Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Chuong 07  macro
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Chuong 07 macro

 • 473 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • Hello
  My name is Naomi,i saw your profile today here and became intrested in you,i will also like to know you the more,and i want you to send an email to my email address so i can give you my picture for you to know whom i am. Here is my email address (naomikens@yahoo.com.sg) I believe we can move from here! I am waiting for your mail to my email address above. Naomi.( naomikens@yahoo.com.sg) (Remeber the distance or colour does not matter but love matters alot)
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
473
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
26
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro CH NG VII : MACRO (T P L NH) 7.1. Gi i thi u : 7.1.1. Khái ni m p l nh là m t công c mà Microsoft Access cung c p cho ng i s d ng có các thao tác n gi n trong lúc xây d ng ch ng trình ng d ng mà không c n quan tâm n ngôn ng l p trình Visual Basic, ch ng h n nh m các bi u m u, các báo cáo c ch nh tr c, t ng tính thành ti n khi ã nh p s l ng và n giá c a m t hàng trên bi u m u hóa n… Ngoài ra s d ng t p l nh giúp chúng ta liên k t các i t ng trong t p tin CSDL Access l i v i nhau giúp cho ng d ng c hoàn h o h n. Gi s sau khi ã t o ra các b ng, bi u m u, báo cáo c a ng d ng, chúng ta không yêu c u ng i d ng ch ng trình khi mu n ch y bi u m u thì ph i ch n tên bi u m u ó và ch n nút Open mà t t c các ch c n ng ó ph i th hi n d i d ng th c n ho c các bi u t ng trên màn hình chung c a ng d ng và khi ng i s d ng ch n vào nó thì t t c các bi u m u ho c báo cáo t ng ng c m ra. i m t t p các thao tác c b n c a Access, chúng ta có th k t h p l i t o ra các thao tác n gi n c a riêng mình nh m gi i quy t v n nào ó trong quá trình xây d ng ng d ng mà không c n dùng n ngôn ng l p trình Visual Basic. Bên trong n i dung t p l nh s ch a các l nh riêng c a Microsoft Access cung c p, th t các l nh thông th ng c th c hi n t trên xu ng (tu n t ), tuy nhiên chúng ta có th ki m tra m t u ki n nào ó ph i úng tr c khi th c hi n thao tác ó. Tóm l i: Macro là m t t p l nh, m t t p h p các thao tác c b n nh m giúp ng i dùng t ng hóa m t s công vi c c l p i l p l i th ng xuyên nh m ng thêm tính hi u qu và chính xác cho CSDL. Dùng Macro cho các m c ích sau: - Làm cho bi u m u và báo cáo ph i h p v i nhau t t h n. - t giá tr m c nh cho u khi n. - Tìm ki m m u tin th a u ki n. - Ph i h p t o các nút l nh trong Form,... - T o giao di n thân thi n cho ng i s d ng ch ng trình thông qua menu và bi u t ng u khi n. 7.1.2. Phân lo i Macro trong Microsoft Access có 2 lo i: Macro n và Macro nhóm. - Macro n: Là các macro không ch a m t macro khác trong nó. Mu n th c hi n ta ph i g i ngay tên c a nó. - Macro Group: Là m t macro ch a nhi u macro trong nó, các macro này c phân bi t v i nhau b ng tên. Cách g i m t macro có trong macro nhóm là Tên macro nhóm.Tên macro con. u ta có nhi u macro trong h CSDL thì nên nhóm các macro vào chung m t nhóm d ki m soát. Thông th ng