สารบัญ            ปีที่	17	ฉบับทีี่	119	มกราคม	2554	                w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o...
บทบรรณาธิการ                                 สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org    ...
จดหมายถึง บก.  เลนส์แว่นตา เลือกอย่างไร                ผงซักฟอกนาโน      อยากให้ฉลาดซือช่วยทดสอบเล...
กระแสในประเทศ                                                       ...
จากยอดการนำเข้านมผงจากต่าง            มูลนิธเพือผูบริโภค                           ...
ดอนเมืองโทลเวย์ เป็นคดีสาธารณะ          “สบท.” เดินหน้าทำงานตอไปในยุค “กสทช.”สนั บ สนุ น การฟ้องคดีให้ผู้บริโภค...
¡ÃÐáʵ‹Ò§á´¹  คูปองสองมาตรฐาน      องคกรผูบริโภคของเดนมารก                      แจกเปนอันต...
เข็มขัดมาชา       คราวนีมาดูการขนสงในฮองกง           ้กันบาง ซึงขณะนีรถทีมเปนประเด็น        ...
เศรษฐศาสตรตนคริสตมาส                ราคาตนครสตมาสทเี่ ดนมารก               ิ       ...
เรื่องเด่นกองบรรณาธิการ เรียบเรียงจากหนังสือเรือง Born to Buy แต่งโดย จูเลียต บี. ชอร์                  ...
ฉลาดซื้อ10 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554
เขาหลอกใหเด็ก                     เป น นั ก ช อ ป                     ไ ด อ ย...
คุณหนูนักชอป      งานวิจย* ทีทำกับเด็กอเมริกน ฟนธงแลวว่าเด็ก           ั ่          ั  ทีมสว...
เรื่องที่คุณอาจรูแลวเกี่ยวกับกลยุทธการโฆษณา   1. โฆษณาจะนำเสนอภาพโลกของสินคาดังกล่าวทีเปน         ่   ...
กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการใชในการเขาถึงเด็กๆ       1. สรางอาณาจักรทีทำใหเด็กรูสกเปนอิสระไดโดยผ่านทางการบริโ...
ฉลาดซื้อปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554  15
หนวยสืบราชการลับ GIA:  Girls Intelligence Agency        Girls Intelligence Agency หรือ GIA ทีวานีไม่ไดเปนสาขา...
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

S mbuyer 119

1,221 views
1,082 views

Published on

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 119

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

S mbuyer 119

 1. 1. สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 17 23 29เรื่องเด่น อาหารและสุขภาพ9 เขาหลอกให้เด็กเป็นนักช้อปได้อย่างไร 54 สวยอยางฉลาด ่ความเคลื่อนไหว “ทองคำบริสทธิ์ ช่วยฟืนฟูผวหน้าให้เต่งตึงได้ ุ ้ ิ 38 จริงหรือ?”3 กระแสในประเทศ 6 กระแสตางแดน ่ 53 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่ “เจาะเวลาทะลุฟา ... ดันเจอยาอนาคต” ้ทดสอบ 59 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต 17 ลูกพลับกับสาลี ของดีจากเมืองจีน? ่ “เชือหรือไม่ นิสยกำหนดได้ดวยอาหาร” ่ ั ้23 กล้องดิจตลรุนไฮเอนด์ ิ ั ่ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่29 โด ... นทกนมาหวาน ั ั “เมนูกงฝอย” ุ้สัมภาษณ์ บทความพิเศษ38 ทุกคนมีสทธิ ิ 56 “อาหาร 1 ใน 3 ไม่ปลอดภัย” “สมุนไพรไทย การพึงตนเองด้านยาอย่างยังยืน” ่ ่ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิตพร ิ หน้าต่างผู้บริโภค 62 สารพันปัญหาโทรคมนาคม เสียงผู้บริโภค “กฎหมายใหม่กบข้อความขยะ” ั43 • รายงานปัญหาผูบริโภคปี 2553 และจับตาภัย ้ 63 มีอะไรใน โคด-สะ-นา ผูบริโภค 2554 ตอนที่ 1 ้ “มลคา” ในกายทองคำ ู ่ • ขอประกันสำหรับชาวประมงด้วยได้ไหมกฎหมาย Game 72 ปัญหาสร้างปัญญา 51 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ “แอบทำผิด แต่ไม่ยอมรับ ยังไงก็ตองรับผิด (1)” ้
