Estatuts Penya Anguera

820 views
740 views

Published on

Published in: Sports, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
820
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Estatuts Penya Anguera

 1. 1. P. B. Anguera Estatuts del club esportiu denominat PENYA BARCELONISTA ANGUERA PREÀMBUL D’acord amb els documents que consten a l’arxiu del club esportiu PENYA BARCELONISTA ANGUERA aquest fou fundat a l’any 1957, amb la denominació social d’Agrupació Barcelonista Penya Anguera i amb la naturalesa de penya de seguidors del Futbol Club Barcelona. A l’any 1962, ara ja amb naturalesa jurídica de club esportiu, es va afiliar a la Federació Catalana de Futbol per a practicar la disciplina esportiva del futbol amb caràcter federat. Des d’aquell moment la PENYA BARCELONISTA ANGUERA, a més de practicar el futbol en diverses categories també s’ha esmerçat en la formació de joves esportistes en els valors de l’esportivitat, l’esforç col·lectiu i la companyonia. Una vegada acabats els actes de celebració del 50è aniversari de la PENYA BARCELONISTA ANGUERA, els quals s’han desenvolupat durant l’any 2007, aquesta entitat esportiva, barcelonina i barcelonista, es vol dotar d’una norma estatutària adequada a la normativa esportiva vigent en l’actualitat, tot incorporant les noves normes que s’han aprovat des de que l’assemblea general ordinària de l’entitat, realitzada en data 28 de juny de 1992, va aprovar els anteriors estatuts socials. CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS Article 1 La PENYA BARCELONISTA ANGUERA és una entitat privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, amb naturalesa jurídica de club esportiu i sense cap ànim de lucre, la qual està formada per persones físiques. L’objectiu bàsic de la PENYA BARCELONISTA ANGUERA és el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva i l’activitat esportiva principal de l'entitat és de caràcter federat. A més de l’objectiu bàsic, la PENYA BARCELONISTA ANGUERA durà a terme altres finalitats, que es concreten en la promoció d’actes de tipus cultural i lúdic relacionats amb l’educació i l’esport, amb incidència principal en el futbol. Article 2 El domicili social s'estableix a la ciutat de Barcelona, carrer Viladomat, núm. 267 bis, baixos, CP 08029. En cas de variació es comunicarà al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. 1
 2. 2. P. B. Anguera Article 3 La PENYA BARCELONISTA ANGUERA té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de futbol i està afiliada a la Federació Catalana de Futbol i participa en les competicions federades en les categories de prebenjamins, benjamins, alevins, infantils, cadets, juvenils i amateur, tant masculins com femenins i, a més a més, té jugadors no federats en l’àmbit d’escola de futbol. La junta directiva podrà acordar, a més, la pràctica d’altres modalitats o disciplines esportives, tot tenint en compte que aquest acord haurà de ser ratificat per l'assemblea general de l'entitat. En el supòsit de pràctica federada d'aquestes modalitats o disciplines esportives, l'entitat s'afiliarà a les federacions esportives catalanes corresponents. Una vegada acordades aquestes circumstàncies es durà a terme la corresponent comunicació al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. La junta directiva podrà acordar, per al millor funcionament de l’entitat, la creació de seccions esportives, com a òrgans col·laboradors de la junta per a la realització de les tasques d’administració i gestió de la pràctica de les modalitats o disciplines esportives pròpies de l’entitat. En l’acord de creació es determinarà la composició de l’òrgan de gestió de la secció, que podrà ser unipersonal o col·legiat, la designació de la persona o persones que l’han d’ocupar, les seves funcions i, si escau, les normes d’actuació, tenint en compte que hauran d’actuar sota la tutela de la junta directiva, a la qual hauran de rendir comptes de la seva actuació col·laboradora. Article 4 Sens perjudici que la seu social i l'àmbit principal d'actuació radiquin a la ciutat de Barcelona, les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat. Article 5 El funcionament de l'entitat esportiva es regeix per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena resideix en l'assemblea general en l’àmbit de les seves competències. L'entitat es regeix pel Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, per altres disposicions que la despleguin, pel Decret 145/1991, de 17 de juny i pel Decret 96/1995, de 24 de març. Es regeix, també, pels presents estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats per l'Assemblea General. Subsidiàriament, són d'aplicació les normes reguladores de la federació esportiva catalana a la qual està afiliada per la modalitat o disciplina principal. CAPÍTOL SEGON: DELS SOCIS I SÒCIES Article 6 1. Són socis i sòcies de l'entitat les persones físiques que havent sol·licitat l'admissió mitjançant el procediment estatutari han estat acceptades per la junta directiva. Els socis i les sòcies podran ser de les classes següents: numeraris, d'honor i aspirants. 2
