Your SlideShare is downloading. ×
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Chuong 05  form
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Chuong 05 form

1,395

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • bupbesieuquay10c2@yahoo.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,395
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form CH NG V: BI U M U - FORM 5.1. Gi i thi u 5.1.1. Khái ni m Nh chúng ta ã bi t, m t Table trong ch Datasheet View (Table cm ) thì chúng ta c phép thêm m i, s a, xóa,... Tuy nhiên vi c làm này ta ch th c hi n i v i m t Table và ng i s d ng th ng không quen v i ki u nh p li u theo cách th c này b i vì nh ng thông tin trên table c hi n th quá ng n g n (ch phù h p cho ng i thi t k CSDL, còn i v i ng i s d ng bình th ng thì nh p li u r t khó giao di n table thì xa l và khó kh n v i ng i s d ng, còn i v i Form ta có th cho phép ng i s d ng nh p cùng m t lúc vào nhi u table khác nhau và vi c th c hi n c ng gi ng nh ta n m u ngoài gi y kèm theo ghi chú và trang trí r t rõ nên thân thi n i ng i s d ng h n. Ngoài ra bi u m u còn là ph ng ti n ng i s d ng u khi n s thi hành ch ng trình. 5.1.2. C u trúc c a form t form g m có các thành ph n sau: Hình 5. 1 - Form Header ( u bi u m u ): Các ô u khi n (xem Control box) trong ph n này s xu t hi n u Form. - Detail (chi ti t): Th hi n chi ti t d li u c a Form. - Form Footer (cu i bi u m u ): Các ô u khi n trong ph n này s xu t hi n cu i Form. - Control box (ô u khi n): Là m t i t ng c t o ra trên bi u m u có công d ng c p nh t d li u vào b ng ho c th c hi n m t hành ng nào ó nh thi hành m t macro, ch y m t hàm Visual basic,.. khi ng i s d ng tác ng vào nó. Các lo i ô u khi n trên form bao g m: Các h p v n b n (textbox), các nhãn (label), h p li t kê th (combo box), các nhóm l a ch n (option group), các nút l nh (command button),... Trung t m Tin h c Trang 52
 • 2. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 5.1.3. Phân lo i bi u m u 5.1.3.1. Bi u m u d li u Là lo i bi u m u th hi n d li u l y t m t ho c nhi u table/query. âu là lo i bi u m u th ng dùng c p nh t d li u vào các b ng có liên quan. Các bi u m u d li u thông d ng: Bi u m u d ng c t (Columnar) Th hi n thông tin trên t ng c t và t i m t th i m ch có m t m u tin trong Table ho c Query c th hi n. Bi u m u lo i này c dùng khi d li u ngu n có nhi u tr ng và ng i dùng ch mu n hi n th t t c các tr ng trên cùng m t màn hình. Ví d : Bi u m u sau ây dùng c p nh t d li u vào b ng DMKH. Hình 5. 2 Bi u m u d ng b ng (Tabular) Th hi n d li u trên nhi u c t, m i m u tin trên m t dòng và t i m i th i m cho phép hi n th nhi u m u tin ng th i. S d ng bi u m u này khi r ng c a các tr ng trên m i m u tin không v t quá chi u ngang c a màn hình và ng i s d ng mu n th hi n nhi u record (m u tin) cùng lúc. Ví d : Hình 5. 3 Trung t m Tin h c Trang 53
 • 3. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form Bi u m u d ng hàng (Justified) Th hi n d li u trên nhi u c t và t i m i th i m ch hi n th m t m u tin. Lo i bi u m u này c dùng khi tra c u ho c hi n th thông tin cùng lúc v i nhi u màn hình khác. Ví d : Hình 5. 4 Bi u m u d ng b ng d li u (Datasheet) Là m t c a s hi n th d li u t Table, Form ho c Query theo dòng và c t. Trong ch Datasheet View b n có th thêm, s a, xóa và tìm ki m d li u. Bi u m u ng này không cho phép hi n th các u khi n. Ví d : Hình 5. 5 Bi u m u chính/ph (Main/sub form) ây là lo i bi u m u dùng hi n th d li u t các table/query có liên h v i nhau, th ng là quan h m t-nhi u. Bi u m u chính (mainform) th ng c bi u di n d ng c t, còn bi u m u ph (subform) th ng d ng b ng (tabular) ho c b ng d li u (datasheet). Ví d : Các thông tin v m t nhà v n có th c hi n th ng th i v i các tác ph m c a mình trên cùng m t màn hình. Ví d : Trung t m Tin h c Trang 54
 • 4. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form Hình 5. 6 5.1.3.2. Bi u m u h p tho i Là lo i bi u m u không ch a d li u mà ch ch a các ô u khi n. Nó là ph ng ti n giao ti p gi a ng i s d ng và h th ng. Ví d : Hình 5. 7 5.1.3.3. S khác bi t gi a bi u m u d li u và h p tho i m khác bi t l n nh t gi a hai lo i bi u m u trên là: Bi u m u d li u l y d li u ngu n (Record Source) t m t table/query còn bi u m u h p tho i không c n d li u ngu n. 5.2.T o bi u m u 5.2.1. Trình t chung 1. Phân tích yêu c u và xác nh d li u ngu n cho bi u m u. Có th t o tr c t query làm d li u ngu n cho bi u m u (n u c n). 2. Tùy thu c vào lo i form (d li u hay h p tho i) và d li u ngu n (l y t m t hay nhi u table/query), b n có th ch n m t trong các cách thi t k sau: - Dùng Autoform: N u d li u c a form l y t m t table/query. - Dùng Form wizard: N u d li u c a form c l y t nhi u table/query. Trung t m Tin h c Trang 55
