32 cau hoi_lichsu_dang

675 views
483 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

32 cau hoi_lichsu_dang

 1. 1. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 1 HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM TRUNG TÊM BÖÌI DÛÚÄNG CAÁN BÖÅ GIAÃNG DAÅY LYÁ LUÊÅN MAÁC - LÏNIN VAÂ TÛ TÛÚÃNG HÖÌ CHÑ MINH NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI NÙM 2000http://ebooks.vdcmedia.com
 2. 2. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 2 TÊÅP THÏÍ TAÁC GIAÃ 1. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 2. Trêìn Duy Khang 3. Trõnh Vùn Suâng 4. Àinh Xuên Lyá 5. Lï Ngoåc Liïåu 6. Nguyïîn Thõ Thuãy 7. Ngö Àùng Tri 8. Ngö Vùn Hoaán 9. Trõnh Vùn Giaãng 10. Nguyïîn Hûäu Thu 11. Nguyïîn Kim Lan 12. Phaåm Vùn Tö 13. Nguyïîn Thuyá Muâi Ngûúâi sûäa chûäa, böí sung: Lï Mêåu Haän (Giaáo sû)http://ebooks.vdcmedia.com
 3. 3. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 3 MUÅC LUÅCLÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN .......................................................................................................................................................... 5CÊU 1: TAÁC ÀÖÅNG CUÃA CHÑNH SAÁCH THÖËNG TRÕ THUÖÅC ÀÕA CUÃA THÛÅC DÊN PHAÁP ÀÖËI VÚÁI SÛÅ BIÏËNÀÖÍI XAÄ HÖÅI, GIAI CÊËP VAÂ MÊU THUÊÎN TRONG XAÄ HÖÅI VIÏÅT NAM CUÖËI THÏË KYÃ XIX ÀÊÌU THÏË KYÃ XX? .... 6CÊU 2: CON ÀÛÚÂNG TÛÂ CHUÃ NGHÔA YÏU NÛÚÁC ÀÏËN CHUÃ NGHÔA MAÁC - LÏNIN CUÃA NGUYÏÎN AÁI QUÖËC(1911- 1920) VAÂ NHÛÄNG TÛ TÛÚÃNG CAÁCH MAÅNG GIAÃI PHOÁNG DÊN TÖÅC CUÃA NGÛÚÂI ÀÛÚÅC HÒNH THAÂNHTRONG NHÛÄNG NÙM 20 CUÃA THÏË KYÃ XX?................................................................................................................... 8CÊU 3: QUAÁ TRÒNH CHUÊÍN BÕ VÏÌ CHÑNH TRÕ, TÛ TÛÚÃNG VAÂ TÖÍ CHÛÁC CUÃA NGUYÏÎN AÁI QUÖËC CHO VIÏÅCTHAÂNH LÊÅP ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM? ................................................................................................................ 11CÊU 4: HÖÅI NGHÕ THAÂNH LÊÅP ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 3-2-1930. PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃACHÑNH CÛÚNG VÙÆN TÙÆT VAÂ SAÁCH LÛÚÅC VÙÆN TÙÆT CUÃA ÀAÃNG. YÁ NGHÔA CUÃA VIÏÅC THAÂNH LÊÅP ÀAÃNG? 13CÊU 5: HAÄY CHÛÁNG MINH ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM RA ÀÚÂI VAÂ NÙÆM QUYÏÌN LAÄNH ÀAÅO CAÁCH MAÅNGVIÏÅT NAM TÛÂ NÙM 1930 LAÂ MÖÅT XU THÏË KHAÁCH QUAN CUÃA LÕCH SÛÃ? ........................................................... 17CÊU 6: PHÊN TÑCH HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ RA ÀÚÂI VAÂ NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA "LUÊÅN CÛÚNG CHÑNH TRÕ"THAÁNG 10-1930 CUÃA ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN ÀÖNG DÛÚNG?.......................................................................................... 19CÊU 7: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ, THAÂNH QUAÃ VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA CAO TRAÂO 1930 - 1931? ....... 21CÊU 8: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ, THAÂNH QUAÃ VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA CAO TRAÂO DÊN CHUÃ 1936 —1939? ................................................................................................................................................................................... 23CÊU 9: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ, NÖÅI DUNG VAÂ YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ CUÃA CHUÃ TRÛÚNG ÀIÏÌU CHÓNH CHIÏËNLÛÚÅC CAÁCH MAÅNG CUÃA ÀAÃNG TRONG THÚÂI KYÂ 1939 - 1945? ............................................................................... 26CÊU 10: HOAÂN CAÃNH, NÖÅI DUNG VAÂ YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ CUÃA BAÃN CHÓ THÕ "NHÊÅT - PHAÁP BÙÆN NHAU VAÂHAÂNH ÀÖÅNG CUÃA CHUÁNG TA" NGAÂY 12-3-1945 CUÃA BAN THÛÚÂNG VUÅ TRUNG ÛÚNG ÀAÃNG? .................... 29CÊU 11: YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ, NGUYÏN NHÊN THÙÆNG LÚÅI VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA CAÁCH MAÅNGTHAÁNG TAÁM NÙM 1945? ................................................................................................................................................. 31CÊU 12: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ VAÂ NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA BAÃN CHÓ THÕ "KHAÁNG CHIÏËN KIÏËN QUÖËC"THAÁNG 11-1945 CUÃA BAN THÛÚÂNG VUÅ TRUNG ÛÚNG ÀAÃNG? ............................................................................. 34CÊU 13: ÀAÃNG TA ÀAÄ LAÄNH ÀAÅO NHÊN DÊN TA THÛÅC HIÏÅN NHÛÄNG BIÏÅN PHAÁP GÒ ÀÏÍ BAÃO VÏÅ CHÑNHQUYÏÌN CAÁCH MAÅNG NHÛÄNG NÙM 1945 - 1954? ....................................................................................................... 36CÊU 14: TAÅI SAO THAÁNG 12-1946, ÀAÃNG ÀAÄ QUYÏËT ÀÕNH PHAÁT ÀÖÅNG CUÖÅC KHAÁNG CHIÏËN TOAÂN QUÖËC.PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG CÚ BAÃN ÀÛÚÂNG LÖËI KHAÁNG CHIÏËN CUÃA ÀAÃNG?......................................................... 39CÊU 15. TRÒNH BAÂY TOÁM TÙÆT NÖÅI DUNG CÚ BAÃN ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG VIÏÅT NAM ÀÛÚÅC VAÅCH RATRONG "CHÑNH CÛÚNG ÀAÃNG LAO ÀÖÅNG VIÏÅT NAM" DO ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ II CUÃA ÀAÃNG THAÁNG 2 -1951? ................................................................................................................................................................................... 42CÊU 16: TRONG TIÏËN TRÒNH KHAÁNG CHIÏËN CHÖËNG THÛÅC DÊN PHAÁP (1946 - 1954), ÀAÃNG TA LAÄNH DAÅOQUÊN VAÂ DÊN TA XÊY DÛÅNG VAÂ PHAÁT TRIÏÍN THÛÅC LÛÅC KHAÁNG CHIÏËN TOAÂN DIÏÅN NHÛ THÏË NAÂO? .. 44CÊU 17: PHÊN TÑCH YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ, NGUYÏN NHÊN THÙÆNG LÚÅI VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃACUÖÅC KHAÁNG CHIÏËN THÖËNG THÛÅC DÊN PHAÁP VAÂ CAN THIÏÅP MYÄ (1946 - 1954)? .......................................... 47http://ebooks.vdcmedia.com
 4. 4. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 4CÊU 18: PHÊN TÑCH ÀÙÅC ÀIÏÍM TÒNH HÒNH NÛÚÁC TA SAU KHI HOAÂ BÒNH LÊÅP LAÅI (7-1954) VAÂ NÖÅI DUNGCÚ BAÃN CUÃA ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG VIÏÅT NAM DO ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ III CUÃA ÀAÃNG THAÁNG 9 NÙM1960 VAÅCH RA? ................................................................................................................................................................. 49CÊU 19: HÖÅI NGHÕ BAN CHÊËP HAÂNH TRUNG ÛÚNG ÀAÃNG LÊÌN THÛÁ 15 (1-1959) VAÂ ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ IIICUÃA ÀAÃNG (9-1960) ÀAÄ PHÊN TÑCH TÑNH CHÊËT XAÄ HÖÅI MIÏÌN NAM VAÂ VAÅCH RA ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNGMIÏÌN NAM NHÛ THÏË NAÂO?........................................................................................................................................... 52CÊU 20: QUAÁ TRÒNH CHÓ ÀAÅO CUÃA ÀAÃNG TRONG CAÁC GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN CUÃA CAÁCH MAÅNG MIÏÌNNAM TÛÂ NÙM 1954 ÀÏËN NÙM 1975?............................................................................................................................. 55CÊU 21: ÀÙÅC ÀIÏÍM TÒNH HÒNH VAÂ ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA ÚÃ MIÏÌN BÙÆC DO ÀAÅIHÖÅI ÀAÅI BIÏÍU TOAÂN QUÖËC LÊÌN THÛÁ III CUÃA ÀAÃNG LAO ÀÖÅNG VIÏÅT NAM ÀÏÌ RA (9-1960)? ........................ 60CÊU 22: ÀÙÅC ÀIÏÍM, YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ, NGUYÏN NHÊN THÙÆNG LÚÅI VAÂ NHÛÄNG BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅMCUÃA ÀAÃNG TRONG CUÖÅC KHAÁNG CHIÏËN CHÖËNG MYÄ, CÛÁU NÛÚÁC? ................................................................... 62CÊU 23: NHÛÄNG THAÂNH QUAÃ VAÂ YÁ NGHÔA CUÃA SÛÅ NGHIÏÅP CAÁCH MAÅNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA ÚÃ MIÏÌNBÙÆC TÛÂ NÙM 1954 ÀÏËN NÙM 1975 ? ............................................................................................................................. 65CÊU 24: ÀAÅI HÖÅI ÀAÅI BIÏÍU TOAÂN QUÖËC LÊÌN THÛÁ VI CUÃA ÀAÃNG (12-1986) ÀAÄ KIÏÍM ÀIÏÍM, ÀAÁNH GIAÁTHAÂNH TÛÅU VAÂ THIÏËU SOÁT, KHUYÏËT ÀIÏÍM CUÃA 10 NÙM (1975-1986) ÀÛA ÀÊËT NÛÚÁC TIÏËN LÏN THEOCON ÀÛÚÂNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA NHÛ THÏË NAÂO?.................................................................................................. 68CÊU 25: ÀAÅI HÖÅI ÀAÅI BIÏÍU TOAÂN QUÖËC LÊÌN THÛÁ VII CUÃA ÀAÃNG (THAÁNG 6-1991) ÀAÄ ÀAÁNH GIAÁ VÏÌ QUAÁTRÒNH THÛÅC HIÏÅN ÀÖÍI MÚÁI TRÏN CAÁC LÔNH VÛÅC CUÃA ÀÚÂI SÖËNG XAÄ HÖÅI ÚÃ NÛÚÁC TA TRONG NHÛÄNGNÙM 1987 - 1991 NHÛ THÏË NAÂO? .................................................................................................................................. 72CÊU 26: NHÛÄNG ÀÙÅC TRÛNG CÚ BAÃN CUÃA CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI ÚÃ VIÏÅT NAM VAÂ PHÛÚNG HÛÚÁNG CÚBAÃN CHÓ ÀAÅO QUAÁ TRÒNH XÊY DÛÅNG VAÂ BAÃO VÏÅ TÖÍ QUÖËC TRONG "CÛÚNG LÔNH XÊY DÛÅNG ÀÊËT NÛÚÁCTRONG THÚÂI KYÂ QUAÁ ÀÖÅ LÏN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI"?............................................................................................. 76CÊU 27: ÀAÁNH GIAÁ 5 NÙM THÛÅC HIÏÅN NGHÕ QUYÏËT ÀAÅI HÖÅI VII VAÂ 10 NÙM ÀÖÍI MÚÁI (1986-1996) ............ 79CÊU 28: NHÛÄNG BAÂI HOÅC CHUÃ YÏËU CUÃA 10 NÙM ÀÖÍI MÚÁI LAÂ GÒ?...................................................................... 81CÊU 29: NHÛÄNG THAÂNH TÛÅU VAÂ BAÂI HOÅC SAU 5 NÙM THÛÅC HIÏÅN NGHÕ QUYÏËT ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ VIIICUÃA ÀAÃNG (1995-2000) .................................................................................................................................................... 83CÊU 30: PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG CÚ BAÃN VAÂ YÁ NGHÔA CUÃA BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM NÙÆM VÛÄNG NGOÅN CÚÂÀÖÅC LÊÅP DÊN TÖÅC VAÂ CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI?............................................................................................................. 84CÊU 31: NÖÅI DUNG VAÂ YÁ NGHÔA CUÃA BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM TÙNG CÛÚÂNG ÀOAÂN KÏËT DÊN TÖÅC, ÀOAÂNKÏËT QUÖËC TÏË ? ................................................................................................................................................................ 87CÊU 32: CHÛÁNG MINH ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM LAÂ NHÊN TÖË CÚ BAÃN LAÄNH ÀAÅO VAÂ TÖÍ CHÛÁC MOÅITHÙÆNG LÚÅI CUÃA CAÁCH MAÅNG VIÏÅT NAM? ................................................................................................................ 90http://ebooks.vdcmedia.com
