Your SlideShare is downloading. ×
Umění prezentace
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Umění prezentace

1,629
views

Published on

Zážitkový vzdělávací seminář zabývající se odkrytím přirozeného tvořivého jádra a autentických prezentačních dovedností člověka.

Zážitkový vzdělávací seminář zabývající se odkrytím přirozeného tvořivého jádra a autentických prezentačních dovedností člověka.

Published in: Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,629
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ZáÏitkov˘ vzdûlávací semináfi zab˘vající se odkrytím pfiirozenéhotvofiivého jádra a autentick˘ch prezentaãních dovedností ãlovûka.
 • 2. Petr Václavek Motivational Speaker “Cel˘ Ïivot mû fascinuje inspirace. Pracuji, protoÏe tomiluji. Dar fieãi povaÏuji za jeden z nejúzasnûj‰ích nástrojÛ a dbám, aby byl pouÏíván.”
 • 3. Libor Korman Art Coach“Umûní provází cel˘ mÛj Ïivot.Logicky jsem proto po více jakdvaceti letech práce v reklamû dospûl k pofiádání malífisk˘ch workshopÛ, kde se uãím lidi spojovat s autentickou tvorbou, jeÏ je ukryta v kaÏdém z nás.”
 • 4. PROâ: “Chceme smysluplnû naplnitnበãas a ‰ífiit vlastní poznání, Ïe kaÏd˘je umûlec a skvûl˘ prezentátor.”
 • 5. JAK: “Propojujeme pfiirozen˘,v˘chovou a ‰kolním systémem ãastopotlaãen˘, tvÛrãí potenciál ãlovûka skultivací autentické divokosti projevu.
 • 6. CO: “Co vznikne je jen na nás. TvofiímekaÏd˘ okamÏik svého Ïivota a jsmepfiirozen˘mi umûlci mnoha rÛzn˘chdovedností, ktefií to moÏná o sobûzatím jen nevûdí.”
 • 7. KDE: “To podstatné vzniká vÏdy namístû. Vûdom˘m zachycenímokamÏiku pfiicházíme k poznání, zekterého budeme ãerpat po cel˘ Ïivot.”
 • 8. KDY: “Je to tady. âas klepe na dvefieprostfiednictvím zmûny. DokáÏemenaslouchat a najít svou originalitu?”
 • 9. BASIC: Jednodenní 5ti hodinov˘semináfi s minimálním poãtemúãastníkÛ 7, cena 20 tis.
 • 10. EXTENDED: âtyfidenní semináfi, 4 x 4hodiny s minimálním poãtemúãastníkÛ 7, cena 64 tis.
 • 11. OFF-SITE: Dvoudenní intenzivnívíkendov˘ semináfi s minimálnímpoãtem úãastníkÛ 10, cena 60 tis. +náklady na ubytování a stravu.
 • 12. KONTAKT:Petr Václavek 602 481 515,petr.vaclavek@lemonade.czLibor Korman 602 314 957libor.korman@inbtween.cz