Chuong 05 form

1,528 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • bupbesieuquay10c2@yahoo.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,528
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuong 05 form

 1. 1. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form CH NG V: BI U M U - FORM 5.1. Gi i thi u 5.1.1. Khái ni m Nh chúng ta ã bi t, m t Table trong ch Datasheet View (Table cm ) thì chúng ta c phép thêm m i, s a, xóa,... Tuy nhiên vi c làm này ta ch th c hi n i v i m t Table và ng i s d ng th ng không quen v i ki u nh p li u theo cách th c này b i vì nh ng thông tin trên table c hi n th quá ng n g n (ch phù h p cho ng i thi t k CSDL, còn i v i ng i s d ng bình th ng thì nh p li u r t khó giao di n table thì xa l và khó kh n v i ng i s d ng, còn i v i Form ta có th cho phép ng i s d ng nh p cùng m t lúc vào nhi u table khác nhau và vi c th c hi n c ng gi ng nh ta n m u ngoài gi y kèm theo ghi chú và trang trí r t rõ nên thân thi n i ng i s d ng h n. Ngoài ra bi u m u còn là ph ng ti n ng i s d ng u khi n s thi hành ch ng trình. 5.1.2. C u trúc c a form t form g m có các thành ph n sau: Hình 5. 1 - Form Header ( u bi u m u ): Các ô u khi n (xem Control box) trong ph n này s xu t hi n u Form. - Detail (chi ti t): Th hi n chi ti t d li u c a Form. - Form Footer (cu i bi u m u ): Các ô u khi n trong ph n này s xu t hi n cu i Form. - Control box (ô u khi n): Là m t i t ng c t o ra trên bi u m u có công d ng c p nh t d li u vào b ng ho c th c hi n m t hành ng nào ó nh thi hành m t macro, ch y m t hàm Visual basic,.. khi ng i s d ng tác ng vào nó. Các lo i ô u khi n trên form bao g m: Các h p v n b n (textbox), các nhãn (label), h p li t kê th (combo box), các nhóm l a ch n (option group), các nút l nh (command button),... Trung t m Tin h c Trang 52
 2. 2. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 5.1.3. Phân lo i bi u m u 5.1.3.1. Bi u m u d li u Là lo i bi u m u th hi n d li u l y t m t ho c nhi u table/query. âu là lo i bi u m u th ng dùng c p nh t d li u vào các b ng có liên quan. Các bi u m u d li u thông d ng: Bi u m u d ng c t (Columnar) Th hi n thông tin trên t ng c t và t i m t th i m ch có m t m u tin trong Table ho c Query c th hi n. Bi u m u lo i này c dùng khi d li u ngu n có nhi u tr ng và ng i dùng ch mu n hi n th t t c các tr ng trên cùng m t màn hình. Ví d : Bi u m u sau ây dùng c p nh t d li u vào b ng DMKH. Hình 5. 2 Bi u m u d ng b ng (Tabular) Th hi n d li u trên nhi u c t, m i m u tin trên m t dòng và t i m i th i m cho phép hi n th nhi u m u tin ng th i. S d ng bi u m u này khi r ng c a các tr ng trên m i m u tin không v t quá chi u ngang c a màn hình và ng i s d ng mu n th hi n nhi u record (m u tin) cùng lúc. Ví d : Hình 5. 3 Trung t m Tin h c Trang 53
 3. 3. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form Bi u m u d ng hàng (Justified) Th hi n d li u trên nhi u c t và t i m i th i m ch hi n th m t m u tin. Lo i bi u m u này c dùng khi tra c u ho c hi n th thông tin cùng lúc v i nhi u màn hình khác. Ví d : Hình 5. 4 Bi u m u d ng b ng d li u (Datasheet) Là m t c a s hi n th d li u t Table, Form ho c Query theo dòng và c t. Trong ch Datasheet View b n có th thêm, s a, xóa và tìm ki m d li u. Bi u m u ng này không cho phép hi n th các u khi n. Ví d : Hình 5. 5 Bi u m u chính/ph (Main/sub form) ây là lo i bi u m u dùng hi n th d li u t các table/query có liên h v i nhau, th ng là quan h m t-nhi u. Bi u m u chính (mainform) th ng c bi u di n d ng c t, còn bi u m u ph (subform) th ng d ng b ng (tabular) ho c b ng d li u (datasheet). Ví d : Các thông tin v m t nhà v n có th c hi n th ng th i v i các tác ph m c a mình trên cùng m t màn hình. Ví d : Trung t m Tin h c Trang 54
 4. 4. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form Hình 5. 6 5.1.3.2. Bi u m u h p tho i Là lo i bi u m u không ch a d li u mà ch ch a các ô u khi n. Nó là ph ng ti n giao ti p gi a ng i s d ng và h th ng. Ví d : Hình 5. 7 5.1.3.3. S khác bi t gi a bi u m u d li u và h p tho i m khác bi t l n nh t gi a hai lo i bi u m u trên là: Bi u m u d li u l y d li u ngu n (Record Source) t m t table/query còn bi u m u h p tho i không c n d li u ngu n. 5.2.T o bi u m u 5.2.1. Trình t chung 1. Phân tích yêu c u và xác nh d li u ngu n cho bi u m u. Có th t o tr c t query làm d li u ngu n cho bi u m u (n u c n). 2. Tùy thu c vào lo i form (d li u hay h p tho i) và d li u ngu n (l y t m t hay nhi u table/query), b n có th ch n m t trong các cách thi t k sau: - Dùng Autoform: N u d li u c a form l y t m t table/query. - Dùng Form wizard: N u d li u c a form c l y t nhi u table/query. Trung t m Tin h c Trang 55
