• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
S mbuyer 121
 

S mbuyer 121

on

 • 940 views

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 121

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 121

Statistics

Views

Total Views
940
Views on SlideShare
939
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.ipokpak.in.th 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  S mbuyer 121 S mbuyer 121 Document Transcript

  • สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 17 24 29เรื่องเด่น บทความพิเศษ9 ถึงเวลาคนไทยใช้ระบบประกันสุขภาพมาตรฐาน 40 สหรัฐอเมริกา ทบทวนการตัดต่อพันธุกรรม เดยวกน ี ั อาหารและสุขภาพความเคลื่อนไหว 34 52 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่3 กระแสในประเทศ “ผิดแล้วยังกล้าอ้างผูใหญ่” ้6 กระแสตางแดน ่ 56 สวยอยางฉลาด ่ทดสอบ “วิธดแลผิวแห้งและผิวแพ้งาย” ี ู ่17 น้ำแร่ดกว่าแน่หรือ ี 61 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต 24 โปรแกรมตานไวรส 2011 ้ ั “เจนนสตน ดาบสองคม ตอน 1” ็ ิ ี29 กุนเชียงเสียง...ไม่เสียง ่ ่ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่สัมภาษณ์ “รักนะ(หอย) จุบ จุบ” ๊ ๊34 ทุกคนมีสทธิ ิ หน้าต่างผู้บริโภค “ธรรมาภิบาลของ เอสซีจ” ี 58 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้เสียงผู้บริโภค “เคล็ดลับการดูแลบ้านและลูกน้อยของแม่บานชาว ้43 • เซลล์ขายประกันไทยคาร์ดฟ ลวงผูบริโภค ิ ้ ยุโรป” ทำประกันทางโทรศัพท์ 64 สารพันปัญหาโทรคมนาคม • ชาวบ้านสนามชัยเขตสุขสันต์รบปีใหม่ บ.บุญแปด ั “ปัญหาร้อนตัดสัญญาณเน็ตทัวประเทศ” ่ ยอมถอนฟ้องคดีขไก่เหม็น ี้ 65 มีอะไรใน โคด-สะ-นา • ลูกค้า 3BB เจ็บแล้วอย่าแค่จำ หากไม่ได้ใช้บริการ “อะไรเอ่ย คนกินไม่ได้ปลูก คนปลูกไม่ได้กน”ิ และมีความเสียหาย ฟ้องคดีผบริโภคดีทสด ู้ ี่ ุ Gameกฎหมาย 72 ปัญหาสร้างปัญญา 51 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ “นิตบคคลอาคารชุดมีหน้าทีทำอะไร” ิ ุ ่
  • บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org 3 บาทต่อหัวประชากร เดือนนีเป็นทังเดือนทีมความสำคัญและไดเกิดเหตุการณ ้ ้ ่ ี เงิน 3 บาทตอหัวประชากร ถึงแมจะทำใหผดหวังทีเห็น ิ ่ทีทำใหลำบากใจไดไมนอย วันที่ 15 มีนาคมของทุกปีเป็นวันคุมครอง ่   คุณคาของผูบริโภคนอยกวาคาขนมเด็ก แตหากมองในแงดี ก็ตอง  สิทธิผบริโภคสากล(World Consumers’ Rights Day) โดยปีนให ู ี้ ถือวา ทังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและประชาชน ตางมีหลักประกัน ้ ความสำคัญกับบริการทางการเงินทีจะตองเป็นธรรมกับผูบริโภค ่  ดวยกันทังสองฝ่าย เพราะหากองคกรนีทำงานไดไมดเพราะยังไม ้ ้ ีแตหากยอนกลับมายังสถานการณในบานเราปีนเป็นปีทกฎหมาย ี้ ี่ เห็นผลงานก็ไมสนเปลืองงบประมาณมากนัก แตหากทำงานเขา ิ้กำหนดใหสถาบันการเงินมีความรับผิดทีจำกัด และจะรับประกัน ่ ตากรรมการและไปขัดแขงขัดขาใคร ถูกหมันไสเพราะเลนงาน ่การฝากเงินเพียง 1 ลานบาทเมือเดือนสิงหาคม 2545 ถึงแมอาจ ่ บริษทพรรคพวกของตนเอง ก็ไมสามารถตัดงบประมาณใหนอย ั จะเห็นวาเป็นประเด็นของคนชันกลาง แตโครงสรางระบบการเงิน ้ กวา 3 บาทตอหัวได แต 14 ปีทรอคอยเราทุกคนคงอยากเห็นี่สถาบันการเงินทังธนาคารและไมใชธนาคาร เงินกู เงินฝาก เงิน ้ และฝากความหวังกับองคการอิสระเพือการคุมครองผูบริโภคนี้ ่  ออม ในปัจจุบนนีแหละทีทำใหคนจนตองเป็นหนีซำซาก เป็นหนี้ ั ่ ่ ้้ ทีจะตองเขมแข็งทำใหผบริโภคไดรบขอมูลทีเป็นความจริง ทำงาน ่ ู ั ่แลวถูกทวงหนีไมเป็นธรรม เหมือนอยางทีอาจารยเสกสรรค ้ ่ พิทกษสทธิผบริโภค เสนอความเห็นและผลักดันมาตรการทีเป็น ั ิ ู ่ประเสริฐกุล ใหขอคิดไวอยางนาสนใจวา คนชันกลางไมสนใจเรือง  ้ ่ ประโยชนกบผูบริโภคอยางเต็มที่ รวมทังตรวจสอบการทำงาน ั  ้การปฏิรปทีดนเพราะคิดวาเป็นเรืองคนจน แตหารูไมวา คอนโด ู ่ ิ ่   คุมครองผูบริโภคของหนวยงานรัฐอยางเขมขน  หรือบานรูหนูทตวเองอยู ไมควรจะแพงมหาโหดหรือไมควรจะตอง ี่ ั ผูบริโภคหลายคนอาจจะคิดไมคอยออก วาเราตองมี  ผอนทังชีวตแบบนี้ แตทเป็นแบบนันเพราะการถือครองทีดนที่ ้ ิ ี่ ้ ่ ิ สวนชวยอยางไร หากมองแบบพุทธก็ตองบอกวาทำหนาทีของ  ่กระจุกตัว รวมทังทีดนในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ้ ่ ิ ตนเองใหดทสด ชวยกันสรางวัฒนธรรมการคุมครองผูบริโภค ี ี่ ุ   เมอวนท่ี 2 มนาคมเกอบเปนวนประวตศาสตรของประเทศ ่ื ั ี ื ็ ั ั ิ  ไมใชมแตขาวทีผบริโภคเสียเปรียบและตองยอมจำนน ดังทีบริษท ี  ่ ู ่ ัไทย เพราะรัฐสภาไดพจารณารางกฎหมายองคการอิสระเพือการ ิ ่ แม็คอินทอช (Apple) ไดผลิตไอแพด (I Pad) 2 แตคนทีซอ ่ ื้คุมครองผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญมาตรา 61 วาระ 2 และวาระ   I Pad 1 กอนสินคาตัวนีออกสูตลาด 14 วันจากบริษทหรือออนไลน ้  ั3 ซึงเป็นกฎหมายทีกลุมองคกรผูบริโภครอคอยมาไมนอยกวา ่ ่    บริษทจะคืนเงินใหคนละ 3,000 บาท แต Ipod studio เมืองไทย ั14 ปพบรฐมนตรไมนอยกวา 8 คน มการจดกจกรรมทงสนบสนน ี ั ี    ี ั ิ ้ั ั ุ อางวา ตัวเองเป็นเพียงตัวแทนจำหนายไมใชบริษทจัดจำหนายไม ัและคัดคานนับรอยครังทัวประเทศ แตกตองถอนกฎหมายฉบับนี้ ้ ่ ็  สามารถคืนเงินให คำโฆษณาของบริษทตองถือเป็นสวนหนึงของ ั ่ออกไปเนืองจากวิปรัฐบาลมีความเห็นทีแตกตางกับกรรมาธิการ ่ ่ สัญญา หาก Apple ไมถอนการเป็นตัวแทนจำหนายของ Ipodเสียงขางมากในการกำหนดงบประมาณใหเป็นอิสระโดยกำหนด studio เมืองไทย ก็ตองมีนโยบายของบริษทแบบเดียวกันในประเทศ  ัไมนอยกวา 5 บาทตอหัวประชากร เมือพิจารณากฎหมายไปได  ่ ไทย เรืองนีตองมีผรบผิดชอบ ขอยุใหผทซอในเมืองไทยทุกคน ่ ้  ู ั ู ี่ ื้ถึงมาตรา 8 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ลงมติใหถอนกฎหมาย  ภายใน 14 วันไปฟ้องศาลคดีผบริโภค เรืองนีทำงาย ๆ ไมตอง ู ่ ้ ออกจากการพิจารณาของสภา และใหกรรมาธิการไปพิจารณา จายคาวางศาล แถมขอใหศาลปรับแบบลงโทษไดถงหาเทา ที่ ึอีกรอบ สุดทายกรรมาธิการเสียงขางมากก็สนับสนุนใหกำหนด เอาเปรียบผูบริโภคและไมรบผิดชอบผูบริโภคในเมืองไทย  ั 3 บาทตอหัวประชากรเจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : สารี อ๋องสมหวัง ั ั ่หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา สุวรรณา จิตประภัสสร ่อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย วาลปัทม ศรีมงคล ฝ่ายการตลาดและ ิสมาชิก : เสาวลักษณ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท พิมพดี จำกัด ัโทรศัพท : 0-2401-9401 แยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
  • จดหมายถึง บก. หลอกโอนเงิน เรืองทีฉลาดซือลงเกียวกับการหลอกให้โอนเงินทางโทรศัพท์ ผมอ่านแล้วน่าสนใจนะ ่ ่ ้ ่ ครับ ว่าทำไมคนทีสงคมบอกว่า พวกเขาฉลาด ถึงไม่เท่าทันอะไรแบบนีได้ ่ ั ้ ขวัญชัย www.chaladsue.com แม้ระมัดระวังตัวเราก็อาจพลังเผลอถูกหลอกได้คะ เพราะว่ามิจฉาชีพก็มกลยุทธ์ ้ ่ ี พัฒนาปรับเปลียนไปเรือยๆ หลอกกันเนียนจนยากจะจับได้ การแจ้งข้อมูลเตือนภัยหรือ ่ ่ บอกเล่าประสบการณ์ให้แก่ผอนเพือไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการกระทำสิงต่างๆ ก็ ู้ ื่ ่ ่ เป็นวิธหนึงทีจำเป็นในยุคทีคนโกงมีเต็มบ้านเต็มเมือง คนดีตองออกมาร่วมกันสร้างสรรค์ ี ่ ่ ่ ้ สิงดีงามนะคะ อยูเฉยๆ นิงๆ คงไม่พอสำหรับยุคนี้ ่ ่ ่ แว่นตาเลือกอย่างไร เป็นสมาชิกค่ะ อายุ 42 ปีแล้วมีปญหาเรืองตาแห้ง แสบตาบ่อยๆ หมอแนะนำให้ใช้ ั ่ น้ำตาเทียมหยอดบ่อยๆ แต่ไม่คอยสะดวกรูสกเหมือนเป็นคนป่วย เลยสนใจแว่นตาสำหรับ ่ ้ ึ ใส่กนลมและแดด รวมถึงเรืองสายตาทียาวขึนเรือยๆ อยากให้ฉลาดซือช่วยทำข้อมูลเรือง ั ่ ่ ้ ่ ้ ่ หลักการซือแว่นตา เพราะในตลาดมีหลายแบบหลายราคามาก บางทีกเป็นแฟชัน เคยถาม ้ ็ ่ คนขายแว่นบางคนก็บอกว่า พวกของราคาถูกจะเป็นของไม่มคณภาพทำให้ดวงตาเสีย ก็ ี ุ ทำให้สงสัยว่าเพราะเขาอยากขายของแพงหรือเปล่า อยากได้ของมีคณภาพทีราคาไม่แพง ุ ่ มาก ขอความรูดวยค่ะ ้ ้ วงษ์จนทร์ กิตติอดม ั ุ ฉลาดซือเราเตรียมบทความและผลการทดสอบแว่นกันแดดไว้แล้วค่ะ ถ้าไม่เกิด ้ ผิดพลาดอะไรฉบับพฤษภาคมนี้ คงได้ขอมูลสำหรับการเลือกซือแว่นตานะคะ ฉลาดซือเรา ้ ้ ้ ก็เชือเรืองราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพค่ะ เพราะหลายครังเราก็พสจน์ได้วา ราคากับคุณภาพมัก ่ ่ ้ ิู ่ ไม่ไปด้วยกัน ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25542 ปีที่ 17 ฉบับที
  • ¡ÃÐáÊã¹»ÃÐà·È กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 25543 กุมภาพันธ์ 2554 แ ต่ ใ น ค ว า ม จ ริ งหอม...อันตราย!? แล้วกลินหอมเกิดจาก ่ ใครทียงมีความเชือว่า ่ั ่ การปรุงแต่งกลินด้วย ่ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ำจั ด แมลง น้ ำ หอมสั ง เคราะห์น้ำยาทำความสะอาดบ้านและ ซึงหากเราสูดดมกลิน ่ ่ฆ่าเชือโรค ทีมกลินหอม หรือ ้ ่ ี ่ เข้าไปก็จะทำให้เป็นไม่มกลินฉุน แล้วปลอดภัยหรือเป็น ี ่ อันตรายกับร่างกาย ไม่ว่าอันตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทมกลิน ี่ ี ่ จะเป็น ปวดหัว เวียนหัว คลืนไส้ ่ จำเป็น ถ้าไม่ใช้ได้ยงดี แต่ถาจะใช้ก็ ิ่ ้แรง ต้องเปลียนความคิดใหม่ เดียวนี้ ่ ๋ เพราะฉะนันใครทียงหลงใหล ้ ่ั ต้องใช้อย่างระมัดระวังศึกษาข้อมูลโฆษณาผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นวัตถุอนตรายั ในกลินหอมของยาฉีดฆ่าแมลงและ ่ และคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ เพราะสร้างความเข้าใจผิดให้ผบริโภค เช่น ู้ น้ำยาทำความสะอาด ต้องคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์เหล่านีถอว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ้ืผลิตภัณฑ์ทบอกว่าทำจากธรรมชาติ ี่ ทำใหม่ ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เท่าที่ อันตราย17 กุมภาพันธ์ 2554“ศูนยแก้ไขปญหาสินเชือ”เตรียม ่เปดถาวร...แก้ปญหาทวงหนีโหด  ้ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย(ธปท.) พอใจผลงาน “ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาการปล่อยสินเชื่อ”(ศปส.) เตรียมจัดตังให้เป็นศูนย์ถาวร ้หลังจากศูนย์ทำหน้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาทีเ่ กียวข้องกับสถาบัน ่การเงินให้กับผู้บริโภค ซึ่งปัญหาที่ มามากที่สุดคือ เรื่องการทวงหนี้ที่ คอลเซ็นเตอร์ทเคยเป็นข่าวก่อนหน้า ่ีถูกร้องเรียนเข้ามา ธปท. จะนำไป ไม่เป็นธรรม ไม่สุภาพ หรือใช้วิธี นี้ ขณะนียอดการร้องเรียนลดลงมาก ้ประสานต่อกับสถาบันการเงินทีถก ่ ู รุนแรง รองลงมาคือเรืองการเข้าไม่ ่ เนืองจากทางกรมสอบสวนคดีพเศษ ่ ิร้องเรียนเพือให้ชแจงและดำเนินการ ่ ้ี ถึงสินเชือหรือขอสินเชือไม่ได้ ส่วน ่ ่ (DSI) ได้มการประชุมร่วมกับ ธปท. ีปรับปรุงแก้ไขบริการต่อไป เรื่องการหลอกลวงให้โอนเงินผ่าน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปัญหาทีถกร้องเรียนเข้า ่ ู ตู้เอทีเอ็ม หรือการถูกหลอกจาก และการสือสารได้ตงศูนย์รวมกันเพือ ่ ้ั ่ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 3
  • ป้องปรามมิจฉาชีพเหล่านีโดยเฉพาะ ้ การทำงานในเดือน มิ.ย. 2554 ซึง ่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายัง ศปส. ขณะนี้กำลังมีการพิจารณาตั้งเป็น ออกฉลากคุมเข้มสินค้านาโน จะอยูท่ี 100 – 200 เรืองต่อวัน โดย ่ ่ ศูนย์ถาวรเพือช่วยรองรับปัญหาของ ่ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก่อนหน้าเคยมีเรื่องเข้ามาสูงสุดถึง ผูบริโภค เพราะว่าเห็นประโยชน์ใน ้ คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออก วันละ 700 - 800 เรือง ่ การเป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ประกาศให้ผลิตภัณฑ์นาโนทุกชนิด ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาที่ เป็นสินค้าควบคุมฉลาก หลังจากมี สินเชือของ ธปท.มีการต่ออายุการ ่ เกียวข้องกับสถาบันการเงิน ซึงนับ ่ ่ ผูบริโภคหลายคนร้องเรียนผลิตภัณฑ์ ้ ทำงานของศูนย์มาแล้ว 4 ครังแต่เปิด ้ วันปัญหาเรืองการเงิน หนี้ และบัตร ่ นาโนทีอวดอ้างสรรพคุณต่างๆ นานา ่ ดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. เครดิต จะกลายเป็นใหญ่ในชีวตของ ิ แถมตังราคาขายสูงกว่าสินค้าทัวไป ้ ่ 2542 โดยล่าสุด จะครบกำหนดอายุ ผูคนมากขึนเรือยๆ ้ ้ ่ การนวดตาช่ ว ยผู้ ป่ ว ย กำลังจะตาบอดกลับมามอง เห็นได้เกือบปกติ ทำให้ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แพทยสภา ต้องเร่งพิจารณา หาข้อเท็จจริงว่าการนวด ตาสามารถรักษาโรคต้อหิน ได้จริงหรือไม่ รวมทังมีผล ้ โดยที่ผู้บริโภคไม่มีสิทธิรู้หรือมั่นใจ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ข้างเคียงหรือเป็นอันตรายกับดวงตา ได้ เ ลยว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วเป็ น สังระงับ!!!...นวดตารักษาต้อหิน ่ หรือเปล่า เพราะปัจจุบนยังไม่มการ ั ี ผลิตภัณฑ์นาโนจริงหรือเปล่า ผูปวยโรคต้อหินทีกำลังคิดจะ ้ ่ ่ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ ซึงจากการสุมตรวจสอบของ ่ ่ ไปรักษาด้วยวิธการนวดตา คงต้อง ี รักษาพยาบาลด้วยวิธการดังกล่าว ี ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าไม่ ชังใจไตร่ตรองให้ดี เพราะว่าตอนนี้ ่ โดยระหว่างรอความเห็นทีเ่ ป็น ปลอดภัยของ สคบ. ร่วมกับศูนย์ มีคำสังจากสำนักสถานพยาบาลและ ่ ทางการจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคม การประกอบโรคศิลปะถึงทุกสถาน สถานพยาบาลต้องงดให้บริการการ นาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พยาบาล ทีมการให้รกษาโรคต้อหิน ่ ี ั รักษาด้วยวิธดงกล่าว นอกจากนีกรม ีั ้ พบว่ า สิ น ค้ า นาโนที่ สุ่ ม ตรวจทั้ ง ด้ ว ยการนวดตาต้ อ งระงั บ การให้ สนับสนุนบริการสุขภาพก็เตรียมคุม ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดทำความสะอาด บริการการรักษาด้วยวิธการดังกล่าว ี เข้มการโฆษณาทางการแพทย์ทมการ ่ี ี อเนกประสงค์เป็นของปลอม เอาไว้กอน หลังจากก่อนหน้านีมขาว ่ ้ ี่ โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงหรือจงใจ ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจ กรณีทจกษุแพทย์โรงพยาบาลเอกชน ่ี ั ทำให้ผบริโภคเข้าใจผิด ู้ กับสินค้านาโนกันอย่างมาก โดย แห่งหนึง ออกมาเปิดเผยว่า ใช้วธี ่ ิ เฉพาะพวกสิงทอเพราะมีคณสมบัติ ่ ุ ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25544 ปีที่ 17 ฉบับที
  • “ชมรมพิทกษ์สทธิผประกันตน” ั ิ ู้พิเศษอย่าง ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย กับการรักษาพยาบาลทีเท่าเทียม ่ป้องกันน้ำ ทำความสะอาดง่าย หรือไม่ต้องทำความสะอาด ซึ่งแน่นอน ชมรมพิทกษ์สทธิผประกันตน เรียกร้องความเป็นธรรมให้กบผูประกัน ั ิ ู้ ั ้ว่าหากเป็นสินค้านาโนปลอม จะทำให้ ตนในระบบประกันสังคม เรืองการรักษาพยาบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกับ ่ผูบริโภคเข้าใจผิดและหากนำไปใช้ก็ ้ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทองเดิม ซึ่งเป็นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย ระบบรักษาพยาบาลฟรีของคนไทยทังประเทศ ขณะทีผประกันตนในระบบ ้ ่ ู้ สคบ.จึงต้องเร่งออกมาตรฐาน ประกันสังคมซึ่งจ้างงานจ่ายสมทบเองทุกเดือน กลับได้รับการดูแลเรื่องควมคุมผลิตภัณฑ์นาโน พร้อมทั้ง สุขภาพทีดอยกว่า โดยเสนอให้ผประกันตนได้มสทธิไปใช้ระบบหลักประกัน ่ ้ ู้ ี ิจะทำฉลากแสดงให้รู้ว่าเป็นสินค้า สุขภาพแห่งชาติ แล้วให้นำเงินสมทบที่ต้องจ่ายให้ประกันสังคมไปสบทบนาโนแท้ โดยจะใช้ชอว่า “นาโนคิว” ื่ เพิมในส่วนของเงินประกันการว่างงานหรือเงินชราภาพ ซึงเป็นสิทธิประโยชน์ใน ่ ่เพือป้องกันไม่ให้ผบริโภคถูกหลอก ่ ู้ ประกันสังคมอยูแล้ว ซึงน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า ่ ่ โดยชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน เรียกร้องให้สำนักงานประกัน สังคม รับฟังและแก้ไขโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างระบบ สุขภาพบนมาตรฐานเดียวของประเทศ โดยจะให้เวลาประกัน สังคม 30 วัน ที่จะต้องทำให้ผู้ประกันตนออกจากจากระบบ ประกันสังคม ในเรืองบริการด้านสุขภาพ หากประกันสังคมไม่ ่ แก้ไขระบบดังกล่าว ผูประกันตนจะงดจ่ายเงินสมทบในส่วนของ ้ การรักษาพยาบาล ประมาณคนละ 250 บาท ซึงจะดีเดย์หยุด ่ จ่ายวันแรก 1 พฤษภาคม 2554 ***(อ่านเรืองสิทธิการรักษาพยาบาลในประกันสังคมในเรืองฉบับนี) ่ ่ ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 5
  • กระแสต่างแดน โวดาโฟน VS โวดาเฟล โวดาโฟน (Vodafone) ผูให้ ้ หนึ่ ง ขึ้ น มา และตั้ ง ชื่ อ ว่ า โวดาเฟล แนะนำให้ปดเครืองแล้วเปิดใหม่หรือ ิ ่ บริการโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ (www.vodafail.com) เพื่ อ แอบ เปลี่ยนซิมการ์ด (ซึ่งทำแล้วก็ไม่ได้ สามของออสเตรเลีย ได้พบกับคูปรับ ่ ประณามบรการทลมเหลว (fail) ของ ิ ่ี ้ ผล) รายใหม่ ซึงได้แก่ เว็บไซต์โวดาเฟล ่ โวดาโฟน และเขาก็พบว่าเขาไม่ใช่คน ทีสำคัญรายงานนีมขอมูลโดย ่ ้ ี้ ดอทคอม (www.vodafail.com) เข้าแล้ว เดยวทเี่ ดอดรอน ตงแตเดอนธนวาคม ี ื ้ ้ั ่ ื ั ละเอียดที่ระบุว่า บริษัทเพิกเฉยต่อ เว็บไซต์ที่ว่านั้นเป็นฝีมือของ ปีที่แล้วเป็นต้นมา มีผู้เข้าไปดูเว็บ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า และไม่มการ ี ผูบริโภครายหนึงทีสดจะทนกับบริการ ้ ่ ุ่ ดงกลาวไมตำกวา 150,000 คน และ ั ่ ่ ่ ่ จัดการทีดพอ่ ี อันยอดแย่ของบริษทโวดาโฟนนันเอง ั ่ มี ไ ม่ น้ อ ยที่ ร่ ว มบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ความ ข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดการและ ปลายปี ที่ แ ล้ ว อดั ม บรี โ ม เดือดร้อนของตนเองจากการโทรเข้าไป วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผลทีได้คอ ่ ื บั ณ ฑิ ต หมาดๆ ด้ า นวิ ศ วกรรม ยังศูนย์รบเรืองร้องเรียนของโวดาโฟน ั ่ รายงานสรุ ป กรณี ปั ญ หาความ ซอฟท์ แ วร์ จากมหาวิ ท ยาลั ย เช่น วันเวลาที่โทรเข้า ระยะเวลาที่ เดื อ ดร้ อ นของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร 3จี ข อง นวเซาทเวลส์ ไดเซนสญญาเปนลกคา ิ ์ ้ ็ ั ็ ู ้ ต้องถือสายรอ ลงในหน้าเว็บดังกล่าว โวดาโฟนทังหมด 12,000 กรณี ที่ ้ บริการ 3จี ของบริษทโวดาโฟนเป็น ั ด้วย นำเสนอตอองคกรทดแลผบรโภคดาน ่ ์ ่ี ู ู้ ิ ้ เวลา 2 ปี แต่หลังจากใช้บริการไป ผู้บริโภคมักถูกทิ้งให้รอสาย บริการโทรคมนาคมของออสเตรเลีย ไดเพยง 6 สปดาหกตองเซงจตเพราะ ้ ี ั ์ ็ ้ ็ ิ นานมากเมือโทรเข้าไปร้องเรียนเรือง ่ ่ ต้องติดตามกันต่อไป ว่าเขา สัญญาณขาดๆ หายๆ เมื่อโทรไป บริ ก าร 3จี ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หา จะจัดการกับบริษทดังกล่าวอย่างไร ั ร้ อ งเรี ย นก็ ไ ด้ รั บ คำตอบที่ ไ ม่ น่ า สัญญาณขาดหาย การได้รบข้อความ ั โ ว ด า โ ฟ น ซึ่ ง ค ว บ ร ว ม ประทับใจอีกด้วย หรือวอยส์เมล์ลาช้า ทีสำคัญผูบริโภค ่ ่ ้ กิจการกับฮัทชิสันมีลูกค้ากว่า 6.3 อดัมรู้สึกว่าเขาต้องทำอะไร มั ก ได้ รั บ ข้ อ มู ล ว่ า เป็ น ปั ญ หาที่ ตั ว ล้านคนทัวออสเตรเลีย ่ สักอย่าง ว่าแล้วก็ลงมือทำเว็บไซต์ เครื่องมือถือหรือไม่ก็ซิมการ์ด และ ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25546 ปีที่ 17 ฉบับที
  • “เพือนสาว” แน่นอนกว่า ่ หมดสมั ย แล้ ว กั บ การต้ อ ง ในขณะทีมเพียงร้อยละ 40 เท่านัน ่ ี ้ เป็นเหตุผลเดียวกันทีทำให้อตราการ ่ ัเตรียมช็อคโกแลตเอาไว้ให้ผู้ชายใน ที่จะให้ขนมหวานกับแฟนหนุ่มหรือ เกิดของญีปนลดลงเป็นประวัตการณ์ ่ ุ่ ิวันวาเลนไทน์ สาวญี่ปุ่นยุคนี้เขาคิด ผูชายทีตนเองแอบปลืม ้ ่ ้ ส่วนบรรดาห้างร้านต่างๆ ก็ใหม่ทำใหม่ หันมาซือช็อกโกแลตให้ ้ เหตุผลหลักๆ คือผู้หญิงนั้น พร้ อ มปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ เทรนด์ ใ หม่ นี้เพือนสาวดีกว่า ่ จะชื่ น ชมกั บ ช็ อ กโกแลตที่ ไ ด้ รั บ ด้วยการจัดแผนกช็อกโกแลตสำหรับ ข้ อ มู ล จากการสำรวจของ มากกว่า ฝ่ายที่ให้จึงรู้สึกเป็นปลื้ม ผู้ ห ญิ ง ที่ เ น้ น ช็ อ กโกแลตสี ส วยๆบรษทกลโกะระบวา สามในสของสาว ิ ั ูิ ุ่ ่ี มากกว่า รูปร่างน่ารักๆ ไว้บริการลูกค้าสาวๆญีปนในวัยรุนและวัยยีสบต้นๆ บอก ่ ุ่ ่ ่ ิ บ้ า งก็ ว่ า สาวๆ เหล่ า นี้ ห มด โดยเฉพาะว่าปีนี้พวกเธอจะให้ “โทโมช็อกโก” ความสนใจในตั ว ผู้ ช ายญี่ ปุ่ น แล้ ว คุ ณ ผู้ ช า ย ไ ท ย ฟั ง ไ ว้ เ ป็ นหรือช็อกโกแลตเพือมิตรภาพกับเพือน ่ ่ เพราะหาคุณสมบัตความเป็นแมนได้ ิ อุทาหรณ์ อย่าได้มนใจเกินไปว่าคุณ ั่ผู้ ห ญิ ง ของตนเองในวั น วาเลนไทน์ ยากเหลือเกิน โดยกลุ่มนี้อ้างว่ามัน หล่อเลือกได้ กุหลาบต้นทุนสูง ทะเลสาบไนวาชา มากว่า 30 ปี บอก นิเวศน์ซงอาจจะมีราคาแพงกว่าดอก ึ่ ว่าการปลูกกุหลาบเพื่อส่งออกนั้นได้ กุหลาบทั่วไปให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ สร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศน์ของ กัน ท้องถินไม่นอย ่ ้ เพี ย งแต่ เ มื่ อ ถึ ง วั น ที่ ต้ อ ง การใช้ ท รั พ ยากรของคนใน สู้ ร บกั น ในสงครามราคาในช่ ว งวั น เชื่ อ หรื อ ไม่ แม้ เ คนยาจะ ท้องถิ่นไปเพื่อรองรับความต้องการ วาเลนไทน์และวันแม่ ซูเปอร์มาร์เก็ตขาดแคลนน้ำเข้าขันวิกฤตแต่กยงเป็นผู้ ้ ็ั ของผู้คนในยุโรปนั้นไม่ต่างอะไรกับ เหล่านีจะอดใจไม่ไหว ต้องหันไปหา ้ส่ ง ออกกุ ห ลาบรายใหญ่ ที่ สุ ด ไปยั ง การเอาน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดไปบรรจุ กุหลาบ “ต้นทุนต่ำ” ทีกล่าวมา ่ยุโรป ขายในบรรจภณฑทรปรางหนาตาเปน ุ ั ์ ่ี ู ่ ้ ็ การประมูลซือดอกกุหลาบเป็น ้ ร้อยละ 70 ของดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบนันเอง ่ ล็อตใหญ่ๆ นั้นจะมีขึ้นในเมืองอัมที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตในยุโรปนั้น ความจริงแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ต สเตอร์ ดั ม จึ ง ทำให้ ผู้ ซื้ อ เข้ า ใจว่ ามาจากบริ เ วณรอบๆ ทะเลสาบ ในยุ โ รปก็ มี ด อกกุ ห ลาบแฟร์ เ ทรด กุ ห ลาบเหล่ า นั้ น มาจากประเทศไนวาชาในประเทศเคนยานันเอง ่ หรือกุหลาบที่ปลูกด้วยกระบวนการ ฮอลแลนด์ (เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ว่า นั ก นิ เ ว ศ น์ วิ ท ย า จ า ก ทคำนงถงสงแวดลอมและสภาพความ ่ี ึ ึ ่ิ ้ กุ ห ลาบดอกใหญ่ ที่ ค นไทยเรี ย กมหาวิทยาลัยแห่งหนึงในอังกฤษ ซึง ่ ่ เป็นอยู่ของเกษตรกรและได้รับการ กุหลาบฮอลแลนด์ อาจเดินทางมาไกลทำการศึ ก ษาพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำ ในเขต รับรองเรื่องความเป็นมิตรต่อระบบ จากเคนยาก็ได้) ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 7