 • 5. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form - T thi t k form: Dùng t o các form d ng h p tho i ho c dùng cho nh ng ng i ã khá rành v thi t k form. 3. Thêm các u khi n vào. nh d ng, t thu c tính cho bi u m u và các u khi n (n u c n). 4. L u và óng bi u m u. 5.2.2. T o bi u m u b ng Autoform AutoForm t o ra m t bi u m u hi n th t t c các tr ng và m u tin t b ng d li u ngu n. Access s áp d ng nh d ng ang s d ng cho bi u m u s p t o. 1. Trong c a s Database, click Forms trong khung Objects. 2. Click New m h p tho i New Form. 3. Ch n m t trong các lo i Autoform sau ây: - AutoForm: Columnar: T o form d ng c t. - AutoForm: Tabular: T o form d ng b ng. - AutoForm: Datasheet: T o form d ng b ng d li u. 4. Click ch n table/query ngu n cho form. 5. Click OK. u ý: B n c ng có th t o nhanh m t bi u m u theo các b c sau: 1. Ch n table/query ngu n cho bi u m u. 2. Th c hi n m t trong 2 cách: 1. Vào Insert/AutoForm, 2. Click vào m i tên bên nh nút New Objects trên thanh công c r i ch n AutoForm. N u d li u ngu n có liên h m t - nhi u v i m t b ng khác, Access s t o t subform trong bi u m u hi n th d li u trên b ng có liên h này d ng datasheet. 5.2.3. T o bi u m u b ng Wizard Trình wizard s h i b n m t s thông tin v d li u ngu n, các tr ng c n a vào bi u m u, cách b trí các tr ng, và nh d ng cho bi u m u trong lúc thi t k và nó s t o ra m t bi u m u c n c vào thông tin mà b n cung c p 1. Trong c a s Database, click Forms trong khung Objects. 2. Click úp vào m c Create form by using wizard bên khung ch a các form. 3. Ch n các tr ng c n a vào Form: i. Ch n b ng d li u ngu n trong combobox Tables/queries. ii. a các tr ng c n thi t t khung Availables Fields sang khung Selected Fields b ng cách click nút ( a tr ng ang ch n bên trái vào form) ho c nút a t t c các tr ng bên trái vào form). N u mu n lo i b m t/nhi u tr ng kh i form, b n click nút ( lo i b tr ng ang ch n) ho c ( lo i b t t c các tr ng). iii. L p l i b c i) và ii) a thêm các tr ng vào t các table/query khác. Trung t m Tin h c Trang 56
 • 6. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 4. Click Next. N u d li u ngu n c l y t nhi u table/query và các table/query này có liên h v i nhau thì chuy n sang b c 5, ng c l i, chuy n sang b c 6. Hình 5. 8 5. Ch n cách t o form: M c nhiên access s ch n s n d ng form là Main/Subform ng cách ch n table/query u m t c a liên h trong khung bên trái c a h p tho i sau ây (b ng DMKHO). N u không mu n s d ng d ng này, b n click ch n l i m t table/query khác. Click Next. Hình 5. 9 Trung t m Tin h c Trang 57
 • 7. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 6. Ch n lo i form (columnar, tabular, datasheet,…). N u t o form d ng Main/Subform (b c 5) thì main form m c nhiên là columnar, subform là m t trong các ng tabular ho c datasheet. Click Next. 7. Ch n hình th c trình bày (style) cho form: Blends, Blueprint, Standard,…. Click Next. 8. t l i tên cho form/subform (n u mu n) và ch n ch m form là xem (Open the form to view or enter information) ho c ch nh s a (Modify the form's design). Click Finish. u ý: Sau khi th c hi n b c 3, b n có th click nút Finish k t thúc vi c t o form trong b t k b c nào còn l i. Khi ó Access s s d ng các thi t l p m c nh cho các c còn l i. Thông th ng sau khi t o form b ng công c Autoform ho c Form wizard, b n n ph i thi t k l i form cho phù h p v i yêu c u (xem ph n ch nh s a và nh d ng bi u m u). 5.2.4. T t o bi u m u u mu n t o bi u m u d ng h p tho i ho c b n ã khá thành th o trong vi c thi t k bi u m u, b n có th t t o m t bi u m u tr ng sau ó tùy bi n (customize) nó cho thích h p. 1. Trong c a s Database, click Forms trong khung Objects. 2. Click New m h p tho i New Form. 3. Ch n Design View. N u mu n t o form ch a d li u, b n ch n thêm b ng d li u ngu n cho form b c này. 4. Click OK, Access s m form ch Design b n thi t k l i. u ý: N u ch mu n t o form d ng h p tho i, b n có th t o nhanh b ng cách click úp vào bi u t ng Create form in Design view trong khung ch a các form. N u có s d ng d li u ngu n cho form, Access s hi n th h p tho i Field List ch a các tr ng c a form. B n a các tr ng này vào form b ng cách rê và th ng tr ng vào form. 5.2.5. T o bi u m u d ng Main/Subform Ngoài cách t o bi u m u d ng Main/Subform b ng Wizard nh trên, b n c ng có th t o bi u m u d ng Main/Subform theo cách sau: 1. T o main form ( d ng columnar) và subform ( d ng datasheet ho c tabular). 2. M form main ch Design. 3. Rê subform vào trong Mainform. 4. M h p tho i thu c tính c a Subform và t l i các thu c tính sau: - Link child Fields: khóa chung Form có quan h nhi u (Subform). - Link Master Fields: khóa chung Form có quan h m t (Mainform) Trung t m Tin h c Trang 58
