Xuat nhap khau 9 thang 2007 du kien thang 10

1,184 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Xuat nhap khau 9 thang 2007 du kien thang 10

 1. 1. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 1 B N TIN Cao Su Việt Nam HI P H I CAO SU VI T NAM S 19 Ngày 31 tháng 10 năm 2007 TIN TRONG NƯ CXu t nh p kh u cao su trong 9 tháng u năm 2007 và d ki n tháng 10 Theo s li u c a T ng c c Th ng kê, trong tháng 9, Vi t Nam ã xu t ư c74.548 t n cao su các lo i, t kim ng ch 141,4 tri u USD, giá bình quân là 1.897USD/t n, cao hơn tháng 8 kho ng 6,8 % v lư ng, 9,3 % v tr giá và hơn 2,3 % v ơn giá bình quân, nhưng so v i tháng 9 năm trư c, lư ng ch còn 94,2 % và tr giách t 98,4%, tuy nhiên ơn giá tăng kho ng 4,5 %. T ng c ng n tháng 9, Vi t Nam xu t ư c 496.365 t n cao su, tr giá 935, 63tri u USD, ơn giá bình quân t 1.885 USD/t n, gi m nh so v i cùng kỳ năm trư c, t 98,9 % v lư ng, 98,9 % v tr giá và ơn giá g n tương ương. Các thành viên c a T p oàn công nghi p cao su Vi t Nam ã xu t ư c162.094 t n, chi m 32,66 % so v i t ng lư ng cao su xu t kh u, v i giá bình quân là2.275 USD/t n, tăng 2,6 % so v i giá 2.218 USD/t n năm 2006. Tình hình xu t kh u cao su 9 tháng u năm 2007 Tháng Năm 2007 Năm 2006 t n tri u USD USD/t n t n tri u USD USD/t n 1 65 390 107,121 1 638 58 795 89,584 1 529 2 32 696 58,822 1 799 49 256 80,785 1 640 3 38 216 72,652 1 901 51 918 90,995 1 753 4 44 535 86,780 1 949 27 404 50,667 1 849 5 49 737 100,562 2 022 45 369 87,798 1 935 6 53 444 109,526 2 049 57 213 117,526 2 054 7 68 001 129,404 1 903 65 557 143,230 2 185 8 69 798 129,364 1 853 67 052 141,994 2 118 9 74 548 141,404 1 897 79 167 143,729 1 816 C ng 9 T 496 365 935,635 1 885 501 731 946,308 1 886 So 2006 98,9 98,9 99,9 -1,07 -1,1 -0,1 Hi p h i Cao su Vi t Nam t ng h p t ngu n B n tin Thông tin Thương m i
 2. 2. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 2 Trong tháng 9/2007, cao su SVR3L v n là lo i cao su chi m t tr ng xu t kh ucao nh t, chi m 46,93 t ng lư ng cao su xu t kh u c a c nư c, t trên 32 ngàn t nv i tr giá 65,2 tri u USD, gi m 0,97% v lư ng nhưng l i tăng 2,1% v tr giá so v itháng trư c. Giá xu t kh u trung bình t 2.014 USD/t n, tăng 19 USD/t n so v i giáxu t trung bình tháng trư c. Lo i cao su này ch y u ư c xu t sang Trung Qu c, àiLoan, M , Malaysia, Nga, c, Pháp. Ti p n là cao su SVR10 xu t ư c 11,78 ngànt n, v i tr giá 22,18 tri u USD, tăng 2,19% v lư ng và tăng 2,76% v tr giá so v itháng trư c. Giá xu t sang h u h t các th trư ng u tăng. Sang Trung Qu c t 1.847USD/t n; sang Malaysia t 1.940 USD/t n, tăng thêm 100USD/t n; Hàn Qu c t1.959 USD/t n (theo Vinanet). Lư ng cao su nh p kh u trong 9 tháng u năm ã chi m 28,7 % lư ng cao suxu t kh u, t 142.223 t n, tr giá 267,53 tri u USD, ơn giá bình quân là 1.881USD/t n, gi m 21,7 % v lư ng, 17 % v tr giá nhưng tăng 6 % v ơn giá. Lư ng cao su xu t trong 9 tháng tuy gi m nhưng lư ng cao su xu t ròng t354,142 t n, tăng 11% so v i cùng kỳ năm trư c nh s n lư ng trong nư c tăng. U c tính lư ng cao su xu t kh u trong tháng 10 t 79 ngàn t n, tr giá 142tri u USD. Tính n h t tháng 10, lư ng cao su xu t t kho ng 576 ngàn t n, tr giá1,078 t USD. V i k t qu này, có tri n v ng c năm 2007, Vi t Nam xu t ư ckho ng trên 700.000 t n và t trên m c tiêu 1,3 t USD.Công ty Cao su ng Nai t gi i Ch t lư ng Qu c t châu Á -Thái Bình Dương Theo thông báo c a T ng c c Tiêu chu n o lư ng ch t lư ng, Công ty Cao su ng Nai ã t gi i Best in Class Award (Gi i nhì) cho doanh nghi p có qui mô s nxu t l n ư c H i ng Gi i thư ng Ch t lư ng Qu c t châu Á-Thái Bình Dương(IAPQA) xét ch n cho năm 2007. L trao gi i thư ng này ư c d ki n t ch c ngày 18-20/10/2007 t i Thư ngH i, Trung Qu c nhân d p H i ngh l n th 13 c a T ch c Ch t lư ng Qu c t châuÁ-Thái Bình Dương. Năm 2007, có 8 gi i nh t, 2 gi i nhì và 2 gi i ba, g m các nư c n (3),Trung Qu c (2), Chi Lê (1), Mexico (3), Sri Lanka (1), Vi t Nam (2). Ngoài Công tyCao su ng Nai, doanh nghi p Vi t Nam th hai là Nhà máy Xi măng H u Ngh(thành ph Vi t Trì, t nh Phú Th ) t gi i Quest for Excellence (gi i ba).
 3. 3. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 3Công ty Cao su ng Nai ón nh n danh hi u Anh hùng lao ng Ngày 22/8/2007, Công ty Cao su ng Nai, tr c thu c T p oàn Công nghi pCao su Vi t Nam và là H i viên Hi p h i Cao su Vi t Nam, ã t ch c long tr ng bu il ón nh n danh hi u Anh hùng lao ng ư c Ch t ch nư c phong t ng do t ư cnhi u thành tích xu t s c trong lao ng, sáng t o su t 10 năm qua. Hi n nay, Công ty ã n nh di n tích chuyên canh cao su hơn 36.000 ha, s nlư ng năm 2006 ã t hơn 53.000 t n, chi m kho ng 10 % t ng s n lư ng c nư c.Năng su t vư n cao su ã tăng trư ng liên t c, năm 2004 ch m c 1,5 t n/ha, năm2005 là 1,6 t n/ha và năm 2006 tăng n 1,7 t n/ha (tăng hơn 3 l n so năm 1975),trong ó có 2 nông trư ng (Bình Sơn và Bình L c) t trên 2 t n/ha. Doanh thu năm2006 c a Công ty là 1.713 t ng, l i nhu n 615 t ng, n p ngân sách 303 t ng,g p 2 l n so năm trư c. Lương bình quân c a cán b công nhân viên năm 2006 trên 4tri u ng/tháng/ngư i, tăng g p 6,15 l n so v i năm 1995. S n ph m ch l c c a Công ty là cao su nguyên li u g m nhi u ch ng lo i ư c qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n ISO 9001:2000 (SVR CV50, SVR CV60,SVR 3L, SVR 5, SVR 10CV, SVR 10, SVR 20CV, SVR 20, latex cao su thiên nhiênHA và LA). S n ph m c a Công ty ã ư c xu t kh u n hơn 40 nư c khác nhau,ph n l n thông qua các h p ng dài h n nên giá bán thư ng m c cao hơn giá bìnhquân c ngành. Công ty ang t ng bư c chuy n sang kinh doanh a ngành ngh , nâng cao ttr ng công nghi p, d ch v , ng th i phát huy th m nh nông nghi p, liên doanh mr ng di n tích cao su ra phía B c và các nư c lân c n Lào và Campuchia. Công tyti p t c áp d ng tích c c ti n b khoa h c k thu t ưa năng su t t m c tiêu 1,8 -2 t n/ha/năm.Công ty cao su Kon Tum u tư l p t dây chuy n ch bi n m cao su m i côngsu t 4.500 t n/năm Công ty Cao su Kon Tum v a u tư 20 t ng l p t t i Xí nghi p cơ khích bi n óng t i a bàn xã Ia Chim (th xã Kon Tum) m t dây chuy n ch bi n mcao su m i, công su t 4.500 t n/năm. ây là dây chuy n ch bi n m cao su th haisau dây chuy n công su t 3.500 t n m ã ư c xây d ng t tháng 7 năm 2005. (Ngu n: www.kontum.gov.vn 20/8/2007)