 2. 2. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org มาเป็นครอบครัว พิทักษ์สิทธิกันเถอะ สังคมไทยเป็นสังคมจำเลย ทีกลาวเชนนีเพราะเห็นจากหลายกรณีทเกิดขึน ทีเราจะ ่ ้ ี่ ้ ่ ตองมองหาจำเลยวาใครจะเป็นคนผิด เพือใหรสก สบายใจ วาหาคนผิดไดหรือไมงน ก็มี ่ ู ึ ั้ ความกลัววาเราจะตองไปเกียวของดวยและรวมรับผิดชอบ เชน การนำเสนอขาวฟิลมกับ ่  แอนนี่ หรือเรืองรถตูชนบนโทลลเวย และทุกๆ ปี เราจะเห็นการเสนอขาววา ปีนมคนกลับ ่  ี้ ี บานและไปเทียวตางจังหวัดมาก เริมตังแตรถติดมากจากกรุงเทพฯ ติดไปจนถึงนครสวรรค ่ ่ ้ หรือขาววาบริษทขนสงหรือการรถไฟจะเพิมเทียวใหสามารถกลับบานกันไดทงหมด เห็นขาว ั ่ ่ ั้ ประเภทนีกนมาหลายปี ดูซำไปซ้ำมา หากจะโทษการเสนอขาวก็งายไป เราก็ตองมีสวนรวม ้ ั ้    ในการทำใหขาวทีเราดูกนตลอดเวลานัน มีความนาสนใจมากขึนดวย  ่ ั ้ ้ ปีนฉลาดซือตังใจทีจะชักชวนใหชวยกันปฏิบตการนำเสนอขาวดวยตัวเอง ดวยการ ี้ ้ ้ ่  ั ิ เป็นสมาชิกครอบครัวพิทกษสทธิ ซึงจะขอชักชวนคนไทยทังประเทศเขารวมเป็นครอบครัวนี้ ั ิ ่ ้ ทีจะเป็นเหมือนชุมชนของผูบริโภคทีแข็งขัน มีพลังในเรืองทีจะชวยกันติดตามขาวสาร หรือ ่  ่ ่ ่ รายงานผลเหตุการณการละเมิดสิทธิ ราคาสินคา หรือแจงเรืองราวรองทุกขผานสือทีรวดเร็ว ่  ่ ่ ฉับไวภายในเครือขาย ถือเป็นปฏิบตการทีเราสรางเองได และมีประโยชนตอผูบริโภค ั ิ ่   ปีนฉลาดซือและทีม มพบ. พรอมกับครอบครัวพิทกษสทธิ เราจะมุงสูวสยทัศน ี้ ้ ั ิ  ิ ั “สานพลัง เทาทันโลก บริโภคอยางสรางสรรค” ดวยกันเจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : ั ั ่สารี อ๋องสมหวัง หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา ่สุวรรณา จิตประภัสสร อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย วาลปัทม ศรีมงคล ิฝ่ายการตลาดและสมาชิก : เสาวลักษณ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท ัพิมพดี จำกัด โทรศัพท : 0-2401-9401 แยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 3. 3. จดหมายถึง บก. เลนส์แว่นตา เลือกอย่างไร ผงซักฟอกนาโน อยากให้ฉลาดซือช่วยทดสอบเลนส์แว่นตาตาม ้ อยากทราบค่ะ ว่าผงซักฟอกนาโนจะมีผล ร้านดังๆ อย่าง ท็อปเจริญ กรุงไทยการแว่น ฯลฯ เวลา ต่อสิงแวดล้อมไหมค่ะ ฝากฉลาดซือช่วยหาคำตอบ ่ ้ ไปตัดแว่น คนขายจะบอกให้ใช้เลนส์แบบเคลือบแข็ง ด้วย แบบบาง แบบกันยูวี ฯลฯ ราคาก็ตางกันไป ตัวเองเคย ่ อวยพร ลองตัดแว่นแบบเลนส์ทชนิดต่างกัน แต่ดไม่เคยออกเลย ี่ ู ทางร้านบอกอันนีกนยูวได้ อันนีกนไม่ได้ ผูบริโภคจะ ้ ั ี ้ ั ้ ทังเรืองเลนส์แว่นตาและผงซักฟอกนาโน ้ ่ มีวธดได้อย่างไร และคุณภาพจะดีอย่างทีทางร้านบอก ิี ู ่ น่าสนใจมากเลยค่ะ เรืองผงซักฟอกอยูในลิสต์ทจะ ่ ่ ี่ หรือไม่ ตอนนีตองเชือใจทางร้านอย่างเดียว อยากให้ ้ ้ ่ ทดสอบแล้ว เราจะหาข้อมูลเรืองนาโนเพิมเข้าไป ่ ่ แนะนำผูบริโภคด้วยค่ะ ้ ด้วย ส่วนเลนส์ยงไม่อยูในรายการแต่จะ “จัดไป” ั ่ Pakamon ratnaratorn ให้คะ ฉลาดซือยินดีมากเลยนะคะทีมคนเสนอเรืองที่ ่ ้ ่ ี ่ http://www.facebook.com/home.php#!/fanchaladsue อยากให้ทางเราทดสอบเข้ามาเรือยๆ จะพยายาม ่ จัดให้ครบค่ะ วิธีการสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส สมัครสมาชิกผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสทีรานสะดวกซือได้ดวย ใช่ไหมครับ ต้องกรอก ิ ่้ ้ ้ ใบสมัครสมาชิกอะไรให้ทางร้านไหม หรือว่าจะโทรมาสอบถามเองครับ เรือง ชือ สกุล ทีอยู่ ่ ่ ่ ข้อมูลส่วนตัว กอล์ฟ http://www.facebook.com/home.php#!/fanchaladsue ไม่ยากเลยค่ะ แค่เดินเข้าไปในร้านค้าทีมการให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วส บอกเขาว่า ่ ี ิ จะสมัครนิตยสารฉลาดซือ ของมูลนิธเพือผูบริโภค ทางร้านเขาจะขอเบอร์โทรศัพท์สำหรับ ้ ิ ่ ้ การติดต่อไว้ จ่ายเงิน 700 บาท สำหรับสมาชิก 1 ปี และ 1,300 บาท สำหรับ 2 ปี มี ค่าธรรมเนียม 15 บาทค่ะ ช่องทางนีจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กบทุกท่านทีอยูใกล้ ้ ั ่ ่ เคาน์เตอร์เซอร์วส เมือทางเราได้รบแจ้งจากผูให้บริการ เราจะโทรศัพท์ตดต่อกลับไปทันที ิ ่ ั ้ ิ เพือสอบถามรายละเอียดเรืองการจัดส่งค่ะ ่ ่ ฉลาดซื้อี่ 119 มกราคม 25542 ปีที่ 17 ฉบับที
