S mbuyer 115

1,521 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • ฝากเกมด้วยนะครับทุกท่าน
  genting club / sbobet / ibcbet
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

S mbuyer 115

 1. 1. สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 www.consumerthai.org 9 17 27 31เรื่องเด่น อาหารและสุขภาพ9 รูทนสินค้าราคา sale! ้ ั 49 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต ความเคลื่อนไหว “เซ็งเลย...ไดออกซินในหมูปง” ิ้3 กระแสในประเทศ 52 สวยอยางฉลาด ่6 กระแสตางแดน ่ “กินอย่างไรช่วยชะลอความเหียวย่น” ่ทดสอบ 37 54 ช่วง ฉลาด ช้อป “รถใช้นำ”ช่วยโลกร้อนประหยัดเชือเพลิง? ้ ้17 กินเส้นใหญ่ ระวังไตพัง 57 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่27 โต๊ะเขียนหนังสือเด็กเล็ก อันตรายทีถกมองข้าม ่ ู “ผนึกกำลังอวดอ้าง...ยกกำลัง2”31 สารรบกวนฮอร์โมน ในเครืองสำอาง ่ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่สัมภาษณ์ “ข้าวต้มสุขภาพและการเตรียมงานใหญ่37 ทุกคนมีสทธิ ิ ชาวกินเปลียนโลก” ่ “ขอนแก่นโมเดล” หน้าต่างผู้บริโภคเสียงผู้บริโภค 58 คยกบคน ุ ั41 • ก๊าซเอ็นจีวพลังงานสะอาดปลอดภัยจริงหรือ ี “คุณหมอขา...ฟังทางนี”(1) ้ • แสตมป์แลกเก้าอีเซเว่นรอครึงปียงไม่ได้ ้ ่ ั 61 Connecting • ถูกบังคับให้ทำเอทีเอ็ม? “Carbonfootprintขอวดรอยตน” ั ี • ประเทศไทยสองมาตรฐานจริงๆ 64 สารพันปัญหาโทรคมนาคม กฎหมาย “โทรไม่กด(เอทีเอ็ม)”48 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ 65 มีอะไรใน โคด-สะ-นา “ซือคอนโดฯได้หองแต่สระว่ายน้ำไม่เสร็จ ้ ้ “สิงเร้าเล็กๆทีเรียกว่าลูกอม” ่ ่ ไม่รบโอนได้ครับ” ั Game 72 ปัญหาสร้างปัญญา
 2. 2. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org EasyPassผ่านทางอัตโนมัติ ข้อมูลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระบุวา ่ บัตรเพียง 30 บาท แต่ บัตร Easy Pass สำหรับติดหน้าณ วันที 24 พฤษภาคม 2553 มีผใช้ทางพิเศษสมัครใช้ ่ ู้ กระจกรถราคา 1,000 บาท และบัตรเติมเงิน (Smart pass)บัตร Easy Pass หรือระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัต แล้ว ิ มีราคาขันต่ำ 200 บาท ก็นบว่าเป็นราคาทีไม่เป็นธรรมกับ ้ ั ่กว่า 110,000 บัตร ยังไม่นบรวมปัจจุบนทีเพิงจะเปิดให้ ั ั ่ ่ ผูบริโภคอยูดี ้ ่บริการจำหน่ายบัตรเมือวันที 21 กรกฎาคม 2553 ทีผาน ่ ่ ่ ่ ขอให้คณะกรรมการและผูวาการทางพิเศษ ฯ ้่มา และให้บริการค่อนข้างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะระยะที 1 ่ ปรับปรุงปัญหาทีกล่าวมาข้างต้นและโปรดให้ความสำคัญกับ ่และระยะที 2 ไปเมือวันที 31 กรกฎาคมทีผานมา ่ ่ ่ ่ ่ การคุมครองผูบริโภคทีเป็นลูกค้าชันดีโดยไม่ตองร้องขอ ้ ้ ่ ้ ้ มีทงคนบ่นและร้องเรียนแบบเป็นทางการจำนวนไม่ ั้ หรือลุกขึนมาฟ้องร้อง หรือเห็นว่าขณะนีผบริโภคไม่มทาง ้ ้ ู้ ีน้อย เรือง Easy Pass ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ่ เลือกเพราะโทลเวย์กราคามหาโหด คนประท้วงไม่ขน จะทำ ็ ึ้ว่า ทำให้รถติดเนืองจากระบบ Easy Pass มีบริการไม่ ่ อย่างไรก็ได้ หนีเสือปะจระเข้จริงๆ เพียงพอและล่าช้า ทำให้รถยนต์สวนมากยังต้องใช้ชองจ่าย ่ ่ ขออนุญาตแนะนำให้สมาชิกฉลาดซือได้รจก พ.ท. ้ ู้ ัเงินสดทำให้เป็นปัญหาการจราจรของด่านชำระเงินแทบ ทวีสน รักกตัญญู ทีเป็นผูวาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ิ ่ ้่ทุกแห่ง และนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ ผูอำนวยการสำนักนโยบาย ์ ้ รองลงมาเป็นปัญหาเรืองการเก็บค่ามัดจำบัตร ่ และแผนการขนสงจราจรในฐานะประธานกรรมการการ ่Easy Pass จำนวน 1,000 บาททีแพงเกินไปไม่สมเหตุผล ่ ทางพิเศษ ฯ และคณะกรรมการ ทังหมด ได้แก่ นายวินย ้ ัต้นทุนของบัตร รวมถึงปัญหาเงินสำรองขันต่ำในการใช้บตร ้ ั วิทวัสการเวช, นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์, น.ส. วลัยรัตน์ Easy Pass ทีตองมีมลค่าสูงถึง 200 บาท ประการสุดท้าย ่ ้ ู ศรีอรุณ, นายภูมใจ อัตตะนันทน์, พลตำรวจเอก จุมพล ิหลังจากมีระบบนี การทางพิเศษ ฯ ได้ยกเลิก ระบบคูปอง ้ มันหมาย, นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์, นายอรรถพล ่45 บาท และ 55 บาท ซึงใช้แทนเงินสด ทำให้ผใช้ทาง ่ ู้ ใหญ่สว่าง, นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, พล.