process อันนี้ ชายแดน ซึงเราทำแบบนีกบหลาย ่ ้ ั แมวกัน เสาร์อาทิตย์เราไปร่วมกับ คือแนวปฏิบตแล้วจะกลับมาตอบ ั ิ องค์กรมาก เป็นร้อยองค์กร แล้ว สัตวแพทย์ทำหมันหมาแมวจรจัดดี คำถามว่าซีเอสอาร์คออะไร อันนี้ ื เราก็จะได้ความลับเหล่านีไป ้ ไหม แล้วก็ชวยรักษาหมาแมว ่ คือ in process ต้องเริมจากเราก่อน ่ เป็นความรักให้กบเด็กๆ โรงเรียน ั เจ็บป่วย วันหยุดเสาร์อาทิตย์กนด ็ ั ต่อไปจะมี after process คือไป ตำรวจตระเวนชายแดน นีกเป็นแนว ่็ กันไปดูแลหมาแมว เราก็ทำ team ช่วยเหลือคนอืนล่ะ ส่วนอันนีคอใน ่ ้ ื ปฏิบตทเราพยายามเชือมโยง in ั ิ ี่ ่ building ไปด้วย ทำความดีไปด้วย ชีวตประจำวัน ในเอสซีจมความเชือ ิ ี ี ่ process กับ after process ในวันเสาร์อาทิตย์ ซึงใช้ความ่ ว่าทีเราทำคือส่งเสริมเรืองแนวคิด ่ ่ สามารถของเราด้วยนะ แล้วบริษท ั ให้เกิด creativity หรือ innovation After Process ก็ให้เงินส่วนหนึง ่ Innovation หมายความ ย้อนกลับไปว่า เรามีเรือง ่ มีโปรเจคแบบนีในเอสซีจี ้ ว่าการสร้างมูลค่าเพิมให้สงทีเราทำ ่ ิ่ ่ อุดมการณ์สี่ เรามีเรือง SD ่ ประมาณพันโปรเจค พนักงานมา อย่างเช่น เราทำกระดาษ เราทำให้ (sustainable development) ทีเป็น ่ ร่วมทุกคนไหม ยัง แต่สวนใหญ่ก็ ่ เกิดมูลค่าเพิมของกระดาษได้ไหม ่ แนวคิด เพราะฉะนันสิงทีเ่ ราส่งเสริม ้ ่ มาร่วมแปดพันจากสามหมืนคน ่ มูลค่าเพิมอันหนึงสำหรับคนรัก ่ ่ ให้ได้รบการ assign งานของตัวเอง ั ซึงขยายวงขึนเรือยๆ ่ ้ ่ ฉลาดซื้อ36 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 38. ฉลาดซื้อปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 37
 • 39. นอกจากนียงมีโปรเจคหลัก ้ั คือความยากจนก็มาพร้อมกับความ ในนามของเอสซีจไม่ได้ทำในนาม ี ขององค์กรอีก ซึงก็มเยอะมาก เรา ่ ี ยากไร้ทกอย่าง สิงทีเราให้คอชีแนะ ุ ่ ่ ื ้ ของ product ไม่ได้วดว่าทำซีเอสอาร์ ั มีโปรเจคหลักอยู่ 4 กลุม มีการ ่ เด็ก น้องควรวางตัวยังไง เวลาเป็น แล้วจะขายของได้เท่าไหร่ สิงทีวด ่ ่ั ส่งเสริมเรือง good governance ่ วัยรุนควรจะยังไง จะสอบเอ็นทรานซ์ ่ คือวัดจากโปรเจค อย่างเรืองหุนยนต์ ่ ่ คือความซือสัตย์สจริต อันทีสอง ่ ุ ่ มีคนติวให้ไหม เราก็เป็นพีเลียงเด็ก ่ ้ กูภย ปีนมคนมาสมัครเพิมขึนไหม ้ ั ี้ ี ่ ้ เรืองการดูแลช่วยเหลือสาธารณภัย ่ ในชุมชนของเราเอง มีคนสนใจเพิมขึนไหม เมือสักครู่ ่ ้ ่ ต่างๆ อย่างการช่วยเหลือน้ำท่วม อธิการทีมหิดลโทรมา พรุงนีพจะ ่ ่ ้ ี่ ภัยหนาว ภัยแล้ง เรืองภัยแล้งเราก็ ่ ตัวอย่างโปรเจคที่เรียกว่า พาเด็กไปเยียม Lab Robot มหิดล ่ มีถงกักเก็บน้ำไปให้ชมชน โรงเรียน ั ุ ความซื่อสัตย์ ซึงเป็นหลักของ medical robot ่ สามก็เรืองสิงแวดล้อม หลักๆ เลย ่ ่ ถ้าเรืองความซือสัตย์เรา ่ ่ คือทำโรบอตตัวเล็กๆ เข้าไปใน เราทำเรืองน้ำ เราทำเรืองฝายชะลอ ่ ่ จะส่งเสริมผ่านโปรเจคทีเรียกว่า ่ ร่างกายเหมือนเป็นเครืองมือแพทย์ ่ น้ำ เราลองทำทีปาต้นน้ำทีลำปาง ่ ่ ่ excellent intensive ทุกปีจะมีเด็ก อะเมซิงมากๆ ไม่คดว่าประเทศไทย ่ ิ ก่อนรอบๆ โรงงานเรา ทำสักสาม มาฝกงานกับเราเยอะมา เราก็กะ จะทำได้ พีวดความสำเร็จโปรเจค ่ั ร้อยกว่าฝายภายในโรงงาน ตังเป้า ้ ว่าจะฝกให้ดเลย ส่วนใหญ่จะเป็น ี ยังไง มีเด็กสนใจมากขึนไหม มีเด็ก ้ ว่าอีกสามปีบริษทจะครบร้อยปีตอน ั เด็กเก่งอยูแล้ว เราจะให้เป็นเด็กดี ่ มาส่งประกวดมากขึนไหม มีเด็กที่ ้ นีเก้าสิบเจ็ดปี จะทำให้ครบห้าหมืน ้ ่ ด้วย ไปทำงานทีไหนก็จะแพร่เชือ ่ ้ ชนะหุนยนต์กภย ปีแรกแล้วได้เป็น ่ ู้ ั เพราะหน้าน้ำท่วมทีผานมา ลำปาง ่ ่ ซือสัตย์สจริตไม่ใช่แค่ให้ทำงาน ก็ ่ ุ แชมปโลกเขาได้ทนไปเรียนต่อที่ ุ น้ำท่วมก่อนแต่หมูบานทีทำฝายน้ำ ่ ้ ่ ทำงานจริงนะ เป็น engineer ก็ตอง ้ ฝรังเศส ได้ทนคนอืนนะไม่ใช่ทนพี่ ่ ุ ่ ุ ไม่ทวมเลย และอีกอันคือ Human ่ ไปอยูโรงงานจริง ใส่ชดจริงทำงาน ่ ุ ได้ทนจากการทีเขาเป็นแชมปโลก ุ ่ Development การพัฒนาศักยภาพ จริงไม่ใช่มาเสิรฟน้ำ ชงกาแฟ แล้ว ์ พีไปเจอเขาทีออสเตรีย ตอนนีจบ ่ ่ ้ ของคน พวกนีไม่ใช่แค่ทำงานให้เรียนหนังสือ ้ โทแล้ว ทำงานทีสถาบันนิวเคลียร์ ่ อันนีเป็น port ใหญ่ เราให้ ้ ด้วย เรียนเรืองธุรกิจ ทำเปลียนจาก ่ ่ ทีปารีส ไปทำงานเพราะอยากให้ ่ ทุนการศึกษาปีละห้าพันทุนทังใน ้ นักศึกษามาทำธุรกิจ เขาต้องเรียน เขาเห็นผลงานแล้วอยากไปเรียน และต่างประเทศรวมกัน และให้ ว่าธุรกิจมองสังคมอย่างไร แต่เรา ปริญญาเอกด้วยทุนของเขา แล้ว ต่อเนือง ในองค์กรก็ให้แต่ไม่นบ ่ ั ส่งเสริมธุรกิจทีมคณธรรม และเรา ่ ี ุ ตอนนีเด็กคนนีกลับมาสอนที่ ้ ้ เรานับให้ทนคนอืน เด็กขาดโอกาส ุ ่ ก็จะสอนหลักจริยธรรมอย่างนี้ พระนครเหนือ เด็กทีได้ทนนีไม่ใช่ ่ ุ ้ ยากจน ให้ตงแต่ประถมจนจบ ั้ เหมือนพนักงานของเรา ไฮโซ แต่มความสามารถเฉพาะตัวี ปริญญาตรี แล้วแต่เขารับได้เรียน แล้วเขามีทางเดินเลยต่อจากนีไป ้ ได้เท่าไหร่กให้เท่านัน เพิมเติมคือ ็ ้ ่ คิดอย่างไรกับความสำเร็จ ซีเอสอาร์ไม่ใช่วาคุณมีเงิน ่ เรารับอาสาสมัครทีเป็นพีเลียงทุน ่ ่ ้ ของการทำซีเอสอาร์ที่ คุณได้ เพราะฉะนันพีกวดความ ้ ่ ็ั คือเด็กพวกนีโอเคไม่มเงินให้เงิน้ ี ผ่านมา สำเร็จจากสิงนี้ พีทำฝายชะลอน้ำ่ ่ แต่ปญหาไม่ได้แค่นน เด็กบางคน ั ั้ พีไม่เคยวัดความสำเร็จของ ่ ไม่ได้วดว่าทำกีฝาย แต่วดว่า ั ่ ั ขาดความอบอุนไม่มพอแม่ชแนะ ่ ี ่ ี้ ซีเอสอาร์จากการตลาด เพราะทำ biodiversity ความหลากหลายใน ฉลาดซื้อ38 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 40. ป่าเป็นยังไง น้ำไม่ทวม พันธุนก ่ ์พันธุแมลง ผีเสือมากขึนไหม มีการ ์ ้ ้ทำวิจยก่อนแล้ว ชาวบ้านมาใช้ปา ั ่ได้ไหม มาเก็บเห็ด ผักหวาน ผลไม้ต่างๆ ได้ไหม ชาวบ้านทีพอนกมา่ไปยิงนกต้องไป educate ว่าพีมนก ่ ีแล้วเก็บนกนีไว้ เวลาคนมาเทียวก็ ้ ่พอไปดูจะได้รายได้มากกว่านี้ คือเราสอนเรืองความยังยืนแล้วเติบโต ่ ่ไปด้วยกัน เพราะว่าพีมหน้าทีทำ ่ ี ่เรืองนีแล้วก็ชวนคนทำ แต่เราจะ ่ ้บอกว่าทุกคนจะต้องทำในองค์กรเป็นไปไม่ได้ แต่เราต้อง educatedo and don’t ของการทำซีเอสอาร์คืออะไร ก็มอยูสองสามข้อ แรกคือ ี ่ต้องตอบ need ของผูรบไม่ใช่ ้ัneed ของผูให้ อันทีสอง เราควร ้ ่ ญีปน ทำจากบริษทเล็กๆ ทีทำ ่ ุ่ ั ่ เช่นพีอยากสนับสนุนให้รอบโรงงาน ่ทำซีเอสอาร์แบบเคารพผูรบ ไปเห็น ้ั แฮนด์เมดแล้วค่อยขยายใหญ่ขน ึ้ ลำปางเป็น ecotourism พีทำให้เขาดู ่อย่างสึนามิ เขาเดือดร้อน เราไป แล้วก็กลายเป็นอะไรทีคนนิยม ่ จนสามารถลองทำเอง เป็นสหกรณ์ช่วยไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเข้า เพราะนิยมวิธการของเขา คือแบรนด์ ี ของตัวเองได้ไหม โปรโมทเรืองป่า ่แถวมารับของ ทำไมไม่เดินไปให้เขา ของเขาให้อยูแล้วและสามารถอยู่ ่ เยอะๆ welcome ชาวบ้าน welcomeคือแค่เขาโดนก็ suffer จะแย่อยูแล้ว ่ ได้ อย่างนีพวามันยังยืน พีมองดูวา ้ ี่ ่ ่ ่ ่ นักท่องเทียว ดีไซน์วาโปรแกรมใน ่ ่สุดท้ายซีเอสอาร์ตองต่อเนือง ทำ ้ ่ สเกลใหญ่มากก็ไม่คอยเวิรคนัก ่ ์ แต่ละวันมีอะไรบ้าง หรือจะมีทให้ ี่แล้วอย่าหยุด ให้ทนการศึกษาเขา ุ ใหญ่มากเงินลงทุนเยอะมากคนก็ อบรมสัมมนา ศาลาอากาศก็เย็นปีหนึง ปีหน้าไม่ให้เขาจะเรียนต่อ ่ อาจจะทนไม่ได้ทเอาเงินขนาดนัน ี่ ้ สบายไม่เห็นต้องติดแอร์มเบาะนัง ี ่ยังไง ไปลงทุน ก็ทำสเกลเล็กก่อนแล้ว นิมๆ สักหน่อย อยูกบต้นไม้ใบหญ้า ่ ่ั ค่อยๆ ขยายวง ทำให้เกิดนิชมาร์เกต แล้วก็มเซอร์วส กลางวันมีขาวห่อ ี ิ ้สิ่งที่คิดไว้ว่าจะทำเพิ่ม คือคนทีคล้ายๆ ว่ารับได้สวนหนึง ่ ่ ่ ใบตองมาเสิรฟ มีขนมในพืนที่ พี่ ์ ้ มันจะมีเทรนด์อนหนึงพี่ ั ่ แล้วค่อยขยายวงออกมา ไปเจอถัวแปลบกับน้ำตะไคร้กเก๋ดี ่ ็กำลังมองอยูคอเทรนด์ของ social ่ ื กำลังคิดว่าถ้าเราสนับสนุน อะไรอย่างนีกเข้าท่า ้ ็enterprise ก็จะเป็นทัวโลกอย่าง ่ ให้เกิด social enterprise เช่นนี้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 39
 • 41. เพียงจิตร เรืองเลิศปัญญากุล สหรัฐอเมริกา ทบทวนการตัดตอพันธุกรรม ในอดีต เมือเกษตรกรฉีดยา ่ และมีการใช้ยาฆ่าหญ้าของบริษท ั แพทยเµ×อนให้หลีกเลียงºริโภค ่ ฆ่าหญ้าเพียงไม่กหยด หญ้าก็ตาย ี่ มอนซานโต จนเกษตรกรต้องใช้ อาหารจีเอ็มโอ แต่ปจจุบน การตัดต่อพันธุกรรม ั ั สารเคมีปราบวัชพืชทีเข้มข้นมาก ่ ปีทผานมา อเมริกาเริม ี่ ่ ่ ทำให้เกิดหญ้าทีมภมตานทานยาฆ่า่ ี ู ิ ้ ขึน มีพษรุนแรงขึน แต่กยงไม่ ้ ิ ้ ็ั ทบทวนเทคโนโลยีจเอ็มโอให้เข้มงวด ี หญ้า จนไม่มยาทีสามารถจัดการี ่ สามารถจัดการกับซูเปอร์วชพืชพวก ั มากขึน มีการศึกษางานวิจยต่างๆ ้ ั วัชพืชพวกนีได้ กลายเป็นซูเปอร์ ้ นีได้ และแม้แต่บริษทมอนซานโต ้ ั กว่า 600 ชิน และได้ขอสรุปว่า ้ ้ วัชพืช ในปีทผานมา เกษตรกรใน ี่ ่ เองก็ยอมรับปัญหาการดือยาของ ้ อาหารจีเอ็มโอทำให้คนอเมริกนมี ั ทางตะวันตกของรัฐวิสคอลซิน ซูเปอร์วชพืช และขอเวลา 6 ปีเพือ ั ่ สุขภาพแย่ลง นอกจากนี้ นัก สหรัฐอเมริกา ต้องปวดหัวกับหญ้า ทีจะพัฒนาสารเคมีกำจัดหญ้าใหม่ ่ วิทยาศาสตร์ดานสุขภาพสิงแวดล้อม ้ ่ หนามทีโตเร็วมาก โดยโตได้เร็วถึง ่ มาทดแทนสารทีมอยูในปัจจุบน แต่ ่ ี ่ ั ได้เผยแพร่บทความเตือนผูบริโภค ้ 7 – 8 เซนติเมตร/วัน และโตเต็มที่ สำหรับเกษตรกร คงไม่มใครทีจะ ี ่ เกียวกับความเสียงของผูปวยใน ่ ่ ้  สูงถึง 2 เมตรกว่า เนืองจากหญ้า ่ สามารถรอนานถึง 6 ปีได้ พวกเขา การบริโภคอาหารจีเอ็มโอ และ หนามนีโตเร็วมาก จึงขึนคลุมพืนที่ ้ ้ ้ ต้องพยายามต่อสูกบซูเปอร์วชพืช ้ ั ั เรียกร้องให้แพทย์งดให้คนไข้ทาน การเกษตรจำนวนมาก อีกทังหญ้า ้ เหล่านีดวยวิธการต่างๆ หลายราย ้ ้ ี อาหารจีเอ็มโอ รวมทังผูบริโภคทัวไป ้ ้ ่ นียงมีลำต้นทีแข็งมาก จนเครืองจักร ้ั ่ ่ ต้องยอมแพ้ ปล่อยให้พนทีเกษตร ื้ ่ ก็ควรหลีกเลียงการบริโภคอาหาร ่ เก็บเกียวต้องเสียไปหลายเครือง ่ ่ กลายเป็นทุงซูเปอร์วชพืชแทน ่ ั จีเอ็มโอเช่นเดียวกัน ทำให้มแพทย์ ี เพราะต้นหญ้าหนามนี้ นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐ ทีเขียนใบสังให้ผปวยเลิกทานอาหาร ่ ่ ู้  ทีจริงแล้ว มีซเปอร์วชพืชเป็น ่ ู ั เองได้เริมยอมรับว่า การตัดต่อ ่ จีเอ็มโอเพิมมากขึนเรือยๆ ่ ้ ่ สิบชนิดทีกำลังสร้างปัญหาอย่างมาก ่ พันธุกรรมไม่ได้มผลดีอย่างทีบริษท ี ่ ั เมือคนเราบริโภคอาหาร ่ ใน 22 รัฐทัวประเทศ ครอบคลุม ่ ได้สญญาไว้ ภาพฝันอันสวยงามของ ั จีเอ็มโอ เช่น ถัวเหลืองทีมการ ่ ่ ี พืนทีกว่า 2.5 ล้านไร่ โดยเฉพาะ ้ ่ พืชจีเอ็มโอกำลังเลือนหายไป ดัดแปลงยีน ยีนทีดดแปลงนัน ่ ั ้ พืนทีทเคยมีการปลูกพืชจีเอ็มโอ ้ ่ ี่ สามารถถ่ายทอดไปสูจลนทรียตางๆ ุ่ิ ์ ่ ฉลาดซื้อ40 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 42. ทีอาศัยอยูในลำไส้คน และขยาย ่ ่ กับอาหารจีเอ็มโอโดยหน่วยงานด้าน ศึกษาเกียวกับเทคโนโลยีดดแปลง ่ ัตัวต่อไป