Quy trinh sx mu cua cty cao su dong phu binh phuoc

1,216
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,216
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quy trinh sx mu cua cty cao su dong phu binh phuoc

 1. 1. CÔNG TY C PH N CAO SU ð NG PHÚ (Gi y ch ng nh n ðKKD s 4403000069 do Phòng ðăng Ký Kinh Doanh – S K Ho ch và ð u Tư t nh Bình Phư c c p ngày 28 tháng 12 năm 2006) NIÊM Y T C PHI U TRÊN TRUNG TÂM GIAO D CH CH NG KHOÁN THÀNH PH H CHÍ MINH Tên c phi u: C Phi u Công Ty C Ph n Cao Su ð ng Phú. Lo i c phi u: C phi u ph thông. M nh giá: 10.000 ñ ng/c ph n. T ng s lư ng niêm y t: 40.000.000 c ph n. T ng giá tr niêm y t: 400.000.000.000 ñ ng. T CH C KI M TOÁN: CÔNG TY D CH V TƯ V N TÀI CHÍNH K TOÁN VÀ KI N TOÁN - CHI NHÁNH TP.HCM. ð a ch : 29 Võ Th Sáu – Qu n 1 – TP.HCM ði n tho i: 08.8205944 -8205947 Fax: 08.8205942 T CH C TƯ V N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN CAO SU. ð a ch : 66 Phó ð c Chính, P.Nguy n Thái Bình, Q.1, TP.HCM ði n tho i: 08.9147347 Fax: 08.9147346Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 1
 2. 2. M CL CI. Các nhân t r i ro nh hư ng ñ n giá c ch ng khoán niêm y t. 4 1. R i ro v kinh t . 4 2. R i ro v lu t pháp. 4 3. R i ro v th trư ng. 4 4. R i ro khác. 5II. Nh ng ngư i ch u trách nhi m chính ñ i v i n i dung B n cáo b ch. 6 1. T ch c niêm y t. 6 2. T ch c tư v n. 6III. Các khái ni m. 6IV. Tình hình và ñ c ñi m c a t ch c niêm y t. 7 1. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n. 7 2. Cơ c u t ch c công ty. 7 3. Cơ c u b máy qu n lý c a công ty. 8 4. Danh sách c ñông n m gi t trên 5% v n c ph n c a công ty. 9 5. Danh sách nh ng công ty m và công ty con c a t ch c niêm y t. 10 6. Ho t ñ ng kinh doanh. 11 6.1. S n lư ng s n ph m/giá tr d ch v qua các năm. 11 6.2. Nguyên v t li u. 12 6.3. Chi phí s n xu t. 13 6.4. Trình ñ công ngh . 14 6.5. Tình hình nghiên c u và phát tri n ngành ngh kinh doanh 21 m i. 6.6. Tình hình ki m tra ch t lư ng s n ph m và d ch v . 21 6.7. Ho t ñ ng Marketing. 21 6.8. Nhãn hi u thương m i, ñăng ký phát minh sáng ch và b n 21 quy n. 6.9. Các h p ñ ng l n ñang ñư c th c hi n ho c ñã ký k t. 22 7. Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh. 22 7.1. Tóm t t m t s ch tiêu v ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a 22 công ty trong 2 năm g n nh t. 7.2. Nh ng nhân t nh hư ng ñ n ho t ñ ng s n xu t kinh 22 doanh c a công ty trong năm báo cáo. 8. V th c a công ty so v i các doanh nghi p khác trong cùng ngành. 22 9. Chính sách ñ i v i ngư i lao ñ ng. 25 10. Chính sách c t c. 26 11. Tình hình ho t ñ ng tài chính. 27 11.1. Các ch tiêu cơ b n. 27Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 2
 3. 3. 11.2. Các ch tiêu tài chính ch y u. 30 12. H i ñ ng qu n tr , Ban giám ñ c, Ban ki m soát, K toán trư ng. 31 13. Tài s n. 38 14. K ho ch s n xu t kinh doanh, l i nhu n và c t c trong năm k 41 ti p. 15. ðánh giá c a t ch c tư v n v k ho ch l i nhu n và c t c. 48 16. Thông tin v nh ng cam k t nhưng chưa th c hi n c a t ch c ñăng 49 ký niêm y t. 17. Các thông tin, các tranh ch p ki n t ng liên quan t i công ty mà có 49 th nh hư ng ñ n giá c ch ng khoán niêm y t.V. Ch ng khoán niêm y t. 49 1. Lo i ch ng khoán. 49 2. M nh giá. 49 3. T ng s ch ng khoán niêm y t. 49 4. S lư ng c phi u, trái phi u b h n ch chuy n như ng theo quy ñ nh 49 c a pháp lu t ho c c a t ch c phát hành. 5. Gi i h n v t l n m gi ñ i v i ngư i nư c ngoài. 50 6. Các lo i thu có liên quan. 50VI. Các ñ i tác liên quan t i vi c niêm y t. 50VII. Ph l c. 50 1. Ph l c I : B ng sao h p l Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh. 2. Ph l c II : ði u l công ty phù h p v i ði u l m u công ty niêm y t. 3. Ph l c III : Gi i thi u nh ng văn b n pháp lu t liên quan ñ n t ch c niêm y t. 4. Ph l c IV : Báo cáo ki m toán. 5. Ph l c V : Các báo cáo tài chính. 6. Ph l c VI :Các ph l c khác.Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 3
 4. 4. N I DUNG B N CÁO B CHI. CÁC NHÂN T R I RO1. R i ro v kinh t .T c ñ tăng trư ng kinh t c a Vi t Nam nh hư ng tr c ti p và m nh m ñ n t c ñtăng trư ng c a ngành công nghi p, nông nghi p… ð c bi t, Chính ph cũng ñã cóchi n lư c phát tri n cho ngành nông nghi p ñ n giai ño n 2010. Nh ng năm tr l i ñây,Vi t Nam có t c ñ tăng trư ng khá cao và n ñ nh : năm 2003 là 7,23%, năm 2004 ñ t7,7% và năm 2006 ñ t kho ng 8,4% . Các chuyên gia phân tích ñ u cho r ng t c ñ tăngtrư ng GDP c a Vi t Nam duy trì m c 7 – 8%/năm trong các năm t i là hoàn toàn khthi. S phát tri n l c quan c a n n kinh t có nh hư ng t t ñ n s phát tri n c a ngành.Do v y, có th th y r i ro bi n ñ ng c a n n kinh t v i công ty là không cao.2. R i ro v lu t pháp.Là Doanh nghi p nhà nư c chuy n sang ho t ñ ng theo hình th c công ty c ph n, ho tñ ng c a Công ty C Ph n Cao Su ð ng Phú ch u nh hư ng c a các văn b n pháp lu tv Lu t Doanh Nghi p, các văn b n pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ngkhoán. Lu t và các văn b n dư i lu t trong lĩnh v c này ñang trong quá trình hoàn thi n,s thay ñ i v m t chính sách luôn có th x y ra và khi x y ra thì s ít nhi u nh hư ngñ n ho t ñ ng qu n tr , kinh doanh c a doanh nghi p. Thêm vào ñó v n còn t n t i nhi uquy ñ nh ph c t p ch ng chéo trong lĩnh v c hành chính. M t khác, là doanh nghi p ho tñ ng ch y u trong ngành cao su nên công ty cũng ch u nhi u nh hư ng t các chínhsách c a Nhà nư c như ñ nh hư ng phát tri n ngành cũnh như các h n ch khác. Tóml i, các chính sách hi n nay c a Nhà nư c ñ u nh hư ng t i s phát tri n c a công ty.3. R i ro v th trư ng.Vi t Nam là m t trong nh ng qu c gia có s n lư ng khai thác cao su t nhiên nhi u nh tth gi i, nên di n bi n tích c c c a ngành cao su t nhiên th gi i th i gian qua ñã tácñ ng tăng trư ng ngành cao su Vi t Nam. Tuy nhiên kho ng cách v s n lư ng khai tháchàng năm c a Vi t Nam so v i các nư c khác như Thái Lan (g n 3 tri u t n), Indonesia(2 tri u t n) và Malaysia (trên 1 tri u t n) …là r t l n, nên Vi t Nam không ch ñ ngñư c v giá cũng như cung c u s n lư ng mà hoàn toàn ph thu c vào bi n ñ ng c a thtrư ng th gi i. V a qua, Vi t Nam ñư c nhóm 3 nư c s n xu t cao su hàng ñ u th gi ig m Thái Lan, Indonesia và Malaysia m i gia nh p Consortium cao su qu c t (IRCO)ñ cùng h p tác gi bình n giá cao su trên th trư ng th gi i là m t tín hi u vui cho cácCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 4
 5. 5. nhà tr ng cao su Vi t Nam. IRCO hi n ñang chi m 75% t ng s n lư ng cao su t nhiênth gi i và v i s tham gia c a Vi t Nam, th ph n c a IRCO s tăng lên 80%.Kim ng ch xu t kh u cao su Vi t Nam trong giai ño n 2003-2006 tăng trư ng r t cao,bình quân g n 50%, nhưng ch y u do giá xu t kh u tăng ñ t bi n còn s n lư ng xu tkh u tăng không ñáng k , ch kho ng 10%. Th trư ng xu t kh u t p trung vào TrungQu c chi m 60%, ñây có th r i ro v th trư ng mà các nhà xu t kh u Vi t Nam c nth n tr ng. Vì Trung Qu c là m t th trư ng có nhi u bi n ñ ng, di n bi n giá c th tthư ng, ch c n m t tác ñ ng nh v cơ ch , chính sách c a phía Trung Qu c, ngay l pt c giá cao su cũng bi n ñ ng theo.Theo d báo c a T p ðoàn Cao su Qu c t (IRGS), ñ n năm 2010, tiêu th cao su tnhiên trên th gi i có th ñ t 9,6 tri u t n, cao hơn 300.000 t n so v i d báo v s nlư ng. N u không có s thay th , b sung thì ñ n năm 2020, tình tr ng thi u h t s trnên tr m tr ng, d báo cho th y kh năng giá m cao su n ñ nh trong nh ng năm ti ptheo.Công ty có lĩnh v c kinh doanh ch y u là tr ng, khai thác m cao su, vì th giá c mcao su th gi i và trong nư c có nh hư ng r t l n ñ n ho t ñ ng s n xu t kinh doanhc a công ty. ð ng th i vi c qu n lý chi phí trong khai thác, ch bi n xu t kh u cũng cótác ñ ng nh t ñ nh ñ n l i nhu n công ty, hi n nay công ty ñang qu n lý ch t lư ng theotiêu chu n ISO 9001:2000 ñã ñư c t ch c QMS (Australia) và QUACERT (Vi t Nam)ñ ng ch ng nh n. Ngoài ra b ph n ki m ph m c a công ty ñư c Văn Phòng Công Nh nCh t Lư ng Vi t Nam (VILAS) công nh n phòng thí nghi m ho t ñ ng theo tiêu chu nISO/IEC 17025:2004. nh ñó công ty có th gi m ñư c giá thành trong s n xu t như hi nnay.T p ðoàn Công Nghi p Cao Su Vi t Nam ñã có các ñ án nghiên c u ch bi n m caosu t nhiên thành các s n ph m ph c v tiêu dùng ñ xây d ng ngành cao su thành m tngành kinh doanh khép kín, t o th ch ñ ng v nguyên v t li u, tránh b ép giá và d ngi m b t tình tr ng bán nguyên li u, mua thành ph m như hi n nay. C th , T p ðoànCông Nghi p Cao Su ñã thành l p Công Ty Công Nghi p và Xu t Nh p Kh u Cao Su,Xí Nghi p Liên Doanh Vi t-Xô (Visorutex) nghiên c u khoa h c và s n ph m th cnghi m cao su.4. R i ro khác.Các r i ro khác như thiên tai, bão l t, ñ ng ñ t … là nh ng r i ro b t kh kháng và khód ñoán, n u x y ra s gây thi t h i l n cho tài s n, con ngư i cũng như tình hình ho tñ ng chung c a công ty.Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 5