ต.ต ต้องเตรียมเงินสดให้พอดี หรือไม่อย่างนันก็ตองเสียเวลารอ ้ ้ จักรทิพย์ ชัยจินดา และพ.ท. ทวีสน รักกตัญญู ิเงินทอน ทำให้ใช้เวลาหรือล่าช้าเพิมขึน ซึงแทนทีจะค่อยๆ ่ ้ ่ ่ ฉลาดซือขอร่วมแสดงความยินดีกบผูใช้สทธิฟองคดี ้ ั ้ ิ ้เลิกใช้ระบบคูปองหลังจากทีรถจำนวนมากติดตังระบบ ่ ้ โดยใช้พ.ร.บ.วิธพจารณาคดีผบริโภคจำนวน 169 รายในปี ี ิ ู้อัตโนมัตแล้ว หรือสามารถมีอปกรณ์บริการประชาชนได้ ิ ุ รอบ 2 ปี ของการทดสอบการใช้กฎหมายเพือการคุมครอง ่ ้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว ตนเอง และเพือให้ผทกงวลว่ามีการฟ้องร้องแพทย์มาก ก็ ่ ู้ ี่ ั หลายคนเปรียบเทียบบัตร Easy Pass กับบัตรรถ อยากให้สบายใจว่า เฉพาะของมูลนิธเพือผูบริโภคมีคดี ิ ่ ้โดยสารไฟฟ้าบนดินและใต้ดน ว่าน่าจะใช้ระบบแม่เหล็กใน ิ ฟ้องร้องโรงพยาบาลเพียง 6 รายเท่านัน จาก 169 ราย ้การอ่านบัตรแบบเดียวกัน ขณะทีบตรรถไฟฟ้ามีคามัดจำ ่ ั ่เจ้าของ : มูลนิธเิ พือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2248-3734-7 ่ ้ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อองสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน์ เภตรากาศ นพ.สุวทย์ วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวฒน์ รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท์ ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ์ รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ รศ.นพ.อดิศกดิ ผลิตผลการพิมพ์ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน์ แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : ั ั ์ ่สารี อองสมหวัง หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แน่นอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา ์ ่สุวรรณา จิตประภัสสร์ อิฐบูรณ์ อ้นวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาดและ ิสมาชิก : เสาวลักษณ์ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ธัญญาภร สอดศรี ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ พิมพ : บริษท พิมพ์ด จำกัด ์ ั ีโทรศัพท์ : 0-2803-2694-7 แยกสี/เพลต : หจก.เลย์ โปรเซส โทรศัพท์ : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 3. 3. จดหมายถึง บก. โดนใจหลายเรื่อง ได้รบฉลาดซือตรงเวลา ถึงแม้วาบ้านของฉลาด ั ้ ่ โดนเก็บค่าตัดไฟ 107 บาท : ดิฉนมาอยูศรีราชา ั ่ ซือจะไฟไหม้กไม่ได้อาศัยเป็นเหตุอาง ฉลาดซือฉบับนี้ ้ ็ ้ ้ 20 ปีแล้ว ได้พบเห็นเพือนฝูงโดนตัดไฟอยูบอยๆ ตลอด ่ ่ ่ โดนใจหลายเรืองค่ะ ควันหลงฟุตบอลโลก, ระวังคลับ ่ เวลาทีผานมาไม่เคยเห็นใบเตือน แถวนีถาเลยกำหนด ่ ่ ้ ้ การ์ด ซึงเห็นด้วยกับคุณเชิดชัยค่ะ ดิฉนพบว่าราคาของ ่ ั เกิน 10 วัน ถูกตัดมิเตอร์แน่นอน... สำหรับน้ำประปาก็ สินค้าทีมคปองลดราคามันแพงอยูแล้ว เมือใช้คปอง ่ ี ู ่ ่ ู ไม่แพ้กน เขาจะมาอ่านมิเตอร์ตนเดือน ช่วงวันที่ 3-5 ั ้ ทำให้ราคาลดลงเท่ากับยีหออืนไม่ได้ทำให้ถกกว่า และ ่ ้ ่ ู ให้เวลาไปจ่ายเงิน 7 วัน ถ้าเกินกำหนด นับไปเลยค่ะ อีกกรณีประเภททีซอ 2 ถุงเล็กลด 10 บาท ถ้าคิดเลข ่ ื้ เขาให้เวลาอีก 3 วันหรือไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนนัน ้ เทียบราคากับปริมาณ ถุงใหญ่ถงเดียว ราคาถูกกว่าใช้ ุ ถูกตัดมิเตอร์นำแน่นอน ค่าต่อมิเตอร์นำของบ้านพัก ้ ้ คูปองค่ะ กลยุทธ์นนาจะทำเพือระบายสินค้าเก่า ี้ ่ ่ อาศัยอยูที่ 535 บาทค่ะ ถ้ามิเตอร์นำใหญ่กว่านีคาต่อก็ ่ ้ ้ ่ ของ(ไม่นาจะ)เสีย: ร้านขนมอบชือดังบางร้าน ่ ่ แพงกว่านี้ ใบเตือนไม่ตองหาค่ะ ไม่มหรอกค่ะ ้ ี มีนโยบายทิงขนมทีคางคืนขายไม่หมด โดยไม่ยอมลด ้ ่ ้ ดิฉนใช้ประโยชน์จากฉลาดซือหลายครัง เป็น ั ้ ้ ราคาขายก่อนร้านปิด เป็นการสินเปลืองทรัพยากร ้ กำลังใจให้ฉลาดซือนะคะ สูๆ ค่ะ ส่วนกำลังเงินจะส่งไป ้ ้ ทำให้โลกร้อน พวกเราควรเปลียนค่านิยมมาซือขนมลด ่ ้ ให้ในไม่ชานีคะ ้ ้ ่ ราคา เพือช่วยโลกค่ะ ่ สิรกล ิ ุ กุงแห้ง: เคยคุยกับแม่คาขายอาหารทะเลแห้ง ้ ้ แถว ศรีราชา แหลมฉบัง บอกว่ากุงแห้งปลอดสีไม่มี ้ ขอบคุณคุณสิรกล ทีให้กำลังใจแก่ฉลาดซือด้วยดี ิ ุ ่ ้ ขาย ทีเห็นสีออนๆ เขาใส่สสม