วันเยาวชนแหงชาติ
เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชน
ตอเด็กและเยาวชน พุทธศักราช ๒๕๕๖

สำนักงานสงเสริมสวัสดิ...
พระโอวาท
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในพิธีเปดงานวันเยาวชนแ...
พระวรธรรมคติ
(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประทานในวันเยาวชนแหงชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
รัฐบา...
สาร
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาส “วันเยาวชนแหงชาติ” ประจำป ๒๕๕๖
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
เด็กและเยา...
สาร
นายพงศเทพ เทพกาญจนา
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ
เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ...
สาร
นางปวีณา หงสกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
รองประธานกรรมการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ
เนื่...
สาร
นายวิเชียร ชวลิต
ป
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
วัน...
คำนำ
สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย...
สารบัญ
เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ
และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖
หนา
คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กแล...
การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ
และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖
คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ
และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖

นางญาณี เลิศไกร
ผ...
คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ
และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖

นาวาอากาศเอก กำพร...
คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ
และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖

ศาสตราจารยเกียรต...
คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ
และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖

นายสาธิต อิงคะวัต...
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
งานวันเยาวชนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖
ยอดเยาวชนดีเดนแหงชาติ

ยอดเยาวชนดีเดนแหงชาติ

นางสาวรัชนก อินทนนท
เกิดวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๘
อายุ ๑๘ ป
สถานที่ติดต...
สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน
เปนพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสรางสรรคผลงานที่เกี่ยวของกับกฎหม...
เด็กและเยาวชน

สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ
เด็กและเยาวชน
คติธรรมประจำใจ :
จงทำในสิ่งที่ดี และถูกตอง

นางสาวจิรวดี...
เด็กและเยาวชน

สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ
เด็กและเยาวชน
คติธรรมประจำใจ :
คนทุกคนเกิดมา ตั้งแตเกิดจนถึงดับ ทุกคนล...
เด็กและเยาวชน

สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ
เด็กและเยาวชน
คติธรรมประจำใจ :
จงฝนใหสูงสุด แลวอยาหยุดเมื่อสิ้นหวัง...
บุคคล

สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ
เด็กและเยาวชน
คติธรรมประจำใจ :
ทำงานอยางมุงมั่น ตั้งใจ ทุมเท เห็นแกประโยชน...
องคกร

สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ
เด็กและเยาวชน

สำนักงานชวยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุ...
คณะกรรมการสรรหา

สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน
คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผ...
สาขาการศึกษาและวิชาการ
เปนพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสรางสรรคผลงาน ในดานความรูทางวิชาการ ทฤษฎี หรือแนวคิดในรูป...
เด็กและเยาวชน

สาขาการศึกษาและวิชาการ

นางสาวกฤตยวรรณ มีโต เปนผูมีอุปนิสัยโอบออมอารี ตั้งใจใฝเรียนรู จนทำใหมี
ผลการเ...
เด็กและเยาวชน

สาขาการศึกษาและวิชาการ

นายสมพร สุวรรณการ
เกิดวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๗
อายุ ๑๙ ป
สถานที่ติดตอ
๑๙๔ หมู ๘ บาน...
เด็กและเยาวชน

สาขาการศึกษาและวิชาการ
นายธราวิทญ วุธิรักษ มีความมุงมั่นตั้งใจศึกษาเลาเรียน ใชเวลาวางอยางรูคุณ
ค า...
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556

2,215
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,215
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2556