 3. 3. P. B. Anguera El nombre de persones associades serà il·limitat. No obstant això, la junta directiva podrà suspendre l’admissió de nous socis i sòcies quan així ho exigeixin raons d’aforament o de capacitat física de les instal·lacions de les que gaudeixi el club. 2. Són socis i sòcies numeraris, les persones majors d'edat que, havent abonat la quota d’ingrés que en cada moment estigui establerta, satisfacin la quota social periòdica establerta. Seran socis i sòcies d'honor, aquelles persones a qui l'assemblea general confereixi aquesta distinció, les quals tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l'entitat sense haver d’abonar cap quota social. Aquests socis o sòcies si són, ensems, numeraris continuaran gaudint dels drets d’aquesta categoria esmentada sempre que compleixin les obligacions previstes estatutàriament. Són socis i sòcies aspirants, les persones menors de divuit anys, les quals tindran dret a l'ús de les instal·lacions socials mitjançant la quota que fixi l'assemblea general i passaran automàticament a ser socis o sòcies numeraris en complir la majoria d'edat. La junta directiva pot proposar la creació d'altres tipus de socis i sòcies, l'aprovació dels quals, i les condicions per les quals s'hagin de regir, correspondrà a la decisió de l'assemblea general. 3. L'expedient d'ingrés d'un soci consistirà, bàsicament, en un escrit de sol·licitud, amb les dades personals de la persona aspirant a soci o sòcia, on consti el compromís d’acceptació d’aquests estatuts i dels reglaments aprovats, com també, de compliment de les seves obligacions i dels acords presos pels òrgans de govern i administració en el corresponent àmbit de les seves competències. També, haurà d’abonar la quota d’ingrés que en cada moment estigui establerta per a cada categoria de soci o sòcia. Una vegada acceptada la petició per acord de junta els socis o sòcies numeraris seran advertits que els drets previstos a l’article 6. a i b seran exercits a partir del moment que tinguin un any d’antiguitat com a socis i sòcies, d’acord amb el previst en aquests estatuts als articles 7.3 i 12.c. 4. En cas d'incompliment de les obligacions de soci o sòcia, es podrà acordar amb caràcter temporal, la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui notificada al soci o sòcia amb especificació dels recursos contra aquesta decisió. La condició de soci o sòcia serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes. 5. La condició de soci o sòcia es perd: a) Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta directiva. b) Per acord de la junta directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a l'interessat i la corresponent incoació d'expedient disciplinari. 6. Els socis i sòcies numeraris tenen els drets següents: a) Participar amb veu i vot a l'assemblea general, en les condicions establertes per a l’exercici d’aquest dret. b) Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l'entitat. en les condicions establertes per a l’exercici d’aquest dret. 3
 4. 4. P. B. Anguera c) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l'entitat. d) Exigir que el club s’ajusti a tot allò que disposen les lleis i els reglaments esportius que siguin d’aplicació, com també, el que estableixen aquests estatuts. e) Separar-se lliurement del club. f) Conèixer les activitats del club i examinar la seva documentació mitjançant petició raonada a la junta directiva, la qual no es podrà negar. g) Exposar lliurement les seves opinions en el si del club. 7. Són obligacions dels socis i sòcies numeraris: a) Abonar les quotes d'entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de representació o de govern. b) Complir els estatuts de l'entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències. c) Contribuir al compliment de les activitats de l'entitat, tant esportives com de participació en el òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui. d) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l'entitat i notificar els canvis d'aquesta adreça. CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ Article 7 1. Els òrgans de representació, govern i administració són: a) L'assemblea general b) La junta directiva 2. L'assemblea general és l'òrgan superior de govern del club, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la junta directiva. 3. Integren l'assemblea general tots els socis i sòcies numeraris majors d'edat, que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria i que tinguin una antiguitat mínima com a soci o sòcia d’un any en el moment de la convocatòria. 4. L'assemblea general pot ser ordinària o extraordinària. És ordinària l'assemblea que preceptivament s'ha de dur a terme un cop a l'any, dins els quatre mesos naturals següents a la finalització de l’exercici econòmic, per conèixer i aprovar, com a mínim, les matèries següents: a) Memòria de les activitats realitzades. b) Liquidació de l'exercici vençut c) Pressupost per a l'exercici econòmic següent. Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l'exercici. 5. L'assemblea general, a més de les competències esmentades al punt anterior, té competència especial en les matèries següents: a) Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i d'entrada, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a màxim 4