 4. 4. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 4Công ty Cao su h u ngh Lào - Vi t t ch c l ti p nh n Gi y phép u tư c aNhà nư c CHDCND Lào và t ng k t m t năm th c hi n d án liên doanh Ngày 02/6/2007, t t nh SeKông, Công ty Cao su h u ngh Lào-Vi t ã t ch cl ti p nh n Gi y phép u tư c a Nhà nư c CHDCND Lào và ánh giá t ng k t m tnăm th c hi n d án liên doanh tr ng cây cao su t i các t nh Nam Lào. B K ho ch và u tư Vi t Nam và Chính ph Lào ã c p gi y phép cho phépthành l p Công ty Cao su H u ngh Lào - Vi t trên cơ s liên doanh gi a Công tyDư c và Trang thi t b y t Bình nh và Công ty CBF Pharma Co., Ltd (t nhChampasak) u tư tr ng và ch bi n cao su t i các t nh Nam Lào, trong ó có t nhSêKông, v n ăng ký 10 tri u USD (v n Vi t Nam chi m 80%, Lào 20%). n nayCông ty ã tri n khai d án, thuê t t i t nh SêKông và tr ng ư c 1.000 ha cao suv iv n u tư kho ng 31 t ng và d ki n năm 2007 s ti p t c tr ng 1.500 ha n a. (Ngu n: http://www.binhdinhinvest.gov.vn/tintuc/2007/6/5.6.htm)T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam ký k t th a thu n h p tác toàn di n v i6 doanh nghi p khác Ngày 28/9/2007, t i TP. H Chí Minh, T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam(VRG) v a cùng v i 6 ơn v khác g m T ng công ty Xây d ng Th y l i 4 (HYCO4), T ng công ty V t li u Xây d ng s 1 (FICO), T ng công ty Xây d ng công trìnhgiao thông 6 (CIENCO 6), Sovico Group và Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri nnông thôn (AGRIBANK), ã t ch c l ký k t th a thu n h p tác toàn di n. N i dungch y u c a th a thu n này là 7 doanh nghi p cùng thành l p m t liên danh uth u ho c cùng u tư vào nh ng d án xây d ng cơ s h t ng, giao thông, th y i n,th y l i, b n c ng, sân bay, các khu công nghi p, khu dân cư, khu ô th m i và các dán có t m c qu c gia và qu c t ho c nh ng d án tr ng i m do Chính ph VN giao. Khi các bên cùng tham gia u tư vào m t d án, các bên s thành l p công tyc ph n, bên ch d án s gi quy n chi ph i, các bên còn l i s tham gia góp v n vàcùng tham gia qu n lý, i u hành. Khi th c hi n c ph n hoá doanh nghi p thành viên,m i bên cam k t dành cho nhau quy n là c ông chi n lư c c a nhau. Agribank ư cch n làm i tác cung c p cho liên danh các d ch v tài chính – ngân hàng. VRG là ơn v ng u liên danh, i u ph i các m i quan h , h p tác trongn i b liên danh và gi a liên danh v i các i tác khác.
 5. 5. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 510 doanh nghi p H i viên Hi p h i Cao su Vi t Nam t gi i “Cúp vàng ISO2007” và 11 nhà lãnh o các doanh nghi p H i viên ư c trao bi u tư ng “Nhàqu n lý gi i 2007” Sáng ngày 09/09/2007, 160 doanh nghi p tiêu bi u ã ư c nh n Gi i thư ngCúp vàng ISO 2007 và t i qua, 171 nhà lãnh o doanh nghi p và các doanh nhân xu ts c ã ư c trao bi u tư ng Nhà Qu n lý gi i. Cúp vàng ISO và Bi u tư ng Nhà Qu n lý gi i ư c B Khoa h c và Côngngh và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam b o tr và ch ng nh n. ây là các gi i thư ng nh m ghi nh n và tôn vinh các doanh nghi p, doanhnhân có thành tích xu t s c trong vi c áp d ng các h th ng qu n lý theo tiêu chu n vàquy nh qu c t vào ho t ng s n xu t kinh doanh và có nhi u óng góp cho s pháttri n l n m nh c a c ng ng doanh nghi p trong th i kỳ i m i và h i nh p. Tiêu chí c a vi c xét ch n Cúp vàng ISO là các doanh nghi p, các t ch c ho t ng kinh doanh có hi u qu , th hi n trên t c tăng trư ng hàng năm; ch p hành t tcác quy nh qu n lý c a nhà nư c v n p thu , s d ng lao ng thông qua các chtiêu t c tăng thu nh p cho ngư i lao ng. Còn tiêu chí xét gi i Nhà qu n lý gi i là các nhà lãnh o t ch c, doanh nghi pph i t ư c tiêu chí t ch c i u hành ơn v ho t ng có hi u qu ; ch p hành t tcác quy nh c a Nhà nư c, tuân th B lu t lao ng, mb o y ch chínhsách, chăm lo t t i s ng v t ch t, tinh th n cho ngư i lao ng... ây là l n th 2 T ng Liên oàn Lao ng VN tôn vinh vai trò c a ngư i lãnh o t ch c, doanh nghi p thông qua gi i thư ng “Nhà qu n lý gi i” và là l n th 3 BKhoa h c và Công ngh ch ng nh n Cúp vàng ISO cho các doanh nghi p tiêu bi u. Các doanh nghi p H i viên Hi p h i Cao su VN o t gi i “Cúp vàng ISO2007” và ư c trao bi u tư ng “Nhà qu n lý gi i 2007” là T ng Công ty 15, Công tyCao su Phú Ri ng, Công ty C ph n Th thao Ngôi sao Geru, Cty CP Cao su ngPhú, Cty Cao su Sông Bé, Cty Cao su Phư c Hoà, Cty Cao su ng Nai, Cty Cao suL c Ninh, Cty Cao su k L k và Cty Cao su Bà R a. Công ty CP Xu t Nh p Kh u Petrolimex cũng ã ư c trao bi u tư ng “Nhàqu n lý gi i 2007”. ( http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=38&sub=131&article=104666 09/9/2007)
 6. 6. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 6UBND t nh Gia Lai s giao 10.000 ha t và m t lâm trư ng cho T p oàn Côngnghi p Cao su Vi t Nam Lãnh o t nh Gia Lai kh ng nh s giao 10.000 ha t và m t lâm trư ngthu c t nh (có di n tích trên 15.000 ha) cho T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam T p oàn tr ng cao su nh m gi i quy t vi c làm cho ngư i dân a phương. ó làn i dung chính trong cu c h p gi a lãnh o T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Namvà lãnh o t nh Gia Lai di n ra vào sáng 02/8/2007. Theo ý ki n c a m t s i bi u t i bu i h p, vi c th c hi n ch trương chuy nr ng nghèo sang tr ng cao su ang b vư ng b i hi n nay v n chưa có tiêu chí c thv r ng nghèo, còn n u áp d ng tiêu chí r ng nghèo là r ng có s n lư ng g t 50m3tr xu ng s không phù h p v i r ng Tây Nguyên mà r ng nghèo khu v c nàyph i có s n lư ng g t 70m3 tr xu ng. Th i gian t i, ch t ch UBND t nh cùng các s có liên quan s ti p t c làm vi cv i B NN&PTNT tìm ra m t tiêu chí chung cho r ng nghèo t i Gia Lai nói riêngvà Tây Nguyên nói chung. (Ngu n: T p chí Cao su Vi t Nam, s 249 ngày 15/08/2007)Thành l p Công ty CP Cao su Phú Ri ng - Kratie Ngày 03/8/2007 t i Công ty Cao su Phú Ri ng ã di n ra ih i ng c ôngthành l p Công ty c ph n cao su Phú Ri ng – Kratie u tư tr ng cao su t iCampuchia. Công ty g m 3 ng c ông sáng l p là T p oàn Công nghi p Cao suVi t Nam góp 40% v n i u l (80 t ng), Công ty Cao su Phú Ri ng góp 30% (60t ), T ng Công ty Sông à góp 30% (60 t ). Ch t ch H QT là ông Nguy n H ngPhú, T ng giám c là ông Phan H u Nam. Theo ông Phú, t nay n cu i năm Côngty s nhanh chóng hoàn thi n các th t c u tư nư c ngoài, th t c ăng ký kinhdoanh, n nh t ch c, xây d ng các quy ch ho t ng, các nh m c kinh t kthu t và k ho ch phát tri n n năm 2010. V công tác khai hoang tr ng m i t iCampuchia, ph n u n cu i năm hoàn thành khai hoang 300 ha trên t ng di n tích915 ha ư c duy t, tr ng m i 200 ha t t l s ng 100%, cây 3 t ng lá tr lên pháttri n t t, chu n b vư n ươm 20 ha cung c p gi ng cho công tác tr ng m i năm 2008. (Ngu n: T p chí Cao su Vi t Nam, s 249 ngày 15/08/2007)
