tiªu chuÈn chÈn ®o¸n ph¸c ®å xö trÝ cÊp cøu vµ ®iÒu trÞ Ngé ®éc cÊp hµng lo¹t Hãa chÊt trõ s©u carbamat Ths.Bs. NguyÔn T...
1. Tiªu chuÈn chÈn ®o¸n 1.1. Hái bÖnh <ul><li>Thêi gian, c¸ch tiÕp xóc víi carbamat </li></ul><ul><ul><ul><li>( ®­êng ti...
1.2. L©m sµng  <ul><li>Héi chøng muscarin </li></ul><ul><li>V· må h«i, ch¶y n­íc m¾t, t¨ng tiÕt n­íc bät, co th¾t PQ, ®au...
1.3. CËn l©m sµng <ul><li>1.3.1. XÐt nghiÖm c¬ b¶n : CTM, ure, ®­êng, ®iÖn gi¶i ®å, ion calci, ®iÖn t©m ®å, Xquang tim ph...
2. Ph¸c ®å xö trÝ  <ul><li>2.1. Xö trÝ ngé ®éc hµng lo¹t </li></ul><ul><li>T×m mét ®Þa ®iÓm ®Ó tËp kÕt c¸c n¹n nh©n. </li...
2. Ph¸c ®å xö trÝ  <ul><li>2.1. Xö trÝ ngé ®éc hµng lo¹t </li></ul><ul><li>BN nÆng, nguy kÞch : hon mª, suy h« hÊp, truþ ...
2. Ph¸c ®å xö trÝ  <ul><li>2.2. §iÒu trÞ cô thÓ : kh«ng pralidoxime( PAM ) </li></ul><ul><li>2.2.1. KiÓm so¸t h« hÊp : ...
2. Ph¸c ®å xö trÝ  <ul><li>2.2.2. Lo¹i bá ®éc chÊt ra khái c¬ thÓ </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn khi ®· kiÓm so¸t ®­îc h« hÊ...
2. Ph¸c ®å xö trÝ  <ul><li>2.2.3. Atropin ( t¸c dông trªn héi chøng muscarin ) </li></ul><ul><ul><ul><li>LiÒu: 1-3mg TM/...
2. Ph¸c ®å xö trÝ  <ul><li>2.2.4. C¸c biÖn ph¸p håi søc </li></ul><ul><li>§¶m b¶o h« hÊp cho BN </li></ul><ul><li>Chèng k...
Thuèc vµ trang thiÕt bÞ cÊp cøu cÇn thiÕt <ul><li>Thuèc </li></ul><ul><li>DÞch truyÒn: Natriclorua 0,9% </li></ul><ul><ul...
Thuèc vµ trang thiÕt bÞ cÊp cøu cÇn thiÕt <ul><li>Thuèc </li></ul><ul><ul><ul><li>Dopamin 200mg </li></ul></ul></ul><ul><u...
Thuèc vµ trang thiÕt bÞ cÊp cøu cÇn thiÕt <ul><li>Trang thiÕt bÞ </li></ul><ul><ul><ul><li>B¬m tiªm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml,...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Phac do xu tri ngo doc carbamat

970
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
970
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phac do xu tri ngo doc carbamat

 1. 1. tiªu chuÈn chÈn ®o¸n ph¸c ®å xö trÝ cÊp cøu vµ ®iÒu trÞ Ngé ®éc cÊp hµng lo¹t Hãa chÊt trõ s©u carbamat Ths.Bs. NguyÔn TiÕn Dòng
 2. 2. 1. Tiªu chuÈn chÈn ®o¸n 1.1. Hái bÖnh <ul><li>Thêi gian, c¸ch tiÕp xóc víi carbamat </li></ul><ul><ul><ul><li>( ®­êng tiªu ho¸, h« hÊp, qua da). </li></ul></ul></ul><ul><li>Sè l­îng, tªn, d¹ng carbamat ®· sö dông. </li></ul><ul><li>Nguyªn nh©n ngé ®éc: nhÇm lÉn, tù tö, bÞ ®Çu ®éc, bÖnh nghÒ nghiÖp. </li></ul><ul><li>T/chøng ®Çu tiªn sau khi tiÕp xóc víi carbamat, diÔn biÔn. C¸c triÖu chøng kÌm theo. </li></ul><ul><li>ChÈn ®o¸n, xö trÝ ë tuyÕn tr­íc, kÕt qu¶. </li></ul>
 3. 3. 1.2. L©m sµng <ul><li>Héi chøng muscarin </li></ul><ul><li>V· må h«i, ch¶y n­íc m¾t, t¨ng tiÕt n­íc bät, co th¾t PQ, ®au bông, n«n, tiªu ch¶y vµ nhÞp tim chËm. </li></ul><ul><li>Héi chøng nicotin: co giËt, m¸y c¬, nhÞp tim nhanh </li></ul><ul><li>Héi chøng thÇn kinh trung ­¬ng </li></ul><ul><ul><li>§au ®Çu, mÖt mái, chãng mÆt c¶m gi¸c lo l¾ng , co giËt, cã thÓ h«n mª, phï phæi cÊp, suy h« hÊp </li></ul></ul>