 5. 5. P. B. Anguera del percentatge de variació de l'índex general de preus al consum (IPC), des de l'última modificació. b) Establiment de quotes extraordinàries o derrames. c) Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l'entitat el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l'exercici. d) Règim disciplinari. e) Supressió d’alguna de les categories en les que està federada l’entitat, que haurà d’aprovar-la per majoria de les dues terceres parts dels assistents a l’assemblea, que hauran de representar, com a mínim, el cinquanta per cent dels socis. f) Propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l'assemblea. g) Propostes que els socis i sòcies vulguin presentar a l'assemblea, sempre que tingui el suport del 5% dels socis numeraris de l'entitat. h) Modificació dels estatuts. i) Proposta de fusió o segregació de l'entitat. j) Dissolució de l'entitat. Article 8 1. La convocatòria de les assemblees s'ha de fer per acord de la junta directiva, a instància pròpia o a petició dels socis i sòcies. En aquest últim supòsit, sempre que el tema proposat per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta pel propi òrgan assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, la junta directiva tindrà l'obligació de convocar-la si ho demanen un mínim d'un 10% dels socis i sòcies numeraris. Des del dia que la junta directiva rebi la sol·licitud en forma dels socis fins a la convocatòria de l'assemblea no poden passar més de 30 dies. 2. Entre la convocatòria de l’assemblea i la seva realització ha de transcórrer un mínim de 15 dies naturals i un màxim de 60 dies naturals. 3. La convocatòria de l’assemblea ha d’indicar la data, l’hora i el lloc de realització de l’assemblea, com també, l’ordre del dia. 4. La convocatòria de l’assemblea s’ha de publicar en un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili del club o per tramesa directa als socis i sòcies del club. 5. Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d'assistents. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts. 6. Els acords s'han de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en què s'hagi previst una majoria qualificada. 7. L'assemblea general serà presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la junta directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l'entitat. 8. L’acta de l’assemblea es pot aprovar a la mateixa assemblea o a la següent que es realitzi, o la poden aprovar els interventors que hagi designat la mateixa assemblea, els quals la signaran juntament amb el secretari i president del club. 5
 6. 6. P. B. Anguera Article 9 1. La junta directiva és l'òrgan de govern de l'entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats esportives, com també gestionar-ne el funcionament. 2. La junta directiva està formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a vint-i-un. Formaran part de la junta directiva un president, un o més vicepresidents, un secretari, un tresorer i els vocals que calguin, que hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d'edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria de les eleccions o en el temps de presentació de les candidatures, com també, tenir una antiguitat mínima com a soci o sòcia d’un any en el moment de la convocatòria de les eleccions. Cap membre de la Junta Directiva podrà ser ensems membre de juntes directives d’altres entitats esportives. 3. Correspon al president la representació legal de l'entitat, i al vicepresident o vicepresidents, per ordre de grau, substituir el president en cas d'absència, vacant o malaltia. 4. El tresorer és el dipositari de l'entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al president i al secretari de l'entitat. Ha de formalitzar durant el primer mes de cada any el balanç de situació i els comptes d'ingressos i de despeses, que s'han de posar en coneixement de tots els socis. 5. El secretari ha d'encarregar-se de l'arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de l'associació esportiva i portar el llibre de registre d'associats el llibre d'actes. 6. Els vocals duran a terme les tasques encomanades per la junta en les diverses àrees del club. 7. L'adscripció dels càrrecs de junta directiva, llevat el de president, s'ha de fer entre els socis que integren la junta, deixant-ho a la decisió del president. 8. És competència de la junta directiva: a) l'admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci b) la convocatòria de les assemblees generals c) la convocatòria d'eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva d) la presentació a l'assemblea general de l'informe o la memòria sobre les activitats de l'entitat, de la liquidació de l'exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l'exercici següent e) exercir la potestat disciplinària f) modificar les quotes ordinàries i d'entrada, amb la finalitat de restablir el seu valor, amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de l'índex general de preus al consum (IPC) des de l'última modificació, en concordança amb el que estableix l’article 7.5.a g) redactar les normes d’ús de les instal·lacions de les que gaudeixi el club i aprovar les tarifes d’ús corresponents h) aprovar els preus d’entrada a les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l'entitat i) nomenar les persones que hagin de dirigir les diferents seccions o comissions que es creïn, com també, contractar als empleats del club 6