 6. 6. II. NH NG NGƯ I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH ð I V I N I DUNG B N CÁO B CH1. T ch c niêm y t.Ông Nguy n Thanh H i Ch c v : Ch T ch H i ð ng Qu n Tr Kiêm T ng Giám ð cÔng Ph m Văn Luy n Ch c v : Phó T ng Giám ð cÔng Ngô Trư ng Kỳ Ch c v : Phó T ng Giám ð cÔng Hoàng ðình Huy Ch c v : Phó T ng Giám ð cÔng Nguy n Thanh Bình Ch c v : K toán trư ngÔng Huỳnh Minh Tâm Ch c v : Trư ng ban ki m soátChúng tôi ñ m b o r ng các thông tin và s li u trong B n cáo b ch này là phù h p v ith c t mà chúng tôi ñư c bi t, ho c ñã ñi u tra, thu th p m t cách h p lý.2. T ch c tư v n. Ngư i ñ i di n: Ông ð Kh c Thăng Ch c v : T ng Giám ð cB n cáo b ch này là m t ph n c a h sơ ñăng ký niêm y t do Công ty C Ph n Ch ngKhoán Cao Su tham gia l p trên cơ s h p ñ ng tư v n v i Công ty C Ph n Cao Suð ng Phú. Chúng tôi ñ m b o r ng vi c phân tích, ñánh giá và l a ch n ngôn t trên B ncáo b ch này ñã ñư c th c hi n m t cách h p lý và c n tr ng d a trên cơ s các thôngtin và s li u do Công ty C Ph n Cao Su ð ng Phú cung c p.III. CÁC KHÁI NI M • Công ty Công ty C Ph n Cao Su ð ng Phú. • DORUCO Tên vi t t t c a Công ty C Ph n Cao Su ð ng Phú. • UBCKNN y Ban Ch ng Khoán Nhà Nư c. • TTGDCK Trung Tâm Giao D ch Ch ng Khoán. • BHXH B o Hi m Xã H i. • CNðKKD Ch ng nh n ñăng ký kinh doanh.Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 6
 7. 7. • RUBSE Công ty Ch ng Khoán Cao Su.IV. TÌNH HÌNH VÀ ð C ðI M C A T CH C NIÊM Y T1. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n.Công ty C Ph n Cao Su ð ng Phú (vi t t t là DORUCO) ti n thân là ñ n ñi n Thu nL i c a Công ty Michelin – Pháp, ñư c hình thành vào kho ng tháng 06 năm 1927 vàñư c tái thành l p vào ngày 21 tháng 05 năm 1981.Công ty là doanh nghi p nhà nư c tr c thu c T ng công ty Cao su Vi t Nam, ñư c thànhl p theo Quy t ñ nh s : 148/NNTCCB/Qð ngày 04 tháng 03 năm 1993 c a B trư ngB Nông nghi p và Công nghi p Th c Ph m (nay là B Nông nghi p và PTNT). Côngty ho t ñ ng theo Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh s : 100968 do Tr ng tài kinh tc p ngày 23 tháng 03 năm 1993 và ñăng ký kinh doanh ñã ñư c thay ñ i l n th nh t vàongày 15 tháng 06 năm 1996 do tăng v n t 48.009,6 tri u VNð lên 103.344,7 tri uVNð, thay ñ i l n th hai vào ngày 09 tháng 10 năm 2002 do thay ñ i tên g i ñ a gi ihành chính tr s Công ty: xã Thu n Phú, huy n ð ng Phú, t nh Bình Phư c.Theo ngh ñ nh 187/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính Ph , Công tyl a ch n hình th c “Bán m t ph n v n nhà nư c hi n có t i doanh nghi p ”.2. Cơ c u t ch c công ty.Công ty C Ph n Cao Su ð ng Phú ñư c t ch c và ho t ñ ng tuân th theo: - Lu t Doanh nghi p ñã ñư c Qu c h i Nư c C ng Hòa Xã H i Ch Nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 29/11/2005. - ði u l công ty ñư c ð i h i c ñông nh t trí thông qua. SƠ ð T CH C HO T ð NGCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 7
 8. 8. 3. Cơ c u b máy qu n lý c a công ty.ð i h i ñ ng c ñôngTheo Lu t Doanh nghi p và ði u l công ty, ð i h i ñ ng c ñông g m t t c c ñông cóquy n bi u quy t, là cơ quan có th m quy n cao nh t c a công ty. ð i h i ñ ng c ñôngquy t ñ nh cơ c u t ch c ho c gi i tán công ty, quy t ñ nh các k ho ch ñ u tư dài h nvà chi n lư c phát tri n, cơ c u v n, b nhi m ho c bãi nhi m các thành viên H i ñ ngqu n tr , Ban ki m soát.H i ñ ng qu n trH i ñ ng qu n tr là cơ quan ñi u hành công ty, có ñ y ñ quy n h n ñ thay m t công tyquy t ñ nh các v n ñ liên quan ñ n m c tiêu và l i ích c a công ty, ngo i tr các v n ñthu c th m quy n c a ð i h i ñ ng c ñông. S thành viên c a H i ñ ng qu n tr skhông ít hơn 5 ngư i và không nhi u hơn 11 ngư i do ð i h i ñ ng c ñông b u theophương th c b u phi u kín. M i thành viên c a H i ñ ng qu n tr có nhi m kỳ t i ña 5năm và có th ñư c b u l i t i ð i h i c ñông ti p theo.Ban ki m soátBan ki m soát do ð i h i ñ ng c ñông b u ra. Vai trò c a Ban ki m soát là ñ m b o cácquy n l i c a c ñông và giám sát các ho t ñ ng c a công ty. Ban ki m soát không ñư ccó ít hơn 3 thành viên và không nhi u hơn 5 thành viên. Các thành viên c a Ban ki mCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 8
 9. 9. soát do ð i h i ñ ng c ñông b u theo phương th c b u d n phi u, có nhi m kỳ t i ña 5năm và có th ñư c b u l i vào kỳ ð i h i ñ ng c ñông ti p theo.Ban t ng giám ñ cH i ñ ng qu n tr có quy n b nhi m và bãi nhi m T ng giám ñ c. Ban t ng giám ñ cbao g m T ng giám ñ c và 3 Phó T ng giám ñ c. T ng giám ñ c ñi u hành các ho tñ ng c a công ty và ch u trách nhi m trư c H i ñ ng qu n tr v các nhi m v và quy nh n ñư c giao phó.Các phòng nghi p v , nông trư ng và các ñ i s n xu tTham mưu và th c hi n các ch ñ o c a Ban t ng giám ñ c.4. Danh sách c ñông n m gi t trên 5% v n c ph n c a công ty; Danh sách c ñông sáng l p và t l c ph n n m gi .4.1 Danh sách c ñông n m gi t trên 5% v n c ph n c a công ty. T l STT C ñông S c ph n ð a ch n m gi % T p ðoàn Công Nghi p Cao Su 236 Nam Kỳ Kh i 1 Vi t Nam 20.000.000 50 Nghĩa, Q.3, TP.HCM -ð i di n: Ông Nguy n Thanh H i T p ðoàn Công Nghi p Cao Su 236 Nam Kỳ Kh i 2 Vi t Nam 4.000.000 10 Nghĩa, Q.3, TP.HCM -ð i di n: Ông Nguy n T n ð c T ng 24.000.000 604.2 Danh sách c ñông sáng l p và t l c ph n n m gi : Nơi ñăng ký h Giá tr T S gi y S Lo i Kh u thư ng trú S C L CMND/ Ghi T Tên C ðông C ð i v i cá nhân C ph n Ph n Góp CN chú T ph n Ho c ñ a ch tr s (tr.ñ V n ðKKDCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 9
 10. 10. Chính ñ i v i VN) (%) Ho c Qð T ch c Thành l p T p ðoàn Công Nghi p Cao Su VN 236 Nam Kỳ Kh i Nghĩa, Ph 24.000.000 240.000 60 4106000341 Trong ñó ñ i di n Q.3, TP.HCM thông gi v n như sau: 482 t 2, khu ph 5, th tr n Phư c Vĩnh, huy n Ph 1 Nguy n Thanh H i 20.000.000 200.000 50 020388479 Phú Giáo, t nh Bình thông Dương 23/23 ðinh Tiên Hoàng, Ph 2 Nguy n T n ð c 4.000.000 40.000 10 020132781 TP.HCM thông5. Danh sách nh ng công ty m và công ty con c a t ch c ñăng ký niêm y t, nh ng công ty mà t ch c ñăng ký niêm y t ñang n m gi quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i, nh ng công ty n m quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i ñ i v i t ch c ñăng ký niêm y t. • T ng Công ty Cao Su Vi t Nam n m gi c ph n chi ph i ñ i v i Công ty C Ph n Cao Su ð ng Phú. Hi n t i T ng Công ty Cao Su Vi t Nam ñang n m gi 60% v n ñi u l c a Công ty Cao Su ð ng Phú • Nh ng công ty mà t ch c ñăng ký niêm y t ñang n m gi quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i: ðVT: 1.000 ñ ngSTT Tên Công Ty V n ñi u l V n ph i T l V n ñã T l góp Góp góp ñ n V n ñã v n 31/12/2006 góp 1 Công ty CP BOT 48.000.000 10.000.000 20,83% 10.000.000 100,00% Bình Phư c 2 Công ty CP BOT 268.507.000 43.450.000 16,18% 33.821.491 77,84% Bình Dương 3 Khu Tái ð nh Cư 3.039.540 1.519.770 50,00% 1.519.770 100,00% Phư c Vĩnh 4 Công ty CP 160.000.000 11.000.000 6,88% 6.000.000 54,55% TMDV DL CaoCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 10