 4. 4. กระแสในประเทศ กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนธันวาคม 25532 ธันวาคม 2553นักวิจยเตือน ผักไฮโดรโปนิกเสียง ั ่มะเร็ง ม.เกษตรศาสตร์เปิดเผยงานวิจยทีชวนตกใจ ระบุผกทีไฮโดรโปนิก ั ่ ั ่รับประทานมากอาจเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็ง จากไนเตรทที่สะสมมากับผัก น.ส.พัชราภรณ์ภูไพบูลย์นัก ่วิจัยจากฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง ผลการศึกษาพบว่าผักทีปลูก ่ ดังนันจึงอยากขอให้เกษตรกร ้วิทยาศาสตร์สถาบันวิจยและพัฒนา ั ในน้ำยาไฮโดรโปนิกมีแนวโน้มการ และผูปลูกผักไฮโดรโปนิกลดปริมาณ ้แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ สะสมไนเตรตสูงสุด เพราะวิธปลูก ี การใส่นำยาหรือเติมน้ำเปล่าให้มาก ้ร่วมกับทีมวิจัย ร่วมกันศึกษาการ ผักแบบไฮโดรโปนิกมีการเติมน้ำยา ขึ้ น ผู้ บ ริ โ ภคควรเลื อ กผั ก ไฮโดร สะสมไนเตรทในพืชผักทีมากเกินไป่ ให้ พื ช เจริ ญ เติ บ โตมากเกิ น ความ โปรนิ ก จากเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ การซึงหากรับประทานเข้าไปไนเตรตจะ ่ ต้องการตามธรรมชาติของผัก โดย รับรองมาตรฐาน ส่วนการปลูกผักไปรวมตัวกับสารเหนียวนำทำให้เกิด ่ ผักคะน้าไฮโดรโปนิกมีคาเฉลียของ ่ ่ แบบอืนๆก็ไม่ควรใส่ปยมากเกินไป ่ ุ๋มะเร็ง ไนเตรตสูงทีสดรองลงมาคือผักบุง ่ ุ ้ 15 ธันวาคม 2553 พญ.ยุ พ ยง แห่ ง เชาวนิ ช โฆษณานมเด็กเกินจริงมีสทธิโดน ิ เลขาธิการชมรมส่งเสริมการเลียงลูก ้ แบน ด้วยนมแม่ กรมอนามัย กระทรวง ถึงเวลาคุมเข้มโฆษณาอาหาร สาธารณสุข เปิดเผยว่า อัตราการ สำหรับทารก เมือทีประชุมสมัชชา ่ ่ เลียงลูกด้วย “นมแม่” ในประเทศ ้ แห่งชาติ ครังที 3 เตรียมผลักดัน ้ ่ ไทยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5.4 พ.ร.บ.อาหารสำหรับทารกและเด็ก เนื่ อ งจากมี ก ารโฆษณาและแจก เล็ก ตรวจสอบการโฆษณานมผงใน ตัวอย่างนมผงในโรงพยาบาลจำนวน เด็ก0-2ปีเพือปรับเปลียนทัศนคติ ่ ่ มาก ซึ่งการโฆษณานมผงสำหรับ คุณแม่ยุคใหม่ ให้หันกลับมาเลี้ยง ทารกในปัจจุบนนีสร้างความเข้าใจที่ ั ้ ลูกด้วยนมแม่มากขึน ้ ผิดๆว่ากินแล้วจะช่วยสร้างพัฒนาการ ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่119มกราคม2554 3
 5. 5. จากยอดการนำเข้านมผงจากต่าง มูลนิธเพือผูบริโภค ิ ่ ้ ประเทศซึงสูงถึง10,000ล้านบาท ่ เผยสถิตรองเรียนปี ิ ้ ต่อปี พ.ร.บ.ฉบับนี น่าจะเริมใช้ใน ้ ่ 53 หนีบตรเครดิต ้ ั ปี 2555 เพื่อควบคุมการส่งเสริม ครองแชมป์!!! การขายในผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับ มูลนิธเพือผูบริโภค เปิดเผย ิ ่ ้ เด็กแรกเกิดโดยกฎหมายฉบับนีจะ ้ ข้อมูลการทำงานการรับเรืองร้องเรียน ่ ที่ดีหรือทำให้เด็กฉลาดกว่าเด็กคน ห้ามทำการโฆษณาและส่งเสริมการ ในปี2553ทีผานมาปัญหาหนีบตร ่ ่ ้ ั อืนทำให้มพอ-แม่จำนวนมากหันมา ขายใดๆ ในผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับ ่ ี ่ เครดิ ต ถื อ เป็ น ปั ญ หาที่ ผู้ บ ริ โ ภค เลียงลูกด้วยนมผงกันมากขึน ดูได้ เด็กทารกถึงอายุ2ปี ้ ้ ร้องเรียนมากทีสด ถึง 94% รอง ่ ุ ลงมาเป็นเรื่อง บริการสาธารณะ สิ น ค้ า และบริ ก าร โทรคมนาคม สอนด้านการแพทย์แผนไทย โดย อสังหาริมทรัพย์ และบริการด้าน กระทรวงสาธารณสุขได้บรรจุแพทย์ สาธารณสุข แผนไทยที่ จ บปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง ทั่ ว น.ส.สารีอ๋องสมหวังผูจดการ ้ั ประเทศมีประมาณ 1,000 คน ไป มูลนิธเิ พือผูบริโภคกล่าวถึงสถานการณ์ ่ ้ ปฏิบตหน้าทีในโรงพยาบาลส่งเสริม ั ิ ่ การรับเรืองร้องเรียนของศูนย์พทกษ์ ่ ิ ั สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ยังไม่นบ ั สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รวมแพทย์พื้นบ้านทั้งที่ขึ้นทะเบียน ในรอบปี 2553 ทีผานมา มูลนิธฯ ่ ่ ิ ไว้และได้รบใบประกอบโรคศิลป์แล้ว ั ได้ฟองคดีกระทรวงคมนาคม กรณี ้ อีกเป็นจำนวนมากซึงส่วนใหญ่เป็น ่ ผู้ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเรื่ อ งยาและ 16 ธันวาคม 2553 การนวดเป็นหลัก ส่งเสริมสมุนไพรใช้รกษาโรค ั นอกจากนียงเตรียมตังโรงงาน ้ั ้ ทัวหน้า ่ สมุนไพรแห่งชาติเป็นศูนย์กลางวิจย ั กระทรวงสาธารณสุขเตรียม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยา ส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรในการ แผนไทยและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร รักษาโรคมากขึ้น โดยในปี 2554 ให้มคณภาพมาตรฐานเป็นทียอมรับ ี ุ ่ นีจะผลักดันนโยบายด้านการแพทย์ ้ ในระดั บ สากล ซึ่ ง จะช่ ว ยทำให้ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพรไทยได้รับการส่งเสริมและ ให้เข้าสูระบบบริการสุขภาพของสถาน ่ พัฒนาเพื่อนำมาผลิตเป็นยาหรือ พยาบาลทุกระดับทัวประเทศ และ ่ อาหารเสริมอย่างถูกต้องและเป็น ให้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการ ระบบมากยิงขึน ่ ้ ฉลาดซื้อี่119มกราคม25544 ปีที่17ฉบับที
