Chuùa Nhaät VI Phuïc Sinh                                                 ...
V Chuùa Nhaät VI Muøa Phuïc Sinh                 v Trang 2 v                    Ngaøy ...
V Chuùa Nhaät VI Muøa Phuïc Sinh                  v Trang 3 v                   Ngaøy...
V Chuùa Nhaät VI Muøa Phuïc Sinh                 v Trang 4 v                   Ngaøy 17...
V Chuùa Nhaät VI Muøa Phuïc Sinh                 v Trang 6 v                     Ngaø...
V Chuùa Nhaät VI Muøa Phuïc Sinh             v Trang 5 v                  Ngaøy 17-05-2009 ...
V Chuùa Nhaät VI Muøa Phuïc Sinh              v Trang 7 v                  Ngaøy 17-05-2009...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cn 05 17 09

449 views
388 views

Published on

Chua Nhat 05-17-09

Published in: Spiritual, Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
449
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cn 05 17 09

 1. 1. Chuùa Nhaät VI Phuïc Sinh Ngaøy 17-05-2009 CHÍNH XÖÙ & PHOÙ XÖÙ Ghi Danh Gia Nhaäp Giaùo Xöù Lm. Pheâroâ Buøi Quang Tuaán, DCCT Theo quy ñònh cuûa Giaùo Phaän, ngöôøi Coâng Giaùo caàn ghi danh gia nhaäp vaøo Giaùo Xöù nôi thöôøng truù Lm. Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi, DCCT vaø tham döï phuïng vuï ñeå thuaän tieän cho vieäc laõnh nhaän caùc pheùp Bí Tích. Xin sôùm lieân laïc vôùi Vaên HOÄI ÑOÀNG MUÏC VUÏ Phoøng GX ñeå ghi danh gia nhaäp vaø nhaän Soá Danh Boä vôùi Soå Gia Ñình Coâng Giaùo. OÂ. Traàn Ngoïc Oanh - trannoanh@yahoo.com Chöông Trình Muïc Vuï HOÄI ÑOÀNG TAØI CHAÙNH Thaùnh Leã Chuùa Nhaät Giaûi Toäi OÂ. Traàn Anh Kim . . . . . . . 972-485-1251 Leã I (Leã Gia Ñình) ........................8:00 AM Ngaøy thöôøng...................................6:00 PM - 7:00 PM Leã II (Leã Thanh Nieân) .................10:00 AM Thöù Baûy..........................................5:00 PM - 6:00 PM BAN ÑIEÀU HAØNH Leã III (Leã Thieáu Nhi) ...................12:00 PM Hoaëc theo heïn OÂ. Traàn Maïnh Traùc . . . . . . 469-556-7140 Leã IV (Leã Gia Ñình) .......................5:00 PM Röûa Toäi KHOÁI PHUÏNG VUÏ Xin lieân laïc vôùi VPGX tröôùc ñaàu thaùng ñeå ñöôïc Ngaøy Thöôøng OÂ. Phaïm Ñöùc Huøng . . . . . 469-212-3452 höôùng daãn Röûa Toäi luùc 7:00 PM Thöù Baûy ñaàu Thaùnh Leã .....................7:00 AM vaø 7:00 PM thaùng vaø Röûa Toäi luùc 4:00 PM Thöù Baûy tuaàn II Ban Thöøa Taùc Vuï Röôùc Leã Thöù Baûy moãi thaùng. OÂ. Lyù Phöôùc Hoàng . . . . . . 972-530-6220 Khaán ÑMHCG ................................5:30 PM Lôùp Giaùo Lyù Taân Toøng - Döï Bò Hoân Nhaân Ban Thöøa Taùc Vuï Saùch Thaùnh Thaùnh Leã .....................8:00 AM vaø 6:00 PM Xin lieân laïc vôùi Vaên Phoøng Giaùo Xöù. OÂ. Buøi Quang Huaán . . . . . 972-470-0772 Thöù Naêm Ñaàu Thaùng Hoân Phoái Ca Ñoaøn Thaùnh Leã, Chaàu Löôït ......................7:00 PM Caàn lieân laïc vôùi Vaên Phoøng Giaùo Xöù ít nhaát saùu Thaùnh Linh . . . . . . . . . . . . 972-231-4084 Thöù Saùu Ñaàu Thaùng thaùng tröôùc ngaøy cöôùi ñeå laøm hoà sô Hoân Phoái. Trinh Vöông . . . . . . . . . . . 972-496-2789 Augustine . . . . . . . . . . . . . 972-335-1623 Chaàu Ñeàn Taï, Thaùnh Leã ................ 6:00 PM Chuùa Nhaät: Giaùo Lyù - Thieáu Nhi - Vieät Ngöõ Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972-530-2258 Giaùo Lyù.........9:45AM - 10:40AM, 3:45 PM - 4:40 PM Leã Troïng - Buoäc Thieáu Nhi . . . . . . . . . . . . . 214-207-8548 Thieáu Nhi Thaùnh Theå.....................1:45 PM - 2:40 PM Thaùnh Leã (saùng)..........6:45 AM vaø 9:00 AM Vieät Ngöõ.....10:45AM - 11:40AM, 2:45 PM - 3:40 PM Thaùnh Leã (chieàu)..........7:00 PM vaø 9:00 PM KHOÁI HOÂN NHAÂN GIA ÑÌNH Giôø Laøm Vieäc Vaên Phoøng Giaùo Xöù Ñoïc Kinh Toân Vöông Chuùa Nhaät Ban Giaùo Lyù Döï Toøng Thöù Hai - Thöù Saùu.........09 AM - 12 PM, 2 PM - 4 PM Xin lieân laïc vôùi caùc Tröôûng Khu. Chuùa Nhaät................................................9 AM - 2 PM A. Ñaøm Höõu Thö . . . . . . 972-523-0037 Ban Döï Bò Hoân Nhaân A. Traàn Maïnh Traùc . . . . . . 