ผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง

1,343 views

Published on

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง

 1. 1. ราง กฎกระทรวง ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฏหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวมในทองที่จังหวัดพัทลุง ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีววัตถุประสงค ดังตอไปนี้ (๑) เพื่อใหประชาชนดํารงชีพดวยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (๒) เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตามศักยภาพของพื้นที่และยกระดับโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัด ใหมั่นคงและยั่งยืน (๓) เพื่อสงเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงาม (๔) เพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริมการบริหารราชการภาครัฐ (๕) เพื่อเปนกรอบสําหรับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับ ในบริเวณแนวเขตตามขอ ๒ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดพัทลุง และยุทธศาสตรกลุม จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ขอ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายในการจัดระบบชุมชน การใชประโยชนที่ดิน โครงสราง พื้นฐานเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดมาตรการ และวิธีการดําเนินการเพื่อใช เปนกรอบในการจัดทําแผนงาน โครงการการพัฒนาพื้นที่และบริการสาธารณะตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคของ ผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ (๑) กําหนดผังการใชประโยชนที่ดินในเขตเมืองและชนบท เพื่อจัดระบบบริหารทรัพยากรธรรมชาติให รักษาความสมดุลระบบนิเวศวิทยาของจังหวัด (๒) สงเสริมและพัฒนาระบบชุมชนเมืองใหทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพสมบูรณ (๓) สงเสริมการพัฒนาโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงใหมีมาตรฐานและเชื่อมโยงพื้นที่อยางทั่วถึง (๔) สงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
 2. 2. ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ตามที่ไดจําแนกประเภท และรายการประกอบแผนผังทายกฎกระทรวงนี้ ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททาย กฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้ (๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู ใหเปนที่ดินประเภท ชุมชน (๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ คลังสินคา (๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดินประเภท ชนบทและเกษตรกรรม (๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสี น้ําตาล ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๕ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสี เขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๓๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว ให เปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดินประเภทที่โลง เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการประมง ขอ ๗ ที่ดินประเภทชุมชน ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบัน ศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป ตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ (๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสรางอาคารใหมีความสูงไมเกิน๑๖เมตรการวัดความสูงของอาคารใหวัด จากระดับพื้นที่ดินที่กอสรางถึงดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอด ผนังของชั้นสูงสุด (๒) การใชประโยชนที่ดิน ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภทชนิด และจําพวกที่ กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายขอกําหนดนี้และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน (๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนาย
 3. 3. อาหารที่ใชกาซ (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม น้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (๔) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการ สงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา (๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม (๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร (๗) กําจัดมูลฝอย ที่ดินประเภทนี้ที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม กฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชนเทานั้น การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา คลองหรือ แหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตาม สภาพธรรมชาติของแมน้ํา คลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา๖เมตรเวนแตเปนการกอสรางเพื่อการ คมนาคมขนสงทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔๑ ใหมีที่วางตามแนวขนานเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร ขอ ๘ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการประกอบ อุตสาหกรรม หรือเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมหรือคลังสินคา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ (๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสรางอาคารใหมีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูงของอาคารให วัดจากระดับพื้นที่ดินที่กอสรางถึงดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึง ยอดผนังของชั้นสูงสุด (๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ (๑) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม (๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย (๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม (๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ (๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก (๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