 6. 6. ดอนเมืองโทลเวย์ เป็นคดีสาธารณะ “สบท.” เดินหน้าทำงานตอไปในยุค “กสทช.”สนั บ สนุ น การฟ้องคดีให้ผู้บริโภคจำนวน 386 คดี เป็ น คดี ที่ ใ ช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค178 คดี รวมทุ น ทรั พ ย์ ทั้ ง สิ้ น212,576,590.07 บาท และมีคดีที่สิ้ น สุ ด แล้ ว จนถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น เงิ น27,244,803.39 ล้านบาท โดยรับ นายแพทย์ประวิทย์ลีสถาพร ่ พ.ร.บ.กสทช.ใหม่นวาผูบริโภคยัง ี้ ่ ้เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและดำเนิ น การ วงศา ผูอำนวยการสถาบันคุมครอง ้ ้ มีสิทธิร้องเรียนปัญหาได้ตามเดิมช่วยเหลือทังสิน798คดี ้ ้ ผู้ บ ริ โ ภคในกิ จ การโทรคมนาคม เพราะการจัดตังสบท. มีความชอบ ้ สำหรับลักษณะปัญหาเรื่อง (สบท.) ยื น ยั น ว่ า งานด้ า นการ ด้วยกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ประกอบหนีบตรเครดิตทีมาร้องเรียนนัน มี ้ ั ่ ้ คุมครองผูบริโภคด้านโทรคมนาคม ้ ้ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544หลายรูปแบบเช่นเป็นหนีบตรหลาย ้ ั ยั ง คงดำเนิ น ต่ อ ไป แม้ จ ะมี ก าร เนื่องจาก สบท.มีผลสถานะเป็นใบ ไม่มความรูในการจัดการบริหาร ี ้ เปลียนแปลงสำนักงานคณะกรรมการ ่ หน่วยงานหนึ่งในสำนักงาน กทช.หนี้สิน ถูกติดตามทวงหนี้ไม่เป็น กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ยังมีสถานะอยูตามเดิม ่ธรรม จนถึงขันถูกฟ้องศาล แนะรัฐฯ ้ กลายเป็นสำนักงานคณะกรรมการ นอกจากนี องค์กรคุ้มครอง ้ต้ อ งออกกฏหมายคุ้ ม ครองอย่ า ง กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การ ผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว ประเทศได้ เ สนอ เหมาะสมเช่นกฎหมายติดตามทวง โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.) 4มาตรการคุมครองผูบริโภคในช่วง ้ ้หนีทเป็นธรรมกฎหมายบัตรเครดิต ้ ่ี เพราะมีมาตรา 31 ของพระราช จัดต้ังคณะกรรมการ กสทช. คือทีมการกำกับดูแลค่าธรรมเนียมและ ่ ี บัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี ่ 1. เร่งรัดให้มการคุมครองผูบริโภคใน ี ้ ้ดอกเบี้ ย หรื อ การมี แ หล่ ง เงิ น กู้ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ดอกเบียต่ำโดยรัฐกำกับดูแลเป็นต้น ้ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ อย่างเร่งด่วน และคงบทบาทการ มูลนิธฯตังความหวังว่าจะได้ ิ ้ กิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553หรือ ทำงานของสบท.ต่อไป2.เร่งออกเห็น องค์การอิสระเพือผูบริโภคจะ ่ ้ พ.ร.บ.กสทช.คอยรองรับอยูแต่เรือง ่ ่ มาตรการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ กรณีเกิดขึ้นในปี 2554 นี พร้อมทั้ง้ ตัวสถาบันจะยังมีอยู่ต่อไปหรือไม่ เอสเอ็มเอสรบกวนและการขายสินค้าเรียกร้องให้ภาครัฐฯ เข้ามาควบคุม ต้องรอหลังการจัดตังคณะกรรมการ ้ ผ่านโทรศัพท์และกำหนดมาตรการดูแลกิจการทีคดทำธุรกิจแบบผูกขาด ่ิ กสทช. ซึงต้องแล้วเสร็จภายใน 180 ่ การคงสิทธิเลขหมายย้ายค่ายเบอร์และให้การสนับสนุนเรืองมาตรการ ่ วัน ซึ่งแนวโน้มอาจจะถูกควบรวม เดิมผู้บริโภคต้องไม่เสียค่าใช้จ่าย อาหารปลอดภัย ปรับปรุงคุณภาพ และแต่ ง ตั้ ง เป็ น สถาบั น คุ้ ม ครอง 3. เร่งให้ผให้บริการโทรศัพท์มอถือ ู้ ืบริการรถโดยสารสาธารณะ และ ผูบริโภคใหม่ ้ ไม่ควรกำหนดอายุของบัตรเติมเงินเรียกร้องให้ภาคธุรกิจรับผิดชอบต่อ ทั้งนี ในฐานะผู้อำนวยการ ้ ตามประกาศของกทช.และ4.ขอผู้ บ ริ โ ภคให้ เ ท่ า เที ย มกั บ ความ สบท.จะส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบ ให้ทำร่างแผนแม่บทคลื่นความถี่ที่รับผิดชอบต่อผูบริโภคในต่างประเทศ ้ การทุ ก รายที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ รับผิดชอบก่อนมีกรรมการกสทช. ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่119มกราคม2554 5
