• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Stucools e magazine issue1
 

Stucools e magazine issue1

on

 • 1,155 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,155
Views on SlideShare
1,154
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Stucools e magazine issue1 Stucools e magazine issue1 Document Transcript

  • มกราคม STUCOOLS2553 Stucools E- Magazine Issue1 Free HOME STUDIO ENGINEER DIGITAL I/O REC* NEWS คอลัมน'ประจำที่จะว1าด4วย คอลัมน'ประจำที่จะว1าด4วย คอลัมน'ประจำที่จะว1าด4วย เรื่องของการเป;น เอ็นจิ เรื่องของ วิธีการบันทึก เรื่องของข1าวสารวงการ เนียร' สุดยอดประจำบ4าน เสียงในแบบดิจิตอลฉบับ บันทึกเสียง ทั้ง แล4วงานนี้คุณเองคือผู4 บ4านๆ Hardware / Software / ตัดสินใจ (หน4า4) Humen ware [1]
  • STUCOOLS E-Magazine นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิค สำหรับผู5ที่สนใจด5านคอมพิวเตอร> ดนตรี และการบันทึกเสียงด5วยตัว เองที่บ5าน ฉบับแรกของประเทศ รู้จักกับ Stucools กัน ก่อน ที่มา ที่ไป อะไร กันนักหนา! มารู้จักกับ STUCOOLS ที่มา ที่ไป อะไรกันนัก กันหนา มาถึงวันนี้กับ Stucools กว่า 10 ปีที่ รุ่มๆ ดอนๆ สวัสดีครับในที่สุดผมก็ได้ทําอะไรที่ แม้ว่า http:// ตั้งใจบ้าง แม้สักเล็กน้อยก็ยังดี และก็หวัง stucools.blogspot.com จะไม่ค่อยได้ ว่ามันจะคืบหน้าไปเรื่อยๆ ตามอายุ อานาม update สักเท่าไหร่ ก็เพราะเหตุว่า งานที่ ของผม นี่ก็กว่า 10 ปีแล้วครับ ที่ผม ต้องรับผิดชอบและคั่งค้างคาใจ สารพัด พยายามสร้างสรรค์สื่อ ในรูปแบบต่างๆ ก็ เลยทําให้ได้อัพเดทกันช้า บางอย่าง บาง มีคนรู้จักบ้าง ไม่รู้บ้างไปตามระเบียบ เรื่องคิดจะเขียนก็กลายเป็นข่าวเก่าไปซะ กว่าจะมาเป็น Stucools อย่างทุกวันนี้ แล้ว เลยยิ่งไม่ได้ update เข้าไปใหญ่ ผมเริ่มต้นจาก Website ที่ชื่อ www.mi- จากวันนั้นจนถึงวันนี้ Stucools ก็ ติดต$อโฆษณา jumpodt@gmail.com studio.com แล้วก็ขาดๆหายๆ เปลี่ยน เติบโตในแบบเนิบๆ มาเรื่อยๆ แต่ผมก็ 086-331 2012 ระบบไปเรื่อย สลับกับการทํา Blog ส่วนตัว พยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เพื่อนๆ บ้าง ทั้งฟรี ทั้งจ่าย และ Website สุดท้ายก็ ต่อไป เพราะนี่คือสิ่งที่ผมรัก และผมก็เชื่อ สมัครสมาชิก คือ www.stucools.com ที่ทําแล้วก็ต้อง ว่าเพื่อนๆก็รักในสิ่งเดียวกันกับผมเช่นกัน stucoolsmag@gmail.com 086-331 2012 เลิกไปด้วยเหตุบางอย่าง และในที่สุดผมก็ แล้วพบกันกับ Stucools E-Magazine มาตงปล่องชิ้นเหมาะกับ http:// (ตอนนี้ฉบับรายสะดวก) Website : stucools.blogspot.com ซึ่งเป็นบริการ http://stucools.blogspot.com http://stucoolslogic.blogspot.com Blog ฟรีๆจากค่าย Google นั่นเองครับ http://www.stucoolsmastering.ob.tc [2]
  • มกราคม Contents STUCOOLS2553 เรื่อง' Rec* NEWS' ' Digital I/O' ' Examine' ' มารูจักกับ Stucools' ' ' ' Home Studio Engineering' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' หนา 11 2 5 7 8 Logic Studio' ' ' ' ' ' ' ' 15 NAMM Show 2010' ' ' ' ' ' ' 17 Musicial circle'' ' ' ' ' ' 19 Musician weapons storehouse'' ' ' ' 20 Cubase 5 style Sho NARA' ' ' ' ' 21 Where R U' ' ' ' ' ' ' ' 26 Back page' ' ' ' ' ' ' ' 27 ËหÒา¡ก¤คØุ³ณ : äไÁมè่ÂยÒา¡ก¾พÅลÒา´ด¹นÔิµตÂยÊสÒาÃร Stucools E-Magazine ÃรÇวÁม¶ถÖึ§ง¢ขè่ÒาÇวÊสÒาÃร áแÅลÐะ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมµตè่Òา§งæๆ §งè่ÒาÂยæๆàเ¾พÕีÂย§ง¤คØุ³ณÊสè่§ง ªช×ืè่Íอ ¹นÒาÁมÊส¡กØุÅล áแÅลÐะ E-Mail ¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณÁมÒา·ทÕีè่ stucoolsmag@gmail.com áแÅลé้Çว¤คØุ³ณ¨จÐะäไÁมè่¾พÅลÒา´ด·ทØุ¡ก©ฉºบÑัºบ àเÅลÔิ¡กµตÒา¡กáแ´ด´ดËห¹นé้Òา´ดÓำ ÍอÍอ¡กäไ»ปµตÒาÁมËหÒาËห¹นÑั§งÊส×ืÍอäไ´ดé้áแÅลé้ÇวÇวÑั¹น¹นÕีé้ áแÅลé้Çว¾พºบ¡กÑั¹นãใ¹นàเÁมÅลÅลì์ºบç็Íอ¡ก«ซì์¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ ·ทØุ¡กàเ´ด×ืÍอ¹น [3]
  • STUCOOLS25 STUCOOLS2553 NOW SAVE 100% WHEN YOU SIGN MEMBER ง"ายๆเพียงคุณสมัครเป1นสมาชิก เพื่อรับ E-Magazine ฟรี! • เพียงคุณแจ+ง ชื่อจริง นามสกุลจริง • พร+อมแจ+ง E-Mail ที่ต+องการใช+รับ E-Mag • แล+วส>งมายัง stucoolsmag@gmail.com เพียงแค(สามขั้นตอนนี้ คุณก็พร7อมรับ E-Magazine ฟรีทุกเดือน มูลค(าถึง หมดเวลาเดินหาตามแผง ไม(ต7องตากแดดร7อน 85.- ไม(ต7องร(อนหาให7เสียอารมยGอีกต(ไป CLICK ข5อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามขHาวสารกิจกรรมดีๆที่ http://stucools.blogspot.com ข"อขวามต(างๆในบทความ รวมถึงโฆษณาต(างๆ และการประชาสัมพันธAต(างๆที่เกิดขึ้นใน Stucools E-Magazine ทั้งหมดนี้ เปIนเพียงส(วนหนึ่งของความเห็นส((วนตัวของผู"เขียน และผู"ลงโฆษณา ซึ่งทาง นิตยสารอาจไม(ต"องมีความเห็นชอบด"วยเสมอไป หากบทความไม(ว(าส(วนหนึ่งส(วนใด นำมา หรือก(อให"เกิดซึ่งความเสียหายใดๆ จากการนำข"อมูลไปใช" ทางนิตยสารมิต"องมีภาระหน"าที่ในการรับผิดชอบต(อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต(ประการใด ส(วนความผิดพลาดที่ทำให"ข"อมูลคลาดเคลื่อนจากการตีพิมพA ทางนิตยสารจะรีบดำเนินการแก"ไขให"ในฉบับต(อไปทันที [4]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Jumpod Home Studio Engineering ส แตไอเจา Home Studio แบบนี้ถารักจะจบงานอยางสมบูรณแบบ เลย เห็นที่จะตองเหนื่อยกันขนานใหญครับ วัสดีครับ พบกันครั้งแรกกับคอลัมน Home Studio Engineering สำหรับคอลัมนนี้เอาใจคนรักการสรางสรรคเสียง กับคำนิยามวา Home Studio นั้นอันที่จริงแลวไซรทมันคือ เพลงในแบบฉบับ “บานใคร บานมัน” ในเมื่อคุณทำงานในบาน Studio สวนตัว หรือเรียกอีกอยางวา Studio แบบ “ปด” กลาวคือ คุณเอง งั้นทำไมคุณไมคิดที่จะเปน Engineer เองซะเลยเลา เปนที่ทำงานสวนตัวของเรา ซึ่งอยูภายในบานอันรกรุงรัง อยางกับ 555+ รูหนูนั่นเอง สำหรับ Home Studio สวนใหญแลวผมเชื่อครับวา ไมแคลว ดังนั้น Home Studio ที่ผมวาจบงานไดอยางขายๆ เหมือน คุณตองทำงานบนความเปน Digital เปนหลักแหงๆ คงมีบางครับ Studio ใหญๆก็คือ Studio ที่อยูภายในบานพักของเราเอง อาจจะ ที่คุณ หรือใครที่มีกะตังค หนักๆ เปาตุงๆ จะไดทำงานบนความ มุมใด มุมหนึ่งของบาน รวมถึงมีเครื่องไมเครื่องมือที่อยูในเกณฑที่ เปน Analog เยอะๆหรือ 100% แตที่แนๆผมวาหลายคนแนที่ ไดมาตรฐาน และมีการออกแบบโครงสราง หรือหองในแบบ ทำงานบนความเปน Digital 100% มาตรฐาน เพื่อคุณภาพของการบันทึกเสียง และการทำงานใน ระบบเสียงนั่นเอง สวน Home Studio ในแบบเราๆกระเปาหนัก (เศษตังค อิอิ) อันที่จริงแลวก็ใชทำงานไดครับ ถาในระดับเดโม (DEMO) หรือขึ้น โปรเจค เพื่อไปทำตอที่ Studio จริงๆ ดังนั้นเราอาจเรียก Home Studio ในลักษณะนี้ไดอีกคำคือ “Project Studio” นั่นเองครับ เพราะการทำงานสวนใหญนั้นเราอาจคิดเพลง แตงเพลง เรียบเรียงเบื้องตันที่บานกอน ทำเปน Project เพื่อที่จะไดนำเสนอ หรือเพื่อไปบันทึกเสียงจริงๆ ใน Studio ขนาดใหญ หรือมี มาตรฐานที่มีการใหบริการกันอยู แตสำหรับคอลัมนนี้นะครับผมขอเรียกการทำงานที่บานวา กอนที่จะไปกันตอเรามาดูกับคำวา Home Studio กันสักนอย Home Studio ละกันเพราะไมอยากคิดวาคุณจะไมมีของดีๆใช