 5. 5. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form - T thi t k form: Dùng t o các form d ng h p tho i ho c dùng cho nh ng ng i ã khá rành v thi t k form. 3. Thêm các u khi n vào. nh d ng, t thu c tính cho bi u m u và các u khi n (n u c n). 4. L u và óng bi u m u. 5.2.2. T o bi u m u b ng Autoform AutoForm t o ra m t bi u m u hi n th t t c các tr ng và m u tin t b ng d li u ngu n. Access s áp d ng nh d ng ang s d ng cho bi u m u s p t o. 1. Trong c a s Database, click Forms trong khung Objects. 2. Click New m h p tho i New Form. 3. Ch n m t trong các lo i Autoform sau ây: - AutoForm: Columnar: T o form d ng c t. - AutoForm: Tabular: T o form d ng b ng. - AutoForm: Datasheet: T o form d ng b ng d li u. 4. Click ch n table/query ngu n cho form. 5. Click OK. u ý: B n c ng có th t o nhanh m t bi u m u theo các b c sau: 1. Ch n table/query ngu n cho bi u m u. 2. Th c hi n m t trong 2 cách: 1. Vào Insert/AutoForm, 2. Click vào m i tên bên nh nút New Objects trên thanh công c r i ch n AutoForm. N u d li u ngu n có liên h m t - nhi u v i m t b ng khác, Access s t o t subform trong bi u m u hi n th d li u trên b ng có liên h này d ng datasheet. 5.2.3. T o bi u m u b ng Wizard Trình wizard s h i b n m t s thông tin v d li u ngu n, các tr ng c n a vào bi u m u, cách b trí các tr ng, và nh d ng cho bi u m u trong lúc thi t k và nó s t o ra m t bi u m u c n c vào thông tin mà b n cung c p 1. Trong c a s Database, click Forms trong khung Objects. 2. Click úp vào m c Create form by using wizard bên khung ch a các form. 3. Ch n các tr ng c n a vào Form: i. Ch n b ng d li u ngu n trong combobox Tables/queries. ii. a các tr ng c n thi t t khung Availables Fields sang khung Selected Fields b ng cách click nút ( a tr ng ang ch n bên trái vào form) ho c nút a t t c các tr ng bên trái vào form). N u mu n lo i b m t/nhi u tr ng kh i form, b n click nút ( lo i b tr ng ang ch n) ho c ( lo i b t t c các tr ng). iii. L p l i b c i) và ii) a thêm các tr ng vào t các table/query khác. Trung t m Tin h c Trang 56
 6. 6. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 4. Click Next. N u d li u ngu n c l y t nhi u table/query và các table/query này có liên h v i nhau thì chuy n sang b c 5, ng c l i, chuy n sang b c 6. Hình 5. 8 5. Ch n cách t o form: M c nhiên access s ch n s n d ng form là Main/Subform ng cách ch n table/query u m t c a liên h trong khung bên trái c a h p tho i sau ây (b ng DMKHO). N u không mu n s d ng d ng này, b n click ch n l i m t table/query khác. Click Next. Hình 5. 9 Trung t m Tin h c Trang 57
 7. 7. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 6. Ch n lo i form (columnar, tabular, datasheet,…). N u t o form d ng Main/Subform (b c 5) thì main form m c nhiên là columnar, subform là m t trong các ng tabular ho c datasheet. Click Next. 7. Ch n hình th c trình bày (style) cho form: Blends, Blueprint, Standard,…. Click Next. 8. t l i tên cho form/subform (n u mu n) và ch n ch m form là xem (Open the form to view or enter information) ho c ch nh s a (Modify the form's design). Click Finish. u ý: Sau khi th c hi n b c 3, b n có th click nút Finish k t thúc vi c t o form trong b t k b c nào còn l i. Khi ó Access s s d ng các thi t l p m c nh cho các c còn l i. Thông th ng sau khi t o form b ng công c Autoform ho c Form wizard, b n n ph i thi t k l i form cho phù h p v i yêu c u (xem ph n ch nh s a và nh d ng bi u m u). 5.2.4. T t o bi u m u u mu n t o bi u m u d ng h p tho i ho c b n ã khá thành th o trong vi c thi t k bi u m u, b n có th t t o m t bi u m u tr ng sau ó tùy bi n (customize) nó cho thích h p. 1. Trong c a s Database, click Forms trong khung Objects. 2. Click New m h p tho i New Form. 3. Ch n Design View. N u mu n t o form ch a d li u, b n ch n thêm b ng d li u ngu n cho form b c này. 4. Click OK, Access s m form ch Design b n thi t k l i. u ý: N u ch mu n t o form d ng h p tho i, b n có th t o nhanh b ng cách click úp vào bi u t ng Create form in Design view trong khung ch a các form. N u có s d ng d li u ngu n cho form, Access s hi n th h p tho i Field List ch a các tr ng c a form. B n a các tr ng này vào form b ng cách rê và th ng tr ng vào form. 5.2.5. T o bi u m u d ng Main/Subform Ngoài cách t o bi u m u d ng Main/Subform b ng Wizard nh trên, b n c ng có th t o bi u m u d ng Main/Subform theo cách sau: 1. T o main form ( d ng columnar) và subform ( d ng datasheet ho c tabular). 2. M form main ch Design. 3. Rê subform vào trong Mainform. 4. M h p tho i thu c tính c a Subform và t l i các thu c tính sau: - Link child Fields: khóa chung Form có quan h nhi u (Subform). - Link Master Fields: khóa chung Form có quan h m t (Mainform) Trung t m Tin h c Trang 58