 4. 4. 1.3. CËn l©m sµng <ul><li>1.3.1. XÐt nghiÖm c¬ b¶n : CTM, ure, ®­êng, ®iÖn gi¶i ®å, ion calci, ®iÖn t©m ®å, Xquang tim phæi. </li></ul><ul><li>1.3.2. §Þnh l­îng enzym </li></ul><ul><li>Cholinesterase huyÕt t­¬ng vµ hång cÇu gi¶m tho¸ng qua vµ phôc håi sau vµi giê. </li></ul><ul><li>1.3. 3. XÐt nghiÖm ®éc chÊt </li></ul><ul><li>§Þnh l­îng carbaryl m¸u b»ng PP s¾c ký khÝ </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch n­íc tiÓu t×m  naphtol chÊt chuyÓn ho¸ cña carbaryl, </li></ul>
 5. 5. 2. Ph¸c ®å xö trÝ <ul><li>2.1. Xö trÝ ngé ®éc hµng lo¹t </li></ul><ul><li>T×m mét ®Þa ®iÓm ®Ó tËp kÕt c¸c n¹n nh©n. </li></ul><ul><li>ThiÕt lËp ®­êng vµo, ®­êng ra tr¸nh ïn t¾c </li></ul><ul><li>Th«ng b¸o cho B/viÖn  s½n sµng nhËn BN </li></ul><ul><li>P/ lo¹i BN: dïng 4 tÊm biÓn 4 mÇu kh¸c nhau </li></ul><ul><ul><li>MÇu ®en: bÖnh nh©n tö vong </li></ul></ul><ul><ul><li>MÇu ®á: bÖnh nh©n nÆng, nguy kÞch </li></ul></ul><ul><ul><li>MÇu vµng: bÖnh nh©n võa </li></ul></ul><ul><ul><li>MÇu xanh: bÖnh nh©n nhÑ </li></ul></ul>
 6. 6. 2. Ph¸c ®å xö trÝ <ul><li>2.1. Xö trÝ ngé ®éc hµng lo¹t </li></ul><ul><li>BN nÆng, nguy kÞch : hon mª, suy h« hÊp, truþ m¹ch  NKQ, bãp bãng, atropin TM, truyÒn dÞch ®¶m b¶o tuÇn hoµn,  TTC§, HSCC </li></ul><ul><li>BN võa : n«n, buån n«n, ®au bông, m¹ch chËm  atropin TM, than ho¹t (antipois),.  TTC§, HSCC </li></ul><ul><li>BN nhÑ : buån n«n  Uèng than ho¹t </li></ul>
 7. 7. 2. Ph¸c ®å xö trÝ <ul><li>2.2. §iÒu trÞ cô thÓ : kh«ng pralidoxime( PAM ) </li></ul><ul><li>2.2.1. KiÓm so¸t h« hÊp : ngay khi tiÕp xóc BN, tuú t×nh tr¹ng BN mµ cã can thiÖp phï hîp: </li></ul><ul><li>§Æt ®Çu n»m nghiªng an toµn tr¸nh trµo ng­îc </li></ul><ul><li>Hót ®êm r·i häng miÖng </li></ul><ul><li>Thë oxy mòi, nÕu kh«ng c¶i thiÖn </li></ul><ul><li>Bãp bãng qua mÆt n¹ cã oxy </li></ul><ul><li>NKQ hót ®êm, bãp bãng cho tÊt c¶ BN suy h« hÊp . </li></ul>
 8. 8. 2. Ph¸c ®å xö trÝ <ul><li>2.2.2. Lo¹i bá ®éc chÊt ra khái c¬ thÓ </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn khi ®· kiÓm so¸t ®­îc h« hÊp, </li></ul><ul><li>Cëi bá quÇn ¸o BN, t¾m röa b»ng xµ phßng, géi ®Çu .. </li></ul><ul><li>Röa d¹ dµy: tr­íc 6h, pha than ho¹t, 0,5% muèi ¨n. </li></ul><ul><li>Than ho¹t: 1-2g/kg träng l­îng c¬ thÓ, ®a liÒu </li></ul><ul><li>Sorbitol: 1-2g/kg träng l­îng </li></ul>
 9. 9. 2. Ph¸c ®å xö trÝ <ul><li>2.2.3. Atropin ( t¸c dông trªn héi chøng muscarin ) </li></ul><ul><ul><ul><li>LiÒu: 1-3mg TM/ 5 - 10 phót mét lÇn, sau ®ã TB. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TD dÊu hiÖu thÊm atropin ®Ó ®iÒu chØnh liÒu thuèc (da Êm, m¹ch nhanh, phæi hÕt ran, ®ång tö gi·n). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tr¸nh ®Ó t×nh tr¹ng ngé ®éc atropin (da nãng ®á, vËt v·, m¹ch rÊt nhanh, cÇu BQ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>LiÒu atropin th«ng th­êng Ýt 10-20mg, triÖu chøng ngé ®éc th­êng hÕt nhanh sau 2-3 ngµy. </li></ul></ul></ul>