ดีกวาไหมครับ! ผมวาเพื่อนๆหลายคนคงเคย “สงกะสัย” อยูบาง งานกัน ในประเทศนี้ผมอาจเปนคนเดียวที่จนที่สุดก็เปนได เหมือนกันวา เปนไปไดไหมที่เราจะจบงานในบานเราเลย หรือ เรียกวาจบงานในแบบ Home Studio กันเลย ซึ่งคำตอบก็คือ “ได อูยสสสส! น้ำมาซะเยอะ แตผมวาก็ดีนะครับจะไดรูเห็นตรง ชัวร !” ปาป แตวา Studio ของคุณนั่นแหละขนาดไหน กันกอนไปตอ เมื่อเรารูแลววาอันที่จริงแลว Home Studio นั้นจะ หลายคนมักเขาใจวา ไอการมี Computer สักตัว Audio จบงานแบบระดับโลกก็ยังไดถามีตังค นั่นก็หมายความวาอยูที่ Interface สักเครื่อง Mic อีกสักอัน และ Guitar อีกสักตัว นี่แหละ คุณแลววาคุณเอง ตองการทำงานในระดับไหน หรือวาวางแผน ครับ Home Studio ซึ่งอันที่จริงจะวาไปแลวก็ไมไดผิดนักนะครับ การทำงานไวอยางไร! จะจบงานเองเลยไหม หรือวาจะไปจางให ใครจบ ก็สุดแทแตครับ [5]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Jumpod Home Studio Engineering อยางนั้นเรามาเขาเรื่องของเรากันเลยดีกวาครับวาแลว Home Studio อยางเราๆนี่ตองมีอะไรบาง หรือจะเริ่มตนกันตรงสวนไหน ของจักรวาลดี อิอิ… แนนอนครับในการทำงานในยุคที่อะไรๆก็ตอง Digital สิ่งที่ขาดไมไดคือ Computer นั่นเอง Computer สำหรับ Computer นั้นถือเปนหัวใจหลักที่สำคัญทีเดียวครับ กับการทำงานในดาน Audio ในปจจุบัน หรือจะเรียกไดวาเปน หัวใจกันเลยทีเดียวครับ เพราะไมวาจะเปนการเรียกใชงาน โปรแกรมตางๆ รวมไปถึงการจัดเก็บ Source ที่ไดบันทึกแลว หรือ ที่กำลัง Edit หรือที่กำลังจะแปลงเปน MP3 เพื่อประชดชีวิตใหชาว บาน ชาวนา Copy ไปแจกแหลกราน นั่นก็ตองอาศัยเจา เปนอยางนอยในการเริ่มตนการใชงาน “เหตุ” ก็เพราะวาปจจัย Computer เปนอุปกรณหลักทั้งสิน ตางๆ สภาพแวดลอมตางๆที่เกี่ยวของกับ Computer เปนตัว กำหนดหรือเปนตัวแปลสำคัญที่ทำใหเครื่องนั้นๆ สามารถทำงาน ดังนั้นการทำงานใน Home Studio นั้นก็จำเปนอยางยิ่งที่จะ ได หรือทำงานไมไดสมบูรณ เชน Applications ตางๆ Port หรือ ตองมี Computer มาเปนหัวใจหลัก และเจาหัวใจหลักนี้เองคุณ การเชื่อมตออุปกรณตางๆ ฯลฯ สามารถเลือกไดวาจะใชอะไรดี ไมวาจะเปนเครื่อง PC หรือเครื่อง Mac ไมวาจะประกอบเอง หรือซื้อสำเร็จ จะมีแบรนด หรือไมไมใช ดังนั้นหากจะกลาววา “จัด Spec อยางไรใหทำงานได ฉลุย!” สาระสำคัญ แตสิ่งสำคัญคือความสามารถของเจาเครื่อง คำตอบคงมีประการเดียวก็คือ ควรทำความเขาใจ และศึกษาสิ่งที่ Computer เสียมากกวาครับ (ไมใชเครื่องเสียนะ) ซึ่งหนังสือที่ เกี่ยวของ เกี่ยวเนื่องกันครับวาทำไม เทาไหร เหตุใด เพราะอะไร เกี่ยวของกับเรื่องนี้มักเขียนไวเยอะแยะไมวาจะเปนนิตยสาร ฯลฯ เพื่อใหไดมาซึ่งเครื่อง Computer ที่สามารถทำงานไดใน วารสาร หรือหนังสือเฉพาะทางประเภท how to ที่เกี่ยวของกับ Home Studio แบบเราๆตามความเหมาะสม ตามความตองการ ระบบเสียง วา และหรือตามกำลังทรัพย (อิอิ อันนี้ไมวากัน) Specification ตองเปนอยาง ในสวนของรายละเอียดที่เราจะมาทำการศึกษากันนั้นเดี๋ยวเรา นั้น ตองเปน มาวากันตอไปเปนขอๆ เปนประเด็นๆไป แตวาคงตองบอกวาไว อยางนี้ ซึ่งอันที่ ฉบับหนาคอยมาเจอกันครับ สำหรับฉบับนี้คงตองกลาวคำวารา จริงแลวนะครับ กอนแลวพบกันอีกครั้ง เปนอยางไหน ก็ไดครับที่มัน สามารถทำงาน Stucools Workshop • Equalizer and Compressor ได และตอบ • Mixdown Technique and Howto สนองตอการ ทำงานไดใน เรียนรูจากการใชงาน และประสพการณตรง ถายทอดเพื่อให ยุคนั้น เวลานั้น (กวนมะ) สามารถนำไอเดียไปตอยอด พัฒนา และปรับใหเขากับงาน และเพลงที่คุณตองทำ หากคุณเคยสงสัย หรือหากคุณมี กลาวคือหากวาเราตองการที่จะจัด Spec ของ Computer สัก ปญหากับสิ่งเหลานี้ เปดแลวเดือนละ 2 ครั้ง ทุกสัปดาหที่ 2 และ 4 ของเดือน ชุดเพื่อใชในการบันทึกเสียงแลวหละก็ ในเรื่องของการวาง Spec TEL 086 - 331 2012 อยางนอย ก็ควรเปนเครื่องคอมฯ ที่อยูในมาตรฐาน ณ. เวลานั้นๆ [6]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Hamonic REC* NEWS UltraLite-mk3 Hybrid ที่สุดแหงการเฝารอกับ Motu UltraLite-mk3 Hybrid ที่ทะลุขีดจำกัดของคำวาขอจำกัดในการทำงาน กับ Connector ตางๆไมวาจะเปนเครื่อง PC หรือ Mac ก็ตามทีดวย Hybrid I/O ที่จะทำใหคุณสามามรถใชงานไดจาก หลากหลายการเชื่อมตอไมวาจะเปน Highspeed USB2 หรือ FireWire ซึ่งใหความสเถียรตลอดการทำงาน และไร ขีดจำกัดทุกรูปแบบ พรอม Driver ที่มีประสิทธิภาพทำงานทั้ง 32 และ 64Bit รองรับทุกระบบที่คุณตองการ ขอมูล เพิ่มเติมที่ http://www.motu.com อีกหนึ่ง DAW System ที่มาพรอมประสิทธิภาพใน การทำงานตั้งแตขั้น ตอนการ Tracking, Mixing ไปจน Mastering อีกครั้งที่มี การ Update โดย เฉพาะผูที่ใช Presonus สามารถ Upgrad ไปเปนชุด เปดใหบริการแลว Stucools Mastering ใหญไดในราคาพิเศษ สำหรับผูที่กำลังมองหาที่สำหรับทำ Mastering ขอมูลเพิ่มเติมที่ http:// ใหงานเพลงของคุณ เปนงานเพลงที่พรอม www.presonus.com สำหรับการนำเสนอ จำหนาย จายแจก ขอมูล เพิ่มเติม http://www.stucoolsmastering.ob.tc [7]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Digital VooDoo .:Digital I/O:. Digital I/O ฉบับนี้ผม Digital VooDoo ขอ ตองการคุณภาพที่สูง เพื่อการเก็บรักษาตนฉบับ ขอบคุณ Stucools E-Magazine ที่ใหเนื้อที่ใน ของเสียงไดอยางถูกตอง ครบถวนในความถี่ของ การนำเสนอขอมูล และบทความอันนาจะเปน เสียงที่ควรจะไดรับการบันทึก ประโยชนกับคุณผูอานที่สนใจในเรื่องของระบบ เสียงไมวาคุณจะทำงานใน Studio หรือ PA กลาง ดังนั้นปจจุบันเราจึงจำแนกโดยชัดเจนวา หาก แจง ผม Digital VooDoo ก็หวังวาบทความอัน เราพูดถึง Sound Card นั่นจะหมายถึงวา เรา นอยนิดนี้จะมีประโยชนตอสวนรวมบางนะครับ กำลังพูดถึง อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในการ ถายทอดเสียงเปนหลัก ซึ่ง Sound Card โดยทั่วไป สำหรับ Digital I/O ฉบับนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง นั้นเปนการดที่จัดอยูในกลุมของ Consummer ของการเลือกซื้อ Audio Interface กันครับ ผมเชื่อ Product เปนหลัก เพื่อใชใหความบันเทิงเปน วาในขณะที่ผมกำลังเขียนตนฉบับนี้อยู ยังคงมีคุณ สำคัญเชนการดูหนัง ฟงเพลง เลนเกมส แตเราก็ ผูอานอีกหลายทานที่มีความสนใจในการบันทึก ยังสามารถที่จะใชในการบันทึกเสียง เล็กนอย ได เสียงในระบบ Digital แตก็ยังไมรู หรือจะเลือกซื้อ เชนเดียวกัน หากวาเราไมไดตองการคุณภาพเสียง Audio Interface อยางไรดี! ที่มากมายนัก สำหรับ Audio Interface หรือที่เรียกงายๆวา สวน Audio Interface เราจัดอยูในกลุมของ Sound Card นั้นอันที่จริงมีความตางกันอยางไร? Professional Product อยางที่กลาวไปแลวมันก็ โดยสรุปแลวทำหนาที่เหมือนๆ สามารถใชงานไดเชนเดียวกันกับ กัน แตที่ Sound Card แตวา เราเรียกวา ในการ Audio บันทึก Interface เสียง เรา เหตุเนื่องจาก จะได วา Sound Card คุณภาพ นั้นโดยหลักแลวเปน เสียงที่สมบูรณกวานั่นเอง อุปกรณที่เปนลักษณะ เปนแผน (แผงวงจร) อยาง นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว Audio ที่เราเห็นโดยทั่วไป และหนาที่ สำคัญคือทำให Interface นั้นยังมีมากมายหลายรุน หลายราคา เครื่องคอมพิวเตอรนั้นสามารถถายทอดเสียงออก และหลายผูพัฒนา จึงอาจทำใหผูที่เพิ่งเริ่มตน มาได (Play back) แมวาในปจจุบัน Sound Card หรือกำลังสนใจ ไมวาจะเพื่อศึกษา เพื่อการทำงาน จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปก็ตามที จากการด สับสนในการเลือกซื้อ หรือหลายครั้งที่ซื้อมาแลวก็ กลายมาเปนแบบกลอง (เชื่อมตอภายนอก) เราก็ ไมไดอยางที่ใจตองการ หรือตอบสนองการทำงาน ยังคงเรียกวา Sound Card เชนเดิม ไดไมครบดาน ดังนั้นเราจะมาดูกันครับวาในการ เลือกซื้อ Audio Interface จริงๆแลวนั้นเรา สวน Audio Interface นั้นก็คืออุปกรณที่ใช ตองการอะไรบาง หรือมีปจจัยอะไรบางที่เปนสวน สำหรับบันทึกเสียงเปนหลัก แมวาโดยหลักการ สำคัญใหการตัดสินใจเปนไปอยางถูกตองครบ แลว มันก็สามารถเลนกลับ (Play back) เสียงมา ดาน นอกเหนือจากการถามความเห็นจากบุคคล ใหเราไดยินไดเชนเดียวกันกับ Sound Card ก็ตาม อื่น เพราะผมเชื่อวาไมมีใครรูการทำงานของคุณได ทีครับ แตวาในเรื่องของการบันทึกเสียงนั้น เรา ดีไปกวา “คุณที่เปนคนทำงาน” [8]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Digital VooDoo .:Digital I/O:. ใหดวย อาจทำใหการดที่เราใชอยูอาจใชงานไมได ตั้งหลักดวยวิธีงายๆกอน ในอนาคต และหรือทำใหเปลือง Slot ในกรณีที่ มีขั้นตอนงายๆเหมือนจะเปนขอสรุปกอนเลย ตองการใชในการเชื่อมตออุปกรณอื่นๆ เพราะ ก็ไดครับ วาเราจะมอง หรือเลือกหา Audio Main board รุนใหมๆมักมีขนาดที่ไมใหญมากนัก Interface ตัวไหนดี หากเราถามตัวเอง หรือ ทำใหจำนวน Slot มีจำนวนที่นอยลงไป คำถามแรกคือ “ตั้ง งบ ไวกี่บาท” อันนี้ก็จะทำให เราตีกรอบลอมรั้วไดไวขึ้นแลวครับ วาเราควรเลือก ปญหาอีกประการหนึ่งก็คือหากในกรณีที่มี ตัวไหน หรือมีโอกาสเลือกตัวไหนไดบาง แลวคอย ความจำเปนที่จะตองนำ Audio Interface ไปใช นำสิ่งอื่นๆมาเปรียบเทียบกัน เพราะเทาที่ผานมา งานนอกสถานที่ หรือมีการเปลี่ยนเครื่องใชงานอยู จากประสพการณ ตองบอกตรงๆครับวา ใน เปน ประจำ Card ที่ตองเสียบกับ Slot อุปกรณที่ราคาไมตางกันมาก สวนที่ไดหรือวา ภายในเครื่องนี้ ก็แลดูจะ คุณภาพก็ไมตางกันอยางชัดเจนเชน ไมเหมาะกับการ เดียวกัน ดวยราคาจะ ทำงานที่ตองมี ทำใหการเลือกซื้อ การเคลื่อนยาย หรือ สามารถที่จะ ทำงานนอกสถานที่มาก ตัดสินใจไดงายขึ้นครับ นัก ดวยความไมสะดวกนั่นเอง หากแตวาคุณไมไดนำราคามา และที่สำคัญ Audio Interface รุนใหมๆนั้นก็ เปนเกณฑในการตัดสินซะกอนเลย ที มักไมคอยนิยมผลิตออกมาในรูปแบบของ Card ที่ เดียว เราก็ตองมาดูกันแลวหละครับวามีอะไรบาง ตองเสียบกับ Slot ภายในเครื่องแลว ทำใหหาก ที่เราตองตัดสินใจ หรือวาเอามาเปนคำถามใหตัว ตองการเปลี่ยนแปลง Audio Interface แลว เองตัดสินใจ ในการเลือกซื้อ Audio Interface ดีๆ ตองการขายตัวเกาออกไป ก็จะทำไดยากขึ้นใน สักตัวนึงมาไวสำหรับทำงานตามที่เราตองการครับ อนาคต เชื่อมตอแบบไหนดี External Audio Interface นั้นมีการเชื่อมตอกับ สำหรับ Audio Interface ที่ทำการเชื่อมตอ คอมพิวเตอรอยูดวยกันสองประเภทไดแก Internal แบบภายนอก หรือ External นั้นก็มีทั้งขอดีและขอ กับ External ซึ่งการเชื่อมตอทั้งสองแบบก็มีขอดีดอยตางกันไปเชนเดียวกัน และที่สำคัญการเชื่อม และดอยตางกันไปครับ เรามาดูแบบแรกกันกอน ตอแบบภายนอกนั้น คอนขางจะมีการเชื่อมตอที่ ครับ หลากหลายกวาคือ Internal 1. การเชื่อมตอแบบ USB การเชื่อมตอแบบภายใน หรือแบบ Internal 2. การเชื่อมตอแบบ FireWire นั้นจะทำการเชื่อมตอโดยตอผาน Slot แบบ PCI ซึ่งการเชื่อมตอทั้งสองแบบนี้จะใช Port ที่ใช หรือ PCI Express ซึ่งขอดีที่เห็นไดชัดเจนก็คือ ในการเชื่อมตอที่ตางกัน โดยการเชื่อมตอทาง ความเร็วในการสงผานขอมูลที่รวดเร็วกวา และ USB นั้นจะมีความเร็วในการเชื่อมตออยูสอง ความมีสเถียรภาพในการทำงานที่สมบูรณกวา มาตรฐานความเร็วคือ USB กับ USB2 สวนการ เชื่อมตอแบบมาตรฐาน FireWire ก็เชนเดียวกัน ก็ สวนขอดอยที่เห็นไดชัดเจนก็คือ Main board จะมีการเชื่อมตออยูสองมาตรฐานความเร็วคือ คอมพิวเตอรรุนใหมๆบางรุนจะไมมี Slot PCI มา FireWire 400 และ FireWire 800 ซึ่ง Audio [9]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Digital VooDoo .:Digital I/O:. Interface สวนใหญแลวนั้นจะเชื่อมตอไดเพียง ที่ไมใช Analog เขามานับรวมดวย ทำใหดูเหมือน มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง แตก็มีบางรุน บาง มี I/O จำนวนมาก มากซะจนนาเหลือเชื่อ! แตเอา ยี่หอ เชนกันที่สามารถเชื่อมตอไดถึง 2 มาตรฐาน เขาจริงๆเราก็ไมคอยไดใช เชนการนำ ADAT, SPDIF, AES/EBU เหลานี้มานับรวมดวยนั่นเอง โดยการเลือกซื้อ ไมวาจะเปนการเชื่อมตอใน แบบใดก็ตามทั้ง ภายใน หรือ ภายนอก ปจจัยที่ แลว I/O เราจะใชมาก หรือนอยดี ก็ตัดสินใจ สำคัญที่สุดก็คือตองดูวา Computer ที่เราใชงาน ไดไมยากเลยครับ ในเมื่อเราเองจะเปนคนทำงาน อยูนั้นสามารถเชื่อมตอไดในแบบใดบาง รวมถึง หรือเปนผูใชงาน เรียกวา End User ก็ได เราเอง ความจำเปนที่จะตองยายการทำงานบอยหรือไม แหละก็จะรูวาตองใชอะไร? อยางไร? เชน ถาเรา เชนกรณีที่ตองไปบันทึกเสียงนอกสถานที่ และ ทำเพลงทั้งหมดดวย Sampler ตั้งแต Virtual จำเปนตองเคลื่อนยายบอยๆ อาจตองอาศัยการ Guitar, Virtual Bass, Drum program ฯลฯ จน เชื่อมตอแบบภายนอก และใชกับคอมพิวเตอร เหลือแคบันทึกรอง และ Guitar นิดหนอย ซึ่ง แบบพกพา แนนอนวาการบันทึกในแบบ Multitrack เราบันทึก Instrument ตางๆ ทีละครั้ง หรือทีละแทร็ค อยูแลว สุดทายก็ตองตัดสินใจวาจะเลือกใชแบบใดซึ่ง ดังนั้นก็ไมจำเปนที่จะตองใช I/O จำนวนมาก อาจ ทั้งแบบ Internal และ External นั้นก็จะมีราคา ใชแค 2in / 2out ก็ได แตกตางกันออกไป นี่คือในแงการเชื่อมตออยาง เดียวนะครับ อันที่จริงทั้งสองแบบ ยังมีจุดที่ตางกัน แตในขณะที่เราอาจมีความจำเปนตองบันทึก อีกพอสมควร แตผมขอนำไปเขียนในประเด็นอื่นๆ กลองสดซึ่งมีความจำเปนที่จะตองบันทึกพรอมกัน ตอไปแลวกันครับ คราวเดียวมากกวาสองไมค สมมติ 8 ไมค พรอมๆ กันอันนี้ถึงแมจะเปนการบันทึกเพียง Instrument Input / Output ตัวเดียว แตหลายชิ้นแยกกัน ก็จำเปนที่จะตองใช เมื่อเราพูดถึง Audio Interface แนนอนครับ Audio Interface ที่มีหลาย I/O นั่นเองครับ นี่ก็เปน วาอีกตัวแปลหนึ่งที่สำคัญตอราคา และการเลือก ตัวอยางเล็กนอยที่พอใหไดเห็นไดพอตัดสินใจใน ซื้อมาไวในครอบครองนั่นก็คือ I/O หรือ Input และ การเลือกใชจำนวน I/O นั่นเองครับ Output นั่นเองครับ ยังมีอีกหลายหัวขอใหไดตัดสินใจในการเลือก เหตุที่ตองพูดถึง I/O และนำ I/O มาเปนตัว ซื้อหา Audio Interface มาใชงานกันครับแต ตัดสินใจดวยก็เพราะวา I/O เปนสวนที่จะชวย เสียดายที่หนากระดาษฉบับนี้หมดลงซะกอนแลว ใหการทำงานสะดวกและเปนไปอยางที่เราคิด คอยติดตามในฉบับหนานะครับวายังมีเกณฑการ แตสิ่งหนึ่งที่ตองทำความเขาใจใหชัดเจนก็คือ ตัดสินใจอะไรกันอีกบาง เพราะนี่คือสิ่งที่คาใจผู เมื่อเราพูดถึง I/O เราจะหมายความถึงจำนวนที่ สนใจ หรือมือใหมที่กำลังตัดสินใจในการเขาสู เปน Aanlog Input และ Output เทานั้น แตในแง ถนนสายนี้ แล#วพบกันครับ ของผูขาย หรือผูพัฒนามักจะนิยมนำ I/O ในรูปอื่น [10]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Stucools ExaminE ส ทางก็คือการที่เพลงของเราจะไดไปโลดแลนอยูในโสตประสาท ของผูฟงงานเพลงจำนวนหนึ่งแนนอน ไมวาจะอยากฟง หรือถูก วัสดีชาวโลกที่บาคลั่งทั้งหลาย ชวงนี้รูสึกหันไปทางไหนๆ บังคับใหฟงก็ตามที อาาาาา! ก็เห็นคนคุยกันแตเรื่องภาวะโลกรอน รอนไปหมด อากาศรอน ใจรอน ลมรอน เดือนรอน แวกกกกกกส รอนเจงๆ พอแมพี่นองงง แนนอนครับวากวางานจะออกไปสูผูฟงขบวนการขั้นตอน