469-556-7140 Lòch Trong Tuaàn Caùc Giaùo Khu Thöù Hai Cv 16:11-15; Ga 15:26-16:4a CT ThaêngTieán Hoân Nhaân Gia Ñình Giaùo Khu 1: OÂ. Traàn Vaên Maõo...............(972) 414-0215 A. Jimmy Hoaøng Kim. . . . 469-348-8160 18-05-2009 Giaùo Khu 2: OÂ. Nguyeãn Ñöùc Troïng......(972) 530-2258 Thöù Ba Cv 16:22-34; Ga 16:5-11 HOÄI ÑOAØN Giaùo Khu 3: OÂ. Nguyeãn Höõu Ñaøo.........(972) 276-9879 19-05-2009 Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm Thaùnh Beânañinoâ Xieâna Linh muïc Giaùo Khu 4: OÂ. Nguyeãn Vaên Thoâng......(972) 530-4935 Thöù Tö OÂ. Nguyeãn Th. Trung . . . . 972-475-1645 Cv 17:15,22-18:1; Ga 16:12-15 20-05-2009 Giaùo Khu 5: OÂ. Phaïm Thôùi....................(972) 671-6842 Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo Baø Leâ Thò Lieân . . . . . . . . . 972-783-1634 Thöù Naêm Leã Chuùa Gieâsu Veà Trôøi Giaùo Khu 6: OÂ. Nguyeãn Vaên Tieán.........(972) 479-0230 21-05-2009 Cv 1:1-11; Ep 1:17-23; Mc 16:15-20 Hoäi Ñaïo Binh Ñöùc Meï Giaùo Khu 7: OÂ. Nguyeãn Linh.................(214) 724-9355 Coâ Traàn Trinh . . . . . . . . . . 972-530-9177 Thaùnh Rita Casia Nöõ Tu Thöù Saùu Giaùo Khu 8: OÂ. Nguyeãn Th. Trung........(972) 475-1645 Ñoaøn Thanh Nieân Coâng Giaùo 22-05-2009 Cv 18:9-18; Ga 16:20-23 Coâ Ñaëng Dieãm Haï . . . . . . 972-544-5669 Giaùo Khu 9: BaøVuõ Thò Laïc....................(972) 758-7492 Thöù Baûy Cv 18:23-28; Ga 16:23b-28 Ban Traät Töï Giaùo Khu 10: OÂ. Phaïm Vaên Ñòa..............(972) 496-0165 A. Tröông Huøng Quan . . . 214-674-2476 23-05-2009 Chuùa Nhaät Chuùa Nhaät VII Phuïc Sinh Giaùo Khu 11: OÂ. Ñinh Quang Vieân..........(972) 423-2179 Nhoùm Nguoàn Soáng Cv 1:1-11; Ep 1:17-23; Mc 16, 15-20 24-05-2009 Giaùo Khu 12: OÂ. Nguyeãn Kyø Sôn.........(972) 679-7339 A. Nguyeãn Anh. Cöông . . 972-675-5625
 2. 2. V Chuùa Nhaät VI Muøa Phuïc Sinh v Trang 2 v Ngaøy 17-05-2009 V Nhö Thaày Ñaõ Yeâu Lm Giuse Nguyeãn Höng Lôïi DCCT S oáng yeâu thöông vaø haønh ñoäng nhö Chuùa Gieâsu laø maïng soáng vì ngöôøi mình yeâu ( Ga 15, 13 ) hoaëc “ Khi naøo ta ñieàu moãi Kitoâ höõu phaûi suy nghó, phaûi noi göông bò treo leân khoûi maët ñaát Ta seõ keùo moïi ngöôøi leân cuøng Ta “. vaø baét chöôùc. Treân theá giôùi ngaøy nay nhieàu nôi Tình yeâu cuûa Chuùa Gieâsu laø tình yeâu phaùt xuaát töï Thieân nhieàu nöôùc ngoaøi vieäc laøm giaøu cho nöôùc mình, nhieàu Chuùa Cha, tình yeâu naøy luaân chuyeån töø Ngöôøi ñeán con ngöôøi Chính phuû, nhieàu Boä ngaønh ñaõ bieát môû roäng caùi nhìn cuûa vaø giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi:” Caùc con haõy yeâu meán mình ñeå chia seû, giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi ngheøo khoå, ñeå yù tôùi nhau nhö Thaày ñaõ yeâu meán caùc con “ ( Ga 15, 12 ). nhöõng ngöôøi neo ñôn, coâ thaân coâ theá vv…Ñoïc baùo, nghe ñaøi, truy caäp maïng, chuùng ta thaáy nhan nhaûn caùc toå chöùc, YEÂU NHÖ THAÀY ÑAÕ YEÂU: Yeâu nhö Chuùa yeâu quaû thöïc caùc caù nhaân ñaày loøng quaûng ñaïi, ñaày töø taâm. Nhöõng con khoâng phaûi laø chuyeän deã nhöng lôøi môøi goïi cuûa Chuùa luoân ngöôøi naøy coù traùi tim nhaïy caûm, coù thuùc baùch moïi ngöôøi haõy höôùng tôùi taám loøng môû roäng saâu xa, bieát chaêm ngöôøi khaùc vaø baét chöôùc göông cuûa lo cho nhöõng ngöôøi ngheøo ñoùi, Thaày Gieâsu ñaõ soáng, ñaõ thöïc hieän vaø nhöõng ngöôøi baát haïnh, nhöõng ngöôøi nhaát laø ñaõ yeâu. Göông cuûa caùc moân ñeä bò ñaåy ra beân leà xaõ hoäi.Ñaây laø nhöõng beân Chuùa Gieâsu, ñaõ ñöôïc Ngaøi yeâu con ngöôøi coù traùi tim nhö Chuùa thöông, chaêm soùc vaø caùc moân ñeä ñaõ Gieâsu bieát nhaïy caûm tröôùc nhöõng yeâu thöông nhau nhö theá naøo vaãn laø noãi khoå ñau cuûa nhaân loaïi, bieát traéc ñieàu thoâi thuùc moãi ngöôøi chuùng ta vöôn aån tröôùc lôøi môøi goïi cuûa Chuùa Gieâsu: leân, vöôn leân maõi vaø soáng, yeâu nhö ” Caùc con haõy yeâu meán nhau, nhö möùc ñoä Thaày Gieâsu ñaõ soáng, ñaõ yeâu. Thaày ñaõ yeâu meán caùc con:” ( Ga 15, Haõ y chieâ m ngaé m göông thaù n h 12 ). Maximilianoâ Kolbeâ, thaùnh Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu, thaùnh