 10. 10. 2. Ph¸c ®å xö trÝ <ul><li>2.2.4. C¸c biÖn ph¸p håi søc </li></ul><ul><li>§¶m b¶o h« hÊp cho BN </li></ul><ul><li>Chèng kÝch thÝch b»ng diazepam </li></ul><ul><li>Theo dâi rèi lo¹n nhÞp tim b»ng monitor, §T§ </li></ul><ul><li>Tôt HA  catheter TMTT. Kh«ng dïng adrenalin v× cã thÓ lµm rèi lo¹n nhÞp. </li></ul><ul><li>ThËn träng khi dïng succinylcholin v× succinylcholin bÞ cholinesterase ph©n huû. </li></ul><ul><li>ChÕ ®é ¨n kh«ng cã mì, s÷a v× cacbamat tan nhiÒu trong mì, s÷a. </li></ul>
 11. 11. Thuèc vµ trang thiÕt bÞ cÊp cøu cÇn thiÕt <ul><li>Thuèc </li></ul><ul><li>DÞch truyÒn: Natriclorua 0,9% </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Glucose 5%, 10%, 20% </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ringer lactate </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Than ho¹t: + Antipois-Bmai </li></ul><ul><li>+ Than ho¹t bét gãi 20gam </li></ul><ul><li>Atropin sulfat èng 1/4 mg, 0,5mg vµ 1mg </li></ul><ul><li>Sorbitol 5g </li></ul><ul><li>Diazepin 10mg, midazolam 5mg, thiopental 1g </li></ul><ul><li>Pavulon, tracrium, propofol, diprivan </li></ul>
 12. 12. Thuèc vµ trang thiÕt bÞ cÊp cøu cÇn thiÕt <ul><li>Thuèc </li></ul><ul><ul><ul><li>Dopamin 200mg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dobutamin 250mg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adrenalin 1mg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Noradrenalin 1mg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dung dÞch natribicarbonat 1,4%; 4.2%; 8,4% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dung dÞch cao ph©n tö : Hes-stÐril 6% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Calcium gluconate 10% èng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manitol 20% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zantac 50mg èng </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Thuèc vµ trang thiÕt bÞ cÊp cøu cÇn thiÕt <ul><li>Trang thiÕt bÞ </li></ul><ul><ul><ul><li>B¬m tiªm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml, b¬m cho ¨n 50ml </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>X«ng d¹ dµy sè 8, 10, 12, 14 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>X«ng tiÓu sè 8, 10, 12, 14. 16 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>èng NKQ sè 3, 4, 5, 6, 7, 8 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Canun MKQ sè 4, 5, 6, 7, 8 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mask thë oxy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Catheter tÜnh m¹ch trung t©m </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bãng ambu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>G¨ng, khÈu trang </li></ul></ul></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×