 11. 11. Su 5 Khu Công 50.000.000 947.600 1.90% 947.600 100,00% Nghi p H Nai 6 Công ty CP G 5.760.000 Thu n An6. Ho t ñ ng kinh doanh.6.1 S n lư ng s n ph m/giá tr d ch v qua các năm. T l s n ph m tiêu th ðVT: t n Năm 2005 Năm 2006STT Tên s n ph m S lư ng Thành ti n S lư ng Thành ti n 1 M kh i 13.968,68 312.285.191.183 12.785,42 375.925.897.019 2 M Latex 4.915,98 115.038.501.250 6.070,79 217.355.721.578 3 M Skim 493,00 8.518.242.857 C ng 18.884,66 427.323.692.433 19.349,21 601.799.861.454 Danh sách khách hàng tiêu th s n ph m c a Công ty năm 2006STT Tên ñơn v 1 DNTN Ch Bi n Cao Su Thương M i Thành Công 2 Công ty TNHH SXTM DV Thi n Hưng 3 Công ty Weber & Schaer GmbH & Co. 4 Công ty Pyung Hwa Carbon 5 Công ty Amtel Investment Holdings Pte Ltd. 6 Công ty Sintex Chemical Corporation 7 Công ty Safic Alcan 8 Công ty Shin Ho Trading Co., Ltd. 9 Công ty Tong Teik Pte Ltd. 10 T p ðoàn Công Nghi p Cao Su Vi t NamCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 11
 12. 12. 6.2 Nguyên v t li u.M cao su là s n ph m c a cây cao su ñư c tr ng t các nông trư ng tr c thu c công ty.ðó là nguyên li u chính ñ công ty ch bi n, gia công m cao su xu t kh u. Do ñó, côngty có th ch ñ ng v ngu n nguyên v t li u n u ñ m b o năng su t và di n tích tr ngcây cao su.Di n tích khai thác c a công ty kho ng 8.600ha, quy mô tương ñ i nh so v i các côngty thu c T ng Công ty Cao su Vi t Nam như: Cao su ð ng Nai (31.000ha), Cao su D uTi ng (27.000ha), Cao su Phú Ri ng (15.000ha)… và di n tích khai thác có xu hư nggi m ñó cũng là tình hình chung c a toàn Ngành do qu ñ t ngày càng b thu h p.Năng su t khai thác vư n cây ñã tăng hàng năm hơn 10%, là tín hi u tích c c cho vi cgia tăng s n lư ng nhưng so v i các ñơn v cùng ngành thì m c năng su t c a Công tycòn th p chưa b ng v i m c trung bình c a T ng Công ty. T ng s n lư ng ngu n nguyên li u ñ u vào hàng năm c a Công ty S n lư ng ðVT 2004 2005 2006 Mua ngoài T n 5.978,78 29,7% 3.127,10 16,56% 3.515,85 17,19% T khai thác T n 14.172,85 70,3% 15.754,53 83,44% 16.938,80 82,81% T ng c ng T n 20.151,63 100% 18.881,63 100% 20.454,65 100%V i năng su t khai thác hàng năm tăng làm cho s n lư ng t khai thác hàng năm c aCông ty cũng tăng theo t m c hơn 14.000 t n năm 2004, 15.754 t n năm 2005 và16.938 t n năm 2006. Ngoài ra, Công ty có t ch c ho t ñ ng thu mua s n lư ng t bênngoài ñóng góp hơn 20% t ng s n lư ng, tuy nhiên kh i lư ng thu mua hàng năm không n ñ nh dao ñ ng t 3 – 6 ngàn t n/năm, năm 2005 ch còn kho ng 16% t ng s n lư ng,gi m g n 50% so v i năm 2004 và năm 2006 chi m kho ng 21%.Cơ c u năm tu i vư n cây cao su Cơ c u tu i cây c a Doruco Năng su t Tu i cây ðơn v tính Di n tích (t n/ha) Dư i 18 năm ha 4.313,20 1,3 – 1,4 T 18 ñ n 23 ha 3.480,64 2,3 – 2,4 năm T 24 năm tr ha 509,84 1,8 – 1,9Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 12
 13. 13. lên T ng c ng ha 8.303,68 1,8 Chu kỳ sinh trư ng c a cây cao su trung bình kho ng 27 năm, tùy theo gi ng cây, ñ t canh tác mà th i gian ki t thi t, xây d ng vư n cây cơ b n m t kho ng t 6 – 8 năm. Th i gian khai thác m cao su là 20 năm, tuy nhiên m c ñ năng su t khai thác m cao su ph thu c vào tu i c a cây. Giai ño n t 18 ñ n 23 năm tu i, cây cho năng su t cao nh t bình quân kho ng 2.3 – 2.4 t n/ha. Hi n nay công ty ñang áp d ng các bi n pháp k thu t tiên ti n nh t ñ nâng cao ch t lư ng m cao su, ñ ng th i gi m giá thành m cao su ñ n m c th p nh t. Bên c nh ñó giá cao su t nhiên trên th gi i tăng cao so v i nh ng năm trư c nên l i nhu n ñ t ñư c r t kh quan. 6.3 Chi phí s n xu t. ð c thù ngành tr ng và khai thác m cao su s d ng nhi u lao ñ ng nên chi phí nhân công tr c ti p chi m 40% doanh thu theo ñ nh m c do T ng công ty cao su Vi t Nam ban hành, g n 70% giá thành s n xu t. Ngoài ra, các chi phí khác như phân bón, công c d ng c ph c v cho viêc khac thác và ñ ng m cao su chi m kho ng 10% giá thành s n xu t. Cơ c u chi phí s n xu t kinh doanh/Doanh thu (tri u ñ ng) Ch tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006Giá v n hàng bán (GVHB) 243.086 66,8% 265.640 61,3% 367.455 61,03%Chi phí bán hàng (CPBH) 3.886 1,1% 4.398 1,0% 7.949 1,32%Chi phí qu n lý (CPQL) 14.438 4,0% 21.077 4,9% 33.978 5,64% T ng chi phí 261.410 71,9% 291.116 67,2% 409.382 67,99% Công ty Ch ng Khoán Cao Su ð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCM ði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 13
 14. 14. B ng chi ti t chi phí s n xu t kinh doanh năm 2006 (ngàn ñ ng) STT S N PH M GVHB CPBH CPQL TIÊU TH 1 Xu t kh u tr c ti p 173.943.328 5.331.949 21.801.197 *M kh i 87.861.663 2.921.230 11.165.274 *M Latex 86.081.665 2.410.719 10.635.923 2 y thác xu t kh u 27.572.416 893.330 3.652.573 *M kh i 21.935.080 725.211 2.965.182 *M Latex 5.637.336 168.119 687.391 3 N i tiêu 165.939.148 1.724.108 8.524.054 *M kh i s n xu t 37.124.806 1.227.740 5.019.880 *M kh i thu mua 105.261.183 53.599 1.694.185 *M Latex 14.729.950 441.769 1.809.989 *M ñ t 289.606 *Skim 8.518.243 *S n ph m khác 15.360 T ng 367.454.892 1.949.387 33.977.8246.4 Trình ñ công ngh .ð c thù c a ngành khai thác m cao su là dùng lao ñ ng ph thông, khai thác theophương pháp th công nên hàm lư ng công ngh , thi t b s n xu t trong ngành ch bi nm cao su không cao. Không có s khác bi t l n v công ngh ch bi n gi a các ñơn vCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 14
 15. 15. ho c các qu c gia trong ngành khai thác và sơ ch s n ph m m cao su. L i th , s khácbi t trong ngành ch y u ph thuôc vào các y u t như: khí h u, th như ng, tay ngh vàkinh nghi m c a ñ i ngũ k thu t và công nhân khai thác m ...Bình Phư c là m t trong nh ng t nh có ch t lư ng ñ t khá t t (ð t ñen, ñ t ñ bazan, ñ tphù sa chi m 61,13% t ng di n tích t nhiên c a t nh) so v i c nư c và là ñi u ki n h ts c quan tr ng trong vi c phát tri n s n xu t nông nghi p c a t nh ñ c bi t là cây cao su.Hơn n a, v i nhi u năm kinh nghi m ho t ñ ng trong lĩnh v c tr ng và khai thác, chbi n m cao su nên trình ñ tay ngh , kinh nghi m c a ngư i lao ñ ng tương ñ i nñ nh. Dây chuy n ch bi n m ly tâm Dây chuy n ch bi n m tinh Quy trình s n xu t m c mCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 15
 16. 16. Nh n m Phân lo i L c Pha tr n ðánh ñông nư c Cân ép Phân lo i S y T oh t Cán s n ph m L ym u ðóng gói Lưu kho Giao hàng Quy trình saûn xuaát muû Latex Concentrate (Muû Ly taâm / Muû Kem)Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 16
 17. 17. • M Latex Yêu c u k thu t c a m cao su Latex HA theo TCVN 6314:1997 - T ng hàm lư ng ch t r n, % (m/m), không nh hơn: 61,5 - Hàm lư ng cao su khô, % m/m, không nh hơn: 60 - Ch t không ch a cao su (m/m), không l n hơn: 2,0 - ð ki m (NH3), % m/m, tính theo kh i lư ng Latex cô ñ c: 0,60 - Tính n ñ nh cơ h c, giây, không nh hơn: 650 - Tr s axit béo bay hơi (VFA), không l n hơn: 0,20 - Tr s KOH, không l n hơn 1,00Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 17
 18. 18. • M cao su SVR 3L Các ch tiêu hóa lý c a cao su SVR 3L theo TCVN 3769:2004 - Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45mm, % m/m, không l n hơn: 0,03 - Hàm lư ng tro, % m/m, không l n hơn: 0,50 - Hàm lư ng nitơ, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng ch t bay hơi, % m/m, không l n hơn: 0,80 - ð d o ñ u (Po) không nh hơn: 35 - Ch s duy trì ñ d o (PRI), không nh hơn: 60 - Ch s màu Lovibond, m u ñơn, không l n hơn: 6 - ð nh t Mooney ML(1’+4’) 1000C: - • M cao su SVR 5 Các ch tiêu hóa lý c a cao su SVR 5 theo TCVN 3769:2004 - Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45mm, % m/m, không l n hơn: 0,05 - Hàm lư ng tro, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng nitơ, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng ch t bay hơi, % m/m, không l n hơn: 0,80Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 18