งงงงง จะยิ่งรอนกวานั้น ถาเงินในกระเปาแฟบ! ชนิดควักเทาไหรก็ ตางๆก็ตองถูกสรางสรรคกันมาเปนอยางดีตั้งแตการคิดทำนอง ไมเจอเงินในกระเปา 555+ คำรอง ดนตรี การบันทึก และอีกหลายๆขั้น ตอน และในขบวนการตางๆก็ผาน “ สำหรับฉบับนี้ผมไดรับ อุปกรณมากมาย ไมวาจะเปนไมคฯเรื่อ ผลิตภัณฑจากทางราน นพัน ยันเรือนแสน หรือมิกซเซอรระดับ Music2Home ผูนำเขาและผู หอง จัดไดวาเปนอีกหนึ่งที่คุณ พัน ยันเปนลาน ก็วากันไปครับและอีก จำหนายอุปกรณระบบบันทึก หลากหลายสารพัดเพียบ บางคนถูก เสียงซึ่งก็มีดวยกันหลาย ตองใหความสนใจ และใหความ แวดลอมไปดวยอุปกรณในหองอัด อยาง ผลิตภัณฑและตัวหนึ่งที่จะ สำคัญ เพราะมันมีผล หรือเรียกวาสง กับฮาเล็มที่มีสาวๆมารายลอม แตโทษนะ กลาวถึงนั่นก็คือ Presonus ถายุงกับแมคุณมาระวังไฟฟาดูด 555+ ก็ ครับ เพียงแตวาวันนี้ผมไมได ผลตองาน ตอคุณภาพเสียงดวยเชน วาไปครับ มาพูดถึง Presonus ครับ กัน แตมันกลับไมคอยถูกใหความ แปรวววว! แตสิ่งที่ผมจะพูด สำคัญสักเทาไหรโดยเฉพาะอยางยิ่ง b จากยอหนาบนทั้งหมดที่ผม ถึงในวันนี้คือ ERGO ซึ่งคือ อุปกรณ Enhanced room กับผูที่คิดทำสตูดิโอขนาดกลางลงมา กลาวมาผมกำลังจะบอกวาไมณาลงทุนไดน คุ เยอะแยะ ตาแปะขายขวด ว จะลงเงิ geometry optimaization หลายคนคิดแตวาหองบันทึกเสียง ลงทุนความคิด หรืออะไรก็ได แตสุดทาย จาก KRK System นั่นเอง หองอัด ก็ตองกั้นหอง แบงเปนสอง ถางานคุณไมนาฟง มันก็พังไมเปนทา ครับ หละครับพี่นองครับ แปรววว! เพราะมี หองเปนอยางนอย และอยาใหเสียง อุปกรณอยางหนึ่งที่นอยคนนักจะลงทุน แตกอนที่ผมจะเขาไป ในออก หรือเสียงนอกเขาได แคนี้ก็ เพราะมันราคาสูง และไมเดนไมดัง ตั้ง ทำการกระชาก ลากถู จบ จบครับจบเห งาาาา! โชวลำบาก ยากที่คนจะเขาใจ วากกกก! อุปกรณตัวนี้ เรามาดูกันกอน ผมเวอรไปหนอยโทษทีครับ เอาๆเขาเรื่อง ครับวาในการทำงานระบบ สรุปก็คือ “หอง” นั่นเองครับ เสียง โดยเฉพาะอยางยิ่งแลว กับผูที่ไดชื่อวาเพิ่งเริ่มหัดทำเพลง โดยเฉพาะคนที่หัดผสมเสียง ไม หอง จัดไดวาเปนอีกหนึ่งที่คุณตองใหความสนใจ และให วาคุณจะเปน Home Studio หรืออะไรก็สุดแตคุณจะเรียกเถอะ ความสำคัญ เพราะมันมีผล หรือเรียกวาสงผลตองาน ตอคุณภาพ ครับ แตนั่นทั้งหมดก็กำลังหมายความวา หรือผมจะชี้ใหเห็นวา เสียงดวยเชนกัน แตมันกลับไมคอยถูกใหความสำคัญสักเทาไหร คุณไมควรพลาดบทความทดสอบนี้ และไมควรพลาดกับอุปกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูที่คิดทำสตูดิโอขนาดกลางลงมา หลายคน ตัวนี้ครับ คิดแตวาหองบันทึกเสียง หองอัด ก็ตองกั้นหอง แบงเปนสองหอง เปนอยางนอย และอยาใหเสียงในออก หรือเสียงนอกเขาได แคนี้ เปนที่ยอมรับกันทั่วไปครับวาการทำงานระบบเสียง โดย ก็จบ จบครับจบเห งาาาา! เพราะหองนั้นเปนอะไรมากวาที่คุณคิด เฉพาะอยางยิ่งงานเพลง ไมวาจะสเกลไหนก็ตามทีครับ ไมวาคุณ ไมเชนนั้น การออกแบบหองบันทึกเสียงโดยผูชำนาญดานระบบ จะโปรดักซชั่นใหญ หรือนอย ผมเชื่อเหลือเกินวาสุดทายปลาย เสียง ทำไมจึงแพงนั่นเอง เพราะทุกอยางตองมีการคำนวน มีการ [11]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Stucools ExaminE ออกแบบ ทั้งเพื่อความสวยงาม แตนอกเหนืออื่นใดคือการคำนวน (ยานสูง) มากกวาปรกติ แนนอนครับวาเมื่อเราฟงในขณะผสม คาทางอครูสติค ซึ่งมีผลตอคุณภาพการไดยินเสียงภายในหอง เสียง เสียงที่เราควรจะไดยินตามความเปนจริง อาจจะพอดีแลว นั้นๆถือเปนหัวใจสำคัญ ถูกตองแลว แตเมื่อมันถูกถายทอดภายในหองที่ไมสมบูรณก็เลย ทำใหเราไดยินเสียงยาน 100Hz นอยหรือนอยไป และ 8KHz คุณเองเคยเจอปญหาเหลานี้หรือไมครับลองถามใจตัวเองดู ที่มากกวาปรกติ เชน •เวลาผสมเสียงในหองแลวฟงดูดี แตเอาไปเปดที่อื่นแตละที่ ทีนี้หากเราไมชำนาญหรือไมมีความเขาใจมากพอแนนอนผม ฟงไมไดเลย เชื่อวาคุณจะไดยินเสียง Bass นอยเกินไป และ Hi จัดจานเกิน •เวลาผสมเสียงในแตละยานความถี่ มีความรูสึกไมชัดเจน แนนอนครับ ซึ่งเมื่อเราทำงานก็จะสงผลใหเราไดยินเสียงแบบ โฟกัสเสียงไมชัด ผิดๆ หรือผิดพลาด ปดโธ แลวไง! •ไมมั่นใจเสียงที่ไดยินวาถูกตองหรือไมตลอดการทำงาน •การตัดสินใจในการปรุงแตงเสียง ใชเวลานาน แลวก็ทำใหเราเขาใจผิดไงครับก็สงผลตอการทำงาน นั่นก็คือ •ฯลฯ เมื่อเรารูสึกวาไดยินเบสนอยไป ก็ทำใหเราตอง EQ เพิ่มยานเบส ขึ้นมา ทำไมเหรอ? ก็ทำใหเพลงมันทุม มันทูขึ้นมา มากกวาที่มัน ทั้งหมดนี้ผมเชื่อครับวาไมใชคุณทำไมได แตคุณทำไปเพราะ ควรเปนนะซิครับ พี่นอง ความไมมั่นใจตอเสียงที่ไดยิน หรืออีกนัยหนึ่งคือทำไปดวยการ คาดเดา คาดคะเน นั่นเอง และที่ยกตัวอยางมานั้นถาไมนับดวย เทานั้นยังไมพอยังมีซ้ำรายกวานั้นไปอีกกลาวคือ ยาน 8 KHz การ ERROR จากคน แนนอนสวนหนึ่งเลยมัน ERROR เพราะ ที่ไดพูดถึงตะกี้นี้ มันโดงปรี๊ดดดดด ขึ้นมา (อันที่จริงมันไมโดง งง? หองนั่นเอง หองที่ใหการตอบสนองตอความถี่เสียงที่ไมดี ก็ตองสง ไหม) พอเราไดยินเชนนั้นก็อาจทำใหเราไปทำการลด EQ ในยาน ผลตอผูที่ทำหนาที่ตัดสินใจในระบบเสียงเชนกัน ฉันใดก็ฉันนั้น นั้นลงไป ทีนี้หละพอคุณเอย! เพลงแทนที่จะฟงดูดี พอคุณลอง ครับเพื่อใหเห็นภาพชัดขึ้นก็เหมือนคุณกำลัง Retouch ภาพถาย จินตนาการดูครับ เพิ่มทุม ลดแหลม แลวเสียงที่ไดจะเปนเชนไร? แกไขสีสรรค กับจอสีที่แสดงผลผิดเพี้ยน หรือโดยการใสแวนตา ดำในขณะที่ Retouch ภาพนั่นเอง แฮ! ภาพคงออกมาสวยนาดู แนนอนวาคุณนะฟงในหองที่คุณทำงานมันก็ฟงดูดี มีสกุล แต เชียว พองานออกไปขางนอกหองคุณเมื่อไหร ไมอยากแซดดดด มันคง ทั้งอู ทั้งทึบ ฟงดูอับๆ พิกล พิการ ยังไงไมรูจริงๆ และผมก็เชื่อวา จากยอหนาขางบนคุณคงเคยประสพกับปญหาเหลานี้ คุณเคยเปนซะดวยซิ (ไมเชื่อไปคนเพลงแรกๆที่คุณมิกซ มานั่งฟง •ทำไมฟงในหองเบสพอดี พอไปเปดที่อื่นเบสหาย ดูซิ) •ทำไมฟงในหองรองพอดี พอไปเปดที่อื่นรองจม •ทำไมฟงในหองเพราะ แตพอไปฟงที่อื่นฟงแลวทูๆ อูๆ ถาจะถามวาปญหานี้แกไดไหม? ตอบ: ไดครับเอาเงินมา •ฯลฯ สาม-สี่แสน มาเดี๋ยวผมจางคนไปทำหอง จัดการอครูสติคให อิอิ แวกกกกส ลอเลนครับ วันนี้คุณมีทางออกไดดวยอุปกรณที่ชื่อวา ทำไมเปนเชนนี้ครับเรามาดูตวอยางกันสักตวอยางนึงครับให Ergo จาก Presonus เรามาดูมารูจักกับ Ergo กันครับ พอไดเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สมมตินะครับวาเราไมไดทำการ แกไขหอง หรือตรวจวัดสภาพอครูสติคทางเสียง ก็ดุยๆซื้อคอมฯ Ergo มาในกลองสีดำทะมึน ตัดกับกราฟฟค เปนคลื่นเวฟสี ติดตั้ง Audio Interface ตอลำโพง พรอมลุยทำเพลงเลย เสร็จปุบ เหลืองเดนชัดสวยงาม พรอมคำวา ERGO โดดเดน เมื่อเปดฝาก ลงมือผสมเสียงทันที แตปรากฎ (ไมใชปลากัด) วาดวยสภาพของ ลองออกมาภายในบรรจุตัว ERGO มาหนึ่งตัว ไมคสำหรับตรวจ หองแลวในทางเปนจริงมันใหเสียงที่ยาน 100 Hz (ยานต่ำ) นอย วัดอครูสติคหนึ่งตัว สายไมค สาย FireWire อะแดปเตอร ใบรับ ไปหรือถูกดูดซับมากไป และโดงที่ยาน 8,000Hz หรือ 8KHz ประกัน และ FlashDrive ซึ่งเปนสัญลักษณ KRK สวยงาม [12]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Stucools ซึ่งสินคาทุกชิ้นถูกบรรจุอยางดี แนนหนา และกันกระแทก ExaminE อยางดี ทำใหมั่นใจไดวาสินคาจะอยูในสภาพที่สมบูรณเมื่อถูกสง ถึงมือเรา ซึ่งเราชอบพูดกันอยางนี้ แตวาสิ่งนี้ถือวาสำคัญครับ เพ ราะไมคสำหรับตรวจสอบอครูสติค ไมควรไดรับการกระทบ กระเทือน เพราะเปราะบางมาก ที่สำคัญเปนไมค Condencer ดวยครับ ภายใน FlashDrive บรรจุ Driver และ Software สำหรับติด ตั้งใชงาน ERGO