ดังนัน แม้วาเราจะเลิก ้ ่ สุขภาพของสหรัฐอเมริกา ซึงจาก ่ พันธุกรรมกับอนาคตของเกษตรรับประทานอาหารจีเอ็มโอ แต่ใน การสำรวจความเห็นของประชาชน สหรัฐ โดยเฉพาะปัญหาเกียวกับ ่ร่างกายของเราก็ยงมียนทีได้จากการ ั ี ่ พบว่า ผูบริโภคส่วนใหญ่มทศนคติ ้ ี ั ซูเปอร์วชพืชทีทำให้เกษตรกร ั ่ดัดแปลงพันธุกรรมอยู่ ซึงยีนเหล่า ่ ด้านลบกับอาหารจีเอ็มโอ และมี ขาดทุนมากขึน เพราะจัดการกับ ้นีทอยูในจุลนทรียสามารถทำให้ ้ ี่ ่ ิ ์ ความสงสัยต่อเทคโนโลยีการ วัชพืชได้ยากขึน ในขณะทีตองใช้ ้ ่ ้จุลนทรียผลิตยีนนันออกมาอย่าง ิ ์ ้ ดัดแปลงพันธุกรรมว่า มีประโยชน์ สารเคมีมากขึน จนส่งผลคุกคาม ้ต่อเนือง จนทำให้เกิดผลเสียต่อ ่ จริงตามทีกล่าวอ้างหรือไม่ โดย ่ ต่อสิงแวดล้อม ่ร่างกายของเรา เฉพาะอย่างยิง อาหารจีเอ็มโอนัน ่ ้ นอกจากซูเปอร์วชพืชแล้วั มีรายงานเกียวกับผลกระทบ ่ ไม่ตดฉลากแจ้ง ในขณะทีอาหาร ิ ่ แปลงทีปลูกพืชจีเอ็มโอยังพบแมลง ่ต่อสุขภาพของอาหารจีเอ็มโอจาก ออร์กานิคกลับต้องมีการตรวจสอบ แปลกๆ ทีเป็นศัตรูพชทีในอดีตไม่ใช่ ่ ื ่หลายที่ ทังจากเกษตรกรทีได้ทดลอง ้ ่ รับรองและมีฉลากระบุความเป็น ศัตรูพชหลัก แต่เนืองจากแมลงศัตรู ื ่ใช้พชจีเอ็มโอและจากนักวิชาการ ืทีทำการทดลองกับสัตว์ เช่น ่ งานวิจัยกว่า 600 ชิ้น ได้ข้อสรุปว่า • การทดลองให้หนูขาวกิน อาหารจีเอ็มโอทำให้คนอเมริกันมีสุขภาพแย่ลงมันฝรังจีเอ็มโอทำให้หนูขาวเติบโต ่ช้ากว่าหนูทวไป รวมทังหัวใจ ตับ ั่ ้ เกษตรอินทรีย์ พืชหลักถูกควบคุมโดยพืชจีเอ็มโอและสมองก็มขนาดเล็กกว่า ตลอด ี ตลาดอาหารออร์กานิคใน แมลงศัตรูพชรองจึงได้พฒนาขึนมา ื ั ้จนมีภมตานทานต่ำกว่าด้วย ู ิ ้ สหรัฐอเมริกาได้ขยายตัวจาก 3,600 เป็นแมลงศัตรูพชหลักแทน ซึงศัตรู ื ่ • ในฟาร์มเลียงหมูในภาค ้ ล้านเหรียญในปี 2540 เป็นกว่า พืชใหม่นได้พฒนาภูมตานทานของ ี้ ั ิ ้ตะวันตกของอเมริกากลาง พบว่า 21,100 ล้านเหรียญในปี 2551 ตัวเอง จนทนต่อสารเคมีกำจัดศัตรูหมูทกนข้าวโพดจีเอ็มโอจะเป็นหมัน ่ี ิ ทังๆ ทีเศรษฐกิจอเมริกาโดยรวม ้ ่ พืช ส่งผลให้เกษตกรต้องใช้สารเคมี • ฟาร์มไก่และวัว ทีเลียง ่ ้ ยังอยูในภาวะถดถอย แต่ตลาด ่ เพิมขึน ่ ้ด้วยอาหารจีเอ็มโอ มีอตราการตาย ั อาหารออร์กานิคกลับยังขยายตัว กระทรวงเกษตรสหรัฐสูงผิดปกติ โดยไม่ทราบสาเหตุ เพิมขึน จนหลายครังมีปญหา ่ ้ ้ ั ซึงเคยยืนยันมาตลอดถึงประโยชน์ ่ • เมือให้แม่หนูขาวกินถัว ่ ่ ผลผลิตอาหารออร์กานิคขาดตลาด จากพืชจีเอ็มโอ ได้เริมยอมรับว่า ่เหลืองจีเอ็มโอเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ปัญหาซูเปอร์วชพืชทำให้ ั การปลูกพืชจีเอ็มโอนีอาจทำให้้และช่วงตังท้อง ปรากฏว่า ลูกหนู ้ รัฐบาลต้องทบทวนเกียวกับหลักการ ่ เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชเพิม ่ขาวส่วนใหญ่ตายหลังคลอดไม่นาน ในการผลิตและจำหน่ายพืชจีเอ็มโอ ขึน จนทำให้มคาใช้จายเพิมขึนเป็น ้ ี ่ ่ ่ ้และลูกหนูทรอด จะเติบโตช้า ตัว ี่ เพราะนอกเหนือจากเรืองปัญหา ่ เท่าตัว ทังจากการทีตองซือสารเคมี ้ ่ ้ ้เล็ก และบางส่วนจะเป็นหมัน สุขภาพแล้ว ยังมีผลระยะยาวต่อ เพิมขึน และค่าเมล็ดพันธุพชจีเอ็ม ่ ้ ์ ื ปลายปี 2552 มีการจัดสรร การพัฒนาเกษตรของประเทศ โดย โอทีมราคาแพงมาก ่ ีงบประมาณสำหรับการศึกษาเกียว ่ รัฐบาลได้ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ ส่วนกระทรวงยุตธรรมของ ิ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 41
 • 43. สหรัฐก็ได้เริมสอบสวนบริษท ่ ั ไทม์ได้ลงบทความเมือวันที่ 12 และ ่ มอนซานโตและบริษททีพฒนาพืช ั ่ ั 20 มิถนายน 2553 วิพากษ์วจารณ์ ุ ิ จีเอ็มโออืนเกียวกับการปดบังข้อมูล ่ ่ เกียวกับพืชจีเอ็มโอว่า ส่วนใหญ่ไร้ ่ บางอย่างเกียวกับเทคโนโลยี ่ ผล ไม่ได้เป็นไปตามทีบริษทกล่าว ่ ั ดัดแปลงพันธุกรรม โดยทาง อ้าง และเป็นบทเรียนสำคัญทีมนุษย์ ่ กระทรวงกำลังพิจารณาว่า การ ควรพึงสังวรว่า มนุษย์เรายังเข้าใจ ปดบังข้อมูลดังกล่าวเป็นการทำที่ ความสลับซับซ้อนของพันธุกรรม ผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะบริษท ั ทำให้บริษทพยายามทีจะหาทางออก ั ่ น้อยมาก และการทีพยายามเข้าไป ่ พวกนีถอว่าได้รบสิทธิบตรคุมครอง ้ ื ั ั ้ ใหม่ เช่น เมือ กลางปี 2553 ทีผาน ่ ่่ เปลียนแปลงยีนนี้ อาจไม่มทางที่ ่ ี จึงไม่ยอมเปดเผยข้อมูลให้หน่วยงาน มา บริษทจีเอ็มโอใหญ่รายหนึง ั ่ จะได้ผลผลิตทีดตอสุขภาพและเป็น ่ ี ่ อืนได้รบทราบ หรือแม้แต่นกวิจย ่ ั ั ั ประกาศจะพัฒนาถัวเหลืองจีเอ็มโอ ่ มิตรต่อสิงแวดล้อม ่ อืน ทีตองการทดสอบหรือพัฒนา ่ ่ ้ “รุนใหม่” ทีเ่ ป็น “มิตรกับสิงแวดล้อม” ่ ่ อาจารย์กซวหลิน นักวิชาการ ู้ ่ิ เทคโนโลยีดงกล่าวต่อ แต่ในครังนี้ ั ้ โดยคาดว่า จะได้รบการอนุญาตจาก ั ของประเทศจีน จากมหาวิทยาลัย ดูเหมือนทางบริษทจะต้องยอม ั กระทรวงเกษตรและองค์การอาหาร เศรษฐศาสตร์และศูนย์วจยด้าน ิั เปดเผยข้อมูลทังหมดกับกระทรวง ้ และยา เพือเริมขายในอีก 2 ปีขาง ่ ่ ้ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ยุตธรรม ไม่อาจบิดพลิวปดบังข้อมูล ิ ้ หน้า โดยพืชจีเอ็มโอรุนใหม่นี้ จะ ่ ในรัฐยูนาน ประเทศจีน ก็ไม่เห็น ได้อก ี ไม่ใส่ยนจากภายนอกเข้าไป แต่จะ ี ด้วยกับเทคโนโลยีการดัดแปลงยีน ใช้วธปดยีนบางตัวทีมอยูแล้วในพืช ิี  ่ ี ่ แบบใหม่นี้ เพราะเห็นว่า ผิดหลัก เทคนิคใหม่µ้องอ่อนน้อมµ่อ นันๆ เพือให้ยนดังกล่าวไม่ทำงาน ้ ่ ี ธรรมชาติ ไม่วาจะโดยการแทรก ่ ¸รรมชาµิ โดยนักวิจยของบริษทอธิบายว่า ั ั ยีนใหม่ หรือไปกดยีนเดิมไว้ไม่ให้ ดูเหมือนหลายฝาย รวมทัง้ ถ้าพ่อแม่มโรคประจำตัวบางอย่าง ี ทำงาน เป็นการแทรกแซงต่อ รัฐบาลสหรัฐ จะมีความเห็นร่วมกัน ทีอาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมให้ ่ แบบแผนชีวตและธรรมชาติ ซึงเรา ิ ่ แล้วว่า การตัดต่อพันธุกรรมรุนแรก ่ กับลูกได้ ถ้าใช้เทคนิคการปดยีนนี้ ไม่อาจคาดเดาว่า จะเกิดผลอะไร มีผลคุกคามต่อสุขภาพของผูคนและ้ จะทำให้ลกไม่ได้ยนทีเป็นโรค และ ู ี ่ ขึนบ้าง จึงเป็นเรืองทีมความเสียง ้ ่ ่ ี ่ ความปลอดภัยด้านสิงแวดล้อม ถ้า ่ พันธุกรรมของลูกก็ยงคงเหมือนเดิม ั ค่อนข้างมาก แต่ดวยแรงกดดันทาง้ ไม่เปลียนแปลงแนวคิดและการ ่ ซึงบริษทอ้างว่า แนวทางของ ่ ั ธุรกิจของบริษทเจ้าของเทคโนโลยี ั พัฒนาเทคโนโลยีเสียใหม่ ก็คงถึง เทคโนโลยีพนธุวศวกรรมใหม่นจะ ั ิ ี้ ดัดแปลงพันธุกรรมยักษ์ใหญ่ ทีจะ ่ หนทางตัน เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมมากขึน ่ ้ ยังคงผลักดันการดัดแปลงพันธุกรรม ความจริงแล้ว บริษทผูผลิต ั ้ นีตอไป ้ ่ เมล็ดพันธุพชจีเอ็มโอต่างก็ทราบ ์ ื แµ่ข้อสงสัยก็ยังคงมีอยÙ่ ท่าทีของรัฐบาลและทัศนคติของ สือมวลชนสหรัฐก็ยงคงไม่ ่ ั แปลจากบทความ ในนิตยสาร Organic ประชาชนทีไม่เห็นด้วยกับเทคโนโลยี ่ สนับสนุนเทคโนโลยีพนธุวศวกรรม ั ิ Food Time (ป 2010 ฉบับที่ 2) พันธุวศวกรรมนีมานานพอควร ิ ้ แนวใหม่นอยู่ หนังสือพิมพ์นวยอร์ก ้ี ิ ฉลาดซื้อ42 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 44. àÊÕ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ศูนย์พทกษ์สทธิผบริโภค ิ ั ิ ู้ ์ ฟ” ิ เซลลขายประกน “ไทยคารด ศพท์ ์ ั ร ั ลวงผบรโภคทำประกนทางโท ู้ ิ ัชาวบานสนามช ้ ย ั บรษท บญแปด เขตสขสนตรบวนวาเลนไทน์ ิ ั ุ ุ ั ์ ั ั ยอมถอนฟองค ้ ดขไกเหมน ี ้ี ่ ็ ลกคา 3BB เจบแลวอยาแคจำหาย ู ้ ็ ้ ่ ่ ี ย หากไมไดใชบรการและมความเส ่ ้ ้ ิ ี ฟองคดผบรโภค ดทสด ้ ี ู้ ิ ี ่ี ุ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 43
 • 45. ชาวบ้านสนามชัยเขตสุขสันต์รบวันวาเลนไทน์ ั บริษท บุญแปด ยอมถอนฟ้องคดีขไก่เหม็น ั ้ี ทนายความของฟาร์มไก่ไข่ บริษทบุญแปด ใส่ ั 29 ราย โดยแถลงว่า ไม่ตดใจทีจะดำเนินคดีแก่จำเลย ิ ่ เกียร์ถอยหลัง ขอถอนฟ้องคดีชาวบ้าน “ร้องขีไก่เหม็น” ้ อีกต่อไป และได้มขอตกลงร่วมกันว่า หากมีขอร้องเรียน ี้ ้ หลังเจรจาในศาลร่วม 2 ชัวโมง โดยมีขอตกลงร่วม ่ ้ ในกรณีทได้รบความเดือดร้อนรำคาญของกลินเหม็น ี่ ั ่ หากเกิดข้อร้องเรียนอีก ให้ตงคณะกรรมการซึงเป็นที่ ั้ ่ จากมูลไก่ และคาดว่าจะมาจากฟาร์มให้สามารถทำการ ยอมรับของทุกฝ่ายเข้าทำการตรวจสอบทันที ร้องเรียนได้ผานช่องทางปกติถงองค์การบริหารส่วนตำบล ่ ึ เมือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ทีผานมา ่ ่ ่ ลาดกระทิง และให้ตงคณะกรรมการทีได้รบการยอมรับั้ ่ ั ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราได้นดชาวบ้านในเขตตำบล ั ของทุกฝ่ายขึนมาตรวจสอบเหตุทรองเรียนนัน ตามวิธี ้ ี่ ้ ้ ลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบตตาม พ.ร.บ.วิธปฏิบตราชการทางปกครอง พ.ศ. ั ิ ี ั ิ จำนวน 27 ราย ซึงถูกบริษท บุญแปด จำกัด ของ ่ ั 2539 ประกอบกับกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง ่ ่ ่ นายบุญยง ศรีไตรราศรี หนึงในกรรมการบริหารสมาคม ่ นายวันชัย ฤทธิลขต ตัวแทนชาวบ้านทีเข้าร่วม ์ิิ ่ ผูเลียงไก่ไข่ ดำเนินคดีฟองร้องเป็นคดีอาญาเกียวเนือง ้ ้ ้ ่ ่ การเจรจาไกล่เกลี่ย ได้กล่าวถึงผลของคดีว่า การที่ คดีแพ่ง ฐานความผิด แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้า บริษทถอนฟ้องคดีกบชาวบ้านเป็นสิงทีควรทำมาตังนาน ั ั ่ ่ ้ พนักงานและหมินประมาท เรียกร้องค่าเสียหายรวม ่ แล้ว เพราะดคีไม่มมล ชาวบ้านให้ขอมูลในปัญหากลิน ี ู ้ ่ เป็นเงิน 2,300,000 บาท เพือมาเจรจาไกล่เกลียกันอีก ่ ่ ขีไก่เหม็น ซึงเชือว่ามีสาเหตุมาจากการประกอบกิจการ ้ ่ ่ ครังหลังจากทีเคยมีการเจรจาก่อนหน้านีมาแล้ว 2 ครัง ้ ่ ้ ้ ของฟาร์มไก่ไข่แห่งนีแก่ อบต.ลาดกระทิงไปตามความ ้ โดยศาลออกนังบัลลังก์เมือเวลาประมาณ ่ ่ เป็นจริง ไม่ได้มเจตนากล่าวร้ายป้ายสีให้บริษทบุญแปด ี ั 14.40 น. และได้ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมงในการเจรจา ่ เสียหาย แต่ตองการให้มการแก้ไขปัญหากลินเหม็นให้ ้ ี ่ ไกล่เกลียกับคูกรณี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายจำเลยซึงมีตวแทน ่ ่ ่ ั หมดไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองระยอง ซึงมี ่ ชาวบ้านพร้อมนายเฉลิมพงษ์ กลับดี หัวหน้าศูนย์ คำสังให้ อบต.ลาดกระทิงระงับเหตุรำคาญให้หมดสิน ่ ้ ทนายความอาสาจากมูลนิธเพือผูบริโภค ซึงเป็นผูรบ ิ ่ ้ ่ ้ั ไปภายในกำหนด 30 วันนับแต่วนทีศาลปกครองระยองได้ ั ่ มอบอำนาจในการดำเนินคดีจากชาวบ้านทีถกฟ้องทัง ่ ู ้ พิพากษาไปเมือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2542 และหลังจาก ่ 27 ราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิงกับ นีตนและชาวบ้านจะได้รวมมือกับ อบต.