Your SlideShare is downloading. ×
อาซูรอ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

อาซูรอ

715
views

Published on

โดยสามารถ นุธรรมโชติ

โดยสามารถ นุธรรมโชติ

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
715
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. หนังสื อส่ งเสริมการอ่ านชันประถมศึกษาปี ที 6ชุด ประเพณีท้องถินนราธิวาส เรือง สามารถ นุธรรมโชติ ภาพ อภิชาติ รักเถาว์
 • 2. สัญญาณเข้าแถวแว่วมา อาลีปรี ชากอดคอไปหน้าเสาธง นักเรี ยนเข้าแถวแนวตรง ทุกคนมันคง !ร้องเพลงชาติไทยได้ยน ิ กล่าวนําดุอาอาจิณ อบอุ่นคุนชิน ้ขอพรอัลเลาะฮ์ซุฮาบา กล่าวคําปฏิญาณตามข้า ขอสัญญาว่าวันนี, เราจักทําดี รายงานความสะอาดพื,นที! เสร็ จสิ, นพิธีกิจกรรมตอนเช้าเข้าแถว
 • 3. คุณครู ผใจดี ู้ ทําหน้าที!ครู แนะแนวออกมาข้างหน้าแถว แล้วประกาศด้วยเสี ยงดัง เดือนนี, มุหรฺรอม ั เราจงพร้อมตั,งใจฟังข้างหน้าและข้างหลัง เธอจงฟังให้เข้าใจ โรงเรี ยนของเรานี, จัดพิธีครั,งยิงใหญ่ !ให้เห็นความร่ วมใจ ด้วยการกวนอาซูรอ กลับไปบอกชาวบ้าน วันอังคารนี,แหละหนอเช้านี,แค่น, ี พอ ค่อยคุยต่อในชั,นเรี ยน
 • 4. อาลีปรี ชาพากเพียร ขยันอ่านเขียนส่ งงานการบ้านเสมอ ปรี ชาปรึ กษาเพื!อนเกลอ ช่วยนําเสนอให้เข้าใจอาซูรอ อาลีหนมองร้องอ๋ อ ั ได้เลยสุ ดหล่อเพื!อนจงคอยฟังตั,งใจ เป็ นเรื! องเมื!อยังครั,งไหน เนิ! นนานปานใดเอาไว้เราจะอธิ บาย ตอนนี, มาเถอะสหาย ขนมมากมายวางขายคอยเราเข้าคิว
 • 5. อาลีจูงปรี ชา มุ่งร้านค้าเพราะว่าหิ วลูกชิ,นสองถุงหิ, ว มานังกินใต้ตนไทร ! ้ เล่าเรื! องอาซูรอ เอาแค่พอเพื!อนเข้าใจหากมีขอสงสัย ้ ค่อยไปถามกับคุณครู ครั,งนั,นนํ,าท่วมใหญ่ ผูคนไร้ซ! ึ งที!อยู่ ้ยากเข็ญน่าเอ็นดู ไม่มีแม้อาหารกิน นบีนูฮมีบญชา ั ให้เอามาทุกสิ! งสิ, นกวนรวมให้คนกิน ถือกําเนิดอาซูรอ ปรี ชาฟังเรื! องราว ที!เพื!อนเล่าก็ร้องอ๋ อตรงเข้าไปกอดคอ ่ บอกอาลีวาขอบใจ
 • 6. รุ่ งเช้าเข้าสู่วนใหม่ ั อาทิตย์อุทย ัมองเห็นอาลีปรี ชา เพื!อนรักสองคนเดินมา หัวเราะเริ งร่ าสองมือถือของหลายถุง นุงนังพะรังพะรุ ง กระจาดกระบุงกระเดียดพากันออกเดิน เพื!อนทักทักไปไม่เขิน ยัวเย้าหยอกเอิน !ประสาเพื!อนรักทักทาย เนื, อ ผัก ผลไม้เรี ยงราย มีมากหลากหลายล้วนแล้วถูกหลักโภชนา