 19. 19. - ð d o ñ u (Po) không nh hơn: 30 - Ch s duy trì ñ d o (PRI), không nh hơn: 60 - Ch s màu Lovibond, m u ñơn, không l n hơn: - - ð nh t Mooney ML(1’+4’) 1000C • M cao su SVR 10 Các ch tiêu hóa lý c a cao su SVR 10 theo TCVN 3769:2004 - Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45mm, % m/m, không l n hơn: 0,08 - Hàm lư ng tro, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng nitơ, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng ch t bay hơi, % m/m, không l n hơn: 0,80 - ð d o ñ u (Po) không nh hơn: 30 - Ch s duy trì ñ d o (PRI), không nh hơn: 50 - Ch s màu Lovibond, m u ñơn, không l n hơn: - - ð nh t Mooney ML(1’+4’) 1000C • M cao su SVRCV 50 Các ch tiêu hóa lý c a cao su SVRCV 50 theo TCVN 3769:2004 - Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45mm, % m/m, không l n hơn: 0,02 - Hàm lư ng tro, % m/m, không l n hơn: 0,40Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 19
 20. 20. - Hàm lư ng nitơ, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng ch t bay hơi, % m/m, không l n hơn: 0,80 - ð d o ñ u (Po) không nh hơn: - - Ch s duy trì ñ d o (PRI), không nh hơn: 60 - Ch s màu Lovibond, m u ñơn, không l n hơn: - - ð nh t Mooney ML(1’+4’) 1000C: 50+-5 • M cao su SVRCV 60 Các ch tiêu hóa lý c a cao su SVRCV 60 theo TCVN 3769:2004 - Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45mm, % m/m, không l n hơn: 0,02 - Hàm lư ng tro, % m/m, không l n hơn: 0,40 - Hàm lư ng nitơ, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng ch t bay hơi, % m/m, không l n hơn: 0,80 - ð d o ñ u (Po) không nh hơn: - - Ch s duy trì ñ d o (PRI), không nh hơn: 60 - Ch s màu Lovibond, m u ñơn, không l n hơn: - - ð nh t Mooney ML(1’+4’) 1000C: 60+-5 • M cao su SVR 20Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 20
 21. 21. Các ch tiêu hóa lý c a cao su SVR 20 theo TCVN 3769:2004 - Hàm lư ng ch t b n gi l i trên rây 45mm, % m/m, không l n hơn: 0,16 - Hàm lư ng tro, % m/m, không l n hơn: 0,80 - Hàm lư ng nitơ, % m/m, không l n hơn: 0,60 - Hàm lư ng ch t bay hơi, % m/m, không l n hơn: 0,80 - ð d o ñ u (Po) không nh hơn: 30 - Ch s duy trì ñ d o (PRI), không nh hơn: 40 - Ch s màu Lovibond, m u ñơn, không l n hơn: - - ð nh t Mooney ML(1’+4’) 1000C6.5 Tình hình nghiên c u và phát tri n s n ph m m i.S n ph m c a Công ty ch y u là m cao su sơ ch mang ñ c trưng c a s n ph m thu nch t nông nghi p nên vi c t p trung vào vi c nghiên c u cây gi ng m i, c i ti n k thu tcanh tác, khai thác m cao su luôn là m i quan tâm hàng ñ u c a Doanh nghi p.6.6 Tình hình ki m tra ch t lư ng s n ph m/d ch v .Ngoài nh ng tiêu chu n ñ m b o v cây gi ng, phương pháp tái canh, ñ nâng cao hi uqu s n xu t kinh doanh Công ty ñã áp d ng nh ng bi n pháp qu n lý ch t lư ng nghiêmng t nh m ñáp ng tiêu chu n k thu t cao v s n ph m. Hi n nay, Công ty qu n lý s nph m theo tiêu chu n ISO 9001:2000 ñã ñư c t ch c QMS (Australia) và QUACERT(Vi t Nam) ñ ng ch ng nh n. Ngoài ra b ph n ki m ph m c a công ty ñư c Văn PhòngCông Nh n Ch t Lư ng Vi t Nam (VILAS) công nh n phòng thí nghi m ho t ñ ng theotiêu chu n ISO/IEC 17025:2004.6.7 Ho t ñ ng Marketing.Doanh thu xu t kh u chi m trên 50% s n lư ng do ñó ho t ñ ng Marketing r t c n thi tcho vi c m r ng, nâng cao ch t lư ng th trư ng. Tuy nhiên, ð ng Phú là thành viênc a T ng công ty Cao su Vi t Nam nên m i ho t ñ ng Marketing ñ u theo hư ng chñ o chung c a T ng công ty và m i d ng m c ñ là xúc ti n thương m i, kh o sát thtrư ng nư c ngoài...6.8 Nhãn hi u thương m i, ñăng ký phát minh sáng ch và b n quy n.Hình Logo:Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 21
 22. 22. 6.9 Các h p ñ ng l n ñang ñư c th c hi n ho c ñã ñư c ký k t (có ph l c h p ñ ng kèm theo).7. Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh.7.1. Tóm t t m t s ch tiêu v ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty trong nămli n trư c năm ñăng ký niêm y t.K t qu ho t ñ ng kinh doanh Ch tiêu Năm 2005 Năm 2006 T ng giá tr tài s n 536.556.672.338 1.700.995.704.345 Doanh thu thu n 433.187.647.456 602.104.826.984 L i nhu n t ho t ñ ng kinh doanh 148.281.149.154 198.222.280.981 L i nhu n khác 5.615.433.374 6.440.706.092 L i nhu n trư c thu 153.896.582.528 204.662.987.073 L i nhu n sau thu 114.371.860.972 149.421.188.2237.2. Nh ng nhân t nh hư ng ñ n ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty trong nămbáo cáo.Trong nh ng năm qua, giá m cao su trên th trư ng th gi i tăng m nh là ñi u ki n h ts c thu n l i ñ m b o cho các doanh nghi p tr ng và khai thác m cao su ho t ñ ng cólãi. Trong quá trình ho t ñ ng, công ty luôn nh n ñư c s quan tâm, h tr c a T ngCông ty Cao Su Vi t Nam, c a chính quy n ñ a phương và các cơ quan ch c năng khácnên ho t ñ ng s n xu t kinh doanh g p nhi u thu n l i. Công ty có ch ñ ñãi ng , khenthư ng thích ñáng cho CBCNV theo tiêu chí s n lư ng khai thác t o ñ ng l c thúc ñ ycho toàn th CBCNV luôn tích c c trong lao ñ ng s n xu t do ñó năng su t khai tháctăng ñ u qua các năm.Bên c nh ñó, ti n ñ canh tác, khai thác m cao su hoàn toàn b nh hư ng b i th i ti tnên ít nhi u ñã nh hư ng k ho ch s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Di n tíchvư n cây tr i r ng trên nhi u ñ a bàn khác nhau, trong khi cây và m cao su có giá tr caonên công tác qu n lý vư n cây và s n lư ng khai thác c a công ty trong th i gian quag p nhi u khó khăn.8. V th c a công ty so v i các doanh nghi p khác trong cùng ngành.8.1 V th c a công ty trong ngành.Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 22
 23. 23. DORUCO là m t công ty ho t ñ ng trong lĩnh v c tr ng tr t, khai thác và ch bi n caosu. So v i quy mô c a các công ty khác trong ngành thì DORUCO là m t công ty tươngñ i l n và là thành viên c a T p ðoàn Công Nghi p Cao Su Vi t Nam. Di n tích vư n cây và năng su t c a các Công ty Cao su thu c T p ðoàn Công Nghi p Cao su VN Năm 2004 Năm 2005 T ng Năng Năng di n tích Di n Di n tích TT Tên Công ty su t bình su t bình vư n tích khai khai thác quân quân cây (ha) thác (ha) (ha) (t n/ha) (t n/ha) A Mi n ðông Nam B 164,288 143,790 1.709 141,064 1.823 1 Cty Cao su ð ng Nai 38,512 31,662 1.520 31,311 1.619 2 Cty Cao su Bình Long 15,768 14,960 1.771 15,402 1.903 3 Cty Cao su Phú Ri ng 18,085 16,499 1.609 15,004 1.800 4 Cty Cao su ð ng Phú 9,198 8,695 1.630 8,303 1.83 5 Cty Cao su L c Ninh 10,125 9,063 1.737 8,406 1.927 6 Cty Cao su Phư c Hòa 16,715 14,883 1.932 14,367 1.945 7 Cty Cao su D u Ti ng 29,274 27,797 1.906 26,889 1.946 8 Cty Cao su Bà R a 8,544 7,344 1.945 7,356 1.767 9 Cty Cao su Tân Biên 6,052 5,797 1.839 6,053 1.969 Cty Cao su Bình 10 Thu n 4,798 802 1.088 1,360 0.881 Cty 1 TV CS Tây 11 Ninh 7,217 6,288 1.823 6,057 1.981 B Tây Nguyên 44,033 20,998 1.203 25,777 1.186 1 Cty Cao su Krong Buk 3,497 1,666 1.617 1,847 1.705 2 Cty Cao su Eah Leo 4,382 2,712 1.015 3,365 1.040 3 Cty Cao su Chư Sê 6,005 4,289 1.484 4,838 1.447 4 Cty Cao su Chư Prông 6,500 4,169 1.163 4,175 1.341 5 Cty Cao su Chư PăhCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 23