ลาดกระทิง ้ ่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง เป็นผูถกฟ้อง ้ ู จัดการปัญหากลินขีไก่เหม็นอย่างจริงจัง หากบริษทฯ ่ ้ ั คดีเพิมเติมอีก 2 ราย กับทนายความและตัวแทนของ ่ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้คงต้องเร่งรัดขอให้ อบต. บริษทบุญแปด จำกัด โจทก์ผฟองคดี ั ู้ ้ ลาดกระทิง สังให้บริษทฯ หยุดประกอบกิจการไว้กอน ่ ั ่ ผลของการเจรจาไกล่เกลีย ทนายความของ ่ เพือจะได้ไม่ขดต่อคำสังของศาลปกครองระยอง ่ ั ่ บริษทบุญแปดได้ยนคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยทังหมด ั ื่ ้ สำหรับเหตุขอพิพาทเรืองนี้ เกิดขึนตังแต่ปี 2549 ้ ่ ้ ้ ฉลาดซื้อ44 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 46. บริษท บุญแปด จำกัด ได้เข้ามาประกอบกิจการเลียง ั ้ แต่ปรากฏว่าฟาร์มไก่แห่งนีตงอยูตดกับสถานีอนามัย ้ ั้ ่ ิไก่ไข่ในพืนทีตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต ้ ่ ลาดกระทิง วัดลาดกระทิง รวมถึงโรงเรียนบ้านลาดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รบใบอนุญาตจากองค์การ ั กระทิงซึงสอนตังแต่ชนอนุบาลถึงมัธยม 3 อันเป็น ่ ้ ั้บริหารส่วนตำบลลาดกระทิง(อบต.ลาดกระทิง) ให้ ศูนย์กลางของชุมชนเพียงแค่รวกันั้ ้ประกอบกิจการเลียงไก่ จำนวน 2 โรงเรือน เลียงไก่ไข่ ้ ้ การประกอบกิจการฟาร์มไก่ของบริษท บุญแปดฯ ัได้ 100,000 ตัว แต่บริษทฯมีการเลียงไก่ไข่เพิมขึนอีก ั ้ ่ ้ ทำให้ชาวบ้านไม่นอยกว่า 250 หลังคาเรือนทีอยูอาศัย ้ ่ ่7 โรงหรือ 350,000 ตัว โดยไม่ได้รบอนุญาต ซ้ำยัง ั โดยรอบฟาร์มไก่ภายในรัศมี 1-2 กิโลเมตร ต่างได้รบัละเมิดหลักเกณฑ์เกียวกับสถานทีตงทีจะต้องตังอยูหาง ่ ่ ั้ ่ ้ ่ ่ ความเดือดร้อนรำคาญทังด้านร่างกายและจิตใจจากกลิน ้ ่จากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบัน เหม็นของมูลไก่ทเกิดจากฟาร์มไก่แห่งนีมาโดยตลอด ี่ ้การศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานทีอนๆ ในระยะทีไม่ ่ ื่ ่ และได้พากันร้องเรียนกับหน่วยงานทีเกียวข้องมาโดย ่ ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่กอเหตุรำคาญต่อชุมชน ่ ตลอด ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 45
 • 47. เซลล์ขายประกัน “ไทยคาร์ดฟ” ิ ลวงผูบริโภคทำประกันทางโทรศัพท์ ้ ผูบริโภคแฉตัวแทนประกันชีวต “ไทยคาร์ดฟ” ใช้เล่ห์ ้ ิ ิ ลวงล้วงข้อมูลส่วนตัวกลายเป็นการสมัครทำประกันภัยทาง โทรศัพท์ ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จายในการบอกเลิกการทำ ่ ประกัน มูลนิธเพือผูบริโภคได้รบเรืองร้องเรียนจากผูบริโภคราย ิ ่ ้ ั ่ ้ หนึงซึงขอสงวนนามได้แจ้งว่า ตนถูกบุคคลซึงอ้างตัวว่าเป็นตัวแทน ่ ่ ่ ประกันของบริษทประกันภัย ไทยคาร์ดฟ ประกันชีวต จำกัด ั ิ ิ โทรฯ มาเชิญชวนให้ทำประกันภัย ผุบริโภครายนีได้ให้ขอมูลว่า เหตุเกิดเมือวันที่ 17 มกราคม ้ ้ ้ ่ 2554 เวลา 14.58 นาฬิกา ได้มพนักงานโทรฯ เข้ามาเสนอ ี การทำประกันภัยกับตน ในส่วนของประกันชีวตกลุม สำหรับ ิ ่ ลูกค้าแผนความคุมครอง AEON BETTER LIFE โดยขอบันทึก ้ เสียงการสนทนาไว้ดวย ซึงผูบริโภคได้ปฏิเสธไปอย่างชัดเจนว่า ้ ่ ้ ไม่สนใจทีจะทำประกันภัยทีทางพนักงานโทรฯ มาเสนอ ่ ่ แทนทีตวแทนประกันจะยุตการสนทนาโดยทันที ตัวแทน ่ ั ิ ประกันรายนีกลับใช้เล่หลวง แจ้งว่าให้ผบริโภคบอกข้อมูลเลข ้ ์ ู้ บัตรประชาชน และผูรบผลประโยชน์เพือออกเอกสารส่งมาให้ดู ้ั ่ ก่อนเท่านัน หากว่าได้รบเอกสารและอ่านแล้วไม่พงพอใจทีจะ ้ ั ึ ่ ทำประกันภัยผูบริโภคก็เพียงฉีกเอกสารทิง ไม่ตองไปชำระเงิน ้ ้ ้ ประกันภัยและจะไม่มผลใดๆ กับตัวผูบริโภค ี ้ ด้วยความรูเท่าไม่ถงการณ์ ผูบริโภคท่านนีจงบอกข้อมูล ้ ึ ้ ้ึ ไป ในเวลาต่อมาก็ได้รบเอกสารจากทางบริษทเป็นกรมธรรม์ ั ั ประกันภัยทีตนไม่ได้ตองการตังแต่แรก ทำให้ตองเสียเวลา ่ ้ ้ ้ เพือโทรศัพท์ยกเลิกการทำประกันภัยกับทางบริษท และ ่ ั ยังต้องเสียค่าใช้จายในการแฟ็กซ์สำเนาบัตรประชาชน ่ ไปทีบริษทเพือทำการยกเลิกและเป็นการยืนยันว่าไม่ ่ ั ่ ประสงค์ทจะทำประกันภัยกับทางบริษท!!!!! ี่ ั ฉลาดซื้อ46 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 48. แนวทางแก้ไขปัญหา ในปัญหาทีมการร้องเรียนมาจาก ่ ีผูบริโภครายนี้ มีขอแนะนำคือ ในการเสนอขาย ้ ้ประกันทางโทรศัพท์นนผูบริโภคสามารถปฏิเสธ ั้ ้การเจรจาได้ตลอดเวลา ซึงการเสนอขายประกัน ่ทางโทรศัพท์ เมือผูบริโภคไม่ประสงค์จะทำ ่ ้ประกันภัย ไม่ตองการรับการติดต่อ ตัวแทน ้ประกันชีวต นายหน้าประกันชีวตต้องยุตการสนทนา ิ ิ ิทันที การทียงมีความพยายามเจรจาทีจะเสนอ ่ั ่ขายประกันต่อไปและใช้วธลอลวงเพือให้ได้ขอมูล ิี่ ่ ้ส่วนตัวของผูบริโภคในลักษณะนีถอเป็นการกระทำ ้ ้ ืผิดต่อประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เรือง กำหนด ่หลักเกณฑ์วธการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ิีผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ.2552 หากตัวแทนประกันชีวต ินายหน้าประกันชีวต ฝ่าฝนไม่ปฏิบตให้เป็นไปตาม ิ ั ิประกาศนีอาจเป็นเหตุให้นายทะเบียนมีคำสัง ้ ่เพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวต หรือ ิใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวตได้ ิ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 47
 • 49. ลูกค้า 3BB เจ็บแล้วอย่าแค่จำ หากไม่ได้ใช้บริการและมีความเสียหาย ฟ้องคดีผบริโภค ดีทสด ู้ ่ี ุ ฉลาดซื้อ48 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 50. จากกรณีทบริษท ทริปเปิลทรี ี่ ั แนวทางแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ต จำกัด ซึงเป็นผูให้บริการ ่ ้ ในขณะทีกำลังรอหน่วยงานทีเกียวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ่ ่ ่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3BB ได้ตด ั แต่ขณะนีพบว่าผูใช้บริการจำนวนมากทีถกระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ้ ้ ่ ูสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รบอนุญาต ั มาตังแต่ตนเดือนมกราคม โดยเฉพาะกลุมผูประกอบธุรกิจต่างได้รบ ้ ้ ่ ้ ัจากหน่วยงานกำกับดูแล ทำให้ผใช้ ู้ ความเสียหายกันโดยถ้วนหน้า โดยทียงไม่มการช่วยเหลือเยียวยาใดๆ ่ั ีบริการได้รบความเดือดร้อนทัวประเทศ ั ่ จากผูให้บริการรายนีเลย เห็นว่าผูใช้บริการควรมีมาตรการลงโทษ ้ ้ ้ไม่นอยกว่า 12,000 ราย ้ บริษท ทริปเปิลทรีฯ ด้วยการใช้สทธิฟองร้องเรียกค่าเสียหายได้ และ ั ้ ิ ้ การกระทำของบริษท ทริปเปิล ั สามารถเรียกค่าเสียหายทีเกิดขึนจริงเป็นรายวันได้อกด้วย โดยสามารถ ่ ้ ีทรีฯ ทียกเลิกการให้บริการมาตังแต่ ่ ้ ฟ้องเป็นคดีผบริโภคกับศาลยุตธรรมทีประจำอยูตามจังหวัดต่างๆ ทีผู้ ู้ ิ ่ ่ ่ต้นเดือนมกราคมโดยไม่ได้แสดงความ บริโภคได้รบความเดือดร้อนได้เลยเพราะถือว่าได้เกิดเหตุการผิดสัญญา ัรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนกับ ่ ้ ณ ทีจงหวัดนัน โดยการยืนฟ้องผูบริโภคไม่ตองเสียค่าฤชาธรรมเนียม ่ั ้ ่ ้ ้ผูใช้บริการทัวประเทศ ถือเป็นการกระทำ ้ ่ ใดๆทีขาดจริยธรรมทางการค้าเป็นอย่างยิง ่ ่ การฟ้องเป็นคดีผบริโภคนัน ผูบริโภคสามารถไปยืนฟ้องด้วย ู้ ้ ้ ่ทีสงคมควรร่วมกันประณามและมี ่ ั ตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทนายความในขันตอนยืนฟ้องก็ได้ เพราะ ้ ่มาตรการลงโทษ ทีสำคัญยังเป็นการ ่ ศาลทุกแห่งจะจัดให้มเี จ้าพนักงานคดีคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผบริโภค ู้กระทำผิดทังด้านสัญญาและการโฆษณา ้ ทีตองการใช้สทธิฟองร้องเป็นอย่างดี นอกจากนียงอาจขอให้ศาลใช้วธี ่ ้ ิ ้ ้ั ิคือนอกจากจะไม่ให้บริการตามสัญญา การคุมครองชัวคราวด้วยการให้มการเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแก่ผใช้ ้ ่ ี ู้ทังๆ ทีมการเรียกเก็บเงินค่าบริการไป ้ ่ ี บริการได้ และกรณีนนาจะเข้าข่ายการกระทำของผูประกอบธุรกิจทีมี ี้ ่ ้ ่แล้ว ยังมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ้ เจตนาเอาเปรียบผูบริโภคหรือจงใจให้ผบริโภคได้รบความเสียหาย ้ ู้ ัด้วยการโฆษณาโดยใช้ขอความทีเป็นเท็จ้ ่ ผูบริโภคทียนฟ้องสามารถขอให้ศาลมีคำสังให้ผประกอบธุรกิจจ่าย ้ ่ ื่ ่ ู้หรือเกินความจริง ด้วยการใช้ขอความ ้ ค่าเสียหายเพือการลงโทษเพิมขึนอีกได้ ่ ่ ้ว่า “ต้องได้ทกที่ ทุกแห่ง... ทัวประเทศ ุ ่ “สำหรับผูบริโภคทีมความกังวลในการยืนฟ้องด้วยตนเอง ้ ่ ี ่6 MB” ถือเป็นการกระทำผิดต่อผูบริโภค ้ สามารถติดต่อขอให้มลนิธเพือผูบริโภคช่วยเหลือดำเนินการได้โดย ู ิ ่ ้ทีชดแจ้งเป็นอย่างยิง ่ั ่ ไม่คดค่าใช้จายทีเบอร์โทรศัพท์ 02-2483734-7 หรือติดต่อที่ ิ ่ ่ www.consumerthai.org” ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 49
 • 51. 14 ปี พรบ.องค์การอิสระฯ แทงเรยบรอย ้ ี ้ เรืองโดยบุญยืน ศิรธรรม ่ ิ วันนีผบริโภคอย่างเราๆ คงต้องยอมรับกันแล้ว ้ ู้ เราถึงได้เคลือนออกจากรัฐสภา จนวันที่ 3 มีนาคม ่ ว่าวันนีประเทศไทยกำลังเข้าสูภาวะข้าวยากหมากแพง ้ ่ 2553 เรียกได้วาเป็นวันทีคนทำงานคุมครองผูบริโภค ่ ่ ้ ้ กันแล้ว สินค้าหลายตัวทยอยกันขึนราคาอย่างไม่มททาจะ ้ ี ี ่ รอคอยก็วาได้ วันนันเป็นวันทีกฎหมายเราจ่อคิวเข้า ่ ้ ่ ว่าจะหยุดยังเมือไร หลายคนต้องดำรงชีวตยากลำบาก ้ ่ ิ เป็นฉบับแรกยังไงก็ตองเข้าเอาช้างมาฉุดก็ไม่อยูแล้ว ้ ่ ขึน เมือสินค้าแพงแต่คาแรงเท่าเดิม ปัญหาสารพัดถาโถม ้ ่ ่ คราวนี้ ไชโย้.....เช้าพวกเราเดินเข้ารัฐสภาอย่างอิมเอม ่ เข้ามารุมเร้าผูบริโภคอย่างเราๆ หลีกเลียงไม่ได้จริงๆ ้ ่ เต็มไปด้วยความหวังอันล้นเปียม แต่พอเข้าไปหลัง ่ คงทำได้แค่เซซัดตามกระแสไปวันๆ ทังปัญหามีเงินไม่ ้ บรรลังก์เราได้เห็นท่าทีของรองนายกรัฐมนตรี ทัง ้ พอซือสินค้า และมีเงินแต่หาซือสินค้าไม่ได้อนนีนาเจ็บใจ ้ ้ ั ้ ่ คุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ คุณสาทิตย์ วงหนองเตย เราเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นผูผลิตแต่ไม่มี ้ บวกนายกรัฐมนตรี เราก็รสกทะแม่งๆ เพราะเท่าทีคย ู้ ึ ่ ุ สินค้าให้ซอ(กรณีสนค้าขาดตลาด) ปัญหาเหล่านีชให้ ื้ ิ ้ ี้ คือวิปรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับกรณีงบบริหารจัดการที่ เห็นว่าเราไม่มเจ้าภาพทีมฝมอแก้ปญหานี้ จริงๆ ทีมี ี ่ ี ี ื ั ่ กรรมาธิการเสียงข้างมากกำหนดไว้หวละ 5 บาท ั อยูในปัจจุบนก็เข้าตำรา ลิงแก้แห คือยิงแก้ยงยุง ่ ั ่ ิ่ ่ แต่วปและรัฐบาลมีความเห็นว่าควรเป็น 3 บาท และ ิ สุดท้ายของคนทำงานผูบริโภคก็หนีไม่พนอยากเห็น ้ ้ มีความพยายามทีจะหว่านล้อมให้พวกเราถอน พรบ. ่ องค์การอิสระเพือการคุมครองผูบริโภคมันเกิดซะที ่ ้ ้ ออกจากการพิจารณาเพือเอาไปแก้ให้เหลือ 3 บาท ่ 3 เดือนทีแล้ว พรบ.