 7. 7. ¡ÃÐáʵ‹Ò§á´¹ คูปองสองมาตรฐาน องคกรผูบริโภคของเดนมารก  แจกเปนอันตองถูกจับ ไมเห็นดวยกับการแจกคูปองลดราคา และปรับกันไป เปนโปรโมชันสงเสริมการขาย เพราะ ่ เรืองการแจกคูปองกลับมาเปน ่ แตบรรดาผูประกอบการทีนน  ่ ั่ มันหมายถึงการจายเงินจำนวนตาง ประเด็นอีกครัง เมือสหภาพยุโรปได ้ ่ ไมรอชา รีบใชประโยชนจากขอตกลง กันสำหรับสินคา/บริการเดียวกัน ทำขอตกลงเมือป 2009 ทีระบุวาให ่ ่  ดังกลาวของสหภาพยุโรปทันที แถม ความจริงแลวตั้งแตป 1994 สามารถทำได ทังนีขอตกลงดังกลาว ้ ้ ยังบอกวาลูกคาสวนใหญพงพอใจกับ ึ เปนตนมา ทีเดนมารกมีกฎหมายหาม ่ ก็เขียนไวชัดเจนวาใหแตละประเทศ คูปองลดราคาทีวาอีกดวย ่ การแจกคูปองลดราคา เพื่อการันตี ถือปฏิบตตามกฎหมายของตนเองไป ั ิ “ความเทาเทียม” เรียกวาใครบังอาจ จนถึงป 2013 วาหมูนอยเหลานันเคยมีชวตอยูอยาง  ้ ีิ  สุขสบายตามอัตภาพ ไมทกขทรมานุ เพราะถูกกักขังบริเวณอยูในกรงจน ขยับไมได แตความจริงแลวเงื่อนไขที่จะ ไดตรารับรอง “PigCare” นั้นไมได ครอบคลมไปถงเรองการหามใชกรงขง ุ ึ ่ื   ั หรือการหามเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม ดวยซ้ำ ในขณะทีฟารมทีเลียงแบบเปด ่ ่ ้ ตราไมรบรอง ั ตางก็ไมเขารวมขอฉลากรับรองที่วา เพราะไมเห็นดวยกับการรับรองดัง กลาว บอยครังทีผบริโภคอยางเราๆ ้ ่ ู Accredited” ที่ ติ ด อยู บ นฉลาก ฮานส ครีก ผูอำนวยการของ  ใหความไววางใจ “ตรารับรอง” โดย ผลิตภัณฑจากเนือหมูทขายในซูเปอร ้ ี่ SAFE บอกวาจรงๆ แลวสงทผบรโภค  ิ  ่ิ ่ี ู ิ ลื ม ถามตั ว เองว า ตราสั ญ ลั ก ษณ มารเก็ตนัน ไมไดมความหมายอะไร ้ ี ควรมองหาคื อ ตรารั บ รอง “Free ดังกลาวนัน “รับรอง” อะไรกันแน ้ นอกจากจะชวยใหผผลิตสามารถขาย ู range” หรือ “Free farmed” (ฟารม องคกรตอตานการทารุณสัตว ของไดมากขึน ้ เปด) มากกวา SAFE (Safe Animals from เพราะผูบริโภคปจจุบนตองการ  ั อื ม ... จะบริ โ ภคอย า ง Exploitation) ที่นิวซีแลนดออกมา เลือกซือผลิตภัณฑทเปนมิตรตอสัตว ้ ี่ รับผิดชอบนีมนไมงายเลยจริงๆ ่ ั  แฉกันเต็มๆ วา ตรารับรอง “PigCare ตรารับรองทีวาจึงทำใหผบริโภคมันใจ ่ ู ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 119 มกราคม 25546 ปที่ 17 ฉบับที
 8. 8. เข็มขัดมาชา คราวนีมาดูการขนสงในฮองกง ้กันบาง ซึงขณะนีรถทีมเปนประเด็น ่ ้ ่ ีมากทีสดเห็นจะเปนมินบส ซึงมีผใช ่ ุ ิ ั ่ ูบริการถึง 1.85 ลานคนตอวัน หลังจากเกิดอุบตเหตุสองครัง ั ิ ้ ละ 60 ของรถมิ นิ บั ส จะมี เ ข็ ม ขัด ในบรรดารถทงหมดทวงอยบน ้ั ่ี ่ิ ู ที่ ท ำให มี ผู เ สี ย ชี วิ ต 6 รายเมื่ อ ป นิ ร ภั ย ภายในป 2008 แต จ นถึ งทองถนนนันมีมนบสทีจดทะเบียนอยู ้ ิ ิ ั ่ 2009 กรมการขนสงฮองกงประกาศ กนยายนปทแลวมรถมนบสทมเขมขด ั  ่ี  ี ิ ิ ั ่ี ี ็ ัรอยละ 0.76 แตกลับมีสถิตการเกิด ิ บังคับใหมินิบัสทุกคันติดตั้ง “กลอง นิรภัยเพียงรอยละ 55 เทานัน ้อุบตเหตุสงถึงรอยละ 5 และจากสถิติ ั ิ ู ดำ” และอุปกรณจำกัดความเร็ว ผูตรวจการประเมินวาภายใน เมือสองปทแลว รอยละ 9 ของจำนวน ่ ่ี นอกจากนีกรมฯ ยังประกาศ ้ ป 2015 จะยังมีรถทีไมปลอดภัยวิง ่ ่ผู ไ ด รั บ บาดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต จาก ให ร ถมิ นิ บั ส ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นหลั ง 1 อยูบนทองถนนอีกไมต่ำกวา 1,000อุบัติเหตุบนทองถนนเปนผูโดยสาร สิงหาคม 2004 ทุกคันติดเข็มขัด คัน และคงตองใชเวลา 8 ป จึงจะรถมินบสนันเอง ิ ั ่ นรภย และมการคาดการณไววา รอย ิ ั ี    ทำใหรถทุกคันมีเข็มขัดนิรภัยไดแอพหนาขาว เชือหรือไม อินเดียเปนตลาด ่“ครีมหนาขาว” ทีใหญทสดในเอเชีย ่ ี่ ุและเชนเดียวกับบานเรา ความอยากขาวนันไมเขาใครออกใคร ทีนนตลาด ้ ่ ่ัครีมไวทเทนนิ่งสำหรับผูชายเติบโตถึงรอยละ 25 (สูงกวาตลาดครีม ชาฮิด คาปูร เปนพรีเซ็นเตอรแสดง ไม ไ ด เ ป น เหตุ ใ ห พ วกเขาถู ก เลื อ กสำหรับผูหญิงรอยละ 10)  ใหเห็นครึ่งหนาที่ผิวคล้ำและผิวขาว ปฏิ บั ติ มั น เป น แค ท างเลื อ กหนึ่ ง ถึงขนาดเฟสบุคทีอนเดียเขามี  ่ิ ขึนดวย ้ เทานั้น ในขณะที่ในอินเดียนั้นผูคนแอพพลิเคชันใหหนุมๆไดอพโหลดรูป ่  ั แอพฯ ดั ง กล า ว ทำให เ กิ ด เชือวาการมีผวขาวหมายถึงการประสบ ่ ิถายหนาตัวเองเขาไป แลวลองลากเสน กระแสมากมายในเฟสบุค ทางวาสลีน  