Ky nang ra quyet dinh quan ly hand out

215 views
137 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ky nang ra quyet dinh quan ly hand out

 1. 1. Kü n¨ng ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý 1
 2. 2. Bµi 1. Kü n¨ng thiÕt lËp bèi c¶nh vµ x¸c ®Þnh vÊn ®Ò1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®Þnh1.3. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò 2
 3. 3. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.1.1. Kh¸i niÖm ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý Qu¸ tr×nh qu¶n lý nãi chung, qu¶n lý kinh tÕ nãi riªng vÒ thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý dùa trªn c¸c th«ng tin qu¶n lý ®· ®-îc thu thËp vµ xö lý. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, c¸c nhµ qu¶n lý lu«n ph¶i ®øng tr-íc nh÷ng t×nh huèng, nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh cÇn xö lý b»ng c¸ch ®-a ra c¸c ph-¬ng ¸n vµ sau ®ã lùa chän mét ph-¬ng ¸n nµo ®ã ®-a ra triÓn khai thùc hiÖn. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý. 3
 4. 4. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.1.1. Kh¸i niÖm ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý “Ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý lµ viÖc lùa chän mét hay mét sè ph-¬ng ¸n ho¹t ®éng cho tæ chøc nãi chung hay cho viÖc thùc hiÖn mét c«ng viÖc nµo ®ã nh»m ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh.” 4
 5. 5. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.1.1. Kh¸i niÖm ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý “QuyÕt ®Þnh qu¶n lý lµ s¶n phÈm lao ®éng s¸ng t¹o cña chñ thÓ qu¶n lý nh»m ®Þnh ra ch-¬ng tr×nh, môc tiªu, c¸ch thøc triÓn khai ho¹t ®éng cña tæ chøc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng, c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong c«ng t¸c qu¶n lý”. 5
 6. 6. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.1.2. Ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n vµ ra quyÕt ®Þnh tËp thÓMét sè nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n C¸c gi¸ trÞ §Æc ®iÓm c¸ nh©n TÝnh chÊp nhËn rñi ro Kh¶ n¨ng bÊt hoµ sau khi ra quyÕt ®Þnh 6
 7. 7. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.1.2. Ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n vµ ra quyÕt ®Þnh tËp thÓSo s¸nh ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n vµ ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ: Thêi gian ra quyÕt ®Þnh ChÊt l-îng cña quyÕt ®Þnh. “Nh÷ng quyÕt ®Þnh víi sù nhÊt trÝ cña 5 ng-êi tham gia (hay nhiÒu h¬n) ®Òu cã chÊt l-îng cao h¬n viÖc ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n, viÖc biÓu quyÕt theo ®a sè hay 7
 8. 8. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.1.2. Ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n vµ ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ-u ®iÓm cña ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ: NhiÒu kiÕn thøc h¬n NhËn d¹ng ®-îc nhiÒu vÊn ®Ò theo nhiÒu chøc n¨ng kh¸c nhau X©y dùng nhiÒu ph-¬ng ¸n víi nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau §¸nh gi¸ c¸c ph-¬ng ¸n mét c¸ch toµn diÖn vµ chÊt l-îng h¬n §¹t ®-îc sù nhÊt trÝ cao h¬n ®èi víi quyÕt ®Þnh Sù phèi hîp tèt h¬n gi÷a c¸c bé phËn khi thùc hiÖn quyÕt ®Þnh 8