องค์การอิสระเพือการ ่ ่ ท่านผูอานคิดดูนะเรารอวันนีมา 14 ปี พอกฎหมายจะ ้่ ้ คุมครองผูบริโภคเข้าสภาผูแทนผ่านวาระที่ 1 ไป ้ ้ ้ เข้าฝ่ายการเมืองมาขอให้ถอนออก เป็นท่าน ท่านคิด เรียบร้อย จนมีการตังกรรมาธิการวิสามัญขึนมาหนึง ้ ้ ่ ยังไง? คณะทีมทงตัวแทนพรรคการเมืองและตัวแทนประชาชน ่ ี ้ั อารมณ์นนบอกได้คำเดียวว่าอยากร้องไห้ และ ั้ ร่วมกันพิจารณา เสร็จสมบูรณ์ไปในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ไม่อยากมองหน้าบรรดานักการเมืองเลย... สุดท้ายพวก จากนันพวกเราก็เฝ้ารอให้ พรบ.เข้าสภา พวกเราได้ ้ เราไม่ยอมให้ถอน ยืนยันให้พจารณาไป ผ่านก็ผานไม่ ิ ่ แจ้งจากเจ้าหน้าทีวากฎหมายจะเข้าสภาหลายครัง ทุก ่่ ้ ผ่านก็ไม่ผาน(ให้มนรูแล้วรูรอดไป)ฝ่ายการเมืองก็แสดง ่ ั ้ ้ ครังพวกเราก็จะไปนังรอ วันแล้ววันเล่ากฎหมายก็ไม่ ้ ่ ให้เราเห็นว่าเขาโกรธทีเราแข็งขืน กฎหมายก็เข้าสภา ่ เข้า เพราะมีกฎหมายอืนถูกเสนอแซงขึนพิจารณาก่อน ่ ้ ผ่านไปแค่ 4 วาระ ก็มสส.พรรครัฐบาลเสนอให้ถอน ี โดยวิปรัฐบาล แต่พวกเราก็อดทนรอด้วยความหวังว่า พรบ.ออกไปพิจารณาใหม่ สุดท้ายสภาก็มมติให้ถอน ี น่าจะเข้าทัน พวกเราภาคประชาชนก็ได้แต่นงมองเราทำอะไร ั่ พวกเรารอจนประธานสภาจะปิดประชุม พวก ไม่ได้เพราะคนทีลงมติได้มแต่ฝายการเมือง ่ ี ่ ฉลาดซื้อ50 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 52. ÃÙŒ·Ñ¹¡®ËÁÒ¡Ѻ·¹ÒÂÍÒÊÒ นายเฉลิมพงษ กลับดี smbuyer@hotmail.com หัวหนาศูนยทนายความอาสาฯ มูลนิธเพือผูบริโภค ิ ่  นิตบคคลอาคารชุดมีหนาทีทำอะไร? ิ ุ ่ ฉบับนีมคดีทนาสนใจขอนำเสนอ เปนเรืองของ ้ ี ี่  ่ นิตบคคลอาคารชุดซึงมีฐานะเปนนิตบคคล มีวตถุประสงค ิ ุ ่ ิ ุ ัฅนคอนโดฯ เมือหองถูกงัด ของหาย นิตบคคลอาคารชุด ่ ิ ุ เพือจัดการและดูแลรักษาทรัพยสวนกลางของอาคารชุดตาม ่ ตองรับผิดชอบหรือไม มติของเจาของรวมภายใตบงคับแหงพระราชบัญญัตดงกลาว ั ิ ั คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3220/2553 นางสาว และตามขอบังคับโดยมีผจดการหรือคณะกรรมการเปนผู ู ักนกวรรณ คุณวัตรศิริ โจทก กับ นิตบคคลอาคารชุด ิ ุ บริหารจัดการทรัพยสวนกลาง จะเห็นไดวาตามบทบัญญัติ  คอมมอนเวลธปนเกลา กับพวก จำเลย  และขอบังคับดังกลาวนิตบคคลอาคารชุดไมมหนาทีรกษา ิ ุ ี ่ั ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชยและเศรษฐกิจวินจฉัยวา ิ ทรัพยสวนบุคคลแตประการใด “.....พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงทีคความมิไดโตเถียงกันใน ่ ู ตามทางนำสืบของโจทกไดความแตเพียงวาพนักงานชันฎีการับฟงไดวา โจทกเปนเจาของกรรมสิทธิหองชุดเลขที่ ้  ์  รักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ 1 มิไดใชความระมัดระวัง159/290 ตังอยูบนชัน 13 อาคารชุดคอมมอนเวลธ ปน ้  ้  ดแลตรวจตราอาคารชดทกชนโดยใกลชด จงเปนเหตใหคนราย ู ุ ุ ้ั ิ ึ  ุ  เกลา แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดย เขาไปในหองชุดลักทรัพยของโจทกไปนัน ในกรณีเชนนีตาม ้ ้โจทกไดชำระเงินคาใชจายสวนกลางลวงหนาใหแกจำเลยที่ 1  กฎหมายลักษณะละเมิดหามีบทมาตราใดบัญญัตไววาเปน ิ เปนรายป ปละ 6,120 บาท จำเลยท่ี 1 เปนนตบคคลอาคาร    ิ ิ ุ ละเมิดไม เพราะการละเมิดนันเปนประทุษกรรมกระทำตอ ้ชุดคอมมอลเวลธ ปนเกลา และไดวาจางพนักงานดูแลความ   บคคลอนโดยผดกฎหมายหรอละเวนไมกระทำในสงทกฎหมาย ุ ่ื ิ ื   ่ิ ่ีปลอดภัยหรือความสงบเรียบรอยภายในอาคารชุดดังกลาว บญญตใหกระทำหรอตนไมมหนาทตามกฎหมายจะตองกระทำ ั ัิ  ื  ี  ่ี จำเลยที่ 2 เปนนิตบคคลประเภทบริษทวันที่ 2 มิถนายน ิ ุ ั ุ โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ การละเวนไมกระทำในสิงที่ ่2542 เวลาประมาณ 12 นาฬกา มีคนรายงัดกุญแจประตู กฎหมายไมไดบญญตใหกระทำหรอตนไมมหนาทตามกฎหมาย  ั ัิ  ื  ี  ่ีหองชุดพิพาทเขาไปลักทรัพยของโจทกหลายรายการรวม ทีจะตองกระทำหาเปนละเมิดไม ดังนี้ การทีพนักงานรักษา ่ ่เปนคาเสียหาย 1,542,970.25 บาท ตามสำเนารายงาน ความปลอดภัยของจำเลยที่ 1 มิไดใชความระมัดระวังดูแลจำกัด และทำสัญญารับประกันภัยเกียวกับทรัพยสนของ ่ ิ ตรวจตราอาคารชุดโดยใกลชด จึงเปนเหตุใหคนรายเขาไป ิจำเลยที่ 1 ตามตารางกรมธรรม เมือประจำวันเกียวกับคดี ่ ่ ลักทรัพยของโจทกนน จะถือวาเกิดจากการทีจำเลยที่ 1 งด ั้ ่ปญหาตองวนจฉยตามฎกาของโจทกมวาจำเลยท่ี 1 ไดประมาท   ิ ิ ั ี  ี  เวนหรือละเวนการปฏิบตหนาทีไมได จำเลยที่ 1 จึงไมตอง ั ิ ่ เลินเลอเปนเหตุใหคนรายลักทรัพยนนไปหรือไม เห็นวา ั้ รับผิดตอโจทกฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและ ตามพระราชบัญญัตอาคารชุด มาตรา 4 วรรคสอง ิ พาณิชย มาตรา 420 กรณีนจงไมจำตองวินจฉัยปญหาอืน ี้ ึ ิ ่บัญญัตวา “ทรัพยสวนบุคคล” หมายความวาหองชุดและ ิ  ตามฎกาอนของโจทกอกตอไป ทศาลอทธรณพพากษายกฟอง ี ่ื ี  ่ี ุ  ิ หมายความรวมถึงสิงปลูกสรางหรือทีดนทีจดไวใหเปนของ ่ ่ ิ ่ั โจทก ศาลฎีกาเห็นพองดวย ฎีกาของโจทกฟงไมขน  ึ้เจาของหองชุดแตละราย วรรคสามบัญญัตวา “หองชุด” ิ พิพากษายืน คาฤชาธรรมเนียมในชันฎีกาใหเปนพับ ้หมายความวา สวนของอาคารชุดทีแยกการถือกรรมสิทธิ์ ่ออกไดเปนสวนเฉพาะของแตละบุคคล และวรรคสี่ บัญญัติ หมายเหตุผเขียน ตอไปนีผทอยูอาศัยในอาคารชุดควรตองระมัดระวัง ู ้ ู ี่  หองของตนเองใหดี ทางทีดควรทำประกันโจรภัยไวดวย แถมทายอีก ่ ี วา “ทรัพยสวนกลาง” หมายความวา สวนของอาคารชุดที่  นิด มีแฟนคลับถามมาวา อายุความฟองเรียกเงินเงินคาสวนกลางนัน ้มิใชหองชุด ทีดนทีตงอาคารชุด และทีดนหรือทรัพยสนอืนที่  ่ ิ ่ ั้ ่ ิ ิ ่ มีอายุความเทาใดมีใชหรือเพือประโยชนรวมกันสำหรับเจาของรวม สวนการ ่  คำตอบ เงินคาสวนกลางนันถือเปนเงินคางจาย ซึงมีกำหนดอายุความ ้ ่จดการทรพยสวนกลางตองเปนไปตามพระราชบญญตอาคาร ั ั     ั ั ิ 5 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา193/33(4)ชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 17,33,36 และ 37 กลาวคือตองมี (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1735/2551) ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 51
 • 53. àÃ×èͧàÅ‹ÒཇงÒnuchote@hotmail.com ภก.ภาณุโชติ ทองยั ÃÐÇѧ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ทำผิดแลวยังกลา...อางผูใหญ  ภญ.สุภาวดี เปลงชัย เภสัชกรคนขยันแหง โรงพยาบาล โออวดสรรพคณ รกษาโรคไดมากมาย จงไดนำตวอยางผลตภณฑ  ุ ั  ึ  ั  ิ ั เสลภูมิ สงขาวมาวา พบผูปวยหลายรายถูกชักจูงใหซอผลิตภัณฑ   ้ื ทัง 3 นี้ มาแสดงไวในตูหนาหองจายยา “เพือเปนการแนะนำ ้  ่ สมุนไพร อางสรรพคุณเกิน ราคาแพงมาบริโภค เธอทราบขาว ใหความรูทถกตองทังทางวิชาการและทางกฎหมายวาไมมี  ี่ ู ้ ครงแรกจากคณครทานหนง ซงไดนำผลตภณฑเ ครองดมสมนไพร ้ั ุ ู  ่ึ ่ึ  ิ ั ่ื ่ื ุ ผลิตภัณฑใดรักษาโรคไดครอบจักรวาลอยางนัน” โดยในตูที่ ้  เคียงเซียมเจ็ง (ตราณรงค เอ็น.อาร.) (ขนาดบรรจุ 750 ml ่ เผยแพรความรู ยังมีผลิตภัณฑอนๆทีไมถกตองตามกฎหมาย ื่ ่ ู ราคา 2,900 บาท) มาใหเธอตรวจสอบและเมือเธอลงพืนทีเพือ ่ ้ ่ ่ แสดงรวมดวย (เชน ยาชุด ยาลูกกลอน ยาทีไมมเลขทะเบียน ่ ี ไปเยยมบานผปวยอมพฤกษ กพบวาผปวยรายน้ี ไดซอผลตภณฑ ่ี  ู  ั ็  ู   ้ื ิ ั ยา ยาแผนโบราณทีมสเตียรอยด ผลิตภัณฑเสริมอาหารอืนๆที่ ่ ี ่ ยานำสมนไพรโสมคนทงเฉา (ตราณรงค เอน.อาร. ) ซงขนทะเบยน ้ ุ ่ั  ็ ่ึ ้ึ ี อางรักษาไดหลายโรค) นอกจากนีเธอยังไดทำปาย แสดงขอความ ้ เปนยาสามัญประจำบานแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 70 / เตือนผูบริโภค วางบนตู วา “อยาหลงเชือ อยาเสียเงินซือ  ่ ้ 49 (ขนาดบรรจุ 350 ml ราคา 1,400 บาท) โดยซือมา 5 ้ ผลิตภัณฑราคาแพงๆเหลานีรกษาโรคครอบจักรวาลไมได” ้ั ขวด เปนเงินถึง 4,500 บาท เพือรักษาโรคอัมพฤกษ ตามทีมี ่ ่ “โรคเหลานี้ รักษาโดยอาหารเสริมไมได (เบาหวาน ความดัน คนแนะนำ โลหิตสูง หัวใจ มะเร็ง อัมพฤกษ อัมพาต หลอดเลือดสมอง จากการสอบถามขอมูลเพิมเติมจากผูปวย ไดความวา ่   ปวดเมือย)” ่ มีตวแทนจำหนายจากหมูบานหนึง ในเขตอำเภอทรายมูล จังหวัด ั   ่ หลังจากนันไมกวนก็มคนโทรศัพทมาหาเธอ อางวาโทร ้ ี่ ั ี ยโสธร ไดนำรถมารับตนไปยังจังหวัดกาฬสินธุ เพือรับฟงการ ่ มาจากบรษท ขอใหนำผลตภณฑของบรษทออก และยงมาถายรป ิ ั  ิ ั  ิ ั ั  ู บรรยายสรรพคุณ ทีโรงแรมแหงหนึง ซึงระหวางการบรรยายยัง ่ ่ ่ ตูดงกลาวดวย และอีก 2 วันตอมา บุคคลเดิมไดโทรมาสอบ  ั มีการวินจฉัยโรค โดยการจับชีพจรผูเขารวมประชุมรวมทังตนเอง ิ  ้ ถามวา เธอไดนำผลิตภัณฑของบริษทออกจากตูหรือยัง ถายังจะ ั  ดวย หลังจากนันก็ไดแจงวาตนเปนโรคนิว และไดจดสงยามา ้ ่ ั ใหฝายกฎหมายของบริษทดำเนินการ และถัดมาไมกชวโมง ก็มี  ั ี่ ั่ ใหทางไปรษณีย (ลักษณะเปนเม็ดสีเขียว จำนวน 100 เม็ด ผูอางวาเปนผูชวยรัฐมนตรี (อางวาชือ สุรชัย เพิมสงวนวงศ ใช   ่ ่ ราคา 1,500 บาท รับประทานครังละ 6 เม็ด หลังอาหาร ้ เบอร 081-3342877) โทรศัพทเขามาขมขูเธอวา “บริษท ถูก  ั 3 เวลา) นอกจากนีตนยังไดซอผลิตภัณฑ โสมคนทังเฉา ้ ื้ ้ เธอกลันแกลง นำผลิตภัณฑของบริษท มาประจานและไดปรึกษา ่ ั มา 5 ขวด 4,500 บาท มาเชนเดียวกัน นิตกรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว ใหเอาลง ิ ลาสุด ภญ.สุภาวดี ไดออกเยียมบานผูปวยอีกรายซึง ่   ่ เดียวนี้ บริษทจะดำเนินคดีกบคุณแลว” ๋ ั ั ปวยเปนเบาหวาน ก็พบวาผูปวยรายนีไดซอผลิตภัณฑ ยาน้ำ   ้ ื้ แตดวยความเด็ดเดียวของ ภญ.สุภาวดี ซึงยืนยันวาตน  ่ ่ สมุนไพรฮัวลักเซียม (ตราณรงค เอ็น.อาร.) ขึนทะเบียนเปน ้ ้ ไดทำหนาทีคมครองผูบริโภค จึงไมยอมทำตามคำขูและมีการ ่ ุ   ยาสามัญประจำบานแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 369/53 ประสานงานกับผูใหญทรจก สืบจนไดวามีการแอบอางชือ นาย  ี่ ู ั  ่ มารับประทาน (ขนาดบรรจุ 750 ml ราคา 2,900 บาท) สุรชัย มาขมขู ซึงขณะนีไดพยายามรายงานใหผทถกอางชือ ่ ้ ู ี่ ู ่ โดยผูปวยแจงวารับประทานเพือรักษาอาการปวด   ่ ทราบเพอจดการแลว นอกจากนเ้ี ครอขายเภสชกรททำงานคมครอง ่ื ั  ื  ั ่ี ุ ดวยความที่ ภญ.สุภาวดี มีวญญาณคุมครองผูบริโภค ิ   ผูบริโภคยังไดไปแจงขาวใน Facebook ของทานรัฐมนตรีเพือให  ่ จึงไดขอตัวอยางขวดผลิตภัณฑ พรอมเอกสารโฆษณาจากผูปวย   ดำเนินการกับผูแอบอางดวย  มาตรวจสอบ พบวาเอกสารทีผปวยมอบใหนน แจงสรรพคุณวา ่ ู  ั้ ทายนีเลยขออนุญาตประชาสัมพันธเลยวา หากผูอาน ้  รักษาได 18 โรค แตขอมูลทีขอขึนทะเบียน และระบุทฉลาก  ่ ้ ี่ หรือเจาหนาทีทานใด ทีไดทำหนาทีเพือคุมครองผูบริโภค แลว ่  ่ ่ ่   ขวดและกลอง ระบุวา บำรุงรางกาย บำรุงโลหิต บำรุงสมอง  โดนขมขเชนน้ี ขอใหจดชอและเบอรโทรศพทไว และไปแจงความ  ู   ่ื  ั   เทานัน (อยางนีกเกินจริงหรือเปลา ลองเดาเอาเองนะครับ) ้ ้ ็ หรือแจงมายังมูลนิธเพือผูบริโภคเพือดำเนินการจัดการกับพวกนี้ ิ ่  ่ ภญ.