m t Form s có m t Macro Group ch a các macro khác c a form trong nó. 7.2. T o m t macro. M c a s thi t k macro theo m t trong ba cách sau: - Cách 1: T ng n Macro, click vào New. - Cách 2: Click vào nút Build (…) bên ph i thu c tính s ki n (Event) trong ng thu c tính c a form ho c u khi n mà b n mu n t o m t macro g n i nó, sau ó ch n Macro Buider, click OK. - Click ph i vào form/ u khi n r i ch n Build Event, sau ó ch n Macro Builder, click OK. (Xem ph n 7.5.3) Trung t m Tin h c - HAG Trang 86
 • 2. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro Ch n hành ng trong c t Action, thi t l p các thông s (Arguments) cho hành ng ó. N u c n có th mô t hành ng trong c t Comment. L pl ib c thêm hành ng vào macro. L u macro. u ý: N u s d ng cách 2 ho c 3 thì b n c n ph i t tên cho macro tr c khi vào c a s thi t k n u macro ó ch a t n t i. * Ch y Macro: Có th ch y Macro trong các tr ng h p sau: + Ch n Macro trong c a s Database, click vào nút Run . + G n macro vào các hu c tính bi n c OnClick, ApterUpdate,... c a form/report và các u khi n trên Form/Report. 7.3. Các hành ng và i s c a các hành ng trong macro. Hành ng Ý ngh a – Tham s - Ý ngh a : Liên k t các th c n nhóm ã có ( ct o ng công c nhóm t p l nh) và thanh th c n ngang t o thành m t thanh th c n chính. - Các tham s : + Menu Name: Tên ch c n ng xu t hi n trên thanh AddMenu th c n ngang. + Menu Macro Name: Tên t p l nh làm th c n nhóm cho m t ch c n ng trên thanh th c n ngang. + Status Bar Text: Chu i v n b n ghi chú s xu t hi n trên thanh tr ng thái khi th c n c ch n. - Ý ngh a: Cho phép l c d li u trên thanh bi u m u khi hi n th trên màn hình. - Các tham s : ApplyFilter + Filter Name: Tên c a truy v n dùng l c d li u. + Where Condition: u ki n l c d li u. (gi ng nh u ki n trong m nh Where c a câu l nh SQL) Beep - Ý ngh a: Phát ra ti ng kêu Beep CancelEvent - Ý ngh a: y b m t thao tác ang th c hi n - Ý ngh a: óng Report, Form, ... ang m . Close - Các tham s : Trung t m Tin h c - HAG Trang 87
 • 3. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro + Object Type: Ki u i t ng + Object Name: Tên i t ng + Save: Có l u l i các thay i khi óng it ng - Ý ngh a: Xóa m t i t ng trong t p tin CSDL hi n hành. - Các tham s : DeleteObject + Object Type: Ki u i t ng + Object Name: Tên i t ng - Ý ngh a: Hi n/ n k t qu th c hi n t p l nh trên thanh tr ng thái - Các tham s : Echo + Echo on: Hi n k t qu + Status Bar Text: Chu i s c xu t hi n trên thanh tr ng thái khi tham s Echo On có giá tr là False. - Ý ngh a: Tìm m u tin k ti p th a m t u ki n dò tìm FindNext trong thao tác FindRecord tr c ó. - Ý ngh a: Tìm ki m m u tin u tiên th a u ki n dò tìm. - Các tham s : + Find What: Giá tr c n tìm ki m FindRecord + Match Case: Có phân bi t ch hoa hay th ng + Search: Ph m vi dò tìm tùy thu c vào v trí m u tin hi n hành ho c i lên, i xu ng hay tìm t t c các m u tin. + Search As Formated: Có phân bi t tìm úng nh ng d li u ã c nh d ng khi hi n th - Ý ngh a: Cho phép di chuy n con nháy nm t u GoToControl khi n (Control) ch nh tr c trên bi u m u - Tham s : Control Name: Tên u khi n - Ý ngh a: Cho phép nh y n m t trang ch