MVO einddocument, Klas E3J, Groep 2

1,378 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MVO einddocument, Klas E3J, Groep 2

 1. 1. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMENKENNISKRINGKlas OCEE3JProjectgroep 2Docent Pascal RoeyenDatum 09-10-2012Petri Vis 2032656Joris Beugels 2030668Yvonne Berkvens 2029267Marc Rooijakkers 2066367Lysanne van Ruitenbeek 2032244Jan Mijs 2032715
 2. 2. StudentgegevensNaam M.P.J. RooijakkersStudentnummer 2066367Geboortedatum 14-09-1989Woonplaats BoxtelOpleiding IBLE-mailadres mpj.rooijakkers@student.avans.nlTelefoonnummer 06-23425347Naam L. van RuitenbeekStudentnummer 2032244Geboortedatum 25-06-1992Woonplaats BeusichemOpleiding CEE-mailadres l.vanruitenbeek@student.avans.nlTelefoonnummer 06-53942480Naam Y. A. J. BerkvensStudentnummer 2029267Geboortedatum 17-11-1991Woonplaats MariahoutOpleiding SBRME-mailadres yvonne_berkvens@hotmail.comTelefoonnummer 06-34774946Naam J. BeugelsStudentnummer 2030668Geboortedatum 20-09-1986Woonplaats NuenenOpleiding CMDE-mailadres mynameis_joris@hotmail.comTelefoonnummer 06-53894504Naam P.E.T. VisStudentnummer 2032656Geboortedatum 17-12-1990Woonplaats Den BoschOpleiding ABCE-mailadres petrivis@gmail.comTelefoonnummer 06-20618599Naam J.A.M. MijsStudentnummer 2032715Geboortedatum 03-11-1989Woonplaats OostelbeersOpleiding MERE-mailadres jan.mijs01@hotmail.comTelefoonnummer 06-21824856Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2
 3. 3. VoorwoordHet voor u liggende projectdossier is tot stand gekomen gedurende de minor MarketingCommunicatie op Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. Het is opgesteld voor het vakKenniskring door Yvonne Berkvens, Joris Beugels, Petri Vis, Jan Mijs, Marc Rooijakkers enLysanne van Ruitenbeek.Een woord van dank zijn wij verschuldigd aan de 1% Club, voor het verstrekken van degegevens die noodzakelijk zijn geweest om dit dossier tot stand te laten komen. Ookwillen wij meneer Roeyen bedanken voor zijn begeleiding gedurende dit blok.Wij hopen dat u net zoveel plezier beleeft aan het lezen van dit project als wij hebbengehad aan het schrijven er van. ’s-Hertogenbosch 09 oktober 2012Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 3
 4. 4. InhoudsopgaveSamenvatting .................................................................................................................................... 5Inleiding .............................................................................................................................................. 6Inleiding in het MVO ....................................................................................................................... 7 Verleden MVO ............................................................................................................................... 7 Heden MVO .................................................................................................................................... 8 Toekomst MVO............................................................................................................................ 10Onderzoek ........................................................................................................................................ 13 Interview met Marianne Gybels, Manager Programme development 1%CLUB .. 13 Resultaten vragenlijst .............................................................................................................. 14Infographic ....................................................................................................................................... 15Samenvatting verplichte literatuur ......................................................................................... 18Conclusie........................................................................................................................................... 26Bronvermelding .............................................................................................................................. 27Bijlagen ............................................................................................................................................. 29 Bijlage 1. Onderzoek ................................................................................................................ 29Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 4
 5. 5. SamenvattingVoor het kenniskring onderzoek is er gekozen voor het onderwerp MaatschappelijkVerantwoord Ondernemen met betrekking tot marketingcommunicatie.MVO is…Omdat MVO een aardige ontwikkeling heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren, is ditingedeeld in verleden, heden en toekomst. MVO is aan het begin van de 20 e eeuwontstaan, vlak na de Tweede Wereldoorlog en is tegenwoordig verankerd in hetbedrijfsproces.MVO kan onderverdeeld worden in drie begrippen, namelijk People, Planet en Profit.Naast personeel, arbeidsomstandigheden en milieu belasting en uitstoot want onderPeople en Planet valt is ook Profit belangrijk. Wanneer deze drie punten goed wordeningevuld binnen een bedrijf zal dit het bedrijf verreiken, ook op het gebied van Profit.De consument is steeds bewuster van MVO en duurzame producten, toch weet bijnaniemand wat MVO precies inhoudt.Er is gekeken naar verschillende merken die zich mede op jongeren richten en MVOhebben ingebouwd in hun bedrijfsvoering. Bij Ben en Jerry’s en de Bodyshop draait degehele bedrijfsvoering om MVO en duurzaamheid. Het mode merk G-Star probeert ookzoveel mogelijk MVO toe te passen. Zij slaan dan ook de spijker op zijn kop door tezeggen dat zij alleen hun huidige vooruitstrevende positie kunnen behouden wanneer zijhun verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving en het milieu.Daarnaast speelt de perceptie van consumenten een grotere rol dan feiten op het gebiedvan duurzame producten. Zo blijkt uit het onderzoek van Louise Fresco. Tegenwoordigzijn bedrijven MVO niet meer alleen als kostenverhogend en ‘veel moeite waar je weinigvoor terug krijgt’. Maar uit cijfers blijkt zelfs dat in 2010 25% van de bedrijven MVO alskostbesparend heeft ervaren en in 2011 is dit gestegen naar 40%. MVO kantegenwoordig niet meer gezien worden als USP, MVO is een basis verwachting. Eenbedrijf moet echter wel communiceren wat zijn aan MVO doen, de consument wil hierover geïnformeerd worden. Op dit moment vindt de helft van de consumenten deinformatie zij met betrekking tot duurzaamheid onvoldoende.Verder is er een expert op het gebied van MVO geraadpleegd. Dit is Marianne Gybels, zijis Manager Program development bij de 1% Club. Zij denkt dat jongeren zich niet bezighouden met MVO. Juist de groep tussen de 25 en 35 is bij hen goed vertegenwoordigd enzij denkt dat deze groep ook het meest betrokken is bij MVO.Uit een steekproefsgewijze enquête kwam naar voren dat jongeren zeggen het begripMVO te kennen, maar dan wel alleen te refereren naar milieu. Zij kennen vrijwel geenverdere aspecten van MVO.Er kan dus gezegd worden dat er MVO veel gegroeid en veranderd is in de afgelopenjaren en dat er in de toekomst zeker winst te behalen is voor bedrijven. Veel bedrijvenhebben MVO geïntroduceerd en leven dit na, ook omdat de consument dit verwacht.Jongeren zijn op dit moment weinig geïnteresseerd in MVO, maar juist de groep in deleeftijd van 25 tot 35 jaar is hier bewust mee bezig.Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 5