สุภาวดี พบเห็นความผิดปกติจากการโฆษณาที่ ซะที ©ÅÒ´«×éÍ52 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 54. ZOOM วาลปทม ศรีมงคลSPF áÅÐ PA äÁ‹ãª‹ÊÒÃà¤ÁÕ¾àÔ ÈÉ à»š¹á¤‹µÇàÅ¢ºÍ¡»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒáѹÃѧÊÕÂÇÕ Ñ Ù SPF คือตัวเลขทีแสดงถึงประสิทธิภาพในการปองกันอาการแดง ที(สวนใหญ) เกิด ่ ่ จาก UV-B ผิวขาวมาก SPF 20-30 ก็จดวาสูงมากพอเมือตองสัมผัสแดดในเวลาไมนานมาก ั ่ ผิวคล้ำถึงคล้ำมาก SPF ต่ำกวา 15 (6-14) ก็เอาอยูเมือตองสัมผัสแดดในเวลาไมนาน  ่ SPF 15 จะดูดซับ UV-B ได 93.3% SPF 50 จะดูดซับ UV-B ได 98% SPF ทีเพิมขึนจาก 15 ประสิทธิภาพเพิมขึนตามไมมากนัก คา SPF สูงมักสราง ่ ่ ้ ่ ้ ปญหาแพหรือหนามัน รวมทังราคาแพง ดังนันถาคุณตองสัมผัสแดดเปนเวลานานๆ SPF 50 ้ ้ หากคุณอยูแตในอาคารสัมผัสแดดไมมาก SPF 6-15 หรือไมตองใชเลยก็ได แคเสือแขนยาว   ้ หมวก รม เอาอยู PA (Protection of UV-A) ทีฉลากผลิตภัณฑบอกคากันรังสียวเี อ แตวาถาไมได ่ ู  เขียนไว ก็ไมไดหมายความวา จะไมมี เพียงแตเวลาซือตองอานจากสารประกอบสำคัญที่ ้ เขียนไวทฉลาก และเลือกที่ สามารถกันรังสียวเอได PA ไมใชคามาตรฐานทัวไป จะพบ PA ี่ ูี  ่ ไดในกันแดดทีมาจากญีปน หรือวาจากบางประเทศในแถบเอเชียเทานัน ่ ่ ุ ้ คา PA จะสัมพันธกบเครืองหมาย + ั ่ PA+ = 1-3 PA++ = 4-5 PA+++ = 6-8 (ตัวเลข 1 หมายถึงมีการปกปองจากรังสี UV-A นอยทีสด สิงนีรเริมโดยคนญีปน) ่ ุ ่ ้ิ ่ ่ ุ คำแนะนำเพือการใชครีมกันแดดใหมประสิทธิภาพ ่ ี 1. ทาใหหนาพอ คือ 2 มล.ตอ 1 ตร.ซม (แตคงไมจำเปนตอง ชังน้ำหนัก เพียงแตพยายามทาใหหนาหนอยและทัวถึง) ่ ่ 2. ทาทิงไวกอนออกแดด 20 นาที ้  3. ทาซ้ำทุก 2-3 ชัวโมง ่ 4. หากตองสัมผัสน้ำหรือเหงือออกมาก ใชชนิดกันน้ำ ่ ขอมูล สวยอยางฉลาด รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกล ู ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 53
 • 55. Battle of the Prices ฉลาดซื้อ54 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 56. ฉลาดซื้อปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 55
 • 57. สวยอย่างฉลาดล คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล pypph@hotmail.com รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุ วิธดแล ี ู ผิวแห้งและผิวแพ้งาย ่ ขั้นแรกสุดในการทำให้ผิวตัวเราเองสวยคือการต้องเรียนรู้ว่าผิว เราเองเป็นผิวแบบไหน ความรู้เกี่ยวกับผิวตัวเราเองจะช่วยให้เรา เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและวิธีการดูแลผิวพรรณเฉพาะแบบ ของเราเองได้ดีที่สุด ฉบับก่อนเราลงรายละเอียดการดูแลผิวธรรมดาไป คราวนีมาต่อ ้ กันด้วยผิวแห้งและผิวแพ้งายนะคะ ่ ผิวแห้ง (DRY SKIN) คนทีมผวแห้ง ผิวมักจะบาง ่ ี ิ ในฤดูหนาว คนทีมผวแห้งจะ ่ ี ิ แลดูคล้ายกระดาษ เนืองจากมีรขม ่ ูุ ยิงแห้งมากขึน ผิวจะลอกเป็นขุยและ ่ ้ ขนเล็กละเอียด ผิวหน้าแลดูไม่สดใส แตกเนืองจากสูญเสียความชุมชืนไป ่ ่ ้ แห้งมีขยไม่มากก็นอย ผิวมักจะ ุ ้ ในอากาศมาก ผิวชนิดนีนอกจากจะ ้ ระคายเคืองง่าย และเกิดริวรอยแห่ง ้ แห้งแล้วยังขาดน้ำมันหล่อลืนจากต่อม ่ วัยเร็วกว่าอายุจริง ผิวชนิดนีเหมาะ ้ ไขมันใต้ผวหนังอีกด้วยอาจเนืองจาก ิ ่ ลักษณะของผิวแห้งและผิวแพ้งาย ่ กับการเลือกใช้ไนท์ครีมทีเ่ ข้มข้น ควร ธรรมชาติของคนผิวแห้งจะมีตอม ่ คนทมผวแหง เมอใชกระดาษ ่ี ี ิ ้ ่ื ้ จะอุดมด้วยสารชุมชืนผิวและมีสาร ่ ้ ไขมันใต้ผวหนังน้อยหรือสร้างน้ำมัน ิ เช็ดหน้า(ทิชชู) เช็ดทำความสะอาด ไขมันหรืออีมเลียน (Emollients) ู ่ ซีบมออกมาน้อย ผิวจะอ่อนไหวกับ ุ้ หน้าในตอนเช้าทันทีที่เพิ่งตื่นนอนจะ การทำความสะอาดผิวหน้า ควรใช้ การเปลียนแปลงของสภาวะอากาศ ่ ไม่พบว่ามีนำมันถูกดูดซับบนกระดาษ ้ ผลิตภัณฑ์ชนิดครีมโฟมหรือครีม และเกิดริวรอยง่ายมาก ไม่ควรใช้โทน ้ ทิชชู และมักจะพบว่าผิวหน้าตึงมาก เช็ดหน้า ไม่ควรใช้สบูกอนหรือสบู่ ่ ้ เนอร์ (Toner) เช็ดหน้าหลังล้างหน้า หรือแห้งไม่สบายผิว เป็นตัวชี้วัดว่า เหลวเป็นอันขาด จะทำให้ผวยิงแห้ง ิ ่ การดูแลผิวหน้าในระหว่างวัน เราเป็นคนผิวแห้งอย่างชัดเจน คนที่มีผิวแพ้ง่ายผิวบอบบาง มากขึน ควรทาครีมโฟมล้างหน้าหรือ ้ และควรเลือกใช้มอยสเจอร์ครีมทีมี ่ ผวหนาจะตงและระคายเคองงายมาก ิ ้ ึ ื ่ ครีมทำความสะอาดผิวหน้าทิงไว้สก ้ ั ส่วนผสมของสารกันแดดด้วย เพือ ่ แม้บนกระดาษทิชชูที่นุ่มนวล มี ครูใหญ่กอนทีจะล้างหรือเช็ดออก ่ ่ ่ ป้องกันรังสียวี การทาครีมบำรุงผิว ู ปัญหาแพ้ง่าย แดง ระคายเคืองง่าย และควรบำรุงด้วยครีมบำรุงผิวทันที สำหรับคนผิวแห้ง ควรทาทิงไว้สกครู่ ้ ั ต่อผลิตภัณฑ์ทวๆ ไปในท้องตลาด ั่ เพือปกป้องไม่ให้ผวสูญเสียความ ่ ิ ใหญ่ เพือให้สารอาหารและเนือครีม ่ ้ หาทีถกใจและไม่แพ้ยากมาก ่ ู ชุมชืน ่ ้ ซึมซับลงสูผวหนังชันล่างให้มากทีสด ่ ิ ้ ่ ุ ก่อนทีจะแต่งหน้าขันต่อไป ่ ้ ฉลาดซื้อ56 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 58. ควรให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษในตอนกลางคืน ผิวแพ้ง่าย (SENSITIVE SKIN)สำหรับคนผิวแห้ง การเช็ดเครืองสำอางออกจากผิว ่ ผิวแพ้งายพบในคนจำนวนมาก ผิวจะเปราะบาง ่หน้า ให้เริมต้นทีรอบดวงตาด้วยครีมเช็ดเมคอัพสำหรับ ่ ่ กว่าผิวชนิดอืนทีกล่าวมาแล้วทังหมด ระคายเคืองง่าย ่ ่ ้รอบดวงตาโดยเฉพาะ และล้างด้วยน้ำเปล่าให้ผวชุมชืน ิ ่ ้ ภายหลังการล้างหน้า ผิวชนิดนีมกจะคันหรือระคาย ้ ัและสดชืน และบำรุงตามด้วยไนท์ครีมทีเข้มข้น อาจ ่ ่ เคืองไม่มากก็นอย บางครังจะพบรอยแดงๆ ได้บอย ้ ้ ่จะเหนียวเหนอะหนะบ้างก็จะดี แสดงว่าครีมมีความ คนทีมผวแพ้งายจะเลือกซือเครืองสำอางทัวไปในท้อง ่ ี ิ ่ ้ ่ ่เข้มข้นด้วยน้ำมันอีมเลียน ซึงจะทำหน้าทีปกป้องผิวใน ู ่ ่ ่ ตลาดได้ยาก ควรทดสอบก่อนการตัดสินใจซือทุกครัง ้ ้ตอนกลางคืนได้ดี หากไนท์ครีมทาแล้ว รูสกเบาบาง ้ ึ การดูแลผิวทีแพ้งาย ่ ่จะไม่เหมาะกับคนผิวแห้งเลย เพราะประสิทธิภาพการ ไม่ควรใช้สบูกอนหรือสบูเหลวล้างหน้า ควรเลือก ่ ้ ่ปกป้องผิวจะน้อยเกินไป ใช้ผลิตภัณฑ์ทผานการทดสอบแล้วว่าเหมาะสำหรับผิว ี่ ่ อีกประการทีควรรู้ คือคนทีมผวแห้ง การอาบ ่ ่ ี ิ ทีแพ้งาย และบำรุงด้วยครีมบำรุงผิวทีผานการทดสอบว่า ่ ่ ่่น้ำร้อนหรือแช่นำร้อนบ่อยๆไม่เป็นผลดีนก จะทำให้ ้ ั เหมาะสำหรับผิวของคนกลุมนีเช่นกัน โดยเฉพาะอย่าง ่ ้ผิวแห้งมากขึน หากต้องการแช่นำอุน แนะนำให้ผสม ้ ้ ่ ยิงควรเลือกผลิตภัณฑ์ทปราศจากน้ำหอมเพือจะได้ไม่ ่ ี่ ่น้ำมันหอมธรรมชาติลงไปในอ่างอาบน้ำด้วย เพือให้ ่ ระคายเคืองผิวหน้าน้ำมันหอมไปเคลือบผิวให้นมนวล ป้องกันผิวแห้งได้ดี ุ่ สิงทีควรทำ ่ ่สิงทีควรทำ ่ ่ 1. ควรทดสอบอาการแพ้ 1. ควรเติมครีมบำรุงผิวระหว่างวัน โดยใช้ผวด้านในของท้องแขนทุก ิด้วยนอกเหนือจากการบำรุงตอนเช้าและ ครังก่อนการตัดสินใจซือ ้ ้ก่อนนอน จะช่วยได้มาก ผลิตภัณฑ์ หากมีอาการร้อนและ 2. ควรทาครีมกันแดด และควรใช้ แสบแดงและคันทันทีภายในระยะไนท์ครีมทีเข้มข้นและเหนอะหนะหน่อยก็จะดี ่ เวลาไม่กนาที ให้ลางออกโดยทันที ี่ ้กว่าชนิดเบาบาง 2. ทุก 6 เดือน ควรโล้ะทิง้ 3. ควรกินผลไม้มากๆ โยเกิรตและผัก ์ เครืองสำอางทีใช้ไม่หมดทีอาจเสียงต่อการปน ่ ่ ่ ่สด และดืมน้ำมากๆในแต่ละวัน ่ เปือนเชือแบคทีเรีย เช่น ดินสอเขียนคิว เขียน ้ ้ ้ 4. ควรให้ความสนใจกับผิวหนังรอบดวงตาที่ ขอบตา และมาสคาร่า เป็นต้นแห้งมากกว่าส่วนอืน่ 3. ไม่ควรใช้เครืองสำอางทีเห็นการแยกชัน ่ ่ ้ หรือโลชัน ่ สิงทีไม่ควรทำ ่ ่ 1. ไม่ควรตากแดดมากเกินไป สิงทีไม่ควรทำ ่ ่ 2. ไม่ควรเช็ดถูผวหน้าแรงๆ ไม่ควร ิ ไม่ควรเริมต้นใช้ครีมบำรุงผิวบน ่ ใช้กระดาษหรือผ้าเช็ดหน้าทีหยาบระคาย ่ ใบหน้า นอกจากมันใจว่าเป็นยีหอทีเคย ่ ่ ้ ่ เคืองผิวหน้า เพราะผิวทีแห้งมักจะ ่ ใช้และไม่มอาการแพ้มาก่อน ไม่ควรไป ี เปราะบางและระคายเคืองง่ายมาก ตากแดดโดยปราศจากครีมกันแดด ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 57
 • 59. ช่วง ฉลาด ช้อป ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง เครือข่ายนักวิชาการเพือผูบริโภค ่ ้ เคลดลบการดแลบานและลกนอย ็ ั ู ้ ู ้ ของคุณแม่ชาวยุโรป (1) ผมได้ตดตามนโยบายปกป้องอันตรายทีอาจเกิดกับเด็กจากการใช้ ิ ่ สารเคมีทำความสะอาดในบ้านขององค์กรสตรีในยุโรป ซึงเป็นองค์กรภาค ่ เอกชนทีไม่แสวงหาผลกำไร และได้รบการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการ ่ ั ยุโรปด้านสุขภาพและการคุมครองผูบริโภค เลยขอนำเสนอสาระทีนาสนใจ ้ ้ ่ ่ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทตองการสิงทีดทสดให้กบลูกๆ ซึงวันนีจะเล่าถึงเรือง ี่ ้ ่ ่ ี ี่ ุ ั ่ ้ ่ วิธการทำความสะอาด การใช้สารเคมีทำความสะอาดในบ้านทีเป็นมิตร ี ่ และปลอดภัยสำหรับเด็กและทารกครับ ฉลาดซื้อ58 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 60. การทำความสะอาดบ้านของคุณสามารถเพิมปริมาณสารเคมีใน ่บรรยากาศภายในบ้านได้ บางครัง ้อาจมีปริมาณสูงกว่าบรรยากาศภายนอกอาคารในเมืองทีเต็มไปด้วย่มลพิษ สารเคมีมากมายทีมอยูใน ่ ี ่ เคล็ดลับทั่วไปในการใช้สารเคมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลบ้านนันเป็นชนิดเดียวกับทีถกใช้ใน ้ ่ ู • อ่านฉลากผลิตภัณฑ์และค้นคว้าเกียวกับสารเคมีทปรากฏอยูบน ่ ี่ ่สารทำความสะอาดในอุตสาหกรรม ฉลากนันๆ ้ทีใช้งานหนัก เราสามารถลดความ ่ • หลีกเลียงผลิตภัณฑ์ทมนำหอม ห้องทารกทีสะอาดไม่ควรจะมีกลิน ่ ี่ ี ้ ่ ่เสียงได้โดยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ ่ อะไรเลยปลอดภัย งานทำความสะอาดบ้าน • หลีกเลียงน้ำยาฆ่าเชือโรคและผลิตภัณฑ์ทอางว่าต่อต้านแบคทีเรีย ่ ้ ี่ ้ส่วนมากนันสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ ้ ได้ การใช้นำยาฆ่าเชือโรคควรใช้เฉพาะในโรงพยาบาลและบ้านทีมี ้ ้ ่ทีมสวนผสมธรรมดาทีมในชีวต ่ ี ่ ่ ี ิ ผูปวยระบบภูมคมกันบกพร่องอาศัยอยู่ การทำความสะอาดทัวไปก็ ้ ่ ิ ุ้ ่ประจำวันซึงเป็นพิษน้อยกว่าและ ่ เพียงพอทีจะกำจัดแบคทีเรียทีเป็นอันตราย น้ำยาฆ่าเชือโรคอาจจะ ่ ่ ้มีราคาถูกกว่า เช่น เบคกิงโซดา ้ มีฟอร์มลดีไฮด์ทเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งและเป็นพิษต่อระบบทาง ั ี่น้ำส้มสายชู เกลือ น้ำมะนาว น้ำมัน เดินหายใจ และคลอรีนทีสงผลระคายเคืองต่อปอด ผลิตภัณฑ์ทมี ่ ่ ี่พืช สบู่ บอแรกซ์และโซดาซักผ้า สารต่อต้านแบคทีเรียและสารต่อต้านจุลนทรียจะฆ่าแบคทีเรียทีมี ิ ์ ่ขณะเดียวกันผูผลิตทีเ่ สนอผลิตภัณฑ์ ้ ประโยชน์เช่นกัน และมีสวนทำให้แบคทีเรียเกิดอาการดือยาต่อยา ่ ้ทำความสะอาดทีเป็นพิษน้อยลงก็ ่ ปฏิชวนะ ีมีจำนวนมากขึน ้ • อย่าไว้ใจกับการกล่าวอ้างถึงสิงแวดล้อมของผูผลิต ่ ้ • ผงซักฟอกไม่มทางเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 100% ดังนันใช้มน ี ่ ้ ั อย่างประหยัดทีสดเท่าทีเป็นไปได้ และควบคุมปริมาณการใช้ โดย ่ ุ ่ เฉพาะการใช้ผงซักฟอกชนิดเข้มข้น • ยึดหลักการปลอดภัยไว้กอน หลีกเลียงผลิตภัณฑ์ทเป็นพิษ เก็บ ่ ่ ี่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้พนมือเด็ก อย่าเทผลิตภัณฑ์ใส่ขวด ้ ชนิดอืน ่ • หลีกเลียงสารทีกอให้เกิดความระคายเคืองและอาการแพ้ โดย ่ ่ ่ การหลีกเลียงสารกันบูด น้ำหอม และสารดังต่อไปนี้ เช่น ่ ไอโซเทียโซลีนโนน (CMIT, MIT, BIT, OIT), เอมิลซินนามาล, เฮกซิลซินนามัลดีไฮด์ ลินาลู, เบนซิลแอลกอฮอล์ คูมาริน เบนซิล เบนโซเอท เจรานอล ยูจนอล ลิเลียล เมทิลเฮปตินคาร์บอร์เนต ี ซิโตรเนลโล ไลมอนีน ซิตราล และเจรานอล ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 59