nh trong bi u u có nhi u trang. - Các tham s : GoToPage + Page Nember: S trang mu n di chuy n n + Right: Kho ng cách so v i l trên + Down: Kho ng cách so v i l trái - Ý ngh a : Di chuy n t ng i m u tin hi n hành trên các bi u m u, truy v n. - Các tham s : + Object Type: Ki u i t ng GoToRecord + Object Name: Tên i t ng + Record: V trí di chuy n là tr c, sau, u, cu i, m i, i m t m u tin s m y. + Offset: V trí th m y c a m u tin trên dãy các nút di chuy n (Navigation Buttons) - Ý ngh a: Cho phép thay i bi u t ng c a chu t. HourGlass - Các tham s : + HourGlass On: B t/t t vi c thay i bi u t ng chu t Trung t m Tin h c - HAG Trang 88
 • 4. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro Maximize - Ý ngh a: Phóng to (Maximize), thu nh (Minimize), ho c tr Minimize, i kích th c hi n t i (Restore) c a c a s hi n hành. Restore - Ý ngh a: Xu t hi n m t h i tho i thông báo ra màn hình. - Các tham s : + Message: N i dung thông báo. MsgBox + Beep: Phát/t t ti ng beep. + Type: Bi u t ng kèm theo h p h i tho i: ?. !,.... + Title: Tiêu cho h p h i tho i - Ý ngh a: m t Form. - Các tham s : + Form Name: Tên Form mu n m + View: Hi n th bi u m u ch nào (in, thi t k , ...) + Filter Name: Tên truy v n s làm b l c d li u OpenForm ngu n cho bi u m u + Where Condition: Bi u th c l c t a nh u ki n trong m nh Where câu l nh SQL. + Data Mode: Ch hi n th d li u: Thêm m i, s a i ho c ch c. + Windows Mode: Ch n ch c a s cho form. - Ý ngh a: M ho c th c hi n m t truy v n - Các tham s : + Query Name: Tên Query mu n m OpenQuery + View: Hi n th Query các ch : Thi t k , xem tr c khi in, c p nh t d li u. + Data Mode: Ch hi n th d li u: Thêm m i, s a i ho c ch c. - Ý ngh a: M m t báo cáo. - Các tham s : + Report Name: Tên báo cáo + View: Hi n th Report các ch : In ra máy in, xem OpenReport tr c khi in, màn hình. + Filter Name: Tên truy v n s làm b l c d li u ngu n cho báo cáo. + Where Condition: Bi u th c l c t a nh u ki n trong m nh Where câu l nh SQL. - Ý ngh a: m t Table. - Các tham s : + Table Name: Tên Table mu n m OpenTable + View: Hi n th Table các ch : Thi t k , xem tr c khi in, c p nh t d li u. + Data Mode: Ch hi n th d li u: Thêm m i, s a i ho c ch c. PrintOut - Ý ngh a: In it ng hi n hành ra máy in. Trung t m Tin h c - HAG Trang 89
 • 5. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro - Các tham s : + Print Range: Ph m vi in. + Page From: Trang u. + Page To: Trang cu i. + Print Quality: Ch t l ng in cao, trung bình,.. + Copies: S b n in. + Collate Copies: Cách in khi in nhi u b n sao. - Ý ngh a: Thoát kh i Microsoft Access. - Các tham s : Quit + Options:Các ch c n ng thoát là: Nh c nh l u l i nh ng gì ch a c l u, l u l i t t c mà không c n h i, không l u và thoát. - Ý ngh a: i tên i t ng. - Các tham s : Rename + New Name: Tên m i + Object Type: Ki u i t ng + Old Name: Tên i t ng c - Ý ngh a: p nh t l i d li u ngu n c a m t u ReQuery khi n. - Các tham s : Control Name: Tên u khi n. - Ý ngh a: Cho thi hành m t ch ng trình trong Windows. RunApp - Tham s : Command Line: ng d n c a ch ng trình. - Ý ngh a: Cho th c hi n m t hàm có trong b mã l nh RunCode a t p tin CSDL