 1. 1. วันเยาวชนแหงชาติ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชน ตอเด็กและเยาวชน พุทธศักราช ๒๕๕๖ สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)
 2. 2. พระโอวาท พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีเปดงานวันเยาวชนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน) วันศุกรที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีเปดงานวันเยาวชนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ในวันนี้. ขอขอบใจทุกคนทุกฝาย ที่ไดรวมมือรวมใจกันจัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นโดยตลอดตอเนื่อง เพื่อให เป น ประโยชน แ ก ก ารพั ฒ นาเยาวชนของชาติ ทั้ ง ขอแสดงความชื่ น ชมกั บ ผู ไ ด รั บ โล เ กี ย รติ ย ศและ เกียรติบัตรทุกคน. เยาวชนนับไดวาเปนทรัพยากรบุคคลอันมีคาของบานเมือง เพราะจะตองเติบโตขึ้นเปนกำลัง สำคัญในการสรางสรรคจรรโลงประเทศชาติใหรุงเรืองกาวหนา. ดวยเหตุนี้ เยาวชนทั้งหลาย จึงจำเปน ต อ งได รั บ การพั ฒ นาให มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป น พร อ มทุ ก ด า น ในอั น ที่ จ ะรั บ ภาระอั น สำคั ญ ยิ่ ง นี้ ต อ ไป ในอนาคต. กลาวคือ จะตองเปนคนที่มีวิชาความรู มีความสามารถทำการงานสรางสรรคประโยชน และความเจริญใหแกชาติบานเมืองได ทั้งยังตองมีความขยันหมั่นเพียร มีความเขมแข็งมั่นคงในเหตุผล และมีระเบียบวินัย. ขอสำคัญจะตองเปนผูมีปญญารูคิด คือสามารถพิจารณาแยกแยะไดวาอะไรดี อะไรไม ดี จะได ส ามารถเลื อ กสรรทำแต สิ่ ง ที่ ดี ที่ เ ป น ประโยชน ทั้ ง แก ต นเองและแก บ า นเมื อ งได . ้ ึ ิ ้ ขอใหเยาวชนทังหลายเรงฝกฝนพัฒนาตนเองใหถงพรอมดวยคุณสมบัตตาง ๆ อยางครบถวนจะไดเติบโตขึน เป น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ภาพ สามารถเป น กำลั ง สำคั ญ ในการพั ฒ นาชาติ บ า นเมื อ งให ก า วหน า มั่ น คง ไดอยางแทจริง. ในพระนามาภิ ไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช ฯ สยามมกุ ฎราชกุมาร ข า พเจาขอเป ดงาน วันเยาวชนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ณ บัดนี้. ขอใหการจัดงานดำเนินลุลวงไปดวยความเรียบรอย และ บรรลุประโยชนสูงสุดตามที่มุงหมาย ทั้งขอใหทุกทานที่มารวมในงานนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.
 3. 3. พระวรธรรมคติ (สมเด็จพระญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานในวันเยาวชนแหงชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ รัฐบาลกำหนดใหวันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปเปน “วันเยาวชนแหงชาติ” เนื่องจากเปนวันคลาย วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริยแหงราชวงศจกรีสองพระองค คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา  ั เจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕) และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) ซึ่งทั้งสองพระองค ไดเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว จึงถือเปนสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกใน พระมหากรุณาธิคณของยุวกษัตริยทงสองพระองค และทังสองพระองคทรงมีความเหมือนกันอยูประการหนึง ุ  ั้ ้  ่ คือทรงเปนพระมหากษัตริย ผูทรงเปนที่รักของประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ขอใหเยาวชนของชาติ สำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของลนเกลาทั้งสองพระองค ดวยการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี รูจักหนาที่และ ความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติรวมกันพัฒนาประเทศชาติใหสงบสุข ยึดมั่นในหลัก คำสอนของพระพุทธศาสนา ตั้งอยูในศีลธรรมอันดีงามที่ทุกคนพึงมีตอกัน ขออวยพร
 4. 4. สาร นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเยาวชนแหงชาติ” ประจำป ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เด็กและเยาวชนเปนวัยที่กำลังเรียนรูและมีพลังสรางสรรค ถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของสังคมและเปน อนาคตของชาติ จึงควรไดรับการพัฒนาทั้งในเรื่องของความรู ความคิด ตลอดจนทักษะตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหมี ศักยภาพที่ดีและเหมาะสม รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนใหเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ รวมถึงการสงเสริมใหทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชนของสาธารณะ เพื่ อ ให มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชน เท า กั บ เป น การเสริ ม สร า งโอกาสและเพิ่ ม ขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนใหเปนทั้งคนเกงและคนดี มีทั้งความรูความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต รักที่จะเรียนรูไปตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวไดทันตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ตลอดเวลา เพื่อเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอไป เนื่ อ งในโอกาสที่ วั น เยาวชนแห ง ชาติ ไ ด เวี ย นมาบรรจบครบรอบป อี ก วาระหนึ่ ง ในวั น ที่ ๒๐ กั น ยายน ศกนี้ ดิฉันขอสงความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชน ตลอดจนผูปฏิบัติงานและองคกรที่เกี่ยวของ ทุกทานดวยความจริงใจ ขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งบุคคลและองคกรที่ไดรับพระราชทานรางวัล เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ ผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน และขออวยพรใหทุกคนประสบแตความสุข ความสำเร็จ และเจริญดวยจตุรพิธพรชัยทุกประการ โดยทั่วกัน (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) นายกรัฐมนตรี