  • กินผิด ระวังจิตตก การกนอาหารทมไขมนทรานส์ ิ ่ี ี ั หรื อ ไขมั น อิ่ ม ตั ว สู ง ไม่ ไ ด้ ท ำให้ เ รา อ้วนขึนเท่านัน งานวิจยของสเปนบอก ้ ้ ั ว่ามันเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรค ซึมเศร้าด้วย ข้ อ มู ล ได้ จ ากการเก็ บ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต และการ รบประทานอาหารของอาสาสมครกวา ั ั ่ รับประทานอาหารที่มีไขมันมากขึ้น ไขมันทรานส์นั้นจะมีความเสี่ยงต่อ 12,000 คน เป็นเวลา 6 ปี พบว่าใน เท่าไร ความเสียงก็จะเพิมมากขึนตาม ่ ่ ้ อาการซึมเศร้ามากกว่านีสกกีเท่า ้ ั ่ ตอนเริ่มงานวิจัยไม่มีใครเป็นโรคซึม ไปด้วย แต่งานวิจัยนี้ก็ยังมีข่าวดีมา เศร้าเลย แต่เมื่อจบการเก็บข้อมูล ทีสำคัญอาสาสมัครกลุมนีคอ ่ ่ ้ ื บอกกั น อยู่ บ้ า ง เขาบอกว่ า น้ ำ มั น พบคนทีมอาการดังกล่าว 657 คน ่ ี คนยุ โ รปที่ บ ริ โ ภคไขมั น ทรานส์ ใ น มะกอก ซึงมีโอเมก้า-9 สามารถช่วย ่ โดยคนที่รับประทานอาหาร ปรมาณคอนขางตำเปนนสย คนเหลา ิ ่ ้ ่ ็ ิ ั ่ ปองกันอาการเจ็บป่วยทางจิตได้ดวย ้ ประเภทฟาสต์ฟูดหรือแพสตรี้บรรจุ นี้ได้พลังงานจากไขมันดังกล่าวเพียง ปัจจุบันโลกเรามีผู้ป่วยด้วย กล่องที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเป็น ร้อยละ 0.4 ของพลังงานทีได้รบ ่ ั อาการดังกล่าวอยูประมาณ 150 ล้าน ่ ประจำ มีอตราความเสียงต่อโรคซึม ั ่ ลองนกดวาในกลมคนอเมรกน ึ ู่ ุ่ ิ ั คน เศร้าเพิมขึนเกือบร้อยละ 50 และยิง ่ ้ ่ ที่ ไ ด้ พ ลั ง งานถึ ง ร้ อ ยละ 2.5 จาก สนับสนุนคนไกล 558 ชน ในรานคา รานอาหาร ตลาด ้ิ ้ ้ ้ กวา 300 แหง หนวยงานดงกลาว ่ ่ ่ ั ่ พบว่าร้อยละ 32 ของสินค้าทีชจดขาย ูุ่ เกือบหนึงในสีของอาหารทีระบุ ่ ่ ่ เรื่ อ งความเป็ น “ผลิ ต ในท้ อ งถิ่ น ” ว่ า เป็ น ของ “ผลิ ต ในท้ อ งถิ่ น ” ใน เข้าข่ายการหลอกลวงผูบริโภค ้ อังกฤษและเวลส์นั้น ไม่ได้เป็นดังที่ ในนันมีผลิตภัณฑ์ทระบุวาเป็น ้ ่ี ่ กล่าวอ้างแต่อย่างใด “เนื้ อ แกะจากเวลส์ ” ที่ ผ ลิ ต ใน เมื่อผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึง นิวซีแลนด์ หรือ “แฮมจากเดวอน” หน้าที่ของตนเองในการแสดงความ ทงๆ ทนำเขามาจากเดนมารก เปนตน ้ั ่ี ้ ์ ็ ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมากขึ้ น และ ใ น ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ ก็ มี ผู้ นียงไม่นบผลิตภัณฑ์ทอาจจะ ่ ั ั ี่ ต้องการสนับสนุนผู้ผลิตในท้องถิ่น ประกอบการประเภทที่ว่าอยู่ไม่น้อย ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น แต่ส่งออกไป ของตนเอง เพื่อการสร้างงาน และ ถึงขันทีหน่วยงานรัฐต้องลงมือสำรวจ ้ ่ แปรรูปที่ประเทศจีนแล้วนำกลับเข้า ลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง ว่ามีผลิตภัณฑ์ดงกล่าวอยูในท้องตลาด ั ่ มาขายในอังกฤษใหม่อีกครั้ง ซึ่งยัง ก็มีผู้ประกอบการหัวใส ที่หาทางใช้ มากน้อยเท่าไร ไม่ชดเจนว่าสามารถจัดเข้าเป็นสินค้า ั ประโยชน์จากเทรนด์ทวา ี่ ่ จากการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ท้องถินได้ดวยหรือไม่ ่ ้ ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25548 ปีที่ 17 ฉบับที
  • ==================================================================================================================================== àÃ×èͧഋ¹ กองบรรณาธิการ ถึงเวลาคนไทย ใชระบบประกันสุขภาพ มาตรฐานเดียวกัน “¨Ð´ÕäËÁ!?...¶ŒÒ 0.88% ¢Í§à§Ô¹à´×͹·Õ่àÃÒáÅйÒ¨ŒÒ§µŒÍ§¨‹ÒÂãËŒÃкº»ÃСѹ Êѧ¤Á㹡óÕà¨็º»†Ç ¶Ù¡¹Óä»à¾Ô่Á໚¹à§Ô¹ºÓ¹ÒÞËÅѧà¡ÉÕ³ ʋǹàÃ×่ͧ¡Òà ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅàÇÅÒà¨็º»†Ç¡็à»ÅÕ่¹ãËŒä»ãªŒºÑµÃ·Í§ «Ö่§ãËŒÊÔ·¸ÔÃÑ¡ÉÒ¿ÃաѺ¤¹ ä·Â·Ñ่Ç»ÃÐà·ÈÍÂÙ‹áÅŒÇ...” ¼ÙŒ»ÃСѹµ¹Ãкº»ÃСѹÊѧ¤Á¿˜§·Ò§¹Õ้!!! àÃÒÃÙŒ¨Ñ¡ÊÔ·¸Ô¢Í§µÑÇàͧ´Õ¾ÍËÃ×ÍÂѧ? คงยังมีหลายคนทีสงสัยวา “ผูประกันตน” ทีวานีหมายถึงใคร ? ่  ่ ้ ผูประกันตน ก็คอ พวกเราเหลามนุษยเงินเดือนทีตองจายเงินใหกบประกันสังคม โดยการหักจากเงินเดือน  ื ่  ั (แบบอัตโนมัต) ทุกเดือนเดือนละ 5% สำหรับเปนเงินไวสำหรับสมทบเพือสิทธิประโยชน เวลาทีเราเจ็บปวยแลวใช ิ ่ ่ บริการทีสถานพยาบาล หรือเปนเงินชวยเหลือตอนตกงาน รวมทังจะไดมเงินบำนาญไวใชตอนอายุมาก ซึงก็ถอเปน ่ ้ ี ่ ื เรืองทีดทจะไดมเงินสวนหนึงไวคอยชวยเหลือเวลาทีเราลำบาก ่ ่ ี ี่ ี ่  ่ โดยไมใชแคเราเทานันทีตองจายเงินสมทบใหกบประกันสังคม แตนายจางและรัฐก็รวมจายสมทบเพือสิทธิ ้ ่  ั  ่ ของเราดวย โดยนายจางจาย 5% ของเงินเดือนของเรา สวนรัฐชวยนอยลงมาหนอยที่ 2.75% ไมวาจะเต็มใจหรือไมเต็มใจ เหลามนุษยเงินเดือนก็ตองจาย 5% ของเงินเดือน เขาสูกองทุนประกันสังคม    หลายคนอาจจะตังขอสงสัยวา้ “นานทีปหนถึงจะไดเขาโรงพยาบาล แลวแบบนีทำไมตองมาจายเงินใหประกันสังคมดวย”  ้ ไขขอของใจ ทีเราตองจายก็เพราะวาหลักการของประกันสังคมคือเรืองของการ “เฉลียทุกข เฉลียสุข” เงิน ่ ่ ่ ่ ของเราทีถกหักใหประกันสังคมทุกๆ เดือนนันจะกลายไปเปนเงินกองกลางสำหรับบริหารจัดการดูแลทุกๆ คนทีอยู ่ ู ้ ่ ในระบบประกันสังคมรวมกับเรา ใครปวยตองรักษาพยาบาลก็ไดรบการดูแล วันหนึงถาเราไปหาหมอก็จะไดรบการ ั ่ ั ดูแลเชนกัน หรือถาวันหนึงเราตกงานหรือเกษียณก็จะมีเงินชดเชยให ซึงก็คอเงินของเราทีถกหักไปทุกๆ เดือนนัน ่ ่ ื ่ ู ้ แหละ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 9
  • ================================================================== ================================ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==== 5% ¢Í§à§Ô¹à´×͹·Õ่àÃÒ¨‹ÒÂãËŒ»ÃСѹÊѧ¤Á¶Ù¡ãªŒä»·ÓÍÐäúŒÒ§ %ของเงนเดอน สิทธิประโยชน ิ ื สิทธิที่ไดรับ เงื่อนไขการใชสิทธิ ที่จาย 0.88% กรณีเจ็บปวย *รักษาฟรีที่ รพ.ตามสิทธิที่เลือกไว สงเงินสมทบไมนอยกวา *เงินทดแทนการขาดรายได 3 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื กอนใชสิทธิครั้งแรก 0.12% กรณีคลอดบุตร ผูประกันตนหญิง สงเงินสมทบไมนอยกวา *ไดเงินทดแทน 13,000 บาทตอครรภ ไดไมเกิน 2 คน 7 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื *เงินทดแทนการขาดรายได 50% ไมเกิน 90 วัน กอนคลอดบุตร ผูประกันตนชาย *ไดเงินทดแทน 13,000 บาท ตอครรภ ไดไมเกิน 2 คน 0.44% กรณทพพลภาพ *ใชบริการ รพ.ของรัฐฟรี ี ุ สงเงินสมทบไมนอยกวา *หากเปน รพ.เอกชน 3 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื -ผูปวยในเดือนละ 4,000 บาท กอนทุพพลภาพ -ผูปวยนอกเดือนละ 2,000 บาท *เงินทดแทนการขาดรายได 50% ของคาจางรายเดือน ไปตลอดชีวิต *อวัยวะเทียมที่จำเปนฟรี 0.06% กรณีตาย เงินสงเคราะห และคาปลงศพ 40,000 บาท สงเงินสมทบไมนอยกวา *หากสงสมทบมาแลวมากกวา 3 ป แตไมถึง 10 ป จะ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ไดเงินสงเคราะห เทากับคาจาง 1 เดือนครึ่ง กอนตาย *หากสมทบมากกวา 10 ป เงินสงเคราะหเทากับคาจาง ของผูประกันตน 5 เดือน 3% กรณีชราภาพ *จะไดรับบำนาญ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน อายุ 55 ป บรบรณ และ ิ ู สุดทาย หากสงสมทบมามากกวา 180 เดือน ความเปนผูประกันตน *หากสงสมทบมาไมถง 180 เดอน จะไดรบบำเหนจเทากบ สิ้นสุดลง  ึ ื ั ็  ั เงินสมทบทั้งหมดบวกกับดอกเบี้ยตามอัตราที่สำนักงาน ประกันสังคมประกาศในแตละป 0% (เพราะรัฐ กรณีสงเคราะห *เดือนละ 400 บาท ไปจนบุตรอายุ 6 ป และไดครั้งละ สงเงินสมทบไมนอยกวา ออกให) บุตร 2 คน 12 เดือน ภายใน 36 เดือนกอนไดรับสิทธิ 0.5% กรณีวางงาน *หากถูกใหออกโดยไมใชความผิดของลูกจางจะได 50% สงเงินสมทบไมนอยกวา ของคาจางรายวันไมเกิน 6 เดือน 6 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื *หากลูกจางลาออกหรือหมดโครงการจะได 30% ของ กอนวางงาน คาจางรายวันไมเกิน 3 เดือน ©ÅÒ´«×éÍ 10 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ==================================================================================================================================== ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§àÃ×่ͧ»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾ ประเทศไทยเรา ไมไดมระบบประกันสุขภาพ ี ดูแลคุมครองหลายๆ สวน (อยางทีเราแจกแจงใหดใน  ่ ู สำหรับดูแลเรืองความปวยไขของคนไทยแคระบบประกัน ่ ตารางกอนหนานี) ซึงถาดูเฉพาะสวนของคารักษา ้ ่ สังคมเทานัน แตยงมีอก 2 ระบบสำคัญทีคอยเปนทีพง ้ ั ี ่ ่ ึ่ พยาบาลเราจะมีงบประมาณดูแลอยูทประมาณ 2 หมืน  ี่ ่ เรืองสุขภาพของคนไทย นันคือ ่ ่ 2 พันลานบาท คิดเปนคารักษาพยาบาลเหมาจายทีคนละ ่ ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือทีเรา ่ 2,105.26 บาท คุนเคยกันในชือทีวา “ระบบบัตรทอง” ซึงเปนระบบทีรฐ  ่ ่ ่ ่ั “นาคิดมัย?...ทำไมระบบประกันสังคมถึงเปน ้ ดูแลจัดการ ถือเปนสวัสดิการใหกบคนไทยทุกคนทีไม ั ่ ระบบประกันสุขภาพระบบเดียว ทีผประกันตนตองจาย ่ ู ไดอยูในระบบประกันสังคม หรือระบบประกันสุขภาพ  เงินสมทบเอง” อืนๆ ซึงปจจุบนมีคนไทยทีไดรบการดูแลเรืองการรักษา ่ ่ ั ่ ั ่ ทังระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติและระบบ ้ พยาบาล คายา ประมาณ 47 ลานคน งบประมาณทีใช ่ สวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใชเงินจากรัฐซึงก็มา ่ ก็มาจากเงินภาษีของเรานีแหละ คิดเปนตัวเลขก็ประมาณ ่ จากเงินภาษีของเราเองในการดูแลเรืองสุขภาพของคนที่ ่ 1 แสนลานบาท โดยคารักษาพยาบาลเหมาจายตอคนที่ อยูในระบบ แตระบบประกันสุขภาพในระบบประกันสังคม  รัฐออกใหอยูทประมาณ 2,401.33 บาท  ี่ ผูประกันตนตองเปนคนจายสมทบเอง ซึงเปนเรืองทีนา  ่ ่ ่  อีกระบบ คือ ระบบสวัสดิการขาราชการ/ แปลก วาทำไมรัฐจึงไมดแลเรืองสุขภาพของคนไทยให ู ่ รัฐวิสาหกิจ สำหรับดูแลขาราชการและครอบครัว ซึงมี ่ เหมือนกันเปนระบบเดียว เพราะเมืองบประมาณทีใช ่ ่ ประมาณ 5 ลานคนทัวประเทศ งบประมาณทีใชกมา ่ ่ ็ ดูแลก็มาจากเงินภาษีของคนไทยทุกคนอยูแลว ทำไมเรา  จากเงินภาษีของเราอีกนันแหละ ซึงใหงบประมาณดูแล ้ ่ ยังตองจายเพิมอีก?! ่ สูงถึง 7 หมืนลานบาท คารักษาพยาบาลเหมาจายราย ่ จริงอยูทวาระบบประกันสังคม เปนระบบการดูแล  ่ี  ตอคนประมาณ 10,000 บาท คุมครองความมันคงของชีวตทีดและมีประโยชน คือมีทง  ่ ิ ่ ี ั้ สวนระบบประกันสังคม ซึงดูแลเหลาลูกจางและ ่ เรืองการชวยเหลือซึงกันและในแบบเฉลียทุกขเฉลียสุข ่ ่ ่ ่ มนุษยเงินเดือนซึงมีอยูประมาณ 9 ลานคน โดย ่  และยังเปนการออมเพืออนาคต แตหากสามารถนำ ่ งบประมาณทีนำมาใชดแลสุขทุกขกมาจากเงินทีเราถูก ่ ู ็ ่ หลักการเฉลียทุกขเฉลียสุขในเรืองของการดูแลสุขภาพ ่ ่ ่ หักจากเงินเดือนทุกๆ เดือน บวกกับนายจางและรัฐชวย ใหเทาเทียมเปนมาตรฐานเดียวกันทุกระบบก็นาจะเปน  สมทบให ซึงเงินทีเราจายไปถูกนำไปเฉลียสำหรับการ ่ ่ ่ เรืองทีดกวามัย? ่ ่ ี ้ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 11
  • ================================================================== ================================ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==== ÁÒà»ÅÕ¹໚¹ÃкºÊØ¢ÀÒ¾·Õà่ ·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹à¶ÍÐ ่ “ชมรมพทกษสทธผประกนตน” มารวมกนสรางระบบ ิ ั  ิ ิ ู ั  ั  หลักประกันสุขภาพใหเปนมาตรฐานเดียวกัน “ถาเปลียนใหผประกันตนในระบบประกันสังคม ่ ู ชมรมพิทกษสทธิผประกันตน อยากเชิญชวน ั ิ ู ไดรบการดูแลเรืองสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ ั ่ ผูประกันตนในระบบประกันสังคมทุกคนมารวมกัน  แหงชาติ แตวายังจายสมทบเทาเดิม แลวนำเงินทีตอง  ่  สรางระบบหลักประกันสุขภาพทีเ่ ทาเทียม สิทธิประโยชน จายกรณีเจ็บปวยไปเพิมใหกรณีชราภาพ นาจะเปน ่ ทีดและเหมาะสมสำหรับพวกเราผูจายเงินสมทบใน ่ ี  ประโยชนตอผูประกันตนมากกวา”   ระบบประกันสังคม เพราะเงินทุกบาททีเราจายไปมี ่ ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ ระบบ ความหมาย ประกันสังคมตองสามารถเปน “หลักประกัน บัตรทอง ทำหนาทีดแลเรืองสุขภาพคนไทยสวนใหญ ่ ู ่ ใหสงคมไดอยางแทจริงและมีประสิทธิภาพ” ั ของประเทศอยูแลว หากจะเพิมการดูแลใหกบกลุมผูใช  ่ ั   ผูประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถ  แรงงานเหลามนุษยเงินเดือนทีเปนผูประกันตนในระบบ ่  เขารวม หรือติดตามขาวสาร ขอมูลตางๆ ของการ ประกันสังคม ก็คงไมนาจะเปนเรืองแปลกหรือยุงยาก  ่  ประกันสังคม ไดทหนา facebook ของ “ชมรมพิทกษ ่ี ั อะไร ถือเปนการชวยเหลือผูประกันตนในระบบประกัน  สิทธิผประกันตน” ู สังคมทียงเปนเพียงคนกลุมเดียวทีตองจายเงินในการ ่ั  ่  ดูแลรักษาสุขภาพยามเจ็บปวย บาท ถาหากเราเงินเดือนเดือนละ 10,000 บาท แตละ ถึงแมจะเปลียนไปรับความคุมครองในระบบ ่  เดือนเราก็จายสมทบไป 88 บาท 1 ป เราจะจายไป  หลักประกันสุขภาพแหงชาติ แตกเชือวาผูประกันตน ็ ่  1,056 บาท และถาเปน 10 ป ก็เทากับเงิน 10,560 สวนใหญกยงยินดีทจะจายสมทบในระบบประกันสังคม ็ั ี่ บาทเลยนะ) เพราะยังมีขอดีในสวนของการออมเพืออนาคต ทังการ  ่ ้ และยิงถาเรานำเงินสมทบใหระบบประกันสังคม ่ ชวยเหลือตอนวางงาน และเงินบำเหน็จบำนาญตอน จาก กรณีคลอดบุตร 0.12% ของเงินเดือน ซึงระบบ ่ เกษียณ หลักประกันสุขภาพแหงชาติกใหความดูแลคุมครองตรง ็  ซึงถาหากไดรบการดูแลเรืองสุขภาพจากระบบ ่ ั ่ นีดวยเชนกัน ไปเพิมใหเงินสมทบสำหรับกรณีชราภาพ ้  ่ บัตรทองแลว เงินทีเ่ คยจายใหประกันสังคมกรณีเจ็บปวย อีก ตัวเงินหรือสิทธิทเราจะไดรบการดูแลหลังเกษียณใน ี่ ั 0.88% ของเงินเดือน ก็นาจะถูกไปเพิมในสวนของเงิน  ่ ฐานะผูประกันตนในระบบประกันสังคมก็นาจะยิงเพิม   ่ ่ ชราภาพ ตอนเกษียณอายุเราจะไดมเงินใชเพิมมากขึน ี ่ ้ มากขึนไปอีก ้ โดยปจจุบนเราไดเงินบำนาญจากการจายเงินสมทบให ั แตทเลามาทังหมดยังเปนแคความฝนและ ี่ ้ ประกันสังคมอยูที่ 20% ของเงินเดือนเฉลีย 60 เดือน  ่ ความหวัง ของเหลาผูประกันตนในระบบประกันสังคมที่  สุดทาย ถาหากไดอก 0.88% ของเงินเดือนไปเพิม % ี ่ อยากเห็นเรืองนีเกิดขึนจริง เพราะเปนประโยชนตอ ่ ้ ้  เฉลียของเงินทีจะไดเปนบำนาญก็จะสูงขึน หรือถาเปน ่ ่ ้ ทังตัวผูประกันตนและสังคมโดยรวม งานนีกคงตอง ้  ้ ็ เงินบำเหน็จ ซึงปจจุบนใชเกณฑคดจากเงินสมทบทังหมด ่ ั ิ ้ วิงวอนภาครัฐและบรรดาผูใหญทเกียวของ ชวยทำให  ี่ ่ ทีเ่ ราจาย + กับอัตราดอกเบียอีกนิดหนอย ถาได 0.88% ้ ฝนเล็กๆ ของลูกจาง ผูใชแรงงาน และมนุษยเงินเดือน  ของเงินเดือนไปเพิมก็จะทำใหไดบำเหน็จเยอะขึนจาก ่ ้ ในระบบประกันสังคมเปนจริงดวยเถิด เดิมทันที (อยาคิดวา 0.88% ของเงินเดือนเปนเงินไมกี่ ©ÅÒ´«×éÍ 12 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ==================================================================================================================================== µÑÇÍ‹ҧÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹¡ÒúÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃᾷ·Õ่ᵡµ‹Ò§¡Ñ¹¢Í§Ãкº»ÃСѹÊѧ¤Á áÅÐÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ (ºÑµÃ·Í§) (O) = คุมครอง (X) = ไมคมครอง  ุ ลักษณะการบริการ ระบบประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ โรคเดียวกันที่ตองรักษาในโรงพยาบาลเกิน X O 180 วัน กรณีมีความจำเปนตองรักษาตอเนื่องจาก ภาวะแทรกซอนหรือขอบงชี้ทางการแพทย เจ็บปวยฉุกเฉิน แลวไมสามารถใชบริการ รพ. O O ที่ลงทะเบียนไวได ไมเกิน 2 ครั้งตอป ไมจำกัดจำนวนครั้ง โรคหรือประสบอันตรายจากการใชสารเสพติด X O เฉพาะหนวยงานทไดรบอนญาตจากกระทรวง  ่ี  ั ุ สาธารณสุข ไดรับอันตรายหรือทุพพลภาพจากการที่ตัวเอง X O ตั้งใจใหเกิด (กรณีพยายามฆาตัวตาย) การบริการรักษาตัวเองหรือฟนฟูสมรรถภาพ X O ทางการแพทยที่บานหลังออกจาก รพ. การสงตอผูปวยไปยังหนวยบริการที่มีศักยภาพ X O สูงกวาทางอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร) ไมเกิน 60,000 บาทตอครั้ง การชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูรับบริการและผู X O ใหบริการที่ไดรับความเสียหายทางการแพทย 1.เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอยางถาวร จาย เงิยชวยเหลือไมเกิน 200,000 บาท 2.สญเสยอวยวะหรอพการ จายเงนชวยเหลอ ู ี ั ื ิ  ิ  ื ไมเกิน 120,000 บาท 3.บาดเจบหรอเจบตอเนอง จายเงนชวยเหลอ ็ ื ็  ่ื  ิ  ื ไมเกิน 50,000 บาท การใหยาไวรสโรคเอดส เพอปองกนการตดเชอ  ั ่ื  ั ิ ้ื X O หลังสัมผัส เชน ถูกขมขืน หรือติดเชื้อระหวาง ปฏิบัติงาน เชน แพทย พยาบาล การบริการแพทยแผนไทยหรือแพทยทางเลือก X O ขอมูลประกอบบทความ : “สูระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว สูหลักประกันทังสังคม”.เครือขายประชาชนเพือรัฐสวัสดิการ, “รายงานการสราง   ้ ่ หลักประกันสุขภาพถวนหนา ประจำป 2552”, “รายงานประจำปสำนักงานประกันสังคม 2552”, “คูมอบัตรทองสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข”,  ื “สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัตประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิมเติม (ฉบับที2) พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542”, บทความ ิ ่ ่ “ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย” สำนักงานวิจยเพือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, http://www.posttoday.com/ขาว/ ั ่ อาชญากรรม-สังคม/72522/เทียบผลประโยชน-บัตรทองดีกวาประกันสังคมทุกดาน/page-1/ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 13
