Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

หลักสูตรปรับปรุง 2553

on

 • 36,677 views

 

Statistics

Views

Total Views
36,677
Views on SlideShare
36,660
Embed Views
17

Actions

Likes
1
Downloads
270
Comments
3

2 Embeds 17

http://www.slideshare.net 15
http://www.health.medicbd.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • หลักสูตร + หน่วยการเรียนรู้

หลักสูตรปรับปรุง 2553 หลักสูตรปรับปรุง 2553 Presentation Transcript

 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 •  
 •  
 • มาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ ( กรอบหลักสูตรระดับชาติ ) การบรลุมาตรฐาน การเรียนการสอนในชั้นเรียน หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงมาตรฐาน จัดทำแกนกลางที่ชัดเจน ปรับปรุงกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 1 2 3 เขตพื้นที่การศึกษา 4
 • 120 (3 นก .) 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) 80 80 80 80 80 80 สุขศึกษาและพลศึกษา 320 (8 นก .) 160 (4 นก .) 160 (4 นก .) 160 (4 นก .) 120 120 120 120 120 120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 ชม . (2 นก .) 240 ชม . (6 นก .) 40 (1 นก .) 120 (3 นก .) 40 (1 นก .) 120 (3 นก .) 40 (1 นก .) 120 (3 นก .) 40 80 40 80 40 80 40 80 40 80 40 80 * ประวัติศาสตร์ * ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ภูมิศษสตร์ 240 (6 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 160 160 160 200 200 200 คณิตศาสตร์ 240 (6 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 80 80 80 80 80 80 วิทยาศาสตร์ 240 (6 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 160 160 160 200 200 200 ภาษาไทย ม .2 ม .3 ป .6 ป .5 ป .4 ป .2 ป .3 ม .4-6 ม .1 ป .1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษา เวลาเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 • ไม่น้อยกว่า 1,600 ชม . ปีละไม่เกิน 200 ชม . ปีละไม่เกิน 40 ชม . รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชม . ไม่เกิน 1,200 ชม . / ปี ไม่เกิน 1,000 ชม . / ปี รวมเวลาเรียนทั้งหมด 240 (6 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 80 80 80 40 40 40 ภาษาต่างประเทศ 1,640 (41 นก .) 880 (22 นก .) 880 (22 นก .) 880 (22 นก .) 840 840 840 840 840 840 รวมเวลาเรียน ( พื้นฐาน ) 360 120 120 120 120 120 120 120 120 120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 (3 นก .) 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) 80 80 80 80 80 80 ศิลปะ 120 (3 นก .) 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) 80 80 80 40 40 40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม .2 ม .3 ป .6 ป .5 ป .4 ป .2 ป .3 ม .4-6 ม .1 ป .1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษา เวลาเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 • 80 80 80 80 80 80 วิทยาศาสตร์ 160 160 ป .4 200 200 ป .2 160 160 ป .6 200 200 ป .3 160 160 ป .5 200 คณิตศาสตร์ 200 ภาษาไทย ป .1 ระดับประถมศึกษา เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 • 40 80 120 ป .4 40 80 120 ป .2 40 80 120 ป .6 40 80 120 ป .3 40 80 120 ป .5 40 80 * ประวัติศาสตร์ * ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ภูมิศษสตร์ 120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป .1 ระดับประถมศึกษา เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 • 80 80 80 40 40 40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 ป .4 80 80 ป .2 80 80 ป .6 80 80 ป .3 80 80 ป .5 80 ศิลปะ 80 สุขศึกษาและพลศึกษา ป .1 ระดับประถมศึกษา เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 • 120 120 120 120 120 120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 840 80 ป .4 840 40 ป .2 840 80 ป .6 840 40 ป .3 840 80 ป .5 840 รวมเวลาเรียน ( พื้นฐาน ) 40 ภาษาต่างประเทศ ป .1 ระดับประถมศึกษา เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 • ป .4 ป .2 ป .6 ป .3 ป .5 ไม่เกิน 1,000 ชม . / ปี รวมเวลาเรียนทั้งหมด ปีละไม่เกิน 40 ชม . รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น ป .1 ระดับประถมศึกษา เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 240 (6 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) วิทยาศาสตร์ 240 (6 นก .) 240 (6 นก .) ม . 4-6 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) ม .2 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) ม .3 120 (3 นก .) คณิตศาสตร์ 120 (3 นก .) ภาษาไทย ม .1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 80 ชม . (2 นก .) 