• Like
 • Save
S mbuyer 115
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

S mbuyer 115

 • 1,125 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • ฝากเกมด้วยนะครับทุกท่าน
  genting club / sbobet / ibcbet
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,125
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 www.consumerthai.org 9 17 27 31เรื่องเด่น อาหารและสุขภาพ9 รูทนสินค้าราคา sale! ้ ั 49 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต ความเคลื่อนไหว “เซ็งเลย...ไดออกซินในหมูปง” ิ้3 กระแสในประเทศ 52 สวยอยางฉลาด ่6 กระแสตางแดน ่ “กินอย่างไรช่วยชะลอความเหียวย่น” ่ทดสอบ 37 54 ช่วง ฉลาด ช้อป “รถใช้นำ”ช่วยโลกร้อนประหยัดเชือเพลิง? ้ ้17 กินเส้นใหญ่ ระวังไตพัง 57 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่27 โต๊ะเขียนหนังสือเด็กเล็ก อันตรายทีถกมองข้าม ่ ู “ผนึกกำลังอวดอ้าง...ยกกำลัง2”31 สารรบกวนฮอร์โมน ในเครืองสำอาง ่ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่สัมภาษณ์ “ข้าวต้มสุขภาพและการเตรียมงานใหญ่37 ทุกคนมีสทธิ ิ ชาวกินเปลียนโลก” ่ “ขอนแก่นโมเดล” หน้าต่างผู้บริโภคเสียงผู้บริโภค 58 คยกบคน ุ ั41 • ก๊าซเอ็นจีวพลังงานสะอาดปลอดภัยจริงหรือ ี “คุณหมอขา...ฟังทางนี”(1) ้ • แสตมป์แลกเก้าอีเซเว่นรอครึงปียงไม่ได้ ้ ่ ั 61 Connecting • ถูกบังคับให้ทำเอทีเอ็ม? “Carbonfootprintขอวดรอยตน” ั ี • ประเทศไทยสองมาตรฐานจริงๆ 64 สารพันปัญหาโทรคมนาคม กฎหมาย “โทรไม่กด(เอทีเอ็ม)”48 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ 65 มีอะไรใน โคด-สะ-นา “ซือคอนโดฯได้หองแต่สระว่ายน้ำไม่เสร็จ ้ ้ “สิงเร้าเล็กๆทีเรียกว่าลูกอม” ่ ่ ไม่รบโอนได้ครับ” ั Game 72 ปัญหาสร้างปัญญา
 • 2. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org EasyPassผ่านทางอัตโนมัติ ข้อมูลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระบุวา ่ บัตรเพียง 30 บาท แต่ บัตร Easy Pass สำหรับติดหน้าณ วันที 24 พฤษภาคม 2553 มีผใช้ทางพิเศษสมัครใช้ ่ ู้ กระจกรถราคา 1,000 บาท และบัตรเติมเงิน (Smart pass)บัตร Easy Pass หรือระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัต แล้ว ิ มีราคาขันต่ำ 200 บาท ก็นบว่าเป็นราคาทีไม่เป็นธรรมกับ ้ ั ่กว่า 110,000 บัตร ยังไม่นบรวมปัจจุบนทีเพิงจะเปิดให้ ั ั ่ ่ ผูบริโภคอยูดี ้ ่บริการจำหน่ายบัตรเมือวันที 21 กรกฎาคม 2553 ทีผาน ่ ่ ่ ่ ขอให้คณะกรรมการและผูวาการทางพิเศษ ฯ ้่มา และให้บริการค่อนข้างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะระยะที 1 ่ ปรับปรุงปัญหาทีกล่าวมาข้างต้นและโปรดให้ความสำคัญกับ ่และระยะที 2 ไปเมือวันที 31 กรกฎาคมทีผานมา ่ ่ ่ ่ ่ การคุมครองผูบริโภคทีเป็นลูกค้าชันดีโดยไม่ตองร้องขอ ้ ้ ่ ้ ้ มีทงคนบ่นและร้องเรียนแบบเป็นทางการจำนวนไม่ ั้ หรือลุกขึนมาฟ้องร้อง หรือเห็นว่าขณะนีผบริโภคไม่มทาง ้ ้ ู้ ีน้อย เรือง Easy Pass ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ่ เลือกเพราะโทลเวย์กราคามหาโหด คนประท้วงไม่ขน จะทำ ็ ึ้ว่า ทำให้รถติดเนืองจากระบบ Easy Pass มีบริการไม่ ่ อย่างไรก็ได้ หนีเสือปะจระเข้จริงๆ เพียงพอและล่าช้า ทำให้รถยนต์สวนมากยังต้องใช้ชองจ่าย ่ ่ ขออนุญาตแนะนำให้สมาชิกฉลาดซือได้รจก พ.ท. ้ ู้ ัเงินสดทำให้เป็นปัญหาการจราจรของด่านชำระเงินแทบ ทวีสน รักกตัญญู ทีเป็นผูวาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ิ ่ ้่ทุกแห่ง และนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ ผูอำนวยการสำนักนโยบาย ์ ้ รองลงมาเป็นปัญหาเรืองการเก็บค่ามัดจำบัตร ่ และแผนการขนสงจราจรในฐานะประธานกรรมการการ ่Easy Pass จำนวน 1,000 บาททีแพงเกินไปไม่สมเหตุผล ่ ทางพิเศษ ฯ และคณะกรรมการ ทังหมด ได้แก่ นายวินย ้ ัต้นทุนของบัตร รวมถึงปัญหาเงินสำรองขันต่ำในการใช้บตร ้ ั วิทวัสการเวช, นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์, น.ส. วลัยรัตน์ Easy Pass ทีตองมีมลค่าสูงถึง 200 บาท ประการสุดท้าย ่ ้ ู ศรีอรุณ, นายภูมใจ อัตตะนันทน์, พลตำรวจเอก จุมพล ิหลังจากมีระบบนี การทางพิเศษ ฯ ได้ยกเลิก ระบบคูปอง ้ มันหมาย, นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์, นายอรรถพล ่45 บาท และ 55 บาท ซึงใช้แทนเงินสด ทำให้ผใช้ทาง ่ ู้ ใหญ่สว่าง, นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, พล.ต.ต ต้องเตรียมเงินสดให้พอดี หรือไม่อย่างนันก็ตองเสียเวลารอ ้ ้ จักรทิพย์ ชัยจินดา และพ.ท. ทวีสน รักกตัญญู ิเงินทอน ทำให้ใช้เวลาหรือล่าช้าเพิมขึน ซึงแทนทีจะค่อยๆ ่ ้ ่ ่ ฉลาดซือขอร่วมแสดงความยินดีกบผูใช้สทธิฟองคดี ้ ั ้ ิ ้เลิกใช้ระบบคูปองหลังจากทีรถจำนวนมากติดตังระบบ ่ ้ โดยใช้พ.ร.บ.วิธพจารณาคดีผบริโภคจำนวน 169 รายในปี ี ิ ู้อัตโนมัตแล้ว หรือสามารถมีอปกรณ์บริการประชาชนได้ ิ ุ รอบ 2 ปี ของการทดสอบการใช้กฎหมายเพือการคุมครอง ่ ้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว ตนเอง และเพือให้ผทกงวลว่ามีการฟ้องร้องแพทย์มาก ก็ ่ ู้ ี่ ั หลายคนเปรียบเทียบบัตร Easy Pass กับบัตรรถ อยากให้สบายใจว่า เฉพาะของมูลนิธเพือผูบริโภคมีคดี ิ ่ ้โดยสารไฟฟ้าบนดินและใต้ดน ว่าน่าจะใช้ระบบแม่เหล็กใน ิ ฟ้องร้องโรงพยาบาลเพียง 6 รายเท่านัน จาก 169 ราย ้การอ่านบัตรแบบเดียวกัน ขณะทีบตรรถไฟฟ้ามีคามัดจำ ่ ั ่เจ้าของ : มูลนิธเิ พือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2248-3734-7 ่ ้ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อองสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน์ เภตรากาศ นพ.สุวทย์ วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวฒน์ รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท์ ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ์ รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ รศ.นพ.อดิศกดิ ผลิตผลการพิมพ์ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน์ แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : ั ั ์ ่สารี อองสมหวัง หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แน่นอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา ์ ่สุวรรณา จิตประภัสสร์ อิฐบูรณ์ อ้นวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาดและ ิสมาชิก : เสาวลักษณ์ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ธัญญาภร สอดศรี ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ พิมพ : บริษท พิมพ์ด จำกัด ์ ั ีโทรศัพท์ : 0-2803-2694-7 แยกสี/เพลต : หจก.เลย์ โปรเซส โทรศัพท์ : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 • 3. จดหมายถึง บก. โดนใจหลายเรื่อง ได้รบฉลาดซือตรงเวลา ถึงแม้วาบ้านของฉลาด ั ้ ่ โดนเก็บค่าตัดไฟ 107 บาท : ดิฉนมาอยูศรีราชา ั ่ ซือจะไฟไหม้กไม่ได้อาศัยเป็นเหตุอาง ฉลาดซือฉบับนี้ ้ ็ ้ ้ 20 ปีแล้ว ได้พบเห็นเพือนฝูงโดนตัดไฟอยูบอยๆ ตลอด ่ ่ ่ โดนใจหลายเรืองค่ะ ควันหลงฟุตบอลโลก, ระวังคลับ ่ เวลาทีผานมาไม่เคยเห็นใบเตือน แถวนีถาเลยกำหนด ่ ่ ้ ้ การ์ด ซึงเห็นด้วยกับคุณเชิดชัยค่ะ ดิฉนพบว่าราคาของ ่ ั เกิน 10 วัน ถูกตัดมิเตอร์แน่นอน... สำหรับน้ำประปาก็ สินค้าทีมคปองลดราคามันแพงอยูแล้ว เมือใช้คปอง ่ ี ู ่ ่ ู ไม่แพ้กน เขาจะมาอ่านมิเตอร์ตนเดือน ช่วงวันที่ 3-5 ั ้ ทำให้ราคาลดลงเท่ากับยีหออืนไม่ได้ทำให้ถกกว่า และ ่ ้ ่ ู ให้เวลาไปจ่ายเงิน 7 วัน ถ้าเกินกำหนด นับไปเลยค่ะ อีกกรณีประเภททีซอ 2 ถุงเล็กลด 10 บาท ถ้าคิดเลข ่ ื้ เขาให้เวลาอีก 3 วันหรือไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนนัน ้ เทียบราคากับปริมาณ ถุงใหญ่ถงเดียว ราคาถูกกว่าใช้ ุ ถูกตัดมิเตอร์นำแน่นอน ค่าต่อมิเตอร์นำของบ้านพัก ้ ้ คูปองค่ะ กลยุทธ์นนาจะทำเพือระบายสินค้าเก่า ี้ ่ ่ อาศัยอยูที่ 535 บาทค่ะ ถ้ามิเตอร์นำใหญ่กว่านีคาต่อก็ ่ ้ ้ ่ ของ(ไม่นาจะ)เสีย: ร้านขนมอบชือดังบางร้าน ่ ่ แพงกว่านี้ ใบเตือนไม่ตองหาค่ะ ไม่มหรอกค่ะ ้ ี มีนโยบายทิงขนมทีคางคืนขายไม่หมด โดยไม่ยอมลด ้ ่ ้ ดิฉนใช้ประโยชน์จากฉลาดซือหลายครัง เป็น ั ้ ้ ราคาขายก่อนร้านปิด เป็นการสินเปลืองทรัพยากร ้ กำลังใจให้ฉลาดซือนะคะ สูๆ ค่ะ ส่วนกำลังเงินจะส่งไป ้ ้ ทำให้โลกร้อน พวกเราควรเปลียนค่านิยมมาซือขนมลด ่ ้ ให้ในไม่ชานีคะ ้ ้ ่ ราคา เพือช่วยโลกค่ะ ่ สิรกล ิ ุ กุงแห้ง: เคยคุยกับแม่คาขายอาหารทะเลแห้ง ้ ้ แถว ศรีราชา แหลมฉบัง บอกว่ากุงแห้งปลอดสีไม่มี ้ ขอบคุณคุณสิรกล ทีให้กำลังใจแก่ฉลาดซือด้วยดี ิ ุ ่ ้ ขาย ทีเห็นสีออนๆ เขาใส่สสม ถ้าต้องการกุงแห้งปลอด ่ ่ ี ้ ้ เสมอมา เรืองทีเล่ามาหลายเรืองมีประเด็นน่าสนใจทีจะ ่ ่ ่ ่ สีตองสังพิเศษ แล้วอีก 2-3 วันมาเอา ทีตองรอเพราะ ้ ่ ่ ้ นำมาทำเป็นเรืองราวเสนอต่อผูอานท่านอืนด้วย ยินดีที่ ่ ้่ ่ เขาจะตากกุงให้ใหม่เป็นพิเศษค่ะ ้ ฉลาดซือเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกค่ะ ้ อยากช่วยเป็นกำลังใจ เป็นสมาชิกฉลาดซืออยูแล้วค่ะ เคยโทรไปปรึกษาปัญหาทีมลนิธดวย พอมีเรืองเกิดกับมูลนิธิ ้ ่ ่ ู ิ ้ ่ เลยอยากช่วยเป็นกำลังใจให้ และขอตอบแทนด้วยการสมัครสมาชิกให้นองชายและครอบครัวซึงอยู่ ้ ่ คนละบ้านกันค่ะ จะได้อานทุกฉบับไม่ตองรอเราอ่านเสร็จก่อน เพราะอยูคนละจังหวัดกัน ส่วนของ ่ ้ ่ เราก็จะพยายามตัดใจนำไปบริจาคทีทำงานค่ะ ่ สมาชิกเก่า ขอบคุณทุกน้ำใจของสมาชิกฉลาดซือค่ะ การให้ความรูแก่ผอนก็คอการสร้างบุญด้วยเช่นกัน ้ ้ ู้ ื่ ื ฉลาดซื้อี่ 115 กันยายน 25532 ปีที่ 17 ฉบับที
 • 4. กระแสในประเทศ กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนสิงหาคม 255315 สิงหาคม 2553 ค่ า บริ ก าร ทั้ ง ดี แ ทคและทรู มู ฟไม่เข้า voice mail box!!! ต้อง ส่วนของเอไอเอส ทีจะคิดค่าบริการ ่วางสายใน 5 วินาที หลั ง จบประโยคว่ า “กรุ ณ าฝาก สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคใน ข้อความหลังได้ยนเสียงสัญญาณ” ิกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. หากผู้ โ ทรเข้ า ไม่ ต้ อ งการเตือนคนใช้โทรศัพท์มือถือ ระวัง! ฝากข้ อ ความจะต้ อ งวางสายไปอาจเสียตังค์จากการใช้บริการรับ ภายใน 5-6 วินาที มิฉะนันจะถูก ้ฝากข้อความเสียง หรือ voice mail คิดเงินทันทีตามโปรโมชั่นที่ผู้โทรbox เป็นการเสียเงินทังคนทีโทรเข้า ้ ่ เข้าใช้บริการอยู่ เพียงของทรูมฟ ทีคดแตกต่าง คือ ู ่ ิและคนที่รับสาย ในกรณีของคนที่ ส่วนผู้รับสาย จะถูกคิดค่า สำหรับลูกค้าระบบเติมเงินจะคิดค่าโทรเข้าแล้วปลายสายไม่สะดวกรับ บริการเมือต้องการฟังเสียงข้อความ ่ บริการนาทีละ 4 บาท โดยคิดค่าระบบจะมีการหน่วงเวลาให้ผู้โทร ที่ ฝ ากไว้ โ ดยโทรไปตรวจสอบที่ บริการเป็นวินาที ส่วนลูกค้าระบบเข้าประมาณ 6 วินาที เพือให้วาง ่ กล่องรับฝากข้อความเสียงของตัว รายเดือนจะคิดค่าบริการนาทีละ 3สายก่ อ นหากไม่ ต้ อ งการฝาก เอง ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะคิ ด ค่ า บริ ก าร บาท คิดค่าบริการเป็นวินาทีเช่นกันข้อความ หากเลยจากนันจะถูกคิด ้ ตามโปรโมชั่ น ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารอยู่ มี17 สิงหาคม 2553ถึงเวลาราคาน้ำดืมต้องถูกลง ่ เป็นร้านทางเลือก 1 ก.ย.นี้ ดีเดย์ลดราคาน้ำ ส่วนกลุ่มที่เป็นสถานดื่ม เมื่อกรมการค้าภายในกำหนด บริการ เช่น โรงภาพยนตร์ราคาจำหน่ า ยปลี ก น้ ำ ดื่ ม ขวด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ผับพลาสติกใส (เพท) ขนาด 500- คาราโอเกะ เธค โรงแรม600 ซีซี ไม่เกินขวดละ 7 บาท ร้ า น อ า ห า ร แ บ ร น ด์ เ น มและน้ำดืมขวดเพทขนาด 1.5 ลิตร ่ ร้านโชห่วย สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ฟาสต์ฟด ยังไม่เข้าไปตรวจจับตอน ู้ไม่เกิน 14 บาท เพื่อสร้างความ และศู น ย์ อ าหาร (ฟู้ ด คอร์ ต ) นี้ เพราะผู้ประกอบการกลุ่มนี้ได้เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและผู้ เพราะกลุ่มนี้มีต้นทุนการประกอบ ร้องเรียนว่ามีต้นทุนแฝงและต้นทุนบริโภค การน้ อ ยและประชาชนนิ ย มซื้ อ การบริการอืน ๆ รวมอยู่ เช่น ค่า ่ โดยผู้ ป ระกอบการที่ อ ยู่ ใ น เพื่อบริโภคจำนวนมากเกิน 80% พนักงาน ค่าการตลาด แต่กเตรียม ็ข่ายต้องจำหน่ายตามราคาแนะนำ ของยอดขายรวมทั้ ง หมด ส่ ว นผู้ พิ จ ารณาเพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ถึ งจะเน้นกลุมร้านซือมาขายไป ได้แก่ ่ ้ ประกอบการรายย่อย เช่น รถเข็น ความเป็นไปได้ในการลดราคาในซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ห้างค้า ขายน้ ำ ดื่ ม จะอนุ โ ลมยกเว้ น ไว้ อนาคตปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ร้านสะดวกซือ ้ เพราะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 3
 • 5. สายการบินโลว์คอส โดนร้องเรียนเพียบ ลู ก ค้ า สายการบิ น โลว์ ค อสเข้ า ร้ อ งเรี ย นมู ล นิ ธิ เ พื่ อ ผู้ บริโภค หลังเจอปัญหาสายการบินบอกเลือนการเดินทางบ่อย ่ 20 สิงหาคม 2553 ครัง ทำให้ธรกิจการงานเสียหาย ซ้ำถูกมัดมือชกโดนบังคับให้ ้ ุ ขายตรงบนเฟสบุค ๊ ซือตัวใหม่ทแพงกว่าและไม่ยอมคืนเงินค่าตัวทีจายไปแล้ว ้ ๋ ี่ ๋ ่่ กระแสความนิ ย มการใช้ โ ซเชี ย ล การแจ้งเลื่อนเที่ยวบินของพนักงานสายการบินราคา เน็ตเวิร์ก อย่าง เฟสบุ๊ค (Facebook) ที่มี ประหยัด ส่วนใหญ่จะไม่มการให้ขอมูลกับผูโดยสารทีจองตัวไว้ ี ้ ้ ่ ๋ คนใช้กันมากมายในโลกออนไลน์ กำลังกลาย ล่วงหน้าแล้ว ว่าจะมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองตั๋วและขอเงินค่า เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของเหล่ามิจฉาชีพที่ใช้ใน ตั๋ ว ที่ ไ ด้ จ่ า ยไปแล้ ว คื น ได้ ห รื อ ไม่ อย่ า งไร นอกจากแจ้ ง ให้ การหลอกลวงเชิญชวนซื้อสินค้า หรือแนะนำ ผูโดยสารต้องใช้สทธิในการเปลียนเป็นเทียวบินใหม่เท่านัน จะ ้ ิ ่ ่ ้ ให้เข้าร่วมทำธุรกิจออนไลน์ทสร้างความรำคาญ ี่ ไม่มีการยกเลิกหรือคืนเงินให้ การแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยว ให้กบผูใช้งาน ซึงส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของ ั ้ ่ บินตามอำเภอใจ โดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัย และจงใจที่จะปฏิเสธ การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น การคืนเงินให้แก่ผู้โดยสารลักษณะนี้ ถือเป็นการละเมิดสิทธิ “รับทีมโปรโมต web site Magazine Online” ผูโดยสารอย่างร้ายแรง เพราะกระทรวงคมนาคม ได้ประกาศ ้ “อยากมีตงเยอะๆ อยากไปช็อปปิง” หรือ “รู้ ั ้ รับรองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยที่ใช้ ไหมว่าสุขภาพทีดี ส่งผลกับรายได้ทเพิมขึน!!” ่ ี่ ่ ้ เส้นทางบินประจำภายในประเทศไว้อย่างแจ้งชัด เพื่อให้สมาชิกกดตอบตกลงเข้าร่วมกิจกรรม ผูโดยสารทีประสบปัญหาและไม่ได้รบการคุมครองสิทธิ ้ ่ ั ้ ซึ่งก็คล้ายๆ กับปัญหาสแปมเมล์ หรืออีเมล์ จากสายการบินสามารถแจ้งเรืองมาได้ทมลนิธเพือผูบริโภค ที่ ่ ี่ ู ิ ่ ้ ขยะ สแปมดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นการละเมิด เบอร์โทรศัพท์ 02248-3737 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลที่ เ กิ ด ขึ้ น บนเฟสบุ๊ ค แม้ ว่ า มูลนิธฯที่ www.consumerthai.org ิ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมจะเป็นสถานที่ที่ผู้คน นิยมใช้ในการแสดงตัวตนให้บคคลอืนรับรู้ ุ ่ การแก้ ปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ที่ ผู้ บ ริ โ ภคพอ ทำได้ในขณะนีคอการหลีกเลียงการกดตอบรับ ้ ื ่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือกรอกข้อมูลส่วนตัว อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ลงไป เพือป้องกันการ ่ ถู ก คุ ก คามทางโทรศั พ ท์ หรื อ การรายงาน กิจกรรมดังกล่าวไปยังผูดแลระบบเว็บไซต์เฟส ้ ู บุค โดยกดด้านล่างสุดของหน้าเว็บเพจ ๊ ฉลาดซื้อี่ 115 กันยายน 25534 ปีที่ 17 ฉบับที
 • 6. สภาปฏิรประบบบริการสาธารณสุข ู สนับสนุน พ.ร.บ.คุมครองผูเสียหายฯ ้ ้ เครื อ ข่ า ยผู้ เ สนอกฎหมายเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดสภาปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข กรณี “(ร่าง)พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากบริ ก ารสาธารณสุ ข ” ที่ ห้ อ งประชุมนนทรี โรงแรมทีเค พาเลสเมือวันที่ 24 ส.ค. 2553 โดยมีนก ่ ักฎหมาย ประชาชน ร่วมงานกว่า300 คน โดยในการประชุมพูดคุย ประเด็นที่สอง เรื่องของลักษณะ ประสบการณ์ แ ละอาจไม่ มี ค วามแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ได้มีข้อสรุป โครงสร้ า งกรรมการ สำนั ก งาน พร้อมฉันทมติต่อ พ.ร.บ.ดังกล่าวใน 5 แนวคิดหลักก็คือ ต้องเป็นหน่วยประเด็นสำคัญ ดังนี้ งานทีมความอิสระ ่ ี และประเด็ น ที่ ห้ า ระบบความ ปลอดภัยและป้องกันความเสียหายประเด็ น แรก ลั ก ษณะความ ประเด็นทีสาม ทีมาของกองทุน มี ภาคประชาชนเห็นด้วยกับร่างของ ่ ่เสียหายและเพดานการชดเชย ซึง ่ ความเห็นว่าอาจมาจาก 3 กองทุน รัฐบาล พร้อมมองถึงแนวทางการได้มการเสนอให้ตด มาตรา 6(2) ี ั นันคือ หลักประกันสุขภาพฯ (มาตรา พั ฒ น า ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ่เพราะจะทำให้ ยุ่ ง ยากในการ 41) สวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการ และ เพิ่ ม เติ ม ว่ า อยากให้ บุ ค ลากรพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือและเงิน ประกั น สั ง คม โดยมี ก รรมการ ทางการแพทย์มีการกระจายตัวสู่ชดเชย และไม่เป็นผลดีกับแพทย์ บริหารกองทุนแยกเป็นอิสระ และ ชนบทมากขึ้นและเพิ่มค่าตอบแทนและควรมีการขยายเพดานการจ่าย ให้ สปสช.เป็นฝ่ายเลขา ด้านวิชาชีพอย่างเหมาะสม และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา เพิมความถีการติดตามคุณภาพของ ่ ่41 และค่าชดเชยจากความทุกข์ ประเด็นทีสี่ เรืองการไกล่เกลียและ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ ่ ่ ่ทรมานด้านจิตใจตาม มาตรา 7(4) การเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มาตรฐานบริการฯ ในระดับจังหวัดควรมีความชัดเจนว่าเป็นความทุกข์ ภาคประชาชนมีความเห็นว่า เห็น รวมถึง การนำกรณีความเสียหายที่ทรมานด้ า นจิ ต ใจญาติ ห รื อ ผู้ ป่ ว ย ด้ ว ยกั บ ร่ า งของรั ฐ บาลที่ มี ก าร เกิดขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างและเพดานการชดเชยความ ไกล่เกลี่ย แต่ก็ยังมีความกังวลว่า ร่วมกันเสียหายนัน ควรมีเพดาน พิจารณา ้ การไกล่เกลียนัน ต้องไม่ใช่ลกษณะ ่ ้ ั ซึ่ ง ฉั น ทมติ ทั้ ง หมดที่ ก ล่ า วให้ เ หมาะสม ไม่ น้ อ ยเกิ น ไป ไม่ การเกลี้ยกล่อม ไม่ใช่การต่อรอง มาจะนำเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงมากเกินไป เพราะผู้ เ สี ย หายส่ ว นใหญ่ ข าด สาธารณสุขพิจารณาต่อไป ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 5
 • 7. กระแสต่างแดน คนเยอรมันเมินเปย์ทว ี ี ธุรกิจโทรทัศน์แบบเสียเงินดู ประมาณ 8,000 บาทไปแล้ ว อุตสาห์เปลี่ยนชื่อจาก “พรีเมียร์” ดูเหมือนจะไม่รุ่งในประเทศเยอรมนี (ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปมีการเก็บ มาครังหนึงแล้ว จึงรูสกปวดใจอย่าง ้ ่ ้ ึ เพราะจนป่ า นนี้ บริ ษั ท สกาย ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้มีเครื่อง มากที่ขณะนี้มียอดสมาชิกอยู่เพียง ดอยท์ชแลนด์ ยังคงมียอดสมาชิกไม่ รับโทรทัศน์ เพือทีสถานีจะได้ดำเนิน ่ ่ 2.4 ล้านคน และจากการคาดการณ์ ถึ ง ร้ อ ยละ 10 ของครั ว เรื อ นที่ มี การได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโฆษณามาก ที่เข้าข้างตัวเองสุดๆ ก็พบว่าจะยัง เครืองรับโทรทัศน์ ่ เกินไป) ต้องขาดทุนต่อไปอีกไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน คนเยอรมันได้ดฟรีทวถง 20 ู ีี ึ ทังๆ ทีสถิตเมือปลายปี 2008 ระบุ ้ ่ ิ ่ อย่างอังกฤษและฝรังเศส มีสดส่วน ่ ั ช่อง ในขณะทีองกฤษ และฝรังเศส ่ั ่ ว่าเยอรมนีเป็นตลาดเปย์ทีวีที่ใหญ่ ของครัวเรือนทีเป็นสมาชิกบริการทีวี ่ ซึงมีการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวปี ่ ทีสดในยุโรป ด้วยฐานลูกค้ากว่า 37 ่ ุ ดังกล่าวไม่ตำกว่าร้อยละ 40 ่ ละ 7,000 บาท และ 4,600 บาท ล้านครัวเรือนทีมเครืองรับโทรทัศน์ ่ ี ่ นักวิเคราะห์เขาบอกว่าน่าจะ ตามลำดับ มีทวฟรีให้ดอยูไม่เกิน 5 ีี ู ่ อย่ า งว่ า ถ้ า มี ข องดี ใ ห้ ดู อ ยู่ เป็นเพราะคนเยอรมันรูสกว่ามันเป็น ้ ึ ช่อง ซึ่งนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ แล้วเป็นเราก็คงไม่อยากเสียเงินเพิ่ม สิทธิตามธรรมชาติของพวกเขาที่จะ สองประเทศนี้มีการตอบรับต่อเปย์ เพราะบางทีอุตส่าห์ควักกระเป๋าทุ่ม ได้ดูทีวีดีๆ ที่รัฐจะต้องจัดหามาให้ ทีวมากกว่า ี ทุนแล้วเราก็ยังอาจต้องมาดูโฆษณา เพราะเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มปี ล ะ สกายดอยท์ ช แลนด์ ซึ่ ง อีกอยูดี ... ชิมิ ชิมิ ่ อดวันนีเพือวันหน้า ้ ่ นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าใน เทคโนโลยีเข้าช่วย ไม่ว่าจะเป็นการ ปี ค.ศ. 2050 นันประชากรบนโลก ้ สร้างเนือสัตว์สงเคราะห์ หรือแม้แต่ ้ ั จะเพิมขึนเป็น 9 พันล้านคน และมี ่ ้ “เนือสัตว์นาโน” ขึนมา ้ ้ งานวิจย 21 ชิน ทียนยันว่าเราไม่มี ั ้ ่ ื เทคโนโลยีใหม่ทวานันจะต้อง ี่ ่ ้ ทีดนเพียงพอสำหรับการผลิตอาหาร ่ ิ ไม่เป็นพิษภัยต่อโลก และการผลิต เพือเลียงคนจำนวนนันอย่างแน่นอน ่ ้ ้ อาหารจะต้ อ งไม่ ถู ก ผู ก ขาดโดย อย่ า ว่ า แต่ ใ นอนาคตเลย บรรษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่เจ้าแบบ ทุกวันนี้ 1 ใน 7 ของประชากรโลก ทีเป็นอยูขณะนี้ ่ ่ ก็ ไ ด้ รั บ โปรตี น และพลั ง งานไม่ นั่นเป็นเรื่องของอนาคต แต่ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ สิ่ ง ที่ เ ขาอยากให้ ช่ ว ยกั น ลงมื อ ทำ ร่างกายอยูแล้ว ่ เดี๋ยวนี้คือการลดขยะอาหารลงให้ได้ แล้วต้องทำอย่างไร เราถึงจะ ร้อยละ 30 ได้ไปต่อ ... นักวิทยาศาสตร์คาด เอ้าพี่น้องครับ บ้านใครบ้าน การณ์ ไ ว้ ว่ า ต่ อ ไปคงจะต้ อ งใช้ มันลงมือได้เลย ฉลาดซื้อี่ 115 กันยายน 25536 ปีที่ 17 ฉบับที