 8. 8. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 5.3. T o các u khi n (control) 5.3.1. Gi i thi u u khi n (control) là m t i t ng trên Form ho c Report dùng hi n th d li u, th c hi n các tác ng vào h th ng, ho c dùng trang trí cho Form/Report. Ví d : p v n b n (Textbox) c dùng hi n th d li u trên Form/Report; Nút l nh (Command button) trên Form dùng m m t Form khác, in m t report ra màn hình/máy in; ng th ng ho c hình ch nh t dùng ng n cách ho c nhóm các u khi n l i v i nhau làm cho Form d c h n….. Các u khi n có th phân thành 3 lo i: b bu c (bound), không b bu c (unbound) và tính toán c (calculated). - u khi n b bu c: c g n vào m t field nào ó trong table/query, cs ng hi n th , nh p li u ho c c p nh t giá tr vào các field trong c s d li u. Các u khi n thu c d ng này là textbox, combo box, listbox,... - u khi n không b bu c: Không ch a d li u ngu n. Các u khi n d ng này dùng hi n th thông tin, chú thích, trang trí,….nh : label, line, rectangle,.... - u khi n tính toán c: Là u khi n mà d li u c a nó là m t bi u th c (expression). Bi u th c này có th c tính toán t các tr ng trong table/query, các hàm, ho c giá tr c a các u khi n khác. Trên m t form/report có l y d li u ngu n t table/query, b n có th t o ra m t u khi n b ng cách rê m t tr ng t danh sách các tr ng (field list-ViewField list) vào form/report. Access s t o ra m t u khi n phù h p cho tr ng v a thêm vào và ch a các thu c tính c n c trên ki u d li u c a tr ng. u mu n t o thêm u khi n trên form/report, b n click ch n u khi n c n t o trên thanh Toolbox và v u khi n trên form/report. Sau ó, b n có th t xác nh các thu c tính cho u khi n ho c s d ng wizard. Các u khi n có th t o c trên form/report b ng wizard là nút l nh, h p li t kê (listbox), h p li t kê th (combo boxes), subform, và nhóm tùy ch n (option group). * Các u khi n thông d ng trong Access: 1. H p v n b n (textbox): là m t h p v n b n trên form/report dùng: (1) Hi n th li u c a m t tr ng trên table/query. (2) Hi n th k t qu c a m t công th c. (3) Nh n d li u c a ng i dùng nh p vào t bàn phím. 2. Nhãn (label): Dùng th hi n các chú thích, các mô t ng n g n, các nhãn, ho c g n v i các u khi n khác nh textbox, combo box, …. mô t các u khi n này. 3. List box và combo box: Là các u khi n c t o ra trên form ch a m t danh sách các giá tr . B n có th nh p các ký t u c a m t giá tr trong danh sách di chuy n nhanh n nó ho c ch n m t giá tr có s n trong danh sách. Danh sách có th bao g m nhi u c t có ho c không có tiêu . So v i combo box thì listbox chi m nhi u ch trên form h n và không cho phép thêm giá tr vào danh sách. 4. Nút l nh (command button): Là m t u khi n trên form dùng th c hi n t thao tác nào ó tùy thu c vào tác ng c a ng i dùng lên nó. Ví d : B n có th o ra m t nút l nh dùng in m t báo cáo ra máy in khi b n click chu t vào nó. N u dùng Wizard t o, access s t o ra m t th t c s ki n (event procedure) g n v i s ki n OnClick c a nút l nh th c hi n 1 trong 30 thao tác khác nhau. 5. Check box/Option button/Toggle button: ây là các u khi n c t o ra trên form/report dùng th hi n các tr ng có ki u d li u Yes/No ho c dùng trong Trung t m Tin h c Trang 59
 9. 9. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form các nhóm l a ch n (option group) ch n m t l a ch n trong nhóm. Có th dùng hình nh làm nhãn cho m t Toggle button. 6. Nhóm tùy ch n (option group): Là m t khung ch a m t nhóm các tùy ch n trên form. B n ch có th ch n m t tùy ch n trong nhóm t i m t th i m. Giá tr c a các tùy ch n trong Option group là m t tr s . 7. L p (Tab): Là m t khung ch a các u khi n. u khi n này r t c n thi t khi n c n th hi n nhi u thông tin trên cùng m t form và các thông tin này c phân thành hai hay nhi u lo i. 5.3.2. T o các u khi n b ng wizard t o u khi n b ng wizard, b n ph i b t sáng nút Control Wizards trên thanh toolbox tr c khi v u khi n trên form/report. 5.3.2.1. T o nút l nh (command button) a. Cách t o 1. Click nút Command Button trên thanh Toolbox và click vào v trí mu n t, p tho i Command Button Wizard xu t hi n nh sau: Hình 5. 10 2. Ch n lo i thao tác trong khung Categories, và ch n thao tác g n v i nút l nh trong khung Actions (xem b ng li t kê các thao tác ph n ti p theo). Click Next. Trung t m Tin h c Trang 60
 10. 10. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form Hình 5. 11 3. Ch n tiêu (caption) cho nút l nh, có th là m t chu i ký t (Text) hay hình nh (picture). N u ch n Text, b n có th thay i tiêu ang có (n u mu n). N u ch n Picture, b n có th ch n m t trong các hình ang có ho c click Browse ch n t hình khác t m t t p tin trên a. Click Next. Hình 5. 12 4. t l i tên cho nút l nh (n u mu n) và click Finish. Sau khi t o nút l nh, access s t o ra m t th t c có tên là [Tên nút nh]_OnClick, ví d : Them_OnClick(), g n v i thao tác click lên nút l nh khi b n m form ch form view. Trung t m Tin h c Trang 61