 • 8. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 5.3. T o các u khi n (control) 5.3.1. Gi i thi u u khi n (control) là m t i t ng trên Form ho c Report dùng hi n th d li u, th c hi n các tác ng vào h th ng, ho c dùng trang trí cho Form/Report. Ví d : p v n b n (Textbox) c dùng hi n th d li u trên Form/Report; Nút l nh (Command button) trên Form dùng m m t Form khác, in m t report ra màn hình/máy in; ng th ng ho c hình ch nh t dùng ng n cách ho c nhóm các u khi n l i v i nhau làm cho Form d c h n….. Các u khi n có th phân thành 3 lo i: b bu c (bound), không b bu c (unbound) và tính toán c (calculated). - u khi n b bu c: c g n vào m t field nào ó trong table/query, cs ng hi n th , nh p li u ho c c p nh t giá tr vào các field trong c s d li u. Các u khi n thu c d ng này là textbox, combo box, listbox,... - u khi n không b bu c: Không ch a d li u ngu n. Các u khi n d ng này dùng hi n th thông tin, chú thích, trang trí,….nh : label, line, rectangle,.... - u khi n tính toán c: Là u khi n mà d li u c a nó là m t bi u th c (expression). Bi u th c này có th c tính toán t các tr ng trong table/query, các hàm, ho c giá tr c a các u khi n khác. Trên m t form/report có l y d li u ngu n t table/query, b n có th t o ra m t u khi n b ng cách rê m t tr ng t danh sách các tr ng (field list-ViewField list) vào form/report. Access s t o ra m t u khi n phù h p cho tr ng v a thêm vào và ch a các thu c tính c n c trên ki u d li u c a tr ng. u mu n t o thêm u khi n trên form/report, b n click ch n u khi n c n t o trên thanh Toolbox và v u khi n trên form/report. Sau ó, b n có th t xác nh các thu c tính cho u khi n ho c s d ng wizard. Các u khi n có th t o c trên form/report b ng wizard là nút l nh, h p li t kê (listbox), h p li t kê th (combo boxes), subform, và nhóm tùy ch n (option group). * Các u khi n thông d ng trong Access: 1. H p v n b n (textbox): là m t h p v n b n trên form/report dùng: (1) Hi n th li u c a m t tr ng trên table/query. (2) Hi n th k t qu c a m t công th c. (3) Nh n d li u c a ng i dùng nh p vào t bàn phím. 2. Nhãn (label): Dùng th hi n các chú thích, các mô t ng n g n, các nhãn, ho c g n v i các u khi n khác nh textbox, combo box, …. mô t các u khi n này. 3. List box và combo box: Là các u khi n c t o ra trên form ch a m t danh sách các giá tr . B n có th nh p các ký t u c a m t giá tr trong danh sách di chuy n nhanh n nó ho c ch n m t giá tr có s n trong danh sách. Danh sách có th bao g m nhi u c t có ho c không có tiêu . So v i combo box thì listbox chi m nhi u ch trên form h n và không cho phép thêm giá tr vào danh sách. 4. Nút l nh (command button): Là m t u khi n trên form dùng th c hi n t thao tác nào ó tùy thu c vào tác ng c a ng i dùng lên nó. Ví d : B n có th o ra m t nút l nh dùng in m t báo cáo ra máy in khi b n click chu t vào nó. N u dùng Wizard t o, access s t o ra m t th t c s ki n (event procedure) g n v i s ki n OnClick c a nút l nh th c hi n 1 trong 30 thao tác khác nhau. 5. Check box/Option button/Toggle button: ây là các u khi n c t o ra trên form/report dùng th hi n các tr ng có ki u d li u Yes/No ho c dùng trong Trung t m Tin h c Trang 59
 • 9. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form các nhóm l a ch n (option group) ch n m t l a ch n trong nhóm. Có th dùng hình nh làm nhãn cho m t Toggle button. 6. Nhóm tùy ch n (option group): Là m t khung ch a m t nhóm các tùy ch n trên form. B n ch có th ch n m t tùy ch n trong nhóm t i m t th i m. Giá tr c a các tùy ch n trong Option group là m t tr s . 7. L p (Tab): Là m t khung ch a các u khi n. u khi n này r t c n thi t khi n c n th hi n nhi u thông tin trên cùng m t form và các thông tin này c phân thành hai hay nhi u lo i. 5.3.2. T o các u khi n b ng wizard t o u khi n b ng wizard, b n ph i b t sáng nút Control Wizards trên thanh toolbox tr c khi v u khi n trên form/report. 5.3.2.1. T o nút l nh (command button) a. Cách t o 1. Click nút Command Button trên thanh Toolbox và click vào v trí mu n t, p tho i Command Button Wizard xu t hi n nh sau: Hình 5. 10 2. Ch n lo i thao tác trong khung Categories, và ch n thao tác g n v i nút l nh trong khung Actions (xem b ng li t kê các thao tác ph n ti p theo). Click Next. Trung t m Tin h c Trang 60
 • 10. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form Hình 5. 11 3. Ch n tiêu (caption) cho nút l nh, có th là m t chu i ký t (Text) hay hình nh (picture). N u ch n Text, b n có th thay i tiêu ang có (n u mu n). N u ch n Picture, b n có th ch n m t trong các hình ang có ho c click Browse ch n t hình khác t m t t p tin trên a. Click Next. Hình 5. 12 4. t l i tên cho nút l nh (n u mu n) và click Finish. Sau khi t o nút l nh, access s t o ra m t th t c có tên là [Tên nút nh]_OnClick, ví d : Them_OnClick(), g n v i thao tác click lên nút l nh khi b n m form ch form view. Trung t m Tin h c Trang 61