Microsoft Access. - Tham s : Function Name: Tên hàm - Ý ngh a: Cho th c hi n m t s các ch c n ng l nh ng ng các ch c n ng trong thanh th c n h th ng RunCommand a Microsoft Access. - Tham s : Command: L nh s th c hi n - Ý ngh a: Cho th c hi n m t t p l nh - Các tham s : + Macro Name: Tên t p l nh RunMacro + Repeat Count: S l n l p l i. + Repeat Expression: Bi u th c ch nh u ki n t p nh ti p t c th c hi n - Ý ngh a: u m t i t ng. - Các tham s : Save + Object Type: Ki u i t ng + Object Name: Tên i t ng - Ý ngh a: Gán giá tr vào các u khi n, thu c tính c a các u khi n. SetValue - Các tham s : + Item: Tên u khi n, thu c tính u khi n. Trung t m Tin h c - HAG Trang 90
 • 6. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro + Expression: Giá tr c n gán vào ShowAllRecords - Ý ngh a: Hi n th l i t t c các m u tin c a b ng, truy v n. - Ý ngh a: Hi n ho c n các thanh công c . - Các tham s : ShowToolbar + Toolbar Name: Tên thanh công c + Show: Hi n ho c n StopAllMacro - Ý ngh a: ng l i các t p l nh hi n ang ch y StopMacro - Ý ngh a: ng l i m t t p l nh hi n ang ch y ti n cho vi c ch n lo i thao tác, b ng sau ây s trình bày m t s n th ng g p và các thao tác c s d ng gi i quy t v n t ng ng: Công vi c Các thao tác có th dùng Th c hi n m t l nh trong th c n h th ng c a RunCommand Microsoft Access Th c hi n m t truy v n, t p l nh ho c t p hàm OpenQuery, RunMacro, vi t b ng ngôn ng Visual Basic RunCode Th c hi n m t ng d ng khác trong Windows. RunApp Ng ng ngang m t bi n c , m t t p l nh, thoát CancelEvent, StopMacro, kh i Microsoft Access. StopAllMacros, Quit i m t i t ng c a Microsoft Access ra m t OutPutTo ng d ng khác. Hi n th các thông báo trên màn hình Echo, HourGlass, MsgBox Cho phép hi n ho c n các thanh công c ShowToolbar Cho máy phát ti ng Beep Beep Di chuy n m u tin, tìm ki m d li u. GoToRecord, FindRecord, FindNext Di chuy n qua các trang, u khi n trên bi u m u GoToPage, GoToControl c d li u. ApplyFilter Gán giá tr cho m t u khi n ho c thu c tính SetValue am t u khi n. p nh t l i d li u c a các u khi n, màn hình ReQuery, ShowAllMacros ho c óng các it ng CSDL OpenQuery, OpenForm, OpenTable, OpenReport, OpenModule, RunMacro, Close In các it ng trong t p tin CSDL OpenQuery, OpenForm, OpenTable, OpenReport, Print 7.4. Các lo i macro 7.4.1. Macro có u ki n 7.4.1.1. Ý ngh a c a Macro có u ki n N u nh có yêu c u tr c khi th c hi n m t thao tác nào ó trong t p l nh thì chúng ta ph i ki m tra m t u ki n tr c, n u u ki n ó úng thì thao tác ó th c hi n ng c l i thì có th thao tác khác c th c hi n ho c s không có Trung t m Tin h c - HAG Trang 91
 • 7. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro thao tác nào c th c hi n. Ngh a là các thao tác trong macro tr c ây mà chúng ta ã t o s không nh t thi t ph i c th c hi n t t c theo th t t trên xu ng i mà còn ph thu c vào u ki n mà chúng ta s a vào mu n ki m tra là úng ho c sai. Ví d : o macro yêu c u ng i s d ng xác nh n có ng ý xóa m u tin hi n hành hay không. N u ng i s d ng ng ý xóa thì th c hi n xóa, ng c l i không th c hi n gì c . Macro ch thi t k nh sau: Khi thi hành macro này, h p tho i sau s xu t hi n: u ng i dùng click nút Yes, hành ng RunCommand s th c hi n l nh DeleteRecord xóa m u tin, ng c l i, macro s k t thúc mà không làm gì c . s d ng macro trên, c n ph i g n nó vào thu c tính s ki n c a m t nút nh. 7.4.1.2. Hàm Msgbox Cú pháp: Msgbox(chu i 1,s 1, [, chu i 2]) s 2 Trong ó: Chu i 1: Bi u th c s c xu t hi n trong h p tho i. S 1: i di n cho các bi u t ng và nút l nh i kèm trong h p tho i. S 1 có th nh n m t trong các giá tr trong b ng sau ây. Giá tr Bi u t ng ho c nút l nh s xu t hi n 16 Bi u t ng d u c m. (Stop) 32 Bi u t ng d u h i. (Question) 48 Bi u t ng d u c m thán. (Exclamation) 64 Bi u t ng d u thông tin (Information) 1 m hai nút OK, Cancel. 2 m ba nút Abort, Retry, Ignore. 3 m hai nút Yes, No, Cancel. 4 m hai nút Yes, No. Chúng ta có th k t h p các s này l i v i nhau cùng lúc trên h p tho i xu t hi n các nút và các bi u t ng b ng cách c ng hai s l i v i nhau. Thí d : mu n có hai nút Yes, No và bi u t ng d u h i thì chúng ta ghi 32+ 4 ho c 36 Chu i 2: là bi u th c chu i ch tiêu c a h p tho i, n u không ghi thì tiêu c a h p tho i là ch Microsoft Access. Trung t m Tin h c - HAG Trang 92
 • 8. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro S 2: là giá tr tr v mà ng i s d ng ã ch n, có th là m t trong các giá tr sau ây: Giá tr s 1 2 3 4 5 6 7 Nút ã ch n OK Cancel Abort Retry Ignore Yes No 7.4.1.3. Thao tác chèn thêm c t u ki n trong macro. M t p l nh ch thi t k . Vào menu ViewCondition. Ghi u ki n c n ki m tra cho các thao tác trong macro trên c t u ki n i thêm vào. u ý: ôi khi v i m t u ki n úng chúng ta c n th c hi n nhi u thao tác ng th i. Khi ó chúng ta ch c n dùng 3 d u ch m (...) t dòng th 2 tr v sau. Ví d : Khi c p nh t d li u cho b ng MONHOC b ng t bi u m u (Form), n u t tên môn h c tr ng thì chúng ta s th c hi n 2 thao tác: Thông báo l i và nh con nháy v v trí u khi n tên môn h c nh p i. 7.4.2. T o macro nhóm (Macro Group) M m t macro ch Design. Vào menu ViewMacro Name. Khi ó trong c a s thi t k s xu t hi n thêm t Macro Name. t tên cho macro trong c t Macro name. Sau ó thêm các thao tác vào macro. L p l i b c 3 cho t o các macro khác trong cùng nhóm. L u macro. Tên macro là tên c a macro nhóm. L u ý: g i m t macro trong macro nhóm, b n s d ng cú pháp: Tên_macro_nhóm.Tên_macro. Ví d : Macro Thao Tac Cap Nhat c minh h a trong màn hình sau là m t macro nhóm có 9 macro con. Trung t m Tin h c - HAG Trang 93
 • 9. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro 7.4.3. Macro AutoKeys Macro AutoKeys là m t macro cho phép ta dùng bàn phím thi hành m t hành ng nào ó. Ví d : khi nh n phím Ctrl+P thì in ra máy in m t Report. Cách t o: M macro ch Design. Hi n th c t Macro name n u nó ch a xu t hi n. Nh p các mã phím mu n s d ng vào c t Macro Name và ch n m t hành ng t ng ng trong c t Action. Mã phím là m t ký hi u i di n cho m t phím trên bàn phím c li t kê trong b ng d i ây. L u macro l i v i tên là AutoKeys. ng mã phím (Key Code) và phím t ng ng trên bàn phím: Mã phím Phím t ng ng {BACKSPACE}, {BS}, ho c {BKSP} BACKSPACE {BREAK}, {PRTSC} BREAK, PRINT SCREEN {CAPSLOCK}, {NUMLOCK}, CAPS LOCK , NUM LOCK, {SCROLLLOCK} SCROLL LOCK {DELETE} or {DEL} DEL or DELETE {LEFT}, {RIGHT}, {UP}, {DOWN} , , , {END}, {HOME} END, HOME {ENTER} ho c ~ ENTER {ESC} ESC {HELP} HELP {INSERT} ho c {INS} INS or INSERT {PGDN}, {PGUP} PAGE DOWN, PAGE UP {TAB} TAB {F1}, {F2},... {F12} F1, F2,..., F12 +, ^, % SHIFT, CTRL, ALT Ví d : T o m t macro AutoKeys th c hi n nh ng công vi c sau: - Ctrl - P: M form F_Danh m c v t t . Trung t m Tin h c - HAG Trang 94