 5. 5. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 5 LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN Àïí phuåc vuå viïåc daåy vaâ hoåc têåp caác böå mön lyá luêån chñnh trõMaác Lïnin trong hïå thöëng trûúâng Àaåi hoåc, cao àùèng vaâ trung hoåcchuyïn nghiïåp. Nhaâ xuêët baãn Àaåi hoåc quöëc gia Haâ Nöåi taái baãn, coásûãa chûäa vaâ böí sung cuöën Hûúáng dêîn ön thi mön Lõch sûã ÀaãngCöång saãn Viïåt Nam. Saách do Trung têm Böìi dûúäng caán böå giaãng daåy lyá luêån Maác -Lïnin vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh, Nhaâ xuêët baãn Tû tûúãng - Vùn hoaátrûúác àêy töí chûác biïn soaån vaâ Nhaâ xuêët baãn Chñnh trõ quöëc gia taáibaãn. Saách àûúåc trònh baây dûúái daång Hoãi - Àaáp, nöåi dung baão àaãmtñnh hïå thöëng, coá troång àiïím vaâ baám saát yïu cêìu chûúng trònh böåmön Lõch sûã Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. Chuáng töi rêët mong nhêån àûúåc yá kiïën àoáng goáp cuãa baån àoåcàïí lêìn taái baãn sau coá chêët lûúång hún. Thaáng 3 nùm 2000 NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅIhttp://ebooks.vdcmedia.com
 6. 6. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 6 Cêu 1: Taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ thuöåc àõa cuãa thûåc dênPhaáp àöëi vúái sûå biïën àöíi xaä höåi, giai cêëp vaâ mêu thuêîn trong xaä höåiViïåt Nam cuöëi thïë kyã XIX àêìu thïë kyã XX? 1. Chñnh saách thöëng trõ thuöåc àõa cuãa Phaáp úã Viïåt Nam cuöëithïë kyã XIX àêìu thïë kyã XX Sau khi cú baãn kïët thuác giai àoaån xêm lûúåc vuä trang, thûåcdên Phaáp àaä thi haânh chñnh saách thöëng trõ nö dõch vaâ boác löåt rêëttaân baåo àöëi vúái dên töåc ta. - Vïì chñnh trõ: Thi haânh chïë àöå chuyïn chïë, trûåc tiïëp nùæmmoåi quyïìn haânh; "chia àïí trõ", thuã tiïu moåi quyïìn tûå do dên chuã,thùèng tay àaân aáp vaâ khuãng böë. Vïì kinh tïë: Tiïën haânh caác chñnh saách khai thaác àïí cûúáp àoaåttaâi nguyïn, boác löåt nhên cöng reã maåt, múã röång thõ trûúâng tiïu thuåhaâng hoaá cuãa tû baãn Phaáp; àöåc quyïìn vïì kinh tïë àïí dïî bïì vú veát;àöåc quyïìn quan thuïë vaâ phaát haânh giêëy baåc; duy trò hònh thûác boáclöåt phong kiïën; kòm haäm nïìn kinh tïë Viïåt Nam trong voâng laåc hêåu;laâm cho kinh tïë nûúác ta phuå thuöåc vaâo kinh tïë Phaáp. - Vïì vùn hoaá xaä höåi: Thi haânh chñnh saách ngu dên, nö dõch,gêy têm lyá tûå ti vong baãn, àêìu àöåc nhên dên bùçng thuöëc phiïån vaârûúåu cöìn, huã hoaá thanh niïn bùçng tiïåm nhaãy, soâng baåc, khuyïënkhñch mï tñn dõ àoan, ngùn chùån aãnh hûúãng cuãa nïìn vùn hoaá tiïënböå thïë giúái vaâo Viïåt Nam... 2. Taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ thuöåc àõa àöëi vúái xaä höåiViïåt Nam cuöëi thïë kyã XIX àêìu thïë kyã XX - Viïåt Nam àaä biïën àöíi tûâ möåt xaä höåi phong kiïën thaânh möåtxaä höåi thuöåc àõa nûãa phong kiïën, mêët hùèn quyïìn àöåc lêåp, phuåthuöåc vaâo nûúác Phaáp vïì moåi mùåt kinh tïë, chñnh trõ, vùn hoaá. - Caác giai cêëp xaä höåi bõ biïën àöíi: + Giai cêëp phong kiïn àõa chuã àêìu haâng àïë quöëc, dûåa vaâochuáng àïí aáp bûác, boác löåt nhên dên.http://ebooks.vdcmedia.com
 7. 7. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 7 + Giai cêëp nöng dên bõ bêìn cuâng hoaá vaâ phên hoaá sêu sùæc. + Caác giai cêëp múái xuêët hiïån nhû: giai cêëp tû saãn (tû saãn dêntöåc vaâ tû saãn maåi baãn); giai cêëp cöng nhên ra àúâi vaâ trûúãng thaânh;giai cêëp tiïíu tû saãn ngaây caâng àöng àaão. - Xaä höåi Viïåt Nam coá hai mêu thuêîn cú baãn: + Möåt laâ: mêu thuêîn giûäa toaân thïí dên töåc Viïåt Nam vúái chuãnghôa àïë quöëc xêm lûúåc Phaáp vaâ boån tay sai. + Hai laâ: mêu thuêîn giûäa nhên dên Viïåt Nam, chuã yïëu laâgiai cêëp nöng dên, vúái giai cêëp àõa chuã phong kiïën. Hai mêu thuêîn àoá gùæn chùåt vúái nhau, trong àoá, mêu thuêîngiûäa toaân thïí dên töåc ta vúái chuã nghôa àïë quöëc Phaáp vaâ tay saiphaãn àöång laâ mêu thuêîn chuã yïëu. Mêu thuêîn àoá ngaây caâng trúãnïn sêu sùæc vaâ gay gùæt. Giaãi quyïët caác mêu thuêîn àoá àïí múã àûúâng cho àêët nûúác phaáttriïín laâ yïu cêìu cú baãn vaâ bûác thiïët cuãa caách maång nûúác ta luác bêëygiúâ.http://ebooks.vdcmedia.com
 8. 8. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 8 Cêu 2: Con àûúâng tûâ chuã nghôa yïu nûúác àïën chuã nghôa Maác -Lïnin cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc (1911- 1920) vaâ nhûäng tû tûúãng caáchmaång giaãi phoáng dên töåc cuãa Ngûúâi àûúåc hònh thaânh trong nhûängnùm 20 cuãa thïë kyã XX? 1. Con àûúâng tûâ chuã nghôa yïu nûúác àïën chuã nghôa Maác -Lïnin cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc Mêëy chuåc nùm àêìu thïë kyã XX, caác cuöåc vêån àöång chöëng Phaápcûáu nûúác cuãa nhên dên ta liïn tiïëp bõ thûåc dên Phaáp dòm trong bïímaáu. Phong traâo yïu nûúác bïë tùæc, chûa xaác àõnh àûúåc àûúâng löëiàuáng àùæn. Giûäa luác àoá, Nguyïîn Têët Thaânh (tûác Nguyïîn AÁi Quöëc) àaä rúâiTöí quöëc ra ài tòm àûúâng cûáu nûúác múái, àaä bön ba khùæp nùm chêuböën biïín xem xeát tònh hònh, nghiïn cûáu lyá luêån vaâ kinh nghiïåmcuãa caách maång caác nûúác nhêët laâ caách maång Myä vaâ caách maångPhaáp; àaä lao àöång vaâ tham gia àêëu tranh trong haâng nguä giai cêëpcöng nhên vaâ nhên dên lao àöång úã nhiïìu nûúác àïí coá kiïën thûác vaâkinh nghiïåm vïì giuáp nûúác mònh. Ngûúâi nhêån xeát: ÚÃ àêu boån thûåcdên thöëng trõ cuäng àïìu taân aác, úã àêu nhên dên lao àöång cuäng àïìubõ aáp bûác, boác löåt, cuäng quêåt khúãi vaâ cêìn àûúåc giaãi phoáng. - Sau khi cuöåc Caách maång Thaáng Mûúâi Nga nùm 1917 thaânhcöng, Ngûúâi àaä hûúáng àïën cuöåc Caách maång Thaáng Mûúâi vaâ chõuaãnh hûúãng cuãa cuöåc caách maång vô àaåi àoá. Nùm 1919, Ngûúâi gûãi àïën Höåi nghõ Veácxay (cuãa caác nûúác àïëquöëc thùæng trêån sau Chiïën tranh thïë giúái thûá I) baãn yïu saách àoâiChñnh phuã Phaáp thûâa nhêån caác quyïìn tûå do, dên chuã vaâ bònh àùèngcuãa dên töåc Viïåt Nam. Yïu saách àoá cuäng àûúåc Höåi nghõ chêëp nhêån.Tûâ àoá, Ngûúâi ruát ra kïët luêån quan troång: Caác dên töåc bõ aáp bûácmuöën àûúåc àöåc lêåp tûå do thêåt sûå, trûúác hïët phaãi dûåa vaâo lûåc lûúångcuãa baãn thên mònh, phaãi tûå mònh giaãi phoáng cho mònh. - Thaáng 7-1920, baãn Sú thaão lêìn thûá nhêët àïì cûúng vïì vêën àïìdên töåc vaâ vêën àïì thuöåc àõa cuãa Lïnin àaä àïën vúái Nguyïîn AÁi Quöëc.http://ebooks.vdcmedia.com
 9. 9. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 9Noá àaä àaáp ûáng àuáng nguyïån voång tha thiïët maâ Ngûúâi àang êëp uã:àöåc lêåp cho dên töåc, tûå do cho àöìng baâo. Ngûúâi viïët: "Baãn luêåncûúng laâm cho töi caãm àöång, phêën khúãi, saáng toã, tin tûúãng biïëtbao!...". Ngûúâi dûát khoaát ài theo con àûúâng cuãa Lïnin. - Thaáng 12 - 1920, Nguyïîn AÁi Quöëc tham gia Àaåi höåi Àaãngxaä höåi Phaáp hoåp úã Tua; àaä boã phiïëu taán thaânh gia nhêåp Quöëc tïë IIIvaâ thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Phaáp vò cûúng lônh cuãa Quöëc tïë IIIcuäng nhû cuãa Àaãng Cöång saãn Phaáp àïìu quan têm àïën phong traâogiaãi phoáng dên töåc úã caác thuöåc àõa. Ngûúâi àaä tûâ chuã nghôa yïu nûúácàïën chuã nghôa cöång saãn; àaä tòm àûúåc con àûúâng giaãi phoáng cho dêntöåc Viïåt Nam. Ngay tûâ luác àoá, Ngûúâi àaä noái: "Muöën cûáu nûúác vaâgiaãi phoáng dên töåc, khöng coá con àûúâng naâo khaác con àûúâng caáchmaång vö saãn". 2. Nhûäng quan àiïím tû tûúãng caách maång giaãi phoáng dên töåccuãa Nguyïîn AÁi Quöëc - Chuã nghôa thûåc dên laâ keã thuâ chung cuãa giai cêëp cöng nhênvaâ nhên dên lao àöång toaân thïë giúái, laâ keã thuâ trûåc tiïëp nguy haåinhêët cuãa nhên dên caác nûúác thuöåc àõa. - Caách maång giaãi phoáng dên töåc laâ möåt böå phêån caách maångtrong thúâi àaåi àïë quöëc vaâ caách maång vö saãn. Giaãi phoáng dên töåcphaãi gùæn liïìn vúái giaãi phoáng nhên dên lao àöång, giaãi phoáng giaicêëp cöng nhên. - Caách maång giaãi phoáng dên töåc úã caác nûúác thuöåc àõa vaâ caáchmaång vö saãn úã "chñnh quöëc" coá quan hïå khùng khñt vúái nhau vò chuãnghôa àïë quöëc nhû möåt con àóa coá 2 voâi: möåt voâi huát maáu giai cêëpcöng nhên vaâ nhûäng ngûúâi lao àöång úã "chñnh quöëc" coân möåt voâi huátmaáu caác dên töåc thuöåc àõa. Muöën àaánh àöí boån àïë quöëc thò phaãi cùætcaã 2 caái voâi êëy. Phaãi thûåc hiïån sûå liïn minh chiïën àêëu giûäa caác lûåclûúång caách maång úã thuöåc àõa vaâ "chñnh quöëc". Caách maång thuöåc àõakhöng phuå thuöåc vaâo caách maång vö saãn úã "chñnh quöëc" maâ coá tñnhchuã àöång, àöåc lêåp vaâ coá thïí thaânh cöng trûúác caách maång úã chñnhquöëc vaâ goáp phêìn àêíy maånh caách maång úã chñnh quöëc tiïën lïn.http://ebooks.vdcmedia.com