 • 11. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form b. Các thao tác có th g n v i nút l nh Lo i thao tác Hành ng Ý ngh a (Categories) (Actions) Find Next Tìm ti p Find Record Tìm m u tin Di chuy n/tìm ki m m u tin Go to Next Record n m u tin k ti p ( Record Navigation) Go to Previous Record V m u tin phía tr c Go to First Record n m u tin u tiên Go to Last Record n m u tin cu i cùng Add New Record Thêm m u tin m i Delete Record Xóa m u tin hi n hành Các thao tác trên m u tin Print Record In m u tin hi n hành ( Record Operations) Save Record u m u m u tin Undo Record Không l u m u tin Các thao tác trên form Close Form óng form (Form Operations) Open Form form Print Form In form hi n hành Preview Report Xem report Các thao tác trên report Print Report In report ( Report Operations) Send Report To File In report ra file Quit application Thoát kh i ng d ng Thi hành/thoát m t ng d ng Run Application Ch y m t ng d ng ( Application) Run Ms Excel Kh i ng Excel Run Ms Word Kh i ng Word Auto Dialer ng quay s Các thao tác khác Print Table In m t b ng ( Miscellaneous) Run Macro Thi hành m t macro Run Query Thi hành m t truy v n 5.3.2.2. T o danh sách (listbox/combo box) 1. Click vào bi u t ng Combo box ho c Listbox trên h p công c và click vào v trí mu n t o trên Form. H p tho i Combo box/Listbox Wizard xu t hi n. Trung t m Tin h c Trang 62
 • 12. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form Hình 5. 13 2. Ch n d li u ngu n cho danh sách t m t trong ba tùy ch n sau: i. I want the combo box to look up the values in a table or query: L y d li u ngu n cho danh sách t table/query. ii. I will type in the values that I want: D li u ngu n do b n t nh p vào. i. Find a record on my form based on the value I selected in my combo box: D li u ngu n l y t các tr ng ang có trong form ang thi t k . Click Next và th c hi n ti p các b c nh p ho c ch n các tr ng a vào danh sách. 3. Xác nh r ng c a các c t trong danh sách. N u mu n xu t hi n c t trong danh sách là khóa chính c a m t table/query (n u có), click b ch n m c Hide key column. Click Next. Hình 5. 14 4. Ch n cách l u l i giá tr hi n hành trong combo box/listbox: Trung t m Tin h c Trang 63
 • 13. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form i. N u ch c n nh giá tr trong combo box/listbox s d ng sau này, b n ch n Remember the value for later use. ii. N u mu n l u giá tr c a combo box vào tr ng nào ó b n ch n Store that value in the field, sau ó ch n m t tr ng trong danh sách bên c nh. Hình 5. 15 5. t nhãn cho combo box/listbox và click Finish. 5.3.2.3. T o option group 1. Click vào nút Option Group trên thanh Toolbox và nh p vào v trí mu n t, h p tho i Option Group Wizard xu t hi n (xem hình 5.16). Nh p vào các tiêu a các m c l a ch n (option). Click Next. Hình 5. 16 N u mu n nh m t option là tùy ch n m c nh (xem hình 5.17), b n ch n: Yes, the default choice is r i ch n m t m c ch n trong danh sách. Ho c ch n No, I don’t want a default ( u không qui nh option nào c ch n là m c nhiên). Click Next. Trung t m Tin h c Trang 64
 • 14. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form Hình 5. 17 2. Qui nh l i (n u c n) giá tr c a m i Option khi m t option trong danh sách c ch n (xem Hình 5.18). Click Next. Hình 5. 18 3. Ch n lo i ô u khi n th hi n các m c ch n (Option button, Check box, ho c Combo box) và d ng th hi n c a Option group (Etched, Flat, Raised, Shadow, ho c Sunken). Click Next (xem hình 5.19). Hình 5. 19 4. t l i tiêu (caption) cho Option group (n u mu n). Click Finish (xem hình 5.20). Trung t m Tin h c Trang 65
 • 15. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form Hình 5. 20 Option group v a t o có hình d ng t ng t sau: Hình 5. 21 5.3.3. T o các u khi n không dùng wizard t o các u khi n có th t o b ng wizard nh combo box/listbox, command button,… không dùng wizard, b n ph i t t bi u t ng Control Wizard trên thanh toolbox tr c khi t o. B n ph i m form/report ch thi t k (Design View). 5.3.3.1. T o các nhãn (label) cl p 1. Click vào công c Label trên thanh toolbox. 2. Click vào v trí mu n t nhãn trên form/report và nh p nhãn vào. u ý: N u mu n th hi n nhi u dòng v n b n trong nhãn, b n có th thay i kích th c c a nhãn sau khi ã nh p xong ho c nh n Ctrl+Enter cu i dòng th nh t trong lúc nh p. 5.3.3.2. T o h p v n b n (textbox) Cách t o m t textbox ph thu c vào lo i textbox s p t o là m t textbox b bu c, không b bu c ho c tính toán c. a. T o m t textbox b bu c: 1. M danh sách các tr ng (Field list): Click nút l nh Field List trên thanh công c ho c vào ViewField List. Trung t m Tin h c Trang 66