 24. 24. 6,782 2,221 1.035 2,761 1.094 Cty Cao su Mang 6 Yang 7,431 3,642 1.151 4,364 0.962 7 Cty Cao su Kon Tum 9,436 2,299 0.957 4,427 0.962T p ñoàn Công Nghi p Cao Su Vi t Nam là ñơn v chính cung ng h u h t s n lư ngm cao su xu t kh u cũng như tiêu th trong nư c. Cơ c u s n lư ng c a công ty so v icác doanh nghi p cùng ngành trong T p ñoàn như sau: Di n gi i Năm 2005 Năm 2006-S n lư ng tiêu th c a công ty 18.884,66 18.856,21-S n lư ng tiêu th toàn ngành 309.185,00 338.706,00-T l % th ph n c a công ty/ngành 6,11% 5,57%Trong năm 2007, Công ty d ki n b o ñ m di n tích cao su khai thác là 7.963 ha, v inăng su t su t bình quân 2,01 t n/ha thì s n lư ng cao su khai thác s trên 16.000 t n,bên c nh ñó cao su thu mua s là 3.500 t n. Như v y t ng s n lư ng cao su ch bi ntrong năm 2007 s trên 19.500 t n.Song song vi c ñ u tư xây d ng cơ b n, c i ti n k thu t nâng cao năng su t, gi m b tgiá thành ñ i v i cơ s hi n h u; Công ty ñang m r ng các d án ñ t i ña hóa l inhu n. C th , Công ty ñã có các d án tr ng cao su t i t nh ðăknông, Campuchia; gópv n vào Công ty C Ph n TM-DV-DL Cao Su, Công ty C Ph n Cao Su Sa Th y; d ánkhu công nghi p 200 ha, khu dân cư 40 ha.8.2 Tri n v ng phát tri n c a ngành:Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 24
 25. 25. Nhi u năm qua, các s n ph m cao su ch t lư ng cao c a Vi t Nam ñã ñư c tín nhi mtrên th trư ng trong và ngoài nư c. Các s n ph m này ñã và ñang ñư c xu t kh u sangcác nư c như Trung Qu c, Singapo, Hàn Qu c, ðài Loan, SNG, ð c, Malaisia, Ucraina,Nh t, Pháp, H ng Kông, Hòa Lan, Tây Ban Nha, Anh, Hoa Kỳ …Theo s li u sơ k t c a T ng C c Th ng Kê, t ng kim ng ch xu t kh u c nư c năm2006 ñ t ñư c 39,6 t ñô-la M , cao nh t t trư c ñ n nay và tăng 22,1% so v i năm2005. Trong ñó cao su t v trí th 8 trong năm 2005 ñã vươn lên hàng th 7 trong 8 m thàng có kim ng ch xu t kh u trên 1 t USD trong năm 2006 và có m c tăng trư ng caonh t. Vi t Nam có tri n v ng là ñi m giao d ch cao su t m nh p tái xu t năng ñ ng trongvòng 5-10 năm t i khi di n tích cao su ñ u tư t i Lào và Cam puchia ñư c thu ho ch.Hi n nay, di n tích cây cao su c a Vi t Nam ñã lên ñ n 500.000 ha và s n lư ng ñ ttrung bình 450.000 t n/năm, trong ñó trên 80% s n lư ng dùng ñ xu t kh u, lư ng caosu xu t kh u c a T p ðoàn Công Nghi p Cao Su VN chi m hơn 70%. Nhưng cho ñ nnay, Vi t Nam m i ch có 63% di n tích cao su ñư c ñưa vào khai thác, do ñó ti m năngphát tri n còn r t l n.Vì v y ñ nh hư ng cho s phát tri n c a công ty v i ñ nh hư ng c a ngành, chính sáchc a nhà nư c là phù h p v i xu th hi n nay c a th gi i.9. Chính sách ñ i v i ngư i lao ñ ng.Tính ñ n th i ñi m có quy t ñ nh c ph n hóa (Quy t ñ nh s 2662/Qð-BNN-ðMDN c aB Nông nghi p & PTNT ngày 14/09/2006), Công ty có 3.572 CBCNV, trong ñó: N :1.970 ngư i; Nam: 1.602 ngư i T ng s CBCNV phân theo trình ñ và lo i h p ñ ng lao ñ ng như sau: Phân theo trình ñ lao ñ ng: - Cán b có trình ñ ñ i h c, cao ñ ng : 118 ngư i - Cán b có trình ñ trung c p, sơ c p : 376 ngư i - Lao ñ ng ph thông : 3.078 ngư i Phân theo lo i h p ñ ng lao ñ ng: - H p ñ ng không xác ñ nh th i h n là : 1.752 ngư i - H p ñ ng dài h n (1-3 năm) : 1.820 ngư iCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 25
 26. 26. Ngư i lao ñ ng ñư c ngh l , t t, ngh phép và ñư c hư ng lương theo quy ñ nh hi nhành c a Nhà nư c. H ng năm, ngoài 12 ngày phép, ngư i làm vi c lâu năm t i công tys ñư c hư ng thêm ngày tùy theo thâm niên công tác. Công ty xây d ng thang b nglương theo quy ñ nh c a Nhà nư c ñ i v i t ng lo i công vi c và th c t ho t ñ ng c acông ty.ð th c hi n t t các m c tiêu kinh doanh, công ty luôn quan tâm ñ n vi c b sung vànâng cao ngu n nhân l c. Khuy n khích và t o ñi u ki n cho cán b , công nhân viênñăng ký tham gia vào các khóa ñào t o dài h n và ng n h n ñ nâng cao trình ñ ki nth c, chuyên môn nghi p v .Công ty xây d ng b ng lương theo quy ñ nh c a Nhà nư c ñ i v i t ng lo i công vi c vàth c t ho t ñ ng c a công ty. Cơ c u lương c a công ty g m: - Lương chính: không th p hơn m c lương t i thi u do Nhà nư c quy ñ nh cho t ng ch c danh công vi c. - Ph c p lương: ph c p trách nhi m, ph c p h tr các phòng ban khác, ph c p kiêm nhi m, ph c p thâm niên, ph c p ñ c h i, ph c p ñi n tho i, ph c p xăng ñi công tác b ng xe cá nhân. - Công ty áp d ng m c tr lương theo thâm niên công tác. - B o hi m xã h i: công ty ñóng 15%, ngư i lao ñ ng 5% c a m c lương. - B o hi m y t : công ty ñóng 2%, ngư i lao ñ ng 1% c a m c lương. - ð m b o các ch ñ thư ng l , t t cho cán b công nhân viên, m c thư ng luôn thõa ñáng ñ k p th i ñ ng viên tinh th n c a cán b công nhân viên10. Chính sách c t c.Theo Quy t ñ nh c ph n hóa s 2662/Qð-BNN-ðMDN c a B Nông Nghi p & PTNTngày 14/09/2006, thì ñ n ngày 28 tháng 12 năm 2006 Công ty ñã nh n Gi y ch ng nh nðKKD s 4403000069 do Phòng ðăng Ký Kinh Doanh – S K Ho ch và ð u Tư t nhBình Phư c c p. Vì v y, công ty ch có k ho ch d ki n c t c trong các năm 2007-2008-2009 là 15%.Căn c theo ði u l c a công ty và quy ñ nh c a pháp lu t, l i nhu n ròng vào cu i nămtài chính trư c khi chia c t c ph i trích l p các qu ñúng theo lu t ñ nh do H i ñ ngqu n tr ñ xu t và ph i ñư c ð i h i ñ ng c ñông ch p thu n. Công ty ch ñư c tr ct c khi ñã hoàn thành nghĩa v thu và các nghĩa v tài chính khác. Ngay sau khi tr h tCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 26
 27. 27. s c t c ñã ñ nh, công ty v n ph i b o ñ m thanh toán ñ các kho n n và nghĩa v tàis n khác ñ n h n.Tùy tình hình kinh doanh c a công ty, H i ñ ng qu n tr có th t m ng c t c cho cácc ñông theo th i h n hàng quý ho c 6 tháng.11. Tình hình ho t ñ ng tài chính.11.1 Các ch tiêu cơ b n.a. Trích kh u hao TSCð:- TSCð h u hình, TSCð vô hình ñư c ghi nh n theo giá g c. Trong quá trình s d ng,TSCð h u hình, TSCð vô hình ñư c ghi nh n theo nguyên giá, hao mòn lũy k và giá trcòn l i.- TSCð thuê tài chính ñư c ghi nh n theo nguyên giá h p lý ho c giá tr hi n t i c akho n thanh toán ti n thuê t i thi u ( không bao g m thu GTGT) và các chi phí tr c ti pphát sinh ban ñ u liên quan ñ n TSCð thuê tài chính. Trong quá trình s d ng, TSCðthuê tài chính ñư c ghi nh n theo nguyên giá, hao mòn lũy k và giá tr còn l i.- Kh u hao TSCð c a công ty ñư c th c hi n theo phương pháp kh u hao ñư ng th ng:th i gian kh u hao ñư c xác ñ nh phù h p v i Quy t ñ nh s 206/2003/Qð-BTC ngày30/12/2003 c a B Tài Chính ban hành ch ñ qu n lý, s d ng và trích kh u hao TSCð.Th i gian kh u hao ư c tính như sau:Kh u hao TSCð ñ i v i vư n cây cao su ñư c th c hi n theo Công văn s42TCDN/NV3 ngày 02/02/2005 c a C c Tài Chính Doanh Nghi p-B Tài Chính v/vði u ch nh kh u hao vư n cây và Công văn s 165/Qð-TCKT ngày 21/02/2005 c aT ng Công Ty Cao Su Vi t Nam v/v Ban hành t l trích kh u hao vư n cây cao su theochu kỳ khai thác 20 năm; c th như sau:Năm khai thác T l kh u hao % - Năm th 1 2,00 - Năm th 2 2,75 - Năm th 3 3,50 - Năm th 4 4,00 - Năm th 5 4,50 - Năm th 6 4,25 - Năm th 7 4,75 - Năm th 8 5,00 - Năm th 9 5,25Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 27
 28. 28. - Năm th 10 5,25 - Năm th 11 7,00 - Năm th 12 6,75 - Năm th 13 6,25 - Năm th 14 5,50 - Năm th 15 5,25 - Năm th 16 5,25 - Năm th 17 5,00 - Năm th 18 5,75 - Năm th 19 5,75Múc kh u hao cho năm cu i cùng (năm th 20) ñư c xác ñ nh b ng giá tr còn l i c avư n cây c a năm khai thác cu i cùng.Th i gian kh u hao c a các TSCð khác: - Nhà c a, v t ki n trúc 6-20 năm - Máy móc thi t b 6-10 năm - Phương ti n v n t i 6-10 năm - Thi t b văn phòng 3-5 năm - Các tài s n khác 5-10 nămb. M c thu nh p bình quân:Chi phí ti n lương ñư c th c hi n theo Ngh ñ nh s 206/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004c a Chính ph quy ñ nh qu n lý lao ñ ng, ti n lương và thu nh p trong các công ty nhànư c; Ngh ñ nh s 207/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph quy ñ nh ch ñti n lương, ti n thư ng và ch ñ trách nhi m ñ i v i các thành viên H i ñ ng qu n tr ,T ng giám ñ c, Giám ñ c công ty nhà nư c; Quy t ñ nh s 133/Qð-LðTL ngày21/12/2006 v/v ñi u ch nh ñơn giá ti n lương năm 2006 và Quy t ñ nh s 77/Qð-CSVNngày 25/01/2007 v/v thư ng t qu lương H i ñ ng qu n tr , Ban giám ñ c công tythành viên năm 2006 cho Công ty Cao Su ð ng Phú. Quy t ñ nh s 324/CSVN-LðTLngày 05/02/2007 v/v Quy t toán qu lương năm 2006. Năm ðơn v 2005 2006Thu nh p bình quân ð ng/ngư i/tháng 2.940.000 3.555.000Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 28