 11. 11. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form b. Các thao tác có th g n v i nút l nh Lo i thao tác Hành ng Ý ngh a (Categories) (Actions) Find Next Tìm ti p Find Record Tìm m u tin Di chuy n/tìm ki m m u tin Go to Next Record n m u tin k ti p ( Record Navigation) Go to Previous Record V m u tin phía tr c Go to First Record n m u tin u tiên Go to Last Record n m u tin cu i cùng Add New Record Thêm m u tin m i Delete Record Xóa m u tin hi n hành Các thao tác trên m u tin Print Record In m u tin hi n hành ( Record Operations) Save Record u m u m u tin Undo Record Không l u m u tin Các thao tác trên form Close Form óng form (Form Operations) Open Form form Print Form In form hi n hành Preview Report Xem report Các thao tác trên report Print Report In report ( Report Operations) Send Report To File In report ra file Quit application Thoát kh i ng d ng Thi hành/thoát m t ng d ng Run Application Ch y m t ng d ng ( Application) Run Ms Excel Kh i ng Excel Run Ms Word Kh i ng Word Auto Dialer ng quay s Các thao tác khác Print Table In m t b ng ( Miscellaneous) Run Macro Thi hành m t macro Run Query Thi hành m t truy v n 5.3.2.2. T o danh sách (listbox/combo box) 1. Click vào bi u t ng Combo box ho c Listbox trên h p công c và click vào v trí mu n t o trên Form. H p tho i Combo box/Listbox Wizard xu t hi n. Trung t m Tin h c Trang 62
 12. 12. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form Hình 5. 13 2. Ch n d li u ngu n cho danh sách t m t trong ba tùy ch n sau: i. I want the combo box to look up the values in a table or query: L y d li u ngu n cho danh sách t table/query. ii. I will type in the values that I want: D li u ngu n do b n t nh p vào. i. Find a record on my form based on the value I selected in my combo box: D li u ngu n l y t các tr ng ang có trong form ang thi t k . Click Next và th c hi n ti p các b c nh p ho c ch n các tr ng a vào danh sách. 3. Xác nh r ng c a các c t trong danh sách. N u mu n xu t hi n c t trong danh sách là khóa chính c a m t table/query (n u có), click b ch n m c Hide key column. Click Next. Hình 5. 14 4. Ch n cách l u l i giá tr hi n hành trong combo box/listbox: Trung t m Tin h c Trang 63
 13. 13. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form i. N u ch c n nh giá tr trong combo box/listbox s d ng sau này, b n ch n Remember the value for later use. ii. N u mu n l u giá tr c a combo box vào tr ng nào ó b n ch n Store that value in the field, sau ó ch n m t tr ng trong danh sách bên c nh. Hình 5. 15 5. t nhãn cho combo box/listbox và click Finish. 5.3.2.3. T o option group 1. Click vào nút Option Group trên thanh Toolbox và nh p vào v trí mu n t, h p tho i Option Group Wizard xu t hi n (xem hình 5.16). Nh p vào các tiêu a các m c l a ch n (option). Click Next. Hình 5. 16 N u mu n nh m t option là tùy ch n m c nh (xem hình 5.17), b n ch n: Yes, the default choice is r i ch n m t m c ch n trong danh sách. Ho c ch n No, I don’t want a default ( u không qui nh option nào c ch n là m c nhiên). Click Next. Trung t m Tin h c Trang 64
 14. 14. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form Hình 5. 17 2. Qui nh l i (n u c n) giá tr c a m i Option khi m t option trong danh sách c ch n (xem Hình 5.18). Click Next. Hình 5. 18 3. Ch n lo i ô u khi n th hi n các m c ch n (Option button, Check box, ho c Combo box) và d ng th hi n c a Option group (Etched, Flat, Raised, Shadow, ho c Sunken). Click Next (xem hình 5.19). Hình 5. 19 4. t l i tiêu (caption) cho Option group (n u mu n). Click Finish (xem hình 5.20). Trung t m Tin h c Trang 65
 15. 15. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form Hình 5. 20 Option group v a t o có hình d ng t ng t sau: Hình 5. 21 5.3.3. T o các u khi n không dùng wizard t o các u khi n có th t o b ng wizard nh combo box/listbox, command button,… không dùng wizard, b n ph i t t bi u t ng Control Wizard trên thanh toolbox tr c khi t o. B n ph i m form/report ch thi t k (Design View). 5.3.3.1. T o các nhãn (label) cl p 1. Click vào công c Label trên thanh toolbox. 2. Click vào v trí mu n t nhãn trên form/report và nh p nhãn vào. u ý: N u mu n th hi n nhi u dòng v n b n trong nhãn, b n có th thay i kích th c c a nhãn sau khi ã nh p xong ho c nh n Ctrl+Enter cu i dòng th nh t trong lúc nh p. 5.3.3.2. T o h p v n b n (textbox) Cách t o m t textbox ph thu c vào lo i textbox s p t o là m t textbox b bu c, không b bu c ho c tính toán c. a. T o m t textbox b bu c: 1. M danh sách các tr ng (Field list): Click nút l nh Field List trên thanh công c ho c vào ViewField List. Trung t m Tin h c Trang 66