 • 61. ประเภทของน้ำยาทำความสะอาดที่ควรปรับเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ทเราควรจำกัดปริมาณการใช้สารเคมี เพือ ี่ ่ ปกป้องสิงแวดล้อมให้ปลอดจากสารพิษได้แก่ ่ • น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ • น้ำยาทำความสะอาดหน้าต่าง • น้ำยาทำความสะอาดพืน ้ • น้ำยาทำความสะอาดและซักล้างพรม ทำไมจึงต้องใส่ใจเมื่อมีเด็กๆอยู่ในบ้าน • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฟอร์นเจอร์ ิ • และสารขัดเงา เด็กคือคนทีออนไหวทีสดต่อสารพิษของ ่่ ่ ุ • ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทัวไปและสารเคมีที่ ่ • และน้ำยาล้างจาน ใช้ในบ้านอืนๆ เหตุผลคือร่างกายพวกเขามีขนาด ่ ส่วนจะปรับเปลียนอย่างไร คงต้องขอนำเสนอคราวหน้า ่ เล็กกว่าผูใหญ่ เมือเทียบสัดส่วนสารทีปริมาณ ้ ่ ่ ครับ เพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก เท่ากัน ในเด็กจะรุนแรงกว่าในผูใหญ่ ยิงกว่า ้ ่ นัน อวัยวะของพวกเขายังอยูระหว่างการพัฒนา ้ ่ และไม่สามารถกำจัดสิงทีพวกเขาได้รบเหมือนที่ ่ ่ ั ผูใหญ่ทำได้ ระบบภูมคมกันของพวกเขาก็ยงไม่ ้ ิ ุ้ ั ได้รบการพัฒนาเต็มที่ เหตุผลอีกข้อหนึงคือ ั ่ ผิวหนังของพวกเขาอ่อนโยนกว่าของผูใหญ่ และ ้ ข้อสุดท้าย เด็กๆ มักสำรวจโลกด้วยมือและปาก ของพวกเขา พวกเขาคลานและเล่นบนพืน พวก ้ เขามักจะอยูใกล้กบพืนมากกว่าผูใหญ่ พืนเป็น ่ ั ้ ้ ้ ส่วนทีสะสมสารเคมีทเหลืออยูทมขนาดใหญ่ ่ ี่ ่ ี่ ี ข้อมูลอ้างอิง ทีสด ถึงแม้วาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจะถูก ่ ุ ่ Woman in Europe for a Common Future (WECF) ควบคุมภายใต้กฎหมายเกียวกับสารชะล้างแห่ง ่ www.wecf.eu สหภาพยุโรป กฎหมายความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ทวไป กฎหมายทีสงทีเป็นอันตราย ั่ ่ ิ่ ่ ต่อสิงมีชวตและ ระเบียบสารเคมี (REACH: ่ ีิ Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) ของสหภาพยุโรป แต่ทว่าสารทีเป็นอันตรายก็ยงถูกพบในผลิตภัณฑ์ ่ ั ทำความสะอาดอยูดี ่ ฉลาดซื้อ60 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 62. ของฝากจากอินเตอร์เน็ต รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ nukks@mahidol.ac.th สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ็นนิสตีน ดาบสองคม???? ตอนที1 ่ เวลาผูเขียนสอนหรือไปบรรยายนอกสถานทีเรือง ้ ่ ่ ความเสียงของมะเร็งทีอยูในถัวเหลือง สุดท้ายก็มการ ่ ่ ่ ่ ีเกียวกับอาหารต้านมะเร็ง หรืออาหารทีลดความเสียง ่ ่ ่ ลงความเห็นว่า เจ็นนิสตีน (Genistein) คือสารเคมีที่ของมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม อาหารทีมกจะถูก ่ ั เป็นความหวังในการลดความเสียงของการเกิดมะเร็ง ่ยกขึนเป็นตัวอย่างในประเด็นนีคอ ถัวเหลืองและ ้ ้ ื ่ เต้านม (โดยมี Daidzein และ Glycitein เป็นสารทีมี ่ผลิตภัณฑ์ถวเหลือง ทังนีเพราะมีขอมูลการศึกษาทาง ั่ ้ ้ ้ ผลเช่นกัน แต่จะไม่กล่าวถึงในทีน) และก็เป็นอย่างที่ ่ ี้ระบาดวิทยาว่า อัตราความเสียงต่อการเสียชีวตของ ่ ิ มักเป็นในแบบของชาวตะวันตกคือ อะไรทีคดว่า “ดี” ่ ิสตรีเนืองจากมะเร็งเต้านมในเอเชียนันต่ำกว่าสตรีชาว ่ ้ ก็ตองกินมันให้มากๆ จะได้ดมากๆ โดยไม่คำนึงว่า มี ้ ีตะวันตกมาก เนืองจากสตรีเอเชียมีการบริโภคถัวเหลือง ่ ่ ชายในอดีตคนหนึงเคยกล่าวเป็นเชิงว่า “สารเคมีใน ่ในปริมาณทีสงกว่า ่ ู โลกนีเป็นได้ทงสารพิษและยา โดยทีขนาดของสารทีใช้ ้ ั้ ่ ่ นักวิทยาศาสตร์ตะวันตกได้เริมศึกษาในระดับ ่ เท่านันถึงจะบอกว่าสารนันจะเป็นอะไรกันแน่” ้ ้ลึกว่า สารเคมีธรรมชาติอะไรทีมประโยชน์ในการลด ่ ี ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 61
 • 63. ถ้าผูเขียนจะบอกว่าชายคนดัง ้ and fetal development ซึงกล่าว ่ กล่าวชือ Philippus Aureolus ่ เป็นภาษาไทยง่าย ๆ ว่า ผลของ Theophrastus Bombastus von เจ็นนิสตีนต่อการสุกของไข่ การ Hohenheim ซึงเกิดในเมือง ่ ปฏิสนธิ และการพัฒนาของตัวอ่อน Einsiedeln ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในหนูเม้าส์ งานวิจยนีเป็นของ ั ้ ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1493 และตาย Wen-Hsiung Chan ตีพมพ์ในวารสาร ิ วันที่ 24 กันยายน ปี ค.ศ. 1541 Reproductive Toxicology ชุดที่ ในเมือง Salzburg ประเทศออสเตรีย 28 หน้า 52–58 ในปี 2009 นีเอง ้ ข้อมูลดังกล่าวนีรอยทังร้อยคนก็นก้้ ้ ึ บทความดังกล่าวนันมีขอมูล้ ้ ไม่ออกว่าเป็น ใคร สำคัญอย่างไร อย่างไร ขอพักไว้กอน เพราะผูเขียน ่ ้ แต่ถาบอกว่าชายดังกล่าวมีสมญานาม ้ คิดว่า น่าจะเล่าเรืองความสำคัญของ ่ ว่า Paracelsus ทุกคนทีเรียนในสาขา ่ เจ็นนิสตีนให้ทานเข้าใจพืนฐานว่า ่ ้ พิษวิทยาต้องร้องอ๋อ เพราะชายผูนได้รบการยกย่องว่า ้ ี้ ั สารนีมประโยชน์เมือกินเป็น แต่เกิดโทษได้เมือกินไม่ ้ ี ่ ่ เป็น บิดาของพิษวิทยาสมัยใหม่ เป็นเสียก่อน ในความเป็นจริงแล้วยังมีชายอีกคนหนึงทีได้คน ่ ่ ้ พบหลักการสำคัญของชีวตประมาณเดียวกันกับที่ ิ เจ็นนิสตีน คืออะไรและสำคัญอย่างไร Paracelsus ได้กล่าวไว้คอ ทางสายกลาง ซึงแนะนำว่าื ่ ในชันเรียนทีผเู้ ขียนสอนถึงเรือง อาหารกับมะเร็ง ้ ่ ่ ไม่ควรทำกิจอะไรในชีวตมากไปหรือน้อยไป ควรทำกิจ ิ นัน ในขันต้นของการสอนผูเขียนมักตังประเด็นถามนัก ้ ้ ้ ้ นันแต่พอดี ซึงจะทำให้มนุษย์เป็นสุข การค้นพบนีพบ ้ ่ ้ ศึกษาหญิงก่อนว่า ใครบ้างเคยมีประสบการณ์ปวดมดลูก มานานถึง 2554 ปี บวกกับอีก 45 ปี (ซึงเป็นช่วงที่ ่ และเต้านมระหว่างการมีประจำเดือน และถ้าอยาก ชายผูยงใหญ่นนอายุ 35 ปี) ท่านผูอานคงนึกออกว่า ้ ิ่ ั้ ้่ บรรเทาอาการนี้ ขอแนะนำให้เพิมปริมาณการบริโภค ่ ชายผูนคอ พระพุทธเจ้า ้ ี้ ื ผลิตภัณฑ์อาหารทีมถวเหลืองเป็นองค์ประกอบมากขึน ่ ี ั่ ้ เหล่าพุทธศาสนิกชนได้นอมนำเอาคำกล่าวของ ้ จากเดิม โดยเริมในช่วงก่อนมีรอบเดือนสัก 2-3 วัน ่ พระพุทธเจ้ามาเป็นเครืองช่วยในการกำหนดการดำเนิน ่ ผลตอบรับค่อนข้างดีวา ลูกศิษย์ของผูเขียนมีปญหา ่ ้ ั ชีวต ซึงควรรวมถึงการบริโภคเจ็นนิสตีนเพือป้องกัน ิ ่ ่ การปวดช่วงมีรอบเดือนมีอาการลดลงหรือหายปวดไป โรคมะเร็งเต้านมด้วย เลย เหตุทผเขียนกล่าวเช่นนีเพราะในวิชาสัมมนา ี่ ู้ ้ หลักการในการแก้ปญหาดังกล่าวนันมีพนฐาน ั ้ ื้ ของนักศึกษาทีผเขียนดูแลทีสถาบันโภชนาการนัน นัก ่ ู้ ่ ้ ว่า ถัวเหลืองเป็นพืชชนิดหนึงทีเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ่ ่ ่ ศึกษาผูหนึงได้นำเอาบทความผลงานวิจยชินหนึงที่ ้ ่ ั ้ ่ ทีมสารเคมีธรรมชาติชอ เจ็นนิสตีน ในปริมาณสูง ่ ี ื่ สอดคล้องกับแนวทางคำกล่าวของพระพุทธเจ้าและ นอกจากนียงพบว่ามีในพืชชนิดอืนซึงคนไทยอาจไม่ได้ ้ั ่ ่ Paracelsus ว่า อะไรทีบริโภคมากไปอาจก่อปัญหา ่ บริโภคคือ lupin, fava beans, kudzu, และ psoralea สุขภาพได้ เจ็นนิสตีนนันเป็นสารธรรมชาติทจดอยูในประเภท ้ ่ี ั ่ บทความนันชือ Impact of genistein on ้ ่ ทีเรียกว่า ไฟโตเอสโตรเจน ซึงอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ่ ่ maturation of mouse oocytes, fertilization, ว่า เป็นสารทีออกฤทธิได้ในลักษณะเดียวกับเอสโตรเจน ่ ์ ฉลาดซื้อ62 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 64. ธรรมชาติทมมากในสตรีและ(ควรจะ) เล็กน้อยในบุรษ ี่ ี ุ ให้ความปวดประจำเดือนลดลงได้ ก่อนจะอธิบายว่า เจ็นนิสตีนออกฤทธิเหมือน ์ เอสโตรเจนนันจัดเป็นสารสเตียรอยด์ (steroid) ้เอสโตรเจนนันเป็นอย่างไร และเจ็นนิสตีนออกฤทธิ์ ้ กลุมทีเ่ รียกว่า อะนาบอลิกเสตียรอยด์ (anabolic steroid) ่มากกว่าหรือน้อยกว่าเอสโตรเจนธรรมชาติ ท่านผูอาน ้่ โดยทีคำว่าอะนาบอลิกนันเป็นศัพท์ทมความหมายว่า ่ ้ ี่ ีบางท่านโดยเฉพาะท่านชายควรทราบว่า ธรรมดาแล้ว “มีการสร้างขึน” ซึงตรงข้ามกับคำว่า คะตาบอลิก ้ ่เอสโตรเจนในตัวมนุษย์หรือสัตว์ชนสูงนันเป็นฮอร์โมน ั้ ้ (catabolic) ทีหมายถึงมีการ “ทำให้สลายไป” ดังนัน ่ ้เพศ ซึงควบคุมการแสดงลักษณะประจำของเพศหญิง ่ เอสโตรเจนจึงมีผลทำให้อะไรต่ออะไรมันใหญ่ขน ซึงใน ึ้ ่ทีแน่ๆ คือทำให้เพศหญิงมีประจำเดือนและหน้าอก ่ ความหมายทางชีววิทยาแล้ว เอสโตรเจนมีความสามารถดังนันจึงไม่ประหลาดทีจะกล่าวว่า ถ้าผูชายกินฮอร์โมน ้ ่ ้ ในการกระตุนให้เซลล์ทมนเข้าจับกับบริเวณรับบนเซลล์ ้ ่ี ันีมากหน่อย หน้าอกก็จะออกมาคล้ายของหญิง ้ นันเตรียมแบ่งตัว หรือถ้าหมดสภาวะจะแบ่งตัวแล้วก็ ้ ฮอร์โมนนีถาบังเอิญมีมากในเพศชาย ก็จะทำให้ ้ ้ สามารถทำให้เซลล์ขยายตัวได้ชายผูนนมีความละเอียดในการปฏิบตตนคล้ายหญิง ้ ั้ ั ิ ไม่นานมานีเวลาเกษตรกรผูเลียงไก่ตองการผลิต ้ ้ ้ ้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นกระเทยหรือมีความรูสกอยากข้าม ้ ึ ไก่ตอน จะใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ทมคณสมบัตคล้าย ี่ ี ุ ิเพศ ในทางตรงข้ามถ้าเพศหญิงมีนอยไปหน่อย ก็จะ ้ เอสโตรเจนคือ Hexoestrol ฉีดฝังเข้าตัวไก่ ฮอร์โมนนี้ทำให้เพศหญิงผูนนออกห้าวได้คล้ายชาย และก็ไม่จำเป็น ้ ้ั จะไปควบคุมให้ไก่หมดสภาพความเป็นแมนไปทันทีต้องข้ามเพศนะครับ เพียงแต่เป็นความหลากหลาย โดยจะมีลกษณะเนือแน่นเหมือนชายแต่นมนิมแล้วโต ั ้ ุ่ ่เท่านัน ้ เร็วเหมือนหญิงวัยเจริญพันธุ์ ส่งผลให้ขาวมันไก่ตอน ้ พืชอาหารทีมสารทีออกฤทธิคล้าย ่ ี ่ ์ จานละห้าสิบบาทอร่อยกว่าข้าวมันไก่ตม ้เอสโตรเจนอีกชนิดหนึง คือ มะพร้าวอ่อน ่ จานละยีสบบาท ่ ิดังมีขาวเมือไม่กปมานีวา... “อาจารย์ ่ ่ ี่ ี ้ ่ อย่างไรก็ดปจจุบนนีฮอร์โมน ี ั ั ้มอ.หาดใหญ่ วิจยพบฮอร์โมนเอสโตร ั สังเคราะห์ Hexoestrol นีได้ถก ้ ูเจนในน้ำมะพร้าวอ่อน เตรียมพัฒนา ประกาศห้ามใช้โดยกรมปศุสตว์แล้ว ัเป็นอาหารเสริม เครืองสำอาง และ ่ ดังนันการทำไก่ตอนจึงต้องทำโดย ้ยาชะลออัลไซเมอร์ หวังช่วยหญิงวัย วิธเดิมๆ คือ ตัดกล่องดวงใจไก่หรือ ีทองทัวโลกทีมโรคแทรกซ้อนหลังหมด ่ ่ ี อัณฑะทิงไป ไก่กจะขาดฮอร์โมนเพศ ้ ็ประจำเดือน เร่งจดสิทธิบตรให้เร็วทีสด ั ่ ุ ชาย มีแต่ฮอร์โมนเพศหญิงทีแสดง ่หวันซ้ำรอยต่างชาติตดหน้าจดกวาวเครือ” แต่ ่ ั อำนาจครอบงำให้เป็นไก่นะยะไปแทน แต่ไม่มขอมูลว่า สารทีออกฤทธินนชืออะไร เข้าใจว่าคง ี้ ่ ์ ั้ ่ ไก่ตอนลักษณะนีมกไม่คอยอร่อย จึงปรากฏว่า การทำ ้ ั ่ไม่ใช่เจ็นนิสตีน ไก่ตอนแบบทูอนวันคือ ทังตัดและฝังฮอร์โมนมีอยูทวไป ิ ้ ่ ่ั เพราะเจ็นนิสตีนนันเป็นไฟโตเอสโตรเจนที่ ้ ใครจะไปจับถ้าทำไม่ประเจิดประเจ้อ เพราะไม่ใช่ยาอีออกฤทธินอยกว่าเอสโตรเจนธรรมชาติในสตรี แต่มี ์ ้ สักหน่อยความสามารถในการจับตัวรับเอสโตรเจน (estrogen ผูเขียนขอกักเรืองเจ็นนิสตีนไว้เพียงแค่นแล้วต่อ ้ ๊ ่ ี้receptor) บนผนังเซลล์ตอมน้ำนมดีกว่าเอสโตรเจนที่ ่ ฉบับหน้านะครับสตรีผลิตในช่วงเริมมีประจำเดือน ผลดังกล่าวนีจงช่วย ่ ้ึ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 63