 5. 5. สาร นายพงศเทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแหงชาติ ไดเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ นี้ ผมขอสงความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนทุกคน ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในการ พัฒนาเด็กและเยาวชนดวยความจริงใจ เด็กและเยาวชนในวันนี้ คือผูที่เจริญเติบโตขึ้นเปนผูใหญในอนาคต การสงเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ มีทักษะ รูจักคิดวิเคราะห แยกแยะในสิ่งตาง ๆ ไดอยางถูกตองตลอดจนมีสวนรวมใน การคิดและแกไขปญหาของสังคม รวมทั้งทำกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม ดวยความมุงมั่น มีจิตอาสา นับเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหเด็กและเยาวชนเหลานี้ เปนผูที่ถึงพรอมในการที่จะเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่ดี มีคุณภาพ และเปนทรัพยากรบุคคลที่สามารถทำคุณประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติไดอยางดียิ่งตอไป ผมขอแสดงความชื่นชมตอผูไดรับการยกยองเปนเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ กลุมเด็กและเยาวชนดีเดน แหงชาติและผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน การไดรับการยกยองแสดงใหเห็นวาเปนผูที่ประสบความสำเร็จ เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ เพียบพรอมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม จึงขอใหผูไดรับการ ยกยองทั้งหลายภูมิใจในคุณความดีที่ไดทำ และยึดแนวทางนี้ในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเปนบุคลากรที่มีคุณคา ของชาติบานเมืองตลอดไป ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดปกปอง รักษาคุมครองทุกทาน เด็กและเยาวชนทุกคน ตลอดจนครอบครัวและบุคคลอันเปนที่รักใหประสบแตความสุขความเจริญตลอดไป (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ
 6. 6. สาร นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย รองประธานกรรมการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสที่วันเยาวชนแหงชาติ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ดิฉันขอแสดงความยินดีและสงความ ปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชน กลุมเด็กและเยาวชน บุคคล และองคกรที่ทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ที่ไดรับพระราชทานรางวัล ผูปฏิบัติงาน และผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งหลายดวยความจริงใจ เด็กและเยาวชนมีความสำคัญอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนของสังคมจะตองรวมมือกัน สนับสนุนใหเด็กและเยาวชน ไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน โดยเริ่มตั้งแตตัวของเด็กและเยาวชนเอง ครอบครัว สถาบัน การศึกษา หนวยงานที่ ดำเนินงานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกันสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดมีพื้นที่ในการทำ กิจกรรมในเชิงสรางสรรค สรางโอกาสในการเขาถึง แหลงเรียนรูตาง ๆ เพือใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง  ่  ให ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของโลกป จ จุ บั น เด็ ก และเยาวชนจำเป น ที่ จ ะต อ งมี ทั ก ษะชี วิ ต ที่ ดี เจริ ญ เติ บ โตสมวั ย ทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา กลาแสดงออก มีเหตุผล มีความเขาใจในการดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคม สรางคุณประโยชนตอประเทศชาติใหกาวหนา เด็กและเยาวชน บุคคล และองคกรทีทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน   ่  ผูที่ไดรับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ จึงควรรวมกันพัฒนาประเทศและประพฤติตนเปน แบบอยางที่ดีงามตอสังคม ผมขอแสดงความชื่นชมตอเด็กและเยาวชน กลุมเด็กและเยาวชน บุคคล และองคกรตาง ๆ ที่ไดรับการยกยอง เป น เด็ ก และเยาวชนดี เ ด น แห ง ชาติ และผู ท ำคุ ณ ประโยชน ต อ เด็ ก และเยาวชน นั บ เป น แบบอย า งที่ ดี ต อ สั ง คม และบุคคลทั่วไป ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลใหเด็กและเยาวชน และผูมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนทุกทานประสบความกาวหนา ความสุขความเจริญดวยจตุรพิธพรชัยโดยทั่วกัน (นางปวีณา หงสกุล) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รองประธานกรรมการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ
 7. 7. สาร นายวิเชียร ชวลิต ป ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนวันเยาวชนแหงชาติของประเทศไทย ผมขอแสดงความยินดีกับเด็กและ เยาวชน บุคคล และองคกรที่ทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน และขอชื่นชมผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาเด็ก เยาวชนทุกทานที่ไดอุทิศแรงกายแรงใจทำงานเพื่อเด็กและเยาวชน งานดานการพัฒนาเด็กเยาวชน เปนมุมสะทอนอีก มุมหนึ่งใหสังคมไดตระหนักวาเรายังมีเด็กและเยาวชน กลุมเด็กและเยาวชน หนวยงานหลาย ๆ แหงเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนดวยตางเล็งเห็นวาเด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ การสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเปนคนดี คนเกง ถือเปนหัวใจหลักในการพัฒนาประเทศและถือเปนหนาที่ของ ทุกภาคสวนที่ตองรวมกันปลูกฝงคานิยมในดานตางๆ ใหกับเด็กเยาวชน ทั้งทางดานความรู ความสามารถในวิทยาการ ตาง ๆ ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม ความวิริยะอุตสาหะตอการเรียน มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต เสียสละและบำเพ็ญประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมและประเทศชาติ เด็กและเยาวชน บุคคล และองคกรที่ไดรับ รางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติ ในป ๒๕๕๖ นี้ ลวนเปนผูที่มีความพยายาม ทุมเทกำลังความสามารถ สติปญญาใน การศึกษาฝกฝนทักษะทางวิชาการในสาขาตาง ๆ เสียสละและอุทิศตนเองทำกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ขอใหทุกทานรักษาความดีงามดังกลาว ไวใหคงอยูเพื่อเปน แบบอยางในการทำความดี เพื่อเปนคุณประโยชนตอบานเมืองตอไป ขอแสดงความชื่นชมตอเด็กและเยาวชน กลุมเด็กและเยาวชน บุคคล และองคกรตาง ๆ ที่ไดรับการยกยอง เปนเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ซึ่งนับเปนแบบอยางที่ดีตอบุคคลทั่วไป ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลใหเด็กและเยาวชน และผูมี สวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกทาน ประสบความสุข ความเจริญ ดวยจตุรพิธพรชัยโดยทั่วกัน (นายวิเชียร ชวลิต) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