 • 7. นักเรี ยนบ้านหัวคลอง นําสิ! งของที!เตรี ยมมาคาวหวานละลานตา รวมไว้ที!โรงอาหาร ครู แบ่งออกเป็ นกอง ให้พี!นองมาร่ วมงาน ้ต่างกลุ่มไปจัดการ เพื!อเตรี ยมกวนอาซูรอ กระทะใบใหญ่ใหญ่ เตรี ยมเตาไฟไม้ฟืนก่อมะพร้าวมีเพียงพอ ไว้สาหรับคั,นกะทิ ํ นํ,าตาลให้หวานนํา รสเลิศลํ,า พริ ก กะปิเนื, อไก่ใส่ ลงซิ ตามด้วยผักผลไม้ อาลีชวนปรี ชา ขันอาสาถือไม้พายได้ออกกําลังกาย ด้วยการกวนอาซูรอ
 • 8. ชาวบ้านหลายคนร้องขอ ให้ท่าน ผอ.ร่ วมกวนทุกทุกกระทะ ผอ. จริ งใจไม่ละ จึงมุมานะร่ วมกวนชวนคุยเฮฮา จนเลยล่วงหลายเวลา ผัก เนื, อ นานามองเห็นเป็ นเนื,อเดียวกัน หอมกลิ!นเครื! องเทศเครื! องจันท์ หอมไม้ฟืนควันหอมกลิ!นบูโบซูรอ พร้อมเป็ นเสบียงเพียงพอ กะลาขูดรอบูโบซูรอหอมหวาน
 • 9. เสร็ จสุ กทุกกระทะ ได้วาระรับประทานบางคนตักใส่ จาน ใส่ ใบไม้ใส่ กะลา แบ่งทัวทุกตัวคน ! ทั,งรวยจนไม่ถือสาประเพณี เคยมีมา ตามบัญชาท่านนบี ที!สิบมุหรฺรอม ั เตรี ยมพร้อมตามประเพณีสื บทอดสิ! งดีดี ให้ลูกหลานไปนานวัน นักเรี ยน ครู ชาวบ้าน ล้วนได้ทานอาหารสวรรค์เอื,อเฟื, อเผือแผ่ปัน ! อาซูรอได้พอดี
 • 10. อิ!มใจปรี ชา อาลี สื บประเพณีการกวนบูโบซูรอ ประเพณี พ,ืนบ้านสานต่อ สื บทอดสานทอส่ งต่อชัวลูกชัวหลาน ! ! ช่วยครู เก็บล้างหลังงาน แย้มยิมเบิกบาน ,มีใจบริ การมวลชน การศึกษาไทยได้ผล เราต้องเริ! มต้นชุมชนร่ วมด้วยช่วยกัน ร่ วมใจร่ วมแรงแบ่งปัน สิ! งเราเฝ้ าฝันสักวันสันติสุขเป็ นจริ ง
 • 11. * เรี ยงตามลําดับเนื,อเรื! องคําศัพท์ ความหมาย คําศัพท์ ความหมายดุอา การขอพร ยัวเย้า ! พูดหยอกล้ออาจิณ ประจํา หลักโภชนา ถูกหลัก เช่น สด สะอาด มีประโยชน์ดานสารอาหาร ้ปฏิญาณ ให้คามันสัญญา ํ ! ละลานตา ตื!นตาเดือนมุหรฺรอม ั เดือนลําดับที! ตามฮิจเราะห์ศกราช ั ขันอาสา เสนอตัวเข้ารับทําด้วยเต็มใจอาซูรอ อาหารที!เกิดจากการกวนวัตถุดิบหลายอย่าง ไม้พาย อุปกรณ์ที!ใช้ในการพายเรื อพากเพียร พยายาม บากบัน ! มุมานะ ตั,งใจ เอาจริ งเอาจังเพื!อนเกลอ เพื!อนสนิ ท เครื! องเทศ ของหอมฉุน เผ็ดร้อนที!ได้มาจากพืช เช่น ลูกผักชียากเข็ญ ความลําบาก เอื,อเฟื, อ เผือแผ่ มีน, าใจ ! ํนบีนูฮ นักบุญของศาสนาอิสลาม เผือแผ่ ! เอื,อเฟื, อ เจือจานบัญชา คําสัง ! ประเพณี สิ! งที!ประพฤติปฏิบติสืบต่อกันมา ัอาทิตย์อุทยั อาทิตย์ยามเช้า สื บทอด ปฏิบติสืบต่อกันมา ักระจาด เครื! องจักสานทําด้วยไม้ไผ่ มีลกษณะแบน ั ใจบริ การ มีจิตใจรักการบริ การผูอื!น ้กระบุง เครื! องจักสานทําด้วยไม้ไผ่ มีลกษณะกลม ั มวลชน คนหมู่มากกระเดียด เอาเข้าข้างสะเอว เช่นกระเดียดกระบุง สันติสุข ความสุ ขที!เกิดจากความสงบ
