Your SlideShare is downloading. ×
จับปลาสองมือ
จับปลาสองมือ
จับปลาสองมือ
จับปลาสองมือ
จับปลาสองมือ
จับปลาสองมือ
จับปลาสองมือ
จับปลาสองมือ
จับปลาสองมือ
จับปลาสองมือ
จับปลาสองมือ
จับปลาสองมือ
จับปลาสองมือ
จับปลาสองมือ
จับปลาสองมือ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

จับปลาสองมือ

531

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
531
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1.  หมายถึง เอาของที่ไมดีมาตบแตงเสียใหม แลวเอามาหลอกลวงวาของดี
  • 2.  หมายถึง ถารักวัวก็ใหผกลามขังไว มิฉะนั้นวัวจะถูกลักพาหรือหนี้หายไปสวนรักลูกให ู ตี
  • 3.  หมายถึง การลังเลใจ ตัดสินใจไมถูกวาจะเลือกอยางไหนดี เพราะถูกใจทั้งสองอยาง
  • 4.  หมายความวา เรื่องที่กําลังจะทําหรือจะทําใหสําเร็จบรรลุผลนั้น ยากลําบากแสนเข็ญ มิใชของที่ทําไดงายนักเปรียบไดกบ การกลิ้งครกขึ้นภูเขาไปสูยอดเขา  ั
  • 5.  หมายความวา ลงทุนเสียมากมายเพื่อทํางานเล็ก ๆ เทานั้น เปนทํานองวาผลประโยชน ที่ไดไมคุมกับที่ลงทุน หรือทําใหเปนการใหญโตเลย หรือแปลความหมายสั้น ๆ ” ทํางานใหญเกินตัว “
  • 6.  หมายถึง การทําอะไรสักอยางหนึง ถามุงจะใหไดประโยชนสมบูรณก็ตองทําดวยความ ่ รอบคอบ หรอไมรีบรอนจนเกนไปนัก หรือไมหมายความวาจะทําใหงาน ” ลาชา ” ื  ิ  จนเกินไป แตมความหมายวา ใหคอย ๆ คิด คอย ๆ ทํา สํานวนนี้ คนในสมัยปจจุบน ี ั ยังของใจอยูวาจะขัดกับสํานวนพังเพยที่วา ” น้ําขึ้นใหรีบตัก ” ซึ่งแปลวาใหรีบฉกฉวย โอกาส ตรงกันขามกับสํานวนนี้ที่วา ” ไดพราเลมงาม ” แตแทจริงแลว เปนคําพังเพยที่ เตือนใหเราเลือกปฏิบัติใหเหมาะสมตางหาก จะชาหรือรีบรอนจึงตองแลวแตโอกาส
  • 7.  สํานวนนี้ ประโยคแรกหมายถึง ผูชายที่บวชเปนพระ ๓ ครั้งคือบวชแลวสึก สึกแลว  บวชอีกถึง ๓ หนดวยกัน สวน “หญิงสามผัว” นั้นคือหญิงทีแตงงานแลวมีสามีมาแลว ๓ ่ ครั้งหรือ ๓ คน โดยมีสามีคนแรกแลวเลิกรางกันไป มามีคนที่สองเลิกลางกันไปอีก จนถึงคนที่สามก็ตองเลิกลางกันไปอีก สํานวนนี้หมายความวาผูชายที่บวชมาแลว ๓ ครั้ง กับผูหญิงทีผานการมีสามีมาแลว ๓ คน โบราณมีขอหามมใหเพศตรงขามไปมี ่ ิ สัมพันธทางรักใครหรือชูสาวดวย คือผูหญิงก็ไมควรไปมีสามีชนิดนี้ หรือผูชายก็ไมควร  ไปมีภรรยาชนิดนี้เขา ซึ่งตามความเขาใจวาบุคคลชนิดนี้ใจคอไมมนคงหรือรวนเลได ั่ โดยสังเกตเอาอาการกระทําเปนเครื่องวัด แตตกมาถึงสมัยนี้ เขาใจวา คงจะไมมีใคร คอยเชื่อวาถือกันเทาไรนัก.
  • 8. หมายถึง ทําอะไรแลวผลรายยอนกลับมาสูตัวเอง
  • 9.  หมายถึง ปลอยใหเปนอิสระพนจากการผกมัดผูที่อยูใตอํานาจนนเปรียบเหมอนนก ู ั้ ื กา ปลอยไปก็ไดบุญ สํานวนนี้บางทีใชวา “ปลอยลูกนกลูกกา”
  • 10.  หมายถึง ผลของการกระทําที่เกิดตามติดมาทันที หรือผูทไปไหนไปดวยกันแทบไม ี่ คลาดกันเลย เงาในทีนี้หมายถึงเงาของคน สัตว หรือสิ่งของเมือเคลื่อนที่ เงาก็จะเคลื่อนตามไปดวย ่ ่ "พระคุณเอย จะคิดดูมั่งเปนไรเลา วามัทรีเปนขาเกาแตกอนมา ดังเงาตามพระ บาทก็เหมอนกัน" ื (มหาเวสสันดรชาดร ตอน นางมัทรีตัดพอพระเวสสันดรเมื่อกลับมาไมพบสองกุมาร)
  • 11.  ความหมาย พูดไมออกเพราะเกรงจะมีภัยตอตนเองและผูอื่น
  • 12.  ความหมาย มีโอกาสดีควรรีบทํา มีโอกาสอยาปลอยใหผานเลย  อยาทําเฉยไมคิดจะไขวควา กาลเวลาหมุนไปไมคอยทา มัวชักชาควรรีบทําอยาทิงนาน ้ ดังสํานวนน้ําขึ้นใหรีบตัก ควรจะชกนาโอกาสที่ผันผาน ั ํ ไมปลอยผานเลยไปดั่งวันวาน รีบทําการตองรีบทําทําทันที 
  • 13.  หมายถึง ใหรจักฐานะของตนเองและเจียมตัว กะโหลก คือ ภาชนะที่ทําดวย ู กะโหลกมะพราวโดยตัดทางตาออกพอดีเปนชองวางเพื่อใชตักน้ํา
  • 14.  ความหมาย การกระทาอะไรสักอยางที่ไมเหมาะสมหรือไมสมดุลกัน หรือ ใช ํ  จายทรัพยลงทุนไปในทางที่ไมเกดประโยชนอะไรเลย เชน ลงทุนเล็กนอยเพอทํางาน ิ ื่ ใหญ ซึ่งตองใชเงินมากๆ ยอมไมอาจสําเร็จไดงาย ตองสูญทุนไปเปลาๆ เปรียบ เหมือนตําน้ําพริกเพียงครกเดียว เอาไปละลายในแมน้ํากวางใหญ เมื่อละลายไปกจะ ็ สูญหายไปหมดสิ้น ไมทําใหแมนาเกิดอะไรผิดปกติขึ้น เสียน้ําพริกไปเปลา ้ํ

×