 10. 10. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 10 - Giûúng cao ngoån cúâ chöëng àïë quöëc vaâ boån phong kiïën taysai, giaânh àöåc lêåp, tûå do laâ tû tûúãng chiïën lûúåc caách maång àuángàùæn cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc vïì caách maång thuöåc àõa. - Caách maång úã thuöåc àõa, trûúác hïët laâ giaãi phoáng dên töåc, múãàûúâng tiïën lïn giaãi phoáng hoaân toaân lao àöång, giaãi phoáng conngûúâi, tûác laâ laâm caách maång xaä höåi chuã nghôa. - Vïì lûåc lûúång caách maång: "cöng nöng laâ ngûúâi chuã caáchmïånh", "laâ göëc caách mïånh"; cöng nhên laâ giai cêëp laänh àaåo; tiïíu tûsaãn, tri thûác laâ baån àöìng minh cuãa caách maång. - Caách maång laâ sûå nghiïåp cuãa quêìn chuáng. Quêìn chuáng cêìnàûúåc giaác ngöå vaâ töí chûác laåi thaânh àöåi nguä vûäng bïìn; àûúåc hiïíubiïët tònh thïë "coá mûu chûúác". - Phaãi thûåc hiïån sûå liïn minh, àoaân kïët vúái caác lûåc lûúång caáchmaång quöëc tïë; phaãi nïu cao tñnh chuã àöång caách maång, yá thûác tûå lûåctûå cûúâng. - Phaãi coá Àaãng laänh àaåo. Àaãng phaãi coá hoåc thuyïët caách maång,àoá laâ hoåc thuyïët Maác - Lïnin, phaãi biïët vêån duång àuáng àùæn hoåcthuyïët àoá vaâo hoaân caãnh Viïåt Nam. Hïå thöëng quan àiïím caách maång àuáng àùæn vaâ saáng taåo àoá laânöåi dung tû tûúãng caách maång giaãi phoáng dên töåc theo chuã nghôaMaác - Lïnin cuãa Ngûúâi. Hïå thöëng quan àiïím caách maång àoá àûúåctruyïìn vaâo Viïåt Nam trong nhûäng nùm 20 cuãa thïë kyã XX, laâ ngoåncúâ hûúáng àaåo cho caách maång Viïåt Nam ài àuáng quyä àaåo caách maångvö saãn thïë giúái, laâ cú súã lyá luêån cho viïåc thaânh lêåp Àaãng Cöång saãnViïåt Nam.http://ebooks.vdcmedia.com
 11. 11. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 11 Cêu 3: Quaá trònh chuêín bõ vïì chñnh trõ, tû tûúãng vaâ töí chûác cuãaNguyïîn AÁi Quöëc cho viïåc thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam? Sau Caách maång Thaáng Mûúâi Nga (1917), phong traâo cöångsaãn vaâ cöng nhên quöëc tïë phaát triïín maånh meä. Thaáng 7-1920,Nguyïîn AÁi Quöëc àoåc baãn Sú thaão lêìn thûá nhêët àïì cûúng vïì vêën àïìdên töåc vaâ vêën àïì thuöåc àõa cuãa Lïnin vaâ àaä ài àïën möåt sûå lûåachoån dûát khoaát con àûúâng giaãi phoáng dên töåc do Lïnin vaåch ra. Thaáng 12 nùm 1920, taåi Àaåi höåi Àaãng xaä höåi Phaáp hoåp úãTua, Nguyïîn AÁi Quöëc àaä taán thaânh viïåc gia nhêåp Quöëc tïë thûá IIIvaâ biïíu quyïët saáng lêåp ra Àaãng Cöång saãn Phaáp. Nguyïîn AÁi Quöëctrúã thaânh chiïën sô cöång saãn àêìu tiïn cuãa giai cêëp cöng nhên vaâ dêntöåc Viïåt Nam. Nguyïîn AÁi Quöëc tñch cûåc xuác tiïën viïåc chuêín bõ vïì chñnh trõ,tû tûúãng vaâ töí chûác cho viïåc thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. Vïì mùåt tû tûúãng vaâ chñnh trõ: Ngûúâi àaä viïët baâi àùng caác baáo: "Ngûúâi cuâng khöí" do Ngûúâisaáng lêåp, baáo "Nhên àaåo" - cú quan Trung ûúng cuãa Àaãng Cöångsaãn Phaáp, baáo "Àúâi söëng cöng nhên" - tiïëng noái cuãa giai cêëp cöngnhên, baáo Sûå thêåt (Liïn Xö), Taåp chñ thû tñn Quöëc tï quöëc tïë cöångsaãn), baáo Thanh niïn (Viïåt Nam thanh niïn caách maång àöìng chñhöåi)... vaâ caác taác phêím "Baãn aán chïë àöå thûåc dên Phaáp", "Àûúângcaách mïånh" mang tïn Ngûúâi. Qua nöåi dung caác baâi baáo vaâ caác taácphêím àoá, Ngûúâi têåp trung lïn aán chuã nghôa àïë quöëc, chuã nghôathûåc dên noái chung vaâ chuã nghôa thûåc dên Phaáp. Ngûúâi vaåch trêìnbaãn chêët xêm lûúåc, phaãn àöång, boác löåt, àaân aáp taân baåo cuãa chuãnghôa thûåc dên. Bùçng nhûäng dêîn chûáng cuå thïí, sinh àöång, Ngûúâiàaä töë caáo trûúác dû luêån Phaáp vaâ thïë giúái töåi aác taây trúâi cuãa thûåcdên Phaáp àöëi vúái nhên dên caác nûúác thuöåc àõa. Àùåc biïåt, Ngûúâi àaätrònh baây caác quan àiïím lyá luêån vïì caách maång thuöåc àõa möåt caáchàuáng àùæn, saáng taåo vaâ khaá hoaân chónh. (Xem muåc 2 dûúái tiïu àïì:Nhûäng quan àiïím tû tûúãng caách maång giaãi phoáng dên töåc cuãaNguyïîn AÁi Quöëc, thuöåc àïì söë 2). Hïå thöëng quan àiïím àoá àûúåchttp://ebooks.vdcmedia.com
 12. 12. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 12truyïìn vaâo Viïåt Nam nhùçm chuêín bõ vïì tû tûúãng vaâ chñnh trõ choviïåc thaânh lêåp Àaãng. Vïì mùåt töí chûác: Thaáng 12-1924, Nguyïîn AÁi Quöëc àïën Quaãng Chêu (TrungQuöëc), Ngûúâi tham gia saáng lêåp Höåi liïn hiïåp caác dên töåc bõ aáp bûácAÁ - Àöng àïí thöëng nhêët haânh àöång chöëng chuã nghôa thûåc dên. Thaáng 6-1925, Ngûúâi thaânh lêåp "Viïåt Nam thanh niïn caáchmaång àöìng chñ höåi", töí chûác trung kiïn laâ "Cöång saãn àoaân" laâmnoâng cöët àïí trûåc tiïëp truyïìn baá chuã nghôa Maác - Lïnin vaâo ViïåtNam; múã nhiïìu lúáp huêën luyïån àaâo taåo möåt söë thanh niïn yïunûúác Viïåt Nam thaânh nhûäng caán böå caách maång, trong àoá, möåt söëàûúåc choån ài hoåc úã Trûúâng àaåi hoåc Phûúng Àöng (Liïn Xö); möåt söëàûúåc cûã ài hoåc quên sûå, phêìn lúán sau naây àûúåc àûa vïì nûúác hoaåtàöång. Hïå thöëng quan àiïím, lyá luêån vïì con àûúâng caách maång cuãaNguyïîn AÁi Quöëc trúã thaânh tû tûúãng caách maång hûúáng àaåo phongtraâo dên töåc vaâ caác töí chûác chñnh trõ theo khuynh hûúáng caáchmaång vö saãn, dêîn àïën sûå ra àúâi caác töí chûác cöång saãn úã Viïåt Nam: Àöng Dûúng cöång saãn àaãng (6-1929), An Nam cöång saãn àaãng(7-1929) vaâ Àöng Dûúng cöång saãn liïn àoaân (9-1929). Tûâ ngaây 3 àïën ngaây 7 thaáng 2 nùm 1930, Höåi nghõ thöëngnhêët Àaãng àaä hoåp taåi Cûãu Long Hûúng Caãng), dûúái sûå chuã trò cuãaNguyïîn AÁi Quöëc àaä nhêët trñ húåp nhêët caác töí chûác cöång saãn thaânhmöåt àaãng duy nhêët lêëy tïn laâ Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam; thöng quaChñnh cûúng vùæn tùæt, Saách lûúåc vùæn tùæt, Chûúng trònh toám tùæt,Àiïìu lïå vùæn tùæt cuãa Àaãng vaâ Àiïìu lïå vùæn tùæt cuãa caác höåi quêìnchuáng; thöng qua lúâi kïu goåi nhên dõp thaânh lêåp Àaãng do àöìng chñNguyïîn AÁi Quöëc thaão. Caác vùn kiïån quan troång cuãa Àaãng àûúåc Höåinghõ thöng qua laâ Cûúng lônh caách maång àêìu tiïn cuãa Àaãng Cöångsaãn Viïåt Nam.http://ebooks.vdcmedia.com
 13. 13. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛà ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 13 Cêu 4: Höåi nghõ thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam 3-2-1930.Phên tñch nöåi dung cú baãn cuãa Chñnh cûúng vùæn tùæt vaâ Saách lûúåc vùæntùæt cuãa Àaãng. YÁ nghôa cuãa viïåc thaânh lêåp Àaãng? 1. Höåi nghõ thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam 3-2-1930 Trong nhûäng nùm 1924-1929, phong traâo cöng nhên ViïåtNam phaát triïín maånh vúái yá thûác giai cêëp vaâ yá thûác chñnh trõ ngaâycaâng roä rïåt àaä taåo thaânh laân soáng caách maång dên töåc, dên chuãmaånh meä, trong àoá, giai cêëp cöng nhên àaä thêåt sûå trúã thaânh lûåclûúång chñnh trõ àöåc lêåp, taåo ra nhûäng àiïìu kiïån chñn muöìi cho sûåphên hoaá tñch cûåc trong "Viïåt Nam thanh niïn caách maång àöìng chñhöåi" vaâ trong Àaãng Tên Viïåt dêîn àïën viïåc hònh thaânh nhûäng töíchûác cöång saãn úã Viïåt Nam. Àoá laâ: Àöng Dûúng cöång saãn àaãng, AnNam cöång saãn àaãng, Àöng Dûúng cöång saãn liïn àoaân. Caác töí chûácnaây hoaåt àöång riïng reä, tranh giaânh quêìn chuáng. Thûåc tiïîn àoá àoâihoãi cêëp thiïët phaãi coá sûå laänh àaåo thöëng nhêët, chùåt cheä cuãa möåtchñnh àaãng duy nhêët cuãa giai cêëp cöng nhên Viïåt Nam. Quöëc tïë cöång saãn àaä gûãi thû cho nhûäng ngûúâi cöång saãn úãÀöng Dûúng, kïu goåi thaânh lêåp möåt Àaãng Cöång saãn duy nhêët. - Àûúåc sûå uyã nhiïåm cuãa Quöëc tïë cöång saãn, Nguyïîn AÁi Quöëcàaä triïåu têåp Höåi nghõ àaåi biïíu caác töí chûác cöång saãn úã Hûúng Caãngtûâ ngaây 3 àïën ngaây 7-2-1930 àïí húåp nhêët thaânh möåt Àaãng Cöångsaãn duy nhêët. Tham gia höåi nghõ coá hai àaåi biïíu cuãa Àöng Dûúng cöång saãnàaãng, hai àaåi biïíu cuãa An Nam cöång saãn àaãng. Höåi nghõ àaä nghe Nguyïîn AÁi Quöëc phên tñch tònh hònh trongnûúác vaâ ngoaâi nûúác, phï bònh nhûäng haânh àöång thiïëu thöëng nhêëtgiûäa caác töí chûác cöång saãn, àïì nghõ caác töí chûác cöång saãn àoaân kïët,thöëng nhêët laåi thaânh möåt àaãng duy nhêët. Caác àaåi biïíu nhêët trñ boã thaânh kiïën, thaânh thêåt húåp taác àïíthöëng nhêët thaânh möåt Àaãng cöång saãn duy nhêët, àoá laâ Àaãng Cöångsaãn Viïåt Nam.http://ebooks.vdcmedia.com
 14. 14. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 14 Thöng qua Chñnh cûúng vùæn tùæt, Saách lûúåc vùæn tùæt, Àiïìu lïåvùæn tùæt, Chûúng trònh toám tùæt cuãa Àaãng vïì caách töí chûác caác àoaânthïí quêìn chuáng vaâ àiïìu lïå toám tùæt cuãa cöng höåi, nöng höåi, höåithanh niïn, höåi phuå nûä, höåi phaãn àïë àöìng minh (tûác laâ mùåt trêåndên töåc thöëng nhêët chöëng àïë quöëc). - Vaåch kïë hoaåch tiïën haânh húåp nhêët caác töí chûác cöång saãn úãtrong nûúác vaâ cûã Ban Chêëp haânh Trung ûúng lêm thúâi. Nguyïîn AÁi Quöëc àaä ra lúâi kïu goåi nhên dõp thaânh lêåp Àaãng. 2. Nöåi dung cú baãn cuãa Chñnh cûúng vùæn tùæt vaâ Saách lûúåc vùæntùæt cuãa Àaãng Chñnh cûúng vùæn tùæt, Saách lûúåc vùæn tùæt àûúåc thöng qua taåiHöåi nghõ thaânh lêåp Àaãng 3-2-1930 tuy coân sú lûúåc, nhûng àaä vaåchra àûúâng löëi cú baãn, àuáng àùæn cho caách maång Viïåt Nam, laâ Cûúnglônh àêìu tiïn cuãa Àaãng. Nöåi dung cuãa Cûúng lônh toám tùæt: - Àûúâng löëi chiïën lûúåc cuãa caách maång: Trïn cú súã phên tñchtònh hònh kinh tïë, giai cêëp, xaä höåi nûúác ta, Cûúng lônh viïët: "Chuãtrûúng laâm tû saãn dên quyïìn caách maång vaâ thöí àõa caách maång àïíài túái xaä höåi cöång saãn". - Nhiïåm vuå cuãa caách maång tû saãn dên quyïìn úã nûúác ta laâàaánh àuöíi àïë quöëc Phaáp xêm lûúåc vaâ àaánh àöí boån phong kiïën taysai, laâm cho nûúác Viïåt Nam àûúåc àöåc lêåp tûå do; tõch thu ruöång àêëtcuãa boån àïë quöëc, phong kiïën àïí laâm cuãa cöng vaâ chia cho dênngheâo; chuêín bõ vaâ laänh àaåo nöng dên ngheâo laâm caách maång ruöångàêët, quöëc hûäu hoaá toaân böå xñ nghiïåp cuãa boån àïë quöëc; thaânh lêåpchñnh phuã cöng nöng binh vaâ töí chûác quên àöåi cöng nöng. Caác nhiïåm vuå trïn bao haâm caã nöåi dung dên töåc vaâ dên chuã,chöëng àïë quöëc vaâ chöëng phong kiïën. Song, nöíi bêåt lïn laâ nhiïåm vuåchöëng àïë quöëc vaâ tay sai phaãn àöång, giaânh àöåc lêåp, tûå do cho dêntöåc. - Lûåc lûúång àïí àaánh àöí àïë quöëc vaâ phong kiïën trûúác hïët laâcöng nöng. Àaãng phaãi thu phuåc cho àûúåc cöng nöng vaâ laâm cho giaicêëp cöng nhên laänh àaåo àûúåc àöng àaão quêìn chuáng ; àöìng thúâihttp://ebooks.vdcmedia.com