 29. 29. c. Thanh toán các kho n n ñ n h n:Công ty luôn thanh toán ñ y ñ và ñúng h n các kho n n và các kho n vay c a công ty.Vay và n ng n h n ñ n ngày 28/12/2006 - Vay ng n h n 0 - N dài h n ñ n h n tr 22.383.938.889d. Các kho n ph i n p theo lu t ñ nh:Công ty luôn luôn thanh toán ñ y ñ và ñúng h n các kho n thu giá tr gia tăng, thu thunh p doanh nghi p theo các quy ñ nh c a Nhà nư c.Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c ñ n ngày 28/12/2006 - Thu giá tr gia tăng 0 - Thu tiêu th ñ c bi t - Thu xu t, nh p kh u 0 - Thu thu nh p doanh nghi p 4.014.764.781 - Thu thu nh p cá nhân - Thu tài nguyên - Thu nhà ñ t và ti n thuê ñ t - Các lo i thu khác 1.396.238.421 - Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p kháce. Trích l p các qu :L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p ñư c phân ph i theo quy ñ nh t i Ngh ñ nhs 199/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chínhc a Công ty Nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c ñ u tư vào doanh nghi p khác, Thông tưs 11/2007/TT-BTC ngày 08/02/2007 c a B trư ng B Tài Chính v/v Hư ng d n tríchl p qu khen thư ng, phúc l i năm 2005 và năm 2006 c a Công ty Nhà nư c có ñi uki n ñ c thù.Qu khen thư ng và phúc l i ñ n ngày 28/12/2006 là 71.501.883.134 ñ ng.Theo ði u l , hàng năm công ty s ph i trích l i nhu n sau thu m t kho n vào Qu dtr ñ b sung v n ñi u l theo quy ñ nh c a pháp lu t. Kho n trích này không vư t quá5% l i nhu n sau thu và ñư c trích cho ñ n khi qu d tr b ng 10% v n ñi u l c acông ty.Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 29
 30. 30. f. Dư n vay ngân hàng:T i th i ñi m 28/12/2006, tình hình n vay c a công ty như sau: - Vay dài h n: 103.059.305.111 ñ ngg. Tình hình công n hi n nay: - Các kho n ph i thu ng n h n Ch tiêu Năm 2006 - Ph i thu t khách hàng 33.794.145.782 - Tr trư c cho ngư i bán 11.603.626.653 - Ph i thu n i b ng n h n 18.250.931.782 - Ph i thu khác 636.205.515.761 - D phòng ph i thu khó ñòi 0 T ng 699.854.219.978 - Các kho n ph i tr ng n h n Ch tiêu Năm 2006 - Vay và n ng n h n 22.383.938.889 - Ph i tr ngư i bán 265.295.851 - Ngư i mua tr ti n trư c 4.029.800.000 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c 5.411.003.202 - Ph i tr ngư i lao ñ ng 72.105.600.942 - Chi phí ph i tr 452.185.000 - Ph i tr n i b 141.404.834.388 - Các kho n ph i tr , ph i n p khác 795.498.660.409 - D phòng ph i tr ng n h n 0 T ng 1.041.551.318.68111.2 Các ch tiêu tài chính ch y u. Các ch tiêu Năm 2005 Năm 2006 Ghi chú 1. Ch tiêu v kh năng thanh toán + H s thanh toán ng n h n: 2,24 1,06 TSLð/N ng n h n + H s thanh toán nhanh: TSLð - Hàng t n kho 1,97 1,01Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 30
 31. 31. N ng n h n 2. Ch tiêu v cơ c u v n + H s N /T ng tài s n 0,24 0,67 + H s N /V n ch s h u 20,3 2,06 3. Ch tiêu v năng l c ho t ñ ng + Vòng quay hàng t n kho: 9,74 9,85 Giá v n hàng bán Hàng t n kho bình quân + Doanh thu thu n/T ng tài s n 0,81 0,35 4. Ch tiêu v kh năng sinh l i + H s L i nhu n sau thu /Doanh thu 0,26 0,25 thu n + H s L i nhu n sau thu /V n ch s 0,28 0,27 h u + H s L i nhu n sau thu /T ng tài 0,21 0,09 s n + H s L i nhu n t ho t ñ ng kinh 0,34 0,33 doanh/Doanh thu thu n12. H i ñ ng qu n tr , Ban giám ñ c, Ban ki m soát, K toán trư ng. • H I ð NG QU N TR- Ông Nguy n Thanh H i - Ch T ch H i ð ng Qu n Tr kiêm T ng Giám ð c- Ông Nguy n T n ð c - Thành viên H i ð ng Qu n Tr- Ông Ph m Văn Luy n - Thành viên H i ð ng Qu n Tr- Ông Hoàng ðình Huy - Thành viên H i ð ng Qu n Tr- Bà Tr n Kim Thanh - Thành viên H i ð ng Qu n Tr • BAN GIÁM ð CCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 31
 32. 32. - Ông Nguy n Thanh H i - T ng Giám ð c- Ph m Văn Luy n - Phó T ng Giám ð c- Ông Hoàng ðình Huy - Phó T ng Giám ð c- Ông Ngô Trư ng Kỳ - Phó T ng Giám ð c • BAN KI M SOÁT- Ông Huỳnh Minh Tâm - Trư ng Ban Ki m Soát- Ông Ph m Ng c Huy - Thành Viên Ban Ki m Soát- Bà Nguy n Th Hương Giang - Thành Viên Ban Ki m Soát • K TOÁN TRƯ NG- Ông Nguy n Thanh Bình - K toán trư ng SƠ Y U LÝ L CH TÓM T T 1- H và tên: NGUY N THANH H I • Gi i tính: Nam. • Ngày tháng năm sinh: 25/09/1956 • Nơi sinh: Phú Giáo – Bình Dương • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: Phú Giáo – Bình Dương • ð a ch thư ng trú: Phú Giáo – Bình Dương • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 0651.819900 • Trình ñ văn hóa: 12/12 • Trình ñ chuyên môn: K sư nông h c và C nhân qu n tr kinh doanh • Quá trình công tác: 01/1981 ñ n nay công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú • Ch c v công tác hi n nay: Ch T ch H i ð ng Qu n Tr kiêm T ng Giám ð c • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: khôngCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 32
 33. 33. • S c ph n n m gi : 20.002.500 c ph n Trong ñó: - 20.000.000 c ph n ñ i di n s h u nhà nư c - 2.500 c ph n s h u cá nhân 2- H và tên: NGUY N T N ð C • Gi i tính: Nam • Ngày tháng năm sinh: 16/10/1952 • Nơi sinh: phư ng Phú Cư ng – TX Th D u M t – t nh Bình Dương • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: Tân Uyên – Bình Dương • ð a ch thư ng trú: 39 Ngô ð c K - P. B n Nghé – Q.1 – TP.HCM • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 08.9325234 • Trình ñ văn hóa: 12/12 • Trình ñ chuyên môn: Ti n s nông hóa • Quá trình công tác: 06/1976 ñ n nay công tác t i T p ðoàn Công Nghi p Cao Su Vi t Nam • Ch c v công tác hi n nay: Trư ng ban QLKT – T p ðoàn Công Nghi p Cao Su Vi t Nam • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 4.000.000 c ph n ñ i di n s h u nhà nư c 3- H và tên: PH M VĂN LUY N • Gi i tính: Nam • Ngày tháng năm sinh: 20/08/1957 • Nơi sinh: Nga Th y – Nga Sơn – Thanh Hóa • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: KinhCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 33
 34. 34. • Quê quán: Nga Th y – Nga Sơn – Thanh Hóa • ð a ch thư ng trú: ð ng Xoài – Bình Phư c • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 0651.819900 • Trình ñ văn hóa: 10/10 • Trình ñ chuyên môn: K sư nông nghi p • Quá trình công tác: năm 1981 ñ n nay công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú • Ch c v công tác hi n nay: Thành viên H i ð ng Qu n Tr - Phó T ng Giám ð c • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 2.500 c ph n s h u cá nhân 4- H và tên: HOÀNG ðÌNH HUY • Gi i tính: Nam • Ngày tháng năm sinh: 22/02/1963 • Nơi sinh: Phú Văn – Th a Thiên Hu • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: Phú Văn – Th a Thiên Hu • ð a ch thư ng trú: Ti n Thành – ð ng Xoài – Bình Phư c • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 0651.819900 • Trình ñ văn hóa: 12/12 • Trình ñ chuyên môn: C nhân qu n tr kinh doanh • Quá trình công tác: 10/1981 ñ n nay công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú • Ch c v công tác hi n nay: Thành viên H i ð ng Qu n Tr - Phó T ng Giám ð c • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 2.500 c ph n s h u cá nhânCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 34