Phanxicoâ khoù TÌNH YEÂU VOÂ BIEÂN GIÔÙI: Ñoïc khaên, meï Teâreâsa Calcutta, Ñöùc Cha Tin Möøng cuûa Chuùa Gieâsu, chuùng ta Jean Cassaigne, Ñöùc thaùnh Cha gioan luoân baét gaëp moät Chuùa ñaày loøng Phaoloâ II vv…Thieân Chuùa laø tình yeâu. nhaân töø, moät Chuùa luoân traéc aån tröôùc Ai ôû trong Thieân Chuùa laø ôû trong tình noãi ñau khoå, thieáu thoán, ñoùi khaùt cuûa yeâu. Yeâu nhö Thaày ñaõ yeâu laø yeâu cho ñaùm ñoâng. Vaâng, chuùng ta coù theå baét gaëp moät Thieân Chuùa ñeán cuøng vaø cheát treân thaäp giaù. thöù tha, moät Thieân Chuùa yeâu thöông ñeán toät cuøng, moät Thieân Chuùa ñaày loøng nhaân nghóa. Thöû xem ngöôøi phuï nöõ AÙP DUÏNG VAØO THÖÏC TEÁ: Tröôùc moät theá giôùi chaïy theo ngoaïi tình bò baét quaû tang vaø Chuùa ñaõ ñoái xöû laøm sao, ñoái lôïi nhuaän, chaïy theo ñaø phaùt trieån cuûa vaên minh, nhieàu khi xöû nhö theá naøo ? Moät Thieân Chuùa nhaân töø ñoái vôùi ngöôøi con ngöôøi queân ñi söï caûm thoâng, tình baùc aùi,loøng yeâu thöông phuï nöõ bò cho laø toäi loãi traøn ñaày: coâ Maria Mañaleâna. chaân thaät. Moät nuï cöôøi giöõa sa maïc khoâ caèn seõ naâng ñôõ, Tröôùc caùi cheát cuûa ngöôøi thaân, ngöôøi quen thuoäc: khuyeán khích con ngöôøi raát nhieàu. Theá giôùi ñang khao khaùt Lagiaroâ ñaõ choân trong moà boán ngaøy roài. Tröôùc con baø tình yeâu.Ngöôøi tín höõu phaûi laø chöùng nhaân cho tình yeâu ñích goùa thaønh Naim, tröôùc ñaùm ñoâng daân chuùng ñi theo Chuùa thöïc, tình yeâu nôû hoa, tình yeâu cuûa Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Con Gieâsu khaùt khao lôøi cuûa Ngaøi vaø ñang laâm côn khaùt, ñoùi ngöôøi cuûa chuùng ta khoâng coù cô hoäi ñeå cheát nhö Ñöùc Kitoâ, vv…Chuùa Gieâsu ñaõ luoân ñeå yù tôùi töøng nhu caàu cuûa töøng nhöng cheát cho tha nhaân laø chaáp nhaän hao moøn haèng ngaøy ñeå nhoùm, töøng ngöôøi. Tình yeâu cuûa Chuùa quaû khoâng giôùi cho ngöôøi khaùc ñöôïc nieàm vui vaø haïnh phuùc.Bôûi vì nhö baøi haïn vaø voâ bieân Ngöôøi caûm thoâng vôùi con ngöôøi, vôùi taát caû haùt Kinh Hoøa Bình ñaõ vieát: ” Chính khi cheát ñi laø khi vui soáng moïi ngöôøi maø Ngaøi ñaõ döïng neân:” Taát caû nhöõng gì Thaày muoân ñôøi “. ñaõ nghe bieát nôi Cha Thaày, thì Thaày ñaõ cho caùc con bieát “ ( Ga 15, 15 ). Tình yeâu cuûa Chuùa Gieâsu ñaõ ñi tôùi choã tuyeät Laïy Chuùa Gieâsu, xin cho chuùng con bieát nhaän ra boä maët cuûa ñænh, ñaõ ñi cho tôùi cuøng: ” Ngöôøi ñaõ yeâu thöông hoï ñeán Chuùa nôi tha nhaân ñeå chuùng con yeâu thöông hoï nhö Chuùa ñaõ cuøng “ ( Ga 13, 1 ). Tình yeâu taän hieán, voâ vò lôïi: ” Khoâng yeâu thöông chuùng con. Amen. coù tình yeâu naøo cao vôøi baèng tình yeâu cuûa ngöôøi hieán Moïi quaûng caùo, xin fax veà Vaên Phoøng Giaùo Xöù, soá 972-530-6428 vôùi noäi dung quaûng caùo vaø ñòa chæ ngöôøi gôûi
 3. 3. V Chuùa Nhaät VI Muøa Phuïc Sinh v Trang 3 v Ngaøy 17-05-2009 V Ñöùc Thaùnh Cha Ban Bí Quyeát Ba Chieàu Veà Vieäc Truyeàn Giaùo Ngaøi noùi caàu nguyeän laø neàn taûng cuûa coâng vieäc truyeàn giaùo Phøng Ca Nhaäp Leã: Naøo Ta Haõy Möøng Vui (Baøi 49) VATICAN CITY, ngaøy 14, thaùng 5, 2009 (Zenit.org).- Ñöùc Chuùa Laø Tình Yeâu (Baøi 179) Thaùnh Cha Benedict XVI noùi, bí quyeát ba chieàu cho vieäc truyeàn giaùo laø öôùc voïng neân thaùnh, chieâm nieäm göông maët Ñöùc Kitoâ, vaø ao Chuùa Ñaõ Soáng Laïi (Ñoã Vy Haï) öôùc chia seû Ngöôøi vôùi ngöôøi khaùc. ÑK: Chuùa ñaõ soáng laïi traàn hoaøn ôi naøo ca Ñöùc Thaùnh Cha khaúng ñònh ñieàu naøy trong moät ñieän vaên göûi vui. Chuùa soáng laïi roài ñeå döïng xaây cuoäc soáng cho Toå Chöùc caùc Coâng Taùc Truyeàn Giaùo cuûa Giaùo Hoaøng. Khoaûng môùi. Chuùa ñaõ khaûi hoaøn ngöôøi ngöôøi ôi cuøng 100 giaùm ñoác cuûa toå chöùc naøy ñaõ quy tuï trong moät phieân hoïp khoaùng haân hoan. Mau loan tin cho khaép muoân daân, ñaïi taïi Roâma töø ngaøy Thöù Hai. reo vang leân caâu haùt tri aân, ngôïi möøng Chuùa Theo moät baûn tin cuûa vaên phoøng truyeàn thoâng cuûa toå chöùc chieán thaéng töû thaàn. naøy taïi Taây Ban Nha, ñieäp vaên cuûa Ñöùc Thaùnh Cha