ซึ่งผมวาเทหดีครับ เพราะโดยปรกติจะใหมาเปน CD หรือ DVD แต KRK ใหมาเปน FlashDrive แตประเด็นคือมี Driver สำหรับ PC มาใหเทานั้นนะครับ ถาใครใช Mac เหมือนผม หละก็ตองไป Download กันเองที่ Website ของ KRK ที่ http:// www.krksys.com ซึ่งผมก็วาไมนาลำบากอะไร หลังแกะกลองลองดูแลว ผมก็รีบทำการเชื่อมตออุปกรณทันที เมื่อพรอมแลวก็ลุยครับ เริ่มตนดวยการวางลำโพงคู Near ครับโดยนำสาย FireWire 400 ไดแถมมามาเสียบหลัง ERGO Field ใหถูกตองเสียกอนนะครับเพื่อการตรวจวัดที่ถูกตอง เมื่อได แลวเสียบตอกับ Port FireWire 400 ของเครื่องคอมพิวเตอร แลวก็เรียกโปรแกรมขึ้นมา แลวใหกดปุม “Calibrate” ที่หลัง ERGO ก็พรอมทำงานทันทีครับเพราะรับแหลงจายไฟจาก เครื่อง จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนของโปรแกรมไปเรื่อยๆครับ โดย FireWire Port นั่นเอง เมื่อตรวจสอบเสร็จเจา ERGO จะรายงานผลความเที่ยงตรงออก มาเปน % ใหเราไดทราบกันครับ ซึ่งรายละเอียดตางๆไมขอ อธิบายนะครับ (สามารถอานไดจากคูมือ หรือเขาไปทดสอบสินคา ไดที่ตัวแทนครับ) จากนั้นผมจึงทำการเชื่อมสายไมคที่แถมมาจากดานหลัง เครื่องครับ แลวอีกดานหนึ่งก็ตอกับตัวไมค ใสขาตั้งไมคอยางแนน หนาก็พรอมลุยแลวครับ หลังจากที่ทำการตรวจวัดเสร็จเปนจังหวะดีที่ผมมีงานตอง อีกดานหนึ่งผมก็ทำการลงโปรแกรมใหเรียบรอยเราก็พรอม Mix เพลงพอดีก็เลยงานเขาครับ ไดทดสอบทันที ผลที่ไดคือเสียง ทำการตรวจวัดสภาพหองของเราแลวหละครับ ซึ่งรายละเอียด ตางๆที่ไดยินฟงสบายขึ้น ชัดเจนมากขึ้น ทำให Focus ไดถูกตอง สามารถดูไดในคูมือที่มีใหมาเปน PDF File นะครับ และงานที่ Mix ออกไปสุดทาย ผานการเคาะจาก Producer แลว [13]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Stucools ผานฉลุย หาฟงไดจาก CD อัลบั้ม Convergent Love1 ครับของ ExaminE คาย iMusic เพลง “เสียใจมากๆ” ขับรองโดย ญ.แมน “แมนนฤ มาส ยุคล” โดยสรุปแลวนะครับอุปกรณตัวนี้สามารถทำใหเราทำงานได งายขึ้น โดยเฉพาะกับคนที่มีปญหาในการฟง ปญหาจาสถานที่ การทำงาน และปญหาในเรื่องการแกอครูสติค แมวานี่ไมใชการ แกปญหาที่ถูกตองโดยตรง และทั้งหมด แตวาหลังจากที่ได ทดลองใช ERGO แลวตองบอกครับวา ทำใหการทำงานงายขึ้น มากการเคาะ การฟนธงในเสียง โดยเฉพาะจุด Sweep Spot เปน ไปอยางไมตองลังเล เผื่อเหลือ เผื่อขาด เลยทีเดียวครับ สุดทายขอขอบคุณราน Music2Home ที่เอื้อเฟออุปกรณใน การทดสอบนะครับ และตองบอกกอนวานี่ไมใชหนาโฆษณา แนนอน ผมอยากใหคุณไดลองดวยตัวคุณเอง แลวคุณจะรู และ รัก ERGO อยางที่ผมเปน ทายที่สุดนี้หากคุณสนใจ ERGO และอยากเปนเจาของ ทาง Music2Home ไดฝากโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผูที่อาน Stucools E-Magazine วาหากสั่งซื้อวันนี้ จนถึงสิ้น ก.พ. 2553 จะไดรับ สวนลดสูงสุดทันที 10% สนใจติดตอสอบถามไดครับที่ http:// www.music2home.com หรือที่สายดวน 081 - 763 7817 คุณ อาทไดทันทีครับ แลวอยาลืมบอกหละวาไดขายจาก Stucools E- Magazine เดี๋ยวไมไดสวนลดพิเศษนะ แลวพบกันฉบับหนาครับ วาผมจะมีอะไรมาเลนอีก ระดับความพอใจ การออกแบบ ความเปนมิตรกับผูใชb ประสิทธิภาพ b ประสิทธิภาพ/ราคา [14]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Logic boy Logic Studio สวัสดีคุณผูอาน และนักดนตรี ที่มุงมั่นทำเพลงดวย มากนัก สวนใน Version ที่ต่ำกวาเชน 5.5.1 สำหรับ PC ก็ยังเรียน รูการใชงานไดนะครับ เพียงแตบางคำสั่งอาจไมมี หรืออาจแตก เหตุ และ ผล ทั้งหลายพี่กลาวนำเชนนี้ก็เพราะวา Logic แปลวา ตางกันไปในบางจุดครับ “เหตุผล” นั่นเอง แตอันที่จริงก็ยังแปลไดอีกหลากหลายนะครับ และก็ไมไดเกี่ยวของกันเทาไหรหรอกนะครับ เพียงแตโปรยหัว ให หากคุณเปนคนหนึ่งที่ใช Mac ในป 2009 หรือป 2010 นี้และ อานหนอยก็เทานั้นเองครับ ใช Chip Intel-based system รวมถึงใช OS เปน Snow Leopard แลวหละก็หายหวงครับขยับขึ้นมาเปน Logic 9 ไดเลย กอนอื่นตองขอแนะนำตัวกันกอนเลย ผม “Logic boy” เด็ก นอยที่หัดเลน Logic เหมือนกันครับ และผมเองก็เชื่อวายังมีใคร สำหรับ Logic Studio นั้นมีประวัติที่ยาวนาน และการเดิน อีกหลายคนที่สนใจที่จะเรียนรูการทำงานดานระบบเสียงดวย ทางผานกาลเวลามาอยางชานานจากอดีตสูปจจุบัน เราคงนับไม โปรแกรมอันเปนที่สุดในดานระบบเสียง บนเครื่อง Mac นี้เชน ไดแลววาบนโลกใบนี้มีกี่ลานบทเพลงที่ผานการ Production ดวย เดียวกับผมและอีกหลายคนเชนกัน ดังนั้นตามผมมาครับ และ โปรแกรมตัวนี้ตั้งแตในระดับโลก จนถึงระดับประเทศ อยาง กาวไปสูโลกแหงการบันทึกเสียง และการผสมเสียง ดวยโปรแกรม ประเทศไทยเรา Logic ก็อยูคูฟา คูดินมาอยางยาวนานเชนกัน ที่เปนที่สุดวันนี้กับ Logic Studio กันครับ ครับ มาถึงวันนี้แถบจะไมตองพูดกันแลวครับวาหากคุณเปนคน สำหรับในบทควา Logic Studio นี้นะครับผมจะอธิบายถึงวิธี หนึ่งที่ตองการใชงานโปรแกรม Logic Studio คุณเองก็คงตองเปน การในการใชงานทั่วไปสำหรับการเรียบเรียงดนตรีดวยโปรแกรมนี้ Mac User ดวยเชนกัน หรือหากวายังไมใช Mac User อีกทาง ตลอดจนถึงการผสมเสียงดวยโปรแกรมนี้ ทั้งบางครั้งอาจมีการ เลือกหนึ่งที่นิยมทำกันก็คือ ทดลองเปน Mac User อิอิ (เขาใจนะ สอดแทรกเกร็ด หรือเทคนิคในการใชงานโปรแกรมใหกวางขวาง ไมเขาใจก็ชางไมขยายความครับ) เพราะหลายคนกลัววาจะใช ยิ่งขึ้น โดยอาศัยคูมือบาง ประสพการณบางก็จัดไปอยาใหเสีย แต Mac ยาก ลองใชดูแลวจะรูวา อืมมมมม งาย! ทั้งหมดผมคงขออธิบายในแบบฉบับภาษาที่ผมถนัดนะครับ ถา อานแลวไมเขาใจก็ขามหนานี้ บทนี้กันไปเลยครับ อิอิ สำหรับ Logic Studio นั้นปจจุบันคือ Version 9 (ณ.วันที่ เขียนบทความนี้อยูคือ 9.0.2 Build 1664.16) สำหรับในบทความ ไมรอชาครับเรามาดูกันวาถาเราจะเริ่มตน ตั้งไข ใช Logic นี้นั้นผมจะใช Version 9 เปนตัวอยางในการแนะนำการใชงาน Studio แลวหละก็ เจา Logic มันตองการอะไรบางสเปคอะไรบาง และคำสั่งตางๆของตัวโปรแกรม สำหรับเพื่อนๆที่ใชงานตั้งแต ในทางเทคนิคไปดูกันครับ Version 7 ขึ้นมาสวนใหญแลวคำสั่งและเมนูตางๆ ไมแตกตาง ไม"ว"าคุณจะเปBดหEองซEอมดนตรี, รับบันทึกเสียง, รับเรียบเรียง หรือรับสอนดนตรี งานนี้ไม"มี คุณทำอะไรอยู" ค"าน้ำรEอน น้ำชา ส"งชื่อกิจการคุณมาพรEอมรูปถ"าย รวมถึงวันและเวลาที่เปBดใหEบริการ อEอ! ที่อยู" และหมายเลขติดต"อกลับดEวยหล"ะค"ะ เราจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดไวEใน Stucools E-Magazine แลEวส"งมาที่ jumpodt@gmail.com “ไมแนนะลูกคาอาจกำลังตามหาคุณอยู แลวจะ มัวเสียโอกาสอยูทำไม” [15]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Logic boy Logic Studio ระบบขั้นต่ำสำหรับติดตั้งโปรแกรม เครื่อง Mac Computer (Intel processor) หนวยความจำสำรอง 1GB LOGIC STUDIO การแสดงผลความละเอียด 1280 X 800 หรือสูงกวา Mac OS X v10.5.7 หรือสูงกวา โปรแกรม QuickTime 7.6 หรือสูงกวา DVD Drive เพื่อใชสำหรับติดตั้งโปรแกรม แนะนำใหติดตั้งและเชื่อมตอ Audio Interface ระบบที่แนะนำ หนวยความจำสำรอง 2GB เพื่อเรียกใช EXS Instrument USB Musical Keyboard หรือ MIDI keyboard Logic Node ตองการ Mac ที่ใช Intel Core Process สำหรับ Logic 9.1 และ MainStage 2.1 นั้นตองการ Mac OS X10.6.2 หรือสูงกวา และตองการ Intel Core 2 Duo Processor เพื่อทำงานในโหมด 64 บิท ขนาดพื้นที่ที่เหมาะแกการติดตั้ง 9GB พื้นที่สำหรับติดตั้งโปรแกรมทุกอยาง 38GB สำหรับการติดตั้ง Option ในสวนของ Content ตางๆซึ่งคุณสามารถที่จะเลือกติดตั้งหรือไมก็ไดซึ่งไดแก 10GB สำหรับ Jam Pack collections 16GB สำหรับ Sound Effects 6GB สำหรับ Surround music beds 6GB สำหรับสวประกอบ content อื่นๆ ในสวนของการติดตั้งนั้นจะใชเวลาสักครู และเหมือนกับการ ติดตั้งโปรแกรมโดยทั่วไปบนเครื่อง Mac หลังจากที่ไดทำการติด ตั้งทุกอยางเปนที่เรียบรอยแลว โปรแกรมในชุดทุกตัวจะถูกติดตั้ง เขาไปอยูใน Applications ซึ่งเราสามารถเรียกใชงาน Logic ได Computer music Class ทั้งจากทาง Finder และทาง Stack Applications เชนเดียวกัน เรียนรูการทำเพลงดวยคอมพิวเตอร อยางเปนขั้นตอน ไมวาจะเปน Logic เอาหละครับก็พอไดหอมปากหอมคอกับ Logic Studio กันไป หรือ Cubase เรียนรูกันตั้งแต โปรแกรมกลองดวย MIDI จนถึงการ แลวนะครับใครที่ยังไมมี ก็รีบหาซื้อซะครับ แลวทำการติดตั้งไวให บันทึก Audio จะมัวนั่งงมอยูทำไม? พรอมแลวเดี๋ยวฉบับหนาเราจะไดมาลุยใชงานกัน ดังนั้นฉบับนี้ตัว ใครตัวมันนะครับ แลวพบกันฉบับหนาเมื่อฟาเปด แวกกกกกสส สนใจติดตอ อ.