  • ==================================================================================================================================== à»ÃÕºà·ÕººÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃᾷ¢Í§Ãкº»ÃСѹÊѧ¤ÁáÅÐÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ กรณีประสบอันตราย/อุบตเหตุ ั ิ ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ขอรับคาบริการไดโดยไมจำกัดจำนวนครั้ง กรณทใชบรการทหนวยบรการซงขนทะเบยน ี ่ี  ิ ่ี  ิ ่ึ ้ึ ี ทดรองจายคารักษาพยาบาลกอน สามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราที่ ไวตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพ กำหนดดังนี้ แหงชาติ ผูรับบริการไมตองเสียคาบริการ 1.สถานพยาบาลของรัฐ หรือคาใชจาย และสามารถใชสิทธิใชบริการ -ผูปวยนอก สามารถเบิกคารักษาพยาบาลได เทาที่จายจริงตามความจำเปน เจ็บปวยฉุกเฉินไดตามความจำเปนโดยไม -ผูปวยใน สามารถเบิกคารักษาพยาบาลได เทาที่จายจริงตามความจำเปน ภายในระยะ จำกัดจำนวนครั้ง เวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง ยกเวน คาหอง และคาอาหารเบิกไดไมเกินวันละ 700 บาท กรณีใชบริการทีสถานบริการอืน ผูรบบริการ ่ ่ ั 2.สถานพยาบาลของเอกชน ตองรับผิดชอบคาใชจายเฉพาะสวนที่เกิน *ผูปวยนอก สามารถเบิกคารักษาพยาบาลได เทาที่จายจริงไมเกิน 1,000 บาท และ จากทสำนกงานหลกประกนสขภาพแหงชาติ ่ี ั ั ั ุ  สามารถเบิกคารักษาพยาบาล เทาที่จายจริงเกิน 1,000 บาทได ตามหลักเกณฑและ จายใหสถานบรการ โดยสถานบรการดงกลาว   ิ ิ ั  อัตราที่กำหนด จะตองแจงใหผูปวยและญาติทราบกอนการ **ผูปวยใน สามารถเบิกคารักษาพยาบาลได ตามหลักเกณฑและอัตราที่กำหนด ใหบริการทุกครั้ง การคลอดบุตร ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ในกรณีคลอดบุตรสำหรับตนเองหรือคูสมรส มีสิทธิ สนับสนุนคารักษาพยาบาลตามกลุม ไดรับคาบริการทางการแพทยในการคลอดบุตรคนละ 2 ครั้ง รวมถึงประโยชนทดแทนในกรณี วินิจฉัยโรครวม จำนวนไมเกิน 2 ครั้ง คลอดบตร ไดแก คาตรวจรบฝากครรภ คาบำบดทางการแพทย คายาและเวชภณฑ คาทำคลอด ุ   ั  ั  ั  (กรณีบุตรมีชีวิตอยู) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล คาบริการและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด คา รถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย คาบริการอื่นที่จำเปน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและอัตราที่ ครอบคลุมถึงคาตรวจและรับฝากครรภ คณะกรรมการการแพทยกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยจะไดรับเงินเหมา โดยไมจำกัดจำนวนครั้ง จนสิ้นสุดการ จายคาคลอดบุตร จำนวน 13,000 บาท สำหรับการคลอดบุตร (อายุครรภ 28 สัปดาหขึ้นไป) ตั้งครรภ และการตรวจเยี่ยมดูแลหลัง ของผูประกันตนหรือภริยาของผูประกันตน หรือหญิงซึ่งอยูกินฉันสามีภริยากับผูประกันโดย คลอด และจะไดรบวคซนทกชนดวคซน ั ั ี ุ ิ ั ี เปดเผยกรณีผูประกันไมมีภริยา ตามตารางแผนการสรางเสริมภูมคมกัน ิ ุ *กรณีผูประกันหญิง สามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได จะไดรับเงินเหมาจายคาคลอด โรคดวยวคซน (EPI) ของกรมควบคม  ั ี ุ บุตร จำนวน 13,000 บาท และยังจะไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีก ใน โรค อัตรารอยละ 50 ของคาจางที่นำสงเงินสมทบเฉลี่ยเปนเวลา 90 วัน และสามารถหยุดงานเพื่อ การคลอดบุตรครั้งหนึ่ง ไมเกิน 60 วัน *คุมครองถึงหญิงตั้งครรภที่เปนผู *กรณีผูประกันตนชายที่มีภรรยาจดทะเบียนสมรส หรือหญิงซึ่งอยูกินฉันสามีภรรยาแตมิได ประกันตนสิทธิประกันสังคมที่สงเงิน จดทะเบียนสมรส สามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได จะไดรับเงินเหมาจายคาคลอด สมทบไมครบ 7 เดือน โดยไมเสียคา บุตร จำนวน 13,000 บาท แตไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ใชจาย *กรณีเปนผูประกันตนทั้งสามีและภรรยา ผูประกันตนสามารถใชสิทธิไดคนละ 2 ครั้ง รวมกัน ไดไมเกิน 4 ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใชสิทธิเบิกคาคลอดบุตร ไมสามารถนำมาขอรับคาคลอดบุตร ไดอีก และแนะนำใหใชสิทธิของภรรยากอนเนื่องจากจะไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อ การคลอดบุตรดวยนอกเหนือจากคาคลอดบุตร จำนวน 13,000 บาท ©ÅÒ´«×éÍ 14 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ==================================================================================================================================== บริการทันตกรรม ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 1. กรณีถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน ใสฟนเทียมชนิด 1. กรณีถอนฟน การผาตัดชองปาก (oral surgery) อุดฟน ขูดหินปูน การ ถอดไดฐานอคริลิก และรากฟนเทียม เกลารากฟน (root planing) ฟนเทียมฐานพลาสติก และทันตกรรมประดิษฐ 2. การผาตดเพอรกษาภาวะปากแหวงเพดานโหว กรณผู  ั ่ื ั  ี 2. การรักษาโพรงประสาทฟนน้ำนมสำหรับเด็กเคลือบหลุมรองฟน (ในกลุม ประกันตนไมมีปญหาดานการกลืน แตชองเพดานโหว อายุไมเกิน 15 ป) นอกจากนั้นยังมีงานทันตกรรมเพิ่มทวีที่ดูแลเด็กชั้นประถม มีเพดานกวางพอประมาณ ครอบคลุมอยูในเงินเหมา ปที่ 1 ทุกคนอยางครบวงจร จายรายหัว 3. ทันตกรรมรักษาในเด็กและหญิงตั้งครรภ หมายเหตุ: 4. การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก ไดแก การตรวจสุขภาพ 1) ผูประกันตนมีสิทธิเขารับการบริการสถานพยาบาล ชองปาก การแนะนำดานทันตสุขภาพ ใดก็ไดในกรณี ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน โดยสำรอง 5. การใหฟลูออไรดเสริมในกลุมที่มีความเสี่ยงตอโรคฟนผุ เชน กลุมเด็ก เงินจายไปกอนและนำหลักฐานมาขอเบิกเงินคืนไดใน ผูสูงอายุ อัตราไมเกิน 300 บาทตอครั้ง ปละไมเกิน 600 บาท 6. การผาตัดแกไขความพิการผูปวยปากแหวงเพดานโหว รวมถึงการจัดฟน และมสทธใสฟนเทยมชนดถอดไดฐานอครลก (พลาสตก) ี ิ ิ   ี ิ  ิิ ิ และแกไขปญหาดานการพูด (สำหรับเด็ก) โดยคาผาตัดสามารถรับคาใชจาย 1-5 ซี่ ในวงเงินไมเกิน 1,200 บาท ตั้งแต 6 ซี่ขึ้นไป ตามกลุมวินจฉัยโรครวม ตามหลักเกณฑ วิธการและอัตราทีกำหนด คาเพดาน  ิ ี ่ จะเบิกไดไมเกิน 1,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ป เทียมในอัตรา 500 บาทตอชิ้น คาอรรถบำบัด/แกไขการพูด จาย 3,850 ตั้งแตวันที่ใสฟนเทียมชนิดถอดไดฐานอคริลิก บาทตอรายตอป คาทันตกรรมบำบัด (ฟนฟู) จาย 12,000 บาทตอรายตอป 2) ผูประกันยังตองรวมจายในกรณีที่วงเงินเกินกำหนด หมายเหตุ: ผูมีสิทธิไมตองรวมจายในกรณีที่วงเงินเกินกำหนด โดยสามารถไปใชบริการที่ใดก็ได การสงตอผูปวยไปหนวยบริการทีมศกยภาพสูงกวา   ่ ี ั ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรณีมีความจำเปน ตองรับหรือสงตัวผูปวยไปตรวจวินิจฉัยหรือรักษา ใหจายตามราคาเรยกเกบแตไมเกนราคากลางทกำหนดในแตละ  ี ็   ิ ่ี  ตอยงสถานพยาบาลอกแหงหนง ซงไมใชสถานพยาบาลตามบตรรบรอง  ั ี  ่ึ ่ึ   ั ั ประเภทพาหนะและระยะทาง ดังนี้ สิทธิฯ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง สามารถเบิกคาพาหนะตามอัตรา 1. คาบริการรับสงตอทางรถยนต เปนไปตามระยะทาง ถาไม ดังนี้ เกิน 50 กิโลเมตร ใหเบิกตามคาใชจายจริงในอัตราไมเกิน 1. ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน สำหรับคารถพยาบาลหรือเรือพยาบาล 500 บาท แตถามากกวา 50 กิโลเมตรขึ้นไป ใหเบิกจายคา จายตามจำนวนที่จายจริงไมเกิน 500 บาทตอครั้ง และ 300 บาทตอ ชดเชยครังละ 500 บาท และใหไดรบคาชดเชยเพิมอีกกิโลเมตร ้ ั ่ ครั้งสำหรับพาหนะรับจางหรือสวนบุคคล ละ 4 บาทตอระยะทางจากหนวยบรการตนทางถงหนวยบรการ   ิ  ึ  ิ 2. กรณีขามเขตจังหวัดจายเพิ่มจากกรณีภายในเขตจังหวัดเดียวกันอีก ปลายทาง (ตามระยะทางกรมทางหลวง) ตามระยะทางกิโลเมตรละ 6 บาท (ตามระยะทางกรมทางหลวง) 2. คาบริการรับสงตอทางเรือ เปนไปตามประเภทเรือ และ ระยะทางอัตราจายไมเกิน 35,000 บาทตอครั้ง ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 15
  • ================================================================== ================================ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==== โรคไต ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 1) การลางชองทองดวยน้ำยาแบบถาวร 1) การลางชองทองดวยน้ำยาแบบถาวร เหมาจายใหแกสถานพยาบาลในความตกลง และจาย เหมาจายคาบริการใหโรงพยาบาล 220,000 บาทตอรายตอป หรือ 18,320 ในอัตราเทาที่จายจริงไมเกินเดือนละ 15,000 บาท บาทตอรายตอเดือน (คาน้ำยา 14,100 บาท รวมกับ คาดูแลครบวงจร) และเบิกคาวางทอพรอมอุปกรณไดไมเกิน 20,000 2) การฟอกเลือด บาทตอรายตอ 2 ป ผูปวยลงทะเบียนกอน 1 ต.ค. 51 2) การฟอกเลือด 1,000 บาทตอครั้ง+ผูปวยรวมจาย 500 บาท เหมาจายใหแกสถานพยาบาลในความตกลง และเบิก 1,200 บาทตอครั้ง (อายุเกิน 60 ป+มีโรคเรื้อรัง) +ผูปวยรวมจาย 500 บาท ไดครงละไมเกน 1,500 บาทตอครง และไมเกน 3,000  ้ั  ิ  ้ั  ิ ผูปวยลงทะเบียนหลัง 1 ต.ค. 51 บาทตอสัปดาห คาเตรียมเสนเลือด (Shunt) อัตรา 1,500 บาทตอครั้ง 20,000 บาทตอรายตอ 2 ป 1,700 บาทตอครั้ง (อายุเกิน 60 ป+มีโรคเรื้อรัง) 3) การปลูกถายไต คาเตรียมเสนเลือด (Shunt) จายตามจริงแตไมเกิน 20,000 บาทตอรายตอ 2 คาใชจายกอนการปลูกถายไต ป เหมาจายใหสถานพยาบาลไมเกิน 30,000 บาทตอ 3) การปลูกถายไต ราย คาใชจายกอนการปลูกถายไต คาใชจายระหวางปลูกถายไต ใหสิทธิผูปวยที่สามารถหาไตบริจาคได โดยไดรับการสนับสนุนคาใชจายคือ (1) เหมาจายใหสถานพยาบาลไมเกิน 230,000 บาทตอ คาเตรียมผูรับบริจาคกอนเขารับการผาตัดที่สมองตาย 40,000 บาท (2) คา ราย โดยครอบคลุมผูประกันตนและผูบริจาคไตเปน เตรียมผูรับบริจาคกอนเขารับการผาตัดที่มีชีวิต กอนเขารับการผาตัด 40,000 เวลา 60 วัน นับแตวันที่ทำการผาตัดปลูกถายไตรวม บาท (จายไมเกิน 2 ครั้ง) ระหวางเขารับการผาตัด 32,800 บาท สวนคาใช ทั้งการรักษาภาวะสลัดไตอยางเฉียบพลันของผูประกัน จายสำหรับเตรียมผูปวยกอนเขารับการผาตัด 31,300 บาทและคาเตรียมผูรับ เปนเวลา 2 ป นับแตวันที่ทำการปลูกถายไต บริจาคระหวางรอผูบริจาคที่สมองตาย ทุก 3 เดือน ครั้งละ 1,800 บาท คาใชจายหลังการปลูกถายไต คาใชจายระหวางปลูกถายไต สำหรับสถานพยาบาลที่ปลูกถายไตผูประกันตนที่มี จายตามความเสี่ยง ตั้งแต Protocol I-IV โดยมีคาใชจายต่ำสุดคือ 143,000 สิทธิโดยครอบคลุมการตรวจรักษา ยากดภูมิคุมกัน บาท และสูงสุดคือ 292,000 บาท กรณีมีภาวะแทรกซอนจายตาม Protocol ตรวจทางหองปฏิบัติการ ตรวจปสสาวะ ตรวจระดับ ทั้งสิ้น 7 Protocol โดยมีคาใชจายเหมาจายตั้งแต 23,000 บาทและสูงสุดคือ ยากดภูมิภูมิคุมกัน เหมาจายในอัตรา ดังนี้ 493,000 บาท ปที่ 1 เดือนที่ 1-6 เดือนละ 30,000 บาท คาใชจายหลังปลูกถายไต เดือนที่ 7-12 เดือนละ 20,000 บาท สนับสนุนคาใชจาย ยากดภูมิ ตรวจทางหองปฏิบัติการตรวจปสสาวะ ตรวจ ปที่ 2 เดือนที่ 1-6 เดือนละ 15,000 บาท ระดับยากดภูมิคุมกัน เหมาจาย ดังนี้ ปที่ 3 เปนตนไป เดือนละ 10,000 บาท ปที่ 1 เดือนที่ 1-6 เดือนละ 30,000 บาท หมายเหตุ: การปลูกถายไต จะไมไดรับคุมครองเมื่อผู เดือนที่ 7-12 เดือนละ 25,000 บาท ปวยเปนไตวายเรื้อรังกอนเปนผูประกันตน ปที่ 2 เดือนละ 20,000 บาท ปที่ 3 เปนตนไป เดือนละ 15,000 บาท ©ÅÒ´«×éÍ 16 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • เรื่องจากปก กองบรรณาธิการน้ำแร่ดีกว่าแน่หรือ ?? ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำถึงร้อยละ70ดังนันเพือให้ระดับน้ำในร่างกายสมดุลทำให้การทำงาน ้ ่ของร่างกายเป็นปกติมนุษย์จงขาดน้ำไม่ได้ ึ แต่นำสะอาดธรรมดาถึงมีคามากแล้วก็ยงไม่ไฮโซ ้ ่ ัพอต้องมีการเชียร์ให้ดมน้ำแร่นัยว่าเพือประโยชน์ที่ ื่ ่สมบูรณ์กว่าด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบต่างๆน้ำแร่ในความเข้าใจของคนทัวไปจึงกลายเป็นสินค้าสุขภาพที่ ่มีราคาแพงมากเมือวัดเป็นปริมาณต่อซีซและผูบริโภค ่ ี ้หลายคนก็ยอมจ่ายเงินในราคาทีสงลิวเพือจะได้ดมมัน ่ ู ่ ่ ื่เป็นประจำ อย่างไรก็ตามไม่มอะไรทีมแต่คณประโยชน์โดย ี ่ ี ุไม่มโทษแร่ธาตุบางกลุมบางชนิดสามารถให้โทษต่อ ี ่ร่างกายได้และโดยมากไม่ได้ถกระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ ูฉลาดซือเลยขอขันอาสานำข้อมูลการทดสอบแร่ธาตุที่ ้เป็นโทษต่อร่างกายในน้ำแร่มาแจ้งให้แก่ทานผูอานทุก ่ ้่ท่านได้ทราบ ฉลาดซือส่งตัวอย่างน้ำแร่จำนวน24ตัวอย่าง ้(24ยีหอ)ส่งห้องปฏิบตการสถาบันโภชนาการ ่ ้ ั ิมหาวิทยาลัยมหิดลเมือเดือนมกราคม2554เพือทดสอบ ่ ่หาแร่ธาตุทเ่ี ป็นอันตรายต่อร่างกาย4กลุมได้แก่ตะกัว ่ ่และแคดเมียมในกลุมโลหะหนักกับไนเตรทและไนไตรท์ ่ซึงสามารถกลายสภาพเป็นไนโตรซามีนหนึงในสารก่อ ่ ่มะเร็งได้ผลการทดสอบมีดงนี ั ้ ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่121มีนาคม2554 17
  • ตะกั่ว 1.ไม่พบการตกค้างของสารตะกัวในน้ำแร่จำนวน20ตัวอย่าง(ร้อยละ83) ่ 2.พบการตกค้างของสารตะกัวในน้ำแร่จำนวน4ตัวอย่าง(ร้อยละ17)ทีปริมาณ ่ ่ ระหว่าง0.0002–0.003มิลลิกรัม/ลิตรอย่างไรก็ตามไม่มตวอย่างใดมี ี ั ปริมาณตะกัวตกค้างสูงเกินมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที ่ ่ 199)พ.ศ.2543เรืองน้ำแร่ธรรมชาติทีปริมาณไม่เกิน0.01มิลลิกรัม/ลิตร ่ ่ แคดเมียม 1.ไม่พบการตกค้างของแคดเมียมในน้ำแร่จำนวน4ตัวอย่าง(ร้อยละ17) 2.พบการตกค้างของแคดเมียมในน้ำแร่จำนวน20ตัวอย่าง(ร้อยละ83)ที่ ปริมาณระหว่าง0.0002–0.0075มิลลิกรัม/ลิตรและเมือนำมาตรฐาน ่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที199)พ.ศ.2543เรืองน้ำแร่ธรรมชาติท่ี ่ ่ กำหนดให้มการตกค้างของแคดเมียมได้ไม่เกิน0.003มิลลิกรัม/ลิตรมา ี ประกอบการพิจารณาพบว่ามีนำแร่จำนวน 2 ตัวอย่างทีเกินมาตรฐานไป ้ ่ เล็กน้อย ได้แก่ น้ำแร่ฟจิ ของบริษท เนเชอรัล วอเตอร์ ออฟ วิติ ลิมเต็ด ิ ั ิ สาธารณรัฐหมูเกาะฟิจิ นำเข้าโดย บ.ซี.วี.เอส ซินดิเคท จำกัด ปริมาณ ่ แคดเมียมทีพบเท่ากับ 0.0075 มิลลิกรัม/ลิตร และน้ำแร่อควอเร่ ของ บริษท ่ ั ทิปโก้ฟดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทีปริมาณ 0.0032 มิลลิกรัม/ ู ่ ลิตร ไนเตรท 1.ไม่พบไนเตรทในน้ำแร่จำนวน2ตัวอย่าง(ร้อยละ8)ได้แก่น้ำแร่ไอยริน ของบริษทวีแอนด์พีสยามวอเตอร์โปรดักส์จำกัดและน้ำแร่วิทเทล ั ของบริษทเปอริเอ้วิทเทล(ฝรังเศส) ั ่ 2.พบไนเตรทในน้ำแร่จำนวน22ตัวอย่าง(ร้อยละ92)ทีปริมาณระหว่าง ่ 0.027–14.229มิลลิกรัม/ลิตรแต่ยงอยูในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ ั ่ กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที199)พ.ศ.2543เรืองน้ำแร่ธรรมชาติทกำหนด ่ ่ ่ี ให้มไนเตรทได้ไม่เกิน50มิลลิกรัม/ลิตร ี ไนไตรท์ 1.ไม่พบไตรท์เลยในน้ำแร่จำนวน23ตัวอย่าง(ร้อยละ96) 2.พบไนไตรท์จำนวน1ตัวอย่าง(ร้อยละ4)ปริมาณทีพบเท่ากับ0.004 ่ มิลลิกรัม/ลิตรในน้ำแร่มเนเร่ของบริษทบ.เปอริเอ้วิทเทล(ประเทศไทย) ิ ั จำกัดแต่อยูในเกณฑ์ปลอดภัยเนืองจากไม่สงเกินมาตรฐานประกาศกระทรวง ่ ่ ู สาธารณสุข(ฉบับที199)พ.ศ.2543เรืองน้ำแร่ธรรมชาติทกำหนดไว้ให้มี ่ ่ ี่ ได้ไม่เกิน0.02มิลลิกรัม/ลิตร ฉลาดซื้อ18 ปีที่17ฉบับทีี่121มีนาคม2554
  • ข้อสังเกต 1.การทดสอบกลุมโลหะหนักตะกัวและแคดเมียมมีนำแร่4ตัวอย่างทีไม่พบเลย ่ ่ ้ ่ ได้แก่ไอโอมองต์เฟลอเทสโก้และไอซ์แลนด์สปริงขณะเดียวกันก็มนำแร่4ตัวอย่างที่ ี ้ ตรวจพบโลหะหนักทัง2ชนิดได้แก่ท็อปส์โฮมเฟรชมาร์ชฟิจและอควอเร่แต่ยงอยู่ ้ ิ ั ในเกณฑ์ปลอดภัย 2.การทดสอบไนเตรทและไนไตรท์มีนำแร่จำนวน2ยีหอทีไม่พบไนเตรทและไนไตรท์ ้ ่ ้ ่ เลยคือไอยรินกับวิทเทลขณะทีตวอย่างทีพบทังไนเตรทและไนไตรท์ได้แก่มิเนเร่ ่ ั ่ ้ ซึงอยูในเกณฑ์ปลอดภัย ่ ่ 3.เมือเทียบผลการทดสอบกับการตรวจสอบฉลากของผลิตภัณฑ์พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ ่ ไม่มการระบุแร่ธาตุทเี่ ป็นอันตรายกับร่างกายไว้บนฉลากและมีการแสดงฉลากไม่สมบูรณ์ ี ตามประกาศฯฉบับที199เรืองน้ำแร่จำนวน3ตัวอย่างแบ่งเป็นไม่แสดงชนิดของแร่ ่ ่ ธาตุทสำคัญ2ตัวอย่างคือโอเชียนดีฟของบ.ไต้หวันเยสดีฟโอเชียนวอเตอร์ ี่ ่ ่ จำกัดและวายอีเอสของบ.ยังเอ็นเนอจีชอร์สจำกัดเมืองโถวเฉินจ.อีเหลิง ้ ประเทศไต้หวันกับไม่แสดงแหล่งทีมาของน้ำแร่จำนวน1ตัวอย่างได้แก่ฟิจของบ. ่ ิ เนเชอรัลวอเตอร์ออฟวิตลิมเต็ดสาธารณรัฐหมูเกาะฟิจ ิ ิ ่ ิ สรุป จากการทดสอบตัวอย่างน้ำแร่จำนวน24ยีหอโดยมีหนึงตัวอย่างเป็นน้ำดืมโมเลกุลเล็ก ่ ้ ่ ่และหนึงตัวอย่างเป็นน้ำดืมทีมาระบุวามาจากใต้ทะเลลึกผูบริโภคมีความเสียงทีจะได้รบตะกัวเข้าสู่ ่ ่ ่ ่ ้ ่ ่ ั ่ร่างกายทีรอยละ17แคดเมียมทีรอยละ83ไนเตรททีรอยละ92และไนไตรท์ทรอยละ4โดย ่้ ่้ ่้ ี่ ้พบแคดเมียมเกินมาตรฐานจำนวน2ตัวอย่างในยีหอฟิจและอควอเร่ ่ ้ ิ เนืองจากราคาขายน้ำแร่โดยเฉลียสูงกว่าน้ำดืมบรรจุขวดและน้ำดืมตูหยอดเหรียญค่อนข้าง ่ ่ ่ ่ ้มากและยังมีแร่ธาตุทเป็นโทษตามทีได้ทดสอบไปประกอบอยูตามธรรมชาติทีถงแม้ปริมาณทีพบ ี่ ่ ่ ่ ึ ่ส่วนใหญ่อยูในเกณฑ์ปลอดภัยต่อการบริโภคแต่หากบริโภคติดต่อกันเป็นประจำอย่างต่อเนืองก็อาจ ่ ่ก่อให้เกิดอันตรายได้ ฉลาดซือขอแนะนำว่าบริโภคเป็นทางเลือกได้แต่ไม่เหมาะสมทีจะบริโภคทดแทนน้ำดืมปกติ ้ ่ ่สำหรับคำโฆษณาทีบอกว่าน้ำแร่อดมไปด้วยแร่ธาตุทเป็นประโยชน์ตอร่างกายนันจากการศึกษา ่ ุ ี่ ่ ้ฉลากพบว่าปริมาณแร่ธาตุตางๆทีมอยูในน้ำแร่นนมีปริมาณทีนอยมาก(หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัม ่ ่ ี ่ ั้ ่ ้หรือไมโครกรัม)เมือเทียบกับความต้องการตามปกติของร่างกายต่อวันน้ำแร่จงไม่ใช่แหล่งแร่ธาตุ ่ ึทีเหมาะสมกับร่างกายหากต้องการแร่ธาตุตางๆควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมูโดยทีครึง ่ ่ ่ ่ ่หนึงของปริมาณบริโภคเป็นผักและผลไม้จะทำให้ได้รบแร่ธาตุตางๆทีรางกายต้องการได้ครบถ้วน ่ ั ่ ่่และดีกว่า ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่121มีนาคม2554 19
  • ตารางแสดงผลทดสอบแร่ธาตุในน้ำแร่ แคดเมียมCadmium แร่ธาตุทระบุบนฉลาก ทีผลิต–หมดอายุ ไนเตรทNitrate แหล่งน้ำธรรมชาติ ไนไตรท์Nitrite ตะกัวLead บริษทผูผลิต/ ระบุว/ด/ป (มก./ลิตร) จัดจำหน่าย (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) เลขทีอย. ชือสินค้า ทีอางถึง ราคา ั ้ ่ ่้ ่ ี่ ่ ่ 1.มิเนเร่ บ.เปอริเอ้วิทเทล แคลเซยมแมกนเี ซยม ต.โพธิสามต้น 14-2- ี ี ์ ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0002 0.192 0.004 ิ (ประเทศไทย) โพแทสเซียมโซเดียม จ.พระนคร 00336-2- 13.50บ. สังกะสีฟลูออไรด์ อยธยา ุ 0001 ไบคาร์บอเนตซัลเฟต 2.ออรา บ.ทิปโก้ฟดส์ ู ฟลูออไรด์ พุจากใต้ 50-2- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0008 4.829 ไม่พบ ิ (ประเทศไทย)จำกด โพแทสเซียมโซเดียม เทือกเขาสูง 00850-2- ั 16.50บ. (มหาชน) แคลเซยมแมกนเี ซยม อ.แม่รนจ. ี ี ิ 0001 ไบคาร์บอเนต เชียงใหม่ ซิลกาคลอไรด์ ี ้ ซัลเฟต 3.ไอโอ บ.บุญรอดเอ ไอโอดีนแคลเซียม ต.พระงาม 17-2- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ ไม่พบ 0.422 ไม่พบ ิ เซียเบเวอเรซจำกัด แมกนีเซียม จ.สิงห์บร ุี 00141-2- 13บ. โพแทสเซียมโซเดียม 002 ฟลูออไรด์ ไบคาร์บอเนตซัลเฟต 4.มองต์เฟลอ ผลตโดย ิ แคลเซียมโซเดียม แหล่งน้ำพุรอน 63-2- ้ ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ ไม่พบ 0.027 ไม่พบ ิ บจ.ทิพย์วารินวัฒนา โปตัสเซียมซัลเฟต ลึกใต้ผวโลก 00540-2- ิ 18.75บ. ไบคาร์บอเนตสังกะสี ต.พบพระ 001 ผ่านกรรมวิธเี ติมโอโซน จ.ตาก 5.คาร์ฟร ู์ สังผลิตและจัด ่ ฟลูออไรด์ไนเตรท จากแหล่งน้ำลึก 13-2- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.001 0.085 ไม่พบ ิ จำหน่ายบ.เซ็นคาร์ ไบคาร์โบเนตซัลเฟต 200เมตร 00441-2- 9บ. จำกัดผลิตโดย ไอโอดีนแคลเซียม อ.สามโคก 0006 บ.ทีทซน้ำดืมสยาม แมกนีเซียม ีี ่ จ.ปทุมธานี จำกัด 6.บิกซี ๊ บ.ทีทซน้ำดืมสยาม แคลเซยมแมกนเี ซยม จากแหล่งสาม ีี ่ ี ี 13-2- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.001 ิ 0.05 ไม่พบ จำกัด โปแตสเซียมโซเดียม โคกจ.ปทุมธานี 00441-2- 13บ. สังกะสีฟลูออไรด์ 0007 ไบคาร์บอเนตซัลเฟต 7.เทสโก้ บ.ทีทซน้ำดืมสยาม ฟลออไรดแมกนเี ซยม จากแหล่งสาม ีี ่ ู ์ ี 13-2- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ ไม่พบ 0.112 ไม่พบ ิ จำกัด โซเดียมซัลเฟต โคกจ.ปทุมธานี 00441-2- 10บ. ไอโอดีนแคลเซียม 0005 โปแตสเซียม ไบคาร์บอเนต 8.ท๊อปส์ บ.ทีทซน้ำดืมสยาม ฟลูออไรด์ไนเตรท จากแหล่งสาม ีี ่ 13-2- ระบุ 1.5ลตร/ 0.003 0.002 ิ 0.14 ไม่พบ จำกัด ซัลเฟตไอโอดีน โคกจ.ปทุมธานี 00441-2- 15บ. แคลเซยมแมกนเี ซยม ี ี 0032 ฉลาดซื้อ20 ปีที่17ฉบับทีี่121มีนาคม2554
  • แคดเมียมCadmium แร่ธาตุทระบุบนฉลาก ทีผลิต–หมดอายุ ไนเตรทNitrate แหล่งน้ำธรรมชาติ ไนไตรท์Nitrite ตะกัวLead บริษทผูผลิต/ ระบุว/ด/ป (มก./ลิตร) จัดจำหน่าย (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) เลขทีอย.ชือสินค้า ทีอางถึง ราคา ั ้ ่ ่้ ่ ี่ ่ ่9.โฮมเฟรช บ.ทีทซน้ำดืมสยาม แคลเซยมแมกนเี ซยม จากแหล่งสาม 13-2-0041 ระบุ 1.5ลตร/ 0.0002 0.0002 0.077 ีี ่ ี ี ิ ไม่พบมาร์ท จำกัด โปตัสเซียมไอโอดีน โคกจ.ปทุมธานี -2-0082 15บ. คลอไรด์ซัลเฟต ไบคาร์บอเนต10.โอเชยนดฟ ผลิตโดยบ.ไต้หวัน ่ี ี น้ำจากทะเลน้ำ 10-3- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0006 0.211 ิ ไม่พบ เยสดีฟโอเชียน ่ ลึกมหาสมุทร 02152-1- 58บ. วอเตอร์จำกัด แปซิฟก ิ 0001 (น้ำจากทะเลน้ำลึก มหาสมุทรแปซิฟก) ิ ประเทศไต้หวัน นำเข้าโดยบ.ทีมเท คเวิลด์ไวด์จำกัด11.เอเวียง ผลตโดยเอสเอ ไบคาร์บอเนตโซเดียม น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ิ ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0013 3.37 ิ ไม่พบ เอเวียงประเทศ แคลเซียมไนเตรท จากคาซาต 11523-1- 76.75บ. ฝรังเศสนำเข้าโดย แมกเนเซียมคลอไรด์ เทือกเขาแอลป์ 0518 ่ บจก.ซีโน-แปซิฟก ซัลเฟตโปตัสเซียม ฝรังเศส ิ ่ เทรดดิง(ไทยแลนด์) ซิลกา ้ ิ12. ผลิตโดยบ.สโนวี ไบคารบอเนตคลอไรด น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ่ ์ ์ ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0002 14.229 ิ ไม่พบสโนวีเ่ มาท์เทน เมาท์เทนบอทเทิล แคลเซยมแมกนเี ซยม จากเทือกเขา 34148-1- ้ ี ี 50บ. จำกัดประเทศ โซเดียมซัลเฟต เดเลสฟอร์ด 0646 ออสเตรเลียนำเข้า โปตัสเซียมซิลกา ิ และจัดจำหน่ายโดย บ.โกลบอลฟูด ้ โปรดักส์จำกัด13.ไอซ์แลนด์ นำเข้าและจัด คลอไรด์แคลเซียม น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ ไม่พบ 0.589 ิ ไม่พบสปริง จำหน่ายโดย แมกนีเซียมโซเดียม จากประเทศ 14052-1- 96บ. บ.เอชทูโอ-ไฮโดร ซัลเฟตโปตัสเซียม ไอซ์แลนด์ 0001 จำกัด เหล็ก14.ราดิโอซ่า ผลตโดยคาสเท ไบคาร์บอเนต ิ น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.001 1.159 ิ ไม่พบ ลเดลซีบาคูรา แคลเซยมแมกนเี ซยม จากเทือกเขา 21652-1- ี ี 44บ. เอส.อาร์.แอล. ไนเตรท ฟูไบโอไล 0001 ประเทศอตาลนำเขา ซิลกาโซเดียม ิ ี ้ ิ โดยบจก.อิตาเลียน โพแทสเซียมซัลเฟรต ่ สตาร์ คลอไรด์ฟลูออไรด์15.ไพนวอเตอร 3P2MCo.,Ltd. แคลเซยมแมกนเี ซยม น้ำดืมโมเลกุล ์ ์ ี ี ่ 10-1- ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0013 0.162 ิ ไม่พบ(นำดมโมเลกล ้ ่ื ุ ซัลเฟตฟลูออไรด์ เล็กด้วย 09549-1- 40บ.เล็ก) เหล็กโพแทสเซียม นวตกรรมนาโน 0001 ั สังกะสีโซเดียม เทคโนโลยี ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่121มีนาคม2554 21