 9. 9. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.1.2. Ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n vµ ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ¶nh h-ëng cña c¸ nh©n trong viÖc ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ: Hµnh vi c¸ nh©n Sù thóc Ðp ph¶i tu©n theo Sù kh¸c biÖt vÒ cÊp bËc Sù kh¸c biÖt cña c¸c c¸ nh©n trong tËp thÓVÊn ®Ò: Khi nµo nªn ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n, khi nµo nªn ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ ? 9
 10. 10. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý 1.1.3. Quy tr×nh ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý  ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®Þnh  X¸c ®Þnh vÊn ®Ò  X©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n  §¸nh gi¸, lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n  KiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh quyÕt ®Þnh 10
 11. 11. 1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®Þnh Bèi c¶nh ®-îc hiÓu lµ m«i tr-êng cña c¸c hµnh vi vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¸ nh©n mµ trong ®ã c¸c ý t-ëng vµ d÷ kiÖn ®-îc ®-a ra ®Ó xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh. 11
 12. 12. 1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®ÞnhThiÕt lËp bèi c¶nh thuËn lîi cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý M« t¶ môc tiªu cña quyÕt ®Þnh X¸c ®Þnh thµnh phÇn tham gia thÝch hîp X©y dùng nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi khuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o Thèng nhÊt vÒ c¸ch ra quyÕt ®Þnh §¶m b¶o sù ñng hé cho c¸c quan ®iÓm ®a d¹ng hay tr¸i chiÒu Cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tranh luËn 12
 13. 13. 1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®ÞnhNh÷ng ng-êi tham gia thÝch hîp Ng-êi cã quyÒn ph©n bæ nguån lùc vµ cã tiÕng nãi quyÕt ®Þnh Nh÷ng thµnh phÇn liªn quan chñ yÕu ( nh÷ng ng-êi thùc hiÖn hoÆc liªn quan trùc tiÕp) C¸c chuyªn gia Nh÷ng ng-êi ®Ò x-íng (ñng hé) Nh÷ng ng-êi ph¶n ®èi 13
 14. 14. 1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®ÞnhNh÷ng ng-êi tham gia thÝch hîp (tiÕp theo) Quy m« nhãm ra quyÕt ®Þnh thÝch hîp: kh«ng qu¸ nhiÒu, kh«ng qu¸ Ýt X©y dùng c¸c nhãm (tæ) chuyªn tr¸ch vÒ mét sè khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò§¶m b¶o kh«ng gian vµ thêi gian cho viÖc ra quyÕt ®Þnh 14
 15. 15. 1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®Þnh Thèng nhÊt vÒ c¸ch thøc ra quyÕt ®Þnh  NhÊt trÝ  NhÊt trÝ cã giíi h¹n  BiÓu quyÕt theo ®a sè  L·nh ®¹o lµ ng-êi quyÕt ®Þnh 15
 16. 16. 1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®ÞnhX¸c ®Þnh ph-¬ng ph¸p tranh luËn thÝch hîp Ph-¬ng ph¸p biÖn hé (b¶o vÖ quan ®iÓm) Ph-¬ng ph¸p t×m hiÓu Ph-¬ng ph¸p dung hoµ 16