 • 16. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 2. Click ch n tr ng trong danh sách mu n a vào form/report. B n có th click chu t k t h p v i phím Shift/Ctrl ch n nhi u tr ng liên t c/không liên t c. N u mu n ch n t t c các tr ng thì b n click úp vào tiêu c a danh sách. 3. Rê các tr ng v a ch n vào form/report. b. T o m t textbox tính toán c (calculated textbox): 1. Click công c Textbox trong h p Toolbox. 2. Click vào v trí mu n t textbox trên form/report. 3. Nh p bi u th c tính toán vào textbox. T i thu c tính (properties) Control Source ta gõ vào d u “=” sau ó là bi u th c tính toán. Nh n Enter. 5.3.3.3. T o nút l nh (Command button) 1. Trong h p toolbox, click công c Command Button . 2. Click vào v trí mu n t nút l nh trên form. 3. M b ng thu c tính c a nút l nh, ch n l p Events. 4. Ch n ho c nh p tên c a m t macro ho c m t th t c mu n th c hi n khi nút nh c nh n thu c tính s ki n OnClick. N u macro ho c th t c s ki n ch a c t o, b n có th click nút Build bên ph i h p thu c tính OnClick m c as Macro Builder ho c Code Builder và t o macro ho c th t c s ki n. Click ch n nút l nh và nh p vào n text mô t công d ng c a nút l nh. B n có th dùng m t hình nh mô t cho nút l nh b ng cách m b ng thu c tính c a nút l nh, ch n l p Format và click vào nút Build ch n m t hình nh c nhúng s n trong access ho c m t nh có s n trên a. Trên form, b n có th t o m t nút l nh thi hành m t macro b ng cách rê macro trong c a s CSDL vào form ang thi t k . 5.3.3.4. T o listbox/combo box 1. Click ch n công c Combo box/List box, dùng chu t v m t hình ch nh t trên a s thi t k form v trí mu n t u khi n. 2. M c a s thu c tính c a Combo box/listbox r i thi t l p các thu c tính sau: - Row Source Type: L y giá tr c a Combo box/List box t ngu n nào: + Table/Query: T table/query, tr ng l y giá tr c xác nh trong thu c tính Row Source (cho phép xây d ng Query trong thu c tính Row Source) + Field List: L y t danh sách các tr ng trong table/query c ch n trong thu c tính Row Source. + Value List: L y giá tr t m t danh sách c nh p vào trong thu c tính Row Source. Các giá tr c ng n cách nhau b i d u ch m ph y (;). - Row Source: Ch nh tên d li u ngu n cho combo box/listbox tùy vào thu c tính Row Source Type. - Column Count: S c t có trong danh sách. - Column Head: Có hi n th tiêu c t hay không. Trung t m Tin h c Trang 67
 • 17. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form - Column Width: r ng c a các c t trong danh sách tính b ng inch và ng n cách nhau b i d u ch m ph y (;). N u m t c t có r ng là 0 thì nó s không c hi n th trên màn hình ch Form View. - Bound Column: S th t c a c t l y giá tr tính t trái qua ph i b t u t 0. - Limit To List: Cho phép hay không nh p thêm d li u vào Combo Box, giá tr nh p thêm ch thay tr ng trong thu c tính Control Source. - Control Source: Ch n m t tr ng trên form l u giá tr c a combo box/listbox. Ví d : 1. Combo box c minh h a trong cách t o b ng wizard trên có các thu c tính nh sau: Thu c tính Giá tr Row Source Type Table/Query Row Source SELECT [DMKH].[MAKH], [DMKH].[TENKH] FROM [DMKH] Column Count 2 Column Head No Column Width 1”;1” Bound Column 1 LimitTo List No Control Source MAKH 2. T o m t listbox l y giá tr t danh sách g m có 2 c t: - C t 1: M c 1, M c 2, M c 3. - C t 2: Gi i thi u, N i dung, K t lu n. Không hi n th tiêu , r ng c a m i c t là ½ inch, c t l y giá tr là c t th 2, không cho phép nh p thêm n i dung, giá tr cl ul i s d ng, Listbox sau khi t o có các thu c tính nh sau: Thu c tính Giá tr Row Source Type Value List Row Source c 1; Gi i thi u; M c 2; N i dung; M c 3; K t lu n Column Count 2 Column Head No Column Width 0.5”;0.5” Bound Column 2 LimitTo List Yes 5.3.3.5. T o option group 1. Click công c Option Group trên thanh toolbox. 2. Click vào form t i v trí mu n t u khi n. Trung t m Tin h c Trang 68
 • 18. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 3. Click ch n m t trong ba công c Check Box, Option Button, ho c Toggle Button trên thanh toolbox r i click vào bên trong option group t o m c ch n t ng ng. 4. L p l i b c 3 thêm các m c ch n. Access s t ng gán giá tr 1, 2, 3,… trong thu c tính OptionValue c a m i m c ch n c thêm vào theo th t ct o ra c a nó. u ý: M i u khi n trong m t nhóm tùy ch n khi c t o ra s c gán m t tr s vào thu c tính Option Value c a u khi n nh ã nói trên. Khi u khi n này c ch n, giá tr này s c gán cho option group. B n có th thay i giá tr này b ng cách m b ng thu c tính c a u khi n và t l i thu c tính Option Value. Nh ng c n u ý các u khi n trong cùng nhóm ph i có giá tr khác nhau. B n có th ch n m t tùy ch n m c nh trong nhóm b ng cách t thu c tính Default Value c a nhóm b ng v i giá tr trong thu c tính Option Value c a m t trong các u khi n có trong nhóm. 5.3.3.6. T o Option button/Toggle button/Check box 1. Click ch n công c Option button/Toggle button/Check box trên thanh toolbox. 