 7. 7. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 7Kon Tum: G n 2.800 h tham gia d án tr ng cao su ti u i n Thông qua Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nhKon Tum, ngu n v n c a D án a d ng hóa nông nghi p ã gi i ngân trên 35 t ng h thành viên tham gia d án tr ng cao su ti u i n. n nay, t nh có g n 2.800 h ,trong ó có trên 1.000 h ng bào các dân t c thi u s ư c hư ng l i t d án. V i ngu n v n trên, Ban qu n lý D án a d ng hóa nông nghi p t nh ã giúpcho các h ng bào trong t nh tr ng ư c g n 4.800 ha cao su t p trung các huy ncó di n tích tr ng cao su l n g m k Tô, Ng c H i, Sa Th y và huy n k Hà. Ngoài vi c tr ng m i, ngu n v n c a d án còn giúp h ng bào khôi ph c ư c 630 ha cao su b b hoang ho c không có i u ki n chăm sóc k trư c ó.Qua kh o sát c a Ban qu n lý d án, n nay ph n l n di n tích cao su ư c các hthành viên tr ng phát tri n t t. Di n tích cao su ph c h i nh ư c chăm sóc t t nên ã ưa vào khai thác. Bình quân m i ha cao su ph c h i cho năng su t t 1,5 t n mkhô. V i giá thu mua m cao su khá cao như hi n nay, m i ha cao su ư c khôi ph cnói trên em l i cho các h thành viên ngu n thu nh p t 40 tri u n 60 tri u ng. (Ngu n tin: TTXVN) http://www.agroviet.gov.vnKon Tum tr ng m i g n 3.000 ha cao su và 1.200 ha cây nguyên li u gi y Trong v tr ng r ng năm 2007, t nh Kon Tum có k ho ch tr ng m i g n 3000ha cao su và trên 1200 ha r ng s n xu t các lo i. Trong s hơn 2000 ha cao su ã tr ng m i, ch có trên 300 ha cao su qu cdoanh, ph n còn l i là c a h gia ình ng bào ch y u các huy n k Hà, SaTh y, k Tô, Ng c H i và th xã Kon Tum. Hi n t i các a phương này ang ti pt c hoàn thành vi c tr ng m i trên 880 ha cao su còn l i. Riêng t i huy n Sa Th y,ngoài di n tích cao su c a h gia ình ng bào, n th i i m này có hàng ch c tch c, cá nhân trong và ngoài t nh ã ư c a phương cho phép kh o sát a i m,xin thuê t tr ng hàng nghìn ha cao su. i v i vi c tr ng r ng s n xu t, hi n t icác a phương ã chu n b ư c trên 1.200 ha t tr ng r ng, ch y u là tr ngr ng nguyên li u gi y. Ngành nông nghi p t nh Kon Tum ang t p trung ki m tra ch tlư ng gi ng cây tr ng t i các cơ s ươm và cung c p gi ng nh m m b o t l câys ng t t 90% tr lên (Ngu n: AGROVIET http://www.agroviet.gov.vn )
 8. 8. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 8Công ty cao su ăk L k u tư tr ng cao su và r ng nguyên li u t i Kontum D án u tư tr ng cao su và r ng nguyên li u c a Cty Cao su ăk L k ã ư c UBND t nh Kon Tum ch p thu n và cho phép kh o sát tìm qu t th c hi n. D án này có t ng v n u tư g n 190 t ng ư c th c hi n t nay n năm2010. Theo ó, Công ty cao su ăk L k s u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t t iba ti u vùng thu c huy n Sa Th y, k Hà và Kon R y tr ng m i 5.500 ha cao suvà r ng nguyên li u gi y. Trong s t ng di n tích cao su và r ng nguyên li u nói trên,Công ty cao su ăk L k tr c ti p u tư tr ng 4000 ha cao su, liên k t v i h gia ình ng bào theo cơ ch ng bào góp t và công lao ng, còn Công ty góp v n vàphân chia l i nhu n theo th a thu n ôi bên cùng có l i. Ngoài u tư tr ng cao su ,Công ty cao su ăk L k cũng ư c phép u tư tr ng 1.100 ha r ng nguyên li u. www.monre.gov.vn/monreNet/default.aspx?tabid=213&ItemID=%2030294 03/8/07Cao su ng Phú s lên sàn TP.HCM Ngày 7/9/2007, S GDCK TP.HCM cho bi t ã nh n y h sơ xin niêm y t40 tri u CP c a Cty CP cao su ng Phú. Cty CP cao su ng Phú có v n i u l 400t ng, tr s chính t i xã Thu n Phú, huy n ng Phú, t nh Bình Phư c. Năm 2006, Cao su ng Phú t s n lư ng 17.204 t n m cao su, doanh thu t602,1 t ng, t ng l i nhu n trư c thu t 204,6 t ng. 6 tháng u năm 2007,Cao su ng Phú t t ng s n lư ng khai thác 5.926 t n m cao su, b ng 36,2% kho ch c năm 2007, t ng doanh thu t 216,5 t ng và l i nhu n trư c thu t106,4 t ng. Hi n Cao su ng Phú ang tri n khai m t s d án u tư nh m mr ng quy mô và a d ng hóa ngành ngh s n xu t kinh doanh như: d án tr ng 10.000ha cao su t i t nh Krater, Vương qu c Campuchia, d án tr ng 4.000 ha cao su t i t nh c Nông. Ngoài ra, Cao su ng Phú ã tham gia góp v n xây d ng ư ng BOT o n t th xã ng Xoài – Phư c Long (t nh Bình Phư c), ư ng BOT o n t TânL p (t nh Bình Phư c) n ngã ba C ng Xanh (t nh Bình Dương) v i s v n hơn 43,8t ng. Cty Cao su ng Phú là m t trong nh ng ơn v có vư n cao su t năng su tcao trong ngành. (Theo: Th i báo Kinh t Vi t Nam, s cu i tu n 7-8/9/2007)
 9. 9. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 9Công ty Cao su Phú Ri ng xây d ng nhà máy sơ ch công su t 9.000 t n/năm Ngày 08/8/2007, Công ty Cao su Phú Ri ng ã kh i công xây d ng nhà máych bi n m Long Hà t i lô 68, Nông trư ng 6, xã Long Hà, huy n Phư c Long, t nhBình Phư c. ư c bi t, nhà máy ch bi n Phư c Bình hi n ch có công su t 6.500t n/năm, không áp ng ư c nhu c u ch bi n h t s n lư ng m c a 6 nông trư ng(NT 1,2,3,4,5 và 6), và còn n m trong khu dân cư, không kh c ph c ư c các y u tmôi trư ng, nên Công ty ã ư c H i ng Qu n tr T p oàn Công nghi p Cao suVN ch p thu n vi c di d i Nhà máy ch bi n Phư c Bình và xây d ng m i Nhà máych bi n m Long Hà. Nhà máy Long Hà có công su t thi t k 9.000 t n/năm (SVR3L) t ng m c u tư 54,970 t ng trên di n tích 69.300 m2. (Ngu n: T p chí Cao su Vi t Nam, s 249 ngày 15/08/2007)Lai Châu: năm 2008 tr ng thêm 5.000 ha cây cao su Theo S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t nh Lai Châu, trong giai o n2008 - 2010, t nh có k ho ch tr ng thêm 5000 ha cây cao su, ph n u n năm 2010toàn t nh có 20.000 ha cây cao su. D ki n năm 2008, huy n Phong Th s tr ng 1000 ha cây cao su, các huy nThan Uyên, Mư ng Tè, Tam ư ng và Sìn H m i huy n tr ng t 100 ha n 150 ha.Hi n nay, UBND t nh Lai Châu ã giao cho S Nông nghi p và Phát tri n Nông thônph i h p v i các ngành ch c năng, các a phương nghiên c u, kh o sát qu txây d ng quy ho ch phát tri n cây cao su n năm 2010. Ông Nguy n Minh Quang, Bí thư T nh y Lai Châu cho bi t: "Căn c vàosinh trư ng c a cây cao su trên a bàn t nh trong 2 năm qua, ng th i sau nhi uchuy n i th c t , tìm hi u các mô hình tr ng cao su c a t nh Vân Nam (Trung Qu c),m t t nh có khí h u, th như ng tương ng v i t nh Lai Châu cho th y, vi c xây d ngchi n lư c phát tri n cây cao su c a Lai Châu hoàn toàn kh thi. T nh xác nh cây caosu không ch là cây xoá ói gi m nghèo mà nó ph i tr thành cây công nghi p mũinh n c a Lai Châu trong th i gian t i. T nh ang làm vi c v i T p oàn Công nghi pcao su Vi t Nam thành l p Công ty cao su t i Lai Châu trong năm 2007" (Theo : www.agroviet.gov.vn )