 • 65. ÊÒþÑท¹»˜่สÞËÒâ·Ã¤Á¹Ò¤Áนคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) นพ.ประวิ ย ลี ถาพรวงศา ผูอำนวยการ สถาบั ปญหารอน ตัดสัญญาณเน็ตทัวประเทศ ่ ไมนาเชือก็ตองเชือ วาผูบริโภคบานเราถูกละเมิดได  ่  ่  เพราะทังสองรายก็มความสัมพันธทางธุรกิจกันอยู สัญญาก็ ้ ี ทุกทีทกเวลาอยางไมหยุดไมหยอน เมือสองปกอน ผูอยาก ่ ุ ่   มี ไปหาทางออกตามสัญญากันตรงไปตรงมา ไมควรมาใชผู ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเจอมุกการตลาดชันเซียน ้ บริโภคเปนตัวประกัน โหมโฆษณาอินเทอรเน็ตแบบไมตองใชเลขหมาย ซึงเปน  ่ กทช. สังไมทนขาดคำ ปรากฏตนปนี้ ผูใชงาน ่ ั  บริการทีใฝฝนของหลายคน เพราะไมตองเสียคาบำรุงรักษา ่   อินเทอรเน็ตความเร็วสูงตางจังหวัดของเจาเดิมนันแหละ ่ คูสายเดือนละ 107 บาท ตางจากการใชอนเทอรเน็ตแบบมี  ิ เจอปญหาอีกแลว โดยพบปญหามากตังแตเดือนมกราคม ้ เลขหมายโทรศัพทแมเราจะไมใชงานโทรศัพทเลยก็ตามก็ ทีผานมา จูๆ ผูบริโภคก็ใชเน็ตไมได หรือบางรายก็ไดรบ ่    ั ตองจายเดือนละ 107 บาท sms หรือรับสายจากคอลลเซ็นเตอรของบริษทวา ใหไป ั แตปรากฏวา หลายคนโดนเรียกเก็บคาติดตังและ ้ ยกเลิกสัญญาเสีย เพราะเน็ตจะใชงานไมไดแลว บางราย คาบริการลวงหนาเดือนแรกไปรวมหลายพัน แตไมไดใช แจงวาเขาขูมาอีกวา ถาไมไปยกเลิกสัญญา จะถูกคิดเงินไป  งาน เพราะเขาไมมาติดตัง จนตองออกแรงทวงเงินคืนดวย ้ เรือยๆ ทังทีใชงานไมได หลายคนจึงยอมไปยกเลิก แตอก ่ ้ ่ ี ความเสยอารมณ เหตทเกดเพราะผใหบรการจะเอาใบสมคร ี ุ ่ี ิ ู  ิ ั หลายคนโวยวา แถวบานตัวเองมีเน็ตอยูเจาเดียว ถายกเลิก  ไปรวบรวมดูกอนวา ทีไหนสมัครมาเยอะคุมทีจะเดินสาย ก็  ่  ่ แลวจะใชของใครละ ลกจะสมครเขามหาวทยาลยกนอยางไร    ู ั  ิ ั ั  จะไดใชงาน ทีไหนไมเยอะไมคมก็ไมไปติดตัง ทำกันงายๆ ่ ุ ้ เพราะเดียวนีรฐบาลเขากำหนดใหสมัครผานเน็ตอยางเดียว ๋ ้ั อยางนี้ แลวถาจะถามวา อาว แลวเก็บเงินลวงหนาทำไม ก็ แลวคนทีเปนเจาของรานเน็ตเขาก็โวยวาลงทุนไปหลายแสน ่ ตอบงายๆ วา คนทียอมจายลวงหนาแปลวาอยากใชจริงๆ ่ ถาไมมเน็ตก็ไมมรายได แตยงตองจายดอกทีไปกูเงินมา ี ี ั ่  ถาผูใหบริการแคสำรวจความตองการเฉยๆ อาจมีกลุมที่   ลงทุนทำราน ใครจะรับผิดชอบ ตอบวาอยากได แตพอเดินสายเขาไปไมสมัครบริการก็มี หลายคนฟงแลวไมเชือวาเปนเรืองจริง เพราะใครที่ ่ ่ ทำใหขาดทุนได จึงตองใชวธนี้ จะไดรยอดคนทีอยากใชงาน ิี ู ่ ใชเน็ตในเขตเมืองจะไมกระทบ เฉพาะคนทีใชเน็ตแบบมี ่ จริงแนๆ แตเปนการเอาเปรียบและไมคดถึงหัวอกผูบริโภค ิ  เลขหมายซงเปนโครงขายของผใหบรการอกรายจะเจอปญหา ่ึ   ู  ิ ี  กันบางเลย เต็มๆ เปนเรืองของผูใหบริการคูเวรคูกรรม คูเดิมทีทำให ่     ่ พอเวลาผานมา ปกอนก็เกิดเหตุ ผูใชงานอินเทอร   3,000 คนใชเน็ตไมไดเมือปกอนนันแหละ แตปนคาดวา ่  ่  ี้ เน็ตตางจังหวัดประมาณ 3,000 รายถูกตัดสัญญาณ คนทีจะถูกหวยมีถง 12,000 คน คราวนีเจาของโครงขาย ่ ึ ้ รองเรียนกันหลายจังหวัด เมือหาขอเท็จจริงพบวา เกิดจาก ่ ยืนยันวาไมใชคนทีตดสัญญาณอยางแนนอน แถมไปแอบ ่ ั การทีผใหบริการเทียวไปหาลูกคา แลวไปพวงสัญญาณกับ ่ ู ่ ถายรูปคนทีไปถอดตูสญญาณมาโชวไดอกตางหาก เพือ ่  ั ี ่ โครงขายของอีกรายหนึง โดยคิดวามีสญญาทางธุรกิจรวม ่ ั แสดงวาฉันเปลาทำ เรืองนีตองบอกวาผิดกฎหมายแนนอน ่ ้  กันอยูแลว แตเจาของโครงขายเขาไมยอม เพราะคิดวา  ถาผูบริโภคไมตาย ไมเบียวหนี้ จะมาระงับบริการไมได  ้ เปนการลักลอบพวงโดยไมแจงกันอยางเปนกิจจะลักษณะ แถมชวงทีระงับบริการจะมาเก็บเงินเราก็ไมได ผิดสองตอ ่ คิดจะไปพวงก็พวง แลวจะรูไดอยางไรวาจะจายคาพวง   ดังนันถายังอยากใชบริการและไมมรายอืนใหบริการ อยา ้ ี ่ สญญาณครบทกราย เพราะไมมบนทก ไมมรายงาน สดทาย ั ุ  ี ั ึ  ี ุ  ยอมเลิกสัญญา เขามีหนาทีตองมาซอมแซมใหเราใชงานได ่  กทช. ตองออกโรงสังเจาของโครงขายหามถอดวงจรทีพวง ่ ่  กันตอไป ใครเจอปญหานี้ อยาลืมรองเรียนเพือพิทกษสทธิ ่ ั ิ สญญาณใหผบรโภคเดอดรอน แตใหไปเจรจาทางธรกจกนเอง ั  ู ิ ื    ุ ิ ั ของตนเองกันดวย ©ÅÒ´«×éÍ64 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 66. มีอะไรในโคด-สะ-นา สมสุข หินวิมานอะไรเอ่ย...คนกินไม่ได้ปลูกคนปลูกไม่ได้กิน? อะไรเอ่ย คนกินไม่ได้ปลูก แถมคนปลูกก็อาจจะไม่เคยแม้แต่จะได้กน?... คำเฉลยก็คอ “กาแฟ” ไงล่ะครับ ิ ื เป็นเรืองทีนาแปลกไหมครับว่า ทำไมกาแฟทีผคนดืมจิบกันอยู่ ่ ่ ่ ่ ู้ ่ทุกวันจึงกลายเป็นสิงทีพวกเขาได้แต่ดม แต่ไม่เคยลงมือปลูกเอง ใน ่ ่ ื่ขณะทีคนปลูกเองก็แทบจะไม่มใครได้ดมเป็นกิจวัตรวิสย ่ ี ื่ ั ในโฆษณากาแฟสำเร็จรูปแบบ 3 in one ยีหอหนึง ได้ผกเล่า ่ ้ ่ ูภาพเรืองราวของพระเอกหนุมซุป’ตาร์รปงามในชุดสเวตเตอร์สแดงนาย ่ ่ ู ีหนึง เดินทางเข้าไปเยือนธรรมชาติของหุบเขาทางภาคเหนือกลางฤดู ่ใบไม้ทกำลังเปลียนสี ี่ ่ ดนตรีคลอเบา ๆ ฟังสบาย ๆ และเขาก็กำลังรืนรมย์ชมชืนอยู่ ่ ่กับทัศนียภาพรอบตัว (ด้วยแววตาตกอยูในภวังค์แห่งธรรมชาติทงดงามยิง ่ ่ี ่นัก) ทันใดนัน เสียงเอคโค่แทนความในใจของเขาก็กองดังขึนมาว่า “… ้ ้ ้(กับบรรยากาศดี ๆ แบบนี) ถ้ามีกาแฟหอม ๆ สักถ้วยก็คงดี...” ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 65
 • 67. ฉับพลัน เด็กน้อยชาวเขานางหนึงที่ ่ แอบอยูหลังต้นไม้กปรากฏตัวออกมา ่ ็ เด็กหญิงเดินเข้ามาสะกิดตัวของซุป’ตาร์หนุม ่ และเอ่ยกล่าวกับเขาทีกำลังต้องมนตราแห่ง ่ ใบไม้เปลียนสีวา “...พี่ ๆ ตัวจริงหล่อกว่า ่ ่ ในทีวอกนะคะ...” ีี คุณพีพระเอกส่งยิมหวานให้กบน้อง ่ ้ ั ชาวเขาตัวน้อย และราวกับจะรูและได้ยน ้ ิ เสียงเอคโค่ความในใจของคุณพีพระเอกสุด ่ หล่อ เด็กหญิงได้หยิบซองกาแฟ 3 in one ส่งให้ เขาอ่านออกเสียงชือยีหอข้างซองกาแฟ ่ ่ ้ ให้ผชมได้ยน แล้วเสียงเพลงคลอกีตาร์โปร่ง ู้ ิ ก็เริมดังขึนว่า “...มีเวลาดี ๆ ก็บอกให้ฉน ่ ้ ั ได้ฟง ไม่มากเกินไปกว่านัน...” ั ้ ภาพตัดสลับมาทีเ่ มล็ดกาแฟยอดดอย ซึงคัวจนหอมแล้ว กำลังร่วงกราวลงมาที่ ่ ่ หน้าจอโทรทัศน์ มีมอของคนงานทีกำลัง ื ่ กวาดเกลียเมล็ดกาแฟให้แห้งทัวกัน ก่อนที่ ่ ่ จะกลายเป็นภาพของเมล็ดกาแฟเหล่านัน ้ ได้แปรสภาพเป็นกาแฟผงสำเร็จรูปแบบ 3 in one ทีเทออกจากซองระเรียไหลลงใน ่ ่ ถ้วยกาแฟของพระเอกหนุม ่ ก่อนจะถ่ายภาพคูเพือเก็บความทรงจำอันดีและมนต์เสน่หในการ ่ ่ ์ ชายหนุมสูดกลินอายของกาแฟ ่ ่ จิบกาแฟกลางขุนเขาของคุณพีพระเอกเอาไว้แบบเป็นนิรนดร์ ่ ั แกล้มกับการสูดอนุภาคของโอโซนเข้าไป ก็อย่างทีทราบ ๆ กันนะครับ ด้วยทำเลทีดทางภูมประเทศ ่ ่ ี ิ เต็มปอด เขาจิบกาแฟในถ้วย และแสดง และภูมอากาศ ภาคเหนือของเราได้กลายมาเป็นดินแดนทีเหมาะสม ิ ่ แววตาตืนตะลึงออกมา ประหนึงว่าได้ ่ ่ กับการทำกสิกรรมไร่กาแฟ ยิงประกอบกับยุคสมัยหนึงทีทางภาค ่ ่ ่ “ค้นพบ” บางสิงบางอย่างทีวเศษเลอเลิศ ่ ่ิ รัฐได้รณรงค์สงเสริมให้ชาวเขาชาวดอยปลูกกาแฟแทนการปลูกฝิน ่ ่ ทีสดในชีวต พร้อมกับชูถวยกาแฟบอกกับ ่ ุ ิ ้ การผลิตกาแฟจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมทีเติบโตเบ่งบานมากจนถึง ่ ผูชมทางบ้านว่า “หอม...นีแหละรสชาติ ้ ่ ปัจจุบนั ดีๆ ทีผมค้นพบ” ่ แต่ทนาประหลาดใจก็คอ ในขณะทีชาวเขาประกอบอาชีพ ี่ ่ ื ่ ปิดท้ายโฆษณาด้วยภาพคุณพี่ กสิกรในไร่กาแฟเป็นจำนวนมาก แต่ผลผลิตของกาแฟกลับไม่ใช่ พระเอกกับคุณน้องชาวเขานังเคียงคูกน ่ ่ ั เป็นไปเพือการบริโภคโดยชาวเขาเองเป็นหลัก ทว่า กาแฟหลากหลาย ่ ฉลาดซื้อ66 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 68. ตันต่อปีได้ถกแปรรูปไปเป็นผลิตผลเพือการดืม(ด่ำ)ของผูบริโภคที่ ู ่ ่ ้ ชาวเขาผูผลิตกาแฟทีกลายเป็นเด็ก ้ ่อยูนอกพืนที่ โดยเฉพาะผูดมทีอยูตามเมืองใหญ่ตาง ๆ ่ ้ ้ ื่ ่ ่ ่ น้อย “น่ารัก” และ “น่าชัง” จึงมีสถานะ ก็คล้าย ๆ กับในโฆษณานันแหละครับ เมือคุณพระเอก ่ ่ เป็นได้แค่คนชายขอบของอำนาจในหนุมปรารถนาจะหากาแฟหอม ๆ สักถ้วยมาดืมท่ามกลางบรรยากาศ ่ ่ กระบวนการผลิตและบริโภคกาแฟไปโดยใบไม้รวงบนยอดเขา เขาก็ไม่ได้เลือกจะลงมือปลูกกาแฟเอาไว้เพือ ่ ่ ปริยายดืมเอง ่ ท้ายสุด ผมลองคิดเล่น ๆ ว่า จะเกิด ตรงกันข้าม คุณพีพระเอกกลับเลือกชงกาแฟทีหยิบยืนให้ ่ ่ ่ อะไรขึนหนอ ถ้าโฆษณาเกิดนำเสนอภาพ ้จากมือน้อย ๆ ของคุณน้องผูหญิงชาวเขา โดยบอกกับผูชมว่า ้ ้ ขึนมาใหม่วา ให้คณพีพระเอกหนุมลงมือ ้ ่ ุ ่ ่นีแหละคือสิงดี ๆ ทีตน “ค้นพบ” พร้อม ๆ กับทีคนดูเองก็คนพบ ่ ่ ่ ่ ้ ปลูกกาแฟและตากคัวเมล็ดกาแฟเองเลย ่คำตอบด้วยว่า เรืองของกาแฟนัน คนปลูกเขาจักไม่ดม เฉกเช่น ่ ้ ื่ ในขณะทีคณน้องหนูชาวเขามานังจิบกาแฟ ่ ุ ่เดียวกับทีคนดืมเองก็จกไม่ใช่ผทลงสองมือปลูก รวมไปถึงคัว ตาก ่ ่ ั ู้ ี่ ่ ชมทัศนียภาพแห่งขุนเขาในฤดูใบไม้เปลียน ่เก็บ และบดออกมาเป็นผงกาแฟปรุง 3 in one แบบทีผมถาม ่ สีแทนอะไรเอ่ยเล่น ๆ ในตอนต้นนันเอง ่ กับบทบาทผูผลิตและผูบริโภคทีสลับ ้ ้ ่ อย่างไรก็ดี ประเด็นทีวาชาวเขาปลูกกาแฟแต่ไม่ได้ดมเอง ่่ ื่ กันดังกล่าวนี้ หลาย ๆ คนก็คงจะบอกว่านัน ปัญหาไม่ใช่อยูแค่เพราะว่า เขาดืมกาแฟไม่เป็นกันหรอกนะ ้ ่ ่ เป็นภาพทีสลับขัวสลับข้าง และคงจะดูแปลก ่ ้ครับ แต่นาจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นชนชายขอบหรือแรงงาน ่ ประหลาดหรือชวนตะหงิด ๆ ใจผูชมอยูไม่้ ่ชายขอบทีมี “อำนาจน้อย” ตังแต่การไร้อำนาจทีจะเป็นเจ้าของไร่ ่ ้ ่ น้อย???กาแฟ (ซึงนายทุนเจ้าของส่วนใหญ่กเป็นคนนอกพืนที) การไม่มี ่ ็ ้ ่อำนาจในการเป็นเจ้าของเม็ดเงินทีจะลงทุนเพาะปลูกเมล็ดกาแฟ ่และโดยเฉพาะอย่างยิง การขาดอำนาจใน ่การกำหนดกฎเกณฑ์วา “ใครพึงควรเป็นผู้ ่ปลูก” และ “ใครพึงควรเป็นผูดม” ในวงจร ้ ื่การผลิตสินค้ากาแฟ เพราะฉะนัน เมือมีอำนาจน้อย ้ ่โฆษณาก็เลยทำให้ตวละครชาวเขากลาย ัสภาพเป็น “เด็กน้อยตัวกระเปียก” ไปเสีย ๊เลย แถมยังเป็นเด็ก “บ้านป่าบ้านเขา” ที่ชืนชมความหล่อเหลาของพระเอกทีวี และ ่เอืออารีมากพอทีจะส่งมอบกาแฟรสหอม ้ ่แบบ 3 in one ให้กบคุณพีพระเอก ทีแสดง ั ่ ่ความในใจว่าอยากดืมกาแฟหอม ๆ เพือ ่ ่แกล้มเคล้ากับโอโซนกลางขุนเขา ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 67