 15. 15. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 15"Phaãi hïët sûác liïn laåc vúái tiïíu tû saãn, trñ thûác, trung nöng... àïí keáohoå vïì phña vö saãn giai cêëp". Àöëi vúái phuá nöng, trung tiïíu àõa chuãvaâ tû saãn Viïåt Nam maâ chûa roä mùåt phaãn caách maång thò phaãi lúåiduång hoùåc trung lêåp. Böå phêån naâo àaä roä mùåt phaãn caách maång thòphaãi àaánh àöí. Trong khi liïn laåc taåm thúâi vúái caác giai cêëp, phaãi rêëtcêín thêån, khöng khi naâo nhûúång böå möåt chuát lúåi ñch gò cuãa cöngnöng maâ ài vaâo àûúâng löëi thoaã hiïåp. Giai cêëp cöng nhên laâ giai cêëplaänh àaåo caách maång. Àaánh àöí chuã nghôa àïë quöëc Phaáp vaâ boån phong kiïën, "laâmcho nûúác Viïåt Nam hoaân toaân àöåc lêåp", "lêåp ra chñnh phuã cöngbinh" vaâ "quên àöåi cöng nöng" bùçng phûúng phaáp baåo lûåc caáchmaång, bùçng sûác maånh moåi mùåt cuãa quêìn chuáng, chûá khöng phaãibùçng con àûúâng caãi lûúng, thoaã hiïåp. - Caách maång Viïåt Nam laâ böå phêån cuãa Caách maång thïë giúái,phaãi àoaân kïët vúái caác dên töåc bõ aáp bûác vaâ giai cêëp vö saãn quöëc tïë,nhêët laâ giai cêëp cöng nhên Phaáp. - Sûå laänh àaåo cuãa Àaãng laâ nhên töë quyïët àõnh thùæng lúåi cuãacaách maång. "Àaãng laâ àöåi tiïn phong cuãa vö saãn giai cêëp", cho nïnÀaãng coá traách nhiïåm thu phuåc cho àûúåc àaåi böå phêån giai cêëp mònh,phaãi laâm cho giai cêëp mònh laänh àaåo àûúåc dên chuáng; "phaãi thuphuåc cho àûúåc àaåi àa söë dên caây vaâ phaãi dûåa chùæc vaâo dên caâyngheâo", phaãi liïn laåc vúái caác giai cêëp caách maång vaâ caác têìng lúáp yïunûúác àïí àoaân kïët hoå laåi. Àaãng laâ möåt khöëi thöëng nhêët yá chñ vaâhaânh àöång. Àaãng viïn phaãi "hùng haái tranh àêëu cêín thêån vaâ daámhy sinh, phuåc tuâng mïånh lïånh Àaãng vaâ àoáng kinh phñ, chõu phêënàêëu trong möåt böå phêån Àaãng". 3. YÁ nghôa cuãa viïåc thaânh lêåp Àaãng - Höåi nghõ húåp nhêët caác töí chûác cöång saãn úã Viïåt Nam mangtêìm voác möåt Àaåi höåi thaânh lêåp Àaãng. Höåi nghõ àaä quy tuå toaân böåphong traâo cöng nhên vaâ phong traâo yïu nûúác dûúái sûå laänh àaåo cuãamöåt àöåi tiïn phong duy nhêët cuãa caách maång, vúái àûúâng löëi caáchmaång àuáng àùæn, dêîn túái sûå thöëng nhêët vïì tû tûúãng vaâ haânh àöångcuãa phong traâo caách maång caã nûúác.http://ebooks.vdcmedia.com
 16. 16. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 16 - Àaãng ra àúâi àaánh dêëu möåt bûúác ngoùåt cùn baãn trong lõch sûãcaách maång nûúác ta, chêëm dûát thúâi kyâ caách maång úã trong tònh traång"àen töëi nhû khöng coá àûúâng ra", chêëm dûát thúâi kyâ bïë tùæc, khuãnghoaãng vïì àûúâng löëi cûáu nûúác, laâ sûå kiïån coá yá nghôa quyïët àõnh àöëivúái toaân böå quaá trònh phaát triïín cuãa caách maång Viïåt Nam tûâ àoá vïìsau. - Àaãng ra àúâi laâ biïíu hiïån sûå xaác lêåp vai troâ laänh àaåo cuãa giaicêëp cöng nhên Viïåt Nam, khùèng àõnh quaá trònh tûâ àêëu tranh tûåphaát àïën àêëu tranh tûå giaác. - Àaãng ra àúâi laâ kïët quaã têët yïëu cuãa cuöåc àêëu tranh dên töåcvaâ giai cêëp úã Viïåt Nam trong thúâi àaåi múái. Àaãng laâ sûå kïët húåp giûäachuã nghôa Maác - Lïnin vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh vúái phong traâocöng nhên vaâ phong traâo yïu nûúác Viïåt Nam trong nhûäng nùm 20cuãa thïë kyã naây. Höì Chñ Minh àaä viïët: "Viïåc thaânh lêåp Àaãng laâ bûúác ngoùåt vöcuâng quan troång trong lõch sûã caách maång Viïåt Nam. Noá chûáng toãrùçng giai cêëp vö saãn ta àaä trûúãng thaânh vaâ àuã sûác laänh àaåo caáchmaång".http://ebooks.vdcmedia.com
 17. 17. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 17 Cêu 5: Haäy chûáng minh Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi vaâ nùæmquyïìn laänh àaåo caách maång Viïåt Nam tûâ nùm 1930 laâ möåt xu thïëkhaách quan cuãa lõch sûã? 1. Taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ, khai thaác thuöåc àõa cuãathûåc dên Phaáp Dûúái taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ, khai thaác thuöåc àõacuãa thûåc dên Phaáp, xaä höåi Viïåt Nam àaä chuyïín tûâ xaä höåi phongkiïën sang xaä höåi thuöåc àõa, vúái hai mêu thuêîn cú baãn : mêu thuêîngiûäa dên töåc ta vúái thûåc dên Phaáp vaâ mêu thuêîn giûäa nhên dên ta(chuã yïëu laâ nöng dên) vúái giai cêëp àõa chuã phong kiïën. Giaãiquyïët mêu thuêîn àoá àïí àûa xaä höåi tiïën lïn theo àuángxu thïë cuãa thúâi àaåi laâ yïu cêìu têët yïëu khaách quan cuãa lõch sûã. Tûâ àêìu thïë kyã XX, do aãnh hûúãng cuãa phong traâo dên chuã tûsaãn thïë giúái vaâ nhûäng chuyïín biïën kinh tïë - xaä höåi Viïåt Nam,phong traâo dên töåc úã nûúác ta tiïëp tuåc phaát triïín, nhiïìu töí chûácchñnh trõ theo hûúáng dên chuã tû saãn àaä xuêët hiïån: - Phong traâo Àöng Du (1906 - 1908) do nhaâ yïu nûúác PhanBöåi Chêu laänh àaåo. - Phong traâo Àöng Kinh Nghôa Thuåc (1907) diïîn ra khaá söinöíi dûúái caác hònh thûác tuyïn truyïìn caãi caách, cöí vuä loâng yïu nûúác. - Phong traâo Duy Tên (1906 - 1908) nhùçm vêån àöång caãi caáchvùn hoaá, xaä höåi, àaã kñch boån vua quan phong kiïën thöëi naát. - Töí chûác Viïåt Nam Quang phuåc höåi (1912) nhùçm muåc àñch"àaánh àuöíi quên Phaáp, khöi phuåc nûúác Viïåt Nam". - Phong traâo yïu nûúác cuãa caác têìng lúáp tiïíu tû saãn thaânh thõphaát triïín maånh nhû phong traâo àêëu tranh àoâi traã tûå do cho cuåPhan Böåi Chêu (1925), töí chûác àaám tang cuå Phan Chu Trinh. - Viïåt Nam quöëc dên àaãng do Nguyïîn Thaái Hoåc saáng lêåp (25-12-1927) laâ möåt àaãng chñnh trõ theo xu hûúáng caách maång dên chuãtû saãn. Muåc àñch cuãa àaãng naây laâ àaánh àuöíi giùåc Phaáp, lêåt àöí chïëhttp://ebooks.vdcmedia.com
 18. 18. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 18àöå phong kiïën, thiïët lêåp dên quyïìn. Cuöåc khúãi nghôa Yïn Baái (9-2-1930) biïíu thõ tinh thêìn phaãn khaáng quyïët liïåt cuãa giai cêëp tû saãnViïåt Nam chöëng laåi sûå aáp bûác cuãa thûåc dên Phaáp. Sûå thêët baåi cuãacuöåc khúãi nghôa àaä böåc löå tñnh chêët non yïëu, bêët lûåc cuãa giai cêëp tûsaãn vaâ caác têìng lúáp tiïíu tû saãn trong vai troâ caách maång dên töåc. Caác phong traâo àoá khöng àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu khaách quancuãa sûå nghiïåp giaãi phoáng dên töåc vaâ àïìu bõ thûåc dên Phaáp àaân aáp. 2. Khuynh hûúáng cûáu nûúác theo con àûúâng caách maång vö saãn Nùm 1911, Nguyïîn AÁi Quöëc ra ài tòm àûúâng cûáu nûúác vaâ àaälûåa choån àuáng àùæn con àûúâng giaãi phoáng dên töåc, àoá laâ con àûúângcaách maång vö saãn. Nguyïîn AÁi Quöëc tñch cûåc truyïìn baá chuã nghôa Maác - Lïninvaâo Viïåt Nam, chuêín bõ vïì chñnh trõ, tû tûúãng vaâ töí chûác cho viïåcthaânh lêåp Àaãng tiïn phong caách maång úã Viïåt Nam. Viïåt Namthanh niïn caách maång àöìng chñ höåi ra àúâi, trûåc tiïëp truyïìn baá lyáluêån Maác - Lïnin, lyá luêån vïì caách maång giaãi phoáng dên töåc cuãaNguyïîn AÁi Quöëc vaâo Viïåt Nam, laâm dêëy lïn trong caã nûúác möåtphong traâo dên töåc dên chuã söi nöíi. Àaãng Tên Viïåt cuäng ra àúâi.Khuynh hûúáng caách maång vö saãn phaát triïín maånh laâm xuêët hiïånba töí chûác cöång saãn úã Viïåt Nam. Ngaây 3 thaáng 2 nùm 1930, Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi.Cûúng lônh àêìu tiïn cuãa Àaãng vaåch roä àûúâng löëi chiïën lûúåc thûåchiïån caách maång tû saãn dên quyïìn vaâ thöí àõa caách maång àïí tiïën lïnxaä höåi cöång saãn... Nhû vêåy, sau möåt thúâi kyâ daâi, kïí tûâ àêìu thïë kyã XX, lõch sûãdên töåc ta àaä lêìn lûúåt khaão nghiïåm àuã caác cûúng lônh cûáu nûúáckhaác nhau vaâ cuöëi cuâng chó coân Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam laâ coá khaãnùng nùæm ngoån cúâ dên töåc, àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc, laänh àaåocaách maång Viïåt Nam tiïën lïn. Múái ra àúâi, Àaãng àaä giûúng cao ngoån cúâ caách maång, àoaân kïëtvaâ laänh àaåo toaân dên ta tiïën lïn àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc, giaãiphoáng giai cêëp, tûâng bûúác giaânh thùæng lúåi trong cuöåc caách maångphaãn àïë vaâ phaãn phong kiïën.http://ebooks.vdcmedia.com
 19. 19. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 19 Cêu 6: Phên tñch hoaân caãnh lõch sûã ra àúâi vaâ nöåi dung cú baãn cuãa"Luêån cûúng chñnh trõ" thaáng 10-1930 cuãa Àaãng Cöång saãn ÀöngDûúng? 1. Hoaân caãnh lõch sûã Cûúng lônh àêìu tiïn cuãa Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam do Höåinghõ thaânh lêåp Àaãng thaáng 2-1930 thöng qua múái chó phaác ranhûäng neát cú baãn nhêët vïì àûúâng löëi caách maång Viïåt Nam. Yïu cêìukhaách quan àoâi hoãi Àaãng phaãi coá möåt cûúng lônh àêìy àuã, toaân diïånhún. Sau khi Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi, möåt cao traâo caáchmaång röång lúán cuãa quêìn chuáng diïîn ra ngaây caâng söi nöíi vaâ àangtrïn àaâ phaát triïín maånh. Thaáng 4-1930, àöìng chñ Trêìn Phuá sau möåt thúâi gian hoåc úãLiïn Xö, àûúåc Quöëc tïë cöång saãn cûã vïì nûúác hoaåt àöång vaâ àûúåc böísung vaâo Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng, àûúåc giao nhiïåm vuåsoaån thaão "Luêån cûúng chñnh trõ". Höåi nghõ lêìn thûá nhêët cuãa Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãnghoåp thaáng 10-1930, Höåi nghõ quyïët àõnh àöíi tïn àaãng thaânh ÀaãngCöång saãn Àöng Dûúng, cûã ra Ban chêëp haânh Trung ûúng chñnhthûác, àöìng chñ Trêìn Phuá àûúåc cûã laâm Töíng bñ thû. Höåi nghõ àaäthöng qua "Luêån cûúng chñnh trõ". 2. Nöåi dung cú baãn "Luêån cûúng chñnh trõ" göìm 13 muåc, trong àoá, têåp trungnhûäng vêën àïì lúán: Caách maång Viïåt Nam phaãi traãi qua hai giai àoaån, trûúác hïëtlaâm caách maång tû saãn dên quyïìn, boã qua thúâi kyâ phaát triïín tû baãnchuã nghôa, tiïën thùèng lïn con àûúâng xaä höåi chuã nghôa. Caách maång tû saãn dên quyïìn coá nhiïåm vuå chöëng àïë quöëc vaânhiïåm vuå chöëng phong kiïën. Hai nhiïåm vuå naây coá möëi quan hïåkhùng khñt vúái nhau.http://ebooks.vdcmedia.com