 • 8. เราไม่ยอมให้ใครเล็กกว่า เพิ่งจะรู้ว่าธุรกิจหมูกระเป๋า พกพาสุดๆ ขนาดไม่เกินแก้วเบียร์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามไมโครพิก ปริมาตรหนึ่งไพนท์ พร้อมกับมีรูป“Micro Pig” นี่เขาก็มีการแข่งขัน เจ้าหมูกับแก้วเบียร์เปรียบเทียบกันดุเดือดเหมือนกัน ด้วย เจ้าหมูนอยทีมสนนราคาอยูที่ ้ ่ ี ่ สมาคมผู้เลี้ยงหมูพันธ์คูนี่คูนี่ตัวละประมาณ 700 ปอนด์ หรือ เห็นแล้วรับไม่ได้ ออกมาร้องเรียน34,000 บาทนี้ เป็นของเล่นสุดฮิพ ต่ อ องค์ ก ารมาตรฐานโฆษณาของของเหล่ า เซเลบทั้ ง หลาย (ข่ า วว่ า อังกฤษว่าโฆษณาดังกล่าวนั้นมันไม่ครอบครัวเบคแฮมนักฟุตบอลคนดัง จริ๊ ง ไม่ จ ริ ง ไม่ มี ห มู ที่ ไ หนตั ว เล็ กก็เลียง) ้ ขนาดนั้ น นอกเสี ย จากมั น จะเป็ น โฆษณาของบริษัทลิ้ตเติ้ลพิก พันธุคนคนี่ และหมูของลิตเติลพิกก็ ์ ู ี่ ู ้ ้ ทันทีฐานหลอกลวงผูบริโภค ... ดีนะ ้ฟาร์มในนิตยสาร บรรยายสรรพคุณ ไม่ใช่พนธุทวาเสียด้วย ั ์ ี่ ่ เนี่ยที่มีตัวจริงเขาออกมายืนยัน ไม่ของหมูน้อยจากฟาร์มของตนเองว่า องค์ ก ารดั ง กล่ า วตรวจสอบ งั้ น คงได้ เ ห็ น ไฮโซอั ง กฤษพกหมูพวกมันเลียงแสนง่าย ตัวเล็กสะดวก ้ แล้ ว ฟั น ธงให้ แ บนโฆษณาที่ ว่ า นั้ น กระสอบแทนหมูกระเป๋ากันบ้างเปิดให้หมดลดเรืองฟ้อง ่ งานวิ จั ย ของสหรั ฐ ฯ พบ ตรงกันข้าม มันช่วยลดเรื่อง มีการขอโทษ และจ่ายค่าชดเชยให้ว่าการเปิดเผยข้อมูลความผิดพลาด ร้องเรียนและลดค่าชดเชยลงด้วย นี่ แนวๆ เดียวกับขอนแก่นบ้านเราทางการแพทย์นน ไม่ได้ทำให้คนไข้ที่ ั้ คือผลจากการสำรวจระบบสุขภาพ งานวิจัยครั้งนี้พบว่าตั้งแต่มีได้ รั บ ความเสี ย หายจากการรั บ ของรัฐมิชแกน ิ ระบบ “เปิดหมด” นัน จำนวนเรือง ้ ่บริการมีการฟ้องร้องเพิมขึนอย่างทีผู้ ่ ้ ่ ก่อนหน้านี้มิชิแกนก็ใช้ระบบ ร้องเรียนลดลงไปกว่าครึ่ง การจ่ายให้บริการทางการแพทย์กงวล ั เหมือนที่อื่นทั่วไป คือเมื่อเกิดความ ค่ า ชดเชยก็ ล ดลง และจำนวนเงิ น เสียหายจากการรับบริการทางแพทย์ ชดเชยโดยเฉลี่ยต่อกรณีก็ลดลงจาก ขึ้ น ผู้ เ สี ย หายก็ จ ะเรี ย กร้ อ งเงิ น 400,000 เหรียญ เหลือ 225,000 ช่วยเหลือหรือชดเชย ถ้าตกลงกันไม่ เหรียญ ทีสำคัญกระบวนการทังหมด ่ ้ ได้กไปฟ้องร้องต่อศาล ็ ใช้เวลาน้อยกว่าเดิมถึง 5 เดือนเลย จนกระทั่งเมื่อประมาณสิบปี ทีเดียว ทีแล้ว ระบบสุขภาพของมิชแกนหัน ่ ิ ข่าวบอกว่ารัฐอื่นๆ เห็นแล้ว มาใช้รูปแบบการจัดการเรื่องนี้ใหม่ เตรียมตัวจะนำไปใช้บาง อีกไม่นาน ้ โดยเน้ น ที่ ก ารยอมรั บ ความผิ ด มิชิแกนโมเดลคงจะเป็นที่แพร่หลาย ทั้งหมดของแพทย์และโรงพยาบาล ในอเมริกา ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 7
 • 9. เบืองหลังของถูก ้ สถานี โ ทรทั ศ น์ NDR ของ แต่ถึงกระนั้นการขุดคุ้ยก็ยัง เยอรมนี เปิดโปงเบื้องหลังที่มาของ ดำเนินต่อไป เพื่อพิสูจน์ “ข่าวลือ” เสือผ้าราคาประหยัดยีหอ KIK ซึงมี ้ ่ ้ ่ ต่างๆ ของ KIK ซึงมีสำนักงานใหญ่ ่ จำหน่ายทัวไปในยุโรป ว่าเอาเปรียบ ่ อยูในเยอรมนีและมีรานทัวยุโรปกว่า ่ ้ ่ พนักงานอย่างไม่นาให้อภัย ่ 3,000 สาขา ผู้ ช มกว่ า 4 ล้ า นคนใน เขาลื อ กั น ว่ า KIK ไม่ จ้ า ง เยอรมนีได้รู้พร้อมๆ กันว่าหนึ่งใน พนักงานประจำ ไม่มสญญาจ้างงาน ี ั เหตุผลที่ทำให้พวกเขาสามารถซื้อ ไม่มการตังสหภาพแรงงาน อีกทังยัง ี ้ ้ เสือยืดได้ในราคา 3 ยูโร (120 บาท) ้ มี ม าตรการการรั บ คนเข้ า ทำงานที่ หรือกางเกงขาสั้นในราคา 4 ยูโร ค่อนข้างอุกอาจ ตังแต่การให้ผสมัคร ้ ู้ (160 บาท) ก็ คื อ การที่ บ ริ ษั ท กด เปิ ด เผยข้ อ มู ล เรื่ อ งความเจ็ บ ป่ ว ย ค่าแรงพนักงานให้ตำสุดๆ ่ ความพิการโดยละเอียด รวมถึงคอย ข่ า ว บ อ ก ว่ า พ นั ก ง า น ใ น ตามเช็คเครดิตพนักงานและถ้าสืบรู้ เยอรมนีได้ค่าจ้างน้อยกว่า 3 ยูโร ว่าใครเป็นหนีกจะไล่ออก.. โหดซะ ้ ็ ต่อชั่วโมง (เบอร์เกอร์บิ๊กแมคที่นั่น Clean Clothes Campaign ราคาชินละ 4.6 ยูโร) นียงไม่พดถึง ้ ่ ั ู องค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล คนงานในประเทศกำลั ง พั ฒ นาที่ ในการผลิตเสื้อผ้า บอกว่าถ้าดูจาก ทำงานในโรงงานที่ KIK จ้างเป็นผู้ ราคาแล้ว มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ ผลิต ทีมรายได้คดเป็น 0.5% ของ ่ ี ิ จะไม่มการเอาเปรียบแรงงาน ี ราคาสินค้าเท่านัน ้ เขายืนยันว่า “ราคาต่ำสุดๆ” เมื่ อ เรื่ อ งแดงเสี ย ขนาดนั้ น นันไม่ใช่ทางออก และเสนอให้บริษท ้ ั KIK จึ ง ออกมายอมรั บ ผิ ด และ หันมาสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค ขอโทษต่อสังคม รวมถึงตังตำแหน่ง ้ ด้วยคุณภาพสินค้าและบริการทีดขน ่ ี ึ้ ผอ.ฝ่ า ยการสื่ อ สารคนใหม่ ขึ้ น มา ดูบ้าง รับรองว่างานนี้วินวินกันทุก รับผิดชอบเรืองนีโดยเฉพาะ ่ ้ ฝ่าย ฉลาดซื้อี่ 115 กันยายน 25538 ปีที่ 17 ฉบับที
 • 10. เรื่องเด่น ปาริชาติ วิสทธิแพทย์ ุ รูทน ้ ั สินค้า ราคา Sale!รูไหมว่า การซือสินค้าลดราคา ก็ไม่คมค่าเสมอไป ฉลาดซือฉบับนีขอพาผูอานไปรูเท่าทันกล ้ ้ ุ้ ้ ้ ้ ่ ้ยุทธการส่งเสริมการขายของร้านค้าปลีก ทังโดยสำรวจตลาดคนเดินถนน เพือรวบรวมกลวิธี ้ ่การติดป้ายบอกราคาทีชวนให้เข้าใจผิดของบรรดาพ่อค้าแม่คาบางคน และตลาดติดแอร์ โดย ่ ้เจาะลึกถึงช่วงเวลาการส่งเสริมการขายของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่อย่าง Big C, Robinsonและ Central & Zen ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 9
 • 11. ฉลาดซื้อสำรวจ ตลาดนัดสวนจตุจกร ั จากการสำรวจการติดป้ายราคาของร้านค้าปลีกขนาดเล็กในตลาดนัดสวนจตุจกร (สำรวจ ั เมือวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552) พบว่ามี 7 ร้านทีมการติดป้ายราคาทีคลุมเครือไม่ชดเจน โดย ่ ่ ี ่ ั แบ่งเป็น 3 กลุม ดังนี้ ่ 1. การเขียนป้ายราคาขนาดใหญ่ในราคาถูก เห็นชัดเจนเพียงป้ายเดียวในร้าน แต่ราคา นันไม่ได้ครอบคลุมสินค้าทังร้าน (พบ 5 ร้าน) ้ ้ 2. การเขียนป้ายราคาขายผลไม้ทราคากิโลกรัมละ 30 บาท โดยเขียนคำว่า “ครึง” ี่ ่ ด้วยตัวอักษรขนาดเล็กมาก และคำว่า “โล 15” ขนาดใหญ่มาก (พบ 2 ร้าน) 3. รถเข็นขายสตรอเบอรีสดใส่แก้ว เขียนป้ายราคาด้วยเลข “20” เมือ ่ ่ เข้าไปถามราคาผูขายจะรีบตักพริกเกลือราดสตรอเบอรีในแก้ว พร้อมกับ ้ ่ บอกราคาว่า 40 บาท เมือสอบถามก็จะบอกว่า “20 คือราคาต่อขีด ในแก้ว ่ นี้ 2 ขีดก็ 40 บาท” รถเข็นขายมะม่วงหันใส่ถงพร้อมน้ำจิม ติดราคา “10” เมือซือ ่ ุ ้ ่ ้ มะม่วง 1 ถุงคนขายคิดราคา 30 บาท เมือสอบถามผูขายบอกว่า 10 บาท ่ ้ คือราคาน้ำจิม ถ้าซือมะม่วงด้วยก็ 30 บาท (พบ 2 ร้าน) ้ ้ *กรณีรานสตรอเบอรีที่ ้ ่ ตลาดนัดจตุจกรนี้ มีผบริโภค ั ู้ หลายรายทีถกเอาเปรียบ บางราย ่ ู พยายามจะคืนสินค้าและเอาเงินคืนผูขายก็จะแสดง ้ สีหน้าไม่พอใจและต่อว่าผูซอเสียงดังเพือให้ผซอ ้ ื้ ่ ู้ ื้ อาย และไม่กล้าต่อรอง (*อ้างอิงจาก http://babyfancy.com/printer_friendly_post.asp?TID=58138) 4. ร้านขายเสือผ้าทีคนขายมักจะบอก ้ ่ ว่า “ลดราคา วันสุดท้าย” อยูเสมอ แม้ไป ่ สำรวจครังที่ 2 ร้านเดิมก็ยงบอกว่า “ลด ้ ั ราคา วันสุดท้าย” (พบ 1 ร้าน) ดังนันการซือสินค้าทุกครังเราควร ้ ้ ้ ถามราคาพ่อค้าแม่คาให้แน่ใจก่อนจะซือ ้ ้ สำหรับใครทีซอสินค้าเพราะหลงกลเจ้าป้ายราคาแบบนี้ ่ ื้ แล้วอยากคืนสินค้า ฉลาดซือแนะนำว่า ถ้าการเขียนป้ายราคา ้ นันทำให้เราเข้าใจผิดอย่างเจตนา ก็เจรจาขอคืนสินค้ากับแม่คา ้ ้ โดยตรงเลย เรามีสทธิคนได้ เพราะเขาทำผิดพระราชบัญญัตคมครอง ิ ื ิ ุ้ ผูบริโภคแน่นอน ถ้าเขาไม่ยอม และเราไม่แน่ใจว่าเขาผิดหรือไม่ เก็บหลักฐาน ้ ไว้แล้วโทรไปปรึกษากับกรมการค้าภายใน เพือดำเนินการร้องเรียนได้เลยค่ะ ่ ทีสายด่วน 1569 ่ ฉลาดซื้อ10 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 12. ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จากการสำรวจการส่งเสริมการตลาดของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้แก่ BigC, Robinson และ Central&Zen ทีมี ่การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตลอดทังปี 2552 โดยเลือกเฉพาะการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาพิเศษต่างๆ ดังนี้ ้ผลการสำรวจการส่งเสริมการขายของ BigC ชื่อโปรโมชั่น/ระยะ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เวลา BigC ส่งความสุขถูกสุดๆ 1-4 ตลอดปี 2552 สนุกสุขสันต์วันเด็กฯ 11 ฉลองตรุษจีนลุ้นโชค 22-31 1-11 ช้อปฟรีฯ คลายร้อนรับ 12-20 Summer เช็คช่วยชาติทอน 3-9 เป็นเงินสดได้ บิ๊กซีจัดให้รับ 10-13 สงกรานต์ ธงฟ้าราคาประหยัด 17-23 รับเปิดเทอม สู้วิกฤติเศรษฐกิจ 1-7 รับวันแรงงาน ลดล้างสต็อกสูงสุด 10-16 30% ฉลอง 16 ปี 28-31 1-4 ถล่มทลายราคา เข้าพรรษาอิ่มบุญ 14-17 ถ้วนหน้า บิ๊กซีจัดให้ ลดล้าง 28 สต็อก 60% มิดไนท์เซล 28-31 1 รับสารทจีน เทศกาลกินเจ 19-25 ครบครันถูกที่สุด ลดสนั่นมิดไนท์เซล 29-31 1 ต้อนรับปีใหม่ 21-30 ช้อปสนุก ถูกชัวร์ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 11
 • 13. ผลการสำรวจการส่งเสริมการขายของ Central & Zen ชือโปรโมชัน/ระยะ ่ ่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เวลา Central Zen แผนกเด็กลด 7-11 & Zen สูงสุด 50% Zen Make A Wish 8-10 2009 End of Season Sale 9-25 30-70% Great Chinese 23-31 1-9 New Year Sale ช้อปสวีทจีดหัวใจรับวา ๊ 13-15 เลนไทน์ Oversize Summer 5-31 1-17 Shopping 13th Zen 13 13 Lucky day Nobag Sale 15-17 15-17 Every Month Central ช้อปช่วยชาติ 25-31 1 Sale on Zen 26-31 10-70% Central Viva Shoes 1-16 & Handbags Beauty Bonus 4-31 1-30 1-28 Private Sale 30 1-3 1-6 Grand Sale 15-30 1-8 30-70% Milionaire Annual 18-30 1-2 Sale Sale all Zen 24-30 10-70% Fest Watch 22-31 1-4 10-50% Central Viva Shoes 3-19 & Handbags ฉลาดซื้อ12 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 14. ชือโปรโมชัน/ระยะ ่ ่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เวลา Great Magical 27-31 1-2 Million Sale Central Thanks 7-16 Mom Central International 25-31 1-27 Watch Fair Midnight Sale 26-28 1 27-31 1 26-30 1 Halloween Sale all 29-31 1-2 Zen Central 62nd 29-31 1-2 Anniversary Father s day up to 19-30 1-7 30% off Zen Make A Wish 8-31 2010 Central Celebrate 17-31 2010 Midnight Sale up to 14-24 70%8 วิธปฏิบติ เมือเจอป้ายโปรโมชัน ี ั ่ ่1. นับ 1- 10 ก่อน พร้อมถามตัวเองว่าสินค้านันมีความจำเป็นต่อเราหรือไม่ ถ้ายังตอบไม่ได้ นับถึง 20 เลยก็ได้ ้2. สำรวจเงินในกระเป๋าให้มนใจก่อนว่า เมือซือสินค้าแล้วจะยังมีเงินใช้ไปจนตลอดสินเดือน ั่ ่ ้ ้3. ตังงบประมาณในการซือสินค้าไว้กอน ถ้าราคาสินค้าเกินกว่านัน ตัดใจก่อนดีกว่า ้ ้ ่ ้4. คำนวณดูวาลดราคาครังนี้ ลดกีเปอร์เซ็นต์ คุมค่าไหม ่ ้ ่ ้5. เช็คดูสภาพสินค้ากันก่อนดีกว่า สภาพยังดีอยูหรือเปล่า ตรวจดูทกซอกทุกมุม อย่าลืมดูวนผลิตและวันหมดอายุดวย ่ ุ ั ้6. ถ้าเป็นสินค้าทีมขายหลายๆ ร้าน ยอมเสียเวลาสักนิดไหม เดินไปดูราคาทีรานอืนก่อน ถ้าถูกกว่า คุมกว่าจริง ค่อย ่ ี ่้ ่ ้ กลับมาซือ้7. เห็นป้ายโปรโมชันติดอยูไม่ตรงกับสินค้าทีจะซือ สอบถามพนักงานให้มนใจก่อนว่าสินค้าทีจะซืออยูในโปรโมชันด้วยหรือ ่ ่ ่ ้ ั่ ่ ้ ่ ่ ไม่8. ถ้ารูลวงหน้าว่าจะมีการลดราคา แล้วอยากจะซือจริงๆ แนะนำให้ไปซือในวันแรกๆ ของการลดราคา เพราะจะมีโอกาส ้่ ้ ้ เลือกสินค้ามากกว่าและได้สนค้าทีมคณภาพดีกว่าวันหลังๆ ค่ะ ิ ่ ี ุ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 13
 • 15. ผลการสำรวจการส่งเสริมการขายของ Robinson ชื่อโปรโมชั่น/ระยะ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เวลา Robin Chinese New Year 22-31 1 son 2009 Sunflower Summer 2-22 Spirit ช้อปรับร้อน ฉลอง 7-23 วันพักผ่อน The Greatest 7-11 5 days sale Surprise Sale เช็ค 26-31 1-6 ช่วยชาติ ลดทลายสต็อกฯ 10-13 ลดสูงสุด 90% Mid Year Sale Gift for Mom 6-16 Surprise Sale 29-31 1-7 28-31 1-6 28-31 1 The 1 card Bonus 7-30 1-9 Points My wish My Gift 18-30 1-31 2010 บิ๊กซีจัดให้ ลดล้าง 28 สต็อก 60% มิดไนท์เซล 28-31 1 รับสารทจีน เทศกาลกินเจ 19-25 ครบครันถูกที่สุด ลดสนั่นมิดไนท์เซลส์ 29-31 1 ต้อนรับปีใหม่ 21-30 ช้อปสนุก ถูกชัวร์ ฉลาดซื้อ14 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 16. ลดได้ทุกช่วงเทศกาล จากตารางแสดงผลการสำรวจจะเห็นว่า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่นนมีการทำโปรโมชันกันตลอดทังปี โดยอาศัยวัน ั้ ่ ้เวลาของเทศกาล และวันพิเศษต่างๆ เป็นโอกาสในการจัดทำโปรโมชัน ไม่วาจะเป็นเทศกาลปีใหม่ วันเด็ก ตรุษจีน ่ ่วาเลนไทน์ ซัมเมอร์ สงกรานต์ เปิดเทอม ลดรับครึงปี ่เข้าพรรษา วันแม่ วันพ่อ วันสินปี รวมทังช่วงมิดไนท์เซลส์ ้ ้บางโปรโมชันก็กนระยะเวลาข้ามเดือนกันเลยทีเดียว และ ่ ิบางโปรโมชันก็จดหลายครังใน 1 ปี ระยะเวลาการทำ ่ ั ้โปรโมชันต่างๆ นันมีอย่างต่อเนืองกันตลอดทังปี ่ ้ ่ ้ จากผลวิจยของ Omnicom Media Group พบว่า ั73% ของผูหญิงไทย อ้างว่าพวกเธอสนใจเทศกาลลดราคา ้สินค้าเพราะทำให้ซอสินค้าได้ในราคาถูกลง ซึงเป็น ื้ ่เปอร์เซ็นต์ทสงทีสดในภูมภาคเอเชียี่ ู ่ ุ ิ “สินค้าบางอย่าง บางครังก็ไม่ได้ตงใจซือหรืออยาก ้ ั้ ้ได้จริงๆ หรอก แต่กอย่างว่าแหละ พอเห็นมีลดราคาหรือมี ็โปรโมชันดีๆ หน่อยหนึงก็สนใจ เพราะคิดว่าถ้าพลาดรอบนี้ ่ ่ก็ไม่รวาจะลดอีกเมือไร ก็เลยตัดสินใจซือ เพราะเสียดาย ู้ ่ ่ ้นีแหละ” หนึงในความคิดเห็นจากผูหญิงวัยทำงานวัย 35 ปี ่ ่ ้ สินค้าทำโปรโมชันจึงเหมือนขนมหวานอันโอชะของ่คุณผูหญิง แต่สนค้าลดราคาเหล่านัน บางครังซือไปไม่นาน ้ ิ ้ ้ ้ก็เสือมคุณภาพเร็วกว่าปกติ ข้อมูลจากการแสดงความ ่คิดเห็นเรืองสินค้าลดราคา ใน PANTIP.COM ทำให้ได้ขอ ่ ้สังเกตของการจัดโปรโมชันลดราคาของผูประกอบการ ดังนี้ ่ ้ 1. สินค้าตกรุนล้าสมัย ใกล้หมดอายุ ล้างสต็อก ่ 2. สินค้าตัดเย็บผิดแบบ ผิดรูปทรง มีตำหนิเล็กๆน้อยๆ 3. สินค้าเกรดเอ ทีผานการลองใส่ของลูกค้ามา ่ ่หลายครัง ้ 4. สินค้าเกรดรองลงมา ทีผลิตขึนพิเศษสำหรับนำ ่ ้มาเป็นสินค้าลดราคาโดยเฉพาะ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 15
 • 17. เรื่องจริงจากนักช้อป ติดป้ายราคาเซลส์ ถูกจริงหรือ? หลายคนชอบซือสินค้าเมือถูกติดป้ายว่าเป็น “สินค้าราคา SALE” เพราะมีความรูสกว่าซือได้ในราคาถูก ้ ่ ้ ึ ้ ลง แต่บางครังสินค้าสินค้าราคาเซลส์ ก็ไม่ได้ถกลงเสมอไป จากคำบอกเล่านางสาวอิสรีย์ มีความดี นักศึกษา ้ ู มหาวิทยาลัยแห่งหนึง บอกกับฉลาดซือว่า ปกติเธอจะเข้าไปดูเสือผ้าร้าน AIIZ ทีสาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ่ ้ ้ ่ เป็นประจำ และต้องไปดูเสือเชิตแขนยาวราคา 790 บาท แทบทุกครัง ซึงเป็นช่วงปกติไม่ลดราคา เนืองจากเงิน ้ ้ ้ ่ ่ ไม่พอจึงยังไม่ซอและจะรอช่วงลดราคาเผือว่าจะถูกกว่านี้ ช่วงต้นปี 2553 จึงกลับไปดูอกครัง และพบว่าร้านนี้ ื้ ่ ี ้ ลดราคาทังร้าน เมือเข้าไปดูเสือเชิตตัวเดิม แบบเดิม ก็มปายราคาติดอยูวา 1,290 บาท ลดเหลือ 790 บาท ซึง ้ ่ ้ ้ ี ้ ่่ ่ ก็คอราคาเดิม ไม่ได้ลดราคาเหมือนป้ายทีตดไว้หน้าร้าน เธอเดินออกจากร้านทันที ื ่ ิ รูทนวันมิดไนท์เซลส์ ้ ั ขึนชือว่าวันมิดไนท์เซลส์ ขาช้อปทังหลายคงไม่พลาดทีจะ ้ ่ ้ ่ ไปเดินเลือกชมสินค้า โดยเฉพาะท่านทีเลิกงานช่วงค่ำก็จะมีเวลา ่ เดินซือสินค้าจนถึงเทียงคืน แต่ความจริงแล้วห้างสรรพสินค้าไม่ได้ ้ ่ ปิดถึงเทียงคืนในทุกวันของช่วงเซลส์ ซึงในหน้าโฆษณามักมี ่ ่ ข้อแม้เล็กๆ ถ้าไม่สงเกตแทบจะไม่รวา วันทีปดถึงเทียงคืนมักจะ ั ู้ ่ ่ ิ ่ เป็นวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ส่วนในวันธรรมดานันก็ปดตาม ้ ิ ปกติ ยิงใกล้ชวงเวลาเทียงคืนทีไร เพลงในห้างสรรพสินค้าก็จะ ่ ่ ่ เร่งจังหวะให้สนุกสนานครึกครืนมากยิงขึนทังทีกอนหน้านัน ้ ่ ้ ้ ่ ่ ้ เพลงจะมีทวงทำนองช้าๆ ฟังสบายๆจากการสอบถามอาจารย์ ่ เกียรติศกดิ์ จังเจริญจิตต์กล อาจารย์สาขาจิตวิทยา คณะ ั ุ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปกติดนตรีมผล ี ต่อจิตใจคนอยูแล้ว ซึงการเปิดเพลงจังหวะเร่งเร้าเหมือนเป็นตัว ่ ่ บอกว่าใกล้หมดเวลาแล้ว เป็นการนำจังหวะดนตรีมาเร่งการ ตัดสินใจของคนให้รบซือสินค้า โดยเฉพาะคนทีมเป้าหมายทีจะซือ ี ้ ่ ี ่ ้ และกำลังลังเลให้รบตัดสินใจซือโดยเร็ว แต่สำหรับคนทีไม่รวาจะ ี ้ ่ ู้ ่ ซืออะไรก็คงจะไม่มผลต่อเขา ้ ี ใครทีจะไปเดินซือสินค้าในวันมิดไนท์เซลส์กอย่าฟังเพลง ่ ้ ็ เพลินจนลืมไตร่ตรองดูสนค้าและข้อแม้ในโปรโมชันให้ถวนถีนะคะ ิ ่ ้ ่ ฉลาดซื้อ16 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 18. เรื่องจากปก พชร แกล้วกล้า ผูประสานงานโครงการ พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผูบริโภค มูลนิธเพือผูบริโภค ้ ้ ิ ่ ้ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมการเรียนรูกบสถาบันอุดมศึกษาไทยเพือการพัฒนานโยบายสาธารณะทีดี (นสธ.) ้ ั ่ ่ กินเส้นใหญ่ ระวังไตพัง ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 17
 • 19. ก๋วยเตียวหนึงในอาหารจานด่วนทีบริโภคกัน ๋ ่ ่ ผลการทดสอบเส้นก๋วยเตี๋ยวทั้ง 5 ชนิดพบว่า มาก เพราะมีสารพัดสูตรให้เลือกชิมเลือกทาน ไม่วา ่ จะเป็น ก๋วยเตียวลูกชิน ก๋วยเตียวเย็นตาโฟ ก๋วยเตียว ๋ ้ ๋ ๋ เส้นใหญ่ สุโขทัย ก๋วยเตียวเรือ ก๋วยเตียวผัดไทย ก๋วยเตียวคัวไก่ ๋ ๋ ๋ ่ บะหมีหมูแดง ราดหน้า ผัดซีอว ก็ใช่ เรียกว่ามากมาย ่ ิ้ ข่าวดี – พบสารกันบูดในปริมาณทีนอยลงกว่า ่ ้ จนสาธยายไม่หมด ซึงตัวเส้นก๋วยเตียวก็มหลากหลาย ่ ๋ ี ทีศนย์วทยาศาสตรการแพทย์อบลราชธานีเคย ่ ู ิ ุ ชนิด ทัง เส้นเล็ก เส้นใหญ่ เส้นหมี่ วุนเส้น บะหมี่ ้ ้ แถลงข่าวเมือปี พ.ศ. 2550 กว่าหกเท่าตัว คือจาก ่ โซบะ เส้นขนมจีน และเส้นก๋วยจับ โดยเส้นก๋วยเตียว ๊ ๋ ประมาณ 3,900 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเหลือไม่เกิน ส่วนใหญ่จะทำจากแป้งข้าวเจ้า บะหมีทำจากแป้งสาลี ่ 600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผสมไข่ ส่วนวุนเส้นทำจากแป้งถัวเขียวผสมน้ำ ้ ่ ข่าวร้าย – ไม่มตวอย่างเส้นก๋วยเตียวประเภท ี ั ๋ โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความ เส้นใหญ่ใดทีไม่พบการปนเปือน โดยทุกตัวอย่างมี ่ ้ ปลอดภัยด้านอาหารของผูบริโภค ได้เก็บตัวอย่างเส้น ้ อย่างใดอย่างหนึงไม่วาจะเป็นทางจุลนทรียหรือทางเคมี ่ ่ ิ ์ ก๋วยเตียวจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ เส้นใหญ่จำนวน 8 ๋ ดังมีรายละเอียดดังนี้ ตัวอย่าง เส้นเล็กจำนวน 8 ตัวอย่าง เส้นหมี(ขาว) ่ - พบสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิค จำนวน จำนวน 5 ตัวอย่าง เส้นบะหมีจำนวน 6 ตัวอย่าง ่ 7 ตัวอย่างจากตัวอย่างทดสอบทังสิน 8 ตัวอย่าง โดย ้ ้ และเส้นขนมจีนจำนวน 4 ตัวอย่าง จากตลาดสดใน มีอตราเฉลียของกรดเบนโซอิคทีพบเท่ากับ 570.2 ั ่ ่ พืนทีดำเนินงานโครงการทัง 8 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพฯ ้ ่ ้ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือเท่ากับประมาณ 125 - 175 สมุทรสงคราม ขอนแก่น มหาสารคาม เชียงใหม่ มิลลิกรัมต่อหนึงหน่วยบริโภคของก๋วยเตียวเส้นใหญ่ ่ ๋ พะเยา สงขลา และ สตูล ในการเก็บตัวอย่างครังที่ 3 ้ 1 ชาม (ประมาณ 150 - 250 กรัม) จำนวนกรด เมือเดือนมกราคม 2553 รวมจำนวนตัวอย่างทีเก็บ ่ ่ เบนโซอิคทีพบสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ่ ทังสิน 31 ตัวอย่าง เพือทดสอบหาสิงปนเปือนใน ้ ้ ่ ่ ้ (1) ตัวอย่างทีเก็บจากตลาดคลองเตย ่ อาหารกลุมสารกันบูดและสีผสมอาหารทีเป็นวัตถุ ่ ่ กรุงเทพฯ มีปริมาณกรดเบนโซอิคทีพบเท่ากับ 836.3 ่ เจือปนอาหาร นอกจากนันยังมีการตรวจหาสารพิษ ้ มิลลิกรัม/กิโลกรัม เทียบเป็นปริมาณต่อหน่วยบริโภค จากเชือรา-อะฟลาท็อกซินในเส้นก๋วยเตียวประเภทเส้น ้ ๋ เท่ากับ 209 มิลลิกรัม/250 กรัม หรือเท่ากับ 2 ใน 3 แห้ง และการทดสอบทางจุลนทรียในเส้นก๋วยเตียว ิ ์ ๋ ของปริมาณทีแนะให้บริโภคได้สงสุดต่อวันในคน ่ ู ประเภทเส้นสดเพือหาการปนเปือนของจุลนทรียรวม ่ ้ ิ ์ น้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม [ปริมาณทีแนะนำให้บริโภค ่ เชือแบคทีเรีย อี.โคไล และเชือแบคทีเรียซัลโมเนลล่า ้ ้ ได้สงสุดต่อวัน (ADI) เท่ากับ 0-5 มิลลิกรัม/น้ำหนัก ู ตัวกิโลกรัม หรือ ไม่เกิน 300 มิลลิกรัม ในคนทีมี ่ น้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม] (2) ก๋วยเตียวเส้นสดตราเส้นทิพย์ทเก็บจาก ๋ ี่ ตลาดบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีปริมาณกรด เบนโซอิคทีพบเท่ากับ 598 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ่ เทียบเป็นปริมาณต่อหน่วยบริโภคเท่ากับ ฉลาดซื้อ18 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 20. 148 มิลลิกรัม/250 กรัม อะฟลาท็อกซิน จำนวน 1 ตัวอย่างจาก 8 ตัวอย่าง (3) ตัวอย่างทีเก็บจากร้านพรพัฒนา จังหวัด ่ ทีทำการทดสอบ โดยพบทีตวอย่างจากตลาดคลองเตย ่ ่ ัสมุทรสงคราม มีปริมาณกรดเบนโซอิคทีพบเท่ากับ ่ กรุงเทพฯ ทีปริมาณ 0.1 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ซึง ่ ่596.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เทียบเป็นปริมาณต่อหน่วย ถือว่าน้อยมากและไม่กอให้เกิดอันตรายกับร่างกาย ่บริโภคเท่ากับ 146 มิลลิกรัม/250 กรัม - พบการปนเปือนของจุลนทรียในการทดสอบ ้ ิ ์ - พบสารกันบูดประเภทกรดซอร์บคจำนวนิ ค่าจุลนทรียรวม (Total plate count) ซึงเป็นตัวบ่งชี้ ิ ์ ่2 ตัวอย่างจาก 8 ตัวอย่างทีทำการทดสอบ โดยมี ่ ความสะอาดของเส้น จำนวน 6 ตัวอย่างจาก 8อัตราเฉลียทีพบเท่ากับ 428.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ่ ่ ตัวอย่างทีทำการทดสอบ แต่มเพียง 1 ตัวอย่างจาก ่ ีตัวอย่างทีพบกรดซอร์บคทัง 2 ตัวอย่าง ได้แก่ ่ ิ ้ 6 ตัวอย่างทีพบเท่านันทีมคาจุลนทรียรวมสูงเกินกว่าที่ ่ ้ ่ ี ่ ิ ์เส้นใหญ่สดของโรงก๋วยเตียวไทยเจริญ เก็บตัวอย่าง ๋ เกณฑ์คณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะ ุจากตลาดพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีปริมาณ และผูสมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ้ ักรดซอร์บคทีพบเท่ากับ 505.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ิ ่ กำหนดไว้ที่ 100,000 โคโลนี/กรัม โดยพบทีตวอย่าง ่ ัและเส้นใหญ่แสงชัยตราพระอาทิตย์ เก็บตัวอย่างจาก จากร้านพรพัฒนา จังหวัดสมุทรสงคราม พบค่าตลาดสดเทศบาล 2 จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณกรด จุลนทรียรวมที่ 200,000 โคโลนี/กรัม ิ ์ซอร์บคทีพบเท่ากับ 352 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ิ ่ - พบการปนเปือนของสารพิษจากเชือรา – ้ ้หมายเหตุ- เส้นก๋วยเตียวประเภทเส้นใหญ่ตราพระอาทิตย์ทเก็บตัวอย่าง ๋ ี่ ฉลาดซือแนะ ้ จากตลาดสดเทศบาล 2 จังหวัดขอนแก่นพบสารกันบูดทัง ้ เส้นก๋วยเตียวทีบริโภคนอกบ้าน ๋ ่ กรดเบนโซอิคและกรดซอร์บค ในผลิตภัณฑ์เดียวโดยปริมาณ ิ เราไม่สามารถรูได้วาผลิตจากทีไหน และมี ้ ่ ่ รวมของกรดทัง 2 ชนิดเท่ากับ 942 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือ ้ กระบวนการผลิตอย่างไรบ้าง ดังนันหาก ้ เกือบจะเท่ากับทีเกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศหรือ ่ ต้องการบริโภคเส้นใหญ่นอกบ้านไม่วาจะเป็น ่ CODEX กำหนดไว้ที่ 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ผัดซีอว ก๋วยเตียวหลอด หรือก๋วยเตียวน้ำ ิ้ ๋ ๋- เส้นก๋วยเตียวจากร้านพรพัฒนา จังหวัดสมุทรสงครามไม่ผาน ๋ ่ เส้นใหญ่ไม่ควรรับประทานเกิน 1 ชามต่อวัน เกณฑ์มาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารด้านสารกันบูด (กรด และไม่ควรบริโภคติดต่อกันทุกวัน เนืองจาก ่ เบนโซอิค) และไม่ผานเกณฑ์คณภาพทางจุลชีววิทยาฯ ่ ุ จะเกิดการสะสมและทำให้ประสิทธิภาพการ ของกรมวิทยาสตร์การแพทย์ ทำงานของตับและไตลดลง และอาจเป็น- เส้นก๋วยเตียวกว่าครึงไม่ทราบผูผลิตและทังหมดไม่ระบุ ๋ ่ ้ ้ สาเหตุให้เกิดโรคไตได้ วันหมดอายุ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 19