 7. 7. P. B. Anguera j) organitzar les activitats del club i aplicar totes les mesures esportives, econòmiques i administratives necessàries per al foment i el desenvolupament de l’esport, amb concordança amb els acords presos per l’assemblea general en l’àmbit de les seves competències k) assumir les competències econòmiques no assignades a l’assemblea general. 9. Els membres de la junta directiva són responsables de la seva actuació davant de l'assemblea general. L’exercici del càrrec dels membres de la junta no és retribuït, ara bé es poden establir compensacions econòmiques a favor d’algun membre de junta sempre que siguin acordades expressament per l’assemblea general i constin de manera diferenciada al pressupost. 10. La junta ha de ser convocada pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres, i com a mínim s'ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen. Els acords de la junta directiva s'han d'adoptar per majoria simple dels membres presents. Correspon al secretari d'estendre acta de les reunions de la junta directiva. Qualsevol membre de la junta directiva pot exigir que quedi reflectit a l'acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta. Article 10 Contra els acords presos pels òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria disciplinària relatius a la conducta esportiva, es pot interposar recurs davant l'autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció. CAPÍTOL QUART: PROCEDIMENT ELECTORAL Article 11 Els membres de la junta directiva s'han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis i sòcies numeraris del club amb dret a vot. L'elecció dels membres de la junta directiva s'ha de realitzar per un període de 4 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals. Article 12 Són electors i elegibles els socis i sòcies numeraris amb les condicions següents: a) ser majors d'edat b) no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures c) tenir una antiguitat mínima com a soci o sòcia numerari d’un any en el moment de la convocatòria. Article 13 El procediment electoral s'ha d'ajustar a les fases següents: 1. Convocatòria de les eleccions i constitució de la junta electoral, i aprovació del cens electoral. 2. Presentació i proclamació de candidatures. 3. Realització de l'elecció, l'escrutini i la proclamació dels guanyadors. 7
 8. 8. P. B. Anguera Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60, d’acord amb els paràmetres temporals següents: Presa de possessió i constitució formal de la junta dins els 2 dies hàbils electoral següents a la seva designació produïda en l’acord de convocatòria pres per la junta directiva Període d’exposició de la llista dels socis i sòcies 7 dies naturals amb dret a ser electors i elegibles i període de a comptar des de reclamacions a aquesta llista l’endemà de la constitució de la junta electoral Aprovació de la llista definitiva dels socis i sòcies El segon dia natural amb dret a ser electors i elegibles CENS DEFINITIU següent a la finalització del termini d’exposició de la llista de socis i sòcies Període presentació de les candidatures 7 dies hàbils a comptar des de l’endemà que la junta electoral aprovi el cens definitiu Proclamació de les candidatures admeses i el tercer dia hàbil rebutjades següent a comptar des de la finalització del termini per a presentar candidatures Comunicació per certificació de l’acta proclamació de El segon dia hàbil candidatures a la junta directiva i als candidats/des següent a la proclamació de les candidatures Promoció i propaganda candidatures 7 dies hàbils a comptar des del dia següent a la proclamació de les candidatures màxim el dia anterior a les eleccions Dia de les eleccions mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60 hàbils a comptar des del dia de la convocatòria d’eleccions 8