 16. 16. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 2. Click ch n tr ng trong danh sách mu n a vào form/report. B n có th click chu t k t h p v i phím Shift/Ctrl ch n nhi u tr ng liên t c/không liên t c. N u mu n ch n t t c các tr ng thì b n click úp vào tiêu c a danh sách. 3. Rê các tr ng v a ch n vào form/report. b. T o m t textbox tính toán c (calculated textbox): 1. Click công c Textbox trong h p Toolbox. 2. Click vào v trí mu n t textbox trên form/report. 3. Nh p bi u th c tính toán vào textbox. T i thu c tính (properties) Control Source ta gõ vào d u “=” sau ó là bi u th c tính toán. Nh n Enter. 5.3.3.3. T o nút l nh (Command button) 1. Trong h p toolbox, click công c Command Button . 2. Click vào v trí mu n t nút l nh trên form. 3. M b ng thu c tính c a nút l nh, ch n l p Events. 4. Ch n ho c nh p tên c a m t macro ho c m t th t c mu n th c hi n khi nút nh c nh n thu c tính s ki n OnClick. N u macro ho c th t c s ki n ch a c t o, b n có th click nút Build bên ph i h p thu c tính OnClick m c as Macro Builder ho c Code Builder và t o macro ho c th t c s ki n. Click ch n nút l nh và nh p vào n text mô t công d ng c a nút l nh. B n có th dùng m t hình nh mô t cho nút l nh b ng cách m b ng thu c tính c a nút l nh, ch n l p Format và click vào nút Build ch n m t hình nh c nhúng s n trong access ho c m t nh có s n trên a. Trên form, b n có th t o m t nút l nh thi hành m t macro b ng cách rê macro trong c a s CSDL vào form ang thi t k . 5.3.3.4. T o listbox/combo box 1. Click ch n công c Combo box/List box, dùng chu t v m t hình ch nh t trên a s thi t k form v trí mu n t u khi n. 2. M c a s thu c tính c a Combo box/listbox r i thi t l p các thu c tính sau: - Row Source Type: L y giá tr c a Combo box/List box t ngu n nào: + Table/Query: T table/query, tr ng l y giá tr c xác nh trong thu c tính Row Source (cho phép xây d ng Query trong thu c tính Row Source) + Field List: L y t danh sách các tr ng trong table/query c ch n trong thu c tính Row Source. + Value List: L y giá tr t m t danh sách c nh p vào trong thu c tính Row Source. Các giá tr c ng n cách nhau b i d u ch m ph y (;). - Row Source: Ch nh tên d li u ngu n cho combo box/listbox tùy vào thu c tính Row Source Type. - Column Count: S c t có trong danh sách. - Column Head: Có hi n th tiêu c t hay không. Trung t m Tin h c Trang 67
 17. 17. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form - Column Width: r ng c a các c t trong danh sách tính b ng inch và ng n cách nhau b i d u ch m ph y (;). N u m t c t có r ng là 0 thì nó s không c hi n th trên màn hình ch Form View. - Bound Column: S th t c a c t l y giá tr tính t trái qua ph i b t u t 0. - Limit To List: Cho phép hay không nh p thêm d li u vào Combo Box, giá tr nh p thêm ch thay tr ng trong thu c tính Control Source. - Control Source: Ch n m t tr ng trên form l u giá tr c a combo box/listbox. Ví d : 1. Combo box c minh h a trong cách t o b ng wizard trên có các thu c tính nh sau: Thu c tính Giá tr Row Source Type Table/Query Row Source SELECT [DMKH].[MAKH], [DMKH].[TENKH] FROM [DMKH] Column Count 2 Column Head No Column Width 1”;1” Bound Column 1 LimitTo List No Control Source MAKH 2. T o m t listbox l y giá tr t danh sách g m có 2 c t: - C t 1: M c 1, M c 2, M c 3. - C t 2: Gi i thi u, N i dung, K t lu n. Không hi n th tiêu , r ng c a m i c t là ½ inch, c t l y giá tr là c t th 2, không cho phép nh p thêm n i dung, giá tr cl ul i s d ng, Listbox sau khi t o có các thu c tính nh sau: Thu c tính Giá tr Row Source Type Value List Row Source c 1; Gi i thi u; M c 2; N i dung; M c 3; K t lu n Column Count 2 Column Head No Column Width 0.5”;0.5” Bound Column 2 LimitTo List Yes 5.3.3.5. T o option group 1. Click công c Option Group trên thanh toolbox. 2. Click vào form t i v trí mu n t u khi n. Trung t m Tin h c Trang 68
 18. 18. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 3. Click ch n m t trong ba công c Check Box, Option Button, ho c Toggle Button trên thanh toolbox r i click vào bên trong option group t o m c ch n t ng ng. 4. L p l i b c 3 thêm các m c ch n. Access s t ng gán giá tr 1, 2, 3,… trong thu c tính OptionValue c a m i m c ch n c thêm vào theo th t ct o ra c a nó. u ý: M i u khi n trong m t nhóm tùy ch n khi c t o ra s c gán m t tr s vào thu c tính Option Value c a u khi n nh ã nói trên. Khi u khi n này c ch n, giá tr này s c gán cho option group. B n có th thay i giá tr này b ng cách m b ng thu c tính c a u khi n và t l i thu c tính Option Value. Nh ng c n u ý các u khi n trong cùng nhóm ph i có giá tr khác nhau. B n có th ch n m t tùy ch n m c nh trong nhóm b ng cách t thu c tính Default Value c a nhóm b ng v i giá tr trong thu c tính Option Value c a m t trong các u khi n có trong nhóm. 5.3.3.6. T o Option button/Toggle button/Check box 1. Click ch n công c Option button/Toggle button/Check box trên thanh toolbox. 