หนังสื อส่ งเสริมการอ่ านชันประถมศึกษาปี ที 6ชุด ประเพณีท้องถินนราธิวาส                        เรื...
สัญญาณเข้าแถวแว่วมา   อาลีปรี ชากอดคอไปหน้าเสาธง     นักเรี ยนเข้าแถวแนวตรง  ทุกคนมันคง              ...
คุณครู ผใจดี         ู้     ทําหน้าที!ครู แนะแนวออกมาข้างหน้าแถว       แล้วประกาศด้วยเสี ยงดัง    เ...
อาลีปรี ชาพากเพียร       ขยันอ่านเขียนส่ งงานการบ้านเสมอ    ปรี ชาปรึ กษาเพื!อนเกลอ    ช่วยนําเสนอให้เข้าใจอ...
อาลีจูงปรี ชา      มุ่งร้านค้าเพราะว่าหิ วลูกชิ,นสองถุงหิ, ว       มานังกินใต้ตนไทร              ...
รุ่ งเช้าเข้าสู่วนใหม่            ั     อาทิตย์อุทย                      ัมองเห็นอาล...
นักเรี ยนบ้านหัวคลอง  นําสิ! งของที!เตรี ยมมาคาวหวานละลานตา         รวมไว้ที!โรงอาหาร     ครู แบ่งออกเป็ นกอ...
ชาวบ้านหลายคนร้องขอ        ให้ท่าน ผอ.ร่ วมกวนทุกทุกกระทะ    ผอ. จริ งใจไม่ละ          จึงมุมานะร่ วมก...
เสร็ จสุ กทุกกระทะ   ได้วาระรับประทานบางคนตักใส่ จาน          ใส่ ใบไม้ใส่ กะลา      แบ่งทัวทุกตัวคน  ...
อิ!มใจปรี ชา อาลี     สื บประเพณีการกวนบูโบซูรอ    ประเพณี พ,ืนบ้านสานต่อ  สื บทอดสานทอส่ งต่อชัวลูกชัวหลาน   ...
* เรี ยงตามลําดับเนื,อเรื! องคําศัพท์    ความหมาย                 คําศัพท์   ความหมายดุอา     ...
1. กิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรี ยนบ้านหัวคลอง มีอะไรบ้าง2. นักเรี ยนรับรู ้จากใคร ว่าโรงเรี ยนจะจัดกิจกรรมกวนอาซูรอ3. การกวนอ...
กาพย์ยานี 11                            กาพย์ฉบัง 16ลักษณะบังคับ                ...
คนคิดคําว่าที!ร.ต.สามารถ นุธรรมโชติ ครู โรงเรี ยนบ้านหัวคลองศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานีศษ.ม. ก...
การท่องเที!ยวแห่งประเทศไทย. คู่มือท่ องเทียวนราธิวาส. นราธิ วาส : การท่องเที!ยวนราธิ วาส, 2545.กําชัย ทองหล่อ. หลักภาษาไทย...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อาซูรอ

1,141 views
936 views

Published on

โดยสามารถ นุธรรมโชติ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,141
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อาซูรอ

 1. 1. หนังสื อส่ งเสริมการอ่ านชันประถมศึกษาปี ที 6ชุด ประเพณีท้องถินนราธิวาส เรือง สามารถ นุธรรมโชติ ภาพ อภิชาติ รักเถาว์