 • 21. ตารางแสดงผลวิเคราะห์ตวอย่างเส้นก๋วยเตียวประเภทเส้นใหญ่ ั ๋ ยีหอ ่ ้ ผูผลิต ้ สถานทีเก็บตัว ่ จังหวัด Benzoic Sorbic Aflatoxin Total plate อย่าง acid acid (µg/kg) count (mg/kg) (mg/kg) (cfu/g) ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตลาดคลองเตย กรุงเทพ 836.32 ไมพบ ่ 0.1 7.2 x 102 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ร้านพรพัฒนา สมุทรสงคราม 596.22 ไมพบ่ ไมพบ่ 2 x 106 เส้นใหญ่แสงชัย ไม่ระบุชอผูผลิต แต่ ื่ ้ ตลาดสด ขอนแกน ่ 590 352 ไมพบ ่ ไมพบ ่ ตราพระอาทิตย์ ระบุเบอร์โทรศัพท์ เทศบาล 2 ติดต่อ ตราเส้นทิพย์ (เส้นสด) ก๋วยเตียว ๋ ตลาดสดบรบือ มหาสารคาม 598 ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ เส้นทิพย์ ไม่ระบุยหอ ี่ ้ (เส้นสด) โรง ตลาดสดพลาซ่า สงขลา ไมพบ ่ 505.61 ไมพบ ่ < 2.5 x 102 ก๋วยเตียวไทยเจริญ ๋ ไม่ระบุ โรงก๋วยเตียวเจริญ ๋ ตลาดสดละงู สตูล 233.32 ไมพบ ่ ไมพบ ่ 8 x 102 ผลพฒนา อ.หาด ั ใหญ่ จ.สงขลา ตราดอกบัว (เส้นสด) ไม่ระบุชอ ื่ ตลาดวโรรส เชียงใหม่ 596.18 ไมพบ ่ ไมพบ ่ <10 ผูผลิต แต่ระบุเบอร์ ้ โทรศัพท์ตดต่อ ิ ตราดอกบัว (เส้นสด) ไม่ระบุชอ ื่ ตลาดสดแม่ตำ พะเยา ๋ 541.73 ไมพบ ่ ไมพบ ่ <10 ผูผลิต แต่ระบุเบอร์ ้ อ.เมือง โทรศัพท์ตดต่อ ิ (ผลรายงานเฉพาะตัวอย่างทีสงวิเคราะห์เท่านันโดย ่ ่ ้ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ม.สงขลานครินทร์ สถาบันวิจยวิทยาศาสตร์สขภาพ ม.เชียงใหม่) ั ุ ค่ามาตรฐานเส้นก๋วยเตียว๋ - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 เรืองวัตถุเจือปนอาหาร จะไม่ระบุให้ผประกอบการใช้กรดเบนโซอิคและกรดซอร์บคใน ่ ู้ ิ เส้นก๋วยเตียวได้ ๋ - ขณะทีมาตรฐานสากล (CODEX) ระบุให้ใช้ได้ทไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสำหรับกรดเบนโซอิค และไม่ระบุวาให้ใช้ได้ ่ ี่ ่ หรือไม่สำหรับกรดซอร์บค ิ - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 เรืองมาตรฐานอาหารทีมสารปนเปือน อนุญาตให้มสารอะฟลาทอกซินปนเปือนใน ่ ่ ี ้ ี ้ อาหารได้ไม่เกิน 20 ไมโครกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 เรืองวัตถุเจือปนอาหาร ไม่อนุญาตให้ใส่สผสมอาหารในเส้นบะหมี่ ่ ี - เกณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดเรืองจุลนทรียในอาหารไว้ดงนี้ ่ ิ ์ ั - Total plate count หรือ จุลนทรียทงหมด ไม่เกิน 1 x 10 cfu/g ิ ์ ั้ 6 - E. coli อี.โคไล <3 /g - Salmonella ซัลโมเนลลา <3 /25g ฉลาดซื้อ20 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 22. เส้นเล็ก ข่าวดี – สัดส่วนการพบสารกันบูดในเส้น (3) ตัวอย่างไม่ระบุยหอและไม่ทราบผูผลิต ี่ ้ ้ก๋วยเตียวน้อยกว่าเส้นใหญ่ คือไม่พบเลย 2 ตัวอย่าง ๋ ทีเก็บตัวอย่างจากร้านพรพัฒนา จังหวัดสมุทรสงคราม ่จาก 8 ตัวอย่างทีทำการทดสอบ ขณะทีในก๋วยเตียว ่ ่ ๋ มีปริมาณกรดเบนโซอิคทีพบเท่ากับ 736.7 มิลลิกรัม ่เส้นใหญ่พบสารกันบูดทุกตัวอย่าง ต่อกิโลกรัม เทียบเป็นปริมาณต่อหน่วยบริโภคเท่ากับ ข่าวร้าย – ปริมาณสารกันบูดทีพบในก๋วยเตียว ่ ๋ 147.3 มิลลิกรัมต่อ 200 กรัมเส้นเล็กโดยเฉลียสูงกว่าปริมาณสารกันบูดทีพบใน ่ ่ - พบสารกันบูดชนิดกรดซอร์บค จำนวน 1 ิก๋วยเตียวเส้นใหญ่กว่าสองเท่าและสูงเกินกว่า ๋ ตัวอย่าง จาก 8 ตัวอย่างทีทำการทดสอบ โดยเป็น ่มาตรฐานสากล (CODEX) ทีระบุไว้ไม่เกิน 1,000 ่ ตัวอย่างยีหอแสงประทีปของผูผลิตคือโรงงานแสง ่ ้ ้มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม กว่า 2 เท่าเช่นกัน ประทีป เก็บตัวอย่างจากตลาดเมืองใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ปริมาณกรดซอร์บคทีพบเท่ากับ 369.2 ิ ่รายละเอียดผลการทดสอบ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม - พบสารกันบูดชนิดกรดเบนโซอิค จำนวน 6 - พบการปนเปือนของสารพิษจากเชือรา- ้ ้ตัวอย่างจาก 8 ตัวอย่างทีทำการทดสอบ โดยมี ่ อะฟลาท็อกซิน ซึงเป็นสารพิษทีกอให้เกิดมะเร็งตับ ่ ่ ่ปริมาณเฉลียทีพบเท่ากับ 1,898.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ่ ่ และอวัยวะอืน ๆ ในตัวอย่างจำนวน 1 ตัวอย่างจาก ่หรือเท่ากับ ประมาณ 380 มิลลิกรัม/กิโลกรัมต่อหนึง ่ 8 ตัวอย่างทีทำการทดสอบ คือตัวอย่างก๋วยเตียวเส้น ่ ๋หน่วยบริโภคที่ 200 กรัม และปริมาณกรดเบนโซอิค แห้งตราอิสริยะผล ซึงเป็นตัวอย่างทีเก็บจากตลาดสด ่ ่ทีพบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยพบสารพิษ (1) ตัวอย่างไม่ทราบยีหอและผูผลิตจากตลาด ่ ้ ้ อะฟลาท็อกซินชนิด บีหนึง ทีปริมาณ 300 ่ ่คลองเตย กรุงเทพฯ มีปริมาณกรดเบนโซอิคทีพบ ่ ไมโครกรัม/กิโลกรัม และชนิดบีสองทีปริมาณ 5.3 ่เท่ากับ 6,696.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือเท่ากับ ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสารพิษทีพบนีสง ่ ้ ู1,339.3 มิลลกรัมต่อกิโลกรัมทีหนึงหน่วยบริโภค ่ ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขตามเท่ากับ 200 กรัม ซึงสูงกว่าค่า ADI สำหรับคน ่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 ทีระบุไว้วา ่ ่น้ำหนักตัว 60 กิโลกรัมถึง 4 เท่า ห้ามเกิน 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมอาหารถึง 15 เท่า (2) ตัวอย่างของผูผลิตโรงงานก๋วยเตียวสินทวี ้ ๋ ซึงอาจก่อให้เกิดอาการจากการได้รบพิษแบบ ่ ัจ.กาฬสินธุ์ ทีเก็บตัวอย่างจากตลาดสดบรบือ จังหวัด ่ เฉียบพลันได้แก่อาการชักและหมดสติในเด็กเนือง ่มหาสารคาม ปริมาณกรดเบนโซอิคทีพบเท่ากับ่ จากมีความผิดปกติของตับสมอง ส่วนในผูใหญ่อาจ ้3,230.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือเท่ากับ 646 เกิดอาการชัก และหายใจลำบากได้ และหากได้รบ ัมิลลิกรัมต่อหนึงหน่วยบริโภคที่ 200 กรัม ซึงสูงกว่า ่ ่ การสะสมในระยะยาวอาจก่อให้เกิดมะเร็งตับและค่า ADI สำหรับคนน้ำหนักตัว 60 กิโลกรัมกว่า ถึงแก่ชวตได้ ีิ2 เท่า ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 21
 • 23. ข้อสังเกต 1. เส้นก๋วยเตียวตราแสงประทีปของโรงงานแสงประทีป ตัวอย่างทีเก็บจากตลาดเมืองใหม่ จังหวัดพะเยา ๋ ่ นันพบการใส่สารกันบูดทังกรดเบนโซอิคและกรดซอร์บคโดยมีปริมาณรวมทีพบเท่ากับ 506.8 มิลลิกรัมต่อ ้ ้ ิ ่ กิโลกรัม 2. เส้นก๋วยเตียวตราอิสริยะผลทีเก็บจากตลาดสดอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตรวจพบสารกันบูดชนิดกรด ๋ ่ เบนโซอิคทีปริมาณ 194.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและพบสารพิษจากเชือรา-อะฟลาท็อกซินทีปริมาณรวมกว่า ่ ้ ่ 305.3 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 3. กว่าครึงของตัวอย่างทีทดสอบไม่ทราบชือผูผลิตและทังหมดของตัวอย่างทดสอบไม่ระบุวนหมดอายุบน ่ ่ ่ ้ ้ ั ผลิตภัณฑ์ 4. ตัวอย่างเส้นจันทน์สดตราสายไหมจากตลาดสดเทศบาล 2 จังหวัดขอนแก่น และเส้นจันทน์สดตรา ปินเพชรจากตลาดสดอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาตรวจไม่พบ ทังสารกันบูดและอะฟลาท็อกซิน ่ ้ ตารางแสดงผลวิเคราะห์ตวอย่างเส้นก๋วยเตียวประเภทเส้นเล็ก ั ๋ ยีหอ ่ ้ ผูผลิต ้ สถานทีเก็บตัวอย่าง ่ จังหวัด Benzoic Sorbic Aflatoxin acid acid (µg/kg) (mg/kg) (mg/kg) ไมระบุ ่ ไมระบุ ่ ตลาดคลองเตย กรงเทพ ุ 6,696.5 ไมพบ ่ ไมพบ ่ 7 ไมระบุ ่ ไมระบุ ่ ร้านพรพัฒนา สมทรสงคราม 736.73 ุ ไมพบ่ ไมพบ่ เสนจนทนสด ้ ั ์ ไม่ระบุชอผูผลิต แต่ระบุเบอร์ ื่ ้ ตลาดสดเทศบาล 2 ขอนแกน ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ตราสายไหม โทรศัพท์ตดต่อ ิ ไมระบุ่ รง.ก๋วยเตียวสินทวี จ.กาฬสินธุ์ ๋ ตลาดสดบรบอ ื มหาสารคาม 3,230.10 ไมพบ่ ไมพบ ่ แสงประทป ี โรงงานแสงประทป ี ตลาดเมืองใหม่ เชียงใหม่ 137.64 369.23 ไมพบ่ เสนจนทนสด ้ ั ์ ระบุชอสุวทย์ และระบุเบอร์ ื่ ิ ตลาดสดพะเยา อ.เมือง ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ตราปินเพชร่ โทรศัพท์ตดต่อ ิ เสนจนทนสด ้ ั ์ ไม่ระบุชอผูผลิต แต่ระบุเบอร์ ื่ ้ ตลาดสดพะเยา อ.เมือง พะเยา 396.57 ไมพบ ่ ไมพบ ่ ตราเส้นทิพย์ โทรศัพท์ตดต่อ ิ เสนแหง ้ ้ ก๋วยเตียวอิสริยะผล จังหวัด ๋ ตลาดสดพะเยา อ.เมือง 194.28 ไมพบ ่ B1 300.5, ตราอิสริยะผล เชียงใหม่ B2 5.34 (ผลรายงานเฉพาะตัวอย่างทีสงวิเคราะห์เท่านันโดย ่ ่ ้ สถาบนโภชนาการ ม.มหดล ั ิ ภาควชาเทคโนโลยอาหาร คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแกน ิ ี ่ คณะอตสาหกรรมการเกษตร ม.สงขลานครนทร์ ุ ิ สถาบนวจยวทยาศาสตรสขภาพ ม.เชยงใหม) ั ิั ิ ์ ุ ี ่ ฉลาดซื้อ22 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 24. เส้นหมี่ ข่าวดี – สัดส่วนของสารกันบูดทีพบในเส้นหมี่ ่มีนอยกว่าทีพบในเส้นใหญ่และเส้นเล็กคืออยูทรอยละ ้ ่ ่ ี่ ้40 และปริมาณทีพบมีนอยลงกว่าทีศนย์วทยาศาสตร์ ่ ้ ่ ู ิการแพทย์อบลราชธานีเคยแถลงข่าวเมือปี พ.ศ. 2550 ุ ่ กันเป็นเวลานาน โดยมีรายละเอียดผลการทดสอบคือกว่าหกเท่าตัว คือจากประมาณ 6,300 มิลลิกรัมต่อ ปริมาณเฉลียของกรดเบนโซอิคทีพบเท่ากับ 907.9 ่ ่กิโลกรัมเหลือไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มิลลิกรัมต่อกิโลรัม โดยพบในจำนวน 2 ตัวอย่างจากนอกจากนียงไม่พบการใช้สารกันบูดประเภทกรด ้ั 5 ตัวอย่างทีทดสอบคิดเป็นร้อยละ 40 โดยตัวอย่างที่ ่ซอร์บคและไม่พบการปนเปือนของสารพิษจากเชือรา- ิ ้ ้ พบกรดเบนโซอิคได้แก่ยหอกระต่ายคู่ เก็บตัวอย่าง ี่ ้อะฟลาท็อกซิน จากตลาดสดพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามี ข่าวร้าย – ปริมาณสารกันบูดทีพบยังสูงกว่า ่ ปริมาณกรดเบนโซอิคทีพบเท่ากับ 1,065.6 ่ปริมาณเฉลียทีพบในเส้นใหญ่และสูงเกือบเท่ากับค่า ่ ่ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และยีหอ ช.เสวย ของโรงงาน ่ ้มาตรฐานสากล (CODEX) ซึงระบุไว้ทไม่เกิน 1,000 ่ ี่ เส้นหมีกจเจริญหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ทีเก็บตัวอย่าง ่ ิ ่มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เท่ากับว่ายังคงมีความเสียงทีจะ ่ ่ จากตลาดเมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณกรดก่อให้เกิดอันตรายต่อตับและไตเมือรับประทานติดต่อ ่ เบนโซอิคทีพบเท่ากับ 750.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ่ตารางแสดงผลวิเคราะห์ตวอย่างเส้นก๋วยเตียวประเภทเส้นหมี่ ั ๋ ยีหอ ่ ้ ผูผลิต ้ สถานทีเก็บตัวอย่าง ่ จังหวัด Benzoic Sorbic Aflatoxin acid acid (µg/kg) (mg/kg) (mg/kg)เการน ู ร้านพรพัฒนา โรงก๋วยเตียวแม่กลอง จ สมทรสงคราม ไมพบ ๋ ุ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ .สมุทรสงครามไม่ระบุ ตลาดสด อ.บรบอ ื รง.เรืองศิลป์ (เส้นสด) ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ จ.อยธยา ุ มหาสารคามพระเจดีย์ ตลาดสด อ.บรบอ ื ก๋วยเตียวเส้นทิพย์ ๋ ไมพบ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ (เส้นแห้ง)กระต่ายคู่ ตลาดสดพลาซ่า อ.หาดใหญ่ ไมระบุ ่ สงขลา 1,065.65 ไมพบ่ ไมพบ่ช.เสวย ตลาดเมืองใหม่ รง.เส้นหมีกจเจริญหล่ม เชียงใหม่ 750.25 ่ ิ ไมพบ ่ ไมพบ ่ สัก จ.เพชรบูรณ์(ผลรายงานเฉพาะตัวอย่างทีสงวิเคราะห์เท่านันโดย ่ ่ ้สถาบันโภชนาการ ม.มหิดลภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่นคณะอุตสาหกรรมการเกษตร ม.สงขลานครินทร์สถาบันวิจยวิทยาศาสตร์สขภาพ ม.เชียงใหม่) ั ุ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 23
 • 25. เส้นบะหมี่ ข่าวดี – พบตัวอย่างจำนวน 1 ตัวอย่างจาก 6 (3) บะหมียหอชุนกี่ ศรีสะเกษ ของโรงงาน ่ ี่ ้ ่ ตัวอย่าง ทีปลอดภัยโดยไม่มการการปนเปือนของวัตถุ ่ ี ้ ผลิตเส้นก๋วยเตียวชุนกี่ ศรีสะเกษ เก็บตัวอย่างจาก ๋ ่ เจือปนอาหารเลยทังสารกันบูดเลยและสีสงเคราะห์ ้ ั ตลาดบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีปริมาณกรด อีกทังยังไม่พบการปนเปือนของสารพิษจากเชือรา- ้ ้ ้ เบนโซอิคทีพบเท่ากับ 22 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ่ อะฟลาท็อกซินเช่นกัน ได้แก่ บะหมียหอวิรตน์ ทีเก็บ ่ ี่ ้ ั ่ - พบสารกันบูดประเภทกรดซอร์บค จำนวน ิ จากตลาดคลองเตย กรุงเทพฯ นอกจากนียงไม่พบการ ้ั 2 ตัวอย่างจาก 6 ตัวอย่าง โดยมีปริมาณเฉลียทีพบ ่ ่ ปนเปือนของสารพิษจากเชือรา-อะฟลาท็อกซินในทุก ้ ้ เท่ากับ 619 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตัวอย่างทีพบสารกัน ่ ตัวอย่างทีทดสอบ ่ บูดชนิดกรดซอร์บคได้แก่ตวอย่างตราลูกท้อ ดีที่ 1 ิ ั ข่าวร้าย – เส้นบะหมีกยงพบสารกันบูดทังกรด ่ ็ั ้ เก็บตัวอย่างจากตลาดพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด เบนโซอิคและกรดซอร์บค อีกทังบางยีหอยังมีการผสม ิ ้ ่ ้ สงขลา ปริมาณทีพบเท่ากับ 918.6 มิลลิกรัมต่อ ่ สีสงเคราะห์ซงถูกห้ามใช้ในอาหารประเภทนีตาม ั ึ่ ้ กิโลกรัม และ ตัวอย่างของอูบะหมีเกียวเก็บจากร้าน ๋ ่ ๋ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรืองวัตถุเจือปนอาหาร ่ พรพัฒนา จังหวัดสมุทรสงคราม ปริมาณทีพบเท่ากับ่ ฉบับที่ 281 โดยในภาพรวมมีจำนวนถึง 5 ตัวอย่าง 319.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จาก 6 ตัวอย่างทีมปญหาตกมาตรฐานอย่างใดอย่าง ่ ี ั - พบการใช้สสงเคราะห์ในอาหารจำนวน 2 ี ั หนึง ่ ตัวอย่างจาก 6 ตัวอย่างทีทดสอบ โดยตัวอย่างบะหมี่ ่ รายงานการทดสอบ ไท้สงทีเก็บจากตลาดสดเมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่พบ ู ่ - พบสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิคจำนวน สีสงเคราะห์ชนิดสีเหลือง (ตาร์ตาซีน) และชนิดสี ั 3 ตัวอย่างจาก 6 ตัวอย่างทีทำการทดสอบ โดยมีอตรา ่ ั น้ำเงิน (บริลเลียนบลู เอฟซีเอฟ) ส่วนตัวอย่างบะหมี่ เฉลียของสารกันบูดทีพบเท่ากับ 1,223.4 มิลลิกรัมต่อ ่ ่ ชุนกี่ ศรีสะเกษ ทีเก็บจากตลาดบรบือ จังหวัดมหา ่ ่ กิโลกรัม ซึงสูงกว่าค่ามาตรฐานสากล CODEX อยู่ ่ สารคาม พบสีเหลือง (ตาร์ตาซีน) เล็กน้อย โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างทีพบกรด ่ เบนโซอิค ดังนี้ ข้อสังเกต (1) บะหมียหอไท้สง ตัวอย่างจากตลาดสด ่ ี่ ้ ู 1) บะหมียหอไท้สงทีเก็บตัวอย่างจากตลาดสด ่ ี่ ้ ู ่ เมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณทีพบเท่ากับ ่ เมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่พบการใช้สารกันบูด 2,427.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือเท่ากับ 485.4 ประเภทกรดเบนโซอิค และพบการใช้สสงเคราะห์ถง ี ั ึ มิลลิกรัม/หนึงหน่วยบริโภค 200 กรัม ่ สองชนิดคือสีเหลือง- ตาร์ตาซีน และสีนำเงิน – ้ (2) ตัวอย่างไม่ทราบยีหอและไม่ทราบผูผลิต ่ ้ ้ บริลเลียนบลู เอฟซีเอฟ จากตลาดสดละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีปริมาณ 2) บะหมียหอชุนกี่ ศรีสะเกษทีเก็บตัวอย่างจาก ่ ี่ ้ ่ ่ กรดเบนโซอิคทีพบเท่ากับ 1,220.8 มิลลิกรัมต่อ ่ ตลาดบรบือ จังหวัดมหาสารคามพบการปนเปือนของ ้ กิโลกรัม หรือเท่ากับ 244.1 มิลลิกรัมต่อหนึงหน่วย ่ วัตถุเจือปนอาหารทังสารกันบูดชนิดกรดเบนโซอิคและ ้ บริโภค 200 กรัม สีสงเคราะห์ชนิดสีเหลือง – ตาร์ตาซีน ั ฉลาดซื้อ24 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 26. ฉลาดซือแนะ ้ สำหรับผูทชอบบริโภคบะหมี่ ถือว่ามีความเสียงสองต่อ ต่อทีหนึงสารกันบูดในเส้นซึงในระยะสันหาก ้ ี่ ่ ่ ่ ่ ้ ได้รบในปริมาณมากจะมีอาการคลืนไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย และในระยะยาวจะทำให้การทำงานของ ั ่ ตับและไตลดประสิทธิภาพลงและนำมาซึงโรคไตได้ และต่อทีสองคือการสะสมของสีสงเคราะห์ทใส่ในอาหาร ่ ่ ั ี่ ซึงทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารทีลดลง ตับและไตอักเสบ เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง จึงอยาก ่ ่ แนะนำให้ลดหรือเลียงการบริโภคบะหมีเขียว หรือบะหมีหยกเพราะมีความเสียงสูงทีจะมีสวนผสมของสี ่ ่ ่ ่ ่ ่ สังเคราะห์เนืองจากไม่ใช่สปกติของบะหมี่ ส่วนเส้นบะหมีปกตินนให้เลือกซือเส้นทีมสเหลืองนวล ไม่ใช่เส้นที่ ่ ี ่ ั้ ้ ่ ี ี มีสเหลืองเข้มเพราะมีความเสียงสูงทีจะใส่สสงเคราะห์เช่นกัน นอกจากนียงไม่แนะนำให้บริโภคเกิน 1 ชาม ี ่ ่ ี ั ้ั ต่อวันและไม่ควรรับประทานติดต่อกันทุกวันเพือหลีกเลียงอันตรายจากการได้รบสารกันบูดสะสม ่ ่ ัตารางแสดงผลวิเคราะห์ตวอย่างเส้นก๋วยเตียวประเภทเส้นบะหมี่ ั ๋ ยีหอ ่ ้ ผูผลิต ้ สถานทีเก็บตัว ่ จังหวัด Benzoic Sorbic Aflatoxin Total plate อย่าง acid acid (µg/kg) count (mg/kg) (mg/kg) (cfu/g)วิรตน์ ั ไมระบุ ่ ตลาดคลองเตย กรงเทพ ุ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ไมระบุ่ อูบะหมีเ่ กียว ๋ ๊ ร้านพรพัฒนา สมทรสงคราม ุ ไมพบ ่ 319.57 ไมพบ ่ ไมพบ่ชุนกี่ ศรีสะเกษ โรงงานผลิตเส้น ่ ตลาดบรบอ ื มหาสารคาม 22.2 ไมพบ Tartrazine ่ ไมพบ ่ ก๋วยเตียวชุนกี่ จ. ๋ 4.25 ศรสะเกษ ีตราลูกท้อ ดีที่ 1 ไมระบุ่ ตลาดสดพลาซ่า สงขลา ไมพบ ่ 918.6 ไมพบ ่ ไมพบ ่ อ.หาดใหญ่ไมระบุ ่ ไมระบุ ่ ตลาดสดละงู สตลู 1,220.85 ไมพบ ่ ไมพบ ่ ไมพบ ่ไท้สงู ไม่ระบุชอผูผลิต ื่ ้ ตลาดสดเมือง เชียงใหม่ 2,427.22 ไมพบ่ Tartrazine, ไมพบ่ แตระบเุ บอร์ ่ ใหม่ Brilliant โทรศัพท์ตดต่อ ิ blue FCF(ผลรายงานเฉพาะตัวอย่างทีสงวิเคราะห์เท่านันโดย ่ ่ ้สถาบันโภชนาการ ม.มหิดลภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่นคณะอุตสาหกรรมการเกษตร ม.สงขลานครินทร์สถาบันวิจยวิทยาศาสตร์สขภาพ ม.เชียงใหม่) ั ุ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 25
 • 27. เส้นขนมจีน ข่าวดี – ไม่พบการปนเปือนของจุลนทรียกอโรคในทุกตัวอย่างทีทำการทดสอบ ้ ิ ์ ่ ่ ข่าวร้าย – ในบางตัวอย่างพบการปนเปือนของจุลนทรียรวมค่อนข้างสูงจนเกือบเกินมาตรฐานจุลนทรียของ ้ ิ ์ ิ ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึงอาจนำมาซึงอาการท้องเสียเล็กน้อยได้ ดังนันคำแนะนำคือให้เลือกรับประทานจาก ่ ่ ้ ร้านค้าทีดสะอาดและน้ำยาทีทานคูกบขนมจีนขณะรับประทานต้องร้อนเท่านันเพือฆ่าจุลนทรียทอาจก่อโรคในเส้น ่ ู ่ ่ ั ้ ่ ิ ์ ี่ ตารางแสดงผลวิเคราะห์ตวอย่างเส้นขนมจีน ั ยีหอ ่ ้ สถานทีเก็บตัวอย่าง ่ จังหวัด Total plate count E. coli Salmonella จุลนทรียทงหมด ิ ์ ั้ อี.โคไล ซัลโมเนลลา (cfu/g) (/g) (/25 g) ยีหอ ่ ้ ตลาดบางบอน กรงเทพ ุ 1 x 104 <3 ไมพบ ่ ไม่ระบุ ตลาดสดพลาซ่า สงขลา 8.6 x 102 <3 ไมพบ่ หลวงทีป ตลาดสดละงู 1.7 x 103 <3 ไมพบ ่ หลวงประทีป ตลาดสดละงู สตล ู 3.5 x 105 <3 ไมพบ ่ ร้านมะสาว รง.เส้นหมีกจเจริญหล่มสัก ่ ิ 750.25 ไมพบ ่ ไมพบ ่ จ.เพชรบูรณ์ ฉลาดซื้อ26 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 28. เรื่องจากปก รศ. น.พ. อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ั ผูอำนวยการศูนย์วจยเพือสร้างเสริมความปลอดภัยและ ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ้ ิั ่โต๊ะเขียนหนังสือเด็กเล็ก อันตรายทีถกมองข้าม ่ ู ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 27