 20. 20. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 20 Giai cêëp vö saãn vaâ nöng dên laâ hai àöång lûåc chñnh cuãa caáchmaång, vö saãn laâ giai cêëp laänh àaåo caách maång. Luêån cûúng cuängphên tñch roä thaái àöå àöëi vúái caách maång cuãa caác giai cêëp, têìng lúápkhaác trong xaä höåi. Caách maång Viïåt Nam phaãi ài theo con àûúâng caách maång baåolûåc, con àûúâng khúãi nghôa vuä trang. Khúãi nghôa vuä trang giaânhchñnh quyïìn "khöng phaãi laâ möåt viïåc thûúâng", maâ laâ möåt nghïåthuêåt "phaãi theo khuön pheáp nhaâ binh". Sûå laänh àaåo cuãa Àaãng cöång saãn, àöåi tiïn phong cuãa giai cêëpvö saãn, laâ àiïìu kiïån cöët yïëu cho sûå thùæng lúåi cuãa caách maång. Àaãngphaãi lêëy chuã nghôa Maác - Lïnin laâm nïìn taãng tû tûúãng; phaãi liïnhïå mêåt thiïët vúái quêìn chuáng, vúái vö saãn vaâ caác dên töåc thuöåc àõa,vúái caác lûåc lûúång caách maång thïë giúái. Nöëi tiïëp vaâ kïë thûâa nhûäng àõnh hûúáng lúán àûúåc vaåch roä tûâChñnh cûúng vùæn tùæt vaâ Saách lûúåc vùæn tùæt do laänh tuå Nguyïîn AÁiQuöëc khúãi thaão, "Luêån cûúng chñnh trõ" thaáng 10-1930 àaä xaác àõnhnhûäng vêën àïì rêët cú baãn trong àûúâng löëi chiïën lûúåc cuãa Àaãng ta.Tû tûúãng lúán bao truâm cuãa Cûúng lônh chñnh trõ thaáng 10-1930vêîn laâ quaán triïåt àõnh hûúáng gùæn liïìn àöåc lêåp dên töåc vúái chuãnghôa xaä höåi. Song bïn caånh àoá, Cûúng lônh naây vêîn coân nhûänghaån chïë nhû chûa chó ra àûúåc mêu thuêîn chuã yïëu trong xaä höåithuöåc àõa, chûa xaác àõnh nhiïåm vuå giaãi phoáng dên töåc laâ nhiïåm vuåhaâng àêìu. Trong khi nhêën maånh vai troâ cuãa cöng nöng, chûa chuá yáàuáng mûác àïën vai troâ, võ trñ vaâ khaã nùng caách maång cuãa caácgiai cêëp vaâ têìng lúáp khaác. Noái möåt caách cuå thïílaâ àaä nhêën maånh möåt chiïìu àïën àêëu tranh giai cêëp, chûa quantêm thñch àaáng àïën vêën àïì dên töåc. Khúi dêåy tinh thêìn yïu nûúácvöën laâ truyïìn thöëng lêu àúâi cuãa dên töåc ta; saách lûúåc vaâ phûúngphaáp caách maång chûâng naâo àaä coân thiïëu linh hoaåt, mïìm deão.Nhûäng haån chïë noái trïn, sau àoá ñt lêu, àaä àûúåc caác höåi nghõ BanChêëp haânh Trung ûúng Àaãng tiïëp theo khùæc phuåc.http://ebooks.vdcmedia.com
 21. 21. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 21 Cêu 7: Hoaân caãnh lõch sûã, thaânh quaã vaâ baâi hoåc kinh nghiïåm cuãacao traâo 1930 - 1931? 1. Hoaân caãnh lõch sûã cuãa cao traâo 1930 - 1931 Vaâo nùm 1929 - 1933, thïë giúái tû baãn chuã nghôa bõ khuãnghoaãng kinh tïë trêìm troång. Àïë quöëc Phaáp truát têët caã gaánh nùångcuöåc khuãng hoaãng úã Phaáp lïn vai caác thuöåc àõa. Àöng Dûúng bõ keáovaâo cuöåc khuãng hoaãng àoá nïn àaä chõu nhûäng hêåu quaã thaãm khöëc:nöng dên bõ phaá saãn, bõ chïët àoái; cöng nhên ngaây caâng bõ boác löåtnùång nïì, thêët nghiïåp; giai cêëp tû saãn vûâa ra àúâi àaä bõ tû saãn Phaápboáp ngheåt. Haânh àöång àaân aáp, khuãng böë cuãa thûåc dên Phaáp diïîn rakhùæp núi gêy khöng khñ chñnh trõ cùng thùèng. Mêu thuêîn giûäanhên dên ta vúái thûåc dên Phaáp ngaây caâng gay gùæt àêíy nhên dên tavuâng lïn àêëu tranh maånh meä hún, quyïët liïåt hún vúái keã thuâ àïígiaânh lêëy cuöåc söëng. Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi àaãm nhêån sûá mïånh laänh àaåocuöåc àêëu tranh chöëng àïë quöëc vaâ phong kiïën. Cú súã àaãng tuy chûanhiïìu, song àaä trúã thaânh haåt nhên cuãa phong traâo caách maång.Nhûäng töí chûác quêìn chuáng caách maång àûúåc thaânh lêåp úã nhiïìu núi.Àûúâng löëi cuãa Àaãng àaä phaãn aánh àuáng nguyïån voång cuãa quêìnchuáng, àûúåc tuyïn truyïìn röång raäi, laâm cho yá thûác giaác ngöå cuãaquêìn chuáng ngaây möåt nêng cao. Phong traâo àêëu tranh cuãa quêìn chuáng àaä buâng lïn maånh meädêîn àïën Cao traâo caách maång 1930 - 1931 maâ àónh cao laâ Xö viïëtNghïå tônh. 2. Thaânh quaã vaâ baâi hoåc kinh nghiïåm cuãa cao traâo 1930 -1931 Cao traâo 1930 -1931 vaâ Xö viïët Nghïå Tônh phaãn aánh àûúânglöëi chöëng àïë quöëc vaâ phong kiïën trong Cûúng lônh cuãa Àaãng laâàuáng àùæn. Khöëi liïn minh giûäa hai giai cêëp cöng nhên vaâ nöng dênàaä àûúåc thiïët lêåp trong thûåc tïë àêëu tranh.http://ebooks.vdcmedia.com
 22. 22. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 22 Àaãng àaä xaác lêåp àûúåc quyïìn laänh àaåo, kiïím nghiïåm àûúåcàûúâng löëi, reân luyïån àûúåc àöåi nguä caán böå, àaãng viïn cuãa mònh. Baãnthên quêìn chuáng qua cao traâo àaä tin tûúãng vaâo sûå laänh àaåo cuãaÀaãng - lûåc lûúång duy nhêët coá thïí àûa caách maång Viïåt Nam àïënthùæng lúåi, àöìng thúâi cuäng tin tûúãng vaâo khaã nùng caách maång cuãabaãn thên mònh. Cao traâo caách maång 1930 -1931 laâ möåt cuöåc töíngdiïîn têåp giaânh chñnh quyïìn cuãa nhên dên ta vaâ Àaãng ta. - Cao traâo 1930 - 1931 àaä àïí laåi cho Àaãng ta nhûäng kinhnghiïåm bûúác àêìu vïì kïët húåp hai nhiïåm vuå chiïën lûúåc: chöëng àïëquöëc vaâ chöëng phong kiïën, kïët húåp phong traâo àêëu tranh cuãa cöngnhên vaâ nöng dên, thûåc hiïån liïn minh cöng nöng dûúái sûå laänh àaåocuãa giai cêëp cöng nhên; kïët húåp phong traâo caách maång úã àö thõ; kïëthúåp caác hònh thûác töí chûác vaâ àêëu tranh caách maång cuãa quêìnchuáng. - Tuy nhiïn do nhêën maånh möåt chiïìu àïën vêën àïì giai cêëp maâchûa quan têm thñch àaáng àïën vêën àïì dên töåc nïn trong cao traâo1930 - 1931, vêën àïì saách lûúåc vaâ phûúng phaáp caách maång chûângnaâo àoá coân thiïëu linh hoaåt, mïìm deão do àoá mùåt trêån phaãn àïë chûaàûúåc phaát triïín röång raäi.http://ebooks.vdcmedia.com
 23. 23. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 23 Cêu 8: Hoaân caãnh lõch sûã, thaânh quaã vaâ baâi hoåc kinh nghiïåm cuãacao traâo dên chuã 1936 — 1939? 1. Hoaân caãnh lõch sûã cuãa Cao traâo dên chuã 1936 - 1939 Cuöåc khuãng hoaãng kinh tïë thïë giúái cuãa chuã nghôa tû baãn àêíynhûäng mêu thuêîn vöën coá cuãa chuáng ngaây caâng sêu sùæc Chuã nghôaphaátxñt àaä ra àúâi. Àoá laâ nïìn chuyïn chñnh àöåc taâi nhêët, taân baåonhêët, sö vanh nhêët, hiïëu chiïën nhêët cuãa boån tû baãn taâi chñnh phaãnàöång. Chuyïn chñnh phaát xñt àaä àûúåc thiïët lêåp, tiïu biïíu úã Àûác - YÁ- Nhêåt vaâ möåt söë nûúác khaác. Phong traâo chöëng phaát xñt nhanhchoáng lan röång úã nhiïìu nûúác àaä thu huát caác lûåc lûúång coá xu hûúángchñnh trõ khaác nhau. Àaåi höåi lêìn thûá VII cuãa Quöëc tïë cöång saãn nhêån àõnh: "lûåclûúång phaãn caách maång phaátxñt àang têën cöng vaâo chïë àöå dên chuãtû saãn, àang ra sûác bùæt nhûäng ngûúâi lao àöång phaãi söëng dûúái chïëàöå boác löåt vaâ bõ àaân aáp daä man nhêët, ngaây nay trong nhiïìu nûúác tûbaãn chuã nghôa; quêìn chuáng lao àöång phaãi lûåa choån möåt caách cuå thïíkhöng phaãi giûäa chuyïn chñnh vö saãn vúái chïë àöå dên chuã tû saãnmaâ laâ giûäa chïë àöå dên chuã tû saãn vúái chuã nghôa phaátxñt". Vêåy keã thuâ nguy hiïím nhêët cuãa nhên dên thïë giúái luác naâykhöng phaãi laâ chuã nghôa tû baãn hoùåc chuã nghôa àïë quöëc noái chungmaâ laâ chuã nghôa phaátxñt, nhiïåm vuå trûúác mùæt cuãa giai cêëp cöngnhên quöëc tïë laâ àêëu tranh chöëng chuã nghôa phaátxñt giaânh dên chuãvaâ hoaâ bònh. Giai cêëp cöng nhên quöëc tïë phaãi thöëng nhêët haâng nguäcuãa mònh, lêåp mùåt trêån nhên dên röång raäi. Àöëi vúái caác nûúác thuöåc àõa vaâ nûãa thuöåc àõa, "vêën àïì mùåttrêån thöëng nhêët chöëng àïë quöëc coá têìm quan troång àùåc biïåt". Àaåi höåi VII cuãa Quöëc tïë cöång saãn àaä giuáp Àaãng ta trong viïåcphên tñch tònh hònh, àïì ra nhiïåm vuå caách maång trong thúâi kyâ múái. ÚÃ Phaáp, Mùåt trêån Nhên dên Phaáp àûúåc thaânh lêåp (5-1935)àaä giaânh àûúåc thùæng lúåi trong cuöåc Töíng tuyïín cûã nùm 1936, möåtchñnh phuã tiïën böå - chñnh phuã Mùåt trêån Nhên dên Phaáp ra àúâi.http://ebooks.vdcmedia.com
 24. 24. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 24 ÚÃõ nûúác ta, Cuöåc khuãng hoaãng kinh tïë 1929 - 1933 àaä taácàöång sêu sùæc àïën àúâi söëng caác giai cêëp, caác têìng lúáp nhên dên laoàöång, àïën caã caác nhaâ tû saãn, àõa chuã haång vûâa vaâ nhoã. Boån cêìmquyïìn phaãn àöång úã Àöng Dûúng vêîn thi haânh chñnh saách boác löåt,vú veát vaâ khuãng böë, àaân aáp daä man phong traâo caách maång cuãanhên dên ta. Thaáng 7-1936, Höåi nghõ Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãnghoåp taåi Thûúång Haãi (Trung Quöëc) do àöìng chñ Lï Höìng Phong chuãtrò, Höåi nghõ nhêån àõnh: Nhiïåm vuå caách maång tû saãn dên quyïìn laâàaánh àöí àïë quöëc Phaáp, giaânh àöåc lêåp dên töåc, xoaá boã giai cêëp àõachuã, thûåc hiïån ngûúâi caây coá ruöång khöng hïì thay àöíi, nhûng chûaphaãi laâ nhiïåm vuå caách maång trûåc tiïëp trong luác naây. Yïu cêìu cêëpthiïët trûúác mùæt cuãa nhên dên Àöng Dûúng laâ tûå do, dên chuã, caãithiïån àúâi söëng. Phaãi thaânh lêåp Mùåt trêån nhên dên phaãn àïë röångraäi "bao göìm caác giai cêëp, caác àaãng phaái, caác àoaân thïí chñnh trõ vaâtñn ngûúäng tön giaáo khaác nhau àêëu tranh àoâi nhûäng àiïìu dên chuãàún sú...". Höåi nghõ àaä giaãi quyïët àuáng àùæn möëi quan hïå giûäa muåc tiïuchiïën lûúåc vúái muåc tiïu cuå thïí trûúác mùæt cuãa caách maång nûúác ta.Do àoá, àaä nhanh choáng àûa phong traâo caách maång cuãa quêìn chuánglïn möåt giai àoaån múái. 2. Thaânh quaã vaâ baâi hoåc kinh nghiïåm cuãa Cao traâo dên chuã1936 - 1939 Thûåc hiïån chuã trûúng, chñnh saách múái, Àaãng àaä vûúåt qua baotrúã lûåc, khoá khùn do sûå àaân aáp cuãa keã thuâ, sûå phaá hoaåi cuãa boåntröëtkñt, nhûäng xu hûúáng sai lêìm, taã hûäu khuynh trong nöåi böåphong traâo. Àaãng àaä thu àûúåc nhiïìu thùæng lúåi coá yá nghôa to lúán: Uy tñn cuãa Àaãng lan röång, thêëm sêu vaâo nhûäng têìng lúápquêìn chuáng röång raäi; àaä àöång viïn, giaáo duåc chñnh trõ, xêy dûång töíchûác, àoaân kïët àêëu tranh cho haâng triïåu quêìn chuáng, thöng quanhûäng cuöåc àêëu tranh chñnh trõ, àêëu tranh tû tûúãng röång khùæp tûâthaânh thõ àïën nöng thön, tûâ nhaâ maáy àïën àöìn àiïìn, hêìm moã àïëncaác laâng maåc, thön xoám. Thùæng lúåi to lúán àoá taåo nïn nhûäng tiïìn àïìhttp://ebooks.vdcmedia.com
 25. 25. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 25àïí Àaãng àûa quêìn chuáng vaâo nhûäng trêån chiïën àêëu kiïn quyïët saunaây. Nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm: - Giaãi quyïët àuáng àùæn möëi quan hïå giûäa muåc tiïu chiïën lûúåcvaâ muåc tiïu trûúác mùæt, xaác àõnh àuáng keã thuâ, nhiïåm vuå cuå thïí vaâkhêíu hiïåu saát húåp àïí àöång viïn quêìn chuáng lïn trêån tuyïën caáchmaång. - Kïët húåp hoaåt àöång bêët húåp phaáp vaâ hoaåt àöång cöng khai,húåp phaáp, sûã duång moåi hònh thûác töí chûác vaâ àêëu tranh, chöëngkhuynh hûúáng baão thuã, ruåt reâ, àöìng thúâi chöëng chuã nghôa cöngkhai, húåp phaáp, khöng coi troång xêy dûång àaãng bñ mêåt vaâ hoaåtàöång bêët húåp phaáp cuãa Àaãng, sùén saâng vïì tû tûúãng vaâ töí chûác àïíchuyïín hûúáng hoaåt àöång khi tònh hònh thay àöíi àöåt ngöåt. - Phaãi giûä vûäng sûå laänh àaåo têåp trung thöëng nhêët cuãa Àaãng,giûä nghiïm kyã luêåt trong Àaãng, nêng cao tinh thêìn traách nhiïåm,nùng lûåc tûå àöång cöng taác, phaát huy saáng kiïën cuãa tûâng àaãng viïn,tûâng chi böå àaãng. - Phêën àêëu xêy dûång möåt mùåt trêån thöëng nhêët dên chuã röångraäi, vûäng maånh do Àaãng laänh àaåo. Coá àûúâng löëi saách lûúåc liïnminh àuáng àùæn vúái caác baån àöìng minh, àêåp tan moåi êm mûu vaâthuã àoaån xuyïn taåc, phaá hoaåi cuãa boån phaãn àöång.http://ebooks.vdcmedia.com
 26. 26. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 26 Cêu 9: Hoaân caãnh lõch sûã, nöåi dung vaâ yá nghôa lõch sûã cuãa chuãtrûúng àiïìu chónh chiïën lûúåc caách maång cuãa Àaãng trong thúâi kyâ 1939- 1945? 1. Hoaân caãnh lõch sûã Chiïën tranh thïë giúái thûá hai buâng nöí. Chñnh phuã Phaáp àaätham chiïën. ÚÃ Àöng Dûúng, thûåc dên Phaáp àaä thi haânh chñnh saáchthöëng trõ thúâi chiïën. Trûúác sûå biïën àöång lúán àoá, Àaãng àaä kõp thúâi àiïìu chónh chiïënlûúåc, àõnh ra chuã trûúng, chñnh saách múái cho phuâ húåp vúái tònh hònhmúái. Höåi nghõ Trung ûúng Àaãng lêìn thûá 6 (11-1939), àùåc biïåt laâHöåi nghõ Trung ûúng Àaãng lêìn thûá 8 (5 - 1941), do Nguyïîn AÁiQuöëc chuã trò, àaä khùèng àõnh nöåi dung, tû tûúãng àiïìu chónh chiïënlûúåc trong thúâi kyâ múái. Àûúâng löëi cuãa Àaãng vïì caách maång giaãiphoáng dên töåc àaä àûúåc böí sung, phaát triïín vaâ hoaân chónh. 2. Nöåi dung chuã yïëu cuãa chuã trûúng àiïìu chónh chiïën lûúåccaách maång Thûá nhêët, Àaãng àaä kõp thúâi àiïìu chónh chiïën lûúåc, nhùçm têåptrung giaãi quyïët nhiïåm vuå haâng àêìu laâ àaánh àöí àïë quöëc vaâ tay sai,giaânh àöåc lêåp dên töåc. Trong "Thöng caáo cho caác àöìng chñ úã caác cêëp" ngaây 29-9-1939,Trung ûúng Àaãng vaåch roä: "Hoaân caãnh Àöng Dûúng seä tiïën bûúácàïën vêën àïì dên töåc giaãi phoáng... Têët caã caác àöìng chñ phaãi thêëu hiïíuvêën àïì dên töåc giaãi phoáng..., gêy cho têët caã caác têìng lúáp dên chuánghiïíu biïët tinh thêìn dên töåc giaãi phoáng". Trung ûúng Àaãng xaác àõnhkeã thuâ cuå thïí, nguy hiïím nhêët cuãa caách maång Àöng Dûúng khöngphaãi laâ àïë quöëc vaâ giai cêëp àõa chuã phong kiïën noái chung, maâ laâchuã nghôa àïë quöëc vaâ boån tay sai phaãn böåi dên töåc. "Bûúác àûúângsinh töìn cuãa caác dên töåc Àöng Dûúng khöng coân coá con àûúâng naâokhaác hún laâ con àûúâng àaánh àöí àïë quöëc Phaáp, chöëng têët caã aáchngoaåi xêm, vö luêån da trùæng hay da vaâng, àïí tranh lêëy giaãi phoánghttp://ebooks.vdcmedia.com
 27. 27. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 27dên töåc". "Nhiïåm vuå giaãi phoáng dên töåc, àöåc lêåp cho àêët nûúác laâmöåt nhiïåm vuå trûúác tiïn cuãa Àaãng ta"; "trong luác naây, nïëu khönggiaãi quyïët àûúåc vêën àïì dên töåc giaãi phoáng, khöng àoâi àûúåc àöåc lêåp,tûå do cho toaân thïí dên töåc, thò chùèng nhûäng toaân thïí quöëc gia, dêntöåc coân phaãi chõu maäi kiïëp ngûåa trêu, maâ quyïìn lúåi cuãa böå phêån,giai cêëp àïën vaån nùm cuäng khöng àoâi laåi àûúåc"; "trong giai àoaånhiïån taåi... nïëu khöng àaánh àuöíi àûúåc Phaáp - Nhêåt thò vêån maångcuãa dên töåc phaãi chõu kiïëp ngûåa trêu muön àúâi, maâ vêën àïì ruöångàêët cuäng khöng laâm sao giaãi quyïët àûúåc". "Cuöåc caách maång úã ÀöngDûúng laâ möåt cuöåc caách maång dên töåc giaãi phoáng". Thûá hai, sau khi giaânh àöåc lêåp, caác dên töåc söëng trïn baán àaãoÀöng Dûúng muöën lêåp ra möåt chñnh phuã liïn bang hay àûáng riïngthaânh möåt quöëc gia àöåc lêåp tuyâ yá. Àöëi vúái nûúác ta, sau khi àaánhàuöíi Phaáp - Nhêåt seä thaânh lêåp möåt chñnh phuã nhên dên, Chñnhphuã Viïåt Nam dên chuã cöång hoaâ, lêëy cúâ àoã sao vaâng nùm caánh laâmcúâ cuãa toaân quöëc, Chñnh phuã do Quöëc höåi bêìu ra. Thûá ba, liïn hiïåp têët caã caác giai cêëp vaâ têìng lúáp nhên dênkhöng phên biïåt tön giaáo, xu hûúáng chñnh trõ, àaãng phaái vaâo möåtmùåt trêån dên töåc thöëng nhêët chöëng àïë quöëc thêåt röång raäi, lêëy liïnminh cöng nöng laâm cú súã. Muöën vêåy cêìn phaãi vêån duång möåtphûúng phaáp hiïåu triïåu hïët sûác thöëng thiïët, laâm sao àaánh thûácàûúåc tinh thêìn dên töåc xûa nay trong nhên dên. Trung ûúng quyïëtàõnh thaânh lêåp "Mùåt trêån Viïåt Nam àöåc lêåp àöìng minh", goåi tùæt laâViïåt Minh. Àöëi vúái caác dên töåc Campuchia vaâ Laâo, Àaãng chuãtrûúng lêåp "Mùåt trêån Ai Lao àöåc lêåp àöìng minh", vaâ "Cao Miïn àöåclêåp àöìng minh", àïí sau àoá lêåp ra Àöng Dûúng àöåc lêåp àöìng minh.Coân caác töí chûác quêìn chuáng thò lêåp thaânh caác höåi cûáu quöëc nhû:cöng nhên cûáu quöëc, nöng dên cûáu quöëc, thanh niïn cûáu quöëc, phuånûä cûáu quöëc, v.v.. Thûá tû, chuyïín hûúáng hònh thûác àêëu tranh, tûâ àêëu tranhcöng khai, húåp phaáp vaâ nûãa húåp phaáp àoâi quyïìn lúåi dên chuã, dênsinh, sang àêëu tranh chñnh trõ bñ mêåt, bêët húåp phaáp, chuêín bõ khúãinghôa vuä trang giaânh chñnh quyïìn. Chuêín bõ khúãi nghôa vuä tranglaâ trung têm cuãa Àaãng vaâ nhên dên ta, phaãi ra sûác chuêín bõ lûåclûúång trong toaân quöëc vaâ nhùçm àuáng vaâo nhûäng àiïìu kiïån chuãhttp://ebooks.vdcmedia.com
 28. 28. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 28quan vaâ khaách quan thuêån lúåi, ài tûâ khúãi nghôa tûâng phêìn, giaânhchñnh quyïìn úã àõa phûúng, tiïën lïn töíng khúãi nghôa giaânh chñnhquyïìn trong caã nûúác... 3. YÁù nghôa cuãa sûå àiïìu chónh chiïën lûúåc - Tûâ Höåi nghõ lêìn thûá 6 àïën Höåi nghõ lêìn thûá 8 cuãa Ban chêëphaânh Trung ûúng Àaãng, sûå àiïìu chónh chiïën lûúåc cuãa Àaãng trongthúâi kyâ múái àaä hoaân chónh. - Trong hoaân caãnh dên töåc ta möåt cöí àöi troâng mêu thuêînchuã yïëu trong xaä höåi ta àaä phaát triïín àïën àöå gay gùæt nhêët, vêën àïìsöëng coân cuãa caác dên töåc Àöng Dûúng àùåt ra möåt caách trûåc tiïëp,quyïìn lúåi dên töåc giaãi phoáng àùåt lïn cao hún hïët. Àaãng àaä coá chuãtrûúng thûåc hiïån cho àûúåc muåc tiïu chuã yïëu laâ àöåc lêåp dên töåc, àïìra haâng loaåt chuã trûúng vaâ biïån phaáp caách maång àuáng àùæn, tñchcûåc múã röång khöëi àoaân kïët dên töåc, tñch cûåc chuêín bõ vaâ tiïën lïnkhúãi nghôa vuä trang, giaânh chñnh quyïìn. Àûúâng löëi àoá húåp vúáinguyïån voång cuãa toaân thïí nhên dên, cuãa caác dên töåc úã ÀöngDûúng, coá khaã nùng àöång viïn caã dên töåc àoaân kïët àûáng lïn àaánhPhaáp àuöíi Nhêåt. - Sûå àiïìu chónh chiïën lûúåc àuáng àùæn àoá àaánh dêëu möåt bûúáctrûúãng thaânh múái cuãa Àaãng ta, coá yá nghôa quyïët àõnh àïën thùæng lúåicuãa cuöåc Caách maång Thaáng Taám nùm 1945.http://ebooks.vdcmedia.com
 29. 29. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 29 Cêu 10: Hoaân caãnh, nöåi dung vaâ yá nghôa lõch sûã cuãa baãn Chó thõ"Nhêåt - Phaáp bùæn nhau vaâ haânh àöång cuãa chuáng ta" ngaây 12-3-1945cuãa Ban thûúâng vuå Trung ûúng Àaãng? 1. Hoaân caãnh - Nhêåt xêm lûúåc Àöng Dûúng. Nhêåt - Phaáp cêëu kïët vúái nhauàaân aáp phong traâo caách maång Viïåt Nam. Song, mêu thuêîn giûäachuáng ngaây caâng gay gùæt. Bêëy giúâ Àaãng, ta àaä dûå àoaán: nhêët àõnhNhêåt - Phaáp seä thön tñnh lêîn nhau. - Àêìu nùm 1945, Chiïën tranh thïë giúái lêìn thûá hai bûúác vaâogiai àoaån kïët thuác• Nûúác Phaáp àûúåc giaãi phoáng, Chñnh phuã Àúâgöntrúã laåi Pari. Quên Anh àaánh lui quên Nhêåt úã Miïën Àiïån. Myä àöí böålïn Philippin, khöëng chïë phêìn àûúâng biïín tûâ Nhêåt Baãn àïënInàönïxia. Thûåc dên Phaáp theo phaái Àúâgön úã Àöng Dûúng ngoác àêìu dêåy,hoaåt àöång raáo riïët, chúâ quên Àöìng minh vaâo seä lêåt àöí Nhêåt àïí khöiphuåc quyïìn thöëng trõ. Phaát xñt Nhêåt àûáng trûúác tònh thïë thêët baåi úã Thaái BònhDûúng nïn phaãi nhanh choáng laâm cuöåc àaão chñnh lêåt àöí Phaáp. Ban thûúâng vuå Trung ûúng Àaãng hoåp tûâ ngaây 9-3-1945 àïën10-3-1945 àaä àaánh giaá tònh hònh, nhêån àõnh thúâi cú khúãi nghôa vaâàaä ra baãn Chó thõ "Nhêåt — Phaáp bùæn nhau vaâ haânh àöång cuãa chuángta". 2. Nöåi dung chuã yïëu cuãa baãn Chó thõ - Xaác àõnh keã thuâ chñnh, cuå thïí, trûúác mùæt vaâ duy nhêët cuãanhên dên Àöng Dûúng laâ phaát xñt Nhêåt; thay khêíu hiïåu àaánh àuöíiphaátxñt Nhêåt, Phaáp bùçng khêíu hiïåu àaánh àuöíi phaátxñt Nhêåt vaâàûa ra khêíu hiïåu "thaânh lêåp chñnh quyïìn caách maång cuãa nhêndên Àöng Dûúng". - Phaát àöång cao traâo khaáng Nhêåt, cûáu nûúác maånh meä laâmtiïìn àïì cho cuöåc töíng khúãi nghôa; phaãi coá nhûäng hònh thûác tuyïnhttp://ebooks.vdcmedia.com
 30. 30. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 30truyïìn, àêëu tranh húåp vúái thúâi kyâ tiïìn khúãi nghôa nhû àêíy maånhtuyïn truyïìn voä trang, biïíu tònh, tuêìn haânh, thõ uy, baäi cöng chñnhtrõ, phaá caác kho thoác cuãa Nhêåt àïí giaãi quyïët naån àoái, phaát àöångchiïën tranh du kñch, giaãi phoáng tûâng vuâng, lêåp chñnh quyïìn böåphêån, múã röång cùn cûá àõa caách maång àïí khi àuã àiïìu kiïån seä chuyïínsang töíng khúãi nghôa. - Dûå àoaán thúâi cú khúãi nghôa: + Quên Àöìng Minh keáo vaâo Àöng Dûúng àaánh Nhêåt, Nhêåtkeáo ra mùåt trêån ngùn caãn quên Àöìng Minh àïí phña sau sú húã. + Caách maång Nhêåt buâng nöí, chñnh quyïìn caách maång cuãanhên dên Nhêåt àûúåc thaânh lêåp. + Nhêåt bõ mêët nûúác nhû Phaáp nùm 1940. Quên àöåi viïînchinh Nhêåt hoang mang, mêët hïët tinh thêìn. - Chó thõ coân noái roä khöng àûúåc yã laåi vaâo bïn ngoaâi khi tònhthïë biïën chuyïín thuêån lúåi, maâ phaãi dûåa vaâo sûác mònh laâ chñnh. 3. YÁ nghôa lõch sûã Chó thõ "Nhêåt - Phaáp bùæn nhau vaâ haânh àöång cuãa chuáng ta"thïí hiïån sûå nhêån àõnh saáng suöët, kiïn quyïët vaâ kõp thúâi cuãa Àaãngta, laâ kim chó nam cho moåi haânh àöång cuãa toaân Àaãng, cuãa ViïåtMinh trong cao traâo khaáng Nhêåt, cûáu nûúác, thuác àêíy tònh thïë caáchmaång mau choáng chñn muöìi. Khi Nhêåt àêìu haâng, mùåc dêìu chûa nhêån lïånh cuãa Trungûúng Àaãng, nhûng do nùæm vûäng nöåi dung baãn Chó thõ nïn nhiïìuàõa phûúng àaä chuã àöång, saáng taåo, mau leå, kõp thúâi khúãi nghôatûâng phêìn tiïën lïn töíng khúãi nghôa thaânh cöng trong nhûäng ngaâythaáng Taám.http://ebooks.vdcmedia.com