2. Th c hi n m t trong 2 cách sau: - Cách 1: Rê tr ng có ki u d li u Yes/No trên danh sách Field List (n u có) vào v trí mu n t trên form. - Cách 2: Click vào v trí mu n t o trên form, m b ng thu c tính c a u khi n a t o và xác nh tr ng có ki u d li u Yes/No trong thu c tính Record Source c a u khi n. 5.3.3.7. T o u khi n l p/trang (tab control) 1. Click ch n công c Tab Control trên thanh Toolbox r i click vào vào v trí mu n t tab control trên form. Access s t o ra m t tab control có 2 trang. 2. Ch n m t trang r i chèn thêm các u khi n vào tab control t ng t nh t o ra trên form. t s thao tác c b n trên tab control: chèn thêm/xóa b t m t trang, b n click ph i vào tab control r i ch n Insert Page/Delete Page t menu t t. thay i tiêu trên m i tab, b n m b ng thu c tính c a tab r i thi t l p tiêu trong thu c tính Caption c a nó. N u giá tr c a thu c tính Caption không c xác nh, Access l y giá tr trong thu c tính Name làm tiêu . thay i các nh d ng v font ch cho các tiêu c a m i trang nh kích ch , tên font, màu s c,… b n m b ng thu c tính c a tab control r i thay i các thu c tính t ng ng. Access áp d ng chung m t nh d ng cho các tiêu trong tab control. 5.3.4. Chèn các it ng khác vào form/report 5.3.4.1. Chèn hình nh 1. Click ch n công c Image trên thanh toolbox. 2. Click và v trí mu n t nh trên form/report, Acces s m h p tho i Insert Picture. Trung t m Tin h c Trang 69
 • 19. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 3. Xác nh ng d n n t p tin nh mu n chèn, ch n nó r i click OK. 5.3.4.2. Chèn m t khung ch nh t 1. Click ch n công c Rectangle trong thanh toolbox. 2. V m t khung ch nh t có kích th c theo yêu c u trên form. 5.3.4.3. V ng th ng 1. Click ch n công c Line trong thanh toolbox. 1. Dùng chu t k m t ng th ng theo h ng b t k trên form. 5.4. Thi t k l i form 5.4.1. Các thao tác c b n trên form 5.4.1.1. Thay i kích th c các thành ph n trên form thay i chi u cao các thành ph n trên form (header, footer, và details), b n ràchu t vào c nh bên d i c a nó cho n khi xu t hi n m i tên 2 u, nh n, gi và rê chu t lên/xu ng t ng/gi m chi u cao c a nó. Hình 5. 22 thay i b r ng c a form, rà chu t vào c nh ph i c a form cho n khi xu t hi n m i tên 2 u, rê chu t sang ph i/trái t ng/gi m r ng c a nó. Hình 5. 23 5.4.1.2. Hi n th /gi u các ng l i trên form/report Vào menu View/Grid. 5.4.1.3. Ch n màu n n/hình nh n n cho Form - Ch n nh n n cho form/report: Vào menu FormatAutoFormat r i ch n m t nh d ng có s n c a Access ho c xác nh nh làm n n trong thu c tính Picture c a form/report. - Ch n màu n n cho các thành ph n (header/footer/details) c a form/report: Click ph i m t m tr ng trên m t thành ph n c a form/report r i ch n Fill/Back Color menu t t, sau ó ch n m t màu c li t kê ho c xác nh màu trong thu c tính Back Color c a thành ph n t ng ng. 5.4.2. Các thao tác c b n trên u khi n 5.4.2.1. Ch n u khi n - Ch n 1 u khi n: Click chu t vào v trí b t k trên u khi n - Ch n các u khi n g n nhau: t con tr chu t bên ngoài u khi n và sau ó nh n và rê thành m t hình ch nh t ngang qua các u khi n c n ch n l a - Ch n các u khi n không k nhau: Nh n và gi phím Shift và click ch n u khi n. Trung t m Tin h c Trang 70
 • 20. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form - Ch n các u khi n dùng th c (ruler): Tr chu t n thanh th c ngang ho c th c d c cho n khi xu t hi n m i tên ho c sau ó rê chu t ngang ho c d c trên th c m r ng vùng ch n. - ch n u khi n: Click chu t bên ngoài u khi n ang ch n. 5.4.2.2. Xóa u khi n Ch n các u khi n c n xóa và nh n phím Delete. 5.4.2.3. Di chuy n các u khi n a. Di chuy n toàn b các u khi n. - Ch n các u khi n c n di chuy n. - Th c hi n m t trong 2 cách sau: + Tr chu t vào các u khi n ã ch n cho n khi c a chu t bi n thành hình bàn tay xòe r i rê n v trí m i. + Nh n gi phím Ctrl và k t h p v i các phím m i tên di chuy n b. Di chuy n m t ph n k t h p c a u khi n (ch ng h n nh Text box k t p v i m t Label) - Ch n u khi n c n di chuy n - Tr chu t lên góc trên bên trái c a ph n mu n di chuy n cho n khi hình chu t bi n thành hình bàn tay ch m thì rê n v trí m i. c. Di chuy n các u khi n sang m t form/report khác ho c sang m t thành ph n khác: - Ch n các u khi n mu n di chuy n. - Nh n Ctrl + X c t các u khi n ang ch n và l u vào clipboard. - Click chu t vào v trí m i r i nh n Ctrl+V. 5.4.2.4. Thay i kích th cc a u khi n - Thay i kích th c tùy ý: + d ng chu t: Ch n các u khi n c n thay i kích th c. Tr chu t vào t trong các size handle (tám nút en các c nh và góc c a u khi n ang ch n) cho n khi con tr chu t bi n thành hình m i tên hai u thì rê chu t thay i kích th c. + d ng phím: Ch n các u khi n c n thay i kích th c, Nh n gi phím SHIFT và k t h p v i các phím m i tên. - Thay i kích th cc a u khi n v a v i d li u bên trong. + Ch n các u khi n c n thay i kích th c. + Vào menu FormatSizeTo Fit. - Thay i kích th cc a u khi n b ng v i nhau + Ch n các u khi n c n thay i kích th c + Vào menu FormatSize, ch n m t trong các l nh sau: . To Tallest/To Shortest: Chi u cao c a các u khi n ang ch n b ng v i chi u cao c a u khi n cao nh t/th p nh t trong nhóm. . To Widest/To Narrowest: r ng c a các u khi n ang ch n b ng v i ng c a u khi n r ng nh t/h p nh t trong nhóm. Trung t m Tin h c Trang 71