 17. 17. 1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®ÞnhSo s¸nh ph-¬ng ph¸p biÖn hé vµ ph-¬ng ph¸p t×m hiÓu YÕu tè Ph-¬ng ph¸p biÖn hé Ph-¬ng ph¸p t×m hiÓuQuan ®iÓm ra Tranh ®ua Hîp t¸c cïng gi¶i quyÕtquyÕt ®Þnh vÊn ®ÒMôc ®Ých th¶o ThuyÕt phôc vµ vËn KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸luËn ®éngVai trß cña Ph¸t ng«n Suy nghÜ thËn trängnh÷ng ng-êitham giaHµnh vi thÓ ThuyÕt phôc ng-êi kh¸c Tranh luËn cã c©n nh¾chiÖn B¶o vÖ quan ®iÓm Cëi më víi c¸c ph-¬ng ¸n Bá qua hay cè t×nh h¹ ChÊp nhËn phª b×nh cã thÊp c¸c ®iÓm yÕu tÝnh x©y dùngQuan ®iÓm cña BÞ ng¨n c¶n hay lo¹i trõ §-îc khuyÕn khÝch vµnhãm thiÓu sè ®¸nh gi¸ cao 17KÕt qu¶ Ng-êi th¾ng – KÎ thua Cã tr¸ch nhiÖm tËp thÓ
 18. 18. 1.3. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò X¸c ®Þnh vÊn ®Ò lµ rÊt quan träng, nÕu x¸c ®Þnh vÊn ®Ò ®óng, chóng ta míi cã thÓ t×m ®-îc c¸c gi¶i ph¸p kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ ®Ó gi¶i quyÕt chóng; tr¸i l¹i, chóng ta sÏ kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®-îc chóng “ViÖc x¸c ®Þnh vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh sù viÖc chóng ta nh×n vµ c¶ c¸ch chóng ta diÔn gi¶i nh÷ng g× tr«ng thÊy” (Alan Rowe) 18
 19. 19. 1.3. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò C¸ch thøc x¸c ®Þnh vÊn ®Ò cña chóng ta th-êng chÞu ¶nh h-ëng cña:  C¸c gi¶ ®Þnh (gi¶ thiÕt)  Môc tiªu  HiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm  Mong muèn cña c¸ nh©n  Nh÷ng thµnh kiÕn c¸ nh©n 19
 20. 20. 1.3. X¸c ®Þnh vÊn ®ÒX¸c ®Þnh ®óng ®¾n vÊn ®Ò  §õng mÆc nhiªn chÊp nhËn c¸ch ®Æt vÊn ®Ò ban ®Çu, h·y ®Æt c©u hái “Cã ph¶i ®©y lµ cèt lâi vÊn ®Ò?”  T×m kiÕm nhiÒu quan ®iÓm xoay quanh vÊn ®Ò ®ã, t×m hiÓu c¸c gãc ®é cña vÊn ®Ò  T×m hiÓu vÒ c¸ch x¸c ®Þnh vÊn ®Ò cña nh÷ng ng-êi trong nhãm quyÕt ®Þnh 20
 21. 21. 1.3. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò X¸c ®Þnh ®óng ®¾n vÊn ®Ò (tiÕp theo)  Ph¸t hiÖn vµ ph©n tÝch c¸c gi¶ ®Þnh, tr¸nh sù chi phèi cña thµnh kiÕn  Thö ®Æt b¶n th©n vµo vÞ trÝ cña ng-êi kh¸c khi nh×n nhËn vÊn ®Ò  §õng bao giê ¸p ®Æt c¸ch nh×n nhËn vÊn ®Ò cña m×nh, h·y khuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o ! 21
 22. 22. 1.3. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò 5 c©u hái cÇn lµm râ ®Ó tr¸nh suy luËn chñ quan, sai lÇm  §iÒu g× râ rµng vÒ t×nh huèng ?  §iÒu g× ch-a râ rµng ?  §iÒu g× ®-îc pháng ®o¸n ?  §iÒu g× t-¬ng tù víi nh÷ng sù kiÖn trong qu¸ khø ?  §©u lµ ®iÓm kh¸c biÖt víi nh÷ng sù kiÖn trong qu¸ khø ? 22
 23. 23. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n 2.1. Quy tr×nh x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n 2.2. C¸c kü thuËt kÝch thÝch sù s¸ng t¹o “C¸c ph-¬ng ¸n s¸ng t¹o vµ kh¶ thi lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho bÊt kú quyÕt ®Þnh nµo, nÕu kh«ng cã c¸c ph-¬ng ¸n thay thÕ, sÏ kh«ng cã quyÕt ®Þnh” (David Matheson and Jim Matheson) 23
 24. 24. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n Nh÷ng chó ý khi x©y dùng ph-¬ng ¸n  C¸c ph-¬ng ¸n cÇn ®-îc x©y dùng réng r·i vµ ®éc lËp  Ph-¬ng ¸n ph¶i cã tÝnh thiÕt thùc  Ph-¬ng ¸n ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña tæ chøc  Cã mét sè l-îng ph-¬ng ¸n ®Çy ®ñ 24