 10. 10. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 10 i n Biên: Năm 2008 s tr ng th nghi m 1.000 ha cao su Ngày 1/10/2007, U ban nhân dân t nh i n Biên cho bi t: T p oàn Côngnghi p cao su Vi t Nam ã th ng nh t v i t nh v chi n lư c phát tri n ưa cây cao su t nh này tr thành cây công nghi p ch l c. Ph n u n năm 2015, t nh s tr ngtrên 20.000 ha cao su các vùng t có ti m năng trên a bàn. i u tra th c a bư c u cho th y t nh có trên 131.082 ha t áp ng các i u ki n phát tri n cây cao su. Trong ó, di n tích t n m trong vùng vành ai có cao chưa dư i 700 m là 55.459 ha. Trên cơ s ó, t nh và T p oàn Công nghi pcao su Vi t Nam ã i n th ng nh t trong vi c quy ho ch t ai, kêu g i v n utư, h tr cây gi ng, v t tư và k thu t t nh có th s m tri n khai vi c tr ng cây caosu. Trư c m t, T p oàn s cùng v i t nh thành l p Cty CP Cao su i n Biên năm2008 có th tr ng th nghi m 1.000 ha cao su các huy n i n Biên, thành ph i nBiên Ph và huy n i n Biên ông (www.agroviet.gov.vn).Tri n khai tr ng hơn 8.000 ha cao su t i Campuchia Công ty C ph n phát tri n cao su Tân Biên-Kampong Thom ã ký h p ngthuê 8.100ha t v i Chính ph Campuchia trong th i h n 70 năm tr ng cây cao suvà xây d ng m t nhà máy ch bi n m t i a bàn t nh Kampong Thom. D án Công ty C ph n phát tri n cao su Tân Biên-Kampong Thom có t ngm c u tư d ki n là 770 t ng, do 3 i tác l n góp v n th c hi n là Công ty Caosu Tân Biên, T p oàn Công nghi p cao su Vi t Nam và T ng Công ty Sông à. Theo k ho ch, n năm 2010, Công ty s tr ng m i xong 7.900ha cao su, nnăm 2023 qua 3 giai o n xây d ng s hoàn thành m t nhà máy ch bi n có công su t26.000 t n m thành ph m/năm (Ngu n: TTXVN ngày 26/09/2007).Công ty Cao su k L k hoàn thành k ho ch tr ng 2500 ha t i Nam Lào Trong năm 2007, Công ty cao su k L k ã tr ng 2.500 ha cao su t i NamLào, g m 1.528 ha t i t nh Chămpasak, 904,5 ha t nh Salavan và 9,25 ha t nhAtôpư, ưa t ng di n tích cao su tr ng sau 3 năm lên 5.692 ha. Ngoài cây cao su,Công ty còn tr ng 94,5 ha cà phê, 651,52 ha i u và m t s di n tích ca cao và câyr ng. Công ty ang chu n b cho k ho ch tr ng m i trên 2.000 ha cao su, 150 ha càphê, 500 ha i u và trên 200 ha b ch àn năm 2008, ph n u n năm 2009 hoànthành k ho ch tr ng 10.000 ha cao su t i Lào.
 11. 11. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 11VINACHEM y nhanh k ho ch s n xu t các s n ph m săm l p Theo T ng Công ty Hoá ch t Vi t Nam (VINACHEM), trong 8 tháng u năm2007, h u h t các s n ph m săm l p c a 3 doanh nghi p cao su tr c u có m c tiêuth m nh. Trong ó Công ty CP Công nghi p cao su mi n Nam (CASUMINA) tm c th c hi n k ho ch cao, ng u v i t t c các lo i s n ph m săm l p, ng th is n lư ng và lư ng tiêu th c a t ng ch ng lo i s n ph m cũng t cao nh t. Tính n h t tháng 8/2007, Vinachem ã s n xu t 9 tri u l p xe p, 11,5 tri usăm xe p, trên 1 tri u l p ôtô, 4,6 tri u l p xe máy và g n 15 tri u săm xe máy. Cács n ph m săm l p ôtô và xe máy u t 70-80% k ho ch c năm. Riêng s n ph msăm xe pm i t 56% và l p xe p 60% k ho ch năm.http://vinachem.com.vn/ViewTinThiTruongDetail.asp?ThiTruongID=5077&CateID=7L c xoáy làm gãy hơn 4.000 cây cao su t i Công ty Cao su kL k Ba cơn l c xoáy trong tháng 3, tháng 4 và tháng 7/2007 ã làm gãy 4.152cây cao su t i các Nông trư ng cao su Phú Xuân, Cưbao, 19/8 và CưMgar thu c Côngty Cao su k L k. Theo báo cáo c a công ty, ư c tính s n lư ng b m t trong năm2007 là 8,5 t n, b m t trong chu kỳ khai thác là 384 t n, m c l i nhu n b thi t h iriêng trong năm 2007 là 63 tri u và trong các năm còn l i là 2,87 t ng.Bão s 5 gây thi t h i n ng n cho Cty Cao su Thanh Hoá và Cty Cao su Hà Tĩnh Ngày 04/10/2007, cơn bão s 5 ã gây lũ l t l n và làm thi t h i năng n Côngty Cao su Thanh Hoá. Nông trư ng Th ch Thành và Th ch Qu ng b l t l n do tràn vàv ê sông Bư i. Công ty ã cùng chính quy n a phương b o v an toàn tính m ngcho hàng ngàn ngư i. Tuy nhiên m c thi t h i v v t ch t r t n ng n , t ng giá tr thi th i ư c tính lên n 7,3 t ng, trong ó, c a công ty là 3,4 t và c a các h nh nkhoán là 3,9 t . T i Công ty Cao su Hà Tĩnh, Nông trư ng Kỳ Anh 1 và Kỳ Anh 2 là hai ơn vch u thi t h i n ng nh t. Tính n ngày 8/10, có 320 ha cao su ã ưa vào tu i khaithác, 450 ha cao su ki n thi t cơ b n, 800 ha r ng tr ng nguyên li u ã b hư ho i hoàntoàn, không th kh c ph c ư c. Ngoài ra còn có 170 nhà c a công nhân b t c máicùng nhi u tài s n khác b lũ cu n trôi. T ng thi t h i sơ b ư c tính trên 30 t ng.
 12. 12. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 12Gi i thư ng “Sao Vàng t Vi t” - Top 100 Thương hi u Vi t Nam 2007 - bìnhch n theo tiêu chu n qu c t Ngày 7/10/2007, H i Doanh nghi p Tr Vi t Nam ã t ch c l trao Gi ithư ng Sao Vàng t Vi t – Top 100 thương hi u VN và t ng k t 5 năm tri n khaiGi i thư ng Sao Vàng t Vi t. Gi i thư ng Sao Vàng t Vi t do Trung ương H i Doanh nghi p Tr Vi tNam ch trì, tri n khai t năm 2003, dư i s ch o và b o tr c a y ban Qu c giav h p tác kinh t qu c t , Trung ương oàn TNCS H Chí Minh, Trung ương H iLiên hi p Thanh niên (LHTN) Vi t Nam và B Thương m i (nay là B CôngThương). Trong 4 năm (2003 - 2006), ã có 627 thương hi u và s n ph m ư c trao gi ithư ng. Năm 2007, Gi i thư ng Sao Vàng t Vi t ư c nâng cao tiêu chí bình ch ntheo chu n m c qu c t . Gi i thư ng ch bình ch n 100 thương hi u tiêu bi u, g i t t là Top 100 thươnghi u Vi t Nam, không trao cho s n ph m. S lư ng gi i thư ng - thương hi u tiêubi u ư c c nh là 100. Hàng năm, các thương hi u ph i tham gia bình xét l i, thayvì hai năm m t l n như trư c ây. Gi i thư ng “Sao Vàng t Vi t” năm nay, trong H i viên Hi p h i Cao suVi t Nam có 3 doanh nghi p o t gi i là: Công ty C ph n Cao su Hòa Bình, Công tyC ph n Cao Su Tây Ninh và Công ty C ph n Thi t b ph tùng. (Trích: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/204345.asp ngày 08/10/2007)Tri n khai tr ng cao su Lai Châu và i n Biên T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam ang cùng 2 t nh i n Biên và LaiChâu xúc ti n vi c thành l p 2 công ty c ph n cao su Lai Châu và i n Biên trongtháng 10 và 11/2007 nh m m c tiêu phát tri n thêm 30.000 ha cao su Tây B c. Cáccông ty c ph n u tr c thu c T p oàn trong ó có s tham gia góp v n c a cácdoanh nghi p a phương. M c tiêu năm 2008 là tr ng ư c kho ng 2.500 ha 2 t nh này. Trong ó t nh i n Biên s tr ng 1.000 ha huy n i n Biên và i n Biên ông, nơi có di n tích t dư i cao trình 700 m. T nh Lai Châu s tr ng 1.500 ha t i huy n Than Uyên, nơicó i u ki n t ai phù h p nh t cho phát tri n cao su.
