Mindmap At Works

5,046 views
4,812 views

Published on

차례
1. 마인드맵 소개
2. 마인드맵의 이해
3. 뇌의 기능
4. 디지털 마인드맵 활용

Published in: Business
1 Comment
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,046
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,149
Actions
Shares
0
Downloads
338
Comments
1
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mindmap At Works

 1. 1. MindMap@Yahoo! !quot;#$%&!'#( )**+,-*,-.
 2. 2. !quot; 1. #$%& '( 2. #$%&) *+ 3. ,) -. 4. /01 #$%& 23
 3. 3. 45 '( • 678 – Buzan Licensed Instructor – Engineering – Tech Evangelist , Trainer – 9:,;<, =-...
 4. 4. 45!'(!
 5. 5. 1. #$%& '(
 6. 6. ST9 UVW X • >)?, @A +B .? • C D EF, GH, IJ • C KL JM NO • #P) QR
 7. 7. Video : Overcome Information Overload
 8. 8. MindMap is...
 9. 9. MindMap is...
 10. 10. MindMap is...
 11. 11. MindMap is...
 12. 12. MindMap is...
 13. 13. MindMap is...
 14. 14. MindMap is...
 15. 15. MindMap is...
 16. 16. MindMap is... • #P) 0Y – #P ! Z[ ! ] ! ^*/_ – 0Y ! `5abc de – fgh) -i jk – lm, 90, nT, op – qrR, sta ! ug, vw% ! qx, yH, -8
 17. 17. MindMap is... • S,z {,| }N~ *3 • ^*/_| hB, •c€ ]• *‚_ ƒ • „…† ‡ˆ ‰ ŠP • ‹S- Œ• • Ž<!!
 18. 18. MindMap Sample ••*<0 vw% ‘90 ’90 *<0
 19. 19. Tony Buzan • London, 42“ • #$% & >N • ”• – 95 – – 30 *H —_c ˜O – 150 ™9 • <š, ›Ž • NOœ 1,000 ‡U
 20. 20. Tony Buzan
 21. 21. 23 •ž •Ÿ – ¡)¢ – £c¤¥ 7¦ – ˜§ s¨ – ©ª, «¬m- • ($ – J¦s¨ – g-s® – ¯•¢ • °,| ±ž VW ²³ •ž!
 22. 22. 23 •ž - Use of Mind Map
 23. 23. EÀ 5quot; • -Ÿ – Fortune 500 • 300 -Ÿ 53 – Boeing – Con. Edison • ($ – ´µ¶…Y ·¸¹ – º»´µ º»´* – ^$¼½$ – ¾ ¿_
 24. 24. BOEING - Training
 25. 25. BOEING - Training
 26. 26. BOEING - Training
 27. 27. Con. Edison, New York
 28. 28. Con. Edison, New York
 29. 29. Leonard Da Vinci • q) Á¥ – *<0, YÂ, -8 *3, ÃH~• 9§ Ä•Å Æ
 30. 30. Galileo Galilei • 17Ã- Ç) f ›Ž, FÈ) f ÉÊ • ËRz Y• *3+ N]R
 31. 31. Albert Einstein “¶) ]L Ì_c deV- Í0η” Ì_9 ^Ï YÂbc 5¿
 32. 32. *Ð - EÈÑY
 33. 33. *Ð - EÈÑY
 34. 34. Al Gore • ’ÒÓ, ÁÔ QRH
 35. 35. ÕÖ 1 : g- '( - 20 Min • ×sV- – ••*<0 : ¶ – ‘90: ($,Ÿ ,9:,'Ø • ÙEV- – ×s| -Úbc ÀO ‹• • 4Û/hBV- – y*¶ qx Ü9 – pÝ Þß hB
 36. 36. Coffee Break 10 Min
 37. 37. 2. #$%&) *+
 38. 38. Video : How to mind map
 39. 39. Video : How to mind map
 40. 40. #$%&) àE - 1 • á* – 9c : á*) âãä 23 – åy : æ,yH ]• `+ • ••*<0 – ‘A,Aß,] de – •ç~ è¿ RéV† êë! • ‘90 –¶ 90 ²ì(Organic) – í‘î ïL yH à• – ð_00 Ά hB
 41. 41. #$%&) àE - 2 • ’90 – ‘90z ïL yH – ñòó , à’éó – ••~• ô‰¢ 9õ† • vw% – 90 ö~, 7c `+ ÷0 – V¶) 90, V¶) vw% • *<0 – 9.Vø K* – 3!U, qxg – 9.Vø K*