 6. 6. InleidingMVO, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een begrip dat in de huidigemaatschappij niet meer weg te denken is. Duurzaam ondernemen wordt steedsbelangrijker in een omgeving waarin de consument steeds meer inspraak krijgt.Bedrijven kunnen hun pijlen niet enkel en alleen meer op de profit richten, ze moetenook aandacht besteden aan people en planet.In dit document is er voor de instantie voor gekozen om in te gaan op hoe bedrijven hunmarketingcommunicatie op jongeren tussen de 18 en 28 richten met betrekking tot MVO.Voor dit onderwerp is gekozen omdat we het als projectgroep interessant vinden om teonderzoeken hoe en in welke mate MVO een rol speelt binnen deze groep en wat deinvloed en actieve bijdrage van bedrijven daarin is. Dit bleek echter een lastig onderwerpte zijn waar na uitgebreide research relatief weinig informatie over te vinden was. Ditheeft geleidt tot een verbreding van het onderwerp. Er is gekeken naar zowel jongeren,de ‘gewone’ consument en naar wat ‘jonge’ bedrijven met MVO doen.In dit document zal maatschappelijk verantwoord ondernemen verder aangeduid wordenals MVO.Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 6
 7. 7. Inleiding in het MVO“Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een bedrijf deverantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Hetbedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwemarktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en inde toekomst1.”Verleden MVOMVO wordt tegenwoordig soms een trend genoemd, maar het gaat veel dieper dan dat.Het op een verantwoorde manier omzet genereren met oog op de mensen en de wereldom je heen bestaat al heel lang, maar voorheen werd er nauwelijks aandacht aangeschonken. Bij veel bedrijven is MVO al jaren verankerd in het bedrijfsproces.2Het MVO zoals wij dat nu noemen is ongeveer aan het begin van de 20e eeuw ontstaan.Bedrijven lieten huizen bouwen voor hun personeel, regelde de gezondheidszorg en erwerden tuinwijken aangelegd, alles voor een goed leefklimaat en tevreden personeel.De ommezwaai komt na de Tweede Wereldoorlog, als de economie compleet verwoest is.Bedrijven nemen minder verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun personeel endeze rol verschuift naar de overheid. In de jaren 90 lijkt daar weer verandering in tekomen, met name dankzij de invloed van consumenten en actiegroepen. Bedrijvenworden met de neus op de feiten gedrukt over het belang van een goed imago. Enkelevoorbeelden3: De affaire met de Brent Spar (1996), het boorplatform dat Shell wilde laten afzinken, waarbij ze Greenpeace op haar pad vond. Dat Greenpeace het bij het foute eind had, deed niet af aan de schade voor Shell. Zij leerde dat je meer moet uitleggen over het afwegingsproces, in plaats van alleen een eindbeslissing mede te delen. Autobezitters besloten benzinestations van Shell te boycotten op basis van het negeren van acties tegen apartheid in Zuid-Afrika, waar zij bedrijven exploiteerde, in combinatie met de executie van oppositieleiders in Nigeria vanwege hun verzet tegen de milieurampen die Shell aanrichtte in Ogoni-land.1 http://www.mvonederland.nl/content/pagina/wat-mvo2 http://timerime.com/en/timeline/233086/Geschiedenis+Maatschappelijk+Verantwoord+Ondernemen+in+Nederland/3 http://www.duurzamegroei.nl/duurzaam.php?cat=6Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 7
 8. 8.  Heineken trok zich in 1996 uit Birma (Myan Mar) terug, toen een consumentenboycot haar duidelijk maakte dat maatschappelijke organisaties alert zijn op mensenrechten en het een verantwoordelijkheid vinden van bedrijven daarop te letten.Eerder genoemde voorbeelden zijn het begin van een complete verandering. Vanaf 2000is maatschappelijk verantwoord ondernemen niet langer een hype, het is zoals eerdergezegd, geïntegreerd in het bedrijfsproces van een onderneming. Het effect van demondige consument in combinatie met MVO is dat bedrijven beter leren communicerenen hun beslissingen beter afwegen. De consument is actief betrokken bij hetbedrijfsproces en zal een bedrijf, indien nodig, “hard straffen voor fout gedrag”. Hettotale effect hiervan is op een bewuste manier met oog voor mens en milieu omzetgenereren. Een belangrijke kanttekening bij het MVO van vroeger is dat het niet specifiekop jongeren gericht is, zoals tegenwoordig veel meer het geval is.Heden MVOEr kunnen voor een bedrijf verschillende motivaties zijn om aan MVO te doen. ‘Duurzaamondernemen is een stijl van ondernemen waarbij de ondernemer streeft naar goedefinanciële resultaten op een manier die door de maatschappij wordt gedragen engeaccepteerd´4. Het kan voor een bedrijf zelfs van levensbelang zijn om een MVO beleidte ontwikkelen of goed toe te passen. Hierin wordt houvast geboden door de begrippenPeople, Planet en Profit. Personeel, arbeidsomstandigheden, milieu belasting en uitstootvan bepaalde stoffen zijn vrij voor de hand liggende invullingen voor People en Planet.Profit is voor de consument vaak lastiger te onderscheiden, dit komt dan ook vooral neerop het voortbestaan van de onderneming. Het realiseren van duurzame groei isbelangrijk voor bedrijven, zo worden toekomstige generaties niet benadeeld door toedoen van bedrijven. Het is een uitdaging om manieren van productie en ontwikkeling teontdekken die geen natuurlijke bronnen uitputten.Consumenten kopen vooral MVO producten omdat ze weten dat dit beter voor het milieuis5. Daarnaast wordt ook vaak voor biologisch gekozen omdat de smaak beter is.Tegenwoordig zijn consumenten zich veel bewuster van de wereld om hen heen en zijvinden het ook belangrijk om goed voor deze wereld te zorgen omdat deze de afgelopenjaren flink is uitgeput.MVO is een vrij bekend begrip. Echter weet niemand precies wat dit begrip inhoudt,zowel bedrijven als consumenten weten niet precies wat het inhoudt6.Jongerenmerken websitesBen en Jerry’sBen en Jerry’s werkt vanuit drie missies7. Zij voeren een Sociale, Product en eenEconomische missie. In deze missies komt naar voren dat zij het belangrijk vinden voorallekker ijs te maken, maar ook People, Planet en Profit. Niet alleen het milieu en deomgeving, maar ook het personeel is belangrijk voor Ben en Jerry’s. Daarnaast proberenzij op een duurzame manier het bedrijf financieel te laten groeien.BodyshopDe filosofie van de Bodyshop bestaat uit vijf waarden8. Deze waarden vormen samen hethart van de Bodyshop. Tegen Dierenproeven, Ondersteunen van Goede handel, hetZelfvertrouwen van consumenten versterken, Verdedigen van Mensen rechten en dePlaneet beschermen. Alle producten van de Bodyshop zijn dier testvrij en 100%vegetarisch. De grondstoffen waar de Bodyshop mee werkt worden geïmporteerd via Fair4 http://www.duurzamegroei.nl/duurzaam.php?cat=15 http://www.zichtopbiologisch.nl/voeding.html6 UIT JOURNAL!!! BRON!!!7 http://www.benjerry.nl/onze-waarden/onze-missie8 http://www.theBodyshop.nl/waarden/index.aspxKenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 8