 8. 8. คำนำ สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย ตระหนักถึงความสำคัญของการยกยอง เผยแพร และเชิดชูเกียรติประวัติของเด็กและ เยาวชน กลุมเด็กและเยาวชน บุคคล และองคกรที่ทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ที่ไดรับพระราชทานรางวัลเด็ก และเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ซึ่งลวนแตไดสรางคุณความดี เสียสละความสุข สวนตัวเพื่อสังคมเปนเวลานาน เปนผูมีความสามารถอยางสูงในดานตาง ๆ จนเปนที่ตระหนักตอสังคม ในฐานะของ หนวยงานที่รับผิดชอบกลุมเปาหมาย เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ จึงเห็นควรจัดทำหนังสือเพื่อนำเสนอ ผลงานคุณความดีของทุกทานใหเปนที่ประจักษแกสังคม และเปนการเผยแพรเกียรติประวัติของผูที่ไดรับรางวัลยกยอง เชิดชูผูกระทำความดี ผูมีความสามารถใหเปนแบบอยางแกเยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนแรงบันดาลใจแกผูตั้งใจ กระทำความดีหรือผูที่มีความสามารถที่จะไดมุงมั่นรักษาความดีและพัฒนาความสามารถใหกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นตอไป ในนามของสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ดิฉันขอขอบคุณ คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน และ คณะกรรมการทุกสาขากิจกรรมที่รวมดำเนินงานเปนเวลายาวนาน จนบรรลุผลสำเร็จดวยความมุงหวังที่จะยกยอง เชิดชู คนดี คนเกง ใหเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม และขอบคุณผูรวมดำเนินงานทุกทานที่ทำใหงานพัฒนาเด็กและ เยาวชนมีความกาวหนาอยางตอเนื่องตลอดมา สุดทายนี้หวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนสิ่งที่บอกวาเรายังมีคนดี คนเกง อีกมากที่ควรยกยอง ใหกำลังใจ และเปน แบบอยางที่ดีแกสังคมตอไป (นางญาณี เลิศไกร) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
 9. 9. สารบัญ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ หนา คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ยอดเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ สาขากีฬาและนันทนาการ สาขาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สาขาคุณธรรมและจริยธรรม สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน และสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชน สาขาศิลปวัฒนธรรม สาขาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ปองกันปญหาสังคม สาขาอาชีพ สรุปผลการพิจารณาสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ตารางที่ ๑ ตารางกิจกรรมและตัวอยางกิจกรรม ตารางที่ ๒ คุณสมบัติ/หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ คณะทำงานจัดทำหนังสือเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ๑๘ ๑๙ ๒๖ ๔๕ ๕๙ ๘๙ ๑๐๕ ๑๑๐ ๑๒๖ ๑๕๔ ๑๖๕ ๑๘๐ ๑๙๒ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๒
 10. 10. การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖
 11. 11. คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ นางญาณี เลิศไกร ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ประธานอนุกรรมการ นายเสรีย วชิรถาวรชัย รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ รองประธานอนุกรรมการ นางสาวอุษณี กังวารจิตต ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและพิทักษเยาวชน สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ รองประธานอนุกรรมการ
 12. 12. คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ นาวาอากาศเอก กำพร พิพัฒน ผูแทน กระทรวงกลาโหม อนุกรรมการ นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผูแทน กรมประชาสัมพันธ อนุกรรมการ นางทิพวรรณ พรหมเพ็ญ ผูแทน กระทรวงเกษตรและสหกรณ อนุกรรมการ นายมนตรี ไชยพันธ ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย อนุกรรมการ นางยุพา ประเสริญยิ่ง ผูแทน กระทรวงวัฒนธรรม อนุกรรมการ นางภาวินี สุมลตรี ผูอำนวยการกลุมการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ อนุกรรมการ นายยินดี ปนแววงาม ผูแทน กระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ นางวันเพ็ญ พงษเกา ผูแทน สภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ อนุกรรมการ รองศาสตราจารยอัจฉราพรรณ จรัสวัฒน ผูแทน สภาสังคมสงเคราะแหงประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ อนุกรรมการ
 13. 13. คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ศาสตราจารยเกียรติคุณจรรจา สุวรรณทัต อนุกรรมการ นางกาญจนา เติมประยูร ผูแทน สมาคมบำเพ็ญประโยชน แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ อนุกรรมการ นายจรัล ทองเกษม อนุกรรมการ นายเกษม จันทรนอย อนุกรรมการ นางนงนุช ชาญปริยวาทีวงศ อนุกรรมการ นายเกื้อ แกวเกต อนุกรรมการ รองศาสตาจารยบุญเรื่อง อินทวรันต อนุกรรมการ นางเพชรี เขมวิรัตน ผูแทน กระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ นางดวงสมร คลองสารา สถาบันสงเสริมการสอน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) อนุกรรมการ
 14. 14. คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ นายสาธิต อิงคะวัต ผูแทน สภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ อนุกรรมการ นางยาใจ ออนนอมพันธุ อนุกรรมการ พันเอกเพทาย อัตเศรณีย อนุกรรมการ ศาสตราจารยศุภลักษณ พินิจภูวดล อนุกรรมการ ศาสตราจารยสมบัติ กาญจนกิจ อนุกรรมการ นายศุภวิทย เปยมพงศสานต อนุกรรมการ นางสายสม วงศาสุลักษณ อนุกรรมการ นางทัศนีย เสนีวงศ ณ อยุธยา อนุกรรมการและเลขานุการ นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางชดาพร เลาหวัฒน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
 15. 15. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ งานวันเยาวชนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖
 16. 16. ยอดเยาวชนดีเดนแหงชาติ ยอดเยาวชนดีเดนแหงชาติ นางสาวรัชนก อินทนนท เกิดวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ อายุ ๑๘ ป สถานที่ติดตอ โรงเรียนแบดมินตันบานทองหยอด ๑๓๖/๗ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ โทรศัพท : ๐ ๒๔๒๑ ๘๙๙๙ บิดา-มารดา นายวินัสชัย อินทนนท นางคำผัน สุวรรณศาลา การศึกษา กำลังศึกษาชั้นปที่ ๑ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ๑๘ นางสาวรัชนก อินทนนท “นองเมย” เจาของรางวัลแชมปโลกแบดมินตัน ประเภทเดี่ยวในรายการ เวิลด แชมเปยนชิฟส 2013 ไดสรางประวัติศาสตรแชมปโลก แบดมินตันที่มีอายุนอยที่สุด นองเมย เริ่มตีแบดมินตันเมื่ออายุได ๖ ขวบ เนื่องจากการที่พอไดทำงานใน โรงงานขนมไทย บานทองหยอด ชวงนั้นเปนชวงวัยเด็กซึ่งซนมาก ๆ “แมปุก” หรือ คุณกมลา ทองกร ปจจุบันดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบานทองหยอด ดวยความเปนหวงของแมปุก จึงทำใหเมยไดเริ่มตีแบดมินตันเปนครั้งแรก และสามารถ ควาแชมปแรกไดตั้งแตอายุเพียงไมกี่ขวบ ผลงานของนองเมยทผานมา ไดสรางชือเสียงใหกบประเทศไทย อาทิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ี่  ่ ั ไดเปนแชมปทอายุนอยทีสดในการแขงขันบีดบเบิลยูเอฟเวิลดจเู นียรแชมเปยนชิพ ครังที่ ๑๔ ี่  ่ ุ ั  ้ ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนการแขงขันแบดมินตันระดับเยาวชนโลก ในป ๒๕๕๓ ไดรบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขากีฬาและนันทนาการ ในวันเยาวชนแหงชาติ ั และในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเปนนักแบดมินตันที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรายการ บีดับเบิลยูเอฟเวิลดจูเนียรแชมเปยนชิฟ 2011 ที่จัดขึ้นที่ไทเปนั้น นองเมยสามารถควา แชมปรายการนี้ไดอีกเปนครั้งที่ ๓ ติดตอกันดวยอายุเพียง ๑๖ ป และเปนครั้งแรกของ การแขงขันระดับเยาวชนโลกที่อันดับที่ ๑ ไดแชมป ๓ ปซอน ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ รั ช นกสร า งสถิ ติ โ ลกใหม เ ป น นั ก แบดมิ น ตั น ที่ มี อ ายุ น อ ยที่ สุ ด ที่ ติ ด อั น ดั บ ๑ ใน ๕ ของโลกในวัยเพียง ๑๘ ป หลังควาแชมป “โยเน็กซ ซันไรส อินเดีย โอเพน” และสหพันธ แบดมินตันโลก ประกาศการจัดอันดับแบดมินตันโลก นางสาวรัชนก อินทนนท ขยับขึ้น จากอันดับ ๕ ไปเปนมือ ๓ ของโลกในประเภทหญิงเดี่ยว ดวยเอกลักษณของรัชนกระหวางการแขงขัน คือการแสดงสัมมาคารวะดวยการ ยกมือไหวแกทุกคนที่เกี่ยวของ จนกระทั่งสมาคมแบดมินตันของอินเดีย สงหนังสือแสดง ความยกยองเอกลักษณดังกลาวมายังสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยดวย จากการที่ นางสาวรัชนก อินทนนท ไดสรางชื่อเสียงใหประเทศชาติโดยไดรับ รางวัลแชมปโลกแบดมินตัน ประเภทเดี่ยวในรายการ เวิลด แชมเปยนชิพส 2013 เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นับวาเปนการสรางประวัติศาสตรนักแบดมินตันไทยคนแรกที่ควาแชมปโลกและมีอายุ นอยทีสด ดวยความวิรยะอุตสาหะ พากเพียร ขยันหมันฝกซอม มุงมัน จึงประสบความสำเร็จ ุ่ ิ ่  ่ กรอปกับเปนผูมีความประพฤติดี มีมารยาทและภูมิใจในความเปนไทย เปนตนแบบของ เยาวชนที่ดี นางสาวรัชนก อินทนนท จึงสมควรไดรับการยกยองใหเปนยอดเยาวชน ดีเดนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖
 17. 17. สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน เปนพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสรางสรรคผลงานที่เกี่ยวของกับกฎหมาย เพื่อเปนประโยชนแกเด็กและเยาวชน โดยการเผยแพร พัฒนา พิทักษ ปกปอง คุมครอง ปองกัน แกไข ฟนฟูพฤติกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ๑. นางสาวจิรวดี สุดตา ๒. นายจักรา สรอยสาย ๓. นางสาววัชรากรณ ถมจอหอ บุคคล ๑. ดร.วิชุลดา มาตันบุญ องคกร ๑. สำนักงานชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คลินิกยุติธรรม) เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ๑๙
 18. 18. เด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ เด็กและเยาวชน คติธรรมประจำใจ : จงทำในสิ่งที่ดี และถูกตอง นางสาวจิรวดี สุดตา เกิดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๓๕ อายุ ๒๑ ป สถานที่ติดตอ ๒๐๖/๑ หมูที่ ๒ ซอยอินทรประสาท ถนนราษฎรบำรุง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐ โทรศัพท : ๐๘ ๗๘๖๙ ๒๓๘๑ บิดา-มารดา นายยศ สุดตา นางยุพิน สุดตา การศึกษา กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ๒๐ นางสาวจิรวดี สุดตา เปนผูที่สนใจเรียนรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและนำความรูที่ ได ม าเผยแพร แ ก ค นในท อ งถิ่ น ให มี ค วามเข า ใจและตระหนั ก รู เ กี่ ย วกั บ ภั ย ด า น การคามนุษย ยังผลใหคนในทองถิ่นรูเทาทันภัยสังคมและรูจักปกปองสิทธิของตนเอง ดังจะเห็นไดจากกิจกรรมที่เขารวมอยางตอเนื่อง จิรวดี สุดตา ไดมีสวนรวมในการสำรวจขอมูลการยายถิ่นของเยาวชนที่เขามาใน เมืองหลวง รวมกับองคกร Save The Children รวมแสดงละครสื่อ และจัดทำหนังสือ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นเขาใจ เพื่อสะทอนปญหาการคามนุษย และยังเปนตัวแทนเขา รวมงานตอตานการคามนุษย จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษยจังหวัดอุบลราชธานี เปนตัวแทนเขารวมงานรณรงคและตอตานการคามนุษยตาม แนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร ดวยความมุงมั่นและตั้งใจจริงที่จะนำความรู เกียวกับการตอตานการคามนุษยมาชวยเหลือชุมชน จึงไดเปนตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ่ เขารวมในโครงการ Thailand youth forum ในหัวขอเรื่องการคามนุษยและเรื่องสิทธิ จัดโดยองคการ Save The Children มูลนิธิศุภนิมิต และไดเปนตัวแทนประเทศไทยเพื่อ รวมเผยแพรและปองกันการคามนุษยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สิทธิมนุษยชนเปนเรื่องที่สำคัญแตนอยคนนักที่จะสนใจศึกษาเรียนรูใหถองแท การเรียนรูและเขาใจแลวนำไปเผยแพรเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูอื่นนั้นนับวาเปนเยาวชน ที่ไดสรางประโยชนใหกับสังคมสวนรวมเปนการปกปองคุมครองสิทธิใหกับสังคม แมจะ เปนเพียงเยาวชนคนหนึ่งแตก็สามารถเปนผูนำและมีสวนรวมในการตอตานการคามนุษย นับวาเปนเยาวชนที่มีความมุงมั่นในการที่จะเรียนรูกฎหมายใหสามารถนำมาปกปอง คุมครองสิทธิใหกับเด็กและเยาวชน นางสาวจิรวดี สุดตา จึงสมควรไดรับการยกยอง ใหเปนเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็ก และเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖
