Soimatpp

399 views
349 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Soimatpp

 1. 1. TS BS Tráön Vàn Huy ÂIÃÖU TRË VIÃM ÂÆÅÌNG MÁÛT TUÏI MÁÛT CÁÚP
 2. 2. Âiãöu trë triãûu chæïng vaì biãún chæïng <ul><li>Tiãút thæûc : haûn chãú dáöu måî, træïng. Cung cáúp âuí nàng læåüng, næåïc vaì âiãûn giaíi. </li></ul><ul><li>Chäúng âau </li></ul><ul><ul><li>chống co thắt: buscopan, Spasfon (Phloroglucinol, 40 mg) </li></ul></ul><ul><ul><li>giảm đau TƯ: Dolargan </li></ul></ul><ul><ul><li>CCĐ MORPHIN (!!!) </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Chäúng nhiãùm khuáøn </li></ul><ul><li>Nguyãn tàõc chung </li></ul><ul><li>Phæång tiãûn âiãöu trë </li></ul><ul><li>Ceftriaxone (Rocephine) : 1 g/12 giåì ,TM </li></ul><ul><li>Amoxicilline+ acid clavulanic (Augmentin): 1 g/12 giåì TM cháûm </li></ul><ul><li>Metronidazole (FLAGYL) </li></ul><ul><li>Ciprofloxacin (Ciflox): 400mg/12h </li></ul>
 4. 4. ÂIÃÖU TRË NGUYÃN NHÁN <ul><li>1. GIUN ÂUÎA: </li></ul><ul><li>-thuäúc liãût giun: pyrantel palmoate </li></ul><ul><li>- gàõp giun qua näüi soi ngæåüc doìng </li></ul>
 5. 5. ÂIÃÖU TRË SOÍI MÁÛT <ul><li>Thuäúc laìm tan soíi âæåìng uäúng </li></ul><ul><li>Cå chãú : </li></ul><ul><li>Caïc dáùn xuáút cuía muäúi máût coï thãø laìm tan soíi Cholesterol nhåì cå chãú hoìa tan haût micelle cuía viãn soíi </li></ul><ul><li>âäúi våïi acid Ursodesoxycholic thç coï thãm cå chãú tàng cæåìng laì sæû taûo ra giai âoaûn tinh thãø loíng. </li></ul>
 6. 6. Tiãu chuáøn choün bãûnh <ul><li>cån âau quàûn gan nheû hoàûc trung bçnh nhæng khäng coï biãún chæïng nhæ viãm tuïi máût cáúp, viãm âæåìng máût, viãm tuûy, tàõc ngheîn âæåìng máût. </li></ul><ul><li>Soíi cholesterol </li></ul><ul><li>ÄÚng tuïi máûût phaíi læu thäng täút </li></ul><ul><li>Kêch thæåïc 5-10mm, täút nháút laì soíi 5 mm. </li></ul>
 7. 7. Caïc thuäúc laìm tan soíi : <ul><li>Ursodesoxycholic (URSOLVANT, URSODIOL): duìng liãöu 10-15mg/kg/ ngaìy. </li></ul><ul><li>Chenodesoxycholic (CHENODEX, CHENODIOL): 14-16 mg/kg/ ngaìy. Hiãûn nay khäng duìng. </li></ul><ul><li>Coï thãø phäúi håüp URSOLVANT 5mg/kg + CHENODEX 5 mg/kg coï taïc duûng laìm tan soíi täút hån URSOLVANT âån âäüc vaì êt taïc duûng phuû. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Thåìi gian : 6 thaïng âäúi våïi 5 mm vaì 2 nàm âäúi våïi soíi 10-15mm. </li></ul><ul><li>Hiãûu quaí : tan soíi trong khoaíng 49% âäúi våïi soíi dæåïi 10 mm vaì chè 29% âäúi våïi soíi trãn 10 mm. </li></ul><ul><li>Taïc duûng phuû : thæåìng gàûp våïi CHENODEX : âi chaíy (20-40%), tàng men gan, tàng cholesterol LDL (10%). </li></ul>
 9. 9. Näüi soi <ul><li>Phæång tiãûn cå baín : </li></ul><ul><li>Maïy näüi soi taï traìng nhçn nghiãng </li></ul><ul><li>Dao âiãûn våïi 2 chæïc nàng âäng vaì càõt. </li></ul><ul><li>Dao càõt cå voìng </li></ul><ul><li>Duûng cuû láúy soíi: roü dormia , boïng... </li></ul><ul><li>Duûng cuû taïn soíi cå hoüc taûi chäø. </li></ul>
 10. 10. Kyî thuáût <ul><li>Näüi soi taï traìng, chuûp âæåìng máût </li></ul><ul><li>Xaïc âënh vë trê soíi </li></ul><ul><li>Càõt cå voìng Oddi bàòng dao càõt, phäúi håüp càõt vaì âäng âãø cáöm maïu, kêch thæåïc âoaûn càõt tuìy thuäüc kêch thæåïc viãn soíi </li></ul><ul><li>Âæa roü Dormia hoàûc boïng lãn äúng máût chuí âãø keïo soíi xuäúng taï traìng. </li></ul><ul><li>Trong træåìng håüp soíi låïn thç coï thãø taïn soíi cå hoüc træûc tiãúp </li></ul>
 11. 11. Theo doîi sau thuí thuáût <ul><li>Nhën àn 24 giåì </li></ul><ul><li>Theo doîi saït huyãút âäüng vaì tçnh traûng buûng âãø phaït hiãûn såïm caïc biãún chæïng nhæ xuáút huyãút, thuíng... </li></ul><ul><li>Duìng khaïng sinh chäúng nhiãùm truìng. </li></ul>