 31. 31. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛà ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 31 Cêu 11: YÁ nghôa lõch sûã, nguyïn nhên thùæng lúåi vaâ baâi hoåc kinhnghiïåm cuãa Caách maång Thaáng Taám nùm 1945? 1. YÁ nghôa lõch sûã - Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám àaä àêåp tan xiïìng xñchnö lïå cuãa thûåc dên Phaáp trong gêìn möåt thïë kyã, lêåt nhaâo chïë àöåquên chuã haâng mêëy nghòn nùm vaâ aách thöëng trõ cuãa phaátxñt Nhêåt,lêåp nïn nûúác Viïåt Nam dên chuã cöång hoaâ, Nhaâ nûúác dên chuã nhêndên àêìu tiïn úã Àöng - Nam chêu AÁ. Nhên dên Viïåt Nam tûâ thênphêån nö lïå trúã thaânh ngûúâi dên cuãa nûúác àöåc lêåp tûå do, àûáng lïnlaâm chuã vêån mïånh cuãa mònh. - Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám, àaánh dêëu bûúác phaáttriïín nhaãy voåt cuãa lõch sûã dên töåc Viïåt Nam, àûa dên töåc ta bûúácvaâo möåt kyã nguyïn múái: kyã nguyïn àöåc lêåp tûå do vaâ chuã nghôa xaähöåi. - Vúái thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám, Àaãng ta vaâ nhêndên ta àaä goáp phêìn laâm phong phuá thïm kho taâng lyá luêån cuãa chuãnghôa Maác-Lïnin; cung cêëp thïm nhiïìu kinh nghiïåm quyá chophong traâo àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc vaâ giaânh quyïìn dên chuã. - Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám àaä höî trúå, thuác àêíyphong traâo àêëu tranh giaânh àöåc lêåp cuãa caác dên töåc trïn baán àaãoÀöng Dûúng vaâ nhiïìu nûúác khaác trïn thïë giúái. 2. Nguyïn nhên thùæng lúåi - Nguyïn nhên khaách quan: Caách maång Thaáng Taám nöí ra trong böëi caãnh quöëc tïë rêëtthuêån lúåi: keã thuâ trûåc tiïëp cuãa nhên dên ta laâ phaát xñtNhêåt àaä bõLiïn Xö vaâ caác lûåc lûúång dên chuã thïë giúái àaánh baåi. Boån Nhêåt úãÀöng Dûúng vaâ tay sai àaä tan raä. Àaãng ta àaä chúáp thúâi cú àoá phaátàöång toaân dên nöíi dêåy Töíng khúãi nghôa giaânh thùæng lúåi nhanhchoáng. - Nguyïn nhên chuã quan:http://ebooks.vdcmedia.com
 32. 32. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 32 Caách maång Thaáng Taám laâ kïët quaã töíng húåp cuãa 15 nùm àêëutranh cuãa dên töåc ta dûúái sûå laänh àaåo cuãa Àaãng, àaä àûúåc reân luyïånqua ba cao traâo caách maång röång lúán: Cao traâo 1930 - 1931, Caotraâo 1936 - 1939 vaâ Cao traâo vêån àöång giaãi phoáng dên töåc 1939 -1945. Quêìn chuáng caách maång àaä àûúåc Àaãng töí chûác, laänh àaåo vaâreân luyïån bùçng thûåc tiïîn àêëu tranh àaä trúã thaânh lûåc lûúång chñnhtrõ huâng hêåu, coá lûåc lûúång vuä trang nhên dên laâm noâng cöët. Caách maång Thaáng Taám thaânh cöng laâ do Àaãng ta àaä chuêínbõ àûúåc lûåc lûúång vô àaåi cuãa toaân dên àoaân kïët trong Mùåt trêån ViïåtMinh, dûåa trïn cú súã liïn minh cöng nöng, dûúái sûå laänh àaåo cuãaÀaãng. Àaãng ta laâ ngûúâi töí chûác vaâ laänh àaåo Caách maång ThaángTaám, vò Àaãng coá àûúâng löëi caách maång àuáng àùæn, daây daån kinhnghiïåm àêëu tranh, nùæm àuáng thúâi cú vaâ chó àaåo kiïn quyïët, khönkheáo, taåo nïn sûác maånh töíng húåp aáp àaão keã thuâ. Sûå laänh àaåo cuãa Àaãng laâ nhên töë chuã yïëu nhêët, quyïët àõnhthùæng lúåi cuãa Caách maång thaáng Taám 1945. 3. Baâi hoåc kinh nghiïåm Baâi hoåc coá yá nghôa khoa hoåc vaâ thûåc tiïîn chñnh trõ sêu sùæccuãa Caách maång Thaáng Taám laâ Àaãng ta àaä khöng ngûâng phaát huytinh thêìn chuã àöång, saáng taåo trong viïåc phaát triïín àûúâng löëi vaâ töíchûác thûåc tiïîn, maånh daån àiïìu chónh chiïën lûúåc, thay àöíi chuãtrûúng cho húåp tònh thïë, kõp thúâi nùæm bùæt àûúåc sûå biïën àöíi cuãa thúâicuöåc àïí töí chûác laänh àaåo quêìn chuáng tiïën haânh cuöåc Töíng khúãinghôa. - Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám coân àïí laåi cho Àaãngvaâ nhên dên ta nhiïìu baâi hoåc kinh nghiïåm vïì chó àaåo chiïën lûúåc,saách lûúåc vaâ phûúng phaáp caách maång, laâm phong phuá kho taâng lyáluêån caách maång: + Àaãng àaä xaác àõnh nhiïåm vuå chiïën lûúåc cuãa caách maång ViïåtNam laâ chöëng àïë quöëc vaâ chöëng phong kiïën. Hai nhiïåm vuå naây kïëthúåp khùng khñt vúái nhau, laâm tiïìn àïì cho nhau, song nhiïåm vuåchöëng àïë quöëc laâ chuã yïëu nhêët, laâ nhiïåm vuå haâng àêìu coân nhiïåmhttp://ebooks.vdcmedia.com
 33. 33. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 33vuå chöëng phong kiïën phaãi phuåc tuâng nhiïåm vuå chöëng àïë quöëc vaâàûúåc thûåc hiïån daãi ra tûâng bûúác. Nhúâ vêåy, Àaãng ta àaä töí chûác àûúåclûåc lûúång chñnh trõ röång lúán maâ noâng cöët laâ khöëi liïn minh cöngnöng àïí thûåc hiïån yïu cêìu cêëp baách cuãa caách maång laâ giaãi phoángdên töåc, giaânh lêëy àöåc lêåp, tûå do cho Töí quöëc. + Àaãng àaä triïåt àïí lúåi duång mêu thuêîn trong haâng nguä keãthuâ. Xaác àõnh keã thuâ nguy hiïím nhêët, phên hoaá haâng nguä keã thuâ,tranh thuã moåi lûåc lûúång, têåp trung chöëng keã thuâ nguy hiïím nhêët. + Àaãng ta àaä khùèng àõnh con àûúâng duy nhêët lêåt àöí aáchthöëng trõ cuãa àïë quöëc vaâ tay sai, giaânh chñnh quyïìn laâ con àûúângcaách maång baåo lûåc; àaä xêy dûång lûåc lûúång chñnh trõ cuãa quêìnchuáng, trïn cú súã àoá tûâng bûúác xêy dûång lûåc lûúång vuä trang vaâ àêëutranh vuä trang, àaä kheáo leáo kïët húåp chùåt cheä giûäa lûåc lûúång chñnhtrõ vaâ lûåc lûúång vuä trang, àêëu tranh chñnh trõ vaâ àêëu tranh vuätrang, trong àoá, àêëu tranh chñnh trõ cuãa quêìn chuáng coá vai troâquyïët àõnh àaä taåo ra ûu thïë aáp àaão quên thuâ, giaânh thùæng lúåinhanh goån.http://ebooks.vdcmedia.com
 34. 34. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 34 Cêu 12: Hoaân caãnh lõch sûã vaâ nöåi dung cú baãn cuãa baãn Chó thõ"Khaáng chiïën kiïën quöëc" thaáng 11-1945 cuãa Ban thûúâng vuå Trungûúng Àaãng? 1. Hoaân caãnh lõch sûãù - Sau thùæng lúåi vô àaåi cuãa Liïn Xö trong Chiïën tranh thïë giúáithûá hai, chuã nghôa xaä höåi àaä trúã thaânh möåt hïå thöëng thïë giúái,phong traâo giaãi phoáng dên töåc phaát triïín maånh meä úã chêu AÁ, chêuPhi, chêu Myä Latinh. Phong traâo àêëu tranh cuãa giai cêëp cöngnhên trong caác nûúác tû baãn chuã nghôa phaát triïín cao. - Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám àaä àem laåi cho caáchmaång Viïåt Nam thïë vaâ lûåc múái. Àaãng ta tûâ möåt àaãng hoaåt àöångbêët húåp phaáp trúã thaânh àaãng cêìm quyïìn, nhên dên ta àûúåc giaãiphoáng khoãi cuöåc àúâi nö lïå, trúã thaânh ngûúâi laâm chuã àêët nûúác. Caách maång nûúác ta thúâi kyâ naây àûáng trûúác nhûäng khoá khùn,thûã thaách nghiïm troång: + Nûúác ta coân nùçm trong voâng vêy cuãa chuã nghôa àïë quöëc vaâcaác chñnh quyïìn phaãn àöång trong khu vûåc. Nûúác ta coân chûa nhêånàûúåc sûå giuáp àúä trûåc tiïëp cuãa caác nûúác xaä höåi chuã nghôa vaâ lûåclûúång tiïën böå trïn thïë giúái. + Nïìn kinh tïë vöën ngheâo naân, laåc hêåu laåi bõ chiïën tranh taânphaá nùång nïì. Naån àoái nùm 1945 laâm 2 triïåu ngûúâi chïët, tiïëp àoá laânaån luä luåt, haån haán keáo daâi laâm 50% ruöång àêët bõ boã hoang. Saãnxuêët nöng nghiïåp àònh àöën. Taâi chñnh khö kiïåt, kho baåc tröëngröëng, ngên haâng Àöng Dûúng coân nùçm trong tay tû baãn Phaáp.Trònh àöå vùn hoaá cuãa nhên dên ta thêëp keám, 90% söë dên muâ chûä. + ÚÃ miïìn Bùæc: 20 vaån quên Tûúãng öì aåt traân qua biïn giúái,theo goát chuáng laâ boån Viïåt Quöëc, Viïåt Caách, chuáng lêåp chñnh quyïìnphaãn àöång úã möåt söë núi, cûúáp cuãa giïët ngûúâi vaâ chöëng phaá chñnhquyïìn caách maång. ÚÃ miïìn Nam: quên Anh vúái danh nghôa ÀöìngMinh keáo vaâo nûúác ta tiïëp tay cho thûåc dên Phaáp trúã laåi xêm lûúåchttp://ebooks.vdcmedia.com
 35. 35. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 35nûúác ta lêìn thûá hai. "Töí quöëc lêm nguy! Vêån mïånh dên töåc nhûngaân cên treo súåi toác!". 2. Nöåi dung cú baãn cuãa Chó thõ “Khaáng chiïën kiïën quöëc" Ngaây 25-11-1945, Ban thûúâng vuå Trung ûúng Àaãng ra baãnChó thõ "Khaáng chiïën kiïën quöëc" vaåch roä nhiïåm vuå chiïën lûúåc vaânhiïåm vuå cêìn kñp cuãa caách maång nûúác ta. Chó thõ xaác àõnh: - "Caách maång Àöng Dûúng luác naây vêîn laâ cuöåc caách maångdên töåc giaãi phoáng. Khêíu hiïåu àêëu tranh vêîn laâ "Dên töåc trïn hïët,Töí quöëc trïn hïët". - Keã thuâ chñnh cuãa caách maång luác naây laâ thûåc dên Phaáp xêmlûúåc. - Nhiïåm vuå cú baãn, trûúác mùæt cuãa toaân dên töåc ta laâ: cuãng cöëchñnh quyïìn caách maång, chöëng thûåc dên Phaáp xêm lûúåc, baâi trûânöåi phaãn, caãi thiïån àúâi söëng cuãa nhên dên. Nhiïåm vuå bao truâm laâbaão vïå, cuãng cöë chñnh quyïìn caách maång. - Chó thõ vaåch ra nhûäng biïån phaáp cuå thïí àïí thûåc hiïån caácnhiïåm vuå trïn. + Vïì nöåi chñnh: xuác tiïën bêìu cûã Quöëc höåi, thaânh lêåp Chñnhphuã chñnh thûác, lêåp hiïën phaáp, xûã lyá boån phaãn àöång àöëi lêåp, cuãngcöë chñnh quyïìn nhên dên. + Vïì quên sûå: àöång viïn lûåc lûúång toaân dên trûúâng kyâ khaángchiïën. + Vïì ngoaåi giao: kiïn trò nguyïn tùæc "bònh àùèng, tûúng trúå",thïm baån búát thuâ. Àöëi vúái quên àöåi Tûúãng, thûåc hiïån khêíu hiïåu"Hoa - Viïåt thên thiïån". Chó thõ "Khaáng chiïën kiïën quöëc" cuãa Ban thûúâng vuå Trungûúng Àaãng àaä giaãi quyïët kõp thúâi nhûäng vêën àïì quan troång vïìchuyïín hûúáng chó àaåo chiïën lûúåc vaâ saách lûúåc caách maång trong thúâikyâ múái giaânh àûúåc chñnh quyïìn, àûa àêët nûúác vûúåt qua tònh thïë"ngaân cên treo súåi toác".http://ebooks.vdcmedia.com