 • 29. จากฉลาดซือฉบับ 109 “ตามไปดูเขากำจัดสาร ้ ฉลาดซื้อทดสอบ ตะกัวในโรงเรียนเด็กเล็ก กทม.” ทำให้ทราบว่าจุด ่ เสียงอีกตำแหน่งหนึงในโรงเรียนเด็กเล็กทีพบว่ามีคา ่ ่ ่ ่ ผลตรวจสอบสีโต๊ะเก้าอีเด็กทีใช้เขียนหนังสือซึง ้ ่ ่ สารตะกัวสูงเกินมาตรฐานซึงอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ่ ่ มีภาพหรือตัวอักษร บนโต๊ะ พบว่า ของเด็กนอกเหนือจากสีททาผนังอาคารก็คอ โต๊ะ ี่ ื 1. สีของภาพหรือตัวอักษร บนโต๊ะและเก้าอี้ นักเรียน ทีจะมีตวพยัญชนะไทย อังกฤษ และตัวเลข ่ ั เมือตรวจสอบโดยการขูดรวมสีและหาค่าสารตะกัวต่อ ่ ่ สำหรับการจดจำของเด็กๆ น้ำหนักทังหมด มีคาสารตะกัวสูงกว่าค่ามาตรฐาน ้ ่ ่ เจ้าโต๊ะทีวานีไม่เพียงแต่จะนิยมกันในหมู่ ่่ ้ กำหนดร้อยละ 83 (พบสารตะกัวในโต๊ะเขียนหนังสือ ่ โรงเรียนเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเท่านัน พ่อแม่ผู้ ้ 6 จาก 9 ตัว ตกมาตรฐาน 5 ตัว) ปกครองส่วนหนึงก็นยมซือหามาให้ลกหลานไว้ใช้ ่ ิ ้ ู 2. สีเคลือบโลหะ ซึงเป็นสีเคลือบโครงโต๊ะหรือ ่ ภายในบ้านเพือฝึกหัดเขียนอ่านให้คล่อง สนนราคาก็มี ่ เก้าอี้ และสีทใช้เป็นสีพนโต๊ะ มีผลสารตะกัวสูงกว่าค่า ี่ ื้ ่ ตังแต่ราคา 200 ถึง 1,000 บาท วางจำหน่ายในร้าน ้ มาตรฐานกำหนดร้อยละ 33 (ค่ามาตรฐานกำหนด เฟอร์นเจอร์ทวไปตามย่านการค้าใหญ่ๆ และในห้าง ิ ั่ ต้องน้อยกว่า 90 มก/กก ในการทดสอบหาสารตะกัว ่ สรรพสินค้า เมือนำสีไปทำปฏิกรยากับสารละลาย) ่ ิิ เพือเป็นการเฝ้าระวังปัญหาการปนเปือนของ ่ ้ 3. แผ่นพลาสติกทีใช้ทำทีรองนังของเก้าอี้ ไม่ ่ ่ ่ สารตะกัวในสินค้าทีใกล้ชดเด็กเล็ก ซึงเป็นกลุมเสียง ่ ่ ิ ่ ่ ่ พบสารตะกัวสูงกว่าค่ามาตรฐานกำหนด ่ ต่อการสะสมพิษตะกัวทีมผลร้ายต่อสุขภาพทังในทาง ่ ่ ี ้ ร่างกายและสติปญญา โดยเฉพาะสินค้าทีหลายคน ั ่ อาจมองข้ามอย่างเช่น โต๊ะเขียนหนังสือสำหรับเด็ก ฉลาดซื้อแนะ ฉลาดซือจึงลงพืนทีไปซือโต๊ะเขียนหนังสือจากย่านการ ้ ้ ่ ้ 1. ควรนำข้อมูลนี้ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จัก ผู้ ค้าต่างๆ 9 แห่ง ได้แก่ พงษ์เพชร หัวหมาก โชคชัย บริหารโรงเรียนเด็กเล็ก ผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น 4 รามคำแหง ห้วยขวาง บางกะปิ สะพานใหม่ อ่อนนุช ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยเด็ก และบางบอน เพือส่งพิสจน์หาปริมาณสารตะกัว ณ ่ ู ่ ความปลอดภัยในเด็ก สิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง ห้องปฏิบตการบริษท อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วส ั ิ ั ้ ิ ผู้บริโภค และการคุ้มครองเด็ก รู้ถึงสถานการณ์ เซส(ประเทศไทย) จำกัด อันตรายที่ปนเปื้อนอยู่ในสินค้า 2. พ่อแม่ ผู้ปกครองควรเลือกซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ ด้วยความระมัดระวัง 3. สำหรับท่านที่ซื้อมาแล้ว แต่ไม่มั่นใจว่าโต๊ะมีการ ปนเปื้อนสารตะกั่วหรือไม่ วิธีแก้ไขปัญหาอย่าง ง่าย อาจหาพลาสติกใสแผ่นใหญ่หุ้มโต๊ะเพื่อกัน ไม่ให้เด็กขูดขีดจนสีล่อนออกมา 4. สำหรับโต๊ะที่สีหลุดล่อนไปแล้ว ไม่ควรให้เด็กใช้ ต่อ เพราะมีโอกาสที่เด็กจะหยิบเข้าปากได้ ฉลาดซื้อ28 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 30. ความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้ปลอดภัยจากสารตะกั่ว ในช่วงปีค.ศ. 2002-2005 CDC และ มีคาสารตะกัวในเลือดมากกว่า 10 มคก/ดล ทีจะมีคา ่ ่ ่ ่American Academy of Pediatrics, Committee on IQ ลดลงถึง 7.4 จุด ซึงสรุปได้วาระดับสารตะกัวใน ่ ่ ่Environmental Health พบว่าสารตะกัวเป็นมลพิษจาก ่ เลือดทีเพิมสูงขึนจะแปรผกผันกับระดับ IQ อย่างมีนย ่ ่ ้ ัสิงแวดล้อมทีกออันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงต่อ ่ ่ ่ สำคัญ 13 และในปี ค.ศ. 2006 Cochrane reviewเด็ก หากได้รบปริมาณมากในวัยเด็กจะมีผลโดยตรง ั ได้สรุปว่าค่าใช้จายในการรักษาภาวะสารตะกัวเป็นพิษ ่ ่ต่อระดับสติปญญา สมองและระบบประสาทอย่าง ั นันสูงกว่าค่าใช้จายในการปรับปรุงภาวะสิงแวดล้อม ้ ่ ่ถาวรได้ โดยเฉพาะเด็กในวัย 5 ขวบปีแรกซึงเป็นช่วง ่ อีกทังการรักษานันไม่ได้กอให้เกิดประโยชน์ในระยะ ้ ้ ่ทีสำคัญทีสดทีมี การพัฒนาของสมอง อาการเป็นพิษ ่ ่ ุ ่ ยาวดังนันหากเราสามารถหาภาวะเสียงของสารตะกัว ้ ่ ่จะเกิดเมือมีการสะสมของตะกัวในร่างกายสูงพอ สาร ่ ่ ในสิงแวดล้อมและนำมาเป็นข้อมูลพืนฐานในการ ่ ้ตะกัว จะมีผลเสียต่อสมองและการติดต่อเชือมกันของ ่ ่ ปรับปรุงแก้ไขสิงแวดล้อมให้มความปลอดภัยต่อสาร ่ ีเซลล์ประสาท โดยสารตะกัวจะไปจับกับเซลล์แทนที่ ่ ตะกัวได้ จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคพิษตะกัวอย่างถาวร ่ ่แคลเซียม ผลอืนคือทำให้เนือสมองบวม ยับยังการ ่ ้ ้ ต่อสมองของเด็กได้ อย่างไรก็ตามพบว่าไม่มระดับสาร ีทำงานของสารสือประสาท(Gamma Aminobutyric ่ ตะกัวในเลือดค่าใดทีถอว่าปลอดภัยอย่างแท้จริง และ ่ ่ ืAcid, GABA) ความดันกะโหลกศีรษะสูง ในเด็กมีการ ผลของสารตะกัวทีเกิดขึนกับร่างกาย ส่วนใหญ่มกเกิด ่ ่ ้ ัศึกษาของ Canfield และคณะ พบว่าสารตะกัวใน ่ อย่างถาวรโดยเฉพาะสมองและระบบประสาท ถึงเลือดทีเพิมขึนทุก 10 มคก/ดล จะทำให้ IQ ลดลง ่ ่ ้ แม้วาจะรักษาโดยการลดหรือกำจัดสารตะกัวออกจาก ่ ่1-3 จุด ส่วนผลต่อ เม็ดเลือดแดงจะทำให้เม็ดเลือด ร่างกายก็ไม่สามารถแก้ไขผลทีเกิดกับสมองและระบบ ่แดงแตกง่ายเป็นโรคโลหิตจาง ผลต่อการทำงานของไต ประสาทได้ในระยะเฉียบพลันจะมีการทำลายของทิวบูลไตส่วนต้นและมีอาการของ Fanconi syndrome ส่วนผล ใน ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐระยะเรือรังต่อไตคือไตอักเสบ จนถึงไตวายได้ ผลต่อ ้ 1. กระทรวงอุตสาหกรรม ควรแจ้งผลต่อ ผู้ผลิตการตังครรภ์และทารก สารตะกัวสามารถก่อปัญหาให้ ้ ่ ผู้จัดจำหน่าย และ ประชุมผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายแก่ทารกในครรภ์หากมีสารตะกัวเป็นปริมาณมากอาจ ่ หรือผู้นำเข้าเพื่อหามาตรการควบคุมต่อไปจะทำให้เกิดการแท้ง การคลอดก่อนกำหนด เด็กทีเกิด ่ 2. ควรจัดให้โต๊ะ เก้าอี้ เด็ก รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์มาจะมีนำหนักตัวน้อยกว่าปกติ การทำงานของสมอง ้ เด็กอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการควบคุมจะพัฒนาช้า ปัญญาอ่อน ชัก ความปลอดภัยเช่นเดียวกับของเล่น ต่อมาในปี ค.ศ.2003 Canfield และคณะได้ทำการวัดระดับสารตะกัวในเลือดของเด็กอายุ 6 เดือน ่12 เดือน ถึง 5 ปี และมีการตรวจวัด IQ ทีอายุ 3 ่และ 5 ปี พบว่า IQ จะลดลง 4.6 จุดในเด็กทีมคา ่ ี ่สารตะกัวในเลือดน้อยกว่า10 มคก/ดล ต่างจากเด็กที่ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 29
 • 31. สีรวมแผ่น สี พืน ้ สีเคลือบ ภาพ เก้าอี้ โลหะ โตะ ๊ เก้าอี้ พงษ์เพชร สีขาวทีเ่ คลือบบนโลหะ <10 (โต๊ะ และ เก้าอี) ้ พงษ์เพชร สีรวมบนพืนโต๊ะสีขาว ้ 18270* หัวหมาก สีนำเงินทีเ่ คลือบบนโลหะ ้ 65 (โต๊ะ และ เก้าอี) ้ หัวหมาก สีรวมบนแผ่นพลาสติกสีนำเงิน (เก้าอี) 31440* ้ ้ โชคชัย ๔ สีนำเงินทีเ่ คลือบบนโลหะ ้ <10 (โต๊ะ และ เก้าอี) ้ โชคชัย ๔ สีรวมบนแผ่นพลาสติกสีนำเงิน ้ 16 (เก้าอี) ้ รามคำแหง สีนำเงินทีเ่ คลือบบนโลหะ ้ 445* (โต๊ะ และ เก้าอี) ้ รามคำแหง สีรวมบนแผ่นพลาสติกสีฟา (เก้าอี) ้ ้ 429* ห้วยขวาง สีรวมบนพืนสีขาว (โต๊ะ) ้ 14,125* ห้วยขวาง สีรวมบนแผ่นพลาสติก (เก้าอี) ้ 83,790* สะพานใหม่ สีรวมบนแผ่นพลาสติกสีแดง (เก้าอี) 41500* ้ สะพานใหม่ สีแดงทีเ่ คลือบบนโลหะ 10390* (โต๊ะ และ เก้าอี) ้ คาร์ฟู อ่อนนุช สีขาวทีเ่ คลือบบนโลหะ 68 (โต๊ะ และ เก้าอี) ้ คาร์ฟู อ่อนนุช สีเขียว (เก้าอี) ้ 10 บางบอน สีขาวทีเ่ คลือบบนโลหะ <10 (โต๊ะ และ เก้าอี) ้ บางบอน สีเขียว (เก้าอี) ้ 50 บางกะปิ สีแดงทีเ่ คลือบบนโลหะ (โต๊ะ) 90* บางกะปิ สีแดงทีเ่ คลือบบนโลหะ (เก้าอี) ้ 18 จำนวนทีพบสารตะกัวเกินมาตรฐาน/จำนวนทีพบ ่ ่ ่ 5/6 0/2 3/9 สารตะกัว(ร้อยละ) ่ (83%) (33%) ผลวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น วัน/เดือน/ปี ที่ทดสอบ เมษายน 2553 (วิธีทดสอบ CPSC 16 CFR 1303) ฉลาดซื้อ30 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 32. เรื่องจากปก กองบรรณาธิการสารรบกวนฮอร์โมน ในเครืองสำอาง ่ ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่115กันยายน2553 31
 • 33. สมาชิกฉลาดซืออาจเคยได้ยนเรืองของการเกิด ้ ิ ่ (EndocrineDisruptorsหรือEDCs)เป็นส่วนผสม มะเร็งเต้านมทีคาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากการใช้ ่ ในเครืองสำอางทีเราใช้กนอยูอย่างแพร่หลายเพียงใด ่ ่ ั ่ ผลิตภัณฑ์ระงับกลินกายซึงมีสารพาราเบนส์เป็น ่ ่ ว่าแล้วก็ชกชวนองค์กรผูบริโภคในอีก12ประเทศ ั ้ ส่วนประกอบกันมาบ้าง ได้แก่ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามศรีลงกาั แม้จะยังไม่มผลวิจยทีชชดลงไปได้วาพาราเบนส์ ี ั ่ ี้ ั ่ อินเดียบังคลาเทศมองโกเลียจีนอาร์เมเนียฟิจ ิ ซึงเป็นสารทีนยมใช้เป็นสารกันหืนในเครืองสำอางมาก ่ ่ ิ ่ และออสเตรเลียรวมเป็น13ประเทศร่วมการสำรวจ ทีสดนันก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือไม่ ่ ุ ้ ครังนี ้ ้ หลายๆประเทศก็เริมให้ความสนใจและเฝ้าระวังเรืองนี้ ่ ่ แต่ละประเทศจะทำการเก็บตัวอย่างและบันทึก เป็นพิเศษเช่นสหรัฐกำลังให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจากฉลากผลิตภัณฑ์ในระหว่างเดือนตุลาคมถึง เพืออนามัยส่วนบุคคลเช่นแชมพูสบูผลิตภัณฑ์ ่ ่ เดือนธันวาคมปี2552พร้อมไปกับการทำสำรวจ ระงับกลินกายครีมกันแดดเครืองสำอางรวมถึง ่ ่ พฤติกรรมการใช้เครืองสำอางรวมถึงความเห็นของ ่ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กในขณะทีกลุมประเทศสหภาพ ่ ่ สาวๆในแต่ละประเทศด้วย ยุโรปเน้นทียาสีฟนแชมพูสบูและครีมบำรุงผิว ่ ั ่ ในการสำรวจครังนีแต่ละประเทศจะเก็บตัวอย่าง ้ ้ อังกฤษนันให้ความสำคัญกับเครืองสำอางในขณะที่ ้ ่ เครืองสำอางยีหอหลักๆไม่ตำกว่า5ยีหอรวมๆแล้ว ่ ่ ้ ่ ่ ้ เกาหลีเน้นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและเครืองสำอาง ่ จึงมีเครืองสำอางในการสำรวจครังนีทงหมด314ชิน ่ ้ ้ ั้ ้ สำหรับดวงตาเป็นพิเศษ แต่ทงนีมเพียง259ชินเท่านันทีมการระบุสวนผสมบน ั้ ้ ี ้ ้ ่ ี ่ ConsumersKoreaหรือสคบ.ของประเทศ ฉลากการสำรวจส่วนผสมทีเป็นพาราเบนส์จึงเป็นการ ่ เกาหลีจงถือโอกาสนีเป็นเจ้าภาพในการสำรวจว่ามีการ ึ ้ ทำกับ259ชินนีเท่านัน ้ ้ ้ ใช้สารพาราเบนส์ซึงเป็นหนึงในสารรบกวนฮอร์โมน ่ ่ ฉลาดซื้อ32 ปีที่17ฉบับทีี่115กันยายน2553
 • 34. ผลสำรวจจาก 13 ประเทศ พฤติกรรมการใช้เครื่องสำอาง •ร้อยละ73ของตัวอย่างเครืองสำอางจาก13 ่ จากการสำรวจความเห็นของผูบริโภคจำนวนทังหมด ้ ้ ประเทศนันมีพาราเบนส์เป็นส่วนผสม ้ 1,645คนใน13ประเทศเราพบว่า•จากฉลากของผลิตภัณฑ์เครืองสำอาง259ชนิด ่ • คนส่วนใหญ่เริมใช้เครืองสำอางเมืออายุ20ขึนไปยกเว้น ่ ่ ่ ้ นันเราพบว่ามีสวนผสมทังหมด626ชนิดโดย ้ ่ ้ บังคลาเทศอาร์เมเนียอินโดนีเซียและมองโกเลียทีผบริโภค ่ ู้ ส่วนผสมยอดฮิตทีพบบ่อยทีสด5อันดับแรก ่ ่ ุ ส่วนใหญ่เริมใช้ตงแต่ชวงอายุ17–19โดยเฉพาะกว่าร้อยละ ่ ั้ ่ ได้แก่ 70ของสาวๆมองโกเลียเริมใช้ในช่วงอายุดงกล่าว ่ ั 1.Talc • ลิปสติกคือผลิตภัณฑ์เครืองสำอางทีมการใช้สงสุดรองลงมา ่ ่ ี ู 2.Mica คือแป้ง 3.Propylparaben • สำหรับประเทศไทยผลิตภัณฑ์เครืองสำอางทีใช้กนมากทีสด ่ ่ ั ่ ุ 4.Ethylparaben คือแป้งทาหน้าตามด้วยลิปกลอสและลิปสติก 5.Dimethicone • ร้อยละ40ของผูบริโภคใช้แป้งฝุน/แป้งแข็งเกือบทุกวันโดย ้ ่•บลัชออนคือผลิตภัณฑ์ทมการใช้พาราเบนส์มาก ี่ ี เฉพาะอย่างยิงเกือบร้อยละ80ของสาวไทยก็ตอบว่าใช้ ่ ทีสดในขณะทีผลิตภัณฑ์ทมการใช้พาราเบนส์ ่ ุ ่ ี่ ี ผลิตภัณฑ์ดงกล่าวแทบทุกวันรองจากไทยได้แก่อนโดนีเซีย ั ิ น้อยทีสดได้แก่ลปกลอส ่ ุ ิ และมาเลเซีย•เกาหลีเป็นประเทศทีมเครืองสำอางทีมสวนผสม ่ ี ่ ่ ี ่ • ประมาณร้อยละ40ของผูตอบแบบสอบถามใช้ลปสติกแทบ ้ ิ ของพาราเบนส์มากทีสด(ร้อยละ95ของ ่ ุ ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิงกว่าร้อยละ70ของสาวๆฟิจิ ่ ตัวอย่าง)รองลงมาได้แก่ฟิจ(ร้อยละ84.5 ิ • ผูบริโภคทีได้รบผลข้างเคียงจากการใช้เครืองสำอางมากทีสด ้ ่ ั ่ ่ ุ ของตัวอย่าง)และไทย(ร้อยละ70.5ของ ได้แก่ผูบริโภคในมองโกเลีย(ร้อยละ93.5)สาวไทยก็ใช่ยอย ้ ่ ตัวอย่าง) มีมากกว่าร้อยละ50ทีตอบว่าเคยได้รบผลข้างเคียงจากการ ่ ั•ทังเครืองสำอางราคาถูกและราคาแพงต่างก็มี ้ ่ ใช้เครืองสำอาง ่ พาราเบนส์เป็นส่วนผสมเช่นเดียวกัน • สิงทีผบริโภคเกินครึงเชือว่าเป็นสาเหตุของการเกิดอาการแพ้ ่ ่ ู้ ่ ่•เครืองสำอางส่วนใหญ่ไม่มการระบุอายุที่ ่ ี คือสารเคมีในเครืองสำอางเหตุผลรองลงมาได้แก่ผลิตภัณฑ์ไม่ ่ เหมาะสมแก่การเริมใช้ยกเว้นศรีลงกาทีรอยละ ่ ั ่้ เหมาะกับสภาพผิว 40ของเครืองสำอางมีการระบุอายุของผูใช้ไว้ดวย ่ ้ ้ • สาวอินเดียทุกคนทีตอบแบบสอบถามเชือว่าสาเหตุของอาการ ่ ่•การแจ้งผลข้างเคียงบนฉลากพบมากทีสดใน ่ ุ แพ้มาจากสารเคมีในผลิตภัณฑ์ในขณะทีสาวไทยร้อยละ71 ่ เครืองสำอางจากเกาหลี(ร้อยละ75)รองลงมา ่ เชือเช่นนันส่วนทีเหลือเชือว่าเป็นเพราะไม่เหมาะกับสภาพผิว ่ ้ ่ ่ ได้แก่ศรีลงกา(ร้อยละ70)ตามด้วย ั ของตนเอง ออสเตรเลียและจีน(ร้อยละ40) • ร้อยละ45ของคนไทยทีตอบบอกว่าหลีกเลียงผลข้างเคียง ่ ่•คำเตือนเรืองอาการแพ้พบมากทีสดใน ่ ่ ุ ด้วยการล้างหน้าให้สะอาดและสาวไทยเป็นกลุมทีตอบว่าใช้ ่ ่ เครืองสำอางของศรีลงกา(ร้อยละ80)รองลง ่ ั เครืองสำอางทีมสวนผสมจากธรรมชาติสงทีสดเป็นอันดับสอง ่ ่ ี ่ ู ่ ุ มาคือออสเตรเลีย(ร้อยละ60) (ร้อยละ30.3)รองจากอินเดีย(ร้อยละ31.2) ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่115กันยายน2553 33
 • 35. ความรู้เรื่องพาราเบนส์ •ร้อยละ28ของผูบริโภคทีตอบแบบสอบถามทราบว่า ้ ่ เครืองสำอางดังกล่าวมีพาราเบนส์เป็นส่วนประกอบ ่ ในเครืองสำอางมีพาราเบนส์เป็นส่วนประกอบ ่ มากกว่าร้อยละ80ของผูบริโภคในมองโกเลีย ้ •ผูตอบแบบสอบถามกลุมทีรจกพาราเบนส์นอยทีสด ้ ่ ่ ู้ ั ้ ่ ุ อาร์เมเนียอินโดนีเซียตอบว่าจะหยุดใช้แต่สำหรับ ได้แก่ผบริโภคจากมองโกเลียไทยและอินเดีย(มีผรู้ ู้ ู้ ประเทศไทยนันมีเพียงร้อยละ50เท่านัน ้ ้ ว่ามีพาราเบนส์ในเครืองสำอางเพียงร้อยละ4.3 ่ •โดยรวมแล้วร้อยละ40ของผูบริโภคทีเข้าร่วมการ ้ ่ ร้อยละ16และร้อยละ14.7ตามลำดับ) สำรวจครังนีมองว่าทางออกของเรืองนีคอการให้ ้ ้ ่ ้ ื • ผูบริโภคส่วนใหญ่(ร้อยละ85)ไม่ทราบว่าพารา ้ ความรูแก่ผบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิงเกือบร้อยละ ้ ู้ ่ เบนส์เป็นหนึงในสารรบกวนการทำงานของฮอร์โมน ่ 80ของสาวไทยส่วนสาวอินเดียนันกว่าร้อยละ ้ • สามประเทศทีมการรับรูวาพาราเบนส์เป็นสารรบกวน ่ ี ้่ 80เชือว่าทางออกคือการปรับปรุงฉลาก ่ การทำงานของฮอร์โมนน้อยทีสดได้แก่เกาหลี ่ ุ •บทบาทของภาคอุตสาหกรรมทีผบริโภคไทยมองคือ ่ ู้ มองโกเลียและไทย(ร้อยละ4.8ร้อยละ7.5และ การผลิตเครืองสำอางให้มมาตรฐานสูงขึน ่ ี ้ ร้อยละ9ตามลำดับ) • โดยรวมแล้วร้อยละ57.3ตอบว่าจะหยุดใช้ถา ้ ผลสำรวจการใช้พาราเบนส์ในเครื่องสำอาง ฉลาดซือเก็บตัวอย่างฉลากจากผลิตภัณฑ์ ้ ทังหมด13ยีหอราคาตังแต่55บาท(ดินสอเขียน ้ ่ ้ ้ ฉลาก คิวมิสทีนบิวตีพลัส)จนถึง1,225บาท(แป้งผสม ้ ้ รองพืนอาทิสตรีไอเดียลดูอลพาวเวอร์ฟาวน์เดชัน ้ ้ ั ่ •ร้อยละ58อ่านฉลากเครืองสำอางและจากการ ่ เป็นผลิตภัณฑ์ทซอจากห้างซูเปอร์มาร์เก็ตและจาก ี่ ื้ สำรวจครังนีพบว่าประเทศไทยมีคนทีอานฉลากมาก ้ ้ ่่ ตัวแทนขายตรง ทีสด(ร้อยละ94)ตามด้วยบังคลาเทศและจีน ่ ุ 1.มิสทีน ส่วนผูบริโภคทีอานฉลากน้อยทีสดคือเกาหลีและ ้ ่่ ่ ุ 2.ชีเน่ มองโกเลีย(ร้อยละ31และร้อยละ44ตามลำดับ) 3.สกินฟูด ้ •ข้อมูลทีผบริโภคอ่านมากทีสดได้แก่วิธใช้ตามด้วย ่ ู้ ่ ุ ี 4.เคมา(KMA) วันผลิตและส่วนผสม 5.บีเอสซี •เหตุผลทีผบริโภคไม่อานฉลากได้แก่“ตัวอักษรเล็ก ่ ู้ ่ 6.อาทิสตรี้ เกินไป”“ได้ขอมูลเพียงพอแล้วจากผูขาย”และ ้ ้ 7.เทลมี “รูจกสินค้านันดีอยูแล้ว”กรณีของสาวไทยนัน ้ั ้ ่ ้ 8.โอเรียนทอลพรินเซส ้ เหตุผลหลักๆทีไม่อานคือเรืองของขนาดตัวอักษรที่ ่ ่ ่ 9.คัฟเวอร์มาร์ค เล็กเกินไป 10.อินทูอท ิ •สิงทีสาวไทยต้องการให้ปรับปรุงมากทีสดคือการให้ ่ ่ ่ ุ 11.กิฟฟารีน ข้อมูลส่วนผสมทีถกต้องชัดเจนมากขึน ่ ู ้ 12. ทดี้ อิ ู 13. วท์เพรส คิ ฉลาดซื้อ34 ปีที่17ฉบับทีี่115กันยายน2553
 • 36. มีพาราเบนส์ ไม่มี ประเทศ แป้งฝุน รองพืน และแป้งผสมรองพืน ราคา ในส่วนผสม พาราเบนส์ ่ ้ ้ บริษทผูผลิต ั ้ ผูผลิต ้ ในส่วนผสมกิฟฟารีนคริสตัลไลน์ฟาวน์เดชันสติก 240 ่ ๊ * GiffarineSkylineLaboratory ไทยคัฟเวอร์มาร์คซันเกรสลองลาสติงเค้ก 490* ้ * InternationalLaboratories ไทยฟาวน์เดชัน ่คิวท์เพรสแนเชอรัลฟินชทูเลเยอร์ ิ 189 * NihonKolma/K.M.Interlab ญีปน ่ ุ่ฟาวน์เดชัน ่คิวท์เพรสลูสเฟสพาวเดอร์ 149 * K.M.Interlab ไทยเคมาแฟรีดสท์ลูสพาวดาวเดอร์ ่ ั 390 * InternationalLaboratories ไทยเคมาเสลอรีไบร์เทนพาวเดอร์ ่ 360 * InternationalLaboratories ไทยชีเน่ยีนมิกซ์แอนด์คลิกฟาวน์เดชัน ๊ ๊ ่ 329 * InternationalLaboratories ไทยชีเน่ออยล์ฟรีเอ็กซตร้า 150 * InternationalLaboratories ไทยเทลมีซันคอนโทรลทูเวย์พาวเดอร์เค้ก 332 * UBChemicalIndustries ไทยSPF20เทลมีลิควิดฟาวน์เดชัน ่ 350 * UBChemicalIndustries ไทยบีเอสซีไบโอเพอร์เฟคลูสพาวเดอร์ 700 * InternationalLaboratories ไทยมิสทีนแคทวอล์ก 189 * S&JInternationalEnterprises ไทยมิสทีนแอร์ไลท์ 100 * InternationalLaboratories ไทยสกินฟูดไรส์ชิมเมอร์พาวเดอร์ ้ 530 * IpeeresCosmetics/บ.มาลาคีจำกัด เกาหลีอาทิสตรีไอเดียลดูอลพาวเดอร์ ้ ั 1,225 * AccessBusinessGroup/Amway สหรัฐฟาวน์เดชันSPF18 ่ (Thailand) อเมริกาอิทดเฮาส์ซีเครตบีมพาวเดอร์แพค 895 ู ี้ * EtudeCorp/Cosmeca เกาหลีอินทูอทออยล์คอนโทรลเฟสพาวเดอร์ 175 ิ * MilottLaboratories ไทยโอเรียนทอลพรินเซสเบเนฟิเชียล ้ 415 * NihonKolma/K.M.Interlab ญีปน ่ ุ่ฟีโนเมนอลดีฟายกราวิตลิควิด ี้ฟาวน์เดชัน ่โอเรียนทอลพรินเซสเบเนฟิเชียล ้ 365 * K.M.Interlab ไทยฟีโนเมนอลทรานส์ลเู ซนท์ฟินชชิง ิ ่พาวเดอร์ *490เป็นราคาทั้งเซทที่รวมอายชาโดว์และบลัชด้วย ฉลาดซื้อ 35 ปีที่17ฉบับทีี่115กันยายน2553
 • 37. มีพาราเบนส์ ไม่มี ประเทศ ลิปกลอส ราคา ในส่วนผสม พาราเบนส์ บริษทผูผลิต ั ้ ผูผลิต ้ ในส่วนผสม กิฟฟารีนคริสตัลไลน์ลิควิดลิปกลอส 180 * GiffarineSkylineLaboratory ไทย คิวท์เพรสกลอสซีแชมเปญ ่ 259 * IntercosAsiaPacific/K.M.Interlab มาเลเซีย ชีเน่ว๊าวเวกัสลิปคัลเลอร์ 295 * S&JInternationalEnterprisesCorp ไทย บีเอสซียีนส์ลิปคัลเลอร์ 450 * InternationalLaboratoriesCorp ไทย มิสทีนคริโอ 109 * NarisCosmeticsCorp/S&J ญีปน ่ ุ่ InternationalEnterprisesCorp สกินฟูดสวีทพลัมพิงอัพกลอส ้ 490 * IpeeresCosmetics/บ.มาลาคีจำกัด เกาหลี สกินฟูดฮันนีกลอสซีรูจ ้ ่ ่ 410 * IpeeresCosmetics/บ.มาลาคีจำกัด เกาหลี อิทดเฮ้าส์55คิสฟุลทินต์ ู ี้ 495 ไม่มขอมูลบนฉลาก ี้ EtudeCorp/Cosmeca เกาหลี อินทูอทคัลเลอร์ไชน์ลิปกลอส ิ 175 * MilottLaboratories ไทย โอเรียนทอลพรินเซสเบเนฟิเชียล ้ 800 * Intercos/K.M.Interlab มาเลเซีย เกลซีกลอสเซท ่ รู้จักกับพาราเบนส์ (Parabens) พาราเบนส์เป็นสารกันเสียที่ใช้ต้านการเจริญเติบโตของ 3.นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มได้ทำการวิจัยและพบว่าอาจ เชื้อจุลินทรีย์อย่างแบคทีเรียและเชื้อราได้ดีมีการใช้มา จะมีความเกี่ยวพันกับการเป็นต้นเหตุของสารก่อมะเร็ง ตั้งแต่อดีตได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยที่จะผสมใน เต้านมเนื่องจากมีการผสมพาราเบนส์ในผลิตภัณฑ์ใต้วง ผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารยาและเครื่องสำอางทุกชนิดได้รับ แขนขณะนี้มีการขยายวงการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าง การยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั่ว มากแต่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่นๆยังมีข้อโต้แย้งว่า โลกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการเป็นสารกันเสียและมี โอกาสเป็นสารก่อมะเร็งนั้นน้อยมาก ความปลอดภัย 4.เช่นเดียวกับข้อ3มีการวิจัยถึงผลของสารพาราเบนส์ ข้อถกเถียงเรื่องความปลอดภัย ที่มีคุณสมบัติคล้ายโฮโมนเอสโตรเจนของผู้หญิงแต่ 1.เนื่องจากมีการใช้พาราเบนส์อย่างมากมายในเกือบทุก ทดลองแล้วมีความแรงน้อยกว่าโฮโมนธรรมชาติถึง สินค้าทั้งอาหารยาเครื่องสำอางและเครื่องอุปโภค 100,000เท่าจึงไม่น่ากังวล บริโภคทำให้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์บางส่วนเป็นห่วง ถึงความปลอดภัยในผู้บริโภคที่ใช้เป็นประจำแต่ปัจจุบัน ข้อถกเถียงถึงความปลอดภัยในการใช้สารพาราเบนส์เป็น ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนที่ระบุว่ามีการสะสมในร่างกาย สารกันเสียทำให้หลายบริษัทฯยักษ์ใหญ่เริ่มหันมาใช้ เนื่องจากสารชนิดนี้ถูกดูดซึมได้และจะถูกย่อยสลายและ สารสกัดจากธรรมชาติเช่นจากเมล็ดองุ่นซึ่งจะได้สาร กำจัดออกจากร่างกายได้ เทียบเคียงกับmethylparabensอย่างไรก็ตามสำนักงาน 2.ปริมาณที่ผสมในเครื่องสำอางอาหารหรือยาจะเป็น อย.ทั่วโลกก็ยังคุ้มครองและอนุญาตให้ใช้สารชนิดนี้ได้อยู่ เปอร์เซ็นต์ต่ำมากจึงไม่มีนัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่นที่อย.อนุญาตให้ใช้ ความเป็นพิษได้ เฉพาะสารกันเสียที่เป็นพาราเบนส์เท่านั้น ฉลาดซื้อ36 ปีที่17ฉบับทีี่115กันยายน2553
 • 38. ทุกคนมีสิทธิ สุมาลี พะสิม สัมภาษณ์/ถ่ายภาพขอนแก่นโมเดล ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 37
 • 39. ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2552 โรงพยาบาล “ขอนแก่นโมเดล” ห้องทดลอง ศูนย์ขอนแก่นตกเป็นข่าวครึกโครม เมือคนไข้ทผาตัด ่ ี่ ่ ภาคปฏิบัติของพ.ร.บ.คุ้มครอง ต้อกระจกจากโรงพยาบาลฯ ติดเชือจากการรักษาถึง ้ ผู้เสียหายฯ 10 ราย ตาบอดถาวร 7 ราย มองเห็นเลือนลาง 3 ราย ถ้ามี พ.ร.บ.ตัวนีออกมาตอนนันผมคิดว่าจะช่วย ้ ้ แต่ทนไม่มคนไข้รายใดฟ้องร้องคุณหมอหรือโรงพยาบาล ี่ ี่ ี คนไข้กบโรงพยาบาลของผมได้เยอะนะในตอนทีเกิด ั ่ นับเป็นกรณีตวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กบ ั ั เหตุขน เพราะคนไข้ทตาบอด 10 รายเป็นคนไข้บตร ึ้ ี่ ั คนไข้ทนาสนใจ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ พ.ร.บ. ี่ ่ ทอง 6 ราย และอีก 4 รายใช้สทธิขาราชการ พอเกิด ิ ้ คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ยัง ้ ้ เหตุขนก็กลายเป็นว่าคนไข้บตรทองได้สทธิทดกว่า ึ้ ั ิ ี่ ี ลูกผีลกคนรอเข้าสภาอยู่ และมีแพทย์บางกลุมออกมา ู ่ เพราะได้รบสิทธิการชดเชยตามมาตรา 41 ของ พ.ร.บ. ั คัดค้านเสียงดังว่า หากกฎหมายตัวนีมการบังคับใช้ ้ ี หลักประกันสุขภาพแห่งชาติซงจะไม่ครอบคลุมถึงสิทธิ ึ่ คุณหมอและโรงพยาบาลจะถูกฟ้องมากขึน ความกังวล ้ ของข้าราชการ ของกลุมแพทย์ทคาดเดาไปต่างๆ นานาเกียวกับ ่ ี่ ่ เชือแบคทีเรียทีคนไข้ตดเชือชือว่า ซูโดโมแนส ้ ่ ิ ้ ่ อนาคตทีอาจต้องตกเป็นจำเลยเพราะถูกฟ้องร้อง ่ ออรูจโนซ่า ซึงมีอยูทวไปในสิงแวดล้อม ในตัวคนก็มี ิ ่ ่ ั่ ่ วุนวายจากคนไข้ ฉลาดซือฉบับนีเราจะพาคุณผูอานไป ่ ้ ้ ้่ ทางเราก็รกษาความสะอาดอย่างถึงทีสดแล้ว แต่เมือ ั ่ ุ ่ คุยกับ น.พ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผูซงผ่าน ้ ึ่ เกิดติดเชือก็ถอเป็นเหตุสดวิสย พอเรารูวามีการติดเชือ ้ ื ุ ั ้่ ้ อนาคตอันน่าเป็นห่วงของหมอบางกลุมมาแล้ว ่ เราก็เรียกคนไข้ทผาตัดในช่วง 1 – 3 วัน กลับมา ี่ ่ “เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทางการ รักษา เราก็ต้องขอโทษและแสดงความ รับผิดชอบ เยียวยาและชดเชยความ เสียหายในสิ่งที่เขาควรจะได้ ไม่มีใคร อยากให้เกิดความผิดพลาดขึ้นหรอกครับ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องกล้าที่จะ ยอมรับและขอโทษ” นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น ฉลาดซื้อ38 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 40. ทังหมด คนทีตดเชือเราก็รบตัวเข้ารักษา จะมีบางราย ้ ่ ิ ้ ั สัมพันธภาพระหว่างกัน ไม่ทอดทิงเขา อยูเป็นเพือน ้ ่ ่ทีเขาไม่มนใจก็ขอย้ายไปรักษาทีโรงพยาบาลขอนแก่น ่ ั่ ่ เขาให้เขารูสกว่า “เขายังพึงเราได้” ้ ึ ่ทางเราก็ทำเรืองให้ บางรายต้องการไปรักษาที่ ่ จากนันเราก็เริมการเยียวยาและชดเชยด้านสิทธิ ้ ่โรงพยาบาลโรคตาเราก็สงตัวให้ไปรักษา ่ การรักษา ใครมีสทธิตามมาตรา 41 เราก็ทำเรืองให้ ิ ่ ไปแจ้งกรรมการกองทุนชดเชยและเยียวยา และคุยกับการเยียวยาดำเนินการอย่างไร กรรมการว่าให้เร่งพิจารณาให้หน่อย ส่วนนีกได้รบการ ้ ็ ัและทำอย่างไรให้คนไข้หรือญาติ เยียวยาเต็มทีซงตามสิทธิของ พ.ร.บ.หลักประกัน ่ ึ่เข้าใจ สุขภาพแห่งชาติทวาถ้าพิการต้องชดเชย 120,000 บาท ี่ ่ คนไข้บางรายทีเกิดการติดเชือเร็วก็จะมาหาเรา ่ ้ ส่วนกลุมข้าราชการก็ใช้หลักการเดียวกัน แต่ใช้ ่ก่อนเพราะเขาปวดและบวม ญาติเขาก็เกิดความสับสน เงินจากโรงพยาบาลเยียวยาให้ บางรายก็พอใจ แต่บางไม่รวาจะเกิดอะไรขึน บางคนก็โวยวาย บางคนก็เริม ู้ ่ ้ ่ รายไม่พอใจ เราก็เจรจากันใหม่ ก็จายไปเท่าๆ กัน ซึง ่ ่กังวลว่าตาจะบอดไหม จะรักษาได้ไหม จะต้องทำ ตามหลักการแล้วผมคิดว่ากฎหมายใหม่นาจะเป็น ่อย่างไร ตอนนันคำถามก็พรังพรูมาเต็มไปหมด ญาติ ้ ่ ประโยชน์ เพราะครอบคุลมไปถึงสิทธิการรักษาอืนๆ ่คนไข้กเครียดหน้านิวคิวขมวด อารมณ์กรอน ทำไม ็ ่ ้ ็้ ด้วย เพราะมาตรา 41 จะมีขอจำกัดการรักษาแค่สทธิ ้ ิตรวจช้ารักษาช้า คล้ายๆ ว่า “เขาไม่ได้คำตอบจากเรา” ผูถอบัตรทอง ้ ื ทีมหมอและพยาบาลก็เครียด การเกิดเหตุแบบนีนานๆ จะเกิดสักที ผ่าตัดไปหนึงหมืนก็จะเกิดขึนสัก ระหว่างการรักษาเยียวยามีการ ้ ่ ่ ้รายหรือสองราย เราก็ตงใจรักษาพยาบาล ดูแลพวก ั้ เรียกร้อง(ฟ้องร้อง)ค่าชดเชยจากเขาเต็มที่ สักพักทังคนไข้และญาติกเริมสงบลง เราก็ ้ ็ ่ คนไข้ไหมถามญาติวาต้องการรักษาทีไหนทีไม่ใช่โรงพยาบาลของ ่ ่ ่ คนไข้เขาก็ดนะ เขาไม่ได้เรียกร้องโดยตรง เขา ีเราบ้าง เราก็ทำเรืองส่งไป ่ จะถามว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป แต่เราต้องเร็วและต้อง ขณะเดียวกันเราก็จะทำทีมขึนมาเพือดูแลผูปวย รูวาสัญญาณแบบนีคอสัญญาณบอกเหตุ อย่างการพา ้ ่ ้ ่ ้่ ้ ืจะมีทมสอบสวนโรค ทีมรักษาโรค คนทีไปรักษาตัวที่ ทนายมาด้วย มาดูวานอกจากการรับรักษาต่อแล้ว เรา ี ่ ่โรงพยาบาลขอนแก่นเราก็ไปดูแลทุกวัน ตามไปดู ไป จะทำอย่างไรต่อไปไหม อย่างผูปวยบางรายพอเข้า ้ ่คุยกับหมอทีนนเพือร่วมกันรักษา และเฝ้าติดตาม ่ ั่ ่ รักษาตัว เขาก็ไม่ได้ทำงาน ไม่มเงินให้ลกไปโรงเรียน ี ูอาการของพวกเขา ใครทีดขนแล้วและอยากกลับมา ่ ี ึ้ ตรงนีเราก็ตองดูแล บางรายลูกหรือสามีตองมาเฝ้าแล้ว ้ ้ ้รักษาตัวทีโรงพยาบาลของเราก็ไปรับกลับมา ส่วนค่าใช้ ไม่ได้ไปทำงาน ไม่มรายได้ เราก็ตองเข้าถึงผูปวยนะ ่ ี ้ ้ ่จ่ายทีไปรักษาต่างโรงพยาบาลเราก็รบผิดชอบ ่ ั แรกๆ เขาก็ไม่บอกเราหรอกว่าเขามีปญหา เราก็ถาม ั พออาการอักเสบทุเลาลงเราก็จะเริมรูแล้วว่า ่ ้ ไป พอเขาบอกเราก็รแล้วว่าเขาเดือดร้อน แล้วก็ ู้บางรายต้องควักลูกตาออก บางรายต้องขูดเนือเยือ ้ ่ ช่วยเหลือเบืองต้นไปก่อน ชาวบ้านทีมารักษายากจน ้ ่ออก บางรายรูแบบนีกรอนขึนมาอีก เราต้องคุยกับ ้ ้ ็้ ้ หาเช้ากินค่ำ คนทีมฐานะดีเขาก็อยากรูวาเราจะ ่ ี ้่คนไข้และญาติตลอด จะมีหมอและพยาบาลเป็นทีม ช่วยเหลืออะไรเขาบ้าง เขาไม่ได้ถามนะว่าเราจะให้ไกล่เกลีย ทำความเข้าใจ แต่หลักๆ เราจะสร้าง ่ เท่าไร แต่เราต้องรู้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 39