240 ชม . (6 นก .) 40 (1 นก .) 120 (3 นก .) 40 (1 นก .) 120 (3 นก .) 40 (1 นก .) 120 (3 นก .) * ประวัติศาสตร์ * ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ภูมิศษสตร์ 320 (8 นก .) ม . 4-6 160 (4 นก .) ม .2 160 (4 นก .) ม .3 160 (4 นก .) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม .1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 120 (3 นก .) 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 120 (3 นก .) 120 (3 นก .) ม . 4-6 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) ม .2 80 (2 นก .) 80 (2 นก .) ม .3 80 (2 นก .) ศิลปะ 80 (2 นก .) สุขศึกษาและพลศึกษา ม .1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 360 120 120 120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,640 (41 นก .) 240 (6 นก .) ม . 4-6 880 (22 นก .) 120 (3 นก .) ม .2 880 (22 นก .) 120 (3 นก .) ม .3 880 (22 นก .) รวมเวลาเรียน ( พื้นฐาน ) 120 (3 นก .) ภาษาต่างประเทศ ม .1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชม . ไม่น้อยกว่า 1,600 ชม . ม . 4-6 ม .2 ม .3 ไม่เกิน 1,200 ชม . / ปี รวมเวลาเรียนทั้งหมด ปีละไม่เกิน 200 ชม . รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมความพร้อมและจุดเน้น ม .1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
  • ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด
  • สำหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร
  • เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลาสำหรับสาระ การเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • ม . ต้น และ ม . ปลาย คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็น
  • หน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต ( นก .)
  • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
  • ประถมศึกษา ( ป . ๑ - ๖ ) รวม ๖ ปี จำนวน ๖๐ ชั่วโมง
  • มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม . ๑ - ๓ ) รวม ๓ ปี จำนวน ๔๕ ชั่วโมง
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม . ๔ - ๖ ) รวม ๓ปี จำนวน ๖๐ ชั่วโมง
 • ๑ . ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและ รายวิชา / กิจกรรม เพิ่มเติม ตามโครงสร้าง เวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เกณฑ์การจบระดับ ประถมศึกษา
 • ๒ . ผู้เรียนต้อง มีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบระดับ ประถมศึกษา
 • ๓ . ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบระดับ ประถมศึกษา
 • ๔ . ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบระดับ ประถมศึกษา
 • ๕ . ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบระดับ ประถมศึกษา
 • ๑ . ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่ เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น
 • ๒ . ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น
 • ๓ . ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น
 • ๔ . ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น
 • ๕ . ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น
 • ๑ . ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ๒ . ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓ ๖ หน่วยกิต เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ๓ . ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ๔ . ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ๕ . ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เดิม ปรับปรุง
  • วิสัยทัศน์
  • สมรรถนะสำคัญ
  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • มาตรฐานช่วงชั้น
  • ตัวชี้วัดชั้นปี ( ป . ๑ – ม . ๓ )
  • ให้ตัวอย่างสาระการเรียนรู้
  • กำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง
  • กำหนดเวลาเรียนรวมแต่ละปี
  • กำหนดเวลาเรียนขั้นต่ำแต่ละกลุ่มสาระ ในแต่ละปี
  • สถานศึกษากำหนดเกณฑ์การวัดประเมินผลทั้งหมด
  • ส่วนกลางกำหนดเกณฑ์การวัดประเมินผลกลาง
  ประเด็นเปลี่ยนแปลงสำคัญในหลักสูตรแกนกลาง
 • เดิม ปรับปรุง
  • ระดับการศึกษา ๔ ช่วงชั้น
  • ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ตัดสินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นรายปี
  • ตัดสินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นรายภาค
 • การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร วิสัยทัศน์ สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • รุ่งนภา นุตราวงศ์ วิสัยทัศน์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม
 • รุ่งนภา นุตราวงศ์ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • รุ่งนภา นุตราวงศ์ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
 • รุ่งนภา นุตราวงศ์ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
 • รุ่งนภา นุตราวงศ์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๑ . ความสามารถในการสื่อสาร ๒ . ความสามารถในการคิด ๓ . ความสามารถในการแก้ปัญหา ๔ . ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๕ . ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 • รุ่งนภา นุตราวงศ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑ . รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒ . ซื่อสัตย์สุจริต ๓ . มีวินัย ๔ . ใฝ่เรียนรู้ ๕ . อยู่อย่างพอเพียง ๖ . มุ่งมั่นในการทำงาน ๗ . รักความเป็นไทย ๘ . มีจิตสาธารณะ
 • รุ่งนภา นุตราวงศ์ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น ความต้องการของท้องถิ่น + + +
  • มาตรฐานการเรียนรู้
  • สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  • - โครงสร้างหลักสูตร
  • - เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
  ส่วนที่สถานศึกษา เพิ่มเติม โรงเรียน การวัดประเมินคุณภาพระดับท้องถิ่น + หลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตร ระดับ ท้องถิ่น แกนกลาง เป้าหมาย/ จุดเน้น หลักสูตรสถานศึกษา สพฐ . สพท .
 • รุ่งนภา นุตราวงศ์ ประมวลความรู้และประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ตามเป้าหมายที่กำหนด มาตรฐานเป็นจุดเน้นของหลักสูตรในทุกระดับ
 • รุ่งนภา นุตราวงศ์ มาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางระดับชาติ กรอบหลักสูตรและการประเมินระดับท้องถิ่น หลักสูตรและการประเมินระดับสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ ชิ้นงาน / ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ การประเมิน - เกณฑ์การประเมิน - แนวการให้คะแนน - คำอธิบายคุณภาพงาน ผลงานตัวอย่างที่ได้มาตรฐาน ความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน สภาพ ปัญหาเหตุการณ์ในชุมชน บรรลุมาตรฐาน หลักสูตรอิงมาตรฐาน การเรียนการสอนในชั้นเรียน
 • รุ่งนภา นุตราวงศ์ ทุกองค์ประกอบของหลักสูตร มาตรฐาน เชื่อมโยงกับ ...
 • รุ่งนภา นุตราวงศ์ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน / ภาระงาน เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผล
 • รุ่งนภา นุตราวงศ์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับสะท้อน ที่กำหนด มาตรฐาน
 • รุ่งนภา นุตราวงศ์ Assessment Standards
  • ชั้นเรียน
  • สถานศึกษา
  • เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประเทศ (NT)
 • รุ่งนภา นุตราวงศ์ หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ รายวิชา
 • การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 • องค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียน
  • ส่วนนำ
  • - ความนำ
  • - วิสัยทัศน์โรงเรียน
  • - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  • - คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียน
  • คำอธิบายรายวิชา
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • เกณฑ์การจบหลักสูตร
 • ตัวชี้วัดชั้นปี / ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี รวม สาระ มาตรฐาน ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 1. ภาษาไทย 5 5 22 27 32 33 33 34 181 2. คณิตศาสตร์ 6 14 15 23 28 29 29 31 155 3. วิทยาศาสตร์ 8 13 16 23 28 21 34 37 159 4. สังคมศึกษาฯ 5 11 32 34 39 38 37 39 219 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 6 15 21 18 19 25 22 120 6. ศิลปะ 3 6 18 25 29 29 26 27 154 7. การงานอาชีพฯ 4 4 5 10 8 10 13 13 59 8. ภาษาต่างประเทศ 4 8 16 16 18 20 20 20 110 รวม 40 67 139 179 200 199 217 223 1157
 • ตัวชี้วัดชั้นปี / ช่วงชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี / ช่วงชั้น ม .4 – 6 ม .1 ม .2 ม .3 รวม 1. ภาษาไทย 35 32 36 103 36 2. คณิตศาสตร์ 27 26 25 78 32 3. วิทยาศาสตร์ 42 37 40 119 67 4. สังคมศึกษาฯ 45 44 49 138 63 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 23 25 24 72 29 6. ศิลปะ 27 27 32 86 39 7. การงานอาชีพฯ 9 14 12 35 29 8. ภาษาต่างประเทศ 20 21 21 62 21 รวม 228 226 239 693 316
 • มัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย - รายวิชาพื้นฐานให้ใช้ชื่อตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือใช้ชื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชา - รายวิชาเพิ่มเติมให้ใช้ชื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชา ชื่อรายวิชา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