ความสำเร็จในชีวต ิผาน เพื่อใหรูกันไปวาจะหลอขึ้นได บอกวาไมใชเรื่องของการกีดกันสีผิว ขาวแถมขอมูลมาวา จากการสั ก เท า ไรเมื่ อ หน า ขาวขึ้ น (ด ว ย มันก็เหมือนๆ กับที่ผูคนในอเมริกา สำรวจที่ทำกับผูคนจำนวน 12,000เทคโนโลยีดิจิตัล) แอพพลิเคชั่นดัง เหนื อ หรื อ ยุ โ รปอยากมี ผิ ว สี แ ทน คน ในป 2009 โดยเว็บหาคูออนไลน กล า วออกมาพร อ มกั บ การเป ด ตั ว นั่นแหละ แตนักธุรกิจชาวอินเดียที่ พบวาสีผิวเปนปจจัยที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑครีมกันแดดและไวทเทน เปดแฟนเพจในเฟสบุคเพื่อรณรงค การเลอกคของหนมสาวในสามรฐทาง ื ู ุ ันิงสำหรับผูชายยีหอวาสลีนนันเอง ่  ่  ่ ตอตานเทรนด “ตองขาว” ในอินเดีย ตอนเหนือของอินเดีย โดยมี ด าราบอลลี วู ด ชื่ อ ดั ง บอกวาการทีคนตะวันตกไมมผวสีแทน ่ ีิ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554 7
 9. 9. เศรษฐศาสตรตนคริสตมาส  ราคาตนครสตมาสทเี่ ดนมารก  ิ   อ ย า ง ไ ร ก็ ดี ซึ่ ง เป น ผู ส ง ออกต น คริ ส ต ม าสราย ข อ อ า งที่ ว า นี้ ยั ง ไม ใหญที่สุดในยุโรป นาทีนี้อยูที่ 160 สามารถคลายข อ โครเนอร (ประมาณ 850 บาท) ตอ ของใจของสมาคม ความยาวหนึงเมตร เขาบอกวาราคา ่ ผูบริโภคทีนนได  ่ ั่ นีขนมาจากปกอนรอยละ 25 ้ ึ้  เมื่อเดือนสิงหาคม สมาคมผูปลูกตนคริสตมาส ปที่แลว สมาคมฯ ถูกศาลสั่งปรับ แหงเดนมารกบอกวาที่แพงก็เพราะ 500,000 โครเนอร (ประมาณสอง ขาวบอกวาระหวางป 2005 เขาไมสามารถประเมินความตองการ ลานหกแสนกวาบาท) โทษฐานที่ ถึง 2009 ราคาตนคริสตมาสเพิ่ม ของผูบริโภคลวงหนาได เพราะเจา ชักชวนใหสมาชิกรวมกันตั้งราคาขั้น ขึ้นถึงรอยละ 80 โดยพันธุยอดฮิต ตนไมประจำเทศกาลนีตองใชเวลาใน ้  ต่ำสำหรับตนคริสตมาสในชวงระหวาง ที่ ข ายดี เ ป น เทน้ ำ เทท า ได แ ก พั น ธุ การปลูกถึง 9 ป ป 2002 ถึง 2006 นอรดมันเฟอร คันตอไปครับ กลับถูกปฏิเสธถึง 6 ครั้งติดตอกัน (แตมคนรองเรียนเขามาจริงๆ เพียง ี เพียงเพราะบานเธออยูใกลเกินไป  ปละ 20 ครังเทานัน) ้ ้ คนขับรายหนึงบอกใหเธอเดิน ่ ตามกฎหมายนิวซีแลนด คน กลับบานเอง มีรายหนึงรีบล็อคประตู ่ ขับแท็กซีสามารถปฏิเสธผูโดยสารได ่  ไมใหเธอเปดเขาไปเลยดวยซ้ำ เมื่อรูสึกวาจะเกิดความไมปลอดภัย คาโดยสาร (ถาเธอไดขน) จะ ้ึ ตอตนเอง เมื่อผูโดยสารอยูภายใต ประมาณ 15 เหรยญ หรอ 350 บาท ี ื อิทธิพลของสิ่งมึนเมาหรือสิ่งเสพติด แตคาปรับซึงคนขับแท็กซีจะตองจาย  ่ ่ เมือผูโดยสารพกพาน้ำหรืออาหารมา ่  แคสาวนางหนึงถูกปฏิเสธโดย ่ เพราะทำผิ ด กฎหมายฐานปฏิ เ สธ ดวย เมื่อผูโดยสารสงเสียงดังหรือ แท็ ก ซี่ 6 คั น ซ อ น ก็ เ ป น ข า วลง ผูโดยสารนันอยูท่ี 400 เหรียญ หรือ  ้  มี พ ฤติ ก รรมรุ น แรงหรื อ นำสั ต ว ซึ่ ง หนังสือพิมพทนวซีแลนดซะแลว (ไม ี่ ิ ประมาณ 9,000 บาท ไม ใ ช สั ต ว น ำทางมาด ว ย เมื่ อ มี อยากจะคุยวาทีบานเรา แคนจบๆ) ่  ี้ ิ๊ เวียดักท เปนหนึงในยานทีมี ่ ่ ผูโดยสารจำนวนมากเกินไป นอกจาก  วิคตอเรีย กริฟฟน ออกจาก สถิติการปฏิเสธผูโดยสารมากที่สุด นี้ยังใหปฏิเสธไดในกรณีที่ผูโดยสาร งานเลียงทีบริษทในยานเวียดักท เมือ ้ ่ ั ่ ทิม เรดดิช ประธานสหพันธแท็กซี่ มีเงินไมพอจาย (คนขับสามารถถาม ตอนเที่ยงคืนครึ่งของคืนวันเสารที่ นิวซีแลนดประเมินวาอยางนอยๆ ตอง ลวงหนาได) 18 ธันวาคมปทแลว เพือมาเรียกรถ ี่ ่ มีการถูกปฏิเสธไมต่ำกวา 10 ครั้ง เอาเปนวายังไงก็ไมอนุญาตให แท็กซี่ที่จอดรออยูมากมาย แตเธอ รวมๆ แลวก็นาจะหลายพันครังตอป  ้ ปฏิเสธเพราะระยะทางสันเกินไป ้ ©ÅÒ´«×éÍี่ 119 มกราคม 25548 ปที่ 17 ฉบับที
 10. 10. เรื่องเด่นกองบรรณาธิการ เรียบเรียงจากหนังสือเรือง Born to Buy แต่งโดย จูเลียต บี. ชอร์ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554 9
 11. 11. ฉลาดซื้อ10 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554