 • 69. เรือยูว่ งเรียงเคียงจาน ่อ นก นา romsuan@hotmail.com รักนะ(หอย)จุ๊บ จุ๊บ วันแรกของเดือนทีสองของปี ทีตลาดนัดแถว ่ ่ ให้ฉนได้เลือกซือ ั ้ บ้านผูคนหนาแน่นกว่าปกติ แผงขายของของเหล่าพ่อ ้ ฉันเขย่าถุงแกงป่องๆ ทีใส่หอยจุบสภาพพร้อม ่ ๊ ค้าแม่คาต่างนำสินค้าทีใช้ประกอบพิธกรรมปีใหม่จนมา ้ ่ ี ี ปรุง กึงถามกึงขอร้องกับแม่เมือมาถึงบ้านทันทีวาแกง ่ ่ ่ ่ จัดวางกันอย่างคึกคักเพือให้ลกค้าเลือกซือและจับจ่าย ่ ู ้ หอยจุบนะ แม่ทำหน้ากลุมใจนิดหนึง แม่วาแม่ไม่เคย ๊ ้ ่ ่ ทังขนมเข่ง ขนมเทียน หมู ไก่ ผลไม้ ซึงราคาแพงโด่ง ้ ่ แกงหอยจุบเลย แต่เดียวแม่จะเดินไปถามแม่คาในตลาดดู ๊ ๋ ้ ไปกว่าปกติยงสังเกตเห็นได้ชดเจน ั ั ว่าทำไง หลายๆ คนยังไม่วายบ่นปนกังวลกับราคาเนือ ้ พอแม่คล้อยหลัง ฉันรีบเดินเข้าครัว ตังกาน้ำ ้ สัตว์ ผลไม้ และน้ำมันพืช แม้วาผักเศรษฐกิจหัวใหญ่ๆ ่ ต้มน้ำให้เดือดเพียงชัวอึดใจ แล้วใช้นำร้อนๆ นันลวก ่ ้ ่ งามๆ อย่างกะหล่ำดอก ผักกาดขาว และกวางตุงจะ ้ หอยทีลางอีกครังตามแม่บอก แล้ววิงออกมาเก็บพริก ่้ ้ ่ ลดต่ำลงมาถูกอย่างไม่นาเชือก็ตาม ่ ่ ขีหนูสวนเอาไปตำกับกระเทียม ใส่นำตาลปีบนิดหน่อย ้ ้ ๊ ฉันค่อยๆ เดินเลาะวนไปตามทางเล็กๆ ทีผคน ่ ู้ ปรุงรสด้วยน้ำปลากับมะนาว นังกินอย่างเอร็ดอร่อยไป ่ แออัดนัน จากปากทางเข้าตลาดไม่กเมตร สายตาก็ ่ ี่ ได้หนึงยก ่ กวาดไปเห็น “new arrival” สินค้าแปลกใหม่ในรอบ นีหากฉันเจอหอยจุบในสภาพธรรมชาติ คือยัง ่ ๊ สัปดาห์นวางอยูในกระจาดทีพาดบนกะละมังสังกะสี ี้ ่ ่ เป็นๆ สดๆ และไม่ถกทุบก้นนีคงต้องใช้เวลาในการ ู ่ ตรงหน้าตักแม่คาขายปลาทีนงสงบเสงียมอยูบนทาง ้ ่ ั่ ่ ่ ตัดสินใจมากกว่านีอกหลายเท่าแน่ ไม่ใช่แค่กลัว ้ี เดินเท้าแคบๆ บาปกรรมเท่านันแต่มนหมายถึงต้องเอามาแช่นำ ้ ั ้ สองขาของฉันพาตัวฉันผ่าน new arrival นัน ้ ล้าง ซาว และกะเทาะก้น นานและหลายขันตอนทีเดียว ้ มาแล้วอย่างช้าๆ จนเดินไปยังร้านขายสินค้าทีแม่สงซือ ่ ั่ ้ ไม่อยากคิดว่าฉันเข้าสูวยทีสนใจจะประหยัดเวลา ่ั ่ ไว้ แล้วยังเดินวกอ้อมเส้นทางทีเป็นรูปเกือกม้าไปยัง ่ กับการกินหอยจุบสุดโปรดแล้วจริงๆ ย้อนกลับไปสมัย ๊ ด้านหน้าตลาดอีกฟากด้วย จนสุดท้ายแล้วนันแหละ ่ อยูชนประถม ช่วงเวลาก่อนหน้านีสก 1 - 2 เดือน ซึง ่ ั้ ้ ั ่ จึงวนกลับทางเก่า เป็นหน้าน้ำ ฉันกับเพือนๆ จะลงแรงกวาดตาหาหอย่ เป็นดังทีคาดไว้ เจ้า new arrival แม้จะมีจำนวน ่ ่ จุบทีมกเกาะตามเสา และต้นไม้ในหนองน้ำเพือเอามา ๊ ่ ั ่ ถุงทีบรรจุพร่องไปบ้างแล้ว แต่ยงเหลืออยูอก 6–7 ถุง ่ ั ่ี นึงใส่ใบโหระพากับต้นตะไคร้ทบ โรยเกลือ แล้วระหว่าง ่ ุ ฉลาดซื้อ68 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 70. รอให้หอยสุก แม่กลับมาพร้อมมะพร้าวขูด 1 ขีด พริกแกงเผ็ด1 ขีด และชะอม 1 กำ ใครว่าชะอมหน้านีไม่ควรกิน้เพราะแพง แต่กเ็ พราะแกงหอยจุบนีแหละถ้าขาดชะอมไป ๊ ่ความอร่อยคงลดลงไปเยอะโขทีเดียว แม่เดินวนไปหลังครัว เก็บใบมะกรูดและใบชะพลูมาสมทบ แม่เริมล้างและรูดชะอมก่อน รูดจากส่วนปลาย ่ลงข้างล่าง ถึงชะอมมีหนามก็ไม่ตำมือ เสร็จแล้วก็หน ั่ใบชะพลูและใบมะกรูดให้เป็นฝอย ไม่นาเชือว่าผัก 3 ่ ่อย่าง 3 กลิน ทีแตกต่างกันพอจับเอาเข้าเครืองกับพริก ่ ่ ่แกง กะทิและหอยจุบจะอร่อยได้ขนาดนัน ๊ ้ เตรียมผักเสร็จแล้วแม่คนกะทิ จากนันก็เริมเอา ั้ ้ ่พริกแกง 1 ช้อนโต๊ะผัดกับน้ำมันในกระทะไฟร้อนปานกลางจนหอม จากนันใส่นำกะทิลงไปผัด ปรุงรส ้ ้ด้วยน้ำปลา น้ำตาลนิดหน่อย พอน้ำแกงเดือดดีกใส่ ็หอยจุบลงไป ปล่อยให้เดือดอีกทีใส่ผก 3 อย่างทีเตรียม ๊ ั ่ไว้ลงและปิดเตา แม่วา... แกงหอยจุบอร่อยๆ มันง่ายแค่นเอง ่ ๊ ี้ สงสัยว่าตลาดนัดอาทิตย์หน้า ต้องมองหาและคว้ามาทำกินอีกรอบแหงๆ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 69
 • 71. ÍÂÒ¡ãˌ͋ҹ ฟาใส กินตามสี รศ.ดร.กรณกาญจน ภมรประวัติ, สำนักพิมพหมอชาวบาน, 2553. 162 หนา 200 บาท กินตามสี คือหนังสือทีจะมาบอกเทคนิคการกินเพือสุขภาพ ดวยการเลือกกิน ่ ่ อาหารใหหลากหลายสีในแตละมือ เพราะแตละสีกใหสารอาหารแตกตางกัน ซึงสีสนทีวา ้ ็ ่ ั ่ ก็มาจากผัก-ผลไมนานาชนิด ซึงลวนแลวแตมประโยชนตอรางกาย จากผัก-ผลไมทเรา ่ ี  ี่ รูจกคุนเคยกันดีทง 5 สี คือ แดง เขียว ขาว มวง เหลือง กินอยางมีความสุข กินให ั  ั้ สนุกอยางมีสสน แถมดีตอสุขภาพ ี ั  เด็กนอยกับยักษใหญ รวมนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปที่ 16 พ.ศ.2553 มูลนิธิเด็ก, 2554. 84 หนา 150 บาท นิทานดีๆ ก็เปนเหมือนยาวิเศษทีชวยใหเด็กมีจนตนาการทีแข็งแรง หนังสือ ่ ิ ่ เลมนีไดรวบรวมสุดยอดนิทานจากเวทีประกวดของมูลนิธเด็ก ป 2553 ทีผานมา ้ ิ ่  จำนวน 8 เรือง ทีทงสนุกสนานสรางเสริมจริยธรรม นิทานชวยทำใหเด็กรักการ ่ ่ ั้ อาน และยิงถาพอ-แมอานใหลกๆ ฟงก็ยงเปนตัวชวยสรางความรักความอบอุนให ่  ู ิ่  กับครอบครัว คานงัดประเทศไทย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, ซัคเซส มีเดีย, 2553. 80 หนา 109 บาท หนังสือทีรวมแนวคิดมุมมองการแกปญหา ขอเสนอแนะตางๆ เชิงนโยบายเพือพลิกฟน ่  ่  ประเทศไทย ของ “ดร.แดน” ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศกดิ์ ทีเคยเปนบทความใน “มติชน ั ่ ออนไลน” หลากหลายมุมมองทีนาสนใจ เชน ระบบกรรมสิทธิทดนไทยจะปฏิรปอยางไร หรือ ่  ี่ ิ ู มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ การบานการเมืองเปนเรืองทีไมควรมองขาม ลองอานลองคิดแลว  ่ ่ ลองปรับใหเขากับชีวตในยุคทีการเมืองเปนเรืองของเราทุกคน ิ ่ ่ ความฝนของแมลงวันเผือก อำนาจ ขาวเครือมวง เรื่อง อโนชา ชาเบ็ญจา ภาพ, มูลนิธิเด็ก, 2554. 24 หนา 75 บาท หนังสือนิทานนารักสดใสทีมาพรอมภาพประกอบชวนสะดุดตา ทีสรางสรรคดวย ่ ่  เทคนิคกระดาษตัดแปะ ดวยเรืองราวความฝนเล็กๆ ของแมลงวันเผือกตัวนอย ทีรวาชีวตตัว ่ ่ ู  ิ เองแสนสัน ดวยใจทีมงมันแนวแนแมจะอยูในชวงเวลาคอขาดบาดตายก็ขอสูเพือไดทำตาม ้ ่ ุ ่   ่ ความฝน ©ÅÒ´«×éÍ70 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
 • 72. หนังสือในเครือฉลาดซื้อ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 100 สิ่งที่ไมตอง อยูยอนยุค นอกลูไมนอกทาง เรื่องเลาจากคน  พจนานุกิน พจนานุกน(เลม2) ิ ทำ(ก็ได)กอนตาย ราคา 185 บ. ราคา 130 บ. เคยฟอง ราคา 160 บ. ราคา 140 บ. รวมผลทดสอบ รวมผลทดสอบ รวมผลทดสอบ “ถูกปาก“ “ถูกใจ“ ราคา 100 บ. สมาชิก 145 บ. สมาชิก 104 บ. ราคา 100 บ. สมาชิก 125 บ. สมาชิก 115 บ. ผลิตภัณฑ 2008 ผลิตภัณฑ-บริการ ผลิตภัณฑ-บริการ ราคา 95 บ. ราคา 95 บ. สมาชิก 80 บ. สมาชิก 80 บ. ราคา 95 บ. 2009 (เลม1) 2009 (เลม2) สมาชิก 80 บ. สมาชิก 80 บ. สมาชิก 50 บ. ราคา 95 บ. ราคา 95 บ. สมาชิก 65 บ. สมาชิก 65 บ. ฉลาดซื้อ ฉบับที่ผานมา ฉ.101 ฉ.102 ฉ.103 ฉ.104 ฉ.105 ฉ.106 ฉ.107 ฉ.108 ฉ.109 ฉ.110 ฉ.111 ฉ.114 ฉ.115 ฉ.116 ฉ.117 ฉ.118 ฉ.119 ใบสั่งซื้อหนังสือในเครือฉลาดซื้อ (ลดราคาพิเศษสำหรับสมาชิกฉลาดซื้อเทานั้น)ขาพเจา.............................................................................หมายเลขสมาชิก.............................................................ที่อยู..................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.........................รายการสั่งซื้อหนังสือ1. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท 2. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท3. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท 4. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท5. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น.......................................................บาทฉลาดซื้อฉบับที่ผานมาo ฉบับที่ 101-119 เลมละ 50 บาท ขอสั่งซื้อ ฉบับที่ .................... รวมจำนวน ................ เลม รวมเปนเงินทั้งสิ้น.........................บาท(....................................................................................)พรอมกันนี้ไดสงo ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย สั่งจายในนาม o เช็คสั่งจายในนาม “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” ปทฝ.งามวงศวาน 11001 (กรณีเช็คตางจังหวัด ขอเพิ่มคาเคลียรเช็ค 10 บาท)o โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” (กรุณาสงสำเนาการโอนแนบมา พรอมใบสั่งซื้อ)• ธนาคารไทยพาณิชย สาขางามวงศวาน • ธนาคารกรุงไทย สาขางามวงศวาน • ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศวาน 319 - 2 - 62123 - 1 141 - 1 - 28408 - 9 026 - 2 - 40760 - 4• ธนาคารกสิกรไทย สาขางามวงศวาน • ธนาคารกรุงเทพ สาขายอย เดอะมอลลงามวงศวาน 058 - 2 - 86735 - 6 088 - 0 - 38742 – 8• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายอย เดอะมอลลงามวงศวาน 463 - 1 - 10884 – 6 สะดวก สบาย และงา เมื่อสั่งซื้อหนังสือผาน ยขึ้นนิตยสารฉลาดซื้อ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี เว็บ www.ฉลาดซื้อ.com ไซตกรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7โทรสาร : 0-2248-3733 E-mail: chaladsue@gmail.com และชำระเงินผานบัตร เครดิต
 • 73. ปัญหาสร้างปัญญา ทัศนีย์ แน่นอุดร thusanee@yahoo.com แหมตอนนี้แฟนคอลัมน์อุ่นหนาฝาคั่ง ร่วมสนุกกันคึกคัก ขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมสนุก ฉบับนี้ คำทายมีเสียงค่ะ บอกแค่นี้แหละ ของรางวัลเป็นร่มกับกระเป๋าผ้านะคะ ปริศนาอักษรไขว้ ฉบับที่ 121 แนวขวาง 1 2 3 4 1. ลักษณะของเสียงทีแสดงอาการดุ ่ 3. ถ่ายทอดความรูให้ ้ 5 6 5. ไม่คล่องแคล่ว 7 8 6. เสียงกรน 9 7. เสียงไหวถีๆ ่ 8. การแสดงความยินดีหรือชืนชมให้เกียรติแก่ผอน ่ ู้ ื่ 10 10. เสียงก้องอยูนาน ่ 11 11. เคลือนไหวเพือทำอย่างใดอย่างหนึง ่ ่ ่ 12. จากสำนวนทีหมายถึง รับฟังไว้แต่ไม่เชือทังหมด ่ ่ ้ 12 13 14 14. กล้าอยูในทีอนตราย ่ ่ั 15 16 15. สัตว์ทอยูในสำนวนทีหมายถึง ความคิดเห็นของคนไม่ ี่ ่ ่ สำคัญ 1 พั ด 2 ล ม 3 4 แ 5 ซ ง 6 16. หายใจดังเวลากลุมใจหรือโล่งอก ้ ง 7 ง อ ก ง า ม เฉลยปริศนาอักษรไขว้ ฉบับที่ 120 แนวลง แ 8 เ ล 2. หมาเวลาร้องเสียงยาวโหยหวน ส 9 ต บ 10 ท้ า ย 11 3. เงียบ นิง่ 12 วั น 13 ก่ อ น 14 เ ล 4. สำนวนหมายถึง เป็นเด็กไม่รเรืองราว ู้ ่ 15 ส ป อ ร์ แ 16 ป 8. เสียงดุดงๆ ั 17 ดุ ม ส 18 ล า ย 19 9. เสียงหายใจแรงๆ ถีๆ ่ 20 ห ย อ ก ศ 10. เสียงเวลานอนหลับ เกิดจากอาการเครียด 11. พูด ตอบ ผูได้รบรางวัล ฉบับ 119 ้ ั 13. ตระหนี่ เสือ consumer as citizen ้ 14. เหียว แฟบ ่ 1. สุวรรณี สินไสววงศ์ 2. ประทวน ผิวฟัก 3. สุรพันธ์ ไพจิตรพิมข ุ 4. ฐิตมา ทรงวัฒนา ิ ฉลาดซื้อ72 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554