2. Th c hi n m t trong 2 cách sau: - Cách 1: Rê tr ng có ki u d li u Yes/No trên danh sách Field List (n u có) vào v trí mu n t trên form. - Cách 2: Click vào v trí mu n t o trên form, m b ng thu c tính c a u khi n a t o và xác nh tr ng có ki u d li u Yes/No trong thu c tính Record Source c a u khi n. 5.3.3.7. T o u khi n l p/trang (tab control) 1. Click ch n công c Tab Control trên thanh Toolbox r i click vào vào v trí mu n t tab control trên form. Access s t o ra m t tab control có 2 trang. 2. Ch n m t trang r i chèn thêm các u khi n vào tab control t ng t nh t o ra trên form. t s thao tác c b n trên tab control: chèn thêm/xóa b t m t trang, b n click ph i vào tab control r i ch n Insert Page/Delete Page t menu t t. thay i tiêu trên m i tab, b n m b ng thu c tính c a tab r i thi t l p tiêu trong thu c tính Caption c a nó. N u giá tr c a thu c tính Caption không c xác nh, Access l y giá tr trong thu c tính Name làm tiêu . thay i các nh d ng v font ch cho các tiêu c a m i trang nh kích ch , tên font, màu s c,… b n m b ng thu c tính c a tab control r i thay i các thu c tính t ng ng. Access áp d ng chung m t nh d ng cho các tiêu trong tab control. 5.3.4. Chèn các it ng khác vào form/report 5.3.4.1. Chèn hình nh 1. Click ch n công c Image trên thanh toolbox. 2. Click và v trí mu n t nh trên form/report, Acces s m h p tho i Insert Picture. Trung t m Tin h c Trang 69
 19. 19. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 3. Xác nh ng d n n t p tin nh mu n chèn, ch n nó r i click OK. 5.3.4.2. Chèn m t khung ch nh t 1. Click ch n công c Rectangle trong thanh toolbox. 2. V m t khung ch nh t có kích th c theo yêu c u trên form. 5.3.4.3. V ng th ng 1. Click ch n công c Line trong thanh toolbox. 1. Dùng chu t k m t ng th ng theo h ng b t k trên form. 5.4. Thi t k l i form 5.4.1. Các thao tác c b n trên form 5.4.1.1. Thay i kích th c các thành ph n trên form thay i chi u cao các thành ph n trên form (header, footer, và details), b n ràchu t vào c nh bên d i c a nó cho n khi xu t hi n m i tên 2 u, nh n, gi và rê chu t lên/xu ng t ng/gi m chi u cao c a nó. Hình 5. 22 thay i b r ng c a form, rà chu t vào c nh ph i c a form cho n khi xu t hi n m i tên 2 u, rê chu t sang ph i/trái t ng/gi m r ng c a nó. Hình 5. 23 5.4.1.2. Hi n th /gi u các ng l i trên form/report Vào menu View/Grid. 5.4.1.3. Ch n màu n n/hình nh n n cho Form - Ch n nh n n cho form/report: Vào menu FormatAutoFormat r i ch n m t nh d ng có s n c a Access ho c xác nh nh làm n n trong thu c tính Picture c a form/report. - Ch n màu n n cho các thành ph n (header/footer/details) c a form/report: Click ph i m t m tr ng trên m t thành ph n c a form/report r i ch n Fill/Back Color menu t t, sau ó ch n m t màu c li t kê ho c xác nh màu trong thu c tính Back Color c a thành ph n t ng ng. 5.4.2. Các thao tác c b n trên u khi n 5.4.2.1. Ch n u khi n - Ch n 1 u khi n: Click chu t vào v trí b t k trên u khi n - Ch n các u khi n g n nhau: t con tr chu t bên ngoài u khi n và sau ó nh n và rê thành m t hình ch nh t ngang qua các u khi n c n ch n l a - Ch n các u khi n không k nhau: Nh n và gi phím Shift và click ch n u khi n. Trung t m Tin h c Trang 70
 20. 20. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form - Ch n các u khi n dùng th c (ruler): Tr chu t n thanh th c ngang ho c th c d c cho n khi xu t hi n m i tên ho c sau ó rê chu t ngang ho c d c trên th c m r ng vùng ch n. - ch n u khi n: Click chu t bên ngoài u khi n ang ch n. 5.4.2.2. Xóa u khi n Ch n các u khi n c n xóa và nh n phím Delete. 5.4.2.3. Di chuy n các u khi n a. Di chuy n toàn b các u khi n. - Ch n các u khi n c n di chuy n. - Th c hi n m t trong 2 cách sau: + Tr chu t vào các u khi n ã ch n cho n khi c a chu t bi n thành hình bàn tay xòe r i rê n v trí m i. + Nh n gi phím Ctrl và k t h p v i các phím m i tên di chuy n b. Di chuy n m t ph n k t h p c a u khi n (ch ng h n nh Text box k t p v i m t Label) - Ch n u khi n c n di chuy n - Tr chu t lên góc trên bên trái c a ph n mu n di chuy n cho n khi hình chu t bi n thành hình bàn tay ch m thì rê n v trí m i. c. Di chuy n các u khi n sang m t form/report khác ho c sang m t thành ph n khác: - Ch n các u khi n mu n di chuy n. - Nh n Ctrl + X c t các u khi n ang ch n và l u vào clipboard. - Click chu t vào v trí m i r i nh n Ctrl+V. 5.4.2.4. Thay i kích th cc a u khi n - Thay i kích th c tùy ý: + d ng chu t: Ch n các u khi n c n thay i kích th c. Tr chu t vào t trong các size handle (tám nút en các c nh và góc c a u khi n ang ch n) cho n khi con tr chu t bi n thành hình m i tên hai u thì rê chu t thay i kích th c. + d ng phím: Ch n các u khi n c n thay i kích th c, Nh n gi phím SHIFT và k t h p v i các phím m i tên. - Thay i kích th cc a u khi n v a v i d li u bên trong. + Ch n các u khi n c n thay i kích th c. + Vào menu FormatSizeTo Fit. - Thay i kích th cc a u khi n b ng v i nhau + Ch n các u khi n c n thay i kích th c + Vào menu FormatSize, ch n m t trong các l nh sau: . To Tallest/To Shortest: Chi u cao c a các u khi n ang ch n b ng v i chi u cao c a u khi n cao nh t/th p nh t trong nhóm. . To Widest/To Narrowest: r ng c a các u khi n ang ch n b ng v i ng c a u khi n r ng nh t/h p nh t trong nhóm. Trung t m Tin h c Trang 71