  1. รายวิชาพื้นฐาน กำหนดรายวิชา พื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ ตามความเหมาะสม อาจจัดได้มากกว่า 1 รายวิชา ใน 1 ปี / ภาคเรียน การกำหนดรายวิชา
 • ทั้งนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาจจัดรายวิชาพื้นฐานไม่ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ ใน 1 ภาคเรียน แต่ต้องเรียนรายวิชาครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน 1 ปีการศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถจัดรายวิชาพื้นฐานได้ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ใน 1 ภาคเรียน / 1 ปีการศึกษา แต่เมื่อจบช่วงชั้นแล้ว ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ
 • การจัดทำรายวิชา
  • รายวิชาพื้นฐาน
  • รายวิชาเพิ่มเติม
 • รายวิชา / คำอธิบายรายวิชา การจัดทำรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ............... มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง แผนการจัดการเรียนรู้ โครงสร้าง รายวิชา หน่วย การเรียนรู้ที่ 1 หน่วย การเรียนรู้ที่ 2 หน่วย การเรียนรู้ที่ 3
 • รายวิชา / คำอธิบายรายวิชา การจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ............... ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ โครงสร้าง รายวิชา หน่วย การเรียนรู้ที่ 1 หน่วย การเรียนรู้ที่ 2 หน่วย การเรียนรู้ที่ 3
 • ท 1 0 1 01 - 99 ค 2 1 2 ว 3 2 ส 3 พ 4 ศ 5 ง 6 ใช้รหัสตัวอักษรตามรายการรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประถม มัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย พื้นฐาน เพิ่มเติม หลักที่ 1 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ หลักที่ 6 หลักที่ 2 ระดับการศึกษา หลักที่ 5 ลำดับของรายวิชา หลักที่ 3 ปีในระดับการศึกษา หลักที่ 4 ประเภทของรายวิชา
      • ความรู้
      • ทักษะ / สมรรถนะ
      • คุณลักษณะฯ
  คำอธิบายรายวิชา
 • ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป .1 จำนวน 16 ข้อ รหัส ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ว 1.1 ป .1/1 1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  • สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตจะมีการเคลื่อนที่กินอาหาร ขับถ่าย หายใจ เจริญเติบโต สืบพันธุ์ และตอบสนองต่อสิ่งเร้า แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว
 • ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป .1 จำนวน 16 ข้อ รหัส ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ว 1.1 ป .1/2 2. สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์ โครงสร้างภายนอกของพืช ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล แต่ละส่วนทำหน้าที่ต่างกัน
 • ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป .1 จำนวน 16 ข้อ รหัส ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ว 1.1 ป .1/3 3. สังเกตและอธิบายลักษณะ หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ อวัยวะภายนอกของมนุษย์มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน อวัยวะเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตจึงต้องดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้อวัยวะเหล่านั้นได้รับอันตราย
 • ตัวอย่างแบบบันทึก แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป .1 ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ / กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ว 1.1 ป 1/1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ................ ทักษะการคิดวิเคราะห์
  • ใฝ่เรียนรู้
  • มีเหตุผล
 • ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ / กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ว 1.1 ป 1/2 สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์ ลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์ ................ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด
  • ใฝ่เรียนรู้
  • มีเหตุผล
 • คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผลของพืช อวัยวะภายนอกของสัตว์ ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของมนุษย์และการทำงาน ที่สัมพันธ์กัน การดูแลรักษาสุขภาพ ความสำคัญของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการจัดกลุ่มวัสดุ แรงดึงและแรงผลัก ทำให้วัสดุเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขอวัตถุเมื่อถูกแรงกระทำองค์ปรกอบและสมบัติของดิน การใช้ประโยชน์จากดินในท้องถิ่น สิ่งที่ปรากฏในท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืน ดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานของโลก รายวิชา วิทยาศาสตร์ ว 11101 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 80 ช . ม .
 • โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย
 • ว ๑ . ๑ ป . ๑ / ๑ , ป . ๑ / ๒ , ป . ๑ / ๓ , ว ๑ . ๒ ป . ๑ / ๑ , ว ๓ . ๑ ป . ๑ / ๑ , ป . ๑ / ๒ ว ๔ . ๒ ป๑ / ๑ , ว ๖ . ๑ ป . ๑ / ๑ , ว ๗ . ๑ ป . ๑ / ๑ , ว ๘ . ๑ ป . ๑ / ๑ – ป . ๑ / ๗ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
 • แบบบันทึก แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ / กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส 2.1 ม .1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล กระบวนการปฏิบัติ
  • มีวินัย
  • มีความรับผิดชอบ
 • ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ / กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส 2.1 ม .1/2 ระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ การทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
  • กระบวนการปฏิบัติ
  • ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
  • มีจิตสาธารณะ
  • มีความรับผิดชอบ
  • มีวินัย
 • ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ / กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส 2.1 ม .1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
  • กระบวนการปฏิบัติ
  • ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
  • มีวินัย
 • ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ / กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส 3 .1 ม .1/ 1 อธิบายความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ .
  • ทักษะการสื่อสาร ( กระบวนการสื่อสาร )
  • ใฝ่เรียนรู้
 • ตัวชี้วัด ความรู้ ทักษะ / กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส 3 . 2 ม .1/ 1 วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง
  • ทักษะการคิด
  • - การคิดวิเคราะห์
  • ใฝ่เรียนรู้
 • คำอธิบายรายวิชา ส 21101 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง / 60 ชั่วโมง
  • ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ การเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
  • ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
  • โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา
  • เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
  • ตัวชี้วัด
  • ส 2.1 ม . 1/1 ส 2.1 ม . 1/2
  • ส 2.1 ม . 1/3 ส 2.1 ม . 1/4
  • ส 2.2 ม . 1/1 ส 2.2 ม . 1/2
  • ส 2.2 ม . 1/3 ส 3.1 ม . 1/1
  • ส 3.1 ม . 1/2 ส 3.1 ม . 1/3
  • ส 3.2 ม . 1/1 ส 3.2 ม . 1/2
  • ส 3.2 ม . 1/3 ส 3.2 ม . 1/4
  • รวม 14 ตัวชี้วัด
 • การจัดโครงสร้างรายวิชา รายวิชา .............. ชั้น ........ เวลา ........ จำนวน ..... หน่วยกิต ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา ( ชั่วโมง ) น้ำหนักคะแนน
 • หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ รายวิชา
 • กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
 • การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น ความต้องการของท้องถิ่น + + +
  • มาตรฐานการเรียนรู้
  • สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  • - โครงสร้างหลักสูตร
  • - เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
  ส่วนที่สถานศึกษา เพิ่มเติม โรงเรียน การวัดประเมินผล ระดับท้องถิ่น + หลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น แกนกลาง เป้าหมาย / จุดเน้น หลักสูตรสถานศึกษา สพฐ . สพท .
 • การจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ทำอย่างไร วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษา / วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นและชุมชน กำหนด  เป้าหมาย / จุดเน้น  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  การประเมินคุณภาพระดับท้องถิ่น
 • เป้าหมาย / จุดเน้น
  • คุณภาพผู้เรียน
  • มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง
  • การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น
  • อ่านเก่ง เขียนเก่ง คำนวณเก่ง
  • คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
  • สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน
  • รักและภูมิใจในท้องถิ่น
  • ฯลฯ
  ตัวอย่างเป้าหมาย / จุดเน้นระดับท้องถิ่น
 • สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประวัติ ความเป็นมา การประกอบอาชีพ อื่น ๆ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา สภาพปัญหาใน ชุมชน / สังคม แหล่งท่องเที่ยว บุคคลสำคัญ
 • การนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สู่หลักสูตรสถานศึกษา สอดแทรกใน รายวิชาพื้นฐาน จัดเป็น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็น รายวิชาเพิ่มเติม
 • สวัสดี ...