Pptแหล่งเรียนรู้

4,894 views
4,827 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,894
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pptแหล่งเรียนรู้

 1. 1. แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
 2. 2. แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
 3. 3. <ul><li>พัฒนาการรอบด้านของชีวิต มีองค์ประกอบ ปัจจัย และกระบวนการที่หลากหลาย มีพลังขับเคลื่อนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างผสมกลมกลืนได้สัดส่วน สมดุลกัน เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตและสังคม ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงขั้นตอนต่อไปนี้ </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>การรับรู้ (Reception) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>การเข้าใจ ( Comprehension ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>การปรับเปลี่ยน ( Transformation ) </li></ul></ul></ul></ul>การเรียนรู้ หมายถึง
 4. 4. <ul><li>เกิดจากกระบวนการที่สร้างความเข้าใจ การให้ความหมายกับสิ่งที่รับรู้มา </li></ul><ul><li>ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่รู้อยู่ก่อนแล้วและจะมีกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ </li></ul><ul><li>ผู้เรียนสามารถกำหนดขั้นตอนการเรียน และวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>ผู้เรียนมีความชัดเจนในเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียน และเป้าหมายของการเรียนนั้นมีความหมายกับตัวผู้เรียน </li></ul><ul><li>มีการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง </li></ul>ลักษณะการเรียนรู้ที่ดี
 5. 5. <ul><li>พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 มาตราที่ 25 กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ ส่งเสริมการดำเนินงานการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทั่วถึง และพอเพียง โดยนัยของมาตรา ดังกล่าวต้องการให้สังคมไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ของบุคคล ในรูปของแหล่งการเรียนรู้ที่บุคคลสามารถจะเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายกว้างขวาง และมีมากพอเพียงที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ ไม่ว่าการเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการศึกษาในรูปแบบใด ๆ แต่ ต้องมีแหล่งที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าในขอบเขตของโรงเรียน </li></ul>แหล่งการเรียนรู้
 6. 6. ( ต่อ ) <ul><li>ซึ่งในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การ กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อย่างอื่น ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นถึงความหลากหลายของแหล่งการเรียนรู้ เหล่านี้ ซึ่งแท้ที่จริงอยู่รอบ ๆ ตัวเรา </li></ul><ul><li>แหล่งการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญสำหรับการจัดการเรียน การสอน โดยอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แหล่งความรู้ที่เป็นบุคคล และแหล่งความรู้ที่เป็นสถานที่ </li></ul>
 7. 7. ตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้
 8. 8. <ul><li>การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม ( Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม , การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ ( On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น </li></ul>
 9. 9. <ul><li>หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่อ่านสามารถ อ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่น ๆ ได้ หนังสือหรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จะมีความหมายรวมถึงเนื้อหา ที่ถูกดัดแปลง อยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได้ โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะการ นำเสนอ สอดคล้อง และคล้ายคลึงกับ การอ่านหนังสือทั่วไปในชีวิตประจำวัน แต่จะมี ลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็ว ในการค้นหา และผู้อ่าน สามารถอ่าน พร้อม ๆ กันได้โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายส่งคืนห้องสมุด เช่นเดียวกับหนังสือในห้องสมุดทั่วไป </li></ul>e-book ...
 10. 10. <ul><li>หรือ Virtual Education หรือ หลักในการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนที่ใดก็ได้ ( any where) เมื่อใด Online Teaching and Learning คือรูปแบบการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือก็ได้ ( any time) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนทางไกล โดยที่ Online Teaching and Learning จะเน้นระบบและกลไกในการดำเนินงานแบบออนไลน์ </li></ul>e-Education ...
 11. 11. <ul><li>คือเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันนิยมทำในรูปของเอกสารเว็บ </li></ul><ul><li>Courseware ที่ดีจะต้องได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเน้นที่องค์ความรู้จากห้องสมุดเสมือนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถจะเข้าถึงได้ทันที </li></ul><ul><li>มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทเรียน มีการทดสอบเพื่อประเมินว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในระดับใด มีการออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาวิชา ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน โดยใช้การสื่อสารผ่านเครือข่าย </li></ul>Courseware ...
 12. 12. <ul><li>คือมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดการเรียนการสอนทางไกล โดยกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการเรียนการสอนจะใช้ระบบออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ e-Commerce ทางการศึกษา การจัดการศึกษาแบบ Virtual University นี้อาจจะดำเนินการโดยใช้บุคลากรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่อยู่คนละแห่งมาร่วมมือกันได้เป็นเครือข่าย </li></ul>Virtual University ...