 35. 35. 5- H và tên: NGÔ TRƯ NG KỲ • Gi i tính: Nam • Ngày tháng năm sinh: 26/07/1953 • Nơi sinh: TP. H Chí Minh • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: Bình Th nh – TP.HCM • ð a ch thư ng trú: ð ng Xoài – Bình Phư c • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 0651.819900 • Trình ñ văn hóa: 12/12 • Trình ñ chuyên môn: C nhân K Tài Ngân • Quá trình công tác: 30/10/1977 – 05/1988 công tác t i ngân hàng ð ng Phú. 06/1988 ñ n nay công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú. • Ch c v công tác hi n nay: Phó T ng Giám ð c • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 2.900 c ph n s h u cá nhân 6- H và tên: HUỲNH MINH TÂM • Gi i tính: Nam • Ngày tháng năm sinh: 24/03/1963 • Nơi sinh: Th a Thiên – Hu • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: Hương Trà – Hương ði n – Th a Thiên Hu • ð a ch thư ng trú: Tân Phú – ð ng Xoài – Bình Phư c • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 0651.819900 • Trình ñ văn hóa: 12/12Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 35
 36. 36. • Trình ñ chuyên môn: C nhân kinh t • Quá trình công tác: 11/1981 ñ n nay công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú • Ch c v công tác hi n nay: Trư ng Ban Ki m Soát • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 2.400 c ph n s h u cá nhân 7- H và tên: HOÀNG NG C KH I • Gi i tính: Nam • Ngày tháng năm sinh: 20/04/1955 • Nơi sinh: Thu n L i – Sông Bé • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: Khánh Trung – Yên Khánh – Ninh Bình • ð a ch thư ng trú: Thu n Phú – ð ng Phú – Bình Phư c • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 0651.819900 • Trình ñ văn hóa: 9/12 • Trình ñ chuyên môn: Sơ c p k toán • Quá trình công tác: 01/04/1984 công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú • Ch c v công tác hi n nay: Thành Viên Ban Ki m Soát – Phó Phòng K Toán • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 2.200 c ph n s h u cá nhân 8- H và tên: NGUY N TH HƯƠNG GIANG • Gi i tính: N • Ngày tháng năm sinh: 28/07/1983 • Nơi sinh: H i PhòngCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 36
 37. 37. • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: H i Phòng • ð a ch thư ng trú: 101/12 Nguy n Chí Thanh, P.9, Q.5, TP.HCM • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 08.8219930 • Trình ñ văn hóa: 12/12 • Trình ñ chuyên môn: C nhân kinh t • Quá trình công tác: 2004-2005 chuyên viên tài chính t i Công ty LRA Property Management Los Angeles, M . • Ch c v công tác hi n nay: Thành Viên Ban Ki m Soát - Chuyên viên ñ u tư Văn phòng ñ i di n Công ty VinaCapital Investment Management Ltd. • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 0 c ph n 9- H và tên: NGUY N THANH BÌNH • Gi i tính: Nam • Ngày tháng năm sinh: 26/01/1959 • Nơi sinh: Tây Sơn – Ti n H i – Thái Bình • Qu c t ch: Vi t Nam • Dân t c: Kinh • Quê quán: Bình Giang – Thăng Bình –Qu ng Nam • ð a ch thư ng trú: Thu n Phú – ð ng Phú – Bình Phư c • S ñi n tho i liên l c cơ quan: 0651.819208 • Trình ñ văn hóa: 10/10 • Trình ñ chuyên môn: ð i h c Tài Chính • Quá trình công tác: 10/1980 – 10/1988 công tác t i Công ty Th y S n 11/1988 ñ n nay công tác t i Công ty Cao Su ð ng Phú • Ch c v công tác hi n nay: K Toán Trư ngCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 37
 38. 38. • Hành vi vi ph m pháp lu t: không • Quy n l i mâu thu n v i l i ích công ty: không • S c ph n n m gi : 2.600 c ph n s h u cá nhân13. Tài s n. • Tình hình tài s n c ñ nh năm 2006:STT NHÓM TSCð NGUYÊN GIÁ KH U HAO GIÁ TR CÒN L I I NHÀ C A 39.717.984.831 16.705.628.233 23.012.356.598 1 Nhà xư ng SXKD 25.894.246.845 11.684.129.406 14.210.117.439 2 Nhà kho 1.364.645.407 716.568.375 648.077.032 3 Nhà làm vi c 6.756.546.116 2.843.904.270 3.912.641.846 4 Nhà văn hóa 1.502.570.474 879.070.850 623.499.624 5 B nh vi n 899.465.305 259.705.612 639.759.693 6 Trư ng h c 3.300.510.684 322.249.720 2.978.260.964 II V T KI N TRÚC 25.674.766.718 13.100.446.188 12.574.320.530 III MMTB ð NG L C 6.773.736.537 887.186.822 5.886.549.715 IV DCQL + T.B 2.796.157.624 719.367.368 2.076.790.256 TRUY N D N V THI T B S N 48.715.892.393 22.711.803.990 26.004.088.403 XU T VI PHƯƠNG TI N 20.126.079.598 7.165.683.403 12.960.396.195 V NT I VII VƯ N CÂY CAO 241.610.586.068 82.167.811.155 159.442.774.913 SUVIII TSCð CH 565.673.629 565.673.629 0 THANH LÝ IX TSCð VÔ HÌNH T NG C NG 385.980.877.398 144.023.600.788 241.957.276.610 • Di n tích khai thác c a các Nông trư ng Công ty Cao su ð ng Phú:Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 38
 39. 39. Di n tích vư n cây năm 2005STT Nông Trư ng ðVT C ng Tái canh/tr ng m i XD cơ b n Kinh doanh 1 An Bình ha 44,96 1.526,90 1.571,86 2 Tân L p ha 45,89 88,76 1.757,51 1.892,16 3 Tân L i ha 1.554,76 1.554,76 4 Tân Thành ha 22,5 82,35 1.544,09 1.648,94 5 Thu n Phú ha 67,94 1.920,42 1.988,36 6 Tân Hưng ha 481,44 481,44 T ng c ng 68,39 284,01 8.303,68 9.137,52 • Hi n tr ng tình hình qu n lý và s d ng ñ t c a Công ty t i th i ñi m 31/12/2005: T ng di n tích ñ t ñang qu n lý và s d ng 9.453,68 ha A. ð t tr ng cây nông nghi p (Cây cao su): 9.137,52 ha Bao g m: - Vư n cây khai thác 8.303,68 ha Trong ñó: Di n tích s bàn giao cho ñ a phương ñ làm Khu công nghi p và c m công nghi p là 651,65 ha. - Vư n cây ki n thi t cơ b n: 833,84 ha Trư c th i ñi m chuy n sang công ty c ph n, ñ t tr ng cây cao su c a Công ty ñư c Nhà nư c giao, không thu ti n s d ng ñ t, ch ñóng thu s d ng ñ t nông nghi p hàng năm. Sau khi chuy n sang Công ty c ph n, Công ty s th c hi n theo hình th c thuê ñ t. B. ð t chuyên dùng và ñ t khác: 1. ð t XDCB 254,66 ha - ð t giao thông 196,10 ha - ð t xây d ng nhà xư ng, văn phòng 41,5 ha - ð t vư n ươm 17,06 haCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 39
 40. 40. 2. ð t m t nư c 35,54 ha Công ty ñang th c hi n thuê ñ t, tr ti n thuê hàng năm và s ti p t c thuê sau khi chuy n sang công ty c ph n. C. ð t các công trình phúc l i 25,96 ha 1. ð t dùng cho VH-TDTT 15,13 ha 2. ð t dùng cho Y t 2,00 ha 3. ð t nghĩa trang - Tư ng ñài 8,83 ha ð i v i ñ t các công trình phúc l i, Công ty ñư c ti p t c s d ng sau c ph n hóa nhưng không ph i n p ti n thuê ñ t. Ngoài di n tích ñ t ñã qu n lý, khai thác t trư c ñ n nay, t năm 2005 Công ty b t ñ u th c hi n d án phát tri n cao su, v i n i dung là nh n l i 2.598 ha do UBND T nh Bình Phư c giao l i t Ban qu n lý r ng kinh t Su i Nhung ñ tr ng cao su và tr ng c chăn nuôi gia súc. Công ty d ki n s tr ng ñư c kho ng 1.500 ha cao su t qu ñ t c a d án. ð n 31/12/2005, Công ty ñã nh n ñư c trên 1.000 ha ñ t (di n tích c th s ñang ñư c ño ñ c l i) và ñã tr ng ñư c 481,44 ha cao su t i Nông trư ng Tân Hưng. • Giá tr th c t c a doanh nghi p và giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p Theo quy t ñ nh s 2801/Qð-BNN-ðMDN ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v vi c xác ñ nh giá tr doanh nghi p th c hi n c ph n hóa Công ty Cao su ð ng Phú thu c T ng công ty Cao su Vi t Nam − Giá tr th c t c a doanh nghi p 800.472.940.663 ð ng − Giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i DN 645.315.050.109 ð ng Tài s n không tính vào giá tr doanh nghi p 7.069.062.535 ð ng a)Tài s n không c n dùng 3.175.990.336 ð ng Trong ñó: − Tài s n c ñ nh 3.175.990.336 ð ng − Công n ph i thu khó ñòi 0 ð ngCông ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 40
 41. 41. − Hàng hoá v t tư ñ ng 0 ð ng − ð u tư dài h n 0 ð ng b) Tài s n ch thanh lý 3.308.628.935 ð ng Trong ñó: − Tài s n c ñ nh 3.308.628.935 ð ng − Hàng hoá v t tư ñ ng 0 ð ng − Tài s n th u ch x lý 0 ð ng c) Tài s n hình thành t Qu khen thư ng phúc l i s bàn giao cho Công ñoàn Công ty qu n lý, s d ng là: 584.443.264 ð ng14. K ho ch s n xu t kinh doanh, l i nhu n và c t c trong năm ti p theo.V i nh ng thu n l i và khó khăn như trên, ñ nâng cao hi u qu ho t ñ ng s n xu t kinhdoanh, gi v ng và m r ng th trư ng xu t kh u thì phương cách t t nh t và b n v ngnh t ñó là không ng ng c i ti n ch t lư ng s n ph m, nâng cao thương hi u trên trư ngqu c t . ð ñ t ñư c m c tiêu ñ ra, Công ty ñã ñưa ra nh ng ñ nh hư ng kinh doanhnhư sau: - Ti p t c gi v ng và gia tăng năng su t, s n lư ng m cao su; - ð u tư cơ s v t ch t cho các nông trư ng, ñ u tư cho h th ng x lý nư c th i ñ t o môi trư ng qu n lý và lao ñ ng chuyên nghi p, hi u qu ; - C i ti n mô hình qu n lý cho phù h p v i hình th c ho t ñ ng m i và s phát tri n c a Công ty c ph n; - Nghiên c u chính sách ti n lương, qu n lý lao ñ ng sao cho hi u qu ; - Qu n lý ngu n v n nhàn r i m t cách hi u qu và an toàn nh t b ng cách tăng cư ng: o ð u tư tài chính dài h n; o ð u tư tài chính ng n h n; • K ho ch t ng h p năm 2007Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 41