 • 10. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro - Shift - F12: M table T_Khách hàng. - Alt - R: M report R_Chi ti t nh p Xu t - Ctrl - Shift - F11: M query Q_Chi ti t nh p xu t 7.4.4. Macro Autoexec Macro Autoexec là lo i macro ct ng thi hành ngay khi m t p tin CSDL. u ý: - Ph i t tên Macro úng ch Autoexec. - Mu n không cho th c hi n Macro Autoexec ngay khi m Database ta ph i nh n phím SHIFT khi th c hi n thao tác m . Ví d : Khi b n m t p tin Microsoft Access “Quan Ly ban hang” thì t ng m Form có tên Main Switch. làm c vi c này, ta t o m t macro có tên Autoexec và có n i dung nh sau: 7.5. K t macro vào các bi n c (Event) Nh các ph n trên gi i thi u, chúng ta có th cho th c hi n m t macro b ng cách ch n và click nút Run, tuy nhiên trên th c t thì chúng ta không th yêu c u ng i s d ng ph i nh h t tên c a t ng Macro và g i nó th c hi n khi mu n, mà thông th ng các t p l nh này s c k t vào các bi n c c a các u khi n, các bi u m u, các báo bi u ho c a vào các ch c n ng bên trong thanh th c n, thanh công c . Khi các bi n c x y ra t c thì các thao tác trong macro ã c k t vào các bi n c này s c th c hi n. 7.5.1. Khái ni m v bi n c Là nh ng s ki n ct ng phát sinh khi có các thao tác nh : nh n phím, nh n chu t, di chuy n chu t,.. c x y ra trên bi u m u ho c báo bi u trong su t Trung t m Tin h c - HAG Trang 95
 • 11. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro quá trình t khi m bi u m u ho c báo bi u ra th c hi n các thao tác c p nh t d li u cho n khi óng l i. Th t tr c sau c a các bi n c này s do Microsoft Access qui nh. Do ó chúng ta c n ph i xác nh úng bi n c nào s có th k t p l nh vào ó th c hi n úng các thao tác mong mu n. Ví d : Khi m bi u m u, chúng ta s có m t th t các bi n c nh sau: Open Load Active. 7.5.2. K t h p m t macro vào m t bi n c - M bi u m u ho c báo cáo ch thi t k . - Ch n bi n c thích h p c a bi u m u, báo cáo ho c m t u khi n trên c a thu c tính. Sau ó ch n m t macro mong mu n trong danh sách các macro. 7.5.3. S d ng công c xây d ng macro (Macro Builder). Là công c cho phép chúng ta cùng m t lúc t o ra các thao tác trong m t macro i và sau ó k t macro này vào trong m t bi n c c ch nh tr c. Chúng ta ch s d ng công c này khi chúng ta ch a xây d ng macro. Các c th c hi n nh sau: - Nh n vào d u ba ch m (...) t i bi n c c n t o macro. - Trong h p h i tho i ch n b thi t k (Choose Builder), ch n Macro Builder và Click OK thi t k m t macro m i. - Ti p theo gõ tên macro s t o, ch n OK. - Sau ó ch n các thao tác c n thi t và ghi vào tham s trên màn hình thi t macro, l u l i macro và thoát tr v bi n c tr c ó mà ta ã ch n trong bi n c a s thu c tính. Lúc b y gi chúng ta s th y tên c a macro am it o c k t vào bi n c . Trung t m Tin h c - HAG Trang 96