 12. 12. Biãún chæïng <ul><li>Biãún chæïng såïm : </li></ul><ul><li>        Xuáút huyãút </li></ul><ul><li>       Thuíng taï traìng hoàûc hiãúm hån laì thuíng äúng máût chuí. </li></ul><ul><li>        Viãm tuûy cáúp </li></ul><ul><li>        Viãm âæåìng máût cáúp laì biãún chæïng nàûng, coï thãø gáy tæí vong. </li></ul><ul><li>Keût roü Dormia åí boïng Vater </li></ul>
 13. 13. Biãún chæïng muäün (sau 30 ngaìy) <ul><li>        Soït soíi </li></ul><ul><li>        Heûp thæï phaït miãûng càõt </li></ul><ul><li>        Viãm tuïi máût cáúp </li></ul>
 14. 14. Chè âënh <ul><li>Soíi taïi phaït åí âæåìng máût åí bãûnh nhán âaî càõt tuïi máût </li></ul><ul><li>Bãûnh nhán låïn tuäøi, nguy cå biãún chæïng do pháùu thuáût cao. </li></ul><ul><li>Soíi âæåìng máût khäng keìm theo soíi tuïi máût </li></ul><ul><li>Trong træåìng håüp cáúp cæïu, coï keìm theo choaïng nhiãùm truìng, suy tháûn cáúp, xuáút huyãút tiãu hoïa, viãm tuûy cáúp... </li></ul>
 15. 15. Taïn soíi ngoaìi cå thãø <ul><li>Cå chãú : taïn soíi ngoaìi cå thãø âæåüc thæûc hiãûn nhåì 2 cå chãú sau : </li></ul><ul><li>- Laìm tàng tyí lãû bãö màût/thãø têch cuía viãn soíi, laìm dãù cho sæû hoaì tan soíi </li></ul><ul><li>- Taûo ra caïc maính soíi nhoí dæåïi 3 mm, coï thãø di chuyãøn dãù daìng xuäúng ruäüt non maì khäng gáy ra triãûu chæïng gç. </li></ul>
 16. 16. Nguyãn lyï kyî thuáût <ul><li>Maïy taïn soíi ngoaìi cå thãø seî phaït ra mäüt soïng va âáûp maûnh coï taïc duûng taûo ra mäüt aïp læûc ráút cao åí vë trê viãn soíi nhæng aïp læûc xung quanh laûi bçnh thæåìng </li></ul><ul><li>- væìa coï taïc duûng taïn nhoí viãn soíi </li></ul><ul><li>- væìa khäng gáy thæång täøn cho caïc mä lán cáûn. </li></ul>
 17. 17. Tiãu chuáøn choün bãûnh <ul><li>   Bãûnh nhán phaíi coï âau quàûn gan </li></ul><ul><li>   Soíi cholesterol khäng caín quang, âæåìng kênh dæåïi 20 mm. </li></ul><ul><li>   Tuïi máût vaì âæåìng máût khäng bë tàõc ngheîn </li></ul>
 18. 18. Chäúng chè âënh <ul><li>        Khäng coï caïc biãún chæïng nhæ viãm tuïi máût cáúp, viãm tuûy cáúp. </li></ul><ul><li>        Khäng coï soíi âæåìng máût </li></ul><ul><li>        Khäng coï räúi loaûn âäng maïu hay âang duìng thuäúc chäúng âäng. </li></ul><ul><li>        Phuû næî coï thai. </li></ul>
 19. 19. Kãút quaí <ul><li>Tyí lãû thaình cäng : tyí lãû hãút soíi tuïi máût laì - 47% - 77% sau 6 thaïng </li></ul><ul><li>- 68% - 84% sau 12 thaïng. </li></ul><ul><li>Taïc duûng phuû: thæåìng chè coï vaìi cháúm xuáút huyãút nhoí dæåïi da nåi taïn, hiãúïm khi gàûp tiãøu maïu hoàûc khäúi maïu tuû åí gan. </li></ul>
 20. 20. Caïc phæång phaïp âiãöu trë khaïc <ul><li>Laìm tan soíi træûc tiãúp </li></ul><ul><li>Båm træûc tiãúp thuäúc laìm tan soíi vaìo tuïi máût : Methyl Ter Butyl Ether (MTBE). </li></ul><ul><li>Taïn soíi taûi chäù </li></ul><ul><li>Thäng qua näüi soi taï traìng vaì càõt cå voìng Oddi </li></ul><ul><li>Pháùu thuáût </li></ul><ul><li>Càõt tuïi máût </li></ul><ul><li>Måí äúng máût chuí láúy soíi, suïc ræîa, dáùn læu Kehr. </li></ul>
 21. 21. Dæû phoìng <ul><li>- soíi cholesterol : tiãút thæûc giaím cholesterol, giaím måî baîo hoìa, tháûn troüng khi duìng thuäúc ngæìa thai. </li></ul><ul><li>- soíi STM : xäø giun âënh kyì, vãû sinh àn uäúng, vãû sinh mäi træåìng; âäöng thåìi âiãöu trë täút caïc âåüt nhiãùm truìng </li></ul><ul><li>- soíi STM âen : âiãöu trë caïc bãûnh huyãút taïn </li></ul>
 22. 23. TM bình thường
 23. 25. Soi tm
 24. 26. Asp: soi tm
 25. 28. transcutanee
 26. 29. Tac ong co tm
 27. 30. Cat tm qua ns
 28. 32. Calcul balloon
 29. 34. aerobilie
 30. 35. hemobilie

×