ถ้าต้องการกุงแห้งปลอด ่ ่ ี ้ ้ เสมอมา เรืองทีเล่ามาหลายเรืองมีประเด็นน่าสนใจทีจะ ่ ่ ่ ่ สีตองสังพิเศษ แล้วอีก 2-3 วันมาเอา ทีตองรอเพราะ ้ ่ ่ ้ นำมาทำเป็นเรืองราวเสนอต่อผูอานท่านอืนด้วย ยินดีที่ ่ ้่ ่ เขาจะตากกุงให้ใหม่เป็นพิเศษค่ะ ้ ฉลาดซือเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกค่ะ ้ อยากช่วยเป็นกำลังใจ เป็นสมาชิกฉลาดซืออยูแล้วค่ะ เคยโทรไปปรึกษาปัญหาทีมลนิธดวย พอมีเรืองเกิดกับมูลนิธิ ้ ่ ่ ู ิ ้ ่ เลยอยากช่วยเป็นกำลังใจให้ และขอตอบแทนด้วยการสมัครสมาชิกให้นองชายและครอบครัวซึงอยู่ ้ ่ คนละบ้านกันค่ะ จะได้อานทุกฉบับไม่ตองรอเราอ่านเสร็จก่อน เพราะอยูคนละจังหวัดกัน ส่วนของ ่ ้ ่ เราก็จะพยายามตัดใจนำไปบริจาคทีทำงานค่ะ ่ สมาชิกเก่า ขอบคุณทุกน้ำใจของสมาชิกฉลาดซือค่ะ การให้ความรูแก่ผอนก็คอการสร้างบุญด้วยเช่นกัน ้ ้ ู้ ื่ ื ฉลาดซื้อี่ 115 กันยายน 25532 ปีที่ 17 ฉบับที
 4. 4. กระแสในประเทศ กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนสิงหาคม 255315 สิงหาคม 2553 ค่ า บริ ก าร ทั้ ง ดี แ ทคและทรู มู ฟไม่เข้า voice mail box!!! ต้อง ส่วนของเอไอเอส ทีจะคิดค่าบริการ ่วางสายใน 5 วินาที หลั ง จบประโยคว่ า “กรุ ณ าฝาก สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคใน ข้อความหลังได้ยนเสียงสัญญาณ” ิกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. หากผู้ โ ทรเข้ า ไม่ ต้ อ งการเตือนคนใช้โทรศัพท์มือถือ ระวัง! ฝากข้ อ ความจะต้ อ งวางสายไปอาจเสียตังค์จากการใช้บริการรับ ภายใน 5-6 วินาที มิฉะนันจะถูก ้ฝากข้อความเสียง หรือ voice mail คิดเงินทันทีตามโปรโมชั่นที่ผู้โทรbox เป็นการเสียเงินทังคนทีโทรเข้า ้ ่ เข้าใช้บริการอยู่ เพียงของทรูมฟ ทีคดแตกต่าง คือ ู ่ ิและคนที่รับสาย ในกรณีของคนที่ ส่วนผู้รับสาย จะถูกคิดค่า สำหรับลูกค้าระบบเติมเงินจะคิดค่าโทรเข้าแล้วปลายสายไม่สะดวกรับ บริการเมือต้องการฟังเสียงข้อความ ่ บริการนาทีละ 4 บาท โดยคิดค่าระบบจะมีการหน่วงเวลาให้ผู้โทร ที่ ฝ ากไว้ โ ดยโทรไปตรวจสอบที่ บริการเป็นวินาที ส่วนลูกค้าระบบเข้าประมาณ 6 วินาที เพือให้วาง ่ กล่องรับฝากข้อความเสียงของตัว รายเดือนจะคิดค่าบริการนาทีละ 3สายก่ อ นหากไม่ ต้ อ งการฝาก เอง ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะคิ ด ค่ า บริ ก าร บาท คิดค่าบริการเป็นวินาทีเช่นกันข้อความ หากเลยจากนันจะถูกคิด ้ ตามโปรโมชั่ น ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารอยู่ มี17 สิงหาคม 2553ถึงเวลาราคาน้ำดืมต้องถูกลง ่ เป็นร้านทางเลือก 1 ก.ย.นี้ ดีเดย์ลดราคาน้ำ ส่วนกลุ่มที่เป็นสถานดื่ม เมื่อกรมการค้าภายในกำหนด บริการ เช่น โรงภาพยนตร์ราคาจำหน่ า ยปลี ก น้ ำ ดื่ ม ขวด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ผับพลาสติกใส (เพท) ขนาด 500- คาราโอเกะ เธค โรงแรม600 ซีซี ไม่เกินขวดละ 7 บาท ร้ า น อ า ห า ร แ บ ร น ด์ เ น มและน้ำดืมขวดเพทขนาด 1.5 ลิตร ่ ร้านโชห่วย สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ฟาสต์ฟด ยังไม่เข้าไปตรวจจับตอน ู้ไม่เกิน 14 บาท เพื่อสร้างความ และศู น ย์ อ าหาร (ฟู้ ด คอร์ ต ) นี้ เพราะผู้ประกอบการกลุ่มนี้ได้เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและผู้ เพราะกลุ่มนี้มีต้นทุนการประกอบ ร้องเรียนว่ามีต้นทุนแฝงและต้นทุนบริโภค การน้ อ ยและประชาชนนิ ย มซื้ อ การบริการอืน ๆ รวมอยู่ เช่น ค่า ่ โดยผู้ ป ระกอบการที่ อ ยู่ ใ น เพื่อบริโภคจำนวนมากเกิน 80% พนักงาน ค่าการตลาด แต่กเตรียม ็ข่ายต้องจำหน่ายตามราคาแนะนำ ของยอดขายรวมทั้ ง หมด ส่ ว นผู้ พิ จ ารณาเพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ถึ งจะเน้นกลุมร้านซือมาขายไป ได้แก่ ่ ้ ประกอบการรายย่อย เช่น รถเข็น ความเป็นไปได้ในการลดราคาในซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ห้างค้า ขายน้ ำ ดื่ ม จะอนุ โ ลมยกเว้ น ไว้ อนาคตปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ร้านสะดวกซือ ้ เพราะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 3