 19. 19. เด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ เด็กและเยาวชน คติธรรมประจำใจ : คนทุกคนเกิดมา ตั้งแตเกิดจนถึงดับ ทุกคนลวนมีสิทธิ ความเสมอภาค เทาเทียมกัน หรือมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ลวนแลวแตวาจะทำหนาที่ของการที่ไดเกิดมาเปนมนุษย ไดสมบูรณแลวหรือไม ฉะนั้นคุณคาที่แทจริงของคนจึงอยูที่การประพฤติ ปฏิบัติ “จะดี หรือชั่วอยูที่ตัวทำ จะสูงหรือต่ำอยูที่ทำตัว” นายจักรา สรอยสาย เปนเยาวชนที่เปนแบบอยางแกสังคม โดยเฉพาะในเรื่อง ของการสนใจใฝหาความรูเกี่ยวกับกฎหมายเด็กและเยาวชน และยังเปนผูที่เห็นคุณคา ดานการสรางความอบอุนใหเกิดขึ้นในระดับครอบครัวอีกดวย ดังจะเห็นไดจากการ เขารวมกิจกรรมตางๆ จักรา สรอยสาย มีความคิดที่จะเผยแพร และถายทอดความรูใหกับคนในชุมชน และสังคม เพือหาแนวทางในการสรางครอบครัวอบอุน เพือสรางแกนนำเยาวชนระดับตำบล ่  ่ และไดทำหนาทีเ่ ปนวิทยากรกระบวนการโครงการบูรณาการสรางบทบาทพืนทีสรางสรรค ้ ่ สำหรับเด็กและเยาวชน โครงการคาราวานเสริมสรางเด็กระดับจุลภาค (เด็กและเยาวชน คนดีศรีขอนแกน) ป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ เปนวิทยากรเผยแพรความรูและกระบวนการ ทางดานกฎหมาย เผยแพรพระราชบัญญัตคมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติ ิ ุ คุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนกรรมการเครือขาย งดเหลาจังหวัดขอนแกน และดำรงตำแหนงเปนรองประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแกน ฝายอำนวยการ จากผลงานและกิ จ กรรมที่ ก ระทำเพื่ อ สั ง คมอย า งต อ เนื่ อ งแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความมุ ง มั่ น ในการทำงานเพื่ อ ส ว นรวม การมี จิ ต สาธารณะที่ จ ะบำเพ็ ญ ประโยชน แกสังคม โดยเฉพาะดานการใหความรู เพื่อตองการใหสังคมเห็นความสำคัญดานการ ปกปองสิทธิแกเด็กและเยาวชนซึ่งจะเปนกำลังสำคัญของชาติในอนาคต นายจักรา สรอยสาย จึงสมควรไดรบการยกยองใหเปนเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขากฎหมาย ั และการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ นายจักรา สรอยสาย เกิดวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๓๒ อายุ ๒๔ ป สถานที่ติดตอ ๑๐๐/๗๓๙ หมูที่ ๑๓ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ โทรศัพท : ๐๘ ๕๖๐๗ ๑๖๗๘ บิดา-มารดา จาสิบเอกรัชชสัน สรอยสาย นางจิราภรณ สรอยสาย การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอรกราฟฟก วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ๒๑
 20. 20. เด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ เด็กและเยาวชน คติธรรมประจำใจ : จงฝนใหสูงสุด แลวอยาหยุดเมื่อสิ้นหวัง ความพยายามอยูที่ใด ความสำเร็จยอมอยูที่นั่น นางสาววัชรากรณ ถมจอหอ เกิดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๔ อายุ ๒๒ ป สถานที่ติดตอ ๕๔ หมูที่ ๑๐ บานวานพระยาสามัคคี ตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐ โทรศัพท : ๐๘ ๐๔๐๖ ๒๙๖๗ Email : Jeed_khonburi17@hotmail.com บิดา-มารดา นายแอด ถมจอหอ นางแจง ถมจอหอ นางสาววัชรากรณ ถมจอหอ เปนเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการ ศึกษาหาความรูดานกฎหมาย เปนแบบอยางในเรื่องของการศึกษาหลักการปกครอง ระบอบประชาธิ ป ไตยอย า งถ อ งแท และนำความรู เ ผยแพร สู สั ง คมอย า งต อ เนื่ อ ง ดังจะเห็นไดจากกิจกรรม วัชรากรณ ถมจอหอ ไดมีสวนในการการเผยแพรความรูดานกฎหมาย อาทิ ไดเปนวิทยากรในกิจกรรมเสริมความรูในการปกครองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ณ โรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย เปนวิทยากรผูชวยของ ชมรมตนกลาประชาธิปไตยจัดกิจกรรมเชิงรุกรัฐสภา สวท.ขอนแกน เปนอาสาสมัคร สืบสวนพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากนี้ยังไดอุทิศตนเพื่อเปนประโยชนแกสังคม ในดานตาง ๆ และเผยแพรความรูกฎหมายเพื่อเปนประโยชนแกเด็กเยาวชนซึ่งเปน อนาคตของชาติอยางเต็มความสามารถตอเนื่องเสมอมา การนำความรูความสามารถที่มีไปเผยแพรแกผูอื่นอยางเต็มกำลังความสามารถ นับวาไดทำประโยชนแกสังคมสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักประชาธิปไตยอันเปน ระบอบการปกครองของประเทศ ก็ยอมชวยปลูกฝงจิตสำนึกประชาธิปไตยอันถูกตองให แกเยาวชนของชาติ นางสาววัชรากรณ ถมจอหอ จึงสมควรไดรับการยกยองใหเปน เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและ เยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒๒ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖
 21. 21. บุคคล สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ เด็กและเยาวชน คติธรรมประจำใจ : ทำงานอยางมุงมั่น ตั้งใจ ทุมเท เห็นแกประโยชนของสวนรวม และประเทศชาติ ดร.วิชุลดา มาตนบุญ เปนนักวิจัยที่มุงเนนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม โดยเฉพาะดำเนินโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวกับสิทธิเด็กและการปกปองและคุมครอง เด็กอยางตอเนื่อง ดร.วิ ชุ ล ดา ได จั ด ทำโครงการการรั บ รู ข องชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ เ ด็ ก และการ คุมครองเด็ก ป ๒๕๕๓ ไดศึกษาวิจัยรูปแบบการทำงานแบบโครงขายการคุมครองเด็ก ของตำบลแมแฝกใหม ตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ป ๒๕๕๒ ไดศกษาวิจยสถานการณ ึ ั และรูปแบบของแรงงานเด็กในจังหวัดเชียงราย ป ๒๕๕๑ ไดศึกษาวิจัยเครือขายองคกร ดานเด็กกับการปองกันและแกไขปญหาการละเมิดทางเพศตอเด็กในจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน : กรณีศกษาจังหวัดเชียงใหม ป ๒๕๕๐ นอกจากนียงไดจดทำคูมอการคุมครองเด็ก ึ ้ั ั ื  ใหปลอดภัยจากสารเสพติด จากความรุนแรง และจากการลวงละเมิดทางเพศ และจัด ทำคูมือสิทธิเด็ก (ฉบับชุมชน) ขึ้น รวมถึงเปนวิทยากรในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับประเด็น ดานเด็กและเยาวชนใหกับหนวยงานตาง ๆ ในระดับจังหวัดอีกดวย กิจกรรมทีไดดำเนินการมาอยางตอเนืองนันเปนรูปแบบใหความรูเ กียวกับสิทธิเด็ก ่ ่ ้ ่ รณรงคใหขอมูลและพัฒนาโครงขายการทำงานในพื้นที่ การพัฒนาโครงขายการปกปอง และคุมครองเด็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เริ่มตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน ดวยแนวคิดและผลงานที่เห็นเปนที่ประจักษ ดร.วิชุลดา มาตนบุญ จึงสมควรไดรับการ ยกยองใหเปนบุคคลผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและการปกปอง คุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ดร.วิชุลดา มาตันบุญ เกิดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑ อายุ ๔๕ ป สถานที่ติดตอ ๒๓๙ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ โทรศัพท : ๐ ๕๓๙๔ ๒๕๖๗, ๐๘ ๖๑๙๕ ๒๒๐๒ โทรสาร : ๐ ๕๓๙๔ ๒๕๖๖ บิดา-มารดา นายแกว มาตันบุญ นางหลอน มาตันบุญ การศึกษา ปริญญาเอก สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ๒๓