 12. 12. เขาหลอกใหเด็ก เป น นั ก ช อ ป ไ ด อ ย า ง ไ ร เมือปี 2546 โครงการวิจย Child Watch ของสำนักงานกองทุนสนับสนุน ่ ัการวิจย(สกว.) ระบุเด็กไทยเปนนักบริโภค และติดวัตถุมากกวาครอบครัวและ ัศาสนา ในรอบ 1 เดือนพบว่า เด็กกินอาหารจานด่วนเฉลียราว 3 ครัง ไปเดินหาง ่ ้สรรพสินคาประมาณ 4 ครัง ซือเครืองสำอางค์บำรุงผิวประมาณ 2 ครัง นอกจาก ้ ้ ่ ้นียงพบว่า เด็กวัยรุนในต่างจังหวัดราวรอยละ 50 ทีเขาราน internet เปนประจำ ้ั ่ ่และรอยละ 30 มีโทรศัพท์มอถือใชและจากการทีเด็กวัยรุนใชเวลาไปกับกระแส ื ่ ่บริโภคนิยม และหมดเวลาไปกับการเดินหาง หรือพูดคุยกับเพือน หรือเล่นเกม ่ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำใหเด็กวัยรุนใชเวลากับครอบครัวนอยลงดวย ่ กระแสบริโภคนิยมไดเขาไปก่อร่างสรางตัวในเด็กมากขึนเรือยๆ ซึง ้ ่ ่ไม่เพียงแต่เด็กไทยเท่านันทีตองเผชิญวิกฤตนี้ เด็กทัวโลกก็ไม่ตางกัน ้ ่  ่ ่ ฉลาดซือฉบับนีขอนำผลงานวิจยเชิงลึกของจูเลียต บี. ชอร์ ใน ้ ้ ัหนังสือเรือง Born to Buy ทีตแผ่เทคนิคการโฆษณา และช่องทางใน ่ ่ ีการเขาถึงเด็กๆ ชาวอเมริกน รวมถึงศึกษาผลกระทบจากวัฒนธรรม ัการบริโภคทีมตอจิตใจของเด็กเหล่านันดวย โดยมีเด็กประถม 5 – 6 ่ ี ่ ้จำนวน 300 คนและผูปกครอง 25 คนเขาร่วมการวิจยครังนี้ มานำ  ั ้เสนอ ท่านสามารถหาอ่านฉบับเต็มไดจาก คุณหนูนกช็อป เมือโฆษณา ั ่บอกใหลกคุณตองซือ. จูเลียต บี. ชอร์ เขียน ศศิวรรณ ปริญญาตร ู ้แปล สำนักพิมพ์มลนิธเด็ก,2553. ู ิ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554 11
 13. 13. คุณหนูนักชอป งานวิจย* ทีทำกับเด็กอเมริกน ฟนธงแลวว่าเด็ก ั ่ ั ทีมสวนเกียวของกับวัฒนธรรมการบริโภคมาก จะมีปญหา ่ ี่ ่  ทางจิตใจมากขึนไปดวย ไม่วาจะเปนโรคซึมเศรา วิตก ้ ่ กังวล สมาธิสน หรือมีความรูสกว่าตัวเองดอยค่า นอกจาก ้ั ึ นียงมีสขภาพแย่ลงดวย ้ั ุ ในภาพรวมแลวเด็กอเมริกนทุกวันนีมคณภาพ ั ้ ี ุ ชีวตทีแย่ลง ทังๆทีอตราความยากจนไม่ไดสงเหมือนเมือ ิ ่ ้ ่ั ู ่ ก่อน ทีเปนเช่นนีกเพราะมีปจจัยลบทีบนทอนสุขภาวะ ่ ้ ็  ่ ั่ ของพวกเขาอยูตลอดเวลา ปจจัยทีวานันไดแก่คานิยมที่ ่ ่่ ้ ่ ใหความสำคัญกับวัตถุและการบริโภค เด็กกับพลังตื๊อเปนเรื่องที่เราคุนเคยกันดี แต่เรื่องใหม่ ทีสำคัญการตลาดและโฆษณากำลังจูโจมพวกเขา ่ ่ ที่กำลังเกิดขึ้นคือเด็กกำลัง “ฝก” พ่อแม่ใหจัดหาสิ่งที่ มากขึนทุกวัน ในทุกทีๆพวกเขาอยู่ จึงไม่ไดมเี พียง “เด็กมี ้ ่ ตองการใหโดยไม่ตองรองขออีกต่อไป เพราะเมื่อพ่อ ปญหา” เท่านันทีถกดึงเขาสูวงวนแห่งบริโภคนิยม ้ ่ ู ่ั แม่เรียนรูว่าเด็กชอบหรือไม่ชอบอะไร ก็จะพยายาม หลีกเลี่ยงสิ่งที่ลูกไม่ชอบ เพราะไม่อยากเสียเงินหรือ เวลาไปกับสิ่งที่ซื้อมาแลวลูกจะไม่กิน ไม่ใช ซึ่งก็เขา ทางทั้งเด็กและทั้งคนที่จะหากำไรจากเด็ก - สหรัฐอเมริกามีศูนย์การคากว่า 105,000 แห่ง เมื่อปลาย ปีพ.ศ. 2552 มีพื้นที่ชอปปงประมาณ 7,000 ลานตาราง ฟุต เมื่อนำมาเฉลี่ยกับจำนวนประชากร 300 กว่าลานคน แลว อเมริกันชนแต่ละคนจะมีพื้นที่ศูนย์การคาประมาณ 23 ตารางฟุต - ขอมูลจาก The International Council of Shopping Centers จากสถิติของกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2551 กรุงเทพฯ มีศูนย์การคาทั้งหมด 136 แห่ง (และตลาดนัดอีกนับไม่ถวน) - อัตราการเปนเจาของเครื่องรับโทรทัศน์ของอเมริกันชน เท่ากับ 740 เครื่องต่อ 1,000 คน (เปนอันดับ 3 ของโลก รองจาก เบอร์มิวดาและโมนาโค) ประเทศไทยอยู่ในอันดับ ที่ 86 ที่ 236 เครื่องต่อ 1,000 คน ฉลาดซื้อ12 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554
 14. 14. เรื่องที่คุณอาจรูแลวเกี่ยวกับกลยุทธการโฆษณา 1. โฆษณาจะนำเสนอภาพโลกของสินคาดังกล่าวทีเปน ่ มิตรกับเด็ก โลกนันจะไม่มครู ไม่มพอแม่ทนารำคาญ ้ ี ี ่ ่ี ่ นีคอโฆษณาทีสรางขึนจากผลการวิจยเรืองเจตคติ ่ ื ่ ้ ั ่ ของเด็กต่อครูและพ่อแม่ 2. โฆษณาจะตองทำใหเด็กรูสกว่าพวกเขาจะไม่เอา  ึ ไหน ไม่เท่ ถาพวกเขาไม่มสนคาตัวดังกล่าวใน ี ิ ครอบครอง ขอบอกว่ากลยุทธ์นไดผลกว่าการบอก ี้ เด็กใหไปซือสินคานันมาดวยซ้ำ ้ ้ 3. โฆษณาจะเชือมโยงระหว่างสินคากับความตองการ ่ ทางอารมณ์ของเด็กๆ เช่น การตองการเปนทียอมรับ ่ ของกลุม โฆษณาจึงนิยมส่งสารไปยังเด็กๆว่า ซือสินคาตัว ่ ้ นีสิ แลวหนูจะมีเพือนแน่นอน ้ ่ 4. โฆษณาทีจะไดผลนันจะตองทำใหเด็กเกิดความตองการอย่างท่วมทน ่ ้ ดวย เราจึงไดเห็นการสรางความตืนเตนเราใจดวยแสง เสียง หรือภาพคลืน ่ ่ ครีมมหึมา หรือทะเลช็อกโกแลต เสมอๆ 5. บริษทมักอางว่าโฆษณาไม่ไดมผลต่อเด็กมากมายอย่างทีผใหญ่หลายคน ั ี ่ ู วิตกกัน