 21. 21. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 5.4.2.5. Canh l các u khi n v i nhau: - Ch n các u khi n mu n canh l . - Vào FormatAlign và ch n các d ng canh l nh sau: + Left/Right: C nh trái c a các u khi n ang ch n s cùng c t v i c nh trái a u khi n bên trái nh t trong nhóm. + Right: C nh ph i c a các u khi n ang ch n s cùng c t v i c nh ph i c a u khi n bên ph i nh t trong nhóm. + Top: C nh trên c a các u khi n ang ch n s th ng hàng v i c nh trên c a u khi n cao nh t trong nhóm. + Bottom. C nh d i c a các u khi n ang ch n s th ng hàng v i c nh d i a u khi n th p nh t trong nhóm. 5.4.2.6. nh kho ng cách gi a các u khi n - Ch n các u khi n c n thay i kho ng cách. + Ch n FormatHorizontal Spacing n u thay i theo chi u ngang ho c FormatVertical Spacing thay i theo chi u d c. - Sau ó ch n 1 trong 3 l nh: + Make Equal: Kho ng cách gi a các u khi n c ch nh b ng nhau. + Increase: T ng kho ng cách gi a các u khi n lên m t ml i. + Decrease: Gi m kho ng cách gi a các u khi n xu ng m t ml i. 5.4.2.7. Sao chép các u khi n - Ch n các u khi n c n sao chép - Vào menu EditDuplicate ho c click ph i vào u khi n ang ch n r i ch n Duplicate ho c nh n l n l t Ctrl+C và Ctrl+V. 5.4.3. Thi t l p thu c tính (properties) cho form/report/các thành ph n c a form/ô u khi n 5.4.3.1. Gi i thi u Thu c tính c a m t i t ng trong Access là các tính ch t c tr ng c a i ng. Các thu c tính c phân theo 4 nhóm chính sau ây: - Nhóm thu c tính nh d ng (format): Là các thu c tính dùng thay i hình th c trình bày c a i t ng. - Nhóm thu c tính d li u (data): G m các thu c tính liên quan n d li u mà i ng ang ch a ng trong nó. - Các s ki n (Events): Là các thu c tính nh m thi t l p các công vi c mà h th ng s th c hi n thông qua các tác ng (s ki n) c a ng i s d ng. Mu n s d ng các thu c tính này, b n c n ph i t o ra các macro ho c các hàm t t o g nv im t ki n nào ó. - Các thu c tính khác (Others): Là các thu c tính b sung cho các thu c tính trên. 5.4.3.2. Cách t thu c tính cho form/report: 1. M form/report ch thi t k . 2. B t sáng nút Properties trên thanh công c . Trung t m Tin h c Trang 72
 22. 22. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form 3. Click ch n it ng mu n thay i thu c tính hi n th các thu c tính c a i ng ó: - i v i form/report: Click vào form/report selector (nút giao gi a th c ngang và th c d c góc trên bên trái c a s thi t k ). - i v i t ng thành ph n trong form/report: Click vào m t v trí tr ng c a thành ph n t ng ng. - i v i các u khi n: Click ch n u khi n. 4. Trên b ng thu c tính, click vào thu c tính c n thay i và th c hi n m t trong các thao tác sau: - N u có m t m i tên xu t hi n bên ph i h p thu c tính, b n click vào m i tên r i ch n m t giá tr trong danh sách. - Nh p vào m t giá tr ho c bi u th c tính toán. - N u có m t nút Build xu t hi n bên ph i h p thu c tính, b n click vào nút này công c (Query Builder, Macro Builder, Expression Builder, …) xây d ng giá tr cho thu c tính t ng ng. Có th dùng t h p phím Ctrl+F2 kích ho t các công c này. 5.4.3.3. M t s thu c tính thông d ng c a form Thu c tính Ý ngh a * Các thu c tính nh d ng Caption Tiêu Form (xu t hi n thanh Title Bar) Default View Qui nh cách hi n th Form - Single Form : Form d ng Columnar - Continuous Form : Form d ng Tabular - Datasheet : Form d ng Datasheet View Allowed Ch cho phép hi n th Form: Form, Datasheet, Both. Scroll Bars Hi n th ho c không hi n th các thanh tr t - Horizontal : Ch xu t hi n thanh tr t ngang - Vertical : Ch xu t hi n thanh tr t ng - Both : Xu t hi n c hai thanh tr t ngang và ng - Neither : Không hi n th b t k thanh nào Record Selectors Hi n th /không thanh ch n m u tin. Navigation Buttons Hi n th /không b nút di chuy n m u tin hi n hành Dividing Lines t/t t ng phân cách gi a các ph n c a form Auto Resize Cho phép/không vi c t ng thay i kích th c c a Form Auto Center Cho phép/không ch t ng m Form gi a màn hình. Border Style Ch n ki u ng vi n c a Form - Thin/dialog/none: ng vi n m ng/dày/không có và không th thay i kích th c. - Sizable: Có th thay i kích th c c a Form Control Box Yes/No: Hi n th /không h p u khi n Min/Max Buttons Hi n th /không các nút phóng to ho c thu nh : Trung t m Tin h c Trang 73