 • 21. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 5.4.2.5. Canh l các u khi n v i nhau: - Ch n các u khi n mu n canh l . - Vào FormatAlign và ch n các d ng canh l nh sau: + Left/Right: C nh trái c a các u khi n ang ch n s cùng c t v i c nh trái a u khi n bên trái nh t trong nhóm. + Right: C nh ph i c a các u khi n ang ch n s cùng c t v i c nh ph i c a u khi n bên ph i nh t trong nhóm. + Top: C nh trên c a các u khi n ang ch n s th ng hàng v i c nh trên c a u khi n cao nh t trong nhóm. + Bottom. C nh d i c a các u khi n ang ch n s th ng hàng v i c nh d i a u khi n th p nh t trong nhóm. 5.4.2.6. nh kho ng cách gi a các u khi n - Ch n các u khi n c n thay i kho ng cách. + Ch n FormatHorizontal Spacing n u thay i theo chi u ngang ho c FormatVertical Spacing thay i theo chi u d c. - Sau ó ch n 1 trong 3 l nh: + Make Equal: Kho ng cách gi a các u khi n c ch nh b ng nhau. + Increase: T ng kho ng cách gi a các u khi n lên m t ml i. + Decrease: Gi m kho ng cách gi a các u khi n xu ng m t ml i. 5.4.2.7. Sao chép các u khi n - Ch n các u khi n c n sao chép - Vào menu EditDuplicate ho c click ph i vào u khi n ang ch n r i ch n Duplicate ho c nh n l n l t Ctrl+C và Ctrl+V. 5.4.3. Thi t l p thu c tính (properties) cho form/report/các thành ph n c a form/ô u khi n 5.4.3.1. Gi i thi u Thu c tính c a m t i t ng trong Access là các tính ch t c tr ng c a i ng. Các thu c tính c phân theo 4 nhóm chính sau ây: - Nhóm thu c tính nh d ng (format): Là các thu c tính dùng thay i hình th c trình bày c a i t ng. - Nhóm thu c tính d li u (data): G m các thu c tính liên quan n d li u mà i ng ang ch a ng trong nó. - Các s ki n (Events): Là các thu c tính nh m thi t l p các công vi c mà h th ng s th c hi n thông qua các tác ng (s ki n) c a ng i s d ng. Mu n s d ng các thu c tính này, b n c n ph i t o ra các macro ho c các hàm t t o g nv im t ki n nào ó. - Các thu c tính khác (Others): Là các thu c tính b sung cho các thu c tính trên. 5.4.3.2. Cách t thu c tính cho form/report: 1. M form/report ch thi t k . 2. B t sáng nút Properties trên thanh công c . Trung t m Tin h c Trang 72
 • 22. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 3. Click ch n it ng mu n thay i thu c tính hi n th các thu c tính c a i ng ó: - i v i form/report: Click vào form/report selector (nút giao gi a th c ngang và th c d c góc trên bên trái c a s thi t k ). - i v i t ng thành ph n trong form/report: Click vào m t v trí tr ng c a thành ph n t ng ng. - i v i các u khi n: Click ch n u khi n. 4. Trên b ng thu c tính, click vào thu c tính c n thay i và th c hi n m t trong các thao tác sau: - N u có m t m i tên xu t hi n bên ph i h p thu c tính, b n click vào m i tên r i ch n m t giá tr trong danh sách. - Nh p vào m t giá tr ho c bi u th c tính toán. - N u có m t nút Build xu t hi n bên ph i h p thu c tính, b n click vào nút này công c (Query Builder, Macro Builder, Expression Builder, …) xây d ng giá tr cho thu c tính t ng ng. Có th dùng t h p phím Ctrl+F2 kích ho t các công c này. 5.4.3.3. M t s thu c tính thông d ng c a form Thu c tính Ý ngh a * Các thu c tính nh d ng Caption Tiêu Form (xu t hi n thanh Title Bar) Default View Qui nh cách hi n th Form - Single Form : Form d ng Columnar - Continuous Form : Form d ng Tabular - Datasheet : Form d ng Datasheet View Allowed Ch cho phép hi n th Form: Form, Datasheet, Both. Scroll Bars Hi n th ho c không hi n th các thanh tr t - Horizontal : Ch xu t hi n thanh tr t ngang - Vertical : Ch xu t hi n thanh tr t ng - Both : Xu t hi n c hai thanh tr t ngang và ng - Neither : Không hi n th b t k thanh nào Record Selectors Hi n th /không thanh ch n m u tin. Navigation Buttons Hi n th /không b nút di chuy n m u tin hi n hành Dividing Lines t/t t ng phân cách gi a các ph n c a form Auto Resize Cho phép/không vi c t ng thay i kích th c c a Form Auto Center Cho phép/không ch t ng m Form gi a màn hình. Border Style Ch n ki u ng vi n c a Form - Thin/dialog/none: ng vi n m ng/dày/không có và không th thay i kích th c. - Sizable: Có th thay i kích th c c a Form Control Box Yes/No: Hi n th /không h p u khi n Min/Max Buttons Hi n th /không các nút phóng to ho c thu nh : Trung t m Tin h c Trang 73