 22. 22. องคกร สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิ เด็กและเยาวชน สำนักงานชวยเหลือประชาชน ทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กอตั้ง ป พ.ศ. ๒๕๔๑ สถานที่ติดตอ อาคารชั้น ๒ ถนนพระราม ๔ อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทรศัพท : ๐ ๒๓๕๐ ๓๕๐๐ ตอ ๑๖๖๐ โทรสาร : ๐ ๒๓๕๐ ๓๖๕๙ Email : Tussawan.s@bu.ac.th ชื่อบุคคลอางอิง อาจารยทัศนวรรณ สิริพรหมเจริญ ๒๔ สำนั ก งานช ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎหมาย (คลิ นิ ก ยุ ติ ธ รรม) เป น องค ก ร เพื่อสังคมที่กอตั้งขึ้นในป ๒๕๔๑ โดยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนองคกร ที่มีเปาหมายการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยไมหวังผลกำไร แตมุงเนนการนำความรู ไปชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูขาดความเขาใจดานกฎหมายในสังคม คลินิกยุติธรรมมุงใหความรูประชาชนที่มีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนใหคำปรึกษา ใหความคุมครองและชวยเหลือทางดานกฎหมายดานตาง ๆ รวมถึงรับเรืองราวรองทุกข สำหรับประชาชนผูทไมไดรบความเปนธรรมในวันอังคาร-วันเสาร ่  ี่ ั ตังแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๒๐ น. หรือขอรับความชวยเหลือผานทางเว็บไซตตลอด ๒๔ ชัวโมง ้ ่ ดวยตระหนักถึงปญหาสังคมทางดานกฎหมายทีเ่ กิดขึนอยางมากมายในปจจุบน โดยมุงหวังที่ ้ ั  จะใหบริการ และชวยเหลือแกประชาชนทัวไปทีไดรบความเดือดรอนจากปญหาทางกฎหมาย ่ ่ ั ตอมาในป ๒๕๔๕ สำนักงานชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพไดรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการภายใตขอตกลงที่วาดวย ความรวมมือในการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ภายใตชอ “คลินกยุตธรรม” ่ื ิ ิ โดยมีปณิธานเพื่อใหเกิดความเสมอภาคและสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้ในชวงปดภาคการศึกษาก็ไดจัดคายแนะนำกฎหมายแกประชาชนใน ชนบท อันเปนบริการวิชาการเพือสังคมทีนกศึกษาจะไดมโี อกาสใหคำปรึกษาทางกฎหมาย ่ ่ั ในสถานการณจริงภายใตการดูแลอยางใกลชิดของอาจารยพรอมคำแนะนำเพิ่มเติม ในแงมุมตาง ๆ เพื่อเปนการเสริมทักษะในการประกอบอาชีพแกนักศึกษาวิชากฎหมาย ในป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ไดจัดโครงการสานฝนปนความรูเพื่อกาวสูรั้วมหาวิทยาลัย และ ในป ๒๕๕๕ ไดจัดกิจกรรมศาลจำลองในงานเปดรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเผยแพร ความรูแกนักศึกษาและผูสนใจกิจกรรมดานกฎหมายอีกดวย นับเปนระยะเวลากวา ๑๕ ป ทีไดดำเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชนตาง ๆ ่  เชน การเผยแพรความรูทางกฎหมายสูชุมชนในตางจังหวัด การใหความรูกฎหมายแก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา เป น ต น ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด คุ ณ ประโยชน แ ก สั ง คมตลอดมา จากแนวคิดและเปาหมายขององคกร สำนักงานชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คลินิกยุติธรรม) จึงสมควรไดรับการยกยองใหเปนองคกรที่ทำคุณประโยชนตอเด็กและ เยาวชน สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖
 23. 23. คณะกรรมการสรรหา สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและการปกปองคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ศาสตราจารยศุภลักษณ พินิจภูวดล ประธานกรรมการ พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุทธารมณ รองประธานกรรมการ นางสาวพัชนี เต็มเปยม กรรมการ ผูแทน สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ นางสาววาสนา เกานพรัตน กรรมการ ผูแทน มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก หัวหนางานนิติการ กองกลาง สท. นายพงศเทพ พนากุลวิจิตร กรรมการ นางอุทัยวรรณ แจมสุธี กรรมการ นายณรงค จันทรบูรณะพินิจ กรรมการและเลขานุการ นางยุวดี วณิชชยังกูร กรรมการและผูชวยเลขานุการ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ๒๕
 24. 24. สาขาการศึกษาและวิชาการ เปนพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสรางสรรคผลงาน ในดานความรูทางวิชาการ ทฤษฎี หรือแนวคิดในรูปแบบ ใหมๆ และการนำความรูไปใชเพื่อการพัฒนา เด็กและเยาชน ๑. นางสาวกฤตยวรรณ ๒. นายสมพร ๓. นายธราวิทญ ๔. นายชาตรี ๕. นางสาวพิมพพิสุทธิ์ ๖. นางสาวชุติกาญจน ๗. นายคุณาธิป ๘. นายศรัณรักษ ๙. นางสาวอภิษฎา ๑๐. นางสาวเบญจมาศ ๑๑. นางสาววรรณิดา ๒๖ มีโต สุวรรณการ วุธิรักษ พิมวงศ วรขจิต นามชุม จำปานิล สุขศรี จุลกทัพพะ ทองศรี ใจแกว บุคคล ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ นางวราภา นายปรีชา วาที่รอยตรีพินิจ นายโสพล นายกอบวิทย นายอิสรพงศ สามาอาพัฒน นาคศิริ สังสัพพันธ สายสาหราย พิริยะวัฒน ทองอิ่ม
 25. 25. เด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ นางสาวกฤตยวรรณ มีโต เปนผูมีอุปนิสัยโอบออมอารี ตั้งใจใฝเรียนรู จนทำใหมี ผลการเรียนอยูในระดับดีมาก เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๙๑ เปนผูที่เปนแบบอยางที่ดีแก เยาวชนในดานความใฝเรียนใฝรูอยูเปนนิจจนประสบความสำเร็จในการศึกษาเลาเรียน และยังไดมีสวนรวมทำประโยชนใหกับชุมชน และโรงเรียนจนไดรับรางวัล “Student Award” ในพิธีมอบรางวัลแหงคุณภาพ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ไดรบรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันทักษะวิชาบัญชี ระดับ ปวช. ั ป ๒๕๕๕ และไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันทักษะวิชาบัญชี ระดับ ปวช. ป ๒๕๕๔ ไดรับเกียรติคุณบัตรเปนเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๖ จาก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ และไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ป ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงราย ความมุมานะ อุตสาหะ ในการศึกษาหาความรูนับเปนคุณลักษณะอันดีที่เยาวชน พึงมีเพื่อใชในการพัฒนาตนใหกาวหนา การฝกฝนทักษะชวยใหประสบความสำเร็จใน วิชาชีพที่ตนสนใจ นางสาวกฤตยวรรณ มีโต สมควรไดรับการยกยองใหเปนเด็กและ เยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำป ๒๕๕๖ นางสาวกฤตยวรรณ มีโต เกิดวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ อายุ ๑๘ ป สถานที่ติดตอ ๑๐๑/๔ หมู ๑๑ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ๕๓๑๔๐ โทรศัพท : ๐๘ ๒๔๐๙ ๐๖๐๙ การศึกษา กำลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖ ๒๗ ๒๑