 23. 23. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form - None: Không hi n th b t c nút nào. - Min/Max Enable: Ch hi n th nút Min/Max. - Both Enable : Hi n th c hai nút Close Buttons Cho phép ho c không hi n th nút Close c a form Whats This Button Cho phép ho c không hi n th nút giúp trên Form Width r ng c a Form (tính b ng inch) Picture Size Mode Ch hi n th nh n n c a form (n u có) - Clip: C t b ph n nh d ra (n u có). - Zoom: Phóng to ho c thu nh theo kích th c c a Form - Stretch: Co giãn kích th c theo l n c a Form Picture Ch n nh làm n n cho Form Picture Type nh n n là it ng nhúng (Embeding) hay liên k t (Linking) Pop Up Form luôn n m trên t t c các Form khác dù nó không ph i là form hi n hành (Yes/No) Modal Không th chuy n sang c a s khác n u ch a óng Form này (Yes/No). Thông th ng n u ta t Modal là Yes thì Popup ng t là Yes Menu Bar Ch nh thanh th c n khi m Form ra. N u không Access s dùng thanh th c n chung c a h th ng. Tool Bar Ch nh thanh công c khi m Form ra. N u không Access s dùng thanh công c chung c a h th ng. * Các thu c tính d li u Record Source Tên Table/Query làm ngu n cho Form Filter Cho phép vi t m t câu l nh SQL làm u ki n l c d li u. Order By Danh sách tên tr ng dùng s p x p d li u, các tr ng này c ng n cách nhau b ng d u ph y. M c nh là th t t ng n, n u mu n gi m d n thì ta thêm t khóa DESC sau t ng tr ng (th t u tiên t trái sang ph i) Allowed Filters Cho phép l c hay không (Yes/No) Allowed Edits Cho phép ch nh s a hay không (Yes/No) Allowed Deletes Cho phép xóa hay không (Yes/No) Allowed Additions Cho phép n i thêm s li u hay không (Yes/No) Data Entry Ch th hi n m t dòng tr ng trên bi u m u ng i s d ng nh p m i vào 5.4.3.4 M t s thu c tính c a Form header/Footer/Details Name Tên thành ph n: Header/Footer/Details Force New Page t bu c qua trang tr c/sau thành ph n ang xét (Before/After section) ho c không (None) Visible Hi n th /không thành ph n t ng ng ch form view Display When Hi n th ch View, ho c Design ho c c 2 Trung t m Tin h c Trang 74
 24. 24. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form Height Chi u cao (tính b ng inch) Back Color Màu n n Special Effect Các hi u ng c a n n 5.4.3.5. Các thu c tính chung c a các u khi n Thu c tính Ý ngh a Name Tên c a u khi n Control Source D li u ngu n cho các u khi n b bu c Caption Nhãn c a u khi n Format nh d ng d li u Decimal places S ch s th p phân ( i v i d li u d ng s ) Input Mask nh d ng khuôn nh p li u Validation Rule Gi i h n ph m vi nh p li u Validation Text Thông báo khi nh p li u ngoài gi i h n Visible Cho phép hi n th ho c không u khi n Display when u khi n hi n th trong tình hu ng nào - Always: Luôn hi n th trong Form. - Print Only: Ch hi n th khi in ra gi y - Screen Only: Ch hi n th trên màn hình Enable Cho phép nh p, s a d li u hay không (Yes/No) Width/Height r ng/chi u cao c a u khi n (tính b ng Inch) Border style Ki u ng biên c a u khi n - Transparent: Trong su t - Solid: ng li n nét - Dots, Dashes,…: Các d ng ng t nét,…. Border Color Màu c a ng biên Border Width mc a ng biên Special Effects Hi u ng t bi t: Flat/Sunken/Raised/… Fore Color Màu c a ký t xu t hi n trên u khi n Font Name Tên font ch Font Size Kích c font ch Font Weight m (Thin, Normal, Bold, Extra Bold,…) Font Italic In nghiêng (Yes/No) Font Underline G ch d i (Yes/No) Text Align Canh l nhãn c a u khi n (Left, Right, Center) M t s thu c tính v font ch , ch canh l ,… b n có th áp d ng nhanh các thu c tính này nh vào các nút l nh sau trên thanh công c Formating (form/report). Trung t m Tin h c Trang 75
 25. 25. Microsoft Access 2000 Ch ng 5: Bi u m u - Form c ng ng ch chân Kích c ch Canh gi a Canh ph i ng Canh trái Màu n n Nghiêng Font Ch Màu ch m Hi u Ki u Màu biên bi t 5.5. Tóm t t 5.5.1. Các v n c nn m 1. Các d ng form c b n, c u t o c a form. 2. Cách thi t k Form b ng AutoForm, Form Wizard và t thi t k . 3. T o c form d ng Main/Subform. 4. T o và nh d ng các u khi n. 5. Thu c tính c a form và u khi n. 5.5.2. Câu h i ôn t p : 1. Nêu ý ngh a c a Form trong c s d li u. 2. S khác nhau gi a 2 cách thi t k form: AutoForm và Form wizard. 3. N u thi t k Form theo d ng Auto, b n c n ph i ch n ngu n cho Form không? 4. S khác bi t gi a control b bu c (Bound) và không b bu c (unbound) 5. Nêu s khác bi t gi a Label và Text Box 6. Nêu s khác bi t gi a Combo Box và List Box 7. Trong m t Option Group có th ch a các control nào ? 8. Giá tr c a nh ng control trong Option Group có th l y ngu n t m t tr ng nào ó trong Table/Query làm ngu n cho Form hay không? 9. Khái ni m Main Form và Subform. 10. Ta có th chèn m t tài li u Word vào trong Form c không ? N u c thì u khi n mà b n t o có tên là gì ? Trung t m Tin h c Trang 76

×