 • 41. เราต้องเปิดเวทีเจรจาพูดคุยกัน เราก็ตงโต๊ะกลมั้ เป็นเรืองความกังวล เพราะหมอเขารักษาผูปวยทุกวัน ่ ้ ่ เจรจาขึน มีหมอ พยาบาล นักจิตวิทยา ฟังคนไข้กบ ้ ั ก็อาจจะมีสกวันทีเกิดพลาดขึนมา ผมคิดว่าก็นาจะมี ั ่ ้ ่ ญาติระบายความกังวล ความคับข้องใจ และต่อว่าต่อ การศึกษาให้เข้าใจมากขึน แล้วก็ตองมองโลกในแง่ดวา ้ ้ ี่ ขานเรา เราก็ตองรับฟังและต้องขอโทษตลอด ต้อง ้ ถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขึน คนทีเขาจะฟ้องอย่างไรก็ ้ ่ แสดงความรับผิดชอบ และต้องไม่ทอดทิง เราต้องเป็น ้ ต้องฟ้อง แต่จากประสบการณ์ตรง คนทีฟองน่ะไม่ ่ ้ ทีพงเขาได้ เบืองต้นเราเยียวยาให้กอน 3,000 บาท ่ ึ่ ้ ่ เยอะ แต่คนทีรองเรียนมีเยอะ อย่างพูดไม่เพราะ หรือ ่้ เพราะครอบครัวเขาเดือดร้อน แล้วก็เพิมเป็น 50,000 ่ ผ่าตัดไม่ดี หรือว่ารักษาไม่ถกต้อง แต่สวนใหญ่กจะ ู ่ ็ บาท แล้วสุดท้ายเราเยียวยาให้เขารายละ 300,000 คลีคลายได้ดวยการเจรจาต่อรองและช่วยเหลือให้เขา ่ ้ บาท แต่เราจะให้เขาเท่าไรมันก็ไม่สมกับทีเขาต้องสูญ ่ พอใจ มีนอยรายทีจะฟ้อง เพราะถ้าฟ้องปุบก็จะกลาย ้ ่ ๊ เสียดวงตาของเขาหรอกนะ เป็นเรืองใหญ่แล้วก็จะเรียกร้องค่าเสียหายเยอะ คุยกัน ่ พอเราทำดีกบเขาเขาก็เห็นความจริงใจของเรา ั จะดีกว่าเพราะว่าคนไข้กไม่ตงใจจะฟ้องหรอกถ้าไม่ถงที่ ็ ั้ ึ และเห็นใจเรา เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มเจตนาทีจะให้ ี ่ สุดจริงๆ หมอเองก็ไม่ได้มเจตนาจะรักษาให้ผดพลาด ี ิ เรืองแบบนีเกิด เขาก็เห็นใจหมอ เห็นใจพยาบาล ก็ให้ ่ ้ แต่เพราะมันสุดวิสยจริงๆ ั กำลังใจ และนีคอสัญญาณทีดแล้ว เพราะคนไข้ให้ ่ ื ่ ี ถ้าหากว่ามีกองทุนตาม พ.ร.บ.นีมาก็นาจะทำให้ ้ ่ กำลังใจ บางรายยกมือท่วมหัวขอให้คณพระ คุณเจ้า ุ บรรยากาศไม่รอนแรง เพราะจะมีการเยียวยาก่อนโดย ้ คุมครอง อวยพรให้เราด้วยทังทีเขาตาบอด ้ ้ ่ ไม่ตองพิสจน์ถกผิด ให้บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน ้ ู ู นอกจากเราจะเยียวยาผูปวยแล้ว ทีมหมอที่ ้ ่ ตามธรรมชาติของคนไข้ถาเขาไม่มทพง เขาก็จะหันไป ้ ี ี่ ึ่ รักษาเราก็ตองดูแลพวกเขาด้วยเหมือนกันเพราะเรือง ้ ่ หาทนาย หันไปหาสือหรือว่าไปแจ้งตำรวจ พอได้รบ ่ ั แบบนีไม่มใครอยากให้เกิด แรกๆ ทีเกิดเหตุกจะมีการ ้ ี ่ ็ การเยียวยาเบืองต้นไปแล้วความร้อนแรงก็จะลดลง ้ ถามถึงคุณหมอว่าหมอคนไหนรักษา เราก็ตองดูแล ้ และก็จะเป็นเวทีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมอ หมอด้วยเหมือนกัน กับคนไข้ และเป็นการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ด้วย แต่ความกังวลต่างๆ ก็เกิดขึนได้หากยังขาดความ ้ คุณหมอมีความเห็นอย่างไร ต่อ เข้าใจ ท่าทีของหมอหลายคนที่กังวลเกี่ยว ผมว่าถ้าเลือกทีจะมาเป็นหมอแล้ว ก็จะไม่ ่ กับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ว่า บ่ายเบียงทีจะไม่รกษาคนไข้หรอก ขอเพียงหมอมีความ ่ ่ ั หากมีกฎหมายขึ้นมาจะทำให้หมอ รูความเข้าใจ และมีความสามารถทีเพียงพอ หรือถ้าไม่ ้ ่ ถูกฟ้องมากขึ้น พร้อมก็จะมองหาลูทางส่งต่อการรักษาแล้วว่าจะส่งไป ่ บางคนกังวลว่าจะมีการฟ้องร้องมากขึน ต้อง ้ ทีไหน ผมว่ากระบวนการเหล่านีกจะได้รบการพัฒนา ่ ้ ็ ั จ่ายเงินเข้ากองทุนมากขึน หรืออาจจะมีคนมาหากิน ้ ไปด้วยเช่นกัน กับกองทุนนีหรือเปล่า แล้วทำให้หมอไม่กล้ารักษาผู้ ้ ป่วยหนักเพราะกลัวจะผิดพลาด นันก็เป็นธรรมดามัน ่ ฉลาดซื้อ40 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 42. เสียงผู้บริโภค ศูนยพทกษสทธิผบริโภค ิ ั ิ ู เอม? ี ็ ถกบ ู งคบใหทำ เอท ั ั ้แสตมปแลกเกาอเซ ์ ้ ้ี เวน รอครงปย ่ ่ึ ี งไมได้ ั ่ ิ ื ั งหรอ ั านสะอาด ปลอดภยจร กาซเอนจวี พลงง ๊ ็ ี ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 41
 • 43. ก๊าซเอ็นจีวี พลังงานสะอาด ปลอดภัยจริงหรือ ยวดยานนับหลายล้านคันทีวงอยูบนท้องถนนใน ่ ิ่ ่ อ่านมาถึงตรงนี้ ท่านผูบริโภคอาจคิดว่าก็ดแล้ว ้ ี ปัจจุบน มีรถยนต์ทใช้กาซเอ็นจีวเป็นเชือเพลิงอยูเกือบ ั ี่ ๊ ี ้ ่ นี่ ทีมการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอ็นจีวี แล้วจะมา ่ ี 2 แสนคัน คนส่วนใหญ่เชือว่าเอ็นจีวเป็นพลังงาน ่ ี ร้องเรียนกันทำไม สะอาดและปลอดภัย แต่ความเชือนีอาจจะไม่เป็นจริง ่ ้ เสียแล้วในวันนี้ สิ่งที่ผู้บริโภคต้องตั้งคำถาม เราทราบถึงคำถามเรืองนีจากการจัดเวทีเสวนา ่ ้ สหพันธ์การขนส่งทางบกฯ ให้ขอมูลเพิมเติม ้ ่ ของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรืองการ ่ ตรงนีวา ผลของประกาศฉบับนี้ ทำให้ บริษท ปตท. ้่ ั ทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ทีมนางสาวรสนา ่ ี จำกัด(มหาชน) ในฐานะผูผลิตก๊าซธรรมชาติ ใช้เป็น ้ โตสิตระกูล วุฒสมาชิกกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ิ เงือนไขทีจะต้องมีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง ่ ่ เวทีนจดไปเมือวันที่ 6 สิงหาคมทีผานมา ี้ ั ่ ่ ่ ไปในก๊าซธรรมชาติ เพือลดค่าดัชนีวอบบีให้เป็นไปตาม ่ ้ จุดเริมเรืองมาจากสหพันธ์การขนส่งทางบก ่ ่ มาตรฐานทีกรมธุรกิจพลังงานกำหนด ซึงจะต้องมีการ ่ ่ แห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือร้องเรียน มาถึง ปิดปัมก๊าซเอ็นจีวหลายแห่งในช่วงเดือนสิงหาคมต่อ ๊ ี คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว โดยแจ้งว่า เมือเดือน ่ เดือนกันยายน 2553 เพือทำสิงทีเรียกว่า “ปรับปรุง” ่ ่ ่ มิถนายน พ.ศ.2552 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง ุ คุณภาพก๊าซเอ็นจีวทจะจำหน่ายให้กบผูใช้รถยนต์กว่า ี ี่ ั ้ พลังงาน ได้ออกประกาศขึนมาฉบับหนึง เรือง ้ ่ ่ 2 แสนคัน กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ และให้ขอมูลเพิมเติมว่า ค่าดัชนีวอบบีหรือค่า ้ ่ ้ สำหรับยานยนต์ พ.ศ.2552 พลังงานความร้อนทีกรมธุรกิจพลังงานกำหนดน่ะ ดัน ่ สาระสำคัญของประกาศฉบับนีคอ ต้องการให้ ้ ื ต่ำกว่าค่ามาตรฐานสากลของก๊าซธรรมชาติทหลายๆ ี่ เอ็นจีวทใช้กบรถยนต์ซงถูกผลิตมาจากแหล่งผลิตต่างๆ ี ี่ ั ึ่ ประเทศมีใช้อยูในปัจจุบน ทีถกกำหนดไว้ที่ 46-52.9 ่ ั ่ ู เช่น จากฝังอ่าวไทย จากฝังอันดามัน จากแหล่ง ่ ่ MJ/m3 และต่ำกว่าค่าดัชนีวอบบีของก๊าซธรรมชาติที่ ้ น้ำมันสิรกติ์ จ.กำแพงเพชร หรือจากแหล่งน้ำพอง ิ ิ ผลิตได้จากแหล่งต่างๆ ในประเทศ โดยเฉพาะจาก จ.ขอนแก่น และมีคณสมบัตทแตกต่างกันโดยธรรมชาติ ุ ิ ี่ แหล่งอ่าวไทยซึงถือเป็นแหล่งใหญ่ทนำมาผลิตเป็นก๊าซ ่ ี่ ได้มคณภาพมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดค่าดัชนี ี ุ เอ็นจีวี ซึงมีคาดัชนีวอบบีอยูที่ 41.9-44.0 MJ/m3 ่ ่ ้ ่ วอบบีหรือค่าพลังงานความร้อน ซึงเป็นคุณสมบัติ ้ ่ ผลกระทบทีเกิดขึนกับผูบริโภค คือ การไป ่ ้ ้ สำคัญทีจะใช้เป็นเชือเพลิงสำหรับรถยนต์ได้ให้อยู่ ่ ้ กำหนดค่าดัชนีวอบบีทตำว่ามาตรฐานสากลและต่ำกว่า ้ ี่ ่ ระหว่าง 37-42 เมกกะจูล/ลูกบาก์เมตร(MJ/m3) คุณสมบัตทเป็นจริงของก๊าซธรรมชาติทผลิตได้ของ ิ ี่ ี่ และให้มคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่เกินร้อยละ 18 ี ประเทศเช่นนี้ ทำให้ ปตท. ใช้โอกาสนีเติมก๊าซ ้ ของปริมาตร คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในในเอ็นจีวเพือให้ได้ ี ่ ฉลาดซื้อ42 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 44. มาตรฐานต่ำๆ ตามทีกรมธุรกิจพลังงานกำหนด และ ่ อย่างก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจไม่ได้ ียังปล่อยให้เติมได้ถง 18% ของเนือก๊าซเอ็นจีวทงหมด ึ ้ ี ั้ อ่านมาถึงตรงนี้ จึงขอตังเป็นคำถามสำคัญ ้ในขณะทีมาตรฐานสากลยอมให้มคาร์บอนไดออกไซด์ ่ ี สำหรับผูบริโภคทุกคนว่า เงินทีเราจ่ายซือเอ็นจีวเติมลง ้ ่ ้ ีได้ไม่เกิน 3% หรือในบางมาตรฐานทีบางประเทศใช้ ่ ไปในถังนันคุมค่าจริงหรือไม่ เพราะแทนทีเงิน 100 ้ ้ ่กันเขาไม่ยอมให้มเลยด้วยซ้ำ ทังนีเพือลดปัญหาภาวะ ี ้ ้ ่ บาททีจายไปจะได้เอ็นจีวทมคณภาพช่วยรถวิงปรือ ่่ ี ี่ ี ุ ่ ๋โลกร้อน อันเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เต็มๆ 100 บาท กลับกลายเป็นเงินซือขยะอย่างก๊าซ ้สูชนบรรยากาศของโลกนันเอง ่ ั้ ่ คาร์บอนไดออกไซด์ไปถึง 18 บาททังๆ ทีไม่ได้มความ ้ ่ ี และสิงทีสหพันธ์การขนส่งทางบกฯ กังวล ่ ่ จำเป็นกับรถยนต์ของเราเลยสักนิด และท้ายสุดก็ถก ูมากทีสด คือ หากปล่อยให้มอตราส่วนของก๊าซ ่ ุ ีั ปล่อยออกสูชนบรรยากาศของโลก เป็นแรงหนุนทำให้ ่ ั้คาร์บอนไดออกไซด์ทสงมากภายในถังเก็บก๊าซเอ็นจีวี ี่ ู โลกร้อนขึนร่วมกับรถยนต์ทใช้กาซแอลพีจี เบนซิล ้ ี่ ๊ทีตดตังกับรถยนต์ประเภทต่างๆ ทังรถบรรทุกหรือ ่ ิ ้ ้ หรือดีเซลรถยนต์สวนบุคคลเมือใด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อาจ ่ ่ ดังนัน อ่านเรืองนีกนแล้วในฐานะคนอ่านฉลาด ้ ่ ้ ัทำปฏิกรยากับน้ำหรือความชืนทีอยูในถังซึงอาจเกิดขึน ิิ ้ ่ ่ ่ ้ ซือต้องช่วยกันตะโกนถามคำถามนีกนดังๆ ครับ ้ ้ ัได้จากหลายปัจจัย จะทำให้เกิดเป็น Feco3 หรือเหล็ก หวังว่าเมือกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ่คาร์บอเนต ซึงจะทำให้ถงเอ็นจีวมโอกาสกัดกร่อนได้ ่ ั ี ี ได้ยนคำถามของผูบริโภคแล้ว จะได้กลับไปใช้สมองคิด ิ ้เร็วขึน เปรียบเสมือนว่า ถังก๊าซเอ็นจีว(ทีตดตังใน ้ ี ่ ิ ้ ทบทวนการกำหนดคุณภาพมาตรฐานก๊าซเอ็นจีวเสีย ีรถยนต์กว่า 2 แสนคัน)มีโอกาสระเบิดได้ทกเมือ ุ ่ ใหม่โดยเร็ว อย่าปล่อยให้ผบริโภคต้องถูกเอารัด ู้เนืองจากก๊าซเอ็นจีวเป็นก๊าซคุณสมบัตเบากว่าอากาศ ่ ี ิ เอาเปรียบและตกอยูในภาวะเสียงอันตรายถึงชีวต ่ ่ ิมากจึงต้องใช้แรงดันอัดมหาศาลและต้องอยูในถังทีมี ่ ่ แบบนีเลยขอรับ ้สภาพความทนทานมากๆ เท่านัน ใช้ถงเหล็กธรรมดา ้ ั ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 43
 • 45. แสตมป์แลกเก้าอีเซเว่น รอครึงปียงไม่ได้ ้ ่ ั “คนดีอย่างเธอทีเป็น เซเว่นไม่มให้ ่ ี ซือ.....” เพลงลูกทุงยอดฮิตของน้องจักจัน ้ ่ ๊ ่ วันวิสา คงเป็นเพลงคาใจของคุณยาย เฉลียวไปอีกนาน หลังจากทีได้ ่ มีประสบการณ์กบการรอ ั โปรโมชันแสตมป์แลกสินค้าของ ่ เซเว่นอีเลฟเว่นนานถึงครึงปี ่ คุณยายเฉลียวโทรศัพท์ มาหาเราในบ่ายวันหนึงของ ่ เดือนมิถนายนทีผานมาบอกว่า ุ ่ ่ บ้านของคุณยายอยูแถวซอย ่ จรัญสนิทวงศ์ 35 ซึงก็เป็นปกติ ่ ของทุกปากซอยทีมผคน ่ ี ู้ หนาแน่นคับคังว่าจะต้องมีรานค้า ่ ้ สะดวกซืออย่างเซเว่นอีเลฟเว่น ้ ตังอยูหนึงร้านเป็นอย่างน้อย ้ ่ ่ คุณยายเฉลียวถึงจะมีอายุ ปาเข้าไป 70 กว่าปีแล้วแต่กยงแฟน ็ั พันธุแท้ของร้านสะดวกซืออย่าง ์ ้ 7-11 ทุกๆ วันคุณยายจะต้องมี เหตุให้ไปซือสินค้าจาก 7-11 ้ ทีตงอยูหน้าปากซอยใกล้บาน ่ ั้ ่ ้ ไม่เคยขาด ช่วงปี 2552 คงจำกันได้ ร้าน 7-11ได้กระตุนการซือสินค้า ้ ้ ของผูบริโภคด้วยโปรโมชัน ซือ ้ ่ ้ สินค้าครบ 40 บาท ใบเสร็จ ฉลาดซื้อ44 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 46. ใช้แลกแสตมป์สะสมได้ 1 ดวง เมือลูกค้าสะสมแสตมป์ได้ครบตามจำนวนทีรานระบุไว้ ่ ่้สามารถใช้แลกสิงของกระจุกกระจิกที่ 7-11 กำหนดไว้ได้ อาทิ แก้วน้ำ น้ำอัดลมกระป๋อง ่ ๊ ๊รวมถึงเก้าอีสนาม เป็นต้น ้ คุณยายเฉลียวเป็นคนขยันซือเอามากๆ ในเวลาไม่นานคุณยายสะสมแสตมป์ได้ถง ้ ึ330 ดวง จึงนำมาขอแลกเก้าอีสนามทีรานเซเว่นหน้าปากซอย ได้ไป 1 ตัว ต่อมาในช่วง ้ ่้เดือนธันวาคม ปี 2552 คุณยายเฉลียวยังมุงมันซือสินค้ากับ 7-11สาขาหน้าปากซอยจรัญ ่ ่ ้สนิทวงศ์ 35 อย่างไม่รเบือ ไม่นานก็สามารถสะสมได้อก 330 ดวง จึงนำมาขอแลกเก้าอี้ ู้ ่ ีสนามอีกตัวตังใจว่าจะเอาไว้นงคุยเล่นกับเพือนบ้าน แต่คราวนีตองผิดหวังเพราะร้านบอก ้ ั่ ่ ้ ้ว่าของหมดให้รออีกหนึงเดือน คุณยายก็ทนรออีกหนึงเดือนพอถึงกำหนดระยะเวลาที่ 7-11 ่ ่สัญญา คุณยายเฉลียวจึงได้มาทวงเก้าอีสนาม แต่มากีครังๆ ก็ได้แต่คำตอบว่าของหมดยัง ้ ่ ้ไม่มา ทวงเป็นสิบๆ เทียวจนคนแก่หมดกำลังใจ จึงจับโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือกับ ่มูลนิธเพือผูบริโภค ิ ่ ้แนวทางแก้ไขปัญหา นับเป็นความสามารถพิเศษของคุณยายโดยแท้และเป็นหนึงในคุณภาพของผูบริโภค ่ ้ที่ 7-11 จะต้องรักษาไว้ เพราะแสตมป์รวมกว่า 660 ดวงทีคณยายเฉลียวสะสมได้นนต้อง ่ ุ ั้ใช้เงินซือสินค้ากับ 7-11 มากถึง 26,400 บาท เพือขอแลกเก้าอีสนามราคาไม่กรอยบาท ้ ่ ้ ี่ ้จำนวน 2 ตัว เราทำหนังสือแจ้งถึงกรรมการผูจดการใหญ่บริษท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ใน ้ั ัฐานะผูประกอบธุรกิจทีดแลร้านค้า 7-11 ทัวประเทศให้ดแลรับผิดชอบผูบริโภคชันดีอย่าง ้ ่ ู ่ ู ้ ้คุณยายเฉลียวด้วย ไม่นาน บริษท ซีพี ออลล์จงได้ตดต่อกับคุณยายโดยตรงเพือชีแจงถึง ั ึ ิ ่ ้ปัญหาขาดแคลนเก้าอีพร้อมทังจัดส่งเก้าอีสนามทีคณยายรอคอยมานานกว่าครึงปีให้เป็นที่ ้ ้ ้ ่ ุ ่เรียบร้อย โดยทีคณยายไม่ตดใจเอาความใดๆ กับ 7-11 อีก ่ ุ ิ “ต่อไปนีคงจะเข้าร้านเซเว่นน้อยลง เพราะไม่ประทับใจการให้บริการของร้านแล้ว ้และขอบคุณมูลนิธฯทีดำเนินการติดตามเรืองให้ ไม่ผดหวังทีได้รจกและโทรเข้ามาร้องเรียน ิ ่ ่ ิ ่ ู้ ัขอให้กำลังใจมูลนิธฯในการดำเนินการช่วยเหลือผูบริโภคต่อไป” คุณยายเฉลียวให้พร ิ ้ทิงท้ายก่อนวางหูโทรศัพท์ไป ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 45
 • 47. ถูกบังคับให้ทำ เอทีเอ็ม? เวลาไปเปิดบัญชีธนาคาร เคยรูสกกันบ้างไหม ้ ึ ว่า พนักงานธนาคารจะพยายามชักชวนให้เราทำโน่น ทำนีอยูเรือย เอทีเอ็มบ้างล่ะ เดบิตบ้างล่ะ ล่าสุดก็ให้ ่ ่ ่ ซือประกันชีวตอีก จนผูบริโภครูสกเหมือนถูกบังคับให้ ้ ิ ้ ้ ึ ใช้บริการ ไม่ทำตามแล้วดูเหมือนจะมีความผิดและเป็น ลูกค้าทีไม่สมประกอบ ธนาคารมีสทธิทจะทำให้ลกค้า ่ ิ ี่ ู เกิดความรูสกแบบนีหรือไม่ ประสบการณ์จากคุณ ้ ึ ้ วัชระน่าจะให้คำตอบในเรืองนีได้ ่ ้ คุณวัชระร้องเรียนเข้ามาว่า วันหนึงได้พาพ่อตา ่ แนวทางแก้ไขปัญหา ไปเปิดบัญชีทธนาคารทหารไทย สาขาอุดรธานี แล้ว ี่ เราได้ทำหนังสือสอบถามไปทีกรรมการผูจดการ ่ ้ั รูสกเหมือนว่า ถูกพนักงานธนาคารบังคับให้ทำบัตร ้ ึ ใหญ่ธนาคารทหารไทย ต่อมาธนาคารทหารไทยได้มี เอทีเอ็ม หนังสือตอบจากเจ้าหน้าทีบริหาร บริหารคุณภาพ ่ พ่อตาของคุณวัชระบอกว่ายังไม่สะดวกทีจะทำ ่ บริการสาขา แจ้งว่า คุณวัชระและพ่อตามาเปิดบัญชี เลยขอร้องพนักงานธนาคารไปว่า ไม่ทำได้มยวันนีจะ ั้ ้ กับธนาคาร และพนักงานธนาคารได้แนะนำผลิตภัณฑ์ ขอทำในภายหลัง แต่กลับถูกพนักงานของธนาคาร และอธิบายสิทธิประโยชน์รวมทังความสะดวกของบัตร ้ ปฏิเสธ อ้างว่าเป็นนโยบายของธนาคาร เอทีเอ็ม โนลิมต ให้ลกค้าทราบ ซึงเป็นนโยบายที่ ิ ู ่ “ผมเองได้ยนอย่างนันแล้วก็ไม่สบายใจ จึงได้ ิ ้ เจ้าหน้าทีจะต้องให้บริการแนะนำบริการและผลิตภัณฑ์ ่ โทรไปที่ 1558 (คอลเซนเตอร์ของธนาคารทหารไทย) แก่ลกค้า แต่ธนาคารไม่มนโยบายให้ลกค้าทีเปิดบัญชี ู ี ู ่ สอบถามความจริงได้คำตอบว่า ลูกค้าจะไม่ทำเอทีเอ็ม ต้องทำบัตรเอทีเอ็มด้วย ก็ได้ ผมเลยให้พนักงานคนนันรับสายคุยกับ 1558 ้ “อย่างไรก็ตามธนาคารได้ขออภัยลูกค้าที่ จากนัน ก็มททาว่าไม่ยอมอ้างว่ายังไงก็ตองทำเอทีเอ็ม ้ ี ี ่ ้ เจ้าหน้าทีของธนาคารอาจจะสือสารให้เกิดความเข้าใจ ่ ่ และต้องเปิดบัญชีไม่ตำกว่า 2,000 บาท เพือจะได้ ่ ่ คลาดเคลือน ซึงธนาคารได้แจ้งพนักงานแล้วให้ ่ ่ ร่วมลุนบอลโลก “ ้ ระมัดระวังการสือสารไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนีอก” ่ ้ี “ผมคิดในใจ (นีบาหรือเปล่า) สุดท้ายก็ตอง ่ ้ ้ ชัดเจนกันแล้วนะครับว่า ธนาคารจะขายอะไรก็ ยอมทำตาม(ความต้องการ)ของพนักงานธนาคาร ขายไป แต่ผบริโภคนันมีสทธิเต็มร้อย ทีจะเลือกซือ ู้ ้ ิ ่ ้ เพราะอยากไปทำธุระอย่างอืน” ่ หรือจะปฏิเสธสินค้าหรือบริการต่างๆ ทีไม่ตองการได้ ่ ้ คุณวัชระจึงฝากคำถามนีมายังเราเพือให้ ้ ่ ตลอดเวลา สิทธิทจะซือหรือไม่ซอนันเป็นสิทธิของ ี่ ้ ื้ ้ สอบถามไปทีผบริหารของธนาคารธนาคารทหารไทย ่ ู้ ผูบริโภคทีใครจะมาล่วงละเมิด หรือบีบบังคับให้เรา ้ ่ ว่ามีนโยบายเช่นนีจริงหรือไม่ ้ ต้องสละสิทธิอย่างหนึงอย่างใดไม่ได้ครับ ่ ฉลาดซื้อ46 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 48. ประเทศไทย สองมาตรฐานจริงๆ เรืองโดยบุญยืน ศิรธรรม ่ ิ กว่าหนังสือเล่มนีจะออกคงล่วงเลยเวลาทีมี ้ ่ น้อยหน้าประเทศใดๆ ภายใต้ชอเมดดิคอลฮับื่บุคลากรทางการแพทย์แต่งชุดดำมาคัดค้าน พรบ. (ศูนย์กลางทางการแพทย์สากล) เกิดธุรกิจการแพทย์คุมครองผูได้รบความเสียหายจากการรับบริการ ้ ้ ั ทีมความพร้อมในการรองรับผูปวยจากต่างประเทศ ่ ี ้ ่สาธารณสุข เราคงไม่บอกว่าการคัดค้านการสนับสนุน คุณภาพมาตรฐานการรักษาระดับ 5 ดาว ทีเจริญ ่พรบ.ฉบับนีใครถูกใครผิด แต่มประเด็นทีนาคิดมาก ้ ี ่ ่ เติบโตอย่างไร้ขดจำกัด มีการนำโรงพยาบาลเข้า ีกว่านันคือ ประเด็นการคัดค้านของคุณหมอต่างๆ ที่ ้ ตลาดหลักทรัพย์เพือปันมูลค่ากันมากมาย ถึงขนาด ่ ่ออกมาให้ขอมูลกับสังคมว่า วันนีผปวยมากขึน หมอมี ้ ้ ู้ ่ ้ บางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรการแพทย์นานาชาติน้อย งานหนัก วัสดุอปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลน ุ เพือรองรับธุรกิจดังกล่าว จนเกิดเสียงเรียกร้องจาก ่เตียงรองรับคนไข้ไม่เพียงพอ มาตรฐานการให้บริการ ประชาชน ทีตองการให้มหาวิทยาลัย ผลิตแพทย์มา ่ ้ยังต้องพัฒนากันอีกมาก งบบริการจัดการองค์กรเป็น รักษาคนไทยให้เพียงพอก่อน แล้วค่อยคิดถึงคนไปด้วยความยากลำบาก ต่างชาติ แต่หานำพาไม่ เราเข้าใจและเห็นใจเป็นอย่างยิงเพราะมันเป็น ่ จนมีคำถามทีถามทีเล่นทีจริงว่าหากมีคนไทย ่เช่นนันจริงๆ และยอมรับว่าด้วยงานทีหนักมากทำให้ ้ ่ (คนจน) กับคนต่างประเทศทีเจ็บเจียนตายเหมือนกัน ่เกิดความผิดพลาดเกิดขึนได้ ยกตัวอย่างจำนวนผูทได้ ้ ้ ี่ โรงพยาบาลเอกชนจะเลือกรักษาใคร ? เออ..เนาะใครรับความเสียหายทีมาขอรับเงินชดเชย ตามมาตรา 41 ่ รูชวยตอบหน่อยซิ กีรฐบาลมาแล้วทีปล่อยปละละเลย.. ้่ ่ั ่แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี 2552 เรืองนี้ แล้วสังคมไทยจะโทษหมอหรือบุคลากรทางการ ่(ผูไม่รสทธิยงมีอกมาก) จำนวน 810 ราย ผ่านเกณฑ์ ้ ู้ ิ ั ี แพทย์ฝายเดียวก็ไม่ได้เพราะคุณหมอก็ตองทำงานบน ่ ้ช่วยเหลือ 660 ราย ไม่ผาน 150 ราย(เป็นไปตาม ่ ข้อจำกัดมากมายอาการของโรค) เสียชีวต 340 ราย พิการ 97 ราย ิ เราอยากบอกคุณหมอดังๆ ว่าเราอยูขางคุณ ่้เจ็บป่วยต่อเนือง 219 ราย สปสช.จ่ายเงินชดเชยไป ่ หมอนะ เราเข้าใจความรูสกของคุณหมอ และเราก็ ้ ึทังสิน 73 ล้านบาท(ยังไม่รวมประกันสังคมและ ้ ้ เข้าใจความรูสกของผูเสียหายเช่นกัน ก็ไม่รวาจะฝาก ้ ึ ้ ู้ ่ราชการ) นีคอตัวเลขทีเกิดขึนจริง ซึงมีคนตาย ่ ื ่ ้ ่ เรืองนีไว้ทใครดี คงต้องฝากคณะทำงานทีมหน้าที่ ่ ้ ี่ ่ ีมากกว่าประเทศทีทำสงครามอีก(อนิจจาระบบ ่ ปฏิรปชุดต่างๆ ช่วยปฏิรปเรืองนีดวย ไม่อย่างนันอาจ ู ู ่ ้ ้ ้สาธารณสุขทีรกษาคนไทย) ่ั ต้องเขียนป้ายใหญ่ๆ ปิดไว้หน้าโรงพยาบาลว่า “การ แต่อกมุมหนึงในประเทศเดียวกัน เราก็เจรจา ี ่ เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนีมความเสียง้ ี ่การค้าเสรีกบประเทศอืนๆ โชว์สรรพคุณ คุณภาพ ั ่ โปรดใช้วจารณญาณในการเข้ารับการรักษา” ดีมยท่าน ิ ั้มาตรฐานการบริสาธารณสุขทีโดดเด่นเป็นสากลไม่ ่ นา....ยกกกกก.... ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 47