 9. 9. trade leveranciers. De Bodyshop gebruikt geen beelden die inspelen op deonzekerheid van vrouwen, maar het draait juist om vitaliteit, je goed voelen enzelfvertrouwen.De Bodyshop zet zich in tegen huiselijk geweld, door middel van verschillende actieszamelen zij geld in en creëren bewust zijn van het onderwerp.G-StarDe filosofie van G-Star luidt: ‘Just the product’9. Bij product ontwikkeling wordt steedsrekening gehouden met de sociale en ecologische gevolgen van het productieproces. G-Star zegt dat zij alleen hun huidige positie als vooruitstrevend bedrijf kunnen behoudenwanneer zij hun verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving en het milieu.G-Star maakt steeds meer gebruik van duurzame materialen, welke toch van kwaliteitzijn in hun collecties. Dit omdat zij zich er van bewust zijn dat het milieu niet uitgeputmag worden en dat de materialen terug gegeven kunnen worden aan de natuur10.Voorbeelden hiervan zijn Vlas en Hennep. In maart 2011 is G-Star de samenwerkingaangegaan met MADE-BY, dit is een organisatie die bedrijven ondersteunt bij hetimplementeren van strategieën om sociale en milieu- aspecten te verbeteren in de mode-industrie. Ook houden zij ook op de arbeidsomstandigheden in de fabrieken die voor G-Star produceren. Het MVO beleid van G-Star berust op de vier pijlers, Verantwoordetoeleveringsketen, Duurzaam product, Duurzame activiteiten en Maatschappelijkebetrokkenheid.De perceptie van de consument speelt een grotere rol dan feiten op het gebied vanduurzame producten, zo blijkt uit het onderzoek van Louise Fresco. Louise Fresco isHoogleraar Duurzame Ontwikkeling. De volgende punten zijn enkele van de stellingen diezij tegenover elkaar zet. Hieruit blijkt dat wat de consument goedacht, niet altijddaadwerkelijk het beste is.Wat is duurzamer11? Krop sla of voor verpakte sla? (Bij voorverpakte sla wordt minder verspild. ) Plofkip of bio kip? (dieren welzijn is bij bio hoger, uitstoot bij plofkip is lager dus plofkip is beter voor de samenleving) Koe in de stal of in de wei?Mensen projecteren gevoelens heel erg op dieren, terwijl dieren deze emoties nietwerkelijk voelen. Een koe wordt niet blijer als deze in de wei staat. Het gegeven dat eenkoe meer melk zou geven in de wei is minimaal en doordat Nederland kampt met eenmelk quotum, bereikt de boer hier niets mee. Daarnaast is het voor de boer ook nogmoeilijker om de koe te voorzien van gebalanceerde voeding, omdat deze niet kancontroleren wat deze precies binnen krijgt in het weiland. Daarnaast zorgen deuitwerpselen van de koe voor extra CO2 uitstoot.Plofkip is tegenwoordig een erg beladen woord en veel Nederlanders zien de plofkip alsslecht. Wanneer echter de plofkip met de bio-kip wordt vergeleken, blijkt dat de plofkipeen stuk beter voor het milieu is. Doordat een plofkip minder lang leeft, veroorzaakt dezeminder Co2 uitstoot. Bij de bio kip is het dierenwelzijn wel veel hoger. In plastic verpaktvoedsel wordt door veel consumenten gezien als slecht, omdat er plastic om zit. Echterwordt er van voorgesneden en verpakt voedsel veel minder verspild. Dus uiteindelijk ishet voorverpakte voedsel beter voor de samenleving.Een goed voorbeeld van bewustwording en maatschappelijk verantwoord ondernemen isde chocolade van Tony Chocolonely. http://www.youtube.com/watch?v=kgwYcEabBls9 http://www.g-star.com/nl/#/nl-nl/corporate-responsibility/10 http://www.g-star.com/nl/#/nl-nl/corporate-responsibility/sustainable-product/11 Aflevering Brandpunt 30-09-2012Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 9
 10. 10. Toekomst MVODe invloed van MVO in de toekomst binnen de maatschappijDe aandacht voor MVO is de afgelopen aantal jaren gaan stijgen. In 2012 zet dezestijging nog steeds door. Hier is een verschil op te merken tussen MKB en grote bedrijvenin de motivatie tot MVO.Het motief achter MVO binnen de MKB is vaak dat klanten er naar vragen. Anderemotieven als hun eigen belangen en kostenbesparingen spelen ook een grote rol. Het feitdat er het komend jaar steeds meer tools en MVO-implementatiesystemen beschikbaarkomen, maakt de stap tot MVO veel kleiner. Hier door zal er ook een stijging komen inhet maatschappelijk verantwoord ondernemen.Bij grote bedrijven ligt de motivatie vaak ergens anders. Grote bedrijven zijn gevoeligervoor imagoschade. Zij staan vaak onder druk van de consument en de overheid en erwordt van hen verwacht dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kleine foutenkunnen zij zich niet permitteren. Veel bedrijven hanteren MVO al in hunlangetermijnstrategie. Dit maakt het voor hen makkelijker om zich aan te passen binnenMVO. Grote bedrijven die hier niet mee bezig zijn moeten een enorme veranderingdoorgaan. Dit kost veel geld en tijd.De crisis speelt ook een belangrijke rol binnen de MVO. Uit een onderzoek is geblekendat veel bedrijven leiden onder de crisis. Bedrijven die intensief bezig zijn met MVOmerken het effect van de crisis pas op de langere termijn. De verwachting is dat MVO-bedrijven zich sneller herstellen na de crisis. Dit komt omdat de aanhoudendeklantvragen naar MVO zich op de langere termijn zal uitbetalen en kostenbesparingen zalopleveren.Steeds meer bedrijven zien in dat MVO niet meer kostenverhogend werkt, maar juistkostenbesparend. Kostenbesparing is, zoals hiervoor al besproken, zelfs een motiefgeworden om maatschappelijk verantwoord te gaan ondernemen. In 2010 vond 25%MVO kostenbesparend. Dit is in 2011 gestegen naar 40%. Nog maar een kleine 12%denkt dat MVO kostenverhogend werkt12. Partners van MVO-Nederland merken degelijkeen verschil. Meer dan de helft ziet een positieve stijging in hun omzet13.Zoals hiervoor al besproken, is MVO een basisverwachting geworden binnen een bedrijf.Dit kan om die reden niet meer gezien worden als een USP. Doordat consumentenverwachten dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn zij ook minderbereid om extra te betalen.Dat consumenten het belangrijk vinden dat bedrijven maatschappelijk verantwoordondernemen is niet terug te zien in hun aankoopgedrag. De grootste motivaties achterhun aankoopgedrag is nog steeds de prijs, kwaliteit en assortiment. Consumenten zijnsteeds bekender met MVO, maar veel weten nog niet wat MVO precies inhoud. Ruim 74%van de consumenten geeft aan dat zij meer informatie willen omtrent duurzameproducten. Een grote groep denkt dat MVO te maken heeft met eerlijke producten, versvoedsel of een gezond eetpatroon14.Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat niet alleen over duurzame producten. Datbedrijven de laatste tijd maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook terug te zien inde sociale innovaties. Met sociale innovaties word bedoeld dat bedrijven hun aandachtbesteden aan hun medewerkers op de werkvloer. Hierbij kan er gedacht worden aan; datmedewerkers hun eigen tijden kunnen inroosteren, medewerkers steeds een grotereverantwoordelijkheid krijgen en dat de organisatie steeds platter wordt. Dat bedrijvensteeds meer bezig zijn met sociale innovaties blijkt uit een rapport van het Erasmus12 http://www.pwc.com/ca/en/sustainability/publications/csr-trends-2010-09.pdf13 http://www.mvonederland.nl/trends14 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Duurzaamheid_in_de_aanbieding/$FILE/Duurzaamheid%20in%20de%20aanbieding.pdfKenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 10
 11. 11. Concurrentie- en Innovatiemonitor 2010-201115. In 2010 werd er 13% meergeïnvesteerd in sociale innovaties. Hieruit kan er geconcludeerd worden dat MVO wel degelijk een invloed heeft in de verdere toekomst. Sterker nog, MVO bevindt zich op dit moment in de versnelling. Dit heeft te maken met het feit dat de consument verwacht dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel grote bedrijven staan onder druk van de overheid en de consumenten. Naast dezemotieven, wordt de drempel tot het overstappen op MVO steeds lager, doordat er steedsmeer tools en MVO-implementatiesystemen beschikbaar komen. Niet alleen deconsument verlangt naar maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, maar ook demedewerkers op de werkvloer. Sociale innovaties spelen hier een grote rol, dit geeft demedewerkers een vertrouwd gevoel en meer vrijheid binnen de organisatie.De ontwikkelingen op het gebied van MVO met betrekking tot marketingcommunicatieDe consument verwacht van bedrijven al dat zij maatschappelijk verantwoordondernemen. Hierdoor kan je MVO of duurzaamheid niet als USP gebruiken. Toch zal ditgecommuniceerd moeten worden. Zo zijn consumenten er bewust van dat bedrijven weldegelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zoals hiervoor al besproken, wilmeer dan de helft van de consument meer informatie over maatschappelijk verantwoordondernemen. Dit kan meegenomen worden in de marketingcommunicatie.Er is een onderzoek gedaan naar wat de consument verwacht in een duurzaam product 16.Dit zijn items die gecommuniceerd kunnen worden naar de consument toe, vooral omdatdit voor hen van belang is. Een aantal bedrijven zijn hier al mee bezig. De Albert Heijn is hier een goed voorbeeld van. Zo zijn zij druk bezig met het zuinig omgaan met energie. De koelingen zijn voorzien van een deur, waardoor dit 20%tot 30% aan energie bespaart. Dit blijkt uit een proef met een Albert Heijn XL inAmsterdam. Daar werd een energiebesparing van 30% per gekoelde meter gerealiseerd.Ook hebben zij sinds 2009 een nieuw label, namelijk puur&eerlijk. Hieronder vallen15 http://www.eur.nl/nieuws/detail/article/26467/16 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Duurzaamheid_in_de_aanbieding/$FILE/Duurzaamheid%20in%20de%20aanbieding.pdfKenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 11
 12. 12. producten als; biologisch, fair trade, scharrelvlees, duurzame visvangst enecologische was- en verzorgingsproducten17.Kortom, bedrijven zijn steeds meer bezig met de communicatie van hunduurzaamheidsbeleid. Dit moet nog meer aangescherpt worden, aangezien meer dan dehelft van de consument de informatievoorziening omtrent duurzaamheid onvoldoendevindt.17 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Duurzaamheid_in_de_aanbieding/$FILE/Duurzaamheid%20in%20de%20aanbieding.pdfKenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 12
 13. 13. OnderzoekOm er achter te komen hoe MVO leeft onder jonge mensen en wat bedrijven hier aandoen is er natuurlijk literatuur onderzoek gedaan. Er heeft echter ook deskresearchplaats gevonden. Er is een diepte interview afgenomen met een expert op het gebied vanMVO en er is een kleine vragenlijst rond gegaan onder jonge mensen. Het uitgewerkteinterview en de resultaten van de vragenlijst zijn hieronder weergegeven.Interview met Marianne Gybels, Manager Programme development1%CLUBTer gelegenheid van het onderzoek naar; MVO ‘verleden, heden, toekomst’.Specifiek gericht op: Hoe richten bedrijven marketingcommunicatie op jongeren tussende 18-28 met betrekking tot MVO?1. Heeft u het idee dat MVO een onderwerp is wat jongeren bezig houdt?Ik denk niet dat MVO iets is waar jongeren zich mee bezig houden. Ik denk wel datjongeren op zoek zijn naar duurzame /fair trade producten. Organisaties als Rank aBrand / Stoere vrouwn etc spreken jongeren aan en betrekken ze op die manier bij MVO.2. Hoeveel procent van jullie donateurs zijn tussen de 18-28?60% van onze donateurs zijn tussen de 25 en 35 jaar. Dit is ook de groep waarop wij onsop richten. Er zijn geen cijfers bekend van de donateurs tussen de 18 en 28.3. Zijn jongeren voor jullie een belangrijke doelgroep?De primaire doelgroep waar de 1%CLUB zicht op richt is Young professionals tussen de25 en 45 jaar. Dit zijn hoger opgeleiden mensen (HWO/WO) met een goede baan envaak een lekker leventje. Zij willen vaak wel iets doen voor ontwikkelingssamenwerkingmaar voelen zich niet altijd thuis bij bestaande organisaties en initiatieven. Ze zijn opzoek naar nieuwe manier van ontwikkelingssamenwerking, waarbij ze rechtstreeks hunkennis en middelen kunnen bijdragen aan een project dat bij hen past.4. Proberen jullie deze specifieke doelgroep te bereiken. Zo ja, hoe?Wij richten ons volledig op bovenstaande doelgroep. Onze communicatie is ook op dezegroep gericht. Daarnaast De 1%CLUB selecteert organisaties / mensen die een projecthebben in een ontwikkelingsland en een concrete case hebben waarvoor ze op zoek zijnnaar specifieke expertise. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een koffieboer uit Ethiopië dieeen businessplan wil ontwikkelen voor het opzetten van een koffiebar. Vervolgens gaanwij als 1%CLUB op zoek naar Bedrijven, Young Professionals en Studenten die de over degevraagde expertise beschikken. We nodigen ze vervolgens uit om een dag mee tewerken om de case samen op te lossen. Deelnemers aan een Co-Creation Day nemenieder hun expertise en ervaringen mee en werken samen aan een case die binnen decontext van de organisatie past. Jongeren kunnen bij ons dus niet alleen geld donerenmaar ook hun kennis.5. Zien jullie een toename in het aantal donateurs in deze leeftijdscategorie?Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 13