 25. 25. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n2.1. Quy tr×nh x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n Kh¶o s¸t c¸c th«ng tin X©y dùng c¸c gi¶i ph¸p tiÒm Èn Dù kiÕn nh÷ng kÕt qu¶ cña tõng gi¶i ph¸p 25
 26. 26. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n2.2. C¸c kü thuËt kÝch thÝch sù s¸ng t¹o2.2.1. KÝch thÝch sù s¸ng t¹o cña c¸ nh©n TÝnh s¸ng t¹o cña c¸ nh©n trong x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n lµ kh¶ n¨ng t¹o ra c¸c ý t-ëng kh¸c th-êng hay kh¶ n¨ng kÕt hîp c¸c ý t-ëng theo mét c¸ch riªng biÖt. S¸ng t¹o lµ kh¶ n¨ng t-ëng t-îng, dù ®o¸n, ph¸t hiÖn vµ thùc hiÖn nh÷ng ý t-ëng míi, cã Ých. (Don Hellriegel). C¸c ph-¬ng ph¸p thóc ®Èy s¸ng t¹o c¸ nh©n  Ph-¬ng ph¸p chØ thÞ trùc tiÕp (mÖnh lÖnh)  Ph-¬ng ph¸p liÖt kª thuéc tÝnh  Ph-¬ng ph¸p t- duy ziczac 26
 27. 27. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n2.2. C¸c kü thuËt kÝch thÝch sù s¸ng t¹o2.2.2. C¸c kü thuËt ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ  Ph-¬ng ph¸p ph¸t triÓn t- duy (Brainstorming)  Kü thuËt Delphi  Kü thuËt nhãm danh nghÜa 27
 28. 28. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n 2.2. C¸c kü thuËt kÝch thÝch sù s¸ng t¹o 2.2.2. C¸c kü thuËt ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ * Ph-¬ng ph¸p ph¸t triÓn t- duy (Brainstorming) Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc thùc hiÖn trªn c¬ së ¸p dông mét qu¸ tr×nh t¹o ý t-ëng, khuyÕn khÝch c¸ nh©n nªu ý kiÕn cña m×nh vÒ kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, bÊt kÓ kh¶ n¨ng ®ã lµ tèt hay ch-a tèt. Nhµ qu¶n trÞ gi¶i thÝch râ vÊn ®Ò vµ yªu cÇu c¸c nh©n viªn nªu cµng nhiÒu ph-¬ng ¸n gi¶i quyÕt cµng tèt, c¸c ph-¬ng ¸n ®-îc ghi l¹i, sau ®ã sÏ ®-îc bµn luËn vµ ph©n tÝch. 28
 29. 29. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n 2.2. C¸c kü thuËt kÝch thÝch sù s¸ng t¹o 2.2.2. C¸c kü thuËt ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ * Ph-¬ng ph¸p ph¸t triÓn t- duy (Brainstorming) TuyÖt ®èi tr¸nh sù phª ph¸n, mäi ý t-ëng ®Òu ®-îc khuyÕn khÝch nãi ra, thËm chÝ c¶ c¸c ý t-ëng cùc ®oan hay kú quÆc nhÊt. BÇu kh«ng khÝ ®-îc duy tr× cµng tù do, tho¶i m¸i cµng tèt, c¸c c¸ nh©n kh«ng bÞ h¹n chÕ vÒ néi dung vµ kh«ng bÞ buéc ph¶i chøng minh tÝnh ®óng ®¾n, tÝnh kh¶ thi cña c¸c ý t-ëng. Mäi ý t-ëng nªu ra ®Òu thuéc vÒ tËp thÓ, chø kh«ng thuéc vÒ ng-êi ®· nªu ra nã, c¸c c¸ nh©n cã thÓ dùa trªn ý t-ëng ®Ò xuÊt cña ng-êi kh¸c ®Ó ph¸t triÓn ý29 t-ëng cña m×nh.
 30. 30. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n 2.2. C¸c kü thuËt kÝch thÝch sù s¸ng t¹o 2.2.2. C¸c kü thuËt ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ * Kü thuËt Delphi Kü thuËt nµy dùa trªn viÖc ®Ò xuÊt vµ so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n th«ng qua c¸c c©u hái, c¸c nhËn xÐt vµ c¸c ý kiÕn ph¶n håi c¸c nhËn xÐt ®ã. C¸c b-íc tiÕn hµnh kü thuËt Delphi  C¸c thµnh viªn nhËn ®-îc c¸c c©u hái trong phiÕu sè 1.  C¸c thµnh viªn tr¶ lêi c¸c c©u hái mét c¸ch ®éc lËp.  C¸c ý kiÕn tr¶ lêi ®-îc tËp hîp l¹i vµ tãm l-îc trong phiÕu sè 2.  C¸c thµnh viªn ®-îc yªu cÇu ph¶i ®¸nh gi¸ c¸c ý kiÕn trong phiÕu sè 2.  Quy tr×nh ®-îc thùc hiÖn nhiÒu lÇn ®Õn khi ®¹t ®-îc sù 30 thèng nhÊt.