 2. 2. สัญญาณเข้าแถวแว่วมา อาลีปรี ชากอดคอไปหน้าเสาธง นักเรี ยนเข้าแถวแนวตรง ทุกคนมันคง !ร้องเพลงชาติไทยได้ยน ิ กล่าวนําดุอาอาจิณ อบอุ่นคุนชิน ้ขอพรอัลเลาะฮ์ซุฮาบา กล่าวคําปฏิญาณตามข้า ขอสัญญาว่าวันนี, เราจักทําดี รายงานความสะอาดพื,นที! เสร็ จสิ, นพิธีกิจกรรมตอนเช้าเข้าแถว
 3. 3. คุณครู ผใจดี ู้ ทําหน้าที!ครู แนะแนวออกมาข้างหน้าแถว แล้วประกาศด้วยเสี ยงดัง เดือนนี, มุหรฺรอม ั เราจงพร้อมตั,งใจฟังข้างหน้าและข้างหลัง เธอจงฟังให้เข้าใจ โรงเรี ยนของเรานี, จัดพิธีครั,งยิงใหญ่ !ให้เห็นความร่ วมใจ ด้วยการกวนอาซูรอ กลับไปบอกชาวบ้าน วันอังคารนี,แหละหนอเช้านี,แค่น, ี พอ ค่อยคุยต่อในชั,นเรี ยน
 4. 4. อาลีปรี ชาพากเพียร ขยันอ่านเขียนส่ งงานการบ้านเสมอ ปรี ชาปรึ กษาเพื!อนเกลอ ช่วยนําเสนอให้เข้าใจอาซูรอ อาลีหนมองร้องอ๋ อ ั ได้เลยสุ ดหล่อเพื!อนจงคอยฟังตั,งใจ เป็ นเรื! องเมื!อยังครั,งไหน เนิ! นนานปานใดเอาไว้เราจะอธิ บาย ตอนนี, มาเถอะสหาย ขนมมากมายวางขายคอยเราเข้าคิว
 5. 5. อาลีจูงปรี ชา มุ่งร้านค้าเพราะว่าหิ วลูกชิ,นสองถุงหิ, ว มานังกินใต้ตนไทร ! ้ เล่าเรื! องอาซูรอ เอาแค่พอเพื!อนเข้าใจหากมีขอสงสัย ้ ค่อยไปถามกับคุณครู ครั,งนั,นนํ,าท่วมใหญ่ ผูคนไร้ซ! ึ งที!อยู่ ้ยากเข็ญน่าเอ็นดู ไม่มีแม้อาหารกิน นบีนูฮมีบญชา ั ให้เอามาทุกสิ! งสิ, นกวนรวมให้คนกิน ถือกําเนิดอาซูรอ ปรี ชาฟังเรื! องราว ที!เพื!อนเล่าก็ร้องอ๋ อตรงเข้าไปกอดคอ ่ บอกอาลีวาขอบใจ
 6. 6. รุ่ งเช้าเข้าสู่วนใหม่ ั อาทิตย์อุทย ัมองเห็นอาลีปรี ชา เพื!อนรักสองคนเดินมา หัวเราะเริ งร่ าสองมือถือของหลายถุง นุงนังพะรังพะรุ ง กระจาดกระบุงกระเดียดพากันออกเดิน เพื!อนทักทักไปไม่เขิน ยัวเย้าหยอกเอิน !ประสาเพื!อนรักทักทาย เนื, อ ผัก ผลไม้เรี ยงราย มีมากหลากหลายล้วนแล้วถูกหลักโภชนา
 7. 7. นักเรี ยนบ้านหัวคลอง นําสิ! งของที!เตรี ยมมาคาวหวานละลานตา รวมไว้ที!โรงอาหาร ครู แบ่งออกเป็ นกอง ให้พี!นองมาร่ วมงาน ้ต่างกลุ่มไปจัดการ เพื!อเตรี ยมกวนอาซูรอ กระทะใบใหญ่ใหญ่ เตรี ยมเตาไฟไม้ฟืนก่อมะพร้าวมีเพียงพอ ไว้สาหรับคั,นกะทิ ํ นํ,าตาลให้หวานนํา รสเลิศลํ,า พริ ก กะปิเนื, อไก่ใส่ ลงซิ ตามด้วยผักผลไม้ อาลีชวนปรี ชา ขันอาสาถือไม้พายได้ออกกําลังกาย ด้วยการกวนอาซูรอ