 14. 14. Wij zien ons ledenaantal dagelijks groeien. Op dit moment hebben we bijna12.000 leden waarvan 60% dus tussen de 25 en 35 jaar oud is.6. Welke projecten worden voornamelijk gesteund door deze leeftijdscategorie?Al onze projecten zijn concreet, kleinschalig en transparant. Dit spreekt onze doelgroepaan.7. Zijn jongeren met betrekking tot MVO een belangrijke doelgroep?Zoals gezegd, betrekken wij Young Professionals om 1% van hun tijd, geld of kennis bijte dragen. Dit doen we in samenwerking met bedrijven die het vaak vanuit hun MVOafdeling doen.8. Zouden jongeren meer betrokken moeten worden/bewust worden gemaakt met betrekking tot MVO?Ik denk dat bedrijven een verantwoord MVO beleid moeten voeren waarbij ze hunmedewerkers moeten betrekken. Ik denk niet dat MVO iets iets waar je jongeren bijmoet betrekken maar dat je de doelen of de effecten van een effectief MVO beleid moetdelen op een manier die jongeren aanspreekt.9. Hoe zouden jongeren het best bereikt kunnen worden met betrekking tot MVO?Communiceren op een manier die jongeren aanspreekt en hen betrekken bij datgene wathen interesseert. Initiatieven als Rank a Brand, Stoere Vrouwen en ook 1%CLUB zijnhiervan een goed voorbeeld.Resultaten vragenlijstNaar aanleiding van het onderzoek is er een korte vragenlijst van zes vragen afgenomenonder dertig jongeren met betrekking tot MVO. De uitgewerkte grafieken met de exacteaantallen zijn terug te vinden in de bijlagen, hieronder volgen de meest opvallende enbelangrijkste punten. De open vragen antwoorden zijn opgedeeld in categorieën die hetmeest passend waren bij de antwoorden.De ondervraagden zijn willekeurig gekozen en het merendeel bleek achttien, negentien oftwintig jaar oud te zijn. Alle ondervraagden zeiden bekend te zijn met MVO. Opvallendwas dat bij de vraag wat MVO is, het merendeel aangaf dat MVO vooral met milieu temaken heeft. Slechtst een enkeling noemde People, Planet en Profit op.De merken die ze ondervraagden associëren met MVO waren erg divers, maar nietonbekend. Belangrijke merken waren Apple en de Rabobank en er waren zelfs mensendie geen merk op konden noemen. Helaas was het niet te achterhalen of dit onwillen- ofonwetendheid was.Tot slot gaf het overgrote deel aan meer te betalen voor producten die MVOgeproduceerd zijn, maar dat eveneens grote deel zou toch de iPhone 5 kopen als dezeonder erbarmelijke omstandigheden geproduceerd zou worden.Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 14
 15. 15. InfographicKenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 15
 16. 16. Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 16
 17. 17. Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 17
 18. 18. Samenvatting verplichte literatuurHoofdstuk 1. Introductie op MVODuurzaamheid wordt de toekomst voor bedrijven, overheden, organisaties enburgers/consumenten. MVO kan een handelsmerk worden voor ondernemend Nederland.MVO wordt vaak gezien als een hype. Maar MVO heeft een lange geschiedenis.In 1900 met de opkomst van de industrie werd ook MVO gestart. Daarbij ontstonden ookproblemen, slechte werkomstandigheden, kinderarbeid etc. Bedrijven als Philipsprobeerde hierop in te spelen. In 1953 kwam het eerste boek over Social Responsibilitiesof the businessman, Howard Bowen. Het begrip MVO kan je zeggen is destijds ontstaan.‘IJzeren wet van verantwoordelijkheid’: wie zijn macht niet gebruikt op een manier die desamenleving als verantwoordelijk beschouwt, zal deze macht verliezen.’ Blz 17 hoofdstuk1Uit recent onderzoek blijkt dat de consumenten steeds vaker bedrijven beoordeelt op deprestaties van MVO door bedrijven. Het aantal ondernemingen dat een gedragscodeondertekende is sterk toegenomen. Bijna 80 procent van de grootste ondernemingenwereldwijd publiceerde in 2008 een duurzaamheidverslag.BetekenisMVO gaat aan de ene kant over de normen die de maatschappij aan het ondernemenoplegt. MVO gaat aan de andere kant ook over eigen verantwoordelijkheden vanorganisaties.Ondernemingen moeten zich op verschillende onderdelen richten. Daarvoor wordt steedsvaker de de triple bottom line gekozen. Ondernemingen richten zich met name op hetmaken van winst, maar daarnaast moeten ze zorgen voor economische groei (profit) ookverantwoordelijkheid hebben op het gebied van ecologische kwaliteit (planet) en socialerechtvaardigheid (people) zowel extern (samenleving) intern (personeel)Er moet daarbij een verantwoording wordt afgelegd aan de maatschappij.Er zijn verschillende motieven waarom bedrijven kiezen voor MVOMVO omdat het moet – vanwege wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingenMVO omdat het hoort – uit persoonlijke overtuigingenMVO omdat het loont – welbegrepen eigenbelangHoofdstuk 2. Bedrijfsethiek: het morele kompas op MVO.De bedrijfsethiek dient als het ware als het morele kompas van MVO. Wat is nou deverantwoordelijkheid van de onderneming zelf? Bedrijfsethiek is nodig om eenonderneming goed te managen op het gebied van MVO.De kompasfunctie voor de bedrijfsethiek van het bedrijf omvat telkens 2 vragen.1. Wat is de morele verantwoordelijkheid van de onderneming?2. Welke morele normen moet zij aanleggen?Het is daarbij lastig te bepalen welke belangen voorop staan binnen een bedrijf. Schipholzorgt Bijvoorbeeld voor milieu vervuiling, maar daar in tegen voor werkgelegenheid eneconomische groei. Binnen de samenleving geld op dat gebied een vorm van acceptatie.Wanneer er binnen een bedrijf arbeidsrechten van werknemers wordt geschonden dan isdat bedrijfsethisch het minst verantwoord.Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 18