cuõng ñeà caäp ñeán göông maët Ñöùc Kitoâ “hieän dieän nôi caùc ngöôøi ngheøo khoù vaø soáng Ñaùp Ca (TV 97): Chuùa ñaõ coâng boá ôn cöùu ñoä cuûa Ngöôøi tröôùc maët chö daân. beân leà xaõ hoäi,” cuõng nhö vieäc caàu nguyeän baèng chieâm nieäm nhö neàn taûng cuûa söù meänh truyeàn giaùo. Alleluia, alleluia! Chuùa phaùn: quot;Neáu ai yeâu Ñöùc Thaùnh Cha nhaéc nhôû cho caùc vò laõnh ñaïo cuûa nhoùm meán Thaày, thì seõ giöõ lôøi Thaày, vaø Cha Thaày truyeàn giaùo laø chính Chuùa Kitoâ vaø Thaùnh Thaàn môùi ñích thaân truyeàn seõ yeâu meán ngöôøi aáy, vaø chuùng ta seõ ñeán vaø giaùo. ôû trong ngöôøi aáyquot;. Alleluia. Ngaøi ghi nhaän raèng chuùng ta laø nhöõng coäng söï vieân, vaø “chuùng ta seõ laø nhöõng coäng söï vieân neáu chuùng ta giô tay leân caàu Daâng Leã: Nôi Naøo Coù Tình Yeâu (Baøi 263) nguyeän vaø chieâm ngaém göông maët Chuùa Kitoâ vôùi thaùi ñoä thôø kính.quot; Nguoàn Soáng Yeâu Thöông (Baøi 214) Ñöùc Thaùnh Cha cuõng ñeà caäp ñeán moät ñeà taøi ñaõ ñöôïc thaûo Ñaâu Coù Tình Yeâu Thöông (Baøi 162) luaän trong phieân hoïp khoaùng ñaïi: vieäc ñaøo taïo linh muïc vaø tu só nam nöõ. Leã Daâng (Thu Höông) Kính daâng leã vaät tình yeâu, baùnh thôm keát töø Tröôûng thaønh trong ñöùc tin bao boâng luùa. Traùi nho öôùp neân röôïu laønh, cuûa leã moïn heøn kính daâng veà Ngaøi. Hoàng Y Ivan Días, Boä Tröôûng Thaùnh Boä Truyeàn Giaùo caùc Daân Toäc, khaúng ñònh trong phieân hoïp laø nhu caàu khaån thieát nhaát veà Hieäp Leã: Baøi Ca Baùc AÙi (Baøi 242) vieäc ñaøo taïo laø coù theå “tin töôûng raèng nhöõng ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo seõ Tình Ngaøi Yeâu (Baøi 222) tröôûng thaønh trong ñöùc tin.quot; Ñöùc Hoàng Y ghi nhaän raèng haøng naêm, coù caøng ngaøy caøng Môû Loøng (Ngoïc Linh) ÑK: Trong tay Cha nhaân hieàn, cuoäc ñôøi con nhieàu nhöõng yeâu caàu ñöôïc trôï giuùp veà truyeàn giaùo, nhaát laø taïi Trung daâng traøn söùc soáng. Bao yeâu thöông vun Hoa vaø Vieät Nam. troàng traùi tim hoàng naøy xin hieán daâng. Ngaøi noùi laø taïi Trung Hoa, hieän nay coù khoaûng 12 trieäu ngöôøi Coâng Giaùo vaø 110 giaùm muïc hieäp thoâng vôùi Toøa Thaùnh. Ngaøi noùi, Keát Leã: Saéc Hoa Daâng Meï (Hoaøi Baéc) hôn bao giôø heát, hoï raát caàn ñöôïc giuùp ñôõ, nhaát laø veà vieäc ñaøo taïo caùc ÑK: Cuøng xin daâng leân tröôùc Ngai Meï, muoân thöøa taùc vieân lo vieäc muïc vuï. hoa loøng thaønh con kính daâng. Nguyeän Meï Hoàng Y Días nhaéc laïi söù ñieäp cuûa Ñöùc Thaùnh Cha ñeå cho hoï thöông naâng ñôõ cho con soáng yeân vui höôûng suy nieäm, vaø nhaéc raèng cuoäc haønh höông Ñaát Thaùnh cuûa Ñöùc Thaùnh ôn thaùi bình. Cha khieán cho toå chöùc cuûa hoï ñaõ khoâng ñöôïc ngaøi tieáp kieán. Moïi quaûng caùo, xin fax veà Vaên Phoøng Giaùo Xöù, soá 972-530-6428 vôùi noäi dung quaûng caùo vaø ñòa chæ ngöôøi gôûi
 4. 4. V Chuùa Nhaät VI Muøa Phuïc Sinh v Trang 4 v Ngaøy 17-05-2009 V CHUÙC MÖØNG CHUÙC MÖØNG WEBSITE GIAÙO XÖÙ ÑÖÙC MEÏ HCG Giaùo xöù thaân thöông chuùc möøng 3 em coù teân sau ñaây ñöôïc Website (trang ñieä n toaù n ) cuû a giaù o xöù Hoïc Boång Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp (The Mother of (www.dmhcg.org) vöøa ñöôïc caûi ñoåi, goàm coù phaàn tin töùc Perpetual Help’s Scholarship) Giaùo hoäi Hoaøn Vuõ, tin töùc Giaùo hoäi Hoa kyø vaø Giaùo Xöù, Pauline Phaïm Thanh Dieäu caùc thoâng baùo, chöông trình vaø hình aûnh sinh hoaït... noái Teresa Nguyeãn Kim Sa keát caùc maïng Coâng giaùo quan troïng. Ñaëc bieät Website Phaïm Michael Tuøng cuûa giaùo xöù coù phaàn ñoïc Lôøi Chuùa vaø Suy Nieäm haøng Giaùo xöù mong öôùc caùc em ngaøy caøng haêng say hoïc taäp, ngaøy. Kính môøi quí giaùo höõu vaø thaân höõu gheù thaêm. nhieät thaønh daán thaân phuïc vuï vaø soáng ñaïo trong caùc moâi tröôøng. Xin caùc tröôûng Hoäi ñoaøn, Ñoaøn theå vaø caùc Tröôûng khu vui loøng cung caáp 5 taám hình sinh hoaït vaø coù baøi vieát ngaén veà “giaùo khu cuûa mình” hay “hoäi ñoaøn nhaø ta” ñeå LÔØI CAÛM TAÏ CUÛA KHOÁI GIAÙO DUÏC ñöa vaøo trang tö lieäu treân website cuûa