1.ชือโครงการ การสํารวจความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรในเขต อ.ทุ่งเสลียม จ.สุโขทัย ทีมีต่อ
การใช้สารเคมีและชีวภาพ
2.ผู้รับผิดชอ...
8.ตัวชีวัดความสําเร็จ
สํารวจข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรทัง 5 ตําบลในเขตอําเภอทุ่งเสลียม จ.สุโขทัย ได้เป็นจํานวน 200
คน
9.ในกรณีเ...
10.2 การดําเนินงานเชิงคุณภาพ
การดําเนินงาน/กิจกรรม เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
ขันเตรียมการ
ศึกษาสํารวจพืนที
จัดเตรียมเครืองมือสัม...
12.การประเมินผลโครงการ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้เป็นจํานวนตามทีตังเป้ าหมายไว้
13.ผลทีคาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือการน...
1.ชือโครงการ การฝึกอบรมความรู้และการใช้ประโยชน์จากสารชีวภาพ
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1 หัวหน้าโครงการ นายพิบูลย์ ยะโสธร
2.2...
10.ขันตอนการดําเนินงานเป้ าหมายและระยะเวลา (ระยะเวลา เป้ าหมายการดําเนินงาน)
10.1 ขันตอนการดําเนินงานและเป้ าหมาย
การดําเน...
10.2 การดําเนินงานเชิงคุณภาพ
การดําเนินงาน/กิจกรรม เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
ขันเตรียมการ
ศึกษาเอกสาร
จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึ...
11.งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย รวม ............................... บาท มีแผนแยกการใช้จ่ายเป็นรายเดือนดังนี
รายการ
ระยะเวลาดําเนิ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการวิจัย

328 views
269 views

Published on

ส่งตัวอย่างโครงการ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการวิจัย

  1. 1. 1.ชือโครงการ การสํารวจความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรในเขต อ.ทุ่งเสลียม จ.สุโขทัย ทีมีต่อ การใช้สารเคมีและชีวภาพ 2.ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.1 หัวหน้าโครงการ นายพิบูลย์ ยะโสธร 2.2 เลขานุการโครงการ นายประเดิม บุตรเพลิง 3.ลักษณะโครงการ เป็นโครงการใหม่ 4.สนองพันธกิจ................................................ 5.หลักการและเหตุผล ปัญหาประการหนึงในการผลิตของเกษตรกรคือมีต้นทุนในการผลิตสูง ซึงเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ค่าแรงงาน ปุ๋ ย สารเคมีป้ องการกําจัดศัตรูพืช สารชีวภาพ และอืน ๆ ที เกียวข้อง การใช้ปัจจัยการผลิตบางประการเกษตรกรยังขาดความรู้ และความเข้าใจอยู่มาก เช่น การใช้ ปุ๋ ย สารเคมีป้ องกันกําจัดศัตรูพืช และการผลิตตลอดจนการใช้สารชีวภาพ จึงเป็นเหตุให้การใช้ยังขาด หลักวิชาการอยู่มาก ในปัจจุบันการบริหารงานการผลิตโดยใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้เข้ามามีบทบาทเพือช่วยลด ค่าใช้จ่ายในการผลิต ส่งผลให้มีรายได้ต่อการลงทุนเพิมขึน ซึงจะเป็นแนวทางหนึงทีจะทําให้การ บริหารงานของเกษตรกรบังเกิดประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าว จึงสมควรจะได้มีการสํารวจเพือศึกษาเกียวกับความรู้ ความเข้าใจของ เกษตรกรในอําเภอทุ่งเสลียมทีเกียวข้องกับการใช้สารเคมีป้ องกันกําจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ ย การผลิตและ การใช้สารชีวภาพ เพือนําผลทีได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่เกษตรกร เพือให้เกิดความเข้าใจทีถูกต้องและสามารถนําความรู้และประสบการณ์ทีได้รับจากการ อบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 6.วัตถุประสงค์ 1.เพือศึกษาความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรทีมีต่อการใช้ปุ๋ ย สารเคมีป้ องกันกําจัดศัตรูพืชและ การผลิตและการใช้สารชีวภาพ 2.เพือนําผลทีได้จากการศึกษาสํารวจมาเป็นแนวทางในการวางแผนจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร 7.เป้ าหมาย 7.1 เชิงปริมาณ สํารวจเกษตรกรในเขตอําเภอทุ่งเสลียม จ.สุโขทัย จํานวน 5 ตําบล 7.2เชิงคุณภาพ ทราบจํานวนเกษตรกรทีสนใจจะเข้ารับการฝึกอบรมเกียวกับเรืองทีต้องการนํา ความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
  2. 2. 8.ตัวชีวัดความสําเร็จ สํารวจข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรทัง 5 ตําบลในเขตอําเภอทุ่งเสลียม จ.สุโขทัย ได้เป็นจํานวน 200 คน 9.ในกรณีเป็นโครงการต่อเนืองให้ระบุกิจกรรมตลอดทังโครงการด้วย - 10.ขันตอนการดําเนินงานเป้ าหมายและระยะเวลา (ระยะเวลา เป้ าหมายการดําเนินงาน) 10.1 ขันตอนการดําเนินงานและเป้ าหมาย การดําเนินงาน กิจกรรม งบ ประมาณ เป้าหมายรวม เป้าหมายรายเดือนและระยะเวลาดําเนินการ ปริมาณ งาน % ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ขันเตรียมการ -ศึกษาพืนที สํารวจ -จัดเตรียม เครืองมือสํารวจ -จัดเตรียม ผู้สํารวจ ขันดําเนินงาน -สํารวจโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ -รวบรวมข้อมูล -วิเคราะห์ข้อมูล ขันประเมินผล - สรุปผล 1,500 2,000 - 15,500 - - 4,000
  3. 3. 10.2 การดําเนินงานเชิงคุณภาพ การดําเนินงาน/กิจกรรม เป้ าหมายเชิงคุณภาพ ขันเตรียมการ ศึกษาสํารวจพืนที จัดเตรียมเครืองมือสัมภาษณ์ จัดเตรียมผู้สัมภาษณ์ ขันดําเนินงาน สํารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์พร้อมทัง รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ขันประเมินผล สรุปผล สํารวจพืนทีเป้ าหมายทีมีเกษตรกรประกอบ อาชีพทํานาและทําไร่ จัดทําเครืองมือสํารวจโดยมีการทดสอบความ เทียงและความถูกต้อง ฝึกอบรมหรือทําความเข้าใจกับผู้ทีจะทําหน้าที สํารวจตามแบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เกษตรกรเป้ าหมายโดยบุคลากรที ได้รับการอบรมแล้ว จากนันรวบรวมข้อมูลและ วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผล สรุปผลข้อมูลการสัมภาษณ์ และรายงานผู้ที เกียวข้อง 10.3 ระยะเวลาดําเนินการ เดือน..........................พ.ศ................ถึงเดือน.............................พ.ศ....... 11.งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย รวม 23,000 บาท มีแผนแยกการใช้จ่ายเป็นรายเดือนดังนี รายการ ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.ขันเตรียมการ ขันดําเนินงาน ขันสรุปผล 3,500 15,500 4,000
  4. 4. 12.การประเมินผลโครงการ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้เป็นจํานวนตามทีตังเป้ าหมายไว้ 13.ผลทีคาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือการนําผลทีได้ไปใช้เมือดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ( outcomes and impacts ) ผลจากการสัมภาษณ์ทําให้ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจ ของเกษตรกรทีเกียวกับการใช้ปุ๋ ยเคมี สารป้ องกันกําจัดศัตรูพืช วิธีการผลิตและการใช้สารชีวภาพ ซึงจะได้นําข้อมูลเหล่านีมาเป็นแนวทางใน การจัดฝึกอบรมให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง 14.การบริหารความเสียง อาจไม่พบเกษตรกรในขณะทีออกไปสัมภาษณ์ในพืนทีเป้ าหมาย ต้องใช้เวลาหลังจากทีเสร็จจาก ภารกิจแล้ว รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ 1.ค่าตอบแทน บาท 2.ค่าใช้สอย บาท 2.1 ค่าเบียเลียง 12,000 บาท 2.2 ค่าพาหนะ 5,000 บาท 2.3 จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสาร 3,000 บาท 3.ค่าวัสดุ 3,000 บาท รวม 23,000 บาท