 5. 5. สายการบินโลว์คอส โดนร้องเรียนเพียบ ลู ก ค้ า สายการบิ น โลว์ ค อสเข้ า ร้ อ งเรี ย นมู ล นิ ธิ เ พื่ อ ผู้ บริโภค หลังเจอปัญหาสายการบินบอกเลือนการเดินทางบ่อย ่ 20 สิงหาคม 2553 ครัง ทำให้ธรกิจการงานเสียหาย ซ้ำถูกมัดมือชกโดนบังคับให้ ้ ุ ขายตรงบนเฟสบุค ๊ ซือตัวใหม่ทแพงกว่าและไม่ยอมคืนเงินค่าตัวทีจายไปแล้ว ้ ๋ ี่ ๋ ่่ กระแสความนิ ย มการใช้ โ ซเชี ย ล การแจ้งเลื่อนเที่ยวบินของพนักงานสายการบินราคา เน็ตเวิร์ก อย่าง เฟสบุ๊ค (Facebook) ที่มี ประหยัด ส่วนใหญ่จะไม่มการให้ขอมูลกับผูโดยสารทีจองตัวไว้ ี ้ ้ ่ ๋ คนใช้กันมากมายในโลกออนไลน์ กำลังกลาย ล่วงหน้าแล้ว ว่าจะมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองตั๋วและขอเงินค่า เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของเหล่ามิจฉาชีพที่ใช้ใน ตั๋ ว ที่ ไ ด้ จ่ า ยไปแล้ ว คื น ได้ ห รื อ ไม่ อย่ า งไร นอกจากแจ้ ง ให้ การหลอกลวงเชิญชวนซื้อสินค้า หรือแนะนำ ผูโดยสารต้องใช้สทธิในการเปลียนเป็นเทียวบินใหม่เท่านัน จะ ้ ิ ่ ่ ้ ให้เข้าร่วมทำธุรกิจออนไลน์ทสร้างความรำคาญ ี่ ไม่มีการยกเลิกหรือคืนเงินให้ การแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยว ให้กบผูใช้งาน ซึงส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของ ั ้ ่ บินตามอำเภอใจ โดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัย และจงใจที่จะปฏิเสธ การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น การคืนเงินให้แก่ผู้โดยสารลักษณะนี้ ถือเป็นการละเมิดสิทธิ “รับทีมโปรโมต web site Magazine Online” ผูโดยสารอย่างร้ายแรง เพราะกระทรวงคมนาคม ได้ประกาศ ้ “อยากมีตงเยอะๆ อยากไปช็อปปิง” หรือ “รู้ ั ้ รับรองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยที่ใช้ ไหมว่าสุขภาพทีดี ส่งผลกับรายได้ทเพิมขึน!!” ่ ี่ ่ ้ เส้นทางบินประจำภายในประเทศไว้อย่างแจ้งชัด เพื่อให้สมาชิกกดตอบตกลงเข้าร่วมกิจกรรม ผูโดยสารทีประสบปัญหาและไม่ได้รบการคุมครองสิทธิ ้ ่ ั ้ ซึ่งก็คล้ายๆ กับปัญหาสแปมเมล์ หรืออีเมล์ จากสายการบินสามารถแจ้งเรืองมาได้ทมลนิธเพือผูบริโภค ที่ ่ ี่ ู ิ ่ ้ ขยะ สแปมดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นการละเมิด เบอร์โทรศัพท์ 02248-3737 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลที่ เ กิ ด ขึ้ น บนเฟสบุ๊ ค แม้ ว่ า มูลนิธฯที่ www.consumerthai.org ิ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมจะเป็นสถานที่ที่ผู้คน นิยมใช้ในการแสดงตัวตนให้บคคลอืนรับรู้ ุ ่ การแก้ ปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ที่ ผู้ บ ริ โ ภคพอ ทำได้ในขณะนีคอการหลีกเลียงการกดตอบรับ ้ ื ่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือกรอกข้อมูลส่วนตัว อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ลงไป เพือป้องกันการ ่ ถู ก คุ ก คามทางโทรศั พ ท์ หรื อ การรายงาน กิจกรรมดังกล่าวไปยังผูดแลระบบเว็บไซต์เฟส ้ ู บุค โดยกดด้านล่างสุดของหน้าเว็บเพจ ๊ ฉลาดซื้อี่ 115 กันยายน 25534 ปีที่ 17 ฉบับที
 6. 6. สภาปฏิรประบบบริการสาธารณสุข ู สนับสนุน พ.ร.บ.คุมครองผูเสียหายฯ ้ ้ เครื อ ข่ า ยผู้ เ สนอกฎหมายเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดสภาปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข กรณี “(ร่าง)พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากบริ ก ารสาธารณสุ ข ” ที่ ห้ อ งประชุมนนทรี โรงแรมทีเค พาเลสเมือวันที่ 24 ส.ค. 2553 โดยมีนก ่ ักฎหมาย ประชาชน ร่วมงานกว่า300 คน โดยในการประชุมพูดคุย ประเด็นที่สอง เรื่องของลักษณะ ประสบการณ์ แ ละอาจไม่ มี ค วามแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ได้มีข้อสรุป โครงสร้ า งกรรมการ สำนั ก งาน พร้อมฉันทมติต่อ พ.ร.บ.ดังกล่าวใน 5 แนวคิดหลักก็คือ ต้องเป็นหน่วยประเด็นสำคัญ ดังนี้ งานทีมความอิสระ ่ ี และประเด็ น ที่ ห้ า ระบบความ ปลอดภัยและป้องกันความเสียหายประเด็ น แรก ลั ก ษณะความ ประเด็นทีสาม ทีมาของกองทุน มี ภาคประชาชนเห็นด้วยกับร่างของ ่ ่เสียหายและเพดานการชดเชย ซึง ่ ความเห็นว่าอาจมาจาก 3 กองทุน รัฐบาล พร้อมมองถึงแนวทางการได้มการเสนอให้ตด มาตรา 6(2) ี ั นันคือ หลักประกันสุขภาพฯ (มาตรา พั ฒ น า ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ่เพราะจะทำให้ ยุ่ ง ยากในการ 41) สวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการ และ เพิ่ ม เติ ม ว่ า อยากให้ บุ ค ลากรพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือและเงิน ประกั น สั ง คม โดยมี ก รรมการ ทางการแพทย์มีการกระจายตัวสู่ชดเชย และไม่เป็นผลดีกับแพทย์ บริหารกองทุนแยกเป็นอิสระ และ ชนบทมากขึ้นและเพิ่มค่าตอบแทนและควรมีการขยายเพดานการจ่าย ให้ สปสช.