 31. 31. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n 2.2. C¸c kü thuËt kÝch thÝch sù s¸ng t¹o 2.2.2. C¸c kü thuËt ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ * Kü thuËt nhãm danh nghÜa (NGT)  C¸c c¸ nh©n tham gia cuéc häp, b¾t ®Çu b»ng viÖc viÕt c¸c ý kiÕn cña m×nh mét c¸ch ®éc lËp.  C¸c c¸ nh©n nªu ý kiÕn cña m×nh vµ c¸c ý kiÕn ®-îc ghi chÐp l¹i.  Nhãm tiÕn hµnh th¶o luËn vµ ®¸nh gi¸ c¸c ý kiÕn ®-îc nªu.  C¸c thµnh viªn xÕp h¹ng c¸c ý kiÕn mét c¸ch ®éc lËp. QuyÕt ®Þnh cuèi cïng ®-îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c ý kiÕn cã thø h¹ng cao nhÊt 31
 32. 32. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸nMét sè lêi khuyªn khi x©y dùng ph-¬ng ¸n Mêi thªm ng-êi tham gia tõ bªn ngoµi tæ chøc, ®¶m b¶o sù ®a d¹ng cÇn thiÕt. So s¸nh c¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò t-¬ng tù cña tæ chøc kh¸c KhuyÕn khÝch c¸c thµnh viªn tho¸t khái vai trß th-êng ngµy khi x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n §Æt c¸c c©u hái th¨m dß mang tÝnh gîi më. S½n sµng xem xÐt, th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò tr¸I víi quan ®iÓm chung hay quan ®iÓm cña nhµ qu¶n trÞ Cã sù kiÓm tra l¹i c¸c ph-¬ng ¸n ®· bÞ bá qua §õng bá sãt c¸c ph-¬ng ¸n c©n b»ng, kÕt hîp ®iÓm m¹nh cña hai hay nhiÒu ph-¬ng ¸n 32
 33. 33. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸nC¸c quy t¾c trong th¶o luËn nhãm Mçi thµnh viªn trong nhãm cÇn t«n träng c¸c thµnh viªn kh¸c. Mäi thµnh viªn nªn l¾ng nghe víi th¸i ®é kh¸ch quan vµ c«ng b»ng. Mäi ng-êi ®Òu cã c¬ héi ph¸t biÓu ý kiÕn vµ cã quyÒn ph¶n ®èi ý kiÕn cña ng-êi kh¸c. CÇn t×m hiÓu vµ häc hái tõ c¸c nhËn xÐt vµ c¸c ý kiÕn, quan ®iÓm tr¸i ng-îc. ChØ ®¸nh gi¸ vµ phª ph¸n c¸c gi¶ thiÕt vµ ý t-ëng, kh«ng chØ trÝch c¸ nh©n. §¶m b¶o bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i, kh«ng t¹o søc Ðp, khuyÕn khÝch sù cëi më vµ hµi h-íc. §¶m b¶o tÝnh tËp thÓ vµ ®oµn kÕt, mäi thµnh c«ng ®Òu lµ thµnh c«ng chung cña c¶ nhãm. 33
 34. 34. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.1. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n3.2. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh quyÕt ®Þnh 34
 35. 35. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.1. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n* C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c¸c ph-¬ng ¸n  Chi phÝ  Lîi Ých  KÕt qu¶ tµi chÝnh  C¸c biÕn sè v« h×nh  Thêi gian thùc hiÖn  Nguån lùc cÇn thiÕt  Rñi ro  C¸c vÊn ®Ò ®¹o ®øc 35
 36. 36. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.1. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n* Ph©n tÝch tµi chÝnh c¸c ph-¬ng ¸n Ph©n tÝch vµ so s¸nh “HiÖn gi¸ thuÇn”(NPV- Net Present Value) cña c¸c ph-¬ng ¸n  -íc tÝnh dßng tiÒn t-¬ng lai h»ng n¨m cña ph-¬ng ¸n.  ChiÕt khÊu tõng dßng tiÒn víi mét l·i suÊt cho tr-íc (th-êng c¨n cø trªn chi phÝ vèn).  Céng c¸c dßng tiÒn ®· chiÕt khÊu.  Trõ ®i kho¶n ®Çu t- ban ®Çu. 36
 37. 37. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.1. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n* Ph©n tÝch ma trËn møc ®é -u tiªn  LiÖt kª c¸c môc tiªu cÇn ph©n tÝch.  X¸c ®Þnh gi¸ trÞ -u tiªn (träng sè) cña c¸c môc tiªu.  §¸nh gi¸, cho ®iÓm kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c¸c ph-¬ng ¸n theo tõng môc tiªu.  Céng vµ so s¸nh tæng ®iÓm cña tõng ph-¬ng ¸n. 37