 36. 36. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 36 Cêu 13: Àaãng ta àaä laänh àaåo nhên dên ta thûåc hiïån nhûäng biïånphaáp gò àïí baão vïå chñnh quyïìn caách maång nhûäng nùm 1945 - 1954? Sau Caách maång Thaáng Taám nùm 1945, caách maång Viïåt Namàûáng trûúác nhûäng khoá khùn, thûã thaách cûåc kyâ nghiïm troång trïntêët caã caác lônh vûåc: vïì quên sûå, vïì kinh tïë - taâi chñnh vaâ vïì vùnhoaá. Àûáng trûúác tònh hònh àoá, Àaãng ta vaâ Chuã tõch Höì Chñ Minhàaä: 1. Thûåc hiïån tùng cûúâng khöëi àoaân kïët toaân dên, cuãng cöë chïëàöå múái - Vïì chñnh trõ: Àaä khêín trûúng töí chûác töíng tuyïín cûã trong caãnûúác vaâo ngaây 6-1-1946 bêìu Quöëc höåi, bêìu höåi àöìng nhên dên caáccêëp; xêy dûång Hiïën phaáp nûúác Viïåt Nam dên chuã cöång hoaâ. Mùåttrêån dên töåc thöëng nhêët àaä àûúåc tiïëp tuåc múã röång. Caác töí chûácquêìn chuáng àûúåc cuãng cöë vaâ múã röång. Töíng Liïn àoaân lao àöångViïåt Nam, Höåi liïn hiïåp Phuå nûä Viïåt Nam lêìn lûúåt ra àúâi. Àaãng xaähöåi Viïåt Nam àûúåc thaânh lêåp nhùçm àoaân kïët nhûäng trñ thûác yïunûúác phuåc vuå chñnh quyïìn múái. - Vïì quên sûå: Àaãng coi troång xêy dûång vaâ phaát triïín cöng cuåbaåo lûåc cuãa caách maång nhû cöng an, böå àöåi. Cuöëi nùm 1946 lûåclûúång quên àöåi thûúâng trûåc lïn túái 8 vaån. Viïåc vuä trang cho quêìnchuáng àûúåc thûåc hiïån röång khùæp. Hêìu hïët caác thön xaä, khu phöëàïìu àaä coá àöåi tûå vïå. - Vïì kinh tïë, taâi chñnh: Àaãng vaâ Chñnh phuã àaä quyïët àõnhàêíy maånh tùng gia saãn xuêët, baäi boã thuïë thên, tõch thu ruöång àêëtcuãa àïë quöëc, Viïåt gian chia cho dên ngheâo, thûåc hiïån giaãm tö 25%.Huy àöång nhên dên àoáng goáp cho "quyä àöåc lêåp" haâng chuåc triïåuàöìng, cho "tuêìn lïî vaâng" haâng trùm kilögam vaâng, tûâng bûúác xêydûång taâi chñnh àöåc lêåp. - Vïì vùn hoaá giaáo duåc: Àaãng àaä vêån àöång toaân dên xêy dûångnïìn vùn hoaá múái, xoaá boã tïå naån vùn hoaá nö dõch, laåc hêåu, phaáthttp://ebooks.vdcmedia.com
 37. 37. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 37triïín phong traâo bònh dên hoåc vuå, chöëng naån muâ chûä. Trong voângmöåt nùm, àaä coá 2,5 triïåu ngûúâi biïët àoåc, biïët viïët. Nhûäng thaânh tûåu noái trïn taåo nïn sûác maånh àïí baão vïå chñnhquyïìn caách maång, baão vïå quyïìn laänh àaåo cuãa Àaãng, chöëng thuâtrong, giùåc ngoaâi. 2. Thûåc hiïån saách lûúåc lúåi duång mêu thuêîn nöåi böå keã thuâ àïíphên hoaá chuáng, khön kheáo traánh tònh thïë phaãi àûúng àêìu vúáinhiïìu keã thuâ cuâng möåt luác. - Saách lûúåc hoaâ hoaän vúái Tûúãng úã miïìn Bùæc àïí têåp trungchöëng thûåc dên Phaáp úã miïìn Nam (9-1945 - 6-3-1946). Àaãng àaä nhên nhûúång coá nguyïn tùæc vúái quên Tûúãng trïnmöåt söë vêën àïì: Vïì kinh tïë, cung cêëp lûúng thûåc cho quên Tûúãng trong khinhên dên ta àang chõu àoái keám. Vïì quên sûå, chuã trûúng traánh xung àöåt, khöng mùæc êm mûukhiïu khñch cuãa chuáng. Vïì chñnh trõ, chuã àöång múã röång thaânh phêìn Chñnh phuã, nhênnhûúång möåt söë ghïë trong Chñnh phuã cho àaåi biïíu cuãa Viïåt Quöëc,Viïåt Caách laâ nhûäng àaãng phaái tay sai cuãa Tûúãng. Àaãng ta tuyïn böëtûå giaãi taán, nhûng thûåc chêët laâ ruát vaâo hoaåt àöång bñ mêåt àïí gaåtmuäi nhoån tiïën cöng cuãa keã thuâ vaâo Àaãng. Nhúâ vêåy, Àaãng ta àaä laâm thêët baåi êm mûu khiïu khñch cuãaTûúãng, vö hiïåu hoaá hoaåt àöång chöëng phaá cuãa boån tay sai, têåp trungchöëng thûåc dên Phaáp úã miïìn Nam. - Saách lûúåc taåm hoaâ vúái Phaáp àïí àuöíi Tûúãng vïì nûúác. Ngaây 26-2-1946, Hiïåp ûúác Hoa - Phaáp àûúåc kyá kïët, quên àöåiPhaáp ra thay thïë quên Tûúãng úã miïìn Bùæc vaâ Phaáp phaãi nhûúångcho Tûúãng möåt söë quyïìn lúåi, àùåt caách maång nûúác ta trûúác hoaâncaãnh múái phûác taåp. Àaãng àaä choån giaãi phaáp taåm thúâi hoaâ hoaän vúáiPhaáp àïí àuöíi nhanh quên Tûúãng ra khoãi àêët nûúác, tranh thuã thúâigian hoaâ hoaän àïí chuêín bõ lûåc lûúång khaáng chiïën chöëng Phaáp vïìsau.http://ebooks.vdcmedia.com
 38. 38. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 38 Ngaây 6-3-1946, Chñnh phuã ta àaä kyá vúái Chñnh phuã Phaáp baãn"Hiïåp àõnh sú böå" àùåt cú súã àïí ài àïën cuöåc àaâm phaán kyá möåt hiïåpàõnh chñnh thûác. Nhùçm tranh thuã thúâi gian tiïëp tuåc xêy dûång lûåc lûúång chocuöåc khaáng chiïën, Chuã tõch Höì Chñ Minh àaä kyá vúái Chñnh phuãPhaáp baãn Taåm ûúác 14-9-1946. Chuã trûúng thûúng lûúång kyá caác hiïåp àõnh vúái Phaáp laâ cêìnthiïët vaâ àuáng àùæn, àaä àûa caách maång Viïåt Nam vûúåt qua nhûängkhoá khùn nghiïm troång, baão vïå thaânh quaã cuãa Caách maång ThaángTaám vaâ chuêín bõ àiïìu kiïån bûúác vaâo cuöåc khaáng chiïën lêu daâichöëng thûåc dên Phaáp.http://ebooks.vdcmedia.com
 39. 39. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 39 Cêu 14: Taåi sao thaáng 12-1946, Àaãng àaä quyïët àõnh phaát àöångcuöåc khaáng chiïën toaân quöëc. Phên tñch nöåi dung cú baãn àûúâng löëikhaáng chiïën cuãa Àaãng? 1. Àaãng quyïët àõnh phaát àöång cuöåc khaáng chiïën toaân quöëcvaâo thaáng 12-1946 Thaânh quaã nöíi bêåt cuãa cuöåc Töíng khúãi nghôa Thaáng Taámnùm 1945 laâ thiïët lêåp àûúåc Chñnh quyïìn caách maång. Tûâ thaáng 8-1945 àïën thaáng 12-1946, Àaãng ta àaä àïì ra caácchuã trûúng vïì caác mùåt chñnh trõ, kinh tïë, tùng cûúâng àoaân kïët toaândên, giûä vûäng chñnh quyïìn. Àïí giûä vûäng hoaâ bònh, Àaãng ta àaä àïìra saách lûúåc hoaâ hoaän vúái Tûúãng röìi hoaâ hoaän vúái Phaáp bùçng viïåckyá Hiïåp àõnh sú böå 6-3-1946, àaâm phaán taåi Höåi nghõPhöngtennúblö vaâ kyá Taåm ûúác 14-9-1946. Nhûng thûåc dên Phaáp àaä böåi ûúác. Chiïën sûå úã miïìn Nam vêînnöí ra gay gùæt. Coân úã miïìn Bùæc, chuáng gêy nhiïìu vuå khiïu khñchtrùæng trúån, cuå thïí laâ: - Ngaây 20-1-1946, quên Phaáp àaánh chiïëm Haãi Phoâng, LaångSún. - Tûâ ngaây 7 àïën 15-12-1946, Phaáp àaánh chiïëm Tiïn Yïn,Àònh Lêåp, Haãi Dûúng, Àaâ Nùéng. - Ngaây 18-12-1946, Phaáp gêy ra vuå thaãm saát úã phöë HaângBuán, Haâ Nöåi, àaánh chiïëm truå súã Böå Taâi chñnh, Böå Giao thöng cöngchñnh. Chuáng coân gûãi töëi hêåu thû cho Chñnh phuã ta àoâi tûúác vuä khñcuãa tûå vïå, àoâi kiïím soaát tònh hònh Haâ Nöåi. Trûúác haânh àöång ngaây caâng lêën túái cuãa àõch, ta khöng thïínhên nhûúång vúái chuáng àûúåc nûäa, vò nhên nhûúång nûäa laâ mêëtnûúác, quay laåi cuöåc àúâi nö lïå. Vò vêåy, töëi ngaây 19-12-1946, Àaãng vaâChñnh phuã àaä phaát àöång toaân quöëc khaáng chiïën. 2. Nöåi dung cú baãn cuãa àûúâng löëi khaáng chiïën chöëng Phaáphttp://ebooks.vdcmedia.com
 40. 40. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 40 Ngaây 19-12-1946, Chuã tõch Höì Chñ Minh ra "Lúâi kïu goåi toaânquöëc khaáng chiïën". Ngaây 22-12-1946, Trung ûúng Àaãng ra "Chó thõtoaân dên khaáng chiïën". Hai vùn kiïån naây àaä nïu möåt caách khaáiquaát nöåi dung cú baãn cuãa àûúâng löëi khaáng chiïën. Nöåi dung êëy àûúåcàöìng khñ Trûúâng Chinh böí sung, phaát triïín trong taác phêím“Khaáng chiïën nhêët àõnh thùæng lúåi" nùm 1947. Nöåi dung cú baãn cuãa àûúâng löëi khaáng chiïën thïí hiïån qua caácvùn kiïån trïn laâ: - Cuöåc khaáng chiïën nhùçm vaâo keã thuâ chñnh laâ boån thûåc dênphaãn àöång Phaáp àang duâng vuä lûåc cûúáp laåi nûúác ta, giaânh àöåc lêåptûå do vaâ thöëng nhêët thêåt sûå, hoaân thaânh nhiïåm vuå giaãi phoáng dêntöåc, phaát triïín chïë àöå dên chuã nhên dên. - Cuöåc khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp laâ tiïëp tuåc sûånghiïåp cuãa cuöåc Caách maång Thaáng Taám, nïn noá coá tñnh chêët dêntöåc giaãi phoáng. Luác naây, nhiïåm vuå giaãi phoáng dên töåc laâ yïu cêìunoáng boãng vaâ cêëp baách nhêët. - Cuöåc khaáng chiïën chöëng Phaáp coân mang tñnh chêët dên chuãmúái. Trong quaá trònh khaáng chiïën, phaãi tûâng bûúác thûåc hiïån caãicaách dên chuã vaâ thûåc chêët cuãa vêën àïì dên chuã luác naây laâ tûâng bûúácthûåc hiïån ngûúâi caây coá ruöång. - Cuöåc khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp laâ cuöåc khaáng chiïëntoaân dên, toaân diïån, lêu daâi, dûåa vaâo sûác mònh laâ chñnh. - Cuöåc khaáng chiïën cuãa ta laâ cuöåc chiïën tranh nhên dên,toaân dên àaánh giùåc; àaánh giùåc bùçng bêët cûá thûá vuä khñ gò coá trongtay; àaánh giùåc úã bêët cûá núi naâo chuáng túái. - Khaáng chiïën toaân dên laâ xuêët phaát tûâ so saánh lûåc lûúånggiûäa ta vaâ àõch vaâ xuêët phaát tûâ chên lyá: caách maång laâ sûå nghiïåpcuãa quêìn chuáng. - Khaáng chiïën trïn têët caã caác lônh vûåc: quên sûå, chñnh trõ,kinh tïë vaâ vùn hoaá... nhùçm taåo sûác maånh töíng húåp àïí chiïën thùængkeã thuâ. - Khaáng chiïën lêu daâi, tñch cûåc phaát triïín lûåc lûúång, tranhthuã giaânh thùæng lúåi ngaây caâng lúán. Khaáng chiïën lêu daâi coân dohttp://ebooks.vdcmedia.com
 41. 41. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 41tûúng quan so saánh lûåc lûúång giûäa ta vaâ àõch. Ta cêìn coá thúâi gianàïí cuãng cöë, xêy dûång lûåc lûúång, nhùçm chuyïín hoaá so saánh lûåclûúång coá lúåi cho ta. - Dûåa vaâo sûác mònh laâ chñnh, trûúác hïët phaãi àöåc lêåp vïì àûúânglöëi chñnh trõ, chuã àöång xêy dûång vaâ phaát triïín thûåc lûåc cuãa cuöåckhaáng chiïën, àöìng thúâi coi troång sûå viïån trúå quöëc tïë. - Vûâa khaáng chiïën vûâa kiïën quöëc, vûâa khaáng chiïën vûâa xêydûång chïë àöå dên chuã múái trïn têët caã caác mùåt chñnh trõ, kinh tïë, vùnhoaá, xaä höåi àïí coá sûác maånh àûa khaáng chiïën àïën thùæng lúåi vaâ taåotiïìn àïì cêìn thiïët cho xêy dûång xaä höåi múái sau khi giaãi phoáng àêëtnûúác. Àûúâng löëi khaáng chiïën cuãa Àaãng laâ ngoån cúâ hûúáng àaåo quênvaâ dên ta chiïën àêëu vaâ chiïën thùæng trong cuöåc khaáng chiïën chöëngthûåc dên Phaáp vaâ can thiïåp Myä dêîn àïën chiïën cöng Àiïån Biïn Phuã(1954).http://ebooks.vdcmedia.com
 42. 42. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 42 Cêu 15. Trònh baây toám tùæt nöåi dung cú baãn àûúâng löëi caách maångViïåt Nam àûúåc vaåch ra trong "Chñnh cûúng Àaãng Lao àöång ViïåtNam" do Àaåi höåi lêìn thûá II cuãa Àaãng thaáng 2 - 1951? Bûúác vaâo nùm 1951, trûúác sûå phaát triïín nhanh choáng cuãacaách maång nûúác ta sau 5 nùm khaáng chiïën, thûåc tiïîn àoâi hoãi Àaãngta phaãi böí sung, phaát triïín vaâ hoaân chónh àûúâng löëi caách maångdên töåc, dên chuã nhên dên àaä àûúåc vaåch ra tûâ ngaây thaânh lêåpÀaãng. Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá II cuÀ

×