 13. 13. <ul><li>เป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาทางไกล ซึ่งคนส่วนใหญ่จะ คุ้นเคยกับการเรียนทางไกลกับมสธ ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ) </li></ul><ul><li>รูปแบบการเรียนนั้นผู้เรียนเป็นผู้กำหนดตารางและระเบียบวินัยในการเรียนด้วยตนเอง โดยศึกษาจากเอกสารชุดวิชา ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเป็นสื่อหลัก โดยในแต่ละรายวิชาจะมีตารางเวลารายการสื่อวิทยุ หรือสื่อโทรทัศน์ ประกอบชุดวิชา </li></ul><ul><li>การประเมินผลวิชา จะดำเนินการเพียงครั้งเดียวคือ สอบปลายภาค หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านสามารถที่จะสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง ข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ </li></ul>การเรียนการสอนออนไลน์
 14. 14. <ul><li>การเรียนรู้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางการศึกษาของมนุษย์  ทั้งในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาผู้ใหญ่ โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบ การทำงาน  และเครือข่ายการสื่อสาร การศึกษาในเครือข่ายการเรียนรู้ นับเป็นการศึกษา แบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Learning)  เป็นการเรียนการสอนที่ ไม่จำกัดเวลา สถานที่ และบุคคล ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนเวลาใด สถานที่ใด กับบุคคลใดก็ได้โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา และเชื่อมต่อไปสู่ระบบอินเทอร์เน็ต </li></ul>เครือข่ายการเรียนรู้ คือ
 15. 15. <ul><li>1. LAN : Local Area Network ( ระบบเครือข่ายแบบใกล้ ) </li></ul><ul><li> นิยมใช้กันมี 2 รูปแบบดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>แบบอีเทอร์เน็ต </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>มีการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 10-100 Mbps. การรับส่งต้องมีการจัดการไม่ให้รับส่งพร้อมกันเกินกว่าหนึ่งคู่ ขบวนการรับส่งข้อมูลจึงถูกกำหนดขึ้น โดยให้อุปกรณ์ที่จะส่งข้อมูลตรวจสอบว่ามีข้อมูลใดวิ่งอยู่บนสายหรือไม่ หากไม่มีจึงส่งได้ และถ้ามีการชนกันของข้อมูลบนสายก็จะส่งใหม่ การหลีกเลี่ยงการชนกันจึงกระทำได้ในเครือข่ายระยะใกล้ </li></ul></ul></ul>ประเภทของเครือข่าย
 16. 16. ประเภทของเครือข่าย ( ต่อ ) <ul><li>แบบโทเก็นริง </li></ul><ul><ul><li>มีความเร็ว 16 Mbps. เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนโดยแพ็กเก็ตข้อมูลจะวิ่งวนในทิศทางใดทางหนึ่ง ถ้ามีแอดเดรสปลายทางเป็นของใคร อุปกรณ์นั้นจะรับข้อมูลไป การจัดการรับส่งข้อมูลในวงแหวนจึงเป็นไปอย่างมีระเบียบ </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>WAN : Wide Area Network ( ระบบเครือข่ายระยะไกล ) </li></ul><ul><ul><li>เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็นหลาย ๆ กิโลเมตร ดังนั้นความเร็วในการเชื่อมโยงระหว่างกันอาจไม่สูงมากนัก ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่นและขนาดของข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>เครือข่าย WAN จึงเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างองค์กร ระหว่างเมือง หรือระหว่างประเทศ และเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพจึงมีองค์กรกลางหรือผู้ให้บริการเครือข่ายสาธารณะเข้ามาช่วยจัดการเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น เครือข่ายสาธารณะที่ใช้ร่วมกันของทศท . และกสท . หรือ เครือข่ายบริการ เช่น ดาต้าเนต เป็นต้น   </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>3. INTERNET ( เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มาก ) </li></ul><ul><ul><li>เกิดจากการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากมายในโลกเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแบบใกล้ เครือข่ายระยะไกล หรือระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละเครือข่ายก็จะมีเครื่องแม่ข่าย หรือ โฮสต์ (Host) </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>สามารถเข้าถึงได้กว้างขวาง ง่าย สะดวก </li></ul><ul><li>เป็นการเรียนร่วมกันและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม </li></ul><ul><li>สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทำมากกว่าเป็นผู้ถูกกระทำ </li></ul><ul><li>จัดให้เครือข่ายการเรียนรู้เป็นเสมือนชุมชนของการเรียนรู้แบบออนไลน์ </li></ul>คุณลักษณะพิเศษของเครือข่ายการเรียนรู้
 20. 20. <ul><li>เมื่อนำระบบเครือข่ายการเรียนรู้เข้ามาใช้กับระบบการศึกษา ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมายใน วงการศึกษา ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>รูปแบบการเรียนการสอน </li></ul></ul><ul><ul><li>บทบาทของผู้สอน    </li></ul></ul><ul><ul><li>บทบาทของผู้เรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>บทบาทของการเรียนการสอน </li></ul></ul><ul><ul><li>ห้องเรียน  สำหรับผู้สอน  </li></ul></ul><ul><ul><li>ศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน     </li></ul></ul><ul><ul><li>ฐานบริการข้อมูลการเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>Student Homepage       </li></ul></ul>ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 21. 21. <ul><li>เครือข่ายไทยสาร </li></ul><ul><li>เครือข่ายยูนิเน็ต </li></ul><ul><li>สคูลเน็ต </li></ul><ul><li>เครือข่ายนนทรี </li></ul><ul><li>เครือข่ายกระจายเสียงวิทยุ อสมท </li></ul>ตัวอย่าง..เครือข่ายการเรียนรู้
 22. 22. <ul><li>การนำระบบเครือข่ายการเรียนรู้มาใช้ เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน จากระบบเดิมที่จำกัดอยู่เฉพาะภายใน สถานศึกษา ไปสู่ระบบที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ๆ ดังนั้น รูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ในอนาคต จะมีลักษณะเป็นรูปแบบการศึกษาแบบใหม่ที่สนองความต้องการ และให้อำนาจแก่ ผู้สอนและผู้เรียนในการเลือกลักษณะการเรียนรู้ด้วยตัวเองตามความพร้อม และความสะดวกในการเรียน ซึ่งถือเป็นการสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทั้งในด้านรูปแบบ ขั้นตอนการเรียนการสอนและการปฏิบัติ </li></ul>สรุป
 23. 23. สมาชิก <ul><li>นางสาวธริษตรี ทั่งมั่งมี 47110010253 </li></ul><ul><li>นางสาวปารัชญ์ ต่อพันธ์ 47110010255 </li></ul><ul><li>นางสาววรภัทรา เจียมเจริญ 47110010261 </li></ul><ul><li>นายสันติ พยัคกุล 47110010273 </li></ul><ul><li> เอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา </li></ul><ul><li> คณะศิลปกรรมศาสตร์ </li></ul>
 24. 24. จบ ขอบคุณค่ะ

×