왕초보를 위한 Twitter 시작하기 - 인쇄용

3,317
-1

Published on

새로운 한글 버전에 맞게 전부 재 수정했어요~
인쇄용 흑백 버전

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,317
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

왕초보를 위한 Twitter 시작하기 - 인쇄용

 1. 1. %& ()*+ !"#$%$&()$ *+,$-./01 !"#$ #snlife @phploveme
 2. 2. 23$45$6$789:$;<=<>?@ABA !"#$%&!#(&)*+,- ;<=<>?@ABA http://lovesera.com/tt/
 3. 3. CD+E ? ?
 4. 4. FG$(!HI$JKLM Bird Strike
 5. 5. NGO$2P$0Q• YZ[$&] ^V$_`ab_cV defg$h RSTU VWTSXA
 6. 6. NGO$2P$0Q NGO$2i$jk0l$mE$ no$pqLr st$&9$uv$YZ/w $xy$z1${| !""#$%$&()*"&+,-*./ =WW<6}}W~SWWATr?B}ÄXTÅBÇ}ÇWÉWÅÇ}ddÑdgdedÖÖ
 7. 7. ÜV á$VàÖ$_âä ,-./)0/1)2
 8. 8. 7ãåP$Üáç$Y/H1$$é$ÑèdèrgrÑd$êë
 9. 9. Ñèègre$íì$6$îë$êï$ñó
 10. 10. @SÇSò>AW~AAWÇr?B$é$Ü!$ôö$õ-ú$zù Ñf-ú$y“$ $$$$$$$;ò~AW=ATA>> Ñ:èèè5$‘~AAW $$$$$$$$$$$;R?»SAèèèè írrrÖƒ$Œ]$_œ$ ê…$s $ÀÃt$ –—$“$”Lr ÕlLM $$$$;?<Aû=ÉX $$;?<Aû=ÉX Y®$©™:$ê´¨:$≠Æ$ ü$†°1$¢$öm,$ dØ6Öè$∞#$*k$±¶ßr £§$p•¶ßr $$$$$;É>¥ÉûX?@S $$;≤A@S?ÅÇ æwø1$*l$¿¡$¬$√ƒ$ ≥1$;É>¥ÉûX?@S$µ ≈(!$∆$«KL$ ∂∑∏1$$ãπ∫ =WW<6}}òSWr>¥}Éòrrr $ª$ºJL:$ëΩΩrrr
 11. 11. `»ûSWA$VA?Å>$ 20*15=5 ’HG$$$$$$$$$$$$$$$$÷◊™yÿ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ø
 12. 12. *dŸ$`»ûSWA$VA?Å>$é$Ñèègr$dèr$Öè◊⁄ÿ
 13. 13. `»ûSWA$VA?Å>€$‘~SWWATi‹$-.”ß$ • ›D™$é$dà$fi$ • (fl‹$é$df$0‡ • ™·‚3™$é$de$fi$ • „l™$é$dØè$fi$$$ • 38$é$d:èèèö$E
 14. 14. ‘~SWWAT$l$ÓÔM dfè$‰™,$™ÂP$ÊÁ≠$ EËç$È?>>?~ATÍiÎ$ kÏ∆$Ìt$‹m($ Twitter : 1. ( ) 2. ( ) … ( )… 3.
 15. 15. ŒÒ$∫$Ú$ÛÙLM
 16. 16. ı0ˆ$˜¯¶˘˙$Yø 01 ˚JL 675 345 ¸fiQ ÌP 201
 17. 17. qˇÎ$Ê!"M ,˝˛ 89 ?@A :;*<=>
 18. 18. qˇÎ$Ê!"M +STAW$âAÇÇÉ»A dfè$‰™$‡ó! 3[™$*7 ;$BAûWS?û dèe ‘SBA>SûA6 #l$$,%/t$3&ÍP$!$()
 19. 19. [q• $,%◊È?>>?~Sû»ÿ – – – –• $,,◊È?>>?~ATÿ – – –• !◊‘~AAWÿ – – –
 20. 20. È?>>?~Sû»$≠$È?>>?~AT @helloW È?>>?~ @beginner @phploveme • • •
 21. 21. -Ïfi˛.$√/i‹t$0l$1v$ÛÙLM$ !
 22. 22. -0‡.$√/i‹t$0l$1v$ÛÙLM$ ...
 23. 23. √/$!"#$3[™$23 koreantweeters.com
 24. 24. ∆-Ë˝$6$õ-ú$4}Ü!$5Q:$6ÿ$7V8^$:$7Çû>S9A
 25. 25. d:ù$6$;<•••••
 26. 26. W~SWWATr?B$l;/0 89
 27. 27. l;/0 BC BIJ 2FGH DBE
 28. 28. l;$6$=>øî$?@A01 ?@$A01
 29. 29. l;$6$BY$C0$?@A01 ?@$A01
 30. 30. l;$Dë$EF√$G$HIrrr MNM qOHYM Î$ßîM ÑdJ$ KL
 31. 31. lö$Ps$∫$Æ$é$$ùQ$38$RS0 34)%&55 67)89):;<) • – – – • – –
