ใบงานที่2

6,907 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,907
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
121
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่2

  1. 1. โจทย์ /เฉลย แบบฝึ กเสริมประสบการณ์ ตัวอย่างที่ 1 รถคันหนึ่งเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งด้วยความเร่ ง 2 m/s เป็ นเวลา 5 s จงหา ก. ระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้ ข. ความเร็ วขณะนั้น ก. วิธีทา ข. วิธีทา 1 S  ut  at 2 v  u  at 2 v  0   2  5  1 S   0  5    2  5  2 2 v  10  m / s  S  25  m / s  ตัวอย่างที่ 2 รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ดวยความเร็ ว 20 m/s และเกิดความเร่ ง 2 m/s เมื่อเคลื่อนที่ได้ระยะ ้ ทาง 300 m จงหาเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ วิธีทา 1 S  ut  at 2 2 1 300  20t   2  t 2 2 300  20t  t 2 t 2  20t  300  0  t  30  t  10   0 t  30,10 ตอบ เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ 10 วินาที ตัวอย่างที่ 3 รถคันหนึ่งเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งด้วยความเร่ ง 4 m/s2 เป็ นเวลานาน 5 s จึงเคลื่อนที่ ต่อด้วยความเร็ วคงที่นาน 10 s ต่อจากนั้นจึงเคลื่อนที่ดวยความหน่วง 2 m/s2 แล้วหยุดจงหา ้ ระยะทางทั้งหมด วิธีทา S1 ระยะทางที่เคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งด้วยความเร่ ง 4 m/s2 เป็ นเวลานาน 5 s 1 S1  ut  at 2 2 1 S1   0  5    4  5  2 2 S1  50  m  S2 ระยะทางที่เคลื่อนที่ดวยความเร็ วคงที่นาน 10 s ้ v  u  at S 2  vt v  0   4  5  S 2   20 10  v  20  m / s  S 2  200  m 
  2. 2. S3 ระยะทางเคลื่อนที่ดวยความหน่วง 2 m/s2 แล้วหยุด ้ v 2  u 2  2aS3 02   20   2  2  S3 2 400 S3  4 S3  100  m  ตอบ ระยะทางทั้งหมด เท่ากับ 50+200+100 = 350 เมตร ตัวอย่างที่ 4 รถ A เคลื่อนที่ดวยความเร็ ว 10 m/s ขับรถผ่านรถ B ที่จอดนิ่งอยู่ ขณะผ่านรถ B ได้ ้ ออกตัวทันทีดวยความเร่ ง 2 m/s2 จงหา ้ ก. นานเท่าใดรถ B จะวิงตามรถ A ทันพอดี ่ ข. ขณะตามทันรถ B เคลื่อนที่ได้เท่าใด ก. วิธีทา ข. วิธีทา 1 S  ut  at 2 SB  t 2 2 S B  10  2 1 S A  10t   0  t 2 2 S B  100  m  S A  10t.......................... 1 1 SB   0 t   2 t 2 2 S B  t ............................  2  2 ตอบ ขณะตามทันรถ A รถ B เคลื่อน ที่ได้ 100 เมตร เมื่อ 1   2 จะได้วา่ 10t  t 2 t  10  s  นันคือ นาน 10 วินาที รถ B จะวิงตามรถ A ทันพอดี ่ ่ ตัวอย่างที่ 5 รถ A และ B จอดอยูที่เดียวกันรถ A เริ่ มเคลื่อนที่ดวยความเร่ ง 2 m/s2 ไปก่อน 2 s ่ ้ รถ B จึงตามออกไปด้วยความเร่ ง 4 m/s2 จงหาว่าขณะรถ B ตามทันรถ A รถ B เคลื่อนที่ได้ ระยะทางเท่าใด
  3. 3. วิธีทา ระยะทางที่รถ A คือ SA ใช้เวลา tA ระยะทางที่รถ B คือ SB ใช้เวลา tB = tA-2 1 1 เมือ่ S A  S B S  ut  at 2 S B  uB t B  aB (t B ) 2 2 2 t A 2  2t A 2  8t A  8 1 1 S A  u At A  a A (t A ) 2 S B   0  t B   4  (t A  2) 2 t A 2  8t A  8  0 2 2 1 S B  2  t A  4t A  4   t A  t A   0 S A   0  t A   2  (t A ) 2 2 2 S B  2t A 2  8t A  8............  2  S A  t A ................ 