  • แคดเมียมCadmium แร่ธาตุทระบุบนฉลาก ทีผลิต–หมดอายุ ไนเตรทNitrate แหล่งน้ำธรรมชาติ ไนไตรท์Nitrite ตะกัวLead บริษทผูผลิต/ ระบุว/ด/ป (มก./ลิตร) จัดจำหน่าย (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) เลขทีอย. ชือสินค้า ทีอางถึง ราคา ั ้ ่ ่้ ่ ี่ ่ ่ 16.วอลวิก ผลิตโดยโซซิเอเต้ แคลเซยมแมกนเี ซยม น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ี ี ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0006 6.317 ไม่พบ ิ เดโอเดอวอลวิก โซเดียม จากอูเวิรน ์ 11523-1- 59บ. ประเทศฝรังเศส ่ โปแตสเซียม 0683 นำเข้าโดยบจก.ซีโน- คลอไรด์ไนเตรต แปซิฟกเทรดดิง ิ ้ ซัลเฟตไบคาร์บอเนต (ไทยแลนด์) 17.ซุยไซโนะ ผลิตโดยโมริยามะ เป็นภาษาญีปน ่ ุ่ น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ระบุ 2ลิตร/ ไม่พบ 0.0007 0.085 ไม่พบ โมริ นิวเงียวจำกัดเมือง จากเมืองคุโร 07132-1- 60บ. คานากาวาประเทศ มาสึไนเกะ 4993 ญีปนนำเข้าโดย ่ ุ่ ฮอกไกโด บ.โกเบ-ยาไชกุอน ิ โตเงียวจำกัด 18.แพนนา ผลตโดยแพนนา ิ ไบคาร์บอเนต น้ำแร่จากแหล่ง 10-3- ระบุ 89บ. ไม่พบ 0.0016 3.383 ไม่พบ เอส.พี.เอ.ซูกาโน แคลเซียมคลอไรด์ แพนนาทีโอนี 05246-1- โอร์เวียโตประเทศ ฟลออไรดแมกนเี ซยม ู ์ ี 0001 อิตาลีนำเข้าโดย ไนเตรด บ.วานิชวัฒนา ซัลเฟต (กรุงเทพฯ)จำกัด 19.โอเดอเปอ ผลตโดยNestle ิ แคลเซียมโซเดียม น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ระบุ 750มล./ ไม่พบ 0.001 5.63 ไม่พบ ริเอ้ water’sSupplySud, แมกนีเซียมคลอไรด์ ชนิดมีฟองน้อย 03439-1- 77บ. Franceนำเข้าโดย ไบคาร์บอเนตซัลเฟต จากแหล่ง 0003 บ.เปอริเอ้วิทเทล เปอริเอ้ (ประเทศไทย)จำกด ั จำหน่ายโดยบ.อิตล ั ไทยอุตสาหกรรม จำกัด 20.ฟิจิ ผลตโดยบ.เนเชอรล ิ ั ซิลกาแคลเซียม ิ 10-3- ระบุ 1ลิตร/ 0.0001 0.0075 1.321 ไม่พบ วอเตอร์ออฟวิต ิ ไบคาร์บอเนตโซเดียม 23251-1- 69บ. ลิมเิ ต็ดสาธารณรัฐ แมกนีเซียม 0001 หมูเ่ กาะฟิจนำเข้า ิ คลอไรด์โพแทสเซียม โดยบ.ซี.วี.เอส ไนเตรทซัลเฟต ซินดิเคท 21.ไอยริน ผลิตโดยบ.วีแอนด์ แคลเซียม น้ำแร่ธรรมชาติ 30-2- ระบุ 500มิลลิ ไม่พบ 0.0008 ไม่พบ ไม่พบ พีสยามวอเตอร์ แมกนีเซียม จากแหล่ง 02246-2- ตร/20บ โปรดกสจำกดจด ั ์ ั ั โปตัสเซียมโซเดียม หินเพิง 0018 . จำหน่ายโดยบ.โชค ฟลูออไรด์ มหาชัยเบเวอร์เรจ ซัลเฟต จำกัดบ.เครืองดืม ่ ่ ไนเตรท ซันสปาร์คจำกัด คลอไรด์ ฉลาดซื้อ22 ปีที่17ฉบับทีี่121มีนาคม2554
  • แคดเมียมCadmium แร่ธาตุทระบุบนฉลาก ทีผลิต–หมดอายุ ไนเตรทNitrate แหล่งน้ำธรรมชาติ ไนไตรท์Nitrite ตะกัวLead บริษทผูผลิต/ ระบุว/ด/ป (มก./ลิตร) จัดจำหน่าย (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) (มก./ลิตร) เลขทีอย.ชือสินค้า ทีอางถึง ราคา ั ้ ่ ่้ ่ ี่ ่ ่ 22.วิทเทล ผลิตโดยบ.เปอริเอ้ แคลเซยมแมกนเี ซยม น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ี ี ระบุ 1.5ลตร/ ไม่พบ 0.0004 ไม่พบ ไม่พบ ิ วิทเทล(ฝรังเศส) โซเดียม ่ จากแหลงบอนน 03439-1- ่ ์ 50.25บ. ประเทศฝรงเศส ซัลเฟต ่ั ฝรังเศส ่ 0001 นำเข้าโดยบ.เปอริเอ้ วิทเทล(ประเทศ ไทย)จำกัด 23.วายอเอส ผลิตโดยบ.ยังเอ็น ี น้ำแร่ธรรมชาติ 10-3- ระบุ 700 ไม่พบ 0.0012 0.139 ไม่พบ เนอจีชอร์สจำกัด จากเทือกเขา 02152-1- มิลลิลตร/ ิ ประเทศไต้หวันนำ สโนว์เมาท์เทน 0003 25บ. เข้าโดยบ.ทีมเท คเวิลด์ไวด์จำกัด (มหาชน) 24.อควอเร บ.ทิปโก้ฟดส์ ่ ู ฟลูออไรด์ น้ำแร่ธรรมชาติ 50-2- ระบุวน ั 0.0002 0.0032 4.654 ไม่พบ (ประเทศไทย)จำกด โพแทสเซียมโซเดียม จากแหล่งโป่ง 00850-2- หมด ั (มหาชน) แคลเซยมแมกนเี ซยม แยง ี ี 0007 อายุ ไบคาร์บอเนต คลอไรด์ซัลเฟต*ผลรายงานเฉพาะตัวอย่างทีสงวิเคราะห์เท่านันโดยสถาบันโภชนาการม.มหิดล ่่ ้เก็บตัวอย่างเดือนธันวาคม2553 ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่121มีนาคม2554 23
  • àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ กองบรรณาธิการ โปรแกรมตานไวรัส 2011 ©ÅÒ´«×éÍ24 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ¤Ø³à»š¹ÍÕ¡¤¹Ë¹Ö่§·Õ่à¡็º¢ŒÍÁÙÅÊÒþѴÍ‹ҧäÇŒã¹à¤Ã×่ͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ «Ö่§à»š¹ÈٹÃÇÁ¢Í§ä¿ÅÁҡ˹ŒÒËÅÒµҷÑ้§·Õ่ÁҡѺÊ×่ͺѹ·Ö¡¢ŒÍÁÙÅÃٻẺµ‹Ò§æ áÅзÕ่´ÒǹâËÅ´ÁÒ¨Ò¡ÍÔ¹àµÍÏà¹็· ¨¹àÃÔ่Á໚¹¡Ñ§ÇÅÇ‹ÒÊÑ¡Çѹ˹Ö่§ä¿ÅàËÅ‹Ò¹Õ้ËÃ×ÍáÁŒáµ‹¡ÃзÑ่§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍϨоÅÑ´¾ÃÒ¡¨Ò¡àÃÒä»ãª‹ËÃ×ÍäÁ‹ (¹Õ่ÂѧäÁ‹¹ÑºÇ‹ÒàÃÒ¹ÔÂÁແ´à¤Ã×่ͧáÅÐàª×่ÍÁµ‹Í¡Ñºà¤Ã×Í¢‹ÒÂÍ͹䬏µÅÍ´àÇÅÒ à¾×่ÍÊÌҧ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹ÒãËŒ¡Ñº¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁẺàËÁÒ¨‹ÒÂÃÒÂà´×͹ÍÕ¡´ŒÇÂ) ฉลาดซือฉบับนีจงขอนำเสนอผลทดสอบโปรแกรมทีอางวาจะชวยใหคอมพิวเตอรของคุณแคลวคลาดจาก ้ ้ึ ่โปรแกรมอันตรายทังมวล องคกรทดสอบระหวางประเทศ International Consumer Research and Testing ได ้ทำการทดสอบโปรแกรมกำจัดไวรัสทังหมด 19 โปรแกรม ทังทีเปนแบบฟรีหรือพวงมากับโปรแกรมอืนและแบบที่ ้ ้ ่ ่เราตองลงทุนตังแต 390 ถึง 1,200 บาท ไวเมือปลายเดือนมกราคมทีผานมา ้ ่ ่ ¡Ò÷´Êͺ Bitdefender Internet Security 2011 ราคา 400 บาท คะแนน โปรแกรมตานไวรัสจะถูกทดสอบทังในสถานการณ ้ 65%ออนไลน (ดวยการเขาไปเยียมเยียนเว็บความเสียงสูง ่ ่ ระดับความปลอดภัย50 เว็บ) และออฟไลน (โดยทำสำเนาไวรัสพันธุใหม  ใชงานสะดวก 30 ตัวจากแฮนดีไดรฟลงบนฮารดดิสกของเครือง ้ ่ เครืองไมหนวง ่ ประสิทธิภาพไฟรวอลคอมพิวเตอร) นอกจากนีจะมีการจับเวลาดูวาแตละ ้ โปรแกรมใชเวลาเทาไรในการคนหา อัพเดทขอมูล ดาวนโหลด และติดตังโปรแกรมอัพเดทดังกลาว รวมถึงทดสอบ ้ ESET Smart Security 4 Home Editionวาโปรแกรมเหลานีมโอกาสฆาผิดตัว (หาวาไฟลธรรมดา ้ ี ราคา 700 บาทเปนไฟลอนตราย) มากนอยแคไหนดวย โดยคอมพิวเตอร ั คะแนน 64%ทีใชทดสอบนันใชระบบปฏิบตการ Window 7 Home ่ ้ ั ิ ระดับความปลอดภัยEdition Premium 64 bit ใชงานสะดวก  เครืองไมหนวง ่ ประสิทธิภาพไฟรวอล ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 25
  • AVIRA Premium Security Suite AVAST! SOFTWARE Internet Security ราคา 330 บาท คะแนน ราคา ไมระบุ คะแนน 61% 57% ระดับความปลอดภัย ระดับความปลอดภัย ใชงานสะดวก  ใชงานสะดวก  เครืองไมหนวง ่ เครืองไมหนวง ่ ประสิทธิภาพไฟรวอล ประสิทธิภาพไฟรวอล Symantec Norton Internet Security 2011 AVG Technologies Internet Security ราคา 890 บาท คะแนน 2011 คะแนน 61% ราคา ไมระบุ 57% ระดับความปลอดภัย ใชงานสะดวก  ระดับความปลอดภัย เครืองไมหนวง ่ ใชงานสะดวก  ประสิทธิภาพไฟรวอล เครืองไมหนวง ่ ประสิทธิภาพไฟรวอล G-DATA Internet Security 2011 ราคา 590 บาท คะแนน SUNBELT SOFTWARE Vipre Antivirus 60% Premium ระดับความปลอดภัย คะแนน ราคา ไมระบุ 56% ใชงานสะดวก  เครืองไมหนวง ่ ระดับความปลอดภัย ประสิทธิภาพไฟรวอล ใชงานสะดวก  เครืองไมหนวง ่ ประสิทธิภาพไฟรวอล KASPERSKY Internet Security 2011 ราคา 570 บาท คะแนน 59% F-SECURE Internet Security 2011 ระดับความปลอดภัย ราคา ไมระบุ คะแนน ใชงานสะดวก  54% เครืองไมหนวง ่ ระดับความปลอดภัย ประสิทธิภาพไฟรวอล ใชงานสะดวก  เครืองไมหนวง ่ ประสิทธิภาพไฟรวอล ©ÅÒ´«×éÍ26 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • Trend micro Titanium Internet Security â»Ãá¡ÃÁ¿ÃÕ*2011 คะแนน คะแนนราคา 600 บาท 51% AVIRA AntiVir Personal 64% ระดับความปลอดภัยระดับความปลอดภัย ใชงานสะดวก ใชงานสะดวก  เครืองไมหนวง ่เครืองไมหนวง ่ประสิทธิภาพไฟรวอล AVG TECHNOLOGIES Anti-Virus Free ระดับความปลอดภัย คะแนน ใชงานสะดวก  59%PANDA Internet Security 2011 เครืองไมหนวง ่ราคา 390 บาท คะแนน 48% AVAST! SOFTWARE Free Antivirusระดับความปลอดภัย ระดับความปลอดภัย คะแนนใชงานสะดวก  ใชงานสะดวก  57%เครืองไมหนวง ่ เครืองไมหนวง ่ประสิทธิภาพไฟรวอล MICROSOFT Security Essentials ระดับความปลอดภัย คะแนนMcAFEE Internet Security ใชงานสะดวก  54%ราคา 1,200 บาท เครืองไมหนวง ่ คะแนน 31%ระดับความปลอดภัย *หมายเหตุ โปรแกรมเหลานีไมมฟงกชนไฟรวอล ้ ี  ั่ใชงานสะดวก เครืองไมหนวง ่ประสิทธิภาพไฟรวอล â»Ãá¡ÃÁ¾‹Ç§ Microsoft Window 7 Home EditionAGNITUM Outpost Pro Security Suite built-in Firewall ไดคะแนนดานตางๆดังนี้ราคา ไมระบุ คะแนน 23% ระดับความปลอดภัยระดับความปลอดภัย ใชงานสะดวก ใชงานสะดวก  เครืองไมหนวง ่เครืองไมหนวง ่ ประสิทธิภาพไฟรวอลประสิทธิภาพไฟรวอล ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 27
  • เรื่องจากปก พชร แกล้วกล้า ผูประสานงานโครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผูบริโภค ้ ้ ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมการเรียนรูกบสถาบันอุดมศึกษาไทยเพือการพัฒนานโยบายสาธารณทีดี (นสธ.) ้ ั ่ ่ ฉลาดซื้อ28 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • กุนเชียง เสียง...ไม่เสียง ่ ่ โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคได้ เก็บตัวอย่างกุนเชียงหมูจำนวน 7 ตัวอย่าง จากพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น มหาสารคาม เชียงใหม่ พะเยา และสงขลา จังหวัดละ 1 ตัวอย่าง ยกเว้นจังหวัดมหาสารคามทีเ่ ก็บตัวอย่างทังสิน 2 ตัวอย่าง ้ ้ นอกจากนี้ยังได้เก็บตัวอย่างกุนเชียงไก่จำนวน 1 ตัวอย่าง จากพื้นที่จังหวัด สตูล รวม 8 ตัวอย่าง ในเดือนมีนาคม 2553 เพื่อทดสอบหาปริมาณการใช้ วัตถุเจือปนอาหาร 2 กลุม คือ สารกันบูด (ได้แก่ กรดเบนโซอิค กรดซอร์บค ่ ิ ไนเตรท และไนไตรท์) กับ สีสังเคราะห์ ผลการทดสอบ 1. พบการใช้กรดเบนโซอิคในกุนเชียงจำนวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 62 ปริมาณเฉลียทีพบเท่ากับ 15.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึงจัดอยูใน ่ ่ ่ ่ เกณฑ์ปลอดภัยต่อการบริโภค 2. พบการใช้กรดซอร์บคจำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37 ิ ปริมาณเฉลียทีพบเท่ากับ 620 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยมี 1 ตัวอย่างที่ ่ ่ ปริมาณกรดซอร์บคอยูในเกณฑ์สงเกินมาตรฐาน ปริมาณสารกันบูดทีพบ ิ ่ ู ่ เท่ากับ 1,205 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 3. พบการใช้ไนเตรทและไนไตรท์จำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37 ปริมาณเฉลียทีพบเท่ากับ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัมซึงจัดอยูในเกณฑ์ ่ ่ ่ ่ ปลอดภัยต่อการบริโภค 4. ไม่พบการใช้สสงเคราะห์ในทุกตัวอย่างทีทำการทดสอบ ี ั ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 29
  • สรุป ในกุนเชียง 1 กิโลกรัมจากจำนวน 8 ตัวอย่างทีทดสอบ ปริมาณ ่ เฉลียของสารกันบูดชนิด กรดเบนโซอิคเท่ากับ 15.3 มิลลิกรัม กรด ่ ซอร์บคเท่ากับ 620 มิลลิกรัม ไนเตรทและไนไตรท์เท่ากับ 10 มิลลิกรัม ิ อย่างไรก็ตามความเสียงจากการได้รบสารกันบูดสูงเกินมาตรฐาน ่ ั อยูในเกณฑ์ตำทีรอยละ 12.5 ขณะที่ความเสียงจากการได้รบสีสงเคราะห์ ่ ่ ่้ ่ ั ั เป็นศูนย์หรือเท่ากับไม่มเลย ซึงก็ถอว่าเป็นข่าวดี ยังไงเพือลดความเสียง ี ่ ื ่ ่ เวลาเลือกซือกุนเชียงอ่านฉลากให้ดี โดยเลือกซือผลิตภัณฑ์ทฉลากระบุ ้ ้ ี่ ว่าไม่ใช้วตถุกนเสียและไม่เจือสีสงเคราะห์ ั ั ั กุนเชียง ถือเป็นอีกหนึงผลิตภัณฑ์อาหาร ่ แปรรูปซึงมีลกษณะคล้ายกันกับไส้กรอก แต่จะแตกต่างกัน ่ ั ตรงทีความละเอียดของเนือทีใช้ เนือสำหรับทำกุนเชียงจะเป็น ่ ้ ่ ้ เนือทีบดหยาบกว่า อาจจะใช้เครืองบดหรือใช้มดสับด้วยมือธรรมดาๆ ้ ่ ่ ี ส่วนไส้กรอกจะเป็นเนือทีบดละเอียด เรียกว่าเนียนเป็นเนือเดียวกัน ก่อน ้ ่ ้ จะนำมาใส่สวนผสม เช่น เกลือ น้ำตาล ซีอวขาว หรือเครืองเทศ แล้วนำ ่ ิ้ ่ ไปใส่ลงในไส้หมูทลางทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อย นำไปตากหรืออบให้ ี่ ้ แห้ง กุนเชียง มีทมาจากประเทศจีน หลายประเทศในแถมเอเซีย ี่ ตะวันออกเฉียงใต้กนยมรับประทานกุนเชียงเหมือนบ้านเรา แต่วา ็ ิ ่ จะมีชอเรียกแตกต่างกัน ถ้าเป็นชาวตะวันตกก็จะเหมาเรียก ื่ รวมกันว่า Chinese sausage หรือ ไส้กรอกจีน ฉลาดซื้อ30 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ผลวิเคราะหตวอยางกุนเชียง ั ยีหอ ่  ผูผลิต  จังหวัดที่ ผลวิเคราะห (มิลลิกรัม / กิโลกรัม) เก็บตัวอยาง เบนโซอิค ซอรบค ิ ไนเตรท ไนไตรท สีสงเคราะห ั กุนเชียงหมู บิกซี ๊ บ. ส ขอนแก่น กรงเทพ ุ 10.42 474.04 28.43 2.65 ไมพบ ่ ชน เหอ เชยง ไม่ระบุ ิ ี ขอนแก่น ไมพบ ่ 181.4 ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ พีแอนดพี บ. พี แอนด์ พี มหาสารคาม 5 ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ จิง จิง เชียง บ.จิง จิง เชียง มหาสารคาม 5 ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมระบุ ไม่ระบุ สงขลา 48.79 ไมพบ ่ 23.2 5.84 ไมพบ ่ แมเนือพลอย ไม่ระบุ ้ เชียงใหม่ 7.31 ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ พีแอนดพี บ.พี แอนด์ พี พะเยา ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ กุนเชียงไก ปยวัฒน บ.ปยะวัฒน์เจ้เม้ง สตล ู ไมพบ ่ 1,205 1.62 0.22 ไมพบ ่ผลรายงานเฉพาะตัวอย่างทีสงวิเคราะห์เท่านัน โดย สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น ่ ่ ้คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ม.สงขลานคริทร์ สถาบันวิจยทยาศาสตร์สขภาพ ม.เชียงใหม่ ั ุ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 31
  • อางอิง ©ลาดซื้อแนะนำ สารกันบูด – ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2547) เรืองวัตถุเจือปนอาหาร กำหนดให้ผลิตภัณฑ์กนเชียงสามารถ ่ ุ • กุนเชียงทีดี เนือกุนเชียงต้องผสม ่ ้ ใช้วัตถุกันเสีย (สารกันบูด) ได้ 2 ชนิด คือไนเตรทและไนไตรท์ ที่ กันดี ทังส่วนเนือและส่วนทีเป็นมัน ้ ้ ่ ปริมาณไม่เกิน 500 และ 125 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลำดับ และ • สี ต้องเป็นธรรมชาติ ดูสม่ำเสมอ ในกรณีใช้ไนเตรทกับไนไตรท์ร่วมกันในหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ปริมาณที่ กันตลอดชิน ไม่ซดหรือคล้ำ ้ ี ใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 125 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนการใช้สารกันบูด • ไม่มกลินอับ หรือมีกลินเหม็น ี ่ ่ ชนิดอื่นๆ รวมถึงกรดซอร์บิคและกรดเบนโซอิค ไม่มีการระบุไว้แต่ • กุนเชียงต้องบรรจุอยูใ่ นภาชนะบรรจุ อย่างใดว่าให้ใช้ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานอาหารสากล ทีสะอาด ผนึกเรียบร้อย ไม่มสงปนเปอน ่ ี ิ่  (Codex) ปี 2005 ได้กำหนดการใช้กรดเบนโซอิคในผลิตภัณฑ์กนเชียง ุ • ถ้าจะให้ดควรมีการระบุ ชือ ี ่ เพื่อถนอมอาหารนั้นไว้ว่าไม่ควรเกินกว่า 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ น้ำหนักสุทธิ วัน โดยที่ไม่ได้ระบุการใช้กรดซอร์บิคในกุนเชียงไว้อีกทั้งยังมิได้ระบุค่า เดือน ปี ทีผลิตหรือหมดอายุ ชือผูผลิตพร้อม ่ ่ ้ ความปลอดภัย (Acceptable Dietary Intake: ADI) เอาไว้อีกด้วย สถานทีตง กำกับไว้ทภาชนะบรรจุกนเชียง ่ ั้ ี่ ุ สีสังเคราะห - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2547) เรองวตถเจอปนอาหาร ระบวาหามใชสสงเคราะหในกนเชยง ่ื ั ุ ื ุ่ ้ ้ ี ั ์ ุ ี ฉลาดซื้อ32 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • พจนานุกิน ฉลาดซื้อปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 33
  • ·Ø¡¤¹ÁÕÊÔ·¸Ô ชนิษฎา วิรยะประสาท / สัมภาษณ์ ิ สุมาลี พะสิม / เรียบเรียง - ถ่ายภาพ ธรรมาภิบาล ของเอสซีจี àÃÒäÁ‹ä´Œ¾Ù´à¡Žæ ¹Ð ᵋ¶ŒÒà¡Ô´Ç‹ÒàÃÒ·ÓÍѹ¹Õ้ⵠᵋÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ Êѧ¤Á ÍÂÙ‹äÁ‹ä´Œ àÃÒ¡็äÁ‹ÃÙŒ¨Ð¢Ò¢ͧãËŒã¤Ã Áѹ¡็äÁ‹ÁÕÊѧ¤Á·Õ่¨Ðâµ¢Ö้¹ÁÒ໚¹ ¼ÙŒºÃÔâÀ¤¢Í§àÃÒÍÂÙ‹´Õ ´Ñ§¹Ñ้¹·Ñ้§ÊÒÁǧ¹Õ้µŒÍ§âµä»´ŒÇ¡ѹ ¡Ò÷ÓãËŒ ·Ñ้§ÊÒÁǧâµä»´ŒÇ¡ѹàÃÒÂÖ´¶×ÍàÃ×่ͧ good governance àÃÒ àÃÕ¡NjҡÒû¯ÔºÑµÔÍ‹ҧ«×่ÍÊѵÊبÃÔµ ฉลาดซื้อ34 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • วีนส อัศวสิทธิถาวร ั มาคุยกับสาวนิเทศศาสตร์จากรัวจามจุรทเี่ ริมจากการเป็นเหยียวข่าวสาวของหนังสือพิมพ์แห่งหนึง จนในปัจจุบน ้ ี ่ ่ ่ ัรังตำแหน่ง Corporate Communications Director ของ บ.เครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจ) องค์กรทีมธรรมาภิบาลสูง ้ ี ่ ีและดำเนินกิจกรรมแถวหน้าของเมืองไทย กับแนวคิดดีๆ เรือง ธุรกิจเพือสังคมกันในฉลาดซือฉบับนีกนค่ะ ่ ่ ้ ้ ัธุรกิจเพื่อสังคมหรือ อะไรคือแนวการปฏิบัติสู่ พอเรายึดถืออย่างนีทกภาค ้ ุซีเอสอาร์ในความคิด ความยั่งยืนของเอสซีจี ส่วนต้องทำรวมถึงพนักงานทุกคนของคุณคืออะไร แนวการปฏิบตสความยังยืน ั ิ ู่ ่ เราก็จะเริมตังแต่วา ถ้าพนักงานเข้า ่ ้ ่ ถ้าถามพีวาซีเอสอาร์คออะไร ่่ ื ของเอสซีจี ถือเป็นไกด์ไลน์ของ มาน้องใหม่เข้ามายังไม่ให้ทำงานในเอสซีจเราไม่ได้เรียกซีเอสอาร์ ี พวกเราคนทำงาน ทีทำมาสำหรับ ่ หนึงเดือนแรกเราจะอบรมเรือง ่ ่เราเรียก การพัฒนาสูความยังยืน ่ ่ พนักงานทุกระดับให้ยดถือปฏิบติ ึ ั เป้าหมายของธุรกิจของเรา โดยมี ซึงส่วนหนึงซีเอสอาร์กอยู่ ่ ่ ็ ซึงจะบอกเป้าหมายในการทำธุรกิจ ่ คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการในนี้ เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่ทำ ของเรา คือ พัฒนาสูความยังยืน ่ ่ ผูจดการใหญ่ เครือซิเมนต์ไทย ้ัธุรกิจให้เจริญรุงเรืองเราต้องดูแล ่ เวลาเรามองเป้าหมายแม้เราจะเป็น (เอสซีจ) คือคนแรกทีสอนน้องใหม่ ี ่สิงแวดล้อมรอบตัว เช่น โรงงานของ ่ economy เป็นเศรษฐกิจแต่เราไม่ น้องๆ ทีเข้าใหม่แต่ละปี มีหลาย ่เรา ที่ จ.ลำปางเป็นโรงงานซีเมนต์ ได้มองเศรษฐกิจอย่างเดียวเรามอง ร้อยคนขึนอยูกบสภาพเศรษฐกิจ ้ ่ ัเราผลิตซีเมนต์อาจจะทำให้ชาวบ้าน สามอันนีคอ เศรษฐกิจ สังคม ้ ื แบ่งคลาสละประมาณ 50 คน ก็เดือดร้อนเพราะเสียงเพราะฝุน ่ สิงแวดล้อม หมายความว่าเราต้อง ่ จะเข้ามานังรวมกัน พีกานต์จะเล่า ่ ่โรงงานซีเมนต์เกิดขึนล่าสุดประมาณ ้ ทำธุรกิจเพือให้ได้ผลกำไรแบบ ่ ให้ฟงว่าเอสซีจี มีจรรยาบรรณทาง ั15-20 ปี เรามีเทคโนโลยีลาสุด ่ ยุตธรรมเพือเราจะได้ดแลอีกสอง ิ ่ ู ธุรกิจ ก็คออุดมการณ์สี่ อะไรบ้าง ืเราก็จะเอาเทคโนโลยีลาสุดมาให้ ่ ส่วนดังนันจะเป็นว่าทังสามวงมีขนาด ้ ้ เราเรียกย่อๆ ว่า SD sustainableเพราะฉะนันโรงงานซีเมนต์เราจะ ้ เท่ากัน development คือสามวงทีกล่าวไป ่ใช้ semi-open.. เราใช้ภเขาหินปูน ู เราไม่ได้พดเก๋ๆ นะ แต่ถา ู ้ good governance และมาทำซีเมนต์ โรงงานนีเราใช้ ้ เกิดว่าเราทำอันนี(economy)โต ้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นีคอหลัก ่ ืเทคโนโลยีลาสุดทีมขณะนันก็คอใน ่ ่ ี ้ ื แต่สงแวดล้อม สังคมอยูไม่ได้ เรา ิ่ ่ จริยธรรมในการทำงานภูเขาเราจะทำเป็นเหมือนควักลูก ก็ไม่รจะขายของให้ใคร มันก็ไม่มี ู้ จรรยาบรรณเอสซีจี ทุกคนแตงโม มันมีสนเขา เราจะทำเหมือง ั สังคมทีจะโตขึนมาเป็นผูบริโภคของ ่ ้ ้ จะได้รบแจกไป อุดมการณ์มอะไร ั ีภายในเขา สันเขาจะปิดฝุนไว้ ฝุน ่ ่ เราอยูดี ดังนันทังสามวงนีตองโต ่ ้ ้ ้ ้ บ้าง ตังมันในความเป็นธรรม ซึง ้ ่ ่จะไม่ออกมาเลย เราจะปลูกต้นไม้ ไปด้วยกัน การทำให้ทงสามวงโต ั้ เดียวเราจะเห็นว่ามันสอดคล้องกัน ๋คลุมสันเขา เราจะไม่เห็นฝุนเลย ่ ไปด้วยกันเรายึดถือเรือง good ่ มุงมันในความเป็นเลิศ ความเป็น ่ ่มันจะปิดไว้เป็นป่าเขียวไปหมดเลย governance เราเรียกว่าการปฏิบติ ั ธรรมคือความยุตธรรม ยุตธรรม ิ ิซึงเป็นเทคโนโลยีทแพงมากแต่เรา ่ ี่ อย่างซือสัตย์สจริต เปิดเผย โปร่งใส ่ ุ ต่อทุกฝ่าย อย่างพีจะรับน้องเข้ามา ่ก็ลงทุน และตรวจสอบได้ ทำงานพีตองพิจารณาอย่างเป็นธรรม ่้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 35
  • พีจะประเมินผลขึนเงินเดือนน้องก็ ่ ้ สิงแวดล้อม ถ้าเราเอา waste เอา ่ มี KPI ของตัวเองว่าจะต้องทำ ต้องคิดอย่างเป็นธรรม ไม่ได้คดคน ิ ขยะมาทำมันก็ได้ ทีนกเลยบอกว่า ี้ ็ เท่าไหร่ ต้องผลิตสินค้านีกชน คน ้ ี่ ิ้ เดียวต้องมีกรรมการ มีเหตุผลทีจะ ่ เรามีอกธุรกิจหนึงเรียกว่า inforsave ี ่ เป็นเซลล์ตองขายได้เท่าไหร่ คนทำ ้ พิสจน์ได้วาน้องคนนีมผลงานดีกว่า ู ่ ้ ี คือ information save คือเก็บความ บัญชีกตองทำอย่างซือสัตย์สจริต ็ ้ ่ ุ อีกคนหนึงอย่างไร ขณะเดียวกัน ่ ลับ เราเอาตูไปตังเวลามีความลับ ้ ้ อย่างไร นันคือหน้าทีหลัก เราก็ ่ ่ เราก็ตองพัฒนาทุกคนเพือมุงสูความ ้ ่ ่ ่ เราก็จะเอากระดาษใส่ลงไปในตูแล้ว ้ อยากสนับสนุนให้เขามี DNA ของ เป็นเลิศ คือทุกคนจะได้รบการ ั ก็ลอคกุญแจ พอถึงเวลาก็จะมาไข ็ การแบ่งปัน โดยทีเราบอกว่ามี ่ พัฒนาอย่างต่อเนือง ่ ไป เอาข้อมูลทังหมดในตูไปต้มใหม่ ้ ้ โครงการปันโอกาสวาดอนาคตเพราะ การเชือมันในศักยภาพทีจะ ่ ่ ่ หมดเลย เก็บความลับ ทีบานพีเก็บ ่ ้ ่ เรามีมลนิธเอสซีจี สนับสนุนให้ ู ิ ทำสิงดีๆ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี ่ กองๆ ไว้ ถึงเวลาเขาก็จะมีคนรอ พนักงานรวมตัวกันตังแต่สามคน ้ สุดท้ายคือถือมันในความรับผิดชอบ ่ รับ พีเอากระดาษให้ บอกรหัส ่ ขึนไปถึงกีคนก็ได้ แล้วก็ทำโปรเจค ้ ่ ต่อสังคม สิงทีเราเตรียมคนมามัน ่ ่ สมาชิก เขาก็จะถามว่ากระดาษนี้ ทีเขาอยากจะทำ แต่มความสามารถ ่ ี เป็นเช่นนี้ ทุกคนจะได้รบการ ั อยากได้บญหรืออยากได้เงิน ถ้า ุ ด้วยนะในการทำ คือเอาความสามารถ ถ่ายทอดอย่างนีมาเรือยๆ้ ่ อยากได้เงินเขาก็ไปชังกิโลให้เงิน ่ ตัวเองในการทำ พอเขารวมกลุมแล้ว ่ ถ้าพีบอกเอาบุญก็ไปเลือกเอาว่าจะ ่ ทำโปรเจค บริษทจะให้เงินสนับสนุน ั แสดงว่าซีเอสอาร์ของที่นี่ ทำบุญโรงเรียนอะไร เขาก็เอา ส่วนหนึง อาจจะพอหรือไม่พอเขา ่ ไม่ได้เปนแค่เพียงโครงการ กระดาษนีไปรีไซเคิล ก็จะคิดว่ากิโล ้ ก็อาจจะไปหาอีกส่วนหนึงมา ่ ใช่ทพดนีคอ CSR in ี่ ู ้ ื เท่าไหร่ แล้วเอาเงินนีไปซืออุปกรณ์ ้ ้ ยกตัวอย่างสำนักงานพี่ 30 process ในกระบวนการทำงาน การเรียนให้โรงเรียนตำรวจตระเวน คน เราก็เลือกโปรเจคว่ารักหมารัก เราเรียกว่า CSR in process อันนี้ ชายแดน ซึงเราทำแบบนีกบหลาย ่ ้ ั แมวกัน เสาร์อาทิตย์เราไปร่วมกับ คือแนวปฏิบตแล้วจะกลับมาตอบ ั ิ องค์กรมาก เป็นร้อยองค์กร แล้ว สัตวแพทย์ทำหมันหมาแมวจรจัดดี คำถามว่าซีเอสอาร์คออะไร อันนี้ ื เราก็จะได้ความลับเหล่านีไป ้ ไหม แล้วก็ชวยรักษาหมาแมว ่ คือ in process ต้องเริมจากเราก่อน ่ เป็นความรักให้กบเด็กๆ โรงเรียน ั เจ็บป่วย วันหยุดเสาร์อาทิตย์กนด ็ ั ต่อไปจะมี after process คือไป ตำรวจตระเวนชายแดน นีกเป็นแนว ่็ กันไปดูแลหมาแมว เราก็ทำ team ช่วยเหลือคนอืนล่ะ ส่วนอันนีคอใน ่ ้ ื ปฏิบตทเราพยายามเชือมโยง in ั ิ ี่ ่ building ไปด้วย ทำความดีไปด้วย ชีวตประจำวัน ในเอสซีจมความเชือ ิ ี ี ่ process กับ after process ในวันเสาร์อาทิตย์ ซึงใช้ความ่ ว่าทีเราทำคือส่งเสริมเรืองแนวคิด ่ ่ สามารถของเราด้วยนะ แล้วบริษท ั ให้เกิด creativity หรือ innovation After Process ก็ให้เงินส่วนหนึง ่ Innovation หมายความ ย้อนกลับไปว่า เรามีเรือง ่ มีโปรเจคแบบนีในเอสซีจี ้ ว่าการสร้างมูลค่าเพิมให้สงทีเราทำ ่ ิ่ ่ อุดมการณ์สี่ เรามีเรือง SD ่ ประมาณพันโปรเจค พนักงานมา อย่างเช่น เราทำกระดาษ เราทำให้ (sustainable development) ทีเป็น ่ ร่วมทุกคนไหม ยัง แต่สวนใหญ่ก็ ่ เกิดมูลค่าเพิมของกระดาษได้ไหม ่ แนวคิด เพราะฉะนันสิงทีเ่ ราส่งเสริม ้ ่ มาร่วมแปดพันจากสามหมืนคน ่ มูลค่าเพิมอันหนึงสำหรับคนรัก ่ ่ ให้ได้รบการ assign งานของตัวเอง ั ซึงขยายวงขึนเรือยๆ ่ ้ ่ ฉลาดซื้อ36 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ฉลาดซื้อปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 37