 • 12. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro 7.5.4. B ng li t kê các bi n c (Event) quan tr ng trong Property Sheet 7.5.4.1. Windows Events: y ra khi m , óng ho c óng m t Form. Event Event Rroperty Di n gi i Open OnOpen (Forms) y ra khi Form c m , nh ng tr c khi u tin u tiên c hi n th Load OnLoad (Forms) y ra khi m t Form c m và các m u tin c a nó c hi n th . Event này x y ra tr c Current event nh ng sau Open event UnLoad OnUnLoad y ra khi m t Form b óng nh ng tr c khi (Forms) Form b xóa kh i màn hình. Event này x y ra tr c Close event Close OnCLose (Forms) y ra khi Form này b óng và nó c xóa kh i màn hình 7.5.4.2. Data Events: y ra khi nh p, xóa hay u ch nh d li u trong m t Form, t control ho c khi t m chèn t m t m u tin n m t m u tin khác. Event Event Property Di n gi i Current OnCurrent (Forms) y ra khi m chèn di chuy n t i m t u tin và làm cho nó tr thành là m u tin hi n hành, hay khi ta mu n v n tin l i ngu n d li u cho Form. Event này x y ra khi Form cm u tiên và b t c khi nào mà ta di chuy n sang m t m u tin khác. BeforeInsert BeforeInsert (Forms) y ra khi ta gõ vào ký t u tiên cho t m u tin m i, hay khi gán giá tr c a Control trong m u tin m i nh ng tr c khi m u tin ó c a vào trong CSDL. AfterInsert AfterInsert (Forms) y ra sau khi m u tin m i c a vào CSDL. Delete OnDelete (Forms) y ra khi m t m u tin m i b xóa, nh ng tr c khi vi c xóa c ch p nh n và th c hi n. Trung t m Tin h c - HAG Trang 97
 • 13. Microsoft Access 2000 Ch ng 7: Macro BeforeDelete BeforeDeleteConfirm y ra sau khi m t hay nhi u m u tin b Confirm (Forms, Controls) ch n xóa nh ng l i x y ra tr c khi Microsoft Access hi n th h p h i tho i a vào ta xác nh n ho c h y b vi c xóa. Event này x y ra sau Delete event. AfterDeleteC AfterDeleteConfirm y ra sau khi ta xác nh n mu n xóa onfirm (Forms, Controls) u tin, hay x y ra sau khi ra ch n Cancel h y b vi c xóa m u tin BeforeUpdat BeforeUpdate (Forms, y ra tr c khi m t control ho c m t e Controls) u tin c c p nh t v i d li u m i. Even này x y ra khi m chèn di chuy n n m t Control hay m u tin i. AfterUpdate AfterUpdate (Forms, y ra sau khi m t Control ho c m u tin Controls) c c p nh t v i d li u m i. Event này x y ra khi m chèn di chuy n t i t Control hay m u tin khác. Change OnChange (Forms, y ra khi có b t k ký t nào c Controls) nh p vào Text Box ho c Combo Box 7.5.4.3.. Mouse Event: X y ra khi ta s d ng Mouse ch n i t ng Click OnClick (Forms, i v i m t Control , Event này x y ra Controls) khi ta Click Mouse Pointer trên Control ó, hay khi giá tr c a control b thay i. t Click event c ng x y ra khi ta thi t p thu c tính Value c a m t Option Button là True ho c khi ta thay i giá tr a m t Check Box. i v i m t Form, Event này x y ra khi ta Click Mouse Pointer vào khu v c phía ngoài các Section và Controls, ho c khi ta Click vào m t Disable Control. DbClick OnDbClick (Forms, y ra khi ta Click 2 l n liên ti p trên Controls) t Control hay nhãn c a nó. i v i Forms, event này x y ra khi ta double click trên vùng tr ng c a Form hay trên m t Disable control trên Form. Trung t m Tin h c - HAG Trang 98