 26. 26. เด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ นายสมพร สุวรรณการ เกิดวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๗ อายุ ๑๙ ป สถานที่ติดตอ ๑๙๔ หมู ๘ บานบัวโคก ตำบลโพธิ์หมากแขง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๒๐ โทรศัพท : ๐๘ ๘๗๓๖ ๓๐๕๒ Email : som_han@hotmail.com การศึกษา กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ๒๘ นายสมพร สุวรรณการ เปนผูทมความรูความสามารถ และดวยความรูทตนเองเกง  ี่ ี   ี่ ไปสอนหรือถายทอดใหกบผูอน มีคณธรรมอันโดดเดน มีพลังสรางสรรค และเปนแบบอยาง ั  ่ื ุ ที่ดีแกผูอื่น นายสมพร ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพฝาผนัง ระดับมัธยมศึกษา ตอนต น ในงานวั น เด็ ก แห ง ชาติ ประจำป ๒๕๕๓ จากสำนั ก งานเทศบาลตำบล สวางแดนดิน ไดรบการคัดเลือกใหเปนเยาวชนทำดี ตามโครงการเยาวชนอีสาน มือสะอาด ั ชาติไมลม ครั้งที่ ๓ ประจำป ๒๕๕๖ จากผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ไดรับรางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาญี่ปุน ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “สุดยอดเด็กไทยมุงมั่น สรางสรรคแบบอยางดวย ปญญา” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ไดรบรางวัลโปสเตอรดเี ดน รางวัลที่ ๒ โครงการยุววิจยยางพารา สกว. ั ั ประจำป ๒๕๕๔ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดผานการประเมิน มาตรฐานศีลธรรม ระดับยอดเยี่ยม (Diamond V-star) วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผูนำ ฟนฟูศลธรรมโลก ครังที่ ๗ โครงการฟนฟูศลธรรมโลก เพือถวายเปนพุทธบูชา พ.ศ.๒๕๕๕  ี ้  ี ่ จากชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ไดรับทุน สนับสนุนการวิจัย โครงการยุววิจัยยางพารา สกว. ประจำป ๒๕๕๔ จากสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง การประกวดสุนทรพจนภาษาญี่ปุน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ นอกจากจะมีความรู ความสามารถทางดานการวิจัยแลว ยังสามารถถายทอด วิชาการใหกับผูอื่นไดเปนอยางดี จนไดรับมอบหมายใหเปนครูสอนชุมนุมภาษญี่ปุน ในโรงเรียน และไดรบมอบหมายใหฝกนักเรียนเพือเปนตัวแทนไปแขงทักษะวิชาการตาง ๆ ั  ่ ทำงานวิจัยจนไดรับรางวัลระดับชาติ และไดรับเชิญเปนกรรมการตัดสินการแขงขัน ทักษะทางวิชาการอยูเ สมอ จากผลงานทีทำใหเห็นเปนทีประจักษ นายสมพร สุวรรณการ ่ ่ สมควรไดการยกยองใหเปนเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำป ๒๕๕๖ เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจำป ๒๕๕๖
 27. 27. เด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ นายธราวิทญ วุธิรักษ มีความมุงมั่นตั้งใจศึกษาเลาเรียน ใชเวลาวางอยางรูคุณ ค า และสร า งสรรค มี ค วามรู ค วามสามารถด า นวิ ท ยาศาสตร อ ย า งโดดเด น เป น ผู มี ความเสียสละ และชวยเหลืองานโรงเรียนมาโดยตลอด นายธราวิทญ ไดรบรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ ๒ กิจกรรมการประกวดโครงงาน ั วิทยาศาสตรประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปการศึกษา ๒๕๕๕ ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนจังหวัดระนอง ในงานวันเด็กแหงชาติ ป ๒๕๕๕ ไดรับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑ กิจกรรมการแขงขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลป หัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ประจำปการศึกษา ๒๕๕๔ “สุดยอดเด็กไทย กาวไกล ในอาเซียน” ไดรับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑ การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ การแขงขันทักษะวิชาการ ระดับจังหวัด ปการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาระนอง ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ ประเภททีม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งที่ ๖๐ จังหวัดตรัง “เสริม ปญญาเด็กไทย ใสใจคุณธรรม นำเทคโนโลยี” ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ แขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับชันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ งานศิลปหัตถกรรม ้ นักเรียน ระดับชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ “สุดยอดเด็กไทย กาวใหมที่ไกลกวา” วันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดเขารวมในเทศกาลวิทยาศาสตรโครงการ GLOBE จัดขึ้นโดย สังคมสิ่งแวดลอมในอินเดีย Assosiation กับโครงการ GLOBE สำนักงานชวยเหลือ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและการสนับสนุนจากมาตรากิจการสาธารณะ สถานทูตอเมริกัน ณ Vishwa Yuvak Kendra กรุงนิวเดลี ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ไดเขา รวมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนโรงเรียนปนัง - มาเลเซีย ระหวางวันที่ ๒ - ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ของ International Student Exchange Programmer ความขยันหมั่นเพียรสงผลใหไดรับผลการเรียนดีโดยมีเกรดเฉลี่ยรวมสี่เทอม ๓.๙๔ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถอันยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังสละเวลาวาง ชวงวันเสาร-อาทิตย และชวงเย็น ชวยเหลืองานในหองปฏิบัติการและหองดนตรีไทยของ โรงเรียนอยางสม่ำเสมอ นายธราวิทญ วุธิรักษ สมควรไดรับการยกยองใหเปนเด็กและ เยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำป ๒๕๕๖ นายธราวิทญ วุธิรักษ เกิดวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ อายุ ๑๗ ป สถานที่ติดตอ ๕๗/๑๐ หมู ๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐ โทรศัพท : ๐๘ ๑๑๘๗ ๑๕๙๖ การศึกษา กำลังศึกษาชั้นมั฀

×