giaùo xöù. Vaøo Chuùa nhaät ngaøy 17/05/2009, Khoái Giaùo duïc goàm Ban Giaùo lyù, Ban Vieät ngöõ vaø Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå Emmanuel cuûa Giaùo xöù ñaùnh daáu moät naêm hoïc keát thuùc vôùi Thaùnh leã beá giaûng luùc 12 giôø tröa. Nhaân Thö Môøi dòp naøy, chuùng toâi xin daâng lôøi caûm taï leân Thieân Chuùa veà nhöõng ôn laønh Ngaøi ñaõ ban cho trong suoát moät naêm hoïc Saturday Night Cafe qua. Ñoàng thôøi, chuùng toâi cuõng caûm ôn quyù anh chò em Ngaøy 23 thaùng 5 naêm 2009 giaûng vieân vaø huynh tröôûng cuøng nhieàu coäng taùc vieân ñaõ boû raát nhieàu thôøi giôø vaø coâng söùc nhaèm truyeàn ñaït ñöùc tin Ban Guitar Giaùo Xöù xin chaân thaønh caùm ôn vaø vaên hoaù Vieät cho caùc em. Dó nhieân söï naâng ñôõ vaø coäng quyù Cha cuøng quyù oâng baø anh chò em ñaõ nhieät tình taùc chaët cheõ cuûa nhieàu phuï huynh ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho nhöõng coâng cuoäc daïy doã cao quyù naøy. ñeán tham döï Friday Night Cafe 24-4-09 vöøa qua. Vaán ñeà giaùo duïc cho caùc em laø moät coâng vieäc khoù Vì laàn ñaàu tieân toå chöùc neân coù nhieàu thieáu soùt khaên keùo daøi suoát ñôøi vaø Khoái Giaùo duïc vôùi khaû naêng vaø töø tieáp ñoùn quan khaùch cho ñeán chöông trình chö a thieän chí cuûa mình chæ bieát coá gaéng thöïc hieän nhöõng gì coù ñöôïc chu ñaùo. Thaønh thaät caùo loãi. theå ñöôïc trong laõnh vöïc naøy, nhöng phaàn quan troïng vaãn laø söï giuùp söùc cuûa quyù phuï huynh. Vì theá, xin quyù phuï Thaùng naøy Ban Guitar seõ toå chöùc vaøo ngaøy huynh tieáp tuïc vui loøng coäng taùc vôùi Khoái Gi aùo duïc cho Thöù Baûy 23 thaùng 5 naêm 2009. Chöông trình ñaõ ñöôïc naêm hoïc 2009-2010 saép ñeán baèng caùch mau choùng ghi chuaån bò chu ñaùo vôùi nhöõng ca khuùc tuyeån choïn, danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù ñeå tieän saép xeáp caùc lôùp hoïc, nhieàu gioïng haùt hay vaø coù daønh thì giôø ñeå quyù vò khuyeán khích vaø chuyeân chôû ñuùng giôø caùc em ñeán tham gia caùc chöông trình Giaùo lyù, Vieät ngöõ vaø Thieáu Nhi ñoùng goùp tieáng haùt cuûa mình trong phaàn “haùt cho Thaùnh Theå cuûa Giaùo xöù. Ngay caû nhöõng em ñaõ laõnh nhaän nhau nghe”. Bí tích Theâm Söùc hoaëc ñaõ hoïc xong lôùp 7 Vieät ngöõ trong Chöông trình khai maïc vaøo 7:30pm vaø chaám naêm nay, chuùng toâi ñaõ hoaïch ñònh nhöõng chöông trình phuø döùt 11pm. Taïi khuoân vieân Hoäi quaùn giaùo xöù. hôïp cho caùc em trong naêm hoïc saép ñeán. Cuoái cuøng, chuùng toâi nguyeän xin Thieân Chuùa ban Chuû ñeà cuûa chöông trình: “Laøm chaùy buøng cho caùc em cuøng quyù phuï huynh moät muøa Heø vui töôi leân beáp löûa tình” Seõ coù nöôùc giaûi khaùt, café, baùnh... trong söï chôû che cuûa Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp. phuïc vuï moïi ngöôøi. Vaøo cöûa töï do. Thay maët Khoái Giaùo duïc Giaùo xöù Xin ñöøng mang theo beer vaø caùc loïai röôïu. Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp Ban guitar kính môøi quyù vò vaø gia ñình ñeán Sô Traàn Kim Ngaân - Thaày Leâ Taán Thanh - tham döï. Tröôûng Phaïm Thanh Tuøng Moïi quaûng caùo, xin fax veà Vaên Phoøng Giaùo Xöù, soá 972-530-6428 vôùi noäi dung quaûng caùo vaø ñòa chæ ngöôøi gôûi
 5. 5. V Chuùa Nhaät VI Muøa Phuïc Sinh v Trang 6 v Ngaøy 17-05-2009 V Troïng taâm Söù Ñieäp Fatima N göôøi ta coù theå khaúng ñònh ñöôïc raèng troïng taâm cuûa Söù Ñieäp Fatima laø nhöõng lôøi keâu goïi ñaày yeâu thöông vaø khaån thieát cuûa Meï Maria ñoái vôùi con caùi loaøi ngöôøi. Meï luoân chæ muoán cho taát caû moïi ngöôøi ñöôïc soáng haïnh phuùc, chöù khoâng bò tieâu dieät do caùc ñeám caû.» 3. Caùc con haõy hy sinh ñeàn buø thay cho keû coù toäi Ñoái vôùi naõo traïng con ngöôøi ngaøy nay, vieäc hy sinh haõm mình laø moät ñieàu xa laï, hoaøn toaøn loãi thôøi vaø khoâng caàn thieát. toäi aùc cuûa hoï gaây ra. Nhöng muoán ñöôïc nhö theá, ñieàu Nhöng Thieân Thaàn ñaõ daïy cho ba treû Fatima bieát laø trong kieän tieân quyeát laø loaøi ngöôøi phaûi thöïc thi nhöõng ñieàu moïi söï caùc em