 19. 19. Daarnaast moet je als onderneming ook kunnen inschatten welke invloed je kanuitoefenen op de situatie.Valt er aan sommige problemen wel daadwerkelijk iets te doenals onderneming? Het ‘Moreel gezichtspunt’ Alle belangen van alle betrokkenen kunnen inprincipe als gelijkwaardig worden beschouwd. Het moreel gezichtspunt omschrijft deexclusieve focus van eigen belang en het herkennen van de belangen van allebetrokkenen. Het wordt ook wel de onpartijdige gezichtspunt genoemd.Tijdens de keuze bepaling van een morele beslissing moet er worden gekeken welkekeuze de beste gevolgen heeft, dit wordt ook wel gevolgenethiek genoemd.Hoofdstuk 3. Het belang van stakeholder managementMet stakeholders wordt bedoeld personen of organisaties die op een of andere manierbetrokken zijn bij jouw organisatie en invloed daar op kunnen uitoefenen. Hierbij moetgedacht worden aan klanten, aandeelhouders, de overheid, financiers, maar ook de eigenmedewerkers.Belang bij stakeholdertheorie: - Goede relaties met alle relevante stakeholders, niet alleen de aandeelhouders - Een zekere betrokkenheid van de stakeholders bij de besluitvorming, ieder op een eigen wijze en vanuit een eigen positie en verantwoordelijkheid. - Een goed evenwicht, een goede balans vinden bij het afwegen van de diverse stakeholderbelangen.Wederzijds vertrouwen en samenwerking via betrokkenheid, participatie enverantwoording met de desbetreffende stakeholders zorgt voor een voorsprong op deconcurrentiemarkt ten opzichte van andere stakeholder-exclusieve organisaties.Je moet je stakeholders laten meedenken en boeien op het organisatie vlak van MVO.Zoals het opbouwen van relaties met verschillende klantengroepen via customerrelationship-managementsystemen, eigen medewerkers betrekken en mee laten denkenof bijvoorbeeld gebruik maken van invloeden van omwonenden van de organisatie.Hoofdstuk 4. MVO in het MKBWanneer het over MVO gaat lijken soms alleen grotere bedrijven hier mee betrokken.Het overgrote gedeelte van het bedrijvengebied bestaat uit MKB, ruim 99 procent. Dezekunnen samen een grote invloed uitoefenen op de duurzame ontwikkelingen vanNederland. MKB zijn bedrijven met minder dan 250 werknemers.Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 19
 20. 20. Voor het MKB behoren weer verschillende motieven voor MVO:  MVO omdat het hoort  (Onderzoek EIM 2007) 38% van de MKB bedrijven voert MVO activiteiten uit omdat het hoort.  MVO omdat het moet  (Onderzoek EIM 2007) 12% van de MKB bedrijven voert MVO activiteiten uit omdat het moet.  Door verschillende wetgevingen vanuit de overheid zijn ondernemingen verplicht zich te richten op MVO  MVO omdat het loont  (Onderzoek EIM 2007) 41% van de MKB bedrijven voert MVO activiteiten uit omdat het loont.In de huidige tijd is het grootste gedeelte van het MKB zich bewust van MVO en weetwaar MVO voor staat. Uit wederom een onderzoek van EIM in 2007 bleek dat ruim 68%van de MKB ondernemingenhiermee bekend is. Daarnaast geldt hoe groter het bedrijf hoe groter de kennis enbetrokkenheid op gebied van MVO.Hoofdstuk 6. MVO in de ondernemingsstrategieAls onderneming heb je bepaalde doelstelling op het gebied van MVO vastgesteld.Maar door externe factoren en veranderingen om je heen moet je continue inspelen opveranderingen. En kan het zijn dat je zonder dat het in de doelstellingen staat jestrategie moet aanpassen. Factoren, zoals energieprijsstijging en de vraag naarmilieuvriendelijke producten kunnen hier een rol inspelen.Belangrijke vragen bij het ontwikkelen van een strategie:-Wat zijn de verwachtingen van de stakeholders en hoe gaan we daarmee om?-Welke activiteiten gaan we ontwikkelen of stoten we af?-In welke markten en landen willen we actief zijn?-Wat zijn externe ontwikkelingen in de omgeving die invloed kunnen hebben op hetsucces?-Welke middelen en vaardigheden kunnen we inzetten om voordeel te behalen op onzeconcurrenten?Je kan door het ontwikkelen van een strategie op het gebied van MVO kansen in demarkt ontdekken waarmee je je concurrentie voorbij streeft. En door je strategie aan tepassen uniek en innovatief wordt als onderneming.MissieEen organisatie is ooit begonnen vanuit een missie, wanneer het werd opgericht. Velebedrijven ontstaan niet vanuit alleen weg ideële motieven. Daarin tegen Kuyichi wel. Hetis een modemerk die puur vanuit een ideële missie is ontstaan. Het is daarbij lastig om testuren hoe consumenten op je bedoelingen als onderneming reageren. Komt deovertuigingen op het gebied van MVO wel vanuit de missie van het bedrijf of juist alleenkortstondig snel geld verdienen met beperkte MVO-acties. Als onderneming moet jegeloofwaardig blijven.Hoofdstuk 7. MVO in de naam van de faam: reputatiemanagementReputatie is belangrijk, kwetsbaar en een kwestie van perceptie.Theoretisch gezien is de reputatie van een onderneming de algemene beoordeling tenopzicht van haar concurrenten, die gebaseerd is op de percepties van activiteiten in hetverleden en de verwachtingen voor de toekomst.Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 20
 21. 21. De tempel der reputatie of kaartenhuisDe reputatie van een onderneming steunt op de percepties die mensen van deonderneming hebben. In de afbeelding hierboven in is de tempel der reputatieweergegeven, hier is te zien dat reputatie steunt op verschillende pilaren die weerondersteunt worden door een fundering. Wil een bedrijf überhaupt een reputatie hebben,moet de fundering stevig zijn, anders zakt de tempel in en zal het bedrijf net zoinzakken. 70% van het succes van een onderneming wordt bepaald door reputatie.Hierdoor staat een bedrijf erg stevig want een concurrent gaan geen reputatie imiteren.Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 21
 22. 22. De drie meest voorkomende barrières om MVO toe te passen zijn: - Alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden - Het maakt slapende honden wakker - Goede wijn behoeft geen krans (angst voor arrogantie en ongeloofwaardigheid)De vier meest voorkomende punten om het wel te doen: - Doen zij het niet, dan doen wij het wel (concurrentievoordeel) - Geen reputatie zonder communicatie - Onderscheidend vermogen door MVO - Begrip kwekenHoofdstuk 8. KetenverantwoordelijkheidKetenverantwoordelijkheid houdt in dat een verkoper of producent precies weet waar zijnproduct vandaan komt en wie het geproduceerd heeft. De consument vindt dat deze deverantwoordelijkheid draagt voor hoe een product geproduceerd is.Productverantwoordelijkheid houdt in dat de consument verwacht dat de verkoper ofproducent alle informatie kan geven over de precieze stoffen van een product.Voor de inhoud van de ketenverantwoordelijkheid voor partijen binnen de keten kunnenvier modellen wordne gebruikt: - Contractmodel - Zorgmodel - Convenantmodel - Maatschappelijke kostenmodelHoofdstuk 9. De implementatie van een MVO- strategieStrategie is de kunst van toekomstgerichte keuzes maken, om deze vervolgens metsucces uit te voeren. Bij het ontwikkelen hiervan gaat het om een goede fit met debedrijfswaarden en wat deze wil bereiken.Het strategieproces bestaat uit drie bouwstenen: - Visie van de organisatie - De creatieve wijze waarop de organisatie hiermee omgaat (innovatie) - De manier waarop de organisatie dit doorvertaalt in alles wat ze doet (organisatieontwikkeling en implementatie)Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 22