เป็นฝ่ายเลขา ด้านวิชาชีพอย่างเหมาะสม และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา เพิมความถีการติดตามคุณภาพของ ่ ่41 และค่าชดเชยจากความทุกข์ ประเด็นทีสี่ เรืองการไกล่เกลียและ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ ่ ่ ่ทรมานด้านจิตใจตาม มาตรา 7(4) การเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มาตรฐานบริการฯ ในระดับจังหวัดควรมีความชัดเจนว่าเป็นความทุกข์ ภาคประชาชนมีความเห็นว่า เห็น รวมถึง การนำกรณีความเสียหายที่ทรมานด้ า นจิ ต ใจญาติ ห รื อ ผู้ ป่ ว ย ด้ ว ยกั บ ร่ า งของรั ฐ บาลที่ มี ก าร เกิดขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างและเพดานการชดเชยความ ไกล่เกลี่ย แต่ก็ยังมีความกังวลว่า ร่วมกันเสียหายนัน ควรมีเพดาน พิจารณา ้ การไกล่เกลียนัน ต้องไม่ใช่ลกษณะ ่ ้ ั ซึ่ ง ฉั น ทมติ ทั้ ง หมดที่ ก ล่ า วให้ เ หมาะสม ไม่ น้ อ ยเกิ น ไป ไม่ การเกลี้ยกล่อม ไม่ใช่การต่อรอง มาจะนำเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงมากเกินไป เพราะผู้ เ สี ย หายส่ ว นใหญ่ ข าด สาธารณสุขพิจารณาต่อไป ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 5
 7. 7. กระแสต่างแดน คนเยอรมันเมินเปย์ทว ี ี ธุรกิจโทรทัศน์แบบเสียเงินดู ประมาณ 8,000 บาทไปแล้ ว อุตสาห์เปลี่ยนชื่อจาก “พรีเมียร์” ดูเหมือนจะไม่รุ่งในประเทศเยอรมนี (ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปมีการเก็บ มาครังหนึงแล้ว จึงรูสกปวดใจอย่าง ้ ่ ้ ึ เพราะจนป่ า นนี้ บริ ษั ท สกาย ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้มีเครื่อง มากที่ขณะนี้มียอดสมาชิกอยู่เพียง ดอยท์ชแลนด์ ยังคงมียอดสมาชิกไม่ รับโทรทัศน์ เพือทีสถานีจะได้ดำเนิน ่ ่ 2.4 ล้านคน และจากการคาดการณ์ ถึ ง ร้ อ ยละ 10 ของครั ว เรื อ นที่ มี การได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโฆษณามาก ที่เข้าข้างตัวเองสุดๆ ก็พบว่าจะยัง เครืองรับโทรทัศน์ ่ เกินไป) ต้องขาดทุนต่อไปอีกไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน คนเยอรมันได้ดฟรีทวถง 20 ู ีี ึ ทังๆ ทีสถิตเมือปลายปี 2008 ระบุ ้ ่ ิ ่ อย่างอังกฤษและฝรังเศส มีสดส่วน ่ ั ช่อง ในขณะทีองกฤษ และฝรังเศส ่ั ่ ว่าเยอรมนีเป็นตลาดเปย์ทีวีที่ใหญ่ ของครัวเรือนทีเป็นสมาชิกบริการทีวี ่ ซึงมีการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวปี ่ ทีสดในยุโรป ด้วยฐานลูกค้ากว่า 37 ่ ุ ดังกล่าวไม่ตำกว่าร้อยละ 40 ่ ละ 7,000 บาท และ 4,600 บาท ล้านครัวเรือนทีมเครืองรับโทรทัศน์ ่ ี ่ นักวิเคราะห์เขาบอกว่าน่าจะ ตามลำดับ มีทวฟรีให้ดอยูไม่เกิน 5 ีี ู ่ อย่ า งว่ า ถ้ า มี ข องดี ใ ห้ ดู อ ยู่ เป็นเพราะคนเยอรมันรูสกว่ามันเป็น ้ ึ ช่อง ซึ่งนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ แล้วเป็นเราก็คงไม่อยากเสียเงินเพิ่ม สิทธิตามธรรมชาติของพวกเขาที่จะ สองประเทศนี้มีการตอบรับต่อเปย์ เพราะบางทีอุตส่าห์ควักกระเป๋าทุ่ม ได้ดูทีวีดีๆ ที่รัฐจะต้องจัดหามาให้ ทีวมากกว่า ี ทุนแล้วเราก็ยังอาจต้องมาดูโฆษณา เพราะเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มปี ล ะ สกายดอยท์ ช แลนด์ ซึ่ ง อีกอยูดี ... ชิมิ ชิมิ ่ อดวันนีเพือวันหน้า ้ ่ นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าใน เทคโนโลยีเข้าช่วย ไม่ว่าจะเป็นการ ปี ค.ศ. 2050 นันประชากรบนโลก ้ สร้างเนือสัตว์สงเคราะห์ หรือแม้แต่ ้ ั จะเพิมขึนเป็น 9 พันล้านคน และมี ่ ้ “เนือสัตว์นาโน” ขึนมา ้ ้ งานวิจย 21 ชิน ทียนยันว่าเราไม่มี ั ้ ่ ื เทคโนโลยีใหม่ทวานันจะต้อง ี่ ่ ้ ทีดนเพียงพอสำหรับการผลิตอาหาร ่ ิ ไม่เป็นพิษภัยต่อโลก และการผลิต เพือเลียงคนจำนวนนันอย่างแน่นอน ่ ้ ้ อาหารจะต้ อ งไม่ ถู ก ผู ก ขาดโดย อย่ า ว่ า แต่ ใ นอนาคตเลย บรรษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่เจ้าแบบ ทุกวันนี้ 1 ใน 7 ของประชากรโลก ทีเป็นอยูขณะนี้ ่ ่ ก็ ไ ด้ รั บ โปรตี น และพลั ง งานไม่ นั่นเป็นเรื่องของอนาคต แต่ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ สิ่ ง ที่ เ ขาอยากให้ ช่ ว ยกั น ลงมื อ ทำ ร่างกายอยูแล้ว ่ เดี๋ยวนี้คือการลดขยะอาหารลงให้ได้ แล้วต้องทำอย่างไร เราถึงจะ ร้อยละ 30 ได้ไปต่อ ... นักวิทยาศาสตร์คาด เอ้าพี่น้องครับ บ้านใครบ้าน การณ์ ไ ว้ ว่ า ต่ อ ไปคงจะต้ อ งใช้ มันลงมือได้เลย ฉลาดซื้อี่ 115 กันยายน 25536 ปีที่ 17 ฉบับที