 32. 32. T,U}38$RS0$ <K*LMN
 33. 33. 0Yç$$,ã$/I$˚ÒVM•••••••
 34. 34. $,%$@Çr$$,,$$3øIW OPQ*RS WXY*Z*[E ghd 6 following 301,285 following 229,008 followers 345,485 followers 16,332 Tweet 33,956 Tweet OPT*US OPT*RS =>? 34 following 3,814 following 29 followers 87 followers 17 Tweet 5 Tweet JcdZef> ]^_Z`ab OPQ*VS
 35. 35. $,ã$-./0• ;XSBÄÅ=É$X$W~SWWATr?B}XSBÄÅ=É••
 36. 36. sW$0Ylç$$,%$/v$ÛqL1
 37. 37. Z‰/0$◊;aA<>¥ÿ••• ddè
 38. 38. u[H˛€$.å-ú,rrr ijkdl*mn*op*qr
 39. 39. õ•$7d$◊deøÿ • dr$l;/0◊eøÿ – – – • Ñr$Gƒ]$!$10$◊eøÿ – – • Ör$T,U$38$RS0$◊eøÿ – –
 40. 40. Ñ:ù$6$^[••
 41. 41. $,,$$¿Í0••• – E ya –• î 0 –• kÏ}k©∫$Ú$Ût$˚€$_`ál$ñ> G 38 ’H
 42. 42. bÔ$«#0$◊+STAW$âAÇÇÉ»Aÿ••
 43. 43. a‘$6$aA‘~AAW•• xy% z{|*uN*vw xy! k©c¶ß1$a‘$;XSBÄÅ=É$-de.÷fÊÍ$∞(iÎ$lö$·/tª€M$ ghÊih·jvkqL:æhÊig≠m£lKL$ stuN*vw
 44. 44. 3&ÍÒ$;m˙Ò$nã$=>ÛÎ$Ôopß• => qz
 45. 45. -drs.$$a‘$+tÒ$#uß1
 46. 46. a‘$xWu0 {|$Jv1$ !$dèè5$Ê0v: $,,$deèfi$ …wqL1
 47. 47. Q!$X$BNg$BNç$;ypz| RT•• 2 (2nd Order Network) ! RT RT RT RT ÈÕ$[‹$Î6556~/t$[‹$ {+$$Ñ|$z!}„M$ [~◊[[ÿ$X$Öè$◊àèèGÿ
 48. 48. !"#$ÄHÅ!$• Widgets Twhirl Tweetie TweetDeck Twitteriffic PocketTweets Spaz
 49. 49. ‘~AAW+AX$é$bSûU?~Ç}âÉ}ÇSûÅÉ tweetdeck.comijkd }~ /*ÄÅ
 50. 50. Ö:ù$6$vÚ••• / /
 51. 51. Ñ1$‘~AAW$$@Œ$ÖJ:$ÜH$ᙕ – – –• – –
 52. 52. 0Yç$Å$,ã$∫VM • • • • óòaôb öõúúbr ÇÉÑ$$$ ÖÜá*34àâ*äãå*çé*OPT èê*ÖÜB*ÄÅë*fí*ì*îïñr
 53. 53. ^[$(uÆ$é$5˛:$0‡:$Ïfi˛ Yø 5˛ 0‡ Ïfi˛ CQ $,%6$,, u[H˛ È?>>?~$RÉX ◊à$ÿ bÔ 4â 01*ùûüXB~†*°¢
 54. 54. 3&Í$äãC0√$#$‘~AAW$€M favstar.fm gØ Øè
 55. 55. ‘~SWWAT$åç$é8$é$‘èœVc http://topsy.com/
 56. 56. lê$vëç$¿ÙW$íHÔ$lKL
 57. 57. ÈÉAò??X
 58. 58. !"#$≥$&() 0pQ,$º€$CD$6 Ö€$3&Í≠$=ùç$ìv$ ˝ÍP$ÊÁ≠$dr:7«Ò$kÏ/t$ª =ù z!,I$—å _`á$Ïâ
 59. 59. î,˝$|$!"#$|$&()$y0H
 60. 60. ‘~SWWAT$ÈAAUi$aVV$^aÇ$fï
 61. 61. &()$‘~SWWAT$ñ•
 62. 62. !"#$éó$&()$‡ó!
 63. 63. õ•$7Ñ$◊Ñèøÿ• fr$$,%$-.$/0 – –• er$;aA<>¥$10 – –• àr$b0$«#0 –• òr$!$/0 –• Ør$;m˙$CJ«0 –• gr$åç –
 64. 64. vô•¶ß1lovesera.com@phplovemeloveroni@nate.com
 65. 65. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/kr/s.ù$D-:$yÆZ?$û2:$Ú7}üd$l†:$E‡Q$[l†[™t$ß)$Z?Ò$öHî$c¶ßr[™t$"P$Z?Ò$öõt$dãi$√/æ$™ÏúÎ
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×