 • 12. 1. กิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรี ยนบ้านหัวคลอง มีอะไรบ้าง2. นักเรี ยนรับรู ้จากใคร ว่าโรงเรี ยนจะจัดกิจกรรมกวนอาซูรอ3. การกวนอาซูรอ จัดขึ,นในเดือนอะไร4. มีวตถุดิบอะไรบ้างในการกวนอาซูรอ ั5. การกวนอาซูรอ มีที!มาอย่างไร6. จุดมุ่งหมายของประเพณี กวนอาซูรอคืออะไร7. นักเรี ยนรู ้ได้อย่างไรว่าบูโบซูรอพร้อมรับประทาน8. เหตุการณ์ใดที!แสดงให้เห็นบรรยากาศของการแบ่งปั น ตามเจตนาของท่านนบี9. เหตุการณ์ใดที!บ่งบอกว่า อาลีกบปรี ชาเป็ นผูมีใจบริ การ ั ้10. เพราะเหตุใดชุมชนจึงควรจัดประเพณี กวนอาซูรอ
 • 13. กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16ลักษณะบังคับ ลักษณะบังคับ 00000 000000 000000 000000000 0 0 0 0 00 000000 00000 0 00 0 00 000000 00000 0 0 00 000000 000000ตัวอย่างคําประพันธ์ ตัวอย่างคําประพันธ์ นักเรี ยนบ้านหัวคลอง นําสิ! งของที!เตรี ยมมา รุ่ งเช้าเข้าสู่วนใหม่ ั อาทิตย์อุทย ัคาวหวานละลานตา รวมไว้ที!โรงอาหาร มองเห็นอาลีปรี ชา ครู แบ่งออกเป็ นกอง ให้พี!นองมาร่ วมงาน ้ เพื!อนรักสองคนเดินมา หัวเราะเริ งร่ าต่างกลุ่มไปจัดการ เพื!อเตรี ยมกวนอาซูรอ สองมือถือของหลายถุง
 • 14. คนคิดคําว่าที!ร.ต.สามารถ นุธรรมโชติ ครู โรงเรี ยนบ้านหัวคลองศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานีศษ.ม. การบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานีคนร่ างรู ปนายอภิชาติ รักเถาว์ ครู โรงเรี ยนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอศศ.บ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 15. การท่องเที!ยวแห่งประเทศไทย. คู่มือท่ องเทียวนราธิวาส. นราธิ วาส : การท่องเที!ยวนราธิ วาส, 2545.กําชัย ทองหล่อ. หลักภาษาไทย. กรุ งเทพฯ : รวมสาส์น, 2537.บรรจง บินกาซัน. สารานุกรมอิสลามสํ าหรับเยาวชนและผู้เริมสนใจ. กรุ งเทพฯ : อัลอะมีน. 2547.ประพนธ์ เรื องณรงค์. บุหงาปัตตานี คติชนไทยมุสลิมชายแดนภาคใต้ . กรุ งเทพฯ : มติชน. 2540.มุฮมมัดอาลี อัล - ฮาชิมี. มุสลิมในอุดมคติ. แปลโดย กิติมา อมรทัต. กรุ งเทพฯ : มีเดียเทค. 2540. ัรัตติยา สาและ. การปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างศาสนิกทีปรากฏในจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส. กรุ งเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย. 2544. ัราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุ งเทพ : นานมีบุ๊คพับลิเคชัน. 2546. !เสาวนี ย ์ จิตต์หมวด. วัฒนธรรมอิสลาม. พิมพ์ครั,งที! 3. กรุ งเทพฯ. ทางนํา. 2553.