 9. 9. P. B. Anguera Article 14 La convocatòria d'eleccions correspon a la junta directiva. L'acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o bé realitzar-se independentment. Article 15 La convocatòria d'eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l'antelació necessària perquè l'elecció es faci abans que es clogui el mandat. Article 16 La junta directiva ha de fer pública la convocatòria d'eleccions mitjançant l'anunci en un diari d'àmplia difusió a la localitat del domicili de l'entitat o per tramesa directa als socis i sòcies, i, en tot cas, s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'entitat. Igualment, s'ha de comunicar a la Federació Catalana de Futbol. Si l’acte de les votacions s’ha de fer en el si d’una assemblea general, la convocatòria de l’assemblea general i de les eleccions s’ha de comunicar conjuntament. Article 17 La convocatòria que anunciï les eleccions ha d'informar almenys del següent: a) nombre de llocs que cal proveir i càrrecs b) condicions per ser elector i candidat c) designació dels components de la junta electoral d) termini d'exposició del cens electoral i reclamacions e) termini per a la presentació de candidatures f) dia i lloc de les eleccions i temps d'obertura del col·legi electoral per exercies l dret a vot i forma d'acreditació dels electors Els terminis de cadascuna de les fases serà determinat per la junta directiva convocant d’acord amb els paràmetres temporals previstos a l’article 13, paràgraf 2. Article 18 La junta electoral designada ha d'estar integrada per un nombre de 3 membres titulars i un nombre igual de suplents. Article 19 En el termini establert a la convocatòria d’eleccions, els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president. Ha d'actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot el que ho sigui del club. La junta electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a l’acabament del procés electoral. Article 20 Són funcions de la junta electoral: a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis i sòcies respecte a la llista dels socis i sòcies amb dret a ser electors i elegibles. 9
 10. 10. P. B. Anguera b) L'admissió o el refús de les candidatures i la seva proclamació. c) Decidir, a instància de qualsevol soci o sòcia o candidat, o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o pugui afectar els principis de publicitat, d'igualtat d'oportunitats, de llibertat, de no discriminació i de secret de vot, que han de ser presents en tot el procés electoral. d) Presidir i controlar l'acte de les votacions amb els objectius de facilitar l'exercici del dret de vot i vetllar per la màxima puresa del procés. Pot disposar el nombre d'urnes que cal instal·lar, repartir els censos entre diferents urnes, nomenar les persones que, per delegació de la mesa, siguin necessàries per a la realització de les votacions i de l'escrutini i, en general, prendre totes les mesures necessàries per al bon funcionament de les votacions. e) Autoritzar els interventors que han de nomenar els candidats i lliurar les acreditacions a totes les persones que participin en les eleccions. f) Controlar la identificació dels electors i la comprovació de la seva condició. g) Controlar l'emissió de vot i el dipòsit de les paperetes a les urnes. h) Fer l'escrutini i el recompte dels resultats finals. i) Resoldre amb immediatesa tots els incidents, consultes i problemes que sorgeixin en l'acte de la votació. j) Estendre acta del procés de votació, amb especificació del nombre de vots vàlids i vots nuls, els resultats de les votacions, la descripció de qualsevol incidència, els acords presos i les manifestacions que vulguin fer els candidats o els seus interventors. k) Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions que s’estableixen a l’article 25. l) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats en qualsevol fase del procés electoral. Article 21 Les reclamacions davant la junta electoral s'han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació. La resolució de la junta, que serà executiva, s'ha de dictar dins els 3 dies següents. Contra els acords de la junta electoral, pot interposar-se recurs davant el comitè d’apel·lació de la Federació Catalana de Futbol, en el termini de 3 dies següents a la notificació de l'acord impugnat o al d'aquell que s'entengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no s'ha dictat cap resolució expressa en el termini establert. Article 22 Les candidatures han d’anar tancades, s’han de presentar per escrit i han d'incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president, tot tenint present que han de tenir, com a mínim, un nombre de candidats no inferior als 2/3 dels llocs elegibles. Les candidatures han d’anar signades per tots els candidats com a prova de la seva acceptació a formar part de la candidatura i acompanyades de la fotocòpia del seu DNI en vigor. Cada candidatura haurà de presentar-se avalada amb el suport del 10% dels socis i sòcies numeraris amb dret a vot. Aquest aval de suport ha d’estar formalitzat per escrit en una bulleta individualitzada on s’identifiqui al soci o sòcia que dóna suport, fent constar el seu nom i cognoms, número de soci o sòcia i la seva signatura original. 10