 13. 13. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 13Thành l p Công ty c ph n u tư phát tri n cao su Ngh An Sáng 24/9/2007, t i th xã C a Lò (Ngh An), ih ic ông l n th nh t ãthành l p Công ty C ph n (CP) u tư phát tri n cao su Ngh An. ih i ãb uH i ng qu n tr g m 10 ngư i, i di n cho 10 c ông góp v n là: ông Ph m TrungThái và ông Bùi Gia Hưng (Công ty CP phát tri n ô th và khu công nghi p Geruco),bà Nguy n Th Hu Thanh (CTCS ng Nai), bà inh Th Ti u Phương (Công ty Tàichính cao su), ông Trương Hi n (Công ty CP v t tư nông nghi p Ngh An), ôngNguy n Văn Lê (Ngân hàng CP thương m i Sài Gòn), ông Trương Văn Minh (Côngty CPCS Tây Ninh), ông Nguy n S Th y (CTCS L c Ninh), ông Lê ình B u (Côngty CPCS Hoàng Anh-Mang Yang) và ông oàn Kim Chung (CTCS Tân Biên). ih i ã b u ông Ph m Trung Thái gi ch c Ch t ch H i ng qu n tr và ông PhanDuy Toan gi ch c T ng giám c, ông ng Văn Thi u gi ch c Trư ng ban Ki msoát. T p oàn Công nghi p Cao su VN ã quy t nh u tư 20% trên t ng v n i ul c a Công ty là 150 t ng. Trên cơ s ch trương phát tri n cao su c a Th tư ng Chính ph , UBND t nhNgh An ã ch o b sung quy ho ch và l p d án phát tri n cây cao su t i 2 huy nNghĩa àn và Tân Kỳ, t o i u ki n cho Công ty CP u tư phát tri n cao su NghAn tri n khai u tư tr ng m i. Trư c m t trong năm 2007, giao cho công ty 100 ha làm vư n ươm và tr ng m i, chu n b cho năm 2008 tr ng t 1.000-1.500 ha.Qui nh chuy n i t r ng, t lâm nghi p sang tr ng cao su Tây Nguyên H i ngh Tri n khai Thông tư hư ng d n vi c chuy n i r ng và t lâmnghi p sang tr ng cao su Tây Nguyên do B Nông nghi p và Phát tri n nông thônv a t ch c ngày 8/10/2007 t i thành ph Buôn Ma Thu t ( c L c) ã th ng nh t ưa ra nh ng qui nh, tiêu chu n, nguyên t c c th trong vi c chuy n t r ng, tlâm nghi p sang tr ng cao su Tây Nguyên. H i ngh ã th ng nh t qui ho ch vùng tr ng m i cao su trên t chuy n iTây Nguyên c n căn c vào các yêu c u sinh thái, phân h ng m c thích nghi t ai cho cây cao su như cao dư i 700 mét so v i m c nư c bi n, có d c dư i30 , t ng t dày t i thi u 0,7 mét, sâu m c nư c ng m dư i 1,2 mét, không bng p úng khi có mưa, thành ph n cơ gi i t t th t nh n th t n ng, thoát nư c t t,khi tr ng ph i ư c thi t k theo úng qui trình k thu t, b o m các i u ki n
 14. 14. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 14thâm canh, ch ng xói mòn. V nguyên t c vi c chuy n i r ng nghèo, t lâmnghi p sang tr ng cao su Tây Nguyên m b o các tiêu chu n phù h p v i yêu c usinh trư ng, phát tri n c a cây cao su, qui ho ch ư c các c p có th m quy n phêduy t, t sau khi chuy n i sang tr ng cao su ph i có hi u qu kinh t , môi trư ngcao hơn các lo i cây tr ng hi n t i. V i u ki n, i tư ng r ng, t lâm nghi p ư cxem xét chuy n m c ích s d ng sang t nông nghi p tr ng cao su ph i là tlâm nghi p ã ư c qui ho ch là r ng s n xu t (r ng t nhiên ho c là r ng tr ng),r ng t nhiên nghèo, r ng non ph c h i, r ng l ô, tre, n a, r ng tr ng hi u qu th p.Nh ng trư ng h p nh ng ám r ng lo i trung bình, có di n tích dư i t 1 ha, n m xenk trong lô r ng nghèo, r ng non ph c h i thu c khu v c qui ho ch tr ng cao su, h ingh cũng th ng nh t ư c phép chuy n i cùng di n tích r ng nghèo tránh tìnhtr ng da báo, m b o li n vùng, li n kho nh cho di n tích cao su. M t khác, vi cchuy n i t r ng nghèo các t nh Tây Nguyên sang tr ng cao su c n ph i xem xétk , không nh t thi t là ph i chuy n i r ng nghèo b ng m i giá mà t r ng nghèochuy n i sang tr ng cao su ph i m b o yêu c u là, lo i t ó ph i phù h p v isinh trư ng, phát tri n cây cao su t năng su t, hi u qu kinh t cao. Vi c chuy nr ng, t lâm nghi p sang t nông nghi p tr ng cao su, các t nh Tây Nguyên c nth c hi n úng qui nh c a pháp lu t v t ai, pháp lu t v B o v và phát tri nr ng. H i ngh cũng xác nh qu t tr ng cao su ph i m b o nguyên t c khai tháct i a di n tích t chuy n i t cây nông nghi p kém hi u qu , t tr ng, t chưas d ng hi n có trên a bàn, khuy n khích các h nông dân chuy n t ang tr nghoa màu, cây công nghi p năng su t th p, hi u qu chưa cao sang tr ng cây cao su,kiên quy t ch ng tư tư ng l m d ng ch trương trên phá r ng. Yêu c u các ch u tư ph i l p d án chi ti t, chuy n i r ng n âu, tr ng cao su ngay n ó. Cáct nh Tây Nguyên rà soát các nông, lâm trư ng s n xu t kém hi u qu giao cho T p oàn công nghi p Cao su Vi t Nam qu n lý và ti n hành rà soát qu t gi i thi ucho các doanh nghi p kh o sát, l p d án tr ng cao su. i v i nh ng nông, lâmtrư ng, công ty lâm nghi p trong vùng d ki n phát tri n cây cao su, các t nh khuv c Tây Nguyên xem xét chuy n nguyên tr ng nh ng ơn v này v T p oàn côngnghi p Cao su Vi t Nam qu n lý, t ch c l i s n xu t theo hư ng nông- lâm- côngnghi p g n v i vi c thu hút lao ng là ng bào các dân t c t i ch v a làm nghr ng, v a tr ng cao su...