  • นอกจากนียงมีโปรเจคหลัก ้ั คือความยากจนก็มาพร้อมกับความ ในนามของเอสซีจไม่ได้ทำในนาม ี ขององค์กรอีก ซึงก็มเยอะมาก เรา ่ ี ยากไร้ทกอย่าง สิงทีเราให้คอชีแนะ ุ ่ ่ ื ้ ของ product ไม่ได้วดว่าทำซีเอสอาร์ ั มีโปรเจคหลักอยู่ 4 กลุม มีการ ่ เด็ก น้องควรวางตัวยังไง เวลาเป็น แล้วจะขายของได้เท่าไหร่ สิงทีวด ่ ่ั ส่งเสริมเรือง good governance ่ วัยรุนควรจะยังไง จะสอบเอ็นทรานซ์ ่ คือวัดจากโปรเจค อย่างเรืองหุนยนต์ ่ ่ คือความซือสัตย์สจริต อันทีสอง ่ ุ ่ มีคนติวให้ไหม เราก็เป็นพีเลียงเด็ก ่ ้ กูภย ปีนมคนมาสมัครเพิมขึนไหม ้ ั ี้ ี ่ ้ เรืองการดูแลช่วยเหลือสาธารณภัย ่ ในชุมชนของเราเอง มีคนสนใจเพิมขึนไหม เมือสักครู่ ่ ้ ่ ต่างๆ อย่างการช่วยเหลือน้ำท่วม อธิการทีมหิดลโทรมา พรุงนีพจะ ่ ่ ้ ี่ ภัยหนาว ภัยแล้ง เรืองภัยแล้งเราก็ ่ ตัวอย่างโปรเจคที่เรียกว่า พาเด็กไปเยียม Lab Robot มหิดล ่ มีถงกักเก็บน้ำไปให้ชมชน โรงเรียน ั ุ ความซื่อสัตย์ ซึงเป็นหลักของ medical robot ่ สามก็เรืองสิงแวดล้อม หลักๆ เลย ่ ่ ถ้าเรืองความซือสัตย์เรา ่ ่ คือทำโรบอตตัวเล็กๆ เข้าไปใน เราทำเรืองน้ำ เราทำเรืองฝายชะลอ ่ ่ จะส่งเสริมผ่านโปรเจคทีเรียกว่า ่ ร่างกายเหมือนเป็นเครืองมือแพทย์ ่ น้ำ เราลองทำทีปาต้นน้ำทีลำปาง ่ ่ ่ excellent intensive ทุกปีจะมีเด็ก อะเมซิงมากๆ ไม่คดว่าประเทศไทย ่ ิ ก่อนรอบๆ โรงงานเรา ทำสักสาม มาฝกงานกับเราเยอะมา เราก็กะ จะทำได้ พีวดความสำเร็จโปรเจค ่ั ร้อยกว่าฝายภายในโรงงาน ตังเป้า ้ ว่าจะฝกให้ดเลย ส่วนใหญ่จะเป็น ี ยังไง มีเด็กสนใจมากขึนไหม มีเด็ก ้ ว่าอีกสามปีบริษทจะครบร้อยปีตอน ั เด็กเก่งอยูแล้ว เราจะให้เป็นเด็กดี ่ มาส่งประกวดมากขึนไหม มีเด็กที่ ้ นีเก้าสิบเจ็ดปี จะทำให้ครบห้าหมืน ้ ่ ด้วย ไปทำงานทีไหนก็จะแพร่เชือ ่ ้ ชนะหุนยนต์กภย ปีแรกแล้วได้เป็น ่ ู้ ั เพราะหน้าน้ำท่วมทีผานมา ลำปาง ่ ่ ซือสัตย์สจริตไม่ใช่แค่ให้ทำงาน ก็ ่ ุ แชมปโลกเขาได้ทนไปเรียนต่อที่ ุ น้ำท่วมก่อนแต่หมูบานทีทำฝายน้ำ ่ ้ ่ ทำงานจริงนะ เป็น engineer ก็ตอง ้ ฝรังเศส ได้ทนคนอืนนะไม่ใช่ทนพี่ ่ ุ ่ ุ ไม่ทวมเลย และอีกอันคือ Human ่ ไปอยูโรงงานจริง ใส่ชดจริงทำงาน ่ ุ ได้ทนจากการทีเขาเป็นแชมปโลก ุ ่ Development การพัฒนาศักยภาพ จริงไม่ใช่มาเสิรฟน้ำ ชงกาแฟ แล้ว ์ พีไปเจอเขาทีออสเตรีย ตอนนีจบ ่ ่ ้ ของคน พวกนีไม่ใช่แค่ทำงานให้เรียนหนังสือ ้ โทแล้ว ทำงานทีสถาบันนิวเคลียร์ ่ อันนีเป็น port ใหญ่ เราให้ ้ ด้วย เรียนเรืองธุรกิจ ทำเปลียนจาก ่ ่ ทีปารีส ไปทำงานเพราะอยากให้ ่ ทุนการศึกษาปีละห้าพันทุนทังใน ้ นักศึกษามาทำธุรกิจ เขาต้องเรียน เขาเห็นผลงานแล้วอยากไปเรียน และต่างประเทศรวมกัน และให้ ว่าธุรกิจมองสังคมอย่างไร แต่เรา ปริญญาเอกด้วยทุนของเขา แล้ว ต่อเนือง ในองค์กรก็ให้แต่ไม่นบ ่ ั ส่งเสริมธุรกิจทีมคณธรรม และเรา ่ ี ุ ตอนนีเด็กคนนีกลับมาสอนที่ ้ ้ เรานับให้ทนคนอืน เด็กขาดโอกาส ุ ่ ก็จะสอนหลักจริยธรรมอย่างนี้ พระนครเหนือ เด็กทีได้ทนนีไม่ใช่ ่ ุ ้ ยากจน ให้ตงแต่ประถมจนจบ ั้ เหมือนพนักงานของเรา ไฮโซ แต่มความสามารถเฉพาะตัวี ปริญญาตรี แล้วแต่เขารับได้เรียน แล้วเขามีทางเดินเลยต่อจากนีไป ้ ได้เท่าไหร่กให้เท่านัน เพิมเติมคือ ็ ้ ่ คิดอย่างไรกับความสำเร็จ ซีเอสอาร์ไม่ใช่วาคุณมีเงิน ่ เรารับอาสาสมัครทีเป็นพีเลียงทุน ่ ่ ้ ของการทำซีเอสอาร์ที่ คุณได้ เพราะฉะนันพีกวดความ ้ ่ ็ั คือเด็กพวกนีโอเคไม่มเงินให้เงิน้ ี ผ่านมา สำเร็จจากสิงนี้ พีทำฝายชะลอน้ำ่ ่ แต่ปญหาไม่ได้แค่นน เด็กบางคน ั ั้ พีไม่เคยวัดความสำเร็จของ ่ ไม่ได้วดว่าทำกีฝาย แต่วดว่า ั ่ ั ขาดความอบอุนไม่มพอแม่ชแนะ ่ ี ่ ี้ ซีเอสอาร์จากการตลาด เพราะทำ biodiversity ความหลากหลายใน ฉลาดซื้อ38 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ป่าเป็นยังไง น้ำไม่ทวม พันธุนก ่ ์พันธุแมลง ผีเสือมากขึนไหม มีการ ์ ้ ้ทำวิจยก่อนแล้ว ชาวบ้านมาใช้ปา ั ่ได้ไหม มาเก็บเห็ด ผักหวาน ผลไม้ต่างๆ ได้ไหม ชาวบ้านทีพอนกมา่ไปยิงนกต้องไป educate ว่าพีมนก ่ ีแล้วเก็บนกนีไว้ เวลาคนมาเทียวก็ ้ ่พอไปดูจะได้รายได้มากกว่านี้ คือเราสอนเรืองความยังยืนแล้วเติบโต ่ ่ไปด้วยกัน เพราะว่าพีมหน้าทีทำ ่ ี ่เรืองนีแล้วก็ชวนคนทำ แต่เราจะ ่ ้บอกว่าทุกคนจะต้องทำในองค์กรเป็นไปไม่ได้ แต่เราต้อง educatedo and don’t ของการทำซีเอสอาร์คืออะไร ก็มอยูสองสามข้อ แรกคือ ี ่ต้องตอบ need ของผูรบไม่ใช่ ้ัneed ของผูให้ อันทีสอง เราควร ้ ่ ญีปน ทำจากบริษทเล็กๆ ทีทำ ่ ุ่ ั ่ เช่นพีอยากสนับสนุนให้รอบโรงงาน ่ทำซีเอสอาร์แบบเคารพผูรบ ไปเห็น ้ั แฮนด์เมดแล้วค่อยขยายใหญ่ขน ึ้ ลำปางเป็น ecotourism พีทำให้เขาดู ่อย่างสึนามิ เขาเดือดร้อน เราไป แล้วก็กลายเป็นอะไรทีคนนิยม ่ จนสามารถลองทำเอง เป็นสหกรณ์ช่วยไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเข้า เพราะนิยมวิธการของเขา คือแบรนด์ ี ของตัวเองได้ไหม โปรโมทเรืองป่า ่แถวมารับของ ทำไมไม่เดินไปให้เขา ของเขาให้อยูแล้วและสามารถอยู่ ่ เยอะๆ welcome ชาวบ้าน welcomeคือแค่เขาโดนก็ suffer จะแย่อยูแล้ว ่ ได้ อย่างนีพวามันยังยืน พีมองดูวา ้ ี่ ่ ่ ่ ่ นักท่องเทียว ดีไซน์วาโปรแกรมใน ่ ่สุดท้ายซีเอสอาร์ตองต่อเนือง ทำ ้ ่ สเกลใหญ่มากก็ไม่คอยเวิรคนัก ่ ์ แต่ละวันมีอะไรบ้าง หรือจะมีทให้ ี่แล้วอย่าหยุด ให้ทนการศึกษาเขา ุ ใหญ่มากเงินลงทุนเยอะมากคนก็ อบรมสัมมนา ศาลาอากาศก็เย็นปีหนึง ปีหน้าไม่ให้เขาจะเรียนต่อ ่ อาจจะทนไม่ได้ทเอาเงินขนาดนัน ี่ ้ สบายไม่เห็นต้องติดแอร์มเบาะนัง ี ่ยังไง ไปลงทุน ก็ทำสเกลเล็กก่อนแล้ว นิมๆ สักหน่อย อยูกบต้นไม้ใบหญ้า ่ ่ั ค่อยๆ ขยายวง ทำให้เกิดนิชมาร์เกต แล้วก็มเซอร์วส กลางวันมีขาวห่อ ี ิ ้สิ่งที่คิดไว้ว่าจะทำเพิ่ม คือคนทีคล้ายๆ ว่ารับได้สวนหนึง ่ ่ ่ ใบตองมาเสิรฟ มีขนมในพืนที่ พี่ ์ ้ มันจะมีเทรนด์อนหนึงพี่ ั ่ แล้วค่อยขยายวงออกมา ไปเจอถัวแปลบกับน้ำตะไคร้กเก๋ดี ่ ็กำลังมองอยูคอเทรนด์ของ social ่ ื กำลังคิดว่าถ้าเราสนับสนุน อะไรอย่างนีกเข้าท่า ้ ็enterprise ก็จะเป็นทัวโลกอย่าง ่ ให้เกิด social enterprise เช่นนี้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 39
  • เพียงจิตร เรืองเลิศปัญญากุล สหรัฐอเมริกา ทบทวนการตัดตอพันธุกรรม ในอดีต เมือเกษตรกรฉีดยา ่ และมีการใช้ยาฆ่าหญ้าของบริษท ั แพทยเµ×อนให้หลีกเลียงºริโภค ่ ฆ่าหญ้าเพียงไม่กหยด หญ้าก็ตาย ี่ มอนซานโต จนเกษตรกรต้องใช้ อาหารจีเอ็มโอ แต่ปจจุบน การตัดต่อพันธุกรรม ั ั สารเคมีปราบวัชพืชทีเข้มข้นมาก ่ ปีทผานมา อเมริกาเริม ี่ ่ ่ ทำให้เกิดหญ้าทีมภมตานทานยาฆ่า่ ี ู ิ ้ ขึน มีพษรุนแรงขึน แต่กยงไม่ ้ ิ ้ ็ั ทบทวนเทคโนโลยีจเอ็มโอให้เข้มงวด ี หญ้า จนไม่มยาทีสามารถจัดการี ่ สามารถจัดการกับซูเปอร์วชพืชพวก ั มากขึน มีการศึกษางานวิจยต่างๆ ้ ั วัชพืชพวกนีได้ กลายเป็นซูเปอร์ ้ นีได้ และแม้แต่บริษทมอนซานโต ้ ั กว่า 600 ชิน และได้ขอสรุปว่า ้ ้ วัชพืช ในปีทผานมา เกษตรกรใน ี่ ่ เองก็ยอมรับปัญหาการดือยาของ ้ อาหารจีเอ็มโอทำให้คนอเมริกนมี ั ทางตะวันตกของรัฐวิสคอลซิน ซูเปอร์วชพืช และขอเวลา 6 ปีเพือ ั ่ สุขภาพแย่ลง นอกจากนี้ นัก สหรัฐอเมริกา ต้องปวดหัวกับหญ้า ทีจะพัฒนาสารเคมีกำจัดหญ้าใหม่ ่ วิทยาศาสตร์ดานสุขภาพสิงแวดล้อม ้ ่ หนามทีโตเร็วมาก โดยโตได้เร็วถึง ่ มาทดแทนสารทีมอยูในปัจจุบน แต่ ่ ี ่ ั ได้เผยแพร่บทความเตือนผูบริโภค ้ 7 – 8 เซนติเมตร/วัน และโตเต็มที่ สำหรับเกษตรกร คงไม่มใครทีจะ ี ่ เกียวกับความเสียงของผูปวยใน ่ ่ ้  สูงถึง 2 เมตรกว่า เนืองจากหญ้า ่ สามารถรอนานถึง 6 ปีได้ พวกเขา การบริโภคอาหารจีเอ็มโอ และ หนามนีโตเร็วมาก จึงขึนคลุมพืนที่ ้ ้ ้ ต้องพยายามต่อสูกบซูเปอร์วชพืช ้ ั ั เรียกร้องให้แพทย์งดให้คนไข้ทาน การเกษตรจำนวนมาก อีกทังหญ้า ้ เหล่านีดวยวิธการต่างๆ หลายราย ้ ้ ี อาหารจีเอ็มโอ รวมทังผูบริโภคทัวไป ้ ้ ่ นียงมีลำต้นทีแข็งมาก จนเครืองจักร ้ั ่ ่ ต้องยอมแพ้ ปล่อยให้พนทีเกษตร ื้ ่ ก็ควรหลีกเลียงการบริโภคอาหาร ่ เก็บเกียวต้องเสียไปหลายเครือง ่ ่ กลายเป็นทุงซูเปอร์วชพืชแทน ่ ั จีเอ็มโอเช่นเดียวกัน ทำให้มแพทย์ ี เพราะต้นหญ้าหนามนี้ นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐ ทีเขียนใบสังให้ผปวยเลิกทานอาหาร ่ ่ ู้  ทีจริงแล้ว มีซเปอร์วชพืชเป็น ่ ู ั เองได้เริมยอมรับว่า การตัดต่อ ่ จีเอ็มโอเพิมมากขึนเรือยๆ ่ ้ ่ สิบชนิดทีกำลังสร้างปัญหาอย่างมาก ่ พันธุกรรมไม่ได้มผลดีอย่างทีบริษท ี ่ ั เมือคนเราบริโภคอาหาร ่ ใน 22 รัฐทัวประเทศ ครอบคลุม ่ ได้สญญาไว้ ภาพฝันอันสวยงามของ ั จีเอ็มโอ เช่น ถัวเหลืองทีมการ ่ ่ ี พืนทีกว่า 2.5 ล้านไร่ โดยเฉพาะ ้ ่ พืชจีเอ็มโอกำลังเลือนหายไป ดัดแปลงยีน ยีนทีดดแปลงนัน ่ ั ้ พืนทีทเคยมีการปลูกพืชจีเอ็มโอ ้ ่ ี่ สามารถถ่ายทอดไปสูจลนทรียตางๆ ุ่ิ ์ ่ ฉลาดซื้อ40 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ทีอาศัยอยูในลำไส้คน และขยาย ่ ่ กับอาหารจีเอ็มโอโดยหน่วยงานด้าน ศึกษาเกียวกับเทคโนโลยีดดแปลง ่ ัตัวต่อไป ดังนัน แม้วาเราจะเลิก ้ ่ สุขภาพของสหรัฐอเมริกา ซึงจาก ่ พันธุกรรมกับอนาคตของเกษตรรับประทานอาหารจีเอ็มโอ แต่ใน การสำรวจความเห็นของประชาชน สหรัฐ โดยเฉพาะปัญหาเกียวกับ ่ร่างกายของเราก็ยงมียนทีได้จากการ ั ี ่ พบว่า ผูบริโภคส่วนใหญ่มทศนคติ ้ ี ั ซูเปอร์วชพืชทีทำให้เกษตรกร ั ่ดัดแปลงพันธุกรรมอยู่ ซึงยีนเหล่า ่ ด้านลบกับอาหารจีเอ็มโอ และมี ขาดทุนมากขึน เพราะจัดการกับ ้นีทอยูในจุลนทรียสามารถทำให้ ้ ี่ ่ ิ ์ ความสงสัยต่อเทคโนโลยีการ วัชพืชได้ยากขึน ในขณะทีตองใช้ ้ ่ ้จุลนทรียผลิตยีนนันออกมาอย่าง ิ ์ ้ ดัดแปลงพันธุกรรมว่า มีประโยชน์ สารเคมีมากขึน จนส่งผลคุกคาม ้ต่อเนือง จนทำให้เกิดผลเสียต่อ ่ จริงตามทีกล่าวอ้างหรือไม่ โดย ่ ต่อสิงแวดล้อม ่ร่างกายของเรา เฉพาะอย่างยิง อาหารจีเอ็มโอนัน ่ ้ นอกจากซูเปอร์วชพืชแล้วั มีรายงานเกียวกับผลกระทบ ่ ไม่ตดฉลากแจ้ง ในขณะทีอาหาร ิ ่ แปลงทีปลูกพืชจีเอ็มโอยังพบแมลง ่ต่อสุขภาพของอาหารจีเอ็มโอจาก ออร์กานิคกลับต้องมีการตรวจสอบ แปลกๆ ทีเป็นศัตรูพชทีในอดีตไม่ใช่ ่ ื ่หลายที่ ทังจากเกษตรกรทีได้ทดลอง ้ ่ รับรองและมีฉลากระบุความเป็น ศัตรูพชหลัก แต่เนืองจากแมลงศัตรู ื ่ใช้พชจีเอ็มโอและจากนักวิชาการ ืทีทำการทดลองกับสัตว์ เช่น ่ งานวิจัยกว่า 600 ชิ้น ได้ข้อสรุปว่า • การทดลองให้หนูขาวกิน อาหารจีเอ็มโอทำให้คนอเมริกันมีสุขภาพแย่ลงมันฝรังจีเอ็มโอทำให้หนูขาวเติบโต ่ช้ากว่าหนูทวไป รวมทังหัวใจ ตับ ั่ ้ เกษตรอินทรีย์ พืชหลักถูกควบคุมโดยพืชจีเอ็มโอและสมองก็มขนาดเล็กกว่า ตลอด ี ตลาดอาหารออร์กานิคใน แมลงศัตรูพชรองจึงได้พฒนาขึนมา ื ั ้จนมีภมตานทานต่ำกว่าด้วย ู ิ ้ สหรัฐอเมริกาได้ขยายตัวจาก 3,600 เป็นแมลงศัตรูพชหลักแทน ซึงศัตรู ื ่ • ในฟาร์มเลียงหมูในภาค ้ ล้านเหรียญในปี 2540 เป็นกว่า พืชใหม่นได้พฒนาภูมตานทานของ ี้ ั ิ ้ตะวันตกของอเมริกากลาง พบว่า 21,100 ล้านเหรียญในปี 2551 ตัวเอง จนทนต่อสารเคมีกำจัดศัตรูหมูทกนข้าวโพดจีเอ็มโอจะเป็นหมัน ่ี ิ ทังๆ ทีเศรษฐกิจอเมริกาโดยรวม ้ ่ พืช ส่งผลให้เกษตกรต้องใช้สารเคมี • ฟาร์มไก่และวัว ทีเลียง ่ ้ ยังอยูในภาวะถดถอย แต่ตลาด ่ เพิมขึน ่ ้ด้วยอาหารจีเอ็มโอ มีอตราการตาย ั อาหารออร์กานิคกลับยังขยายตัว กระทรวงเกษตรสหรัฐสูงผิดปกติ โดยไม่ทราบสาเหตุ เพิมขึน จนหลายครังมีปญหา ่ ้ ้ ั ซึงเคยยืนยันมาตลอดถึงประโยชน์ ่ • เมือให้แม่หนูขาวกินถัว ่ ่ ผลผลิตอาหารออร์กานิคขาดตลาด จากพืชจีเอ็มโอ ได้เริมยอมรับว่า ่เหลืองจีเอ็มโอเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ปัญหาซูเปอร์วชพืชทำให้ ั การปลูกพืชจีเอ็มโอนีอาจทำให้้และช่วงตังท้อง ปรากฏว่า ลูกหนู ้ รัฐบาลต้องทบทวนเกียวกับหลักการ ่ เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชเพิม ่ขาวส่วนใหญ่ตายหลังคลอดไม่นาน ในการผลิตและจำหน่ายพืชจีเอ็มโอ ขึน จนทำให้มคาใช้จายเพิมขึนเป็น ้ ี ่ ่ ่ ้และลูกหนูทรอด จะเติบโตช้า ตัว ี่ เพราะนอกเหนือจากเรืองปัญหา ่ เท่าตัว ทังจากการทีตองซือสารเคมี ้ ่ ้ ้เล็ก และบางส่วนจะเป็นหมัน สุขภาพแล้ว ยังมีผลระยะยาวต่อ เพิมขึน และค่าเมล็ดพันธุพชจีเอ็ม ่ ้ ์ ื ปลายปี 2552 มีการจัดสรร การพัฒนาเกษตรของประเทศ โดย โอทีมราคาแพงมาก ่ ีงบประมาณสำหรับการศึกษาเกียว ่ รัฐบาลได้ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ ส่วนกระทรวงยุตธรรมของ ิ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 41
  • สหรัฐก็ได้เริมสอบสวนบริษท ่ ั ไทม์ได้ลงบทความเมือวันที่ 12 และ ่ มอนซานโตและบริษททีพฒนาพืช ั ่ ั 20 มิถนายน 2553 วิพากษ์วจารณ์ ุ ิ จีเอ็มโออืนเกียวกับการปดบังข้อมูล ่ ่ เกียวกับพืชจีเอ็มโอว่า ส่วนใหญ่ไร้ ่ บางอย่างเกียวกับเทคโนโลยี ่ ผล ไม่ได้เป็นไปตามทีบริษทกล่าว ่ ั ดัดแปลงพันธุกรรม โดยทาง อ้าง และเป็นบทเรียนสำคัญทีมนุษย์ ่ กระทรวงกำลังพิจารณาว่า การ ควรพึงสังวรว่า มนุษย์เรายังเข้าใจ ปดบังข้อมูลดังกล่าวเป็นการทำที่ ความสลับซับซ้อนของพันธุกรรม ผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะบริษท ั ทำให้บริษทพยายามทีจะหาทางออก ั ่ น้อยมาก และการทีพยายามเข้าไป ่ พวกนีถอว่าได้รบสิทธิบตรคุมครอง ้ ื ั ั ้ ใหม่ เช่น เมือ กลางปี 2553 ทีผาน ่ ่่ เปลียนแปลงยีนนี้ อาจไม่มทางที่ ่ ี จึงไม่ยอมเปดเผยข้อมูลให้หน่วยงาน มา บริษทจีเอ็มโอใหญ่รายหนึง ั ่ จะได้ผลผลิตทีดตอสุขภาพและเป็น ่ ี ่ อืนได้รบทราบ หรือแม้แต่นกวิจย ่ ั ั ั ประกาศจะพัฒนาถัวเหลืองจีเอ็มโอ ่ มิตรต่อสิงแวดล้อม ่ อืน ทีตองการทดสอบหรือพัฒนา ่ ่ ้ “รุนใหม่” ทีเ่ ป็น “มิตรกับสิงแวดล้อม” ่ ่ อาจารย์กซวหลิน นักวิชาการ ู้ ่ิ เทคโนโลยีดงกล่าวต่อ แต่ในครังนี้ ั ้ โดยคาดว่า จะได้รบการอนุญาตจาก ั ของประเทศจีน จากมหาวิทยาลัย ดูเหมือนทางบริษทจะต้องยอม ั กระทรวงเกษตรและองค์การอาหาร เศรษฐศาสตร์และศูนย์วจยด้าน ิั เปดเผยข้อมูลทังหมดกับกระทรวง ้ และยา เพือเริมขายในอีก 2 ปีขาง ่ ่ ้ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ยุตธรรม ไม่อาจบิดพลิวปดบังข้อมูล ิ ้ หน้า โดยพืชจีเอ็มโอรุนใหม่นี้ จะ ่ ในรัฐยูนาน ประเทศจีน ก็ไม่เห็น ได้อก ี ไม่ใส่ยนจากภายนอกเข้าไป แต่จะ ี ด้วยกับเทคโนโลยีการดัดแปลงยีน ใช้วธปดยีนบางตัวทีมอยูแล้วในพืช ิี  ่ ี ่ แบบใหม่นี้ เพราะเห็นว่า ผิดหลัก เทคนิคใหม่µ้องอ่อนน้อมµ่อ นันๆ เพือให้ยนดังกล่าวไม่ทำงาน ้ ่ ี ธรรมชาติ ไม่วาจะโดยการแทรก ่ ¸รรมชาµิ โดยนักวิจยของบริษทอธิบายว่า ั ั ยีนใหม่ หรือไปกดยีนเดิมไว้ไม่ให้ ดูเหมือนหลายฝาย รวมทัง้ ถ้าพ่อแม่มโรคประจำตัวบางอย่าง ี ทำงาน เป็นการแทรกแซงต่อ รัฐบาลสหรัฐ จะมีความเห็นร่วมกัน ทีอาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมให้ ่ แบบแผนชีวตและธรรมชาติ ซึงเรา ิ ่ แล้วว่า การตัดต่อพันธุกรรมรุนแรก ่ กับลูกได้ ถ้าใช้เทคนิคการปดยีนนี้ ไม่อาจคาดเดาว่า จะเกิดผลอะไร มีผลคุกคามต่อสุขภาพของผูคนและ้ จะทำให้ลกไม่ได้ยนทีเป็นโรค และ ู ี ่ ขึนบ้าง จึงเป็นเรืองทีมความเสียง ้ ่ ่ ี ่ ความปลอดภัยด้านสิงแวดล้อม ถ้า ่ พันธุกรรมของลูกก็ยงคงเหมือนเดิม ั ค่อนข้างมาก แต่ดวยแรงกดดันทาง้ ไม่เปลียนแปลงแนวคิดและการ ่ ซึงบริษทอ้างว่า แนวทางของ ่ ั ธุรกิจของบริษทเจ้าของเทคโนโลยี ั พัฒนาเทคโนโลยีเสียใหม่ ก็คงถึง เทคโนโลยีพนธุวศวกรรมใหม่นจะ ั ิ ี้ ดัดแปลงพันธุกรรมยักษ์ใหญ่ ทีจะ ่ หนทางตัน เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมมากขึน ่ ้ ยังคงผลักดันการดัดแปลงพันธุกรรม ความจริงแล้ว บริษทผูผลิต ั ้ นีตอไป ้ ่ เมล็ดพันธุพชจีเอ็มโอต่างก็ทราบ ์ ื แµ่ข้อสงสัยก็ยังคงมีอยÙ่ ท่าทีของรัฐบาลและทัศนคติของ สือมวลชนสหรัฐก็ยงคงไม่ ่ ั แปลจากบทความ ในนิตยสาร Organic ประชาชนทีไม่เห็นด้วยกับเทคโนโลยี ่ สนับสนุนเทคโนโลยีพนธุวศวกรรม ั ิ Food Time (ป 2010 ฉบับที่ 2) พันธุวศวกรรมนีมานานพอควร ิ ้ แนวใหม่นอยู่ หนังสือพิมพ์นวยอร์ก ้ี ิ ฉลาดซื้อ42 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • àÊÕ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ศูนย์พทกษ์สทธิผบริโภค ิ ั ิ ู้ ์ ฟ” ิ เซลลขายประกน “ไทยคารด ศพท์ ์ ั ร ั ลวงผบรโภคทำประกนทางโท ู้ ิ ัชาวบานสนามช ้ ย ั บรษท บญแปด เขตสขสนตรบวนวาเลนไทน์ ิ ั ุ ุ ั ์ ั ั ยอมถอนฟองค ้ ดขไกเหมน ี ้ี ่ ็ ลกคา 3BB เจบแลวอยาแคจำหาย ู ้ ็ ้ ่ ่ ี ย หากไมไดใชบรการและมความเส ่ ้ ้ ิ ี ฟองคดผบรโภค ดทสด ้ ี ู้ ิ ี ่ี ุ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 43
  • ชาวบ้านสนามชัยเขตสุขสันต์รบวันวาเลนไทน์ ั บริษท บุญแปด ยอมถอนฟ้องคดีขไก่เหม็น ั ้ี ทนายความของฟาร์มไก่ไข่ บริษทบุญแปด ใส่ ั 29 ราย โดยแถลงว่า ไม่ตดใจทีจะดำเนินคดีแก่จำเลย ิ ่ เกียร์ถอยหลัง ขอถอนฟ้องคดีชาวบ้าน “ร้องขีไก่เหม็น” ้ อีกต่อไป และได้มขอตกลงร่วมกันว่า หากมีขอร้องเรียน ี้ ้ หลังเจรจาในศาลร่วม 2 ชัวโมง โดยมีขอตกลงร่วม ่ ้ ในกรณีทได้รบความเดือดร้อนรำคาญของกลินเหม็น ี่ ั ่ หากเกิดข้อร้องเรียนอีก ให้ตงคณะกรรมการซึงเป็นที่ ั้ ่ จากมูลไก่ และคาดว่าจะมาจากฟาร์มให้สามารถทำการ ยอมรับของทุกฝ่ายเข้าทำการตรวจสอบทันที ร้องเรียนได้ผานช่องทางปกติถงองค์การบริหารส่วนตำบล ่ ึ เมือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ทีผานมา ่ ่ ่ ลาดกระทิง และให้ตงคณะกรรมการทีได้รบการยอมรับั้ ่ ั ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราได้นดชาวบ้านในเขตตำบล ั ของทุกฝ่ายขึนมาตรวจสอบเหตุทรองเรียนนัน ตามวิธี ้ ี่ ้ ้ ลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบตตาม พ.ร.บ.วิธปฏิบตราชการทางปกครอง พ.ศ. ั ิ ี ั ิ จำนวน 27 ราย ซึงถูกบริษท บุญแปด จำกัด ของ ่ ั 2539 ประกอบกับกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง ่ ่ ่ นายบุญยง ศรีไตรราศรี หนึงในกรรมการบริหารสมาคม ่ นายวันชัย ฤทธิลขต ตัวแทนชาวบ้านทีเข้าร่วม ์ิิ ่ ผูเลียงไก่ไข่ ดำเนินคดีฟองร้องเป็นคดีอาญาเกียวเนือง ้ ้ ้ ่ ่ การเจรจาไกล่เกลี่ย ได้กล่าวถึงผลของคดีว่า การที่ คดีแพ่ง ฐานความผิด แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้า บริษทถอนฟ้องคดีกบชาวบ้านเป็นสิงทีควรทำมาตังนาน ั ั ่ ่ ้ พนักงานและหมินประมาท เรียกร้องค่าเสียหายรวม ่ แล้ว เพราะดคีไม่มมล ชาวบ้านให้ขอมูลในปัญหากลิน ี ู ้ ่ เป็นเงิน 2,300,000 บาท เพือมาเจรจาไกล่เกลียกันอีก ่ ่ ขีไก่เหม็น ซึงเชือว่ามีสาเหตุมาจากการประกอบกิจการ ้ ่ ่ ครังหลังจากทีเคยมีการเจรจาก่อนหน้านีมาแล้ว 2 ครัง ้ ่ ้ ้ ของฟาร์มไก่ไข่แห่งนีแก่ อบต.ลาดกระทิงไปตามความ ้ โดยศาลออกนังบัลลังก์เมือเวลาประมาณ ่ ่ เป็นจริง ไม่ได้มเจตนากล่าวร้ายป้ายสีให้บริษทบุญแปด ี ั 14.40 น. และได้ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมงในการเจรจา ่ เสียหาย แต่ตองการให้มการแก้ไขปัญหากลินเหม็นให้ ้ ี ่ ไกล่เกลียกับคูกรณี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายจำเลยซึงมีตวแทน ่ ่ ่ ั หมดไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองระยอง ซึงมี ่ ชาวบ้านพร้อมนายเฉลิมพงษ์ กลับดี หัวหน้าศูนย์ คำสังให้ อบต.ลาดกระทิงระงับเหตุรำคาญให้หมดสิน ่ ้ ทนายความอาสาจากมูลนิธเพือผูบริโภค ซึงเป็นผูรบ ิ ่ ้ ่ ้ั ไปภายในกำหนด 30 วันนับแต่วนทีศาลปกครองระยองได้ ั ่ มอบอำนาจในการดำเนินคดีจากชาวบ้านทีถกฟ้องทัง ่ ู ้ พิพากษาไปเมือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2542 และหลังจาก ่ 27 ราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิงกับ นีตนและชาวบ้านจะได้รวมมือกับ อบต.ลาดกระทิง ้ ่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง เป็นผูถกฟ้อง ้ ู จัดการปัญหากลินขีไก่เหม็นอย่างจริงจัง หากบริษทฯ ่ ้ ั คดีเพิมเติมอีก 2 ราย กับทนายความและตัวแทนของ ่ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้คงต้องเร่งรัดขอให้ อบต. บริษทบุญแปด จำกัด โจทก์ผฟองคดี ั ู้ ้ ลาดกระทิง สังให้บริษทฯ หยุดประกอบกิจการไว้กอน ่ ั ่ ผลของการเจรจาไกล่เกลีย ทนายความของ ่ เพือจะได้ไม่ขดต่อคำสังของศาลปกครองระยอง ่ ั ่ บริษทบุญแปดได้ยนคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยทังหมด ั ื่ ้ สำหรับเหตุขอพิพาทเรืองนี้ เกิดขึนตังแต่ปี 2549 ้ ่ ้ ้ ฉลาดซื้อ44 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • บริษท บุญแปด จำกัด ได้เข้ามาประกอบกิจการเลียง ั ้ แต่ปรากฏว่าฟาร์มไก่แห่งนีตงอยูตดกับสถานีอนามัย ้ ั้ ่ ิไก่ไข่ในพืนทีตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต ้ ่ ลาดกระทิง วัดลาดกระทิง รวมถึงโรงเรียนบ้านลาดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รบใบอนุญาตจากองค์การ ั กระทิงซึงสอนตังแต่ชนอนุบาลถึงมัธยม 3 อันเป็น ่ ้ ั้บริหารส่วนตำบลลาดกระทิง(อบต.ลาดกระทิง) ให้ ศูนย์กลางของชุมชนเพียงแค่รวกันั้ ้ประกอบกิจการเลียงไก่ จำนวน 2 โรงเรือน เลียงไก่ไข่ ้ ้ การประกอบกิจการฟาร์มไก่ของบริษท บุญแปดฯ ัได้ 100,000 ตัว แต่บริษทฯมีการเลียงไก่ไข่เพิมขึนอีก ั ้ ่ ้ ทำให้ชาวบ้านไม่นอยกว่า 250 หลังคาเรือนทีอยูอาศัย ้ ่ ่7 โรงหรือ 350,000 ตัว โดยไม่ได้รบอนุญาต ซ้ำยัง ั โดยรอบฟาร์มไก่ภายในรัศมี 1-2 กิโลเมตร ต่างได้รบัละเมิดหลักเกณฑ์เกียวกับสถานทีตงทีจะต้องตังอยูหาง ่ ่ ั้ ่ ้ ่ ่ ความเดือดร้อนรำคาญทังด้านร่างกายและจิตใจจากกลิน ้ ่จากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบัน เหม็นของมูลไก่ทเกิดจากฟาร์มไก่แห่งนีมาโดยตลอด ี่ ้การศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานทีอนๆ ในระยะทีไม่ ่ ื่ ่ และได้พากันร้องเรียนกับหน่วยงานทีเกียวข้องมาโดย ่ ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่กอเหตุรำคาญต่อชุมชน ่ ตลอด ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 45