 38. 38. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.1. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n* Ph-¬ng ph¸p biÓu ®å c©y quyÕt ®Þnh  LiÖt kª c¸c ph-¬ng ¸n cÇn ®¸nh gi¸ theo c¸c “nh¸nh”.  Trong c¸c “nh¸nh”, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo c¸c chØ tiªu tµi chÝnh.  X¸c ®Þnh x¸c suÊt cña tõng nh¸nh.  Céng vµ so s¸nh tæng gi¸ trÞ cña tõng “nh¸nh” vµ tõng ph-¬ng ¸n.* §¸nh gi¸ ph-¬ng ¸n dùa trªn sù hç trî cña m¸y tÝnh 38
 39. 39. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.1. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n* BÝ quyÕt ®¸nh gi¸ ph-¬ng ¸n  TÝnh tíi sù kh«ng ch¾c ch¾n trong c¸c ph-¬ng ¸n.  §¶m b¶o sù tËp trung vµo c¸c môc tiªu khi ®¸nh gi¸  Yªu cÇu mét thµnh viªn cã uy tÝn ®ãng vai trß ph¶n biÖn c¸c ph-¬ng ¸n.  §-a vµo trong nhãm ®¸nh gi¸ mét sè thµnh viªn cã kh¶ n¨ng ®-a ra nh÷ng ý kiÕn kh¸c biÖt.  Sö dông kÕt hîp nhiÒu ph-¬ng ph¸p vµ c«ng cô. 39
 40. 40. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.1. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n* BÝ quyÕt gi¶i quyÕt sù bÊt ®ång  Xem xÐt vµ kiÓm tra l¹i c¸c gi¶ ®Þnh.  §¶m b¶o môc tiªu ban ®Çu lµ ý t-ëng chñ ®¹o ®Ó quyÕt ®Þnh  §¶m b¶o mét mèc thêi gian cho viÖc ra quyÕt ®Þnh.  Thèng nhÊt tr-íc vÒ ph-¬ng thøc quyÕt ®Þnh, c¸ch gi¶i quyÕt nÕu vÉn cã bÊt ®ång. 40
 41. 41. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.2. TriÓn khai thùc hiÖn quyÕt ®Þnh* Gi¶i thÝch quyÕt ®Þnh  Nh÷ng suy nghÜ vµ kú väng cña nhµ qu¶n trÞ liªn quan ®Õn quyÕt ®Þnh ®ã  Lý do chän ph-¬ng ¸n nµy mµ kh«ng chän c¸c ph-¬ng ¸n kh¸c  Th«ng b¸o cho nh÷ng ng-êi cã liªn quan 41
 42. 42. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.2. TriÓn khai thùc hiÖn quyÕt ®Þnh* KiÓm so¸t c¸c kú väng sau khi quyÕt ®Þnh §¶m b¶o nh÷ng ng-êi thùc hiÖn vµ nh÷ng ng-êi liªn quan thÊu hiÓu quyÕt ®Þnh vÒ:  Môc tiªu vµ nh÷ng kÕt qu¶ thu ®-îc  Nh÷ng tr¸ch nhiÖm míi cña hä  Kú väng vÒ hiÖu suÊt lµm viÖc cña hä  Nh÷ng h×nh thøc vµ chÕ tµi xö lý nÕu kh«ng hoµn thµnh 42
 43. 43. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.2. TriÓn khai thùc hiÖn quyÕt ®Þnh* Th«ng b¸o quyÕt ®Þnh tíi nh÷ng ng-êi cã liªn quan §¶m b¶o th«ng b¸o tíi nh÷ng ng-êi thùc hiÖn vµ nh÷ng ng-êi liªn quan vÒ:  VÊn ®Ò mµ quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt  C¸c môc tiªu vµ tiªu chÝ ra quyÕt ®Þnh  Tªn vµ vai trß vµ c«ng lao cña nh÷ng ng-êi tham gia ra quyÕt ®Þnh  C¸c ph-¬ng ¸n ®· ®-îc xem xÐt  Gi¶i thÝch quyÕt ®Þnh cuèi cïng vµ ¶nh h-ëng cña nã  KÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ giíi h¹n thêi gian  Kh¬i gîi c¸c ý kiÕn ph¶n håi 43
 44. 44. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.2. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh quyÕt ®Þnh  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quyÕt ®Þnh, nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra t¹i c¸c ®iÓm kiÓm tra.  Trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm tra, nhµ qu¶n trÞ sÏ x¸c ®Þnh xem liÖu quyÕt ®Þnh xem nªn thùc hiÖn:  Lo¹i bá quyÕt ®Þnh  T¹m dõng ®Ó ®iÒu chØnh, ph¸t triÓn thªm  TiÕp tôc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch  Ph¸t triÓn sang giai ®o¹n tiÕp theo 44

×