 15. 15. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 15 Theo C c tr ng tr t (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn), hi n nay cáct nh Tây Nguyên ã xác nh ư c qu t là 122.000 ha t nay n năm 2010tr ng m i thêm t 90.000 n 100.000 ha cao su theo ý ki n ch o c a Th tư ngChính ph . Trong ó, chuy n t t s n xu t nông nghi p kém hi u qu và t chưas d ng là 70.000 ha, t r ng nghèo ki t chuy n sang tr ng cao su 52.000 ha (tương ương 80.000 ha r ng chuy n i).(http://www.monre.gov.vn/monreNet/default.aspx?tabid=213&ItemID=%2033488)Doanh nghi p cao su ài Loan tìm ki m i tác Vi t Nam Hi p h i Cao su Vi t Nam ã ph i h p v i Phòng Thương v Văn phòng Kinht ài B c t i TP. H Chí Minh t ch c m t bu i g p g thương m i cho các doanhnghi p cao su Vi t Nam và ài Loan vào ngày 19/9/2007. T i bu i giao lưu, có 26doanh nghi p thu c Hi p h i Công nghi p Cao su ài Loan và trên 40 i bi u doanhnghi p thu c Hi p h i Cao su Vi t Nam và H i Cao su Nh a TP. H Chí Minh. Năm2006, ài Loan ã nh p 89.300 t n cao su thiên nhiên, trong ó nh p t Vi t Namkho ng 22.500 t n. V i s phát tri n liên t c c a ngành săm l p xe, các doanh nghi p ài Loan mong mu n tìm nh p nguyên li u cao su t Vi t Nam, ng th i xu t sangVi t Nam hóa ch t và thi t b ph c v công nghi p ch bi n s n ph m cao su t i Vi tNam. Hi n nay, công nghi p cao su ài Loan t p trung v i 3 nhóm s n ph m cao suchính là săm l p ô tô xe máy, s n ph m cao su k thu t như băng chuy n, dây ai, phtùng máy móc cơ khí và các s n ph m tiêu dùng như áo, giày i mưa, bóng th thao,d ng c y t . Bên c nh các ho t ng ch bi n s n ph m cao su, Hi p h i công nghi pCao su ài Loan còn các doanh nghi p nghiên c u, cung ng thi t b , các nguyên li uhóa ch t, than en ph c v công nghi p ch bi n cao su. nâng t m quan h h p tác thương m i 2 chi u trong lĩnh v c cao su, Hi pH i Cao su Vi t Nam và Hi p h i Cao su ài Loan ã ký Biên b n ghi nh h p tácthương m i. Hai bên s t o i u ki n cho các doanh nghi p H i viên ti p xúc, g p gvà tìm ki m i tác.
 16. 16. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 16 TIN NGOÀI NƯ CTình hình giá cao su trong tháng 10 năm 2007 t i th trư ng Châu Á T ng quan giá c cao su u tăng khu v c các nư c Châu Á. T i Malaysia, giá cao su giao ngay ch ng lo i SRM 20 vào cu i tu n th 3 v aqua cao nh t trong tháng t m c 231,65 US cent/kg tăng 1,07% so v i m c giá utháng (tương ương 15,95 US cent/kg). T i Singapore, giá RSS3 giao tháng 11/2007 tăng m nh v i m c giá u tháng t 221 US cent/kg thì n cu i tu n v a qua, giá ã tăng lên 1,07% t m c 238 UScent/kg và tăng 1,1% v i so v i cùng kỳ tháng trư c (tương ương 20,5 US cent/kg). T i Nh t B n, giá cao su RSS3 giao tháng 11/2007 tăng 1,1% so v i cùng kỳtháng trư c t m c 272 JPY/kg (tương ương 24,8 JPY/kg). Giá cao su t i Thái Lan cũng ti p t c tăng t tháng tr ơc và kéo dài cho ncu i tu n qua. Giá cao su RSS3 giao tháng 10/2007 t 79,78 THB/kg tăng 1,07% sov i m c giao d ch cùng kỳ tháng trư c (tương ương 5,18 THB/kg). T i Thư ng H i, giá cao su RSS3 giao tháng 11/2007 tăng 1,03% so v i cùngkỳ tháng trư c t 20.930 NDT/t n (tương ương 685 NDT/t n).
 17. 17. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 17S n lư ng cao su n s gi m 60.000 t n do mưa S n lư ng cao su n trong năm k t thúc vào tháng 3/2008 ch c ch n sgi m 60.000 t n xu ng 803.000 t n làm gián o n vi c thu ho ch m . S n lư ng s gi m nhưng ngu n cung v n không có v n vì d tr còn nhi u.Mưa làm loãng m cao su và cũng làm gi m s lư ng ngư i khai thác m , vì côngvi c này ph i làm th công. D ch s t virus bang Kerala, nơi chi m 90% s n lư ng cao su, cũng là nguyênnhân khi n n ph i i u ch nh gi m m c d báo v s n lư ng năm nay (ban ud báo là 874.000 t n). Ngành cao su n lo ng i s n lư ng gi m m nh so v i m c 853.000 t n c anămngoái s d n t i tình tr ng thi u cao su nguyên li u trên th trư ng trong nư c, y giá tăng lên. Tuy nhiên, có ý ki n cho r ng giá s v n trong t m ki m soát b i lư ng d trcòn nhi u và s không khan hi m hàng. Giá cao su n ang m c kho ng 90 Rupi(2,28 USD)/kg, tương ương v i giá trên toàn c u. Giá cao su c a nư c này chưa caohơn giá th gi i, song ã tăng m nh trong hai tháng qua.(Ngu n: http://vinanet.com.vn/Newsdetail.aspx?NewsID=129656 ngày 11/10/2007)Trung Qu c khan hi m cao su Trung Qu c ang tìm mua cao su giao ngay làm y kho d tr , và giá caosu kỳ h n Tokyo tăng tr l i có th khích l các khách hàng khác tăng cư ng muacao su - lo i dùng s n xu t l p xe - trư c khi giá tăng hơn n a. Các nhà phân tích cho r ng tháng 8 v a qua Trung Qu c ã c tình h n chmua cao su ch giá gi m hơn n a, do v y lúc này h r t c n mua vào bù vàovi c ã mua ít trong tháng qua. D tr cao su S Giao d ch kỳ h n Thư ng H i ã gi m 5% xu ng 68.505 t ntrong tu n k t thúc vào 30/8 so v i 72.305 t n m t tu n trư c ó do ã s d ng nhi ucao su làm l p xe, găng tay và bao cao su. Trung Qu c, nư c tiêu th cao su l n nh t th gi i, d ki n s nh p kh u 1,75tri u t n cao su thiên nhiên trong năm 2007, so v i 1,61 tri u t n năm 2006, áp
 18. 18. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 18 ng nhu c u nguyên li u tăng nhanh c a nhi u ngành s n xu t, c bi t là l p xe. Tnhi u tu n nay, h v n tìm mua cao su kỳ h n tháng 9 nhưng dư ng như ngu n cungkhông áp ng nhu c u c a h . Trung Qu c mua cao su ch y u t 3 nư c s n xu thàng u th gi i là Thái lan, Indonexia và Malaysia. Mưa tri n miên nhi u nơi c a Thái lan và Malaysia ang h tr giá cao su,trong khi mùa ông mi n nam Sumatra c a Indonesia cũng có tác ng tương t . http://www.kinhte24h.com/index.php?page=news&id=16891Năm 2010: n s c n kho ng 350.000 t n cao su t ng h p Theo Reuter, do nhu c u c a lĩnh v c ô tô tăng nhanh, n năm 2010, n sc n kho ng 350.000 cao su t ng h p. Trong khi s n lư ng gi m. i u ó cũng cónghĩa là qu c gia này s ph i nh p kh u m t lư ng l n cao su trong th i gian t i. Th c t hi n nay, t ng tiêu th cao su c a n ã tăng 14% trong năm2006/07 lên 270.30 t n, so v i 237.495 t n năm trư c. Tiêu th trong ngành l p xetăng 20% t 170.809 t n. Trong ó, L p xe chi m kho ng 60% t ng tiêu th cao sut ng h p n . Vi c tăng tiêu th ô tô, d ki n s g p ôi lên 2 tri u t n vào 2010,s y tiêu th cao su t ng h p tăng m nh. Nh p kh u ch c ch n cũng s tăng 10% m i năm do s n lư ng trong nư cgi m. n ã nh p kh u 172.000 t n cao su t ng h p trong năm 2006/07. Theo Hi p h i các nhà s n xu t l p ô tô, s n lư ng l p xe d báo s tăng 7-8%m i năm, song n có xu hư ng tăng s d ng cao su t ng h p. T l c a cao su t ng h p trong s n lư ng cao su ã tăng t i 25% trong nămqua so v i 22% m t năm trư c ó. Nhu c u t các lĩnh v c khác ngoài l p xe d báo cũng s tăng, như các s nph m cao su, dây băng t i b ng cao su, t m cao su…. S n lư ng cao su t ng h p ch y u n t các hãng s n xu t như RelianceIndustries Ltd và Apar Industries Ltd . Indian Petrochemicals Corp Ltd , ó Reliancecó 46% c ph n, s n xu t kho ng 73.000 t n polybutadiene (PBR), trong khi Apar s nxu t kho ng 23.600 t n cao su nitrile. n không s n xu t mà hoàn toàn nh p kh ucác lo i cao su butyl và styrene-butadiene (SBR) áp ng nhu c u. http://vinanet.com.vn/Newsdetail.aspx?NewsID=128163