  • เซลล์ขายประกัน “ไทยคาร์ดฟ” ิ ลวงผูบริโภคทำประกันทางโทรศัพท์ ้ ผูบริโภคแฉตัวแทนประกันชีวต “ไทยคาร์ดฟ” ใช้เล่ห์ ้ ิ ิ ลวงล้วงข้อมูลส่วนตัวกลายเป็นการสมัครทำประกันภัยทาง โทรศัพท์ ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จายในการบอกเลิกการทำ ่ ประกัน มูลนิธเพือผูบริโภคได้รบเรืองร้องเรียนจากผูบริโภคราย ิ ่ ้ ั ่ ้ หนึงซึงขอสงวนนามได้แจ้งว่า ตนถูกบุคคลซึงอ้างตัวว่าเป็นตัวแทน ่ ่ ่ ประกันของบริษทประกันภัย ไทยคาร์ดฟ ประกันชีวต จำกัด ั ิ ิ โทรฯ มาเชิญชวนให้ทำประกันภัย ผุบริโภครายนีได้ให้ขอมูลว่า เหตุเกิดเมือวันที่ 17 มกราคม ้ ้ ้ ่ 2554 เวลา 14.58 นาฬิกา ได้มพนักงานโทรฯ เข้ามาเสนอ ี การทำประกันภัยกับตน ในส่วนของประกันชีวตกลุม สำหรับ ิ ่ ลูกค้าแผนความคุมครอง AEON BETTER LIFE โดยขอบันทึก ้ เสียงการสนทนาไว้ดวย ซึงผูบริโภคได้ปฏิเสธไปอย่างชัดเจนว่า ้ ่ ้ ไม่สนใจทีจะทำประกันภัยทีทางพนักงานโทรฯ มาเสนอ ่ ่ แทนทีตวแทนประกันจะยุตการสนทนาโดยทันที ตัวแทน ่ ั ิ ประกันรายนีกลับใช้เล่หลวง แจ้งว่าให้ผบริโภคบอกข้อมูลเลข ้ ์ ู้ บัตรประชาชน และผูรบผลประโยชน์เพือออกเอกสารส่งมาให้ดู ้ั ่ ก่อนเท่านัน หากว่าได้รบเอกสารและอ่านแล้วไม่พงพอใจทีจะ ้ ั ึ ่ ทำประกันภัยผูบริโภคก็เพียงฉีกเอกสารทิง ไม่ตองไปชำระเงิน ้ ้ ้ ประกันภัยและจะไม่มผลใดๆ กับตัวผูบริโภค ี ้ ด้วยความรูเท่าไม่ถงการณ์ ผูบริโภคท่านนีจงบอกข้อมูล ้ ึ ้ ้ึ ไป ในเวลาต่อมาก็ได้รบเอกสารจากทางบริษทเป็นกรมธรรม์ ั ั ประกันภัยทีตนไม่ได้ตองการตังแต่แรก ทำให้ตองเสียเวลา ่ ้ ้ ้ เพือโทรศัพท์ยกเลิกการทำประกันภัยกับทางบริษท และ ่ ั ยังต้องเสียค่าใช้จายในการแฟ็กซ์สำเนาบัตรประชาชน ่ ไปทีบริษทเพือทำการยกเลิกและเป็นการยืนยันว่าไม่ ่ ั ่ ประสงค์ทจะทำประกันภัยกับทางบริษท!!!!! ี่ ั ฉลาดซื้อ46 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • แนวทางแก้ไขปัญหา ในปัญหาทีมการร้องเรียนมาจาก ่ ีผูบริโภครายนี้ มีขอแนะนำคือ ในการเสนอขาย ้ ้ประกันทางโทรศัพท์นนผูบริโภคสามารถปฏิเสธ ั้ ้การเจรจาได้ตลอดเวลา ซึงการเสนอขายประกัน ่ทางโทรศัพท์ เมือผูบริโภคไม่ประสงค์จะทำ ่ ้ประกันภัย ไม่ตองการรับการติดต่อ ตัวแทน ้ประกันชีวต นายหน้าประกันชีวตต้องยุตการสนทนา ิ ิ ิทันที การทียงมีความพยายามเจรจาทีจะเสนอ ่ั ่ขายประกันต่อไปและใช้วธลอลวงเพือให้ได้ขอมูล ิี่ ่ ้ส่วนตัวของผูบริโภคในลักษณะนีถอเป็นการกระทำ ้ ้ ืผิดต่อประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เรือง กำหนด ่หลักเกณฑ์วธการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ิีผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ.2552 หากตัวแทนประกันชีวต ินายหน้าประกันชีวต ฝ่าฝนไม่ปฏิบตให้เป็นไปตาม ิ ั ิประกาศนีอาจเป็นเหตุให้นายทะเบียนมีคำสัง ้ ่เพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวต หรือ ิใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวตได้ ิ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 47
  • ลูกค้า 3BB เจ็บแล้วอย่าแค่จำ หากไม่ได้ใช้บริการและมีความเสียหาย ฟ้องคดีผบริโภค ดีทสด ู้ ่ี ุ ฉลาดซื้อ48 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • จากกรณีทบริษท ทริปเปิลทรี ี่ ั แนวทางแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ต จำกัด ซึงเป็นผูให้บริการ ่ ้ ในขณะทีกำลังรอหน่วยงานทีเกียวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ่ ่ ่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3BB ได้ตด ั แต่ขณะนีพบว่าผูใช้บริการจำนวนมากทีถกระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ้ ้ ่ ูสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รบอนุญาต ั มาตังแต่ตนเดือนมกราคม โดยเฉพาะกลุมผูประกอบธุรกิจต่างได้รบ ้ ้ ่ ้ ัจากหน่วยงานกำกับดูแล ทำให้ผใช้ ู้ ความเสียหายกันโดยถ้วนหน้า โดยทียงไม่มการช่วยเหลือเยียวยาใดๆ ่ั ีบริการได้รบความเดือดร้อนทัวประเทศ ั ่ จากผูให้บริการรายนีเลย เห็นว่าผูใช้บริการควรมีมาตรการลงโทษ ้ ้ ้ไม่นอยกว่า 12,000 ราย ้ บริษท ทริปเปิลทรีฯ ด้วยการใช้สทธิฟองร้องเรียกค่าเสียหายได้ และ ั ้ ิ ้ การกระทำของบริษท ทริปเปิล ั สามารถเรียกค่าเสียหายทีเกิดขึนจริงเป็นรายวันได้อกด้วย โดยสามารถ ่ ้ ีทรีฯ ทียกเลิกการให้บริการมาตังแต่ ่ ้ ฟ้องเป็นคดีผบริโภคกับศาลยุตธรรมทีประจำอยูตามจังหวัดต่างๆ ทีผู้ ู้ ิ ่ ่ ่ต้นเดือนมกราคมโดยไม่ได้แสดงความ บริโภคได้รบความเดือดร้อนได้เลยเพราะถือว่าได้เกิดเหตุการผิดสัญญา ัรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนกับ ่ ้ ณ ทีจงหวัดนัน โดยการยืนฟ้องผูบริโภคไม่ตองเสียค่าฤชาธรรมเนียม ่ั ้ ่ ้ ้ผูใช้บริการทัวประเทศ ถือเป็นการกระทำ ้ ่ ใดๆทีขาดจริยธรรมทางการค้าเป็นอย่างยิง ่ ่ การฟ้องเป็นคดีผบริโภคนัน ผูบริโภคสามารถไปยืนฟ้องด้วย ู้ ้ ้ ่ทีสงคมควรร่วมกันประณามและมี ่ ั ตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทนายความในขันตอนยืนฟ้องก็ได้ เพราะ ้ ่มาตรการลงโทษ ทีสำคัญยังเป็นการ ่ ศาลทุกแห่งจะจัดให้มเี จ้าพนักงานคดีคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผบริโภค ู้กระทำผิดทังด้านสัญญาและการโฆษณา ้ ทีตองการใช้สทธิฟองร้องเป็นอย่างดี นอกจากนียงอาจขอให้ศาลใช้วธี ่ ้ ิ ้ ้ั ิคือนอกจากจะไม่ให้บริการตามสัญญา การคุมครองชัวคราวด้วยการให้มการเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแก่ผใช้ ้ ่ ี ู้ทังๆ ทีมการเรียกเก็บเงินค่าบริการไป ้ ่ ี บริการได้ และกรณีนนาจะเข้าข่ายการกระทำของผูประกอบธุรกิจทีมี ี้ ่ ้ ่แล้ว ยังมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ้ เจตนาเอาเปรียบผูบริโภคหรือจงใจให้ผบริโภคได้รบความเสียหาย ้ ู้ ัด้วยการโฆษณาโดยใช้ขอความทีเป็นเท็จ้ ่ ผูบริโภคทียนฟ้องสามารถขอให้ศาลมีคำสังให้ผประกอบธุรกิจจ่าย ้ ่ ื่ ่ ู้หรือเกินความจริง ด้วยการใช้ขอความ ้ ค่าเสียหายเพือการลงโทษเพิมขึนอีกได้ ่ ่ ้ว่า “ต้องได้ทกที่ ทุกแห่ง... ทัวประเทศ ุ ่ “สำหรับผูบริโภคทีมความกังวลในการยืนฟ้องด้วยตนเอง ้ ่ ี ่6 MB” ถือเป็นการกระทำผิดต่อผูบริโภค ้ สามารถติดต่อขอให้มลนิธเพือผูบริโภคช่วยเหลือดำเนินการได้โดย ู ิ ่ ้ทีชดแจ้งเป็นอย่างยิง ่ั ่ ไม่คดค่าใช้จายทีเบอร์โทรศัพท์ 02-2483734-7 หรือติดต่อที่ ิ ่ ่ www.consumerthai.org” ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 49
  • 14 ปี พรบ.องค์การอิสระฯ แทงเรยบรอย ้ ี ้ เรืองโดยบุญยืน ศิรธรรม ่ ิ วันนีผบริโภคอย่างเราๆ คงต้องยอมรับกันแล้ว ้ ู้ เราถึงได้เคลือนออกจากรัฐสภา จนวันที่ 3 มีนาคม ่ ว่าวันนีประเทศไทยกำลังเข้าสูภาวะข้าวยากหมากแพง ้ ่ 2553 เรียกได้วาเป็นวันทีคนทำงานคุมครองผูบริโภค ่ ่ ้ ้ กันแล้ว สินค้าหลายตัวทยอยกันขึนราคาอย่างไม่มททาจะ ้ ี ี ่ รอคอยก็วาได้ วันนันเป็นวันทีกฎหมายเราจ่อคิวเข้า ่ ้ ่ ว่าจะหยุดยังเมือไร หลายคนต้องดำรงชีวตยากลำบาก ้ ่ ิ เป็นฉบับแรกยังไงก็ตองเข้าเอาช้างมาฉุดก็ไม่อยูแล้ว ้ ่ ขึน เมือสินค้าแพงแต่คาแรงเท่าเดิม ปัญหาสารพัดถาโถม ้ ่ ่ คราวนี้ ไชโย้.....เช้าพวกเราเดินเข้ารัฐสภาอย่างอิมเอม ่ เข้ามารุมเร้าผูบริโภคอย่างเราๆ หลีกเลียงไม่ได้จริงๆ ้ ่ เต็มไปด้วยความหวังอันล้นเปียม แต่พอเข้าไปหลัง ่ คงทำได้แค่เซซัดตามกระแสไปวันๆ ทังปัญหามีเงินไม่ ้ บรรลังก์เราได้เห็นท่าทีของรองนายกรัฐมนตรี ทัง ้ พอซือสินค้า และมีเงินแต่หาซือสินค้าไม่ได้อนนีนาเจ็บใจ ้ ้ ั ้ ่ คุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ คุณสาทิตย์ วงหนองเตย เราเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นผูผลิตแต่ไม่มี ้ บวกนายกรัฐมนตรี เราก็รสกทะแม่งๆ เพราะเท่าทีคย ู้ ึ ่ ุ สินค้าให้ซอ(กรณีสนค้าขาดตลาด) ปัญหาเหล่านีชให้ ื้ ิ ้ ี้ คือวิปรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับกรณีงบบริหารจัดการที่ เห็นว่าเราไม่มเจ้าภาพทีมฝมอแก้ปญหานี้ จริงๆ ทีมี ี ่ ี ี ื ั ่ กรรมาธิการเสียงข้างมากกำหนดไว้หวละ 5 บาท ั อยูในปัจจุบนก็เข้าตำรา ลิงแก้แห คือยิงแก้ยงยุง ่ ั ่ ิ่ ่ แต่วปและรัฐบาลมีความเห็นว่าควรเป็น 3 บาท และ ิ สุดท้ายของคนทำงานผูบริโภคก็หนีไม่พนอยากเห็น ้ ้ มีความพยายามทีจะหว่านล้อมให้พวกเราถอน พรบ. ่ องค์การอิสระเพือการคุมครองผูบริโภคมันเกิดซะที ่ ้ ้ ออกจากการพิจารณาเพือเอาไปแก้ให้เหลือ 3 บาท ่ 3 เดือนทีแล้ว พรบ.องค์การอิสระเพือการ ่ ่ ท่านผูอานคิดดูนะเรารอวันนีมา 14 ปี พอกฎหมายจะ ้่ ้ คุมครองผูบริโภคเข้าสภาผูแทนผ่านวาระที่ 1 ไป ้ ้ ้ เข้าฝ่ายการเมืองมาขอให้ถอนออก เป็นท่าน ท่านคิด เรียบร้อย จนมีการตังกรรมาธิการวิสามัญขึนมาหนึง ้ ้ ่ ยังไง? คณะทีมทงตัวแทนพรรคการเมืองและตัวแทนประชาชน ่ ี ้ั อารมณ์นนบอกได้คำเดียวว่าอยากร้องไห้ และ ั้ ร่วมกันพิจารณา เสร็จสมบูรณ์ไปในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ไม่อยากมองหน้าบรรดานักการเมืองเลย... สุดท้ายพวก จากนันพวกเราก็เฝ้ารอให้ พรบ.เข้าสภา พวกเราได้ ้ เราไม่ยอมให้ถอน ยืนยันให้พจารณาไป ผ่านก็ผานไม่ ิ ่ แจ้งจากเจ้าหน้าทีวากฎหมายจะเข้าสภาหลายครัง ทุก ่่ ้ ผ่านก็ไม่ผาน(ให้มนรูแล้วรูรอดไป)ฝ่ายการเมืองก็แสดง ่ ั ้ ้ ครังพวกเราก็จะไปนังรอ วันแล้ววันเล่ากฎหมายก็ไม่ ้ ่ ให้เราเห็นว่าเขาโกรธทีเราแข็งขืน กฎหมายก็เข้าสภา ่ เข้า เพราะมีกฎหมายอืนถูกเสนอแซงขึนพิจารณาก่อน ่ ้ ผ่านไปแค่ 4 วาระ ก็มสส.พรรครัฐบาลเสนอให้ถอน ี โดยวิปรัฐบาล แต่พวกเราก็อดทนรอด้วยความหวังว่า พรบ.ออกไปพิจารณาใหม่ สุดท้ายสภาก็มมติให้ถอน ี น่าจะเข้าทัน พวกเราภาคประชาชนก็ได้แต่นงมองเราทำอะไร ั่ พวกเรารอจนประธานสภาจะปิดประชุม พวก ไม่ได้เพราะคนทีลงมติได้มแต่ฝายการเมือง ่ ี ่ ฉลาดซื้อ50 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ÃÙŒ·Ñ¹¡®ËÁÒ¡Ѻ·¹ÒÂÍÒÊÒ นายเฉลิมพงษ กลับดี smbuyer@hotmail.com หัวหนาศูนยทนายความอาสาฯ มูลนิธเพือผูบริโภค ิ ่  นิตบคคลอาคารชุดมีหนาทีทำอะไร? ิ ุ ่ ฉบับนีมคดีทนาสนใจขอนำเสนอ เปนเรืองของ ้ ี ี่  ่ นิตบคคลอาคารชุดซึงมีฐานะเปนนิตบคคล มีวตถุประสงค ิ ุ ่ ิ ุ ัฅนคอนโดฯ เมือหองถูกงัด ของหาย นิตบคคลอาคารชุด ่ ิ ุ เพือจัดการและดูแลรักษาทรัพยสวนกลางของอาคารชุดตาม ่ ตองรับผิดชอบหรือไม มติของเจาของรวมภายใตบงคับแหงพระราชบัญญัตดงกลาว ั ิ ั คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3220/2553 นางสาว และตามขอบังคับโดยมีผจดการหรือคณะกรรมการเปนผู ู ักนกวรรณ คุณวัตรศิริ โจทก กับ นิตบคคลอาคารชุด ิ ุ บริหารจัดการทรัพยสวนกลาง จะเห็นไดวาตามบทบัญญัติ  คอมมอนเวลธปนเกลา กับพวก จำเลย  และขอบังคับดังกลาวนิตบคคลอาคารชุดไมมหนาทีรกษา ิ ุ ี ่ั ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชยและเศรษฐกิจวินจฉัยวา ิ ทรัพยสวนบุคคลแตประการใด “.....พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงทีคความมิไดโตเถียงกันใน ่ ู ตามทางนำสืบของโจทกไดความแตเพียงวาพนักงานชันฎีการับฟงไดวา โจทกเปนเจาของกรรมสิทธิหองชุดเลขที่ ้  ์  รักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ 1 มิไดใชความระมัดระวัง159/290 ตังอยูบนชัน 13 อาคารชุดคอมมอนเวลธ ปน ้  ้  ดแลตรวจตราอาคารชดทกชนโดยใกลชด จงเปนเหตใหคนราย ู ุ ุ ้ั ิ ึ  ุ  เกลา แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดย เขาไปในหองชุดลักทรัพยของโจทกไปนัน ในกรณีเชนนีตาม ้ ้โจทกไดชำระเงินคาใชจายสวนกลางลวงหนาใหแกจำเลยที่ 1  กฎหมายลักษณะละเมิดหามีบทมาตราใดบัญญัตไววาเปน ิ เปนรายป ปละ 6,120 บาท จำเลยท่ี 1 เปนนตบคคลอาคาร    ิ ิ ุ ละเมิดไม เพราะการละเมิดนันเปนประทุษกรรมกระทำตอ ้ชุดคอมมอลเวลธ ปนเกลา และไดวาจางพนักงานดูแลความ   บคคลอนโดยผดกฎหมายหรอละเวนไมกระทำในสงทกฎหมาย ุ ่ื ิ ื   ่ิ ่ีปลอดภัยหรือความสงบเรียบรอยภายในอาคารชุดดังกลาว บญญตใหกระทำหรอตนไมมหนาทตามกฎหมายจะตองกระทำ ั ัิ  ื  ี  ่ี จำเลยที่ 2 เปนนิตบคคลประเภทบริษทวันที่ 2 มิถนายน ิ ุ ั ุ โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ การละเวนไมกระทำในสิงที่ ่2542 เวลาประมาณ 12 นาฬกา มีคนรายงัดกุญแจประตู กฎหมายไมไดบญญตใหกระทำหรอตนไมมหนาทตามกฎหมาย  ั ัิ  ื  ี  ่ีหองชุดพิพาทเขาไปลักทรัพยของโจทกหลายรายการรวม ทีจะตองกระทำหาเปนละเมิดไม ดังนี้ การทีพนักงานรักษา ่ ่เปนคาเสียหาย 1,542,970.25 บาท ตามสำเนารายงาน ความปลอดภัยของจำเลยที่ 1 มิไดใชความระมัดระวังดูแลจำกัด และทำสัญญารับประกันภัยเกียวกับทรัพยสนของ ่ ิ ตรวจตราอาคารชุดโดยใกลชด จึงเปนเหตุใหคนรายเขาไป ิจำเลยที่ 1 ตามตารางกรมธรรม เมือประจำวันเกียวกับคดี ่ ่ ลักทรัพยของโจทกนน จะถือวาเกิดจากการทีจำเลยที่ 1 งด ั้ ่ปญหาตองวนจฉยตามฎกาของโจทกมวาจำเลยท่ี 1 ไดประมาท   ิ ิ ั ี  ี  เวนหรือละเวนการปฏิบตหนาทีไมได จำเลยที่ 1 จึงไมตอง ั ิ ่ เลินเลอเปนเหตุใหคนรายลักทรัพยนนไปหรือไม เห็นวา ั้ รับผิดตอโจทกฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและ ตามพระราชบัญญัตอาคารชุด มาตรา 4 วรรคสอง ิ พาณิชย มาตรา 420 กรณีนจงไมจำตองวินจฉัยปญหาอืน ี้ ึ ิ ่บัญญัตวา “ทรัพยสวนบุคคล” หมายความวาหองชุดและ ิ  ตามฎกาอนของโจทกอกตอไป ทศาลอทธรณพพากษายกฟอง ี ่ื ี  ่ี ุ  ิ หมายความรวมถึงสิงปลูกสรางหรือทีดนทีจดไวใหเปนของ ่ ่ ิ ่ั โจทก ศาลฎีกาเห็นพองดวย ฎีกาของโจทกฟงไมขน  ึ้เจาของหองชุดแตละราย วรรคสามบัญญัตวา “หองชุด” ิ พิพากษายืน คาฤชาธรรมเนียมในชันฎีกาใหเปนพับ ้หมายความวา สวนของอาคารชุดทีแยกการถือกรรมสิทธิ์ ่ออกไดเปนสวนเฉพาะของแตละบุคคล และวรรคสี่ บัญญัติ หมายเหตุผเขียน ตอไปนีผทอยูอาศัยในอาคารชุดควรตองระมัดระวัง ู ้ ู ี่  หองของตนเองใหดี ทางทีดควรทำประกันโจรภัยไวดวย แถมทายอีก ่ ี วา “ทรัพยสวนกลาง” หมายความวา สวนของอาคารชุดที่  นิด มีแฟนคลับถามมาวา อายุความฟองเรียกเงินเงินคาสวนกลางนัน ้มิใชหองชุด ทีดนทีตงอาคารชุด และทีดนหรือทรัพยสนอืนที่  ่ ิ ่ ั้ ่ ิ ิ ่ มีอายุความเทาใดมีใชหรือเพือประโยชนรวมกันสำหรับเจาของรวม สวนการ ่  คำตอบ เงินคาสวนกลางนันถือเปนเงินคางจาย ซึงมีกำหนดอายุความ ้ ่จดการทรพยสวนกลางตองเปนไปตามพระราชบญญตอาคาร ั ั     ั ั ิ 5 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา193/33(4)ชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 17,33,36 และ 37 กลาวคือตองมี (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1735/2551) ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 51
  • àÃ×èͧàÅ‹ÒཇงÒnuchote@hotmail.com ภก.ภาณุโชติ ทองยั ÃÐÇѧ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ทำผิดแลวยังกลา...อางผูใหญ  ภญ.สุภาวดี เปลงชัย เภสัชกรคนขยันแหง โรงพยาบาล โออวดสรรพคณ รกษาโรคไดมากมาย จงไดนำตวอยางผลตภณฑ  ุ ั  ึ  ั  ิ ั เสลภูมิ สงขาวมาวา พบผูปวยหลายรายถูกชักจูงใหซอผลิตภัณฑ   ้ื ทัง 3 นี้ มาแสดงไวในตูหนาหองจายยา “เพือเปนการแนะนำ ้  ่ สมุนไพร อางสรรพคุณเกิน ราคาแพงมาบริโภค เธอทราบขาว ใหความรูทถกตองทังทางวิชาการและทางกฎหมายวาไมมี  ี่ ู ้ ครงแรกจากคณครทานหนง ซงไดนำผลตภณฑเ ครองดมสมนไพร ้ั ุ ู  ่ึ ่ึ  ิ ั ่ื ่ื ุ ผลิตภัณฑใดรักษาโรคไดครอบจักรวาลอยางนัน” โดยในตูที่ ้  เคียงเซียมเจ็ง (ตราณรงค เอ็น.อาร.) (ขนาดบรรจุ 750 ml ่ เผยแพรความรู ยังมีผลิตภัณฑอนๆทีไมถกตองตามกฎหมาย ื่ ่ ู ราคา 2,900 บาท) มาใหเธอตรวจสอบและเมือเธอลงพืนทีเพือ ่ ้ ่ ่ แสดงรวมดวย (เชน ยาชุด ยาลูกกลอน ยาทีไมมเลขทะเบียน ่ ี ไปเยยมบานผปวยอมพฤกษ กพบวาผปวยรายน้ี ไดซอผลตภณฑ ่ี  ู  ั ็  ู   ้ื ิ ั ยา ยาแผนโบราณทีมสเตียรอยด ผลิตภัณฑเสริมอาหารอืนๆที่ ่ ี ่ ยานำสมนไพรโสมคนทงเฉา (ตราณรงค เอน.อาร. ) ซงขนทะเบยน ้ ุ ่ั  ็ ่ึ ้ึ ี อางรักษาไดหลายโรค) นอกจากนีเธอยังไดทำปาย แสดงขอความ ้ เปนยาสามัญประจำบานแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 70 / เตือนผูบริโภค วางบนตู วา “อยาหลงเชือ อยาเสียเงินซือ  ่ ้ 49 (ขนาดบรรจุ 350 ml ราคา 1,400 บาท) โดยซือมา 5 ้ ผลิตภัณฑราคาแพงๆเหลานีรกษาโรคครอบจักรวาลไมได” ้ั ขวด เปนเงินถึง 4,500 บาท เพือรักษาโรคอัมพฤกษ ตามทีมี ่ ่ “โรคเหลานี้ รักษาโดยอาหารเสริมไมได (เบาหวาน ความดัน คนแนะนำ โลหิตสูง หัวใจ มะเร็ง อัมพฤกษ อัมพาต หลอดเลือดสมอง จากการสอบถามขอมูลเพิมเติมจากผูปวย ไดความวา ่   ปวดเมือย)” ่ มีตวแทนจำหนายจากหมูบานหนึง ในเขตอำเภอทรายมูล จังหวัด ั   ่ หลังจากนันไมกวนก็มคนโทรศัพทมาหาเธอ อางวาโทร ้ ี่ ั ี ยโสธร ไดนำรถมารับตนไปยังจังหวัดกาฬสินธุ เพือรับฟงการ ่ มาจากบรษท ขอใหนำผลตภณฑของบรษทออก และยงมาถายรป ิ ั  ิ ั  ิ ั ั  ู บรรยายสรรพคุณ ทีโรงแรมแหงหนึง ซึงระหวางการบรรยายยัง ่ ่ ่ ตูดงกลาวดวย และอีก 2 วันตอมา บุคคลเดิมไดโทรมาสอบ  ั มีการวินจฉัยโรค โดยการจับชีพจรผูเขารวมประชุมรวมทังตนเอง ิ  ้ ถามวา เธอไดนำผลิตภัณฑของบริษทออกจากตูหรือยัง ถายังจะ ั  ดวย หลังจากนันก็ไดแจงวาตนเปนโรคนิว และไดจดสงยามา ้ ่ ั ใหฝายกฎหมายของบริษทดำเนินการ และถัดมาไมกชวโมง ก็มี  ั ี่ ั่ ใหทางไปรษณีย (ลักษณะเปนเม็ดสีเขียว จำนวน 100 เม็ด ผูอางวาเปนผูชวยรัฐมนตรี (อางวาชือ สุรชัย เพิมสงวนวงศ ใช   ่ ่ ราคา 1,500 บาท รับประทานครังละ 6 เม็ด หลังอาหาร ้ เบอร 081-3342877) โทรศัพทเขามาขมขูเธอวา “บริษท ถูก  ั 3 เวลา) นอกจากนีตนยังไดซอผลิตภัณฑ โสมคนทังเฉา ้ ื้ ้ เธอกลันแกลง นำผลิตภัณฑของบริษท มาประจานและไดปรึกษา ่ ั มา 5 ขวด 4,500 บาท มาเชนเดียวกัน นิตกรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว ใหเอาลง ิ ลาสุด ภญ.สุภาวดี ไดออกเยียมบานผูปวยอีกรายซึง ่   ่ เดียวนี้ บริษทจะดำเนินคดีกบคุณแลว” ๋ ั ั ปวยเปนเบาหวาน ก็พบวาผูปวยรายนีไดซอผลิตภัณฑ ยาน้ำ   ้ ื้ แตดวยความเด็ดเดียวของ ภญ.สุภาวดี ซึงยืนยันวาตน  ่ ่ สมุนไพรฮัวลักเซียม (ตราณรงค เอ็น.อาร.) ขึนทะเบียนเปน ้ ้ ไดทำหนาทีคมครองผูบริโภค จึงไมยอมทำตามคำขูและมีการ ่ ุ   ยาสามัญประจำบานแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G 369/53 ประสานงานกับผูใหญทรจก สืบจนไดวามีการแอบอางชือ นาย  ี่ ู ั  ่ มารับประทาน (ขนาดบรรจุ 750 ml ราคา 2,900 บาท) สุรชัย มาขมขู ซึงขณะนีไดพยายามรายงานใหผทถกอางชือ ่ ้ ู ี่ ู ่ โดยผูปวยแจงวารับประทานเพือรักษาอาการปวด   ่ ทราบเพอจดการแลว นอกจากนเ้ี ครอขายเภสชกรททำงานคมครอง ่ื ั  ื  ั ่ี ุ ดวยความที่ ภญ.สุภาวดี มีวญญาณคุมครองผูบริโภค ิ   ผูบริโภคยังไดไปแจงขาวใน Facebook ของทานรัฐมนตรีเพือให  ่ จึงไดขอตัวอยางขวดผลิตภัณฑ พรอมเอกสารโฆษณาจากผูปวย   ดำเนินการกับผูแอบอางดวย  มาตรวจสอบ พบวาเอกสารทีผปวยมอบใหนน แจงสรรพคุณวา ่ ู  ั้ ทายนีเลยขออนุญาตประชาสัมพันธเลยวา หากผูอาน ้  รักษาได 18 โรค แตขอมูลทีขอขึนทะเบียน และระบุทฉลาก  ่ ้ ี่ หรือเจาหนาทีทานใด ทีไดทำหนาทีเพือคุมครองผูบริโภค แลว ่  ่ ่ ่   ขวดและกลอง ระบุวา บำรุงรางกาย บำรุงโลหิต บำรุงสมอง  โดนขมขเชนน้ี ขอใหจดชอและเบอรโทรศพทไว และไปแจงความ  ู   ่ื  ั   เทานัน (อยางนีกเกินจริงหรือเปลา ลองเดาเอาเองนะครับ) ้ ้ ็ หรือแจงมายังมูลนิธเพือผูบริโภคเพือดำเนินการจัดการกับพวกนี้ ิ ่  ่ ภญ.สุภาวดี พบเห็นความผิดปกติจากการโฆษณาที่ ซะที ©ÅÒ´«×éÍ52 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ZOOM วาลปทม ศรีมงคลSPF áÅÐ PA äÁ‹ãª‹ÊÒÃà¤ÁÕ¾àÔ ÈÉ à»š¹á¤‹µÇàÅ¢ºÍ¡»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒáѹÃѧÊÕÂÇÕ Ñ Ù SPF คือตัวเลขทีแสดงถึงประสิทธิภาพในการปองกันอาการแดง ที(สวนใหญ) เกิด ่ ่ จาก UV-B ผิวขาวมาก SPF 20-30 ก็จดวาสูงมากพอเมือตองสัมผัสแดดในเวลาไมนานมาก ั ่ ผิวคล้ำถึงคล้ำมาก SPF ต่ำกวา 15 (6-14) ก็เอาอยูเมือตองสัมผัสแดดในเวลาไมนาน  ่ SPF 15 จะดูดซับ UV-B ได 93.3% SPF 50 จะดูดซับ UV-B ได 98% SPF ทีเพิมขึนจาก 15 ประสิทธิภาพเพิมขึนตามไมมากนัก คา SPF สูงมักสราง ่ ่ ้ ่ ้ ปญหาแพหรือหนามัน รวมทังราคาแพง ดังนันถาคุณตองสัมผัสแดดเปนเวลานานๆ SPF 50 ้ ้ หากคุณอยูแตในอาคารสัมผัสแดดไมมาก SPF 6-15 หรือไมตองใชเลยก็ได แคเสือแขนยาว   ้ หมวก รม เอาอยู PA (Protection of UV-A) ทีฉลากผลิตภัณฑบอกคากันรังสียวเี อ แตวาถาไมได ่ ู  เขียนไว ก็ไมไดหมายความวา จะไมมี เพียงแตเวลาซือตองอานจากสารประกอบสำคัญที่ ้ เขียนไวทฉลาก และเลือกที่ สามารถกันรังสียวเอได PA ไมใชคามาตรฐานทัวไป จะพบ PA ี่ ูี  ่ ไดในกันแดดทีมาจากญีปน หรือวาจากบางประเทศในแถบเอเชียเทานัน ่ ่ ุ ้ คา PA จะสัมพันธกบเครืองหมาย + ั ่ PA+ = 1-3 PA++ = 4-5 PA+++ = 6-8 (ตัวเลข 1 หมายถึงมีการปกปองจากรังสี UV-A นอยทีสด สิงนีรเริมโดยคนญีปน) ่ ุ ่ ้ิ ่ ่ ุ คำแนะนำเพือการใชครีมกันแดดใหมประสิทธิภาพ ่ ี 1. ทาใหหนาพอ คือ 2 มล.ตอ 1 ตร.ซม (แตคงไมจำเปนตอง ชังน้ำหนัก เพียงแตพยายามทาใหหนาหนอยและทัวถึง) ่ ่ 2. ทาทิงไวกอนออกแดด 20 นาที ้  3. ทาซ้ำทุก 2-3 ชัวโมง ่ 4. หากตองสัมผัสน้ำหรือเหงือออกมาก ใชชนิดกันน้ำ ่ ขอมูล สวยอยางฉลาด รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกล ู ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 53