 11. 11. P. B. Anguera Un soci o sòcia només pot donar suport a una sola candidatura i si en dóna a més d’una s’anul·larà el seu suport en les candidatures que figuri aquest. Article 23 Si un de la junta directiva del club o de la comissió gestora es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s'iniciï el termini de presentació de candidatures previst a la convocatòria d’eleccions. Article 24 Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva. Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o la comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos. Article 25 L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora l'ha de comunicar la junta electoral mitjançant certificació, dins els 3 dies següents, a la junta directiva o a la comissió gestora, al Registre d'entitats esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui afiliada l'entitat. Article 26 Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui l'acabament del mandat natural previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat. Article 27 El cessament de components de la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents: 1. Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits. 2. Pèrdua de la condició de soci de l'entitat. 3. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit. 4. Mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec. 5. Decisió disciplinària que l'inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l'entitat. 6. Aprovació d'un vot de censura. 7. Per dimissió, formalitzada per escrit o verbalment en el si d’una reunió de junta directiva o en una assemblea general. Article 28 La suspensió del mandat com a membre de la junta directiva es produeix per les causes següents: 1. Sol·licitud de l'interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta. 2. Suspensió de la condició de soci. 3. Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari a un dels seus components, si així ho acorda la junta directiva. 4. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària. 11
 12. 12. P. B. Anguera Article 29 En cas de suspensió, dimissió, renúncia o cessament del president, ha d'exercir les seves funcions el vicepresident, o els vicepresidents, per ordre de grau. En cas d'absència d'aquests, l'ha de substituir el membre de la junta amb més antiguitat com a soci de l'entitat. Article 30 En cas d'existir vacants a la junta directiva perquè no s'ha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d'algun dels seus components, sempre que no afecti el càrrec de president, es durà a terme la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d'elegibles per al càrrec a proveir. Aquesta provisió transitòria es delega a la decisió de la junta directiva, que haurà de ser ratificada en la propera assemblea general que realitzi l'entitat. Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec. S'exceptua d'aquesta norma el designat per substituir un membre de la junta amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat de substitut s'ha de limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà acabada la suspensió. Tot això, sense que les provisions transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previst en aquests estatuts. Article 31 No obstant el previst en els articles 29 i 30, si la dimissió, renúncia o el cessament dels components de la junta directiva es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents: a) Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de l'òrgan directiu, incloent-hi la del president. b) Quan les vacants afectin a més del 75% del membres directius, però no al president. c) En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a cinc persones. La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos des que s'hagi pres possessió dels càrrecs. S'exceptua d'aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a la junta directiva 1/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars de la junta electoral es constituiran en junta provisional fins a la finalització de les eleccions. CAPÍTOL CINQUÈ: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA Article 32 Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de l'entitat, la totalitat de la junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat la majoria dels membres de la junta o, com a mínim, el 20% dels socis de l'entitat. 12
 13. 13. P. B. Anguera Article 33 Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura, dins els deu dies següents s'ha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la junta directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la sol·licitud i un delegat de la federació catalana corresponent a l'esport principal de l'entitat, que en serà el president. Article 34 Un cop comprovada l'adequació de la sol·licitud per part de la mesa del vot de censura als requisits de l'article 32, la junta directiva ha de convocar l'acte de la votació, que haurà de realitzar-se en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. La convocatòria s'haurà d'ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d'assemblees. Article 35 El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis assistents a l'assemblea convocada a l'efecte, i sempre que en l'acte de votació hi participin, com a mínim, un 25% del total de membres de ple dret del club. Article 36 Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament, i s'aplicarà el règim de provisió transitòria de vacants corresponent, segons els supòsits previstos en els articles del 29 al 31. CAPÍTOL SISÈ: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL Secció 1: Règim econòmic Article 37 1. El patrimoni fundacional de l'entitat va restar integrat per les aportacions inicials dels socis fundadors, les quals van ser de 6 €, sense que el club tingui en l’actualitat cap bé immoble de la seva propietat. 