 42. 42. ùL #$%&*ú? • ^û·• – üaý – yý • þÿ• – ‡%W 5! – GW 5! • (E – quot;bc q# X – /01 #$% &
 43. 43. Mind Map Slide Show - 4 min
 44. 44. #$%& ‡ˆ- Tip • «$ V- – %5!• G¿ ‹S-, &óV- • qx Õ? – E$L '( 2È“ ‰) – g*ýL hÖ~• ¶+· • NO) Ì, – #$%&L -.* ^/· – „…† vw%| ܘV¿ hB • K* hÖV- – ì~• 0* ¶+·
 45. 45. ì08* • K* + Gø ‰)* 1^7· – £T23*4 – 56- – #$%& – 57
 46. 46. 693 47 M‹ 18“O 500–
 47. 47. Edison 1,093 =:
 48. 48. Einstein ;@ 248
 49. 49. Picasso 20,000 Ù<
 50. 50. ÕÖ 2 : =9/6T - 20 Min • Â>) ?@E – A~ ˆ_ 9ø -•* HB+=. ¶ ( A~ ŠW +C Â>* D'| E_F- G@*0=. H Â>L ?@E• +• ST~† JI90c Y•• J= – ?@E*ú KyÂ>* LM• N^ -Àbc ˆ_+ *DR O' z nTc P‰Å >• *3+ ì•• ‡ˆ_ FW X• Ç+=. – ?@Ebc ‡ˆ_7 ì•L Â>) JI’•~ ”§Q_ }>* ¶ 5!* R† S=. ¶ ¿à#W ?@Ebc ‡³ ì•• nT ~ ”§V¿, ýg¶ ìTz ïL XL U-~ ì•• ”§+=. 5F¶ ýL VW~ ì•• ”§Và=. – Â>* ?@E• Véø M ~X0, >, *DRO'9 Ú%N Y= +=. >L nT| Ò+•, *DRO'W -À• Ò+• P‰Q_ Z~ ŠW [¢'óW Ã~• ?@E• +=.
 51. 51. Coffee Break
 52. 52. 3. ,) -.
 53. 53. Neurons inside Human Brain
 54. 54. {,z S, —_ qx ug yH ;T ÀO _• HH `æ T] •a ^ëä hbä }Nä
 55. 55. ,~ pÅ Õc - *<0 -dV- • 1' Oe 2,560§ 57 • ·N 280 §, • 1§ EÀfg 85~95%
 56. 56. {,z S, • {, – —_,ug,;T, _• `æ, •a, hbä – ͆ 0h· • S, – qx, yH, ÀO, HH, T], ^ëä, }Nä – 0¹0 ÎW· • ST) ©ªL? – {, ö‘) ©ª – i? Q99 ŒS/j! • ›ŽˆL? – {,+ S, : üaä$ 8, 2}
 57. 57. {,z S,
 58. 58. #$%&) Û`UT • `5 5¿ – Radiant Thinking :]) f§ – lm) *8 ©k jk – ^*/_) EUT • Û`R – ='O) ps| Tl – ;T, •a, Ò@ • *<0 – §--d) ”§ am – Çc deV- _én G – S,) äoä 53
 59. 59. ÕÖ3- vw% ܘ - 20 min • Yahoo! Korea PDP Center 2.0 – _pà ”pà qrê/·!
 60. 60. Coffee Break 10 Min
 61. 61. 4. /01 #$%& 23
 62. 62. MindMap s3£cqt • 23 – ¡)¢ – ©ª, «¬m- 6T – *u¥, £c¤¥ s¨ – ¯•¢ • §v – wx: ‰6,‹¹,yz^¥ – f§: µ{- h} – ÀM: | É} • Ìv – S, 53 ’: – Yà~ ~W•
 63. 63. Yahoo! Ÿ 23 5quot; Sample • ¡)¢ • ©ª s¨ • 4)¢ • «¬m- – Future of the Internet Economy – 5c€ • -.) <‚ • Twiki ƒ¿
 64. 64. ák/=„ • iMindMap - Hand Drawn • MindMeister - WEB • MindManager - Business
 65. 65. iMindMap Video Tutorial
 66. 66. MindMeister - mindmeister.com
 67. 67. MindManager -iF 23 • ×¹ • ‡ˆ- • ó*…IT • †‡ˆ • £T23*4 • FGF- • MS µ{- h} – MS Word – MS PPT
 68. 68. ÕÖ4- ¡)¢ ÙE : 15M • ¡) 8 – NO, §', ‘A, ƒag • ¡) ‰ – Š) F3, ‹œg, BF>, Œ6 • Mindmanger -> MS Word
 69. 69. ÕÖ5- Sunnyvale ˜§ s¨ - 15 min • ßä, J6, •', !Ž, q3 • ‹œg, Ÿ Š), c%& • ˜§ )q, ˜§ • Ÿ , ˜§ ‰ G¿/s¨ • Mindmanger -> MS PowerPoint
 70. 70. References • Digital Mindmap Apps. – http://www.imindmap.com/ – http://www.mindmeister.com/ – http://www.mindjet.com/ • Flickr Mindmap – http://flickr.com/search/?q=mindmap&w=all
 71. 71. 4) =9
 72. 72. 4) Q9
 73. 73. ¿•Ö/·!

×