ñeàu coù theå thaùnh hoùa ñeå laøm neân cuûa leã hy nhaén nhuû ñaày yeâu thöông cuûa Meï. Ñoù laø: sinh laøm vui loøng Chuùa, chöù khoâng nhaát thieát phaûi thöïc hieän nhöõng vieäc to lôùn kyø dieäu naøo khaùc. Ñieàu ñoù muoán noùi leân 1. Loaøi ngöôøi ñöøng xuùc phaïm ñeán Thieân Chuùa nöõa raèng, ñeå thöïc hieän ñöôïc ñöùc tin Kitoâ giaùo cuûa mình, chuùng ta caàn phaûi thaùnh hoùa moïi haønh ñoäng vaø moïi sinh hoaït bình Lucia ñaõ cho hay raèng caâu noùi cuoái cuøng vaø ñoàng thôøi thöôøng trong cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa mình. Noùi caùch khaùc, cuõng laø lôøi keâu môøi tha thieát cuûa Ñöùc Meï trong laàn hieän taát caû nhöõng vaát vaû khoù chòu trong cuoäc soáng, nhö vieäc chu ra thöù saùu vaøo ngaøy 13.10.1917 ñaõ ghi saâu vaøo taâm khaûm toaøn boån phaän, phaûi quan taâm lo laéng cho ngöôøi khaùc, phaûi ra em, ñoù laø: «Loaøi ngöôøi ñöøng xuùc phaïm ñeán Thieân Chuùa tay giuùp ñôõ ngöôøi ñau khoå beänh hoaïn, v.v… ñeàu coù theå giuùp nöõa, Ngöôøi ñaõ bò xuùc phaïm quaù nhieàu roài.» cho chuùng ta neân thaùnh, ñeàu laø nhöõng ñieàu Thieân Chuùa ñang Chaéc chaén raèng caâu noùi ñoù ñaõ toùm taét toaøn boä Söù Ñieäp chôø ñôïi nôi moãi ngöôøi chuùng ta. cuûa Ñöùc Meï muoán gôûi ñeán theá giôùi qua ba treû taïi Fatima, 4. Haõy suøng kính Traùi Tim Voâ Nhieãm Meï Maria töùc: Lôøi keâu môøi nhaân loaïi haõy thaønh taâm aên naên trôû veà cuøng Thieân Chuùa vaø haõy caûi thieän cuoäc soáng! Traùi Tim Ñöùc Maria laø trung taâm cuûa con ngöôøi Meï, moät nôi ñaõ ñöôïc moïi ôn thaùnh Thieân Chuùa tuoân ñoå xuoáng moät caùch Caùc phöông tieän maø Meï Maria ñaõ neâu danh ôû Fatima nhö dö daät (x. Lc 1,28b), coát ñeå thaùnh hoùa Meï vaø ñeå laøm cho Traùi laø moät söï hoã trôï cho söï aên naên hoái caûi cuûa chuùng ta cuõng Tim Meï trôû neân tinh tuyeàn veïn toaøn, khoâng chuùt vaán vöông nhö cuûa ngöôøi khaùc, vaø ñoàng thôøi nhö daáu chæ cuûa thieän baát cöù veát nhô toäi loãi naøo, duø laø cuûa nguyeân toå hay cuûa rieâng chí muoán caûi thieän laøm laønh, ñoù laø: tö Meï. * Thaønh taâm vaø soát saéng caàu nguyeän Töø trong Traùi Tim Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi cuûa mình, Ñöùc * Sieâng naêng laàn Haït Maân Coâi moãi ngaøy Maria ñaõ ñaày tin töôûng phoù thaùc thöa leân tieáng Xin Vaâng * Hy sinh haõm mình ñeàn buø toäi loãi tröôùc lôøi ñeà nghò cuûa Thieân Chuùa laø muoán cho Ñöùc Trinh Nöõ * Vaø toân suøng Traùi Tim Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi Meï laøm Meï Chuùa Cöùu Theá, Con Moät cuûa Ngöôøi. Vaø qua ñoù, Maria. chính töø Traùi Tim veïn saïch cuûa Meï ñaõ phaùt xuaát ra tình yeâu 2. Caùc con haõy sieâng naêng laàn haït Maân Coâi ñoàng coâng cöùu chuoäc: Nghóa laø tình yeâu cuøng tham döï troïn Ngaøy nay, nhieàu Kitoâ höõu ñaõ laáy laøm khoù khaên raày raø vaø veïn vaøo cuoäc khoå naïn vaø caùi cheát ñau thöông treân thaäp töï cuûa toû ra luùng tuùng trong vieäc ñoïc kinh laàn haït Maân Coâi. Ñöùc Gieâsu, Con Meï, haàu cho nhaân loaïi toäi loãi ñöôïc höôûng ôn Vaâng, ai chöa quen vaø nhaát laø chöa bieát yeâu meán Kinh tha thöù cuûa Thieân Chuùa. Maân Coâi, seõ caûm thaáy vieäc laàn haït Maân Coâi laø moät vieäc Noùi toùm laïi, loøng suøng kính Traùi Tim Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi laøm naëng neà, nhaøm chaùn vaø coi nhö laø moät vieäc laøm maát Ñöùc Meï moät caùch chaân chính vaø saâu xa, laø soáng vaø thöïc haønh thôøi giôø. Söù Ñieäp Fatima, töùc ñem ra thöïc thi ba meänh leänh ñaõ ñöôïc Chaân phöôùc Meï Teâreâxa Can-cun-ta, «vò Toâng ñoà cuûa Ñöùc Meï nhaén nhuû qua ba treû ôû Fatima, ñoù laø: ngöôøi ngheøo», moãi khi coù ñöôïc giaây phuùt naøo raûnh roãi, 1-AÊn naên caûi thieän cuoäc soáng; Meï ñeàu caàm laáy traøng chuoãi Maân Coâi vaø laàn haït. Khi coù 2-Sieâng naêng laàn haït Maân Coâi; ngöôøi quan saùt thaáy ñieàu ñoù vaø vui ñuøa hoûi Meï laø neáu Meï sieâng naêng laàn haït nhö theá, thì moãi ngaøy Meï laàn ñöôïc bao 3-Toân suøng Traùi TimVoâ Nhieãm Meï Maria. nhieâu chuoãi, Meï Teâreâxa ñaõ traû lôøi laø: «Toâi chaúng bao giôø Moïi quaûng caùo, xin fax veà Vaên Phoøng Giaùo Xöù, soá 972-530-6428 vôùi noäi dung quaûng caùo vaø ñòa chæ ngöôøi gôûi