 8. 8. ชาวบ้านหลายคนร้องขอ ให้ท่าน ผอ.ร่ วมกวนทุกทุกกระทะ ผอ. จริ งใจไม่ละ จึงมุมานะร่ วมกวนชวนคุยเฮฮา จนเลยล่วงหลายเวลา ผัก เนื, อ นานามองเห็นเป็ นเนื,อเดียวกัน หอมกลิ!นเครื! องเทศเครื! องจันท์ หอมไม้ฟืนควันหอมกลิ!นบูโบซูรอ พร้อมเป็ นเสบียงเพียงพอ กะลาขูดรอบูโบซูรอหอมหวาน
 9. 9. เสร็ จสุ กทุกกระทะ ได้วาระรับประทานบางคนตักใส่ จาน ใส่ ใบไม้ใส่ กะลา แบ่งทัวทุกตัวคน ! ทั,งรวยจนไม่ถือสาประเพณี เคยมีมา ตามบัญชาท่านนบี ที!สิบมุหรฺรอม ั เตรี ยมพร้อมตามประเพณีสื บทอดสิ! งดีดี ให้ลูกหลานไปนานวัน นักเรี ยน ครู ชาวบ้าน ล้วนได้ทานอาหารสวรรค์เอื,อเฟื, อเผือแผ่ปัน ! อาซูรอได้พอดี
 10. 10. อิ!มใจปรี ชา อาลี สื บประเพณีการกวนบูโบซูรอ ประเพณี พ,ืนบ้านสานต่อ สื บทอดสานทอส่ งต่อชัวลูกชัวหลาน ! ! ช่วยครู เก็บล้างหลังงาน แย้มยิมเบิกบาน ,มีใจบริ การมวลชน การศึกษาไทยได้ผล เราต้องเริ! มต้นชุมชนร่ วมด้วยช่วยกัน ร่ วมใจร่ วมแรงแบ่งปัน สิ! งเราเฝ้ าฝันสักวันสันติสุขเป็ นจริ ง
 11. 11. * เรี ยงตามลําดับเนื,อเรื! องคําศัพท์ ความหมาย คําศัพท์ ความหมายดุอา การขอพร ยัวเย้า ! พูดหยอกล้ออาจิณ ประจํา หลักโภชนา ถูกหลัก เช่น สด สะอาด มีประโยชน์ดานสารอาหาร ้ปฏิญาณ ให้คามันสัญญา ํ ! ละลานตา ตื!นตาเดือนมุหรฺรอม ั เดือนลําดับที! ตามฮิจเราะห์ศกราช ั ขันอาสา เสนอตัวเข้ารับทําด้วยเต็มใจอาซูรอ อาหารที!เกิดจากการกวนวัตถุดิบหลายอย่าง ไม้พาย อุปกรณ์ที!ใช้ในการพายเรื อพากเพียร พยายาม บากบัน ! มุมานะ ตั,งใจ เอาจริ งเอาจังเพื!อนเกลอ เพื!อนสนิ ท เครื! องเทศ ของหอมฉุน เผ็ดร้อนที!ได้มาจากพืช เช่น ลูกผักชียากเข็ญ ความลําบาก เอื,อเฟื, อ เผือแผ่ มีน, าใจ ! ํนบีนูฮ นักบุญของศาสนาอิสลาม เผือแผ่ ! เอื,อเฟื, อ เจือจานบัญชา คําสัง ! ประเพณี สิ! งที!ประพฤติปฏิบติสืบต่อกันมา ัอาทิตย์อุทยั อาทิตย์ยามเช้า สื บทอด ปฏิบติสืบต่อกันมา ักระจาด เครื! องจักสานทําด้วยไม้ไผ่ มีลกษณะแบน ั ใจบริ การ มีจิตใจรักการบริ การผูอื!น ้กระบุง เครื! องจักสานทําด้วยไม้ไผ่ มีลกษณะกลม ั มวลชน คนหมู่มากกระเดียด เอาเข้าข้างสะเอว เช่นกระเดียดกระบุง สันติสุข ความสุ ขที!เกิดจากความสงบ
