• Like
จับปลาสองมือ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

จับปลาสองมือ

 • 477 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
477
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.  หมายถึง เอาของที่ไมดีมาตบแตงเสียใหม แลวเอามาหลอกลวงวาของดี
 • 2.  หมายถึง ถารักวัวก็ใหผกลามขังไว มิฉะนั้นวัวจะถูกลักพาหรือหนี้หายไปสวนรักลูกให ู ตี
 • 3.  หมายถึง การลังเลใจ ตัดสินใจไมถูกวาจะเลือกอยางไหนดี เพราะถูกใจทั้งสองอยาง
 • 4.  หมายความวา เรื่องที่กําลังจะทําหรือจะทําใหสําเร็จบรรลุผลนั้น ยากลําบากแสนเข็ญ มิใชของที่ทําไดงายนักเปรียบไดกบ การกลิ้งครกขึ้นภูเขาไปสูยอดเขา  ั
 • 5.  หมายความวา ลงทุนเสียมากมายเพื่อทํางานเล็ก ๆ เทานั้น เปนทํานองวาผลประโยชน ที่ไดไมคุมกับที่ลงทุน หรือทําใหเปนการใหญโตเลย หรือแปลความหมายสั้น ๆ ” ทํางานใหญเกินตัว “
 • 6.  หมายถึง การทําอะไรสักอยางหนึง ถามุงจะใหไดประโยชนสมบูรณก็ตองทําดวยความ ่ รอบคอบ หรอไมรีบรอนจนเกนไปนัก หรือไมหมายความวาจะทําใหงาน ” ลาชา ” ื  ิ  จนเกินไป แตมความหมายวา ใหคอย ๆ คิด คอย ๆ ทํา สํานวนนี้ คนในสมัยปจจุบน ี ั ยังของใจอยูวาจะขัดกับสํานวนพังเพยที่วา ” น้ําขึ้นใหรีบตัก ” ซึ่งแปลวาใหรีบฉกฉวย โอกาส ตรงกันขามกับสํานวนนี้ที่วา ” ไดพราเลมงาม ” แตแทจริงแลว เปนคําพังเพยที่ เตือนใหเราเลือกปฏิบัติใหเหมาะสมตางหาก จะชาหรือรีบรอนจึงตองแลวแตโอกาส
 • 7.  สํานวนนี้ ประโยคแรกหมายถึง ผูชายที่บวชเปนพระ ๓ ครั้งคือบวชแลวสึก สึกแลว  บวชอีกถึง ๓ หนดวยกัน สวน “หญิงสามผัว” นั้นคือหญิงทีแตงงานแลวมีสามีมาแลว ๓ ่ ครั้งหรือ ๓ คน โดยมีสามีคนแรกแลวเลิกรางกันไป มามีคนที่สองเลิกลางกันไปอีก จนถึงคนที่สามก็ตองเลิกลางกันไปอีก สํานวนนี้หมายความวาผูชายที่บวชมาแลว ๓ ครั้ง กับผูหญิงทีผานการมีสามีมาแลว ๓ คน โบราณมีขอหามมใหเพศตรงขามไปมี ่ ิ สัมพันธทางรักใครหรือชูสาวดวย คือผูหญิงก็ไมควรไปมีสามีชนิดนี้ หรือผูชายก็ไมควร  ไปมีภรรยาชนิดนี้เขา ซึ่งตามความเขาใจวาบุคคลชนิดนี้ใจคอไมมนคงหรือรวนเลได ั่ โดยสังเกตเอาอาการกระทําเปนเครื่องวัด แตตกมาถึงสมัยนี้ เขาใจวา คงจะไมมีใคร คอยเชื่อวาถือกันเทาไรนัก.
 • 8. หมายถึง ทําอะไรแลวผลรายยอนกลับมาสูตัวเอง
 • 9.  หมายถึง ปลอยใหเปนอิสระพนจากการผกมัดผูที่อยูใตอํานาจนนเปรียบเหมอนนก ู ั้ ื กา ปลอยไปก็ไดบุญ สํานวนนี้บางทีใชวา “ปลอยลูกนกลูกกา”
 • 10.  หมายถึง ผลของการกระทําที่เกิดตามติดมาทันที หรือผูทไปไหนไปดวยกันแทบไม ี่ คลาดกันเลย เงาในทีนี้หมายถึงเงาของคน สัตว หรือสิ่งของเมือเคลื่อนที่ เงาก็จะเคลื่อนตามไปดวย ่ ่ "พระคุณเอย จะคิดดูมั่งเปนไรเลา วามัทรีเปนขาเกาแตกอนมา ดังเงาตามพระ บาทก็เหมอนกัน" ื (มหาเวสสันดรชาดร ตอน นางมัทรีตัดพอพระเวสสันดรเมื่อกลับมาไมพบสองกุมาร)
 • 11.  ความหมาย พูดไมออกเพราะเกรงจะมีภัยตอตนเองและผูอื่น
 • 12.  ความหมาย มีโอกาสดีควรรีบทํา มีโอกาสอยาปลอยใหผานเลย  อยาทําเฉยไมคิดจะไขวควา กาลเวลาหมุนไปไมคอยทา มัวชักชาควรรีบทําอยาทิงนาน ้ ดังสํานวนน้ําขึ้นใหรีบตัก ควรจะชกนาโอกาสที่ผันผาน ั ํ ไมปลอยผานเลยไปดั่งวันวาน รีบทําการตองรีบทําทําทันที 
 • 13.  หมายถึง ใหรจักฐานะของตนเองและเจียมตัว กะโหลก คือ ภาชนะที่ทําดวย ู กะโหลกมะพราวโดยตัดทางตาออกพอดีเปนชองวางเพื่อใชตักน้ํา
 • 14.  ความหมาย การกระทาอะไรสักอยางที่ไมเหมาะสมหรือไมสมดุลกัน หรือ ใช ํ  จายทรัพยลงทุนไปในทางที่ไมเกดประโยชนอะไรเลย เชน ลงทุนเล็กนอยเพอทํางาน ิ ื่ ใหญ ซึ่งตองใชเงินมากๆ ยอมไมอาจสําเร็จไดงาย ตองสูญทุนไปเปลาๆ เปรียบ เหมือนตําน้ําพริกเพียงครกเดียว เอาไปละลายในแมน้ํากวางใหญ เมื่อละลายไปกจะ ็ สูญหายไปหมดสิ้น ไมทําใหแมนาเกิดอะไรผิดปกติขึ้น เสียน้ําพริกไปเปลา ้ํ