 6. 6. V Chuùa Nhaät VI Muøa Phuïc Sinh v Trang 5 v Ngaøy 17-05-2009 V LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ BÁO CÁO TàI CHÁNH Thaùng 05 - 06 / 2009 Chuùa Nhaät 10/05/09 05/16+17: QUYEÂN TIEÀN II Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù Giuùp coâng cuoäc Truyeàn Thoâng Coâng Giaùo Tieàn Caùc Thaùnh Leã Chuùa Nhaät: $12,253.00 Thaùnh Leã BEÁ GIAÛNG Toång Coäng Tieàn Caùc Leã Cöôùi: $300.00 Giaùo Lyù - Vieät Ngöõ - Thieáu Nhi Tieàn Quaûng Caùo: $2,430.00 05/21: Baét ñaàu Tuaàn Cöûu Nhaät xin ôn Chuùa Thaùnh Thaàn 05/24: LEÃ THEÂM SÖÙC: Thaùnh Leã 10:00AM Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc do Ñöùc Cha Kevin J, Farrell chuû söï 0191 Nguyeãn Ñaêng Hoà $100.00 0423 Traàn Ngoïc Oanh $200.00 05/31: Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng 0965 Nguyeãn Kyø Sôn $100.00 06/04: Thöù Naêm Ñaàu Thaùng AÅn Danh $50.00 Chaàu chung 7:30PM 10:00PM Hoäi Quaùn $2,486.00 0605: Thöù Saùu Ñaàu Thaùng Ñeàn Taï Thaùnh Taâm 6:30PM 0606: Thöù Baûy Ñaàu Thaùng Thaùnh Leã 8:00AM Quyõ Xaây Töôïng Ñaøi Ñöùc Meï Höôùng daãn Röûa Toäi treû em 0127 Nguyeãn Vaên Gaám $100.00 06/13: Röûa toäi Treû em 4:00PM 0353 Phaïm Vaên Quang $200.00 06/19: Thöù Saùu Leã Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu 0584 Phaïm Ñöùc Huøng $1,000.00 06/27+28: QUYEÂN TIEÀN II 0663 Ñaëng Thò Laø $200.00 Giuùp Peter's Pence Toøa Thaùnh 0734 Nguyeãn Höõu Ñaøo $1,000.00 0838 Buøi Quang Huaán $100.00 1000 Ñinh Khaéc Trình $200.00 1042 Nguyeãn Xuaân $50.00 1805 AÅn Danh $1,000.00 ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG 1887 LM Buøi Quang Tuaán $50.00 Luùc 7pm Chuùa Nhaät, 17 thaùng 5, 2009 1894 Nguyeãn Thuùy Lieãu $100.00 AÅn Danh (nhieàu ngöôøi) $914.00 Giaùo Khu 1: OÂB Hoaøn Vang – 972-496-1479/469-449-8479 Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm $500.00 4101 Herald Dr., Garland, TX 75044 Ngoâ Family $150.00 Giaùo Khu 2: Cuï Ri – 972-495-3809 Nguyeãn Ngoïc AÙnh $200.00 2937 High Plateau Dr., Garland, TX 75044 Giaùo Khu 3: OÂB Nguyeãn Thöôïng – 469-366-7391 Quyõ Nhaø Bình An 4505 Hanover Dr., Garland, TX 75042 0077 Nguyeãn Thò Lòch (Gretna, LA) $100.00 Giaùo Khu 4: OÂB Phaïm Ñöùc Huøng – 972-494-5286 0083 Leâ Ngoïc Ñoâng $100.00 1617 Dorado St., Garland, TX 75040 0084 Leâ Ngoïc Ñoâng $100.00 Giaùo Khu 5: OÂB Ngoâ Suoát – 972-644-5790 0109 Trònh Minh Ñöùc $100.00 1201 E. Berkley Dr., Richardson, TX 75081 0182 Nguyeãn Thò Thaûo $300.00 Giaùo Khu 7: Baø Nguyeãn Lieân – 972-712-9382 0186 Tröông Thò Ruyeân $200.00 4519 Cape Charles Dr., Plano, TX 75024 0199 Nguyeãn Vaên Chaán (WichitaFalls,TX) $100.00 Giaùo Khu 10: Baø Ñinh Myõ Dung – 972-496-7160 0204 Buøi Vaên Baèng $100.00 2049 Oakglen Dr., Garland, TX 75040 0222 Ñaøo Kim Lang $100.00 Giaùo Khu 11: AC Phaïm Thaùi Höng & Hueä - 972-384-1239 0523 Traàn Baù Rinh $100.00 309 Cave River Dr., Murphy, TX 75094 0524 Traàn Baù Rinh $100.00 Giaùo Khu 12: AC Sôn & Thaûo Nguyeãn – 972-679-7339 0525 Nguyeãn Thò Dieãm $100.00 4712 Winter Park Dr., Richardson, TX 75082 0565 Tröông Nhuaän $100.00 Moïi quaûng caùo, xin fax veà Vaên Phoøng Giaùo Xöù, soá 972-530-6428 vôùi noäi dung quaûng caùo vaø ñòa chæ ngöôøi gôûi
 7. 7. V Chuùa Nhaät VI Muøa Phuïc Sinh v Trang 7 v Ngaøy 17-05-2009 V SUNDAY LESSON FOR THE YOUTH “ I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you” Scripture: John 15:9-17 A s the Father has loved me, so have I loved you; abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's Do you know the friendship of God? One of the special marks of favor shown in the scriptures is to be called the friend of God. Abraham is called the friend of God (Isaiah 41:8). God speaks with Abraham as a commandments and abide in his man speaks with his friend (Exodus love. These things I have spoken to 33:11). Jesus, the Lord and