 12. 12. 1. กิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรี ยนบ้านหัวคลอง มีอะไรบ้าง2. นักเรี ยนรับรู ้จากใคร ว่าโรงเรี ยนจะจัดกิจกรรมกวนอาซูรอ3. การกวนอาซูรอ จัดขึ,นในเดือนอะไร4. มีวตถุดิบอะไรบ้างในการกวนอาซูรอ ั5. การกวนอาซูรอ มีที!มาอย่างไร6. จุดมุ่งหมายของประเพณี กวนอาซูรอคืออะไร7. นักเรี ยนรู ้ได้อย่างไรว่าบูโบซูรอพร้อมรับประทาน8. เหตุการณ์ใดที!แสดงให้เห็นบรรยากาศของการแบ่งปั น ตามเจตนาของท่านนบี9. เหตุการณ์ใดที!บ่งบอกว่า อาลีกบปรี ชาเป็ นผูมีใจบริ การ ั ้10. เพราะเหตุใดชุมชนจึงควรจัดประเพณี กวนอาซูรอ
 13. 13. กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16ลักษณะบังคับ ลักษณะบังคับ 00000 000000 000000 000000000 0 0 0 0 00 000000 00000 0 00 0 00 000000 00000 0 0 00 000000 000000ตัวอย่างคําประพันธ์ ตัวอย่างคําประพันธ์ นักเรี ยนบ้านหัวคลอง นําสิ! งของที!เตรี ยมมา รุ่ งเช้าเข้าสู่วนใหม่ ั อาทิตย์อุทย ัคาวหวานละลานตา รวมไว้ที!โรงอาหาร มองเห็นอาลีปรี ชา ครู แบ่งออกเป็ นกอง ให้พี!นองมาร่ วมงาน ้ เพื!อนรักสองคนเดินมา หัวเราะเริ งร่ าต่างกลุ่มไปจัดการ เพื!อเตรี ยมกวนอาซูรอ สองมือถือของหลายถุง
 14. 14. คนคิดคําว่าที!ร.ต.สามารถ นุธรรมโชติ ครู โรงเรี ยนบ้านหัวคลองศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานีศษ.ม. การบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานีคนร่ างรู ปนายอภิชาติ รักเถาว์ ครู โรงเรี ยนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอศศ.บ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 15. 15. การท่องเที!ยวแห่งประเทศไทย. คู่มือท่ องเทียวนราธิวาส. นราธิ วาส : การท่องเที!ยวนราธิ วาส, 2545.กําชัย ทองหล่อ. หลักภาษาไทย. กรุ งเทพฯ : รวมสาส์น, 2537.บรรจง บินกาซัน. สารานุกรมอิสลามสํ าหรับเยาวชนและผู้เริมสนใจ. กรุ งเทพฯ : อัลอะมีน. 2547.ประพนธ์ เรื องณรงค์. บุหงาปัตตานี คติชนไทยมุสลิมชายแดนภาคใต้ . กรุ งเทพฯ : มติชน. 2540.มุฮมมัดอาลี อัล - ฮาชิมี. มุสลิมในอุดมคติ. แปลโดย กิติมา อมรทัต. กรุ งเทพฯ : มีเดียเทค. 2540. ัรัตติยา สาและ. การปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างศาสนิกทีปรากฏในจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส. กรุ งเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย. 2544. ัราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุ งเทพ : นานมีบุ๊คพับลิเคชัน. 2546. !เสาวนี ย ์ จิตต์หมวด. วัฒนธรรมอิสลาม. พิมพ์ครั,งที! 3. กรุ งเทพฯ. ทางนํา. 2553.

×