 • 49. รู้ทันกฎหมายกับทนายอาสา นายเฉลิมพงษ กลับดี smbuyer@hotmail.com หัวหนาศูนยทนายความอาสาฯ มูลนิธเพือผูบริโภค ิ ่  ซือคอนโดฯ ได้หองแต่สระว่ายน้ำไม่เสร็จ ไม่รบโอนได้ครับ ้ ้ ั สำหรับฉบับนีผเขียนนำเรืองทีเกิดขึนบ่อยๆ กับ ้ ู ่ ่ ้ จากกฎหมายมาตรานี้ ผูบริโภคสามารถนำสืบพยาน  ผูบริโภคมาเป็นอุทาหรณ ในการซือคอนโดมิเนียมหรือ  ้ บุคคล หรือพยานหลักฐานเกียวกับขอตกลงดังกล่าวได ถึง ่ อาคารชุดนัน ผูประกอบธุรกิจมักจะโฆษณารายละเอียดของ ้  แมวาการทำสัญญาเช่นว่านันกฎหมายจะกำหนดว่าตองทำ ่ ้ โครงการในแผ่นพับโฆษณาหรือโบชัวรระบุสงอำนวยความ ิ่ เป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือและไม่ปรากฏขอ สะดวกภายในโครงการ เช่น สนามเด็กเล่น รานอาหาร ตกลงนันในหนังสือทีไดทำขึนก็ตาม “คดีตามอุทาหรณนแม ้ ่ ้ ี้ คลินก สวนหย่อมพักผ่อน สระว่ายน้ำ ชอปปิงพลาซ่า ิ ้ จะตัดสินก่อนใช พ.ร.บ. วิธพจารณาคดีผบริโภคฯ แต่ผลก็ ี ิ ู ภัตตาคาร เนอสเซอรี่ ฯลฯ ซึงสิงอำนวยความสะดวกเหล่า ่ ่ เหมือนกัน นี้ ผูประกอบธุรกิจจะไม่ระบุไวในสัญญาจะซือจะขายอาคาร  ้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 846/2552 จำเลยมิได ชุด เพือหลีกเลียงทีจะไม่สรางหรือหากจะสรางก็ไม่อยูใน ่ ่ ่ ่ การก่อสรางใหเป็นไปภายในระยะเวลาทีประกาศโฆษณาไว ่ กรอบเวลาตามสัญญา นึกอยากจะสรางเมือไรก็สดแทแต่ ่ ุ และเมือผูบริโภคทังสองไม่ชำระค่างวดต่อแลว จำเลยไดมี ่  ้ อำเภอใจของผูประกอบธุรกิจ  หนังสือใหผบริโภคทังสองไปรับโอนกรรมสิทธิหองชุดตาม ู ้ ์  ครันผูประกอบธุรกิจสรางหองชุดเสร็จแจงใหผซอ ้  ู ื้ สัญญา ซึงแสดงใหเห็นว่าจำเลยมิไดถอขอกำหนดเกียวกับ ่ ื ่ ไปรับโอนหอง แต่สงอำนวยความสะดวกไม่เสร็จ ผูซอจะ ิ่  ื้ ระยะเวลาในการชำระค่างวดตามสัญญาเป็นสาระสำคัญ ไม่ไปรับโอนก็กลัวผิดสัญญาถูกริบเงิน สรางความชอกช้ำ จึงถือมิไดวาผูบริโภคทังสองเป็นฝ่ายผิดสัญญา และเมือ ่  ้ ่ ระกำใจใหอย่างมาก ขนาดอาจถึงกับตองไปกินน้ำเก๊กฮวย พิเคราะหแผ่นพับโฆษณาและรายละเอียดโครงการซึงจำเลย ่ แกเก๊กซิม ความจริงแลวไม่ตองกลัวหากผูประกอบธุรกิจ   ไดระบุสงอำนวยความสะดวกภายในโครงการโดยคาดว่าจะ ิ่ ยังสรางสิงอำนวยความสะดวกไม่แลวเสร็จ ก็ใหทำหนังสือ ่ ก่อสรางแลวเสร็จปลายปี 2539 แลว ทำใหมเหตุผลเชือได ี ่ ไปแจงเป็นหลักฐานว่าใหสรางใหแลวเสร็จก่อน แลวจะไปรับ ว่า ผูทเขาทำสัญญาจะซือจะขายหองชุดในโครงการของ  ี่ ้ โอนอาคารชุดได แต่เดิมนันศาลฎีกาตีความในเรืองแผ่นพับ ้ ่ จำเลยรวมทังผูบริโภคทังสองในคดีนกโดยเชือว่าจำเลยจะ ้  ้ ี้ ็ ่ โฆษณาว่า เป็นการซือขายตามคำพรรณนาแมจะไม่ไดระบุ ้ ตองก่อสรางสิงอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามทีระบุไวอนถือ ่ ่ ั ไวในสัญญาแต่ผประกอบธุรกิจมีหนาทีตองปฏิบตตามคำ ู ่  ั ิ ไดวาเป็นการซือขายตามคำพรรณนา โดยผูบริโภคทังสอง ่ ้  ้ พรรณนา ถือเอาเงือนไขตามโฆษณาเป็นขอสาระสำคัญแห่งสัญญา ่ ต่อมาหลักการนีไดมาบัญญัตไวใน พ.ร.บ.วิธพจารณา ้ ิ ี ิ การทีจำเลยมิไดดำเนินการดังกล่าวใหครบถวนภายใน ่ คดีผบริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 11 ว่า “ประกาศ โฆษณา ู กำหนดเวลาตามสัญญา จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาและ คำรับรอง หรือการกระทำดวยประการใดๆ ของผูประกอบ  ละเมิดสิทธิผบริโภคทังสอง โจทกยอมมีอำนาจฟ้องจำเลยให ู ้ ่ ธุรกิจซึงทำใหผบริโภคเขาใจไดในขณะทำสัญญาว่าผูประกอบ ่ ู  คืนเงินทีผบริโภคทังสองชำระไปแลวพรอมดอกเบีย ่ ู ้ ้ ธุรกิจตกลงจะมอบให หรือจัดหาใหซงสิงของ บริการ หรือ ึ่ ่ หมายเหตุผเขียน คดีนคณะกรรมการคุมครอง ู ี้  สาธารณูปโภคอืนใด หรือจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึงให ่ ่ ผูบริโภคเป็นโจทกฟองคดีแทนผูบริโภคทังสอง จำเลยคือ  ้  ้ แก่ผบริโภคเพือเป็นการตอบแทนทีผบริโภคเขาทำสัญญา ู ่ ่ ู บริษทรัชดาคอนคอรด จำกัด ชือโครงการคือ “โครงการ ั ่ หรือขอตกลงใดๆ ทีผประกอบธุรกิจจะใหสทธิประโยชนแก่ ่ ู ิ รัตนโกสินทรไอสแลนด” จำเลยต่อสูคดีวา คำว่า “หองชุด”  ่ ผูบริโภคเพิมเติมขึนจากทีไดทำสัญญาไว ใหถอว่าขอความ  ่ ้ ่ ื ตามคำนิยามในสัญญาขอ 1 มิไดหมายความรวมถึงสิง ่ การกระทำหรือขอตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึงของสัญญา ่ อำนวยความสะดวกดังกล่าว แต่ศาลฎีกาไม่เห็นดวย ระหว่างผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ   สมน้ำหน้าจริงๆ ฉลาดซื้อ48 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 50. ของฝากจากอินเตอร์เน็ต รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ nukks@mahidol.ac.th สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เซ็งเลย...ไดออกซินในหมูปง ิ้โดยปรกติแล้วเวลาเห็นข้อมูลเกี่ยวกับไดออกซินในอาหารเนื้อสัตว์ปิ้งย่างรมควันแล้ว ผู้เขียนมักปฏิเสธที่จะเชื่อ เพราะมองไม่ออกว่ามันจะเกิดได้อย่างไรในชีวิตประจำวัน “จากกรณีทมอเมลส่งต่อกันระบุวา ถ้าย่าง ี่ ี ี ่ โดยปรกติแล้วเวลาเห็นข้อมูลเกียวกับไดออกซิน ่อาหารนาน 2 ชัวโมง เท่ากับสูบบุหรี่ 2 แสนมวน ่ ในอาหารเนือสัตว์ปงย่างรมควันแล้ว ผูเขียนมักปฏิเสธ ้ ิ้ ้โดยอ้างว่าเป็นผลวิจยโดยกลุมรณรงค์ดานสิงแวดล้อม ั ่ ้ ่ ทีจะเชือ เพราะมองไม่ออกว่ามันจะเกิดได้อย่างไรใน ่ ่ของฝรังเศส ซึงลองเอาไก่มาย่างบนเตาถ่านแล้วพบว่า ่ ่ ชีวตประจำวัน เนืองจากไดออกซินเป็นสารพิษที่ ิ ่มันจะสร้างสารไดออกซิน ซึงเป็นสารก่อมะเร็ง ขึนมา ่ ้ ร้ายแรง และทีเรียนมามักเกิดในกระบวนการทีเกียว ่ ่ ่ในปริมาณทีฟงแล้วอึงทึงเสียวไปตามๆ กัน แถมบน ่ ั ้ ่ กับการทีมการใช้คลอรีน เช่น กระบวนการฟอก ่ ีเนือย่างยังมีสารพิษตัวอืนๆ แถมมาอีกหลายอย่าง ้ ่ กระดาษให้ขาว หรือสังเคราะห์สารปราบวัชพืชทีมี ่เช่น...จะจริงหรือมัวชัวร์หรือไม่มาฟังคำตอบกัน” ่ คลอรีนเป็นองค์ประกอบ หรือ ทำลายสิงใดสิงหนึงด้วย ่ ่ ่ ข้อความข้างต้นนีเป็นสิงทีผเขียนได้มาจาก ้ ่ ่ ู้ ความร้อนสูงตัวอย่างเช่น เป็นทียอมรับกันแล้วว่า ่ส่วนหนึงของรายงานข่าวสันๆ ทีนกศึกษาหลักสูตร ่ ้ ่ ั สารประกอบไดออกซินนันเกิดได้จากการทีมนุษย์เผา ้ ่พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการต้องทำส่งทุก ขยะหรือแม้แต่ศพ ซึงในปัจจุบนมีเมรุเผาศพในวัด ่ ัสัปดาห์ทเรียนวิชาพิษวิทยากับผูเขียน ข่าวดังกล่าวนัน ี่ ้ ้ หลายแห่งในประเทศไทย และเมรุเผาศพเอกชนในตัดมาจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึง ซึงรายงานข่าวจาก ่ ่ ต่างประเทศใช้เตาเผาศพไฟฟ้าไร้ควันเพือป้องกันการ ่การประชุมเกียวกับสุขภาพซึงมีแพทย์หลายท่านเป็น ่ ่ ปล่อยไดออกซินออกสิงแวดล้อม ่วิทยากร ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 49
 • 51. ทีตลกไปกว่านันคือ ทุกครังทีผเขียนไปบรรยาย ่ ้ ้ ่ ู้ สอนตังประเด็นขึนและรายงานต่อ ในข่าวอ้างถึงแหล่ง ้ ้ ความรูเกียวกับสารพิษทีปนเปือนในอาหารให้นกศึกษา ้ ่ ่ ้ ั ทีมาของข่าวว่า “ข้อความดังกล่าวเป็นผลจากการ ่ ระดับปริญญาตรีคณะหนึงในมหาวิทยาลัยทีผเขียน ่ ่ ู้ ศึกษาของกลุมโรแบง เดส์ บัวส์ (Robin des Bois) ่ สังกัด ซึงเป็นธรรมดาทีจะมีนกศึกษาบางส่วนทีไม่ใส่ใจ ่ ่ ั ่ ซึงเป็นกลุมรณรงค์ดานสิงแวดล้อมของฝรังเศส ได้มี ่ ่ ้ ่ ่ ในการจดข้อมูล มักนังคุยกันหรือหลับตาเข้าสมาธิ ่ การศึกษาระบุ การย่างบาร์บควนาน 2 ชัวโมงจะ ิ ิ ่ ระหว่างเรียน จากนันเมือจบการบรรยายและได้รบ ้ ่ ั ปล่อยสารไดออกซินในระดับเท่ากับบุหรี่ 220,000 คำสังให้ทำรายงานว่า ได้อะไรจากคำบรรยายทีสามารถ ่ ่ มวน” ดังนันผูเขียนจึงค้นหาว่า Robin des Bois คือ ้ ้ ประยุกต์เข้าสูชวตประจำวันได้ นักศึกษาประเภทนีก็ ่ีิ ้ กลุมอะไรโดยใช้ Google search จึงรูทมาของข้อมูลที่ ่ ้ ี่ ถามเพือนทีสนใจเรียนว่า โครงสร้างการบรรยายมี ่ ่ นักบรรยายไทยอ้างถึงในการบรรยายต่างๆ จนเป็นข่าว อะไรบ้าง จากนันก็ไปนังเทียนเขียนโดยอาศัยข้อมูล ้ ่ ให้นกศึกษาไทยตามมหาวิทยาลัยทัวไป copy and ั ่ จากอินเตอร์เน็ต ทีสำคัญนักศึกษาเหล่านีมกใช้วธการ ่ ้ ั ิี paste ในรายงานทีเกียวกับสารพิษในอาหารใน ่ ่ copy and paste มาทำรายงานแบบมีขอมูลขาดๆ ้ ประเทศไทยส่งอาจารย์ของเขา เกินๆ จากทีบรรยายในชันเรียน ่ ้ Robin des Bois นันเป็นเอ็นจีโอหรือองค์กร ้ การทำรายงานแบบ copy and paste ของนัก เอกชนในประเทศฝรังเศส มีวตถุประสงค์ตามทีจาหัว ่ ั ่่ ศึกษานันสังเกตได้ไม่ยาก อาจารย์หลายท่านอาจเคย ้ ไว้ในเว็บ http://www.robindesbois.org/english/robin ประหลาดใจว่าทำไมรายงานของนักศึกษาบางส่วนถึงมี _english.html เป็นภาษาอังกฤษว่า Non สำนวนคล้ายกันถึงขันจำนวนตัวอักษรในบางส่วนของ ้ Governmental Organization for the Protection of รายงานทีเป็นเรืองเดียวกันเท่ากัน แบบมิได้นดหมาย ่ ่ ั Man and the Environment ซึงเมือดูใน wikipedia. ่ ่ ครังแรกทีพบผูเขียนตรวจพบก็เข้าใจว่านักศึกษาใช้วธี ้ ่ ้ ิ com แล้วก็เข้าใจว่าพยายามรณรงค์ทำตนเองให้มี การลอกการบ้านกัน แต่เรืองการปนเปือนของไดออกซิน ่ ้ ความคล้ายกับ Robin Hood ในเรืองการคุมครองผู้ ่ ้ ในอาหารปิงย่างนันผูเขียนไม่ได้เอ่ยปากสักนิดในการ ้ ้ ้ บริโภค(เสียดายทีผเขียนอ่านภาษาฝรังเศสไม่ออก จึง ่ ู้ ่ บรรยาย กลับมีนกศึกษามากกว่าห้าคนขึนไปนำเอามา ั ้ อ่านข้อมูลใน wikipedia ไม่ได้) แต่เมืออ่านเว็บของ ่ บรรจุในรายงาน ผูเขียนจึงสงสัยในแหล่งทีมาว่า ข้อมูล ้ ่ กลุมนีทเป็นภาษาอังกฤษในเรืองของไดออกซินแล้ว ก็ ่ ้ ี่ ่ นีมาจากไหน เพราะปรากฏการมัวแบบนีเกิดสองปี ้ ่ ้ พบว่า ไดออกซินเป็นกลุมสารพิษทีกลุมเอ็นจีโอนีสนใจ ่ ่ ่ ้ ซ้อน ว่าก่อมลพิษต่อสิงแวดล้อม ่ วิธการตามล่าหาความจริงทำได้ไม่ยาก ผูเขียน ี ้ ตัวเนือข่าวจริงๆ ทีแพทย์ไทยท่านหนึงกล่าว ้ ่ ่ ใช้วธี copy ประโยคภาษาไทยสันๆ ทีซำกันในรายงาน ิ ้ ่ ้ บรรยายตามทีหนังสือพิมพ์ลงข่าวเกียวกับการปนเปือน ่ ่ ้ นักศึกษาซึงส่งให้ผเขียนเป็น file word ทาง e-mail ่ ู้ ของไดออกซินในอาหารนัน มาจาก http://news.bbc. ้ แล้ว paste ใน Google search จากนันก็จะเห็น ้ co.uk/2/hi/health/3106039.stm ซึงมีขอมูลแปล ่ ้ ข้อความตัวจริงทีนกศึกษาไปลอกมาว่ามาจากเว็บใด ่ ั ได้ความว่า กลุมเอ็นจีโอนีวดปริมาณไดออกซินทีปล่อย ่ ้ั ่ บ้าง ซึงมักเป็นไปในรูปข้อมูลใน block ทีไปลอกมา ่ ่ ออกมาจากการปิงเนือสเต็ก (เข้าใจว่าเป็นเนือวัว) ้ ้ ้ จากข่าวหนังสือพิมพ์ทมนกวิชาการทีไม่ได้เรียนด้าน ี่ ี ั ่ ขนาดใหญ่ 4 ชิน ไก่งวงอีก 4 ชิน และไส้กรอกอีก ้ ้ พิษวิทยาบรรยาย ณ ทีประชุมต่างๆ ่ แปดท่อนใหญ่ ๆ โดยการปิงนันใช้เวลานาน 2 ชัวโมง ้ ้ ่ จริงหรือไม่ทไดออกซินเกิดขึนในอาหารปิงย่าง ี่ ้ ้ จึงสามารถตรวจวัดการปล่อยไดออกซินสะสมได้ 12- รมควัน จากประเด็นทีนกศึกษาทีเรียนในวิชาทีผเขียน ่ ั ่ ่ ู้ 22 นาโนกรัม ซึงเข้าใจว่าคำนวณมาจากความเข้มข้น ่ ฉลาดซื้อ50 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 52. ของไดออกซินทีตรวจวัดในอากาศได้ในระดับ 0.6-0.7 ่ เอเจนต์ออเรนจ์หรือไม่ ทังนีเพราะในรายงานข่าวมิได้ ้ ้นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในข่าวกล่าวว่าความ บอกว่าเป็นไดออกซินชนิดใด ซึงในความเป็นจริงแล้ว ่เข้มข้นนีสงเป็นเจ็ดเท่าของความเข้มข้นไดออกซินที่ ้ ู สารพิษจากอาหารปิงย่าง ซึงเป็นตัวแม่มากกว่าไดออก ้ ่ยอมให้ปล่อยออกจากปล่องควันของเตาเผาซึงน่าจะ ่ ซินคือ PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons)รวมถึงเมรุเผาศพด้วย นันมีสมาชิกมากเป็นร้อย ๆ ชนิด และมีสมาชิกบาง ้ ในสามัญสำนึกของคนไทย เราคงไม่ปงย่าง ิ้ ชนิดเท่านันทีกอมะเร็งในมนุษย์ได้ถารับในปริมาณสูง ้ ่ ่ ้อาหารนานถึง 2 ชัวโมงแน่ แต่ถงจะทำ ชินอาหารนัน ่ ึ ้ ้ เป็นประจำ ซึงไดออกซินก็คงเป็นไปในลักษณะเดียว ่ก็คงดำเกรียมจนไม่นาอร่อย และเมือเปรียบเทียบกับ ่ ่ กันคือ มีสมาชิกมากมาย ดังนันในการรับไดออกซิน ้ข้อมูลทีวา การเผาศพนันจะมีการปล่อยไดออกซินออก ่่ ้ เข้าสูรางกายในปริมาณน้อย ร่างกายย่อมทำลายได้ถา ่่ ้มาจากเมรุเผาศพ ก็เป็นเรืองทีนาจะเปรียบเทียบกันได้ ่ ่ ่ เรามีอวัยวะภายในทีแข็งแรงพอ ่ว่า เนือสัตว์หรือเนือศพน่าจะมีการถูกเปลียนไปเป็น ้ ้ ่ การหลีกเลียงไม่รบสารพิษจากการปิงย่าง ่ ั ้ไดออกซินได้เหมือนกัน เพียงแต่วาความเข้มข้นนันอยู่ ่ ้ อาหารนัน ผูเขียนเคยเห็นกลวิธหนึงทีผมอาชีพขาย ้ ้ ี ่ ่ ู้ ีในขันก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ ซึงต้องดูจากว่า ้ ่ อาหารแบบรถเข็น ปิงไก่ยาง หมูปง บนบาทวิถมวธเร่ง ้ ่ ิ้ ี ีิีร่างกายเราทำลายมันทิงได้หรือไม่ดวย ้ ้ การปิงและกำจัดควันไม่ให้ตวผูปงต้องสูดดมด้วยการ ้ ั ้ ิ้ ข้อมูลของไดออกซินนันสามารถหาอ่านได้ทวไป ้ ั่ ดูดควันจากการปิงไปให้ไกลตัวด้วยพัดลมหม้อน้ำ ้ทังใน wikipedia และเว็บอืนๆ ทังไทยและเทศ สาร ้ ่ ้ รถยนต์เก่าต่อเข้ากับแบตเตอรีรถยนต์ (เก่า) พ่นเป็น ่พิษนีมสตรโมเลกุลหลักง่าย ๆ แต่ชนิดทีเรามักสนใจ ้ ี ู ่ ลำควันพุงเข้าบ้านเรือนข้างทาง ซึงนับว่าเป็นการ ่ ่นันอยูในรูปของอนุพนธ์ทมธาตุคลอรีนไปเกียวข้อง ้ ่ ั ี่ ี ่ ปัดสวะสารพิษไปให้คนอืนอย่างแท้จริง นันคือวิธบานๆ ่ ่ ี ้เพราะปัญหาของไดออกซินนันเป็นข่าวใหญ่เมือ ้ ่ ของคนขาย ส่วนคนซือนันก็สามารถใช้วธบานๆ ้ ้ ิี ้อนุพนธ์ไดออกซินทีมคลอรีนก่อให้เกิดมะเร็งแก่ทหาร ั ่ ี ป้องกันสารพิษกลุมนีได้ โดยใช้หลักการไม่กนอาหาร ่ ้ ิอเมริกน ทีมสวนในการโปรยสารเอเจนต์ออเรนจ์ ั ่ ี ่ ซ้ำซาก พยายามกินผักผลไม้ให้มากพอเพราะมีขอมูล ้(agent orange) ลงไปทำลายป่าทึบในเวียดนามให้ งานวิจยมากพอควรทียนยันว่าสารกลุม flavonoids ั ่ื ่โปร่งเพือจะได้เล็งยิงเวียดกงในป่าได้งายๆ ผลกรรม ่ ่ ในพืชผักผลไม้นนน่าจะลดความเสียงต่อพิษร้ายของ ั้ ่ตามสนองให้ทหารทีรวมในกิจกรรมก่อเวรนันเป็น ่่ ้ ไดออกซินในอาหาร(ถ้ามี) ได้มะเร็งเสียหลายคนเนืองจากไดออกซินทีชอ ทีซดดี ่ ่ ื่ ี ี ส่วนการแนะนำให้เลิกกินอาหารปิงย่างรมควัน ้(TCDD) ซึงปนเปือนในเอเจนต์ออเรนจ์ ่ ้ นัน ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง เพราะมันเป็นวัฒนธรรม ้ ดังนันจึงมีคำถามทีวา ไดออกซิน ทีปล่อยออก ้ ่่ ่ การกินทีอยูคชาติไทยมานานเกินจะถอนได้แล้ว ่ ่ ู่มาจากอาหารปิงย่างนันร้ายแรงเท่าไดออกซินทีมาจาก ้ ้ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 51
 • 53. สวยอย่างฉลาดล คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล pypph@hotmail.com รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุ กินอย่ายวย่น ช่วยชะลอความเหี่ งไร หลายคนคงคิดว่าอาหารทีกนไม่สำคัญเท่ากับเครืองสำอางทีดๆ แพงๆ และศัลยกรรมทางผิวหนังโดยแพทย์ ่ ิ ่ ่ ี ผูชำนาญ ในทางตรงกันข้ามอาหารทีเรากินเข้าไปจะมีผลแตกต่างอย่างชัดเจนต่อสุขภาพของเจ้าของ และถ้าเรากิน ้ ่ อาหารถูกต้อง ร่างกายจะมีสขภาพดี รวมถึงผิวพรรณทีผดผ่อง เต่งตึงมีนำมีนวล บริษททีคาขายเกียวกับอาหาร ุ ่ ุ ้ ั ่ ้ ่ เสริมและวิตามินเสริมเหล่านีเสมือนหนึงขายยาเม็ดสำหรับผิวหนัง เพือบำรุงผิวหนังจากภายในสูภายนอก ้ ่ ่ ่ สารอาหารก่อให้เกิดความแตกต่างต่อการบำรุงผิว หรือไม่? เทคนิคกินให้ผวสวย ิ ถ้าเราจะคิดว่าการเปลียนแปลงชนิดของอาหารทีกนทุกวัน ่ ่ ิ 1. กินผัก ผลไม้สดให้มาก คงจะไม่สามารถลบล้างริวรอยเหียวย่นหรือชะลอความแก่ออกไป ้ ่ 2. กินข้าวกล้อง กินนมไขมันต่ำ ได้อย่างสินเชิง ในขณะทีถาเราจะคิดว่ากินอาหารอะไรก็ได้ที่ ้ ่ ้ 3. ดืมน้ำให้พอ ่ อยากกินและจะไม่มผลเสียต่อสุขภาพของผิวหนังก็เป็นไปไม่ได้ ี 4. ไม่ดมแอลกอฮอล์ ไม่ดมชา กาแฟ ื่ ื่ เช่นกัน ความจริงอาหารทีเรากินทุกวันมีผลโดยทางตรงต่ออวัยวะ ่ และน้ำอัดลม ทุกส่วนของร่างกายรวมทังผิวหนัง แม้วาครีมบำรุงผิวทีดแสนดี ้ ่ ่ ี 5. หลีกเลียงไขมัน และของทอด ่ และอุดมไปด้วยสารพัดอาหารเสริมในครีม ก็คงสามารถเพียง เสริมให้ผวหนังได้เพียงบางส่วนเท่านันโดยการซึมผ่านเข้าสู่ ิ ้ ผิวหนัง แต่กคงไม่เพียงพอ ็ ฉลาดซื้อ52 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 54. ประโยชน์ของการบำรุงผิวจากภายใน ข้อจำกัดของสารอาหารบำรุงผิวจากภายในร่างกายสู่นอก สู่ภายนอก ทุกๆ เซลล์ของอวัยวะทัวร่างกายต้องการสาร ่ ความเหียวย่นของผิวหนังเกิดจากปัจจัยร่วมของ ่อาหารจำนวนมาก และสารอาหารบางอย่าง เช่น กลไกการเปลียนแปลงทางสรีระร่างกายและสิงแวดล้อม ่ ่วิตามิน แร่ธาตุและ อะมิโนแอซิดหลายชนิดจำเป็นต้อง ทีมมลพิษ เช่น แสงแดด ลม และมลภาวะ การเลือก ่ ีได้มาจากอาหารทีกนเข้าไป ในขณะทีสารอาหารบาง ่ ิ ่ กินอาหารทีเหมาะสมจะสามารถช่วยยับยังความ ่ ้ชนิดร่างกายสามารถสร้างเองได้จากภายในและเป็น ชราภาพทีเกิดจากกลไกทางสรีระของร่างกายได้ แต่ไม่ ่ปัจจัยสำคัญทีกอให้เกิดสุขภาพทีดและบำรุง ่ ่ ่ ี สามารถยับยังความชราภาพทีเกิดจากมลภาวะได้ ้ ่ผิวพรรณได้อย่างสมบูรณ์ ซึงไม่สามารถ่ การใช้ครีมกันแดดสามารถป้องกันผิวหนังทดแทนได้ดวยครีมบำรุงผิว ้ จากการทำลายของแสงแดดได้ดี ครีมบำรุงผิวทีประกอบไปด้วย ่ การกิน(สาร)อาหารทีเข้มข้นมากๆ ่สารอาหารทีดๆ เมือทาลงบนผิวหนังก็ ่ ี ่ หรือมากกว่าปกติเพือหวังให้มี ่ไม่แน่นอนว่าจะมีประสิทธิภาพต่อ ประสิทธิภาพต่อเซลล์ผวหนังมากๆ และ ิผิวหนังเสมอไป บางยีหอสารเหล่านัน ่ ้ ้ เห็นผลรวดเร็วก็เป็นไปไม่ได้และถ้าได้กอาจ ็อาจจะเพียงเกาะอยูบนผิวหนังเท่านัน อาจ ่ ้ เกิดผลเสียมากกว่าผลดี แต่ครีมบำรุงทีเข้มข้น ่แทรกซึมลงผิวหนังได้ไม่ดี ทังนีขนอยูกบความเข้มข้น ้ ้ ึ้ ่ ั ด้วยสารอาหาร เมือทาบนผิวหนังหรือพอกไว้นาน ่ของสารอาหารและยีหอสินค้าทีได้รบการพัฒนาดีมาก ่ ้ ่ ั 15-40 นาที สารอาหารจากครีมบำรุงผิวสามารถน้อยแตกต่างกัน แต่ถาเรากินอาหารดีๆ เข้าไป ก็ยอม ้ ่ กระตุนให้ผวหนังชุมชืนอย่างรวดเร็วและเห็นผลทันตา ้ ิ ่ ้จะแน่นอนว่าอาหารจะถูกย่อยในกระเพาะและสำไส้ โดยเฉพาะอย่างยิงเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ่ และผ่านการดูดซึมเข้าสูกระแสเลือดและ ่ เครืองสำอางและทางการแพทย์ ทีมการใช้กระแสไฟฟ้า ่ ่ ี นำส่งไปยังเซลทุกเซลล์รวมทังเซลล์ ้ มากระตุนและนำส่งสารอาหารจากภายนอกผิวหนังสู่ ้ ผิวหนังแน่นอน ภายในเซลล์ผวอย่างมีประสิทธิภาพ ิ อาหารมีผลต่อกลไกการ สารอาหารบางชนิดทีมประโยชน์ตอผิวหนัง เช่น ่ ี ่ ชะลอวัยและชะลอริวรอยแห่งวัย ้ เปปไทด์ ไม่สามารถให้เข้าร่างกายโดยการรับประทาน อย่างไม่ตองสงสัย รวมทังมีผลต่อ ้ ้ เพราะจะถูกทำลายในลำไส้ แต่การผสมในครีมบำรุงผิว สุขภาพองค์รวมของร่างกาย จะให้ประโยชน์โดยตรงในการบำรุงผิวหนังได้ดีสรุป ความสมดุลของการกินอาหารเข้าร่างกายเป็นสิงจำเป็นทีจะรักษาให้รางกายแข็งแรง แม้วาจะไม่สามารถ ่ ่ ่ ่บำรุงผิวหนังให้เห็นได้ทนใจเท่ากับศัลยกรรมผิวหนัง แต่การไม่ใส่ใจการกินอาหารทีมประโยชน์ตอร่างกาย ก็จะ ั ่ ี ่ทำให้ผวหนังเสือม แห้ง เหียวย่น อย่างชัดเจนและรวดเร็วกว่าผูทมโภชนาการทีดและสม่ำเสมอ การขาดวิตามิน ิ ่ ่ ้ ี่ ี ่ ีเอ และบี คอมเพลคส์และกรดไขมันบางชนิด สามารถทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบและโรคทางผิวหนังบางชนิดได้นอกจากนันการขาดสารอาหารทีจำเป็นบางชนิดยังอาจก่อให้เกิดปัญหาการสมานแผลของผิวหนังและการสร้าง ้ ่เซลล์ใหม่ให้ผวหนังทีชาผิดปกติได้ ดังนันการปรับปรุงวิธและเลือกคุณภาพอาหารทีดและสม่ำเสมอจะมีสวนอย่าง ิ ่้ ้ ี ่ ี ่มากทีจะช่วยบำรุงผิวให้เต่งตึงและเป็นหนุมสาวอยูเสมอ ่ ่ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 53
 • 55. ช่วง ฉลาด ช้อป อ.เชษฐพงษ์ จรรยานุรกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ั เครือข่ายนักวิชาการเพือผูบริโภค ่ ้ “รถใช้นำ” ้ ช่วยโลกร้อน ประหยัดเชือเพลิง ? ้ ราคาน้ำมันทีพงตัวสูงขึนอยูในขณะนี้ สร้างความเดือดเนือร้อนใจแก่ผใช้รถเป็น ่ ุ่ ้ ่ ้ ู้ จำนวนมาก ในสือต่างๆ มีการโฆษณาถึงผลิตภัณฑ์ในรูปแบบหลากหลาย ทีอวดอ้าง ่ ่ สรรพคุณว่า ผลิตภัณฑ์ดงกล่าวมีความสามารถ ช่วยลดปริมาณการปล่อยมลภาวะ และ ั ยังช่วยลดปริมาณการใช้นำมัน อันทำให้ชวยผูใช้รถจำนวนมากสามารถประหยัดค่าน้ำ ้ ่ ้ มันได้ วันนีมเพือนสมาชิกสอบถามเข้ามาถึงเรือง “รถใช้นำ” ว่ามีความน่าเชือถือมาก ้ ี ่ ่ ้ ่ น้อยเพียงใด คอลัมน์ ช่วง ฉลาด ช้อป มีคำตอบให้ครับ ฉลาดซื้อ54 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 56. รถพลังงานน้ำ vs. รถพลังงานไฮโดรเจน ตามหลักทางวิทยาศาสตร์แล้ว การได้มาซึง่พลังงานเกิดจากการปฏิกริยาทางเคมีของสสารทีมี ่พลังงานสะสมสูงกว่า เปลียนไปเป็นสสารทีมพลังงาน ่ ่ ีสะสมต่ำกว่า โดยระหว่างการเปลียนแปลงนันสสารจะ ่ ้ปลดปล่อยพลังงานออกมา ยกตัวอย่างเช่น การเผาไหม้ของสสารกลุมไฮโดรคาร์บอน (พลังงานฟอสซิล) ่ไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซออกซิเจน เปรียบเช่นเดียวกับกระบวนการหายใจของ ในทางตรงกันข้ามหากเราต้องการนำน้ำมาทำให้มนุษย์ ทีสามารถเปลียนอาหารทีมนุษย์รบประทานไป ่ ่ ่ ั เกิดไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจน สิงทีเราต้องทำคือการ ่ ่ทำปฏิกริยากับก๊าซออกซิเจน ทำให้ได้มาซึงพลังงานที่ ่ ใส่พลังงานลงไปในน้ำเพือทำให้เกิดปฏิกริยาดัง ่เราใช้ในชีวตประจำวัน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ ิ สมการเคมีเราหายใจออกมา ในลักษณะเดียวกัน ก๊าซไฮโดรเจน สามารถทำปฏิกริยากับก๊าซออกซิเจน ทำให้เกิดน้ำและพลังงานได้เช่นกันดังสมการเคมี ซึงปฏิกริยาดังกล่าวสามารถทำได้ดวย ่ ้ กระบวนการ Electrolysis คือการใส่พลังงานไฟฟ้าผ่าน ขัวไฟฟ้าทังสองลงไปในน้ำ ทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ ้ ้ ขัวลบ และก๊าซออกซิเจนทีขวบวก ้ ่ ั้ เนืองจากก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนมี ่ จากหลักการทีอธิบายมานีจะเห็นได้วา รถทีใช้ ่ ้ ่ ่พลังงานสะสมสูงกว่าน้ำ ลักษณะเช่นนีเป็นทีมาของ ้ ่ พลังงานไฮโดรเจนนันกำลังได้รบการพัฒนาเพือเป็น ้ ั ่พลังงานทางเลือกใหม่ หรือทีเราเรียกกันว่า Hydrogen พลังงานทางเลือกแห่งอนาคต ในทางตรงกันข้ามการให้ ่Fuel เมือนำหลักการนีมาใช้เป็นพลังงานแก่รถยนต์ เรา ได้มาซึงพลังงานจากน้ำโดยปฏิกริยาเคมีนนเป็นไปไม่ได้ ่ ้ ่ ั้จึงเรียกว่ารถพลังงานไฮโดรเจน ซึงกำลังได้รบการ ่ ั เลย เพราะน้ำเป็นสสารทีมพลังงานสะสมต่ำกว่าเมือ ่ ี ่พัฒนาและกำลังคาดหมายว่าจะสามารถมาทดแทน เทียบกับ ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจน ดังนัน ้พลังงานจากฟอสซิลได้ในอนาคตอันใกล้นี้ รถยนต์ทวงได้ดวยพลังงานน้ำล้วนๆ จึงไม่มอยูจริง ี่ ิ่ ้ ี ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 55