 19. 19. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 19H i ngh cao su qu c t IRRDB 2007 H i ngh và H p m t hàng năm c a U ban Nghiên c u và Phát tri n cao suqu c t (IRRDB) năm 2007 s ư c Vi n Nghiên c u Cao su Cambodia ăng cai tch c t ngày 12-16/11/2007, t i khách s n Sokha Angkor Resort Xiêm R p. Chc a H i ngh là “Thành t u nghiên c u phát tri n và thách th c c a ngành cao su thiênnhiên”. D ki n H i ngh s có trên 80 báo cáo ch y u v các gi i pháp k thu t ti nb làm tăng năng su t, tăng thu nh p cho ngư i s n xu t và x lý nư c th i nhà máycao su.Thái Lan nghiên c u nhu c u cao su t i Nh t B n và Hàn Qu c Phái oàn các nhà xu t kh u cao su Thái Lan có k ho ch n Nh t B n và HànQu c t 14-20 tháng 10 năm nay ánh giá nhu c u cao su trong tương lai c a 2nư c này trư c nh ng lo ng i v n n kinh t toàn c u s y u i b i kh ng ho ng liênquan t i cho vay c m c dư i tiêu chu n (sub-prime mortgage) c a M . Theo ông Luckchai Kittipol, Ch t ch Hi p h i cao su Thái, ây là phái oànthương m i ngành cao su u tiên t i Nh t B n và Hàn Qu c trong g n 8 năm qua. Qua chuy n kh o sát, các nhà xu t kh u Thái Lan s n m ư c nhu c u cao sutrong th i gian t i có th có k ho ch phát tri n h p lý. H lo s r ng cu c kh ngho ng sub-prime s làm suy y u n n kinh t th gi i và làm gi m nhu c u cao su. TháiLan d ki n s xu t kh u kho ng 2,7 tri u t n cao su, tr giá 6 t USD vào năm nay.Trung Qu c là th trư ng nh p kh u cao su l n nh t c a Thái v i th ph n chi m trên30%, ti p n là Nh t B n 20-30%, M 15-16 %, Hàn Qu c 11-12%. Trong th i gian vi ng thăm Nh t và Hàn Qu c, các nhà xu t kh u Thái cũng hyv ng s thuy t ph c ư c các nhà s n xu t s n ph m cao su c a Nh t B n u tư vàoThái Lan sau khi các công ty s n xu t v xe như Bridgestone, Yokohama vàSumitomo ã xâm nh p vào th trư ng Thái vài năm cách ây. Theo ông Luckchai,Thái Lan có ti m năng thu hút các công ty s n xu t găng tay và bao cao su. OkamotoIndustries, nhà s n xu t găng tay và bao cao su hàng u c a Nh t B n cũng ã có m tt i Thái Lan. Vì nhu c u c a M ang gi m sút, các nhà xu t kh u Thái Lan d ki n s xâmnh p các th trư ng m i như ông Âu, n và Nam Phi trong năm t i. (Ngu n http://vinanet.com.vn , 05/10/2007)
 20. 20. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 20 HO T NG C A HI P H I CAO SU VI T NAMHi p h i Cao su Vi t Nam t ch c h p m t doanh nhân năm 2007 Trong 3 năm 2004 - 2006, Hi p h i Cao su Vi t Nam ã t ch c h p m t cu inăm gi a các H i viên và doanh nhân ngành cao su trong ngoài nư c nh m tăngcư ng m i quan h thân thi n và tìm cơ h i h p tác m i. Năm 2007, ti p t c phát huy truy n th ng t t p này, Hi p h i t ch c h pm t doanh nhân cao su theo k ho ch sau: Ngày 07/12/2007 (th sáu): • 7.00 - 14 g: Thi u gi i Golf cao su t i sân Golf Long Thành. H p các i di n các Hi p h i cao su ông Nam Á v tình hình cao su th gi i. • 18 - 20 g: Gi i thi u s n ph m c a H i viên và doanh nghi p t i khách s n Sheraton Saigon (88 ng Kh i, Q. 1, TP. H Chí Minh). • 19 - 21g: Ti c t i giao lưu t i khách s n Sheraton Saigon. Ngày 08/12/2007 (th b y): • 8.30 - 12 g: H i th o v i doanh nhân Trung Qu c, trao i thông tin v cơ h i h p tác u tư v cao su thiên nhiên và cao su t ng h p. H i viên ư c t o i u ki n gi i thi u s n ph m, ho t ng s n xu t kinh doanhtrong bu i h p m t giao lưu này qua vi c trình bày tài li u, m u s n ph m t i bàntrưng bày trư c phòng ti c và hình nh chi u trên màn hình trong phòng ti c. D ki n có kho ng 470 i bi u tham d , trong ó g n 200 khách nư c ngoài n t các nư c châu Á, châu Âu và châu M (Trung Qu c, Campuchia, Indonesia,Malaysia, Thái Lan, Singapore, Hàn Qu c, Nh t, Pháp, c, Hoa Kỳ…). T i cu c h p m t và h i th o, Hi p h i Cao su Vi t Nam s có báo cáo t ng k ttình hình phát tri n c a ngành cao su Vi t Nam và cơ h i u tư phát tri n c a ngành. Nhân d p này, oàn Hi p h i Cao su Indonesia ngh ư c tham quan t iCông ty Cao su Phú Ri ng trao i kinh nghi m v gi i pháp tái canh hi u qu vàsơ ch cao su ch t lư ng cao. oàn Hi p h i Cao su Trung Qu c s n thăm Công tyCP Cao su Tây Ninh, Công ty Hưng Th nh, Casumia và Công ty Phong Th nh tìmki m cơ h i h p tác s p n.
 21. 21. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 21L p thi t k g L p ào t o thi t k s n ph m g cho H i viên Hi p h i Cao su Vi t Nam vàH i M ngh & Ch bi n g TP. HCM do D án VIE/61/94 H tr xúc ti n thươngm i và Phát tri n ư c chính ph Th y i n và Th y Sĩ ng tài tr , C c Xúc ti nThương m i và Trung tâm Thương m i Qu c t ph i h p th c hi n ã di n ra trongvòng 6 ngày t 19-24/09/2007 t i khách s n Equatorial, TP. H Chí Minh. Gi ng viên c a khóa ào t o là ông Martin Marley, nhà thi t k , tư v n vg , ngư i Ireland. N i dung c a khóa h c là: - N n t ng - l ch s thi t k - Thi t k và tính sáng t o - Các th trư ng & các phong cách - Các xu hư ng & các nh hư ng - Thi t k phù h p v i th trư ng - Ti p th & k t lu n Ngoài nh ng bài gi ng lý thuy t có s tương tác gi a gi ng viên và h c viên,l p h c còn có nh ng ho t ng sôi n i như: chia nhóm nh th o lu n nh ng tàic a gi ng viên dành cho m i nhóm. Sau ó, i di n nhóm lên phát bi u, trình bày k tqu . Nh ng gi h c th c t như i tham quan nhà máy ch bi n g Satimex giúp chonh ng h c viên hi u rõ hơn v nh ng v n lý thuy t, cũng như tìm hi u nh ng ki udáng thi t k g m i. S h c viên c a Hi p h i Cao su Vi t Nam và H i M ngh & Ch bi n gTP.HCM tham d l p h c là 40 ngư i và có 35 h c viên ư c c p ch ng ch hoànthành khóa h c. Sau khóa h c, các h c viên ã thành l p Câu l c b các nhà thi t kv i mong mu n là t o ra m t di n àn, m t sân chơi cho các nhà thi t k Vi t Nam,trong ó có nh ng h c viên tham gia khóa h c trên.H i ch Tri n lãm Nông nghi p qu c t AGRIMART 2007 AGRIMART 2007 (H i ch Tri n lãm Nông nghi p qu c t 2007) ư c BNông nghi p - PTNT t ch c t ngày 24 - 29/10/2007 t i Nhà Thi u Th d c ththao qu c gia Phú Th (s 2 L Gia, P. 15, Q. 11, TP. HCM) nh m gi i thi u các dán liên doanh, phát tri n khu công nông nghi p, máy móc thi t b , s n ph m m i, v t