 • 23. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form - None: Không hi n th b t c nút nào. - Min/Max Enable: Ch hi n th nút Min/Max. - Both Enable : Hi n th c hai nút Close Buttons Cho phép ho c không hi n th nút Close c a form Whats This Button Cho phép ho c không hi n th nút giúp trên Form Width r ng c a Form (tính b ng inch) Picture Size Mode Ch hi n th nh n n c a form (n u có) - Clip: C t b ph n nh d ra (n u có). - Zoom: Phóng to ho c thu nh theo kích th c c a Form - Stretch: Co giãn kích th c theo l n c a Form Picture Ch n nh làm n n cho Form Picture Type nh n n là it ng nhúng (Embeding) hay liên k t (Linking) Pop Up Form luôn n m trên t t c các Form khác dù nó không ph i là form hi n hành (Yes/No) Modal Không th chuy n sang c a s khác n u ch a óng Form này (Yes/No). Thông th ng n u ta t Modal là Yes thì Popup ng t là Yes Menu Bar Ch nh thanh th c n khi m Form ra. N u không Access s dùng thanh th c n chung c a h th ng. Tool Bar Ch nh thanh công c khi m Form ra. N u không Access s dùng thanh công c chung c a h th ng. * Các thu c tính d li u Record Source Tên Table/Query làm ngu n cho Form Filter Cho phép vi t m t câu l nh SQL làm u ki n l c d li u. Order By Danh sách tên tr ng dùng s p x p d li u, các tr ng này c ng n cách nhau b ng d u ph y. M c nh là th t t ng n, n u mu n gi m d n thì ta thêm t khóa DESC sau t ng tr ng (th t u tiên t trái sang ph i) Allowed Filters Cho phép l c hay không (Yes/No) Allowed Edits Cho phép ch nh s a hay không (Yes/No) Allowed Deletes Cho phép xóa hay không (Yes/No) Allowed Additions Cho phép n i thêm s li u hay không (Yes/No) Data Entry Ch th hi n m t dòng tr ng trên bi u m u ng i s d ng nh p m i vào 5.4.3.4 M t s thu c tính c a Form header/Footer/Details Name Tên thành ph n: Header/Footer/Details Force New Page t bu c qua trang tr c/sau thành ph n ang xét (Before/After section) ho c không (None) Visible Hi n th /không thành ph n t ng ng ch form view Display When Hi n th ch View, ho c Design ho c c 2 Trung t m Tin h c Trang 74
 • 24. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form Height Chi u cao (tính b ng inch) Back Color Màu n n Special Effect Các hi u ng c a n n 5.4.3.5. Các thu c tính chung c a các u khi n Thu c tính Ý ngh a Name Tên c a u khi n Control Source D li u ngu n cho các u khi n b bu c Caption Nhãn c a u khi n Format nh d ng d li u Decimal places S ch s th p phân ( i v i d li u d ng s ) Input Mask nh d ng khuôn nh p li u Validation Rule Gi i h n ph m vi nh p li u Validation Text Thông báo khi nh p li u ngoài gi i h n Visible Cho phép hi n th ho c không u khi n Display when u khi n hi n th trong tình hu ng nào - Always: Luôn hi n th trong Form. - Print Only: Ch hi n th khi in ra gi y - Screen Only: Ch hi n th trên màn hình Enable Cho phép nh p, s a d li u hay không (Yes/No) Width/Height r ng/chi u cao c a u khi n (tính b ng Inch) Border style Ki u ng biên c a u khi n - Transparent: Trong su t - Solid: ng li n nét - Dots, Dashes,…: Các d ng ng t nét,…. Border Color Màu c a ng biên Border Width mc a ng biên Special Effects Hi u ng t bi t: Flat/Sunken/Raised/… Fore Color Màu c a ký t xu t hi n trên u khi n Font Name Tên font ch Font Size Kích c font ch Font Weight m (Thin, Normal, Bold, Extra Bold,…) Font Italic In nghiêng (Yes/No) Font Underline G ch d i (Yes/No) Text Align Canh l nhãn c a u khi n (Left, Right, Center) M t s thu c tính v font ch , ch canh l ,… b n có th áp d ng nhanh các thu c tính này nh vào các nút l nh sau trên thanh công c Formating (form/report). Trung t m Tin h c Trang 75
 • 25. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form c ng ng ch chân Kích c ch Canh gi a Canh ph i ng Canh trái Màu n n Nghiêng Font Ch Màu ch m Hi u Ki u Màu biên bi t 5.5. Tóm t t 5.5.1. Các v n c nn m 1. Các d ng form c b n, c u t o c a form. 2. Cách thi t k Form b ng AutoForm, Form Wizard và t thi t k . 3. T o c form d ng Main/Subform. 4. T o và nh d ng các u khi n. 5. Thu c tính c a form và u khi n. 5.5.2. Câu h i ôn t p : 1. Nêu ý ngh a c a Form trong c s d li u. 2. S khác nhau gi a 2 cách thi t k form: AutoForm và Form wizard. 3. N u thi t k Form theo d ng Auto, b n c n ph i ch n ngu n cho Form không? 4. S khác bi t gi a control b bu c (Bound) và không b bu c (unbound) 5. Nêu s khác bi t gi a Label và Text Box 6. Nêu s khác bi t gi a Combo Box và List Box 7. Trong m t Option Group có th ch a các control nào ? 8. Giá tr c a nh ng control trong Option Group có th l y ngu n t m t tr ng nào ó trong Table/Query làm ngu n cho Form hay không? 9. Khái ni m Main Form và Subform. 10. Ta có th chèn m t tài li u Word vào trong Form c không ? N u c thì u khi n mà b n t o có tên là gì ? Trung t m Tin h c Trang 76

×