ตู 086 - 522 6036 มั่วจริงไปแลวครับ [16]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Music2Home ประมวลภาพในงาน NAMM Show 2010 ณ. Anaheim Convention Center สด ตรงจาก Anaheim, CA โดย คุณ ART แหง http://www.music2home.com [17]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Music2Home [18]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Stucools MUSICIAN MUSICIAN CIRCLE CIRCLE ปกที่หายไป ¾พºบ¡กÑัºบ Musician Circle ¤คÍอÅลÑัÁม¹นì์ÊสÑัé้¹นæๆ·ทÕีè่ÁมÕี ¤คØุ³ณäไÁมè่ÍอÂยÒา¡กÃรÙูé้ËหÃร×ืÍอ? Çวè่Òาàเ¾พÅล§ง·ทÕีè่¤คØุ³ณ¿ฟÑั§ง ãใ¤คÃร áแµตè่§ง¤คÓำÃรé้Íอ§ง ·ทÓำ¹นÍอ§ง àเÃรÕีÂยºบàเÃรÕีÂย§ง ºบÑั¹น·ทÖึ¡กàเÊสÕีÂย§ง ¼ผÊสÁมàเÊสÕีÂย§ง? ““ËหÃร×ืÍอÁมÑั¹นäไÁมè่ÁมÕี¤คÇวÒาÁมËหÁมÒาÂยÍอÐะäไÃร ¾พ×ืé้¹น·ทÕีè่àเÍอÒาäไÇวé้ãใËหé้¼ผÁมäไ´ดé้ºบè่¹น ¡กÑัºบ©ฉºบÑัºบ¹นÕีé้ ““»ป¡ก·ทÕีè่ËหÒาÂย àเÅลÂย!”” äไ»ป”” ·ทÕีè่µตÑัé้§งªช×ืè่ÍอÍอÂยè่Òา§ง¹นÕีé้äไÁมè่ãใªชè่Çวè่ÒาÁมÕี¤ค¹นÁมÒาâโ¢ขÁมÂย ¼ผÁมÂยÍอÁมÃรÑัºบÇวè่Òา ÇวÑั²ฒ¹นÐะ¸ธÃรÃรÁม àเ»ปÅลÕีè่Âย¹นÊสÑั§ง¤คÁม ““»ป¡ก”” àเ·ท»ป ËหÃร×ืÍอ«ซÕี´ดÕี ¢ขÍอ§ง¼ผÁมäไ»ป¹นÐะ¤คÃรÑัºบ áแµตè่¡กÓำÅลÑั§ง àเ»ปÅลÕีè่Âย¹น áแµตè่¹นÑัè่¹นÁมÑั¹นàเ»ปç็¹นÍอ´ดÕีµต Íอ´ดÕีµต ·ทÕีè่âโÅล¡ก·ทÓำÃรé้ÒาÂย ¨จÐะºบÍอ¡กÇวè่Òา µตÑัÇวàเÍอ§ง àเ·ท¤คâโ¹นâโÅลÂยÕี·ทÓำÅลÒาÂยÇวÑั²ฒ¸ธÃรÃรÁม áแÅลÐะ ÏฯÅลÏฯ ËหÒา¡ก¤คØุ³ณÊสÑั§งàเ¡กµตØุ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃรºบÃรÔิâโÀภ¤คàเ¾พÅล§ง áแµตè่ÇวÑั¹น¹นÕีé้àเÃรÒาÁมÕีÊส¶ถÒาºบÑั¹น àเÃรÒาÁมÕีÇวÔิ·ทÂยÒาÅลÑัÂย àเÃรÒาÁมÕี ãใ¹น»ปÑั¨จ¨จØุºบÑั¹น¤คØุ³ณ¨จÐะàเËหç็¹นÇวè่Òา àเ´ดÕีë๋ÂยÇว¹นÕีé้àเ¾พÅล§งÊสè่Çว¹น ÁมËหÒาÇวÔิ·ทÂยÒาÅลÑัÂย ·ทÕีè่¼ผÅลÔิµตºบØุ¤คÅลÒา¡กÃร·ทÒา§ง´ดé้Òา¹น´ด¹นµตÃรÕี ãใËห­Þญè่àเ»ปÔิ´ดµตÑัÇว¡กÑั¹นÁมÒาãใ¹นÅลÑั¡กÉษ³ณÐะ Single àเ¾พÅล§ง àเÃรÒาÁมÕีàเ¡ก¨จÔิÍอÒา¨จÒาÃรÂยì์ ¢ขÑัé้¹น¤คÃรÙู ¢ขÑัé้¹นàเ·ท¾พ ÁมÒา¡กÁมÒาÂย àเ´ดÕีè่ÂยÇว àเ¾พÅล§งàเ´ดÕีÂย§ง äไ»ป·ทÓำ§งÒา¹น¡กÃรØุÂย·ทÒา§ง¡กè่Íอ¹น ËหÒา¡ก àเ¢ขé้Òาäไ»ปàเ»ปç็¹นÍอÒา¨จÒาÃรÂยì์ãใ¹น¤ค³ณÐะµตè่Òา§งæๆ ãใ¹นÇวÔิªชÒาµตè่Òา§งæๆ äไ»ปäไ´ดé้ äไ»ป´ดÕี ¡กç็äไ»ปµตè่Íอ áแ¹นè่¹นÍอ¹นÊสÑั¡ก¾พÑั¡กãใËห­Þญè่æๆ àเÃรÒา ¼ผÁม¡กç็ËหÇวÑั§งáแ¤คè่Çวè่ÒาÍอÂยè่Òา§ง¹นé้ÍอÂย àเÃรÒา¡กç็¹นè่Òา¨จÐะÊสÃรé้Òา§ง ÍอÒา¨จ¨จÐะäไ´ดé้àเËหç็¹นÍอÑัÅลºบÑัé้Áมàเµตç็Áม ËหÃร×ืÍอ EP ¡กç็¨จÑั´ดäไ»ป àเ´ดç็¡กÃรØุè่¹นãใËหÁมè่ãใËหé้ÃรÙูé้ ãใËหé้ÃรÑั¡กãใ¹น¤คÓำÇวè่Òา ““ÅลÔิ¢ขÊสÔิ·ท¸ธì์”” áแµตè่ËหÒา¡กäไÁมè่ËหÅลè่Ðะ¤คÃรÑัºบ àเ¾พÅล§ง¹นÑัé้¹น¡กç็¨จÐะàเ»ปç็¹น àเ¾พÃรÒาÐะ¹นÑัè่¹น¤ค×ืÍอÊสÔิè่§ง·ทÕีè่áแÊส´ด§ง¶ถÖึ§ง¤คÇวÒาÁมàเ»ปç็¹นÍอÒาÃรÂยÐะ ÍอÑั¹น´ดÑัºบËหÒาÂยäไ»ป àเËหÁม×ืÍอ¹นàเ»ปç็¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง»ปÃร¡กµตÔิ ·ทÕีè่ÁมÕี ªช¹น ¶ถÖึ§งáแÁมé้Çวè่ÒาÁมÑั¹นÂยÒา¡ก áแµตè่äไÁมè่ãใªชè่äไÁมè่·ทÓำ äไÁมè่ÅลÍอ§ง äไÁมè่ àเ¡กÔิ´ด-áแ¡กè่-àเ¨จç็ºบ-µตÒาÂย áแµตè่¤คØุ³ณÃรÙูé้äไËหÁม! ¤ค¹นµตÒาÂย ÁมÕี ¤คè่ÍอÂยæๆ»ปÃรÑัºบµตÑัÇวàเ¢ขé้ÒาÁมÒา ËหÅลÒาÂย¤ค¹นàเÅลÂย·ทÕีàเ´ดÕีÂยÇว ¤คØุ³ณÅลÍอ§ง¤คÔิ´ด¡กÑั¹นàเÅลè่¹นæๆ´ดÙูÇวè่Òา ÇวÑั¹น¢ขé้Òา§งËห¹นé้Òา¤คØุ³ณ àเ¾พÃรÒาÐะÇวè่Òาàเºบ×ืé้Íอ§งËหÅลÑั§ง¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ ÃรÇวÁม¶ถÖึ§ง ¨จºบÁมÒา áแÅลé้Çว¼ผÅลÔิµต§งÒา¹นàเ»ปç็¹น¢ขÍอ§งµตÑัÇวàเÍอ§ง áแµตè่äไÁมè่ÁมÕี àเºบ×ืé้Íอ§งËหÅลÑั§ง¤คÇวÒาÁมÅลé้ÁมàเËหÅลÇว·ทÑัé้§งËหÅลÒาÂย »ปÃรÐะ¡กÍอºบ ãใ¤คÃร«ซ×ืé้Íอ§งÒา¹น¤คØุ³ณàเÅลÂย àเ¾พÃรÒาÐะ·ทØุ¡ก¤ค¹น Copy ¼ผÅล§งÒา¹น äไ»ป´ดé้ÇวÂยºบØุ¤ค¤คÅล¨จÓำ¹นÇว¹นÁมÒา¡ก·ทÕีè่àเ¡กÕีè่ÂยÇว¢ขé้Íอ§ง áแÅลÐะ¹นÑัé้¹น ¤คØุ³ณËหÁม´ด ¶ถ×ืÍอàเ»ปç็¹นºบÑั¹น·ทÖึ¡ก»ปÃรÐะÊส¾พ¡กÒาÃร³ณì์·ทÕีè่ÊสÓำ¤คÑั­Þญ แล#วปกผลงานคุณจะไปอยู4ตรงไหน! “ปกที่หายไป” ผมยอมรับว)า วัฒนะธรรม เปลี่ยน ความแน่นอน สังคมเปลี่ยน แต)นั่นมันเป9นอดีต คือการ อดีต ที่โลกทำร?ายตัวเอง เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลง ทำลายวัฒธรรม และ ฯลฯ [19]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : Kendo at Kendo Studio คลังแสงนักดนตรี Musician weapons storehouse สามารถ convert file wave aiff หรือ อาไก trilian มาใหม เสียงอิ่มกวาเดิมครับ แตคอน สวัสดีป'ใหม+ครับ เพื่อนๆ นี่คง เหย เจไก เหย พี่ไก เหย akai ครับ ขางจะใชเนื้อที่เยอะในการจัดเก็บขอมูล ทำ เปน e-magzine ฉบับแรกที่ทำใหเราไดพบ สวนแผน akai เสียงกลองที่นิยมกัน และ ใหหลายๆคนยังใช tilogy กันอยูครับ เอา กัน ในคืนวันที่แสนโรแมนติก (แหมพูด เปนวาใครมี harddisk ความจุเยอะๆก็หามา เหมือนซีรียเกาหลี) 555 ครับ กะผม kendo ใชเลยครับ ตัวเดียวไดเสียง bass ครอบคลุม จัง ขอฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนๆทุกคนดวย ทุกแนวเพลงเลยครับ ครับ (อันนี้แบบซีรียญี่ปุนครับ) เอาละครับผานไปสำหรับ drum และ สำหรับคอลัมนที่ผมรับอาสานี้ จะเปนการ bass ครับ คราวหนามาดู softsynt guitar แนะนำ softsynt ตลอดจน plugin เด็ดดวง และ keyboad กันบางครับ วามีตัวไหนเด็ด (ในแบบที่ผมคิดและทดลองใช) และเด็ดชีพ ดวงกันบาง ใครมีอะไรจะติชมหรือแนะนำ ที่เด็ดดวงคือมันจาปจริงๆ แตที่เด็ดชีพคือ มี ก็ไดเลยครับที่ kendo_studio@hotmail.com แลวแต งงใชไมเปน ประมาณวาเปด หรือ ที่ 084-7688218 ครับ สำหรับ e - softsynt มาแลว เอะ! นี่มันปุมอะไรของมัน ควรหามาไวในครอบครอง คือ 1.bob clear magazine ฉบับนี้ลาไปกอนครับ บายบาย ฉันไมไดตั้งใจนะตัวเอง 555 (อันนี้ละครไทย) mountain 2.peter etskine 3.ross garfield ใหรูวิธีใชงานแบบ เบเบเลย ครับ 4.megadance drum ครับ 4. ตัวนี้ทำเพลง เขาดายเขาเข็มกันเลยดีกวาครับ (ใคร ตั้งแต แมนมอเตอรไซด ตายอรทัย ตั้ก อยามาขัดจังหวะนะ นางเอกกำลังเคลิ้ม) ผม แตน ชลดา ไปยัน wonder girls 2ne1 มักจะโดนเพื่อนๆและผูเริ่มตนกับการทำเพลง bigbang utada hikaru กันเลยทีเดียว บาง บน computer ถามอยูเสมอวา “พี่ kendo คนสงสัยวาเสียง akai samp มาแค จังครับ ที่ grammy กับที่ rosesound ใช 44.1KHz 16BIT จะสู BFD ที่อัด ที่ softsynt ตัวไหนบาง หรือใช hardware 48-96KHz 