  • Battle of the Prices ฉลาดซื้อ54 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ฉลาดซื้อปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 55
  • สวยอย่างฉลาดล คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล pypph@hotmail.com รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุ วิธดแล ี ู ผิวแห้งและผิวแพ้งาย ่ ขั้นแรกสุดในการทำให้ผิวตัวเราเองสวยคือการต้องเรียนรู้ว่าผิว เราเองเป็นผิวแบบไหน ความรู้เกี่ยวกับผิวตัวเราเองจะช่วยให้เรา เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและวิธีการดูแลผิวพรรณเฉพาะแบบ ของเราเองได้ดีที่สุด ฉบับก่อนเราลงรายละเอียดการดูแลผิวธรรมดาไป คราวนีมาต่อ ้ กันด้วยผิวแห้งและผิวแพ้งายนะคะ ่ ผิวแห้ง (DRY SKIN) คนทีมผวแห้ง ผิวมักจะบาง ่ ี ิ ในฤดูหนาว คนทีมผวแห้งจะ ่ ี ิ แลดูคล้ายกระดาษ เนืองจากมีรขม ่ ูุ ยิงแห้งมากขึน ผิวจะลอกเป็นขุยและ ่ ้ ขนเล็กละเอียด ผิวหน้าแลดูไม่สดใส แตกเนืองจากสูญเสียความชุมชืนไป ่ ่ ้ แห้งมีขยไม่มากก็นอย ผิวมักจะ ุ ้ ในอากาศมาก ผิวชนิดนีนอกจากจะ ้ ระคายเคืองง่าย และเกิดริวรอยแห่ง ้ แห้งแล้วยังขาดน้ำมันหล่อลืนจากต่อม ่ วัยเร็วกว่าอายุจริง ผิวชนิดนีเหมาะ ้ ไขมันใต้ผวหนังอีกด้วยอาจเนืองจาก ิ ่ ลักษณะของผิวแห้งและผิวแพ้งาย ่ กับการเลือกใช้ไนท์ครีมทีเ่ ข้มข้น ควร ธรรมชาติของคนผิวแห้งจะมีตอม ่ คนทมผวแหง เมอใชกระดาษ ่ี ี ิ ้ ่ื ้ จะอุดมด้วยสารชุมชืนผิวและมีสาร ่ ้ ไขมันใต้ผวหนังน้อยหรือสร้างน้ำมัน ิ เช็ดหน้า(ทิชชู) เช็ดทำความสะอาด ไขมันหรืออีมเลียน (Emollients) ู ่ ซีบมออกมาน้อย ผิวจะอ่อนไหวกับ ุ้ หน้าในตอนเช้าทันทีที่เพิ่งตื่นนอนจะ การทำความสะอาดผิวหน้า ควรใช้ การเปลียนแปลงของสภาวะอากาศ ่ ไม่พบว่ามีนำมันถูกดูดซับบนกระดาษ ้ ผลิตภัณฑ์ชนิดครีมโฟมหรือครีม และเกิดริวรอยง่ายมาก ไม่ควรใช้โทน ้ ทิชชู และมักจะพบว่าผิวหน้าตึงมาก เช็ดหน้า ไม่ควรใช้สบูกอนหรือสบู่ ่ ้ เนอร์ (Toner) เช็ดหน้าหลังล้างหน้า หรือแห้งไม่สบายผิว เป็นตัวชี้วัดว่า เหลวเป็นอันขาด จะทำให้ผวยิงแห้ง ิ ่ การดูแลผิวหน้าในระหว่างวัน เราเป็นคนผิวแห้งอย่างชัดเจน คนที่มีผิวแพ้ง่ายผิวบอบบาง มากขึน ควรทาครีมโฟมล้างหน้าหรือ ้ และควรเลือกใช้มอยสเจอร์ครีมทีมี ่ ผวหนาจะตงและระคายเคองงายมาก ิ ้ ึ ื ่ ครีมทำความสะอาดผิวหน้าทิงไว้สก ้ ั ส่วนผสมของสารกันแดดด้วย เพือ ่ แม้บนกระดาษทิชชูที่นุ่มนวล มี ครูใหญ่กอนทีจะล้างหรือเช็ดออก ่ ่ ่ ป้องกันรังสียวี การทาครีมบำรุงผิว ู ปัญหาแพ้ง่าย แดง ระคายเคืองง่าย และควรบำรุงด้วยครีมบำรุงผิวทันที สำหรับคนผิวแห้ง ควรทาทิงไว้สกครู่ ้ ั ต่อผลิตภัณฑ์ทวๆ ไปในท้องตลาด ั่ เพือปกป้องไม่ให้ผวสูญเสียความ ่ ิ ใหญ่ เพือให้สารอาหารและเนือครีม ่ ้ หาทีถกใจและไม่แพ้ยากมาก ่ ู ชุมชืน ่ ้ ซึมซับลงสูผวหนังชันล่างให้มากทีสด ่ ิ ้ ่ ุ ก่อนทีจะแต่งหน้าขันต่อไป ่ ้ ฉลาดซื้อ56 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ควรให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษในตอนกลางคืน ผิวแพ้ง่าย (SENSITIVE SKIN)สำหรับคนผิวแห้ง การเช็ดเครืองสำอางออกจากผิว ่ ผิวแพ้งายพบในคนจำนวนมาก ผิวจะเปราะบาง ่หน้า ให้เริมต้นทีรอบดวงตาด้วยครีมเช็ดเมคอัพสำหรับ ่ ่ กว่าผิวชนิดอืนทีกล่าวมาแล้วทังหมด ระคายเคืองง่าย ่ ่ ้รอบดวงตาโดยเฉพาะ และล้างด้วยน้ำเปล่าให้ผวชุมชืน ิ ่ ้ ภายหลังการล้างหน้า ผิวชนิดนีมกจะคันหรือระคาย ้ ัและสดชืน และบำรุงตามด้วยไนท์ครีมทีเข้มข้น อาจ ่ ่ เคืองไม่มากก็นอย บางครังจะพบรอยแดงๆ ได้บอย ้ ้ ่จะเหนียวเหนอะหนะบ้างก็จะดี แสดงว่าครีมมีความ คนทีมผวแพ้งายจะเลือกซือเครืองสำอางทัวไปในท้อง ่ ี ิ ่ ้ ่ ่เข้มข้นด้วยน้ำมันอีมเลียน ซึงจะทำหน้าทีปกป้องผิวใน ู ่ ่ ่ ตลาดได้ยาก ควรทดสอบก่อนการตัดสินใจซือทุกครัง ้ ้ตอนกลางคืนได้ดี หากไนท์ครีมทาแล้ว รูสกเบาบาง ้ ึ การดูแลผิวทีแพ้งาย ่ ่จะไม่เหมาะกับคนผิวแห้งเลย เพราะประสิทธิภาพการ ไม่ควรใช้สบูกอนหรือสบูเหลวล้างหน้า ควรเลือก ่ ้ ่ปกป้องผิวจะน้อยเกินไป ใช้ผลิตภัณฑ์ทผานการทดสอบแล้วว่าเหมาะสำหรับผิว ี่ ่ อีกประการทีควรรู้ คือคนทีมผวแห้ง การอาบ ่ ่ ี ิ ทีแพ้งาย และบำรุงด้วยครีมบำรุงผิวทีผานการทดสอบว่า ่ ่ ่่น้ำร้อนหรือแช่นำร้อนบ่อยๆไม่เป็นผลดีนก จะทำให้ ้ ั เหมาะสำหรับผิวของคนกลุมนีเช่นกัน โดยเฉพาะอย่าง ่ ้ผิวแห้งมากขึน หากต้องการแช่นำอุน แนะนำให้ผสม ้ ้ ่ ยิงควรเลือกผลิตภัณฑ์ทปราศจากน้ำหอมเพือจะได้ไม่ ่ ี่ ่น้ำมันหอมธรรมชาติลงไปในอ่างอาบน้ำด้วย เพือให้ ่ ระคายเคืองผิวหน้าน้ำมันหอมไปเคลือบผิวให้นมนวล ป้องกันผิวแห้งได้ดี ุ่ สิงทีควรทำ ่ ่สิงทีควรทำ ่ ่ 1. ควรทดสอบอาการแพ้ 1. ควรเติมครีมบำรุงผิวระหว่างวัน โดยใช้ผวด้านในของท้องแขนทุก ิด้วยนอกเหนือจากการบำรุงตอนเช้าและ ครังก่อนการตัดสินใจซือ ้ ้ก่อนนอน จะช่วยได้มาก ผลิตภัณฑ์ หากมีอาการร้อนและ 2. ควรทาครีมกันแดด และควรใช้ แสบแดงและคันทันทีภายในระยะไนท์ครีมทีเข้มข้นและเหนอะหนะหน่อยก็จะดี ่ เวลาไม่กนาที ให้ลางออกโดยทันที ี่ ้กว่าชนิดเบาบาง 2. ทุก 6 เดือน ควรโล้ะทิง้ 3. ควรกินผลไม้มากๆ โยเกิรตและผัก ์ เครืองสำอางทีใช้ไม่หมดทีอาจเสียงต่อการปน ่ ่ ่ ่สด และดืมน้ำมากๆในแต่ละวัน ่ เปือนเชือแบคทีเรีย เช่น ดินสอเขียนคิว เขียน ้ ้ ้ 4. ควรให้ความสนใจกับผิวหนังรอบดวงตาที่ ขอบตา และมาสคาร่า เป็นต้นแห้งมากกว่าส่วนอืน่ 3. ไม่ควรใช้เครืองสำอางทีเห็นการแยกชัน ่ ่ ้ หรือโลชัน ่ สิงทีไม่ควรทำ ่ ่ 1. ไม่ควรตากแดดมากเกินไป สิงทีไม่ควรทำ ่ ่ 2. ไม่ควรเช็ดถูผวหน้าแรงๆ ไม่ควร ิ ไม่ควรเริมต้นใช้ครีมบำรุงผิวบน ่ ใช้กระดาษหรือผ้าเช็ดหน้าทีหยาบระคาย ่ ใบหน้า นอกจากมันใจว่าเป็นยีหอทีเคย ่ ่ ้ ่ เคืองผิวหน้า เพราะผิวทีแห้งมักจะ ่ ใช้และไม่มอาการแพ้มาก่อน ไม่ควรไป ี เปราะบางและระคายเคืองง่ายมาก ตากแดดโดยปราศจากครีมกันแดด ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 57
  • ช่วง ฉลาด ช้อป ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง เครือข่ายนักวิชาการเพือผูบริโภค ่ ้ เคลดลบการดแลบานและลกนอย ็ ั ู ้ ู ้ ของคุณแม่ชาวยุโรป (1) ผมได้ตดตามนโยบายปกป้องอันตรายทีอาจเกิดกับเด็กจากการใช้ ิ ่ สารเคมีทำความสะอาดในบ้านขององค์กรสตรีในยุโรป ซึงเป็นองค์กรภาค ่ เอกชนทีไม่แสวงหาผลกำไร และได้รบการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการ ่ ั ยุโรปด้านสุขภาพและการคุมครองผูบริโภค เลยขอนำเสนอสาระทีนาสนใจ ้ ้ ่ ่ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทตองการสิงทีดทสดให้กบลูกๆ ซึงวันนีจะเล่าถึงเรือง ี่ ้ ่ ่ ี ี่ ุ ั ่ ้ ่ วิธการทำความสะอาด การใช้สารเคมีทำความสะอาดในบ้านทีเป็นมิตร ี ่ และปลอดภัยสำหรับเด็กและทารกครับ ฉลาดซื้อ58 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • การทำความสะอาดบ้านของคุณสามารถเพิมปริมาณสารเคมีใน ่บรรยากาศภายในบ้านได้ บางครัง ้อาจมีปริมาณสูงกว่าบรรยากาศภายนอกอาคารในเมืองทีเต็มไปด้วย่มลพิษ สารเคมีมากมายทีมอยูใน ่ ี ่ เคล็ดลับทั่วไปในการใช้สารเคมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลบ้านนันเป็นชนิดเดียวกับทีถกใช้ใน ้ ่ ู • อ่านฉลากผลิตภัณฑ์และค้นคว้าเกียวกับสารเคมีทปรากฏอยูบน ่ ี่ ่สารทำความสะอาดในอุตสาหกรรม ฉลากนันๆ ้ทีใช้งานหนัก เราสามารถลดความ ่ • หลีกเลียงผลิตภัณฑ์ทมนำหอม ห้องทารกทีสะอาดไม่ควรจะมีกลิน ่ ี่ ี ้ ่ ่เสียงได้โดยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ ่ อะไรเลยปลอดภัย งานทำความสะอาดบ้าน • หลีกเลียงน้ำยาฆ่าเชือโรคและผลิตภัณฑ์ทอางว่าต่อต้านแบคทีเรีย ่ ้ ี่ ้ส่วนมากนันสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ ้ ได้ การใช้นำยาฆ่าเชือโรคควรใช้เฉพาะในโรงพยาบาลและบ้านทีมี ้ ้ ่ทีมสวนผสมธรรมดาทีมในชีวต ่ ี ่ ่ ี ิ ผูปวยระบบภูมคมกันบกพร่องอาศัยอยู่ การทำความสะอาดทัวไปก็ ้ ่ ิ ุ้ ่ประจำวันซึงเป็นพิษน้อยกว่าและ ่ เพียงพอทีจะกำจัดแบคทีเรียทีเป็นอันตราย น้ำยาฆ่าเชือโรคอาจจะ ่ ่ ้มีราคาถูกกว่า เช่น เบคกิงโซดา ้ มีฟอร์มลดีไฮด์ทเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งและเป็นพิษต่อระบบทาง ั ี่น้ำส้มสายชู เกลือ น้ำมะนาว น้ำมัน เดินหายใจ และคลอรีนทีสงผลระคายเคืองต่อปอด ผลิตภัณฑ์ทมี ่ ่ ี่พืช สบู่ บอแรกซ์และโซดาซักผ้า สารต่อต้านแบคทีเรียและสารต่อต้านจุลนทรียจะฆ่าแบคทีเรียทีมี ิ ์ ่ขณะเดียวกันผูผลิตทีเ่ สนอผลิตภัณฑ์ ้ ประโยชน์เช่นกัน และมีสวนทำให้แบคทีเรียเกิดอาการดือยาต่อยา ่ ้ทำความสะอาดทีเป็นพิษน้อยลงก็ ่ ปฏิชวนะ ีมีจำนวนมากขึน ้ • อย่าไว้ใจกับการกล่าวอ้างถึงสิงแวดล้อมของผูผลิต ่ ้ • ผงซักฟอกไม่มทางเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 100% ดังนันใช้มน ี ่ ้ ั อย่างประหยัดทีสดเท่าทีเป็นไปได้ และควบคุมปริมาณการใช้ โดย ่ ุ ่ เฉพาะการใช้ผงซักฟอกชนิดเข้มข้น • ยึดหลักการปลอดภัยไว้กอน หลีกเลียงผลิตภัณฑ์ทเป็นพิษ เก็บ ่ ่ ี่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้พนมือเด็ก อย่าเทผลิตภัณฑ์ใส่ขวด ้ ชนิดอืน ่ • หลีกเลียงสารทีกอให้เกิดความระคายเคืองและอาการแพ้ โดย ่ ่ ่ การหลีกเลียงสารกันบูด น้ำหอม และสารดังต่อไปนี้ เช่น ่ ไอโซเทียโซลีนโนน (CMIT, MIT, BIT, OIT), เอมิลซินนามาล, เฮกซิลซินนามัลดีไฮด์ ลินาลู, เบนซิลแอลกอฮอล์ คูมาริน เบนซิล เบนโซเอท เจรานอล ยูจนอล ลิเลียล เมทิลเฮปตินคาร์บอร์เนต ี ซิโตรเนลโล ไลมอนีน ซิตราล และเจรานอล ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 59
  • ประเภทของน้ำยาทำความสะอาดที่ควรปรับเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ทเราควรจำกัดปริมาณการใช้สารเคมี เพือ ี่ ่ ปกป้องสิงแวดล้อมให้ปลอดจากสารพิษได้แก่ ่ • น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ • น้ำยาทำความสะอาดหน้าต่าง • น้ำยาทำความสะอาดพืน ้ • น้ำยาทำความสะอาดและซักล้างพรม ทำไมจึงต้องใส่ใจเมื่อมีเด็กๆอยู่ในบ้าน • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฟอร์นเจอร์ ิ • และสารขัดเงา เด็กคือคนทีออนไหวทีสดต่อสารพิษของ ่่ ่ ุ • ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทัวไปและสารเคมีที่ ่ • และน้ำยาล้างจาน ใช้ในบ้านอืนๆ เหตุผลคือร่างกายพวกเขามีขนาด ่ ส่วนจะปรับเปลียนอย่างไร คงต้องขอนำเสนอคราวหน้า ่ เล็กกว่าผูใหญ่ เมือเทียบสัดส่วนสารทีปริมาณ ้ ่ ่ ครับ เพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก เท่ากัน ในเด็กจะรุนแรงกว่าในผูใหญ่ ยิงกว่า ้ ่ นัน อวัยวะของพวกเขายังอยูระหว่างการพัฒนา ้ ่ และไม่สามารถกำจัดสิงทีพวกเขาได้รบเหมือนที่ ่ ่ ั ผูใหญ่ทำได้ ระบบภูมคมกันของพวกเขาก็ยงไม่ ้ ิ ุ้ ั ได้รบการพัฒนาเต็มที่ เหตุผลอีกข้อหนึงคือ ั ่ ผิวหนังของพวกเขาอ่อนโยนกว่าของผูใหญ่ และ ้ ข้อสุดท้าย เด็กๆ มักสำรวจโลกด้วยมือและปาก ของพวกเขา พวกเขาคลานและเล่นบนพืน พวก ้ เขามักจะอยูใกล้กบพืนมากกว่าผูใหญ่ พืนเป็น ่ ั ้ ้ ้ ส่วนทีสะสมสารเคมีทเหลืออยูทมขนาดใหญ่ ่ ี่ ่ ี่ ี ข้อมูลอ้างอิง ทีสด ถึงแม้วาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจะถูก ่ ุ ่ Woman in Europe for a Common Future (WECF) ควบคุมภายใต้กฎหมายเกียวกับสารชะล้างแห่ง ่ www.wecf.eu สหภาพยุโรป กฎหมายความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ทวไป กฎหมายทีสงทีเป็นอันตราย ั่ ่ ิ่ ่ ต่อสิงมีชวตและ ระเบียบสารเคมี (REACH: ่ ีิ Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) ของสหภาพยุโรป แต่ทว่าสารทีเป็นอันตรายก็ยงถูกพบในผลิตภัณฑ์ ่ ั ทำความสะอาดอยูดี ่ ฉลาดซื้อ60 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ของฝากจากอินเตอร์เน็ต รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ nukks@mahidol.ac.th สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ็นนิสตีน ดาบสองคม???? ตอนที1 ่ เวลาผูเขียนสอนหรือไปบรรยายนอกสถานทีเรือง ้ ่ ่ ความเสียงของมะเร็งทีอยูในถัวเหลือง สุดท้ายก็มการ ่ ่ ่ ่ ีเกียวกับอาหารต้านมะเร็ง หรืออาหารทีลดความเสียง ่ ่ ่ ลงความเห็นว่า เจ็นนิสตีน (Genistein) คือสารเคมีที่ของมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม อาหารทีมกจะถูก ่ ั เป็นความหวังในการลดความเสียงของการเกิดมะเร็ง ่ยกขึนเป็นตัวอย่างในประเด็นนีคอ ถัวเหลืองและ ้ ้ ื ่ เต้านม (โดยมี Daidzein และ Glycitein เป็นสารทีมี ่ผลิตภัณฑ์ถวเหลือง ทังนีเพราะมีขอมูลการศึกษาทาง ั่ ้ ้ ้ ผลเช่นกัน แต่จะไม่กล่าวถึงในทีน) และก็เป็นอย่างที่ ่ ี้ระบาดวิทยาว่า อัตราความเสียงต่อการเสียชีวตของ ่ ิ มักเป็นในแบบของชาวตะวันตกคือ อะไรทีคดว่า “ดี” ่ ิสตรีเนืองจากมะเร็งเต้านมในเอเชียนันต่ำกว่าสตรีชาว ่ ้ ก็ตองกินมันให้มากๆ จะได้ดมากๆ โดยไม่คำนึงว่า มี ้ ีตะวันตกมาก เนืองจากสตรีเอเชียมีการบริโภคถัวเหลือง ่ ่ ชายในอดีตคนหนึงเคยกล่าวเป็นเชิงว่า “สารเคมีใน ่ในปริมาณทีสงกว่า ่ ู โลกนีเป็นได้ทงสารพิษและยา โดยทีขนาดของสารทีใช้ ้ ั้ ่ ่ นักวิทยาศาสตร์ตะวันตกได้เริมศึกษาในระดับ ่ เท่านันถึงจะบอกว่าสารนันจะเป็นอะไรกันแน่” ้ ้ลึกว่า สารเคมีธรรมชาติอะไรทีมประโยชน์ในการลด ่ ี ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 61
  • ถ้าผูเขียนจะบอกว่าชายคนดัง ้ and fetal development ซึงกล่าว ่ กล่าวชือ Philippus Aureolus ่ เป็นภาษาไทยง่าย ๆ ว่า ผลของ Theophrastus Bombastus von เจ็นนิสตีนต่อการสุกของไข่ การ Hohenheim ซึงเกิดในเมือง ่ ปฏิสนธิ และการพัฒนาของตัวอ่อน Einsiedeln ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในหนูเม้าส์ งานวิจยนีเป็นของ ั ้ ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1493 และตาย Wen-Hsiung Chan ตีพมพ์ในวารสาร ิ วันที่ 24 กันยายน ปี ค.ศ. 1541 Reproductive Toxicology ชุดที่ ในเมือง Salzburg ประเทศออสเตรีย 28 หน้า 52–58 ในปี 2009 นีเอง ้ ข้อมูลดังกล่าวนีรอยทังร้อยคนก็นก้้ ้ ึ บทความดังกล่าวนันมีขอมูล้ ้ ไม่ออกว่าเป็น ใคร สำคัญอย่างไร อย่างไร ขอพักไว้กอน เพราะผูเขียน ่ ้ แต่ถาบอกว่าชายดังกล่าวมีสมญานาม ้ คิดว่า น่าจะเล่าเรืองความสำคัญของ ่ ว่า Paracelsus ทุกคนทีเรียนในสาขา ่ เจ็นนิสตีนให้ทานเข้าใจพืนฐานว่า ่ ้ พิษวิทยาต้องร้องอ๋อ เพราะชายผูนได้รบการยกย่องว่า ้ ี้ ั สารนีมประโยชน์เมือกินเป็น แต่เกิดโทษได้เมือกินไม่ ้ ี ่ ่ เป็น บิดาของพิษวิทยาสมัยใหม่ เป็นเสียก่อน ในความเป็นจริงแล้วยังมีชายอีกคนหนึงทีได้คน ่ ่ ้ พบหลักการสำคัญของชีวตประมาณเดียวกันกับที่ ิ เจ็นนิสตีน คืออะไรและสำคัญอย่างไร Paracelsus ได้กล่าวไว้คอ ทางสายกลาง ซึงแนะนำว่าื ่ ในชันเรียนทีผเู้ ขียนสอนถึงเรือง อาหารกับมะเร็ง ้ ่ ่ ไม่ควรทำกิจอะไรในชีวตมากไปหรือน้อยไป ควรทำกิจ ิ นัน ในขันต้นของการสอนผูเขียนมักตังประเด็นถามนัก ้ ้ ้ ้ นันแต่พอดี ซึงจะทำให้มนุษย์เป็นสุข การค้นพบนีพบ ้ ่ ้ ศึกษาหญิงก่อนว่า ใครบ้างเคยมีประสบการณ์ปวดมดลูก มานานถึง 2554 ปี บวกกับอีก 45 ปี (ซึงเป็นช่วงที่ ่ และเต้านมระหว่างการมีประจำเดือน และถ้าอยาก ชายผูยงใหญ่นนอายุ 35 ปี) ท่านผูอานคงนึกออกว่า ้ ิ่ ั้ ้่ บรรเทาอาการนี้ ขอแนะนำให้เพิมปริมาณการบริโภค ่ ชายผูนคอ พระพุทธเจ้า ้ ี้ ื ผลิตภัณฑ์อาหารทีมถวเหลืองเป็นองค์ประกอบมากขึน ่ ี ั่ ้ เหล่าพุทธศาสนิกชนได้นอมนำเอาคำกล่าวของ ้ จากเดิม โดยเริมในช่วงก่อนมีรอบเดือนสัก 2-3 วัน ่ พระพุทธเจ้ามาเป็นเครืองช่วยในการกำหนดการดำเนิน ่ ผลตอบรับค่อนข้างดีวา ลูกศิษย์ของผูเขียนมีปญหา ่ ้ ั ชีวต ซึงควรรวมถึงการบริโภคเจ็นนิสตีนเพือป้องกัน ิ ่ ่ การปวดช่วงมีรอบเดือนมีอาการลดลงหรือหายปวดไป โรคมะเร็งเต้านมด้วย เลย เหตุทผเขียนกล่าวเช่นนีเพราะในวิชาสัมมนา ี่ ู้ ้ หลักการในการแก้ปญหาดังกล่าวนันมีพนฐาน ั ้ ื้ ของนักศึกษาทีผเขียนดูแลทีสถาบันโภชนาการนัน นัก ่ ู้ ่ ้ ว่า ถัวเหลืองเป็นพืชชนิดหนึงทีเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ่ ่ ่ ศึกษาผูหนึงได้นำเอาบทความผลงานวิจยชินหนึงที่ ้ ่ ั ้ ่ ทีมสารเคมีธรรมชาติชอ เจ็นนิสตีน ในปริมาณสูง ่ ี ื่ สอดคล้องกับแนวทางคำกล่าวของพระพุทธเจ้าและ นอกจากนียงพบว่ามีในพืชชนิดอืนซึงคนไทยอาจไม่ได้ ้ั ่ ่ Paracelsus ว่า อะไรทีบริโภคมากไปอาจก่อปัญหา ่ บริโภคคือ lupin, fava beans, kudzu, และ psoralea สุขภาพได้ เจ็นนิสตีนนันเป็นสารธรรมชาติทจดอยูในประเภท ้ ่ี ั ่ บทความนันชือ Impact of genistein on ้ ่ ทีเรียกว่า ไฟโตเอสโตรเจน ซึงอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ่ ่ maturation of mouse oocytes, fertilization, ว่า เป็นสารทีออกฤทธิได้ในลักษณะเดียวกับเอสโตรเจน ่ ์ ฉลาดซื้อ62 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ธรรมชาติทมมากในสตรีและ(ควรจะ) เล็กน้อยในบุรษ ี่ ี ุ ให้ความปวดประจำเดือนลดลงได้ ก่อนจะอธิบายว่า เจ็นนิสตีนออกฤทธิเหมือน ์ เอสโตรเจนนันจัดเป็นสารสเตียรอยด์ (steroid) ้เอสโตรเจนนันเป็นอย่างไร และเจ็นนิสตีนออกฤทธิ์ ้ กลุมทีเ่ รียกว่า อะนาบอลิกเสตียรอยด์ (anabolic steroid) ่มากกว่าหรือน้อยกว่าเอสโตรเจนธรรมชาติ ท่านผูอาน ้่ โดยทีคำว่าอะนาบอลิกนันเป็นศัพท์ทมความหมายว่า ่ ้ ี่ ีบางท่านโดยเฉพาะท่านชายควรทราบว่า ธรรมดาแล้ว “มีการสร้างขึน” ซึงตรงข้ามกับคำว่า คะตาบอลิก ้ ่เอสโตรเจนในตัวมนุษย์หรือสัตว์ชนสูงนันเป็นฮอร์โมน ั้ ้ (catabolic) ทีหมายถึงมีการ “ทำให้สลายไป” ดังนัน ่ ้เพศ ซึงควบคุมการแสดงลักษณะประจำของเพศหญิง ่ เอสโตรเจนจึงมีผลทำให้อะไรต่ออะไรมันใหญ่ขน ซึงใน ึ้ ่ทีแน่ๆ คือทำให้เพศหญิงมีประจำเดือนและหน้าอก ่ ความหมายทางชีววิทยาแล้ว เอสโตรเจนมีความสามารถดังนันจึงไม่ประหลาดทีจะกล่าวว่า ถ้าผูชายกินฮอร์โมน ้ ่ ้ ในการกระตุนให้เซลล์ทมนเข้าจับกับบริเวณรับบนเซลล์ ้ ่ี ันีมากหน่อย หน้าอกก็จะออกมาคล้ายของหญิง ้ นันเตรียมแบ่งตัว หรือถ้าหมดสภาวะจะแบ่งตัวแล้วก็ ้ ฮอร์โมนนีถาบังเอิญมีมากในเพศชาย ก็จะทำให้ ้ ้ สามารถทำให้เซลล์ขยายตัวได้ชายผูนนมีความละเอียดในการปฏิบตตนคล้ายหญิง ้ ั้ ั ิ ไม่นานมานีเวลาเกษตรกรผูเลียงไก่ตองการผลิต ้ ้ ้ ้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นกระเทยหรือมีความรูสกอยากข้าม ้ ึ ไก่ตอน จะใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ทมคณสมบัตคล้าย ี่ ี ุ ิเพศ ในทางตรงข้ามถ้าเพศหญิงมีนอยไปหน่อย ก็จะ ้ เอสโตรเจนคือ Hexoestrol ฉีดฝังเข้าตัวไก่ ฮอร์โมนนี้ทำให้เพศหญิงผูนนออกห้าวได้คล้ายชาย และก็ไม่จำเป็น ้ ้ั จะไปควบคุมให้ไก่หมดสภาพความเป็นแมนไปทันทีต้องข้ามเพศนะครับ เพียงแต่เป็นความหลากหลาย โดยจะมีลกษณะเนือแน่นเหมือนชายแต่นมนิมแล้วโต ั ้ ุ่ ่เท่านัน ้ เร็วเหมือนหญิงวัยเจริญพันธุ์ ส่งผลให้ขาวมันไก่ตอน ้ พืชอาหารทีมสารทีออกฤทธิคล้าย ่ ี ่ ์ จานละห้าสิบบาทอร่อยกว่าข้าวมันไก่ตม ้เอสโตรเจนอีกชนิดหนึง คือ มะพร้าวอ่อน ่ จานละยีสบบาท ่ ิดังมีขาวเมือไม่กปมานีวา... “อาจารย์ ่ ่ ี่ ี ้ ่ อย่างไรก็ดปจจุบนนีฮอร์โมน ี ั ั ้มอ.หาดใหญ่ วิจยพบฮอร์โมนเอสโตร ั สังเคราะห์ Hexoestrol นีได้ถก ้ ูเจนในน้ำมะพร้าวอ่อน เตรียมพัฒนา ประกาศห้ามใช้โดยกรมปศุสตว์แล้ว ัเป็นอาหารเสริม เครืองสำอาง และ ่ ดังนันการทำไก่ตอนจึงต้องทำโดย ้ยาชะลออัลไซเมอร์ หวังช่วยหญิงวัย วิธเดิมๆ คือ ตัดกล่องดวงใจไก่หรือ ีทองทัวโลกทีมโรคแทรกซ้อนหลังหมด ่ ่ ี อัณฑะทิงไป ไก่กจะขาดฮอร์โมนเพศ ้ ็ประจำเดือน เร่งจดสิทธิบตรให้เร็วทีสด ั ่ ุ ชาย มีแต่ฮอร์โมนเพศหญิงทีแสดง ่หวันซ้ำรอยต่างชาติตดหน้าจดกวาวเครือ” แต่ ่ ั อำนาจครอบงำให้เป็นไก่นะยะไปแทน แต่ไม่มขอมูลว่า สารทีออกฤทธินนชืออะไร เข้าใจว่าคง ี้ ่ ์ ั้ ่ ไก่ตอนลักษณะนีมกไม่คอยอร่อย จึงปรากฏว่า การทำ ้ ั ่ไม่ใช่เจ็นนิสตีน ไก่ตอนแบบทูอนวันคือ ทังตัดและฝังฮอร์โมนมีอยูทวไป ิ ้ ่ ่ั เพราะเจ็นนิสตีนนันเป็นไฟโตเอสโตรเจนที่ ้ ใครจะไปจับถ้าทำไม่ประเจิดประเจ้อ เพราะไม่ใช่ยาอีออกฤทธินอยกว่าเอสโตรเจนธรรมชาติในสตรี แต่มี ์ ้ สักหน่อยความสามารถในการจับตัวรับเอสโตรเจน (estrogen ผูเขียนขอกักเรืองเจ็นนิสตีนไว้เพียงแค่นแล้วต่อ ้ ๊ ่ ี้receptor) บนผนังเซลล์ตอมน้ำนมดีกว่าเอสโตรเจนที่ ่ ฉบับหน้านะครับสตรีผลิตในช่วงเริมมีประจำเดือน ผลดังกล่าวนีจงช่วย ่ ้ึ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 63