 • 57. แล้ว “รถใช้น้ำ” ที่โฆษณากันคืออะไร? หลักการของอุปกรณ์เหล่านี้ คือ ติดตังตัว ้ Electrolyze โดยนำพลังงานจากแบตเตอรีเพือแยกเอา ่ ่ ก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนออกจากน้ำ แล้วนำเอา ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนทีได้เหล่านัน ใส่ ่ ้ เข้าไปในเครืองยนต์ โดยมักจะอ้างว่าเป็นการทำให้ ่ เครืองยนต์ใช้นำมันน้อยลง และเกิดมลภาวะทีนอย ่ ้ ่ ้ ลงด้วย ข้อเท็จจริง: การนำก๊าซไฮโดรเจนใส่เข้าไปใน เครืองยนต์นี้ ได้รบการศึกษาและรับรองทาง ่ ั วิทยาศาสตร์แล้วว่า “สามารถเพิมประสิทธิภาพการ ่ เผาไหม้ และทำให้เกิดมลภาวะทีนอยลงจริง” แต่ ่ ้ ประสิทธิภาพก็เพิมในปริมาณเล็กน้อยเท่านัน ่ ้ นอกเหนือจากนีสงทีผผลิตสินค้าเหล่านีมกไม่พดถึงคือ ้ ิ่ ่ ู้ ้ ั ู กระบวนการ Electrolysis เพือแยกก๊าซไฮโดรเจนจาก ่ น้ำนัน เป็นกระบวนการทีตองใช้พลังงานเช่นเดียวกัน ้ ่ ้ หมายความถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทนีในต่างประเทศก็ ้ โดยพลังงานทีวานีกมาจากแบตเตอรี่ ซึงมาไล่เรียงกัน ่่ ้ ็ ่ อาจจะเข้าข่ายหลอกลวงผูบริโภคเช่นกัน ้ ดีๆ แล้ว จะเห็นว่าพลังงานแบตเตอรีกมาจากการเผา ่ ็ ผลิตภัณฑ์พวกนีโดยส่วนมาก มักจะมีการอ้างถึงผล ้ ไหม้ในเครืองยนต์ ก็คอพลังงานน้ำมันนันเอง ่ ื ้ การทดสอบการประหยัดน้ำมัน และการปล่อย และเมือพิจารณาตามกฎทางเทอร์โมไดนามิก ่ มลภาวะ ซึงค่าทีเกิดจากการทดสอบเหล่านี้ อาจเกิด ่ ่ แล้ว ในทุกกระบวนการนันจะต้องเกิดการสูญเสีย ้ ขึนได้จากลักษณะการขับขี่ หรือการปรับค่าของหัวฉีด ้ พลังงานทังสิน เพราะฉะนัน การนำพลังงานทางกลที่ ้ ้ ้ และ Engine Control Unit (ECU) ต่างๆ ได้จากน้ำมัน ไปปันเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วนำพลังงาน ่ สรุปโดยรวมแล้ว การใช้กาซไฮโดรเจนทีเกิด ๊ ่ ไฟฟ้าไปแยกไฮโดรเจน แล้วนำกลับมาเผาไหม้ใหม่ จึง จากการใช้กระบวนการ Electrolysis แยกออกมาจาก เป็นกระบวนการทีไม่คมอย่างยิง โดยสรุปจึงเป็นไปไม่ ่ ุ้ ่ น้ำนัน ไม่ได้ชวยให้ผใช้รถทีตดตังอุปกรณ์สามารถ ้ ่ ู้ ่ ิ ้ ได้เลยทีอปกรณ์พวกนีจะสามารถช่วยประหยัดการใช้ ุ่ ้ ประหยัดน้ำมันได้จริง น้ำมันได้ ขณะทีเรากำลังรอการมาของเทคโนโลยีรถทีใช้ ่ ่ Hydrogen fuel cell การดูแลเช็คสภาพรถยนต์ ให้อยู่ ที่ต่างประเทศก็มีการขายผลิตภัณฑ์เช่นนี้เหมือน ในสภาพดี ตรวจสอบลมยางและไส้กรองอยูเสมอ ไม่ ่ กันไม่ใช่หรือ? บรรทุกของเกินความจำเป็น รวมถึงขับรถไม่เร็วเกินไป ณ ปัจจุบน ไม่มผลิตภัณฑ์ประเภทนีใดๆ ทีได้ ั ี ้ ่ นัก หรือถ้าเป็นไปได้กหลีกเลียงการใช้รถเมือไม่จำเป็น ็ ่ ่ รับการรับรองและค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์จาก United น่าจะเป็นทางออกทีดสำหรับการประหยัดน้ำมันในยุค ่ ี States Environmental Protection Agency นัน ้ น้ำมันราคาแพงนีครับ ้ ฉลาดซื้อ56 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 58. เรื่องเล่าเฝ้าระวัง ภก.ภาณุโชติ ทองยัง nuchote@hotmail.com สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผนึกกำลังอวดอ้าง...ยกกำลัง 2 ในวารสารฉลาดซือฉบับหนึงในอดีต ได้เคยลง ้ ่ กระบวนการเมคานิคอล ไฮโดรไลซิส (Mechanicalเรืองการโฆษณาขายเครืองปรับโครงสร้างน้ำโมเลกุล ่ ่ Hydrolysis) ชะลอความแก่และการเกิดริวรอยก่อนวัย ้หกเหลียม แอคติโมโกลด์ ( ActimoGold) ทีอวดอ้าง ่ ่ ระบบทางเดินอาหารทำงานดีขน ลดการสะสมสารพิษ ึ้สรรพคุณเกินจริงไปแล้ว หลังจากนันหน่วยราชการ ้ และอนุมลอิสระในร่างกาย เสริมสร้างและรักษาสมดุล ูได้ประชาสัมพันธ์ให้ชวยกันเฝ้าระวัง เนืองจากการ ่ ่ ภูมคมกันในร่างกาย ฯลฯ ิ ุ้โฆษณาแบบนันผิดกฎหมาย แต่เวลาผ่านไปไม่นาน ... ้ มีการแนะนำว่า คนทีควรรับประทานได้แก่ ่เขากลับมาอีกแล้วครับ แต่คราวนีเขาไม่ได้มาคนเดียว.. ้ เด็ก หนุมสาว วัยทำงาน วัยสูงอายุ ผูปวยโรคเรือรัง, ่ ้ ่ ้แต่ เขากลับมาแบบยกกำลังสองเลยทีเดียว เอาเข้าไป! เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ เอกสารชินแรกทีผบริโภครายหนึงส่งมาให้ดู ้ ่ ู้ ่ อัมพาต,ภูมแพ้ อัลไซเมอร์ เด็กสมาธิสนหรือเด็ก ิ ั้เป็นรายละเอียดโฆษณาขายเครืองปรับโครงสร้างน้ำ ่ ออธิสติค ฯลฯ (สรุปว่าคล้ายๆ สิงมีชวตทีเรียกว่าคน ่ ีิ ่โมเลกุลหกเหลียม แอคติโมโกลด์ อ้างว่าเมือนำน้ำ ่ ่ ทังหมดนะแหละ) แจ้งว่ารับประทานติดต่อกัน 30 วัน ้มาผ่านเครืองนี้ มันจะปรับคุณภาพน้ำด้วยนาโน ่ จะเกิดปฏิกรยาขับพิษและฟืนฟูเบืองต้น หลังจากนัน ิิ ้ ้ ้เทคโนโลยี ทำให้โมเลกุลของน้ำมีขนาดเล็กจนผ่านเข้า ให้รบประทานต่อเนือง (ก็กนไปเรือยๆ จนไม่มเงินซือ ั ่ ิ ่ ี ้ออกทุกเซลล์ของร่างกายได้งาย นอกจากนียงทำให้นำ ่ ้ั ้ ละมัง?) ในเอกสารยังมีรปทีอางถึงการวิจยประสิทธิภาพ ู ่้ ัอุดมไปด้วยแร่ธาตุทจำเป็นและมีปริมาณออกซิเจนเพิม ี่ ่ ของ แอลฟ่า-พีเอสพี ระบุโรงพยาบาล CHO-RAYขึน และยังให้สารต้านอนุมลอิสระทีมประสิทธิภาพสูง ้ ู ่ ี ประเทศเวียดนาม และมีการระบุเลข อย.ด้วย (คืออีกด้วย เอกสารแนะนำว่า 3-7 วันแรก ควรดืมน้ำนี้ ่ เป็นอาหารน่ะ แต่ไหงโฆษณาจนเป็นลักษณะยาล่ะวันละ 1-3 แก้ว อ้างว่าน้ำแอคติโมเป็นน้ำทีมโครงสร้าง ่ ี ครับ?)ขนาดเล็ก หากเริมต้นดืมมากๆ ของเสียจะออกนอก ่ ่ ทีผมบอกว่าว่ายกกำลังสองคือ ผูทขาย ได้นำ ่ ้ ี่เซลล์ในปริมาณมากเกินไป ทำให้สภาวะโลหิตเป็นพิษ น้ำมาบรรจุขวดและอ้างว่าเป็นน้ำแอคติโม และแนะนำได้ จะมีอาการ คอแห้ง เวียนศีรษะ ปวดเมือยตามตัว ่ ให้นำเครืองดืมธัญพืชชนิดผง แอลฟ่า-พีเอสพี มาผสม ่ ่“แต่ไม่ตองตกใจ เพราะจะเป็นอาการชัวคราวและจะ ้ ่ ในการรับประทาน จะทำให้ดยงขึนอีก ี ิ่ ้ค่อยๆ หายไป” หลังจากนันควรดืมน้ำแอคติโมให้ได้ ้ ่ เลยขออนุญาต ประชาสัมพันธ์นะครับ ลองใช้วันละ 2 ลิตร (คราวทีแล้วก็โฆษณาแบบนี้ ยังไม่ ่ วิจารญาณของผูอานที่ “ฉลาดซือ” ตอบตัวเองเลยนะ ้่ ้เข็ดอีก) ครับว่า “มันเป็นได้หรือไม่?” และถ้าใครพบเห็นก็ควร ส่วนเอกสารชินทีสอง เป็นโฆษณาขาย ้ ่ แจ้ง อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบเครืองดืมธัญพืชชนิดผง แอลฟ่า-พีเอสพี อ้างว่า ่ ่ ด่วนเลยนะครับ เผือจะได้ดำเนินการไปพร้อมๆ กัน ่เป็นนวัตกรรมใหม่ของการดูแลสุขภาพ สกัดด้วย แบบยกกำลังสองไงครับ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 57
 • 59. คุยหนูกบkakablue@yahoo.com โดย กั า คน คุณหมอขา....ฟังทางนี้ (1) ถาม : ผูปวยไปซือยากินเอง เดิมไม่เคยมีประวัตแพ้ยามาก่อน แต่ครังนีเกิดแพ้ยาแบบรุนแรงแบบ ้ ่ ้ ิ ้ ้ Stevens-Johnson syndrome ผูปวยมีสทธิฟองเรียกค่าเสียหายจากผูทจำหน่ายยาหลายสิบล้านบาท ้ ่ ิ ้ ้ ี่ แบบฟ้องแพทย์ได้หรือไม่ ผูทจำหน่ายยาต้องรับผิดชอบแบบแพทย์หรือไม่ ้ ี่ สมศักดิ์ ธรรมบุตร ตอบ : ผูปวยได้ซอยากินเอง เดิมไม่เคยมีประวัตแพ้ยาก่อน แต่ครังนีเกิดแพ้ยาแบบรุนแรงแบบ Stevens-Johnson ้ ่ ื้ ิ ้ ้ syndrome ผูปวยมีสทธิฟองเรียกค่าเสียหายจากผูทจำหน่ายยาได้หรือไม่นน สิทธิการฟ้องเป็นสิทธิของผูเสียหาย ้ ่ ิ ้ ้ ี่ ั้ ้ ซึงเขาฟ้องได้เสมอ แต่ผทจำหน่ายยาคงไม่ตองรับผิดชอบ เพราะผูทจำหน่ายยามิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อแต่ ่ ู้ ี่ ้ ้ ี่ อย่างใด แพทย์กเช่นเดียวกันไม่ตองรับผิด แต่ตามข่าวทีเกิดขึนทีผปวยเป็น Stevens -Johnson syndrome แล้ว ็ ้ ่ ้ ่ ู้ ่ ฟ้องกระทรวงสาธารณสุขให้รบผิด เพราะแพทย์ของกระทรวงประมาทเลินเล่อนัน ถ้าศึกษาจากคำพิพากษานันให้ดี ั ้ ้ ศาลให้กระทรวงสาธารณสุขต้องรับผิดเพราะเหตุผลว่า ผูปวยเมือเกิดอาการแพ้แล้วไม่ได้รบการรักษาอย่างทันท่วงที ้ ่ ่ ั แพทย์ทรกษาจึงมีความประมาท (อยูบาง) กระทรวงสาธารณสุขซึงเป็นหน่วยงานต้นสังกัด จึงต้องรับผิดชอบตาม ี่ ั ่ ้ ่ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีของรัฐ พ.ศ. 2539 (ดูบทความของผมในหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 27 ่ ตุลาคม พ.ศ. 2548 หน้า 6). วิฑรย์ อึงประพันธ์ พ.บ., ศาสตราจารย์ ู ้ ทีปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ ่ คณะนิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ิ วารสารคลินก เล่ม 289 ปี 2552 ิ ฉลาดซื้อ58 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 60. หนูกา (หมายถึงกาตัวเล็กๆ) อ่านข่าวคุณหมอ มาก ก็บกพร่องมาก ก็แปรตามจำนวนครังทีคนใช้ ้ ่จำนวนหนึงออกมาแต่งชุดดำ ดองโน่น เผานี่ ถึงขันขูจะ ่ ้ ่ ใช้หลายครังโอกาสผิดพลาดก็เกิดขึนตาม ้ ้หยุดงานประท้วง เพือแสดงพลังคัดค้าน ร่าง พรบ. ่ 3. ระบบ หรือวิวฒนาการเครืองไม้เครืองมือ ั ่ ่คุมครองผูเสียหายจากบริการสาธารณสุข ทีกำลังจ่อจะ ้ ้ ่ สมัยใหม่มมาก คนใช้แทบไม่ได้ใช้ความสามารถของตัว ีเข้าสภาหลังจากใช้เวลา 2 ปีกว่าๆ ในการร่าง แล้วก็ เอง เครืองมือก็บกพร่องได้ ถ้าใช้ผดพลาด ่ ิไม่รจะใช้เวลาอีกกีปในกระบวนการนิตบญญัตกว่าจะ ู้ ่ ี ิ ั ิ 4. คนรูมากขึน เมือก่อนคนตายไป แต่มใครรู้ ้ ้ ่ ีออกมาเป็นกฎหมาย หนูกาก็เลยรูสกอยากจะไปคุยกับ ้ ึ ญาติไม่รู้ แต่ปจจุบนนี้ คนรูมากขึน ทำให้กรณีทเกิดขึน ั ั ้ ้ ี่ ้คุณหมอชุดขาว...ใจดีสกคน ั มันเปิดเผยต่อสาธารณชนมากขึน ้ ทีแรกหนูกาก็ไม่แน่ใจนะคะ ว่าจะมีอกไหม คุณ ี ทีผานมา เมือคนรับรูถงความเสียหาย แก้ปญหา ่ ่ ่ ้ ึ ัหมอชุดขาวๆ ทีมหวใจดวงโตๆ เพราะ (ขอใช้สำนวน ่ ี ั มีทางเดียวคือฟ้องศาล แต่กฎหมายนีจะเป็นระบบความ ้อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์) “กลุมผูตอต้านร่าง พ.ร.บ.นีอย่าง ่ ้ ่ ้ มันคงของการประกัน มีกองทุนเกิดขึน ผูปวยก็จะได้รบ ่ ้ ้ ่ ัรุนแรงทีสด จึงเป็นกลุมสหภาพแพทย์โรงพยาบาล ่ ุ ่ การชดเชยทันการณ์ เมือเขาเสียสิทธิ เขาก็ตองลุก ่ ้เอกชน ทีเรียกตนเองว่า “แพทยสภา”” เขาทำงานกัน ่ มาปกป้องสิทธิ เพราะฉะนันไม่มอะไรดีกว่าทีเอาตรงนี้ ้ ี ่หนักมาก ทังโลกบนดิน โลกออนไลน์ ยันโลกใต้ดน ใน ้ ิ มาเป็นกันชนแวดวงมดหมอเลยเกิด “อาการอุปทานหมู” ไปทัว ทังที่ ่ ่ ้ เมือถามว่า อาจารย์เคยช่วยคดีแพทย์ทถกฟ้อง ่ ี่ ูไม่เคยอ่านกฎหมายสักมาตรา ไหมคะ หนูกาถาม และแล้วระหว่างทีหนูกาเกือบท้อใจ...หนูกาก็ได้ ่ “ผมไม่เคยช่วยคดีแพทย์ทถกฟ้อง แต่ผมแนะนำ ี่ ูเจอกับคนแก่ใจดีทานหนึง ไม่ได้ใส่ชดกาวน์สขาว ไม่ได้ ่ ่ ุ ี เขาว่า อะไรเกิดคุณต้องรับผิดอย่างไร เพราะเราต้องpractice แล้ว แต่ทานมีหวใจสีขาวดวงโต และมีความ ่ ั พยายามให้ความเป็นธรรม เหมือนกรณีฟองทีขอนแก่น ้ ่เป็นมนุษย์ เกือบทุกคนทีรจกเรียกท่านว่า แพทย์เพือ ่ ู้ ั ่ รพ.เอกชน เมือ 10 กว่าปีกอน ไปคลอดลูกแล้วตัว ่ ่ประชาชน ไม่ใช่แพทย์เพือวิชาชีพ...ศ.นพ.วิฑรย์ อึง ่ ู ้ เหลือง พิการและตาย การตายครังนันเป็นเรืองป้องกัน ้ ้ ่ประพันธ์ ยาก ผูเสียหายเองมองในแง่ทวา รพ.ให้การบริการไม่ ้ ี่ ่ อ.วิฑรย์ เล่าให้ฟงว่า กฎหมายฉบับนีจะช่วยผูที่ ู ั ้ ้ พอเพียง คือถ้าตายคามือหมอ เขายังไม่ฟอง แต่นี่ ้รับอันตรายจากการแพทย์ หรือการบริการทางการ ปล่อยให้เมียเขาตายคนเดียว แบบนีเขาแค้นมาก ้แพทย์อย่างน้อยทีสดเขาก็จะได้รบการเยียวยา เราต้อง ่ ุ ั เพราะเขาฝากครรภ์เสียตังค์เยอะ ล่าสุด ศาลอุทธรณ์ให้ยอมรับว่า อันตรายจากการใช้บริการทางการแพทย์ เขาชนะ ซึงเขาก็สเต็มทีเหมือนกัน ต้องการให้ รพ. ่ ู้ ่สมัยใหม่มมากขึน ทีจริงก็เกิดมานานแล้ว แต่หลังๆ มี ี ้ ่ อธิบายว่าเกิดอะไรขึน” ้มากขึน ทังจาก ้ ้ เอ...มันเป็นความบกพร่องเชิงระบบหรือเปล่าคะ 1. เกิดจากความบกพร่องของคน คนไข้มากขึน ้ หนูกาสงสัยหมอบริการมากขึน ซึงเป็นธรรมดาทีมการผิดพลาด ้ ่ ่ ี “ระบบเอกชนมันคิดตังค์อย่างเดียว คนทีไป ่มากขึน ้ รพ.เอกชน ในความรูสกของผม เขาไม่หวังกองทุนนี้ ้ ึ 2. คนไข้ใช้บริการมากขึน เพราะเราก็ไปหวังกับ ้ หรอก เขาสามารถป้องกันตัวเองได้ ถ้าไม่ชอบมาพากลการแพทย์สมัยใหม่มากเกินไป คิดว่าวิเศษสุด เมือใช้ ่ ฟ้องศาลเลย ไม่มารอกองทุน” ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 59
 • 61. เอ...เอ...เอ... อาจารย์คะ เป็นเพราะ แบบนีหรือเปล่า รพ.เอกชน เลยไม่อยาก ้ จ่าย “ลึกๆ แล้ว ผมคิดว่านีคอ hidden ่ ื agenda ไม่อยากจ่าย แล้วก็มาปลุกปันหมอ ่ ทีไม่รเรืองให้มาเย้วๆ ความเคลือนไหวนี้ ก็ ่ ู้ ่ ่ คือพวกนีพยายามเอาฐานะแพทยสภาไปพูด ้ ซึงเท่าทีผมฟัง มันไม่ตรงกับเหตุผลของ ่ ่ กฎหมาย เช่น หมอทำงานมาก มันเกียว ่ ตรงไหน ทำงานมาก ก็ผดมาก ยิงต้องมี ิ ่ กฎหมาย เรืองเงินเดือนไม่เป็นธรรม จัด ่ ตำแหน่งไม่เหมาะสม ก็เรืองของคุณไม่เกียว ่ ่ กับกฎหมาย คุณต้องไปต่อสูระบบอืน ไม่ใช่ลม ้ ่ ้ “ผมเขียนบทความลงมติชน คนทีเชือตรงนี้ มัน ่ ่ กฎหมายนี” ้ ไม่มวจารณญาณว่า เป็นไปได้ไหม ไม่มอาชีพไหน หรือ ีิ ี อ.วิฑรย์ เคยเป็นเลขาธิการแพทยสภา เป็นคน ู ประเทศไหนทีจะมีกฎหมายไม่ฟองหมอ กฎหมายที่ ่ ้ ร่างกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ทีเกียวกับสภาวิชาชีพนีมา ่ ่ ้ ออกเฉพาะกลุมบุคคล ออกกฎหมายเพือคนกลุมใด ่ ่ ่ กับมือ หนูกาเลยอยากรูมมมองของอาจารย์ตอแพทย ้ ุ ่ กลุมหนึง มันขัดรัฐธรรมนูญ ผมเตือนแล้ว คนทีเชือ ่ ่ ่ ่ สภาในช่วง 10 ปีทผานมา ี่ ่ ตามนีควรมีวจารณญาณ” ้ ิ “ช่วงทีผานมาถูกครอบงำโดยหมอทีมาจาก รพ. ่ ่ ่ แล้วหนูกาก็อดบ่นในคำถามไม่ได้ “ดูเหมือนคน เอกชน ทำให้บทบาทของแพทยสภาเปลียนไป ผมเคย ่ เป็นหมอส่วนใหญ่ ไม่เคยสนใจเรืองอืนๆนอกจากตัวเอง ่ ่ เขียนบทความลงแพทยสภาสาร หน้าทีของแพทยสภา ่ นะคะ....” ชัดเจน คุณต้องดูแลจริยธรรมของแพทย์ ไม่มหน้าที่ ี อ.วิฑรย์กชางใจดี ฟังหนูกาบ่นๆ แล้วก็ตอบแบบ ู ็่ ต่อสูแทนวิชาชีพ เขาว่าคุณเป็นตัวแทน แต่นนเป็น ้ ั่ ใจเย็น “อันนีเป็น nature ของหมอมาตังนานแล้ว มี ้ ้ representation ในต่างประเทศ หน้าทีสำคัญทีแพทย ่ ่ หมอจำนวนน้อยทีหนมาดูแลปัญหาทางสังคม กฎหมาย ่ ั สภาต้องทำ แต่ไม่เคยทำ หรือไม่สนใจ คือหน้าที่ นีเกียวข้องกับสังคม เป็นกฎหมายพืนๆ สมัยปี 2540 ้ ่ ้ เสนอแนะรัฐบาลในเรืองการพัฒนาโรงพยาบาล ่ รัฐธรรมนูญเปลียนโฉมหน้าสังคม แต่หมอจำนวนมากก็ ่ กรรมการแพทยสภาปัจจุบนเน้นธุรกิจของตนเองั ยังตามไม่ทน อาจเป็นเพราะมันห่างไกลตัว หมอฐานะดี ั มากกว่า” หาเงินไป บางส่วนก็หาเงินจนเกินไป ฉะนันก็เกิดกิเลส ้ หนูกาเคยเห็นป้ายหาเสียงเลือกตังกรรมการ ้ ยิงหามาก ก็ยงหา บางคนก็ไม่ได้ใช้เงินทีตวเองหา ตาย ่ ิ่ ่ ั แพทยสภา ของ “ชมรมแพทย์เพือวิชาชีพแพทย์” ซึง ่ ่ ซะก่อน ให้ลกเมียได้ใช้สบายไป” ู หัวหน้าทีมคือ หมอสมศักดิ์ โล่หเลขา ทีได้รบเลือกตัง ์ ่ ั ้ ยังคุยกันสนุกอยูเลย หนูกาเลยขอรบกวนเวลา ่ ติดต่อกัน 9 สมัย ชูนโยบาย “แพทย์ผประกอบวิชาชีพ ู้ อ.วิฑรย์อกสักหน่อย ฉบับหน้าเรามาฟังข้อคิดดีๆ ู ี โดยสุจริตต้องไม่ถกฟ้องคดีอาญา” ด้วยนะคะ ู สำหรับหมอๆ โดยเฉพาะ แพทยสภา 555 ฉลาดซื้อ60 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 62. Connecting ศจินทร ประชาสันติ์ sajin.smile@gmail.com ขอวัดรอยตีน เมือไม่นานนี้ ได้ไปร่วมวงระดมความเห็นงาน ่ ตีนนิเวศนนี้ อันทีจริงฝรังเขาพูดมาสักระยะ ่ ่วิจยทีกำลังจะจัดทำขึนชินหนึง อาจารยทานหนึงพูดถึง ั ่ ้ ้ ่ ่ ่ หนึงแล้ว แต่เห็นพูดถึงกันหนาหูขนในบ้านก็เอาตอนที่ ่ ึ้แนวโน้มทีหากใครจะค้าจะขาย ต้องเริมตืนตัวในการ ่ ่ ่ ปัญหาโลกร้อนบูม เขาใช้คำเฉพาะว่า “ตีนคารบอน”แสดงตัวเลขให้คนอืนๆ เห็นประจักษวากระบวนการ ่ ่ (carbon footprint) ซึงนับเป็นส่วนหนึงของตีนนิเวศน ่ ่ผลิตของตนได้สงผลกระทบต่อสิงแวดล้อมมากน้อย ่ ่ ทังหมด มีความหมายถึงปริมาณหรือขนาดก๊าซ ้แค่ไหน ตัวเลขทีวาเรียกกันโดยทัวไปว่า “รอยเท้า” ่่ ่ คารบอนไดออกไซด(หรือก๊าซเรือนกระจกชนิดอืนๆ ่ รอยเท้า หรือจะเรียกว่า รอยตีน ก็ได้นเราแปล ี้ แต่คดคำนวณเทียบเป็นก๊าซคารบอน) ทีคนแต่ละคน ิ ่มาจากฝรังซึงเขาใช้วา ecological footprint ซึงแปล ่ ่ ่ ่ หรือกิจกรรมหนึงๆ ปล่อยออกมาสูชนบรรยากาศของ ่ ่ ั้เป็นไทยได้วา “รอยตีนทางนิเวศวิทยา” หมายความ ่ โลกและมีสวนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เช่น การ ่ถึงขนาดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิงแวดล้อม ่ เดินทางโดยเครืองบิน การผลิตสินค้าชนิดหนึงๆ ่ ่ของแต่ละบุคคล เป็นต้น ถ้าจะให้เห็นภาพกันหน่อย ท่านผูอานลอง ้่ ในต่างประเทศ คนทีสนใจอยากรูวารอยตีน ่ ้่นึกถึงตอนเดินป่า จะเห็นรอยเท้าสัตวบนผืนดินทีเปียก ่ นิเวศนของตัวใหญ่โตแค่ไหนสามารถคำนวณได้จากแฉะเป็นหลุมลึกลงไป ฝนตก น้ำขัง ยิงสัตวตวใหญ่ ่ ั เว็บไซตทมอยูเป็นจำนวนไม่นอย ท่านผูอานท่านใด ี่ ี ่ ้ ้่ขนาดรอยเท้าก็ใหญ่ตามไปด้วย น้ำทีขงก็จะมีมาก ใน ่ั นึกสนุกอยากจะเข้าไปคำนวณบ้างก็คงจะได้ตวเลข ัทำนองเดียวกัน คนทีมรอยเท้านิเวศนใหญ่ ก็จะผลาญ ่ ี ประมาณคร่าวๆ เพราะว่าใช้ฐานการคำนวณของฝรัง ่ทรัพยากรมาก ส่วนคนทีมรอยเท้านิเวศนเล็กกว่า ก็จะ ่ ี จะไม่ตรงกับของเรานัก ส่วนเว็บไทยสำหรับการผลาญทรัพยากรน้อยกว่า คำนวณก็มหน่วยงานจัดทำขึนแล้วเหมือนกัน ี ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 61
 • 63. กลับไปทีวงคุยข้างต้น ผูเขียนเชือเหมือนกันว่า ่ ้ ่ ผลิต รวมถึงระบุความพยายามในการจะลดก๊าซ ไม่ชาไม่นาน ตัวเลขทีแสดงผลกระทบของกิจกรรม ้ ่ คารบอนลงอีก แต่หากเป็นฉลากขององคกรอืนก็อาจ ่ มนุษยตอสิงแวดล้อมจะเข้ามามีบทบาทมากขึนในทาง ่ ่ ้ ไม่ได้แสดงเป็นขนาดของตีน แต่บอกในลักษณะ เศรษฐกิจการค้าขาย เพราะสังคมโลกกำลังเคลือนตัว ่ เปรียบเทียบว่าสินค้าตัวนีปลดปล่อยคารบอนน้อยกว่า ้ สูกฎระเบียบใหม่ทมปญหาโลกร้อนเป็นจุดศูนยรวม ่ ี่ ี ั สินค้าตัวอืนๆในกลุมเดียวกันมากน้อยเพียงไร ่ ่ ความสนใจ และคำถามหนึงที(น่า)จะถูกถามมากขึน ่ ่ ้ ตัวเลขทีได้ นอกจากติดบนฉลากแล้ว ยังอาจไป ่ เรือยๆ ภายใต้กฎระเบียบใหม่นคอ คุณสร้างผลกระทบ ่ ี้ ื ปรากฏในรายงานประจำปีหรือรายงานความรับผิดชอบ ให้สงแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน คุณเป็นต้นเหตุของ ิ่ ต่อสังคม (CSR) ของบริษท โบรชัวร เคานเตอร ั ปัญหาโลกร้อนมากน้อยเพียงไร และต่อเนืองจาก ่ ประชาสัมพันธ เว็บไซต จุดให้ขอมูลลูกค้า เป็นต้น ้ คำถามนีคอ เราจะแก้ไขหรือลดผลกระทบทีเราก่อเกิด ้ ื ่ ผูเขียนเห็นว่าถ้ามีฉลากคารบอนก็นาจะดี ้ ่ กับสิงแวดล้อมได้อย่างไร ่ เพราะเราเองก็เรียกร้องมาตลอดว่าการบริโภคควร คุยเรืองนีทำให้นกถึงงานสัมมนาหนึงทีเคยไป ่ ้ ึ ่ ่ จะเป็นการปฏิบตการทางการเมืองทีรบผิดชอบต่อ ั ิ ่ั ร่วมเมือสักปีกอน เป็นงานสัมมนาว่าด้วยการจัดทำ ่ ่ สังคมและสิงแวดล้อมด้วย ถ้าผูบริโภคมีขอมูลด้าน ่ ้ ้ ฉลากคารบอนในภาคธุรกิจ ซึงเป็นโครงการนำร่องที่ ่ สิงแวดล้อมรอบด้านขึนว่าสินค้าทีเรากำลังจะหยิบไป ่ ้ ่ สนับสนุนโดยหน่วยงานจากสหภาพยุโรป(อีย) มี ู จ่ายเงินทีแคชเชียรนน ผลาญทรัพยากรและก่อผล ่ ั้ บริษทเอกชนผูผลิตอาหารขนาดใหญ่ในไทยสองสาม ั ้ กระทบด้านลบต่อสิงแวดล้อมแค่ไหน การตัดสินใจใน ่ แห่งเข้าร่วมโครงการ การบริโภคก็นาจะดีกว่าเดิม ่ ทีงานสัมมนา เขาพูดถึงแนวคิด ตัวอย่างและ ่ แต่ในเวลาเดียวกัน ฉลากคารบอนก็มขอจำกัด ี้ วิธการจัดทำฉลากคารบอนในต่างประเทศ ได้ความ ี เช่น ถ้าผูผลิตสินค้าแสดงตัวเลขบนฉลากในลักษณะ ้ ว่าการทำฉลากคารบอนจะคิดคำนวณจากปริมาณก๊าซ เปรียบเทียบว่าการปลดปล่อยก๊าซ ณ ขณะทีจดทำ ่ั เรือนกระจกทีหน่วยธุรกิจปลดปล่อยออกมาจากการ ่ ฉลากคารบอนดีขนกว่าแต่กอน คำถามคือว่า แล้วแต่ ึ้ ่ ผลิตสินค้าหน่วยหนึงๆ ตลอดอายุของมัน คือ ตังแต่ ่ ้ ก่อนนัน สินค้านันๆ ปลดปล่อยก๊าซมากน้อยแค่ไหน ้ ้ ขันเป็นวัตถุดบ การผลิต แปรรูป บรรจุภณฑ จนถึง ้ ิ ั หรือพูดอีกอย่างว่า ฐานเดิมทีนำมาเปรียบเทียบนันมี ่ ้ การใช้ประโยชนและการกำจัด ตีนคารบอนใหญ่โตแค่ไหน พูดอีกอย่าง ฉลากคารบอนแสดงตีนคารบอน ถ้าฐานเดิมมีตนใหญ่มาก แล้วมาโฆษณาตัวเอง ี ของสินค้านันเอง การคำนวณจะต้องมีระบบการ ่ ว่าลดได้เท่านีๆ ก็เหมือนทำให้ผบริโภคเองหลงทิศได้ ้ ู้ เก็บตัวเลขข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน เหมือนกัน เพราะละเลยการแก้ไขปัญหารากฐานซึง ่ แต่ละขันตอนอย่างละเอียด ยังแอบนึกในใจว่า การทำ ้ อาจมีหนทางทีแก้ปญหาสิงแวดล้อมได้ดกว่านี้ เช่น ่ ั ่ ี ฉลากนีไม่ใช่วาใครก็ทำได้ แต่ตองมีทรัพยากรเงินพอ ่ ่ ้ ยกเลิกการผลิตสินค้านันๆ ไปเลยถ้าก่อให้เกิดปัญหา ้ สมควร สิงแวดล้อมมากนัก แทนทีจะมาเสียเวลากับการ ่ ่ เมือได้ตวเลขแล้ว หน่วยธุรกิจก็จะนำมาจัดทำ ่ ั ปรับปรุงเทคนิคการผลิตบางอย่าง ยกตัวอย่างเลียบๆ เป็นฉลากสินค้า ถ้าเป็นไปตามแนวทางของคารบอน เคียงๆ เช่น เราไม่ตองการถ่านหินชนิดใดๆ ก็ตามมา ้ ทรัสต ซึงเป็นองคกรจัดทำกฎระเบียบเรืองฉลาก ่ ่ ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า แม้วาจะมีฉลากคารบอน ่ คารบอนในอังกฤษ ก็จะเป็นรูปตีนสีดำ ข้างในมีตวเลข ั ติดแปะแสดงอยู่ แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการ นอกจากนี้ ถ้าการจัดทำฉลากคารบอนไม่วาจะ ่ ฉลาดซื้อ62 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 64. ไม่ช้าไม่นาน ตัวเลขที่แสดงผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทางเศรษฐกิจการค้าขายเพราะสังคมโลกกำลังเคลื่อนตัวสู่กฎระเบียบใหม่ที่มีปัญหาโลกร้อนเป็นจุดศูนย์รวมความสนใจด้วยการวัดตีนตัวเองหรือวิธเปรียบเทียบกับตีนคนอืน ี ่ก็ตามเป็นลักษณะ “ทำเอง เออเอง” ความน่าเชือถือ ่และความถูกต้องก็เป็นเรืองทีนาสงสัย ่ ่ ่ คำนวณไว้เป็นเครืองยืนยัน และจะว่าไปแล้ว ฉลาก ่ ทีผเขียนว่าสำคัญอีกอย่าง คือ ฉลากคารบอน ่ ู้ คารบอนอาจไม่ใช่วธทดทสดในการแก้ปญหาโลกร้อน ิ ี ี่ ี ี่ ุ ัเป็นได้เพียงเครืองมือสือสารทางเทคนิค แต่อาจไม่ ่ ่ เพราะภาคทีปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีสด คือ ่ ่ ุสามารถสนับสนุนหรือจูงใจให้ผบริโภคส่วนมากเปลียน ู้ ่ ภาคพลังงาน ดังนัน การจัดทำข้อมูลทีแสดงให้เห็น ้ ่รูปแบบการดำเนินชีวตได้ เพราะฉลากเพียงแต่ให้ทาง ิ ถึงการใช้พลังงานของการผลิตสินค้าหนึงๆ น่าจะมี ่เลือกระหว่างสินค้า ก.ไก่ ข. ไข่ หรือ ค.ควายเท่านัน ้ ต้นทุนต่ำกว่าและน่าเชือถือมากกว่าด้วยซ้ำ ่แต่ไม่มตวเลือกทีอยูนอกเหนือรายการ ี ั ่ ่ หน้ากระดาษหมดแล้ว แต่กยงอยากจะขอถอย ็ั องคกรผูบริโภคของยุโรป (ANEC) ออก ้ ห่างออกมาจากเรืองตีนและฉลากสักสองสามก้าว ่รายงานเกียวกับฉลากคารบอนเมือกลางปีทผานมานี้ ่ ่ ี่ ่ ระยะหลังๆ มานี้ ผูเขียนได้ขอสรุปว่าเมือสังคม ้ ้ ่เองว่า การพุงเป้าไปทีการจัดทำฉลากเพือแสดงการ ่ ่ ่ โลกก้าวสูความทันสมัย ขณะเดียวกับทีตองแก้ปญหา ่ ่ ้ ัปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ ใหญ่ๆ ทีตดพ่วงมากับการพัฒนา วิธแก้ปญหา ่ ิ ี ัสาธารณะไขว้เขวนึกถึงแต่ปญหาโลกร้อน ทังๆ ทียงมี ั ้ ่ั ดูเหมือนจะมีผลทำให้ทกอย่างเข้าสูระบบทีตองมีการ ุ ่ ่ ้ปัญหาสิงแวดล้อมอืนๆ อีกมาก การแสดงตัวเลขเดียวๆ ่ ่ ่ วัด การคำนวณอย่างละเอียด ซึงดูเหมือนว่าเทคนิควิธี ่บนฉลากเองก็ไม่ได้ชแนวทางอะไรแก่ผบริโภคมากนัก ี้ ู้ การเหล่านีอยูในมือของผูเชียวชาญมากขึนเรือยๆ ส่วน ้ ่ ้ ่ ้ ่ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ การประเมินตัวเลขส่วน ตาสี ตาสา ยายมี ยายมา ก็ยงอยูกบป่ากับเขา มีชวต ั ่ ั ีิมากเป็นการประเมินตนเองของบริษทต่างๆ ไม่ได้ ั กับท้องทุงโดยไม่มเรืองฉลากคารบอนอยูในความสนใจ ่ ี ่ ่ทำโดยหน่วยงานกลาง การเปรียบเทียบตัวเลขของ ชีวตคนกลุมหลังนีถาได้วดรอยตีนคารบอนกัน ิ ่ ่ ้ ัแต่ละบริษทก็ทำไม่ได้เนืองจากใช้วธในการคำนวณ ั ่ ิี สักหน่อย เชือได้วาน่าจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า แต่ผู้ ่ ่แตกต่างกัน กำหนดนโยบายส่วนใหญ่คงไม่ได้สนใจ เพราะมัวแต่ ANEC เสนอว่าฉลากคารบอนทีจะมีประโยชน ่ พิศวงกับความซับซ้อนทางเทคนิคในการจัดทำฉลากต่อผูบริโภคมากกว่าน่าจะต้องมีการจัดอันดับแสดง ้ ผูเขียนก็เลยต้องคอยเตือนตัวเองไว้เหมือนกันว่า ยังไง ้องคประกอบของคารบอนในการผลิตสินค้านันๆ ว่า ้ ก็อย่าหลงเพลินไปกับช่างเทคนิคเสียจนลืมว่าแก่นของเป็นสินค้าทีปล่อยคารบอนสูงหรือต่ำ ต้องมีการตรวจ ่ การแก้ปญหาอยูทการเปลียนโลกทัศนหรือแนวคิดของ ั ่ ี่ ่สอบโดยหน่วยงานกลาง และมีการจัดทำข้อมูลในการ คนต่างหาก ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 63