 22. 22. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 22tư, phân bón, thu c b o v th c v t, ch t kích thích tăng trư ng th c v t, gi ng câytr ng, s n ph m ch bi n t g , th công m ngh ... Trong t này, B NN-PTNT t ch c xét thư ng Cúp vàng, Huy chương vàngNông nghi p Vi t Nam cho các doanh nghi p, s n ph m t các tiêu chí c a B .Nh ng danh hi u này s giúp cho doanh nghi p có i u ki n thu n l i tham d cácgi i thư ng cao hơn và xét tuy n là hàng nông lâm s n Vi t Nam ch t lư ng cao. T i h i ch l n này, Hi p h i Cao su Vi t Nam tham gia m t gian hàng gi ithi u m t s thành t u c a ngành cao su Vi t Nam, ho t ng c a Hi p h i Cao suVi t Nam trong công tác h tr doanh nghi p cao su và gi i thi u v các H i viên chocác i tác, khách tham quan H i ch Tri n lãm. Hi p h i Cao su kính m i các H iviên ghé thăm gian hàng c a Hi p h i t i H i ch Tri n lãm Nông nghi p qu c t2007 AGRIMART.Th c hi n chương trình Xúc ti n thương m i qu c gia năm 2007 Hi p h i Cao su VN ư c giao làm ơn v ch trì chương trình XTTM qu c giav ngành hàng cao su năm 2007 theo Quy t nh s 13/2006/Q -BTM ngày28/9/2006 c a B Thương m i. Chương trình có 6 n i dung v i t ng kinh phí h tr là3,475 t ng. Nhưng do kinh phí h n ch , n tháng 10, chương trình ư c i uch nh ch còn 4 n i dung v i kinh phí d ki n là 1,07 t ng theo công văn s1976/BTC-XTTM ngày 12/10/2007 c a B Công Thương. Nh ng n i dung ư c th c hi n trong chương trình XTTM 2007 g m: 1. Tham gia tri n lãm cao su t i Liên bang Nga k t h p kh o sát th trư ng cao su C ng hòa Séc: ã t ch c m t gian hàng tri n lãm gi i thi u các ch ng lo i cao su nguyên li u và s n ph m công nghi p cao su, g cao su. ã thăm và làm vi c v i m t s t ch c xúc ti n thương m i c a C ng hoà Séc, g p g m t s doanh nghi p quan tâm h p tác v i ngành cao su Vi t Nam. oàn doanh nghi p cao su Vi t Nam tham gia g m 15 i bi u và 1 cán b c a Hi p h i trong t công tác 10 ngày t 09 – 19/3/2007. 2. ào t o k năng ng d ng sàn giao d ch i n t v m t hàng cao su: ãg i m t oàn g m 4 i bi u n H i Nam, Trung Qu c h c t p v sàn giao d ch i n t cao su trong 5 ngày t 08/4/2007 và 1 oàn g m 3 i bi u h c n
 23. 23. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 23 Brazil h c t p v sàn giao d ch nông s n trong 1 tu n t 30/4/2007. Các h c viên g m 6 cán b c a T p oàn Công nghi p Cao su VN và 1 c a Hi p h i. 3. Thông tin thương m i cao su: ã mua m t s sách báo chuyên ngành cao su t các nư c n , Thái Lan và tài li u tr c tuy n t Anh, Th y Sĩ. 4. Kh o sát th trư ng Trung Qu c k t h p tham quan tri n lãm: T ch c 1 oàn g m 24 i bi u doanh nghi p ti p t c kh o sát th trư ng cao su Trung Qu c k t h p tham quan tri n lãm công nghi p l p xe và cao su t i Thư ng H i t 12 -18/11/2007. H tr oàn có 2 cán b c a Hi p h i. Qua chương trình Xúc ti n thương m i qu c gia, Hi p h i ã gi i thi u ư chi n tr ng và tri n v ng c a ngành cao su Vi t Nam, cho th y ngành ang có ti mnăng gia tăng s n lư ng, ch t lư ng cao su nguyên li u ư c nâng cao và s n sàngph i h p phát tri n công nghi p ch bi n s n ph m cao su. Thông tin thu th p t các i tác giúp Hi p h i và các doanh nghi p có i uki n liên h tr c ti p ư c nhi u i tác ti m năng và bi t ư c nhu c u các ch ng lo icao su nguyên li u nh m nh hư ng s n xu t kinh doanh phù h p v i th trư ngchung c a th gi i và c a m t s doanh nghi p l n. Các doanh nghi p ã có cơ h i thăm và trao i tr c ti p v i khách hàngn m hi u th c l c và nhu c u tương lai c a i tác. ng th i thu nh n ư c nhi u ýki n c a khách hàng ánh giá cao ch t lư ng cao su nguyên li u c a Vi t. M t s itác ã ngh h p tác quan h mua bán lâu dài, kh i lư ng l n ( c bi t m ly tâm)ho c liên doanh s n xu t s n ph m cao su v i Vi t Nam (ch thun, l p xe c l n, găngtay...).Tham gia các ho t ng c a H i ng doanh nghi p cao su ông Nam Á (ARBC) Na9m 2007, i di n Hi p h i và i bi u doanh nghi p cao su Vi t Nam ãtham d các cu c h p nh kỳ c a H i ng doanh nghi p cao su ông Nam Á gi iquy t các v n hi n còn gây nhi u tranh lu n như sau: - V i u ki n thương m i trong ngành cao su: Th ng nh t chưa áp d ng i u ki n bán cao su giá FOB theo INCOTERM 2000 mà v n theo thông l c a các nư c ông Nam Á, theo ó, ngư i mua ph i ch u chi phí x lý bao bì g (ISPM 15) và b c d hàng t i c ng lên tàu (THC) n u có. Phí THC là m i lo ng i l n
 24. 24. Hi p h i Cao su Vi t Nam B N TIN Cao Su Vi t Nam ngày 31/10/2007, trang 24 c a nhi u ngành hàng xu t kh u khác vì m c phí khá cao, các t ch c ngành hàng Vi t Nam cũng ang tìm cách gi i quy t. - V vi c x lý các v vi ph m h p ng thương m i: Các hi p h i khuy n khích H i viên nên tích c c gi i quy t b ng cách thương lư ng, àm phán v i khách hàng trong tinh th n thân thi n trư c khi ph i ưa ra toà án xét x . i v i các khách hàng không có thi n chí gi i quy t nh ng h p ng vi ph m, H i viên c n thông báo cho Hi p h i c a mình báo cáo lên H i ng và thông báo cho các H i viên c a hi p h i khác tránh giao d ch v i nh ng khách hàng không uy tín này. i v i H i viên không gi uy tín thương m i, có th s ngưng tư cách H i viên trong Hi p h i. - V s li u th ng kê th trư ng cao su: Hi n nay, s li u th ng kê v tình hình s n xu t và nhu c u cao su có s khác bi t l n gi a các cơ quan cung c p s li u, ôi khi do không chính xác, ã nh hư ng l n n tâm lý ngư i mua và bán, nh hư ng n giá c cao su trên th trư ng th gi i. Do v y, c n l p Ban i u ph i s li u th ng kê th ng nh t các s li u c n công b gi a H i ng doanh nghi p cao su ông Nam Á, Hi p h i các nư c s n xu t cao su (ANRPC) và H i ng cao su qu c t (ITRC). Nh ng cu c h p này ã giúp ích r t nhi u cho Hi p h i Cao su Vi t Nam cógi i pháp h tr và b o v quy n l i c a H i viên m t cách h u hi u trong c ng ngdoanh nhân cao su ông Nam Á oàn k t ch t ch . ng th i, có thông tin v tìnhhình s n xu t, xu t kh u cao su c a các nư c quan tr ng làm cơ s khuy n cáo, nhhư ng cho ngành hàng cao su Vi t Nam.B N TIN Cao Su Vi t NamGi y phép xu t b n: S 29 / GP-XBBT (24/5/2005) c a C c Báo chí – B Văn hóa - Thông tinIn t i: Văn phòng Hi p h i Cao su Vi t Nam, 236 Nam Kỳ Kh i Nghĩa, Q.3, TP. H Chí MinhS lư ng: 200 b n Kỳ h n xu t b n: M i tháng (Có th ăng ký nh n qua email)Ch u trách nhi m xu t b n: TS. Tr n Th Thúy Hoa, T ng Thư ký Hi p h i Cao su Vi t NamBan Biên t p: Tr n Th Thúy Hoa, Tr n Bình Lu n, Nguy n Bích Vân, Phan Tr n H ng Vân, Trương Ng c Thu, Nguy n Ng c Thúy

×