 42. 42. ðVT: 1.000 ñ ng K HOACHSTT CH TIÊU ðVT NĂM 2007 I DI N TÍCH-NĂNG SU T-S N LƯ NG 1 Di n tích cao su khai thác Ha 7.962,85 2 Năng su t T n/ha 2,01 3 S n lư ng cao su khai thác T n 16.000 4 S n lư ng cao su t n kho ñ u năm - 1.000 5 S n lư ng cao su ch bi n trong năm (5.1 + 5.2) - 19.500 5.1 Ch bi n cao su khai thác - 16.000 5.2 Ch bi n cao su thu mua - 3.500 6 S n lư ng cao su gia công ch bi n - 7 Tiêu th trong năm (7.1 + 7.2) - 19.500 7.1 Cao su thành ph m - 19.5007.1.1 Xu t kh u - 11.7007.1.2 N i tiêu - 7.800 7.2 Cao su nguyên li u (quy khô) - 8 T n kho cu i kỳ (4 + 5 – 7) - 1.000 9 Kim ng ch xu t kh u tr c ti p và y thác XK USD 18.167.702 Trong ñó: kim ng ch XK tr c ti p USD 14.543.161 II GIÁ THÀNH-GIÁ BÁN 1 Giá thành 1.1 Giá thành s n ph m t n kho ñ u năm ñ/t n 18.670.000 1.2 Giá thành s n ph m s n xu t bình quân trong năm a. Giá thành khai thác m nư c bình quân ñ/t n 12.669.483Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 42
 43. 43. b. Giá thành thu mua m tươi bình quân - 24.000.000 c. Chi phí ch bi n cao su bình quân - 1.288.491 d. Giá thành s n xu t c a m khai thác - 13.957.974 e. Giá thành s n xu t c a m thu mua - 25.288.491 1.3 Giá thành bình quân c a SP t n kho ñ u kỳ và SX + thu ñ/t n 16.122.308 mua trong năm Trong ñó: +Giá thành BQ 1 t n m cao su t khai thác - 14.235.152 +Giá thành BQ 1 t n m thu mua - 25.288.491 1.4 Chi phí qu n lý doanh nghi p ñ/t n 989.347 1.5 Chi phí bán hàng bình quân - 325.000 1.6 Giá thành tiêu th BQ (1.3 + 1.4 + 1.5) ñ/t n 17.436.655 +Giá thành cao su t khai thác bình quân - 15.549.499 +Giá thành cao su thu mua bình quân - 26.602.838 1.7 T ng giá thành tiêu th (IV.1.6 x III.7) 1.000ñ 340.014.767 2 Giá bán 2.1 Giá bán t i kho ñ/t n 25.200.000 2.2 Giá bán xu t kh u & y thác xu t kh u - 25.700.000 2.3 Giá bán bình quân - 25.500.000 3 T ng doanh thu 1.000ñ 513.250.000 3.1 S n xu t kinh doanh - 497.250.000 3.2 Ho t ñ ng tài chính - 1.000.000 +Lãi v n góp c ph n + Lãi ti n g i ngân hàng 1.000.000 3.3 Ho t ñ ng khác - 15.000.000 Trong ñó: thanh lý vư n cây cao su 15.000.000 4 T ng chi phí - 376.804.767 4.1 S n xu t kinh doanh - 340.014.767Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 43
 44. 44. +M cao su (1.7) - 340.014.767 +S n ph m khác - 4.2 Ho t ñ ng tài chính - 25.290.000 +Tr lãi vay v n c ñ nh - 3.240.000 +Tr lãi vay v n lưu ñ ng - 22.050.000 4.3 Ho t ñ ng khác - 11.500.000 Trong ñó thanh lý vư n cây cao su - 11.500.000 5 K t qu tài chính - 136.445.233 5.1 S n xu t kinh doanh (l i nhu n t m cao su) - 157.235.233 5.2 Ho t ñ ng tài chính - (24.290.000) 5.3 Ho t ñ ng khác - 3.500.000 6 Phân ph i l i nhu n (5.1 + 5.2 + 5.3) 1.000ñ 6.1 Chuy n l năm trư c - 6.2 Thu TNDN ph i n p - 6.3 L i nhu n còn l i - 136.445.233 6.4 Trích qu d phòng tài chính 5% - 6.822.262 6.5 Qu khen thư ng & phúc l i 10% - 13.644.523 6.6 Chia c t c - 60.000.000 6.7 Qu ñ u tư phát tri n - 55.978.448 III TRÍCH KH U HAO TSCð 1.000ñ 27.786.837 Trong ñó: kh u hao TSCð vư n cây - 16.512.364 IV THANH LÝ TÀI S N C ð NH 1 Thanh lý vư n cây cao su +S lư ng Ha 200 +Doanh thu 1.000ñ 15.000.000 +Giá tr còn l i vư n cây thanh lý - 11.500.000Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 44
 45. 45. 2 Thanh lý TSCð khác V LAO ð NG-TI N LƯƠNG 1 Lao ñ ng bình quân trong danh sách Ngư i 3.851 2 T ng qu lương 1.000ñ 159.000.000 3 Ti n lương bình quân tháng c a CBCNV ð ng 3.440.665 VI ð U TƯ XDCB TRONG NGÀNH & NGOÀI NGÀNH 1.000ð 145.062.053 1 V n ñ u tư XDCB trong năm - 57.240.962 1.1 Xây l p - 35.605.562 Trong ñó xây l p nông nghi p - 12.581.509 1.2 Thi t b - 13.565.400 1.3 KTCB khác - 8.070.000 2 Chuy n ti p năm 2006 - 16.278.271 3 Tr n g c vay tín d ng dài h n - 4.000.000 4 Tr lãi vay ngân hàng - 3.240.000 5 Các d án khác - 64.302.820 +Cty DLTMXNK ( Móng Cái) - 5.000.000 +C i t o trung tâm y t công ty - 9.233.088 +D án TT Văn Hóa TT công ty - 11.086.322 +D án tr ng cao su t i Cư Jut-Daknong - 12.400.250 +D án tr ng cao su t i Campuchia - 17.083.160 +D án khu Công nghi p 200 ha - 1.000.000 +D án khu dân cư 40 ha Thu n Phú (giai ño n 1) - 5.000.000 +Di d i dây chuy n m kem xu ng Tân L p - 1.500.000 +Công ty CP Cao Su Sa Th y (Kom Tum) - 2.000.000VII NGU N V N 1.000ñ 145.062.053 1 Ngu n v n th a năm trư c chuy n sang - 10.000.000 +Kh u hao TSCð - +V n phúc l i - 10.000.000Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 45
 46. 46. +Qu ñ u tư phát tri n - 2 Ngu n v n th c hi n trong năm - 135.062.053 +L i nhu n ñ l i tái ñ u tư (Qu ñ u tư phát tri n) - 55.978.448 +V n KHTSCð - 27.786.837 +Giá tr còn l i vư n cây thanh lý - 11.500.000 +Vay ngân hàng - 12.000.000 +Vay tín d ng - 17.477.357 +V n ngân sách nhà nư c c p - 6.463.162 +V n phúc l i - 3.856.249 • K ho ch xây d ng cơ b n & các d án ñ u tư năm 2007 ðVT: 1.000 ñ ng STT CH TIÊU THÀNH TI N A T NG NHU C U V N ð U TƯ (1 + 2 + 3): 145.062.054 1 V n ñ u tư XDCB 137.822.054 a V n ñ u tư XDCB năm 2007 121.543.783 -Xây l p 76.294.787 -Thi t b 15.847.560 -KTCB khác 29.401.436 b Chuy n ti p năm 2006 16.278.271 -Xây l p 14.943.128 -Thi t b 0 -KTCB khác 1.335.143 2 Tr n vay dài h n ngân hàng 4.000.000 3 Tr lãi vay ngân hàng 3.240.000 B CHI TI T CÔNG TRÌNH 137.822.054 I D ÁN ð U TƯ T NG TH CÔNG TY 28.660.297 1 BCðT NÔNG NGHI P 1.097.529 1.1 Tái canh 0 1.2 Mương ch ng xói mòn 50.000 1.3 Chăm sóc VC KTCB 2001-2002 163.303 1.4 Chăm sóc VC KTCB 2004 642.878 1.5 Chăm sóc VC KTCB 2005 241.348 2 BÁO CÁO KTKT CÁC CÔNG TRÌNH XÂY L P 13.997.368 2.1 Báo cáo KTKT công trình giao thông các nông trư ng năm 7.080.204Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 46
 47. 47. 2007 2.2 Báo cáo KTKT các h ng m c ki n trúc ph c v s n xu t 2007 2.420.180 2.3 Báo cáo KTKT ñư ng 322 ñ n khu quy ho ch NT Tâ Hưng 2.237.894 2.4 Báo cáo KTKT nhà KCS-XNCB Thu n Phú 502.020 2.5 Báo cáo KTKT nhà làm vi c XNCB Thu n Phú 878.535 2.6 Báo cáo KTKT nhà làm vi c Tân L i 878.535 3 BÁO CÁO ð U TƯ THI T B 13.565.400 3.1 Thi t b phòng phân tích m u nư c th i 336.400 3.2 Thi t b ch bi n 119.000 3.3 Thi t b KCS 97.000 3.4 Thi t b văn phòng 200.000 3.5 Phương ti n v n t i 9.500.000 3.6 Thi t b s n xu t 2.240.000 3.7 Thi t b khác 1.073.000 II D ÁN PHÁT TRI N CAO SU NT TÂN HƯNG 28.580.666 1 XÂY L P NÔNG NGHI P 11.483.979 2 CHI PHÍ KHÁC 8.070.000 3 CÁC CÔNG TRÌNH XÂY L P 9.026.687 a Công trình ki n trúc ph c v s n xu t 1.499.031 b Công trình ki n trúc ph c v phúc l i công c ng 4.906.606 c Công trình giao thông 2.621.050 III D ÁN TRUNG TÂM VĂN HÓA TH THAO 11.086.322 1 CHI PHÍ XÂY L P 9.612.750 2 CHI PHÍ KHÁC 1.473.572 a Chi phí l p d án ñ u tư 199.510 b Chi phí thi t k 1.264.350 c L phí th m ñ nh d án ñ u tư 9.712 IV D ÁN TRUNG TÂM Y T CÔNG TY 9.233.088 1 Chi phí xây l p 6.657.978 2 Chi phí thi t b 2.282.160 3 Chi phí KTCB khác 292.950 V D ÁN TR NG CAO SU T I ðĂCNONG 12.400.250 1 Xây l p nông nghi p 4.328.700 -Khai hoang, xây d ng vư n cây 750.000 -Tr ng m i 3.578.700 2 Chi phí khác 5.500.000 -Chi phí ñ n bù 5.000.000 -Chi phí công tác, ti p khách 250.000 -Trang b v t d ng, v t tư 250.000 3 Các công trình xây l p 2.571.550 VI D ÁN TR NG CAO SU T I CAMPUCHIA 17.083.160Công ty Ch ng Khoán Cao Suð a ch : 66 Phó ð c Chính, Q.1, TP.HCMði n tho i: 08.9147347 – Fax: 08.9147346 47

×