  5. 5. 1.ชือโครงการ การฝึกอบรมความรู้และการใช้ประโยชน์จากสารชีวภาพ 2.ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.1 หัวหน้าโครงการ นายพิบูลย์ ยะโสธร 2.2 เลขานุการโครงการ นาย อมรศักดิ พูลประสาธน์พร 3.ลักษณะโครงการ เป็นโครงการใหม่ 4.สนองพันธกิจ................................................ 5.หลักการและเหตุผล จากการศึกษาสํารวจความรู้ ความเข้าใจทีมีต่อการใช้ปุ๋ ย สารเคมีป้ องกันกําจัดศัตรูพืช และ สารชีวภาพของเกษตรกรจํานวน 5 ตําบล ในเขตอําเภอทุ่งเสลียม จ.สุโขทัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี ความรู้เกียวกับการใช้ปุ๋ ยเคมีในนาข้าวและพืชไร่ ตลอดจนการใช้สารป้ องกันกําจัดศัตรูพืชเป็นอย่างดี แต่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและการใช้สารชีวภาพ ซึงจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ตําลง จาก การสํารวจยังพบว่าเกษตรมีความประสงค์ทีจะขอเข้ารับการอบรมเกียวกับเรืองดังกล่าวนีเพือใช้เป็น แนวทางในการประกอบอาชีพ จึงเห็นสมควรทีจะได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิต สารชีวภาพ 6.วัตถุประสงค์ 6.1 เพือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและการใช้สารชีวภาพ 6.2เพือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําความรู้ความเข้าใจไปผลิตสารชีวภาพใช้ในการประกอบอาชีพ 7.เป้ าหมาย 7.1 เชิงปริมาณ มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมเพือเพิมพูนความรู้ ความเข้าใจเกียวกับการผลิต และการใช้สารชีวภาพจํานวน 60 คน 7.2 เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ และความเข้าใจทีได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพได้ถูกต้อง 8.ตัวชีวัดความสําเร็จ 8.1 มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมตามเป้ าหมาย 8.2 เกษตรกรนําความรู้ ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพ 9.ในกรณีเป็นโครงการต่อเนืองให้ระบุกิจกรรมตลอดทังโครงการด้วย
  6. 6. 10.ขันตอนการดําเนินงานเป้ าหมายและระยะเวลา (ระยะเวลา เป้ าหมายการดําเนินงาน) 10.1 ขันตอนการดําเนินงานและเป้ าหมาย การดําเนินงาน กิจกรรม งบ ประมาณ เป้าหมายรวม เป้าหมายรายเดือนและระยะเวลาดําเนินการ ปริมาณ งาน % ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ขันเตรียมการ -ศึกษาเอกสาร -เตรียมเอกสาร ประกอบการ ฝึกอบรม -จัดเตรียม สถานที -จัดกําหนดการ ฝึกอบรมแจ้ง ผู้เกียวข้อง ขันดําเนินงาน -อบรมสัมมนา ขันประเมินผล -สรุปและ ประเมินผลการ ดําเนินงานทุก ขันตอน - - -
  7. 7. 10.2 การดําเนินงานเชิงคุณภาพ การดําเนินงาน/กิจกรรม เป้ าหมายเชิงคุณภาพ ขันเตรียมการ ศึกษาเอกสาร จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม จัดเตรียมสถานที จัดเตรียมกําหนดการฝึกอบรมแจ้ง ผู้เกียวข้องทุกฝ่ายทราบ ขันดําเนินงาน อบรมสัมมนา ขันประเมินผล สรุปผล ศึกษาเอกสารทีเกียวข้องจากแหล่งต่าง ๆ จัดพิมพ์และตรวจทานเอกสารทีใช้ประกอบการ ฝึกอบรมให้เพียงพอต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้ทีเกียวข้อง จัดเตรียมสถานทีทีมีความสะดวกต่อการ ฝึกอบรม จัดเตรียมกําหนดการพร้อมตรวจทาน รายละเอียดให้ถูกต้องแล้วแจ้งผู้เกียวข้อง ดําเนินการฝึกอบรมตามกําหนดการโดยมีการให้ ความรู้ทังภาคทฤษฏีและมีการฝึกปฏิบัติเพือให้ เกิดทักษะและประสบการณ์สามารถนําไป ดําเนินการได้ มีการวัดผลความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการ อบรมและประเมินผลพร้อมทังจัดทํารายงาน เสนอผู้เกียวข้อง 10.3 ระยะเวลาดําเนินการ เดือน..........................พ.ศ................ถึงเดือน.............................พ.ศ.......
  8. 8. 11.งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย รวม ............................... บาท มีแผนแยกการใช้จ่ายเป็นรายเดือนดังนี รายการ ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.ขันเตรียมการ ขันดําเนินงาน ขันสรุปผล . 12.การประเมินผลโครงการ ศึกษาผลสัมฤทธิของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีการทดสอบความรู้และสังเกตการฝึกปฏิบัติ 13.ผลทีคาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือการนําผลทีได้ไปใช้เมือดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ( outcomes and impacts ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง 14.การบริหารความเสียง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจไม่เป็นไปตามเป้ าหมาย ก่อนการฝึกอบรมจึงต้องประสานงานไปยัง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต. ให้ช่วยดําเนินการยําเตือนผู้ทีจะเข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ 1.ค่าตอบแทน บาท 2.ค่าใช้สอย บาท 2.1 ค่าเบียเลียง บาท 2.2 ค่าพาหนะ บาท 2.3 จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสาร บาท 3.ค่าวัสดุ บาท รวม บาท

×