TEDx HUFS 좌뇌와 우뇌를 함께 사용하는 소통 mindmap

2,687 views

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • 창의적 사고
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,687
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
399
Actions
Shares
0
Downloads
92
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TEDx HUFS 좌뇌와 우뇌를 함께 사용하는 소통 mindmap

 1. 1. !"#$%"&$($)*$+,-. !"#$%&( )*%+,--./0+120,/3% (4567%89:
 2. 2. !"#
 3. 3. >?,+1@3%1?A1%BCD%EF%G%HI%JK LMN ;<=;
 4. 4. LQS%TQP%jk%G%;]<;%g,lA?%)hA??i"OP%QR%LQS%TQU% $%&()*+& -./&0/12& VC%WX%(YZ%[W ,,, 3!45678 g,3A?%)hA??i ;]<;^% _`%abcPde%fe
 5. 5. m%no,pA%qAr%s0/t%u%v1/0Ap%w0/x
 6. 6. yCz%{|U%}W åyCz%{|U%}Wç WÖé%èê%ëíìîï%F% [ñóòô5öõ[óúùû üV%G%m%no,pA%qAr%s0/t 8U%G%;†°ÅÅÅü ¢£UG%]°ÅÅÅüõ†§•%¶"û ßO®G%†ÅÅ©^%Å;™%;§® ~aÄ%;Å^Ç% ÉÑÖIP%Üáà%â[%äã
 7. 7. {|%"´P%=UÑ%´Y !"# $%& ( )* +, -.
 8. 8. !"#$%¨≠%jk
 9. 9. !"#$%NƨØ
 10. 10. !"#$%∞±
 11. 11. !"#$%∞±
 12. 12. !"#$%∞±
 13. 13. Ä≤%≥ ¥Qµ%ö≤∂R • ∑∏%≥à%π≤ – – – – • – – –
 14. 14. LQS%TQLQG∫ªQ TQGΩ&Q Qº
 15. 15. TQà%æ[%ø¿%u%&{Ñ%(¡∂(•• Æ∫¬√% <§ƒ]§•
 16. 16. LQC%≈î∂( 1/2+1/4+1/8 +1/16 + ... = 1
 17. 17. TQC%≈î∂( 1/8 1/16 1/4 1/2
 18. 18. &∆%u%Æd«»%õ%LQ%…%TQû
 19. 19. &∆%u%Æd«»%õ%LQ%…%TQû
 20. 20. !"#$%Ñ»ö % À≈%ÃÕ †ÅÅ<c;Åc;Å
 21. 21. ~àVccc
 22. 22. ΈVccc
 23. 23. fœüàVccc
 24. 24. »VæàVccc
 25. 25. »VæàVccc
 26. 26. &~%í%9C%“ó (– ö—
 27. 27. )*”‘G%ô’÷ö %◊ÿ°!"#$%âŸ
 28. 28. )*”‘G%ô’÷ö %◊ÿ°!"#$%âŸ
 29. 29. )*”‘G%ô’÷ö %◊ÿ°!"#$%âŸ
 30. 30. )*”‘G%ô’÷ö %◊ÿ°!"#$%âŸ
 31. 31. )*”‘G%ô’÷ö %◊ÿ°!"#$%âŸ
 32. 32. ⁄€Ee‹%!"#$%ó9âŸ
 33. 33. !"#$Úccc• TQS%LQµ%€›à%&≤[%Øfifl‡• ·&‚Iµ%„‰°%yCz%aÂZ%&ÊI%Á /0123$,4• ËÈÍ%ÎÏ%f%ÌÓ 563$789:• ÔT(%Ò ;$<8$=%:• ´{ >?@AB$C9: CD$EF9GH
 34. 34. Ñ˝˛C P%ˇ!%(–• UÛµ%Î#R%YÙ% – ıf%G%ˆÍ%ÔTÜ – ˜¯%G%ˆÍ%aÂ∂Ü%ÎÏÜ – Øfi%G%˘b%˙˚Ü%∫¸∂Ü
 35. 35. !"#$Ú%-æ&W (– !"#$%ÔT( ;"%#%†Å•°% †"%#%$•P %ö—Î%%&%ö≤% »N -æ ≤(C)* †;®%%&∂( +&…„,
 36. 36. $9:;&<)&=>?678+&
 37. 37. Ü.-ÖW lovesera.com @phploveme loveroni@nate.com slideshare.net/phplovemeë/0%1›°%€®¯2%Ô3°%f8í“ó%UY°%e4π%&≤UYhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/kr/

×