2. L'entitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin. L'objectiu principal dels béns de què disposa és el foment i la pràctica de les activitats esportives de l'entitat i les possibles rendes s'hauran d'aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment es puguin repartir beneficis entre els seus associats i directius. 3. La junta directiva té les facultats de disposició econòmica de l'entitat amb el límit del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d'un 20%. En el cas que calgui superar aquesta quantia s'estableix com a preceptiva la convocatòria d'una assemblea general per tal que autoritzi el pressupost complementari. 4. L'assemblea general només pot autoritzar a la junta directiva l'adquisició, el gravamen i l'alienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l'exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost d'ingressos. Per excedir d'aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a l'assemblea. No es pot autoritzar l'emissió de títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de l'entitat. 13
 14. 14. P. B. Anguera 5. L'emissió de títols transmissibles representatius de deute o l'alienació o el gravamen de béns immobles el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost d'ingressos aprovats per a l'exercici s'han de tractar en assemblea general i ha de ser aprovat per les 2/3 parts dels assistents. 6. Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantitat superior al 50% del pressupost anual, i també en el supòsit d'emissió de títols de deute, és preceptiu l'informe favorable de la Secretaria General de l'Esport. 7. El producte obtingut de l'alienació d’instal·lacions esportives i dels terrenys en què es trobin, ha d'invertir-se íntegrament en l'adquisició, la construcció i la millora de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de l'entitat, llevat que hi hagi informe favorable de la Secretaria General de l'Esport. Secció 2: Règim documental Article 38 1. Integren el règim documental i comptable: a) el llibre d'actes b) el llibre de registre de socis c) els llibres de comptabilitat d) els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica 2. Els llibres d'actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat s'han de diligenciar davant els organismes administratius corresponents, davant la federació catalana de l'esport principal de l'entitat o per diligència notarial. CAPÍTOL SETÈ: RÈGIM DISCIPLINARI Article 39 El règim disciplinari esportiu s'estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa. Article 40 La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, esportistes, tècnics i directius. Article 41 L'exercici de la potestat disciplinària correspon: 1. Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament d'un joc, partit o competició de caire intern associatiu. Les seves decisions són inapel·lables. 2. A la junta directiva. Article 42 1. Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la junta directiva, es pot interposar recurs: 14
 15. 15. P. B. Anguera a) Davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana de l'activitat esportiva principal del club, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l'acte impugnat. b) Davant l'autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l'acte impugnat. 2. Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la junta directiva i ratificat per l'assemblea general, s'estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d'aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d'aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol. CAPÍTOL VUITÈ: REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES D'EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ Article 43 Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l'assemblea general convocada a l'efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents. Article 44 L'entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres causes previstes en l'ordenament jurídic vigent. L'extinció del club per qualsevol causa comporta la cancel·lació, d'ofici o a instància de part, de la seva inscripció al Registre d'entitats esportives. L'acord de fusió, absorció amb d’altres associacions o clubs o la dissolució del club, s'ha d'adoptar en assemblea general convocada a l'efecte per una majoria de 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis (cinquanta per cent més 1) amb dret a vot. Article 45 Dissolta l'entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n'hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s'haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l'Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físico- esportives. 15

×