1 2 ตัวอย่างที่ 6 รถมีความเร็ ว 30 km/hr เมื่อห้ามล้อให้หยุดจะไถลไปได้ระยะทาง 4 m ถ้ารถมี ความเร็ ว 90 km/hr เมื่อห้ามล้อให้หยุดจะไถลไปได้ระยะทางเท่าใด วิธีทา รถมีความเร็ ว 30 km/hr รถมีความเร็ ว 90 km/hr 1   2    30    90  2 2 v 2  u 2  2aS v2 2  u2 2  2aS2  v12  u12  2aS1 0   90   2aS 2 8 2S2 2 2 02   30   2a  4  8  90  2 2   90  2 a ..............  2  S2  2  30  2   30  2 2S2 a ................. 1 8 S 2  36  m  นันคือ ถ้ารถมีความเร็ ว 90 km/hr เมื่อห้ามล้อให้หยุดจะไถลไปได้ระยะทาง 36 เมตร ่ ตัวอย่างที่ 7 รถไฟ 2 ขบวนวิงเข้าหากันในรางเดียวกันรถขบวนที่ 1 วิงด้วยความเร็ ว 10 m/s ่ ่ ส่ วนขบวนที่ 2 วิงด้วยความเร็ ว 20 m/s ขณะที่อยูห่างกัน 325 m รถไฟทั้งสองต่างเบรกรถและ ่ ่ หยุดได้พอดีพร้อมกันโดยห่างกัน 25 m เวลาที่รถทั้งสองใช้มีค่าเท่าใด วิธีทา จากโจทย์ t1=t2 (1) (เพราะเริ่ มเคลื่อนที่พร้อมกัน) และ s1 + s2 + 25 = 325 (2) vu จากความสัมพันธ์ s  t  2 
  4. 4. พิจารณารถคันแรก :  0  10  s1   t1  2   s1  5t1 ......................(3) พิจารณารถคันที่ 2 :  0  20  s2   t2  2   s2  10t2 ......................(4) แทนค่า (3) และ (4) ใน (2) จะได้ 5t  10t  25  325 t  20s นันคือ เวลาที่รถทั้งสองใช้มีค่าเท่ากับ 20 วินาที ตอบ ่ ตัวอย่างที่ 8 รถยนต์และรถไฟเคลื่อนที่คู่ขนานกันไปด้วยความเร็ ว 30 m/s เท่ากัน เมื่อมาถึง สัญญาณไฟแดง รถยนต์ก็เบรกทาให้รถเคลื่อนที่ดวยความหน่วง 3 m/s2 จนหยุดนิ่งและหยุดนาน ้ 2 s ก่อนจะเคลื่อนที่ดวยความเร่ ง 1.5 m/s2 จนมีความเร็ วเป็ น 30 m/s เท่ากับรถไฟในขณะนั้น ้ รถยนต์อยูห่างรถไฟเท่าใด ่ วิธีทา เวลาที่รถยนต์ใช้ก่อนหยุด ระยะทางที่เคลื่อนทีดวย ้ tรวม = 10 +2 + 20 จาก v = u + at ความเร่ ง 1.5 m/s2 จนมี = 32 s t.= 30/2 = 10 s ความเร็ วเท่ากับ 30 m/s ระยะทางที่รถไฟเคลื่อนที่ได้ ได้ระยะทาง จาก v  u  2as 2 2 1 s  ut  at 2 2 1 302  2(1.5) s2  32(32) s  vt  at 2 2 900 s2   300...m  960..m 1  30(10)  (3)(100) 3 2 1 ระยะทางที่รถยนต์เคลื่อนที่  300  150 s  ut  at 2 2 ได้  450...m 1 300  0  (1.5)t2 2 2 Sรถ = 450 + 300 t2  20...s = 750 m ใช้เวลา 20 s s  960  750 = 210 เมตร นันคือ รถยนต์ห่างจากรถไฟเท่ากับ 210 เมตร ตอบ ่
  5. 5. ตัวอย่างที่ 9 ยิงปื นผ่านแผ่นไม้ท่ีวางซ้อนกันหลายแผ่นที่มีความหนาเท่ากัน ถ้าความเร็ วของลูกปื น ที่ผานแผ่นไม้แต่ละแผ่นมีความเร็ วลดลง 20 % จงหาว่าลูกปื นจะสามารถทะลุผานแผ่นไม้ได้กี่ ่ ่ แผ่น วิธีทา เมื่อผ่านแผ่นไม้ 1 แผ่น หนา d ความเร็ วต้นกระสุ น u มีความเร็ วปลาย แผ่นไม้ n แผ่น v  u  0.2u u 2  2s(nd )....(2)  0.8u v  u 2  2as 2 (1)/(2) (0.8u ) 2  u 2  2as u 2 2a(nd )  0.36u 2  2as 0.36u 2 2ad 1 0.36u 2  2ad .......(1) n  2.78 0.36 กระสุ นสามารถผ่านได้ 2 แผ่น ตอบ ตัวอย่างที่ 10 รถคันหนึ่งวิงด้วยความเร็ ว 10 เมตร/วินาที ขณะที่อยูห่างจากสิ่ งกีดขวางเป็ นระยะทาง ่ ่ 35 เมตร คนขับต้องตัดสิ นใจห้ามล้อโดยเสี ยเวลา 1 วินาที ก่อนที่หามล้อจะทางาน เมื่อห้ามล้อ ้ ทางานแล้วรถต้องลดอัตราเร็ วในอัตราเท่าใด จึงจะทาให้รถหยุดพอดีเมื่อถึงสิ่ งกีดขวางนั้น วิธีทา จาก v 2  u 2  2as v 2 a 2s 102  2(25)  2...m / s 2 นันคือ รถต้องลดอัตราเร็ วในอัตรา 2...m / s ตอบ ่ 2 ***************************************************

×