 8. 8. เราไม่ยอมให้ใครเล็กกว่า เพิ่งจะรู้ว่าธุรกิจหมูกระเป๋า พกพาสุดๆ ขนาดไม่เกินแก้วเบียร์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามไมโครพิก ปริมาตรหนึ่งไพนท์ พร้อมกับมีรูป“Micro Pig” นี่เขาก็มีการแข่งขัน เจ้าหมูกับแก้วเบียร์เปรียบเทียบกันดุเดือดเหมือนกัน ด้วย เจ้าหมูนอยทีมสนนราคาอยูที่ ้ ่ ี ่ สมาคมผู้เลี้ยงหมูพันธ์คูนี่คูนี่ตัวละประมาณ 700 ปอนด์ หรือ เห็นแล้วรับไม่ได้ ออกมาร้องเรียน34,000 บาทนี้ เป็นของเล่นสุดฮิพ ต่ อ องค์ ก ารมาตรฐานโฆษณาของของเหล่ า เซเลบทั้ ง หลาย (ข่ า วว่ า อังกฤษว่าโฆษณาดังกล่าวนั้นมันไม่ครอบครัวเบคแฮมนักฟุตบอลคนดัง จริ๊ ง ไม่ จ ริ ง ไม่ มี ห มู ที่ ไ หนตั ว เล็ กก็เลียง) ้ ขนาดนั้ น นอกเสี ย จากมั น จะเป็ น โฆษณาของบริษัทลิ้ตเติ้ลพิก พันธุคนคนี่ และหมูของลิตเติลพิกก็ ์ ู ี่ ู ้ ้ ทันทีฐานหลอกลวงผูบริโภค ... ดีนะ ้ฟาร์มในนิตยสาร บรรยายสรรพคุณ ไม่ใช่พนธุทวาเสียด้วย ั ์ ี่ ่ เนี่ยที่มีตัวจริงเขาออกมายืนยัน ไม่ของหมูน้อยจากฟาร์มของตนเองว่า องค์ ก ารดั ง กล่ า วตรวจสอบ งั้ น คงได้ เ ห็ น ไฮโซอั ง กฤษพกหมูพวกมันเลียงแสนง่าย ตัวเล็กสะดวก ้ แล้ ว ฟั น ธงให้ แ บนโฆษณาที่ ว่ า นั้ น กระสอบแทนหมูกระเป๋ากันบ้างเปิดให้หมดลดเรืองฟ้อง ่ งานวิ จั ย ของสหรั ฐ ฯ พบ ตรงกันข้าม มันช่วยลดเรื่อง มีการขอโทษ และจ่ายค่าชดเชยให้ว่าการเปิดเผยข้อมูลความผิดพลาด ร้องเรียนและลดค่าชดเชยลงด้วย นี่ แนวๆ เดียวกับขอนแก่นบ้านเราทางการแพทย์นน ไม่ได้ทำให้คนไข้ที่ ั้ คือผลจากการสำรวจระบบสุขภาพ งานวิจัยครั้งนี้พบว่าตั้งแต่มีได้ รั บ ความเสี ย หายจากการรั บ ของรัฐมิชแกน ิ ระบบ “เปิดหมด” นัน จำนวนเรือง ้ ่บริการมีการฟ้องร้องเพิมขึนอย่างทีผู้ ่ ้ ่ ก่อนหน้านี้มิชิแกนก็ใช้ระบบ ร้องเรียนลดลงไปกว่าครึ่ง การจ่ายให้บริการทางการแพทย์กงวล ั เหมือนที่อื่นทั่วไป คือเมื่อเกิดความ ค่ า ชดเชยก็ ล ดลง และจำนวนเงิ น เสียหายจากการรับบริการทางแพทย์ ชดเชยโดยเฉลี่ยต่อกรณีก็ลดลงจาก ขึ้ น ผู้ เ สี ย หายก็ จ ะเรี ย กร้ อ งเงิ น 400,000 เหรียญ เหลือ 225,000 ช่วยเหลือหรือชดเชย ถ้าตกลงกันไม่ เหรียญ ทีสำคัญกระบวนการทังหมด ่ ้ ได้กไปฟ้องร้องต่อศาล ็ ใช้เวลาน้อยกว่าเดิมถึง 5 เดือนเลย จนกระทั่งเมื่อประมาณสิบปี ทีเดียว ทีแล้ว ระบบสุขภาพของมิชแกนหัน ่ ิ ข่าวบอกว่ารัฐอื่นๆ เห็นแล้ว มาใช้รูปแบบการจัดการเรื่องนี้ใหม่ เตรียมตัวจะนำไปใช้บาง อีกไม่นาน ้ โดยเน้ น ที่ ก ารยอมรั บ ความผิ ด มิชิแกนโมเดลคงจะเป็นที่แพร่หลาย ทั้งหมดของแพทย์และโรงพยาบาล ในอเมริกา ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 7
 9. 9. เบืองหลังของถูก ้ สถานี โ ทรทั ศ น์ NDR ของ แต่ถึงกระนั้นการขุดคุ้ยก็ยัง เยอรมนี เปิดโปงเบื้องหลังที่มาของ ดำเนินต่อไป เพื่อพิสูจน์ “ข่าวลือ” เสือผ้าราคาประหยัดยีหอ KIK ซึงมี ้ ่ ้ ่ ต่างๆ ของ KIK ซึงมีสำนักงานใหญ่ ่ จำหน่ายทัวไปในยุโรป ว่าเอาเปรียบ ่ อยูในเยอรมนีและมีรานทัวยุโรปกว่า ่ ้ ่ พนักงานอย่างไม่นาให้อภัย ่ 3,000 สาขา ผู้ ช มกว่ า 4 ล้ า นคนใน เขาลื อ กั น ว่ า KIK ไม่ จ้ า ง เยอรมนีได้รู้พร้อมๆ กันว่าหนึ่งใน พนักงานประจำ ไม่มสญญาจ้างงาน ี ั เหตุผลที่ทำให้พวกเขาสามารถซื้อ ไม่มการตังสหภาพแรงงาน อีกทังยัง ี ้ ้ เสือยืดได้ในราคา 3 ยูโร (120 บาท) ้ มี ม าตรการการรั บ คนเข้ า ทำงานที่ หรือกางเกงขาสั้นในราคา 4 ยูโร ค่อนข้างอุกอาจ ตังแต่การให้ผสมัคร ้ ู้ (160 บาท) ก็ คื อ การที่ บ ริ ษั ท กด เปิ ด เผยข้ อ มู ล เรื่ อ งความเจ็ บ ป่ ว ย ค่าแรงพนักงานให้ตำสุดๆ ่ ความพิการโดยละเอียด รวมถึงคอย ข่ า ว บ อ ก ว่ า พ นั ก ง า น ใ น ตามเช็คเครดิตพนักงานและถ้าสืบรู้ เยอรมนีได้ค่าจ้างน้อยกว่า 3 ยูโร ว่าใครเป็นหนีกจะไล่ออก.. โหดซะ ้ ็ ต่อชั่วโมง (เบอร์เกอร์บิ๊กแมคที่นั่น Clean Clothes Campaign ราคาชินละ 4.6 ยูโร) นียงไม่พดถึง ้ ่ ั ู องค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล คนงานในประเทศกำลั ง พั ฒ นาที่ ในการผลิตเสื้อผ้า บอกว่าถ้าดูจาก ทำงานในโรงงานที่ KIK จ้างเป็นผู้ ราคาแล้ว มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ ผลิต ทีมรายได้คดเป็น 0.5% ของ ่ ี ิ จะไม่มการเอาเปรียบแรงงาน ี ราคาสินค้าเท่านัน ้ เขายืนยันว่า “ราคาต่ำสุดๆ” เมื่ อ เรื่ อ งแดงเสี ย ขนาดนั้ น นันไม่ใช่ทางออก และเสนอให้บริษท ้ ั KIK จึ ง ออกมายอมรั บ ผิ ด และ หันมาสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค ขอโทษต่อสังคม รวมถึงตังตำแหน่ง ้ ด้วยคุณภาพสินค้าและบริการทีดขน ่ ี ึ้ ผอ.ฝ่ า ยการสื่ อ สารคนใหม่ ขึ้ น มา ดูบ้าง รับรองว่างานนี้วินวินกันทุก รับผิดชอบเรืองนีโดยเฉพาะ ่ ้ ฝ่าย ฉลาดซื้อี่ 115 กันยายน 25538 ปีที่ 17 ฉบับที
 10. 10. เรื่องเด่น ปาริชาติ วิสทธิแพทย์ ุ รูทน ้ ั สินค้า ราคา Sale!รูไหมว่า การซือสินค้าลดราคา ก็ไม่คมค่าเสมอไป ฉลาดซือฉบับนีขอพาผูอานไปรูเท่าทันกล ้ ้ ุ้ ้ ้ ้ ่ ้ยุทธการส่งเสริมการขายของร้านค้าปลีก ทังโดยสำรวจตลาดคนเดินถนน เพือรวบรวมกลวิธี ้ ่การติดป้ายบอกราคาทีชวนให้เข้าใจผิดของบรรดาพ่อค้าแม่คาบางคน และตลาดติดแอร์ โดย ่ ้เจาะลึกถึงช่วงเวลาการส่งเสริมการขายของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่อย่าง Big C, Robinsonและ Central & Zen ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 9
 11. 11. ฉลาดซื้อสำรวจ ตลาดนัดสวนจตุจกร ั จากการสำรวจการติดป้ายราคาของร้านค้าปลีกขนาดเล็กในตลาดนัดสวนจตุจกร (สำรวจ ั เมือวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552) พบว่ามี 7 ร้านทีมการติดป้ายราคาทีคลุมเครือไม่ชดเจน โดย ่ ่ ี ่ ั แบ่งเป็น 3 กลุม ดังนี้ ่ 1. การเขียนป้ายราคาขนาดใหญ่ในราคาถูก เห็นชัดเจนเพียงป้ายเดียวในร้าน แต่ราคา นันไม่ได้ครอบคลุมสินค้าทังร้าน (พบ 5 ร้าน) ้ ้ 2. การเขียนป้ายราคาขายผลไม้ทราคากิโลกรัมละ 30 บาท โดยเขียนคำว่า “ครึง” ี่ ่ ด้วยตัวอักษรขนาดเล็กมาก และคำว่า “โล 15” ขนาดใหญ่มาก (พบ 2 ร้าน) 3. รถเข็นขายสตรอเบอรีสดใส่แก้ว เขียนป้ายราคาด้วยเลข “20” เมือ ่ ่ เข้าไปถามราคาผูขายจะรีบตักพริกเกลือราดสตรอเบอรีในแก้ว พร้อมกับ ้ ่ บอกราคาว่า 40 บาท เมือสอบถามก็จะบอกว่า “20 คือราคาต่อขีด ในแก้ว ่ นี้ 2 ขีดก็ 40 บาท” รถเข็นขายมะม่วงหันใส่ถงพร้อมน้ำจิม ติดราคา “10” เมือซือ ่ ุ ้ ่ ้ มะม่วง 1 ถุงคนขายคิดราคา 30 บาท เมือสอบถามผูขายบอกว่า 10 บาท ่ ้ คือราคาน้ำจิม ถ้าซือมะม่วงด้วยก็ 30 บาท (พบ 2 ร้าน) ้ ้ *กรณีรานสตรอเบอรีที่ ้ ่ ตลาดนัดจตุจกรนี้ มีผบริโภค ั ู้ หลายรายทีถกเอาเปรียบ บางราย ่ ู พยายามจะคืนสินค้าและเอาเงินคืนผูขายก็จะแสดง ้ สีหน้าไม่พอใจและต่อว่าผูซอเสียงดังเพือให้ผซอ ้ ื้ ่ ู้ ื้ อาย และไม่กล้าต่อรอง (*อ้างอิงจาก http://babyfancy.com/printer_friendly_post.asp?TID=58138) 4. ร้านขายเสือผ้าทีคนขายมักจะบอก ้ ่ ว่า “ลดราคา วันสุดท้าย” อยูเสมอ แม้ไป ่ สำรวจครังที่ 2 ร้านเดิมก็ยงบอกว่า “ลด ้ ั ราคา วันสุดท้าย” (พบ 1 ร้าน) ดังนันการซือสินค้าทุกครังเราควร ้ ้ ้ ถามราคาพ่อค้าแม่คาให้แน่ใจก่อนจะซือ ้ ้ สำหรับใครทีซอสินค้าเพราะหลงกลเจ้าป้ายราคาแบบนี้ ่ ื้ แล้วอยากคืนสินค้า ฉลาดซือแนะนำว่า ถ้าการเขียนป้ายราคา ้ นันทำให้เราเข้าใจผิดอย่างเจตนา ก็เจรจาขอคืนสินค้ากับแม่คา ้ ้ โดยตรงเลย เรามีสทธิคนได้ เพราะเขาทำผิดพระราชบัญญัตคมครอง ิ ื ิ ุ้ ผูบริโภคแน่นอน ถ้าเขาไม่ยอม และเราไม่แน่ใจว่าเขาผิดหรือไม่ เก็บหลักฐาน ้ ไว้แล้วโทรไปปรึกษากับกรมการค้าภายใน เพือดำเนินการร้องเรียนได้เลยค่ะ ่ ทีสายด่วน 1569 ่ ฉลาดซื้อ10 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 12. 12. ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จากการสำรวจการส่งเสริมการตลาดของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้แก่ BigC, Robinson และ Central&Zen ทีมี ่การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตลอดทังปี 2552 โดยเลือกเฉพาะการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาพิเศษต่างๆ ดังนี้ ้ผลการสำรวจการส่งเสริมการขายของ BigC ชื่อโปรโมชั่น/ระยะ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เวลา BigC ส่งความสุขถูกสุดๆ 1-4 ตลอดปี 2552 สนุกสุขสันต์วันเด็กฯ 11 ฉลองตรุษจีนลุ้นโชค 22-31 1-11 ช้อปฟรีฯ คลายร้อนรับ 12-20 Summer เช็คช่วยชาติทอน 3-9 เป็นเงินสดได้ บิ๊กซีจัดให้รับ 10-13 สงกรานต์ ธงฟ้าราคาประหยัด 17-23 รับเปิดเทอม สู้วิกฤติเศรษฐกิจ 1-7 รับวันแรงงาน ลดล้างสต็อกสูงสุด 10-16 30% ฉลอง 16 ปี 28-31 1-4 ถล่มทลายราคา เข้าพรรษาอิ่มบุญ 14-17 ถ้วนหน้า บิ๊กซีจัดให้ ลดล้าง 28 สต็อก 60% มิดไนท์เซล 28-31 1 รับสารทจีน เทศกาลกินเจ 19-25 ครบครันถูกที่สุด ลดสนั่นมิดไนท์เซล 29-31 1 ต้อนรับปีใหม่ 21-30 ช้อปสนุก ถูกชัวร์ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 11
 13. 13. ผลการสำรวจการส่งเสริมการขายของ Central & Zen ชือโปรโมชัน/ระยะ ่ ่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เวลา Central Zen แผนกเด็กลด 7-11 & Zen สูงสุด 50% Zen Make A Wish 8-10 2009 End of Season Sale 9-25 30-70% Great Chinese 23-31 1-9 New Year Sale ช้อปสวีทจีดหัวใจรับวา ๊ 13-15 เลนไทน์ Oversize Summer 5-31 1-17 Shopping 13th Zen 13 13 Lucky day Nobag Sale 15-17 15-17 Every Month Central ช้อปช่วยชาติ 25-31 1 Sale on Zen 26-31 10-70% Central Viva Shoes 1-16 & Handbags Beauty Bonus 4-31 1-30 1-28 Private Sale 30 1-3 1-6 Grand Sale 15-30 1-8 30-70% Milionaire Annual 18-30 1-2 Sale Sale all Zen 24-30 10-70% Fest Watch 22-31 1-4 10-50% Central Viva Shoes 3-19 & Handbags ฉลาดซื้อ12 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 14. 14. ชือโปรโมชัน/ระยะ ่ ่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เวลา Great Magical 27-31 1-2 Million Sale Central Thanks 7-16 Mom Central International 25-31 1-27 Watch Fair Midnight Sale 26-28 1 27-31 1 26-30 1 Halloween Sale all 29-31 1-2 Zen Central 62nd 29-31 1-2 Anniversary Father s day up to 19-30 1-7 30% off Zen Make A Wish 8-31 2010 Central Celebrate 17-31 2010 Midnight Sale up to 14-24 70%8 วิธปฏิบติ เมือเจอป้ายโปรโมชัน ี ั ่ ่1. นับ 1- 10 ก่อน พร้อมถามตัวเองว่าสินค้านันมีความจำเป็นต่อเราหรือไม่ ถ้ายังตอบไม่ได้ นับถึง 20 เลยก็ได้ ้2. สำรวจเงินในกระเป๋าให้มนใจก่อนว่า เมือซือสินค้าแล้วจะยังมีเงินใช้ไปจนตลอดสินเดือน ั่ ่ ้ ้3. ตังงบประมาณในการซือสินค้าไว้กอน ถ้าราคาสินค้าเกินกว่านัน ตัดใจก่อนดีกว่า ้ ้ ่ ้4. คำนวณดูวาลดราคาครังนี้ ลดกีเปอร์เซ็นต์ คุมค่าไหม ่ ้ ่ ้5. เช็คดูสภาพสินค้ากันก่อนดีกว่า สภาพยังดีอยูหรือเปล่า ตรวจดูทกซอกทุกมุม อย่าลืมดูวนผลิตและวันหมดอายุดวย ่ ุ ั ้6. ถ้าเป็นสินค้าทีมขายหลายๆ ร้าน ยอมเสียเวลาสักนิดไหม เดินไปดูราคาทีรานอืนก่อน ถ้าถูกกว่า คุมกว่าจริง ค่อย ่ ี ่้ ่ ้ กลับมาซือ้7. เห็นป้ายโปรโมชันติดอยูไม่ตรงกับสินค้าทีจะซือ สอบถามพนักงานให้มนใจก่อนว่าสินค้าทีจะซืออยูในโปรโมชันด้วยหรือ ่ ่ ่ ้ ั่ ่ ้ ่ ่ ไม่8. ถ้ารูลวงหน้าว่าจะมีการลดราคา แล้วอยากจะซือจริงๆ แนะนำให้ไปซือในวันแรกๆ ของการลดราคา เพราะจะมีโอกาส ้่ ้ ้ เลือกสินค้ามากกว่าและได้สนค้าทีมคณภาพดีกว่าวันหลังๆ ค่ะ ิ ่ ี ุ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 13
 15. 15. ผลการสำรวจการส่งเสริมการขายของ Robinson ชื่อโปรโมชั่น/ระยะ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เวลา Robin Chinese New Year 22-31 1 son 2009 Sunflower Summer 2-22 Spirit ช้อปรับร้อน ฉลอง 7-23 วันพักผ่อน The Greatest 7-11 5 days sale Surprise Sale เช็ค 26-31 1-6 ช่วยชาติ ลดทลายสต็อกฯ 10-13 ลดสูงสุด 90% Mid Year Sale Gift for Mom 6-16 Surprise Sale 29-31 1-7 28-31 1-6 28-31 1 The 1 card Bonus 7-30 1-9 Points My wish My Gift 18-30 1-31 2010 บิ๊กซีจัดให้ ลดล้าง 28 สต็อก 60% มิดไนท์เซล 28-31 1 รับสารทจีน เทศกาลกินเจ 19-25 ครบครันถูกที่สุด ลดสนั่นมิดไนท์เซลส์ 29-31 1 ต้อนรับปีใหม่ 21-30 ช้อปสนุก ถูกชัวร์ ฉลาดซื้อ14 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553

×