 23. 23. Hoofdstuk 10. Verantwoord beleggenVerantwoord beleggen is dat wanneer bepaalde mensen aandelen kopen zij ook rekeninghouden met anderen aspecten van bedrijven dan puur het financiële plaatje. Juist ookhoe deze bedrijf in de maatschappij staan en hier mee omgaan is belangrijk.Hoofdstuk 11. Een bedrijfscode ontwikkelen en implementerenEen bedrijfscode wordt uit de volgende elementen opgebouwd: - Missie/Visie - Kernwaarden - Verantwoordelijkheden - Normen en regelsDe vier basisstappen voor het invoeren van een bedrijfscode 1. Ontwikkelen van een bedrijfscode 2. Invoeren van de bedrijfscode 3. Meten en evalueren van de bedrijfscode 4. Externe verantwoordingHoofdstuk 12. MVO- standaarden: Instrumenten voor een duurzamebedrijfsvoeringDe meest bekende MVO- standaarden zijn : - ISO 14001 - Sa 8000 - AA 1000 - GRI - ISO 26000Hoofdstuk 13. Meerwaarde door verantwoord inkopenHet verduurzamen van ketens wordt steeds belangrijker, om diverse redenen zoalsbesparing van geld en het milieu. Hierbij wordt MVI (maatschappelijk verantwoordinkopen) steeds belangrijker. Definitie duurzaam inkopen: “Het meenemen van één ofmeerdere milieu- of sociale aspecten in het inkoopproces.” De volgende definitie geeftook inzicht in de achterliggende doelstellingen: “De organisatie geeft in haarinkoopfunctie bewust en structureel inhoud aan haar maatschappelijke rol, op een wijzedie 1) verder gaat dan de wet verplicht en 2) leidt tot toegevoegde waarde voor zowel de(eigen) organisatie als de maatschappij.” Diverse redenen om met MVI aan de slag tegaan: - Omdat het hoort  waarde toekennen aan principes - Omdat het moet  voldoen aan de wet- en regelgeving - Omdat het lonend is  onderscheid maken tussen risicomanagement en kostenverlaging/opbrengstenverhogingMVI is een ingewikkeld proces, het valt niet mee om op een eenduidige wijze tot socialeen milieugerelateerde criteria te komen. Bedrijven moeten er dus van doordrongen zijndat in de publieke opinie de sterkte van de keten vaak wordt bepaald door de zwaksteschakel. Het biedt absoluut kansen voor de maatschappelijke dimensie voor het creërenvan innovatieve, creatieve oplossingen in de keten.Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 23
 24. 24. Hoofdstuk 14. MVO, marketing en consumentengedragMVO is onder een groot deel van de consumenten een twijfelachtig onderwerp; zetwijfelen aan de daadwerkelijke betrokkenheid van bedrijven. Één van de redenenwaarom er nog steeds zoveel niet-MVO producten op de markt zijn.Wanneer mag een product of dienst duurzaam genoemd worden?  “Het geeft aan dater met enig succes geprobeerd is de nadelige gevolgen voor planet en people van het opde markt brengen van dat product te beperken.” Dit is echter geen perfecte definitie, hijis te vaag en er is wereldwijd onenigheid over omdat de grens zo moeilijk te bepalen is.De zogenaamde “perceived consumer effectiveness” van duurzaam gedrag is laag.De mate van segmentering van consumenten heeft twee belangrijke variabelen:1. De mate waarin men zorgen heeft over en belangstelling heeft voor planet en people.2. De houding en gedrag m.b.t. het kopen van duurzame producten.Cultural creatives: - Koplopers  doen moeite voor planet en people, zoeken bewust naar informatie op internet en zetten zich af tegen mensen die er anders over denken. - Cultural creatives  maken zich echt zorgen over planet en people, accepteren hun eigen verantwoordelijkheid daarbij, hebben er interesse in maar zijn ook met veel andere zaken bezig. - Mainstream consumenten  vinden planet en people relevant en houden er rekening mee, maar zullen zich er niet in verdiepen. - Achterblijvers  heterogene groep mensen die het leven koesteren en zich niet laten belemmeren door zaken die de overheid op moet lossen.Hoe de doelgroepen MVO opvatten is voor een groot deel afhankelijk van de toonzetting,mediakeuze en de dosering van de boodschap. Het is enerzijds ook logisch dat het eenmoeizaam proces is, omdat vroeger verantwoorde producten vooral uit idealistischemotieven op de markt gebracht werden.Offensieve redenen voor duurzaam ondernemen: - Concentratie op de kleine nichedoelgroep van koplopers, met daarbij een ‘what’s in for the world’-positionering. - Een ‘what’s in for you’-positionering, die duidelijk maakt wat de voordelen van aankoop voor de koper zijn. - Het ‘laden’ van een merk met een dosis duurzaamheid, waardoor het een van de emotionele eigenschappen ervan wordt.Hoofdstuk 15. Rapporteren over MVOEen opvallende trend is dat het aantal bedrijven dat rapporteert over MVO sterk groeit.Sustainability report = maatschappelijk verslagRapporten over MVO is niet alleen voor de overheid, ook zakelijk kan er een reden zijn.Bijv. als bedrijven vervuilde producten produceren en er schandalen hebben voorgedaanbij concurrenten in het verleden. Ook intern is het belangrijk; met het verslagcommuniceert de leiding van het bedrijf met het eigen personeel over de voortgang vanhet milieubeleid en legt het druk op de te behalen doelstellingen.Bij verslag uitbrengen van MVO geldt vaak dat de reputatie voor het verhogen van hetmarktaandeel gaat. Belangrijk: het moet niet teveel een PR verhaal worden! Een goedMVO verslag is onderdeel van de dialoog tussen het bedrijf en de samenleving.Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 24
 25. 25. Interne functie: - Directie kan het MVO beleid uiteen zetten - Laten zien waarom MVO belangrijk is - Wat het opgeleverd heeft - Medewerkers motiverenGRI standaard (Global Reporting Initiative)De leidende norm voor zowel de inhoud van het verslag als de wijze waarop het tot standzou moeten komen. - Een redelijk en evenwichtig beeld geven van de maatschappelijke prestaties - Het mogelijk maken om vergelijkingen te maken - Over onderwerpen gaan die van belang zijn voor de stakeholders van het bedrijfPrincipes: - Evenwichtigheid - Vergelijkbaarheid - Nauwkeurigheid - Tijdigheid - Duidelijkheid - BetrouwbaarheidHoofdstuk 16. De duurzame arbeidsorganisatieDuurzame arbeidsorganisatie: de arbeidsorganisatie waarin respect voor de mens en deomgeving tot uitdrukking komt. Hierbij spelen People, Planet en Profit een belangrijkerol.Belangrijk begrip bij dit onderwerp: ‘verversingsstrategie’ = ouderen machines ofwerknemers vervangen door nieuwe of jongere werknemers.Individualiseringstrends: - Persoonlijke keuzes worden meer bepaald door een toekomstbeleid dan door tradities - Een voortgaande emancipatie van de burger en de werknemer - De inhaalslag van vrouwen op de arbeidsmarkt, met als gevolg een enorme toename van het aantal tweeverdieners - Meer tijd voor gein, familie, vrijwilligerswerk, ontwikkeling en andere activiteiten binnen de werksfeer - Minder binding aan een werkgeverHoofdstuk 17. Maatschappelijk betrokken ondernemenBetrokkenheid is altijd belangrijk geweest in het bedrijfsleven, maar door de slechteeconomische toestand verschuift deze rol na de 2 e wereldoorlog naar de overheid.Drie sociale onderwerpen binnen dit thema:1. algemene sociale onderwerpen2. value Chain sociale onderwerpen3. sociale dimensies van de ‘competitive context’5 typen van MVO waarmee de samenleving geholpen wordt:1. MVO als winstbron2. MVO als motivator3. MVO als goed burgerschap4. MVO als werknemersvrijwilligerswerk5. MVO als liefdadigheidKenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 25