 • 65. สารพัทนปั่สญหาโทรคมนาคมนคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) นพ.ประวิ ย์ ลี ถาพรวงศา ผู้อำนวยการ สถาบั โทรไม่กด (เอทีเอ็ม) หลังจากทีมการเผยแพร่ขอมูลให้ประชาชนระวังแก๊ง ่ ี ้ ได้เลยว่า โกหกทังเพ หน่วยงานเหล่านี้ ไม่มใครให้เราเดิน ้ ี หลอกเงินทางมือถือ โดยให้สงเกตเลขหมายเรียกเข้าว่า ถ้า ั ไปกดเอทีเอ็มกันหรอก แถมสังให้กดปุมโน้นปุมนีอก ่ ่ ่ ้ี เป็นพวกไม่มเลขหมาย(no caller ID) หรือเลขหมายแปลก ี ต่างหาก มิจฉาชีพชัดๆ หลายๆ หลัก เช่น 11 หรือ 12 หลัก และชักชวนให้เราไป แม้วาเขาจะบอกชือหรือยศตำแหน่งว่าเป็นใครก็ตาม ่ ่ กดตูเอทีเอ็ม ด้วยเหตุผลร้อยแปด ไม่วา จะเป็นเราถูก ้ ่ เป็นการแอบอ้างอีกเหมือนกัน เพราะบางครัง เป็นชือ ้ ่ รางวัล(ทังทีไม่เคยร่วมชิงโชคอะไร) เราเป็นหนีบตรเครดิต ้ ่ ้ ั เจ้าหน้าทีหน่วยงานนันจริงๆ แต่เขาไม่รอโหน่อเหน่ ถูก ่ ้ ู้ ิ ิ (บางคนไม่เคยมีบตรเครดิตเลยก็ตาม) เราได้รบคืนภาษี ั ั ขโมยชือมาอ้าง ยิงเราลองโทรกลับไปถามหน่วยงานนันๆ ก็ ่ ่ ้ จากสรรพากร(ทุกปีกสงเป็นเช็คคืนภาษีนนา) หรือแม้แต่ ็ ่ ี่ จะพบว่า คนๆ นัน(ทีถกแอบอ้างชือ) มีตวตนจริงๆ ถ้าใคร ้ ่ ู ่ ั บัญชีธนาคารเรากำลังถูกเจาะ บัญชีบตรเครดิตเรากำลังถูก ั ไม่ทนเฉลียวใจ ยิงเชือว่า ไม่ใช่การโทรหลอกลวง ก็จะสูญ ั ่ ่ ใครแอบใช้จาย(สงสัยว่าธนาคารเมืองไทยหละหลวมน่าดู) ่ เสียเงินไปมาก บางคนเชือจริงๆ จังๆ เขาจะโทรมาหลอกให้ ่ มันใจได้เลยว่า โทรศัพท์พวกนันมาจากแก๊งหลอกลวง ่ ้ ไปกดทุกวันติดต่อกัน จนหมดเงินไปหลายล้านบาท ถ้า เป็นการโทรผ่านอินเทอร์เน็ต(VoIP) และมีหลายคนโดน สงสัยว่าทำไมต้องหลอกให้ไปกดทุกวัน เพราะปกติทเขา ี่ หลอกสำเร็จสูญเงินหลายแสนหรือหลายล้านบาทกันมาแล้ว หลอกให้เรากด คือหลอกให้กดโอนเงินไปให้เขาโดยเราไม่รู้ อย่าให้เรากลายเป็นเหยือรายล่าสุดกันเลย ่ ตัว แต่ธนาคารต่างๆ ก็จะจำกัดวงเงินโอนในแต่ละครัง และ ้ ปรากฏว่า แก๊งมิจฉาชีพก็ได้พฒนาวิธการหลอกลวง ั ี แต่ละวัน ทำให้ตองหลอกให้กดหลายครังและหลายวัน ้ ้ โดยยังคงโทรผ่านอินเทอร์เน็ต แต่กลับแสดงเลขหมายที่ คนทีถกหลอกทังหลาย ไม่ได้เป็นคนโง่ หรือคนงก ่ ู ้ หน้าจอมือถือเราว่า โทรมาจากเลขหมาย 02 xxx xxxx อะไร แต่มจฉาชีพใช้เทคนิคและจิตวิทยาในการหลอกอย่าง ิ เหมือนกับว่าโทรมาจากโทรศัพท์บานหรือโทรศัพท์ ้ แนบเนียน ทำให้เรากลัวว่าถ้าไม่ไปกดตามทีเขาบอก เดียว ่ ๋ สำนักงานตามปกติ ไม่ใช่เลขหมายแปลกๆ อีกต่อไปแล้ว คนอืนจะเจาะเอาเงินออกจากบัญชีเงินฝากของเราไปหมด ่ แต่ทแย่ไปกว่านัน ไม่ใช่เบอร์ 02 อะไรก็ได้ แต่กลายเป็น ี่ ้ หรือคนอืนจะเอาเลขบัตรเครดิตเราไปรูดก่อหนีกอนโต เรา ่ ้ ้ เบอร์ของหน่วยงานของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์ ทำให้เรา ต้องรีบไปป้องกันไว้กอน คนหลายวงการ หลายสาขาอาชีพ ่ หลงเชือสนิทใจ และโดนหลอกโดนไม่ทนรูตว เรียกว่า ่ ั ้ ั โดนกันมานักต่อนัก ไม่วา ดารา นักร้อง หมอ ตำรวจ่ หลอกกันเนียนจริงๆ ข้าราชการระดับสูง หรือแม้แต่ผพพากษา ู้ ิ ตรงนีขอบอกกันก่อนว่า ไม่ใช่เขาไปลักลอบใช้โทร ้ ดังนัน คาถาป้องกันการถูกหลอกในลักษณะนีมี ้ ้ ของธนาคารหรือหน่วยงานนัน จริงๆ เขายังโทรผ่าน ้ ประการเดียว คือ “โทรไม่กด” คือถ้าโทรมือถืออยู่ อย่ากด อินเทอร์เน็ตจากต่างประเทศนันแหละ แต่ใช้การ ่ ตูเอทีเอ็ม เพราะจะทำให้ไม่ระวังตัวว่ากำลังกดอะไรอยู่ ใน ้ ปลอมแปลงเลขหมายเข้ามา เรียกกันว่า caller ID บางประเทศจะมีระบบตัดสัญญาณมือถือทีตเอทีเอ็ม ทำให้ ่ ู้ spoofing งานนีผบริโภคอย่างเราๆ ท่านๆ จึงต้องระวังกัน ้ ู้ ไม่โดนหลอกในลักษณะนี้ ประเทศเรายังไม่มี ก็ตองป้องกัน ้ ให้ดี ใช้วธสงเกตเลขหมายเรียกเข้าเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ิี ั ตัว คือถ้าโทรก็อยูหางตู้ แต่ถาไปทีตกอย่าโทร เพราะเขา ่ ่ ้ ่ ู้ ็ ให้ทองไว้วาถ้าโทรมาชวนให้ไปกดตูเอทีเอ็ม นันแหละ ่ ่ ้ ่ จะหลอกเราได้ ต้องมีสองเรืองเชือมกัน คือการโทรหลอก ่ ่ หลอกลวงแน่นอน ไม่วาเบอร์อะไรโทรมาก็ตาม ยิงอ้างเป็น ่ ่ ผ่านมือถือ และการกดโอนเงิน(โดยน้ำมือเราเองนีแหละ) ่ ตำรวจบ้าง ดีเอสไอบ้าง ธนาคารแห่งประเทศไทยบ้าง กรม ผ่านตูเอทีเอ็ม ถ้าแยกสองเรืองออกจากกันได้ การ ้ ่ สรรพากร หรือแม้แต่แบงค์ทเราใช้บริการอยูกตาม มันใจ ี่ ่ ็ ่ หลอกลวงก็ไม่สำเร็จ จำกันให้ดวาต่อไปนี้ “โทรไม่กด” ี่ ฉลาดซื้อ64 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 66. มีอะไรในโคด-สะ-นา สมสุข หินวิมานสิ่งเร้าเล็กๆ ที่เรียกว่า“ลูกอม” มนุษย์เหมือนหรือแตกต่างจากหนูอย่างไร? กับคำถามประหลาดๆ แบบนี้ มีนกจิตวิทยากลุมหนึงให้คำตอบไว้วา ั ่ ่ ่ เนืองจากมนุษย์กบหนูตางก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกัน ดังนันมนุษย์กบหนูจงต้องมี ่ ั ่ ้ ั ึ บางอย่างทีคล้ายคลึงเหมือนๆ กัน และบางอย่างทีวานันก็คอ “พฤติกรรม” ที่ ่ ่่ ้ ื มนุษย์และสัตว์ตางก็ตองแสดงออกมาเมือมีปจจัยภายนอกสักอย่างหนึงมา ่ ้ ่ ั ่ กระตุนเร้า ้ แล้วนักจิตวิทยากลุมดังกล่าวสร้างข้อสรุปเรืองพฤติกรรมของมนุษย์ตอ ่ ่ ่ สิงเร้าเช่นนีมาได้อย่างไร? ่ ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 65
 • 67. จุดเริมต้นของนักจิตวิทยาสายพฤติกรรม ่ คนทัวไปก็ยงดูเหมือนจะไม่ได้ปฏิเสธทฤษฎีสงเร้าและ ่ ั ิ่ ศาสตร์กมาจากการวิจยทดลองในห้องปฏิบตการ ทีจบ ็ ั ั ิ ่ั พฤติกรรมทีมนุษย์สนองต่อสิงเร้านีไปเสียเลย ่ ่ ้ เอาหนูตะเภามาขังไว้ในกรง โดยทีภายนอกกรงนัน ่ ้ ประจักษ์พยานต่อทฤษฎีสงเร้านี้ ปรากฏอยูใน ิ่ ่ นักวิจยได้นำเนยแข็งมาวางล่อเอาไว้หนึงชิน จากนันก็ ั ่ ้ ้ โฆษณาลูกอมชุมคอยีหอหนึง ในโฆษณาโทรทัศน์นน ่ ่ ้ ่ ั้ ทดลองสันกระดิงเป็นสัญญาณเรียกหนูมากินเนยแข็ง ่ ่ ได้วาดภาพของครอบครัวหนึงทีคณพ่อกับคุณลูกสาว ่ ่ ุ เมือสันกระดิงครังทีหนึง หนูกจะวิงออกจากกรง ่ ่ ่ ้ ่ ่ ็ ่ สองคนเอาแต่นงขีคร้านอยูในบ้าน เพราะในขณะทีคณ ั่ ้ ่ ่ ุ มาทีชนเนยแข็งทันที สันกระดิงครังทีสองสามสี.่ ..หนูก็ ่ ิ้ ่ ่ ้ ่ แม่กงวนทำงานบ้านถูพนแบบ “ตัวเป็นเกลียว” อยูนน ็่ ื้ ่ ั้ ยังแสดงพฤติกรรมวิงออกมาทีเนยแข็งอย่างต่อเนือง ่ ่ ่ ตัวคุณพ่อกับคุณลูกๆ กลับนังขีเกียจแบบ “ตัวเป็นขน” ่ ้ จนแม้แต่ภายหลัง นักวิจยจะทดลองนำเนยแข็งออกไป ั ดูทวอยูนนเอง ี ี ่ ั่ แล้วสันกระดิง ผลปรากฏว่า หนูกยงคงมีพฤติกรรมที่ ่ ่ ็ั ขณะทีคณแม่เริมออกอาการโวยวายขึนว่า “ดู ่ ุ ่ ้ วิงออกไปจากกรง ตามสัญชาตญาณทีถกกระตุนด้วย ่ ่ ู ้ มันเข้าไป ทีวนะ ดูแล้วบ้านช่องสะอาดมัย หัดลุกขึน ี ่ ้ ้ “สิงเร้า” หรือเสียงกระดิงนัน ่ ่ ้ มาช่วยทำงานบ้านบ้าง จานชามน่ะเต็มไปหมด...” ข้อสรุปจากการทดลองนีกคอ หากหนูมี ้ ็ ื ภาพก็ตดมาทีศนย์อำนวยการสถานการณ์ฉกเฉินของ ั ่ ู ุ ปฏิกรยาต่อสิงเร้าได้ฉนใด พฤติกรรมมนุษย์เราก็ ิิ ่ ั ลูกอมเมนธัล ทีสญญาณไฟแดงเตือนภัยได้ดงขึน ่ ั ั ้ สามารถถูกปลุกเร้าได้โดยไม่แตกต่างจากหนูแต่ พร้อมกับเสียงหน่วยตรวจตราความเรียบร้อยกล่าว อย่างใด รายงานว่า “เยาวชนมีปญหาครับ” ั อย่างไรก็ดี แม้ทศนะเรืองพฤติกรรมต่อสิงเร้า ั ่ ่ ผูอำนวยการศูนย์ฯ ได้สงการให้ยงจรวดเป็น ้ ั่ ิ เช่นนี้ ภายหลังจะเริมถูกวิจารณ์วาเป็นข้อสรุปทีงาย ่ ่ ่่ ลูกอมสีชมพูออกไปเข้าปากลูกสาวสองคน ในฉับพลัน เกินไป เพราะมนุษย์กบหนูเป็นสิงมีชวตทีตางสปีชส์ ั ่ ีิ ่ ่ ี่ เด็กสาวก็ลกขึนมาขยับแข้งขยับขาเต้นไปตามเพลง ุ ้ กัน และในความต่างนัน มนุษย์กมบางอย่างทีเรียกว่า ้ ็ ี ่ เลิกอากัปกิรยาขีคร้านไปในทันที ิ ้ “ศักยภาพและความเข้าใจ” ซึงหนูนนไม่มี แต่ทว่า ่ ั้ ยังไม่ทนทีคณแม่จะเริมบ่นต่อไปด้วยเสียงอันดัง ั ่ ุ ่ ฉลาดซื้อ66 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 68. ว่า “อ้าว!!! หนังสือหนังหา...” ทางศูนย์อำนวยการ สิงเร้าแบบการสันกระดิงทีหน้ากรงหนู สมาชิกใน ่ ่ ่ ่ฉุกเฉินก็ได้ยงลูกอมสีเหลืองเข้าไปในปากคุณแม่ จาก ิ ครัวเรือนเหล่านีกจะเริมเปลียนพฤติกรรมเป็นลูกสาวผู้ ้ ็ ่ ่นันน้ำเสียงแบบแม่แปรกก็ได้กลายเป็นมธุรสวาจา ้ กระปรีกระเปร่า เป็นคุณแม่วาจาหยาดน้ำผึง และเป็น ้ ้ความต่อว่า “…ไม่เคยอ่านเลย ต้องให้ดาต้องให้วา ไม่ ่ ่ คุณพ่อผูขยันขันแข็งขึนมาได้ ้ ้เคยได้ดงใจนะจ๊ะ” น้ำเสียงจ๊ะจ๋าเป็นภาษาดอกไม้แบบ ั แล้วเหตุไฉน โฆษณาจึงทำให้มนุษย์เราเป็นนางเอกละครวิทยุไปโน่นเลย ประหนึงหนูทวงออกจากกรงด้วยเสียงกระดิงเช่นนัน? ่ ี่ ิ่ ่ ้ สุดท้าย ผูอำนวยการศูนย์กสงยิงขีปนาวุธลูกอม ้ ็ ั่ โดยหลักการแล้ว สังคมบริโภคไม่ปรารถนาทีจะ ่เม็ดขาวเข้าปากคุณพ่อ และก็ราวกับต้องมนตรา คุณ สร้างผูบริโภคให้เป็นปัจเจกบุคคลผูมอสระเสรีเท่าใด ้ ้ ีิป๊ะป๋าก็ลกขึนจากโซฟา วางรีโมตคอนโทรลลง และ ุ ้ นัก ตรงกันข้าม อุดมคติแห่งสังคมบริโภคต้องการหยิบไม้กวาดขนนกมาช่วยทำความสะอาดบ้านช่อง สร้างมนุษย์ทมความ “เชือง” และแสดงพฤติกรรม ี่ ี ่อย่างแข็งขัน ก่อนทีภาพจะจบลงด้วยคณะทำงานศูนย์ ่ ต่างๆ ทีอยูภายใต้ “บงการ” ของเสียงกระดิงเท่านัน ่ ่ ่ ้อำนวยการฉุกเฉินเต้นเริงร่าอยูกบแบ็คกราวน์กระสุน ่ ั ด้วยเหตุฉะนี้ การแก้ปญหาต่างๆ ของสมาชิก ัลูกอมเมนธัลสีตางๆ ่ ครอบครัว ไม่วาจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ หรือคุณลูก จะ ่ แม้โฆษณาชินนีจะดูตลกขบขันก็ตาม แต่ทว่า ้ ้ เกิดขึนได้ ก็ตองด้วยการบริโภคสิงเร้าจากภายนอกแต่ ้ ้ ่อีกด้านหนึงก็เป็นการตอกย้ำความคิดทีวา มนุษย์เรา ่ ่่ เพียงประการเดียว หาใช่เกิดแต่การจัดการภายในด้วยอาจจะไม่แตกต่างจากหนูทดลองเท่าใดนัก ถ้าเราสัน ่ ตัวของสมาชิกครัวเรือนแต่ละคนกันเองกระดิงแล้วหนูวงออกมากินเนยแข็งได้ฉนใด เมือลูกอม ่ ิ่ ั ่ เมือรูสจจะความจริงดังนีแล้ว คุณๆ ผูบริโภค ่ ้ ั ้ ้เมนธัลถูกยิงเข้าปาก มนุษย์เราก็สามารถจะลุกขึนมา ้ ทังหลาย จะเลือกเป็น “มนุษย์ทตางจากหนู” หรือเป็น ้ ี่ ่เปลียนพฤตินสยได้เช่นกันฉันนัน ่ ิ ั ้ เพียง “หนูเชืองๆ” ตัวหนึง ทีอยูภายใต้การกำกับ ่ ่ ่ ่ เพราะฉะนัน จากลูกสาวแสนคร้าน จากคุณแม่ ้ บงการของการบริโภคสิงเร้ากันดีครับ? ่ช่างบ่น และจากคุณพ่อทีแสนจะเนือยหน่าย เมือได้รบ ่ ่ ั ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 67
 • 69. เรือยู่วงเรียงเคียงจาน ่อ นก นา romsuan@hotmail.com ข้าวต้มสุขภาพ และการเตรียมงานใหญ่ชาวกินเปลียนโลก ่ เมื่อวานมาประชุมออฟฟิศจน มาปรับประยุกต์ใช้ในวิถีประจำวัน อาหารปลอดภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ค่ำ ทำให้กลับบ้านนอกไม่ทันรถบัส ได้อย่างสมสมัย ปีนี้มีคอนเซ็ปต์ของ ได้มาร่วมเปิดบูธให้บริการข้อมูล เที่ยวสุดท้าย เมื่อคืนเลยเลือกนอน มหกรรมสมุนไพรฯ คือ “หอมกรุ่น อาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคที่ ค้างบ้านพี่เก๋ เพราะใกล้ที่ประชุม ทั่วไทย หอมไกลทั่วโลก” สนใจ ในรูปแบบของเกมส์ที่ขออุบ สายวันนี้ต้องประชุมเรื่องการ นอกจากจะมีข้าวหอมหลาก ไว้ รอให้ท่านผู้สนใจไปร่วมกิจกรรม ออกแบบลานวัฒนธรรม ในงาน ชนิด กับผักสมุนไพรเด่นตามคอน กันในงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 7 เซ็ปต์ของแต่ละภาคมาโชว์ในรูป ส่วนชาวกินเปลี่ยนโลก ปีนี้ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 1 – 5 แบบของอาหารพร้อมชิม และการ เตรียม ทำหนังสือเรื่องถั่วพื้นบ้าน กันยายน นี้ที่เมืองทองธานี สาธิตวิธีการปรุงพร้อมสรรพคุณ จากงานศึกษาออกมา 2 เล่ม พร้อม ปีนี้นอกจากจะมีเพื่อน แล้ว ยังมีโซนทางเลือกเพื่อสุขภาพ กิจกรรมรณรงค์กินถั่วพื้นบ้าน ซึ่งมี เครือข่ายเกษตรทางเลือก และ ของคนเมือง ซึ่งปีนี้นอกจากจะมี “นิทรรศการถั่วๆ” ว่าด้วยสาธิต การ ชุมชนต้นแบบความมั่นคงทาง แปลงผักคนเมืองและสาธิตการดูแล กิน การปลูก และพันธุ์เมล็ดถั่ว อาหารแล้ว ยังมีเครือข่ายหมอยา สวนครัวแบบอินทรีย์ที่เหมาะกับ พื้นบ้าน พร้อมกับนิทรรศการกินได้ พื้นบ้านมาร่วมกัน วางแผน คนเมืองแล้ว ยังมีหน่วยให้ความรู้ พร้อมคู่มือการกินโปรไบโอติก ออกแบบเนื้อหาและรูปแบบการนำ เคลื่อนที่ (mobile unite) ของ พื้นบ้าน !! เสนอ ซึ่งในปีนี้ จะเน้นไปเรื่องความ โครงการสวนผักคนเมือง มาเปิดตัว ทั้งนี้ในบริเวณลาน หอมของพืชผัก อาหาร และ ให้ได้รู้จักกันในงาน และตามไป วัฒนธรรมปีนี้ เราออกแบบรณรงค์ สมุนไพร จากทั่วประเทศไทย มานำ บริการในละแวกใกล้บ้านอีก 7 ลด ละ เลิก การสร้างขยะ โดยขอ เสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง หน่วยอีกด้วย เชิญชวนให้ผู้สนใจไปงานมหกรรม ชุมชนกับผู้สนใจ เพื่อให้เกิดการนำ ปีนี้โครงการพัฒนากลไก พกพาภาชนะส่วนตัวสำหรับใส่ ฉลาดซื้อ68 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 70. อาหารรับประทาน จาน ช้อน ปิ่นโตและถุงใส่ของต่างๆ ไปเอง พร้อมมีกิจกรรม “ธนาคารขยะ” เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนถุงพลาสติกแล้วมาใช้ซ้ำใหม่อีกด้วย จบการประชาสัมพันธ์ ...เช้าตรู่หลังฟ้าสางใหม่ๆ วันนี้ พี่เก๋ตื่นและลงมาตั้งหม้อข้าวต้มแล้วเตรียมตัวออกไปวิ่งที่สระน้ำ สวนสาธารณะท้ายหมู่บ้าน ก่อนออกไปบอกฉันที่หมกตัวอยู่ในคอมพ์ฯ “ดูข้าวต้มด้วยนะ” จนพี่เก๋กลับมาจากวิ่งแล้วร้องทักฉันเรื่องข้าวต้มนั่นแหละ จึงได้เดินตาตื่นไปดูหม้อ วิธีทำข้าวต้มสุขภาพข้าวบนเตาแก๊ส 1. ตั้งกระทะบนเตาไฟ เทน้ำมันลงใส่ รอให้ร้อนแล้วใส่ก้อนเต้าหู้หั่น เฮ้อ! เกือบไป .... ดีนะที่พี่เก๋ ชิ้นลงไปทอดให้เหลืองหอมจึงปิดเตาแล้วตักเต้าหู้ขึ้นพักตั้งหม้อข้าวบนเตาไฟอ่อน ข้าวหอม 2. เปิดเตาไฟอีกครั้ง ใส่กระเทียมบุบสับหยาบลงไปผัดในน้ำมันให้มะลิในหม้อกำลังเดือด ปุดๆ เบาๆ เหลืองหอม แล้วลำเลียงเครื่องปรุง อันได้แก่ เห็ดหอมสด เห็ดฟาง และเม็ดขาวๆ แตกปริเปื่อยกำลังชวน เต้าหู้ทอดลงไปผัดเพื่อดึงความหวานหอมของเนื้อเห็ดออกมา ปรุงรสด้วยกิน นี่ถ้าไหม้คงจะต้องต้มใหม่อีก ซีอิ๊วขณะผัดรอบ 3. เมื่อเห็ดหอมและเห็ดฟางสุกแล้วปิดเตาไฟ ตักใส่ลงในหม้อ พี่เก๋ปิดเตาไฟ หันมาเตรียม ข้าวต้มที่สุกรอไว้ก่อนหน้านี้ คนให้เข้ากัน ชิมและปรุงรสด้วยซีอิ๊ว โรยด้วยเห็ดฟาง เห็ดหอม เต้าหู้ ผักชี ขิงซอย ผักชีหั่นหยาบ และพริกไทยป่นกระเทียมและขิง ตักเนื้อข้าวต้มในชามเข้าปากแล้วใจก็ยังอดนึกฝักถั่วแปบอ่อนๆ ถ้า เต้าหู้ขาว 2 ชิ้น หั่นเป็นก้อน เอามาผัดกับเครื่องข้าวต้มเหล่านี้ก็คงอร่อยเนอะ...จำถั่วแปบที่เล่าในเล่มพอคำ เห็ดฟาง 1 ขีด และเห็ดหอม ก่อนได้ไหมคะ ถั่วแปบที่ปลูกไว้เมื่อกลางมิถุนายน ครั้นปลายเดือนสดอีก 1 ขีด ผ่ากลาง ผักชีหั่นหยาบ กรกฎาคมก็ได้เพื่อนบ้านผู้หวังดีมาช่วยตัดหญ้าหน้าบ้านให้ แต่ความที่เขาและขิงซอยเป็นเส้นบาง และบุบ ไม่รู้จักก็เลยตัดต้นถั่วแปบที่กำลังงามทิ้งไปด้วย กะว่าในงานมหกรรมฯกระเทียมไทยไว้ผัด 2 หัว นี่แหละ คงจะได้ต้นและเมล็ดถั่วแปบกลับไปปลูกใหม่ที่บ้านอีกครั้งเครื่องปรุงข้าวต้มสุขภาพก็พร้อม คุณล่ะคะ สนใจถั่วแปบและถั่วและโปรไบโอติกพื้นบ้านหรือเปล่า?ปรุงแล้ว!! ถ้าสนใจเชิญในงานมหกรรมฯ นะคะ ไว้เจอกัน ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553 69
 • 71. อยากให้อ่าน ฟาใส เรื่องเล่าจากคนเคยฟ้อง. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, 2553. ราคา 100 บาท 160 หน้า หนังสือทีรวบรวมเรืองราว ประสบการณ์ บทเรียน ของคนทีเคยต่อสูเพือ ่ ่ ่ ้ ่ เรียกร้องความเป็นธรรมให้ทงกับตัวเองและสังคม ผ่านกระบวนการยุตธรรม ซึง ั้ ิ ่ ต้องใช้ทงความรู้ ความเข้าใจ และความอดทน หลากหลายคดีผบริโภคทีสร้าง ั้ ู้ ่ ความจริงและความหวัง ของความเท่าเทียมในสังคม เช่น คดีของ อ.เจิมศักดิ์ ปินทอง ทีฟองร้องสายการบินนกแอร์และกรมขนส่งทางอากาศกรณีไม่มการ ่ ่  ี ตรวจอาวุธก่อนโดยสารเครืองบิน หรือกรณีของคุณยุพน เข็มเพ็ชร์ ทีตอสูเพือ ่ ิ ่ ่ ้ ่ ความเป็นธรรมกับชีวตของลูกของเธอ ิ เพือไขข้อข้องใจและคลายความสับสนต่อ “(ร่าง) พ.ร.บ. ่ คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....” มูลนิธเพือ ้ ้ ิ ่ ผูบริโภคจึงอยากเผยแพร่เอกสารข้อมูลความรู้ ฟรี!!! แก่ประชาชนที่ ้ สนใจ จำนวน 2 เล่ม ประกอบด้วย 1) ความจริงและความเท็จเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 2) 18 ประเด็นร้อน จริงไม่จริง ตอบข้อสงสัยในพ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข.... ผูทสนใจสามารถติดต่อขอรับได้โดย ส่งซองเปล่าจ่าหน้าซองถึง ้ ี่ ตัวเอง+แสตมป์ 10 มาที่ มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน ิ ่ ้ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 (วงเล็บมุมซอง “ขอรับ เอกสาร พ.ร.บ.คุมครองผูเสียหายฯ”) หรือมารับด้วยตัวเองที่ ้ ้ สำนักงานมูลนิธเพือผูบริโภค อาคารเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า ชัน 6 ิ ่ ้ ้ วันจันทร์ – วันศุกร์ 10.00 น. – 18.00 น หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.consumerthai.org ฉลาดซื้อ70 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 72. หนังสือในเครือฉลาดซื้อ ใบสั่งซื้อหนังสือในเครือฉลาดซื้อ (ลดราคาพิเศษสำหรับสมาชิกฉลาดซื้อเทานั้น) ขาพเจา................................................................................ หมายเลขสมาชิก................................................................... ที่อยู.................................................................................... ........................................................................................... 01 02 03 04 05 06100 สิ่งที่ไมตอง อยูยอนยุค นอกลูไมนอกทาง เรื่องเลาจากคน พจนานุกิน พจนานุกิน(เลม2) ...................................................รหัสไปรษณีย.................... ทำ(ก็ได)กอนตาย ราคา 185 บ. ราคา 130 บ. เคยฟ้อง ราคา 160 บ. ราคา 140 บ. โทรศัพท.............................................................................. ราคา 100 บ. สมาชิก 145 บ. สมาชิก 104 บ. ราคา 100 บ. สมาชิก 125 บ. สมาชิก 115 บ. สมาชิก 80 บ. สมาชิก 80 บ. รายการสั่งซื้อหนังสือ 1. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท 2. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท 3. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท ลดราค 4. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท 20-50 าพิเศษ 5. รหัส.............จำนวน..........เลม เปนเงิน...............บาท % สำห รวมเปนเงินทั้งสิ้น.......................................................บาท 07 08 09 สมาชิก ร ฉลาดซ ับ ฉลาดซื้อฉบับที่ผานมารวมผลทดสอบ รวมผลทดสอบ รวมผลทดสอบ ผลิตภัณฑ 2008 ผลิตภัณฑ-บริการ ผลิตภัณฑ-บริการ ราคา 95 บ. o ฉบับที่ 100-111 เลมละ 50 บาท เทานั้น ื้อ 2009 (เลม1) 2009 (เลม2) สมาชิก 50 บ. ราคา 95 บ. ราคา 95 บ. สมาชิก 80 บ. สมาชิก 80 บ. ขอสั่งซื้อ ฉบับที่ ........................ รวมจำนวน ................ เลม รวมเปนเงินทั้งสิ้น.........................บาท (.........................................................................................) พรอมกันนี้ไดสง ฉลาดซื้อ ฉบับที่ผ่านมา o ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย สั่งจายในนาม “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” ปทฝ.งามวงศวาน 11001 o เช็คสั่งจายในนาม “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” (กรณีเช็คตางจังหวัด ขอเพิ่มคาเคลียรเช็ค 10 บาท) o โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อผูบริโภค” (กรุณาสงสำเนาการโอนแนบมาพรอมใบสั่งซื้อ) □ ธนาคารไทยพาณิชย สาขางามวงศวาน 319 - 2 - 62123 - 1 ฉ.100 ฉ.101 ฉ.102 ฉ.103 ฉ.104 □ ธนาคารกรุงไทย สาขางามวงศวาน 141 - 1 - 28408 - 9 □ ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศวาน 026 - 2 - 40760 - 4 □ ธนาคารกสิกรไทย สาขางามวงศวาน 058 - 2 - 86735 - 6 □ ธนาคารกรุงเทพ สาขายอย เดอะมอลล งามวงศวาน ฉ.105 ฉ.106 ฉ.107 ฉ.108 ฉ.109 088 - 0 - 38742 – 8 □ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายอย เดอะมอลล งามวงศวาน 463 - 1 - 10884 – 6 นิตยสารฉลาดซื้อ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน าย และงายขึ้น ต แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี สะดวก สบ ังสือผานเว็บไซ กรุงเทพมหานคร 10400 นฉ.110 ฉ.111 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 เมื่อสั่งซื้อหnsumerthai.org www.co ผานบัตรเครดิต โทรสาร : 0-2248-3733 E-mail: smbuyer@consumerthai.org ิน และชำระเง
 • 73. ปัญหาสร้างปัญญา ทัศนีย์ แน่นอุดร thusanee@yahoo.com ช่วงนี้คนเล่นเกมน้อยลงแฮะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะยากหรือไม่แน่ ใจว่าส่งที่ ไหน ขอแจ้งอีกครั้งนะคะว่าเราใช้ที่อยู่เดิมใน การติดต่อ เบอร์ โทร 02 248 -3737 โทรสาร 02 248-3733 หรือทางอีเมล์ thusanee@yahoo.com ฉบับนี้ แจกเสื้อยืดคอวี สีสันสดใส ระบุไซต์มาด้วยนะคะ จะได้เอาไปใส่ ให้รื่นรมย์ แนวขวาง ปริศนาอักษรไขว้ ฉบับที่ 115 1. ทีทซอมรถหรือเรือ ่ ี่ ่ 2. ความนิยมของประชาชนในรายการโทรทัศน์ 1 2 3 4 5 เช่น ละครเรืองนี.้ ..ดี ่ 6 7 8 6. ลักษณนามของสิงเล็กๆ ยาวๆ ทีเรียงไล่กนเป็น ่ ่ ั 9 10 11 แถวเป็นแนว 7. ขีดหรือครูดให้เป็นรอยหรือขาดจากกัน 12 9. ภาชนะเครืองเขินอย่างหนึง สำหรับใส่ของรูป ่ ่ 13 14 15 คล้ายขัน 16 17 11. พับเข้ามาเท่าๆ กัน 12. ช่องโทรทัศน์ทตองเสียเงินค่าสมาชิกดู ี่ ้ 18 13. นิงอยูไม่ได้ ่ ่ 19 14. ผสมกัน รวมกัน 16. ยกหัวขึนลงเร็วๆ ้ 19. ชือปลาชนิดหนึง ลินหมาก็เรียก ่ ่ ้ 1 สู 2 สี 3 กุ้ ง 4 แ ห้ ง แนวตัง ้ เฉลยปริศนาอักษรไขว้ฉบับที114 5 เ ป้ 3. กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ่ 6 เ ท 7 แ 8 ม่ พ 9 ร ะ 4. เรียกผลไม้สามอย่าง สมอไทย สมอพิเภก 10 ข้ า ว ฮ า ง มะขามป้อม า 11 ม ก น 12 สิ 13 5. ชือนกขนาดเล็ก ่ 14 กั 15 ง 16ฟู 17 แ ร ง 6. แนวกระดูกทีปองกันอวัยวะช่วงอก ่ ้ 18 น อ ก 19 เ ว ล า 20 8. อวัยวะทีทำลายสารพิษเมือเข้าสูรางกาย ่ ่ ่่ ม 21 พ ลี 22 น รี 10. มากมาย ผูได้รบรางวัลฉบับ112-113 ้ ั 11. เปลือกโลกส่วนทีเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่ ่ เสือฉลาดซือสีขาว ลายช้างน่ารัก ้ ้ 15. ภาษาอังกฤษ หมายถึง ผูทใช้ชอทำอะไรต่างๆ ้ ี่ ื่ 1.นวลพรรณ อรุณรัตน์ แทนตัวจริง 2.มาลิน อุปชฌาย์ ั 16. สร้าง 3.ชิดชไม ตรีอนุสรณ์ 17. ส่วนของบ้านทีใช้ทำอาหาร ่ 4.สุรพันธ์ ไพจิตรพิมช ุ 5.นุชภางค์ แก้วสอาด 18. เรืองหรือความทีใช้ฟองกันในทางกฎหมาย ่ ่ ้ ฉลาดซื้อ72 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 115 กันยายน 2553
 • 74. นำสวนน้ีมาแสดงเพอเขารวมงาน ่ ่ื ้ ่ “17 ปี ฉลาดซอ” ้ื