Master, in you, that my joy may be in you, and turn, calls the disciples his friends that your joy may be full. quot;This is my rather than his servants. What does it commandment, that you love one mean to be a friend of God? another as I have loved you. Greater Friendship with God certainly entails love has no man than this, that a man a loving relationship which goes lay down his life for his friends. You beyond mere duty and obedience. are my friends if you do what I Jesus' discourse on friendship and command you. No longer do I call brotherly love echoes the words of you servants, for the servant does not Proverbs: A friend loves at all times; know what his master is doing; but I and a brother is born for adversity have called you friends, for all that I (Proverbs 17:17). The distinctive have heard from my Father I have feature of Jesus' relationship with his made known to you. You did not disciples was his personal love for choose me, but I chose you and them. He loved his own to the end appointed you that you should go and (John 13:1). His love was bear fruit and that your fruit should abide; so that whatever unconditional and wholly directed to the good of others. His you ask the Father in my name, he may give it to you. This love was also sacrificial. He gave the best he had and all that I command you, to love one another. he had. He gave his very life for those he loved in order to secure for them everlasting life with the Father. Lesson True love is costly. Those who truly love give the best Do you know the love that produces immeasurable joy? they can offer and are willing to sacrifice everything Jesus speaks of the love which the Father and he have for they has for the beloved. God willingly paid the price those who belong to him. We can never outgive God in for our redemption – the sacrifice of his only begotten love, because he has loved us without measure. Our love Son. That's the nature of true friendship and love – the for him is a response to his exceeding mercy and kindness willingness to give all for the beloved. True friends towards us. Paul the Apostle tells us that we can abound in will lay down their lives for each other. Jesus tells us joy and hope because God has poured out his love into our that he is our friend and he loves us whole-heartedly hearts by the Holy Spirit, whom he has given us (Romans and unconditionally. He wants us to love one another 5:5). In God's love we find the fulness of grace, life, peace, and joy. Jesus gives his disciples a new commandment – a just as he loves us, whole-heartedly and without new way of love. We are to love others as Jesus has loved reserve. His love fills our hearts and transforms our us. What is the essence of this new commandment? True minds and frees us to give ourselves in loving service love is sacrificial. It gives all to the beloved. And there is to others. If we open our hearts to his love and obey his no greater proof in love than the sacrifice of one's life for command to love our neighbor, then we will bear much the sake of another. Jesus proved his love for his disciples fruit in our lives, fruit that will last for eternity. Do you by giving his life for them, even to death on the cross. We wish to be fruitful and to abound in the love of God? prove our love for God and for one another when we quot;Teach us, good Lord, to serve you as you deserve, to embrace the way of the cross. What is the cross in my life? give and not to count the cost, to fight and not to heed When my will crosses with God's will, then God's will the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and must be done. Do you know the joy and contentment of a not to ask for any reward, save that of knowing that we life fully surrendered to God and consumed with his love? do your will; through Jesus Christ our Lord.” Moïi quaûng caùo, xin fax veà Vaên Phoøng Giaùo Xöù, soá 972-530-6428 vôùi noäi dung quaûng caùo vaø ñòa chæ ngöôøi gôûi

×