24BIT ไดไหม ขอบอกนะตรงนี้ (rosesound คือ rs ในยุดนี้ครับ เคาไมไดให เลยวา ไดครับ เพราะเมื่อกอนเนนอัดแบบ Analog ถึงแมจะอัดแค 44.1KHz 16BIT แต งงนะตัวเอง) จากการที่ผมเปนคน arrange อยูแลว ดวยความเปน analog เสียงที่ไดจึง อิ่ม และ WORK SHOP ประกอบกับไดมีเพื่อนเปน producer ในคาย อุน ครับ สวนวิธีการใชงาน ผมจะมาเจาะให ดังที่กลาวมาขางตน ทำใหผมอธิบายได 108 ไดรูกันตามลำดับครับ คอยตามหนอยนะครับ ครับ เพื่อนๆอยากรูไหมครับวาบันดามือโปร ตอไปมาดูที่ bass กันบาง ครับ ขอบอก คายเพลงใชอะไรกันบาง ถาอยากรูเดินตาม วาเลนจริงนะดีสุดแลวครับ แตถาเลี่ยงไมได เขามาในหองเลยครับ (ปดประตูตีแมว)555 ก็ นื่เลยครับ tilogy ครับ tilogy เปน bass เริ่มจาก กลองกันกอน ตัวที่ผมจะบอก module ที่เสียงดีครับ รายละเอียดของการ ตอไปนี้มันเด็ดดวงจริงๆครับ มันคือ battery 3 ครับ จากคาย NI มันเด็ดดวงยังไง ทำไม Workshop ไมเปน BFD ละ คืองี้ครับ battery 3 เนี่ย กินทรัพยากร CPU นอยมาก RAM แค เรียนรูการใชงาน EQ และ 512MB ก็ไดยลโฉมมันแลว และใชงานได Compressor แบบจับประเด็น ไมตอง งมเข็มในทะเล เพราะเวลาของคุณมี ลื่นครับ ทั้ง Mac และ PC เสียงที่ใหมา คา จะมัวนั่งคนหาอยูทำไม เรียน เลน ประมาณ 12GB ก็เกินจะพอครับ หรือใครมี เปนเร็ว โดยถายทอดจากประสพ แตตัว program ก็ใชไดแลวครับ ตัวมัน ปรับแตง MIDI ก็ละเอียดดีครับ ตอนนี้ออก การณตรงในการทำงาน [20] ขอขอมูลเพิ่มเติมที่ 086 - 522 6036
  • คิวเบสไฟท* สไตล* โซ/ะนรา [21]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : โซะ นรา ของผม ได้รับการรับรองโดย แม่ช้อย นางรํา นะครับ เ อามือซ้ายและมือขวามาประกบ ยก 55 (เขียนเอาขํา แล้วขําป่าวอะ) เอาหล่ะ เมื่อพูดถึง DAW แล้ว ก็ขอสาธยายของ จรดขึ้นเสมอตรงใบหน้า ก้มศรีษะให้ วงศ์วาน ว่านเครือ ของมันสักนิดนะครับพี่น้อง ใน คล้อยต่ําลงมา ขอวันทากล่าวคําว่า โลกเสรีประชาชีเลือกได้ บูดๆเบี้ยวๆใบนี้ มีบรรดา DAW ได้จุติบนพื้นพิภพมามากมายหลากหลาย สวัสดี ฮัดช่า .. ยี่ห้อและสัญชาติ เริ่มจาก Logic Protools Digital 55 สวัสดีประชากรชาวแรงงานทางเสียงทุกท่าน Performer Sonar และCubase (ดังภาพด้านล่าง) ชิชะ อุเหม่ ทักทายกันแบบลิเก๊ลิเกกันเลยสําหรับ บทความแรกของผม 55 ผมขออณุญาต ขอแนะนํา ตัวนิดส์นุงนะครับ เผื่อว่า ป๊ะ!กัน ในโลกเสมือน จะ “ ได้ทักทายกัน ผม โซ๊ะ นรา ครับ นิวาสสถาน ตั้ง อยู่ที่บริเวณปลายสุดของด้ามขวานทอง ดินแดนที่มี แต่ความครึกครึ้น และเฉลิมฉลองด้วยการจุดพลุไม่ เว้นแต่ละวัน (เด๊ยวตู้ม เด๊ยวตู้ม เซ็งมาก) ชักจะนอก เรื่องล่ะ มาเข้าเรื่องกันเถิดปวงชนชาวไทย (ชาว เทศก็ได้นะถ้าอ่านออก) ณ.เวลาปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ ได้ถูกปรับปรุงประ สิธทิภาพ ให้สูงส่งจากเมื่อ 10 ปีก่อนอย่างมากมาย สามารถแสดงอิทธิปาฎิหารย์ ได้อย่างมะหัดสะจัน การันต์ยอ (งง? มะ) หลากหลายหมวดหมู่ ไม่ว่าจะ เป็น ด้านการออกแบบ งานVDO รวมถึงงานด้าน เสียง และคาดว่าอีกไม่นานมันจะถูกพัฒนาให้ สามารถ หุงข้าว ซักผ้าล้างจานได้ด้วยตัว 55 (หรือมี แล้วหว่า!) จากการพัฒนาในข้างต้นนั้นเอง ทําให้เราคนที่มี ความรักและหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเสียง สามารถที่จะ ลงมือทําความฝันอันเรืองรอง ของเราให้เป็นจริงได้ โดยที่ไม่ต้องลงทุนมากมายเหมือนเมื่อสมัยที่โลก ของเสียงยังเป็นอนาล็อกล้วนๆ ปัจจุบันเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์ที่แรงพอตัว คุณ สามารถเนรมิตบทเพลงของคุณเองได้ โดยผ่าน เทคโนโลยีที่เรียก DAW (Digital Audio WorkStation) แปลเป็นภาษาปู่ย่า ตายาย ของเรา ได้อย่างทุลักทุเลว่า สถานีทํางานด้านเสียง แบบ 001 101 100 000 เหอๆๆ การแปลในแบบฉบับ [22]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : โซะ นรา จริงๆมีอีกนะแต่นึกออกแค่นี้ 555 และเนื่องด้วย เป็นวิธีการทํางานส่วนตัวของผู้เขียน อาจไม่ถูกต้อง ผมด้รับสัมปทานให้พาดพิงถึง Cubase เท่านั้น ดัง ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และ ไม่ได้ถูก นั้นผมจึงขอกล่าวถึง Cubase และปลั๊กอินต่างๆที่ รับรองโดย อย. (555 เริ่มมั่วละ) ควรมีประดับบารมีไว้นะครับ โดยผมจะพยายาม เลี่ยงถึงการพูดถึงเรื่องคุณภาพเสียงที่ได้จากตัว Cubase และโปรแกรม DAW ยี่ห้ออื่นให้มากที่สุด เป็นอันเข้าใจนะครับ Cubase5 จัดว่าเป็นโปรแกรม DAW ที่มีผุ้ ใช้กันในอันดับต้นๆ ด้วยความสามารถที่ครบถ้วน ตั้งแต่การ เรียบเรียง ทํามิดิ บันทึกเสียง แก้ไข ผสม เสียง และจัดทําต้นฉบับมาสเตอร์ โดยที่เราไม่ต้อง โดยที่ผมจะพูดถึงการใช้งานคิวเบสกันตั้งแต่ 0 จนถึง พวกเราสามารถทําให้มันเป็นเพลงได้ ดังนั้น ใครที่มือใหม่ซิงๆ ก็ไม่ควรพลาดบทความนี้ด้วย ประการทั้งปวง รวมถึงอาจจะแลดูยืดยาวได้ทําใจไว้ เลยครับ 555+ คิวเบส ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากอดีตสู่ ปัจุบันมันถูกจับปรับแต่งองค์ทรงเครื่องเข้าสู่ เวอร์ชั่นที่ 5เข้าไปแล้ว ความสามารถมากมายที่ถูก ต่อยอดจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ ทําให้มันเป็น โปรแกรมที่สมบูรณ์แบบไม่น้อยหน้าโปรแกม DAW สายพันธุ์และสัญชาติใด ในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมือที่มีมาให้ (ไม่รวม เรื่องคุณภาพเสียงนะ อันนี้อยู่ที่รสนิยม ) จริงๆแล้ว ลําพังคิวเบสเพียงตัวเดียวก็พอจะทํางานระดับเดโม ขําๆ ไปยันงานขายก็ได้อยุ่นะครับ เพราะมันมีของ แถมมาให้ครบเลย ต้งแต่ เครื่องดนตรีเสมือน สงสัยเลยว่า Cubaseจะทําสิ่งทีกล่าวถึงได้หรือไม่ (VSTi ต่าง) รวมถึงเครื่องมือปรับแต่งเสียงหรือที่ เรียกว่า Effect ต่างๆ(VST) แทบจะครบครัน สิ่งที่ผมจะกระแทกแป้นพิมพ์เป็นตัวอักษร ให้พี่ ครอบคลุมหมดทุกประเภท พร้อมด้วย Loop อีก น้องได้อ่านกันต่อไปนี้นั้น โปรดอย่าถือว่ามันเป็น จํานวนหนึ่ง คู่มือ หรือบทความสอนการใช้โปรแกรมคิวเบสอะไร เลยครับ ให้ถือซะว่ามันเป็นการบอกเล่าแบ่งปัน VSTi ที่มากับตัวคิวเบส ก็มี Groove Agent One ประสพการณ์ ของคนที่เคยใช้ และยังคงใช้คิวเบส ใช้สําหรับสร้างเสียงกลองและเครื่องกระทบต่างๆ ทํางานอยู่เท่านั้น สิ่งที่คนจะได้อ่านจากคอลัมน์นี้ [23]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : โซะ นรา ส่วนทางฝากของ Efectต่างๆก็มีให้เลือกจับใส่มา อย่างครบครันครับพี่น้อง ตั้งแต่ ภาคไดนามิค (Dynamic Processing Unit) ยัน ภาคแต่งเติมมิติ เสียงต่างๆ (Special Effect Processing Unit) ก็มีมา กันตรึม (บองสะระเนียง จุมโพร๊ะๆ 55) ส่วนภาค Edit หรือ แก้ไขตกแต่ง ก็มีฟังชั่นใหม่ เข้ามาเสริมอยุ่หลายอย่างด้วยกัน ทําให้มัน ค่อน ข้างครบเลยครับ อย่าง Vari Audio และ Pitch Corect ที่ใช้ในการ Halion One อันนี้เป็น Sampler Player ใช้สําหรับ ช่วยจัดการแก้ไขเสียงร้องที่นักร้องร้องหลุดคีย์ ร้อง เรียกไฟล์ Sample ต่างๆมาพร้อมกับ ซาวด์ไลบราลี่ สั้นไปยาวไป เจ้าตัวนี้ ช่วยได้ครับ ที่ครบครันประมาณนึง ตั้งแต่เสียงกลองยันเสียง แปลกประหลาดทั้งหลาย Loop Mash ปลั๊กอิน สําหรับเอา Loop ต่างๆ มายําให้ได้รสชาติที่ถูกหู ของผู้ใช้ และ VSTi จากเวอร์ชั่นก่อนก็ยังอยุ่กันครบ ครับ และยังมี Audio warp เป็นฟังก์ชั่น สําหรับ แก้ไข ในส่วนของ timming ของ Audio files ครับ เท่าที่ ลอง ก็บอกได้ว่า มันแหล่มพอสมควร 55 ไม่ว่าจะเป็น EmBrance molouqe A1 (พวก Syth ทั้งหลายแหล่) LM4 (สําหรับทําเสียงกลอง)ก็ยังอยุ่ เอาหล่ะครับ จริงๆแล้วยังมีอะไรๆเกี่ยวกับคิวเบส Virtual Bass (สําหรับเสียงเบส ) ก็ยังสลอนอยู่ อีกหลายอย่าง แต่เนื่องด้วย ท่าน บก. เอาเท้าสะกิด พร้อมหน้า หลังยิกๆแล้วว่า คุณจะโม้อีกนนานมั้ย เข้าเรื่องเถิด เปลืองเนื้อที่ 55 [24]