แต่กยงตอบคำถามไม่ไดวาทำไมถึงทุมเงินใหกบการโฆษณาเปนเงิน ็ั ่ ่ ั หลายพันลานเหรียญต่อปี เด็กติดแบรนด ขอมลจากการสำรวจของสถานโทรทศนแหงหนงในอเมรกา  ู ี ั ์ ่ ่ึ ิ ระบุว่าโดยเฉลี่ยแลว เด็กอายุ 10 ขวบ จะสามารถจดจำ เดกไมไดมทางเลอกมากมาย อยางทพวกเขาเขาใจ ็ ่  ี ื ่ ่ี  แบรนด์ไดระหว่าง 300 ถึง 400 แบรนด์ ตัวอย่างเช่น ปจจุบันธุรกิจสื่อและความบันเทิง เวลาที่เด็กออนใหซื้อของ พวกเขามักจะระบุแบรนด์ของ สำหรับเด็กก็ อยู่ในมือของ 4 บริษัทยักษ์ใหญ่ สินคา และที่แย่กว่านั้นเด็กอเมริกันเดี๋ยวนี้จะรองอยาก ดิสนีย์ เวียคอม นิวส์คอร์ป และเอโอแอล ไทม์ ไดสินคา “แบรนด์ดัง” เท่านั้น และประสบการณ์การ วอร์เนอร์ เท่านั้น บริโภคของเด็กอเมริกัน (และก็คงจะไม่ต่างกับเด็กที่บาน เรา) ทุกวันนี้ก็จะตองหรูหราขึ้นดวย ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554 13
 15. 15. กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการใชในการเขาถึงเด็กๆ 1. สรางอาณาจักรทีทำใหเด็กรูสกเปนอิสระไดโดยผ่านทางการบริโภค ่  ึ 2. เมือเด็กมีเงินใชมากขึน หัวใจของวัฒนธรรมการบริโภคของพวกเขาคือการไดรสกพิเศษเหนือคนอืนๆ ่ ้ ู ึ ่ บริษทต่างๆจึงพยายามปรับราคาสินคาขึน เพือจะไดดเปนสินคา “เกินเอือม” และทำใหเด็กๆหลงใหล ั ้ ่ ู ้ อยากเปนเจาของมากขึน ้ 3. สิงทีนำไปสูความสำเร็จของการทำการตลาดสินคาสำหรับเด็กคือความเท่ทนสมัย เพราะนาทีนมนคือสิงที่ ่ ่ ่ ั ี้ ั ่ ขาดไม่ไดไดในชีวตของพวกเขา ิ 4. นักการตลาดรูวาเด็กเล็กก็ดรายการสำหรับวัยรุน หรือรายการสำหรับผูใหญ่ และเด็กทุกคนก็มความ ่ ู ่  ี ตองการลึกๆที่ “อยากจะเปนผูใหญ่” จึงจงใจนำเสนอสินคาที่ “แก่กว่าวัย” ใหกบกลุมเปาหมาย  ั ่ 5. การสือสารสองความหมายก็เปนสิงทีตองทำ เช่น ในการโฆษณาอาหารสำเร็จรูปยีหอหนึง เนือหาทีสงไปยัง ่ ่ ่  ่  ่ ้ ่ ่ พ่อแม่คออาหารดังกล่าวมีวตามินและทำจากวัตถุดบทีมคณค่าทางอาหารสูง ในขณะทีบอกกับเด็กๆ ว่า ื ิ ิ ่ ี ุ ่ อาหารนันทานแลวสนุกสนาน มีเพือนมากมาย ้ ่ 6. มีงานวิจยทีระบุวาครอบครัวทีมเวลาใหลกนอยจะใหเงินลูกใชมากขึนเพือเปนการ “ไถ่บาป” และการใชเงิน ั ่ ่ ่ ี ู ้ ่ ทดแทนเวลานันเปนสิงทีแม่นยมทำมากกว่าพ่อ นักการตลาดจึงไม่พลาดโอกาสทีจะใชประโยชน์จากความ ้ ่ ่ ิ ่ รูสกผิดดังกล่าว ดวยการสือสารถึงเด็กๆว่าสินคาต่างหากทีอยูเคียงขางพวกเด็กๆเสมอ (ไม่ใช่พอแม่)  ึ ่ ่ ่ ่ 7. นักการตลาดใชวธี “สรางโลก 360 องศา” ดวยการจูโจมผูบริโภคดวยขอมูลจากทุกดาน ในสือทุกประเภท ิ ่  ่ รวมถึงการตลาดแบบ “ใชดแลวบอกต่อ” ดวย ี 8. เงินซือไดทกอย่าง นักการตลาดสามารถจ่ายเงินใหพอแม่เพือซือเวลาทีจะไดพดคุยกับลูกของพวกเขาได ้ ุ ่ ่ ้ ่ ู อย่างเปนส่วนตัวแมกระทังการมาถ่ายวิดโอลูกของตนในหองนอนหรือหองอาบน้ำ ่ ี อยางนี้จะดีไหม งานวิจัยเรื่องดังกลาวมีขอเสนอดังตอไปนี้ • ใหมีการเก็บภาษีรอยละ 2 จากโฆษณาที่ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ท เมื่อฉายในเวลาที่มีผูชมในวัยต่ำกว่า 18 ปี ดู เกินรอยละ 25 • รวมโฆษณาเอาไวในช่องเดียวกัน เมื่อบริษัทอางว่าโฆษณานั้นเต็มไปดวย เนื้อหาสาระ มีคุณค่า ก็ไม่มีอะไรตองวิตก คนที่ชอบดูโฆษณาก็จะตามไปดู เอง ดูแต่โฆษณาใหจุใจกันไปเลย • เปลี่ยนระบบจากการใหโฆษณาเปนผูสนับสนุนรายการ มาเปนระบบที่ผู ชมสามารถจ่ายเงินซื้อสาระที่ตองการชมไดเลย ฉลาดซื้อ14 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554
 16. 16. ฉลาดซื้อปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554 15
 17. 17. หนวยสืบราชการลับ GIA: Girls Intelligence Agency Girls Intelligence Agency หรือ GIA ทีวานีไม่ไดเปนสาขาหนึงของ ่่ ้ ่ ซีไอเอ หรือหน่วยข่าวกรองกลางของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด แต่กจการของ ิ เขาก็มความคลายคลึงกันอยูบางตรงที่ จีไอเอก็มี “สายลับ” เช่นกัน ี ่  เว็บไซต์ของจีไอเอ ระบุวาตนเองมีสายลับหญิงในสังกัดประมาณ ่ 40,000 คน พวกเธออายุระหว่าง 8 – 29 ปี อยูทวอเมริกา ซึงจะทำการ ่ ั่ ่ ติดต่อสือสารกับเจาหนาทีจไอเอเพือแจงขอมูล ขอมูลทีวานีไดแก่ความคิดเห็น ่ ่ี ่ ่่ ้ ความฝน เปาหมาย แรงบันดาลใจของบรรดาสาวๆเหล่านันและเพือนๆของ ้ ่ เธอ จากนันบริษทก็จะแปรขอมูลทีไดใหเปนข฀

×