 26. 26. ConclusieUit dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat het lastig is om antwoord te vindenop de vraag: "Hoe richten bedrijven hun marketingcommunicatie op jongeren tussen de18 en 28 jaar?". Om die reden hebben wij dit onderzoek niet specifiek gericht opjongeren tussen de 18 en 28 jaar, maar hebben wij zowel jongeren als de consument inhet algemeen genomen. Wat wel blijkt is dat, voor de 21e eeuw, de MVO niet specifiekop jongeren gericht was. Bedrijven waren hier wel mee bezig, maar richtte dit vooral opde wat oudere generatie.Tegenwoordig is dit anders. Merken zoals Ben and Jerrys, G-star en Bodyshop richtenhun communicatie omtrent MVO wel op jongeren. De Bodyshop bijvoorbeeld, zet zich integen huiselijk geweld, door middel van verschillende acties. Zo zamelen zij geld in encreëren bewust zijn van het onderwerp. Initiatieven als Rank a Brand en Stoere Vrouwenzijn ook bezig met jongeren. Zo zijn er nog veel meer bedrijven die MaatschappelijkVerantwoord Ondernemen.De jongere generatie krijgt steeds meer te maken met MVO. Het is zelfs zo ver, dat deconsument tegenwoordig verwacht dat een bedrijf maatschappelijk verantwoordonderneemt. Hierdoor zijn zij minder bereid om extra te betalen voor een duurzameproduct of dienst.Doordat de huidige jongere generatie opgroeit met MVO zullen zij dit doorgeven aan devolgende generatie. Zo zal het in de toekomst een nog grotere rol spelen. Zo zijn ermeerdere redenen, zoals; Veel grote bedrijven staan onder druk van de overheid en deconsumenten. Naast deze motieven, wordt de drempel tot het overstappen op MVOsteeds lager, doordat er steeds meer tools en MVO-implementatiesystemen beschikbaarkomen.Niet alleen de consument verlangt naar maatschappelijk verantwoorde ondernemingen,maar ook de medewerkers op de werkvloer. Sociale innovaties spelen hier een grote rol,dit geeft de medewerkers een vertrouwd gevoel en meer vrijheid binnen de organisatie.Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 26
 27. 27. BronvermeldingMVO Nederland. (z.d.) Wat is MVO? Geraadpleegd op 20-09-2012, vanhttp://www.mvonederland.nl/content/pagina/wat-mvoTime Rime. (z.d.) Geschiedenis Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland.Geraadpleegd op 20-09-2012, vanhttp://timerime.com/en/timeline/233086/Geschiedenis+Maatschappelijk+Verantwoord+Ondernemen+in+Nederland/ING BANK en MKB Nederland. (z.d.) Geschiedenis duurzame groei in Nederland.Geraadpleegd op 20-09-2012, vanhttp://www.duurzamegroei.nl/duurzaam.php?cat=6ING BANK en MKB Nederland. (z.d.) Wat is duurzaam ondernemen? Geraadpleegd op 20-09-2012, vanhttp://www.duurzamegroei.nl/duurzaam.php?cat=1Zicht op biologisch. (z.d.) Biologische voeding. Geraadpleegd op 22-09-2012, vanhttp://www.zichtopbiologisch.nl/voeding.htmlBen&Jerry’s. (z.d.) De Ben&Jerry’s Missie. Geraadpleegd op 23-09-2012 vanhttp://www.benjerry.nl/onze-waarden/onze-missieThe Body Shop. (z.d.) Onze 5 waarden. Geraadpleegd op 25-09-2012 vanhttp://www.thebodyshop.nl/waarden/index.aspxCraib Design& Communication, PriceWaterhouseCoopers. 2010. CSR Trends 2010.Gedownload op 25-09-2012 vanhttp://www.pwc.com/ca/en/sustainability/publications/csr-trends-2010-09.pdfMVO Nederland. (z.d.) Trends Geraadpleegd op 20-09-2012 vanhttp://www.mvonederland.nl/trendsErnst&Young. 2010. Duurzaamheid in de aanbieding. Gedownload op 25-09-2012 vanhttp://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Duurzaamheid_in_de_aanbieding/$FILE/Duurzaamheid%20in%20de%20aanbieding.pdfG-STAR Raw. (z.d.) Verantwoord ondernemen. (z.d.) Geraadpleegd op 01-10-2012 vanhttp://www.g-star.com/nl/#/nl-nl/corporate-responsibility/G-STAR Raw. (z.d.) Verantwoord ondernemen, duurzaam product. (z.d.) Geraadpleegdop 01-10-2012 vanhttp://www.g-star.com/nl/#/nl-nl/corporate-responsibility/sustainable-product/Erasmus Universiteit Rotterdam. (z.d.) Nederlandse bedrijven laten kansen liggen om teinnoveren en concurrentiekracht te versterken. Geraadpleegd op 03-10-2012 vanhttp://www.eur.nl/nieuws/detail/article/26467/Literaire bronnenMoratis, L., & Veen van der, M.(2010), Basisboek MVO. (3e druk). Assen: van GorcumInterview met expertKenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 27
 28. 28. Marianne Gybels: Manager Programm Development bij de 1% Club.JournalsSahlin-Andersson, K. (z.d.) Corporate social responsibility: a trend and a movement, butof what and for what? Avans Hogeschool Den Bosch (Kennisbank Avans). Gedownload op24-09-2012.Prieto-Carron, M. Lund-Thompson, P. Chan, A. Muro, A. Bhushan, C. (z.d.) Criticalperspectives on CSR and development: what we know, what we don’t know, and what weneed to know. Avans Hogeschool Den Bosch (Kennisbank Avans). Gedownload op 24-09-2012.Overige bronnenYoutube:Keuringdienst van Waarde. (30-09-2012) The story of Tony’s Chocolonely. Hilversum.NOS. Geraadpleegd op 05-10-2012 vanhttp://www.youtube.com/watch?v=kgwYcEabBlsTelevisie programma Brandpunt:Aflevering Brandpunt: 30 September 2012. Beeldmateriaal vanaf 27:00Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 28
 29. 29. BijlagenBijlage 1. OnderzoekVraag 1. Wat is je leeftijd? 6 5 4 3 2 1 0 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar 22 jaar 23 jaar 24 jaarTabel 1.1Vraag 2. Ben je bekend met MVO? 30 25 20 15 10 5 0 Ja NeeTabel 1.2Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 29
 30. 30. Vraag 3. Wat is voor jou MVO / waar denk je aan bij MVO? 14 12 10 8 6 4 2 0Tabel 1.3Vraag 4. Kun je enkele merken noemen welke volgens jou met MVO bezig zijn?(Bij deze vraag is er niet één antwoord gekozen per vraag, maar zijn alle antwoordentoegevoegd omdat de ondervraagden vaak op meerdere antwoorden uitkwamen) 8 7 6 5 4 3 2 1 0Tabel 1.4Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 30
 31. 31. Vraag 5. Ben je bereid meer te betalen voor iets dat MVO geproduceerdis? 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ja Nee Ligt aan het productTabel 1.5Vraag 6. Stel dat de iPhone NIET MVO geproduceerd wordt (denk aan slechtearbeidsomstandigheden), zou je het dan nog steeds aanschaffen? 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ja Nee Ligt aan de Weet ik niet mate van de omstandighedenTabel 1.6Kenniskring - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 31

×