  • STUCOOLS 2553 บทความ : โซะ นรา เอาหล่ะ ครับ ตามบัญชาท่านบก. เข้าเรื่องก็เข้า เรื่อง แอ่นแอ้น..... มาเริ่มใช้งานคิวเบสกันเลยครับพี่น้อง หา..! อะไรนะครับ บก. ฉบับนี้หมดพื้นที่แล้วหรอ ว้า … งั้นคงต้องยกยอดไปฉบับหน้านะครับเพื่อนๆ ฉบับนี้ ขอจอ-ระ-ลี ลี้หายไปก่อนครับ ขอพลัง สร้างสรรค์จงอยู่กับท่าน สวัสดีครับ Soh Nara [25]
  • STUCOOLS 2553 Where R U สตูคูล มาสเตอร์ริ่ง สตูดิโอ กมลสตูดิโอ แอนด์ โปรดักชั่น จก บริษัท ให้บริการ อิดิตเสียงร้อง, ผสมเสียง และจัดทําพรีมาสเตอร์ซีดี ให้บริการห้องบันทึกเสียง ทําเดมโม อัดร้องคาราโอเกะ ทํามาสเตอร์ ที่อยู่.: แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตมีนบุรี กทม ที่อยู่.: แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม โทรศัพท์.: 02-914 8657, 086-331 2012 โทรศัพท์.: 02-658 3765, 02-658 3764 อมยิ้มสตูดิโอ เคนโด สตูดิโอ ให้บริการห้องบันทึกเสียงรับเรียบเรียง ทําเดมโมและมาสเตอร์ ให้บริการห้องบันทึกเสียงรับเรียบเรียง ทําเดมโมและมาสเตอร์ และ ที่อยู่.: ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ สงขลา บันทึกร้องคาราโอเกะ โทรศัพท์.: 081-693 3604 ที่อยู่.: ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี โทรศัพท์.: 084-768 8218 คอตตอนบัดดิจิทัลซาวด์แลป ซีน โซนิค จก ให้บริการห้องบันทึกเสียง ให้บริการห้องบันทึกเสียง ตัดต่อภาพ ที่อยู่.: แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม ที่อยู่.: แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม โทรศัพท์.: 02-690 7992-3 โทรศัพท์.: 02-931 8652 เอส เอ็น ซาวด์ ให้บริการงานระบบเสียง เรียบเรียงดนตรี ถ่ายวีดีโอ พร้อมตัดต่อ ที่อยู่.: ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส โทรศัพท์.: 089-736 9706 คุณอยู%.. ยังว%างรอคุณ ยังว%างรอคุณอยู%.. งรอคุณอยู%.. ยังว%างรอค ยังว%างรอคุณอยู%.. [26]
  • BACK PAGE มาพร่ําบนกันสักนิด สะกิดสะเกาเล็กน้อย ขอเป็นธรรมเนียมได้ไหมครับว่า ให้โอกาสผม 1.ต้นทุนต่ํา : นี่เป็นประการ ได้มาบ่นนิด บ่นหน่อย ก่อนปิดท้ายเล่มกันไป เพราะ แรกสุดเลยครับ เหตุเพราะเราไม่ต้อง ส่วนใหญ่แล้วการทํานิตยสารสักเล่ม เค้ามักจะให้ บก. ไปเปิด plate ไม่ต้องแยกสี ไม่ต้อง บ่นๆ อยู่แถวข้างหน้า หรือหน้าแรกๆ เรียงพิมพ์ ไม่ต้องไดคัท ฯลฯ สบาย แต่ผมไม่ใช่ บก. ครับ ผมแค่เด็กมีใจรักในเรื่อง ว่างั้น การทําดนตรี และการบันทึกเสียง ก็เลยมิบังอาจเทียบ 2.ลงมือได้รวดเร็ว : เพราะ ชั้นกับรุ่นใหญ่ๆ เลยแอบมาขอพื้นที่เล็กๆไว้บ่นตอน เราคิดๆๆ แล้วก็ลงมือได้เลย Stucools เบ้ ท้ายละกันครับ เมื่อเสร็จแล้ว ก็พร้อมให้ผู้ที่ สํารับฉบับแรก สนใจนําไปใช้งาน นําไปอ่าน ได้ ในทันที แถบจะไม่ได้อ่านบางบทความเลย แต่ก็ต้อง ไม่อยากใช้คําว่าฉบับ “ปฎมฤกษ์” เพราะไม่ได้ 3.ตรงกลุ่มเป้าหมาย : เพราะผมเชื่อ ถูกตีพิมพ์ ทําให้เสียทรัพยกร ไปดู ฤกษ์ยาม ที่ไหนมาครับ เพียงแต่ว่าตั้งเป้าว่าปีนี้ ว่าหนังสือเล่มนี้ หากใครลงทะเบียนบอกรับ นั่นก็แปล ต้องเป็นชิ้นเป็นอันให้ได้เท่านั้น ดังนั้นในนิตยสารเล่มนี้ หากว่ามีบทความใดๆที่ ว่าคุณคือผู้อ่าน และผู้สนใจ ที่สําคัญทุกคนมี คุณสนใจจริงๆ คุณก็สามารถที่จะสั่งพิมพ์ เพื่อมาเข้า บวกกับความต้องการส่วนตัวที่ต้องการ Computer ที่พร้อมจะใช้อ่าน และก็ใช้ทําเพลงซะด้วย เล่มหรือแฟ้มของคุณเองได้ต่างหาก ทําให้ใช้กระดาษ ถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่าง ผิดบ้าง ถูกบ้าง ก็ว่ากันไป ซิครับพี่น้อง ครับให้ได้เป็นข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ นําไปต่อยอด ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด 4.สะดวกสบาย : เพราะเนื่องจากหนังสือเล่มนี้ หรือว่านําไปต่อว่า ก็ได้ทั้งนั้นครับ สุดท้ายก่อนจากกันฉบับนี้ เป็น Electronic ดังนั้นหากมีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ฉบับต่อๆไป Link Website ต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือผลิตภัณฑ์ที่ คงต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนักเขียนทุกท่าน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ที่ให้การสนับสนุน และเพื่อนๆนักอ่าน คน ในฉบับต่อๆไปเราได้เตรียมคอลัมน์ไว้มากมาย เกี่ยวข้อง ก็สามารถที่จะ Link ไปหาได้ทันที ทีเดียวครับ เพียงแต่ว่าด้วยเวลาอันจํากัด และ ดนตรีทุกท่านให้สมัครเข้ามา เพื่อบอกรับนิตยสาร 5.ยิ่งกว่าคําว่าอ่าน : เพราะเรื่องของเสียง บาง บุคลากรที่เรามีก็อาจทําให้ หน้าหนังสือยังน้อยไป และเป็นกําลังใจ ให้เราได้ทําต่อไป ขอบคุณจริงๆครับ ครั้งอธิบายด้วยตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว มันไม่ และหากว่า เพื่อนๆ มีข้อเสนอแนะอะไร หรืออยาก หน่อย แต่ก็หวังว่ามันจะค่อยๆมากมายยิ่งขึ้น สมบูรณ์มากนัก ดังนั้นหากบทความใดที่น่าจะทําให้ แนะนํา ติ ชม หรืออยากให้เพิ่มเติมส่วนใด ก็แจ้งเข้า ในอนาคตเราคงได้นักเขียนดีๆที่อยู่ในแวดวง คุณได้ยินเสียง หรือเห็นภาพเคลื่อนไหว เราก็สามารถ ทํางานมาช่วยบ้าง มาร่วมบ้าง ทั้งรายสะดวก ทั้ง มาได้นะครับที่ jumpodt@gmail.com นําเสนอรูปแบบ Multimedia ได้ ทําให้ลดความผิด ประจําเพื่อเพิ่มสีสรรค์ให้กับบทความ และความรู้ หรือ ผมยินยอม น้อมรับ กลับไปปรับปรุง เพื่อให้ E- พลาดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั่นเอง Magazine เล่มนี้ออกมาตรงใจผู้อ่านมากที่สุด ประสพการณ์ดีๆ ที่เพื่อนๆจะได้รับต่อไป 6.รักษาสิ่งแวดล้อม : อันนี้ถือเป็นคอนเซปท์สํา ขอบคุณครับ ทําไมต้อง E-Magazine คันครับ เข้ายุคเข้าสมัยด้วย นั่นคือช่วยกันลดภาวะ โลกร้อน แม้บ้างบางส่วนก็ยังดี นั่นคือหนังสือเล่มนี้ไม่ ว่ากันตรงๆแบบไม่ต้องอ้อมค้อม ผมมีหลักคิด ต้องอาศัยต้นไม้ ใบหญ้า มาผลิตเป็นกระดาษ เพราะ Jumpodt@gmail.com อยู่สั้นๆง่ายๆครับ ตอนที่ตัดสินใจทํา E-Magazine เราต่างก็มีประสพการณ์ว่า นิตยสารบางเล่มนั้น เรา เล่มนี้ขึ้นมาก็คือ การบอกรับ/บอกเลิก ฉบับหน้าพบกับ STUCOOLS E-MAGAZINE ใช้วิธีการเดียวกันนะครับ ทั้งการสมัคร และการ • สุดยอด Audio Interface ที่มีคนกล่าวถึง 75/77 Muban Supalai Lak4 บอกเลิกการรับ นิตยสาร Stucools E- มากที่สุดในเวลานี้ • จัดการเสียงร้องประสาน เหลื่อมๆ เป็นเรื่อ Sansap Minburi BKK 10510 Magazine ง่าย • บทสัมภาษณ์ Producer ที่หลายคนต้องเคย ได้ยินเพลงชองเค้า [27]
  • มกราคม STUCOOLS2553 Stucools E- Magazine Issue1 Free งายๆที่จะทำใหคุณไมตองพลาดแมสักเลม กับนิตยสารอิเล็คทรอนิกสฉบับแรกของ ไทยที่ใหคุณไดอาน “ฟรี” งานนี้พลาดไมไดแลว เพียงแคสมัครเปนสมาชิกงายๆ แลวรอ รับ รออานที่บานของคุณ ไมตองตากแดด ออกไปหาซื้อใหยุงยาก เพียงแคสง ชื่อ-นามสกุล และ E-Mail ของคุณมาที่ stucoolsmag@gmail.com เพื่อ รับนิตยสารทุกเดือน ขอมูลเพิ่มเติม 086-331 2012 มีขอแนะนำ เสนอแนะ สงมาที่ jumpodt@gmail.com [28]