 4. 4. การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔(ถนนเพชรเกษม) ถนนเพชรเกษม – มัสกัสถนนบานผีปนรูป – บานหนองสิบบาท และถนน อบจ.พท. บานหอยโขง – กรป.กลาง ใหมีที่วางตาม แนวขนานเขตทางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร ขอ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับ เกษตรกรรม การอยูอาศัย พาณิชยกรรม การทองเที่ยว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ (๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสรางอาคารใหมีความสูงไมเกิน๑๒เมตร การวัดความสูงของ อาคาร ใหวัดจากระดับพื้นที่ดินที่กอสรางถึงดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่ กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด (๒) การใชประโยชนที่ดิน ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่ กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายขอกําหนดนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน (๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนาย อาหารที่ใชกาซ (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม น้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม (๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม (๖) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา คลอง และแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตาม สภาพธรรมชาติแมน้ํา คลองและแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคม ขนสงทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔(ถนนเพชรเกษม) และทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔๑ ใหมีที่วางตามแนวขนานเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของ กับเกษตรกรรม การอยูอาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและการ สาธารณูปการ และการอนุรักษและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่กําหนดตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนด
 5. 5. ดังตอไปนี้ (๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสรางอาคารใหมีความสูงไมเกิน ๙ เมตร การวัดความสูงของอาคารให วัดจากระดับพื้นที่ดินที่กอสรางถึงดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึง ยอดผนังของชั้นสูงสุด (๒) การใชประโยชนที่ดิน ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่ กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน (๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม น้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม (๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย (๘) การอยูอาศัยหรือประกอบยพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ (๙) กําจัดมูลฝอย (๑๐) ซือขายเศษวัสดุ ้ (๑๑) สนามกอลฟ (๑๒) สวนสนุก ที่ดินประเภทนีทอยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชนเทานั้น การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตาม สภาพธรรมชาติของแมน้ําไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมขนสงทางน้ําหรือการ สาธารณูปโภค การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔(ถนนเพชรเกษม) และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑ ใหมีที่วางตามแนวขนานเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหใชประโยชนเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือ สาธารณประโยชนเทานั้น ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงวนและคุมครองดูแลรักษาหรือบํารุงปา
 6. 6. ไม สัตวปา ตนน้ําลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปาไม การสงวนและคุมครองสัตวปา และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเทานั้น ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชนที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม หรือการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวซึ่งมิใชการจัดสรรและมีความสูงของอาคารไม เกิน ๙ เมตร และขนาดพื้นที่ใชสอยอาคารรวมไมเกิน ๑๕๐ตารางเมตร เทานั้น การวัดความสูงของอาคารตามวรรคสอง ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับ อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการประมง ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือเกี่ยวของกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การประมง การทองเที่ยว หรือ สาธารณประโยชนเทานั้น ขอ ๑๔ ใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับและยัง ประกอบกิจการอยูในปจจุบันอาจขยายพื้นที่โรงงานเฉพาะเพื่อใชในการผลิตไดอีกไมเกินหนึ่งเทาขของพื้นที่ โรงงานที่ใชในการผลิตเดิม พื้นที่โรงงานที่ขยายไดตองเปนพื้นที่ในดินแปลงเดียวกันหรือติดตอเปนแปลง เดียวกันกับแปลงที่ดินที่เปนที่ตั้งของโรงงานเดิม และเจาของโรงงานเดิมเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ ครอบครองอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือเปนพื้นที่ในที่ดินที่เคยเปนกรรมสิทธิ์หรือครอบครอง ของเจาของโรงงานเดิมอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ขอ ๑๕ ภายในบริเวณแนวเขตผังเมืองรวมนี้ การใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทคา ปลีกคาสง ใหเปนไปตามหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงทาย กฎกระทรวงนี้ ขอ ๑๖ ภายหลังจากกฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช หากมีการออกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณ ใดภายในแนวเขตตามกฎกระทรวงนี้ การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามกฎกระทรวงที่ไดมีการออกใชบังคับ ภายหลังนั้น ขอ ๑๗ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวม ปฎิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ ใหไว ณ วันที่ พ.ศ. .... รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
 7. 7. หลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง ทายกฎกระทรวงใหใชบงคับผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง ั พ.ศ. ……. ขอ 1. ในหลักเกณฑนี้ “อาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง” หมายความวา อาคารที่ใชประโยชน เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขาย ปลีกขายสงสินคาอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน แตไมหมายความรวมถึงตลาดตาม กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และอาคารที่ใชดําเนินการเพื่อสงเสริมหรือจําหนายสินคาซึ่งเปนผลิตผลหรือ ผลิตภัณฑของชุมชน ขอ 2. หลักเกณฑนี้ใหใชบังคับในทองที่จังหวัดพัทลุงตามกฎกระทรวงนี้ แตไมหมายความรวมถึง บยริเวณที่ไดมีการประกาศกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบาง ชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลพญาขัน ตําบลลําปา ตําบลเขาเจียก ตําบลควน มะพราว ตําบลคูหาสวรรค ตําบลตํานาน และตําบลทามิหรํา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2547 ขอ 3. ที่ดินในบริเวณทองที่ตามขอ 2 หามไมใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสราง ดัดแปลงใชหรือ เปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง ที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขาย ปลีกขายสงสินคาอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป เวน แตบริเวณทองที่ดังตอไปนี้ (1) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลควนขนุน อําเภอควนขนุน (2) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน (3) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน (4) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลแมขรี อําเภอตะโหมด (5) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด (6) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลปาบอน อําเภอปาบอน (7) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว (8) ในทองที่เขตเทศบาลตําบลปากพะยูน อําเภอปากพะยูน (9) ในทองที่ตําบลปาพะยอม อําเภอปาพะยอม (10) ในทองที่ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม (11) ในทองที่ตําบลชะมวง อําเภอควนขนุน (12) ในทองที่ตําบลดอนทราย อําเภอควนขนุน (13) ในทองที่ตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน (14) ในทองที่ตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน (15) ในทองที่ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน
 8. 8. (16) ในทองที่ตําบลโคกสัก อําเภอบางแกว (17) ในทองที่ตําบลแมขรี อําเภอตะโหมด (18) ในทองที่ตําบลปาบอน อําเภอปาบอน (19) ในทองที่ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน (20) ในทองที่ตําบลวังใหม อําเภอปาบอน (21) ในทองที่ตําบลทุงนารี อําเภอปาบอน (22) ในทองที่ตําบลโคกทราย อําเภอปาบอน ทั้งนี้ ในทองที่ตาม (1) ถึง ใหดําเนินการเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสงไดตามขนาดและ หลักเกณฑที่กําหนดในขอ 4 และในทองที่ตาม (9) ถึง (22) ใหดําเนินการเปนอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง ไดตามขนาดและหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 4 และขอ 5 ขอ 4. การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคารพาณิชยก รรมคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายสงสินคาอุปโภคบริโภคใน ชีวิตประจําวัน ตั้งแต 300 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ (1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะตองอยูติดถนนสาธารณะที่มีชองทางจราจรไมนอยกวา 4 ชองทาง หรือมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 20 เมตร และจะตองบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่ เทากันหรือมากกวา (2) แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถยนตตองอยูหางจากทางรวมทางแยกที่เปนทาง บรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีเขตทางตั้งแต 14 เมตรขึ้นไป ไมนอยกวา 100 เมตร (3) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารคลุมดินตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคารไมเกิน 0.3 (4) มีอัตราสวนของพื้นที่ใชสอยรวมของอาคารตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ ใชเปนที่ตั้ง อาคารไมเกิน 1.5 (5) มีอัตราสวนของพื้นที่วางที่จัดใหเปนสวน หรือบริเวณปลูกตนไม หรือการ นันทนาการตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร ไมนอยกวารอยละ 20 (6) มีที่วางดานหนาของอาคาร หางจากเขตทางของถนนสาธารณะไมนอยกวา 50 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดอาคารถึงริมเขตทางฝงที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (7) มีที่วางดานขางและดานหลังของอาคารหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือเขตทางของ ถนนสาธารณะไมนอยกวา 15 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่นหรือริมเขตทางดาน ที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (8) อาคารที่มีความสูงเกินกวา 10 เมตร ตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินซึ่งเปน ที่ตั้งอาคารศูนยราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไมนอยกวา 500 เมตร โดยวัดจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกลาว
 9. 9. (9) มีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คัน ตอพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ใหคิดเปน 20 ตารางเมตร (10) ที่พักมูลฝอย ตองมีระยะหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือถนนสาธารณะไมนอยกวา 10 เมตร และตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา 4 เมตร แตถาที่ พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา 10 เมตร และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก ขอ 5. การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชเปนอาคารพาณิชยก รรมคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายสงสินคาอุปโภคบริโภค หลากหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน เกินกวา 1,000 ตารางเมตร ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ (1) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะตองอยูติดทางหลวงแผนดินหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอย กวา 40 เมตร (2) แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถยนตตองอยูหางจากทางรวมทางแยกที่เปนทางบรรจบกัน ของถนนสาธารณะที่มีเขตทางตั้งแต 14 เมตรขึ้นไป ไมนอยกวา 500 เมตร และมีทางคูขนานกับถนนสาธารณะ เชื่อมตอกับทางเขาออกของรถยนต (3) มีอัตราสวนของพื้นที่อาคารคลุมดินตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้ง อาคารไมเกิน 0.2 (4) มีอัตราสวนของพื้นที่ใชสอยรวมของอาคารตอพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคารไมเกิน 1.5 (5) มีอัตราสวนของพื้นที่วางที่จัดใหเปนสวน หรือบริเวณปลูกตนไม หรือการนันทนาการตอ พื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร ไมนอยกวารอยละ 20 (6) มีที่วางดานหนาของอาคาร หางจากเขตทางของถนนสาธารณะไมนอยกวา 75 เมตร โดยวัดระยะ จากขอบนอกสุดอาคารถึงริมเขตทางฝงที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (7)มีที่วางดานขางและดานหลังของอาคาร หางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะ ไมนอยกวา15เมตรโดยวัดระยะจากขอบนอกสุดอาคารถึงเขตที่ดินที่ของผูอื่นหรือริมเขตทางดานที่ติดกับแปลง ที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (8) อาคารที่มีความสูงเกินกวา 10 เมตร ตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งอาคารศูนย ราชการหลักของจังหวัดหรืออําเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา ไมนอยกวา 500 เมตร โดยวัด จากขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกลาว (9) มีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คัน ตอพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให คิดเปน 20 ตารางเมตร (10) ที่พักมูลฝอย ตองมีระยะหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือถนนสาธารณะไมนอยกวา 10 เมตร และ ตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา 4 เมตร แตถาที่พักมูลฝอยมีขนาด ความจุเกิน 3 ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา 10 เมตร และสามารถขนยายมูลฝอย ไดโดยสะดวก

×