  • ÊÒþÑท¹»˜่สÞËÒâ·Ã¤Á¹Ò¤Áนคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) นพ.ประวิ ย ลี ถาพรวงศา ผูอำนวยการ สถาบั ปญหารอน ตัดสัญญาณเน็ตทัวประเทศ ่ ไมนาเชือก็ตองเชือ วาผูบริโภคบานเราถูกละเมิดได  ่  ่  เพราะทังสองรายก็มความสัมพันธทางธุรกิจกันอยู สัญญาก็ ้ ี ทุกทีทกเวลาอยางไมหยุดไมหยอน เมือสองปกอน ผูอยาก ่ ุ ่   มี ไปหาทางออกตามสัญญากันตรงไปตรงมา ไมควรมาใชผู ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเจอมุกการตลาดชันเซียน ้ บริโภคเปนตัวประกัน โหมโฆษณาอินเทอรเน็ตแบบไมตองใชเลขหมาย ซึงเปน  ่ กทช. สังไมทนขาดคำ ปรากฏตนปนี้ ผูใชงาน ่ ั  บริการทีใฝฝนของหลายคน เพราะไมตองเสียคาบำรุงรักษา ่   อินเทอรเน็ตความเร็วสูงตางจังหวัดของเจาเดิมนันแหละ ่ คูสายเดือนละ 107 บาท ตางจากการใชอนเทอรเน็ตแบบมี  ิ เจอปญหาอีกแลว โดยพบปญหามากตังแตเดือนมกราคม ้ เลขหมายโทรศัพทแมเราจะไมใชงานโทรศัพทเลยก็ตามก็ ทีผานมา จูๆ ผูบริโภคก็ใชเน็ตไมได หรือบางรายก็ไดรบ ่    ั ตองจายเดือนละ 107 บาท sms หรือรับสายจากคอลลเซ็นเตอรของบริษทวา ใหไป ั แตปรากฏวา หลายคนโดนเรียกเก็บคาติดตังและ ้ ยกเลิกสัญญาเสีย เพราะเน็ตจะใชงานไมไดแลว บางราย คาบริการลวงหนาเดือนแรกไปรวมหลายพัน แตไมไดใช แจงวาเขาขูมาอีกวา ถาไมไปยกเลิกสัญญา จะถูกคิดเงินไป  งาน เพราะเขาไมมาติดตัง จนตองออกแรงทวงเงินคืนดวย ้ เรือยๆ ทังทีใชงานไมได หลายคนจึงยอมไปยกเลิก แตอก ่ ้ ่ ี ความเสยอารมณ เหตทเกดเพราะผใหบรการจะเอาใบสมคร ี ุ ่ี ิ ู  ิ ั หลายคนโวยวา แถวบานตัวเองมีเน็ตอยูเจาเดียว ถายกเลิก  ไปรวบรวมดูกอนวา ทีไหนสมัครมาเยอะคุมทีจะเดินสาย ก็  ่  ่ แลวจะใชของใครละ ลกจะสมครเขามหาวทยาลยกนอยางไร    ู ั  ิ ั ั  จะไดใชงาน ทีไหนไมเยอะไมคมก็ไมไปติดตัง ทำกันงายๆ ่ ุ ้ เพราะเดียวนีรฐบาลเขากำหนดใหสมัครผานเน็ตอยางเดียว ๋ ้ั อยางนี้ แลวถาจะถามวา อาว แลวเก็บเงินลวงหนาทำไม ก็ แลวคนทีเปนเจาของรานเน็ตเขาก็โวยวาลงทุนไปหลายแสน ่ ตอบงายๆ วา คนทียอมจายลวงหนาแปลวาอยากใชจริงๆ ่ ถาไมมเน็ตก็ไมมรายได แตยงตองจายดอกทีไปกูเงินมา ี ี ั ่  ถาผูใหบริการแคสำรวจความตองการเฉยๆ อาจมีกลุมที่   ลงทุนทำราน ใครจะรับผิดชอบ ตอบวาอยากได แตพอเดินสายเขาไปไมสมัครบริการก็มี หลายคนฟงแลวไมเชือวาเปนเรืองจริง เพราะใครที่ ่ ่ ทำใหขาดทุนได จึงตองใชวธนี้ จะไดรยอดคนทีอยากใชงาน ิี ู ่ ใชเน็ตในเขตเมืองจะไมกระทบ เฉพาะคนทีใชเน็ตแบบมี ่ จริงแนๆ แตเปนการเอาเปรียบและไมคดถึงหัวอกผูบริโภค ิ  เลขหมายซงเปนโครงขายของผใหบรการอกรายจะเจอปญหา ่ึ   ู  ิ ี  กันบางเลย เต็มๆ เปนเรืองของผูใหบริการคูเวรคูกรรม คูเดิมทีทำให ่     ่ พอเวลาผานมา ปกอนก็เกิดเหตุ ผูใชงานอินเทอร   3,000 คนใชเน็ตไมไดเมือปกอนนันแหละ แตปนคาดวา ่  ่  ี้ เน็ตตางจังหวัดประมาณ 3,000 รายถูกตัดสัญญาณ คนทีจะถูกหวยมีถง 12,000 คน คราวนีเจาของโครงขาย ่ ึ ้ รองเรียนกันหลายจังหวัด เมือหาขอเท็จจริงพบวา เกิดจาก ่ ยืนยันวาไมใชคนทีตดสัญญาณอยางแนนอน แถมไปแอบ ่ ั การทีผใหบริการเทียวไปหาลูกคา แลวไปพวงสัญญาณกับ ่ ู ่ ถายรูปคนทีไปถอดตูสญญาณมาโชวไดอกตางหาก เพือ ่  ั ี ่ โครงขายของอีกรายหนึง โดยคิดวามีสญญาทางธุรกิจรวม ่ ั แสดงวาฉันเปลาทำ เรืองนีตองบอกวาผิดกฎหมายแนนอน ่ ้  กันอยูแลว แตเจาของโครงขายเขาไมยอม เพราะคิดวา  ถาผูบริโภคไมตาย ไมเบียวหนี้ จะมาระงับบริการไมได  ้ เปนการลักลอบพวงโดยไมแจงกันอยางเปนกิจจะลักษณะ แถมชวงทีระงับบริการจะมาเก็บเงินเราก็ไมได ผิดสองตอ ่ คิดจะไปพวงก็พวง แลวจะรูไดอยางไรวาจะจายคาพวง   ดังนันถายังอยากใชบริการและไมมรายอืนใหบริการ อยา ้ ี ่ สญญาณครบทกราย เพราะไมมบนทก ไมมรายงาน สดทาย ั ุ  ี ั ึ  ี ุ  ยอมเลิกสัญญา เขามีหนาทีตองมาซอมแซมใหเราใชงานได ่  กทช. ตองออกโรงสังเจาของโครงขายหามถอดวงจรทีพวง ่ ่  กันตอไป ใครเจอปญหานี้ อยาลืมรองเรียนเพือพิทกษสทธิ ่ ั ิ สญญาณใหผบรโภคเดอดรอน แตใหไปเจรจาทางธรกจกนเอง ั  ู ิ ื    ุ ิ ั ของตนเองกันดวย ©ÅÒ´«×éÍ64 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • มีอะไรในโคด-สะ-นา สมสุข หินวิมานอะไรเอ่ย...คนกินไม่ได้ปลูกคนปลูกไม่ได้กิน? อะไรเอ่ย คนกินไม่ได้ปลูก แถมคนปลูกก็อาจจะไม่เคยแม้แต่จะได้กน?... คำเฉลยก็คอ “กาแฟ” ไงล่ะครับ ิ ื เป็นเรืองทีนาแปลกไหมครับว่า ทำไมกาแฟทีผคนดืมจิบกันอยู่ ่ ่ ่ ่ ู้ ่ทุกวันจึงกลายเป็นสิงทีพวกเขาได้แต่ดม แต่ไม่เคยลงมือปลูกเอง ใน ่ ่ ื่ขณะทีคนปลูกเองก็แทบจะไม่มใครได้ดมเป็นกิจวัตรวิสย ่ ี ื่ ั ในโฆษณากาแฟสำเร็จรูปแบบ 3 in one ยีหอหนึง ได้ผกเล่า ่ ้ ่ ูภาพเรืองราวของพระเอกหนุมซุป’ตาร์รปงามในชุดสเวตเตอร์สแดงนาย ่ ่ ู ีหนึง เดินทางเข้าไปเยือนธรรมชาติของหุบเขาทางภาคเหนือกลางฤดู ่ใบไม้ทกำลังเปลียนสี ี่ ่ ดนตรีคลอเบา ๆ ฟังสบาย ๆ และเขาก็กำลังรืนรมย์ชมชืนอยู่ ่ ่กับทัศนียภาพรอบตัว (ด้วยแววตาตกอยูในภวังค์แห่งธรรมชาติทงดงามยิง ่ ่ี ่นัก) ทันใดนัน เสียงเอคโค่แทนความในใจของเขาก็กองดังขึนมาว่า “… ้ ้ ้(กับบรรยากาศดี ๆ แบบนี) ถ้ามีกาแฟหอม ๆ สักถ้วยก็คงดี...” ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 65
  • ฉับพลัน เด็กน้อยชาวเขานางหนึงที่ ่ แอบอยูหลังต้นไม้กปรากฏตัวออกมา ่ ็ เด็กหญิงเดินเข้ามาสะกิดตัวของซุป’ตาร์หนุม ่ และเอ่ยกล่าวกับเขาทีกำลังต้องมนตราแห่ง ่ ใบไม้เปลียนสีวา “...พี่ ๆ ตัวจริงหล่อกว่า ่ ่ ในทีวอกนะคะ...” ีี คุณพีพระเอกส่งยิมหวานให้กบน้อง ่ ้ ั ชาวเขาตัวน้อย และราวกับจะรูและได้ยน ้ ิ เสียงเอคโค่ความในใจของคุณพีพระเอกสุด ่ หล่อ เด็กหญิงได้หยิบซองกาแฟ 3 in one ส่งให้ เขาอ่านออกเสียงชือยีหอข้างซองกาแฟ ่ ่ ้ ให้ผชมได้ยน แล้วเสียงเพลงคลอกีตาร์โปร่ง ู้ ิ ก็เริมดังขึนว่า “...มีเวลาดี ๆ ก็บอกให้ฉน ่ ้ ั ได้ฟง ไม่มากเกินไปกว่านัน...” ั ้ ภาพตัดสลับมาทีเ่ มล็ดกาแฟยอดดอย ซึงคัวจนหอมแล้ว กำลังร่วงกราวลงมาที่ ่ ่ หน้าจอโทรทัศน์ มีมอของคนงานทีกำลัง ื ่ กวาดเกลียเมล็ดกาแฟให้แห้งทัวกัน ก่อนที่ ่ ่ จะกลายเป็นภาพของเมล็ดกาแฟเหล่านัน ้ ได้แปรสภาพเป็นกาแฟผงสำเร็จรูปแบบ 3 in one ทีเทออกจากซองระเรียไหลลงใน ่ ่ ถ้วยกาแฟของพระเอกหนุม ่ ก่อนจะถ่ายภาพคูเพือเก็บความทรงจำอันดีและมนต์เสน่หในการ ่ ่ ์ ชายหนุมสูดกลินอายของกาแฟ ่ ่ จิบกาแฟกลางขุนเขาของคุณพีพระเอกเอาไว้แบบเป็นนิรนดร์ ่ ั แกล้มกับการสูดอนุภาคของโอโซนเข้าไป ก็อย่างทีทราบ ๆ กันนะครับ ด้วยทำเลทีดทางภูมประเทศ ่ ่ ี ิ เต็มปอด เขาจิบกาแฟในถ้วย และแสดง และภูมอากาศ ภาคเหนือของเราได้กลายมาเป็นดินแดนทีเหมาะสม ิ ่ แววตาตืนตะลึงออกมา ประหนึงว่าได้ ่ ่ กับการทำกสิกรรมไร่กาแฟ ยิงประกอบกับยุคสมัยหนึงทีทางภาค ่ ่ ่ “ค้นพบ” บางสิงบางอย่างทีวเศษเลอเลิศ ่ ่ิ รัฐได้รณรงค์สงเสริมให้ชาวเขาชาวดอยปลูกกาแฟแทนการปลูกฝิน ่ ่ ทีสดในชีวต พร้อมกับชูถวยกาแฟบอกกับ ่ ุ ิ ้ การผลิตกาแฟจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมทีเติบโตเบ่งบานมากจนถึง ่ ผูชมทางบ้านว่า “หอม...นีแหละรสชาติ ้ ่ ปัจจุบนั ดีๆ ทีผมค้นพบ” ่ แต่ทนาประหลาดใจก็คอ ในขณะทีชาวเขาประกอบอาชีพ ี่ ่ ื ่ ปิดท้ายโฆษณาด้วยภาพคุณพี่ กสิกรในไร่กาแฟเป็นจำนวนมาก แต่ผลผลิตของกาแฟกลับไม่ใช่ พระเอกกับคุณน้องชาวเขานังเคียงคูกน ่ ่ ั เป็นไปเพือการบริโภคโดยชาวเขาเองเป็นหลัก ทว่า กาแฟหลากหลาย ่ ฉลาดซื้อ66 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • ตันต่อปีได้ถกแปรรูปไปเป็นผลิตผลเพือการดืม(ด่ำ)ของผูบริโภคที่ ู ่ ่ ้ ชาวเขาผูผลิตกาแฟทีกลายเป็นเด็ก ้ ่อยูนอกพืนที่ โดยเฉพาะผูดมทีอยูตามเมืองใหญ่ตาง ๆ ่ ้ ้ ื่ ่ ่ ่ น้อย “น่ารัก” และ “น่าชัง” จึงมีสถานะ ก็คล้าย ๆ กับในโฆษณานันแหละครับ เมือคุณพระเอก ่ ่ เป็นได้แค่คนชายขอบของอำนาจในหนุมปรารถนาจะหากาแฟหอม ๆ สักถ้วยมาดืมท่ามกลางบรรยากาศ ่ ่ กระบวนการผลิตและบริโภคกาแฟไปโดยใบไม้รวงบนยอดเขา เขาก็ไม่ได้เลือกจะลงมือปลูกกาแฟเอาไว้เพือ ่ ่ ปริยายดืมเอง ่ ท้ายสุด ผมลองคิดเล่น ๆ ว่า จะเกิด ตรงกันข้าม คุณพีพระเอกกลับเลือกชงกาแฟทีหยิบยืนให้ ่ ่ ่ อะไรขึนหนอ ถ้าโฆษณาเกิดนำเสนอภาพ ้จากมือน้อย ๆ ของคุณน้องผูหญิงชาวเขา โดยบอกกับผูชมว่า ้ ้ ขึนมาใหม่วา ให้คณพีพระเอกหนุมลงมือ ้ ่ ุ ่ ่นีแหละคือสิงดี ๆ ทีตน “ค้นพบ” พร้อม ๆ กับทีคนดูเองก็คนพบ ่ ่ ่ ่ ้ ปลูกกาแฟและตากคัวเมล็ดกาแฟเองเลย ่คำตอบด้วยว่า เรืองของกาแฟนัน คนปลูกเขาจักไม่ดม เฉกเช่น ่ ้ ื่ ในขณะทีคณน้องหนูชาวเขามานังจิบกาแฟ ่ ุ ่เดียวกับทีคนดืมเองก็จกไม่ใช่ผทลงสองมือปลูก รวมไปถึงคัว ตาก ่ ่ ั ู้ ี่ ่ ชมทัศนียภาพแห่งขุนเขาในฤดูใบไม้เปลียน ่เก็บ และบดออกมาเป็นผงกาแฟปรุง 3 in one แบบทีผมถาม ่ สีแทนอะไรเอ่ยเล่น ๆ ในตอนต้นนันเอง ่ กับบทบาทผูผลิตและผูบริโภคทีสลับ ้ ้ ่ อย่างไรก็ดี ประเด็นทีวาชาวเขาปลูกกาแฟแต่ไม่ได้ดมเอง ่่ ื่ กันดังกล่าวนี้ หลาย ๆ คนก็คงจะบอกว่านัน ปัญหาไม่ใช่อยูแค่เพราะว่า เขาดืมกาแฟไม่เป็นกันหรอกนะ ้ ่ ่ เป็นภาพทีสลับขัวสลับข้าง และคงจะดูแปลก ่ ้ครับ แต่นาจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นชนชายขอบหรือแรงงาน ่ ประหลาดหรือชวนตะหงิด ๆ ใจผูชมอยูไม่้ ่ชายขอบทีมี “อำนาจน้อย” ตังแต่การไร้อำนาจทีจะเป็นเจ้าของไร่ ่ ้ ่ น้อย???กาแฟ (ซึงนายทุนเจ้าของส่วนใหญ่กเป็นคนนอกพืนที) การไม่มี ่ ็ ้ ่อำนาจในการเป็นเจ้าของเม็ดเงินทีจะลงทุนเพาะปลูกเมล็ดกาแฟ ่และโดยเฉพาะอย่างยิง การขาดอำนาจใน ่การกำหนดกฎเกณฑ์วา “ใครพึงควรเป็นผู้ ่ปลูก” และ “ใครพึงควรเป็นผูดม” ในวงจร ้ ื่การผลิตสินค้ากาแฟ เพราะฉะนัน เมือมีอำนาจน้อย ้ ่โฆษณาก็เลยทำให้ตวละครชาวเขากลาย ัสภาพเป็น “เด็กน้อยตัวกระเปียก” ไปเสีย ๊เลย แถมยังเป็นเด็ก “บ้านป่าบ้านเขา” ที่ชืนชมความหล่อเหลาของพระเอกทีวี และ ่เอืออารีมากพอทีจะส่งมอบกาแฟรสหอม ้ ่แบบ 3 in one ให้กบคุณพีพระเอก ทีแสดง ั ่ ่ความในใจว่าอยากดืมกาแฟหอม ๆ เพือ ่ ่แกล้มเคล้ากับโอโซนกลางขุนเขา ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 67
  • เรือยูว่ งเรียงเคียงจาน ่อ นก นา romsuan@hotmail.com รักนะ(หอย)จุ๊บ จุ๊บ วันแรกของเดือนทีสองของปี ทีตลาดนัดแถว ่ ่ ให้ฉนได้เลือกซือ ั ้ บ้านผูคนหนาแน่นกว่าปกติ แผงขายของของเหล่าพ่อ ้ ฉันเขย่าถุงแกงป่องๆ ทีใส่หอยจุบสภาพพร้อม ่ ๊ ค้าแม่คาต่างนำสินค้าทีใช้ประกอบพิธกรรมปีใหม่จนมา ้ ่ ี ี ปรุง กึงถามกึงขอร้องกับแม่เมือมาถึงบ้านทันทีวาแกง ่ ่ ่ ่ จัดวางกันอย่างคึกคักเพือให้ลกค้าเลือกซือและจับจ่าย ่ ู ้ หอยจุบนะ แม่ทำหน้ากลุมใจนิดหนึง แม่วาแม่ไม่เคย ๊ ้ ่ ่ ทังขนมเข่ง ขนมเทียน หมู ไก่ ผลไม้ ซึงราคาแพงโด่ง ้ ่ แกงหอยจุบเลย แต่เดียวแม่จะเดินไปถามแม่คาในตลาดดู ๊ ๋ ้ ไปกว่าปกติยงสังเกตเห็นได้ชดเจน ั ั ว่าทำไง หลายๆ คนยังไม่วายบ่นปนกังวลกับราคาเนือ ้ พอแม่คล้อยหลัง ฉันรีบเดินเข้าครัว ตังกาน้ำ ้ สัตว์ ผลไม้ และน้ำมันพืช แม้วาผักเศรษฐกิจหัวใหญ่ๆ ่ ต้มน้ำให้เดือดเพียงชัวอึดใจ แล้วใช้นำร้อนๆ นันลวก ่ ้ ่ งามๆ อย่างกะหล่ำดอก ผักกาดขาว และกวางตุงจะ ้ หอยทีลางอีกครังตามแม่บอก แล้ววิงออกมาเก็บพริก ่้ ้ ่ ลดต่ำลงมาถูกอย่างไม่นาเชือก็ตาม ่ ่ ขีหนูสวนเอาไปตำกับกระเทียม ใส่นำตาลปีบนิดหน่อย ้ ้ ๊ ฉันค่อยๆ เดินเลาะวนไปตามทางเล็กๆ ทีผคน ่ ู้ ปรุงรสด้วยน้ำปลากับมะนาว นังกินอย่างเอร็ดอร่อยไป ่ แออัดนัน จากปากทางเข้าตลาดไม่กเมตร สายตาก็ ่ ี่ ได้หนึงยก ่ กวาดไปเห็น “new arrival” สินค้าแปลกใหม่ในรอบ นีหากฉันเจอหอยจุบในสภาพธรรมชาติ คือยัง ่ ๊ สัปดาห์นวางอยูในกระจาดทีพาดบนกะละมังสังกะสี ี้ ่ ่ เป็นๆ สดๆ และไม่ถกทุบก้นนีคงต้องใช้เวลาในการ ู ่ ตรงหน้าตักแม่คาขายปลาทีนงสงบเสงียมอยูบนทาง ้ ่ ั่ ่ ่ ตัดสินใจมากกว่านีอกหลายเท่าแน่ ไม่ใช่แค่กลัว ้ี เดินเท้าแคบๆ บาปกรรมเท่านันแต่มนหมายถึงต้องเอามาแช่นำ ้ ั ้ สองขาของฉันพาตัวฉันผ่าน new arrival นัน ้ ล้าง ซาว และกะเทาะก้น นานและหลายขันตอนทีเดียว ้ มาแล้วอย่างช้าๆ จนเดินไปยังร้านขายสินค้าทีแม่สงซือ ่ ั่ ้ ไม่อยากคิดว่าฉันเข้าสูวยทีสนใจจะประหยัดเวลา ่ั ่ ไว้ แล้วยังเดินวกอ้อมเส้นทางทีเป็นรูปเกือกม้าไปยัง ่ กับการกินหอยจุบสุดโปรดแล้วจริงๆ ย้อนกลับไปสมัย ๊ ด้านหน้าตลาดอีกฟากด้วย จนสุดท้ายแล้วนันแหละ ่ อยูชนประถม ช่วงเวลาก่อนหน้านีสก 1 - 2 เดือน ซึง ่ ั้ ้ ั ่ จึงวนกลับทางเก่า เป็นหน้าน้ำ ฉันกับเพือนๆ จะลงแรงกวาดตาหาหอย่ เป็นดังทีคาดไว้ เจ้า new arrival แม้จะมีจำนวน ่ ่ จุบทีมกเกาะตามเสา และต้นไม้ในหนองน้ำเพือเอามา ๊ ่ ั ่ ถุงทีบรรจุพร่องไปบ้างแล้ว แต่ยงเหลืออยูอก 6–7 ถุง ่ ั ่ี นึงใส่ใบโหระพากับต้นตะไคร้ทบ โรยเกลือ แล้วระหว่าง ่ ุ ฉลาดซื้อ68 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • รอให้หอยสุก แม่กลับมาพร้อมมะพร้าวขูด 1 ขีด พริกแกงเผ็ด1 ขีด และชะอม 1 กำ ใครว่าชะอมหน้านีไม่ควรกิน้เพราะแพง แต่กเ็ พราะแกงหอยจุบนีแหละถ้าขาดชะอมไป ๊ ่ความอร่อยคงลดลงไปเยอะโขทีเดียว แม่เดินวนไปหลังครัว เก็บใบมะกรูดและใบชะพลูมาสมทบ แม่เริมล้างและรูดชะอมก่อน รูดจากส่วนปลาย ่ลงข้างล่าง ถึงชะอมมีหนามก็ไม่ตำมือ เสร็จแล้วก็หน ั่ใบชะพลูและใบมะกรูดให้เป็นฝอย ไม่นาเชือว่าผัก 3 ่ ่อย่าง 3 กลิน ทีแตกต่างกันพอจับเอาเข้าเครืองกับพริก ่ ่ ่แกง กะทิและหอยจุบจะอร่อยได้ขนาดนัน ๊ ้ เตรียมผักเสร็จแล้วแม่คนกะทิ จากนันก็เริมเอา ั้ ้ ่พริกแกง 1 ช้อนโต๊ะผัดกับน้ำมันในกระทะไฟร้อนปานกลางจนหอม จากนันใส่นำกะทิลงไปผัด ปรุงรส ้ ้ด้วยน้ำปลา น้ำตาลนิดหน่อย พอน้ำแกงเดือดดีกใส่ ็หอยจุบลงไป ปล่อยให้เดือดอีกทีใส่ผก 3 อย่างทีเตรียม ๊ ั ่ไว้ลงและปิดเตา แม่วา... แกงหอยจุบอร่อยๆ มันง่ายแค่นเอง ่ ๊ ี้ สงสัยว่าตลาดนัดอาทิตย์หน้า ต้องมองหาและคว้ามาทำกินอีกรอบแหงๆ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 69
  • ÍÂÒ¡ãˌ͋ҹ ฟาใส กินตามสี รศ.ดร.กรณกาญจน ภมรประวัติ, สำนักพิมพหมอชาวบาน, 2553. 162 หนา 200 บาท กินตามสี คือหนังสือทีจะมาบอกเทคนิคการกินเพือสุขภาพ ดวยการเลือกกิน ่ ่ อาหารใหหลากหลายสีในแตละมือ เพราะแตละสีกใหสารอาหารแตกตางกัน ซึงสีสนทีวา ้ ็ ่ ั ่ ก็มาจากผัก-ผลไมนานาชนิด ซึงลวนแลวแตมประโยชนตอรางกาย จากผัก-ผลไมทเรา ่ ี  ี่ รูจกคุนเคยกันดีทง 5 สี คือ แดง เขียว ขาว มวง เหลือง กินอยางมีความสุข กินให ั  ั้ สนุกอยางมีสสน แถมดีตอสุขภาพ ี ั  เด็กนอยกับยักษใหญ รวมนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปที่ 16 พ.ศ.2553 มูลนิธิเด็ก, 2554. 84 หนา 150 บาท นิทานดีๆ ก็เปนเหมือนยาวิเศษทีชวยใหเด็กมีจนตนาการทีแข็งแรง หนังสือ ่ ิ ่ เลมนีไดรวบรวมสุดยอดนิทานจากเวทีประกวดของมูลนิธเด็ก ป 2553 ทีผานมา ้ ิ ่  จำนวน 8 เรือง ทีทงสนุกสนานสรางเสริมจริยธรรม นิทานชวยทำใหเด็กรักการ ่ ่ ั้ อาน และยิงถาพอ-แมอานใหลกๆ ฟงก็ยงเปนตัวชวยสรางความรักความอบอุนให ่  ู ิ่  กับครอบครัว คานงัดประเทศไทย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, ซัคเซส มีเดีย, 2553. 80 หนา 109 บาท หนังสือทีรวมแนวคิดมุมมองการแกปญหา ขอเสนอแนะตางๆ เชิงนโยบายเพือพลิกฟน ่  ่  ประเทศไทย ของ “ดร.แดน” ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศกดิ์ ทีเคยเปนบทความใน “มติชน ั ่ ออนไลน” หลากหลายมุมมองทีนาสนใจ เชน ระบบกรรมสิทธิทดนไทยจะปฏิรปอยางไร หรือ ่  ี่ ิ ู มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ การบานการเมืองเปนเรืองทีไมควรมองขาม ลองอานลองคิดแลว  ่ ่ ลองปรับใหเขากับชีวตในยุคทีการเมืองเปนเรืองของเราทุกคน ิ ่ ่ ความฝนของแมลงวันเผือก อำนาจ ขาวเครือมวง เรื่อง อโนชา ชาเบ็ญจา ภาพ, มูลนิธิเด็ก, 2554. 24 หนา 75 บาท หนังสือนิทานนารักสดใสทีมาพรอมภาพประกอบชวนสะดุดตา ทีสรางสรรคดวย ่ ่  เทคนิคกระดาษตัดแปะ ดวยเรืองราวความฝนเล็กๆ ของแมลงวันเผือกตัวนอย ทีรวาชีวตตัว ่ ่ ู  ิ เองแสนสัน ดวยใจทีมงมันแนวแนแมจะอยูในชวงเวลาคอขาดบาดตายก็ขอสูเพือไดทำตาม ้ ่ ุ ่   ่ ความฝน ©ÅÒ´«×éÍ70 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554
  • หนังสือในเครือฉลาดซื้อ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 100 สิ่งที่ไมตอง อยูยอนยุค นอกลูไมนอกทาง เรื่องเลาจากคน  พจนานุกิน พจนานุกน(เลม2) ิ ทำ(ก็ได)กอนตาย ราคา 185 บ. ราคา 130 บ. เคยฟอง ราคา 160 บ. ราคา 140 บ. รวมผลทดสอบ รวมผลทดสอบ รวมผลทดสอบ “ถูกปาก“ “ถูกใจ“ ราคา 100 บ. สมาชิก 145 บ. สมาชิก 104 บ. ราคา 100 บ. สมาชิก 125 บ. สมาชิก 115 บ. ผลิตภัณฑ 2008 ผลิตภัณฑ-บริการ ผลิตภัณฑ-บริการ ราคา 95 บ. ราคา 95 บ. สมาชิก 80 บ. สมาชิก 80 บ. ราคา 95 บ. 2009 (เลม1) 2009 (เลม2) สมาชิก 80 บ. สมาชิก 80 บ. สมาชิก 50 บ. ราคา 95 บ. ราคา 95 บ. สมาชิก 65 บ. สมาชิก 65 บ. ฉลาดซื้อ ฉบับที่ผานมา ฉ.101 ฉ.102 ฉ.103 ฉ.104 ฉ.105 ฉ.106 ฉ.107 ฉ.108 ฉ.109 ฉ.110 ฉ.111 ฉ.114 ฉ.115 ฉ.116 ฉ.117 ฉ.118 ฉ.119 ใบสั่งซื้อหนังสือในเครือฉลาดซื้อ (ลดราคาพิเศษสำหรับสมาชิกฉลาดซื้อเทานั้น)ขาพเจา.............................................................................หมายเลขสมาชิก.............................................................ที่อยู..................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.........................รายการสั่งซื้อหนังสือ1. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท 2. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท3. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท 4. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท5. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น.......................................................บาทฉลาดซื้อฉบับที่ผานมาo ฉบับที่ 101-119 เลมละ 50 บาท ขอสั่งซื้อ ฉบับที่ .................... รวมจำนวน ................ เลม รวมเปนเงินทั้งสิ้น.........................บาท(....................................................................................)พรอมกันนี้ไดสงo ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย สั่งจายในนาม o เช็คสั่งจายในนาม “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” ปทฝ.งามวงศวาน 11001 (กรณีเช็คตางจังหวัด ขอเพิ่มคาเคลียรเช็ค 10 บาท)o โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” (กรุณาสงสำเนาการโอนแนบมา พรอมใบสั่งซื้อ)• ธนาคารไทยพาณิชย สาขางามวงศวาน • ธนาคารกรุงไทย สาขางามวงศวาน • ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศวาน 319 - 2 - 62123 - 1 141 - 1 - 28408 - 9 026 - 2 - 40760 - 4• ธนาคารกสิกรไทย สาขางามวงศวาน • ธนาคารกรุงเทพ สาขายอย เดอะมอลลงามวงศวาน 058 - 2 - 86735 - 6 088 - 0 - 38742 – 8• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายอย เดอะมอลลงามวงศวาน 463 - 1 - 10884 – 6 สะดวก สบาย และงา เมื่อสั่งซื้อหนังสือผาน ยขึ้นนิตยสารฉลาดซื้อ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี เว็บ www.ฉลาดซื้อ.com ไซตกรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7โทรสาร : 0-2248-3733 E-mail: chaladsue@gmail.com และชำระเงินผานบัตร เครดิต
  • ปัญหาสร้างปัญญา ทัศนีย์ แน่นอุดร thusanee@yahoo.com แหมตอนนี้แฟนคอลัมน์อุ่นหนาฝาคั่ง ร่วมสนุกกันคึกคัก ขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมสนุก ฉบับนี้ คำทายมีเสียงค่ะ บอกแค่นี้แหละ ของรางวัลเป็นร่มกับกระเป๋าผ้านะคะ ปริศนาอักษรไขว้ ฉบับที่ 121 แนวขวาง 1 2 3 4 1. ลักษณะของเสียงทีแสดงอาการดุ ่ 3. ถ่ายทอดความรูให้ ้ 5 6 5. ไม่คล่องแคล่ว 7 8 6. เสียงกรน 9 7. เสียงไหวถีๆ ่ 8. การแสดงความยินดีหรือชืนชมให้เกียรติแก่ผอน ่ ู้ ื่ 10 10. เสียงก้องอยูนาน ่ 11 11. เคลือนไหวเพือทำอย่างใดอย่างหนึง ่ ่ ่ 12. จากสำนวนทีหมายถึง รับฟังไว้แต่ไม่เชือทังหมด ่ ่ ้ 12 13 14 14. กล้าอยูในทีอนตราย ่ ่ั 15 16 15. สัตว์ทอยูในสำนวนทีหมายถึง ความคิดเห็นของคนไม่ ี่ ่ ่ สำคัญ 1 พั ด 2 ล ม 3 4 แ 5 ซ ง 6 16. หายใจดังเวลากลุมใจหรือโล่งอก ้ ง 7 ง อ ก ง า ม เฉลยปริศนาอักษรไขว้ ฉบับที่ 120 แนวลง แ 8 เ ล 2. หมาเวลาร้องเสียงยาวโหยหวน ส 9 ต บ 10 ท้ า ย 11 3. เงียบ นิง่ 12 วั น 13 ก่ อ น 14 เ ล 4. สำนวนหมายถึง เป็นเด็กไม่รเรืองราว ู้ ่ 15 ส ป อ ร์ แ 16 ป 8. เสียงดุดงๆ ั 17 ดุ ม ส 18 ล า ย 19 9. เสียงหายใจแรงๆ ถีๆ ่ 20 ห ย อ ก ศ 10. เสียงเวลานอนหลับ เกิดจากอาการเครียด 11. พูด ตอบ ผูได้รบรางวัล ฉบับ 119 ้ ั 13. ตระหนี่ เสือ consumer as citizen ้ 14. เหียว แฟบ ่ 1. สุวรรณี สินไสววงศ์ 2. ประทวน ผิวฟัก 3. สุรพันธ์ ไพจิตรพิมข ุ 4. ฐิตมา ทรงวัฒนา ิ ฉลาดซื้อ72 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554